Vous êtes sur la page 1sur 28

Návod k to

the team použití


trust
9028

Bezpečnost

Prezentace tiskárny a rozhraní

Zapnutí – Vypnutí tiskárny

Výběr a zobrazení zprávy

Tisk zprávy

Úprava zprávy

Kontrola a výměna spotřebních materiálů

Údržba hlavy

Závady a poplašné signály

A46584-A-CS-IM9028.indd 1 21/01/2014 10:52:08


Bezpečnost

DECLARATION DE CONFORMITE CE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

EN
___________________________________________________________________________________

MARKEM-IMAJE INDUSTRIES MARKEM-IMAJE INDUSTRIES


9 Rue Gaspard Monge, BP 110 9 Rue Gaspard Monge, BP 110
26501 Bourg Les Valence Cedex, France 26501 Bourg Les Valence Cedex, France
certifie que l’équipement ensures that the ink jet marking
de marquage et codage jet d’encre, and coding equipment
désigné ci-dessous : referenced below:

Serial nb. :

Nº de serie:
est conforme aux directives européennes
applicables aux équipements de marquage et
codage par jet d’encre, soit :
IM is in accordance with European directives
applicable to ink jet marking and coding
equipments that is to say:

¥ à la directive machines 2006/42/CE ¥ with the machinery directive 2006/42/EC


et aux normes européennes qui en and with the relevant European standards,
constituent la réponse technique, 2006. ISO13849-1, 2008.
ISO13849-1, 2008. EN12100 : 2010 EN12100 : 2010

¥ à la directive compatibilité
électromagnétique 2004/108/CE et aux normes ¥ with the electromagnetic compatibility
européennes qui en constituent la réponse directive 2004/108/EC and with the relevant
technique, European standards,
EC

EN61000-6-2, 2005. EN 61000-6-4, 2007 EN61000-6-2, 2005. EN 61000-6-4, 2007

¥ à la directive basse tension 2006/95/CE et


aux normes européennes qui en constituent la ¥ with the low voltage directive 2006/95/EC
réponse technique. and with the relevant European standards.
EN60950-1: 2006 + A11:2009 +A1 :2010 EN60950-1: 2006 + A11:2009 +A1:2010
+ A12 :2011 +A12:2011
A
En conséquence, le matériel ci-dessus cité, peut The above referenced equipment bears the CE
p porter le marquage CE. marking.

Bourg-les-Valence, le 3 décembre 2013 Bourg-les-Valence, december, 3rd, 2013


SP

La personne autorisée à rédiger cette déclaration et à constituer le dossier technique correspondant résidant dans la communauté.
The authorized person to write this declaration and to compile the relevant technical file residing in the Community.

Dominique CHANUT
Responsable Normalisation/homologation Markem-Imaje Industries
Regulatory Compliance Manager Markem-Imaje Industries
___________________________________________________________________________________
Markem Imaje Industries 9, rue Gaspard Monge - BP 110 - 26501 Bourg-lès-Valence Cedex France
Markem-Imaje SAS
Tél. : +33(0)4 75 759,55rue
00Gaspard Monge 75
- Fax : +33(0)4 – BP
82 110 – 26501
98 10 Bourg-lès-valence Cedex France
- www.markem-imaje.com
Tel. : +33 (0)4 75 75 55 00 – Fax : +33 (0)4 75 82 98 10 – www.markem-imaje.com

A44200-C 1/2
Překlad: k dispozici na DVD-ROM dodávaném s tiskárnou

Návod k použití 2

A46584-A-CS-IM9028.indd 2 21/01/2014 10:52:14


Bezpečnost

Před použití této tiskárny si přečtěte a plně postupujte podle


těchto pokynů, s dokumenty pro bezpečnost spotřebních
výrobků (MSDS) a dle bezpečnostních štítků umístěných na
tiskárně. Servis musí provádět pouze kvalifikovaní technici,
kteří jsou příslušně proškoleni.

■■ Odpovědnost
Firma Markem-Imaje nezodpovídá za jakékoliv poškození nebo
zranění způsobené nedodržením těchto bezpečnostních pokynů, jako
i správných výrobních postupů a bezpečnostních standardů, které jsou
všeobecně aplikovatelné v tomto odvětví v průběhu instalace, užívání
nebo opravy zařízení Markem-Image.

Každý uživatel, který upraví nebo opraví zařízení Markem-Imaje, použije


materiál, náhradní díly nebo příslušenství jiné než to, které bylo dodané
firmou Markem-Imaje, nebo nekoná v souladu se specifikacemi firmy
Markem-Imaje, nese plnou odpovědnost za důsledky, které z toho
plynou.

Firma Markem-Imaje nezodpovídá za jakoukoliv poruchu nebo


poškození, způsobené změnou zařízení nebo použitím zařízení za
jakýmkoliv účelem jiným než tím, na který je určené. Uživatel je plně
odpovědný za to, že podnikne požadované bezpečnostní opatření při
jakémkoliv použití zařízení Markem-Imaje.

Materiál Markem-Imaje (tiskové barvy, čistící výrobky a jiný materiál),


náhradní díly a příslušenství jsou navrženy na používání společně se
zařízením Markem-Imaje.

Použití materiálu, náhradních dílů nebo příslušenství, které nejsou


vyrobené nebo doporučené firmou Markem-Imaje na použití s určitým
zařízením Markem-Imaje, může toto zařízení poškodit a negativně
ovlivnit jeho výkon.

3 Návod k použití

A46584-A-CS-IM9028.indd 3 21/01/2014 10:52:17


Bezpečnost
Protože se zařízení Markem-Imaje testuje společně s materiálem
a náhradními díly Markem-Imaje, aby byly v souladu s určitými
předpisy a bezpečnostními standardy, použití materiálů a náhradních
dílů, které nebyly vyrobené firmou Markem-Imaje, může být v rozporu
s testovacími podmínkami a ovlivnit shodu zařízení s určitými standardy.
Uživatel nese všechna rizika spojená s použitím nevhodného materiálu
a náhradních dílů.

Toto zařízení je certifikováno v souladu s požadavky pro označení CE.

■■ Zdraví/ Hygiena/ Okolní prostředí


Pro určité spotřební materiály platí :
□ Nošení kontaktních čoček při manipulaci s těmito materiály je výslovně
zakázáno.
□ Při operacích čištění se doporučuje použití ochranných rukavic
odolných vůči inkoustu a použití ochranných brýlí.

Maximální hladina hluku max. < à 70 dB A.


Provozní teplota: +5°C až +40°C (+41°F až +104°F)
Vlhkost: 0 až 90 % relativní vlhkost bez kondenzace. Používání
některých inkoustů může omezit rozsah teploty a vlhkosti (viz list
specifikace použití inkoustu).
Používání tiskárny ve výbušném prostředí je zakázáno.

■■ Protipožární opatření
Pro trvalou ochranu proti možnému požáru používejte pouze směsi
inkoustu/ředidla, které jsou určené firmou Markem-Imaje.

Pokud Vaše tiskárna používá hořlavý inkoust nebo přísadu :


□ Nikdy nenechávejte v blízkosti tiskárny nádoby s inkoustem, přísadami
nebo s přípravky používanými k čištění tiskárny, ani hadříky nasáknuté
inkoustem, a to ani když jsou suché.
□ V bezprostřední blízkosti tiskárny (nejvýše 10 m) umístěte pěnový
nebo práškový hasicí přístroj nebo hasicí přístroj s CO2.

Návod k použití 4

A46584-A-CS-IM9028.indd 4 21/01/2014 10:52:17


Bezpečnost
□ V blízkosti tiskárny nikdy nekuřte. Poblíž tiskárny umístěte panel s
nápisem « ZÁKAZ KOUŘENÍ, HOŘLAVÝ INKOUST».
□ Dbejte na to, aby tiskárna byla čistá, neboť je třeba mít na mysli, že
vrstva zaschlého inkoustu je stále velmi hořlavá.
□ Nádoby s inkoustem, přísadami a čisticím roztokem musejí být
důkladně uzavřeny a skladovány ve větrané místnosti.

■■ Přeprava
Jestliže baterie obsahuje spotřebovatelné prvky, nelze ji přemisťovat
jinak než do vertikální polohy, na krátkou vzdálenost (v dílně, …).
Tiskárnu zcela vyprázdněte před tím, než ji přemístíte do polohy jiné než
vertikální nebo při delším přesunu (vozidlem, …).

Váha tiskárny: 18,5 Kg (40.8 lbs)


Údržba vzhledem ke hmotě systému vyžaduje účast několika osob.

■■ Instalace
Instalaci musí bezchybně provést tým techniků společnosti Markem-
Imaje. Každá osoba, které provede úpravy instalace, bude plně
zodpovědná za tyto úpravy.
Tisková hlavice musí být připevněna fixačními prvky zajišťujícími její
dokonalou stabilitu.
Tiskárna musí být instalována na větraném místě a v dostatečné
vzdálenosti od zdroje tepla, ohně či jisker.
Instalace tiskárny na výrobní lince nesmí představovat pro obsluhu
žádné riziko. Desku nelze zakomponovat, je-li systém v chodu.
Pracovní místo obsluhy tiskárny je umístěno čelem k tiskárně.
Připojení k elektrické jednofázové síti s uzemněním musí být
provedeno pomocí elektrické šňůry, která je součástí dodávky.
Normalizovaná zástrčka, kterou je šňůra vybavena, musí být
snadno přístupná.
Elektrické a pneumatické instalace před vstupem do tiskárny musí být
ve shodě s platnými normami.
Elektrické vlastnosti stroje: viz identifikační lístek tiskárny, který
se nachází uvnitř dvířek, na straně spotřebních materiálů.

5 Návod k použití

A46584-A-CS-IM9028.indd 5 21/01/2014 10:52:17


Bezpečnost
Pokud je tiskárna nebo jeho část upevněna na podložce, musí být tato
podložka uzemněna.
Vodivé díly a také součásti, které jsou ve spojení s tiskárnou nebo jsou
v její blízkosti (kovové rámy, ochranné kryty apod.).musí být uzemněny
bez vztažného potenciálu.
Při upevňování příslušenství Markem-Imaje použijte návod k montáži
příslušenství dodávaný společně s ním.

■ Příklad instalace

1 Na stole 2 Na nohou 3 Nást

Návod k použití 6

A46584-A-CS-IM9028.indd 6 21/01/2014 10:52:21


Bezpečnost
• Na nohou

3 x FHc M6-16

CHc M4-12

H M6 O6
Vyvážení pro stabilitu (x 2)
povinné Lze je namontovat
nahoru.

• Nást

5
CHc M6-75

6,2 mm
0.24 in
156 mm
8 mm 6.14 in
0.47 in

4 x Ø 14 mm
200 mm
4 x Ø 0.55 in
7.87 in

Upevnění (hmoždinky + šroub) musí nést váhu minimálně 35 kg

7 Návod k použití

A46584-A-CS-IM9028.indd 7 21/01/2014 10:52:27


Bezpečnost

■■ Použití
Tiskárna je konstruována pro bezkontaktní označování nástřikem
inkoustu. Jakékoli jiné používání tiskárny je zakázáno a odpovědnost za
všechny možné následky nesprávného používání nese jeho původce.

■■ Údržba – odstraňování závad


Doporučujeme, aby údržbové práce prováděl pouze personál, který
absolvoval technické školení společnosti Markem-Imaje a který používá
osobní ochranné prostředky (bezpečnostní obuv, brýle, rukavice…).
Všechny údržbové práce, které nejsou popsány v této příručce, musí
provádět technici společnost Markem-Imaje.
Před jakýmkoli zásahem vyžadujícím demontáž nebo výměnu nějaké
součásti odpojte tiskárnu od elektrické sítě.
Pro veškeré zásahy do elektrických a hydraulických okruhů používejte k
tomuto účelu upravených nástrojů.
Po každém provedení operace údržby vyprázdněte a vyčistěte použité
nádoby a nenechávejte tkaniny nasáknuté spotřebními materiály v
blízkosti tiskárny.
Tento přístroj obsahuje lithiovou baterii, která nesmí být vyměněna.
Baterie může vybouchnout a přitom se z ní mohou uvolnit nebezpečné
chemické látky. Abyste omezili veškeré riziko požáru nebo popálení,
nepokoušejte se baterii ničit, propichovat nebo vhazovat do ohně či do
vody.

■■ Recyklace
Likvidace použitých baterií a akumulátorů (použitelné v
zemích Evropské unie a v dalších evropských zemích, které
mají k dispozici tříděný sběr odpadu).

Likvidace elektrických a elektronických použitých přístrojů


(použitelné v zemích Evropské unie a v dalších evropských
zemích, které mají k dispozici tříděný sběr odpadu).

Návod k použití 8

A46584-A-CS-IM9028.indd 8 21/01/2014 10:52:28


Bezpečnost
Tyto symboly označují, že elektrický a elektronický přístroj na konči
životnosti a také baterie a akumulátory, které jsou obsažené, nesmí
být likvidovány jako běžný odpad v domácnosti. Tím, že se ujistíte, že
tyto prvky jsou likvidovány vhodným způsobem, se aktivně účastníte
prevence negativních dopadů, které jejich špatné zpracování může mít
za následek na životní prostředí a na lidské zdraví. Recyklace materiálů
přispívá k ochraně přírodních zdrojů.

Tím, že elektrický přístroj na konci života svěříte náležitě oprávněné


společnosti, zapezpečíte, že všechny obsažené součásti budou
zlikvidovány správně.

Pro další případy a odstranění baterií, akulumálorů nebo jiných


materiálů bezpečným způsobem použijte návod k použití nebo se
obraťte na vašeho zástupce Markem-Imaje.

■■ Odpadní spotřební materiál


S odpadním spotřebním materiálem musí být nakládáno v souladu s
místními předpisy pro nakládání s odpady a přepravu nebezpečných
produktů.
Přeprava, tranzit a zpracování odpadního spotřebního materiálu musí
být řízeny subjektem, který má příslušná oprávnění pro nakládání s
odpady.
Odpadní spotřební materiál musí být zpracován v souladu s místními
předpisy, a to buď recyklací (např. destilací), nebo spalováním s
využitím energie či spalováním a uložením na zvláštní skládce.

■■ Pravidla FCC
Pozor: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou
odpovědnou za shodu, by mohly vést ke ztrátě oprávnění uživatele k
provozování zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity


pro digitální zařízení třídy A, v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto
meze jsou stanoveny pro zajištění přiměřené ochrany proti škodlivému
rušení při provozu zařízení v komerčním prostředí. Toto zařízení vytváří,

9 Návod k použití

A46584-A-CS-IM9028.indd 9 21/01/2014 10:52:31


Bezpečnost
používá a může vysílat rádiové frekvence, a pokud není instalováno a
používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat nežádoucí
rušení rádiové komunikace. Provoz tohoto zařízení v obytných oblastech
může způsobovat nežádoucí rušení; v takovém případě je uživatel
povinen odstranit rušení na své náklady.

Pro Kanadu:
V souladu s kanadskými průmyslovými předpisy tento rádiový vysílač lze
provozovat s anténou typu a s maximálním (nebo nižším) ziskem, který
povolil kanadský průmysl pro vysílač.
Aby se snížilo riziko rádiové rušení pro ostatní uživatele, je nutné vybrat
typ antény a její zisk tak, že ekvivalentní izotropně vyzářený výkon
(EIRP) nepřekročí intenzitu nutnou k vytvoření spolehlivé komunikace.

Toto zařízení je v souladu s kanadskou průmyslovou CNR platnou pro


rádiová zařízení vyňatá z licence. Provozování je povoleno za dvou
následujících podmínek: zařízení nesmí způsobovat nežádoucí rušení a
uživatel tohoto zařízení musí akceptovat jakékoli rádiové rušení, i když
rušení by mohlo ohrozit jeho provoz.

■■ Integrace tiskárny
V případě, že je přístroj integrován do stroje, přečtěte si před
zahájením práce s laserem návod k obsluze této tiskárny.

V případě, že je tiskárna zabudována ve stroji nebo je sestavena


dohromady s jinými stroji, jedná se o zařízení, na něž se vztahuje
směrnice 2006/42/CE:
□ nemůže fungovat samostatně
□ nesmí být uvedena do provozu, dokud konečné strojní
zařízení, v němž musí být začleněna, nebylo prohlášeno za
vyhovující příslušným ustanovením směrnice pro strojní zařízení
a za vyhovující evropským směrnicím, které se týkají konečného
strojního zařízení.

Návod k použití 10

A46584-A-CS-IM9028.indd 10 21/01/2014 10:52:31


Bezpečnost

DECLARATION D’INCORPORATION
Déclaration d’incorporation selon la Directive Européenne Machine 2006/42/CE, annexe II B

DECLARATION OF INCORPORATION

EN
Declaration of incorporation in terms of the European Machinery Directive 2006/42/EC, annex II B
___________________________________________________________________________________
MARKEM-IMAJE INDUSTRIES MARKEM-IMAJE INDUSTRIES
9 Rue Gaspard Monge, BP 110 9 Rue Gaspard Monge, BP 110
26501 Bourg Les Valence Cedex, France 26501 Bourg Les Valence Cedex, France
certifie que l’équipement de marquage et ensures that the ink jet marking
codage jet d’encre, désigné ci-dessous : and coding equipment referenced below:

répond aux exigences générales de sécurité et de santé de la meets the general safety and health of the Machinery Directive
Directive Machines 2006/42/CE, Annexe1. 2006/42/EC, Annex 1.

Que cet équipement imprimante à jet d’encre répond de plus Ink jet printer equipment that responds more to the EC
aux directives CE applicables, soient : directives, that is to say:

¥ A la Directive Machines 2006/42/CE et aux Normes


IM ¥ with the Machinery Directive 2006/42/EC and European
Européennes qui en constituent la réponse technique : Standards that constitute the technical answer:
ISO13849-1 : 2008. EN12100 : 2010 ISO13849-1: 2008. EN12100 : 2010

¥ A la Directive Compatibilité Electromagnétique 2004/108/CE ¥ with the Electromagnetic Compatibility Directive


et aux Normes Européennes qui en constituent la réponse 2004/108/EC and European Standards that constitute the
technique : technical answer:
EN61000-6-2 : 2005. EN 61000-6-4 : 2007. EN61000-6-2: 2005. EN 61000-6-4: 2007.

¥ A la Directive Basse Tension 2006/95/CE et aux Normes ¥ with the Low Voltage Directive 2006/95/EC and European
Européennes qui en constituent la réponse technique : Standards that constitute the technical answer: EN60950-1:
EN60950-1 : 2006 +A11: 2009. +A1 :2010 +A12 :2011 2006 + A11:2009 +A1 :2010 +A12:2011

La documentation technique pour cet équipement imprimante à The documentation for this Ink jet printer equipment has been
jet d’encre a été rédigée selon l’annexe VII, partie B. drafted in accordance with Annex VII, Part B.

Le fabricant s’engage à transmettre, à la suite d’une demande The manufacturer undertakes to forward, following a motivated
motivée des autorités nationales, les informations pertinentes request of national authorities, relevant information regarding
concernant cet équipement imprimante à jet d’encre. this Ink jet printer equipment.
EC

Cet équipement imprimante à jet d’encre est destiné à être The Ink jet printer equipment is intended to be incorporated into
incorporé dans une machine ou à être assemblé avec d'autres machinery or assembled with other machineries to create a
machines en vue de constituer une machine à laquelle s'applique machinery to which the Machinery Directive 2006/42/EC and
la directive 2006/42/CE et qu'il ne peut fonctionner de façon that cannot work independently.
indépendante.

Cet équipement imprimante à jet d’encre ne doit pas être mis en This Ink jet printer equipment may not be put into operation
service avant que la machine finale dans laquelle il doit être until conformity of the final machine into which it is to be
incorporé ait été déclaré conforme aux dispositions pertinentes incorporated has been declared in conformity with the relevant
de la Directive Machines et aux Directives Européennes provisions of the Machinery Directive and the European
applicables à la machine finale. Directives applicable to the final machine.

Bourg-lès-Valence, le 3 décembre 2013 Bourg-lès-Valence, December, 3rd, 2013

La personne autorisée à rédiger cette déclaration et à constituer le dossier technique correspondant résidant dans la communauté.
SP

The authorized person to write this declaration and to compile the relevant technical file residing in the Community.

Dominique CHANUT
Responsable Normalisation/homologation Markem-Imaje Industries
Regulatory Compliance Manager Markem-Imaje Industries

___________________________________________________________________________________

Markem Imaje Industries 9, rue Gaspard Monge - BP 110 - 26501 Bourg-lès-Valence Cedex France
Tél. : +33(0)4 75 75 55 00 - Fax : +33(0)4 75 82 98 10 - www.markem-imaje.com

A44200-A
A44200-C 2/2
2/2

Překlad: k dispozici na DVD-ROM dodávaném s tiskárnou

11 Návod k použití

A46584-A-CS-IM9028.indd 11 21/01/2014 10:52:32


9028

9
10

6 7 8 11
12

13
5 14
18

4 15
17
3
16
2
1

1 Skříňka 10 Zdířka M12 výstup RS232


2 M6’ 11 Zdířka M12 kodér (modrá)
3 Kazeta s aditivem 12 Zdířka M12 světelné varování
(žlutá)
4 Kazeta s inkoustem 13 Dvoumetrový kabel k hlavě
(třímetrový volitelně)
5 Rozhraní pracovníka 14 Zásuvka
6 Kryt vzduchového filtru 15 Tiskařská hlava
7 Identifikační štítek 16 Tlakování hlavy
8 Přístupová dvířka ke spotřebnímu 17 Začátek kabelu k hlavě
materiálu
9 Zdířka M12 výstup čidla (černá) 18 Výstup Ethernet (volitelné)

Návod k použití 12

A46584-A-CS-IM9028.indd 12 21/01/2014 10:52:44


Představení rozhraní

Uživatelská tlačítka Funkční tlačítka


Výběr zprávy
ON / OFF

Vytvoření zprávy
Provedení zkoušky tisku

Úprava zprávy během


Zobrazení vlastností tiskár- tisku
ny. Zobrazení a odstranění
závad a poplašných signálů Vlastnosti zprávy během
tisku

Navigační tlačítka Stav a vynulování


Potvrzení výběru, menu, počítačů
operace
IIndikace hladiny v
zásobníku inkoustu a
Návrat na úroveň n-1 nebo ředidla
vstup do podmenu
Vstup k technickým
funkcím
Volba vlastnosti
Vstup do podmenu nebo
Přístup k výrobním funk
dialogových oken
cím
Tabelace

1 Stav inkoustového obvodu


1 2 3 4
Datum, čas nebo název
2 menu
ZAP 0 3 / 0 2 / 1 5 1 5 :5 1 PA RIS N : 006
5 Zp r a v a F o n t Pr o m e n n e Pa r a m e t r y
3 Název zprávy Nova
Utevri
4 Č. zprávy Olo z
6 Olo z j a ko
T i skn i
5 Podmenu Zr u s
Za v r i
6 Funkce nebo ovladače
7
7 Ediční zóna
8 N a st a v . n o v e z p r a v y
8 Popis funkce nebo ovladače  P r o v y b e r a E NT E R

9 Nápověda pro navigaci 9 10


10 Majuskule (Caps Lock)

13 Návod k použití

A46584-A-CS-IM9028.indd 13 21/01/2014 10:52:55


Vypnutí tiskárny

VYP 12/03/13 20:1 3 TEST N : 007


2
Start tiskarny ?
NE ANO

Vyber zPravy
 Pro vyber a ENTER

5/7 12 / 0 3 / 13 20:15 TEST N : 007

4 1/7
...
7/7
≈ 2’30’’

5 E SC

ZA P 12/03/13 20:15 TES T N : 007


ZAP
Zpráva « TEST » je připravena k
tisku

Návod k použití 14

A46584-A-CS-IM9028.indd 14 21/01/2014 10:53:26


Zastavení tiskárny (≤ 3 dny)

ZA P 0 6 / 0 1/ 0 0 1 8:22 TES T N : 007

1 Pr i n t e r s hut down

1-3 Da y s 3- 21 D ays

E SC

2/2 06/01/00 18:24 TEST N : 007

3 1/2
...
2/2
≈ 2’
VYP 06/01/00 18 : 2 4 TEST N : 007

VYP ESC

4 ESC

Při denním používání a/nebo v případě, že okolní podmínky


jsou drsné (vysoká okolní teplota), čistěte hlavu pravidelně
(viz str. 24).

15 Návod k použití

A46584-A-CS-IM9028.indd 15 21/01/2014 10:54:30


Dlouhé zastavení tiskárny (3-21 dnů)

ZA P 0 6 / 0 1/ 0 0 18 : 2 2 TES T N : 007

1 Pr i n t e r sh u t d o w n

1-3 Da y s 3- 21 D ays

E SC

2/2 06/01/00 18:24 TEST N : 007

3 1/2
...
2/2
≈ 2’
VYP 06/01/00 18:24 TEST N : 007

VYP ESC

Vyčistěte hlavu (viz str. 24 «Pravidelné čištění»)


4 ESC

Proveďte operaci ochrana hlavy (viz str. 25 «Ochrana


5 hlavy»)

Návod k použití 16

A46584-A-CS-IM9028.indd 16 21/01/2014 10:55:27


Výběr zprávy

■■ Výběr zprávy pro tisk


ZAP 0 2 / 0 3 / 15 15:44 PA RI S N : 006

Vy b e r z Pr a v y
 Pr o v y b e r a E NT E R

Z AP 02/03/15 15 : 4 4 PARIS N : 006


1 Rezim : C i sl o - N a z e v Vyber:
001 FT25
002 FRANCE
003 TAXI
004 IMAJE
005 W X Y 13
006 PARIS
007 TEST

: R e z i m,  : Vy b e r
 ,  , sh i ft , sh i ft , h o m e , s h i f t h o m e

ZA P 02/03/15 15:44 PARIS N : 006

2 Rezi m : Ci slo-Nazev Vyber:

001 FT25
002 FRANCE
003 TAXI
004 IMAJE
005 WXY13
006 PARIS
007 TEST

: Rezi m ,  : V yber
 ,  , shi ft , shi ft , home, s hif t home

ZAP 02/03/15 15:44 TEST N : 007


3

V yber zP r avy
 P r o vyber a ENTER

Zpráva « TEST » je připravena k tisku.

17 Návod k použití

A46584-A-CS-IM9028.indd 17 21/01/2014 10:55:39


Zobrazení zprávy

■■ Zobrazení zprávy během tisku


ZAP 0 2 / 0 3 / 15 15 : 4 4 TES T N : 007

V y b e r z Pr a v y
 Pr o v y b e r a E NT E R

ZAP H LAVN I MENU

P r oduk c e
Edi t ac e zP r av
N as t aveni t i s k a r n y
Edi t ac e s ymbol u

S t av t i s k ar ny/vyber zP r av
 P ar a s elec c i onar y EN TE R

ZAP PRODUK CE TEST N : 007


T isk a rn a ZPra v a Stav Udr zba

T is k a rn a / try sk a strt/ sto p


  Pro v y b e r a E NT E R

Návod k použití 18

A46584-A-CS-IM9028.indd 18 21/01/2014 10:55:50


Tisk zprávy
Z AP 02/03/15 1 5:44 TES T N : 007

Vy b e r z P r a v y
 P r o v y b e r a E N TER

Zpráva « TEST » je připravena k tisku.

19 Návod k použití

A46584-A-CS-IM9028.indd 19 21/01/2014 10:56:03


Úprava zprávy

■■ Úprava zprávy během tisku


ZAP 0 3 / 0 3 / 15 15 : 5 9 TEST N : 007

M o d i fi ka ce P l a t n e z P r a v y
 P r o v y b e r a E N T E R

ZAP PRO DU K C E TEST N : 007

2 T iska rn a ZPra v a S ta v U d rz b a

T iska rn a / try ska strt/ s to p


  Pro v y b e r a E N T E R

ZAP 03/03/15 15:59 TEST N : 007


ZPrava Font Promenne Parametry

4 Nova
Otevri
Oloz
Oloz jako
Tiskni
Zrus
Zavri

Zavreni zPravy a navrat


 P r o v y b e r a E N T E R

5 ZPra v a T E ST b y l a z me n e n a ,
ch ce te ji u l o z it ?
NE ANO

Návod k použití 20

A46584-A-CS-IM9028.indd 20 21/01/2014 10:56:33


Spotřební materiály

■■ Zobrazení hladin
ZAP 0 3 / 0 2 / 15 16 : 0 2 PA RI S N : 006

Inkoust info.
 Pro v y b e r a E NT E R

Aditivum / Inkoust

100% 75% 50% 25% Nízká Prázdný


hladina zásobník

Nebo
ZAP 03/02/1 5 1 6:02 PARIS N : 006
Ink: XXXX

1 00%

R ed Ink

0%

Inkoust info.
 P r o vyber a ENTER

Hladina náplně

21 Návod k použití

A46584-A-CS-IM9028.indd 21 21/01/2014 10:56:38


Spotřební materiály

■■ Výměna spotřebních materiálů

1 2 3 4

5 6 7

p. 9 «Odpadní spotřební materiál».

Návod k použití 22

A46584-A-CS-IM9028.indd 22 21/01/2014 10:56:51


Údržba hlavy

■■ Zastavte proud

ZAP 03/02/15 16:07 PARIS N : 006

Udrzba hlavy
 Pro vyber a ENTER

ZAP 03/02/15 16:07 P AR I S N : 006

Od b l o k t r y sky
N a sa t i r e d i d l a
K o n t r o l a st a b i l i t y
Vy p u st o d sa v
S e r i z t r y sky
S t a r t t r y sky
S t o p t r y sky

Ud rz b a h l a v y
 Pro v y b e r a E N T E R

23 Návod k použití

A46584-A-CS-IM9028.indd 23 21/01/2014 10:57:04


Údržba hlavy

■■ Pravidelné čištění

1 2 3

4 5

6 7 8

() Operace nezbytná u některých inkoustů (viz bezpečnostní


list inkoustu), nebo při používání tiskárny v drsných podmínkách
(vysoká teplota, prašné prostředí).

Návod k použití 24

A46584-A-CS-IM9028.indd 24 21/01/2014 10:57:19


Údržba hlavy

■■ Ochrana hlavy

9 10 11 12

■■ Zapněte trysku po provedení údržby hlavy

ZAP 03/02/1 5 1 6:1 9 PARIS N : 006

Odbl ok trysky
Nasati redidl a
Kontrol a stabil ity
Vypust odsav
Seriz trysky
Start trysky
Stop trysky

U dr zba hlavy
 P r o vybe r a ENTER

ZAP 0 3/ 0 2 / 1 5 16:19 PARIS N : 006

Odblok trysky
Nasati redidla
Kontrola stability
Vypust odsav
Seriz trysky
Start trysky
Stop trysky

U d r zb a h l av y
 P r o vy b e r a E N T E R

25 Návod k použití

A46584-A-CS-IM9028.indd 25 21/01/2014 10:57:37


Závady a poplašné signály

Signalizace závady nebo


poplašného signálu
Zobrazení závady nebo poplašného
signálu

Odstranění závady nebo poplašného


signálu

Alarm
N° nebo Zobrazená zpráva Zobrazené doporučení
závada
Malo inkoustu. Pred vymenou cekej na
50 A
Pripravte novy ink alarm PRAZDNY
Malo redidla. Pripravte Pred vymenou cekej na
51 A
nove red. alarm PRAZDNY
52 A Prazdny zasobnik ink Vymente zasobnik inkoustu
Prazdny zasobnik
53 A Vyměňte aditivní náplň
redidla
Kontroluj cistotu elektrod
81 D Detekce kapek
hlavy (1)
Zkontrolujte, že je na krytu
84 D Otevreny kryt
magnet (1)
Vycisti a vysus hlavu
87 D Chyba izolace EHT
(1)
Teplota hlavy mimo Provozni teplota 0-45°C
90 A
rozsah (32-113°F)
>60°C-140°F tenibac Volejte servis Markem-
91 D
lanretnI Imaje

(1) A (Alarm): tisk pokračuje


D (Závada): tisk je přerušen

Návod k použití 26

A46584-A-CS-IM9028.indd 26 21/01/2014 10:57:45


Informace

S/N: Číslo série

Odvol. údaj aditiva

Odvol. údaj inkoustu:

Pro nákresy a fotografie zařízení pro značení a kódování není závazné. Tento dokument byl původně sepsán v
francouzštině. Autentický je pouze francouzštině text, který je v případě sporu platný. Markem-Imaje si vyhrazuje
právo upravit specifikace svých produktů bez předchozího upozornění. Jakékoliv kopírování tohoto dokumentu, i
částečné, je zakázáno. Překlad původní příručky: originální příručka (v francouzštině) je k dispozici na DVD-ROMu
dodaném k tiskárně.

© 2013 Markem-Imaje Všechna práva vyhrazena. Czech version

27 Návod k použití

A46584-A-CS-IM9028.indd 27 21/01/2014 10:57:49


the team to trust

User Documentation Department

cs 12/2013 - A

A46584

www.markem-imaje.com
Markem-Imaje Industries
9, rue Gaspard Monge - B.P. 110
26501 BOURG-LES-VALENCE
Cedex - France
tel 33 (0)4 75 75 55 00
fax 33 (0)4 75 82 98 32

A46584-A-CS-IM9028.indd 28 21/01/2014 10:57:51