Vous êtes sur la page 1sur 1

BAØN TAY CHA

24 ‰ «« «« «« «« #ˆ««j
« ˙»» Jœ»» Jœ»» Jœ»» #œJ»
j «
ˆ« «j «
ˆ« «ˆ« _ˆ««« ˙«
==============================
& «
ˆ« «j
j ˆ« jˆ« » » » » »» =
Cha môû baøn tay, roäng ban muoân ôn, ñôõ naâng cuoäc
Con môû baøn tay, Ngaøi thöông ban ôn, ñôõ naâng cuoäc
Con phaän moûng manh. Cuoäc ñôøi truaân chuyeân. Giuùp con vuoâng
««j.ˆ« ««k
ˆ« ««j « « « « « «« «« ««
ˆ
« «
« «j « « «
« ˆ« ˆ« «ˆ
j
#ˆj
«
==============================
& ˆ« ««ˆ
#_j ˆ« «k
«k ˆ« #ˆj
« «˙« «j
ˆ« «j
«ˆ =
ñôøi vôùi bao ôn trôøi choïn con böôùc leân. Tình Cha yeâu
ñôøi bieát bao thaêng traàm ngaøy mai con seõ qua. Duø con voâ
troøn yù Cha nhieäm maàu troïn ñôøi con gaãm suy. Naøy ñaây thaân
«« « « ««
˙»» Jœ»» « j
« ˆ« «ˆ« ««ˆ ˙» œ
J
» ««j
ˆ
« « ««j
ˆ
« œ
J
» . Kœ»» ˆ«
j ««j
ˆ« =
» » j
ˆ« »
==============================
& » »
» «
ˆ«
j »
» »
thöông, beàn vöõng thieân thu, con naøo daùm ví bieån saâu soâng
tö, baïc beõo, voâ duyeân... xin Ngaøi môû loái naém tay ñi
con, taän hieán cho Cha, hao moøn naêm thaùng cheát ñi moãi
««j «« «« «« «« ### «« ««j
«
««
ˆ«Jœ»
j ««j «« «« ««j
ˆ
« «
« ˆ
j
« «
ˆ ˆ« ˙
« ˆ
j
«
==============================
& ˆ«
j œ

»
»» »» «
œ

»
»» Jœ»» ˆ
j.
«. «
«
ˆ«K»œ
k j
«
Ĵœ»» «Ĵœ =
» _ »» » »»»
daøi tình oâi bao la. Con bieát laáy gì taï ôn Cha
cuøng tình chung caâu ca.
ngaøy tình khoâng phoâi pha.
### ««« ««« «« ««j ««˙« ««j «« « «« ««j.ˆ« ««k «« ««ˆ« « «
œ̂» j « « j
«
œ

» «
j
« ˆ
j
«
œ
J
» œ
J
» . ˆ
«
œ
K «
«
ˆ «« ««ˆ
» œ̂
» »»» «
œ

»
»» œ

» ˙
»
==============================
& »» »» œ

»
»» »
» œ

»
»» »
» »
» »
»
» Jœ»» Ĵœ»» =
» »
ñaõ choïn goïi con, Xin laøm caây saùo ñeå Chuùa con

### «« «« ««k «« «« «« «« «j «« « «« . «k ««
& j
«
œ

»»» j
«
œ

»»» ˆ
«
œ
K
» ˆKœ«»
k
==============================
»» »» ˆJœ»«
j ˙
« ˆ
j
« «Ĵ«œ» j
« ˆ
j
« . «ˆKœ»« ««j
« j
Ĵ«œ»» =
»» _»˙» _J»œ» »
» «Ĵœ«»»
_Ĵ»œ» _j _J»œ» »
» _Ĵ»œ» »
» » » » » »
duøng bao khuùc ca tuyeät vôøi. Thaùng naêm noåi troâi cho ñôøi con

### «« «« «« «« ««˙« ««j


ˆ ««j
ˆ ««j «« «« «« ««j ««
ˆ
j
«
Jœ»» ˆ
j
« j
« j
«
==============================
& œ
J « « « j
« ˆ
j.
« ˆ
k
« «
œ

» j
«Ĵœ»» =
» »
»» Ĵœ»» _Ĵ»œ» ˙»» Jœ»» Jœ»» Ĵ»»œ _Ĵ»œ» Jœ»» . Kœ»» »»
» » » » » » » » » »
neân giai ñieäu tình yeâu, Xin daâng troïn ñôøi neân leã tinh

### «« ««j «« ˆ««« ««˙« ««j


« «
=========================
& ˆ« ”
_Jjœˆ«»» _«J»j
ˆ
œ
«
»
Ĵœ»»
»
«ˆ Jœ»»
» _ ˙
»
» _ Jœ»»
» » » »
tuyeàn caûm neám tình Cha.

Vous aimerez peut-être aussi