Vous êtes sur la page 1sur 3

1. Šta je vodoprivreda, a šta hidrotehnika i čime se bave?

Vodoprivreda – djelatnost koja se bavi planiranjem, razvojem,


korištenjem i zaštitom vodenih dobara. Obuhvata sljedeće djelatnosti :
sanitarna hidrotehnika, hidrotehničke melioracije, hidroenergetika, vodni
saobraćaj, odbrana od poplava
Hidrotehnika – tehnička djelatnost, za rješavanje vodoprivrednih
zadataka, a obuhvata:
- proučavanje režima vodnih resursa
- ispitivanje geološke i hidrogeološke građe u akumulacijama i objektima
- projektovanje, građenje, održavanje i korištenje hidrotehničkih objekata

2. Faze projektovanja hidroteh. građevina?


a) pokazati da je projekat (objekat) tehnički izvodljiv i ekonomski
opravdan (radi se na osnovu vodoprivredne osnove ili vodoprivredne
studije)
b) na nivou generalnog projekta, bira se najpovoljnije rješenje
c) idejni projekat – određivanje najvažnijih parametara objekta (veličina
akumulacije, tip i mjesto brane (profil))
d) glavni i detaljni projekat – dimenzije i karakteristike objekta i opreme,
uslovi i tehnologija građenja
e) izrada projekta izvedenog stanja – nakon izgradnje, ali se u našoj
praksi rijetko primjenjuje

3. Uloga i značaj akumulacionih bazena?


S obzirom da u različim dobima godine (sušni i kišni) imamo
neusklađenost doticaja i potrošnje vode, što znači da za sušni period
nemamo ni za osnovnu potrošnju, dok u vodnom periodu imamo i višak.
Zbog toga je neophodno prebacivanje vode iz vodnog u sušni period =
regulisanje (izravnavanje proticaja). Ta voda potrebna za sušni period
mora se smjestiti „akumulirati“ u određenu zapreminu „akumulaciju“,
koja se čuva sve dok potrošnja ne bude veća od doticaja. Akumulacije su
obično dio riječne doline, pregrađene branom ili rezervoar za slučaj
manjih količina vode.
4. Osnovni parametri akumulacija?
Osnovni parametri akumulacije:
a) topografija akumulacije
b) zapremina i kote
c) krive proticaja
d) propisani režim rada akumulacije

5. Kako se definiše korisna zapremina akumulacije? Postupci za njeno


određivanje?
Vk – zapremina predviđena da obezbjedi potrebe korisnika
Za njeno određivanje koristimo:
a) sekantni postupak
razmatra mjerodavan niz doticaja i potrošnji
računa se preko jednačine bilansa vi = vi-1 + (Qi – Pi) Dt , vi < vmax
uz pretpostavku da je na početku proračuna, akumulacija puna
Vk = Dmax = Vmax – Vmin = Vo – Vmin
razlika max. i min. zapremine
b) postupak sa sumarnom krivom
koristimo isti jedn. bilansa
∑QiDt – sumarna kriva proticaja
∑PiDt – sumarna kriva potrošnje, samo što se predstavlja na drugačiji
način
Vi = ∑QiDt - ∑PiDt – jedn. bilansa
Ovaj postupak koristimo kada je unaprijed zadana Vk, pa treba ustanoviti
isticanje Pi, za poznato Qi, tada je nagib sumarne linije u određenom
trenutku, jednak proticaju u tom trenutku d / dt = (∑Pidt) = Pi

6. Uticaj gubitaka na isparavanje i procurivanje za zapreminu


akumulacije? Objasniti bilansnu jednačinu!
Ranije su gubici bili zanemarljivi, ali akda nisu:
Bilansna jedn. glasi : vi = vi-1 + (Qi – Pi – Ei – Fi) Dt
Gubitak na isparavanje: Ei = ½ (ai + ai-1) * ei
Fi – gubitak na procurivanje
7. Koji niz doticaja (Q) se koristi pri izboru korisne zapremine
akumulacije?
Ponekad se mjesto cijelog hidrograma doticaja koristi samo niz sušnih
godina, kao najkritičnije
I prije razvoja hidrologije koristili su se prirodni nizovi
II poslije 60-tih sintetički nizovi (na osnovu statističkih parametara)
Generališe se oko 50 nizova, pa se za svaki odredi odgovarajuća korisna
zapremina. Rezultati se analizariju, pa se Vk predstavlja kao slučajna
promjenjiva.

8. Funkcija kompenzacionih bazena?


Izravnavanje proticaja nizvodno od potrošača, sa izrazito
neravnomjernim radom – hidroelektrane. U suprotnom bi korito bilo
suho, a to je loše sa ekološkog aspekta.

9. Nabrojati podloge, koje je potrebno prikupiti da bi se moglo pristupiti


planiranju i projektovanju hidr. građevina?
1) potrebe za vodom – količinski i kvalitativno provjeriti potrebe za
2) hidrološke i hidrometeorološke podloge:
a) geografske i hidrografske karakteristike sliva, klima, padavine,
vegetacija, vlažnost, vjetar..
b) niz srednjih mjesečnih proticaja za period od najmanje (20-40 god)
c) hidrogrami raznih vjerovatnoća pojave
d) male vode i e) podaci o nanosu
f) krive proticaja
3) topografske podloge
a)pregledne situacije i karte akumulacionih bazena razmjera 1:200 000 –
1: 5000
b) pregledne situacije i karte brana i zahvata, ostalih objekata
4) ekološke, hidrogeološke, geomehaničke podloge – za što bolje
poznavanje karakteristika određene sredine
5) vodoprivredne, ekonomske energetske, pedološke i bujičiske,
ekološke, mašinske i elektrotehničke, saobraćajne podloge i 6) prethodna
dokumentacija