Vous êtes sur la page 1sur 10
REPUBLICA MOLDOVA JUDECATORIA CHISINAU REPUBLIC OF MOLDOVA ‘THE COURT OF CHISINAU SEDIUL BUIUCANI BUIUCANT at hn aoa Curtea Consttutionalé « Republiit Motdova ‘mua, Chisindu, str. Alexandru Lapusneanu 28 Jdecitoria Chisiniu (seul Buiucani) Va expediaza copia Tncheieri Nr.1-1603/19 din 22 aprile 2019, sesizarea privind exceptia de neconstituionaliiaie copia rechizitorilul in ‘cauza penal Ne1-1603/19 de acuzare a Tui Musteta Viadislay si SRL Pro Imobil Grup”, de comiterea infretunitprovizute deat, 248 alin, (2) lit. 8) Cod penal. Cu respect, Judecitor [Natalia Clevadi Soto @ secs CORTEA CONSTITUTIONAL ‘8 REPUBLIC MOLDOVA Intrare Nr_I0 oR Bs" 2, CURTEA CONSTITUTIONALA A REPUBLICII MOLDOVA ste A.LApusneanu nt.28 CChigina, MD-2004 Republica Moldova, SESIZARE privind exceptia de neconstitufionalitate ‘prezentata in conformitate cu art.135 alin(1) lita), @) din Constitute? 1. AUTORUL SESIZARIL Numele [Natalia Clevadt Functia judeedtor, Judeeatoria Chisindu (sediul Buiveani) Adresa ‘mun.Chisinau, b-dul Stefan cel Mare, 200, bir 507 Telefon (060229955 (asistent judiciar) Tl. OBIECTUL SESIZARTI Realizarea controlului consituionalititii prevederilor ar.337 din Codul de proceduta penala, sub aspectul corespunderii cu art.1,16,18,20,24,25,54 ale Constitute, Norma contest Articolul 337. Consemnarea declarailor parila sale martorilor in sedinta de judecata (1) Declarayile inculpatului, pani vatimate, parti civile, pari civilmente tesponsabile gi ale martorilor in sedinfa de judecata se consemneazi in seris de grefier ce ddocumente separate care se anexeazi Ia procesul verbal. Declaayia serisa se eiteste de cite grefier, iar dacd persoana care a depus-o eere, i se ofer posibilitatea si o citease. acd persoana care a depus declarajia confirma confinutul ei, o semneaza pe flecare _pagin8 gi la sfirgt. Daca persoana care a depus declaratia nu poate semna sau refuz8 si 0 semneze, despre aceasta se face mentiune in declarafia consemnata indicindu-se motivele refuzulul (2) Declaraia serisa se semneazi de presedintele sedinjei si de gretier, precum gi de interpret in cazul in care acesta 8 participa la declaraie (G) Dact persoana care a depus declaraia revine asupra vreuneia din declarajile sale anterioare sau face completir, rectfieiri sau preci, acestea se consemneaza si se semmeaza in condtile prezentului artical Prevederile invocate din Constituie: > Arti alin(3), Republica Moldova este un stat de drept, democratic, in care demnitatea omului, drepturile si libertafile Ini, bera dezvoltare @ personalitaqit tumane, dreptatea i pluralismul polite reprezintd valori supreme si sin garantate; > AM.16 alin(1),2), Respectarea si ocrotirea persoanei consttuie 0 Indatorire primordial a statului. Tof cetdjenii Republieit Moldova sint egali in fata legii $i a ‘autoritatilor publice, fard deosebire de rast, najionalitate, origine etnicd, limba, religie, ex, opini, apartenentd politied, avere sau de origine social; > Ar.18 alin.(1), Cetdjenit Republici! Moldova beneficiazd de protectiastatulu att in fara, cit $1 in sirdindtate; > An.20 alin (1), Orice persoand are dreptul la satisfactie efectivd din partea Iinstanjelor judecdtoresti competente impotriva actelor care Violeazt drepturile, lubertaile si imeresele sale legitime; > Ar.24 alin.(1)2), Statul garanteazd flecdrui om dreptul la vioxd gi la inegritate fisicd si psihicd. Nimeni nu va fi supus fa tortur, nici la pedepse saw tratamente ‘rude, inumane ori degradante; > An.25 alin(4), Arestarea se face in temeiul unui mandat, emis de judeedtor, pentru o duratt de cel mult 30 de zile. Asupra legaiteji mandatului se poate depune recurs, {in conditile legit nt instanfa judecdtoreascat ierarhie superioart, Termenul arestirit 2