Vous êtes sur la page 1sur 28

Инструкции

Инструкции 9028 Безопасност Представяне на печатната машина и

9028

Безопасност Представяне на печатната машина и интерфейса.
Безопасност
Представяне на
печатната
машина и интерфейса.
Стартиране - Спиране на
печатната машина
Избор и визуализиране на надпис
Отпечатване на надпис
Редактиране на надпис
Проверка и смяна на консумативите

Обслужване на печатащата глава

Обслужване на печатащата глава 1 A46582-A-BG-IM9028.indd Грешки и съобщения
Обслужване на печатащата глава 1 A46582-A-BG-IM9028.indd Грешки и съобщения
1
1

A46582-A-BG-IM9028.indd

Грешки и съобщения

21/01/2014 09:49:58
21/01/2014
09:49:58

Сигурност

Сигурност DECLARATION DE CONFORMITE CE EC DECLARATION OF CONFORMITY MARKEM-IMAJE INDUSTRIES 9 Rue Gaspard
Сигурност DECLARATION DE CONFORMITE CE EC DECLARATION OF CONFORMITY MARKEM-IMAJE INDUSTRIES 9 Rue Gaspard

DECLARATION DE CONFORMITE CE

EC DECLARATION OF CONFORMITY

MARKEM-IMAJE INDUSTRIES

9 Rue Gaspard Monge, BP 110

26501 Bourg Les Valence Cedex, France

certifie que l’équipement

de marquage et codage jet d’encre,

désigné ci-dessous :

MARKEM-IMAJE INDUSTRIES

9 Rue Gaspard Monge, BP 110

26501 Bourg Les Valence Cedex, France

ensures that the ink jet marking

and coding equipment

referenced below:

Serial nb. :

Nº de serie:

est conforme aux directives européennes

applicables aux équipements de marquage et

codage par jet d’encre, soit :

is in accordance with European directives

applicable to ink jet marking and coding

equipments that is to say:

¥ à la directive machines 2006/42/CE

¥ with the machinery directive 2006/42/EC

et aux normes européennes qui en

and with the relevant European standards,

constituent la réponse technique,

2006. ISO13849-1, 2008.

ISO13849-1, 2008. EN12100 : 2010

EN12100 : 2010

¥ à la directive compatibilité

électromagnétique 2004/108/CE et aux normes

européennes qui en constituent la réponse

technique,

EN61000-6-2, 2005. EN 61000-6-4, 2007

¥ à la directive basse tension 2006/95/CE et

aux normes européennes qui en constituent la

réponse technique.

EN60950-1: 2006 + A11:2009 +A1 :2010

+ A12 :2011

En conséquence, le matériel ci-dessus cité, peut

¥ with the electromagnetic compatibility

directive 2004/108/EC and with the relevant

European standards,

EN61000-6-2, 2005. EN 61000-6-4, 2007

¥ with the low voltage directive 2006/95/EC

and with the relevant European standards.

EN60950-1: 2006 + A11:2009 +A1:2010

+A12:2011

The above referenced equipment bears the CE

porter le marquage CE.

marking.

Bourg-les-Valence, le 3 décembre 2013

Bourg-les-Valence, december, 3

rd

, 2013

La personne autorisée à rédiger cette déclaration et à constituer le dossier technique correspondant résidant dans la communauté.

The authorized person to write this declaration and to compile the relevant technical file residing in the Community.

Dominique CHANUT

Responsable Normalisation/homologation Markem-Imaje Industries

Regulatory Compliance Manager Markem-Imaje Industries

Regulatory Compliance Manager Markem-Imaje Industries Markem Imaje Industries 9, rue Gaspard Monge - BP 110 -
Regulatory Compliance Manager Markem-Imaje Industries Markem Imaje Industries 9, rue Gaspard Monge - BP 110 -

Markem Imaje Industries 9, rue Gaspard Monge - BP 110 - 26501 Bourg-lès-Valence Cedex France

Tél. : +33(0)4 75 75 55 00 - Fax : +33(0)4 75 82 98 10 - www.markem-imaje.com

Превод: На разположение на DVD, доставен заедно с принтера.

Инструкции 2 A46582-A-BG-IM9028.indd 2 21/01/2014 09:49:59
Инструкции
2
A46582-A-BG-IM9028.indd
2
21/01/2014
09:49:59

Сигурност

Сигурност реди употреба на принтера, моля, прочетете и се
Сигурност реди употреба на принтера, моля, прочетете и се

реди употреба на принтера, моля, прочетете и се съобразете изцяло с настоящите инструкции, спецификациите за безопасност при работа с материалите (MSDS) за използваните консумативи и прикрепените към принтера етикети за безопасност. Обслужването трябва да се извършва само от квалифицирани лица със съответното обучение.

■ Отговорност

Markem-Imaje не носят отговорност за евентуални щети или травми в резултат от неспазване на настоящите инструкции по безопасност, както и утвърдените производствени практики и стандарти по безопасност, които са в сила по принцип за промишлеността, по време на монтаж, употреба или обслужване на оборудването на Markem-Imaje.

Всеки потребител, който извърши промяна или ремонт на оборудването на Markem-Imaje, използва консумативи, резервни части или приспособления различни от доставените от Markem- Imaje, или не съблюдава спецификациите на Markem-Imaje, поема лична отговорност за последиците от това.

Markem-Imaje не носят отговорност за неправилно функциониране или повреди, причинени от евентуални промени по оборудването или употреба на оборудването за цели различни от тези за които е предназначено. Потребителят носи лична отговорност за осигуряване на предпазни мерки при всяко приложение, където използва оборудването на Markem-Imaje.

Консумативите на Markem-Imaje (мастила, продукти за почистване и други консумативи), резервни части и приспособления са предназначени за употреба с оборудването на Markem-Imaje.

Употребата на консумативи, резервни части и приспособления, които не са произведени или препоръчани от Markem-Imaje за употреба с конкретното оборудване на Markem-Imaje, могат да причинят щети на оборудването и функционални повреди.

Инструкции 3 A46582-A-BG-IM9028.indd 3 21/01/2014 09:49:59
Инструкции
3
A46582-A-BG-IM9028.indd
3
21/01/2014
09:49:59
Сигурност Тъй като оборудването на Markem-Imaje е тествано с
Сигурност Тъй като оборудването на Markem-Imaje е тествано с

Сигурност

Тъй като оборудването на Markem-Imaje е тествано с консумативи и резервни части на Markem-Imaje за съответствие с определени законови разпоредби и стандарти за безопасност, използването на консумативи и резервни части от други производители може също да доведе до несъответствие с условията на изпитание и да окаже влияние върху съответствието на оборудването с определени стандарти. Потребителят поема всички рискове свързани с употребата на неподходящи консумативи и резервни части. Това оборудване има сертификат в съответствие с изискванията за маркировка CE

■ Здраве / Хигиена / Околна среда

За някои консумативи:

□ Носенето на контактни лещи по време на работа с тези консумативи е

абсолютно забранено.

□ При операциите по почистване е препоръчително носенето на ръкавици,

устойчиви на мастило, и предпазни очила. Максимално ниво на шума: < 70 dB A Работна температура: +5°C до +40°C (от +41°F до +104°F) Влажност: относителна влажност от 0 до 90 % без кондензация. Използването на определени мастила може да ограничи диапазоните на температура и влажност (вж. картата със спецификациите за ползване на мастилото).

Ползването на принтера във взривоопасна атмосфера е забранено.

■ Пожарна безопасност

ВНИМАНИЕ: За да се осигури защита срещу евентуални рискове от

пожар, е позволено единствено използването на комбинациите мастило/ добавка, определени от Markem-Imaje. Ако вашият принтер използва леснозапалимо мастило или добавка:

□ Никога не оставяйте в близост до принтера нито съдове, съдържащи

мастило, добавка или препарати, използвани за почистване на принтера, нито парцали, напоени с мастило, макар и изсъхнали.

□ Поставете един пожарогасител с пяна, с СО2 или прахов пожарогасител в непосредствена близост до принтера (максимум 10 метра).

□ Никога не пушете в близост до принтера. Поставете наблизо табела „ПУШЕНЕТО ЗАБРАНЕНО, ЛЕСНОЗАПАЛИМО МАСТИЛО. □ Следете принтерът да бъде винаги чист, имайки предвид, че и изсъхналото разлято мастило остава леснозапалимо.

Инструкции 4 A46582-A-BG-IM9028.indd 4 21/01/2014 09:50:00
Инструкции
4
A46582-A-BG-IM9028.indd
4
21/01/2014
09:50:00
Сигурност □ Бидоните с мастило, добавка или препарати за
Сигурност □ Бидоните с мастило, добавка или препарати за

Сигурност

□ Бидоните с мастило, добавка или препарати за почистване на принтера трябва да бъдат затворени и съхранявани в проветриво помещение.

■ Преместване

Когато печатната машина съдържа консумативи, тя може да бъде

премествана само във вертикално положение, на кратки разстояния

Изпразнете изцяло печатната машина преди да я местите в

положение различно от вертикалното или на по-дълги разстояния (в превозно средство, Тегло на принтера: 18,5 kg (40.8 lbs) Поради масата на системата, нейното преместване изисква участието на няколко човека.

■ Монтаж

(цех,

).

Монтажът трябва да бъде извършен без грешка от екип техници на Markem-Imaje. Който и да е човек, който променя монтажа, ще бъде изцяло отговорен за тези промени.

Печатната глава трябва да бъде фиксирана посредством механизми за захващане, които да гарантиран нейната идеална стабилност. Принтерът трябва да бъде монтиран на проветриво и отдалечено от източници на топлина, огън или искри място.

Монтирането на принтера на производствен конвейер не трябва да създава рискове за персонала. Таблото не трябва да бъде включено в подвижна система. Работното място на оператора се намира срещу принтера. Свързването към еднофазната електрическа мрежа и заземяването трябва да се извърши с кабела, доставен с принтера. Стандартният щепсел, с който този кабел е снабден, трябва да бъде леснодостъпен.

Електрическите и пневматичните инсталации преди принтера трябва да съответстват на действащите стандарти. Електрическа характеристика на машината: вижте табелата на принтера, която се намира от вътрешната страна на входа от страната на консумативите. Когато принтерът или част от него са прикрепени към стойка, тя трябва да бъде свързана със земята.

Инструкции 5 A46582-A-BG-IM9028.indd 5 21/01/2014 09:50:00
Инструкции
5
A46582-A-BG-IM9028.indd
5
21/01/2014
09:50:00
Сигурност Свържете към земята проводимите части, които не
Сигурност Свържете към земята проводимите части, които не

Сигурност

Свържете към земята проводимите части, които не свързани към източник на напрежение и са свързани с принтера или са в близост до

него (метални шасита, предпазни кожуси и т.

).

За закрепването на аксесоарите на Markem-Imaje се обърнете към указанието за монтажа на аксесоарите, което се доставя с тях.

■ Пример за инсталация:

1

Върху маса

2

Върху краче

3

На стената

Инструкции 6 A46582-A-BG-IM9028.indd 6 21/01/2014 09:50:01
Инструкции
6
A46582-A-BG-IM9028.indd
6
21/01/2014
09:50:01

Сигурност

Сигурност • Върху краче 3 x FHc M6-16 CHc M4-12 Тегло на стабилност (х 2)
Сигурност • Върху краче 3 x FHc M6-16 CHc M4-12 Тегло на стабилност (х 2)

• Върху краче

3 x FHc M6-16

CHc M4-12

Тегло на стабилност (х 2) задължително. Те могат да бъдат монтирани отгоре.

H M6

O6

• На стената 5 CHc M6-75 6,2 mm 0.24 in 156 mm 8 mm 6.14
На стената
5
CHc M6-75
6,2 mm
0.24 in
156 mm
8 mm
6.14 in
0.47 in
4
x Ø 14 mm
200 mm
4
x Ø 0.55 in
7.87 in

Закрепването (нитове + болтове) трябва да може да издържи тегло от най-малко 35 кг.

Инструкции 7 A46582-A-BG-IM9028.indd 7 21/01/2014 09:50:05
Инструкции
7
A46582-A-BG-IM9028.indd
7
21/01/2014
09:50:05
Сигурност ■ Използване Принтерът е създаден за безконтактно
Сигурност ■ Използване Принтерът е създаден за безконтактно

Сигурност

■ Използване

Принтерът е създаден за безконтактно маркиране с помощта на мастилена струя. Всякаква друга употреба на принтера е забранена и отговорност за евентуалните последици от него носят извършителите.

■ Поддръжка и отстраняване на повреди

Препоръчваме работата по поддръжката да се изпълнява само от личен състав, който е получил техническо обучение от Markem-

Imaje и носи лично предпазно оборудване (предпазни обувки, очила,

Която и да е работа по поддръжката, която не е описана

в това ръководство, трябва да се извършва от техници на Markem- Imaje. Изключете принтера от електрическата мрежа преди всяка операция,

изискваща демонтаж или подмяна на част. За всички работи по електрическите и хидравличните вериги използвайте подходящите инструменти. След всеки ремонт и поддръжка изпразнете и почистете използваните съдове и не оставяйте парцали, напоени с консумативи, в близост до принтера. Този апарат съдържа несменяем литиев акумулатор. Акумулаторът може да избухне и да отдели опасни химически продукти. За да намалите всякакъв риск от пожар или изгаряне, не разглобявайте, не мачкайте, не пробивайте или не изхвърляйте акумулатора в огън или вода.

■ Рециклиране

ръкавици

).

Премахване на използваните батерии и акумулатори (приложимо в страните от Европейския съюз и другите европейски страни със системи за разделно събиране).вода. ■ Рециклиране ръкавици ). Премахване на използвано

Премахване на използвано електрическото и електронно оборудване (приложимо в страните от Европейския съюз и другите европейски страни със системи за разделно събиране).системи за разделно събиране). Инструкции 8 A46582-A-BG-IM9028.indd 8

Инструкции 8 A46582-A-BG-IM9028.indd 8 21/01/2014 09:50:05
Инструкции
8
A46582-A-BG-IM9028.indd
8
21/01/2014
09:50:05
Сигурност Тези символи показват, че електрическото и електронно
Сигурност Тези символи показват, че електрическото и електронно

Сигурност

Тези символи показват, че електрическото и електронно оборудване

в края на живота си, както и батериите и акумулаторите, които го

изграждат, не трябва да се третира като отпадък от домакинството.

Като се уверите, че тези елементи са унищожени по правилния начин, вие ще подпомогнете предотвратяването на отрицателните последици, които неправилната обработка би могла да причини на околната среда и човешкото здраве. Рециклирането на материалите допринася за съхраняването на естествените ресурси. Като поверявате вашето електрическо оборудване в края на неговия живот на надлежно упълномощена фирма, вие гарантирате, че всички вградени елементи ще бъдат правилно обработени. За всички останали случаи и как да отстраните батериите, акумулаторите или останалите материали безопасно от вашия апарат, вижте Наръчника на потребителя или се свържете с вашия представител на Markem-Imaje.

■ Отпадъци консумативи

Отпадъците от консумативите трябва да бъдат управлявани

в съответствие с местното законодателство по отношение на

управлението на отпадъците, както и транспортирането на опасни

стоки. Транспортът, транзитът и обработката на отпадъците от консумативите трябва да бъдат управлявани от организация, притежаваща необходимите лицензи за управление на отпадъците. Отпадъците от консумативите трябва да бъдат обработвани в съответствие с местното законодателство, или чрез решение за рециклиране (например дестилиране), или чрез изгаряне с възстанояване на енергия или изгаряне и заравяне в специфична почва.

■ Правила FCC

Внимание: Промени, които не са били изрично одобрени от отговорниците по съответствието биха могли да анулират разрешителното на потребителя да използва оборудването. ЗАБЕЛЕЖКА: Това оборудване беше тествано и се оказва съответстващо на границите на клас А на цифровите уреди, съгласно Част 15 от правилника на FCC. Тези граници са предназначени за предоставянето на разумна защита срещу вредни

Инструкции 9 A46582-A-BG-IM9028.indd 9 21/01/2014 09:50:05
Инструкции
9
A46582-A-BG-IM9028.indd
9
21/01/2014
09:50:05
Сигурност смущения, когато оборудването се използва в търговска
Сигурност смущения, когато оборудването се използва в търговска

Сигурност

смущения, когато оборудването се използва в търговска среда. Това оборудване поражда, използва и може да излъчва радио честоти и, ако не е инсталирано и използвано съгласно наръчника с инструкции, може да причини вредни смущения за радио комуникациите. Функционирането на това оборудване в жилищна зона би могло да причини вредни смущения, като в този случай потребителят ще бъде задължен да коригира смущенията на свои разноски. За Канада:

Съгласно промишленото законодателство на Канада, настоящият радиопредавател може да функционира с антена от един вид и с максимален коефициент на усилване (или по-малък), одобрена за предавателя от Канадската промишленост. С цел да се намалят рисковете от радиоелектрично смущение в интерес на другите потребители, трябва да се избере типа антена и коефициентът й на усилване така, че еквивалентната изотропно излъчваща мощност (p.i.r.e.) да не надвишава интензитета, необходим за установяването на задоволителна комуникация. Настоящият уред съответства на CNR на Канадската промишленост, приложими към радио уредите освободени от лиценз. Експлоатацията е разрешена при следните две условия:

уредът не трябва да произвежда смущения, и потребителят на уреда трябва да приема всяко претърпяно радиоелектрическо смущение, дори ако смущението може да попречи на функционирането.

■ Интегриране на принтера

IВ случай, че този уред в включен в дадена машина, трябва да се запознаете с наръчника с инструкции на тази машина преди всяка намеса върху принтера.

В случай, че принтерът е включен в машина или е сглобен с други машини с цел да се състави машина, към която да се прилага директива 2006/42/CE:

□ той не може да работи самостоятелно

□ не трябва да бъде включван, докато крайната машина, от която

трябва да бъде част, не е обявена за съответстваща на разпоредбите на Директивата за Машини и на Европейските директиви, приложими

към крайната машина.

Инструкции 10 A46582-A-BG-IM9028.indd 10 21/01/2014 09:50:05
Инструкции
10
A46582-A-BG-IM9028.indd
10
21/01/2014
09:50:05

Сигурност

Сигурност DECLARATION D’INCORPORATION Déclaration d’incorporation selon la Directive Européenne Machine
Сигурност DECLARATION D’INCORPORATION Déclaration d’incorporation selon la Directive Européenne Machine

DECLARATION D’INCORPORATION

Déclaration d’incorporation selon la Directive Européenne Machine 2006/42/CE, annexe II B

DECLARATION OF INCORPORATION

Declaration of incorporation in terms of the European Machinery Directive 2006/42/EC, annex II B

MARKEM-IMAJE INDUSTRIES

MARKEM-IMAJE INDUSTRIES

9 Rue Gaspard Monge, BP 110

9 Rue Gaspard Monge, BP 110

26501 Bourg Les Valence Cedex, France

certifie que l’équipement de marquage et

codage jet d’encre, désigné ci-dessous :

répond aux exigences générales de sécurité et de santé de la

Directive Machines 2006/42/CE, Annexe1.

Que cet équipement imprimante à jet d’encre répond de plus

aux directives CE applicables, soient :

26501 Bourg Les Valence Cedex, France

ensures that the ink jet marking

and coding equipment referenced below:

meets the general safety and health of the Machinery Directive

2006/42/EC, Annex 1.

Ink jet printer equipment that responds more to the EC

directives, that is to say:

¥

A la Directive Machines 2006/42/CE et aux Normes

¥

with the Machinery Directive 2006/42/EC and European

Européennes qui en constituent la réponse technique :

Standards that constitute the technical answer:

ISO13849-1 : 2008. EN12100 : 2010

ISO13849-1: 2008. EN12100 : 2010

¥

A la Directive Compatibilité Electromagnétique 2004/108/CE

¥

with the Electromagnetic Compatibility Directive

et aux Normes Européennes qui en constituent la réponse

2004/108/EC and European Standards that constitute the

technique :

technical answer:

EN61000-6-2 : 2005. EN 61000-6-4 : 2007.

EN61000-6-2: 2005. EN 61000-6-4: 2007.

¥

A la Directive Basse Tension 2006/95/CE et aux Normes

¥

with the Low Voltage Directive 2006/95/EC and European

Européennes qui en constituent la réponse technique :

Standards that constitute the technical answer: EN60950-1:

EN60950-1 : 2006 +A11: 2009. +A1 :2010 +A12 :2011

2006 + A11:2009 +A1 :2010 +A12:2011

La documentation technique pour cet équipement imprimante à

jet d’encre a été rédigée selon l’annexe VII, partie B.

Le fabricant s’engage à transmettre, à la suite d’une demande

motivée des autorités nationales, les informations pertinentes

concernant cet équipement imprimante à jet d’encre.

Cet équipement imprimante à jet d’encre est destiné à être

incorporé dans une machine ou à être assemblé avec d'autres

machines en vue de constituer une machine à laquelle s'applique

la directive 2006/42/CE et qu'il ne peut fonctionner de façon

indépendante.

Cet équipement imprimante à jet d’encre ne doit pas être mis en

service avant que la machine finale dans laquelle il doit être

incorporé ait été déclaré conforme aux dispositions pertinentes

de la Directive Machines et aux Directives Européennes

applicables à la machine finale.

Bourg-lès-Valence, le 3 décembre 2013

The documentation for this Ink jet printer equipment has been

drafted in accordance with Annex VII, Part B.

The manufacturer undertakes to forward, following a motivated

request of national authorities, relevant information regarding

this Ink jet printer equipment.

The Ink jet printer equipment is intended to be incorporated into

machinery or assembled with other machineries to create a

machinery to which the Machinery Directive 2006/42/EC and

that cannot work independently.

This Ink jet printer equipment may not be put into operation

until conformity of the final machine into which it is to be

incorporated has been declared in conformity with the relevant

provisions of the Machinery Directive and the European

Directives applicable to the final machine.

Bourg-lès-Valence, December, 3

rd

, 2013

La personne autorisée à rédiger cette déclaration et à constituer le dossier technique correspondant résidant dans la communauté.

The authorized person to write this declaration and to compile the relevant technical file residing in the Community.

Dominique CHANUT

Responsable Normalisation/homologation Markem-Imaje Industries

Regulatory Compliance Manager Markem-Imaje Industries

Regulatory Compliance Manager Markem-Imaje Industries Markem Imaje Industries 9, rue Gaspard Monge - BP 110 -
Regulatory Compliance Manager Markem-Imaje Industries Markem Imaje Industries 9, rue Gaspard Monge - BP 110 -

Markem Imaje Industries 9, rue Gaspard Monge - BP 110 - 26501 Bourg-lès-Valence Cedex France

Tél. : +33(0)4 75 75 55 00 - Fax : +33(0)4 75 82 98 10 - www.markem-imaje.com

Превод: На разположение на DVD, доставен заедно с принтера.

Инструкции 11 A46582-A-BG-IM9028.indd 11 21/01/2014 09:50:06
Инструкции
11
A46582-A-BG-IM9028.indd
11
21/01/2014
09:50:06

9028

9028   9 10   6 7 8 11   12 13 5 14   18
9028   9 10   6 7 8 11   12 13 5 14   18
 

9

10

 

6

7

8

11

 

12

13

5

14

 

18

4

 

3

17

15

2

16

1

1

Корпус

10

Контакт M12 изход RS232

 

2

M6

11

Контакт M12 Кодиращо устройство (синьо)

 

3

Картридж с разредителя

12

Контакт M12 Светлинна аларма (жълта)

4

Картридж с мастило

 

13

Изпъкнала част 2 метра (3 м при опция)

 

5

Операторски интерфейс

14

Секторен контакт

 

6

Капак с въздушен филтър

15

Печатаща глава

 

7

Идентификационен етикет

16

Комплект за повишаване на налягането на главата

 

8

Врата за достъп до консумативи

 

17

Отправна точка изпъкнала част

9

Контакт M12 изход клетка (Черно)

18

Изход Ethernet (по избор)

 
Инструкции 12 A46582-A-BG-IM9028.indd 12 21/01/2014 09:50:08
Инструкции
12
A46582-A-BG-IM9028.indd
12
21/01/2014
09:50:08
Представяне на интерфейса Работни бутони Функционални бутони
Представяне на интерфейса Работни бутони Функционални бутони

Представяне на интерфейса

Работни бутони

Функционални бутони

Пускане / Спиране

 

Избор на надпис

Отпечатване на тест- страница

Създаване на надпис

Визуализиране параметрите на принтера. Визуализиране и отчитане грешки и алармени съобщения

Промяна на надпис по време на работа

Параметри на надписа по време на работа

Бутони за навигация

Състояние и

Потвърждаване на избор, на меню, на операция

инициализиране на

броячите

Връщане в ниво 1 или достъп до подменю

Индикация на нивото на мастилените глави и на добавката

 

Избор на параметър Достъп до подменюта или диалогови кутии Табулация

 

Достъп до функциите за обслужване на главата

   

Достъп до функциите за производство

Състояние на системата за мастило

1

2

Дата, час или име на менюто

3

Име на надписа

4

N° на надписа

5

Подменюта

6

Функции или команди

7

Зона текст

8

Описание на функцията или на командата

9

Помощ при навигация

10 Главни букви (Caps Lock)

5

6

7

8

1

2

3

4

ON 03/02/15 15:51 PARIS N : 006 Hoϐ зaтϐpянe 
ON
03/02/15
15:51
PARIS
N : 006
Hoϐ
зaтϐpянe


9

10

Инструкции 13 A46582-A-BG-IM9028.indd 13 21/01/2014 09:50:11
Инструкции
13
A46582-A-BG-IM9028.indd
13
21/01/2014
09:50:11
Спиране на принтера 1 2 3 4 5 ≈ 2’30’’ OFF 12/03/13 20:13 TEST N
Спиране на принтера 1 2 3 4 5 ≈ 2’30’’ OFF 12/03/13 20:13 TEST N

Спиране на принтера

1

2

3

4

5

2’30’’

на принтера 1 2 3 4 5 ≈ 2’30’’ OFF 12/03/13 20:13 TEST N : 007
на принтера 1 2 3 4 5 ≈ 2’30’’ OFF 12/03/13 20:13 TEST N : 007
OFF 12/03/13 20:13 TEST N : 007 NO YES
OFF
12/03/13
20:13
TEST
N : 007
NO
YES



OFF 12/03/13 20:13 TEST N : 007 NO YES 
OFF 12/03/13 20:13 TEST N : 007 NO YES 

1/7

7/7

ON

5/7

12/03/13

20:15

TEST

N : 007

ON

12/03/13

20:15

TEST

N : 007

Надписът « TEST » е готов за отпечатване

Инструкции 14 A46582-A-BG-IM9028.indd 14 21/01/2014 09:50:15
Инструкции
14
A46582-A-BG-IM9028.indd
14
21/01/2014
09:50:15
Спиране на принтера (≤ 3 дни) 1   ON   06/01/00 18:22 TEST N :
Спиране на принтера (≤ 3 дни) 1   ON   06/01/00 18:22 TEST N :

Спиране на принтера (≤ 3 дни)

Спиране на принтера (≤ 3 дни) 1   ON   06/01/00 18:22 TEST N : 007
Спиране на принтера (≤ 3 дни) 1   ON   06/01/00 18:22 TEST N : 007

1

 

ON

 

06/01/00

18:22

TEST

N : 007

   

Printer shutdown

 
 

1-3 Days

 

3-21 Days

ESC

 
 
 
 
 

2/2

 

06/01/00

18:24

TEST

N : 007

1/2

     

2/2

 

OFF

 

06/01/00

18:24

TEST

N : 007

OFF

     

2

3

2’

4

За ежедневна употреба и/или ако условията на околната среда са
За ежедневна употреба и/или ако условията на околната
среда са сурови (висока температура на околната среда),
осъществявайте редовно почистване на главата (виж т. 24).
Инструкции
15
на главата (виж т. 24). Инструкции 15 A46582-A-BG-IM9028.indd 15 09:50:20 21/01/2014
на главата (виж т. 24). Инструкции 15 A46582-A-BG-IM9028.indd 15 09:50:20 21/01/2014
на главата (виж т. 24). Инструкции 15 A46582-A-BG-IM9028.indd 15 09:50:20 21/01/2014
на главата (виж т. 24). Инструкции 15 A46582-A-BG-IM9028.indd 15 09:50:20 21/01/2014

A46582-A-BG-IM9028.indd

15
15
09:50:20
09:50:20

21/01/2014

Дълго спиране на принтера (3-21 дн)
Дълго спиране на принтера (3-21 дн)
Дълго спиране на принтера (3-21 дн)
Дълго спиране на принтера (3-21 дн)
ON 06/01/00 18:22 TEST N : 007 Printer shutdown 1-3 Days 3-21 Days ESC 2/2
ON
06/01/00
18:22
TEST
N : 007
Printer shutdown
1-3 Days
3-21 Days
ESC
2/2
06/01/00
18:24
TEST
N : 007
1/2
2/2
≈ 2’
OFF
06/01/00
18:24
TEST
N : 007
OFF

Извършване на почистване на главата (виж т. 24 «Редовно почистване»)

Извършете операцията по защита на главата (виж т. 25 «Защита на главата»)

6 Инструкции 16 A46582-A-BG-IM9028.indd 16 21/01/2014 09:50:23
6
Инструкции
16
A46582-A-BG-IM9028.indd
16
21/01/2014
09:50:23

Избор на надпис

Избор на надпис ■ Избор на надпис за отпечатване ON 02/03/15 15:44 PARIS N :

■ Избор на надпис за отпечатване

ON 02/03/15 15:44 PARIS N : 006  ON 02/03/15 15:44 PARIS N : 006
ON
02/03/15
15:44
PARIS
N : 006

ON
02/03/15
15:44
PARIS
N : 006
1
001
FT25
002
FRANCE
003
TAXI
004
IMAJE
005
WXY13
006
PARIS
007
TEST
, , shift, shift  , home, shift home
ON
02/03/15
15:44
PARIS
N : 006
2
001
FT25
002
FRANCE
003
TAXI
004
IMAJE
005
WXY13
006
PARIS
007
TEST
, , shift, shift  , home, shift home
ON
02/03/15
15:44
TEST
N : 007
3


Надписът « TEST » е готов за отпечатване.

Инструкции 17 A46582-A-BG-IM9028.indd 17 21/01/2014 09:50:26
Инструкции
17
A46582-A-BG-IM9028.indd
17
21/01/2014
09:50:26

Визуализиране на надпис

Визуализиране на надпис ■ Визуализиране на надпис по време на
Визуализиране на надпис ■ Визуализиране на надпис по време на

■ Визуализиране на надпис по време на работа

ON 02/03/15 15:44 TEST N : 007  ON  ON Продукция TEST N :
ON
02/03/15
15:44
TEST
N : 007

ON

ON
Продукция
TEST
N : 007
Принтер
Принтер/
/Стоп

Инструкции 18 A46582-A-BG-IM9028.indd 18 21/01/2014 09:50:27
Инструкции
18
A46582-A-BG-IM9028.indd
18
21/01/2014
09:50:27
Визуализиране на надпис по време на работа ON 02/03/15 15:44 TEST N : 007
Визуализиране на надпис по време на работа ON 02/03/15 15:44 TEST N : 007

Визуализиране на надпис по време на работа

ON

02/03/15

15:44

TEST

N : 007



 

Надисът « TEST » е готов за отпечатване.

1

2

Инструкции 19
Инструкции
19
» е готов за отпечатване . 1 2 Инструкции 19 A46582-A-BG-IM9028.indd 19 09:50:29 21/01/2014
» е готов за отпечатване . 1 2 Инструкции 19 A46582-A-BG-IM9028.indd 19 09:50:29 21/01/2014
» е готов за отпечатване . 1 2 Инструкции 19 A46582-A-BG-IM9028.indd 19 09:50:29 21/01/2014
» е готов за отпечатване . 1 2 Инструкции 19 A46582-A-BG-IM9028.indd 19 09:50:29 21/01/2014

A46582-A-BG-IM9028.indd

19
19
09:50:29
09:50:29

21/01/2014

Промяна на съобщение
Промяна на съобщение
Промяна на съобщение
Промяна на съобщение

■ Промяна на надпис по време на работа

ON 03/03/15 15:59 TEST N : 007 1  ON Продукция TEST N : 007
ON
03/03/15
15:59
TEST
N : 007
1

ON
Продукция
TEST
N : 007
2
Принтер
Принтер/
/Стоп

3
ON
03/03/15
15:59
TEST
N : 007
4

5
Инструкции
20
A46582-A-BG-IM9028.indd
20
21/01/2014
09:50:33
Консумативи
Консумативи
Консумативи
Консумативи

■ Визуализиране на нивата

ON 03/02/15 16:02 PARIS N : 006  Разредител / Мастило Долно Празен 100%
ON
03/02/15
16:02
PARIS
N : 006

Разредител / Мастило
Долно
Празен
100%
75%
50%
25%
ниво
пълнител

или

ON 03/02/15 16:02 PARIS N : 006 : XXXX 100%  зa избop и ENTER
ON
03/02/15
16:02
PARIS
N : 006
: XXXX
100%
 зa избop и ENTER
Ниво на картриджа
21
Инструкции 21
Инструкции
21
и ENTER Ниво на картриджа 21 Инструкции 21 09:50:34 21/01/2014 A46582-A-BG-IM9028.indd
и ENTER Ниво на картриджа 21 Инструкции 21 09:50:34 21/01/2014 A46582-A-BG-IM9028.indd
и ENTER Ниво на картриджа 21 Инструкции 21 09:50:34 21/01/2014 A46582-A-BG-IM9028.indd
09:50:34
09:50:34

21/01/2014

и ENTER Ниво на картриджа 21 Инструкции 21 09:50:34 21/01/2014 A46582-A-BG-IM9028.indd

A46582-A-BG-IM9028.indd

Консумативи ■ Смяна на консумативите 1 2 3 4 2 1 5 6 7 1
Консумативи ■ Смяна на консумативите 1 2 3 4 2 1 5 6 7 1

Консумативи

■ Смяна на консумативите 1 2 3 4 2 1 5 6 7 1 2
Смяна на консумативите
1
2
3
4
2
1
5
6
7
1
2

p. 9 «Отпадъци консумативи».

Инструкции 22
Инструкции
22
9 « Отпадъци консумативи ». Инструкции 22 A46582-A-BG-IM9028.indd 22 09:50:36 21/01/2014
9 « Отпадъци консумативи ». Инструкции 22 A46582-A-BG-IM9028.indd 22 09:50:36 21/01/2014
9 « Отпадъци консумативи ». Инструкции 22 A46582-A-BG-IM9028.indd 22 09:50:36 21/01/2014
9 « Отпадъци консумативи ». Инструкции 22 A46582-A-BG-IM9028.indd 22 09:50:36 21/01/2014

A46582-A-BG-IM9028.indd

22
22
09:50:36
09:50:36

21/01/2014

Обслужване на главата ■ Спрете потока ON 03/02/15 16:07 PARIS N : 006 Paбoтa
Обслужване на главата ■ Спрете потока ON 03/02/15 16:07 PARIS N : 006 Paбoтa

Обслужване на главата

■ Спрете потока

ON

03/02/15 16:07 PARIS

N : 006

Paбoтa нa ґ иaϐaтa

 

 зa избop и ENTER

 

ON

03/02/15

16:07

PARIS

N : 006

 

Paзδиokиpaнe Bkapвaнe нa paзp. Cтaбииocт изпp. Haґaтepa Hactpoйka Jet start

   

Jet stop

   
   

Paбoтa нa ґ иaϐaтa

 

 зa избop и ENTER

   
23
23
Инструкции 23
Инструкции
23
зa избop и ENTER     23 Инструкции 23 09:50:38 21/01/2014 A46582-A-BG-IM9028.indd
зa избop и ENTER     23 Инструкции 23 09:50:38 21/01/2014 A46582-A-BG-IM9028.indd
зa избop и ENTER     23 Инструкции 23 09:50:38 21/01/2014 A46582-A-BG-IM9028.indd
09:50:38
09:50:38

21/01/2014

зa избop и ENTER     23 Инструкции 23 09:50:38 21/01/2014 A46582-A-BG-IM9028.indd

A46582-A-BG-IM9028.indd

Обслужване на главата ■ Редовно почистване 1 2  4 5 6 7  8
Обслужване на главата ■ Редовно почистване 1 2  4 5 6 7  8

Обслужване на главата

■ Редовно почистване 1 2  4 5 6 7
Редовно почистване
1
2
4
5
6
7

8

3 

3

3 
почистване 1 2  4 5 6 7  8 3  (  ) Операция,

( ) Операция, необходима за някои мастила (отнася се до фиша за безопасност на вашето мастило), или при употребата на принтера в сурова околна среда (висока температура, прашна среда)

Инструкции 24
Инструкции
24
температура, прашна среда) Инструкции 24 A46582-A-BG-IM9028.indd 24 09:50:42 21/01/2014
температура, прашна среда) Инструкции 24 A46582-A-BG-IM9028.indd 24 09:50:42 21/01/2014
температура, прашна среда) Инструкции 24 A46582-A-BG-IM9028.indd 24 09:50:42 21/01/2014
температура, прашна среда) Инструкции 24 A46582-A-BG-IM9028.indd 24 09:50:42 21/01/2014

A46582-A-BG-IM9028.indd

24
24
09:50:42
09:50:42

21/01/2014

Обслужване на главата ■ Защита на главата 9 10 11 12 ■ Стартирайте
Обслужване на главата ■ Защита на главата 9 10 11 12 ■ Стартирайте

Обслужване на главата

■ Защита на главата 9 10 11 12
Защита на главата
9
10
11
12

■ Стартирайте потока след операцията по поддръжка на главата

 

ON

03/02/15

16:19

PARIS

N : 006

 
 
 

Paзδиokиpaнe

   
Bkapвaнe нa paзp. Cтaбииocт изпp. Haґaтepa Hactpoйka Jet start Jet stop  

Bkapвaнe нa paзp. Cтaбииocт изпp. Haґaтepa Hactpoйka Jet start Jet stop

 

Paбoтa нa ґ иaϐaтa

 

 з a избop и ENTER

 
ON 03/02/15 16:19 PARIS N : 006

ON

03/02/15

16:19

PARIS

N : 006

 
 

Paзδиokиpaнe Bkapвaнe нa paзp. Cтaбииocт изпp. Haґaтepa Hactpoйka

   
 

Jet start

   

Jet stop

   

Paбoтa нa ґ иaϐaтa

 

 з a избop и ENTER

   
Инструкции 25
Инструкции
25
з a избop и ENTER     Инструкции 25 A46582-A-BG-IM9028.indd 25 09:50:47 21/01/2014
з a избop и ENTER     Инструкции 25 A46582-A-BG-IM9028.indd 25 09:50:47 21/01/2014
з a избop и ENTER     Инструкции 25 A46582-A-BG-IM9028.indd 25 09:50:47 21/01/2014
з a избop и ENTER     Инструкции 25 A46582-A-BG-IM9028.indd 25 09:50:47 21/01/2014

A46582-A-BG-IM9028.indd

25
25
09:50:47
09:50:47

21/01/2014

Грешки и аларми

Грешки и аларми Сигнализиране на грешка Визуализиране на грешка
Грешки и аларми Сигнализиране на грешка Визуализиране на грешка
Грешки и аларми Сигнализиране на грешка Визуализиране на грешка

Сигнализиране на грешка

Визуализиране на грешка

Изчистване на грешка или аларма

 

Аларма

   

или

Описание

Препоръки

Грешка

50

A

Ниско ниво на мастилото

Пригответе ново мастило

51

A

Ниско ниво на разредителя

Пригответе ново мастило

52

A

Празен картридж на мастилото

Сменете картриджа на мастилото

53

A

Празен картридж на разредителя

Сменете картриджа на разредителя

81

D

Засичане на капка

Почистете електродите в главата + капака (1)

84

D

Капакът е отворен

Проверете магнита в капака

(1)

87

D

Високо напрежение

Проверете чистотата на главата (1)

90

A

Темп. на главата е извън границите

Температурата е извън границите

91

D

Температурата е >

Свържете се с Markem- Imaje

60°C-140°F

(1)

A Аларма: Печатането продължава D Грешка: Печатането спира

Инструкции 26 A46582-A-BG-IM9028.indd 26 21/01/2014 09:50:47
Инструкции
26
A46582-A-BG-IM9028.indd
26
21/01/2014
09:50:47
Грешки S/N: Сериен номер: Разредител: Мастило Cнимките и схемите не
Грешки S/N: Сериен номер: Разредител: Мастило Cнимките и схемите не

Грешки

S/N: Сериен номер:

Разредител:

Мастило

номер: Разредител: Мастило Cнимките и схемите не са

Cнимките и схемите не са залегнали в договора. Настоящият документ е изготвен на френски език. Единствено френският текст се смята за действителен и валиден в случай на спор. Markem-Imaje си запазва правото да променя техническите характеристики на своите продукти без предварително уведомление. Всяко възпроизвеждане на настоящия документ, дори частично, е забранено. Превод на изходния наръчник: оригиналното ръководство (на френски език) се предоставя на DVD-ROM при доставката на принтера.

© 2013 Markem-Imaje Всички права запазени. Българска версия

Инструкции 27 A46582-A-BG-IM9028.indd 27 21/01/2014 09:50:48
Инструкции
27
A46582-A-BG-IM9028.indd
27
21/01/2014
09:50:48

User Documentation Department

the team to trust

bg

12/2013 - A

Documentation Department the team to trust bg 12/2013 - A A46582 www.markem-imaje.com Markem-Imaje Industries 9, rue

A46582

www.markem-imaje.com

Markem-Imaje Industries 9, rue Gaspard Monge - B.P. 110 26501 BOURG-LES-VALENCE Cedex - France tel 33 (0)4 75 75 55 00 fax 33 (0)4 75 82 98 32

Cedex - France tel 33 (0)4 75 75 55 00 fax 33 (0)4 75 82 98
Cedex - France tel 33 (0)4 75 75 55 00 fax 33 (0)4 75 82 98
Cedex - France tel 33 (0)4 75 75 55 00 fax 33 (0)4 75 82 98
Cedex - France tel 33 (0)4 75 75 55 00 fax 33 (0)4 75 82 98

A46582-A-BG-IM9028.indd

28
28
09:50:48
09:50:48

21/01/2014