Vous êtes sur la page 1sur 10

FOUNDATION UNIVERSITY

Dumaguete City

Life Purpose:

The life purpose of Foundation University is to educate and develop


individuals to become productive, creative, useful, and responsible citizens of the
society.

Vision:

Foundation University envisions itself as a dynamic, progressive environment


that cultivates effective learning, generates creative ideas, responds to societal
needs, and offers equal opportunity for all.

Mission:

In its quest for excellence in mind, body, and character and the pursuit of truth
and freedom, Foundation University commits itself:

1. to develop in students sound character and broad culture;


2. to prepare individuals for a definite career;
3. to imbue citizens with the spirit of universal brotherhood; and
4. to advocate truth, promote justice and advance knowledge.
Objectives of the College of Education

Specifically, the objectives of the College of Education which serve as guide in


fulfilling the mission and vision of the University are the following:

1. to produce persons of sound mind, good moral character and broad culture;

2. to produce students with specialized training in fields they are expected to teach;

3. to inculcate in the students understanding of humanism, nationhood, international


unity, and desirable Filipino values; and

4. to train students in research and lifelong learning.

CORE VALUES

Commitment Opportunity Freedom Excellence Truth


Silabus

Instruktor: Cristina P. Calisang

Subjeyk kode: Filipino 62

Deskripsiyon ng Kurso: Paglinang ng Kurikulum

KREDIT YUNITS: 3

Prerekwesit: Filipino 11/21,12/22

DESKRIPSIYON NG KURSO : PAGLINANG NG KURIKULUM

Ang asignaturang ito ay binubuo ng mga mahahalagang


kaalaman at kautusang nauukol sa Paglinang ng Kurikulum .Ang unang
bahagi ay natutungkol sa kurikulum, ang ikalawang bahagi ay nauukol
sa kurikulum sa iba’t ibang dominasyon at ang ikatlong bahagi naman ay
tungkol sa “Schools of Thought” sa paglinang ng kurikulum sa Pilipinas.
Tungkol sa pilosopiya ang ikalawang bahagi at nauukol naman sa
Kartilya sa mga Bagong Kurso sa Filipino ang huling bahagi nito.

Mga Layunin ng Kurso:

Sa kursong ito ang mga estudyante ay inaasahang:

1. Lubusang makakaunawa sa kahulugan ng kurikulum;

2. Matutukoy ang kaibahan ng kurikulum sa antas elementarya,


sekundarya at tersyarya;

3. Magkakaroon ng sapat na kaalaman sa iba’t ibang dominasyon ng


kurikulum;

4. Makatalakay sa iba’t ibang salik sa pagpaplano at paglinang ng


kurikulum at

5. Makapagsasalaysay kung paano nalinang ang kurikulum sa iba’t ibang


panahon ng pagsakop sa Pilipino.
Paraan ng Pagbibigay ng Marka:

COMPONENTS PRELIM GRADE MIDTERM GRADE FINAL GRADE

Attendance 5% 5% 5%

Quizzes 20% 20% 20%

Recitation 5% 5% 5%

Presentation 10% 10% 10%

Project 20% 20% 20%

Examination 40% 40% 40%

TOTAL 100% 100% 100%

Course Grade: 0.3(PG)+0.3(MG)+0.4(FG)

Mga Patakarang Dapat sundin sa Loob ng Klase:

1. Pagsuot ng Tamang Uniporme at I.D.

2. Mga nararapat na gupit ng buhok para sa mga lalake (bawal ang paglagay ng
mga hikaw)

3. Atendans – nararapat na hindi nahuhuli sa oras ng klase. Bibigyan ng 15


minutong palugit ang bawat estudyante sa pagpasok. Subalit kung lampas na sa 15
minuto ay mamarkahan na ng liban. Dalawang beses na huling pumasok ang
estudyante ay katumbas na ng isang pagliban.

4. Higit na ipinagbabawal ang paggamit ng “Cell phones” sa loob ng klase. Bibigyan


ng karapatang tugon ang sinumang estudyante na lalabag nito.

5. Araw- araw na Pagsusulit – sinumang estudyante na hindi makakuha ng mga


pagsusulit o mga presentasyon dahil sa pagliban at hindi balido ang mga dahilan ay
wala nang pagkakataon na bibigyan ng pasulit. Subalit ang estudyanteng may
balidong dahilan ay gumawa ng liham pahintulot na pinagtibay ng magulang/
tagapagsubaybay at dekana sa kolehiyong kanyang kinabibilangan at sertipiko-
medikal kung kinakailangan.
6. Mahahabang Pagsusulit – ang sinumang estudyante na hindi nakakuha ng
Pagsusulit 5 araw mula sa itinakdang oras ay nararapat na magpakita ng sulat na
nagsasaad ng balidong dahilan at kailangang pinagtibay ito ng kanyang dekana.
Ang sinumang hindi makakuha ng Pagsusulit sa Pinal sa loob ng 5 araw ay
makatatanggap ng INC.

7. Proyekyo – lahat ng proyekto ay nararapat na ipasa sa itinakdang oras. Ang


sinumang hindi makapasa ay babawasan ng 10 puntos bawat araw.

9. Ang huling taong maiwan sa silid ang responsable sa pagsigurado sa pag “off” ng
ilaw at bentilador.

10. Nararapat na panatilihin ang kaayusan at kalinisan ng silid araw-araw.

Kursong pangangailangan:

1. 100% attendance

2. indibiduwal na pagtatalakay

3. partisipasyon sa mga talakayan sa loob ng klase

4. Pagbuo ng isang Kurikulum na Pansekundarya na binigyang tuon ang

Filipino batay sa pangangailangan ng K plus 12

5. Portfolyo na naglalaman ng mga pagsusuri sa iba’t ibang kurikulum ng

Pilipinas at

6. Mga karagdagang gawain at pananaliksik. Ipasa ang lahat ng mga takda

sa pamamagitan ng Edmodo
Paksa Layunin Metodo/ Oras/ Panahon Ebalwasyon

Istratehiya

Oryentasyon ng kurso at Naisa-isa ang Malayang Mga sakop sa Pasalita


ng sumusunod mga Interaksyon (pagpapakilala
rekwayrment ng Unang ng bawat
v Mission, Vision kurso , sistema Mahabang estudyante sa
and Life Purpose ng pagmamarka Pagsusulit klase)
ng Unibersidad at mga
v Paraan ng patakaran ng (15 sesyon)
pagmamarka Unibersidad Pagsasaulo
v Deskripsiyon,
saklaw at
nilalaman ng Natatalakay ang
Kurso Mission, Vision
at Life Purpose
ng Unibersidad

I. Ang Kurikulum Natatalakay at Tanong- sagot Pasulat at


naisa-isa ang pasalita
a. Ang PROCEED at ang mga
Bagong Kurikulum sa pagbabagong
Paaralang Elementarya
(NESC) naganap ng
kurikulum
b. Ang SEDP (Secondary
Education Development
Program)

c. Mga Kasanayan sa
Filipino sa SEDP
Kurikulum

d. Ang mga Komponents


at Katangian ng
Asignaturang Filipino sa
Kurikulum ng 1989.

II. Ang Kurikulum sa Iba’t


Naihahambing Pasulat at
Ibang Dominasyon Malayang
ang bawat pasalita
kapanahunan talakayan
a. Ang Tradisyonal at
ng kurikulum
ang Modernong
Dominasyon ng
Kurikulum

b. Pagpaplano ng
Kurikulum

c. Paglinang ng
Kurikulum

d. Mga Salik sa
Paglinang ng Kurikulum
III. “Schools of Thought” Nailalarawan Mga Tatalakayin
sa Paglinang ng ang “School of para sa
Kurikulum Thoughts sa Ikalawang
paglinang ng Pagsusulit
a. Essentialist School
kurikulum
b. Ang Progressivist
School
IV. Paglinang ng
Kurikulum sa Pilipinas
Naihahambing Tanong-sagot Indibiduwal na
a. Ang Kurikulum Bago ang iba’t ibang awtput
Dumating ang mga Paghahambing
kurikulum sa
Kastila
Pilipinas Pasalita at
b. Ang Kurikulum sa pasulat
Panahon ng mga
Kastila Pananaliksik

c. Kurikulum sa
Panahon ng mga
Amerikano

d. Ang Kurikulum sa
Panahon ng Komonwelt

e. Ang Kurikulum sa
Panahon ng mga
Hapones

f. Ang Kurikulum sa
Panahon ng Kalayaan

g. Ang Kurikulum sa
Panahon ng Republika ng
Pilipinas

V. Pilosopiya- Naisa-isa ang Brainstorming Mga Tatalakayin Pasulat at


Dimensyong Teyolohikal iba’t ibang para sa Ikatlong pasalita
sa Paglinang ng dimensyon ng Mahabang
Kurikulum
kurikulum Pagsusulit
a. Pilosopikal na
Pananaliksik
Dimensyon sa
Paglinang ng
Kurikulum

b. Ang Maka-Gawaing
Kurikulum sa mga
Paaralang Bayan

c. Mga Layunin ng
Maka-Gawaing
Kurikulum, Ukol sa
Paghahanda ng
Palatuntunan
VI. Kartilya sa mga Natutukoy ang Tanong-sagot
Bagong Kurso sa mga kartilya ng
Filipino, Batay sa kurikulum ng Paghahambing
CHED memo at
kursong Filipino
Order No. 59
pagkokontras
Series of 1996 at
no 30, s 2004

a. Kapaligiran ng
CHED Memo Order

b. Ano ang CHED Pasalita at


Memo Order No.
pasulat
59, Series of 1996
at no 30, s 2004

c. Minimum na
pangangailangan sa
Pagpapatupad ng NGEC
(New General
Education Curriculum)

d. Kalagayan ng
Filipino bilang Wikang
Pabturo sa CHED
Memo order No. 59

e. Implementasyon ng
CMO No. 59

f. Merito ng
Pagbabago sa
Kurikulum

g. Hamon sa
Pagsasakatuparan

Ang Kurikulum na
Filipino:

- Saan Patutungo sa
Hamon ng
Globalisasyon?
- Spiral Curriculum
- Thematic
Curriculum
- Horizontal at
vertical curriculum
- Inclusive education
- ALS

Teksbuk: Paquito B. Badayos. Metolohiya sa Pagkatuto at Pagtuturo ng/sa Filipino.

Mutya Publishing Inc., 2008.

Sanggunian:

1. FU Handbook
www.foundationu.com

3. Patrocinio V. Villafuerte at Rolando A. Bernales. Pagkatuto at pagtuturo ng/sa


Filipino mga Teorya at Praktika. Mutya Publishing Inc., 2008.

Hanguang Elektroniko
Historikal na Pagsusuri sa Edukasyong Pilipino
Inihanda ng National Union of Students of the Philippines,
http://digitalpadepa.com /kurikulumindex.htm

DepEd Order No. 37, s. 2003, “ Revised Implementing


Guidelines of the 2003 Secondary Education Curriculum Effective School 2003-
2004”
http://komfil.gov.ph/archives /category/balita/sari-sari

K12 Educational System in the Philippines - A Policy


Paperhttp://www.academia.edu/1525168/K12_Educational_System_in_the_Philippin
es_-_A_Policy_Paper

K to 12 Curriculum
http://www.mcu.edu.ph/stag/wp-content/uploads/2013/12/MCU_-the_-K_to_-12_-
Curriculum.pdf

http://www.gov.ph/k-12/

Why does the Philippines Need the K-12 Education System?


http://cianeko.hubpages.com/hub/The-Implementation-o-the-K-12-Program-in-the-
Philippine-Basic-Education-Curriculum
Inihanda ni / Petsa Sinuri ni /Petsa Pinagtibay ni / Inaprobahan ni /
Petsa Petsa

Cristina P. Dr. Roullette P. Mrs. Linda Lydia Dr. Roullette P.


Calisang Cordevilla Ferrolino Cordevilla

Pangalan Tsirman, silabus University Librarian CE-Dekana


komite

________________

Lagda Lagda Lagda


Lagda

Hunyo 16, 2014

Petsa Petsa
Petsa
Petsa