Vous êtes sur la page 1sur 86

GONZAGA em TOM MAIOR

(Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca)


Concert Band
Full score q»§º Arranjo: Nenéu Liberalquino
2
Piccolo &b 4 Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

2
Flute 1
2
&b 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Oboe 1
2
& b 42 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
a2
œ bœ œ bœ œ ˙
Bassoon 1
2
b 4
P
# 2
Clarinet in E b & # 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# 2
∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ- œ- œ ˙
1 & 4 œ œ
P
Clarinet in B b
# 2 Πcl. 2
& 4 ∑ ∑ ∑ ∑
Ó Pœ œ ˙˙ œœ œ ˙˙
2

œ œ
3

# 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
cl. 3

Bass Clarinet & 4 œ nœ œ œ ˙
P
# # a2 2œ œ ˙œ œ œœ b œœ ˙˙ œœ
Alto Saxophone 1 & 4 Œ ∑ ∑ ∑
P
2

# 2œ œ ˙ n˙ œ œ œ œ
& 42
a
Tenor Saxophone Œ ∑ ∑ ∑
P
## 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Baritone Saxophone & 4

# 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
1 & 4

# 2
Trumpet Bb
2
& 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3

1
2
& 42 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

42
Horn in F
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
4

Trombone 1
? b 42 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Trombone 2 - 3 b 4
? 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Euphonium b 4
Tuba
? b 42 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Acoustic Bass
? b 42 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Timpani b 4

Drum set
1 ã 42 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

3 ã 42 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
1 2 3 4 5 6 7

©Colorau 2004 / Recife - PE


2 Gonzaga em Tom Maior

Picc. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fl. 1
2
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. 1
2
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

?
Bsn. 1 b bœ bœ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ b˙
2 b˙
F
#
E b Cl. & # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# œ
œ œ œ œ œ- œ œ œ œ œ- œ œ œ- œ œ œ- œ-
1 & œ- œ- œ - œ -̇
B b Cl.
F
#
B b Cl. 2 & œ œ- œ- œ œœ # œœ œœ n œœ # œœ ˙œ œ œ̇ œ ˙˙ œœ n œœ œœ œœ
3
˙ b œ̇ œ
# F
& nœ b˙
œ œ
B. Cl.
nœ ˙ ˙ œ œ ˙ n˙
F
œ- œ- n œœ œ œ œ- œ œ œ œ œ œ œ œ n œœ- œœ-
#
& # ‰
œ
œ # œ œ nœ #œ œ˙ œ œ
œ
˙
œ
œ œœ- ˙˙-
Alto Sax. 1 J
F
2

# ∑ œ œ
Ten. Sax. & œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ bœ œ
F
#
& # Œ ˙ ˙ œ œ œ œ
nœ ˙ n˙ b˙
Bar. Sax.
P F
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
trumpet Bb1 &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Trumpet Bb 2
3
&

1
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
2
Hn.
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
4

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tbn. 1 b
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Trombone 2 - 3 b
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Euph. b
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tuba b
?b ˙ ˙ œ œ œ œ
Acoustic Bass Œ
ARCO
bœ ˙ b˙ b˙
P f
Timp.
?b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Drum set ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Percussion ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
8 9 10 11 12 13 14 15
Gonzaga em Tom Maior 3
œ- œ- œ- œ.
œ- œ œ- œ œ œ œ œ œ œ- œ-

œ- œ- œ œ œ œ œ
J
Picc. &b ‰ J
F f œ- œ- œ- ƒœ .
œ- œ œ- œ œ bœ
ritt.

œ- œ- œ œ œ œ œ œ œ œ- œ- œ œ
Fl. 1 &b ‰ J J
œf œ- œ œ- œ œ ƒ
2

œ- œ- œ œ œ œ œ œ- œ- œ œ œ- œ- œ-
ritt.
œ ˙
Ob. 1 &b ‰ J
2
f j ƒ
œ
ritt.

? œ œ œ ˙ bœ. œ b˙
b bœ œ œ
Bsn. 1
2 œ bœ ˙ ˙ œ œ ˙ bœ. œ b˙
f ƒ ritt.

- œ- œ œ- œ œ œ œ œ œ- œ- œ- œ-
E b Cl.
#
& # ‰ œJ œ- œ œ œ œ œ œ œ- ˙
œ- œ œ- œ œ ƒ
œ- œ- œ œf œ œ œ œ œ œ- œ- œ œ œ- œ- œ- œ- .
ritt.
# nœ
1 & œ J
f ƒ ritt.
B b Cl.
# œ œœ œ˙ œ ˙
B b Cl. 2 & œ œœ #œ n œœ # œœ œ- œ-̇ œ
˙
˙
œ n œœ-
œ
œœ- œ b˙
3 b œ̇
# f ƒ ritt.

& ˙ j
œ œ
B. Cl.
˙ ˙ œ œ ˙ nœ. œ b˙
f ƒ rit.
# œ œ œ œ œ- œ œ œ œ œ œ œ œ- œ œ n œœ- œœ- œ ˙
Alto Sax. 1 & # œ˙ œ- œ- œ #œ œ nœ #œ œ˙ œ œ - ˙ œ œ b˙
2
f ƒ ritt.

# œ
Ten. Sax. & bœ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙
f ƒ
#
ritt.

& # ˙ ˙ œ œ œ œ œ
j b˙
œ bœ ˙ nœ.
Bar. Sax.

f ƒ ritt.

œ- œ- œ- œ- œ- .
trumpet Bb1 &
# ‰ j
œ- œ- œ œ œ œ- œ œ œ œ œ œ œ œ- œ- œ œ

J
P f ƒ ritt.

# j œ- œ œ- œ œ œ œ œ œ œ
Trumpet Bb 2
& ‰ œ- œ- œ œ œ œ- œ œ œ- œ- œ- -̇
P ƒ
3
f ritt.

œ- œ œ- œ œ œ œœ œ œ œ œœ- j
1
& ‰ œJ- œ- œ œ
œ #œ œ bœ #œ œ˙ œ - œœ b ˙œ œ- œ- œ- b œ˙- . bœ
P
2
Hn. f ƒ ritt.

& ∑ œ˙ œœ œœ ˙˙
˙˙ œœ œ œ œ œ̇ b ˙˙
3
4 œ
f -̇ œ œ œ œ- œ- œ- ƒ-̇
œ bœ #œ œ- œ ritt.

? œ #œ
Tbn. 1 b ∑
f ƒ ritt.
œœ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙ ˙˙
Trombone 2 - 3
?
b ∑ œ̇ #œ b œœ œ
f ƒ ritt.
? ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ j
Euph. b ∑ œ. œ b˙
f ƒ ritt.
? Πj
b ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ bœ. œ b˙

Tuba

F f œ ƒ ritt.
?b ˙ ˙ ˙ œ œ œ ˙ bœ. œ b˙
Acoustic Bass J
f ƒ Ÿ~~~~~~~~~~~
? b b Ÿ~~~~~~
˙ ∑ ∑ ∑ ∑
ritt.

Timp.
π ˙ ˙ ˙
F f ritt.
Yæ Y Y
Drum set ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ æ
π F f ritt.
Y
Percussion ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó
16
f 17 18 19 20 21 22 23
4 Gonzaga em Tom Maior

œ œ œ bœ œ U
œ "
q = c 120
a tempo

Picc. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ œ bœ œ U
œ œ- œ-
" a tempo a2
œ œ œ œ
Fl. 1 &b ∑ ∑ ∑ Œ
2
F
˙ œ œ"
U
œ- œ-
a tempo
a2
Ob. 1 &b ∑ ∑ ∑ Œ œ œ œ œ
2
U" F
? ˙ œ œ b >œ œ b >œ œ b >œ œ
a tempo

Œ. Œ Œ. Œ Œ. Œ
a2
Bsn. 1 b ˙ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ
2
F
#
& # ˙ œ œ"
U a tempo

E b Cl. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# œ œ œ bœ œ œ"
U œ- œ-
a tempo

1 & ∑ ∑ ∑ Œ œ œ œ œ
B b Cl. U"
F
# œ- œ-
a tempo a2
B b Cl. 2 & n œ̇ bœ œ œœ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ œ œ
3 œ F
# U" a tempo

& Œ. nœ œ Œ Œ. nœ œ Œ Œ. nœ œ Œ
> œ. œ > œ. œ >
B. Cl.
˙ œ œ F œ. œ
# œ U
œ" ˙-̇ n ˙˙-
a tempo

Alto Sax. 1 & # n œ̇ bœ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑


P
2

U"
# -̇ -̇
a tempo

Ten. Sax. & ˙ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑


# U" a tempo P
-̇ -̇
Bar. Sax. & # ˙ œ œ
∑ ∑ ∑ ∑
P
# œ œ œ bœ œ œ"
U a tempo

trumpet Bb1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# U" a tempo
Trumpet Bb 2
& ˙ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3

U" a tempo
1
& n œœ œœ b œœ œœ œ
œ œœ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙

b ˙˙
-
P
2
Hn. U" a tempo

& ˙˙ œœ œœ ∑ ∑ ∑ ∑
˙ ˙
3
4
U
-̇P -̇
˙ œ œ"
?
a tempo

Tbn. 1 b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
˙˙ œœ U
œ"
? œ
a tempo

Trombone 2 - 3 b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
U"
?
a tempo

Euph. b nœ bœ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? U" a tempo

b Œ Œ Œ Œ Œ Œ
Tuba
˙ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ
Fa tempo œ œ œ œ œ œ
Acoustic Bass
?b ˙ œ Uœ " PIZZ.
œ. œ ‰. R œ. œ ‰. R œ. œ ‰. R œ. œ ‰. R œ. œ ‰. R œ. œ ‰. R
?b ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ U " F
a tempo

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Timp.
˙ œ œ
y y y Uy " a tempo
ã æ æ æ œœ . œ œœ œ œ œœ .. œœ œ œ œ ‘ ‘ ‘ ‘
Œ Œ
Drum set

F
U " œ. œ
‰ œJ œ . œ ‰ Jœ œ . œ ‰ œJ
ZABUMBA a tempo

Percussion ã Ó Œ Œ ‘ ‘ ‘
24 F 26 27 28 29 30 31
Gonzaga em Tom Maior 5

Picc. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
-̇ œ-
Fl. 1
2
&b Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
-̇ œ- ‰ œj œ œ œ
Ob. 1
2
&b Œ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ

? œ œ. >œ
b œ. œ Œ œ. œ Œ œ bœ œ ‰ œ œ bœ. Œ œ.
Bsn. 1
bœ œ œ. œ œ œ
>
2

#
E b Cl. & # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# -̇ œ- ‰ œj œ œ œ œ œ
1 & Œ ∑ ∑ ∑ œ œ œ
B b Cl.
# -̇ œ- ‰ œj œ œ œ œ œ
B b Cl. 2 & Œ ∑ ∑ ∑ œ œ œ
3

#
& Œ Œ œ œ nœ œ. œ ‰ œ œ nœ. Œ
B. Cl.
œ. œ œ. œ œ > œ.
nœ œ œ. œ œ œ
>
# œ œ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ ‰
Alto Sax. 1 & # ˙-̇ b œœ
J
Œ ∑ ∑
2
F
# œ œ œ œ œ. ∑ ∑
& -̇ œ œ œ œ œ nœ.
>œ œ
Ten. Sax.

# -̇ F >œ
& # œ œ œ œ œ nœ œ œ. ‰ œ œ nœ. ∑ ∑
nœ œ
Bar. Sax.
F >
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
trumpet Bb1 &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Trumpet Bb 2
3
&

& ˙ bœ œ œ œ œ bœ œ ˙ œœ .. œ œ ∑ ∑
-̇ >œ œ
1

F
2
Hn.

& œ œ œ ∑ ∑
œ ˙˙ œœ .. œœ œœ
-̇˙ œœ œ œ
3

>
4
F >œ œ. œ b ˙
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰. R ≈
Tbn. 1 b
>œ œ. œ ˙
Trombone 2 - 3
?
b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ . Rœ ≈œ œ ˙
> .
Euph.
?
b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ . Rœ ≈ œ œ ˙
?
b œ. œ Œ œ. œ Œ œ œ bœ œ.

œ œ bœ. œ. œ
Œ œ.
œ œ
œ >œ >œ œ
Tuba
œ œ .
Acoustic Bass
? b œ. œ ‰. R œ. œ ‰. R œ œ bœ œ œ. >œ
‰ œ œ bœ. n >œ œ œ. œ ≈ œ œ œ œ œ

Timp.
?b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

y œ y œ y œ y œ y. œ y y œ y. œ y y œ
ã ‘ ‘ œœ œœ œ œœ œœ œ œœ œ œ œœ œ œ ‘ ‘
>œ >œ
Drum set

Percussion ã ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
32 33 34 35 36 37 38 39
6 Gonzaga em Tom Maior

bœ œ bœ œ
Œ. œ
Picc. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ R ‰. ‰
P œ
œ œ œ œ bœ bœ œ
œœ œœ œ œ œ ˙ œ ‰ Œ œ ‰.
Fl. 1 &b ∑ ‰ J œ J Œ. R ‰
2

j Œ. bœ œ r ‰ bœ œ
Ob. 1
2
&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ‰ Œ œ ‰.
? bœ.
Bsn. 1 b œ. œ ≈ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ
Œ œ. œ Œ
œ.
œ Œ
2
> > bœ. œ œ bœ
nœ œ nœ œ
## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ. œ ‰. ‰
E b Cl. & R
# œ œ œ œ œ œ j nœ œ r nœ œ
1 & œ œ œ œ œ œ ˙ œ ‰ Œ Œ. œ ‰. ‰
B b Cl.
# j Œ. nœ œ r ‰. ‰ nœ œ
B b Cl. 2 & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ‰ Œ œÓ
3 Ó
#
& ≈ œ œ Œ Œ Œ
B. Cl.
œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. > bœ. œ œ bœ. œ œ. œ œ
> œ.
>
# > œœ. n œœ n ˙˙
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ . œœ ≈
Alto Sax. 1
2 R .
# >
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ . œ ≈ œ. œ ˙
Ten. Sax.
R
#
Bar. Sax. & # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ. œ Œ œ. œ Œ

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ
trumpet Bb1 &
F
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
a2j
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Trumpet Bb 2
&
F
3

œ œ œ œ œ œ
1
2
& ∑ ∑ ∑ ∑ ˙ œ œ œ œ
Hn. a2
& ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ
bœ œ bœ œ œ œ œ
3
4

>œ œ. œ ˙ >œ œ b >œ œ ˙ ˙ >œ œ. b œ b ˙


? R ≈ R R ‰. R ≈
Tbn. 1 b ‰. ‰. ‰.
>œ œ. œ ˙
œ>œ œœ. œœ ˙˙ >œ œ >œ œ b ˙˙ ˙˙
Trombone 2 - 3
?
b ‰. R ≈ ‰. R ‰. R ‰ . Rœ ≈ œ œ ˙
>œ œ. œ ˙ >œ œ >œ œ bœ œ > .
Euph.
?
b ‰. R ≈ ‰. R ‰. R
˙ ‰ . Rœ ≈ œ œ ˙
? bœ.
b œ. œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ. œ Œ
œ.
œ Œ
œ. bœ. œ œ œ
Tuba
œ œ. bœ.
? b œ. bœ. œ œ
Acoustic Bass œ ≈ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ
bœ Œ œ. œ Œ
œ.
œ Œ
Timp.
?b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
r r
‰. y y ‰. y y
Drum set ã ‘ ‘ œœ œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œ ‘ ‘ ‘ ‘

Percussion ã ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
40 41 42 43 44 45 46 47
Gonzaga em Tom Maior 7

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ..
Picc. &b Œ ∑ ∑ ∑
f
œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œœ ..
Fl. 1 &b Œ ∑ ∑ ∑
2
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ..
Ob. 1 &b œ ∑ ∑ ∑
2
f
? ΠΠ..
Bsn. 1 b œ. œ œ. œ œ Œ œ.
Œ
œ. œ
Œ
œ. œ
Œ
bœ. œ
Œ
œ. œ
Œ
2
œ. œ f
## œ
decresc.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ .. ∑ ∑ ∑
E b Cl. &
f
# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
1 & Œ .. ∑ ∑ ∑
f
B b Cl.
# œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ Œ
& œ .. ∑ ∑ ∑
‰ J œ œ œ
B b Cl. 2
3 Ó f
# ..
& œ. Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
B. Cl.
œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ
œ œ. œ œ. œ . œ
n œdecresc.
f
nœ œ
Alto Sax. 1
#
& # ‰.
r
œœ ≈ œœ.
œ
œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ .. œ n œœ œœ œœ n œœ b œœ œœ n œœ œ œœ œ œœ
œ œ
2 > f decresc.

# ‰. >œ œ. œ œ œ œ œ
& ≈ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ .. œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ
Ten. Sax.
R
# f decresc.

& # œ. œ
Œ œ. œ Œ œ. œ Œ œ. œ Œ
œ. œ
Π..
œ. œ
Œ Œ œ. œ Œ
nœ. œ
Bar. Sax.
f decresc.

# œ œ œ œ
trumpet Bb1 & œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ .. ∑ ∑ ∑
f
# œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ .. ∑ ∑ ∑
Trumpet Bb 2
& œ œ œ œ
f
3

œ œ œ .. œœ
1
& Œ ˙˙ ˙˙ œœ Œ b œœ b ˙˙ n ˙˙
F
2
Hn. f decresc.

& œ œ Œ ˙˙ ˙œ œ Œ .. œ œœ ˙˙ œœ œœ
œœ
3
œ œ
J .
4

>œ œ. >œ œ >œ œ f F


œ ˙ œ
decresc.

? R ≈ R ‰. R ..
Tbn. 1 b ‰. ‰. Œ ∑ ∑ ∑
f
œ>œ œœ. œœ ˙˙ >œ œ >œ œ
‰ . œR œ ‰ . œR œ
? œœ Œ ..
Trombone 2 - 3 b ‰. R ≈ ∑ ∑ ∑
f
? >œ œ. œ ˙ >œ œ >œ œ œ Œ ..
Euph. b ‰. R ≈ ‰. R ‰.
R
∑ ∑ ∑
f
? Π..
œ. œ Œ œ Œ
Œ Œ Œ Œ
b œ. œ œ. œ. œ œ. œ bœ. œ œ. œ Œ
œ.
Tuba
œ f
? b œ. .. œ . œ Œ bœ. œŒ
decresc.
Œ
œ. œ Œ œ Œ œ Œ Œ
Acoustic Bass
œ
œ. œ. œ. œ œ. œ Œ
?b f
Timp. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .. ∑
decresc.
∑ ∑
r
‰.
Drum set ã ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ .. œœ œ yœœ yœ œ ‘ ‘
f decresc.

œ . œ ‰ œ .. œ . œ Œ œ. œŒ œ. œ Œ
Percussion ã ‘ ‘ ‘ ‘ J
48 49 50 51 f 52 53 decresc. 54 55
8 Gonzaga em Tom Maior

bœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ . œ- œ̆ b >œ œ œ œ
.. œ J bœ
1. 2.

Picc. &b Œ Œ ‰ ‰. R
f œ œ P F ƒ
# œ œœ œ b œœ œœ œ b œœ b œ œ œ
decresc.

œ bœ œ œ œœ œ œ b œ
œœ Œ œ œ >œ . œœ- œœ̆ b >œ œ œ œ
œ œb œ .. œ œ œœ b # œœ œ. bœ
1. 2.

Fl. 1 &b Œ ‰ J ‰. R
f P ƒb >œ
2
decresc.
F >. ˘ œ
bœ œ œ œ œ .. œ œ œ- ‰ b œ R œ bœ œ
1. 2.

&b Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ J ‰.
Ob. 1
f œ ƒ
P
2
decresc.
F
? ..
1. 2.

b œ. Œ Œ Œ Œ Œ Œ œ. œ- ‰ j
Bsn. 1
œ œ. œ bœ. œ œ. œ œ. œ œ. œ > bœ ˙
f P F
2
P >œ . >œ flœ̆ n >œ œ œ b œ œ
nœ œ œ œ œ œ œ œ œ
decresc.

## Œ œ œ œ œ œ œ œ œ .. œ œ ‰ J R
1. 2.

E b Cl. & Œ ‰.
f P F ƒ >
bœ œ œ œ
decresc.
# Œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ .. œ œ œ ‰ œ̆ ‰ . R bœ
1. 2.

& œ œ œ œ œ œ Œ œ œ.
1
œ > > J
f P F ƒ
B b Cl.
# Œ
decresc.
j b >œ œ œ b œ œ
# œœ œœ œœ œ œœ œ œ .. œ
1. 2.

& Π.
œœ ‰ b œœ ‰ b œR œ œ b œ œ
B b Cl. 2 nœ œ n œ b œœ œœ œœ œœ œ œ b œ
œ œb œ œœ œ œœ œœ b b œœ œœ ..
3
f > > fl
P ƒ
# .. F j
decresc. 1. 2.

& Œ Œ Œ Œ Œ Œ ‰ n œ ˙
œ-
œ. œ. œ >œ .
B. Cl.
œ. œ œ. œ nœ. œ œ œ. œ fl
P f P F
nœ œ
decresc.

# œ ˘ n >œ œ œ b œ œ
& # œ Œ œ œ .. œœ œœ œœ b œœ œœ ‰ b œœ
1. 2.

Œ ∑ ∑ ∑ œœ .. ‰. R
Alto Sax. 1
f > > J
P ƒ
2

# ˘ b >œ œ œ b œ œ
# œ œ .. R
1. 2.

& œ Œ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ œ bœ œ. œ ‰ b œJ ‰.
> >
Ten. Sax.
f ƒ >
# P ˘ œ ≈ nœ œ œ bœ œ
& # œ. Œ .. œ . œ Œ œ ‰ n œJ
1. 2.

Œ Œ Œ œ. œŒ œ.
Bar. Sax.
œ œ. œ nœ. œ œ. œ > >
P f decresc. P ƒ
œ œ œ œ >œ . >œ œœ̆ ˙˙
# ..
1. 2.

trumpet Bb1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ J


F f
# bœ >œ . >œ ˘
.. œ œ œ ‰ b b œœ ˙˙
1. 2.

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
J
Trumpet Bb 2

F f
3

˘
œœ ‰ b b œœ ˙˙
& œœ Œ œœ b ˙˙ n œœ .. b œœ œœ Œ .. n œœ .. b œœ œ.
1. 2.

b œœ
>œ .
1

P J P J > Jf
F
2
Hn. decresc. 1.
j
2.
j b
œœ ‰ b œ ˘ œ ˙
& œœ Œ .. œ œœ .
œœ œœ ˙˙ œœ .. b œœ œœ Œ œ .. b œœ >.
˙
3
> ˘œJf
4
P F P œ œ >œ . >œ ˙
œ œ
decresc.

? .. œ. œ ‰ Jœ ˙
1. 2.

Tbn. 1 b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
F >œ f˘
? .. œ œ œ œ
>œ .
œ. œ ‰ b b œœ ˙˙
1. 2.

Trombone 2 - 3 b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ J
F2. >œ . >œ fœ̆ ˙
? .. J
1.

Euph. b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰
f
?
1. 2.

ΠΠΠ..
œŒ
Œ
œ Œ
b œ. œ ‰ j
œ. œ bœ. œ œ. œ. œ œ. œ bœ ˙
œ.
Tuba

P P > > fl˘
?b œ. œ Œ bœ. œ Œ .. œ ‰ b œJ ˙
decresc. 1. 2.

Œ
œŒ
Œ
Acoustic Bass
œ. œ œ. œ. œ œ. œ Œ œ.
> >
?b P ∑ P Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~
..
1. 2.

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
decresc.
Timp. ˙
r P
1.

.. ‰œœ . œ yœœ yœ
2.
y œ y yœ yœ . œ œ œœ œ
œ ..
ã ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ œ œœ œœ œ
Drum set œ œ
P f > > > >
f
decresc.

1.
œ. œ Œ .. œ .
2.
œ ‰ œ >œ . >œ œ >œ œ. >œ
Percussion ã ‘ ‘ ‘ ‘ J Œ
P 56
f 57 decresc.58 59 60 61 f 63
Gonzaga em Tom Maior 9

œ ..
Picc. &b R ≈‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ ..
Fl. 1
2
&b R ≈‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ ..
Ob. 1
2
&b R ≈‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
a2
? .. œ œ
Bsn. 1
2
b œr ≈ ‰ Œ ∑ ∑ ∑
œF ≈ œ
Œ ≈
œ
Œ
œ ≈œŒ ≈
œ
Œ
ƒ
œ
## R ≈ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑
E b Cl. &
# œ ≈‰ Œ ∑ ∑ ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑
1 & R
B b Cl.
# œ ≈‰ Œ ∑ ∑ ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑
B b Cl. 2 & œ
3
R
# ..
B. Cl. & r≈ ‰ Œ ∑ ∑ ∑

Œ œ ≈ Œ

Œ œ ≈ Œ
œ œ œ œ œ œ œ
ƒ F
#
Alto Sax. 1
2
& # œR ≈ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑

# œ ≈‰ Œ ∑ ∑ ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑
Ten. Sax. & R
# œ œ
Bar. Sax. & # œr ≈ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ..
œ ≈œ
Œ ≈
œ
Œ
œ ≈œŒ ≈
œ
Œ
F
# ∑ ∑ ∑ ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑
trumpet Bb1 &

# ∑ ∑ ∑ ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑
Trumpet Bb 2
3
&

1
& ∑ ∑ ∑ ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑
2
Hn.
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑
4

b >œ >œ > > > >


?
b ∑ ∑ ∑ ∑ .. ‰ R≈‰ R ≈ ‰ b œR ≈ ‰ >œ ≈ ‰ œR ≈ ‰ œR ≈ ‰ b Rœ ≈ ‰ >œ ≈
Tbn. 1 R R
F > b >
œ >
œ >
>œœ > œ > œ >
? ∑ ∑ ∑ ∑ .. ‰ b œœ b œœ œ bœ b œœ
Trombone 2 - 3 b R ≈ ‰ R ≈ ‰ œR ≈ ‰ R ≈ ‰ R ≈ ‰ R ≈ ‰ Rœ ≈ ‰ R ≈
F
? ∑ ∑ ∑ ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑
Euph. b
? ..
Tuba b œr ≈ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ƒ œ œ
?b œ ≈‰ Œ ∑ ∑ ∑ .. œ ≈ œ Œ ≈œŒ œ ≈œŒ ≈œŒ
Acoustic Bass R
F
? b ƒr ≈ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑
Timp.
œ
ƒ
‰ j ‰ j ‰
j j
.. œœ yœ œœ œ yœ œœ yœ ‰ yœ
∑ ∑ ∑ ∑
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SOLO
Drum set ã œœ œ ‘ ‘
+ . . ++ . . + + . . ++ . . + + . . ++ . . +
>œ y y y yœ y y yœ œy yœ y y y y y y y y y y y y y y y
.. œ . . œ œ œ œ. œ œœ
R ≈‰ Œ ∑ ∑ ∑
TRIANGULO
Percussion ã ‰ ‰ ‰

64 65 66 67
F 68 69 70 71
10 Gonzaga em Tom Maior

œ b œ œ. œ. œ̆ œœœ
b œ œ. œ. œ̆
.. Œ œœ
Picc. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ≈ Œ ≈
f
œ œ b œ œ. œ. œ̆ œ œ b œ œ. œ. œ̆
Fl. 1 &b ∑ ∑ ∑ ∑ .. Œ ≈œ Œ ≈œ
f
2
. .
Ob. 1 &b ∑ ∑ ∑ ∑ .. Œ ≈ œ œ œ b œ œ œ. œ̆ Œ ≈ œ œ œ bœ œ œ. œ̆
2
f
? œ ≈ Œ .. b œ ≈ bœ ‰ ≈ bœ ‰ j ≈ bœ ‰ j
Bsn. 1 b œ ≈œŒ œ œ. œ
Œ
bœ. œŒ œF
≈ ‰ j
œ. œ
j
œ œ œ. œ œ.

2

# œ n œ œ. œ œ̆ œ n œ œ. œ. œ̆
E b Cl. & # ∑ ∑ ∑ ∑ .. Œ ≈œœ Œ ≈œœ
f
# ∑ ∑ ∑ ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑
1 &
B b Cl.
# ∑ ∑ ∑ ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑
B b Cl. 2
3
&
# .. Πr r r
& Œ œ ≈ Œ Œ Œ ‰ nœ ‰. nœ ‰ œ œ ‰. nœ ‰ œ œ ‰. nœ ‰ œ œ
B. Cl.
≈ œ. œ bœ. œ œ > > >
œ œ œ
# j j
Alto Sax. 1 & # ∑ ∑ ∑ ∑ .. Œ ‰ œœ Œ ‰ œœj Œ ‰ œœ Œ ‰ œœj
2
F fl fl fl fl
# ∑ ∑ ∑ ∑ .. Œ ‰ n œj Œ ‰ n œj Œ ‰ n œj Œ ‰ n œj
Ten. Sax. &
F fl fl fl fl
# œ ≈ Œ
& # œ ≈œŒ œ œ. œ Œ bœ. œŒ
.. Œ ‰ j Œ ‰ j Œ ‰ j Œ ‰ j
F flœ œ œ œ
Bar. Sax.
fl fl fl
# ∑ ∑ ∑ ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑
trumpet Bb1 &

# ∑ ∑ ∑ ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑
Trumpet Bb 2
3
&

1
& ∑ ∑ ∑ ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑
2
Hn.
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑
4

> >œ œ œ >œ œ œ œ̆


? ‰ >Rœ ≈ ‰ >œR ≈ ‰ Rœ ≈ ‰ J .. ∑ ∑ ∑ ∑
Tbn. 1 b
b >œ >œ n >œœ # œœ b b >œœ
? ‰ œ ≈ ‰ b œ ≈ ‰ b >œœ ≈ ‰ œœ œœ b n œœ b ˘œœ .. ∑ ∑ ∑ ∑
Trombone 2 - 3 b R R R J
>œ n >œ œ # œ b >œ œ n œ œ̆
? ∑ ‰ R≈‰ J .. ∑ ∑ ∑ ∑
Euph. b
? ∑ ∑ ∑ ∑ .. ≈ bœ ‰ j j ≈ Œ j ≈Œ j ≈Œ
Tuba b œ œ. œ. œ. œ.
œ F bœ bœ bœ bœ
?b œ ≈œŒ ≈œŒ œ ≈œŒ bœ ≈ œ Œ .. œ ≈ ‰ Jœ. œ ≈ ‰ œ. œ ≈ ‰ œ. œ ≈ ‰ œ.
Acoustic Bass J J J
F
Timp.
?b ∑ ∑ ∑ ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑

y y y y y y y y
ã ‘ ‘ œœ . œ œœ œ œ œœ . œ œœ œ œ .. œœ . œ œœ œ œ œœ . œ œœ œ œ ‘ ‘
Œ Œ Œ Œ
Drum set

+ . . ++ . . + F+. . ++. . + + . . + +. .+
yœ y y yœ y y yœ yœ yœ y y œy y y œy yœ yœ y y yœ y y œy œy
ã ‘ ‘ ‘ . .. . . ‘ ‘
‰ ‰ ‰
Percussion

72 73 74 75 76
F 77 78 79
Gonzaga em Tom Maior 11

b œ œ. œ œ œ. b œ œ. .
œœ œ œ. œ >œ œ # >œ œ >œ n œ b >œ >œ œ œ >œ
œ œ R ≈ ‰
Picc. &b Œ ≈ Œ ∑ ≈ ∑
œ œ œ. b œ œ. .
œ œ b œ œ. œ. œ >œ œ # >œ œ >œ n œ b >œ >œ œ œ >œ
≈œ
œ œ R ≈ ‰
Fl. 1 &b Œ Œ ∑ ≈ ∑
b >œ
2
. œ. œ œ œ. b œ œ. œ. > >
&b Œ ≈ œ œ œ bœ œ œ œ #œ œ œ nœ œ Œ ∑ ≈œœœ œ ≈ ‰ ∑
> œ > R
Ob. 1
2 >
?
Bsn. 1 b œ ≈ b œ ‰ œj œ ≈ b œ ‰ œj œ ≈ b œ ‰ œj œ ≈ b œ ‰ j œ.
œ. œ œ œ. j
œ œ . >œ œ œ.
œ
j
2
. . . fl fl
. œ œ .
œ n œ œ. œ. >
## Œ ≈ œ œ œ n œ œ œ. œ œ œ # >œ œ >œ # œ œ n >œ Œ
>œ œ œ >œ
E b Cl. & ∑ ≈ R ≈ ‰ ∑
>œ œ œ >œ
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ≈ R ≈ ‰ ∑
1 &
B b Cl.
# > >
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ≈œœœ œ ≈ ‰ ∑
B b Cl. 2
3 R
#
& ‰ . n œr ‰ œ ‰ . n œr ‰ œ ‰ . n œr ‰ œ ‰ . r
nœ ‰ œ œ œ. j j
B. Cl.
> œ > œ > œ > œ. œ.
œ œ œ œ. œ œ œ
> fl > fl
j j j >œ œ œ ˘œ r œœ n œœ œœ n œœ œ œ ˘œ
# ‰ œœj Œ œ n œ œ n œœ n œœ œœ
Alto Sax. 1 & # Œ ‰ œœ Œ ‰ œœ Œ ‰ œœ ‰. R
#œ ‰. œœ ≈ nœ œ #œ
2
fl fl fl fl F >
# Œ ‰ n œj Œ ‰ n œj Œ ‰ n œj Œ ‰ n œj
>
‰. bœ œ œ œ œ. œ. b ˘œ ‰ . > . ˘
b œ ≈ œ œ œ œ œ œ. b œ
&
F R R
Ten. Sax.
fl fl fl fl
#
& # Œ ‰ j
œ
Œ ‰ j Œ
œ
‰ j Œ
œ
‰ j
œ œ. œ œ œ. j œ œ œ. j
œ œ. œ
Bar. Sax.
fl fl fl fl > fl > fl
# > œ œ b œ œ. œ. œœ̆ œ œ b œ . œ. œœ̆
œ
trumpet Bb1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ . œR Œ ≈ œ
F
# ∑ ∑ ∑ ∑
r
‰ . b œœ œœ œœ œœ œ. œ. ˘œ Œ . ˘
≈ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ. œœ
Trumpet Bb 2
& œ œ œ
F >
3

œœ .. j œœ .. j
1
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œœ ∑ œœ
2
F fl fl
j j
Hn.
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& b œœ .. œœ b œœ .. œœ
3

F . flœ̆ fl
4
.
œ œ œ b œ œ œ. >œ œ œ œ b œ œ œ. œ̆
? ∑ ∑ ∑ ∑ ‰. R ‰. R ≈
Tbn. 1 b
F œœ b œœ. œ. ˘œ . ˘
? b œœ œœ œœ œ œ ‰. b >œœ ≈ b œœ œœ œœ œœ b œœ œœ. œœ
Trombone 2 - 3 b ∑ ∑ ∑ ∑ ‰. R R
F
? ∑ ∑ ∑ ∑ ‰. œ œ œ œ b œ. b œ. œ̆ ‰. r . b œ. œ̆
œ ≈ œ œ œ œ bœ
Euph. b R
F
?
Tuba b œj . ≈ Œ j ≈Œ
œ.
j ≈Œ
œ.
j
œ.
≈Œ œ. œ œ œ. j
œ> œ . œ œ œ. œ>
j
bœ bœ bœ bœ F >
? b œ ≈ ‰ œ. œ ≈ ‰ œ. œ ≈ ‰ œ. œ ≈ ‰ œ. œ œ œ̆ œ . >œ œ œ̆
Acoustic Bass J J J J œ. œ. J œ. J
Timp.
?b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Drum set ã ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
.
+ + + . . . + + . . + + . . + + ++. . +
. .
y y y y y y
yœ yœ y œ œy yœ yœ y y yœ y y y y y y y y yœ yœ y y œy y y y y
ã ‘ ‘ ‘ ‘ . . . œ .
Percussion
‰ Œ ‰. R Œ
80 81 82 83 84 85 86 87
12 Gonzaga em Tom Maior

>œ œ œ >œ b ˘œ œ œ b œ œ̆
Picc. &b ≈ R ≈ ‰ ∑ ≈ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
>œ œ œ >œ b ˘œ œ œ b œ œ̆ bœ œ œ œ bœ œ œ
œ œ- œ- œ- œ
R ≈ œœ œ
Fl. 1 & b ≈ ‰ ∑ ≈ ∑
f
2
> > ˘
Ob. 1 & b ≈ œ œ œ œR ≈ ‰ ∑ ≈ b œ œ œ b œ œ̆ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
2

? j j j
b œ. bœ ≈ bœ ≈ ‰ bœ ∑
œ ≈œ
Œ œ. œŒ œ. œŒ Œ
œ . >œ œ œ . œ. œ
Bsn. 1
2
flf fl fl
# # ≈ >œ œ œ >œ ≈ ‰ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
E b Cl. & R
>œ œ œ >œ b œ œ̆
# ≈ R ≈ ‰ ∑ ∑ ‰ . œR ∑ ∑ ∑ ∑
1 &
B b Cl.
# ≈ >œ œ œ >œ ≈ ‰ b œ œ̆
& ∑ ∑ ‰ . œR ∑ ∑ ∑ ∑
B b Cl. 2
3 R
#
&
œ. j ≈ j ≈‰ j ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
bœ bœ
B. Cl.
œ œ bœ
œ. > œ. fl ffl fl
n ˘œ b ˘œ œ
œ n œ œ̆ n œœ œœ n œœ œœ n œœ œœ œ
Alto Sax. 1
#
& # ‰.
r nœ œ œ nœ œ œ
œœ ≈ œ œ œ œ œ œ
œœ œ œ œ ≈
œ œ ∑
œ œœ œœ- b œœ- œ-
œ œœ œœ œœ œœ
2 > f
f bœ
# ‰. > ˘ œ nœ œ œ nœ œ œ
& bœ ≈ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ b œœ ∑ ∑ œ œ œ œ œœ œ
Ten. Sax.
R fn œ œ nœ œ œ
f œ œ
## j j œ œ- œ- œ- œœ œ œ
& œ œ œ. n œ ≈ n œ ≈ ‰ b œj ∑
œ. > œ.
Bar. Sax.
fl fl fl f
f
# Œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ n ˘œ nœ œ nœ œ œ
œ œ
trumpet Bb1 & ≈ ∑ ∑ œ œ œ œ
- - - œœ œ œ
f f
# ≈ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ ˘œ b œœ œœ œ œœ œœ œ œ
Trumpet Bb 2
& Œ œ ∑ ∑ nœ nœ œ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3
f f - - -
˘
& ∑ œœ .. b b œœ ∑ ∑ b ˙˙- b ˙˙- œ-̇ bœ œ ˙-̇
J
1

f
2
F
j
Hn.
∑ ∑ ∑
& b œœ .. œœ b ˙˙- ˙ ˙ ˙
3
4
flf F -̇ -̇ -̇
bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ̆
>œ b ˘œ œ̆
? R ≈ ≈ J ≈‰ J
Tbn. 1 b ‰. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f
? b >œœ ≈ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ b ˘œ ˘
b œ ≈ b œœJ ≈ ‰ n œœ
˘
Trombone 2 - 3 b ‰. R J
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
>œ œ œ œ œ œ bf˘œ ˘ ˘
Euph.
?
b ‰. R ≈ œ œ œ œ ≈ b œJ ≈ ‰ b Jœ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f
? j j
b œ œ œ. b œ ≈ b œ ≈ ‰ b œj ∑
œ ≈œ
Œ œ. œŒ œ. œŒ
œ. œ
Œ
œ. > œ.
Tuba
flf fl fl
>œ œ œ . œ. œ œ. œ
? b œ. j ≈ j ≈‰ j ∑ œ ≈œŒ Œ Œ œ. œ Œ
Acoustic Bass œ. bœ bœ œ
flf fl fl
Timp.
?b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ œ œœ œ œ œ y
œœ . œ œ œœ œ œ œy ‰ . œr >œ œ œœ . œ œœ œ œ
y
œœ . œ œœ œ œ
y
ã ‘ œ. œ Œ ‘ ‘
> > Œ > Œ Œ
Drum set

+ . . + + . . + + . . + + . f. + ..++ . o + . . ++ . . + + . . ++ . . + + ++ . . +
. .
yœ y y y y y y yœ yœ y y y yy ≈ yyy y yy yœ y y yœ y y y œy yœ y y œy y y y œy yœ y y œy y y y œy
. œ . œy yœ œ œ œ. œ œ ‰. œ œ œ . . .
Percussion ã ‰ . R ‰ J R ‰. R ‰. R ‰. R

88 f 90 91 92 93 94 95
Gonzaga em Tom Maior 13

Picc. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
bœ œ œ œ œ bœ œ œ
œ œ- œ- œ- œ
Fl. 1
2
&b J ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. 1
2
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

?
Bsn. 1
2
b œ. œ Œ œ. œ Œ œ. œ
Œ
œ. œ
Œ œ. œŒ œ. œ
Œ œ. œŒ œ. œ
Œ
P f
#
E b Cl. & # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ - - - œ- œ- œ- œ- œ-
# ∑ ∑ ∑ ‰ J œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
1 &
P
B b Cl.
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B b Cl. 2
3
&
#
B. Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

n œœ œœ n œœ œœ œœ n œœ œœ œ
œ œœ œœ- b œœ- œ- œ . ≈ Œ
## ∑ ∑ ∑ ∑
Alto Sax. 1 & œ œ.
2 J
P
# bœ œ nœ œ œ œ nœ œ
œ œ œ œ œ. ≈ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
Ten. Sax. & J
nœ œ œ œ œ nœ œ œ P
œ œ- œ- œ- œ . ≈ Œ
#
Bar. Sax. & # J ∑ ∑ ∑ ∑
P
# nœ œ œ œ œ nœ œ œ n œ œ̆
& œ œ œ œ œj . ≈ Œ ∑ ∑ ∑ Œ
trumpet Bb1
- - - P f
# b œœ œœ n œœ œœ j bœ bœ
& œœ œœ n œœ œœ œ œœ b œœ œœ œœ . ≈ Œ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ
.
Trumpet Bb 2
3 œ- - - - f fl
P
1
& b ˙˙- b ˙˙- œ-̇ b œ œ ˙-̇ ˙-̇ ˙-̇ ˙-̇ œœ Œ
2
Hn. P
& ˙ n ˙˙ n œœ Œ
b ˙- ˙˙ ˙˙ ˙˙ b ˙˙ b ˙˙
3
4
Pœ œ - - - œ- œ- œ-
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ̆
? ∑ ∑ ∑ ‰ J
Tbn. 1 b
Pœ f
œ œœ b œœ œœ- n b œœ- œœ- œœ n œœ œ œœ b œœ
- -
œœ n b œœ œœ- œœ b œ b ˘œ
Trombone 2 - 3
?
b ∑ ∑ ∑ ‰ Jœ b œ œ œ œ
P f
? - - - œ- œ- œ-
Euph. b ∑ ∑ ∑ ‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ̆
P f
?
Tuba b œ. œ Œ œ. œ Œ œ. œ Œ œ. œ
Œ œ. œŒ œ. œ
Œ œ. œŒ œ. œ
Œ
P f
?b œ. œ
Œ
œ. œ
Œ œ. œ Œ œ. œ Œ œ. œ
Œ œ. œŒ œ. œ
Œ œ. œŒ
Acoustic Bass
P f
Timp.
?b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

ã ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ œœ . œ œœ œ œ
Œ
Drum set
P + o o + f+ o
yœ y y œy yœ y
œ
Percussion ã ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ .
96 97 98 P 99 100 101 102 f
14 Gonzaga em Tom Maior

Picc. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fl. 1
2
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. 1
2
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? j j j j j j
Bsn. 1 b œ. œ Œœ. œ
‰ œ œ. œ
‰ œ œ. œ
‰ œ œ. ‰ œ œ.
œ œ
‰ œ œ. œ ‰ œ œ œ
P
2

# œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
E b Cl. & # ‰ œ œ œ ‰ Jœ œ
F .
# ‰ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
1 & J ‰ J
B b Cl.
F
# .
B b Cl. 2 & ‰ œj œ œ œ . œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
3
F
#
& ∑
B. Cl.
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ
P
# Ó Ó Ó Ó Ó Œ Œ Œ Œ
Alto Sax. 1 & # ∑ ˙ ˙ n˙ ˙ ˙ œ œ œ œ
2
P
# ∑ ˙˙ ˙˙
Ten. Sax. & ˙˙ ˙˙ ˙˙ n ˙˙ œœ œœ
# P
Bar. Sax. & # ∑ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ
P
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
trumpet Bb1 &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Trumpet Bb 2
3
&

& ‰ œœ .. ˙ ˙ b˙ ˙ ˙ œ œ
œ œ
1

P
2
Hn.

& ‰ b œœ .. ˙ ˙
˙ ˙ ˙ ˙ œ
3
œ
P
4

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tbn. 1 b
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Trombone 2 - 3 b
? ˙ ∑ ˙ ˙ ˙ ˙ b˙ œ œ
Euph. b
P j j j j j j
?
Tuba b œ. œ Œ œ. œ ‰ œ œ.
œ
‰ œ œ. œ ‰ œ œ. œ ‰ œ œ. œ ‰ œ œ. œ ‰ œ œ œ
P
? b œ. œ Œ œ. œ ‰
j
œ œ. œ ‰ œ
j
œ.
œ ‰ œj œ œ ‰
.
j
œ œ. œ ‰ œ
j
œ. œ Œ
Acoustic Bass œ œ
?b P
∑ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
Timp.
p œ œ
‰ œj œ œ y y
ã œ. œ Œ œœ . œ œœ œ œ œœ . œ œœ œ œ ‘ ‘ ‘ ‘ œœ œ œœ œ œ
Œ Œ
Drum set

F P
Percussion ã ‰ œJ œ œ œ . œ œ œ œ. œ œ œ
‘ ‘ ‘ ‘ ‘
104 P 105 106 107 108 109 110 111
Picc. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ œ œ. œ œ œJ
J œ œ œ. œ œ œ
Fl. 1 & b ‰ ‰ Œ ∑ ∑ ∑
F f
2

Ob. 1 & b ‰ Jœ œ œ œ . œ œ œ. œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ ∑ ∑ ∑
2
F
?
Bsn. 1 b œ œ œ nœ bœ œ œ. œ Œ œ œ œ. œ Œ œ. œ œ
f
2

# œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ
E b Cl. & # ∑ ∑ ∑
f
œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
# J ‰ Œ ∑ ∑ ∑
1 &
f
B b Cl.
# œ œ œ œ œ.
B b Cl. 2 & œ œœ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ ∑ ∑ ∑
f
3

#
& Œ Œ
B. Cl.
œ œ œ #œ nœ œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ
f œ
j
# # ˙‰ œ œ œ œ˙ . œ œ œ œ n œ˙ œ œ œ œœ .. œ
œŒ ∑ ∑ ∑
Alto Sax. 1
2
& .
f
# ˙ ˙˙ œœ .. œœ Œ ∑ ∑ ∑
Ten. Sax. & ˙ œ̇ œ
# f
Bar. Sax. & # œ œ œ #œ nœ œ œ. œ Œ œ œ œ. œ Œ œ. œ œ
f
# œ œ œ œ œ >œ . >œ œ œ. œ >œ œ. œ œ œ >œ
trumpet Bb1 & ∑ ∑ ∑ Œ. J
f
# ∑ ∑ ∑ Œ. œœ œœ œ œœ œœ >œœ .. >œ œ œ. œœ > .
œœ œœ œœ œœ œœ >œœ
Trumpet Bb 2
& J œ œ œ œ
3
f

& ˙ ˙ b˙ œœ .. œŒ ∑ ∑ ∑

1

f
2
Hn.
3
& ˙ ˙ ˙ œ. œŒ ∑ ∑ ∑
4
f >
œ œ œ œ œ >œ . >œ œ œ. œ
>œ œ. œ œ œ >œ
? ∑ ∑ ∑ Œ. J
Tbn. 1 b
œœ œœ œœ œœ œœ >œœ .. >œ œ œœ. œœ b œ>œ œœ. œœ
? ∑ ∑ ∑ Œ. J œ œ
Trombone 2 - 3 b
? ˙ >œ . >œ œ œ œ œ œ >œ . >œ œ œ. œ
b ˙
Euph.
˙ ‰ J
? f
b œ œ œ nœ bœ œ œ. œ Œ œ œ œ. œ Œ
>f >
Tuba

?b œ œ. œ Œ œ. œ Œ
PIZZ.

œ œ nœ bœ œ œ œ
>f >
Acoustic Bass

?b œ. œ Œ ∑ ∑
Timp.
œ œ ˙ ˙ >f >
y œ y œ y œ y œ y œ œœ yœ œ œœœ .. œœœ Œ y œ y œ y. œ y y œ œ œ
ã œœ œœ œ œœ œœ œ œœ . œœ œœ œ œœ œœ œ
> >
Drum set

f
œ. œ œ œ >œ . >œ Œ œ œ œ. œ œ. œ
Percussion ã ‘ ‘
112 113 114 f 115 116 117
16 Gonzaga em Tom Maior

Picc. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ œ œ. bœ œ
J œ œ œ. œ œ œ œ œ œJ
Fl. 1 &b ‰ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ Œ
2
F œ œ œ œ. f
J œ œ œ. œ œ œ œ œ œJ bœ œ
Ob. 1 & ‰
b ‰ Œ ∑ ∑ ∑ Œ
2
F f
?b œ œ œ œ œ. œ Œ œ œ
œ. nœ bœ œ œ bœ œ œ Œ œ œ œ œ
> . > œ >œ œ
j ‰
œ >œ . >
Bsn. 1
F f
2

œ œ œ œ. nœ œ
E b Cl.
#
& # ‰ J œ œ œ. œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ Œ
F f
# œ œ œ œ. nœ œ
1 & ‰ J œ œ œ. œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ Œ
B b Cl.
F f
# nœ œ
B b Cl. 2 & ‰ Jœ œ œ œ . œ œ œ. œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ Œ
F f
3

#
& œ Œ Œ j ‰ œ œ
œ . œ œ Fœ #œ nœ œ œ. œ œ n œ œ œ œ . >œ œ œ œ œ
B. Cl.

f > . > œ >œ œ


>
# œœ œœ œ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ. œœ .
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œœ .
Alto Sax. 1
2
& # ∑ ∑ ∑ Œ.
J œ J .

# > . > >


& ∑ ∑ ∑ Œ. œ
J œ œ œ
œ œ. œ œ œ. œ œ œ bœ œ œ œ œ œ.
J
> >
Ten. Sax.

# œ
& # œ. œ Œ œ #œ nœ œ œ. œŒ nœ œ œ
œ Œ œ œ œ œ j ‰ œ œ
œ. > > . > œ >œ œ
Bar. Sax.

F f >
# ˙ œ œ œ œ œ >œ . >œ œ œ. œ >œ œ. >œ œ œ >œ œ œ œ
trumpet Bb1 & ∑ ∑ Œ. J
f
# ˙˙ œœ œœ œ œœ œœ >œœ .. >œ œ œ. œœ >œ œ. œ œ œ >œœ œœ n œœ œœ
Trumpet Bb 2
& ∑ ∑ Œ. J œ œ œ œ bœ œ nœ œ œ
f
3

& ∑ ˙˙ b ˙˙ œœ .. œœ ‰ œ œ œ œ œ >œ . >œ œ œ. œ > œ. >œ œ œ >œ


œ œ œ œ
> J
1
2
F >f
Hn.

& ∑ ˙ ˙ œ. œ‰ j
> œ œ œ œ œ >œ . >>œ œ œ.. œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ
3
4
F >f > . >
˙
œ. œ œ œ b˙ >œ . >œ œ œ œ œ œ >œ . œ œ œ œ >œ œ œ œ œ >œ œ œ œ
Tbn. 1
?b ≈ ≈ ‰ J
˙ Fœ . œ œ œ f> . > œ œœ œ œœ œœ >œœ . >œœ œœ œœ. œœ b œ>œ œœ. œœ œœ œœ >œœ œœ
œœ . œœ œ œœ œœ
Trombone 2 - 3
?b ˙ œ . œ ≈ œ ≈ œ œ̇ œ ‰ J œ .
F f
˙ >œ œ. >œ œ >
Euph.
?b ∑ ∑ Œ ‰ œJ œ b œ œ œ >œ . >œ Œ œ œ œ bœ œ
f
?b Œ œ. œ Œ Œ œ Œ
Tuba
œ. œ œ
F
nœ bœ œ
f œ b œ œ œ œ . >œ œ œ œ œ
> . > œ >œ œ .
>
?b œ Œ
ARCO
œ nœ bœ œ. œ Œ ∑ ∑ ∑
PIZZ.
œ œ œ
Acoustic Bass
œ. œ œ.
?b F f
Timp. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Œ ≈y ≈y y y y y y. y y y y œ y y y yœ y
Drum set ã œœ œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œ œœ œœ œ œœ œy œœ œ œy
+ o o+ +o o +
œ. œ œ œ œ. œ ≈ œ ≈ œ œ œ >œ . >œ yœ y y yœ yœ y yœ y
Percussion ã Œ ∑ ∑ ∑ .
120 121 122 123 124 125 126 F 127
Picc. & b .. ∑ ..
>œ œ. >œ œ >œ
œ
Fl. 1
2
& b .. ..
>œ . > >
Ob. 1
2
& b .. œ œ œ œ œ ..

? b .. œ ≈ œ ‰ >œ ..
Bsn. 1 J
F
2

>
# # . œ œ. >œ ..
E b Cl. & .
# . ..
1 & .
B b Cl.
# . ..
B b Cl. 2
3
& .

# . ..
B. Cl. & .
F
#
Alto Sax. 1
2
& # .. ..

# . ..
Ten. Sax. & .
#
Bar. Sax. & # .. ..
F
# . ..
trumpet Bb1 & .

# . ..
Trumpet Bb 2
3
& .

1
& .. ..
F
2
Hn.
3
& .. ..
F
4

Tbn. 1
? b .. ..
F
Trombone 2 - 3
? b .. ..
F
Euph.
? b .. ..
F
Tuba
? b .. ..
F
Acoustic Bass
? b .. ..

Timp.
? b .. ..

Drum set ã .. ..
F
Percussion ã .. ..
œ2. . n >œ œ œ >œ >œ œ œ >œ n >œ œ œ >œ n >œ œ œ b œ œ n >œ
R ≈‰ R ≈‰ œ
& J ≈Œ
b ∑ ≈ ∑ ≈ R ≈‰ ∑ ≈
> >
Picc.
fœ . >œ œ > > >
n œœ b œœ œœ œœ # œ n œœ œ œœ n œœ b œœ œœ œœ n >œ œ œ b œ œ n >œ
J R ≈‰ œ
2.

Fl. 1 & b ≈Œ ∑ ≈ R ≈‰ ∑ ≈ ∑ ≈ R ≈‰
n >œ œ œ b œ œ n >œ
2
f2. r r r
b ∑ ∑ ≈ n œœ b œœ œœ œ ≈ ‰ ∑ ≈ # œœ n œœ œœ œœ ≈ ‰ ∑ ≈ n œœ b œœ œœ œ ≈ ‰ œ
Ob. 1 & œ œ
2 > > > > > >>
?b j
2.

Œ j ‰ ‰ j ∑ j ‰ ‰ j ∑ j ‰ ‰ j ∑ j ‰ ‰ œ
Bsn. 1
œ. œ œ œ œ œ œ œ œ >
fl fl fl fl fl fl fl
2

œ̆ œ̆
## Œ ≈ œ œ œ # ˘œ œ œ b œ œ œ œ # >œ œ œ œ b œ œ >
#œ œ œ bœ œ œ œ # >œ œ œ b œ œ n >œ
≈ œœ œ œ̆ ≈ œœ ≈ œœ
2.

E b Cl. & Œ Œ Œ œ
f œ
œœ # ˘œ œ œ b œ œ œ n ˘œ œ >
œ œ # œ œ œ œ œ b œ œ̆
œ >
œ œ # œ œ œ b œ œ œ n ˘œ œœ
œ # >œ œ œ b œ œ n >œ
# œ
2.

1 & Œ ≈ Œ ≈ Œ ≈ Œ ≈
f
œ # ˘œ œ œ b œ œ œ n ˘œ œ œ # >œ œ œ œ œ b œ ˘œ >
œ œ œœ ## œœ œ œ b œ œ œ n ˘œ
# Œ ≈ œ œœ œ
B b Cl.
œ
#œ œ œ bœ œ œ Œ ≈ œ œ œ #œ œ œ œ œ bœœ ≈ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œœ
2.

B b Cl. 2 & œ Œ ≈ œœ œ œ bœ œ œ Œ
3
f > œfl
# Œ2. ≈ œ œ # œ œ
& œ œ bœ œ œ nœ Œ ≈ œ œ œ #œ œ œ œ œ bœœ Œ ≈ œ œ œ #œ œ œ bœ œ œ nœ Œ ≈ œ œ œ #œ œ œ bœ œ œ
B. Cl.
fl fl > fl > fl > œ
f >
œ̆ ˘
# # œ2. . ≈ ≈ œ œ œ # ˘œ œ œ b œ œ œ œ # >œ œ œ œ b œ œ̆ œ # >œ œ œ b œ œ œ n œœ œ # >œ œ œ b œ œ œ >œœ
≈ œœ
œ
Alto Sax. 1 & J Œ œ Œ ≈ œ Œ ≈ œœ
2
f
# œJ2. . ≈ ≈ œ œ # œ œ œ̆ œ̆ >œ œ œ n œ œ
≈ œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ Œ ≈ œœ œ #œ œ œ bœ œ œ Œ ≈ œœ œ œ œ̆
& œ œ bœ œ œ Œ
> >
Ten. Sax.
fl fl
# # 2. fŒ j ‰ ‰ j ∑ j ‰ ‰ j ∑ j ‰ ‰ j ∑ j ‰ ‰ œj
& œ. œ œ œ œ œ œ œ œ >
Bar. Sax.
f fl fl fl fl fl fl fl
# > > >œ œ œ >œ > > œ œ >œ
≈#œ œ œ œ ‰. ≈#œ œ œ œ ‰.
2.

& ∑ ∑ ∑ ≈ R ‰. ∑ Œ œœ œ
trumpet Bb1
R R
f
# r > r r
≈ # œœ # œœ œœ œœ ≈ ‰
2.

Trumpet Bb 2
& ∑ ∑ ≈ # œœ n œœ œœ œœ ‰ . ∑ ∑ ≈ # œœ n œœ œœ œœ ‰ . # œ œ œ b œ œ n œœ
œ>
3
> > > > > >
f
>œ2. . >œ ˘ ˘ ˘ j
& œ. œ Œ b œœ ‰ ‰ œœ̆ ∑ b œœ ‰ ‰ œœ̆ ∑ b œœ ‰ ‰ œœ̆ ∑ Œ. œ
œ
J J J J J J
1
2
>
Hn. f2. j j j j j j j
3
& œœ .. œœ
Œ # œœ ‰ ‰ œœ ∑ # œœ ‰ ‰ œœ ∑ # œœ ‰ ‰ œœ ∑ Œ. œ
œ
f>>œ . >>œ fl fl fl fl fl fl >
4

b ˘œ œ̆ b ˘œ œ̆ b ˘œ œ̆ œœ œ
?b J ‰ ‰ J J J J ‰ ‰ J
2.

Tbn. 1 Œ ∑ ‰ ‰ ∑ ∑ Œ
fœ2. . œ j
œ. œ Œ n œœ œœ n œœ œœ n œœ œœ Œ.
?b J ‰ ‰ J ∑ J ‰ ‰ J ∑ J ‰ ‰ J ∑ œœ
>Jœœ œ ‰œ b œ ‰ œ J
Trombone 2 - 3
f2.
j ˘ j ˘ j ˘ œ >œ
?b œ. œ Œ œ ‰ ‰ b Jœ ∑ œ ‰ ‰ b Jœ ∑ œ ‰ ‰ b Jœ ∑
>f2. >
Euph.
fl fl fl
?b Œ j ‰ ‰ j ∑ j ‰ ‰ j ∑ j ‰ ‰ j ∑ j ‰ ‰ j
Tuba
œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ>
>f2. > fl fl fl fl fl fl fl
>œ . >œ
?b Œœ̆ ‰ ‰ œ̆
J J ∑ œ̆ ‰ ‰ œ̆
J J ∑ œ̆ ‰ ‰ œ̆
J J ∑ j ‰ ‰ œj
Acoustic Bass
Ÿ~~~~~~ œ >
f Ÿ~~~~~~~ Ÿ~~~~~ fl j
?b
2.

∑ j ∑ j ∑ j ∑ œ
Timp.
œ. œf P œ. œf œ. œ œ. >
> fl > fl P > ffl
2.
≈ œ œ P œy œ œ œ œ œy ≈ œy œ œ œy œ œ œ œy œ œ œ œ œ œy ≈ œy œ œ œy œ œ œ œy œ œ œ œ œ œy ≈ œy œ œ œy œ œ œ
ã œ . œ
œœ .. œœ œ œ
œ. œ ‰ œ œ. œ Œ œ. œ ‰ œ œ. œ Œ œ. œ ‰ œ œ. œ Œ
Œ
Drum set
J o o++ J o o J o o ++
+f + r + +r r
yœ2.. œy Œ œ̆ œ̆
y y y y œ̆ œ̆
y y y y œ̆ œ̆
y yyy
ã . J ‰ ‰ J ≈ ≈‰ J ‰ ‰ J ≈ ≈‰ J ‰ ‰ J ≈ ≈‰
Œ
Percussion

f 136 137 138 139 140 141 142


Gonzaga em Tom Maior 19


œ >œ œ̆ bœ œ œ œ >œ ≈
J ‰. R bœ
Picc. &b ‰ ≈ Œ
ƒ bœ œ œ œ >œ >œ
>œ œ̆ bœ ≈
œ J R
Fl. 1 &b ‰ ‰. ≈ Œ
2
>œ œ̆ ƒ bœ >œ >œ
œ J œ œ bœ œ
Ob. 1 &b ‰ ‰. R ≈ nœ ≈ Œ
2
ƒ
?b œ œ ≈ ‰. r ≈ nœ ≈ Œ
Bsn. 1
> bœ bœ œ œ œ œ œ
2 œ œ ƒ bœ > >
fl nœ >œ >œ
œ œ bœ œ
# nœ >œ œ̆ ≈
E b Cl. & # ‰ J ‰. R ≈ Œ
ƒ >œ
>œ œ̆ bœ >œ
# nœ J R
œ œ bœ œ ≈
1 & ‰ ‰. ≈ Œ
ƒ
B b Cl.
˘œ ˘ > # >œœ
#
B b Cl. 2 & œœ œ ‰ b b œœ ‰. bœ œ œ bœ œ œ ≈ ≈ Œ
3 J R
ƒ
# .
& œ ≈ ‰ bœ œ œ bœ œ r ≈ ‰ Œ
B. Cl.
œ R œ
œ œ nœ ƒ >
>œ œ̆ nœ œ œ œ >œ >œ
# # n œœ œ ‰ J ‰.
nœ œ œ

bœ œ œ ≈ ≈ Œ
Alto Sax. 1 & R
ƒ
2

bœ œ >œ # >œ
# >œ b ˘œ R œ bœ œ
Ten. Sax. & œ ‰ J ‰. ≈ œ
# ≈ Œ
# ƒ
r
& # œ ≈ ‰. nœ œ œ œ ≈ ≈ Œ
œ œ œ nœ bœ >œ >œ
Bar. Sax.

> fl˘ ƒ
˘œ œ bœ >œ >œ
# œ œ ‰ œ ‰. R
œ œ bœ œ ≈
≈ Œ
trumpet Bb1 & œ J
ƒ
# œ >œ ˘
& œ œ ‰ b b œœ ‰. bœ œ œ œ œ ≈ # œœ ≈ Œ
J bœ
Trumpet Bb 2
3
ƒ R > >
˘œ ˘œ
1
&
œ
œ œ ‰ bœ ∑ œ ≈ # œœ ≈ Œ
J œ >

2
j
≈ œ
Hn.
œ œ #
& œ œ ‰ bœ ∑ ≈ Œ
œ
3
œ flœ̆
flœ̆ n >œ
4

œ bœ œ œ bœ œ >ƒ
œ ≈
Tbn. 1
?b ‰ J ‰. R ≈ Œ
j ƒ
?b œœ ‰ b œœ bœ œ >œ n >œœ
œœ œ œ ‰. R œ bœ œ ≈ ≈ Œ
≈ ≈
Trombone 2 - 3
ƒ
œ œ̆ b ˘œ bœ œ >œ >
Euph.
?b ‰ J ‰. R œ bœ œ ≈ nœ ≈ Œ
ƒ
?b ≈ ∑ ≈ ≈ Œ
bœ œ œ
>œœ œ œ
Tuba
œ fl >ƒ >
?b œ œ ≈ œ b ˘œ ∑ ≈ œ ≈ Œ
Acoustic Bass
œ >
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ƒ>
?b œ œ œ ≈ œ ≈ ≈ Œ
Timp.
> œ ˙ œ œ
fl Í ƒ
yœ yœ yœ œy œy yœ yœ yœ
Drum set ã œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œR œ œ œ œ œœ ≈ œœ ≈ Œ
J o
ƒ +
>œ >œ >œ yœ ≈ yœ ≈ Œ
œ œ ≈ œ ≈
Percussion ã R ≈ ‰ Œ ≈
≈ Œ
> >
144 ƒ 145 146
GONZAGA em TOM MAIOR 1
( Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca )

Concert Band arranjo: Nenéu Liberalquino


q = 60

- - »
œ _
œ
» __-»œ» _
œ
»
»
_
»
-»»œ _»œ _œ»
_
_ »» »» »»
b 2 Œ ‰ Jœ»»» »œ»» »»
15 »» »»
& 4
Flautim =========================== =
F f
__-œ»»» __-»»»œ _-»»œ _ »œ»» . b__»»Jœ __œ»»» _œ»» __œ»»» b_œ»»
œ»»» _»»œ
» œ
» œ
» -
_»» _»» _œ»»» œ»» -
œ»» _»œ»» _ »
_œ»»» _»» _»» _»»_ » _ » _
_»» _»»» _»» _»» _»» _»»
» » »
19

& b
============================ =
ƒ rit.
___»œ»» U
q = 120
25
»» __»œ»»» " a tempo
2 16
b
=============================
& Ó Ó

b__»»»œ __œ»»» b__»»»œ __œ»»» _»œ»


_» _»» Kœ»» _» _»» _»» œ
»
» »
œ
» _œ»»» _»»»œ œ»» œ»» _»œ»» _»œ»» »»œ »»œ œ»»
. ‰ . ‰ » » » » » » » »
46
»
&b Œ »
=============================

b___»»»œ _œ»» œ»»» _œ»» __œ»» _œ» _»»œ »œ _»œ


_
_ _ »» »» »»» »»»œ œ»»»» »»»œ »»œ »»»œ
1.
œ»» » » » » »» »»
52
b » Œ
3 Œ
=============================
& f “{ » » »
f decresc

>J»œ.
.

œ
» >
»
œ . >
_
œ
» _ » b >K»œ »œ »œ »œ œK
_
2.
œ»» » »
œ
»» »»» »»»œ »»» œ
» »
» » ‰ » » ‰ . »» »» »» bœ»» »» »»» ‰ . Œ
60
b » Œ
3
=============================
& ”{ » » » »
P F ƒ
b _
»
œ >œ» .
_ b___œ»»» __œ»» . __œ»» . __>œ»» .

œ _
» _ œ
» _
œ
» _ » _
»
œ
_ »
œ _» »
_ _
œ»»» »»» »» » » » » »
» »
_ _ » _
œ
» »
_
œ»»» »»» »» » »» » » œ»»» _œ»»»» __œ»»»»
68
8
& b “{ ”{ Œ f ≈
============================= Œ ≈ Œ ≈

b___œ»»» __œ»» . __»»œ. ____»»»»œ ____»œ»»» ___»»»œ b___»»»œ __»œ» . __œ»» . _>»œ > _
œ
» __>œ»»» n_œ»» b_>»œ __>»œ»» _œ»» __œ»»» _K»œ»
» »» » » » »» » »» » » »
œ »
œ #œ» »
»» »» »» »»» » »» »» »» » Œ œ
» » » » » » ‰.
81
b Ó ≈
=============================
&
__>»œ»» _œ»» __œ»»» _»Kœ» b__>»»»œ. __»»œ _»»œ b_»œ __>œ»» .
» » » » ‰. Ó » » »» »» »»
87
b Ó Ó
5
=============================
& ≈ ≈
b Ó
7 »»»œ œ»»» œ»»» >œ» »»»œ »»»œ œ»»»
23 2
Flautim ≈
===========================
& »» » »
f
2

>_œ»» _»œ __œ»» _K»œ


_ >_œ»» _œ» __œ»» _K»œ
_ b >»œ. _œ»
_ >œ» .
_
¬ »» »» »» »» ‰ . »» »» »» »» ‰ . » »
œ
_»» _»» _»» b_»»»œ _»»»
»
85

Flautas I b Ó ≈
L“==========================
& Ó ≈ Ó ≈ Ó =

b___»»»œ __»œ» __œ»» ___»»»œ b___»»»œ __»»œ __»»œ »


_œ - - - - _ »
œ _

œ
» b___»»»œ __œ»» __»»œ ___»»»œ
¬
92
»» »» » »» » »» » »» œ»»» œ»»» œ»»» »»»œ »»»œ »»» »» » »» » »»
& b
L“============================= =
f
___»œ»» b___œ»»» __œ»»» __œ»»» _»œ»» -œ»» -œ»» -œ»»
¬
97
»» » » Jœ»» . 5
b » » » ≈ Œ
L“=============================
& =

¬ __J»œ»» __œ»»» _œ»» _»»»œ . œ»» œ»» œ»» œ»» »


œ _œ»»» _J»œ»»
‰ » » »
œ
» »
œ
»
» » » » ‰ Œ
105
b
7 » » » »
L“=============================
&
F f
¬ b Ó __»œJ»» __»»»œ _œ»» _»œ . . »»œ œ»» »»œ œ»» _œ»»»
‰ » » »
» »
œ
» »
œ
» »
œ
»
» »» » » » »
116
Ó
2
L“=============================
& F
œ
J b___»»»œ __œ»» >œ» . _>œ» _œ» >»
_
¬ _»
»
» » » _ »»» _œ»»» _»» _»» _»»œ _»»œ _œ»»» »»œ _œ»» _œ»» œ» >œ»» œ»»» œ»» œ»» œ»» >»œ œ»» »»œ œ»»
. » » » » » » »» »» »» »»
123
b Œ
3 Œ » » » »» »» »» »
L“=============================
& “{ =
f
œ» »
œ œ
» > »
œ »
œ »
œ œ
»
___»» ___»» ___»» __»œ» ___»» ___»» ___»» ___»» b___»»»œ __œ»» ___»œ»J» .
1. 2.

¬
131
_
œ
»
»» »» »» »» »» »» »» »» »» » » »»
b Œ Ó Ó ≈ ≈Œ Ó =
L“=============================
& ”{
f
__>»œ»» b__»»»œ __»»»œ __>»K»œ ___>»œ»» __»»œ ___»»»œ __>»œ» _>œ»» b_œ» _»»œ _>œ»
__»» __»»» __»» __K»»»
¬ b _»» _»» _»» _»»» _»» _»»» _»» _K»»» » » » » ‰.
» » ‰. ‰.
138
≈ Ó ≈ Ó ≈
L“=============================
& =

> > . b__»»»œ __»œ» _œ»» b œ» _»»œ _>œ»» _>œ»»


> __K»» __»»» __»» __»» __»» __»» __»»
¬ b n_œ»»»» _œ»»» œ»»» bœ»»» œ»»» œ»» nœ>»»» œ»»» _œ»»» ‰ _J»œ»» ‰ . » »
»» » » » » »»» ≈ »»»
143

L“=============================
& » » ≈ Œ =”
ƒ
2

>_œ»» _»œ __œ»» _K»œ


_ >_œ»» _œ» __œ»» _K»œ
_ b >»œ. _œ»
_ >œ» .
_
¬ »» »» »» »» ‰ . »» »» »» »» ‰ . » »
œ
_»» _»» _»» b_»»»œ _»»»
»
85

Flautas I b Ó ≈
L“==========================
& Ó ≈ Ó ≈ Ó =

b___»»»œ __»œ» __œ»» ___»»»œ b___»»»œ __»»œ __»»œ »


_œ - - - - _ »
œ _

œ
» b___»»»œ __œ»» __»»œ ___»»»œ
¬
92
»» »» » »» » »» » »» œ»»» œ»»» œ»»» »»»œ »»»œ »»» »» » »» » »»
& b
L“============================= =
f
___»œ»» b___œ»»» __œ»»» __œ»»» _»œ»» -œ»» -œ»» -œ»»
¬
97
»» » » Jœ»» . 5
b » » » ≈ Œ
L“=============================
& =

¬ __J»œ»» __œ»»» _œ»» _»»»œ . œ»» œ»» œ»» œ»» »


œ _œ»»» _J»œ»»
‰ » » »
œ
» »
œ
»
» » » » ‰ Œ
105
b
7 » » » »
L“=============================
&
F f
¬ b Ó __»œJ»» __»»»œ _œ»» _»œ . . »»œ œ»» »»œ œ»» _œ»»»
‰ » » »
» »
œ
» »
œ
» »
œ
»
» »» » » » »
116
Ó
2
L“=============================
& F
œ
J b___»»»œ __œ»» >œ» . _>œ» _œ» >»
_
¬ _»
»
» » » _ »»» _œ»»» _»» _»» _»»œ _»»œ _œ»»» »»œ _œ»» _œ»» œ» >œ»» œ»»» œ»» œ»» œ»» >»œ œ»» »»œ œ»»
. » » » » » » »» »» »» »»
123
b Œ
3 Œ » » » »» »» »» »
L“=============================
& “{ =
f
œ» »
œ œ
» > »
œ »
œ »
œ œ
»
___»» ___»» ___»» __»œ» ___»» ___»» ___»» ___»» b___»»»œ __œ»» ___»œ»J» .
1. 2.

¬
131
_
œ
»
»» »» »» »» »» »» »» »» »» » » »»
b Œ Ó Ó ≈ ≈Œ Ó =
L“=============================
& ”{
f
__>»œ»» b__»»»œ __»»»œ __>»K»œ ___>»œ»» __»»œ ___»»»œ __>»œ» _>œ»» b_œ» _»»œ _>œ»
__»» __»»» __»» __K»»»
¬ b _»» _»» _»» _»»» _»» _»»» _»» _K»»» » » » » ‰.
» » ‰. ‰.
138
≈ Ó ≈ Ó ≈
L“=============================
& =

> > . b__»»»œ __»œ» _œ»» b œ» _»»œ _>œ»» _>œ»»


> __K»» __»»» __»» __»» __»» __»» __»»
¬ b n_œ»»»» _œ»»» œ»»» bœ»»» œ»»» œ»» nœ>»»» œ»»» _œ»»» ‰ _J»œ»» ‰ . » »
»» » » » » »»» ≈ »»»
143

L“=============================
& » » ≈ Œ =”
ƒ
GONZAGA em TOM MAIOR 1
( Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca )

Concert Band arranjo: Nenéu Liberalquino

__»œ»» __»œ»» __œ»»» _œ»» _œ»»


q = 60
¬ b2 Œ 15 ‰ -Jœ»»» -»œ»» œ»»» _»œ»» » » » »
& 4
L“========================== =
F
Flautas I
f
_
_ -œ»» __-»»œ _>»œ __»œ»» . b__»»Jœ __œ»»» _œ»» __œ»»» b_œ»»
œ
»
_ _ œ
» œ
»
_ _
»
œ - - _
œ
» _œ
» _
_ »
» _

» _
_ »
» _»» _»»» _»» _»» _»» _»»
¬ b œ»»» »» »» »»» »» œ»»
» œ»»» »» »» »» »» »»
19

L“=============================
& =
ƒ rit.
œ
»
q = 120
_ U
»»» __»œ» " a tempo
_ _-»œ -»œ
_
¬ b » »»
25
_ 3 œ»»» »» »
œ _
œ
»
»» _ »
»» _ »»» _»œ»»
L“=============================
& Π=
F
¬ _-»˙»» _-»œ»» _E _œ»»» œ»» »»»œ _»œ»» _œ»»» œ»» œ»» »»œ
‰ » » » »
32
7
&b
L“============================= Œ
F
b___»»»œ ___œ»»» b___»»»œ ___œ»»» __»œ»
¬ ˙
» œ
J
» » »
» œ
K
» » »» »» œ
»
» »
œ
» _œ»»» _œ»»» œ»»
» »
» ‰ Œ Œ. »
» ‰. ‰ » » » » »
44

&b »
L“=============================
___œ»»» __»»œ ___œ»»» b__»»œ __œ»» _»œ
¬ œ»»» _»œ»» _œ»»» œ»» »»œ »»œ œ
»
» _»» _»»» _»» _»» _»»» _»»»
» » »
50
3
&b
L“============================= » Œ “{ Œ
f
b___»»»œ b__»»œ _œ»» _œ»» 1._œ» _œ» œ»»» _œ»» œ» #œ» >œ» . _>œ»» >J»œ >K»œ œ» œ» œ»
¬ b »» »» _»» _»»» »»» »» œ»» bœ»»» _ _ b _
2.
58
œ
»
»» Œ » » » » » » » »
» » ‰ »
» ‰ . »» »» »» bœ»» »»
» » » »= »
L“=============================
& ”{ ƒ
P
.» _œ» . __>œ»» .
decresc
.
_ »
œ _
_ »
œ
» b _
»
œ
_
»
»
_ œ
_
_» »
_ »
_ _»
œ __œ»»»
¬
64
œ
K
»
»» ‰ . Œ 3 8 »
œ »
»» »» » » » »
» » » »
œ »
»» »» »
b
L“=============================
& “{ ”{ Œ ≈ Œ ≈
f
b__»»»œ _»»œ. _œ»» . _>œ»» . _»
œ b _
»
œ
_
» »
œ
_ _
»
œ ___œ»»» ___»œ»» __œ»» . b__»»œ _»œ. _œ» . > >»»œ n œ»
_ >»œ
¬ _» _»» _» _» »
œ _
»
œ
» _»
» »
_
» »
_
» »
_
» _ »
» »
_
» »
_
» »
_
» »
_
» »
_
» _
»
œ
» œ
» œ
» >

» _ œ
»
» _ » _ » œ
» b _
»» »» » » » » »» » »» »» » »» » »» »» Œ
» » »
79
b
L“=============================
& Œ ≈
2

>_œ»» _»œ __œ»» _K»œ


_ >_œ»» _œ» __œ»» _K»œ
_ b >»œ. _œ»
_ >œ» .
_
¬ »» »» »» »» ‰ . »» »» »» »» ‰ . » »
œ
_»» _»» _»» b_»»»œ _»»»
»
85

Flautas I b Ó ≈
L“==========================
& Ó ≈ Ó ≈ Ó =

b___»»»œ __»œ» __œ»» ___»»»œ b___»»»œ __»»œ __»»œ »


_œ - - - - _ »
œ _

œ
» b___»»»œ __œ»» __»»œ ___»»»œ
¬
92
»» »» » »» » »» » »» œ»»» œ»»» œ»»» »»»œ »»»œ »»» »» » »» » »»
& b
L“============================= =
f
___»œ»» b___œ»»» __œ»»» __œ»»» _»œ»» -œ»» -œ»» -œ»»
¬
97
»» » » Jœ»» . 5
b » » » ≈ Œ
L“=============================
& =

¬ __J»œ»» __œ»»» _œ»» _»»»œ . œ»» œ»» œ»» œ»» »


œ _œ»»» _J»œ»»
‰ » » »
œ
» »
œ
»
» » » » ‰ Œ
105
b
7 » » » »
L“=============================
&
F f
¬ b Ó __»œJ»» __»»»œ _œ»» _»œ . . »»œ œ»» »»œ œ»» _œ»»»
‰ » » »
» »
œ
» »
œ
» »
œ
»
» »» » » » »
116
Ó
2
L“=============================
& F
œ
J b___»»»œ __œ»» >œ» . _>œ» _œ» >»
_
¬ _»
»
» » » _ »»» _œ»»» _»» _»» _»»œ _»»œ _œ»»» »»œ _œ»» _œ»» œ» >œ»» œ»»» œ»» œ»» œ»» >»œ œ»» »»œ œ»»
. » » » » » » »» »» »» »»
123
b Œ
3 Œ » » » »» »» »» »
L“=============================
& “{ =
f
œ» »
œ œ
» > »
œ »
œ »
œ œ
»
___»» ___»» ___»» __»œ» ___»» ___»» ___»» ___»» b___»»»œ __œ»» ___»œ»J» .
1. 2.

¬
131
_
œ
»
»» »» »» »» »» »» »» »» »» » » »»
b Œ Ó Ó ≈ ≈Œ Ó =
L“=============================
& ”{
f
__>»œ»» b__»»»œ __»»»œ __>»K»œ ___>»œ»» __»»œ ___»»»œ __>»œ» _>œ»» b_œ» _»»œ _>œ»
__»» __»»» __»» __K»»»
¬ b _»» _»» _»» _»»» _»» _»»» _»» _K»»» » » » » ‰.
» » ‰. ‰.
138
≈ Ó ≈ Ó ≈
L“=============================
& =

> > . b__»»»œ __»œ» _œ»» b œ» _»»œ _>œ»» _>œ»»


> __K»» __»»» __»» __»» __»» __»» __»»
¬ b n_œ»»»» _œ»»» œ»»» bœ»»» œ»»» œ»» nœ>»»» œ»»» _œ»»» ‰ _J»œ»» ‰ . » »
»» » » » » »»» ≈ »»»
143

L“=============================
& » » ≈ Œ =”
ƒ
GONZAGA em TOM MAIOR 1
( Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca )

Concert Band arranjo: Nenéu Liberalquino

__»œ»» __»œ»» __œ»»» _œ»» _œ»»


q = 60
¬ b2 Œ 15 ‰ -Jœ»»» -»œ»» œ»»» _»œ»» » » » »
& 4
L“========================== =
F
Flautas I
f
_
_ -œ»» __-»»œ _>»œ __»œ»» . b__»»Jœ __œ»»» _œ»» __œ»»» b_œ»»
œ
»
_ _ œ
» œ
»
_ _
»
œ - - _
œ
» _œ
» _
_ »
» _

» _
_ »
» _»» _»»» _»» _»» _»» _»»
¬ b œ»»» »» »» »»» »» œ»»
» œ»»» »» »» »» »» »»
19

L“=============================
& =
ƒ rit.
œ
»
q = 120
_ U
»»» __»œ» " a tempo
_ _-»œ -»œ
_
¬ b » »»
25
_ 3 œ»»» »» »
œ _
œ
»
»» _ »
»» _ »»» _»œ»»
L“=============================
& Π=
F
¬ _-»˙»» _-»œ»» _E _œ»»» œ»» »»»œ _»œ»» _œ»»» œ»» œ»» »»œ
‰ » » » »
32
7
&b
L“============================= Œ
F
b___»»»œ ___œ»»» b___»»»œ ___œ»»» __»œ»
¬ ˙
» œ
J
» » »
» œ
K
» » »» »» œ
»
» »
œ
» _œ»»» _œ»»» œ»»
» »
» ‰ Œ Œ. »
» ‰. ‰ » » » » »
44

&b »
L“=============================
___œ»»» __»»œ ___œ»»» b__»»œ __œ»» _»œ
¬ œ»»» _»œ»» _œ»»» œ»» »»œ »»œ œ
»
» _»» _»»» _»» _»» _»»» _»»»
» » »
50
3
&b
L“============================= » Œ “{ Œ
f
b___»»»œ b__»»œ _œ»» _œ»» 1._œ» _œ» œ»»» _œ»» œ» #œ» >œ» . _>œ»» >J»œ >K»œ œ» œ» œ»
¬ b »» »» _»» _»»» »»» »» œ»» bœ»»» _ _ b _
2.
58
œ
»
»» Œ » » » » » » » »
» » ‰ »
» ‰ . »» »» »» bœ»» »»
» » » »= »
L“=============================
& ”{ ƒ
P
.» _œ» . __>œ»» .
decresc
.
_ »
œ _
_ »
œ
» b _
»
œ
_
»
»
_ œ
_
_» »
_ »
_ _»
œ __œ»»»
¬
64
œ
K
»
»» ‰ . Œ 3 8 »
œ »
»» »» » » » »
» » » »
œ »
»» »» »
b
L“=============================
& “{ ”{ Œ ≈ Œ ≈
f
b__»»»œ _»»œ. _œ»» . _>œ»» . _»
œ b _
»
œ
_
» »
œ
_ _
»
œ ___œ»»» ___»œ»» __œ»» . b__»»œ _»œ. _œ» . > >»»œ n œ»
_ >»œ
¬ _» _»» _» _» »
œ _
»
œ
» _»
» »
_
» »
_
» »
_
» _ »
» »
_
» »
_
» »
_
» »
_
» »
_
» _
»
œ
» œ
» œ
» >

» _ œ
»
» _ » _ » œ
» b _
»» »» » » » » »» » »» »» » »» » »» »» Œ
» » »
79
b
L“=============================
& Œ ≈
2

>_œ»» _»œ __œ»» _K»œ


_ >_œ»» _œ» __œ»» _K»œ
_ b >»œ. _œ»
_ >œ» .
_
¬ »» »» »» »» ‰ . »» »» »» »» ‰ . » »
œ
_»» _»» _»» b_»»»œ _»»»
»
85

Flautas I b Ó ≈
L“==========================
& Ó ≈ Ó ≈ Ó =

b___»»»œ __»œ» __œ»» ___»»»œ b___»»»œ __»»œ __»»œ »


_œ - - - - _ »
œ _

œ
» b___»»»œ __œ»» __»»œ ___»»»œ
¬
92
»» »» » »» » »» » »» œ»»» œ»»» œ»»» »»»œ »»»œ »»» »» » »» » »»
& b
L“============================= =
f
___»œ»» b___œ»»» __œ»»» __œ»»» _»œ»» -œ»» -œ»» -œ»»
¬
97
»» » » Jœ»» . 5
b » » » ≈ Œ
L“=============================
& =

¬ __J»œ»» __œ»»» _œ»» _»»»œ . œ»» œ»» œ»» œ»» »


œ _œ»»» _J»œ»»
‰ » » »
œ
» »
œ
»
» » » » ‰ Œ
105
b
7 » » » »
L“=============================
&
F f
¬ b Ó __»œJ»» __»»»œ _œ»» _»œ . . »»œ œ»» »»œ œ»» _œ»»»
‰ » » »
» »
œ
» »
œ
» »
œ
»
» »» » » » »
116
Ó
2
L“=============================
& F
œ
J b___»»»œ __œ»» >œ» . _>œ» _œ» >»
_
¬ _»
»
» » » _ »»» _œ»»» _»» _»» _»»œ _»»œ _œ»»» »»œ _œ»» _œ»» œ» >œ»» œ»»» œ»» œ»» œ»» >»œ œ»» »»œ œ»»
. » » » » » » »» »» »» »»
123
b Œ
3 Œ » » » »» »» »» »
L“=============================
& “{ =
f
œ» »
œ œ
» > »
œ »
œ »
œ œ
»
___»» ___»» ___»» __»œ» ___»» ___»» ___»» ___»» b___»»»œ __œ»» ___»œ»J» .
1. 2.

¬
131
_
œ
»
»» »» »» »» »» »» »» »» »» » » »»
b Œ Ó Ó ≈ ≈Œ Ó =
L“=============================
& ”{
f
__>»œ»» b__»»»œ __»»»œ __>»K»œ ___>»œ»» __»»œ ___»»»œ __>»œ» _>œ»» b_œ» _»»œ _>œ»
__»» __»»» __»» __K»»»
¬ b _»» _»» _»» _»»» _»» _»»» _»» _K»»» » » » » ‰.
» » ‰. ‰.
138
≈ Ó ≈ Ó ≈
L“=============================
& =

> > . b__»»»œ __»œ» _œ»» b œ» _»»œ _>œ»» _>œ»»


> __K»» __»»» __»» __»» __»» __»» __»»
¬ b n_œ»»»» _œ»»» œ»»» bœ»»» œ»»» œ»» nœ>»»» œ»»» _œ»»» ‰ _J»œ»» ‰ . » »
»» » » » » »»» ≈ »»»
143

L“=============================
& » » ≈ Œ =”
ƒ
GONZAGA em TOM MAIOR 1
( Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca )

Concert Band arranjo: Nenéu Liberalquino

q = 60
__»œ»» __»œ»» __œ»»» _œ»» _œ»»
¬ b2 Œ 15 ‰ -Jœ»»» -»œ»» œ»»» _»œ»» » » » »
& 4
“L========================== =
F
Flautas II
f
_
_ -œ»» __-œ»» _>œ» __»œ»» . b__»»Jœ __œ»»» _œ»» __»»»œ b_»»œ
œ
»
_ œ
»
_ œ
»
_ _
»
œ - - _œ
» _œ
» _
_ »
» _
_ »
» _
_ »
» _»» _»»» _»» _»» _»» _»»
¬ b œ»»» »» »» »»» »» »»œ
» œ»»» »» »» »» »» »»
19

L“============================
& =
ƒ rit.
œ
»
_
_ U
q = 120
»»» __»œ» " a tempo _-»œ -»œ
_
¬ b » »»
25
_ 3 œ»»» »» »
œ _
œ
»
»» _ »
»» _ »»» _»œ»»
L“============================
& Π=
F
¬ _-»˙»» _-»œ»» _E _œ»»» »»œ œ
» œ
»
» œ»»» œ»»» »»œ
‰ » œ
» »
32
7 »
&b
L“============================ Œ »» » » » »=
F
b___»»»œ ___œ»»» b___»»»œ ___œ»»» __»œ»
¬ ˙
»
» œ
J
»
» » »» Kœ»» ‰ . ‰ » »» »» œ»»» œ»»» _œ»»»» _œ»»» œ»»»
‰ .
44
»
&b » »
L“============================ Œ Œ » =

¬ b œ» œ»»» »»»œ »»»œ œ»»» œ»»» #__œ»»» _œ»» _œ»»» œ»» _»»»œ »»œ
œ
» » » » » »
50
Œ “{
3 Œ
& »» » » »
L“============================ »» =
f
>Jœ»» b_>K»»»œ »»œ »»œ bœ» »»œ
1. 2.
¬ b œ»»» bœ»» »»»œ »»œ œ»»» œ»» »œ bœ»» œ»»» Œ »
œ
» »
œ bœ
» >
»
œ . >
»
œ
»» »» ‰ » ‰ . »» »» »» »»
58
» » œ» »
& » »» » »»
L“============================ » » » » ”{ »» »» »» »» ƒ =
P
b _
»
œ .» _»œ. __>»»œ.
decresc
.
_ »
œ _

œ _
» »

»»» _»» _»» _»» _»» _
»
œ __œ»»»
¬ b Kœ»»» ‰ . Œ Œ ≈ »» »» »
œ » Œ ≈ »» »» » »
œ »
64
3 8
L“============================
& “{ ”{ f =

b___»»»œ __»»œ. __œ»» . __>œ»» . _ »


œ b _
»
œ
_
» _»
œ
» . _»œ. ___»»»œ ___»œ»» __œ»»» b__»»œ _»»œ. _œ» . > > _>œ» n »œ >
¬ b » »» » » Œ œ»»» _œ»»»» _»»» _»» _»» _»» _»» _»» _»» _»» _»» _»» _œ»»»» œ»»» œ»»» #œ»»» _œ»»» _»»»» _»»» œ»»» b_»»»œ Œ
79

L“============================
& ≈ » =
2

__>œ»»» _»»œ __œ»»» _K»œ» __>œ»»» _»»œ __œ»»» _K»œ» b__>»»»œ. __œ»» _œ»» b_»œ __>œ»» .
¬ b Ó » » » » ‰. Ó » » » » ‰. Ó » » »» »» »» Ó
85

Flautas II ≈
L“==========================
& ≈ ≈ =

b___»»»œ __»œ» __œ»» ___œ»»» b___»»»œ __œ»» __œ»» _


»œ - - - - _
œ» _
œ

» b___œ»»» __œ»» __»»œ ___œ»»»
¬ b »» »» »
92
»» » »» » »» œ»»» »»»œ œ»»» »»»œ œ»»» »»» »» » »» » »»
L“============================
& =
f
___»œ»» b___œ»»» __»»»œ __»»»œ _»œ»» -»»œ -»»œ -œ»»
¬ b »» » » Jœ»» .
97
» » » » Œ
5
L“============================
& ≈ =

__œ»J» __»»»œ _œ»» _»»»œ . œ»» œ»» œ»» »»œ œ»» œ»» œ»» _»»»œ _J»œ»»
¬ b ‰ »
» » » » » ‰ Œ
105
7 » » » »
L“============================
& =
F f
¬ __»œJ»» __»»»œ _œ»» _œ»» . œ» œ» œ» . »œ œ» »œ œ» _»»œ
‰ » » » »» »» »» »» »» »» »» »
116
b Ó Ó
2
L“============================
& =
F

œ
J b___»»»œ __œ»» >œ»» œ» . _>œ» _œ» >»œ œ»
_
¬ »
_
»
» » » _ »» _»» _»»» _»»» _»»»œ _»»» _»»» œ»» _œ»»» _œ»»» œ»» >œ»» »»»œ »»œ »»œ »»œ >»œ œ»» »»œ œ»»
. » »
123
3 » » » » » » »» »» »» »
&b Œ
L“============================ Œ “{ » =
f
»
œ œ» »
œ > »
œ œ» œ» œ
»
___»» ___»» ___»» __»œ» ___»» ___»» ___»» ___»» b___»»»œ __œ»» ___»œ»J» .
1. 2.

¬
131
_
œ
»
»» Œ »» »» »» »» »» »» »» »» » » »»
b
L“============================
& Ó Ó ≈ ”{ ≈Œ Ó =
f
¬ b n_>»»»œ _»»œ _»»»œ _>K»»œ #__>œ»»» n_»»œ __»»»œ _>K»œ» n >»»œ _»œ _»»œ _>œK»
_
» » ‰ . » » » » ‰. Ó » »» » »» ‰ .
138
≈ Ó ≈ ≈
L“============================
& =

> b__»»œ __»œ» _œ»» _ »


œ
» _>œ»» _>œ»»
>
n_»»»œ _»»œ »»œ bœ»» œ» >»»
nœ »
œ _>œ»»» _J»œ»». » » b »
œ
__K»» __»» __»» __»» __»» __»» ≈ __»» ≈
¬ » » »
» » »» » »»»
œ »
» ‰ ‰ . » » » » » »
143
b Π=
L“============================
& ”
ƒ
GONZAGA em TOM MAIOR 1
( Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca )

Concert Band arranjo: Nenéu Liberalquino

# 2 q = 60Œ « «« -œ» -œ»


3 Œ «ˆ« ˆ« œ
»»» »» »» œ»»»
& 4
==========================
ß

P
Clarinetes I Í

# ˙ «« «« «« « œ
» »
œ -»œ œ» «« œ»» -œ»» »œ -»œ
« œ
»
7
»
» «
ˆ «
« «
« «
ˆ œ
»
» »
» »
» »»» »» œ»»» ˆ
« » »
» »» »» »» =
=============================
& » -̂ -̂ »
ß
Í

F
# «« « -»»œ -»»œ _œ»» _œ»»
» __»œ»»
«
«ˆ« «« ««« ««« «« »»» »»» »»» »
13
ˆ
«
- œ
»
» -̂ -̂ -̂ ˙
« »
œ
=============================
& » - »» » » » =
ß
Í

f
œ»»» __-»»»œ __œ»» _œ»»
_
_ _

»
» _
»
œ
»
_ _
_ -»»œ _œ» _-œ» _-»œ»» _»œ»» _œ»»» _-»»»œ _-œ»»» -œ»» -œ» .
# » » » » œ
»
»» »» » »» »» »» » »» nœ»J»»
18

=============================
& =
ß
Í

ƒ rit.
q = 120
U a tempo
œ
»
# »» œ»» »» bœ»» œ
» œ
»
» œ " « « -œ» -œ»
» » «
24
3 Œ œ œ»»» =
ß
» » »
=============================
& »
» «
ˆ« ˆ« »
»» »
» »»
F
Í

# -˙» -œ» ‰ «« «« ˆ««« œ»»» œ»»» »»»œ œ»» œ»»


32
Œ
3 œ»»»
ß
Í
& »
» »
» ˆ« ˆ«
j
============================= » » »=
# « œ» «« œ «« « « « ««˙« ««j
»
œ œ
» «ˆ« ««ˆ ˆ«« ˆ« ‰ Œ =
40
«
ˆ
« »
» »
» »
» »
œ
» œ
»
» ˆ
« »
» «
ˆ
& » » »
=============================
»
ß
Í

# Œ . nœ»»» œ»»» « ‰ . ‰ nœ»»» œ»»» œ»» _»œ»» _»œ»» __œ»»»» _œ»»» _œ»»» _œ»» _»œ»» _»œ»» _œ»»» _»»»œ »»œ
» » »
46
ß
Í
& «k
ˆ«
============================= » =

# œ»»» ««ˆ« ««« «« «« «« «« « «


1.
nœ»»» œ» »»»œ »»œ œ»» œ»
52
Œ
3 Œ »
ß
»
=============================
& “{ » » »» »» ˆ« ˆ« ˆ«« ˆ« «ˆ« ˆ««« ˆ««=
f
Í

decres
c.
2

b_K»»œ _œ»» œ» œ» K»œ


2.
# « Œ «
« «
« « « «
« «
« ‰ >
J
œ . ‰ . » » »
» bœ
»
» »
» »
» ‰ .
»
60
« « « «
ˆ »
3
& ˆ« « ”{ ˆ« ˆ« ««ˆ «ˆ >ˆ« . > »»
=========================
ß
» » » =
P
Clarinetes I
ƒ
Í

>œ»» _œ» _œ»» _>œ»K


_ >œ»» _œ» _œ»» _>œ»K
_
# _ »
_ _
»» » »» »» _ » _ »» _»» _»» _»»»
‰ . ‰ .
68
8 10 Ó
2
ß

=============================
& “{ ”{ ≈ ≈ =
F
Í

# ‰ . Kœ» b_»»»œ >œ»»» . # 7 ‰ Jœ»»» œ»» œ»»» œ


» -œ»» -œ»» -œ»»
»» »» »» »
-»œ» œ»» »œ œ»»
» » »» » »
œ -œ»» -»»œ -œ»»
»» »» »» »
91
ß

& »»
============================= » =
P
Í

_
»
œ »»»œ . _œ»»» _»œ»» _œ»» . »œ
_ _œ»»
# œ»»» Œ œ
»
» »
‰ Jœ»»» » » » »» œ»»» œ»»»» œ»»» œ»»» »»»œ _œ»»» _»œ»» œ»»» œ»»» ‰ Jœ»»» œ»»» »
103

=============================
& =
ß

F
Í

œ_»»» . __œ»»» __»œ»» __œ»»» . __»»œ _œ»» __œ»» __œ»»» __œ»»» __œ»»
_
# » » » » » »» œ»»» _œ»»»» _œ»»»» __»˙»»» » » » » _œ»»» . œ»» œ»» œ»» »»œ œ»» œ»» _œ»»» _œ»»»
» » » » » »
109

===========================
& =
ß
Í

# __»œJ»»» ‰ Œ «
‰ Jœ»»» œ»»» œ»»» ˆ«« . ««ˆ« ««ˆ« ««« «««ˆ ««ˆ« ««««ˆ «««ˆ ˆ««« Jœ»»» Œ .
115
4 3
=============================
& f .̂ =
ß
Í

F f
# Œ nœ»»» œ»» »»»œ »»œ œ»» œ»» »œ »»œ œ»» œ» œ» ««ˆ« ««« ˆ««« ««ˆ« ««« «« «« « «« «« «« œ» Œ
127
3
» »» “ { » » »» »» »» »» »» »» »» ˆ«
=============================
& ˆ« ˆ« «ˆ «ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« »» =
»
ß
Í

# nœ»»» œ» »
œ œ

» __œ»»» #__»»»œ _œ»» _œ»» b_œ»» œ» _œ»» n _>œ»» . »
œ œ
»
_
» __»»»œ #__œ»»» _œ»» _œ»» _»œ» b_œ»» >œ» . »
œ _»
œ
» __œ»»»
≈ »» »» » » » » »» »» » Œ »» »» » »» »»» »» œ»»» » »» »» Œ »» »» »
135 2.
1.
ß
Œ
=============================
& »
» ”{ Œ ≈ ≈ =
f
Í

> . >œ»»
_
_
141 # _ > »
œ >
œ»»» _œ»»»» __»»» #__»»»œ _œ»»» _»»»œ b_œ»»» œ»»» œ»» n_>»»»œ _œ»»» _œ»»» ‰ __J»œ»»» ‰ . b_K»»»œ _»œ»» œ»»» bœ»» œ»»» >œ»»» ≈ __»»»» ≈
# _œ»»» _œ»»» _»»»œ b_»»»œ œ»»» _œ»»»» n _»»»œ. Œ
ß

=============================
& ≈ » » » » » » » Œ =”
ƒ
Í
GONZAGA em TOM MAIOR 1
( Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca )

Concert Band arranjo: Nenéu Liberalquino


q = 60
#2 Œ 3 Œ ««« «« «« ««
& 4 ˆ ˆ« ««˙« ««ˆ«
========================= ˆ-« -˙« =
ß
Clarinetes II Í
P

# « « « «« «« ««« «« «« «« ««
8
«
« «
« «
« «
ˆ ˆ
« œ
»
» œ
»
» ˆ «
ˆ
=============================
& «ˆ -̂ -̂ » » « ˆ
« ˙
« ˙« =
««ˆ
_
ß

F
Í

# « « « « « «« «« ««ˆ«
14
«
«
«ˆ «

« « «
«
ˆ« ˆ« «
« «
« «
ˆ
« œ
»
»
=============================
& » œ
»
»
» «
ˆ «
ˆ œ
»
»
»
-˙« ˙« - =
ß

f
Í

# « ««˙« «««ˆ ««« «««« «««ˆ ˙»»» ˙»»» œ»»» Uœ»»»


20
ß
Í
& «
˙-« -̂ -̂
============================= =
q = 120
ƒ ri
t.

-œ» -œ»
A TEMPO
# «««ˆ ««ˆ« -˙»
26
2 Ó Œ œ»» » » œ
»
ß

=============================
& » » » »
» »» =
F
Í

# -œ» Œ ‰ ««j «« ««ˆ« œ» œ»» »


œ »
œ »
œ «« œ»» œ»»» œ»»» œ»» œ»»
33
3 » » »
œ
ß
Í
& » » ˆ« ˆ«
============================»» » » » » »
» » » ˆ« » » » »=

# «« œ «
« «« «« « « « nœ
»
» œ»»» « ‰ . ‰ nœ»» œ»»» œ»» _»œ»»
‰ .
42
ˆ« ˆ« «ˆ ˆ«« «˙« Œ Œ » »
& ˆ« »»» «j
ˆ«
============================= «k
ˆ« » =
ß
Í

# _»»»œ _œ»»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» »»»œ »»»œ œ»» Œ #œ»»» œ»»»
49
Œ
3
ß
Í
=============================
& » » » “{ =
f

# ««ˆ« ««« «« «« «« «« « « « « « «« «« «« « « «« ‰ ««
57 1. 2.
ß
Í «
ˆ «
ˆ «
ˆ« «
ˆ « « « « « « « «
nˆ« ˆ« _ˆ««« ˆ« «ˆ« _ˆ««« bˆ«« «ˆ«
=============================
&
Œ
”{ ˆ« «ˆ« _ˆ««« bˆ«« >«ˆ« . >«ˆ >=
ˆ«.
j
decresc.
F
2

# ‰ . b_K»»»œ _»œ»»» œ»»» bœ»» œ»»» K»»œ


» ‰ .
63
Œ
3 8 10
Clarinetes II
=========================
&
ß
Í » » » “{ ”{ =
ƒ
# >»»œ œ» œ»» Kœ» ‰ . > b_»»»œ >œ» .
œ
» »
œ
œ»»» »» Kœ»» ‰ . œ
K
»
‰ . »» »»
86
Ó »
2
ß
≈ »
» »
» »
» »
»
=============================
& ≈ »
» » » =
f
Í

#
92
12 ‰ «« ««ˆ« . «« «« « « « « « « «« «« « « ‰ « « ««
« œ
» »
œ «
ˆ « « « « « « «
»» »» ˆ« ˆ« ««ˆ «ˆ ˆ« ˆ« «ˆ ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ«
« «
ˆ« ˆ«
«j
=============================
& j
ß
Í

# »»œ . œ»» œ»» œ»» œ» ««ˆ« «« ««« ««ˆ« ˙


» »œ »
œ œ» œ» «« . « « « «
109

» » » » »» «ˆ« ˆ« »» » »
»» »» »» »» «ˆ «ˆ« «ˆ« «« =«
=============================
& .̂ «ˆ
ß
Í

# « «« «« ˆ««« Jœ» ‰ Œ ‰ œ
J
» »
œ œ»
«« « « « « « «« « ««
«ˆ . «ˆ« «ˆ« «« ˆ«« ˆ«« ««ˆ ««ˆ «ˆ
114
« «
4 » »
& «ˆ ˆ« ˆ« »» » » »»
============================= .̂ =
ß

f F
Í

# Jœ» Œ . nœ»»» œ»» >»»œ œ. >»œ œ» >œ» «« «« «


» »
œ
»»» œ»»» »» ˆ« «ˆ« >ˆ«« =
123
3 Œ » » »
œ »
œ
ß

& »» » “ { »» »» »» »» »» »»»
============================= »
f
Í

œ
» _œ
»
» _
_ »»»œ
# «« «« « « « « « « œ nœ»»» œ»» »» »» »
130 2.

« « « « « « » Œ
3 1.
Œ Œ
ˆ
« ˆ
« ˆ
«
=============================
& ˆ
« « «
ˆ ˆ
« ˆ
« » » ≈
>«ˆ » ”{ =
ß

f
Í

> œ»»» _»»»»œ __œ»»»» #__œ»»»» _œ»»»» _»»»œ œ»» _»œ»» b_»»»œ >œ»»» . œ»»» _œ»»»» __»»»»œ #__œ»»» _»»»œ _»»»œ b_»»»œ œ»»» _œ»»»» n_>»»»œ.
# #__œ»»» _œ»»» _œ»»» b_œ»»» œ»»» _œ»»»» n_»»»œ. Œ
137
≈ » » » » » Œ ≈
=============================
& =
ß
Í

# >»»œ
_
_
# Œ «
« « « « « >
«««ˆ ««ˆ «« «« «« « ««« «« «ˆ« œ» œ»» . ‰ bœJ»» « ««« «« «« > »»» Œ
‰ . «
142
ß
Í
«
≈ ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« nˆ«« «ˆ« ˆ« >.
=============================
& »» » » bœ
K
»
»» ˆ« ˆ« bˆ«« «ˆ œ»»» ≈ »» ≈ =”
ƒ
GONZAGA em TOM MAIOR 1
( Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca )

Concert Band arranjo: Nenéu Liberalquino

q = 60
#2 Π4
& 4 __«««˙« __««««ˆ __«««ˆ« __««««ˆ
========================= __«««˙« =
ß
Clarinetes III Í
P
# «« «« « «« ««
8

« «
«
=============================
& «__««˙ «
« ˆ
« nˆ« « ˙
« ˆ« « « =
ˆ« #ˆ« #ˆ« _««ˆ _««˙
ß
Í

F
# «« «« «
14

« « « «
=============================
& « « « « «
« «
« ˆ« nˆ « #ˆ«« =
_«ˆ« _-««ˆ _-ˆ«« __ˆ««« b_««ˆ __««ˆ« b_««ˆ _««ˆ ˆ« #ˆ«
ß
Í

f
# « «« «« ««« ««« ««« « « «
19
ß
Í « «
=============================
& ˙« ˆ« «_«ˆ «
«_«˙ «_«ˆ nˆ ˆ« ˆ« b˙«« n( ) «ˆ« bˆ«« =
ƒ rit.
q = 120

# U " a tempo 3 « -»œ -»œ -˙»


« « «
25

& «
« «
ˆ
«
============================= Œ «
«
ˆ «
ˆ œ
»
»
» »
» »
» œ
»
»
» »» =
ˆ«
ß

F
Í

# -œ» ‰ ««j « «« œ»»» œ»»» œ»»» œ»» œ»» ««ˆ« œ»»»


33
Œ
3 œ
ß
Í
& »
»
============================= ˆ
« «
«
ˆ «
ˆ »
»
» » » » =
F
# œ» œ» œ» « «« «« «« « « « ‰
«
41
œ «
ˆ Œ
3
ß
Í »» »»» »» œ»»»
=============================
& »
«ˆ »» «
ˆ« «ˆ ˆ« «
˙« «
ˆ«
j =

# ‰ «« « « œ
» œ
» œ
» œ
» œ
» ««ˆ« ««
49
« » » œ
» Œ
3 Œ
ß

& ˆ
j
« « « »
ˆ« ˆ« «ˆ« » » » » »
» » » »
============================= »» “{ ˆ« =
F
Í

f
# «« «« « « « « « ‰
57 1. 2.

& ˆ« nˆ«« ˆ«« ˆ««« nˆ«« bˆ««« ˆ««« ˆ««« _««ˆ« _ˆ««« __««« b__ˆ«««« _««« Œ ”{ _««ˆ« _««ˆ« __««« b__ˆ«««« _««ˆ« . «««ˆ bˆ««j
============================= «=
> >.
ß

ˆ« ˆ« >
Í

decresc P̂
.
2

# ‰ . bœ>K «« «« « « « ‰ . 10 >»œ» œ» œ»» >Kœ» ‰ .


63
3 8
Clarinetes III Í
ß
» « «
=========================
& « «
»» «ˆ «ˆ bˆ«« «ˆ ˆk
« “{ ”{ ≈ »» »» »» »» =
ƒ f

# Ó >»»œ œ» œ»» >Kœ» ‰ . b_»»»œ >œ» . # 12


‰ . œ
K
» »
» ‰ «« ««ˆ«
87
2 » «
ß
≈ » »
» » » » » »
=============================
& » ˆ« «ˆ =
«j
F
Í

# œ . «« «« « « « « « « «« «« « « ‰ «« «« ««ˆ« œ»» . œ»» œ»» œ»» œ»» ««ˆ« ««« «««ˆ« ««ˆ«
105
ß
Í
» »
œ
»» »» «
ˆ «
ˆ « « « « «
ˆ« «ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ «ˆ
=============================
& «
ˆ «
ˆ « «
ˆ« ˆ« ˆ« ˆ«
j » » » » » ˆ« =

# ˙» »
œ œ» «« « « « « « «« « ««
»œ œ» . « œ
J
» ‰
111
» » ˆ« « « « « « « «
ˆ Œ
4
ß
Í
& »» »» »» »» »» ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ ˆ« ˆ« ˆ«
============================= »» =
f

# ‰ Jœ» œ» œ» «« « « « « « «« « «« nœ»»» œ»»


. « œ
J
» .
120
» «
ˆ ˆ
« Œ
3 Œ
»
» » »
» «
«
ˆ «
«
ˆ «
« «
«
ˆ
=============================
& «
«
ˆ «
«
ˆ «
ˆ »
» »=

ß
Í

F f

# >œ»» »œ. >œ»» »»œ »œ >œ» œ» œ» «««ˆ «« «« «« «« « « « « « œ Œ nœ


» «« ««« «««ˆ
2.
» »
œ
128
3 1.
Œ » »» Œ ≈ «ˆ« «ˆ
& “ { »» »» »» »» »» »»» »»» œ»»» »»» ««ˆ >ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ«« ˆ«« >«««ˆ «ˆ« ««ˆ ««ˆ »»»
============================= ”{ =
ß
Í

# #œ» »œ
137
_>œ»»» . «« ««« ˆ««« #ˆ««« «« ««« «« «« «« « «« ««« «««ˆ #œ» _>œ»»» . «« ««« ˆ«««
» «ˆ «ˆ «««ˆ ˆ« bˆ« «ˆ«. Œ ≈ «ˆ« «ˆ »» œ»»» œ»» bœ»» œ»» œ»»» »»» Œ ≈ «ˆ« ˆ«=
& »» »» »»»œ bœ»»» œ»»» œ»»»» »»
============================= Œ ≈ «ˆ« ˆ«
» » » »
ß

>
Í

# «« « «« « « « « > « « >œ»»
« «
« ‰ . ‰ . « « «
bœK»»» ˆ« ˆ«« bˆ««« ˆ«« >œ»» ≈ »»» ≈ Œ =
«
143
«ˆ ««ˆ «ˆ« nˆ«« ««ˆ «««ˆ ««ˆ
=============================
& «ˆ« ˆ«. bœJ»»»
> > » » ”
ß
Í

ƒ
GONZAGA em TOM MAIOR 1
( Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca )

Concert Band arranjo: Nenéu Liberalquino


q = 60

## 2 Œ ‰ -Jœ»» -œ»» œ»»» œ»»» _-»œ»» _œ»»» _-»»»œ œ»» œ»»»


15
» » » »
& 4
===========================
f
Requinta
F

## œ»
19
œ»»» œ»»» »»»œ »»œ -»»œ -œ»» œ»» œ»»» -»»œ -»»œ œ» ˙»»» ˙»»»
»
» » » » » » » » »»
=============================
& =
rit.
ƒ
q = 120

## œ» Uœ»
a tempo
n__œ»»» __œ»»» n__»»»œ __œ»»» _»œ»»
. » œ
K
» ‰. ‰ » œ»»»
25
» »
20 Œ »
» »
=============================
& » =
F
## »»œ œ»»» œ»»» »»œ »»œ »œ»» œ»»» œ»» »»œ œ»» n__œ»»» _œ»»
»»»œ Œ »
49
3 Œ
» » » »
=============================
& » » » » “{
f
> > >»œ.
_
œ
» œ
» _ œ»»» __»» __»»»_
»
œ . »
œ
_ _
_ »J»»
_» œ » _
œ
» »
œ _» _ _
1. 2.
## »» »» »»» »»»œ »» œ»» œ»»» œ» œ»»» œ»» œ» œ»» œ
» »»»œ »»œ »»» »» » » ‰ »»
57
» » » » » » »» »» »» » Œ »
=============================
& » ”{ » » =
decresc. P
n__»»œ __»œ» _œ»» b »œ _œ»» _»œK n _
œ
» . . >œ» .
_
_ »
K _ » _
## ‰ . »» » »» »» »» »» ‰ . _ _ _ » »
œ _ »
œ
» »
_ »
œ
»» »»» »» »»»
_ _œ
» _
»
œ » »
63
Œ
3 8 » »
=============================
& “{ ”{ Œ ≈ »» » =
ƒ f
n _
»
œ
» œ
» . _»œ. _>»œ. n _
»
œ
» œ
» . _œ» . ___œ»»» __»œ»» _>œ»» n_œ»» »œ. .
78
## Œ »
œ _ »
œ _
œ»»» »»» » » »» »» _
» »
œ _»
œ _
œ»»» »»» »» » »» » _» _» _»» _» _»» _œ»»»
≈» » »
=============================
& Œ ≈» » » =

## >œ»»» œ»» œ»» #œ>»» œ»»» _>œ»»»» #œ»»» œ»» nœ>»»» _>œ»»» œ»» _œ»»» Kœ»» _>œ»»» œ»» _œ»»» Kœ»»
≈ » » » » ‰. Ó ≈ » » » » ‰.
83

» » » »» » » » Œ Ó
=============================
&

## Ó ## 12 ‰ ««j œ»»» œ»»» »»»œ . œ»»» œ»»» œ»» œ»


89
Ó Ó ˆ
«
=============================
& » »»
F
2

## »œ œ»» œ»» »»œ œ»» œ»» œ»» œ»» œ» œ


J »
œ »
œ
» _œ»»» . _œ»»» _»œ»» _œ»»» œ»» œ»» œ» œ» œ»» ˙»»
»
‰ »» »» » » »» »» »»» »» »
106

& »» »» » » » » » » »»
Requinta ========================== =

## »»»œ _œ»»»» _»»»»œ œ»»» »»»œ . œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» »»»œ Jœ»»» ‰
112

=============================
& » » » » » » » Œ Ó Ó =
f
_J»œ _œ»
## ‰ »» »» œ»»» »»»œ . œ» œ»» œ»» . »»œ œ»» œ»» œ»» »»»œ Jœ»»»
Œ. =
118
2 »
=============================
& » » » » » » »
F f
n__œ»»» _œ» >»»œ »œ. _>œ» _œ» >œ»
_ »»»œ »»œ œ»» œ»» »œ >»»œ
## »
» »» »» »»» »»» œ»»» »»» »»»œ »»œ »»œ »»œ >»œ œ»» œ»» œ»»
124
3 Œ »» »» »» »»
=============================
& “{ » » » » » »» »» »» = »

## œ»» n _
œ
»
»
_ _»
œ
» »»
2.
œ»»» _œ»»»»
»
œ
131
» Œ Ó
2 1.
Œ Œ
=============================
& ”{ ≈ »» » =
f
___>œ»»» . _œ»»» #œ»» »»œ »œ œ» bœ» >. _
»
œ
>œ» .
_
_
_ »»»
## #œ»»» »»œ »»œ bœ»» œ» œ»»» »» œ»
»
œ»»» »» » »» »» »» »»œ »» »» œ»»» »
œ
» »
» #œ
»
» œ
»
» »
œ bœ
»
œ»»» »» » » » »» »» œ»»» »» »»»
œ
»
137
» » » »
»
=============================
& » » Œ ≈ » » » » » Œ ≈ =

> n__»»œ __»œ» _œ» _»œ _>œ» _>œ»


## Œ »
œ _
»
œ
» #œ
»
» »
œ œ
» bœ
» >
nœ» »
œ >
»
œ œ
J
» . ‰ . _ K»»» _»» _»»» b_»»»œ _»»» _»»» ≈ _»»»
» » »
≈ œ»»» »» » » » »» »» »»»»œ »»»œ »»» » »
»» » ‰ » » » ≈Œ
142

=============================
& =”
ƒ
GONZAGA em TOM MAIOR 1
( Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca )

Concert Band arranjo: Nenéu Liberalquino


q = 60
#2 Œ 4 «« «« ««ˆ« bœ» «« «« ««
4 ˆ
« nˆ
« »
===========================
& » ˆ
« ˙
« nˆ« _««« ««« =
_ _
_
n_««ˆ «˙
Clarone
P
F

# «« ««
10

& «_« «« «« «
============================
« «« «
« «
« b˙« ˙« =
_««˙ _ˆ« _«ˆ __««ˆ __««ˆ ___««˙ _

«
n_«˙
«

#
17

& __««« «« «««ˆ _«« ««« _««


============================
_ ««« ««« «« _«« «« «« _U«« =
_«˙« _ ˆ
« _
_«ˆ _«ˆ « _
__««˙ _ _ j
« «
n__««ˆ . _«ˆ b_«˙ _
_«˙« _
_«ˆ _««ˆ
«
f «˙
q
ƒ rit.
= 120

# Œ. «« «« «« «« «« «« «
A TEMPO
. .
26
« «
nˆ>« «ˆ _««« _««« Œ Œ
============================
& nˆ>« ˆ« _««« _««« Œ Œ nˆ>« ˆ« _««« _««« Œ « « Œ « « Œ ˆ« «ˆ«=
_ˆ« . _«ˆ _ˆ« . _ˆ« _ˆ« . _ˆ« «
_
«
ˆ . «
_
ˆ
« «
_
«
ˆ . «
_
«
ˆ
F

# « « «« « ‰ « « « « «« «««
35
« ˆ.
« « « « « «
ˆ« ˆ« nˆ.« «« «« _«« _«« Œ « « « ≈ « «
«« _««« _«« _ˆ«« . _«ˆ« _«««ˆ _««« _««« _«ˆ« ««ˆ. _««« _««« _«««ˆ . ˆ« ˆ«=
& nˆ« «ˆ« >ˆ«
============================ _ « _ « « « ˆ. _ˆ« _««ˆ
n__««ˆ __««ˆ _ˆ« . _«ˆ _ˆ« _«ˆ _ˆ« _«ˆ
>
# « «« « «Œ
44

& bˆ«« . «ˆ« «ˆ« bˆ««« . ««ˆ«


============================ «« « Œ « «« Œ «« « Œ «« « Œ «« «« Œ «« «« Œ « « Œ
ˆ.« __««ˆ« «__«ˆ« . ˆ« . «
_ˆ« __ˆ«« «
__«ˆ« . __«« «
ˆ. __«ˆ« __«ˆ« . ˆ
« __«ˆ« . __««ˆ =
« «
_ˆ«

#
53 1. 2.

& “ { __««« __««« Œ __««« __««« Œ __«««ˆ« . __«««ˆ« Œ __««« __««« Œ __««« __««« Œ __««« __««« Œ __«««ˆ« . __ˆ«««« Œ __««« __««« Œ ”{ __«««ˆ« . __ˆ«««« Œ=
============================
ˆ« . ˆ« n_««ˆ . _««ˆ ˆ« . ˆ« ˆ« . ˆ« n_ˆ«« . _ˆ«« ˆ« . ˆ«
decresc. P f decresc. P

# « ‰ « « ‰ . 3 « « Œ «« « Œ «« ≈ « Œ
62
« « «
& «ˆ« . >«ˆ nˆ>j «
« ˙« «
============================ Œ “ { ««« ≈ _««« «
ˆ ≈ «
««« « « Œ ˆ« _««« =
> _ «
k
«
_«ˆ _
_ˆ« _«ˆ _
_ˆ« _ «
« ≈ «
_
«
_ˆ« _ˆ« _«ˆ«
ƒ F
2

# « >
« ‰ « ‰ . « ‰ « ‰ . ‰ ««ˆ« ««
« «ˆ« ««ˆ« nˆ>««k
72

& __«««« ≈ __«««« Œ «ˆ« ≈ __«««« Œ __«««ˆ« . __«««ˆ« Œ b__ˆ«««« . __ˆ«««« Œ ”{ Œ nˆ«« ««ˆ« nˆ«k
Clarone ========================== « =ˆ«
ˆ« ˆ« ˆ«

# ‰. « ‰« ‰. « ‰« ‰. « ‰ « ‰. «‰ « ‰. « ‰ «
79

« ˆ«« «««ˆ
nˆ>«k « ««ˆ ˆ«««
nˆ>«k
============================
& « ««ˆ ˆ«««
nˆ>«k « ««ˆ ˆ«««
nˆ>«k « «ˆ« ««ˆ« _«««ˆ . _««« _««
nˆ>«k «« .

« =
_ «««
_ˆ« _«ˆ« __j ««ˆ.
>
# ≈ ‰ # 13
86
«« . «« « «« «« «« «« . « ≈ « ««« Ó
& __««« __««« __«««
============================

« _ «
j «
_ _ « _
« _
« _
ˆ
« b «
_
j
ˆ b «
_
j
ˆ _ =
_ˆ«« . ˆ« «ˆ _ « «
_ _ _ _
«
_ˆ«. _««ˆ . >ˆ« «ˆ _ˆ« . «
.> «
.> b _ «j
ˆ.
> f >
F
#
105
«« ««
============================
& «« «« «« «« «« « « «« ««ˆ« ««=
˙« ˙« ˙« ˙« ˙« ˙« _«ˆ _«ˆ « «
__««ˆ _«ˆ #_ˆ«
P

# « «« « «« «
114

« « « « Œ
============================
& n _««ˆ _««ˆ _«ˆ« . _««ˆ « « « « Œ « « « « « «
«ˆ« «ˆ« _«« «ˆ« «ˆ« «
ˆ « « «
«ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« #_ˆ««« n _«««ˆ _««=
() _ «
« _ «
«
_«ˆ _«ˆ «
_
«
ˆ . «
_
«
ˆ «
«
_
ˆ . _ˆ« . _«
«
_«ˆ . ( ) «ˆ
f F
# ‰ ««« ««ˆ« «« ≈ «« ‰ ««j ‰ ««
123

« « Œ «
============================
& _«ˆ« . _ˆ«« « « « « « Œ « « « « «
« «
« « “ { ˆ
« «
« «
«
__««ˆ« n___««««ˆ ___««« _ˆ«« ___«««ˆ« . _ˆ«« _>«ˆ« _ˆ««. _>ˆ«« _««ˆ __««ˆ« __ˆ««« __«j
« «
ˆ «ˆ« _««ˆ
_ ««ˆ« ≈ __ˆ««« =
_
_ ˆ«
j
f «ˆ > > > «ˆ
# «
‰ «« ≈ «« ‰ «j ««« ««« ‰ ««j «« «« «« «« « « « ‰=”{
130

& «««ˆ ≈ __«««ˆ« «««ˆ ≈ b__ˆ«««« __««« __««« __««j


1.

============================ « «
_ˆ« _ˆ« ˆ
« ≈
__«ˆ« __««ˆ ˆ
« «ˆ ≈ __«ˆ« «ˆ ≈ b__ˆ«« __«« __«« __«j
ˆ« . ˆ« ««ˆ ˆ« . ˆ« ««ˆ

# Œ «« «««ˆ« ««ˆ« #œ» œ» «


« «
« ««« «« ««« ««ˆ« #ˆ««« «« ««« «« «« «« « «« ««« ««ˆ« #œ» «
« «
« «««
136 2.

≈ «ˆ« »» »» œ»»» bœ»»» «ˆ« ˆ« nˆ«. Œ ≈ «ˆ« ˆ«


============================
&
«ˆ «ˆ «« ˆ« bˆ« «ˆ«. Œ ≈ «ˆ« ˆ« »» œ»»» œ»» bœ»» «ˆ« ˆ« nˆ«.
«ˆ >
f > » » >=

# Ó #œ»»» »»œ »»œ bœ»» ««ˆ« ««« ««« ««« «« « ≈ « « ‰ . bœK»» ««ˆ« «««ˆ« ««« ˆ««« « ‰ . Œ
142

» » » ˆ« ˆ«
============================
&
> ˆ« >ˆ« __««« __«« __««« » bˆ« __«k
««ˆ =”
«_ˆ« _««ˆ n_«ˆ. >
> ƒ
GONZAGA em TOM MAIOR 1
( Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca )

Concert Band arranjo: Nenéu Liberalquino


q = 60
- - _
œ -»œ»
_
_ _
»
œ
»
_ -»»œ _»œ _œ»
_
_
¬ 2 ‰ œ
J
»
» œ
»
» »
œ
» »
»
» »
» » »» »» »»
15 » »
& b4 Œ »
L“==========================
F f
Oboes I e II

¬ b œ»»» _»œ»» _»»»œ _»»»œ _œ»»» -œ»» -œ»


» _»œ»» _»»»œ -œ»» -œ»» œ»» ˙»»» ˙»»»
» » » » » »
19

“L=============================
& =
q rit. ƒ
= 120

Uœ»»
A TEMPO
¬ b œ»» ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« -œ»
25
» »
2 Ó Œ
“L=============================
& »» =
F
¬ b -œ» «« -˙» -œ» ‰ « « «« «« œ»»»
31
Œ
3
& »
» ˆ
« »» »» « «
ˆ« ˆ« ˆ«
j
“L============================= ˆ« =

¬ »»»œ œ»»» œ»» œ»» ««ˆ« œ»» ««ˆ« ««ˆ« «« «« «« ««ˆ «« « « « ««˙«
39
b »
“L=============================
& » «
ˆ ˆ« ˆ
« « «
ˆ «ˆ« ««ˆ ˆ«« =
» »

¬ ‰ Œ . bœ»»» œ»»» «« ‰ . ‰ bœ»»» œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»»» œ»» œ»» œ»»
««j »
45
b ˆ« Œ ˆ«
k » œ»»» » =
“L=============================
&
F
¬ »
œ œ»»» œ»»» œ»» « bœ
»
» »
œ »
œ »
œ «« «« «« «
« ˆ« «ˆ« «ˆ «««ˆ=
51
»
3
& b »» » » ˆ« Œ “ {
“L============================= Œ » »» »»» œ»»» »» œ»»
» »
f f decresc.

> b >K»œ »œ
_
¬ b « «« « « « Œ « > > .
««« «« «« œ» . . »»œ ‰ bœJ»» . ‰ . »» »» œ»»» bœ»» œ»»» œK»»» ‰ . Œ
59 1. 2.

& «
«
ˆ « « « «
ˆ« ««ˆ «ˆ ˆ« «
«
ˆ »
«ˆ ˆ«« ˆ« » »
“L=============================
”{ » » » » » =
P ƒ

¬ b « ««« ««ˆ« bœ»» »œ. »œ. >»»œ. « ««« ««ˆ« bœ»» »œ. »œ. >œ» .
« «
65
3 8
”{ Œ ≈ «ˆ« ˆ«
“L=============================
& “{ »» »»» »» »» Œ ≈ «ˆ« ˆ« » »» »» »» =
f
2

¬ b Œ «« ««« ««ˆ« bœ»» œ»» . »œ. >œ»»» œ»»» œ»» . bœ»» »œ. œ» . « «« « « «« «« «« « «
«ˆ« ˆ«« ˆ««« #ˆ«« «ˆ« >ˆ« nˆ« «««ˆ bˆ«« Œ
80
≈ «ˆ« ˆ« »» » »» » » » »» »»
Oboes I e II
L“==========================
& > > > =

¬ b Ó
85
>»»œ œ» œ»» Kœ» ‰ . Ó >»œ» œ» œ»» Kœ» ‰ . Ó >» . »œ
bœ >œ» .
≈ »» »» »» »»
L“============================
& ≈ »» »» »» »» ≈ » » »
œ
» » »» » »» =

»
f
¬ b Ó
91
b Ó
6 Ó
5
L“===========================
& =

¬ b ‰ œJ»» œ»»» œ»» «« « « « « « «« «« «« Jœ»»» ‰ Œ =


105
7
» » «ˆ. «ˆ« «ˆ« ««.̂ ˆ«« «ˆ« ˆ«« ˆ« ˆ«
L“============================
&
F f

__œJ»» __»œ»» _œ»» _»»»œ . œ»» œ»» œ»» . œ»»


¬ ‰ »
» »
116
2 » » » »
&b Ó Ó
L“============================ =
F

¬ b œ»»» œ»»» œ»»» _œ»»» _J»œ»» bœ»»» œ»» »»»œ »»œ. œ»» »»œ œ» >œ»»
.
122
Œ
3 Œ
L“============================
& » “ { » » »» »» »» »» =
f

¬ b ««ˆ« «« «« «« «« « «« «« « « « « « ««
129
Œ
3
«
«.̂ «
ˆ «
ˆ « «
«ˆ >«ˆ « « « « « « «
ˆ« ˆ« «ˆ «ˆ ««ˆ ˆ« «ˆ «ˆ
L“============================
& ˆ
« =
>
DIV. > > > >
¬ b 1.Œ bœ»» œ» « « «
«« ««ˆ« «« «k « « «
« «
«« nœ̂«« «« «k «
‰ . #ˆ»»» »» œ̂»»» ˆ«Kœ»» ‰=
.
135 2.

» »
» ”{ Ó Ó ≈ nˆ «
»»»œ bœ»» œ̂»»» K̂œ»» Ó ≈ œ
L“============================
&
» » » » »
»
>J»œ.
a2
> > n_>»»œ _»»œ »œ bœ» œ» nœ>» œ» _>œ»» _ »» ‰ . b_K»»»œ œ»»» œ»» bœ» œ»» >œ»» >œ»»
¬ b Ó
141
«
« «
«
« «
« «
« ‰ . »
» » »
» »
» » »
œ »
» »
» » ‰
≈ nˆ«»»œ bœ«»ˆ «»»œ̂ k
«K̂œ» »» » » » »» »» »» »»» ≈ nœ»»» ≈ Œ =”
L“============================
& » » » »» » ƒ »
GONZAGA em TOM MAIOR 1
( Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca )

Concert Band arranjo: Nenéu Liberalquino

q = 60

2 Œ 4 œ
» bœ
» œ»»» bœ»»» œ»»» ˙»»» bœ»»»
b 4 »
» »
»
==========================
? «
b_««ˆ
Fagotes I e II

P
9
«« « « ««« div.
«
? b «˙« « ˆ« «ˆ« «
«ˆ« «ˆ« « « bˆ «
«˙« _«««˙
============================= b_«««˙ b_««˙ _««ˆ b_«««ˆ =

17 ««« ««« œ»»» œ


» ««« «« ««« ««« ««« b˙««« «««
˙
««« ˙
««« » »
» ˆ
«
« «
ˆ
««« ˙«« bˆ.«« ˆ
j
««« «
« ˙««
b
=============================
? ˙« œ
» »
œ
»»» «
ˆ« ˆ« ˆ« b˙« « «˙« =
˙« »» _««˙ b_««ˆ .
f q = 120 ƒ ri
U a tempo t.
25 ««« ««« " a2 >
b ˆ«« ˆ«« Œ . bœ»»» œ»»» «« «« Œ Œ . bœ>»»» œ»»» «« «« Œ Œ . bœ>»»» œ»»» «« «« Œ «« . «« Œ
ˆ« «ˆ =
? «ˆ« «ˆ«
============================= ˆ.« ˆ« ˆ.« ˆ« ˆ.« ˆ«
F
33
«« . «« Œ œ.
» > «« « «««ˆ. «« « «« . «« ≈ « «
b «
ˆ ˆ
« œ
»
»
» œ
»
» bœ »
» œ
»
» »
» »
œ
» ‰ »
œ
»
» »
œ
» bˆ.
« ««« « « « Œ «ˆ ˆ« ««ˆ = «ˆ«
=============================
? » » » » » b_««ˆ _«ˆ« «ˆ.« ˆ«« «ˆ« «ˆ«
>
41
«« «««ˆ. «« « «« . « « «« « ««ˆ.« ««« Œ ««« ««ˆ« Œ «« . « Œ
« « bˆ« . «
« Œ ˆ« «««ˆ =
? b «ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ« _«« _«« _««
============================= b ˆ« . ˆ« «ˆ _«
«
b «ˆ «
«
ˆ «
«
ˆ.
> >
49
«« « « « ««« Œ
« «
? b «ˆ« . _ˆ««« Œ « «
«_«« ˆ«« Œ
=============================«
«ˆ« . _««« «« «« Œ “ { «« «« Œ «« «« Œ ««ˆ« . ˆ««« Œ «« «« Œ =
_ˆ« . _ˆ« «
ˆ. «
ˆ «
ˆ. «
ˆ .
b_«ˆ _ˆ« « . ˆ«
f decresc. P̂
2.
«« ««ˆ« ‰
57 1.

« « Œ « « Œ « « Œ « « Œ « « Œ «
ˆ. « « « ‰. Œ
? b «ˆ.« ««ˆ « «
b_«ˆ . _ˆ« «
=============================
«
ˆ . «
«
ˆ « «
ˆ.« «ˆ {
” «
«
ˆ . «
«
ˆ «
b_j «
«ˆ. _˙« «
ˆ«
k =
f decresc. P > ƒ
65
3 «« « «« « «« «
«
« ≈ «
« Œ «
ˆ ≈ «
«
« Œ « « Œ «
ˆ ≈ «
«
« Œ « « Œ «
ˆ ≈ ««« Œ « « Œ « « Œ
?b “ { ««ˆ ««ˆ ««ˆ
=============================«ˆ« ≈ ««ˆ ««ˆ «ˆ« ≈ ««ˆ ««ˆ «ˆ« . ««ˆ bˆ«« . «ˆ« =”{
F
2

«««
«« ≈bˆ‰
76
«««
«« ≈bˆ‰ «««
««≈ bˆ‰ «««
«« ≈bˆ‰ «««
«« ≈ bˆ‰ «««
«« ≈bˆ‰ «««
«« ≈ bˆ‰ «««
«« ≈ bˆ‰
? b ««ˆ« ˆ«. ««ˆ«
««j
Fagotes I e II =========================
ˆ«. ««ˆ«
««j ˆ«. ««ˆ«
««j ˆ«. ««ˆ«
««j ˆ«. ««ˆ«
««j ˆ«. ««ˆ«
««j ˆ«. ««ˆ«
««j ««j
= ˆ«.
F
84
«« . «« «« . « « «« . « « « « «« . « ≈ « ≈ ‰ « Ó ««« ≈ ««« Œ
b «
ˆ «
«ˆ« «ˆ« ˆ
«
=============================
? «_j « « «
« ˆ
« « « « « « ˆ
« «

j
« «

j
« «

j
«
ˆ«. _««ˆ . >ˆ« ˆ« ˆ«. _««ˆ . >ˆ« ˆ« _ˆ« .
_j .
> .
> .
>
ˆ« ˆ«
> > f
93
«« . «« Œ ««« ˆ««« Œ « « Œ «« . «« Œ «« . «« Œ ««« ˆ««« Œ « « Œ «« . «« Œ
b «
ˆ ˆ« ˆ« . «ˆ.« ««ˆ
=============================
? «
ˆ ˆ« «
ˆ ˆ« ˆ« . «ˆ.« ««ˆ ˆ« ˆ«
P
«« « ‰ «« «« « ‰ «« «« «« ‰ «« «« « ‰ ««
101
« « Œ «« . «« Œ « « Œ «« . «« ˆ.« ««ˆ« j
ˆ« ˆ.« ««ˆ« j
ˆ« ˆ.« «ˆ« j
ˆ« ˆ.« ««ˆ« j
ˆ«
? b «ˆ.« ««ˆ ˆ« «ˆ «ˆ.« ««ˆ
============================= ˆ« «ˆ Œ
f P
«« « ‰ «« «« « ‰ «« « « «« «
109

b «
ˆ. « ˆ
j
« «
ˆ. «
« ˆ
j
« «
ˆ
« « «
« «
«
ˆ
« ˆ
« «

« b ««ˆ« «« ««ˆ« . «««ˆ Œ « ««
«
ˆ« «
ˆ ˆ
«
=============================
? ˆ
« ( ) ˆ
« «
ˆ« ˆ«
f

«« . ««ˆ« ««ˆ« «« ««ˆ« œ» œ»» «« ««ˆ« œ» œ»» ««ˆ« ««


117
«
« «
« Œ «« « «« . «« Œ ««ˆ« «« ««« ««
b
? ˆ.« «ˆ «
ˆ »
ˆ.«« »» » ««ˆ. »» »
============================= » nˆ
« ( ) ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ
b
b_ˆ« _ˆ« __ˆ««
F f
«« ≈ «« ‰ >Jœ»» « ≈ « ‰ >Jœ» «««ˆ ≈ ««« «««ˆ ≈ «« « « « ‰
125

b « ««ˆ« Œ ««ˆ« ««« ˆ««« «««ˆ «««« «««« «« ‰ »»œ œ»»»


«
=============================
? _«ˆ« . > > .̂ > ˆ« >ˆ« j ˆ« » » “ { ˆ« ˆ« » «ˆ« ««ˆ »» «ˆ« bˆ«« ««ˆ. «ˆ« «j
ˆ«
> F
2.
«« ≈ «« ‰ >Jœ»» « ≈ « ‰ >Jœ» «««ˆ ≈ ««« ˆ««« ≈ «« « « « ‰ « « Œ « ‰ ‰ « Ó
132
1.

? ˆ« «ˆ » «ˆ« ««ˆ »»
b
============================= «ˆ« bˆ«« ˆ.«« «ˆ« «j {
” « « « « «« ‰ ‰ ««
ˆ« ˆ.« ˆ« ˆ«
j ˆ«
j ˆ«
j ˆ«
j
>. >. >. >.
>
div.
140
« «
« «
« «i « « «
Ó «« ‰ ‰ «« Ó «« ‰ ‰ «j « ˆ« « ‰ . bˆ«k «« ««« « «« ««« ≈ nˆ««« ≈ Œ
?b j ˆ«.
j ˆ«.
j >ˆ« ˆ« > _ˆ«««« ≈ _ˆ««« b_«««ˆ.
=============================
ˆ«. « ˆ« «ˆ b_ˆ««« ˆ« ˆ« ˆ«
>

> > > > ƒ
GONZAGA em TOM MAIOR 1
( Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca )

Concert Band arranjo: Nenéu Liberalquino

q = 60
¬ ## 2 œ» œ»» œ
»
» _»œ»» _»œ»» œ
»
» ˙»»» œ»»» 3
» » » » Œ
& 4 »
“L========================== =
Sax alto I

¬ ## ‰ -Jœ» -œ» »»œ œ»» _»œ»» _œ»»» _-»»»œ œ»» œ»» œ œ»» œ»»» »»»œ »»œ »»œ »»»œ œ»»»
» » »
8
»
» » » » » » » »
» » » »
L“=============================
&
F

¬ ## »»»œ -œ»» -œ»» -œ» -˙» - - œ» œ


» _»œ» _»»»œ _-»»»œ œ»» œ»»
œ»»» œ»»» œ»»» »» »» » » » »
14
» » »» »»
L“=============================
&
f

¬ ## œ»
19
œ»»» œ»»» »»»œ »»œ -»»œ -œ»» œ
»
» »
œ
» -œ»» -»»œ œ»» ˙»»» ˙»»» œ
»
» Uœ»» "
»» » » »
L“=============================
& » » »» » » »» » »
q = 120
ƒ rit.

_»œ»» _»œ»» œ»»


A TEMPO
¬ ## 4 -˙» -»
n˙ -˙» »
œ »
œ
» œ
»
» » ˙»»» Jœ»»» ‰ Œ
26
»
» »
» »» bœ
» »
»» » » »
L“=============================
&
P F

¬ ## >Kœ» ≈ »»œ. nœ» n˙» ‰ . > . œ»»» »»œ »»œ »»»œ œ»»»
38
8 œ
K œ
» »
œ œ
» »
‰ . »
» » »
» »
L“============================
& » » ≈ » » »
»» » » » » » » » » » =

¬ ## »»»œ »»œ œ»» œ» n__»»»œ _»œ _œ»» œ» _»œ œ œ»


œ
» »» »» »» »»» »»» »»» œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»» œ» œ»» œ»»» Œ
51
» » »» »
» » » » »» »» »»
L“=============================
& “{
f decresc. P
n _
»
œ
»
_ _»
œ
¬ ## » »» œ»»» œ»» œ» œ»» >œ»» ‰ >Jœ»». ‰ . nœK»»» »»»œ œ»» bœ» œ»»
2.
>
1.
.
57
2 Ó Œ »
œ
”{ » »» »» »»
L“=============================
& »» » » » »» »» »»
f ƒ
¬ ## Kœ» ‰ . Œ ‰ >Jœ». ‰ «« ‰ >Jœ»».
64
»
3 8 Œ Œ Œ
»
L“============================
& “{ ”{ »
» ˆ
j
«
. »=
F >
2

¬ ## K»œ» __»»»»œ __œ»»»» nœ»


_ >»œ.
_
«
‰ «j > «
‰ Jœ»». Œ ‰ «j > >
‰ Jœ»». Œ ‰ Jœ»». ‰ . » »»» »» »»»œ »»»
»
œ
79
Œ ˆ
« Œ ˆ
« Œ
>. » >.
L“=========================
& » » =
Sax alto I

œ» œ» >
¬ ## ‰ . > ≈ _»œ»» __»»» __»»» nœ»»» œ»» œ» _œ»»»» . ‰ . > nœ»»» œ»»» œ»»» nœ»»» »»»œ œ»» œ»» »œ œ» n>__.œ»»»»» b_>œ»»» . _œ»» »œ nœ» _>œ»» .
» »»» »» »»
86

& œ
K
»
»
L“=============================
» » » »
» œ
K
»
»
» ≈ » » »
» »
» ≈
f

¬ ## n__»»»œ _»»œ _œ»» __œ»»» n__œ»»» _œ»» _»»œ »œ - - - »


œ _»
œ
» n__œ»»» _œ»» _»»œ __œ»»» __œ»»» n__œ»»» _»»œ _»»œ
» » » » » » » »» œ»»» »»œ »»œ œ»» »»œ »»» »» » »» » » » » » »
91
Ó
L“=============================
& » » » »
f

¬ ## œ»» -œ» -œ» -œ» Jœ» . ≈ ‰ _J»œ»» _œ»»» œ»» »»œ . œ» œ» œ» . œ» »œ »œ œ» œ»» œ.»» »»œ
» » »» »» »» »» »» »» »» » » » Œ
98
» »» »» »» »» Œ
5 7 7
L“=============================
&
P f

¬ ## . Jœ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»»» œ»»» . »»»œ »»»œ œ»» . œ»» œ» œ»» . œ»» œ» »œ œ»» œ
J
»
» nœ
» .
123
Œ » »
3
» » » »
L“=============================
& » » »» »» » » » » » »» “{

n _ œ
» > »
œ . > >
2.
_»» _œ»»» _»» œ»» _œ»»» _œ»»» œ»» œ»» œ»» œ» . »»œ »»œ >œ» œ» œ» œ» œ» > œ» œ» œ» œ _œ»»»
1.
¬ ## » » » » » »
œ » » » œ
J
» . »
œ »
œ
»
131
Œ » » » » » » »» »» »» »» » »» »» »» »œ»» »»» »»» »» »» Œ » »
L“=============================
& ”{ »» ≈ ≈ »» »

__>œ»»» . __>œ»»» .
¬ ## #œ»»» »»»œ »»œ bœ»» œ» œ»»» _»»» »
œ œ»»» _œ»»»» #œ»»» œ»»» œ»» œ» œ»» bœ»» >œ»» . Œ »
œ œ»»» _œ»»»» #œ»»» »»»œ »»œ bœ»» œ»» œ»»» _»»»
137
» » » » »
L“=============================
& Œ »
≈ » » »» »» »» »» » »» » »
≈ » » » » » »

> >
_
»
œ >»œ.
_ n__»»K»œ __»œ» _œ»» b œ» _œ»» _>œ»» ≈ _>»»œ ≈
¬ ## »
œ _
»
œ
» œ
_ »
#œ»»» »»œ »»œ bœ»» œ» œ»» »»» œ
»
_ »
_ _
»» » ‰ »»J
» ‰ . _»» _»» _»» _»» _»» _»» _»»
»
œ » »
142
Œ ≈ »» »» » » » » »» »» » Œ
L“=============================
& ”
ƒ
GONZAGA em TOM MAIOR 1
( Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca )

Concert Band arranjo: Nenéu Liberalquino

q = 60
¬ ## 2 œ» œ»» ˙
» œ»»» bœ»»» ˙
» œ
» 3
» » » » » Œ
Sax alto II
& 4P » » »
L“========================== » =

¬ ## ‰ -Jœ» -œ» nœ» ««ˆ« #ˆ««« nœ


» «« ««
8
»
» »
» »
»
L“=============================
& œ
»
»
» » #œ
»
» »» ˙
»
»
» œ
»
»
» ˆ
« ˙« =
F

¬ ## «« nˆ««« ˆ«««« ««« «« «« «« «« nœ»»» #œ»»


14
«
ˆ« -̂« -˙
« ˙
« ˆ
« #ˆ« œ»»»
L“=============================
& » =
f

¬ ## «« nˆ««« ««« ««« U


« « «
« ««ˆ«
19

& ˙
»
»
» œ
»
»
» «
ˆ
« «
˙
« «
«
ˆ «
ˆ
L“============================= «
ˆ b˙
»
» (n) œ
»
» bœ
»
» ˆ
«
» » » =
q = 120
ƒ rit.
A TEMPO
¬ ## 4 «« «« ««˙« ««ˆ« œ»»» »»»œ œ»» œ»»» œ»»» œ»» Jœ»»» ‰ Œ
26


« -˙
« » » ˙»»»
L“=============================
& - =
P F
¬ ## ‰ >Kœ»» ««« ««ˆ« «««˙ ‰ . ««k ≈ «« «« œ»»» »»œ »»œ œ»»
38
8 œ
≈ .̂
L“=============================
& » ˆ
« « «
ˆ œ
» »
»» » »» »» » »
»
» »
> .̂

¬ ## œ»» œ» œ» œ» «« œ»» œ»» œ»»» nœ» œ»» œ» nœ»» bœ» œ» œ» «« ˆ«« ««« «««ˆ »œ Œ
51
» »
» » » »» ˆ
« » »
» “ { » » »» »»
L“=============================
& »» »» »» »»» ˆ« «ˆ »»
f

¬ ## œ»»» œ»» «« ««ˆ« ««« bˆ««« «« . ˆ««« ‰ bœJ» nœ>K»»» »»œ »»œ bœ» »»œ
57 1. 2.

Ó Œ
2
» ”{ ˆ« »
L“=============================
& «ˆ >ˆ« > »» ‰ . » »» »» = »»
ƒ
¬ ## Kœ» ‰ . Œ ‰ ««j ‰ ««j ‰ ««j
64
»
3 8 Œ Œ Œ
»
L“=============================
& “{ ”{ ˆ
«
. ˆ
«
. ˆ«.
F > > >
2

¬ ## Œ ‰ « Œ ‰ « Œ ‰ « Œ ‰ « Œ ‰ « ‰ . Kœ» nœ»»» œ»»» œ»» nœ» œ» #œ>» .


79
«j
ˆ«. «j
ˆ«. «j
ˆ«. «j
L“==========================
& ˆ«. «j
ˆ«. »» »» »» »» »»»
> > > > >
Sax alto II

« « b >»œ. »
_ >œ» .
¬ ## ‰ . «« ≈ œ»» nœ»»» œ»»» œ»» nœ» œ» #œ>» . « « « « « « « «
««ˆ ««ˆ ««ˆ ««ˆ ««ˆ «« ˆ«. »
» _
œ
» »
œ _
» »» »» »»»
» nœ
»
‰ . «
86
ˆ
k
« » » » » »
» » » »» » ˆ
k
« ≈ »
œ
» »
œ
» œ
»
» « «
ˆ > ≈
L“=============================
& > > » » » f
=

¬ ## _»œ»» œ»» nœ»» œ»» _œ»»» œ»» œ»» » »


œ
» _»»»œ œ»» nœ»» »»œ œ»» _œ»»» œ»» œ»»
» » œ »
œ
» » » »»» œ»»» bœ»»» œ»» œ»» œ»»» »»» »»» » » » »» » » »» »
»
91
Ó »
L“=============================
& » » =
f

¬ ## œ» «
« ««˙« n˙
» ««˙« «« «
98
» »
œ bœ
» Œ
5 ˙
» ˙
»
» » » œ
»
» » » »» ˆ
j.
« ≈ »»
L“=============================
& »
» »» ˆ« -«ˆ« =
P

¬ ## « «« n˙
» .
111
˙ ˙ »
œ œ
» Œ
7
« ˆ
« »
»» »
»» » »» »»
-ˆ« »
L“=============================
& =
f

¬ ## . «« «« «« «« « « «« «« «« « «« «« > n__œ»»» _œ»


« « « « « »
œ œ
J
» «
« »»
123
Œ œ
J «
ˆ «
ˆ « « ˆ
« œ
» œ
»
3 Œ
»
»» « «
«ˆ «ˆ ˆ
« . «
ˆ «
ˆ «
ˆ « » » » »
ˆ« .̂ > » » » » ˆ
« .
& > > .̂
L“============================= “{ =

¬ ## _»œ»»» œ»»» . _œ»»»» _œ»»»» »»»œ >»»»œ »»»œ »»œ. œ»» œ»» œ» >œ»» _œ»»»
2.
»
œ . »
œ
1.
» »
œ »
œ »
œ > œ » œ » œ» œ
» œ
J
» »
œ »
132

L“=============================
& » » » »» »» »» »» » »» »» »» »œ»» »»» »»» »» »» Œ ”{ »» ≈ ≈ »» »» = »

¬ ## #œ»»» œ»» œ»» bœ»» œ» œ»» nœ>»» . »


œ »
œ
» _œ»»» #œ»» »»œ »œ œ» bœ» >.
»
œ »
œ
» _œ»»» #œ»» »»œ »œ bœ» œ»» nœ>» .
» » » » Œ ≈ »» »» » » » »» »» œ»»» »» »»
»
œ
137
» » » »» »» » Œ ≈ »» »» » »» »»» »» »»»œ » »» »»
L“=============================
&

> >œ»»
_
¬ ## Œ »
œ œ»»» _œ»»»» #œ»»» »»»œ »»œ bœ»» œ»» œ»»» >œ»» »
œ >»»œ ‰ nœJ»» . ‰
‰ .
. nœK»»» œ»» œ»» bœ» »»œ >œ»» ≈ _»»» ≈ Œ
142
»
≈» » » » » » » »
» » » »» »» »» » » »
L“=============================
& » ”
ƒ
GONZAGA em TOM MAIOR 1
( Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca )

Concert Band arranjo: Nenéu Liberalquino


q = 60

¬ # 2 œ»»» œ»»» ˙»» n˙»» œ»» »


»œ »
œ œ
»
» 4
& 4 » » » » »
»» » » Œ
Sax tenor
L“========================== =
P
¬ # «
9
«
« «« -œ» «« « «« ««
«
ˆ« œ
»
»» œ
»
»» ˆ
« «
-̂ »» ˆ
« «
˙«
L“============================
& ˙
« ˙« =
F

¬ # bœ ««ˆ« œ»»» «« «««ˆ «« «« ««


15
»
» bœ
»
» ˆ œ
»
» œ
»
» «
ˆ œ
»
» ˆ
» » «
L“=============================
& » » » -« -˙«
f
q = 120

¬ # «« U "
«« « «« «« ««
21 a tempo
4
˙
« ˙
« «
˙« ˙
« ˆ
« ˆ
«
L“=============================
&
ƒ rit.
¬ # - -˙» «« «« «« ««ˆ« œ»»» œ»» œ»»» œ»»»
30
˙
»
» » -˙
« ˆ
« «
ˆ
L“============================
& » » » =
P F
¬ # œ» . «« « « « « ‰ . >Kœ»» ≈ œ»» . œ»» ˙»»» ‰ . >K»œ ≈ œ» . œ»
36
8
»
» «
ˆ « « « «
ˆ« nˆ.« >ˆ« ˆ«
L“============================
& » » » »» »» = »»

¬ # œ» œ» œ
» »
œ »
œ »
œ «« «« « « « « «
œ
» » » »
œ œ»»» »» œ»»» “ { ˆ« ««ˆ ««ˆ ˆ««« «ˆ« nˆ««« ˆ«« «««ˆ=

»
49

& »» »»» œ»»» œ»»» »» » » »» »» »»


L“============================
f decres
c.

¬ # «« «« «« ««ˆ« «« ««« ˆ««« ««« «««


2.

»
55 1.
«
ˆ Œ
2 Ó Œ » »
œ
«
& ˆ« «
ˆ« ˆ«
L“============================= » »» ”{ ˆ« «ˆ bˆ«
P f
>
¬ # « «« ‰ >. ‰ . b_K»»»œ _œ»»»» œ»»» bœ»» œ»»» œ»K»» ‰ . ‰ «
62
bœJ Œ
3 8
« . «
ˆ
& >ˆ« > »» »
L“============================ » » » “{ ”{ Œ F nˆ>««j. =
ƒ
2

¬ # Œ ‰ « Œ ‰ « Œ ‰ « Œ ‰ « Œ ‰ « Œ ‰ « Œ ‰ «>.
77

nˆ«j
«. nˆ«j
«. nˆ«j
«. nˆ«j
«.
L“==========================
& nˆ«j
«. nˆ«j
«. nˆ«j
«
> > > > > >
Sax tenor

¬ # ‰ . bœK »»œ œ»» œ»» œ»» . »œ. bœ>» . ‰ . bœ>K œ» œ»» »»œ œ»» œ»» . »œ. bœ>» . ‰ . bœ>K ≈ œ»» œ»» »»œ œ»» »»œ bœ» »œ »»œ œ»» >»»œ. Ó
div.
84
»»» » » »» »» »» »»
L“=============================
& »»» ≈ »» »» »» »» »» »» »» »»» » » » » »» »» »» »» »» bœ»»
f
¬ # Ó # b_»»»œ _œ»»» nœ»»» _œ»»»» œ»»» nœ»»» »»œ »œ œ» œ» œ» œ» œ»» œ»»» œ»»» b_»»»»œ _œ»»»» nœ»»» _»»»»œ _œ»»»» œ»»» nœ»»» œ»»
91 a2

L“=============================
& » » »» »» »»» »» »» »» »» »» » »

««˙« ««˙«
div.
¬ # œ» »œ »œ »œ . «
« «
«
98
œ
J
»»» ≈ Œ
5
»» »» »»» »»
L“=============================
& ˙« ˙»» ˙« ˙»» ˙»»» ˙»»»
» »
P
>
¬ # «« «« «« « « «
«˙« « «
«ˆ« . «« Œ
« «˙«»˙ «
109
˙
«
7
˙
« ˙»» ˙
«
n˙»»» «
ˆ«œ»»
L“=============================
& ˆ
« œ»»» »» ˙»»» œ
»
»» œ»» .
œ»»» »»»œ̂
» » » Œ
f
« «
. J»»»œ «ˆ« «««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« «««ˆ . ««ˆ« ««ˆ« «««.̂ «««ˆ >»»œ œ»» . bœ>»» œ»» »»œ >œ»»» Jœ»»» œ»» .
¬ # Œ a2 3 Œ nœ»»» œ»»
123

L“=============================
& > > » » » » » » “{ »
f

¬ # œ»» œ» . œ» œ»» œ» >œ» « « « »


» œ »
œ
» »
œ
» >œ
» »
œ
» »
œ
» »
œ
» œ
» œ
J
» . « ««« ««ˆ«
1.
» »
2.
« «
»»»œ »»œ. œ»» ˆ« ˆ«« ˆ«« »»» »»» »»» »» »» »» » » «
Œ ”{ » ≈ ≈ «ˆ« ˆ«
132

& »» »» »»» »» »» »»»


L“=============================
» » » » »
œ
»
> » » »

¬ # #œ» œ» _>œ»»» . « «
«
«
«« «« « «« « « « «
«
ˆ « « «
«
«
««
«
ˆ
>œ» .
_ »»»
« #ˆ
« « « « « « #œ
»
137
» œ
» bœ
» »
œ » Œ ≈ « «
ˆ «
ˆ «
ˆ « «
ˆ bˆ
« « Œ ≈ « «
ˆ » »
œ »
œ bœ
» »
œ
& » »» »» »» œ»»» »»» »»
L“============================ ˆ« «ˆ« ˆ«
>.
ˆ« » »» »» »» œ»»» »»» »» =

b K
œ
» > ≈ # >»»œ ≈
_
div.

¬ # «« ««« ««ˆ« _œ»»» œ»»» œ»» nœ»» »»œ »»»œ > >
>œ» ‰ bœJ»» . ‰ . _
»
» _
œ
» »
œ œ» »
œ _
»»» »» bœ»» »» »» #œ»»» Œ
»
œ »
œ
142
Œ ≈ ˆ«« «
ˆ » » » »» »» »» » » » » » » »» »»
L“============================
& =”
ƒ
GONZAGA em TOM MAIOR 1
( Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca )

Concert Band arranjo: Nenéu Liberalquino


q = 60

## 2 Œ 7 «« « «« «
4 Œ « «
« «
«
S. barítono ==========================
& « ˙« ˙« ˆ
« «
ˆ
« ˆ« «ˆ« =
n_«ˆ
P
## ««ˆ« ««
13
« « « «
=============================
& « «
« «
« ˆ« =
_««˙ n_««˙ b_««˙ _««ˆ b_««ˆ ˙« ˙«
f q = 120

U"
a tempo
## « «
20
4
«ˆ« «
«ˆ« « « ««ˆ b˙««
«j
=============================
& «
«˙« «
«ˆ« «
«ˆ« =
_««˙ n_««ˆ .
ƒ rit.

## -˙» -˙» -˙» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»» nœ»» »»»œ. >œ»» ‰ œ»» œ»
30
»
» »
» »
»
=============================
& » » œ
»
»
» » » =»»
P F

## nˆ.««« «« «« « Œ « «
« « « « «« ««« «
37
8
« « ˆ.« ««ˆ« ««ˆ.« ˆ« Œ «ˆ« . «« Œ ««ˆ« . «ˆ Œ ˆ.« ««ˆ« Œ =
& n_«««ˆ _««ˆ
============================= «ˆ
>
## « ««« «« «« Œ
51
««ˆ« . «ˆ Œ ««ˆ.« ˆ««« Œ “ { ««ˆ.« «««ˆ Œ
=============================
& «« . «« Œ «
ˆ . ˆ
« ««« . ««ˆ« Œ ««ˆ.« «««ˆ Œ =
n_«ˆ _ˆ«
f decresc. P̂ f
« ««
## « « > « ≈
«ˆ« ‰ nœJ»» . «ˆ« >« »»»œ »»»œ bœ»» »»»œ « ‰ . Œ

1. 2.
«« . «« Œ « « «
58
« « Œ « « Œ
«« . ««ˆ ”{ «ˆ« . ˆ«« Œ «
ˆ. » » » » » «k
=============================
& n_««ˆ . _«ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« =
decresc. P̂ ƒ

## 3 «« « «« « «« «
«
ˆ« ≈ «« Œ «
ˆ« ≈ «« Œ ˆ« ≈ ««« Œ
65
« «
“ { «ˆ« ≈ «ˆ« Œ
=============================
& «ˆ« « «
«ˆ« ≈ ˆ«« Œ «ˆ« « «
«ˆ« ≈ «ˆ« Œ «ˆ« =
F
## « «
«ˆ« . ««ˆ Œ bˆ««« . ««ˆ« Œ ”{ Œ ‰ ««j Œ ‰ «« Œ ‰ «« Œ ‰ «« Œ ‰ ««=
74

=============================
& ˆ« ˆ«
j ˆ«
j ˆ«
j ˆ«
j
>. >. >. >. >.
2

## Œ ‰ ‰ « Œ ‰ «>. «««ˆ . ««« « ««ˆ« . «> «« . «>


81
«
«j Œ «j «j « «
«««ˆ . «ˆ« «ˆ« ˆ«
S. barítono
==========================
& ˆ«. ˆ«. ˆ« ˆ>« «ˆ« «j

« _ > «ˆ=
_«j
> >

## >
.« >
.« >. n__»»œ _œ»» _œ» __œ»»» n__»»»œ _œ»» _œ» » - - -
« ≈ ‰ # # »» » »» » » » »» œ»» œ»» œ»» œ»»
88
« « « « . « ≈ « « Ó » » =
»
_«««ˆ . >«ˆ« «ˆ« _«ˆ« . ˆ« nˆj
=============================
& « nˆj
« bˆ«j
«
f
œ» œ»
## œ»» »»œ »»»œ _»»»»œ n__œ»»»» _œ»»»» _œ»»» __»»» __»»» n__œ»»»» _œ»»» _»»»œ œ»»» -œ»» -»»œ -»»œ Jœ» . Œ ««
95
5
» » »
=============================
& » » » » » ≈ ˙« =
P P
## «« ««˙« ««˙« ««˙« ««˙« «« « « «« ««ˆ« «« «« «
106
˙
«
=============================
& ˆ
« « «
ˆ« ˆ« ˆ
« #ˆ
« ( ) ˆ« «ˆ«=
n

## « « Œ « « « «« . ««ˆ« ««ˆ « «« Œ « «« Œ «« «
115
« . «
ˆ« «ˆ «
«ˆ« «ˆ« « «
ˆ.« «ˆ Œ
=============================
& ˆ« « «
«ˆ.« «
ˆ «
«ˆ.« «
ˆ ˆ« #ˆ«« =
f

## « « « « Œ »
œ nœ
» « «« «« «« «« «« «« ‰ »
œ «« ≈ «« ‰ >Jœ»»
122
« « « . « » » »
œ « «
»» »» »»» œ»» «« . ˆ« Œ « « « œ
» »
& (n) ˆ« ˆ« ˆ« ˆ«
============================= » _ˆ« > ˆ« »» »» “ { ˆ« ˆ« =
>ˆ« «.̂ >ˆ« ˆ« ˆ«« >««ˆ «j »
>
## ‰ > «««ˆ ≈ «« «««ˆ ≈ «« « « « ‰ «« ≈ «« ‰ >Jœ»» ‰ >Jœ»»
129
«
« ≈ «
« œ
J
»
» «
=============================
& ˆ« ˆ« » ˆ« « « « «
bˆ« «ˆ. ˆ« j «
ˆ «
ˆ » «
«
ˆ« ≈ «
«
ˆ« »=
ˆ«

## «« « «« « ‰ « «Œ «« ‰ ‰ «« Ó «« ‰ ‰ «« Ó =
134 2.

ˆ« ≈ ««ˆ« «ˆ ≈ bˆ««« «««ˆ. ««ˆ« ««j


1.

=============================
& ˆ« ”{ ˆ.«« ««ˆ ˆ«.
j ˆ«.
j ˆ«.
j ˆ«.
j
f > > > >

## ‰ ‰ « Ó ‰ ‰ ««j ««ˆ« «« «i ≈ ‰ . nˆ««k «« ««« « «« «««« ≈ «««« ≈ Œ


141
«
«j «j «
«j
=============================
& ˆ
« « « « «
««ˆ« _ˆ««« _««ˆ n_««ˆ « ˆ« ˆ« b_«««ˆ ˆ« ˆ« «ˆ =”
ˆ«. ˆ«. ˆ«. > _ .
> > > > > ƒ > >
GONZAGA em TOM MAIOR 1
( Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca )

Concert Band arranjo: Nenéu Liberalquino

q = 60

2 Œ - - »
œ œ
» œ»» »»»œ -»»»œ œ»» œ»» œ»»»
15 ‰ œ
J
»
» œ
»
» »
» » » »
» » » » » œ
»
»
&4
========================== » =
ß
Trompa I Í

P f

»œ»» -œ»»» œ»» -œ» -œ» œ


»
» »
œ
» -œ» -œ» - -
œ
» œ
» . »œ »
œ œ
»
U
« "
20
ß
Í » » » »
» »
=============================
& »
» » » »»» »» bœ
J
»
»» »» »»»œ »»» bœ»»» »» «
ˆ« =
q = 120 ƒ
A TEMPO

-˙» b˙-»» ««˙« ««« œ»»» œ»»» œ»»»


26
4 œ»»
ß
Í »
» » - bˆ
=============================
& » =
P F

« « « « « « « «
« «« ««
«ˆ« «˙« ««ˆ. «ˆ« «ˆ« ««« ˆ« ˆ« «ˆ
35
6
& bœ»»»
=============================
>
«˙« ˆ =
ß
Í

œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»» œ»» œ»»» œ»»» «« ««


œ»»»
46
» » » Œ ˙
« ˙«
=============================
& =
ß
Í

«« œ» ˙»»» ˙»»» œ»»» œ»»»


52
Œ bœ»»» Œ bœ»»» =
& ˆ« “ { »»
=============================
ß

F
Í

F decresc. P

>»œ» . >œ»» ‰ bœ>J»»» ˙»»»


2.
˙»»» œ»»» . œJ»»» œ»»» œ»»» . œJ»»»
58 1.
ß
Í
=============================
& Œ ”{ » » =
decresc. f

œ»»» . >Jœ». œ»»» . >Jœ».


64
4 8 Ó
9
& “{ ”{ »
=============================
» »» =
ß

F
Í

œ»»» . bœ>J»»» . -˙» -˙»


88
ß
Ó Ó Ó
=============================
& »
» »» =
f
Í

F
2

-˙» -˙» -˙» -˙» -˙» -˙»


94

Trompa I
ß
Í
& » » »
» »
» »
» »
» »»
========================== =
P

-˙» -˙» -˙» œ


» ‰ œ
» . ««
100
ß
Í
& » » »
» »
» »
» Œ »
» ˙«
============================= =
P

«« «« «« ««ˆ« «« «« ««
106

& ˙
« b˙
»
»
» ˙
« ˙
«
============================= ˆ« =
-ˆ« -ˆ«
ß
Í

«« «« «« «« Œ ˙»»» ˙»»»
112

5

« ˙
« »
» «
ˆ. «
ˆ
=============================
& » =
>
ß
Í

>œ»» . >œ»» ‰ œJ»


123
œ
» œ
» œ
» >œ»» . >œ»» œ»» œ» . »œ «« ««« «««ˆ »œ »œ >œ» œ»»» œ»» œ»» ˙»
» » œ
» » » » » » » » ˆ
« .̂ » » »
& » » » » » » »
» » » »
============================= » » > > » » » » » “ { »» =
ß
Í

f F
2.

˙» ˙»»» ˙»»» ˙»»» ˙»»» ˙»»» ˙»»» œ.» »œ Œ


129 1.

& »»
============================= ”{ »» »» =
ß
Í

f
>Jœ». >Jœ». >Jœ». >Jœ». >Jœ». >Jœ». > >»
œ . >Jœ». >œ»» ≈ #œ>»»» ≈ Œ
»» ‰ ‰ »» Ó »» ‰ ‰ »» Ó »» ‰ ‰ »» Ó .Œ Jœ»»» œ»»» »» ‰ »» Ó
137

=============================
& » » =
ß
Í

ƒ
GONZAGA em TOM MAIOR 1
( Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca )

Concert Band arranjo: Nenéu Liberalquino

q = 60

2 Œ 16 «« «« ««ˆ« bˆ««« «« ««˙« œ


»
» ««ˆ«
&4 ˆ« #ˆ«
========================== #ˆ« » =
ß
Trompa II Í
f q = 120

«« œ» «« «« «« «« « « U
A TEMPO

«
21

»
4
ß
Í ˆ
« »» »» b˙« n ˆ«
( ) ˆ« « bˆ
«
=============================
& «
«ˆ «ˆ« «ˆ« =
ƒ

«« «« «« «« »
œ œ»»» œ
» ««ˆ«
30

& -«˙ ˙ » » œ
»
» bœ
»
»
-« -˙« ˆ« »
=============================» » » =
ß
Í

P F

«« « « «
« «« «« œ» œ»»»
«««ˆ. ««ˆ« ««ˆ« « «
ˆ «
ˆ ˆ« »
36
6
ß

& ˙
« «
˙« «
ˆ«
============================= » =
>
Í

œ»»» œ»»» œ»» œ»» œ»»» œ»»»


œ»»»
47
» » » Œ «« «« «« Œ =
=============================
& ˙« ˙« _«ˆ
ß
Í

««ˆ« «« «« «« «« « « ««
53
ß
b˙« n
()
=============================
& “{ ˆ« ˙
« ˆ
« Œ «
« «ˆ« b˙« =
F P F̂
Í

decresc.
decresc.

« « « « « « ‰ « «
2.
«
59 1.
« « « Œ « « « « « 4
& (n) ˆ« . bˆj
« ˆ« ”{ (n) ˆ« .
============================= bˆj
« «ˆ« . «ˆ bˆ>j
>
« >˙« =
ß

P >
Í

«« «« «« ««
68
8 Ó
9 Ó
ˆ
« . ˆ
j
« ˆ
« . ˆj
«
& “{ ”{ >. >.
============================= =
ß

F
Í

««ˆ« . >J» . -» -» ««ˆ« bœ» ««


89
bœ » Ó Ó b˙» b˙» œ»
=============================
& » » » »» »» -«˙ =
ß
Í

f F
2

b˙-»» b˙-»» ««ˆ« bœ» «« ««˙« ««˙«


96

»
œ
»» »»
==========================
& » » -˙
« - - =
ß
Trompa II Í

««˙« ««ˆ« ‰ ««ˆ« . «« ««˙«


102
ß
Í
& - Œ ˙
«
============================= b˙»»» =
P

««˙« «« ««ˆ« «« «« «« ««˙« ««˙«


108

˙
« ˆ
«
=============================
& -ˆ« -ˆ« =
ß
Í

«««ˆ. ««ˆ« Œ ˙»»» «« . «« ‰ Jœ»


114
b˙ b˙
5
ß
»
» »
»
=============================
& » » ˆ« «ˆ = »»
>
Í

f
«
»œ»» œ»» œ»»» œ»»» >»»»œ . œ»»» œ»»» œ»»» »»»œ «««ˆ «««.̂ >««ˆ œ»»» »»»œ >œ»»» œ»»» œ»»» œ»»»
124
> . «« ««
ß
Í
& » » » »
============================= > “{ ˙
« ˙« =
F

«« «« «« «« «« «« Œ
2.
˙»»» ˙
»
130
˙
« ˙
« » ”{ ˆ.« ˆ« =
1.
ß
Í ˙« » ˙«
=============================
&
f

>
.bœJ»» ‰ ‰ >Jœ»». Ó bœ>J»» . ‰ ‰ >Jœ»». Ó bœ>J»» . ‰ ‰ >Jœ»». Ó .Œ ««j « «« ‰ bˆ««j Ó ««« ˆ««« Œ
137

=============================
& » » » » » » ˆ« «ˆ« ˆ«. >«. _ ««ˆ« ≈ > ≈ =”
ß

> > >


Í
GONZAGA em TOM MAIOR 1
( Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca )

Concert Band arranjo: Nenéu Liberalquino

q = 60
2 Œ 16 « « « « ««
Trompas III
ß
Í
&4 «˙« «ˆ« « «
««ˆ _«ˆ«
========================= «
ˆ« «ˆ« ˙« =
f q = 120

U
«« "
A TEMPO

««ˆ« ««ˆ« «« « « ««
21
4
ß
Í ˙« «˙« «˙« ˆ«
=============================
& ˆ« =
ƒ rit.

«« «« «« ««ˆ« ««ˆ« ««
30
«
« «
« « «
«
=============================
& -˙« ˆ« =
-˙« ˙« ˆ« _«ˆ« «ˆ ˆ«
ß

-
Í

P
F

««˙« «««ˆ. ««ˆ« ««ˆ« «« «« «« «« « «« ««


36
6
ß

=============================
& bˆ« «
«ˆ« bˆ« _««ˆ _ˆ«« ˆ«« ˆ« ˆ« =
>
Í

«««ˆ ««ˆ« «« «« «« «« «« «« ««
47

ˆ« « ˆ
« ˆ
«
=============================
& ˆ« Œ ˙
« ˙« ˆ« Œ =
«_«ˆ
ß
Í

«« «« ««˙« ««ˆ« «« «« «« «« ««˙«


53

ˆ
« ˆ
« ˆ
« ˆ
« Œ ˆ
« ˆ«
=============================
& “{ =
ß
Í

F decresc. P decresc.

»»»œ ‰ bœJ»»» ˙»»»


2.
«« «« « «« «« »
œ.
59 1.
Œ
4
ß
Í
& ˆ« . ˆj« «ˆ« ”{ ˆ« . ˆj«
=============================»
» =
P f
«« . «« «« . ««
68
8 Ó

& “{ ”{ ˆ
« ˆ
j
«
.> ˆ
« ˆ«.
=============================j =
ß

>
Í

««ˆ« . ««j ««˙« «« ««


89

ˆ
« Ó Ó ˙
>. - -« -˙«
=============================
& =
ß

F
Í
2

«« «« ««˙« ««˙« «« ««˙«


95

& -«˙ ˙-«


=========================
˙« =
ß
Trompas III Í

«« « «« ‰ «« .
101

& ˙« «
˙« ˆ« Œ ˆ« «« ««
============================= =
˙« ˙«
ß
Í

«« «« ««
107

& ˙
« ˙
« «
« «
« « «
«
=============================˙« =
˙« ˙« _««ˆ ˆ«
ß
Í

«« «« «« . «« Œ «« «« «« «« ‰
113
5
˙
& «˙ ˙« ˆ« ˆ« « ˙«
============================= >ˆ« . >ˆ« «« =
_j«ˆ
ß
Í

f F f

> >« > > > ««


« «
««« « «ˆ« « « « « « « « « ««˙«
124
« « « « « « « « « «
«
& _«ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ . ˆ« ˆ« ««.̂ _ˆ«« _««ˆ ˆ« «ˆ ˆ« «ˆ «ˆ« «ˆ« ˆ« ˆ« “ { ˙«
« «
============================= « « « « =
ß

F
Í

««˙« « « «
2.
«˙«
130
Œ
««˙« «˙« «˙« ««˙« ”{ ˆ««« . ««ˆ« =
1.

=============================
&
ß
Í

>Jœ». ‰ ‰ >œJ» . >Jœ». ‰ ‰ >œJ» . >Jœ». ‰ ‰ >œJ» .


137
ß
Í
& » » »
» Ó »
»
============================= »
» Ó »» »» Ó =

143
. «« «« «« ‰ >J»œ. »
œ ≈ #œ»»»
Œ ˆ
j
« «
ˆ «
ˆ » Ó » » ≈ Œ
>. » »
=============================
& > =”
ß
Í

ƒ
GONZAGA em TOM MAIOR 1
( Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca )

Concert Band arranjo: Nenéu Liberalquino

q = 60
2 Π16
« « «««ˆ «« « ««ˆ« «
&4
==========================
_««˙ _««ˆ _ˆ« _««˙ _««ˆ =
ß
Trompa IV Í

f q = 120
A TEMPO
U
21
«« «« ««
4
& _«««ˆ ˆ« ˙« b˙« «
=============================
_-««˙ «
_-««ˆ _-«««ˆ =
ß
Í

ƒ ri
t.

«« ««ˆ« ««ˆ« ««
30
« « « « «
=============================
& _««˙ «
« ˆ« ˆ« =
_-««˙ _-««˙ _««ˆ _«ˆ« «ˆ
ß

-
Í

P F
«« « « « ««
36
« « «
6
ß

««ˆ. «ˆ« «ˆ« « «


«ˆ« « «
« «
« «
bˆ« _««ˆ _ˆ«« ˆ««
=============================
& «˙ bˆ« «
ˆ« ˆ« =
>
Í

««ˆ« ˆ««« «« «« «« ««
47

& ˆ« ˆ« « ˆ
« ˆ«
============================= Œ «« «« « «« Œ =
«_«ˆ _«˙ _j«ˆ _««ˆ . _«ˆ
ß
Í

««ˆ« ««
53
«« «« «« Œ ««
& “ { _«««
=============================
ˆ« ˙« ˆ« ˆ« «_««ˆ ˆ« _«««˙ =
ß
Í

F̂ decresc. P decresc.

> «> ‰ « ««
2.
«
59 1.
« « « Œ « « « «
ˆ« . «ˆ «

j
« ˙
«
4
& «ˆ« . bˆ«j
« _«« ”{ «ˆ« . bˆ«j
=============================« > =
ß
Í

P̂ f

«« . «« «« . ««
68
8 Ó
9 Ó
=============================
& “{ ”{ bˆ« ˆ
j
«. bˆ« ˆ«.
j =
ß

> >
Í

« «« «
89
ß

& bˆ«« . j Ó Ó b˙-«« ««˙«


=============================
ˆ«. ««˙« =
> - -
Í

f F
2

« ««
95

& _-«««˙ b˙-«« «« ««


========================== « b˙
-˙« -˙« _-««˙ -«
ß
Trompa IV Í

«« «« «« ‰ ««ˆ« ..
101
ß
Í
b˙-« ˆ« Œ
=============================
& -«˙ bˆ« ««˙« ««˙« =
P

« ««˙« ««˙«
107

& «˙« «« «« « ««
============================= =
˙« ˙« _««ˆ ˆ«
ß
Í

«« ««˙« ««ˆ« . ˆ««« Œ «« ««˙« «« «« ‰


113
5
=============================
& ˙« ˙
« >ˆ« . >ˆ« «=
_«j
«ˆ
ß
Í

f F

« « « « « « « « « « « « « «
124

& _«««ˆ« ««ˆ« «ˆ« «ˆ« >««ˆ . >«ˆ« «ˆ« ««.̂ _«««ˆ _««««ˆ «ˆ« >««ˆ «ˆ« ««.̂ ˆ««« ««ˆ« «ˆ« «ˆ« “ { «˙«
============================= «« =
˙«
ß

> > F
Í

«« «« «« «« ‰ ‰ ««
130 2.

« « « « « Œ
1.

& ˙
« _««˙ ˙
« «
˙« ˙
«
=============================
_««˙ « «
”{ _««ˆ . _«ˆ« #ˆj
« ˆ«=
j
>. >.
ß
Í

> >»»

« ‰ ‰ « « ‰ ‰ « . ‰ « »
œ ≈
138

& Ó #ˆ«j
«. ˆ«. Ó
«j #ˆ«j
«.
============================= ˆ«. Ó
«j Œ « « «« bˆ«j Ó
« « « »» »» ≈ Œ =”
_>j «
ˆ
«ˆ _ˆ« >. >.
ß

> > > >


Í

ƒ
GONZAGA em TOM MAIOR 1
( Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca )

Concert Band arranjo: Nenéu Liberalquino

q = 60
#2 Œ 15 ‰ «« «« «««ˆ œ» -œ» »
œ -œ» œ» ««ˆ« œ»»
4 ˆ
j
« « »
==========================
& » »
» »
» »
»
» »
» »
œ
»
» »
P - -̂
ß
Trompetes I Í

# œ» »œ »œ - «« œ _-œ»»» _-»»»œ -»»œ -œ»» . nœJ»» œ


»
» œ» œ»
» bœ
» œ
»
» U
"
œ»»» »»» »»» »»» » » »» »» »» » œ»»»
20
ß
Í
& »» »»» »» »»»œ -ˆ« »»»
============================= » =
q = 120 ƒ rit.
A TEMPO

# ‰ ««j «« ««ˆ« œ»» œ»»» œ»»» œ»» »»œ «« œ»» œ»»» œ»»» œ»» œ»»
26
19 œ
ˆ
« «
ˆ »
» » » » » ˆ« »
=============================
& » » » »=
ß

F
Í

# «« _»»»œ _œ»»» œ»» œ


»
»
œ»»» »»» »»» »»» »
50
œ»»» Œ
6 Ó Ó
ˆ«
1.

=============================
& “{ =”{
ß

f
Í

> >œ»» >»œ


_ __»˙˙»»
DIV.
.
2.
61
_
»
œ »
œ
# »»» »» »»œ »» »
œ _œ
»
»» » ‰ œJ»»»»
_ _ » 4 8 8
» » » »
=============================
& “{ ”{
ß

F f
Í

>
œ » . > »œ.
# ‰ . Kœ»» œ»»» œ»»» b_»»»»œ _»»»»œ. »»»œ. __œ»»»» b_»»»œ _œ»» . »»œ. __»»»œ
DIV. DIV.
b_»»»œ _œ»»» _œ»»» b_»»»œ _»»»œ _œ»» _œ»» œ»» œ»» nœ>» .
a2 a2 a2
84
»
œ »
œ
» »
œ
»
»» »» » » » » » Œ ≈ » » » » » »»
ß
»
=============================
& ΠŠ=
F f
Í

# Ó # nœ
» »
œ »
»œ nœ
» »
œ « « « « « «
« «
« ««
»» »» œ»»» »
»» »» »» »»»œ ««ˆ ««« ««« «« ««ˆ« «««ˆ ««ˆ «ˆ
90
Ó
=============================
& -̂ -̂ -̂ =
ß

f
Í

# nœ»»» œ»» œ»» œ»»» œ»»» nœ»» œ»» œ» «« «« «« « « ≈ nœ»»» >œ»» .


96
» » «
ˆ « « « Œ
3 Œ
& » »» » » » » » » «
ˆ« . »=
============================= -̂« -̂« -̂« j
ß

f
Í

P
104
# Ó 10 Œ . »Jœ»» œ»»» œ»» œ»»» _œ»»»» _>»»»œ . _>œ»»» _»œ»» _œ»»» . œ»»» >»œ» œ»»» . »»»œ »»»œ »»»œ _>œ»»»
ß

=============================
& » » » » » =
f
Í
2

>»»œ . _>œ»» _»œ» _œ» . »œ


# _»»»œ œ»»» œ»»» ˙»»» œ
J
»
. »» »
œ »
œ _»
œ
»
»»» œ»»» »»» »» _ » » » »» »»
119
2 Œ
=========================
& =
ß

f
Trompetes I Í

# >»œ» œ»»» . >œ»»» œ»»» œ»»» _>œ»»» _»œ»» œ»» œ»»


»
2.
»
126
7 Ó Ó Ó
» »
1.

=============================
& “{ ”{ =
ß
Í

« «>
DIV.

>»œ» œ» _œ»» >Kœ»


_ «
Œ «ˆ« «« _ˆ««
# >
#œ»»» œ»» œ»»» >Kœ»» ‰ . Ó » »
»» » »» » ‰ . Ó >
#œ»»» œ»» œ»»» >Kœ»» ‰ . « œ»
138
≈ » » » »
=============================
& ≈ ≈ » » » » »
œ
» » »=
Œ »» œ̂»» »»
ß
Í

>. « >.
«
« «
«
«
ˆ «
_
ˆ
j
« b_K»»œ _»œ» œ» >œ» >œ»
# _ˆ« _ _ œ
»
a2

‰ œ
J
» ‰ . » » »
» bœ
»
» »
» »
» ≈ »» ≈
144
»
œ
»» œ
»
»
» »
» » » » »
=============================
& =”
ß

ƒ
Í
GONZAGA em TOM MAIOR 1
( Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca )

Concert Band arranjo: Nenéu Liberalquino


q = 60

#2 Œ 15 ‰ « « «« ««ˆ -œ» »
œ
»
-œ» œ»
» »
œ ««ˆ« œ»»
4 «
ˆ
j
« «
« «
ˆ «
=========================
& »
» » »
» »
» »
» » =
- -̂
ß
Trompetes II Í

P f

"
# ««ˆ« ««ˆ« ˆ««« «« «« ««ˆ« ««ˆ« «« «« « « « « U
«
20
ˆ« -«ˆ
=============================
& -̂« -̂« -̂«« «
-˙«
«˙« «ˆ« «ˆ« =
ß
Í

q = 120
ƒ ri
t.
A TEMPO

# «« œ» «« «« « «
‰ ««j «« ««ˆ« »
œ œ » œ» « œ
» ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ««
26
19 ˆ« »» »» »»» »» »»»œ
ß

& ˆ« ˆ«
============================= «ˆ« »» =
F
Í

# «« «« «« « « « «
1.
« «
50
ˆ «
ˆ Œ
6 Ó Ó
ß
Í ˆ« « «
ˆ« ˆ« ˆ« «
ˆ«
=============================
& “{ =”{
f

# «««« ««« ˆ«««« bˆ««« >»œ» . >œ»» >J»


bœ ˙»»»
2.

‰ »
61
»
4 8 8
ß
Í «
ˆ «
«ˆ »
=============================
& » “{ ”{ =
F f

# ‰ . bœK »»œ œ»» œ» œ»» . »œ. >œ»»» . »


œ
» »
œ
» »
œ »
œ
» .
œ
» . >œ» .
» œ»»» »»»œ »»»œ œ»»» œ»»» œ»» œ»» œ»»» »»»œ >œ»» .
84
»
»» » » » »
»» » » »» Œ ≈ bœ
» » » » » »
»» » » »» » » » » Œ ≈ » » » »=
=============================
&
ß

F
Í

# Ó # œ» »œ bœ» »
œ »»»œ »»œ »»œ «« «« «« «« «« «« ««« ˆ«««
90
Ó »
» »
» » » »
» » »» »
=============================
& « « « « ˆ« -̂« -̂« =
-̂ -̂ -̂ -̂
ß
Í

# œ»» œ» bœ» œ» œ
» œ
» œ» « « « « « ≈ bœ»»» bœ>» .
96
» œ
» « « « « Œ
3 Œ
» » » » » » » » « « « « «
ˆ
j . » »» =
& » » » »» » » »» » -̂ -̂ -̂ -̂ «
=============================
ß

f
Í
2

# Ó Œ. Jœ»» »
œ
» »
œ »
œ
» >œ»» . >œ»» œ»» œ»» . œ»»
104
10 »
œ
Trompetes II
ß
Í » »»» »» »»» »»»
=========================
& » » » »» = »
f

# >œ» »»œ. œ»» œ»» œ»» >œ»»» œ»»» »»œ œ»» ˙


»
» . Jœ»»»
118
2 Œ
ß
»
» »» » » »
=============================
& » » » =
f
Í

# œ»» »
œ »
œ
» >»»œ . >œ»» œ»» œ»» . »»œ >œ» œ»» . œ»» œ»» »»œ >œ»»» œ»»» œ»» œ»»
124
»
œ
7
ß
Í
& »»» »» »»» »»» » » » »» » »» »» » » »
============================= » » “{ =

# 1. #œ>»»» œ»» œ»»» >Kœ»» ‰ . Ó #œ>»»» #œ»» œ»»» >Kœ»» ‰ . Ó


135 2.
Ó Ó Ó ≈ ≈ » » » »
& ”{ » » » »
============================= =
ß
Í

« > > . « «««


# « «
#œ>»»» œ»» œ»»» >Kœ»» ‰ . #œ»»» »»œ œ»» bœ»» ««ˆ« ««« nˆ>«« .
œ»»» œ»»» ‰ bœJ»»» « « «
‰ . bœK» « «« «« «« «« #ˆ««
142
ß
Í ≈ » » » »
=============================
& » » » «ˆ »» ˆ« ˆ« bˆ«« ˆ« >ˆ« ≈ > ≈ =”
ƒ
GONZAGA em TOM MAIOR 1
( Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca )

Concert Band arranjo: Nenéu Liberalquino


q = 60
#2 Œ 15 ‰ « « «« ««ˆ -œ» »
œ
»
-œ» œ»
» »
œ ««ˆ« œ»»
4 «
ˆ
j
« «
« «
ˆ «
=========================
& »
» » »
» »
» »
» » =
- -̂
ß
Trompetes III Í
P f

"
# ««ˆ« «««ˆ ˆ««« «« «« ««ˆ« ««ˆ« «« «« « « « « U
«
20
ˆ« -«ˆ
=============================
& -̂« -̂« -̂«« «
-˙«
«˙« «ˆ« «ˆ« =
ß
Í

q = 120
ƒ ri
t.

«« «« « «
A TEMPO

# ‰ ««j «« ««ˆ« ««ˆ« œ»» »


œ »
œ »
œ « œ
» ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ««
26
19 »» »»» »» œ»»»
ß
ˆ« ˆ«
=============================
& » «ˆ« »» =
F
Í

# «« «« «« « « « «
« «
50
ˆ «
ˆ Œ
6 Ó Ó
ˆ« « ˆ« ˆ« ˆ«« «ˆ«
1.

=============================
& “{ =”{
ß
Í

# «««« ««« ˆ«««« bˆ««« >»œ . >œ»» ‰ bœ>J»


61 2.

˙
4 8 8
ß
Í «
ˆ «
«ˆ »
»
=============================
& » »» »
»» “{ ”{ =
F f

# ‰ . « bœ» œ» «««ˆ ««« «« «« Œ «« ««« ««« ««ˆ« ««« «« ««


«.̂ ««.̂ «ˆ. Œ ≈≈ »»»œ œ»»» »»»œ »»»œ »»»»œ bœ»»» »»»œ œ»»»» »»»»œ >»»œ=
84

& F «k ˆ« »» »» «.̂ ««.̂ «ˆ.


============================= ≈ «ˆ« bˆ« ˆ« .
> > » »
ß
Í

f
# Ó # bœ «« « «« « «« « « « «« «« «««ˆ
90
Ó »
» «
ˆ «
nˆ« «
ˆ «
«
ˆ « «
« «
« «
« «
« «
nˆ« ˆ« _«ˆ« ˆ« bˆ« ˆ«« «
=============================
& » ˆ«« «ˆ «ˆ =
ß

f
Í

# bˆ««« ««« «« «« «« « «« « « « ‰ «« ««
96
« « « Œ
3 Œ
«
ˆ «
nˆ« «
ˆ ˆ« «
=============================
& « « «
ˆ« nˆ« ˆ«« _««ˆ« «ˆ« bˆ«« ˆ«« «j.ˆ« ˆ« «ˆ«=
.
ß

>
Í

P f
2

# Ó Jœ»»» «« «« ««« «« « « « «« ««
.Œ «
ˆ «
ˆ>« . >ˆ« «ˆ «.̂ =«
« « ˆ
104
10 ˆ« «ˆ« ˆ«
=========================
&
ß
Trompetes III Í
f

# b >œ . >œ» »
œ Jœ»»»
Œ.
118
» »
œ »
œ »
œ »
œ » » n œ» œ
» ˙
»
2
ß
»» »» »» »» »» » » ( ) »» »»
=============================
& »» =
f
Í

# «« «« ««« ««ˆ« «
« «
« «
« «
« «««ˆ > . œ» »œ »œ >œ»» »
œ
124
«
ˆ « «
ˆ « b »œ »
œ » n œ» œ
»
7
ˆ« «
ˆ . «
ˆ «
ˆ »» »» »» »» »» » » ( ) »» »»
& > > .̂
============================= “{ =
ß
Í

# 1.Ó > > > > > >


« « « « « «
« « « « « « «
2.
« ‰ . « « ‰ . « ˆ« ‰=
.
135
Ó Ó « «
≈ «ˆ nˆ«« ˆ« «k
=============================
& ˆ« Ó « «
≈ «ˆ ˆ« ˆ« k
ˆ« Ó « «
≈ «ˆ nˆ«« ˆ« «k
”{
ß

f
Í

# #œ» «
« «« ««« ««« ««« ‰ >. ‰ . « «
« « « «« ««
« «
143
»
œ
»» »» œ»»» bœ»»» «ˆ« ˆ««« «ˆ«
=============================
& «ˆ« ˆ« b J œ
»»» bœ
K
»»» ˆ« ««ˆ bˆ««« ««ˆ «ˆ« ≈ ˆ«« ≈ Œ =”
> > >
ß

ƒ
Í
GONZAGA em TOM MAIOR 1
( Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca )

Concert Band arranjo: Nenéu Liberalquino

q = 60
_
œ
» # _
œ
» »œ»»
_ b__»»»œ #_œ» -»˙»
_
2 Œ 16»
» »
» »
» »
Trombones I
? b ß
Í 4
==========================
f
U
__»œ» __»œ»» - -
__»œ»» __»»»œ __»»»œ _-»»œ -»˙
20
_-»œ»» __»»»œ
» _ »
»
» _ »
» _ »
» _ » _ » _ »
»
_
_ »
»
»
__»˙»»
»
__»œ»»
»
__»œ»» "
»
ß
Í
? b
=============================
ƒ
q = 120

__>œ»K»» ≈ __»»»œ. __œ»»» b__˙»»


A TEMPO
>K»œ»
_ »
œ
_
» . _œ»» _»˙»»
»»
26
‰. » 12 ‰ . » ≈ » »
?b
=============================
ß
Í

>_K»œ» _»œ» b >_K»»œ _»œ» __»˙»» __»˙»» __>»œK»» ≈ __»»»œ. b__»»»œ b__˙»»
»»
42
‰ . » » ‰ . » » » » ‰. » »
?b
=============================
ß
Í

48
_>K»œ»» _»»»œ. _œ»»» _»˙»» _>K»œ»» _»œ»» _>K»œ»» _»œ»» _»œ»
» 6
‰ . ≈ ‰ . ‰ . Œ
?b
============================= “{
ß
Í

f
div. > > ««> ««
1. 2. «« . «««ˆ _ ˆ
j _
___œ»»» __»»œ _œ» __œ»» ___«ˆ ___ ___« ___«˙
»» »» »»» »»» œ.»»» œ»»» ‰ Jœ»»» ˙»»
59
2 » 4
?b
=============================
”{
ß
Í

F f

b__>»K»»œ >K»œ»
a2

» ≈ ‰ » ≈ ‰ bœ>K»»» ≈ ‰ >Kœ»» ≈ ‰ >Kœ»»» ≈ ‰ >Kœ»»» ≈ ‰ bœ>K»»» ≈ ‰ >Kœ»» ≈


_
68

? b “{
============================= » »
ß
Í

F
__>»œ»J» __»œ»» ___»»»œ __>œ»» >œ» .
72
>Kœ»» >Kœ»» _>K»œ»» » » » » _
œ
»
_
»
»
»
_
»
œ
_ _
» »»»
» _
‰ » ≈ ‰ » ≈ ‰ ≈ ‰
?b
============================= ”{
ß
Í
2

»
œ »
œ b _ »
œ
» _ »
œ . œ» . _>œ»» .
76
8 _
_K»œ»» _»»» _»»» _ _
_»»» _»» __»»» __»»»
_ » _>K»œ»» _»œ»» __œ»»»» __œ»»»»
‰. ‰. ≈
?b
==========================
ß
Trombones I Í

F
b__œ»»» __œ»» . _œ» . __>œ»»» . b__»»»œ __œ»»» __œ»»» b__»»»œ __»»»œ __»»œ __»»œ _œ» _œ» >.
87
»
_»» _» _»» _»» » >
_»» _»» _»» _»» _»» _»» _»» _»» _»»» _»»» _»»»œ
œ
K
» b_>J»»»œ. _>J»œ»» . 6
‰ . ≈ ≈ ≈ ‰ Ó
?b
=============================
ß
Í

f
__»œ»J» _»»œ __œ»»» œ» _ -œ»» _-»»œ _-»»œ _œ»» _œ»» œ» _œ»» œ» -œ»» _-»»œ _-»»œ _»œ b_»œ >.
_
98
» » » _»» _»» _»» _»» _»» _»» _»» _»» _»» _»» _»» _»» _»»» _»» _œ»»»

?b Ó
=============================
ß
Í

P f
»_œJ»»
_ »_œ»» _»»œ __»»»œ ___»»»œ
_ ___>»»»œ . ___>œ»»» ___»œ»» ___œ»»» . __»»œ
104
10 » » » » » »» »» »» » »»
Ó Œ .
?b
=============================
ß
Í

>_»œ» __œ»»» . __œ»»» __œ»»» __œ»»» ___>œ»»» ___»œ»» __œ»» __»œ» __»˙»» _œ»»» . _»»»œ ≈ _œ»»» ≈ _œ»»» b__»»»»˙
» » » » » » » »» »»
118
»
?b
=============================
ß
Í

F
>_œ»» . _>»»œ __»œJ»» __œ»»» _œ»» __œ»»» ___»»»œ ___>»»»»œ . ___>œ»»»» ___»œ»»» ___œ»»» . __œ»»» _>œ»» __œ»»» . __»»»œ __»»»œ __»»»œ ___>»»»œ ___»œ»» __œ»»» __»œ»» »˙»»
_
_ ___»˙»»
» » ‰ » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »»
123
»
?b
============================= “{
ß
Í

f F
2.
___˙»»» »_˙»»
_ »_˙»»
_ ___»˙»» ___»˙»» »_˙»»
_ >œ» . _>œ»
_
1.
130
»» » » »» »» » _»»» _»»»
ß
Í
?b
============================= ”{ Œ
f
b__>»J»œ. ___>»œ»J» . b__>»J»œ. __>»œJ»» . b__>»J»œ. __>»œJ»» . __»»»œ _»»œ ___»»»œ
»» ‰ ‰ »» »» ‰ ‰ » »» ‰ ‰ »
137
Ó Ó Ó Œ » » »
?b
============================ =
ß
Í

> . _ > œ
» . div.
n _>œ»»
___œ»»» ___»»»œ ___»J»» b__»»K»œ __»œ» _œ»»
_ _ » _ b »
œ
_ œ»
__»» > »
œ
__»» ≈ _
__œ»»» ≈
144
» »» »
» ‰ . »
» » »
» »
» » »
b ‰ Œ
============================
? =”
ß
Í

ƒ
GONZAGA em TOM MAIOR 1
( Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca )

Concert Band arranjo: Nenéu Liberalquino

q = 60

2 Œ 16 ˙»»» œ»»» »»»œ œ»» ˙»»» ˙»»


» »
?b4
========================= =
ß
Trombones II Í
f q = 120
A TEMPO
21
˙»»» ˙»»» ˙»»» ˙»»» œ»» Uœ» " 12
» »
»
?b
============================= =
ß
Í

ƒ
38
_>Kœ»» _»»»œ. _œ»»» _»»˙ >Kœ»
» ≈ œ
»
»
. œ» ˙»
» »
>Kœ» œ»
» »
>Kœ» œ»
b ‰. » ≈ » ‰. » » » » ‰. » » ‰ . »» »»
=============================
? =
ß
Í

F
44
_˙»»» _»˙»» _>K»œ»» _»»»œ. _œ»»» _»»»˙ >Kœ»
» »»»œ. œ»»» ˙»»»
‰ . ≈ ‰ . » ≈
?b
============================= =
ß
Í

b_>J»»œ
2.
>»œ . _>œ»»
1.
50 >Kœ» œ» >Kœ» œ» œ
» 6 2
‰ . »» »» ‰ . »» »» »» Œ Ó »» » ‰ »
ß
Í
? b
============================= “{ ”{ =
f

_»˙»» > > >K»œ


_ > b >»K»œ
_
_ >K»œ»
_
‰ Kœ»»» ≈ ‰ Kœ»»» ≈ ‰ »» ≈ ‰ Kœ»»» ≈ ‰ »» ≈ ‰ » ≈
63
4
? b
=============================
“{ =
ß
Í

f F

_>Kœ»»» >Kœ»» b__>K»»œ >K»œ


_ » >K»» >J»
nœ œ
» #_»»»œ >œ»» œ
» n)_»»»œ >œ»» .
» bœ (
71
‰ ≈ ‰ » ≈ ‰ » ≈ ‰ » ≈ ‰ » ≈ ‰ » » »
» » »
» » »
?b
============================= =”{
ß
Í

»
œ
_ »
œ
_ »
œ
_ _ »
œ . . >œ» .
_ >
_
œ
K _»
œ œ
_» _»
œ _
œ » . . >»œ.
_
76
» »
bœK»» » »
8 » œ
»
»»» »»» »» »»» » »
»» bœ»»» »» »» »» »»» »» »»»
» » » œ
»
‰ . » » ‰ . ≈ » » » » »=
?b
=============================
ß
Í

F
88
_>œK»» _œ»»» _œ»»» _œ»»» _œ»»» _œ»»» _»»»œ _»»»œ _œ»»» _œ»»» bœ>» . >Jœ».
»
>Jœ».
»» 7
‰ . » ≈ » » » » »
» »
» »
» ≈ » ≈ ‰ Ó
?b
============================= =
ß
Í

f
2

99
_J»œ»» œ»» _œ»»» _»»»œ _œ»»» b_œ»»» _œ»»» _œ»»» _œ»»» œ»» _œ»»» _»»»œ _œ»»» b_»»»œ _œ»»» _»œ»» b_œ»»» bœ>»» .
‰ » » » » » »» » » » » »» » Ó
?b
========================= =
ß
Trombones II Í
P f

105
_J»œ»»
10_»œ»» œ»» œ»» _œ»»» _>œ»»» . _>œ»»» _»œ»» _œ»»» . _»»»œ >»œ» _œ»»» . _œ»»» _œ»»» _œ»»» __>»»»œ __»œ»» _œ»»» _»œ»»
Œ. »» » »» »» » » »
?b
============================= =
ß
Í

120
_»˙»» »»»œ . œ»»» ≈ »»»œ ≈ œ»»» _»˙»» _>»»»œ . _>»»»œ _J»œ»» _œ»»» œ
»
» œ
»
» _œ»»»
» » ‰ »» » » »
?b
============================= =
ß
Í

F f

125
_>»»»œ . _>œ»»» _»œ»» _œ»»» . _œ»»» >œ»» _œ»»» . _œ»»» _œ»»» _»»»œ __>»»»œ __»œ»» _œ»»» _»œ»» _»˙»» _»˙»» _»˙»» _»˙»»
» » »
?b
============================= “{ =
ß
Í

F
2.
_»˙»» _»˙»» _»˙»» _>œ»»» . _>»»»œ nœ>J»»» . ‰ ‰ >Jœ»»». nœ>J»»» . ‰ ‰ >Jœ»»».
1.
132
_»˙»»
Œ Ó
?b
=============================
”{ f =
ß
Í

140
nœ>J»»» . ‰ ‰ >Jœ»»». >œ
J
» »
œ >œ» . >J» .
bœ » bœ
K
»
» »
œ »
œ œ » >»
œ
>»»

ß
Í
?b Ó Ó
=============================Œ . »» »» »» ‰ » ‰ . » »»» »»» bœ»»» »»» »» ≈ »» ≈ Œ =”
ƒ
GONZAGA em TOM MAIOR 1
( Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca )

Concert Band arranjo: Nenéu Liberalquino

q = 60
2 16 «« «« bœ -œ» -˙»
Œ ˆ« #ˆ« œ
»»» »
»» »
» »»
?b4
========================= =
ß
Trombones III Í

f
20
˙»»» ˙»»» ˙»»» U "
˙»» ˙»» œ»» œ»»
?b
============================= » » » » =
ß
Í

q
ƒ
= 120

A TEMPO
‰ . >Kœ»»» ≈ »»»œ. œ»»» »»»˙ >Kœ»» »»»œ. œ»»»
26
12 ‰ . » ≈ ˙»»
ß
Í
? b
============================= » =
F
42 >Kœ» œ» >Kœ» œ» b˙»» ˙»» ‰ . >Kœ»»» ≈ »»»œ. œ»»» »»»˙
‰ . »
» »
» ‰ . »» »» » »
?b
=============================
ß
Í

48
>Kœ»» »
œ
» »
œ
» ˙
» >Kœ» œ»
» » >Kœ»» œ» œ 6
‰ . » ≈ » » »
» ‰ . » » ‰ . » »
» »
» Œ
?b
============================= » “{
ß
Í

>œ»» ‰ bœ>J»»
1. 2.
>»œ . ˙»»»
59
»œ»» œ»»2œ
» œ»
» » »
4
ß
Í
?b ”{ » »» »» »» »
============================= » =
F f

>Kœ» >K» ≈ ‰ >Kœ» ≈ ‰ bœ>K» ≈ ‰ >Kœ»» ≈ ‰ bœ>K» ≈ ‰ >Kœ» ≈ ‰ bœ>K» ≈


68
‰ » ≈ ‰ bœ »» »» »» »» =
? b “{ »
============================= »» » »»
ß
Í

F
72
‰ >Kœ» ≈ ‰ bœ>K» ‰ > ‰ >Jœ»» œ
»
» »
œ >»»
bœ œ
»
» bœ
»
» >» .

ß
Í
?b »
» »» ≈ œ
K
»
»» ≈
============================= » » »
» » » » »» =”{

76
‰ . œ
K
» bœ»»» œ»»»
8 œ»»» bœ»» . »œ. >œ» . ‰ .
>K»»
bœ ≈ »»»œ œ»»» »»»œ
» » »
» »
» » »
?b »
============================= »
ß
Í

F
2

87
»œ»» bœ»» . œ» . >. >K» _»»»œ _œ»»» _»»»œ _œ»»» _œ»»» bœ»» œ»» »»œ œ»» >.
bœ »
>J» .
bœ >œJ» .
» »
» » » » œ
»
» ‰ . » ≈ » » » »
» » »» »

» ≈ »
» ‰ ≈ ‰ »» =
?b
=========================
ß
Trombones III Í
f

91
‰ œ
J
»
» bœ
» »
œ
» bœ
»
» œ»»» nœ-»» -œ»»
6 œ»»» œ»»» bœ» œ»»»
b Ó b Ó » »
» »
» » » » » »» »» »» »» =
=============================
?
ß
Í

bœ»»» œ»»» nœ-»»» -œ»»» œ»» _J»œ» œ»»» œ» œ»» œ»»»


102
» »
œ
» >
»
œ . Ó
10 Œ . »
ß
Í
?b »
============================= » »
» » » »» »» » =
f f

117
>»»œ . >œ»» œ»» œ»» . œ»»» >»» œ»» . œ»» œ»» »»œ _>œ»»»
bœ _»œ»» œ»» œ»» ˙»»» œ»»» . œ»»» ≈ œ»»» ≈ œ»»»
b » » » » » » » »
» » » » »
=============================
? =
ß
Í

> > _
œ
J
» »
œ »
œ > > »
œ . œ
» >

» »
œ . »
œ »
œ »
œ >œ»»
_
»
122
œ»»» œ»» œ»»» . œ»»» ‰ » » »
œ »
»» œ»»» »»» »» »œ . »
œ »
œ »
»» »» »» » » » »
» » » » » »
» » » »
b »
=============================
? =
ß
Í

127
_œ»»» œ»» œ»» ˙»»» ˙»»» ˙»»» ˙»»» ˙»»» ˙»»»
» »
?b
=============================
“{ F =
ß
Í

1. 2.
134
˙»»» ˙»»» >œ»» . >œ»» >Jœ». >Jœ». >Jœ». >Jœ».
b » » Œ »
» ‰ ‰ » » Ó »
» ‰ ‰ »» Ó =
=============================
? ”{
ß
Í

141 >Jœ». >Jœ». > «


« « «««
»
» ‰ ‰ » » Ó ‰ ‰ «j
ˆ « >
«ˆ« «« « ≈ « ‰ . bˆ«k «« ««« « «« ««« ≈ >« ≈
« . « « ˆ
ß
b «
«
=============================
? ˆ. « ««ˆ« _ˆ««« _«««ˆ b_««ˆ « ˆ« ˆ« b_ˆ««« ˆ« ˆ« =”
Í
«j _ >
> > ƒ
GONZAGA em TOM MAIOR 1
( Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca )

Concert Band arranjo: Nenéu Liberalquino

q = 60
¬ 2 Œ 16 ˙
» ˙
» œ»»» œ»»» œ»» œ»»
Bombardinos b 4 »
» »
»
L“=========================
? » » =
f q = 120
a tempo
¬
21 U" 12
˙
» «
« «
« b˙
» n œ
» bœ
» «
« «
«
? b »» ˆ« . j
«ˆ »» ( ) »» »»
“L============================= ˆ« ˆ« =
ƒ

¬
38
>Kœ» »
œ . œ» ˙» >Kœ» »
œ . œ» ˙» >Kœ» œ» >Kœ» œ»
‰ . » »
» ≈ » » »» » ‰ . » »
» ≈ » » »» » ‰ . » » ‰ . »» »» =
?b
“L============================= » »
F

¬ bœ»» >Kœ» ≈ »œ. œ» ˙»» >Kœ» . œ» ˙» >Kœ» œ»


44
» œ»»» ˙
»
» ‰ . » » » » ‰ . » ≈ œ
»
» » » ‰ . »» »» =
?b » » » »
“L============================= » » » »

>œ»» . __>»»œ >»œJ


_
¬
51
> 6 2
1. 2.
_ » » _ »»»
‰ . K»»œ œ»» œ
» Œ ‰
?b » »
“L============================= »» “{ ”{ Ó =
f
__»˙»» _>K»œ»» >»J
nœ œ
» #_œ»»» (b)>»»œ »œ» (n)_œ»»» >œ»» .
¬
63
» 4 5 ‰ » » »
?b
“L============================= “{ ≈ ‰ » » » »
=”{
f F
. >œ» .
_ . >»œ.
_
¬ bœ
» » . »» »»»
bœ » >Kœ» »œ œ» œ»
76
8 ‰ . œ
K »
œ
» »
œ
» œ
»
» bœ
» . »» »» ‰ . « »
œ »
œ
» œ
»
» »
œ
» bœ
» ‰ .
?b »
»» » » »
»» » » » « ≈
ˆ« »» »» » »» » » » » »» ≈ »» »» = »»
“L============================= >k

b >»œ.
_ »
¬ œ»»» »»»œ œ»» »»œ œ»»» »»»œ _»»» bœJ»» ≈ ‰ bœJ»» -œ» -œ» -œ»
89
» Ó
7 ‰ œ
J
» »
œ »
œ
» »
?b » » »
“L============================= ≈ » »
» »» » »» »»» »»» »» =
œ
f P

¬
101
œ» »œ »œ -œ» -œ» -œ» œ
» bœ
» >œ» .
»
? b »» »
»» »œ
»» »
»» »œ
»» »
»» »
»»
“L============================= »
» »
» »» »» Ó =
f
2

¬
105
˙»» ˙»» ˙»» ˙»» ˙
» -œ»
» » » b˙
»
»» œ
»
»» »» =
Bombardinos
?b » » »
L“========================
P

¬
112
-˙» ˙
» >œ»» . >œ»» ‰ Jœ» »
œ œ»»» œ»»» >»»œ . >œ»» œ»» œ» .
b »
» ˙
»
»
» »
» » » »
» »
œ
»
» »
» » » » » » »» »»»œ
“L=============================
? =
f

¬ >»œ» œ»»» . œ»»» œ»»» »»»œ >œ»» _œ»»» _»œ»» _»˙»»


118
»
œ
» »
2 Œ ‰ Jœ»»» œ»»» bœ»» œ»»
?b » » » » »
“L============================= » » »» »» œ»»» =
f

>œ» œ» . >œ» »œ >


¬ >œ» . >»»»œ Œ ˙»»»
125
»» »» »» »»» œ»» œ»» œ
»
» bœ
» œ
» ˙
»
» ˙»»»
b »
» »
“L=============================
? » »
» » » » » »
» »
» “{ » =
F
2.
¬ ˙»»
131 1.

»
» ˙
»
» » ˙»»» b˙»» ««ˆ« . ˆ««« Œ
? b » » »
“L=============================
”{ > > =
f

¬ «« ‰ ‰ bœ>J» . «« ‰ ‰ bœ>J» . «« ‰ ‰ bœ>J» .


137
ˆ
j
« » Ó ˆ
j
« » Ó ˆ«.
j »» Ó
? b >. » .>
“L============================= » > =

__>œ»»» _œ»» _»»œ b_œ»» œ» _»»œ > >œ» . b >J»œ.


¬
143
_» _»» _» _» _»» _»» »»œ »
œ _
»» »» ‰ »» _ bœK»»» œ»» »»œ bœ» œ»» >œ»»
b » » ‰ . »» »» »» »» »» ≈ nœ>»»» ≈ Œ =
“L=============================
?
ƒ
GONZAGA em TOM MAIOR 1
( Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca )

Concert Band arranjo: Nenéu Liberalquino

q = 60
2 Œ 15 Œ ««ˆ« ««
? b 4 « «
«
˙« «
«
===========================
˙« ˆ« =
b_««ˆ
Tubas

F f
20
U "
«
? b «ˆ« «
«ˆ« « « «
«j «
b˙«« « « «
=============================
_««˙ b_««ˆ . «ˆ -«˙« -«ˆ« «ˆ« =
q = 120 ƒ
26 A TEMPO

Œ «« «« Œ «« «« Œ «« «« Œ «« «« Œ «« «« Œ =
? b ««ˆ.« «««ˆ
=============================
ˆ.« «ˆ ˆ.« «ˆ ˆ.« «ˆ ˆ.« «ˆ ˆ.« ˆ«
F
32

b ««ˆ« . ˆ««« Œ ««ˆ« . ˆ««« Œ ««ˆ« «« «« « «« . « ‰ «« « « « «


=============================
? _«ˆ b_«ˆ _««ˆ «ˆ _«ˆ« ˆ« _«ˆ« b_ˆ«« . _«ˆ« _««ˆ =
> >
«« «
38

b « « Œ «
ˆ. « « «««ˆ . ««ˆ« ≈ «« «« «« « «« «« « «
« «
? ˆ.« ˆ« « «
=============================
ˆ« ˆ« «
ˆ «
ˆ ˆ« «
__«««ˆ __««ˆ . ˆ« ˆ«
« __««««ˆ . «ˆ« «ˆ« =

««« . «« Œ «« «« Œ «« «« Œ
44
bˆ «
ˆ. «
ˆ «« . « Œ «« « Œ
b « « «
=============================
? b_««ˆ . _«ˆ« _««ˆ «
«
« «
«
«
ˆ «
«
«
ˆ. «
ˆ «
«
«
ˆ «ˆ« . ««« =
_
b ˆ« _ˆ«
50
« « ««« «« Œ «« «« Œ
? b __««««ˆ« . ««ˆ Œ ˆ« . __«««ˆ
============================= «« «« Œ “ { «« «« Œ
ˆ.« «ˆ ˆ.« ˆ« « «
b_ˆ«« . _«ˆ«
Œ ˆ« . «ˆ =
f decresc
.
56 1. 2.

Œ ««ˆ.« «««ˆ Œ «« . «« Œ «« . «« Œ ««ˆ.« ˆ««« Œ ”{ ««ˆ« . ˆ««« Œ =


? b ˆ.««« ˆ«««
============================= b_«ˆ _ˆ« «
ˆ «
ˆ
P decresc
.

«« ≈ bˆ««« ‰
62
‰ ‰ . Œ
3 8
? b __««««ˆ . _««ˆ« b_««j
=============================
«ˆ.
«
_««˙
««k
ˆ« “{ ”{ ««ˆ« ««j
ˆ«. =
> > > ƒ F
2

77
« ≈ Œ « ≈ Œ « ≈ Œ « ≈ Œ « ≈ Œ « ≈ Œ « ≈ Œ «« . «« «
Tubas
? b «j.ˆ« «j.ˆ« «j.ˆ«
=========================== «j.ˆ« «j.ˆ« «j.ˆ« «j.ˆ« ˆ« ˆ«« «ˆ« =

85
«« . « « « «« . « « « « «« . «« ≈ «« ≈ ‰ « Ó
b ˆ
« « « «
=============================
? ˆ
« « « « ˆ
« bˆj
«. bˆj
«. bˆ«j =
_«j
«ˆ. _««ˆ . >ˆ« ˆ« «ˆ. _««ˆ . >ˆ« ˆ« _«ˆ« .
_«j > > >
«.
F > > f
«« Œ «« . «« Œ «« . «« Œ «« «««ˆ Œ
92
Œ «« . «« Œ « Œ
« ≈ «
? b «ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ «
«ˆ« .
============================= «
ˆ « «
«ˆ.« ««ˆ ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« . ««ˆ.« ˆ««« Œ =
P
100
«« . «« Œ « « Œ «« . «« Œ « « Œ «« . «« ««ˆ.« «« ‰ ««j
ˆ ««ˆ.« «« ‰ ««j
b «
ˆ ˆ« «ˆ.« ««ˆ «
ˆ
=============================
? ˆ« «ˆ.« ˆ«« «
ˆ ˆ« Œ «ˆ« « «ˆ« ˆ«=
f P

«« « ‰ «« «« « ‰ «« «« « ‰ «« «« « ‰ «« « « « « «« «
107
«
ˆ. « ˆ
j
« «
ˆ. « ˆ
j
« «
ˆ. « ˆ
j
« «
ˆ. « ˆ
j
« « « ˆ
« « «« «
b « «ˆ« «ˆ«
=============================
? ˆ« «
ˆ« ˆ
« « «
ˆ« ˆ« ˆ
« nˆ
« ( ) ˆ« «ˆ« =
b

115
«« . «« Œ « « « « Œ «« . ««ˆ« ««ˆ « ««ˆ« Œ « ««ˆ« Œ ««ˆ« «« «« «
? b >ˆ« >«ˆ «ˆ« «ˆ« « «
ˆ.« ˆ«
============================= «ˆ « «
«ˆ.« «
«ˆ.« nˆ« (b) ˆ« «ˆ« =
f F

«« «« «« «« ««« ««« «« ««ˆ« Œ


123
«« . «« Œ « « « «
« Œ «« ≈ «« Œ « ≈ «
b «
ˆ «
ˆ «
=============================
? « «
«ˆ« b_ˆ«« _««ˆ« _«« _«ˆ« . >«ˆ «
ˆ «
.̂ «
ˆ «
ˆ «ˆ« ˆ«« «ˆ.« “ { ˆ« «ˆ «ˆ« ˆ«« Œ =
f _ˆ« > > > > F
2.
«ˆ«« ≈ ««« «««ˆ ≈ «« « « « ‰ «« ≈ «« Œ « ≈ « «««ˆ ≈ ««« ˆ««« ≈ «« 1.« « « ‰ « « Œ
130

?b «ˆ« bˆ«« ˆ.«« «ˆ« «j


============================= ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ« Œ «ˆ« bˆ«« ˆ.«« «ˆ« «j
ˆ« ”{ «ˆ.« ˆ«« =
f
137

b « ‰ ‰ « Ó « ‰ ‰ « Ó « ‰ ‰ « Ó « ‰ ‰ « « « « ≈ « « Ó «««« ≈ «««« ≈ Œ
? «j «j
ˆ«. «j
ˆ«. «j
ˆ«. «j
=============================
ˆ«. ˆ«. «j
ˆ«. «j
ˆ«. «j
_

ˆ «««ˆ _ˆ«« _ˆ«« _««ˆ b_««ˆ.
_
_ ˆ« >ˆ« =”
> > > > > > > «
> > > >
ƒ
GONZAGA em TOM MAIOR 1
( Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca )

Concert Band arranjo: Nenéu Liberalquino


q = 60
ARCO
2 7 ˙
» ˙
» œ»» œ»»» œ»» œ»»»
b 4 Œ Œ bœ
»
»
» »
» »
» » »
Baixo Acústico
=========================
? =
P F
13
˙ b˙ ˙
» ˙
» œ»» œ»»
»
» »
» b˙ » ˙
» » » » » =
?b » » »»
============================= »» » »
f q = 120

U " PIZZ.
A TEMPO
__»œK»»
20
œ»» œ»» Jœ»» b˙»»» -
˙»» -
œ»» œ»» œ»»» . œ»»» ‰ . »
b » » ˙»»» bœ»»» . » » » »
=============================
? =
ƒ ri F
t.
27 __»œK»» __»œK»» __»œK»» __»œK»» __»œK»» __»œK»» __»œK»»
b œ»»» . œ»»» ‰ . » œ»»» . œ»»» ‰ . » œ»»» . œ»»» ‰ . » œ»»» . œ»»» ‰ . » œ»»» . œ»»» ‰ . » œ»»» . œ»»» ‰ . » œ»»» . œ»»» ‰ . »
=============================
? =
34
œ œ.
» > »
œ > »
œ . »
œ œ
» »
œ _»»»œ . œ» œ
b »
»
» œ»» bœ»»» œ»» »» œ»»» ‰ »» œ»»» bœ.»»» œ»»» œ»» »
» »
» ≈ »
» »
» » »» »»» ««« . ««ˆ« ≈ «« ««
ˆ
»
=============================
? » » «ˆ =
ˆ«
41
« b_œ»»» . «« « Œ «« Œ
« «
« «
«
ˆ. «
« « «
« . « bœ
» . »
œ œ
» »
» bœ
» Œ «
ˆ. «
? b «ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ« « «
«ˆ «ˆ« «ˆ«
============================= »» »» »» » »» «
«ˆ« «ˆ.« ˆ« =
«

«« «««ˆ Œ
48

b
«« . «« Œ
«
ˆ «
««ˆ.« «« Œ
« ««« «««ˆ Œ « « Œ œ»»» . »»»œ Œ bœ.»»» œ»»» Œ
««ˆ ˆ« .
=============================
? ˆ« ˆ« . «ˆ.« ««ˆ “{ =
f decresc.

55 1. 2.

b «« . «« Œ « « Œ œ»»» . œ»»» Œ bœ.»»» »»»œ Œ «« . «« Œ «« «« Œ ”{ ««ˆ« . ˆ««« Œ =


? ˆ« ˆ« ««ˆ. «ˆ«
============================= ˆ« ˆ« ˆ.« «ˆ
P f decresc. P
__œ»»»
«« ««ˆ« ‰ bœ>J»
62
>˙» »Kœ»» ‰ . Œ 3 œ»»» ≈ œ»»» Œ »»» œ»»» Œ œ»»» ≈ œ»»» Œ
b ˆ
« . »
» »
»
=============================
? > > “{ ≈ » » » =
ƒ F
2
71 __»œ»» __œ»»» b__œ»»» . b__»»»œ .
»»» ≈ œ»» Œ œ»» œ»» Œ »»» ≈ œ»» Œ œ.»»» »»»œ Œ bœ.»»» œ»»» Œ œ»»» ≈ »» ‰ Jœ»»» œ»»» ≈ »» ‰ Jœ»»»
?b » » ≈»
Baixo Acústico ========================= » ”{ =
b__»»»œ . b__»»»œ . b__»»»œ . b__»»»œ . b__»»»œ . b__»»»œ . ««
«
78
» » » » » »
œ» ≈ » ‰ Jœ»»» œ»»» ≈ » ‰ Jœ»»» œ»»» ≈ » ‰ Jœ»»» œ»»» ≈ » ‰ Jœ»»» œ»»» ≈ » ‰ Jœ»»» œ»»» ≈ » ‰ Jœ»»» «««ˆ . ˆ« œ»»»
? b »»
============================= =

>Jœ». » . >œ»» œ» >Jœ». » . >œ»» œ»» œ.»


85

b «
«
ˆ . » œ
» » »
» «
«
ˆ . » œ
» » » » ««ˆ« . «« ≈ «« ≈ ‰ « Ó
« » « » » bˆj
« bˆj bˆ«j
? »
============================= »
>. >« >
«. =
f
œ.»»» œ»»» œ.»»» _œ»»»» Œ œ»» . œ»» Œ œ.»»» œ»»» Œ œ.»»» »»»œ Œ œ.»»» _œ»»»» Œ œ»» . œ»» Œ œ.»»» »»»œ Œ
92
œ
»
» ≈ œ
»
» Œ Œ
?b » »
============================= » » » » =
P
. »»œ Œ œ.»»» »»»œ Œ œ»» . »»œ Œ œ.»»» »»»œ «« «« œ»»» ‰ «« «« ««
101
»
œ
» »
œ. »
œ
» ‰ ˆ
j
« »
œ. »
œ
» ‰ ˆ
j
« »
œ. ˆ
j
« »
œ. »
œ
» ‰ ˆ
j
« »
œ. »
œ
» ‰ ˆ«
j
?b » »
============================= » » Œ »» »» »» »» »» » »» »» »» »» =
f P
110 ARCO
»
œ
» « « « « «
« « « « « « PIZZ.
«« ««ˆ =
? b œ.»»» »» Œ
============================= «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ nˆ«« (b) «ˆ« «ˆ« «ˆ« . ««ˆ Œ
> > ˆ« «
f
ARCO
«« . ««ˆ« ««ˆ «« œ»» «« Œ «« «
117
«
« «
« Œ « «
« «
ˆ »
œ «
« «
ˆ ˆ
« « «« « «« . «« Œ
b
? ˆ.« ˆ« «
ˆ
============================= ««ˆ. »» » » «ˆ.« nˆ
« b
() ˆ
« «
ˆ« «ˆ «ˆ =
F f
__œ»»» __œ»»»
PIZZ.
124
3 « œ.
» »
œ »
œ »
œ
_
» _
»
œ
» . _»
œ
» »
œ. »
œ
»» »» »» » »»»œ. œ»»» œ»»» »» »» œ»»» œ. bœ»»» œ»» . œ»» œ»» »» »» »» »» » »
œ
b «« «ˆ« œ» œ»»» »»» » » » »
? « »
=============================
ˆ.« » » “ { =

œ» .
œ.»»» œ»»» œ»»» _»»» _»»»»œ œ»»» »œ. bœ»»» 1.œ»» . œ»» Jœ»» ‰ œ»» . »»œ Œ >Jœ». ‰ ‰ >Jœ». >Jœ». ‰ ‰ >Jœ».
133 2.

»» » » » » » » Ó »» »» =
?b
============================= ”{ » » » »

140
>Jœ». ‰ ‰ >Jœ». « _>œ»»» > . «
«
««
b Ó »
» »
» Ó «
«
‰ ‰ «j
ˆ
« »
œ
»
»»» œ»» ≈ »»œ bœ»»
» Ó ««« ≈ >«ˆ ≈ Œ
=============================
? ˆ«
j > » » » » >ˆ«
=”
>.
ƒ
GONZAGA em TOM MAIOR 1
( Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca )

Concert Band arranjo: Nenéu Liberalquino

q = 60
2 Œ 15 Ÿ»»

Tímpanos b 4 ««˙« ««˙«
==========================
? » =
π F
q = 120
A TEMPO

Ÿ U"
19
Ÿ 4Ÿ 27 6
?b «
«˙« «
«˙« « «
«ˆ« «ˆ«
=============================
“{ =
f rit.
1. 2.
««Ÿ
59
2 « ‰ . Œ
3 2
?b ˙« «k
=============================
”{ ˆ« =
P ƒ
68
8
««˙« ««˙« ««˙« 16 13
? b “{
=============================
”{ p =

«« «« ««
108

?b ˙
« ˙
« ˙« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ«
============================= ««ˆ« ««˙« =

2.
114 1.
«« . «« Œ Ó
12 7
? b «
«˙« ˆ>« >ˆ« ”{ Ó
=============================
“{ =
f
137
Ÿ Ó Ÿ Ó Ÿ Ó
b «
«
? ˆ« . «
«
ˆ«.
j «
«
ˆ« . «
«
ˆ«.
j «
«
=============================
ˆ>« . ««j
ˆ«. =
> >f >
P P f> P >f
143
«« «« «« «« ««« «« Ÿ «« «« ≈ Œ
? b «
«
ˆ« . >ˆ
j
« «
ˆ >«
ˆ «
ˆ ≈ «
ˆ «
«
=============================
ˆ«. «
«
˙« ˆ>«« ≈ ˆ>«« =”
> fp ƒ
GONZAGA em TOM MAIOR 1
( Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca )

Concert Band arranjo: Nenéu Liberalquino


ride cymb.
q = 60«««æ «««
2 15 _ ı _ ı 5
Bateria / 4 Œ
===========================
=
π F
q = 120
23
_»Î»» _λ»» _λ»» _λ»» U
_λ»» " A TEMPO
««ˆ« «‚« ««« ««««ˆ ««‚« ««ˆ« «‚« ««« «««ˆ« ««‚« «««ˆ «‚« ««« ˆ«««« ««‚«
/ æ æ æ æ œ.»»» œ̂»»» »»»œ. œ̂»»» »»»œ. œ̂»»» =
=============================
f rit. F Œ Œ Œ
29

/ SEGUE BAIÃO mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm=


============================= m
> >
34 « «
««¿ ««¿ « «
««¿ ««¿ « « «
««¿. ««¿ ««¿ ««¿. ««¿ «««¿
« «
/ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm=
============================= m

> >
40 ‰ . ««k «
¿« «¿« ‰ . «
«k «
¿« «¿«
============================= m
/ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
=

46

/ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
============================= =

52

/ mmmmmmmmmmmmmmmm “ { mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
=============================
f decres P mmmmmmmmmmmmmmmm fmmmmmmmmmmmmm=
c.
> > >
1. 2.
« « « « «
«¿«« ««« «¿«« «« ¿««« ««¿.« ««« « « «« ««
«ˆ.« « ««ˆ ««ˆ« «ˆ« ˆ«
58

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ”{ mmmmmmmmmmmmm «ˆ«œ.»» ˆ« ««œ̂»» ««‰̂ Jœ̂»»«


/============================= œ.»»» œ̂»»» =
» » » Œ
decresc
.
P
f
64 ‰ ««j ¿« ‰ «
¿« ‰ «j
«j «« ‰ «««
¿ ¿
j
/ SOLO mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm “ { mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm=
============================= m
mm
2
‰ «««j ‰ ««« ‰ ««« ‰ ««« ‰ ««« ‰ ««« ‰ ««« ‰ ««« ««« ««« «««>
70
¿ ¿
j ¿
j ¿
j ¿
j ¿
j ¿
j ¿
j ¿ ¿ ¿
Bateria / mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
=========================== mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmm

««« ««« «««> « « « « «


75
¿ ¿ ¿ ««ˆ« «‚« ««« ««««ˆ ¿««ˆ«
/ mmmmmmmmmmmmmm ”{ »»œ. »»œ̂ SEGUE BAIÃO m
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm=
=============================
» »Œ
F
> «««>
82 Œ ‰ «««j ¿ Œ ‰ ¿
j
/ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
============================= mmmmmmmmmm= m

> > >


« « « « « «
«ˆ« ««ˆ ««ˆ« ««« «« «« «ˆ« « « « « « « « «
««« «¿«« ««« ««« ««« «« «¿««. « « « «« «¿«
88
«« ««ˆ « «
ˆ ‚ « « « >
»
œ
ˆ« >ˆ«. ‰ . Kœ» »» œ» «
« «

« «
« «««ˆ «ˆ«
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm œ.»
/============================= œ̂»»» ˆ «
ˆ
»»»œ. »»»œ̂ « «
ˆ »» » »» ˆ
«
œ.»»» «
œ̂»»»
»» Œ > =
Œ Œ
f
93

/ SEGUE BAIÃO mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm=


============================= mm

98
«« «« «« ¿«««« ««¿«« ‰ ««j «« ««
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
/============================= ««ˆœ.» ‚« »«« «ˆ« ˆ« œ.» ˆ« œ» «ˆ ˆ«
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm »» »»œ̂ Œ »» »» Œ =
P f F
105

/ SEGUE BAIÃO mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm=


============================= m
P
««« ««« ««« ««« ««« «««
110
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
m
/ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
============================= =
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmm
««« ««« « « « « « « « > > « « «>
«
114
¿ ¿ ««« >««« «
«¿ «
«¿ « « « «
«¿. «¿ «¿ «ˆ« «« « «
««« «««ˆ ˆ«« «ˆ« ««ˆ ˆ««
> »

« . »

« Œ «
ˆ «ˆ
/ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm «»«»»œ.ˆ. œ̂«»«»»
============================= mmmm
mmm
mm mm
mm m m
mmm
m mm
mmmmm mm m
mm m
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm =
Œ
f
3

«««ˆ «« «
119
«ˆ« «ˆ« Œ ≈ «««k « «««
¿ ≈ ««k
¿ ¿
«««
¿
/ m
mmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Bateria ===========================
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

« « «> «> « «
>
«
>
« « « >
«
123 « « « « « « « « « « « « «
>«««‚»»œ.. >««‚«» Œ «¿ «¿ «¿ . «¿ «¿ «¿ «¿ ¿« «¿ ¿« ¿«
/ «ˆ.«»» œ̂«»«»»
============================= Ó Ó Ó =
Œ

« «« « «
¿«««« «¿««‚« «««« «««« «¿««ˆ«
127
«
« «
«
‚ «
« ««« ««‚«
/ ˆ«»»œ. «œ̂»» ˆ«
============================= “ { ˆ«œ.»» «œ̂»» «ˆ SEGUE BAIÃO mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm=
mm
» » Œ » » Œ
F

131

/ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
============================= mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm=

2.
« «« «« «« « >.
« «««> «« «« ««> «« « «
1.
« « «
« «
« « «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« ≈ ¿««ˆ« ««« ««« «««¿ ««« «««ˆ ««ˆ
>‚» ««. >‚» «« ˆ««« «ˆ« ˆ« ˆ«¿ «ˆ ««ˆ «« «««ˆ «ˆ« ˆ«¿
135

/ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ”{ »œ.»» ««ˆ. œ̂»»» «« ≈


============================= œ.»»» »»»œ̂ ‰ Jœ»»» ≈ œ»» ˆ« œ̂»» «ˆ «ˆ =
Œ » » Œ
f
«« «« «« « >. « «« «« «« « « «>.
139 « «
««ˆ«¿ «««ˆ ««« ««« ««« «« ««ˆ«¿ ≈ «¿«« ««« ««« «««¿ ««« «« ˆ«« ˆ«««¿ ˆ««« ««« ««« ««« «« ««ˆ«¿ ≈ «««¿««> «««« «««« ««««¿> «««« ««« ˆ«««
« > « « «> « « «
«ˆ « ˆ«« ˆ« ≈ ˆ«œ»» ˆ«« œ̂«»» «ˆ« ˆ«« ˆ« ˆ« « ˆ«« ˆ« ≈ ˆ«œ» ˆ«« œ̂«» «ˆ« ˆ«« ˆ«
/=============================
œ.»»» »»»œ̂ ‰ Jœ»»» œ. »
»» œ̂»
»» ‰ »» œ
J
» »» »» Œ
» » Œ

«« «« «« « « «« ««>
143««ˆ«¿ «««ˆ ««« ««« ««« ««« _¿«««
«ˆ « ««ˆ ˆ« «« _»»¿ _>»»¿œ _»»¿œ _¿»œ» _>œ¿»» ¿
»
» œ
K
»
» »
œ »
œ
>»¿ >¿»
»œ»œ» ≈ »œ»œ» ≈ Œ
/============================= »»»œ »»» »»» ≈ »»» »»» »œJ»œ» ≈ » »» »»œ »»œ »»
œ.»»» »»»œ̂ ‰ Jœ̂»»» œ»» »»œ »»œ œ»» œ»» »» » » » » œ»» œ»» ”
ƒ
GONZAGA em TOM MAIOR 1
( Asa Branca / Baião / A Volta da Asa Branca )

Concert Band arranjo: Nenéu Liberalquino

q = 60 c. cym.
16 _»Î»» 5
2
/ 4 Œ ∑
Percussão 1 ================================ =
f rit.
q = 120
a tempo
24 U " ZABUMBA
/ ∑ Œ Œ »»»œ . œ»»» ‰ Jœ»» œ»»» . œ»»» ‰ Jœ»» œ»»» . œ»»» ‰ Jœ»» »»»œ . œ»»» ‰ Jœ»»
»
=================================== » » »=
F

30
/ »»»œ . œ»»» ‰ Jœ»» »»»œ . œ»»» ‰ Jœ»» œ»»» . œ»»» ‰ Jœ»» »»»œ . œ»»» ‰ Jœ»» œ»»» . œ»»» ‰ Jœ»» »»»œ . œ»»» ‰ Jœ»»
»
=================================== » » » » »=

36
/ œ»» . œ»» ‰ Jœ»» »»œ . œ»» ‰ Jœ»» »»œ . œ»» ‰ Jœ»» œ»» . œ»» ‰ Jœ»» œ»» . œ»» ‰ Jœ»» »»œ . œ»» ‰ Jœ»»
===================================
» » » » » » » » » » » » » » » » » » =

42
/ »»»œ . œ»»» ‰ Jœ»»» »»»œ . œ»»» ‰ Jœ»»
=================================== »
»»»œ . œ»»» ‰ Jœ»»
»
»»»œ . œ»»» ‰ Jœ»»
»
»»»œ . œ»»» ‰ Jœ»»
»
œ»»» . œ»»» ‰ Jœ»»
» =

48
/ »»»œ . œ»»» ‰ Jœ»»» »»»œ . œ»»» ‰ Jœ»»
=================================== »
»»»œ . œ»»» ‰ Jœ»»
»
»œ»» . œ»»» ‰ Jœ»»
»
œ»»» . œ»»» ‰ Jœ»» “ { »»»œ . œ»»» Œ
» =
f
54