Vous êtes sur la page 1sur 2

Pytania egzaminacyjne:

Historyczne korzenie współczesności. Przegląd zagadnień i stanowisk.


4 i 5 luty 2019

1. Typy tekstów traktujących o historii


2. Czym jest filozofia historii.
3. Berlina krytyka historiozofii
4. Cztery odmiany koncepcji historiozoficznych
5. Problem prognoz historycznych w ujęciu Poppera
6. Stanowisko optymizmu dziejowego
7. Stanowisko pesymizmu dziejowego
8. Heglowska wizja historii
9. Wizja procesu dziejowego w materializmie historycznym i jego
adaptacyjnej interpretacji
10. Teoria rewolucji w naukach społecznych i humanistycznych. Wybrane
koncepcje
11. Teoria cywilizacji: Koneczny vs. Huntington
12. Rola protestantyzmu w powstaniu nowożytnego kapitalizmu
13. Koncepcja syndromu totalitarnego Brzezinskiego/Friedricha
14. Koncepcja autorytaryzmu
15. Dynamika realnego socjalizmu w ujęciu Leszka Nowaka
16. Powstanie i rozwój demokratycznego kapitalizmu.
17. Konstruktywizm versus esencjalizm w teorii świadomości narodowej
18. Dynamika społeczeństwa politycznego; Podstawowe mechanizmy\
19. Warunki stabilizacji ustroju demokratycznego w świetle teorii władzy w
nie-Marksowskim materializmie historycznym
20. Paradoks ewolucyjnego postępu poprzez przegrane rewolucje

Historyczne korzenie współczesności. Przegląd zagadnień i stanowisk.


Literatura na egzamin

Anderson, Benedict, Wspólnoty wyobrażone. Kraków: Znak 1997 [17]


Berlin, Isaiah, Konieczność historyczna. W: idem, Cztery eseje o wolności.
Poznań, Zysk i S-ka, 2000 [3].
Brzechczyn, Krzysztof, O wielości linii rozwojowych w procesie
historycznym. Poznań, UAM, 2004, s. 1-89. [2, 4]
Brzechczyn, Krzysztof, W obronie metanarracji w filozofii historii. W: P.
Orlik (red.) Całość – wizje, pejzaże, teorie. Poznań, Wyd. Naukowe IF UAM,
2006, s. 231-249 [2, 3, 5].
Brzechczyn, Krzysztof, Wokół periodyzacji procesu historycznego. Od
adaptacyjnej interpretacji materializmu historycznego do nie-Marksowskiego
materializmu historycznego. W: T. Buksiński, Filozofia na Uniwersytecie w
Poznaniu. Jubileusz 90-lecia, Poznań, Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań 2010, s.
347-370 [9].
Brzechczyn, Krzysztof, Polityka jako proces rewolucyjnej zmiany
społecznej. Od Marksa do współczesnych teorii rewolucji w socjologii
historyczno-porównawczej. W: W. Wesołowski (red.), Koncepcje polityki,
Warszawa, Scholar 2009, 273-317 [9, 10].
Brzechczyn, Krzysztof, O racjonalną postawę wobec marksizmu. W: J.
Hołówka, B. Dziobkowski (red.), Marksizm, Nadzieje i rozczarowania,
Warszawa, PWN 2017, ss. 309-319 [ 9, 10].
Czarnecki Zdzisław Jerzy, Kryzys optymizmu dziejowego. Studium
przewodnich idei. W: idem (red.), W kręgu pesymizmu historycznego. Lublin,
UMCS, 1992, s. 5-41 [6, 7].
Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, t. I. Warszawa, PWN, 1958 [ 8 ].
Jakubowski, Marek, Ciągłość historii i historia ciągłości. Polska filozofia
dziejów. Toruń, Wyd. UMK 2004 [ 11 ].
Kuderowicz, Zbigniew, Filozofia dziejów. Warszawa, Wiedza Powszechna
1983 [ 2 ].
Nowak, Leszek, Własność i władza, t. I; Dynamika władzy; t. III: U
podstaw teorii socjalizmu. Poznań, Nakom 1991 [15, 16, 18, 19, 20].
Popper, Karl, R., Nędza historycyzmu. Warszawa, PWN, 1999 [ 14 ].
Popper, Karl, R., Przewidywania i proroctwa w naukach społecznych. W:
Popper, Droga do wiedzy. Domysły i refutacje. Warszawa, PWN, 1999, s. 560-
578 [5].
Sartori, Giovanni, Teoria demokracji. Warszawa: PWN 1998 [13, 14].
Topolski Jerzy, Od Achillesa do Beatrice de Planissolles. Warszawa,
Rytm, 1998 [ 1 ].