Vous êtes sur la page 1sur 5

INFO

Zoeken in KU Leuven

search
Intranet

home ONDERWIJSAANBOD 2018-2019

Bachelor in de onderwijskunde (Kortrijk)


Bachelor of Science
In de bachelor in de onderwijskunde staan menselijk gedrag, opvoeding, onderwijs en vorming centraal.
Je bestudeert o.m. het leer- en ontwikkelingsproces en onderzoekt hoe onderwijs en opvoeding gekleurd
worden door de bredere cultuur en samenleving of hoe je kunt omgaan met diversiteit in groepen. Dit alles
wordt zowel vanuit een psychologische als pedagogische invalshoek bekeken.

Bachelor in de onderwijskunde (nieuw programma vanaf 2018-2019) (180 sp.)


Bachelor in de onderwijskunde (uitdovend programma vanaf 2018-2019) (180
sp.)
Verkort programma (uitdovend programma vanaf 2018-2019) (82 sp.)

Key information
Opleiding
Locatie
Kortrijk
Wat houdt de opleiding onderwijskunde in?
De bachelor in de onderwijskunde is een unieke opleiding in Vlaanderen. In de opleiding komen zowel psychologische
Studiepunten + studieduur
en pedagogische inhouden uitgebreid aan bod, zodat je een stevige basis verwerft in beide domeinen. 180 sp. (3 jaar voltijds)

De brede vorming stelt je in staat om menselijk gedrag, opvoeding, onderwijs en vorming ten volle te begrijpen en te Type opleiding
optimaliseren en zo individuen, groepen, instellingen en beleidsinstanties te begeleiden. Academische bachelor

Er gaat in de opleiding bijzondere aandacht naar methodologie, statistiek en de vorming van een onderzoekende Academische kalender
houding. Aan het einde van de opleiding ben je ook in staat om onderzoek te begrijpen en uit te voeren. 1e semester: eind september -> eind
januari (examens in januari)
Je leert bovendien out-of-the-box te denken door de verschillende wetenschapsdomeinen die aan bod komen. De brede
basisvorming zorgt ervoor dat je kennismaakt met een verscheidenheid aan disciplines en zo ook inzicht krijgt in een 2e semester: midden februari -> eind
aantal aanverwante wetenschapsdomeinen. juni (examens in juni)

KU Leuven academische kalender,


Activerend en samenwerkend leren
Campus Kulak Kortrijk

Tijdens de opleiding word je uitgedaagd om actief deel te nemen aan de lessen en om samen te werken met je Infomomenten
medestudenten. De docenten maken hiervoor gebruik van diverse werkvormen en Campus Kulak beschikt bovendien
www.kuleuven.be/infomomenten
over goed uitgeruste lokalen voorzien van de nieuwste educatieve technologieën.

Ontdek de andere troeven van de opleiding op onze website. Brochure


Download de brochure
Internationale ervaring Bestel de brochure

We nodigen regelmatig (internationale) gastsprekers uit om te vertellen over hun onderzoek en hun ervaringen in het Website faculteit
werkveld. De opleiding organiseert ook jaarlijks een meerdaagse studiereis. Studenten krijgen tijdens deze uitstap de kans Bachelor in de onderwijskunde – info
om een bezoek te brengen aan een plaatselijke universiteit of onderzoeksinstelling en om deel te nemen aan een aantal voor toekomstige studenten
relevante psychologische of pedagogische bezoeken.

In de derde bachelorfase of tijdens de master heb je bovendien de mogelijkheid om een semester in het buitenland te
studeren. Je kunt kiezen uit diverse Europese bestemmingen.

Meer info hierover vind je hier.

Profiel

Is deze opleiding iets voor jou?


Je wilt meer te weten komen over de gewone en bijzondere ontwikkeling van mensen in de context van gezin, school,
arbeid en de bredere samenleving.
Je bent geboeid door het gedrag van de mens, het hoe en waarom van wat mensen doen, zeggen, denken en voelen.
Je wilt meer leren over de relatie tussen mens, opvoeding, onderwijs en vorming en de rol van de maatschappelijke
werkelijkheid waarin deze ingebed liggen.
Onderzoek vormt een rode draad in de opleiding. Interesse in onderzoek begrijpen, evalueren en zelf uitvoeren is
aangewezen. Je kunt ook analytisch en logisch redeneren.
Je bent geïnteresseerd in aanverwante wetenschappen zoals biologie, neurowetenschappen en wijsbegeerte.
Je hebt voldoende kennis van het Engels om zelfstandig wetenschappelijke literatuur door te nemen.
Je bent sociaal betrokken en luisterbereid, je hebt een goed inlevingsvermogen en respect voor diversiteit.
Aangezien je vaak in teamverband zult werken, zijn ook vaardigheden als vlot kunnen samenwerken en communiceren
belangrijk.

Begin voorbereid

Luci.be, online hulp bij je studiekeuze. Op Luci.be ga je aan de slag met demo’s van ijkingstoetsen, taaltesten en
andere voorkennistesten, teksten uit cursussen van de eerste bachelor, video’s van lessen en labo’s … en bekijk je
getuigenissen van afgestudeerden en slaagcijfers per opleiding. Met de tools op Luci.be krijg je een eerste zicht op de
inhoud en de verwachtingen van de opleiding en ervaar je of een opleiding past bij je interesses en vaardigheden.

Voorbereidende cursussen. KU Leuven biedt verschillende cursussen om je voorkennis op te frissen of aan te vullen.

Toelatingsvoorwaarden

Bachelor in de onderwijskunde (Kortrijk)

Bachelor in de onderwijskunde (verkort programma) (Kortrijk) (uitdovend programma vanaf 2018-2019)

Loopbaan

Loopbaan
Omdat de bacheloropleiding in de onderwijskunde een goede voorbereiding biedt op zowel de master in de psychologie
als de master in de pedagogische wetenschappen, heb je ook toegang tot een brede waaier aan beroepen. De keuze van
je masteropleiding en afstudeerrichting zal je verdere loopbaanmogelijkheden mee bepalen. Zowel voor pedagogen als
psychologen zijn de loopbaanmogelijkheden divers en bevinden deze zich in uiteenlopende sectoren, gaande van het
onderwijs, de welzijns- en gezondheidssector, het jeugdwerk en de sociaal-culturele sector, de bedrijfswereld tot
het opzetten van een zelfstandige praktijk of het uitbouwen van een wetenschappelijke carrière. Afhankelijk van de
functie en tewerkstellingsplek is er meer direct of indirect contact met ouders, leerkrachten, medewerkers, kinderen,
jongeren en/of volwassenen.

Ontdek hier meer over de mogelijkheden in het werkveld na de bachelor onderwijskunde.

Begin aan je loopbaan, tijdens je opleiding

Een studentenjob zoeken? Vrijwilligerswerk of een (vrijwillige) studiestage doen, al dan niet aansluitend bij je opleiding?
Je eigen bedrijf opstarten? Hulp nodig bij de overstap naar de arbeidsmarkt?

Het Student Career Center coacht je graag op weg naar je eerste werkervaring. Ook bij de zoektocht naar een boeiende
job en bij je sollicitaties staat deze dienst je bij. Voor studenten die willen ondernemen is er bovendien Lcie, de community
van KU Leuven die studenten met innovatieve en ondernemende ideeën stimuleert.

Weet je niet waar te beginnen? Op de databanken van het Student Career Center vind je startersjobs, stages,
vrijwilligerswerk, innovatieprojecten en studentenjobs. Je kunt ook eens een kijkje nemen op een van de events die de
dienst voor je organiseert.

Contact

Specifieke vragen:

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen


Campus Kulak Kortrijk
E. Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK
tel. + 32 56 24 60 51
infoppw@kuleuven-kulak.be

Algemene vragen:

Dienst Studieadvies Campus Kulak Kortrijk


E. Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK
tel. + 32 56 24 61 15
info@kuleuven-kulak.be

Bezoek de website voor toekomstige studenten van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.
Bezoek de website van de opleiding.

Doelstellingen

Voor studenten die vanaf het academiejaar 2018-2019 instromen in de hervormde bachelor Onderwijskunde gelden de
doelstellingen zoals geformuleerd op deze webpagina
o DS1. Het ontwikkelen van basiscompetenties: studenten verwerven/construeren een beeld over mens, opvoeding en
onderwijs, ingebed in de maatschappelijk-culturele werkelijkheid en gericht op het begrijpen en optimaliseren van het
onderwijskundig (zie voetnoot) handelen in functie van het begeleiden van individuen, groepen, instellingen en
beleidsinstanties in de context van opvoeding, vorming, onderwijs en opleiding.

o DS2. Het ontwikkelen van onderzoekscompetenties: het zelfstandig verwerken van wetenschappelijke en
methodologische literatuur, het opzoeken en analyseren van literatuur, het kunnen stellen van een onderwijskundige
onderzoeksvraag, instrumenten ontwikkelen, data verzamelen en analyseren en dit bevattelijk rapporteren in een
manuscript of een mondelinge presentatie. Hieronder valt ook het leren discussiëren en kritisch reflecteren over
argumenten, methoden en onderzoeksresultaten die bij de verantwoording van onderwijskundige vraagstellingen en
handelingen worden ingebracht en het ontwikkelen van een wetenschappelijke houding met respect voor het werk van
anderen.

Op basis van deze twee algemene opleidingsdoelstellingen kan men stellen dat op het einde van deze opleiding een
student met een diploma van bachelor in de onderwijskunde in staat moet zijn een onderwijskundige (zie voetnoot)
vraagstelling te formuleren, deze vraagstelling te verantwoorden, te analyseren, te onderzoeken, de invalshoeken aan te
geven van waaruit ze kan worden benaderd en deze vraagstelling in een brede, wetenschappelijke,
wetenschapsfilosofische en maatschappelijk-culturele context te plaatsen.
Deze competenties impliceren de integratie van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes, die door de betreffende
algemene en specifieke onderzoeksdisciplines worden aangereikt en leiden meer bepaald tot de onderstaande eindtermen
(de verwijzing naar de algemene doelstellingen wordt telkens tussen haakjes weergegeven):

Kennis van en inzicht in:


1. de vraagstellingen waarmee onderwijskundigen worden geconfronteerd, de bijdragen die ze daartoe leveren en de
werkvelden waarbinnen dit gebeurt (DS1),
2. wetenschappelijke denkkaders waarmee pedagogische vraagstellingen kunnen worden verhelderd vanuit de
verschillende subdomeinen binnen de pedagogische wetenschappen (onderwijskunde, orthopedagogiek, sociale en
culturele pedagogiek) met nadruk op de onderwijskundige invalshoek (DS1, DS2),
3. onderscheiden methodische invalshoeken van de pedagogiek van waaruit pedagogische problemen kunnen worden
gedefinieerd, gesitueerd en opgelost (DS2),
4. een aantal basisdisciplines die dienstig kunnen zijn voor de pedagogische wetenschappen met accent op de inbreng
vanuit de psychologische basisdisciplines (DS1),
5. wetenschappelijke onderzoeksprocessen (DS2), en
6. ethische aspecten van wetenschapsuitoefening en beroepsuitoefening (DS1, DS2).

Vaardigheden in:
1. het aangeven waarin wetenschappelijke kennis (in humane wetenschappen) verschilt van andere vormen van kennis in
het algemeen, en met betrekking tot de pedagogiek en onderwijskunde (DS1,DS2),
2. het aangeven wat een onderwijskundige vraagstelling is (DS1,DS2),
3. het opstellen, verantwoorden en analyseren van een onderwijskundige vraagstelling (DS2),
4. het verzamelen, verwerken en analyseren en interpreteren van gegevens rond een onderwijskundige vraagstelling of
probleem (DS2),
5. het kritisch reflecteren op inhoud en aanpak van interventies in de onderwijskundige praktijk (DS1,DS2),
6. het zelfstandig verwerken van informatie en wetenschappelijke literatuur (DS1,DS2),
7. het formuleren van een onderwijskundig probleem (DS1, DS2),
8. schriftelijke en mondelinge rapportering van onderzoekshandelingen (DS1, DS2), en
9. het werken in een team (DS1).

Attitudes:
1. een kritisch-constructieve houding in functie van de optimalisatie van de onderwijskundige praktijk (DS1,DS2),
2. bereidheid tot verantwoorden van denken en handelen (DS1,DS2),
3. een onderzoekshouding (DS1,DS2), en
4. ethische benadering van onderzoeks- en praktijkprocessen (DS1,DS2) ,

Voetnoot: We beschouwen de discipline onderwijskunde als finaliteit van de opleiding maar erkennen dat deze
ondersteund wordt door de disciplines psychologie en pedagogie. Daar waar 'onderwijskunde' staat, dient dit steeds in het
achterhoofd gehouden worden.

Aanvullend op onderstaande lijst van rechtstreekse verderstudeeropties zullen studenten die in het academiejaar 2018-
2019 of later gestart zijn in de Bachelor in de onderwijskunde (180 sp) in Kortrijk en hun bachelordiploma Onderwijskunde
behaald hebben, vanaf het academiejaar 2021-2022 eveneens goed voorbereid zijn op de Master in de psychologie
(Leuven) en de Master of Psychology: Theory and Research (Leuven). Vanaf het academiejaar 2021-2022 zullen deze
studenten hierdoor rechtstreeks kunnen doorstromen in de Master in de psychologie (Leuven) en mits toelating in de
Master of Psychology: Theory and Research (Leuven)

Rechtstreeks:
Master in de pedagogische wetenschappen (Leuven)
Master in de educatieve studies (Leuven)
Specifieke lerarenopleiding gedragswetenschappen (Leuven)
Master in de educatieve studies (Leuven)
Master in de statistiek (Leuven)
Master in de sociale en culturele antropologie (Leuven)
Master in de seksuologie (Leuven)
Master of Statistics (Leuven)
Master of Social and Cultural Anthropology (Leuven)

Na toelating:
Master of Educational Studies (Leuven)

Toelating mits het volgen van een voorbereidings- of schakelprogramma of een verkorte bachelor:
Master in de logopedische en audiologische wetenschappen (nieuw programma vanaf 2018-2019) (Leuven), mits het
volgen van Voorbereidingsprogramma: Master in de logopedische en audiologische wetenschappen (voor bachelors in
de psychologie, pedagogische wetenschappen of onderwijskunde) (Leuven)

Toelatingsvoorwaarden

Bachelor in de onderwijskunde (nieuw programma vanaf 2018-2019) (Kortrijk)


Bachelor in de onderwijskunde (uitdovend programma vanaf 2018-2019) (Kortrijk)
Bachelor in de onderwijskunde (verkort programma) (uitdovend programma vanaf 2018-2019) (Kortrijk)

In het kader van de welzijnswetgeving moet van iedere student een aantal gegevens bijgehouden worden en moet de
student tijdig geïnformeerd worden over:
de risico's waaraan de student wordt blootgesteld tijdens de opleiding (practica, stages, masterproef,…)
de bij deze risico's horende preventiemaatregelen, zoals medische opvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen en
instructies.
De risico's en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de opleiding worden eenduidig vastgelegd via het
VGM-dossier opleiding. Via deze link kan je het VGM-dossier van de opleiding raadplegen.

Het VGM-dossier wordt gebruikt bij stage en/of masterproef.

Voor meer informatie omtrent stages, verwijzen we naar de volgende website: stage. Voor vragen kan je steeds contact
opnemen met Dienst VGM

INFORMATIE VOOR
› Toekomstige student
› Student
› Docenten
› Onderwijsondersteuners
› Onderwijsverantwoordelijken
› Sollicitant
› Alumnus
› Personeel
› Overheid en bedrijf
› Pers
› Schenker

SNEL NAAR...
› Faculteiten
› LRD - Kennis- en
technologietransfer
› UZ Leuven
› Jobs
› Doctoreren
› Dienst Internationalisering
› Bibliotheken
› Nieuws
› Agenda
› Cultuur
› Sport
› KU Leuven-shop

› Contact

INTERNE TOOLS
› Toledo
› KU Loket
› Webmail
› Intranet
› Wie-is-wie
› Organigram

OTHER LANGUAGES
› English
› Français
› Deutsch
› Español

› Русский

TOON MEER keyboard_arrow_down

2016 © KU Leuven Disclaimer Cookiebeleid Volg KU Leuven via