Vous êtes sur la page 1sur 2

1. Racu I., Caisîn S. Psihodiagnostica: Teste psihologice. Suport didactic.

Chișinău:
Institutul de Formare Continuă, 2014. 166 p.
2. Zlate M. Eul şi Personalitatea. Bucureşti: Trei, 1997. 348 p.
3. Allport G. Structura şi dezvoltarea personalităţii. Bucureşti: Didactică şi Pedagogică,
1991.367 p.
4. Iluţ P. Sinele şi cunoaşterea lui. Iaşi: Polirom, 2001. 345 p.
5. Маклаков А. Общая психология. СПб.: Питер, 2005. 592 c.
6. Şchiopu U., Verza E. Psihologia vârstelor. Ciclurile vieţii. Bucureşti: E.D.P., 1995.
357 p.
7. Axentii V., Axentii I. A. Didactica limbii și literaturii române în învățământul
primar. Suport de curs. Cahul : Univ. de Stat "B. P. Hasdeu", 2014. 269 p.
8. Bloju C.L. Metodica predării limbii şi literaturii române pentru învăţământul primar.
Craiova : Universitaria, 2013. 242 p.
9. Bocoş M. D. Instruirea interactivă. Repere axiologice și metodologice. Iași: Polirom,
2013. 470 p.
10. Molan V., Peneş M. Metodica desfăşurării orelor de compunere-expunere la ciclul
primar. Bucureşti : EDP, 1983. 213 p.
11. Sîrghie A. Metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul preşcolar şi
primar. Sibiu : Alma Mater, 2011. 409 p.
12. Şchiopu U., Verza E. Psihologia vârstelor. Ciclurile vieţii. Bucureşti: E.D.P., 1995.
357 p.
13. Şeptelici Al. Limba şi literatura română în clasele 1-4. Ghid metodologic. Chişinău :
Reclama, 2009. 236 p.
14. Allport G. Structura şi dezvoltarea personalităţii. Bucureşti: Didactică şi Pedagogică,
1991.367 p.
15. Axentii V., Axentii I. A. Didactica limbii și literaturii române în învățământul
primar. Suport de curs. Cahul : Univ. de Stat "B. P. Hasdeu", 2014. 269 p.
16. Bloju C.L. Metodica predării limbii şi literaturii române pentru învăţământul primar.
Craiova : Universitaria, 2013. 242 p.
17. Iluţ P. Sinele şi cunoaşterea lui. Iaşi: Polirom, 2001. 345 p.
18. Joiţa E. Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară. București : Arves, 2003. 285 p.
19. Racu I., Caisîn S. Psihodiagnostica: Teste psihologice. Suport didactic. Chișinău:
Institutul de Formare Continuă, 2014. 166 p.
20. Zlate M. Eul şi Personalitatea. Bucureşti: Trei, 1997. 348 p.
21. Маклаков А. Общая психология. СПб.: Питер, 2005. 592 c.
22. Leonte R., Stanciu M. Strategii activ – participative de predare – învăţare în ciclul
primar: ghid metodico – ştiinţific în vederea utilizării metodelor active în
învăţământul primar. Bacău: Casei Corpului Didactic, 2004. 248 p.
23. Macarie C. Alternativele metodologice moderne – o provocare pentru activitatea
didactică. Târgu-Jiu: Măiastra, 2005. 285 p.
24. Neagu C. Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar. Focşani:
Terra, 2011. 392 p.
25. Bocoş M., Jucan D. Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului.
Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor. Piteşti: Paralela 45, 2010.
237 p.
26.
27. Ciocănel C. Autoevaluarea din perspectiva calităţii educaţiei. Bucureşti: Agora, 2013.
263 p.
28. Cucoş C. Pedagogie. Iaşi: Polirom, 2002. 390 p.