Vous êtes sur la page 1sur 2

Summer

-키쿠지로의 여름 -
Upiece.co.kr Joe Hisaishi
## 4 ∑ ∑ ∑ Ó Œ
임미진 œ
œ»» »»» 편곡œ»»»
& 4
ß l============================== l l l »
œ
»» »» »» = »» l
l l l l l
. « . . . « .
Í l # 4 œ» . œ»»» œ» . ««« ««« ««ˆ« ««« l .œ» œ»» œ» . œ»» . _œ»»»» œ»» . l œ» . œ»»» œ» . ««« ««« ««ˆ« ««« l œ». œ»». œ» . œ»» . _œ»»»» œ»» . l
ll ? # 4 œ»» »»» »»» »»» ««ˆ« ˆ«. . ˆ«. ll œ»» »»» »»» »»» œ»»» »»» »» »» ll œ»» »»» »»» »»» ««ˆ« ˆ«. . ˆ«. ll œ»» »»» »»» »»» œ»»» »»» »» =
============================== »» ll
» » » » » » » » » »

# # œ»» œ»» œ»» œ» Œ »


œ
» »
œ
» »»»œ »»œ œ»» œ»» »»œ œ»»» œœ »»» »» »
œ
» »
œ
» »»»œ œ»» œ»» œ»» œ» Œ »
œ
» »
œ
» »»»œ »»œ œ»» œ»» »»œ _œ»»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»»»
& “{ » » » » » »»œ »» »»» »» l »» » »» » » » œ»» »» »»» »» l » » » » » »»œ »» »»» »» l »» » »» » » » »»œ» = œ»»» l
ß l============================== » » »
l “ l l l l
« «
Í l # “ œ» œ»»» œ» ««« ««« ˆ«« ««« l œ» œ»» œ» œ»» _»»» œ»» l œ» œ»»» œ» ««« ««« ˆ«« ««« l œ» œ»» œ» œ»» _»»» œ»» l »
œ « « »
œ
? # ““ { œ»»» »»»» »»» »»» ˆ««« ˆ« ˆ« ll œ»»» »»»» »»»» »»» œ»»» »»» »» »» ll œ»»» »»»» »»» »»» ˆ««« ˆ« ˆ« ll œ»»» »»»» »»»» »»» œ»»» »»» »» =
ll============================== »» ll
simile staccato
«« «« «« « « «« «« «« «« « « 1. «« ««ˆ« «««ˆ « ««
# # _œœ»»»» _œœ»»»» _»»»»œœ _œ»»œ»» _œ»»œ»» _ˆ«œ»œ «ˆ« ««ˆ« ««ˆ« «ˆ« ˆ« _œœ»»»» _œœ»»»» _»»»»œœ _œœ»»»» _œ»»œ»» _ˆ«œ»œ «ˆ« ««ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« »»»œœ œ»»œ» œœ»»» œ»»œ» œ»»œ» «ˆ«œ _ _»»œ »»»œ »»œ »»œ œ»» œ»»œ œ» œ» «««œ̂» œ» «««« ««ˆ« «ˆ« «ˆ«
œ»» œ»» »»œ œ»» œ»» »»»
ß l==============================
& l œ»» œ»» »»œ œ»» œ»» »»» l #œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» nœ»»»» » £» »» » l » »œ»» »» »» œ»»» »» ˆ« ={”
l l l l ”
« «
Íl # »
œ »»œ œ» ««« ««« ««ˆ« «««« l «««« «««« ««ˆ «««« œ» œ»»» œ» l «« «« ««ˆ« ««« ««« ««« ««ˆ« «««« l œ» œ»» œ» »
œ œ»» œ» ”
? # »»œ »»»» »»» »»» ˆ««
ll============================== » « ˆ
« ˆ
« ll ««ˆ« ˆ« »
ˆ« œ»» »» »» »» ll «« ˆ« ˆ« «ˆ« » « « « « ˆ
« ˆ
« ll œ»» »»» »» »»» œ»» »»» »»» »»» =”{”
»
» » » » _
ˆ « » » » » » »
2. ««ˆ
# # œ»»œ» œ»»œ» œœ»»» œ»»œ» œ»»œ» œ»»œ «œ»» »»»œ »»œ »»œ »œ œ»
_ œ»» œ» «« « « «« «« «« « «« «« «« «
»
& #œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» nœ»»» » » » »» »» l » » » » »» »» «˙ « « «
l gg «ˆˆ« _«ˆ«»œ ˆ« _««˙«˙_»˙ « l gg «ˆ«ˆˆ«ˆ ˆˆ««ˆ« «ˆ« ««ˆ«gg ˆ««ˆˆ«ˆ ˆ«««ˆˆ = ˆ«« ˆ««« l
ß l============================== £
l l l »» »» l l
Í l # «« «« ««« ««« « l œ» _»» œ» »
_
œ «
œ»»» œ» l ««« ««« ˆ««« ««« œ» œ»» œ» l œ»» _œ»»»» œ»» œ»»» œ» l
» » » »
œ »
œ
? # _ˆ«««« ˆ«« .̂ ˆ««. «˙«
ll============================== ll œ»»» »»» »»» »» œ»» »»» »»» »»» ll ˆ««« ˆ« ˆ« œ»» »»» »»» »»» ll œ»»» »»» »» »» œ»» »»» »»» =
» » » » » » »
»»» ll

# # «« «« «« « _»»»œ œ» œ» _»»»œ œ» œ» _»»»œ œ» œ» _»»»œ œ» œ» _»»»œ œ» œ» _»»»œ œ» œ» _»»»œ œ» œ» _»»»œ »œ »œ _»»»œ œ» œ» _»»»œ œ» œ» _»»»œ œ» œ» _»»»œ »œ »œ
« » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »» »»œ
& gg ˆ««ˆˆ«ˆ ˆ«ˆ«ˆ« «ˆ« ««ˆ« _«˙««˙
ß l============================== l »» œ»»» »» »»» »» »»» »» œ»»» »» œ»»» »» »»» »» »»» »» œ»»» l »» œ»»» »» »»» »» »»» »» œ»»» »» œ»»» »» »»» »» »»» »» »»»œ l »» œ»»» »» »»» »» »»» »» œ»»» »» œ»»» »» »»» »» »»» =
»» l
l l l l l
« « œ œ œ œ œ œ »
œ . œ
» »
œ »
œ »
œ . »
œ . »
œ . »
œ . œ» . »
œ . »
œ . »
œ .
Í l # ««« ««« ˆ«« ««« œ» œ»» œ» l _»œ»œ»» _»œ»»»œ _»»»œ»œ _»»œ»œ» l _»œ»»
œ
»
_»œ»œ» œ_œ»» .. _œœ»» _œ»œ» _»œ» l _»œ»œ _œ»œ» _œ»œ» _œ»œ» _»œ» _»œ» _»œ» _»œ» l
»»» »» »» »» œ»» l œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» l
«
? # ˆ«« ˆ
« ˆ
«
ll============================== » œ
œ»»» »»»» »»» »»» ll »»» œ
»»» »» »» ll »» » l» » » » » » » = » l

_»œ _»œ _»œ _»œ _»œ _»œ _»œ _»œ _»œ _»œ _»œ _»œ
# # _»»»»œ »»œ »»œ_»»»»œ »»œ »»œ _»»»»œ »»œ »»œ _»»»»œ œ»» œ»» # n _»»»» »»œ »»»œ_»»»»œ _»»»» _»»»»œ »»»œ»»œ_»»»» »»œ»»»œ_»»»»œ_»»»» _»»»»œ»»»œ»»œ _»»»» »»œ »»»œ_»»»»œ _»»»» _œ»»»» œ»»» œ»» _»»»» »»œ »»»œ_»»»»œ _»»»» _œ»»»» œ»»» œ»» _»»»» œ»» œ»»» _œ»»»» _»»»» _»»»»œ »»»œ »»œ_»»»» »»œ »»»œ_»»»»œ _»»»» _»»»»œ »»»œ »»œ
»» »»»œ »» »»» »» »»» »» »»»œ »» »»»œ »» »»» »» »»» »» œ»»» l l » » » » » » » » » » » » » » » » l » » » » » » » » » » » » » » » » l » » » » » » » » » » » » » » =
ß l==============================
& »»l
l ll l l l
. . . . . . . . . . . .
Í l # _œœ»»»»œ _œœœ»»»» _œœœ»»»» _œœœ»»»» œ_œ»»œ»» ... _œœœ»»»» _œ»»œ»œ» _œ»»œ»œ» l l # _»œ»œœ»» _»œ»œ»œ» _œ_»œ»»œ» _œ_»œ»œ»» l _»œœ»»» _»œ»œ» _œ_œ»»» .. _œœ»»» _œ»œ»» _œ»»œ» l _»œœ»œ» _œ»œ»œ» _œ»œ»œ» _œ»œ»œ» _œ_œœ»»» _œ_œ»»œ» _œ_œ»»œ» _œ_œ»»œ» l
» » » » l »» »» »» »» » » » » l
? # » » » » » » » »» ll ll n »
ll============================== » » » ll l =l
_»œ _»œ _»œ _»œ
# _»»»» »»œ »»»œ_»»»»œ _»»»» _»»»»œ »»»œ »»œ_»»»» »»œ»»»œ_»»»»œ _»»»» _œ»»»» œ»»» œ»» ## _»»»»œ »»œ »»œ_»»»»œ »»œ »»œ _»»»»œ »»œ »»œ_»»»»œ »»œ »»œ _»»»»œ œ»» »»œ_»»»»œ œ»» œ»» _»»»»œ œ»» œ»» _»»»»œ œ»» œ»» _»»»»œ »»œ »»œ_»»»»œ œ»» œ»» _»»»»œ œ»» œ»» _»»»»œ »»œ »»œ
& » » » » » » » » » » » » » » » l l »» »»»œ »» »»» »» »»» »» »»»œ »» »»»œ »» »»» »» »»» »» »»»œ l »» œ»»» »» »»» »» »»» »» œ»»» »» œ»»» »» »»» »» »»» »» »»»œ l »» »»»œ »» »»» »» »»» »» œ»»» »» œ»»» »» »»» »» »»» =
ß l============================== »» »»»œ l
l ll l l l
. . . . « « « « «
Í l # _œ»»»»œ _œœ»»»» _œœ»»»» _œœ»»»» _œ_œ»»» .. _œ»»»»œ _œ»œ»»» _œ»»œ»» l l # ««« ««« ˆ««« ˆ««« ««« ˆ«««« ˆ«« ˆ«« l œ» œ»» _œ»»»» ««ˆ.« ˆ«««« «««ˆ« ««ˆ« l ««« ««« ««ˆ« ««ˆ« ««« «««ˆ« «ˆ« «ˆ« l
ll============================== ll ll # ««« ˆ«« « ll œ» »»» »»» »»» ˆ««« . ˆ««« ««ˆ« ««« ll ««« «ˆ« ««« =ll
? _«ˆ _ˆ««« »» » » » » » _ˆ
« _«ˆ _ ˆ«
«« «« «« « « «« «« «« «« «« ««ˆ« ««ˆ
# # »»» œ»» œ»» »»» œ»» œ»» »»» »»œ »»œ »»» œ»» œ»» »»»œ »»œ» »»œ» »»œ» »»œ» œ»œ ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ« œ»»» œ»»» »»»œ »»œ» »»œ» œ»œ «ˆ «ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ« œœ»»» œ»»œ» œœ»»» œ»»œ» œ»»œ» «ˆ«œ _ _»»«œ »»»œ »»œ »»œ
_ »œ _ »
œ _»
œ »
_
œ _» œ _»
œ »
_
œ _»
œ »
_
œ _ ˆ
« « « « « ˆ
« _»
œ _ »
œ »
_
œ _»
œ »
_
œ _ ˆ
« « « « « «
l& »» œ»»» »» »»» »» »»» »» œ»»» »» »»»œ »» »»» »» »»» »» œ»»» l »»œ œ»» œ»» œ»» œ»» »»»
ß ============================== l œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» »»» l #œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» nœ»»»» » £» »» = » l
l l l l l
Íl # »
œ «
œ»» _»»» «««ˆ. ˆ«««« ««ˆ«« «««ˆ l « _»œ»œ œ
_»»œ»œ l _ œ
»
_»œ»œ « _»»œœ» œ l œ
_»»œ» œ
_»œ»» l
»
œ
» » « « « »
œ
» « » « »
» « » #œ » « nœ »
? # »»œ »»» »»» »»»» «ˆ« . ˆ««« ««ˆ« _««ˆ« ll _ˆ«««
ll============================== »» _««ˆ« »
«
ll «ˆ«
_ « » _ˆ««« »»
«
ll ««« » «««ˆ » =ll
_ ˆ« _
» » » _
_««ˆ _
_««ˆ _«««ˆ
_
_ _«ˆ _
_««ˆ«
_ _«««ˆ
_
«««
# # œ»» œœ»» œ» œ» ««ˆ«œ» œ» «««« ««ˆ« «ˆ« «ˆ« œ»» œ»» œ»» »œ Œ »»œ »»»œ »»»œ œ»»» œ»» œ»»» œ»»» œ»»»» œ»»» œ»»» »»œ »»»œ »»»œ œ»»» œ»» œ»» »œ» Œ »œ œ»» œ»»» œ»»»
» »
œ » » »
œ » «
ˆ » » » »
» »
œ » » » »
œ
ß l==============================
& »
» » » »» » l »
» » » » l » » » » »» »» »» l » » »
» »» »» =
»» »» l
l l l l l
.
Í l # « __»œœ»œ»» « œ _»œ»œ
»
l
»
œ œ»»». œ» . ««« ««« ˆ««« «««« l œ» œ»» . œ» . œ»» _œ»»»» œ»» . l œ» œ»»» . œ» . ««« ««« ««ˆ« «««« l
? # _««ˆ«« »»
ll============================== ««ˆ »»
« ll œ»» »»» »»» »»» ˆ««« ˆ« . ˆ«. ll œ»» »»» »»» »» œ»»» »»» »» »» ll œ»» »»» »»» »»» ««ˆ« ˆ« . = «.̂ ll
_ _ « » » » » » » » »
_««ˆ _
_««ˆ
«« «« «« « « «« «« «« «« ««ˆ
# # œ»» »»œ œ»» œ»» »»» œ»»» œ»» »
_
œ œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» »»»œ œ»»» »»œ» œ»œ ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ« ˆ« œ»»» œ»»» »»»œ »»œ» »»œ» œ»œ ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ« »»œ»œ œ»»œ» œœ»»» œ»»œ» œ»»œ» œ»»œ «œ»» œ»»» œ»» œ»» œ»
_ »
œ _ »
œ _ œ
» »
_
œ »
_
œ _
ˆ« « « « « _ œ » _ »
œ _ œ
» _
œ
» _ »
œ _ˆ« « « « « « _
»» » »» » » » »œ» »œ»» l œ»» œ»» »»œ œ»» œ»» »»» œ»» œ»» »»œ œ»» œ»» »»» #œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» nœ»»» »» » »» = » »
ß l==============================
& » l l » £ » » l
l l l l l
. « « « .
Íl # »
œ œ»» . œ» . œ»» _œ»»»» œ»» . l œ» »»œ. œ» . ««« ««« ˆ««« ««« l «««« «««« ««.̂ «««« œ» œ»»» œ» . l «« «« ««ˆ« ««« « l
? # œ»»» »»»» »»»» »»» œ»»» »»» »» »» ll œ»»» »»»» »»»» »»» ˆ««« ˆ« . «.̂ ll ««ˆ« ˆ«
ll============================== ˆ«. œ»» »»» »» »»» ll ««« «ˆ« . «« «˙«
» » » _«ˆ .̂ =ll

# # œ» _»œ»»» gg _
_ _œ»»» . _»œ» œ» »
œ
»œ»» _
_
_ g œ»» .
_ _»œ» g_»œ»»œœ
»
œ »
œ » g » »»Jœ» gg »» « «« « «« ««« «««ˆ ««« »œ »»»œ »»»œ »»»»œ
g
» g »œ.»» »
»
œ
J »
» « «
« « œ » »
œ
» »
» »
» »
» »
œ
» »
œ
» œ
»
» g »
œ.
»
gg
» g
ß l==============================
& » » » «
»» l »œ»» _«ˆ«»œ ˆ« _ˆ«»œ» » »
»» » »» » l » » » g »
» «« _«« ˆ«« ˆ« «ˆ «ˆ »» » =
»» l » _ˆ »» » l
» » ˆ
«
l l » l l l
Íl # »
œ
œ»» _»»» œ»» « «
œ»»» œ» l ««« ««« ˆ«« ««« œ» œ»» œ» l »»œ _»»» œ»» »
œ « «
œ»»» œ» l ««« ««« ˆ«« ««« œ» œ»» œ» l
»
œ » » »
œ
» » « ˆ
« ˆ
« »
œ
? # »» »» »» » œ»»» »»» »»» »» ll ˆ««
ll============================== œ»»» »»»» »»» »»» ll »» »» »» » œ»»» »»» »»» »»» ll ˆ««« ˆ« ˆ« œ»»» »»»» »»»» =
» »
œ » » » »» ll
»
simile staccato

# # œ» _»œ»»»
_ _œ»»» .
_ _»œ» œ» œ»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»» œ»» œ»» ««««ˆ .. «««ˆ ««ˆ« ««« U
» » »
g
»
» œ.
»
»» »
œ
J »
ggg
« «
« « œ »
»»» l œ»» _«« ˆ« _«ˆ«œ »» »» »» »» l » » » ˆ«ˆ.« ««ˆ «ˆ« ˆ«ˆ« l www
ß l==============================
& »» »œ̂»» »»» =”
l l l l ”
l «« «« ˆ««« ««« œ»» »œ l œ»» _»œ»» ««««ˆ. ««««ˆ «««ˆ« ««ˆ« l
rit.
Íl # œ»» _œ»»»» œ»» »
œ œ»»» « « « »
œ

œ
» » »
ll ? # »» »» »» » œ»» »» »»»
============================== » «
ll ˆ«« ˆ
« ˆ
« »
œ»» »»»» »»» »»» ll »» » »
œ » « « « « w
«ˆ« . ««ˆ «ˆ« _««ˆ« ll _ =””
» » » w
◊ u _«