Vous êtes sur la page 1sur 46

НОЧЬ НА ЛЫСОЙ ГОРЕ

М.Мусоргский

° b 2
Allegro feroce
Piccolo & 2 ∑ ∑ ∑
œ œ œ œ œ œ
b 2 œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Flute & 2
2
pp
w
Oboe b
& 2 ∑ ∑ w
## 2 mf
Clarinet in Eb & 2 ∑ ∑ ∑

# 2 œœ # œ œœ œœ œœ œ œœ œ œœ œœ œœ œ œœ # œ œœ œœ œœ œ œœ œ œœ œœ œœ œ œœ # œ œœ œœ œœ œ œœ œ œœ œœ œœ œ
Clarinet in Bb & 2 #œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ
pp
# 2 œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œ œœ œ œœœ
Clarinet in Bb & 2 ∑ #œ œ œ œ ∑ #œ œ œ œ #œ œ œ œ
pp œ #œ œ œ
? 2 œ #œ œ œ
Bassoon ¢ b 2 ∑ ∑ œ #œ œ œ
°
pp
2
poco cresc.
Horn in F & 2 ∑ ∑ ∑
2 ∑ ∑ ∑
Horn in F & 2
# 2
Trumpet in Bb & 2 ∑ ∑ ∑

Trombone
B b 22 ∑ ∑ ∑
? 2
¢ b 2
∑ ∑ ∑
°? 2
Trombone

¢ 2 ∑ ∑ ∑
°
Timpani

2
Bass drum ¢/ 2 ∑ ∑ ∑
° # 2 w
con sord.

Cornet & 2 ∑ ∑ w
# 2 mp
Cornet & 2 ∑ ∑ ∑
# 2
Alto Saxophone & #2 ∑ ∑ ∑
# 2
Tenor Saxophone & 2 ∑ ∑ œ. #œ. œ. œ.
# 2 pp
& 2 ∑ ∑
œ. œ.
Tenor Saxophone
# œ. œ.
# 2
pp

Tenor Saxophone & 2 ∑ ∑ ∑


? 2
¢ b 2
I
Tuba ∑ ∑
œ. # œ. œ. œ.
pp
Ночь на Лысой горе

. .
œ nœ œ œbœ œ œ œ œ œ. œ nœ œ œ nœ œœœœ
2

° œ.
4

Picc. & b ∑
. .
œ nœ œ œbœ œ œ œ œ œ. œ nœ œ œ nœ œœœœ
p
œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .
Fl. &b
w p

œ nœ œ œ b œ .
œ œ œ œ œ.
œ nœ œ œ nœ .
b œœœœ
Ob. & w œ.
p
mf
. .
œ #œ œ œ n œ
œ œ œ œ œ.
œ #œ œ œ # œ
œœœœ
# œ.
Eb Cl. &# ∑

# œœ # œ œœ œœ œœ œ œœ œ œœ œœ œœ œ ˙˙ # ˙
p
˙ ˙ ˙ #˙ ˙ ˙
Cl. & #œ œ œ œ #˙ ˙ ˙ ˙ #˙ ˙ ˙
p
# . .
& œ #œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œœ nnœœ. œœ œœ œ œ œ. œ #œ œ œœ #œœ. œœ œœ œ œ
œ œ. œ#œ œ œœ œ. œ#œ œ œœ
Cl.
#œ œ p
. .
?b œ #œ œ œ œ . œ nœ œ œ b œ œ œ œ œ œ . œ nœ œ œ b œ œ œ œ œ
Bsn ¢ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ
°
p p

∑ w w
Hn & w w
p
∑ w w
Hn & w w
# p
Tpt & ∑ ∑ ∑
Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑
?
¢ b ∑ ∑ ∑
°? æ æ
Tbn.

Timp. ¢ ∑ wæ wæ
° p
B. D. ¢ / ∑ ∑ ∑
° # w w ∑ ∑
Cor. &

# mp
Cor. & ∑ ∑ ∑
## ∑ ∑ ∑
A. Sax. &

# . œ. nœ #œ
T. Sax. & œ #œ. œ. ˙ Œ ˙ Œ
p p
# pp
mf mf

T. Sax. &
œ. # œ. œ. œ. œ #œ œ œ œ #œ œ œ
# pp
∑ ∑ ∑
T. Sax. &

?
Tba ¢ b
I

œ. # œ. œ. œ. œ #œ œ œ œ #œ œ œ
pp
Ночь на Лысой горе

œ.
œœœœ œœœœ
3

° b œJ ‰ Œ œ.
7

Picc. & Ó ∑
œ œ œ œ œ. œœœœ
p
œ œ œ œ
œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .
p

Fl. & b
p
w w p
.
Ob. & b w w œ. œœœœœ œœœœ
mp p

œ. œ œ œ œ
## œ ‰ Œ œ . œœœœ
Eb Cl. & J Ó ∑
œ œ œ œ
p
# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙ # ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
p
# œ œ œ œ # œ œ œ œ
Cl. & #œ œ œ œ #œ œ œ œ #˙ ˙ ˙

&
# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
#œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ.. œœœœ
Cl.
œ œ œ œ œ. œœœ œœœœ
#œ œ #œ œ
p
œ. œ œ œ œ
?b œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ. œ œ œ œ
Bsn ¢ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ
°
p

∑ ∑ w
Hn & w
p
∑ ∑ w
Hn & w
# p
Tpt & ∑ ∑ ∑
Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑
?
¢ b
∑ ∑ ∑
°? æ
Tbn.

Timp. ¢ ∑ ∑ wæ
°
B. D. ¢ /
p
∑ ∑ ∑
° # w w
w
w ∑
Cor. &

# ∑ ∑ ∑
Cor. &

## ∑ ∑ ∑
A. Sax. &

# . œ
T. Sax. & œ #œ. œ. œ. œ. #œ. œ. œ. ˙ Œ
p
# pp pp mf

T. Sax. & ∑
œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ.
# pp pp
T. Sax. & ∑ ∑ ∑
?
Tba ¢ b
I I

œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ.
pp pp
Ночь на Лысой горе


nœ œ œ œ . œœœœ œ
4

° b
1
10
œ.
Picc. & J ‰ Œ Ó ∑

œ. n œ œ œ œ # œ. œœœœ
œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ. # œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
Fl. &b
p
.
ff

& b œ. nœ œ œ œ #œ œœœœ ˙ j
œ ‰ Œ œœ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Ob.
p
. . . . . . . .
ff

# œ. #œ œ œ œ # œ . œœœœ ˙
œ ‰ Œ œ. #œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Eb Cl. &# J
œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
p ff
# ˙˙ # ˙ ˙ ˙
Cl. & #˙ ˙ ˙ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ff
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
##œ œ œ œœ ##œœ ‰ Œ
& œ. œ œ
œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ
#œ œ œ J
œ.
Cl.
ff
p
# œj
œ œ
? œ . nœ œ
Bsn ¢ b œ #œ
‰ Œ ˙ œ ‰ Œ

œ œ ˙ œJ
° pw
Hn & ∑ ∑
w
w ∑ ∑
Hn & w
#
Tpt & ∑ ∑ ∑

Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑
?
¢ b
∑ ∑ ∑
°? æ
Tbn.

Timp. ¢ wæ œ Œ Ó ∑
° æ
B. D. ¢ / ∑ ∑ w
° #
Cor. & ∑ ∑ œœ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
. . . . . . . .
# ∑ ∑
ff

Cor. &

## ∑ ∑ ∑
A. Sax. &

# #œ
T. Sax. & ˙ Œ ∑ ∑
p mf
# Œ ∑
T. Sax. &
œ. # œ. œ. œ. ˙ œ
#
T. Sax. & ∑ ∑ ∑
?b
¢
Tba Œ ∑
œ #œ œ œ ˙ œ
Ночь на Лысой горе
5

° b
13

Picc. & ∑ ∑ ∑
œœ. # œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. # œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. # œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
Fl. &b

Ob. &b œœ
. #œ. œ œ. œ œœ
.
œœ
. œ. œ œ. œ œœ
.
œœ
. #œ. œ œ. œ œœ
.
œœ
. œ. œ œ. œ œœ
.
œœ
. #œ. œ œ. œ œœ
.
œœ
. œ. œ œ. œ œœ
.
# œ. #œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. #œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. #œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Eb Cl. &#
# œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Cl. &
# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Cl. &
?
¢ b
Bsn ∑ ∑ ∑
°
Hn & ∑ ∑ ∑

Hn & ∑ ∑ ∑
#
Tpt & ∑ ∑ ∑
>
w >
w
Bb ∑ w
Tbn. w
f
?b >
w >
¢
Tbn. ∑ w
°?
f

Timp. ¢ ∑ ∑ ∑
° æ æ æ
B. D. ¢ / w w w
° #
Cor. & œœ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
#
Cor. & ∑ ∑ ∑
## ∑ ∑ ∑
A. Sax. &

# >
w >
w
T. Sax. & ∑
f
# ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

# ∑
T. Sax. & w w
f > >
?
¢ b

Tba
w
> w
f
>
Ночь на Лысой горе
6

°
16

Picc. & b ∑ ∑ ∑
œœ. # œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. n œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. n œœ. # œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
Fl. &b

&b œœ #œ. œ œ. œ œœ œœ œ. œ œ. œ œœ œœ nœ. œ œ. œ œœ œœ


œœ nœœ #œœ œœ œœ œœ œœ
œ. œ œ. œ œœ œœ
Ob.
. . . . . . .
. . . . . . . . .
# œ. #œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. #œ. œ. œ. œ.
œ. #œ. ‹œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
&#
œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. # œ. œ. œ. œ. œ.
Eb Cl.

# œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Cl. &
# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Cl. &
?
¢ b
Bsn ∑ ∑ ∑
°
Hn & ∑ ∑ ∑

Hn & ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑
Tpt &
>˙ >˙ >
#w
Bb ˙ ˙
#w
˙ ˙ ˙

Tbn.

? > >˙ >˙ >


#w
¢ b
Tbn.
˙ ˙
°?
Timp. ¢ ∑ ∑ ∑
° æ æ æ
B. D. ¢ / w w w
° # œœ.# œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. #œœ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Cor. & œœ. #œ. œ œ. œ œœ. œœ. œ. œ œ. œ œœ. . . . . . . . .
#
Cor. & ∑ ∑ ∑
## ∑ ∑ ∑
A. Sax. &

# ˙ >˙ >˙ >˙ #w


T. Sax. &
#
T. Sax. & ∑ ∑ ∑
#
& ˙ ˙ #w
>˙ >˙ >
T. Sax.

?
¢ b ˙ #w
>˙ >˙ >˙
Tba
Ночь на Лысой горе
7

° b
19

& ∑ ∑ ∑
n œœ. # œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
Picc.
œœ. #œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. #œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
Fl. &b

& b nœœ. #œœ. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ


Ob.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
## #œ. ‹œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. #œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. #œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
&
. .
Eb Cl.
. . œ. œ. œ œ. œ. œ œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
# #œ #œ
Cl. &
# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Cl. &
?b
¢
3

Bsn ∑ w ˙ œ œ œ
w ˙ œ œ œ
°
Hn & ∑ ∑ ∑

Hn & ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑
Tpt &

B b ##˙˙ w ˙ œ œ œ
3
˙
а2

>
Tbn.

? b #˙ >˙ ff

¢
3
w ˙ œ œ œ
>
Tbn.

°? ff
Timp. ¢ ∑ ∑ ∑
° æ æ æ
B. D. ¢ / w w w
° # #œ
mf

Cor. & œ. #œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
. . . . . . . .
œœ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
. . . . . . . .
#
Cor. & ∑ ∑ ∑
## ∑ ∑ ∑
A. Sax. &

# #˙ >
w ˙ œ œ
3
œ
T. Sax. &

#
ff

T. Sax. & ∑ ∑ ∑
# >
˙
3
T. Sax. & # ˙
w
> ˙ œ œ œ
ff
?b
Tba ¢ #˙ >˙ w ˙ œ œ œ
> 3
ff
Ночь на Лысой горе
8

° b
22
2
∑ ∑ œ ‰ Œ Ó œ ‰ Œ Ó
Picc. & J J
œœ. # œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. # œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ œœ
sf sf

Fl. &b J ‰ Œ Ó J ‰ Œ Ó
œœ ‰ Œ
sf sf
œ ‰ Œ
&b œœ
. #œ. œ œ. œ œœ. œœ. œ. œ œ. œ œœ. œœ. #œ. œ œ. œ œœ. œœ. œ. œ œ. œ œœ. Ó œJ Ó
J
Ob.

œ
sf sf
## œ. #œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. #œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
Eb Cl. & J ‰ Œ Ó J ‰ Œ Ó
sfœ œ
. . . . . . . . . . . . . . . . sf
# œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ J ‰ Œ œ ‰ Œ
Cl. & Ó J Ó
# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œœ
sf sfœ
œ ‰ Œ
Cl. & J ‰ Œ Ó J Ó
?b j j
¢
3 sf sf
Bsn w ˙ œ œ œ œ ‰ Œ Ó œ ‰ Œ Ó
w ˙ œ œ œ œ œ
° sf
œœ ‰ Œ œœsf ‰ Œ
Ó Ó
3
?
Hn & ww ˙˙ œœ œœ œœ J J
sf
j
ff sf
j
œ ‰ Œ Ó œœ ‰ Œ Ó
3 а2
?
Hn & ww ˙˙ œœ œœ œœ
sf sf
>
ff
# а2 w ˙ œ œ œ 3
œœ ‰ Œ œœ ‰ Œ
& Ó J Ó
Tpt
J
B b ww ˙˙ œœ œœ œœ œœ ‰ Œ œ ‰ Œ
3 sf sf
Ó œ Ó
Tbn.
J J
sf sf
?b j j
¢
3
w ˙ œ œ œ œ ‰ Œ Ó œ ‰ Œ Ó
°? >
Tbn.

¢ ææ ææ
sf sf
w w œ ‰ Œ Ó œ ‰ Œ Ó
J J
°
Timp.

æ æ
sf sf
j j
¢/ w w œ ‰ Œ Ó œ ‰ Œ Ó
° #
B. D.
sfœ
œœ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ œœ œœ œsfœ ‰ Œ
Cor. & . . . . . . . . . . . . . œ. œ œ. œ œœ. œ
J
‰ Œ Ó J Ó
sf
>
sf
# w ˙ œ œ œ
3
j ‰ Œ Ó j
Cor. & œ œ ‰ Œ Ó
## ff w 3 sf
j sf
j
A. Sax. & w ˙˙ œœ œœ œœ œœ ‰ Œ Ó œœ ‰ Œ Ó
>
sf
# w
ff sf
˙ œ œ œ œ ‰ Œ Ó œ ‰ Œ Ó
T. Sax. & J J
# ff j j
3 sf sf
œ ‰ Œ Ó œ ‰ Œ Ó
3
T. Sax. &
ww ˙˙ œœ œœ œœ
# ff
sf sf

T. Sax. &
j‰ Œ Ó j‰ Œ Ó
w
> ˙ œ œ œ œ œ
3

œ œ œ œj ‰ Œ j
ff
? w
Tba ¢ b
sf sf
˙ Ó œ ‰ Œ Ó
w
> ˙ œ œ œ œ œ
ff 3 sf sf
Ночь на Лысой горе
9

° b #œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ #œ œ
26 . . œ œ œ œ œ œ #œ
Picc. & J ‰ Œ Ó
# œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ
f
nœ œ œ œ
Fl. & b
J ‰ Œ Ó
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ b œ œ #œ œ
Ob. & b
œ œ œœ œœ œœ œœ nœœ œœ
# œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. œ. # œ œ
f
œ œ œ œ #œ œ
Eb Cl. &
## #œ œ œ œ œ œ nœ œ

# #œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ #œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ #œœ œœ œ œ œœ œœ n œœ œœ


f

Cl. &
#œ œ œ
#
f f
Cl. &

f ˙
n˙ ˙ ˙ ˙ n˙ ˙ ˙ ˙ n˙ ˙ ˙
а2œ. œ.
? J ≈ œJ . ≈ J ≈ œ.
¢ b
∑ ∑ J ≈
°?
Bsn

Hn w w w
w w w
?
f
Hn w w w
w w w
# f
Tpt & ∑ ∑ ∑
Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑
?
¢ b
∑ ∑ ∑
°?
Tbn.

Timp. ¢
ææ ææ ææ
w w w
°
f

B. D. ¢ / ∑ ∑ ∑
° # œ.
I con sord.
≈ œ . ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ . ≈# œ . ≈ j ≈
œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. nœœ. œœ.
#div.
Cor. & J J J J J J J #œ .
# ∑ ∑
f

Cor. &

##
A. Sax. & ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. ≈
T. Sax. & J J J
J
#
T. Sax. & ∑ ∑ ∑
#
T. Sax. & w w w
mf
?
¢ b w
II

w w
Tba

f
Ночь на Лысой горе
10

°
29

Picc. & b ∑ ∑ ∑

Fl. &b ∑ ∑ ∑
#œ œœ œœ œœ nœœ œœ #œ œ
Ob. &b œ œ œ œœ ‰ Œ
J
Ó ∑
# œ œ œ œ œ œ œ #œ ‰ Œ
Eb Cl. & # #œ J Ó ∑
# #œœ œœ œœ œœ #œœ œœ ‹œœ nœœ #œ
& J j
#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Cl.

#
Cl. &
˙ n˙ ˙ ˙ œ œ œ œ nœ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ
œ.
? b J ≈ œJ . ≈ nœJ . ≈ #œ. ≈ #œœ œœ œœ œœ bœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ œœ œœ
Bsn ¢ J
°?
Hn w ∑ ∑ &
w
? ∑ ∑
Hn w &
w
#
Tpt & ∑ ∑ ∑

Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tbn. ∑ ∑ ∑
°? w
Timp. ¢ w w
æ æ æ
°
B. D. ¢ / ∑ ∑ ∑
° # #œœ œœ œœ œœ #œœ œœ #œœ œœ œœ ‰ Œ Ó ∑
Cor. &
J
#
Cor. & ∑ ∑ ∑
##
A. Sax. & ∑ ∑ ∑
# œ. ≈ œ. ≈ #œ. ≈ j ≈
T. Sax. & J J #œ . œ œ œ œ nœ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ
J
# ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

# œ œ œ œ œ œ œ œ
T. Sax. & w #œ œ œ œ œ œ œ œ
?
Tba ¢ b j ‰ Œ Ó ∑
w œ
Ночь на Лысой горе
11

° œ œ ‰ Œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ
J ‰ Œ U
32
œbœ œ œœœ
Picc. & b Ó J ‰ Œ Ó Ó
#œ œ œ J
sf
˙ ˙ ˙
sf sf
œ
œbœ œ n œ œœ œœœ
˙ œ
#œ œ œ
J ‰ Œ J ‰ Œ J ‰ Œ U
Fl. &b Ó Ó Ó
sf
˙ ˙ ˙
sf sf
nœœ ‰ Œ ˙ œ
Ob. &b Ó
œbœ œ
J Ó #œ œ œ
œœ ‰ Œ
J
œœœ J ‰ Œ U
Ó
sf sf sf

# œnœ œ œ #œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ ‰ Œ U
J ‰ Œ J ‰ Œ
Eb Cl. &# Ó Ó œœœ J Ó
sf sf
˙ ˙ ˙
sf
œ œ ˙ œ
#
‰ œnœ œ J ‰ Œ ‰#œ œ œ J ‰ Œ
œœœ J ‰ Œ U
Ó
&
œ.
Cl.
sf œ. sf sf
˙ ˙ ˙ ˙ œ
# ‰ œnœ #œJ ‰ Œ
œ
‰#œ œ œ œJ ‰ Œ œœœ J ‰ Œ U
Ó
Cl. &
n œ. œ.
j‰ Œ U
sf sf
? b b˙˙ œœ ‰ Œ
sf
˙˙ œœ ‰ Œ j
¢
а2

J œ ‰ Œ Ó œ Ó
°
Bsn
J sf j U
bœœ ‰ Œ œœ ‰ Œ
ff
Hn & Ó J
Ó
J
w
w
œœ ‰ Œ Ó
ff sf
j U
sf sf

& Ó bœœ ‰ Œ Ó œœ ‰ Œ w œœ ‰ Œ Ó
Hn
J J w
sf sf ff sf
# ∑ ∑ w
w œœ ‰ Œ UÓ
Tpt & J
Bb
ff
œœ ‰ Œ sf U
∑ ∑ Ó ∑
Tbn.
J U
? j
¢ b
f
∑ ∑ œ ‰ Œ Ó ∑
°?
Tbn.

j U
¢
f
∑ ∑ œ ‰ Œ Ó ∑
°
Timp.
U
¢/ Ó
f
B. D. œ Œ Ó œ Œ œ Œ Ó ∑
° #
sf sf f
con sord. w œ U
Cor. & ∑ ∑ J ‰ Œ Ó
# Ó j j ff U
Cor. & œ ‰ Œ Ó œ ‰ Œ w œ ‰ Œ Ó
J
## Ó j U
nœœ ‰ Œ œœ ‰ Œ
sf sf
w œœ ‰ Œ Ó
ff
A. Sax. & Ó w
J J
œ ‰ Œ U
sf sf ff
# nœ ‰ Œ œ ‰ Œ w
T. Sax. & Ó J Ó J J Ó
# sf sf ff а2 U
& ∑ ∑ œ ‰ Œ Ó ∑
T. Sax.
J
# j j‰ Œ
ff U
T. Sax. & Ó nœ ‰ Œ Ó
œ
w œ ‰ Œ Ó
J
?b Œ
sf sf ff
j U
¢
Ó Œ Ó œ ‰ Œ Ó ∑
Tba œ #œ
œ #œ œ
Ночь на Лысой горе
12

° b
36
3
Picc. & ∑ ∑ ∑
a2 œ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ
Fl. &b
pp poco cresc.
w
Ob. &b ∑ ∑ w
mp
#
Eb Cl. &# ∑ ∑ ∑
bœ œ bœ œ bœ œ
# œœ œœ œœ bœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ bœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ bœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ
div.

Cl. &
pp poco cresc.

# a2œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œœœ
&
œ œ bœ. œ
Cl.
pp .
œ œ. bœ œ.
pp
?b
¢
Bsn ∑ ∑ œ œ bœ œ
° pp poco cresc.
Hn & ∑ ∑ ∑

Hn & ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑
Tpt &
Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑
?
¢ b
∑ ∑ ∑
°?
Tbn.

Timp. ¢ ∑ ∑ ∑
°
B. D. ¢ / ∑ ∑ ∑
° # w
div.
∑ ∑ w
con sord.
Cor. &
mp
#
Cor. & ∑ ∑ ∑
## ∑ ∑ ∑
A. Sax. &

#
T. Sax. & ∑ ∑
œ. œ. bœ. œ.
# pp poco cresc.
T. Sax. & ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑
& œ. bœ.
œ. œ.
T. Sax.
pp poco cresc.
?
¢ b
Tba ∑ ∑
II œ. œ. b œ. œ.
pp poco cresc.
Ночь на Лысой горе

bœ b œ œ œ œ œ. nœ œœœœ
œbœbœbœ . œnœbœbœ .
13

° b œ.
39

Picc. & ∑
p f p f

œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ b œ b œ b œ b œ. b œ œ œ œ œ. œ n œ b œ b œ n œ. œœœœ
Fl. &b
p p
w
f f
. .
œ bœ bœ bœ bœ
bœ œ œ œ œ.
œ nœ b œ b œ nœ
œœœœ
Ob. & w
b œ.
p f p f

œ b œ b œ n œ b œ.
b œ œ œ œ œ.
œ n œ b œ n œ n œ.
œœœœ
# œ.
Eb Cl. &# ∑
œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ p˙ ˙ ˙
f
˙ ˙p ˙ ˙
f
˙
#
Cl. & œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
mp

œ bœ bœ nnœœ bbœœ..
œœœœ œ
œ nœ bœ nnœœ nnœœ..
# œœœœ
& œœ œ œ bœ œ œbœœ œ œ œ œ œ œœ.. œ bœ bœ œ œ œ œ œ..
œ nœ b œ œœœœ
œ œ
Cl.
p f p f j
. b œ. b œ b œ . œ œ œ œ œ. œ œ b œ œ b œ n
? b œœ œ. œ. œ. œ b œ b œ
œ‰
Œ
Bsn ¢ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ

°
p f
w w
Hn & ∑ w w
mp

∑ w w
Hn & w w
# mp
Tpt & ∑ ∑ ∑
Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑
?
Tbn. ¢ b ∑ ∑ ∑
°? æ æ
Timp. ¢ ∑ bwæ bwæ
°
B. D. ¢ /
p
∑ ∑ ∑
° # w
w
Cor. & ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑
Cor. &
## ∑ ∑ ∑
A. Sax. &
# bœ. bœ nœ
T. Sax. &
œ. œ. œ. ˙ J ‰ Œ ˙ J ‰ Œ
# ∑ ∑ ∑
T. Sax. &
#
T. Sax. &
œ. œ. bœ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
?
Tba ¢ b b œ.
œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
Ночь на Лысой горе

bœ bœ œ œ œ
œbœbœbœ .
14

° b œJ ‰ Œ
4
42 œ.
Picc. & Ó ∑
p f

œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ b œ b œ b œ b œ. bœ œ œ œ
Fl. &b
pp p f
.
œ bœ bœ bœ bœ
bœ œ œ œ
Ob. & b œJ ‰ Œ Ó ∑ œ.
p f

œ. œ b œ b œ n œ b œ.
bœ œ œ œ
## œJ ‰ Œ
Eb Cl. & Ó ∑
œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ p˙ ˙ f
˙ ˙
# œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙
Cl. & ˙
pp

œ bœ bœ nnœœ bbœœ..
œœœœ
mp
#
& œœ œ œ bœ œ œbœœ œ œ œ œ œ œœ œ œ bœ œ œbœœ œ œ œ œ œ œœ.. œœœœ
œ œ œ œ œ bœ bœ
Cl.
p f

œ. œ b œ b œ b œ b œ.
. b œ. b œ. œœœœ
? b œœ œ. œ. œ. œ. œ.
Bsn ¢ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ

°
p f
w
Hn & ∑ ∑ w
mp
w
Hn & ∑ ∑ w
# ∑ ∑
mp

Tpt &
Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑
?
Tbn. ¢ b ∑ ∑ ∑
°? æ
Timp. ¢ ∑ ∑ bwæ
°
B. D. ¢ /
p
∑ ∑ ∑
° # w w
w
w ∑
Cor. &
#
Cor. & ∑ ∑ ∑
##
A. Sax. & ∑ ∑ ∑
# œ. bœ. bœ. bœ
T. Sax. & œ. œ. œ. œ. œ. ˙ J ‰ Œ
# ∑ ∑ ∑
T. Sax. &
#
& œ. bœ. œ. bœ. œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ
T. Sax.

?
Tba ¢ b b œ. b œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ
Ночь на Лысой горе

nœ œœœœ œ
œnœbœbœ .
15

° b
5
45 œ.
Picc. & J ‰ Œ Ó ∑
p f

œ. œ n œ b œ b œ n œ. œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ b œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
Fl. &b
p f ff
.
œ nœ b œ b œ nœ
œœœœ ˙
Ob. & b œ. œ ‰ Œ
J bœœ. œ. œ œ. œ œœ. œœ. œ. œ œ. œ œœ.
p f ff

œ n œ b œ n œ n œ.
œœœœ ˙
# œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Eb Cl. &# J ‰ Œ
œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
p

# ˙˙ ˙˙
˙
f ff
˙
Cl. & ˙ ˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ

b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
ff

œ nœ bœ nnœœ nnœœ..
# œ. œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ
œœœœ œ œ œ œ
а2
&
œ. œ nœ b œ
Cl.
ff
p f

œ œ b œ b œ n œ.
œœœœ ˙
? b œ. œ
Bsn ¢ œ œ œ œ ˙ œJ ‰ Œ ∑
° w f
∑ ∑
Hn & w
w
Hn & w ∑ ∑
#
Tpt & ∑ ∑ ∑
Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑
?
¢ b
∑ ∑ ∑
°? ææ
Tbn.

Timp. ¢ bw bœ Œ Ó ∑
° æ
B. D. ¢ / ∑ ∑ w
° #
Cor. & ∑ ∑ bœœ. œ. œ œ. œ œœ. œœ. œ. œ œ. œ œœ.
# ∑ ∑
f

Cor. &

## ∑ ∑ ∑
A. Sax. &

# ˙ nœ
T. Sax. &
J ‰ Œ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

#
T. Sax. & j ‰ Œ ∑
œ œ œ œ ˙ œ
?
Tba ¢ b j ‰ Œ ∑
œ œ œ œ ˙ œ
Ночь на Лысой горе
16

°
48

Picc. & b ∑ ∑ ∑ ∑
. . . . . . . . . . . . . . . .
b œœ œœ. œœ. œœ œœ œœ. œœ. œœ b œœ œœ. œœ. œœ œœ œœ. œœ. œœ b œœ œœ. œœ. œœ œœ œœ. œœ. œœ b œœ œœ. œœ. œœ œœ œœ. œœ. œœ
Fl. &b

Ob. & b bœœ. œ. œ œ. œ œœ. œœ


. œ. œ œ. œ œœ. bœœ. œ. œ œ. œ œœ. œœ
. œ. œ œ. œ œœ. bœœ. œ. œ œ. œ œœ. œœ
. œ. œ œ. œ œœ. bœœ. œ. œ œ. œ œœ. œœ
. œ. œ œ. œ œœ.

## œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Eb Cl. &
. . . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
# œ œ œœ
Cl. &
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ
Cl. ¢&
° #
Tpt & ∑ ∑ ∑ ∑
>
bw >
Bb ∑
w ˙ b>˙
Tbn. bw w ˙ b˙
f
> >
?b bw w ˙ b>˙
Tbn. ¢ ∑

°?
f

¢
Timp. ∑ ∑ ∑ ∑

° æ æ æ æ
B. D. ¢/ w w w w
° # œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ
Cor. & bœ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. bœ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. bœ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. bœ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

#
A. Sax. &# ∑ ∑ ∑ ∑

# >
bw >
w ˙ n>˙
T. Sax. & ∑
f

# ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

#
& ∑ bw w ˙ n>˙
> >
T. Sax.

f
?
¢ b

Tba bw
> w ˙ b >˙
II f
>
Ночь на Лысой горе
17

° b
52

& ∑ ∑ ∑ ∑
. . . . . . . .
Picc.
b œœ œœ. œœ. œœ œœ œœ. œœ. œœ b œœ. n œœ. œœ. œœ. b œœ œœ. œœ. œœ b œœ. n œœ. œœ. œœ. b œœ œœ. œœ. œœ b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œœœœœœœœ
Fl. &b
. . . œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
& b bœœ œœ œœ œœ bœœ œœ
Ob. bœœ. nœœ. œœ
.
œœ
.
œœ
.
œœ
.
œœ
.
œœ
. bœœ. nœœ. œœ
. . ..
œœ
.
œœ
. .
bœœ
.
œœ
.
œœ
.
œœ
.
œœ
.
œœ
.
œœ
.
œœ
.
. . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. #œ. œ. œ. œ. œ. #œ. œ. b œ œ. œ. œ.
## b œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
&
b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Eb Cl.

#
&
. . . œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Cl.

# œ œ œ
Cl. &
?
¢ b
∑ ∑ ∑ bw
bw
Bsn
>
°
ff

Hn & ∑ ∑ ∑ ∑

Hn & ∑ ∑ ∑ ∑
#
Tpt & ∑ ∑ ∑ ∑
> >˙ >
nw ˙ >˙
B b ˙˙ bw
а2
˙ nw ˙ ˙
>
Tbn.

> >˙
? b >˙ >˙ >
ff
#w #˙
¢ bw
°?
Tbn.
ff
Timp. ¢ ∑ ∑ ∑ ∑
° æ æ æ æ
B. D. ¢ / w w w w
° # bœœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œ. #œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . #œ. œ. œ. bœ. œ. œ. œ. mfnœ
œ
Cor. & bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
. . . . . . . .
# ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

## ∑ ∑ ∑ ∑
A. Sax. &

b >˙ >˙
# >˙ nw ˙ >
bw
T. Sax. &

# ∑ ∑ ∑
ff

T. Sax. &

# >˙
T. Sax. & ˙ b˙ nw ˙
> > bw
>
ff
?
Tba ¢ b ˙
b>˙ nw ˙
>˙ > bw
>
ff
Ночь на Лысой горе
18

°
56

Picc. & b ∑ ∑ ∑ œ‰ Œ Ó
J
œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. . . . . . . . .
sf
b œœ œœ. œœ. œœ œœ œœ. œœ. œœ b∫ œœ b œœ. œœ. œœ œœ œœ. œœ. œœ bb œœ
Fl. &b J ‰ Œ Ó
sf
j
Ob. &b œœ
. œœ. œœ. œœ
.
œœ
. œœ. œœ. œœ
. bœœ. œ. œ œ. œ œœ. œœ
. œ. œ œ. œ œœ. b∫œœ. bœ. œ œ. œ œœ. œœ
. œ. œ œ. œ œœ. bbœœ ‰ Œ Ó
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. bœ. nœ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. nœ
sf
#
Eb Cl. &# J ‰ Œ Ó
. . . . . . . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ
# œœœœœœœœ
sf

J ‰ Œ Ó
Cl. &
# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ
sf

Cl. & J ‰ Œ Ó
j
3
?
sf

¢ b ˙˙
3
bœ œ œ bw ˙ œ œ œ œ‰ Œ Ó
bœ œ œ bw ˙
Bsn
œ œ œ œ
° bœj ‰ Œ Ó
sf
3

Hn & ∑ bbww ˙˙ bbœœ œœ œœ œ


ff 3 sf
j
Hn & ∑ bbww ˙˙ bbœœ œœ œœ bœœ ‰ Œ Ó
ff sf
# >
nw ˙ nœ œ œ 3
nœœ ‰ Œ Ó

а2
Tpt & J
œ œ œ bb ww ˙˙
sf
Bb ˙ bbœœ œœ œœ bœœ ‰ Œ Ó
а2 3 3

Tbn. J
?
3
> sf
j
Tbn. ¢ b ˙
3
bœ œ œ bw ˙ œ œ œ œ‰ Œ Ó
°?
Timp. ¢
sf
∑ ∑ ∑ ∑
° æ æ æ
B. D. ¢ / w w w œœ Œ Ó
° # œœœœœœœœ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. bœœ. œ. œ œ. œ œœ. œœ. œ. œ œ. œ œœ. bbœœ. bœ. œ œ. œ œœ. œœ. œ. œ œ. œ œœ. bnœœ ‰
sf
Cor. & Œ Ó
J
# >
nw ˙ nœ œ œ nœ ‰
3
sf

Cor. & ∑ J Œ Ó
##
ff 3 sf
j
A. Sax. & ∑ bb ww ˙˙ nœœ œœ œœ nœœ ‰ Œ Ó
ff >
# ˙ nw ˙ nœ œ œ nœ ‰
sf
bœ œ œ
3

T. Sax. & J Œ Ó
j
3 sf
#
ff
∑ bw ˙ œ œ œ œ
nœ ‰ Œ Ó
3
T. Sax. & nw ˙ nœ œ œ
# 3 ff sf
j
T. Sax. & ˙ bœ œ œ nw
> ˙ nœ œ œ nœ ‰ Œ Ó
j
ff
?b
3 sf

¢
bw ˙ œ œ œ bœ ‰ Œ Ó
˙ bœ œ œ bw ˙
Tba

ff > œ œ œ bœ
3 3 sf
Ночь на Лысой горе
19

° b
60

& œ‰ Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Picc. J
b œœ
sf

Fl. & b J ‰ Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
sf
b œœ ‰ Œ
Ob. & b J Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
## œJ ‰ Œ
sf

Eb Cl. & Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
sf
œ
# J ‰ Œ
Cl. & Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
sf
# b œœ ‰ Œ
Cl. & J Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
sf
j
Bsn ¢ b œ‰ Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

° j
sf

Hn & bœœ ‰ Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
sf
& bbœœ ‰ Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hn
J
#
sf

& bœœ ‰ Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpt
J
sf
Bb bœœ
Tbn. J ‰ Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
sf
? bœ
¢ b J ‰ Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°?
Tbn.

Timp. ¢
sf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
B. D. ¢ /
œœ Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° # nœœ ‰ Œ Ó
sf

Cor. & J ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# j
sf

Cor. & bœ ‰ Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
## sf
nœœ ‰ Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
A. Sax. &
sf
J
# nœ ‰ Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. & J
# sfœ
T. Sax. & bœJ ‰ Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
sf
# j
T. Sax. & bœ ‰ Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? b sf j ‰ Œ
¢
Tba œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ
sf
Ночь на Лысой горе
20

°
68

Picc. & b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fl. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Eb Cl. &# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cl. &
?
¢ b
Bsn ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hn &

Hn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpt &

Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tbn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°?
Timp. ¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
B. D. ¢ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

##
A. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

#
T. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tba ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ночь на Лысой горе
21

° b
77

Picc. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fl. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Eb Cl. &# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cl. &
?
¢ b
Bsn ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hn &

Hn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpt &

Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tbn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°?
Timp. ¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
B. D. ¢ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

##
A. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

#
T. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tba ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ночь на Лысой горе
22

°
86

Picc. & b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fl. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Eb Cl. &# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cl. &
?
¢ b
Bsn ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hn &

Hn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpt &

Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tbn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°?
Timp. ¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
B. D. ¢ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

##
A. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

#
T. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tba ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ночь на Лысой горе
23

° b
95

Picc. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fl. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Eb Cl. &# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cl. &
?
¢ b
Bsn ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hn &

Hn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpt &

Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tbn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°?
Timp. ¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
B. D. ¢ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

##
A. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

#
T. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tba ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ночь на Лысой горе
24

°
104

Picc. & b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fl. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Eb Cl. &# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cl. &
?
¢ b
Bsn ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hn &

Hn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpt &

Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tbn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°?
Timp. ¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
B. D. ¢ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

##
A. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

#
T. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tba ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ночь на Лысой горе
25

° b
113

Picc. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fl. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Eb Cl. &# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cl. &
?
¢ b
Bsn ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hn &

Hn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpt &

Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tbn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°?
Timp. ¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
B. D. ¢ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

##
A. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

#
T. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tba ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ночь на Лысой горе
26

°
122

Picc. & b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fl. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Eb Cl. &# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cl. &
?
¢ b
Bsn ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hn &

Hn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpt &

Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tbn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°?
Timp. ¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
B. D. ¢ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

##
A. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

#
T. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tba ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ночь на Лысой горе
27

° b
131

Picc. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fl. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Eb Cl. &# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cl. &
?
¢ b
Bsn ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hn &

Hn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpt &

Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tbn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°?
Timp. ¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
B. D. ¢ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

##
A. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

#
T. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tba ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ночь на Лысой горе
28

°
140

Picc. & b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fl. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Eb Cl. &# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cl. &
?
¢ b
Bsn ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hn &

Hn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpt &

Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tbn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°?
Timp. ¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
B. D. ¢ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

##
A. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

#
T. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tba ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ночь на Лысой горе
29

° b
149

Picc. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fl. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Eb Cl. &# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cl. &
?
¢ b
Bsn ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hn &

Hn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpt &

Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tbn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°?
Timp. ¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
B. D. ¢ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

##
A. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

#
T. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tba ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ночь на Лысой горе
30

°
158

Picc. & b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fl. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Eb Cl. &# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cl. &
?
¢ b
Bsn ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hn &

Hn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpt &

Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tbn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°?
Timp. ¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
B. D. ¢ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

##
A. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

#
T. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tba ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ночь на Лысой горе
31

° b
167

Picc. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fl. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Eb Cl. &# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cl. &
?
¢ b
Bsn ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hn &

Hn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpt &

Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tbn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°?
Timp. ¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
B. D. ¢ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

##
A. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

#
T. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tba ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ночь на Лысой горе
32

°
176

Picc. & b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fl. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Eb Cl. &# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cl. &
?
¢ b
Bsn ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hn &

Hn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpt &

Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tbn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°?
Timp. ¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
B. D. ¢ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

##
A. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

#
T. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tba ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ночь на Лысой горе
33

° b
185

Picc. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fl. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Eb Cl. &# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cl. &
?
¢ b
Bsn ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hn &

Hn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpt &

Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tbn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°?
Timp. ¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
B. D. ¢ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

##
A. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

#
T. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tba ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ночь на Лысой горе
34

°
194

Picc. & b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fl. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Eb Cl. &# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cl. &
?
¢ b
Bsn ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hn &

Hn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpt &

Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tbn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°?
Timp. ¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
B. D. ¢ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

##
A. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

#
T. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tba ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ночь на Лысой горе
35

° b
203

Picc. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fl. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Eb Cl. &# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cl. &
?
¢ b
Bsn ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hn &

Hn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpt &

Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tbn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°?
Timp. ¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
B. D. ¢ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

##
A. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

#
T. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tba ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ночь на Лысой горе
36

°
212

Picc. & b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fl. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Eb Cl. &# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cl. &
?
¢ b
Bsn ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hn &

Hn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpt &

Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tbn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°?
Timp. ¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
B. D. ¢ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

##
A. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

#
T. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tba ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ночь на Лысой горе
37

° b
221

Picc. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fl. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Eb Cl. &# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cl. &
?
¢ b
Bsn ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hn &

Hn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpt &

Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tbn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°?
Timp. ¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
B. D. ¢ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

##
A. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

#
T. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tba ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ночь на Лысой горе
38

°
230

Picc. & b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fl. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Eb Cl. &# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cl. &
?
¢ b
Bsn ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hn &

Hn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpt &

Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tbn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°?
Timp. ¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
B. D. ¢ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

##
A. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

#
T. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tba ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ночь на Лысой горе
39

° b
239

Picc. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fl. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Eb Cl. &# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cl. &
?
¢ b
Bsn ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hn &

Hn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpt &

Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tbn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°?
Timp. ¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
B. D. ¢ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

##
A. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

#
T. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tba ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ночь на Лысой горе
40

°
248

Picc. & b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fl. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Eb Cl. &# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cl. &
?
¢ b
Bsn ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hn &

Hn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpt &

Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tbn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°?
Timp. ¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
B. D. ¢ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

##
A. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

#
T. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tba ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ночь на Лысой горе
41

° b
257

Picc. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fl. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Eb Cl. &# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cl. &
?
¢ b
Bsn ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hn &

Hn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpt &

Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tbn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°?
Timp. ¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
B. D. ¢ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

##
A. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

#
T. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tba ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ночь на Лысой горе
42

°
266

Picc. & b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fl. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Eb Cl. &# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cl. &
?
¢ b
Bsn ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hn &

Hn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpt &

Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tbn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°?
Timp. ¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
B. D. ¢ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

##
A. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

#
T. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tba ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ночь на Лысой горе
43

° b
275

Picc. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fl. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Eb Cl. &# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cl. &
?
¢ b
Bsn ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hn &

Hn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpt &

Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tbn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°?
Timp. ¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
B. D. ¢ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

##
A. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

#
T. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tba ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ночь на Лысой горе
44

°
284

Picc. & b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fl. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Eb Cl. &# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cl. &
?
¢ b
Bsn ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hn &

Hn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpt &

Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tbn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°?
Timp. ¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
B. D. ¢ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

##
A. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

#
T. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tba ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ночь на Лысой горе
45

° b
293

Picc. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fl. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Eb Cl. &# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cl. &
?
¢ b
Bsn ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hn &

Hn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpt &

Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tbn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°?
Timp. ¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
B. D. ¢ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

##
A. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

#
T. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tba ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ночь на Лысой горе
46

°
301

Picc. & b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fl. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Eb Cl. &# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cl. &
?
¢ b
Bsn ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Hn &

Hn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpt &

Tbn.
Bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tbn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°?
Timp. ¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
B. D. ¢ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. &

##
A. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sax. &

#
T. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
¢ b
Tba ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑