Vous êtes sur la page 1sur 5

Asistent Social

I. Identificarea postului

1. Numele şi prenumele titularului: ......................

2. Denumirea postului: Asistent Social (Nivel Superior)


[Dacă în organigrama dvs. denumirea postului diferă de cea din COR, va trebui să
menţionaţi în fişă şi denumirea din COR.]

3. Poziţia în COR / Cod: 263501


[În cazul în care denumirea postului din instituţia dvs. nu se regăseşte în COR, va trebui
să treceţi codul din COR pentru denumirea cea mai apropiată din punct de vedere al
sarcinilor şi responsabilităţilor.]

4. Departamentul / locaţia: Centru de Asistenţă Socială


[Repartizarea se va face conform mărimii, specificului şi organigramei instituţiei.]

5. Nivelul postului:
a. Conducere / coordonare: Nu este cazul
b. Execuţie: Specialist

6. Relaţiile:
a. Ierarhice (control, îndrumare), posturi supervizate:
 se subordonează: Directorului Centrului de Asistenţă
 are în subordine: Nu este cazul
b. Funcţionale (colaborare, pe orizontală): Ceilalţi membri ai echipei (Educator, alţi
Asistenţi Sociali etc.)
c. Reprezentare (colaborare, consultanţă):
 În relaţiile cu personalul din cadrul serviciilor de protecţie a copilului, a
serviciilor de asistenţă socială etc.
 Organizaţii, instituţii şi membri ai comunităţii cu rol semnificativ în integrarea
socio-profesională a tinerilor
[Pentru punctele a, b şi c se va ţine cont de mărimea, specificul şi organigrama
instituţiei.]

II. Descrierea postului

1. Scopul general al postului


Asigurarea integrării socio-profesionale a tinerilor care se pregătesc să
părăsească sistemul de protecţie a copilului în cadrul unui proiect.
[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama instituţiei scopul poate diferi. Scopul
postului se va regăsi detaliat în obiectul contractului definit în CIM semnat de părţi.]

2. Obiectivele postului
 Identificarea nevoilor tinerilor şi evaluarea acestora.
 Planificarea şi realizarea de intervenţii specifice în vederea integrării socio-
profesionale a tinerilor.
[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama instituţiei obiectivele pot diferi.]

3. Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului

1
 Identifică beneficiarii potenţiali eligibili în funcţie de criteriile de eligibilitate
prevăzute de proiect (vârstă, grad de instruire şcolară şi pregătire profesională,
situaţie şcolară etc.).
 Realizează evaluări psiho-sociale ale beneficiarilor pentru identificarea şi definirea
problemelor / nevoilor / dificultăţilor cu care se confruntă.
 Participă la evaluarea abilităţilor de viaţă independentă a beneficiarilor alături de
Educator.
 Asistă beneficiarul în toate activităţile prevăzute pentru atingerea obiectivelor
precizate în planul de intervenţie şi în cadrul convenţiei cu beneficiarul
(participarea la un curs de calificare, găsirea unui loc de muncă, obţinerea unor
drepturi / acte, facilitarea accesului la unele servicii / instituţii, acordarea de
ajutoare materiale etc.).
 Pregăteşte încheierea intervenţiei şi a dezangajării faţă de beneficiar împreună cu
ceilalţi membri ai echipei.
 Identifică şi contactează toate rudele tinerilor asistaţi, realizează o evaluare a
acestora analizând resursele familiei şi posibilităţile de sprijinire a beneficiarului.
 Evaluează rezultatele intervenţiilor întreprinse şi gradul de atingere a obiectivelor
stabilite pentru fiecare caz.
 În cazul neîndeplinirii obiectivelor analizează cauzele, propune reformularea
acestora şi identifică soluţii şi alternative pentru îndeplinirea obiectivelor din
planul de intervenţie.
 Identifică şi face propuneri privind necesarul de resurse materiale / financiare
pentru desfăşurarea activităţilor din proiect.
 Face propuneri pentru acordarea, în situaţii speciale, a unor ajutoare materiale
beneficiarilor.
 Participă la realizarea unei baze de date cuprinzând informaţii legate de cazuri,
reţeaua de sprijin din teritoriu etc.
 Achiziţionează şi distribuie ajutoarele materiale.
 Identifică şi contactează potenţiali angajatori pentru integrarea în muncă a
beneficiarilor şi menţine legătura cu aceştia în vederea urmăririi evoluţiei tinerilor
la locul de muncă.
 Ţine evidenţa dosarelor individuale ale cazurilor, consemnează intervenţiile
întreprinse, precum şi rezultatele acestora.
 Monitorizează evoluţia beneficiarilor pe o perioadă de 3-6 luni de la ieşirea din
proiect.
 Execută orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic direct sau de
supraordonaţii acestuia în realizarea strategiilor pe termen scurt ale instituţiei în
limitele respectării temeiului legal.
[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama instituţiei sarcinile / atribuţiile /
activităţile pot diferi.]

4. Descrierea responsabilităţilor postului


a) Privind relaţiile interpersonale / comunicarea
 Răspunde de corectitudinea informaţiilor furnizate către colegi, precum şi către
partenerii şi clienţii din exterior.
 Asigură un climat de colaborare cu celelalte servicii din cadrul instituţiei.
 Răspunde de menţinerea relaţiilor cu partenerii operaţionali din proiect în
vederea integrării profesionale a beneficiarilor.
b) Faţă de echipamentul din dotare
 Asigură menţinerea şi utilizarea în condiţii adecvate a obiectelor / bunurilor
existente în cadrul instituţiei.
 Respectă procedurile interne legate de utilizarea instrumentelor şi a aparaturii
din dotare.
2
 Răspunde de informarea imediată a superiorului ierarhic privind orice
defecţiune în funcţionare a echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea.
c) În raport cu obiectivele postului
 Colaborează permanent cu ceilalţi membri ai echipei pentru a realiza
conexiunea informaţiilor şi a sprijini acţiunile întreprinse pentru soluţionarea
cazurilor.
 Răspunde de identificarea în comunitate a resurselor ce pot sprijini rezolvarea
cazurilor.
 Răspunde de prezentarea rapoartelor lunare / trimestriale de activitate Şefului
de Serviciu / Coordonatorului de Proiect.
 Răspunde de respectarea standardelor de calitate privind dezvoltarea
deprinderilor pentru o viaţă independentă în elaborarea metodologiei de
intervenţie şi a instrumentelor de lucru.
 Prezintă informaţiile şi documentele legate de beneficiari / intervenţii / rezultate,
ori de câte ori sunt solicitate de către superiorii ierarhici.
d) Privind securitatea şi sănătatea muncii
Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea Muncii şi PSI.
e) Privind regulamentele / procedurile de lucru
 Respectă codul deontologic al profesiei de asistent social.
 Supraveghează împreună cu Educatorii respectarea principiilor de convieţuire
în apartamentul social, respectarea Regulamentului Intern.
 Asigură respectarea condiţiilor de igienă şi siguranţă în apartamentele sociale
şi anunţă abaterile deosebite.
 Răspunde de păstrarea confidenţialităţii datelor referitoare la beneficiarii
proiectului în faţa persoanelor fizice, juridice sau mass-media.
 Respectă şi aplică actele normative în vigoare şi Contractul Colectiv de Muncă
aplicabil.
[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama instituţiei responsabilităţile postului pot
diferi.
Atenţie! Răspunderea juridică generată de nerespectarea obligaţiilor stabilite prin
prezenta se va stabili în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare precum şi în
baza procedurilor reglementate în Regulamentul Intern al instituţiei.]

5. Condiţiile postului de lucru


a. Programul de lucru 8 ore şi suplimentar când este cazul.
Se va asigura corelarea acestor dispoziţii cu acelea ale clauzei specifice din CIM,
precum şi cu prevederile din anexele la RI / CCM la nivel de unitate referitoare la
alternanţa turelor, dacă este cazul, respectiv la programul de lucru inegal.
b. Condiţiile materiale
 Ambientale Lucrează în condiţii specifice pentru categoriile de populaţie
defavorizate, respectiv copii din instituţiile de protecţie a copilului.
 Deplasări Realizează deplasări frecvente pe teren, în localitate şi în ţară, în
funcţie de specificul fiecărui caz în parte.
 Spaţiu Centrul de Asistenţă Socială.
 Condiţii suplimentare (fac parte din categoria beneficii): Telefon mobil, laptop.
c. Condiţii de formare profesională Şedinţe de supervizare lunare, cursuri de
calificare, schimburi de experienţă, participări la conferinţe.
d. Buget Nu este cazul.
[Condiţiile de la punctele a, b, c şi d se decid la nivelul fiecărei instituţii în funcţie de
condiţiile specifice şi de posibilităţi.]

6. Gradul de autonomie
a. Autoritate asupra altor posturi ...............

3
[Se referă la alte posturi decât cele aflate în subordinea directă. Autoritatea se stabileşte
în fiecare instituţie de către conducere, pentru fiecare post în parte - în funcţie de
mărimea, specificul şi organigrama instituţiei.]
b. Delegare (înlocuitori, sarcini delegate)
 înlocuieşte pe: Alt Asistent Social sau pe Şeful de Serviciu, cu
responsabilităţi limitate.
 este înlocuit de: Alt Asistent Social.
[De obicei, fiecare instituţie stabileşte şi menţionează numele persoanei înlocuitoare, cu
precizarea responsabilităţilor şi a sarcinilor pe perioada delegării.]

7. Indicatori de performanţă
Integrarea socio-profesională a ...% dintre beneficiarii proiectului.
[În funcţie de specificul instituţiei, pot fi utilizaţi indicatori diferiţi, cu valori diferite, în
limitele responsabilităţilor şi performanţelor cerute de post.]

8. Perioada de evaluare a performanţelor


Bianual
[Se stabileşte în funcţie de sistemul de evaluare din fiecare instituţie.]

9. Evoluţii posibile
Poate evolua pe poziţia de Director Centru Asistenţă.
[Se stabileşte în funcţie de planificarea carierei din fiecare instituţie.]

III. Specificaţiile postului

1. Nivelul de studii
Studii universitare în asistenţă socială.
[Nivelul de studii pentru fiecare post diferă în funcţie de specificul şi mărimea instituţiei,
precum şi de nevoile pentru postul respectiv în instituţie.]

2. Calificările / specializările necesare


 Cursuri de specializare în vederea formării, la beneficiari, a abilităţilor pentru o
viaţă independentă.
 Operare PC, programe de baze de date.
[În funcţie de specificul şi mărimea instituţiei, precum şi de nevoile pentru postul
respectiv în instituţie se pot solicita şi alte calificări / specializări.]

3. Competenţele postului (pachet de competenţe)


 cunoaşterea metodelor şi tehnicilor de intervenţie socială şi a legislaţiei în
domeniul social;
 capacitate de lucru individual şi în echipă;
 adaptabilitate / flexibilitate şi rezistenţă la stres;
 capacitatea de a stabili relaţii, perseverenţă, toleranţă, calm;
 competenţe în asumarea responsabilităţii,
 discernământ şi capacitatea de a rezolva problemele;
 foarte bune abilităţi de comunicare interpersonală, deschidere, receptivitate la
nou;
 interes pentru perfecţionare permanentă, participare la cursuri de formare;
 motivaţie foarte puternică pentru munca cu copiii, adolescenţii şi tinerii.
[În funcţie de specificul şi mărimea instituţiei, precum şi de nevoile pentru postul
respectiv în instituţie se pot solicita şi alte competenţe.]

4
4. Experienţa de lucru necesară (vechimea în specialitatea cerută de post)
Minimum 3 ani experienţă relevantă în munca cu adolescenţii / tinerii.
[Experienţa de lucru necesară se stabileşte de fiecare instituţie în funcţie de nevoile
specifice pentru postul respectiv.]

Data,

Numele şi semnătura titularului postului, Numele şi semnătura superiorului ierarhic,

APR O BAT

Director general