Vous êtes sur la page 1sur 4

Natal Strength

POB: Ahmadabad TOB: 10:55 DOB: 19 Jul 1969 Name: manish banker

Birth Kundli Cusp Kundli

Mo Mo Ju Ke
Ma 7 5 Ma 7 5
8 4 Su 8 4
Ju Ke

6 Me 6 Su Me
9 3 9 3
12 12

10 Ra 2 Ve 10 2 Ve
11 1 11 1
Sa Ra Sa

MahaJyotish Script
Planet Source Result(NL) Adtnl H SL NL (SL) ADL upto MD upto
(Current)
Ketu 12/ 10,1 Sun 10/ 12 Rahu 6/ 4,7 Jupiter 12/ 4,7 16-02-2022 05-04-2073
Venus 9/ 9,2 Moon 12/ 11 Ketu 12/ 10,1 Sun 10/ 12 17-10-2024 06-04-1973
Sun 10/ 12 Jupiter 12/ 4,7 Rahu 6/ 4,7 Jupiter 12/ 4,7 05-08-2025 06-04-1979
Moon 12/ 11 Venus 9/ 9,2 Mercury 10/ 10,1 Jupiter 12/ 4,7 05-12-2026 06-04-1989
Mars 3/ 8,3 Saturn 8/ 5,6 Venus 9/ 9,2 Moon 12/ 11 11-11-2027 05-04-1996
Rahu 6/ 4,7 Jupiter 12/ 4,7 Mars 3/ 8,3 Saturn 8/ 5,6 06-04-2030 06-04-2014
Jupiter 12/ 4,7 Sun 10/ 12 Ketu 12/ 10,1 Sun 10/ 12 24-05-2016 06-04-2030
Saturn 8/ 5,6 Venus 9/ 9,2 Venus 9/ 9,2 Moon 12/ 11 05-12-2018 05-04-2049
Mercury 10/ 10,1 Jupiter 12/ 4,7 1 Sun 10/ 12 Jupiter 12/ 4,7 12-03-2021 05-04-2066

Rahu Ketu
6/ 4,7 A : NA 12/ 10,1 A : Sun(60) Saturn(135) Mercury(60)
C : NA C : Lagna
Jupiter 12/ 4,7
S : Jupiter 12/ 4,7 Lagna
R : Jupiter 12/ 4,7 Jupiter 12/ 4,7
S : Sun 10/ 12
R : Mercury 10/ 10,1

Planet Details

Planet R/C Sign Degree Nakshatra Padam RL NL SL Remarks


Lagna Virgo 07:12:49 Uttara Phalg. 4 Mercury Sun Ketu
Moon Leo 24:11:24 Poorva Phalg. 4 Sun Venus Mercury
Mars Scorpio 09:05:10 Anuradha 2 Mars Saturn Venus
Rahu R Pisces 00:37:53 Poorvabhadra 4 Jupiter Jupiter Mars
Jupiter Virgo 07:04:46 Uttara Phalg. 4 Mercury Sun Ketu
Saturn Aries 14:34:40 Bharani 1 Mars Venus Venus
Mercury C Gemini 28:56:59 Punarvasu 3 Mercury Jupiter Sun
Ketu R Virgo 00:37:53 Uttara Phalg. 2 Mercury Sun Rahu
Venus Taurus 19:49:32 Rohini 3 Venus Moon Ketu
Sun Cancer 02:55:56 Punarvasu 4 Moon Jupiter Rahu

Cusp Details

House Cusp Sign Degree Nakshatra Padam RL NL SL Remarks


1 Virgo 07:12:49 Uttara Phalg. 4 Mercury Sun Ketu
2 Libra 06:05:15 Chitra 4 Venus Mars Moon
3 Scorpio 06:28:01 Anuradha 1 Mars Saturn Mercury
4 Sagittarius 07:12:42 Moola 3 Jupiter Ketu Rahu
5 Capricorn 07:58:32 Uttarashadha 4 Saturn Sun Venus
6 Aquarius 08:22:31 Shatabhishak 1 Saturn Rahu Rahu
7 Pisces 07:12:49 Uttarabhadra 2 Jupiter Saturn Mercury
8 Aries 06:05:15 Ashwini 2 Mars Ketu Rahu
9 Taurus 06:28:01 Krittika 3 Venus Sun Mercury
10 Gemini 07:12:42 Ardra 1 Mercury Rahu Rahu
11 Cancer 07:58:32 Pushya 2 Moon Saturn Ketu
12 Leo 08:22:31 Magha 3 Sun Ketu Jupiter
manish banker

Vimshottari Mahadasha and Antardashas


Dasha balance at birth : Ketu 6y 7m 29d
Dasha at the time of birth : Ke-Ke-Sa-Ra-Su

Venus (3y) Sun (6y) Moon (10y)


From 0y to3y8m From 3y8m to 8y11m From 8y11m to 18y0m

Antar Beginning Ending Antar Beginning Ending Antar Beginning Ending


Venus Sun 06-04-1973 24-07-1973 Moon 06-04-1979 05-02-1980
Sun Moon 24-07-1973 23-01-1974 Mars 05-02-1980 05-09-1980
Moon Mars 23-01-1974 31-05-1974 Rahu 05-09-1980 07-03-1982
Mars Rahu 31-05-1974 25-04-1975 Jupiter 07-03-1982 07-07-1983
Rahu Jupiter 25-04-1975 11-02-1976 Saturn 07-07-1983 04-02-1985
Jupiter Saturn 11-02-1976 23-01-1977 Mercury 04-02-1985 06-07-1986
Saturn Mercury 23-01-1977 29-11-1977 Ketu 06-07-1986 04-02-1987
Mercury 19-07-1969 05-02-1972 Ketu 29-11-1977 06-04-1978 Venus 04-02-1987 05-10-1988
Ketu 05-02-1972 06-04-1973 Venus 06-04-1978 06-04-1979 Sun 05-10-1988 06-04-1989

Mars (7y) Rahu (18y) Jupiter (16y)


From 18y0m to 24y11m From 24y11m to 42y0m From 42y0m to 58y0m

Antar Beginning Ending Antar Beginning Ending Antar Beginning Ending


Mars 06-04-1989 02-09-1989 Rahu 05-04-1996 18-12-1998 Jupiter 06-04-2014 24-05-2016
Rahu 02-09-1989 20-09-1990 Jupiter 18-12-1998 12-05-2001 Saturn 24-05-2016 05-12-2018
Jupiter 20-09-1990 27-08-1991 Saturn 12-05-2001 18-03-2004 Mercury 05-12-2018 12-03-2021
Saturn 27-08-1991 05-10-1992 Mercury 18-03-2004 05-10-2006 Ketu 12-03-2021 16-02-2022
Mercury 05-10-1992 02-10-1993 Ketu 05-10-2006 24-10-2007 Venus 16-02-2022 17-10-2024
Ketu 02-10-1993 28-02-1994 Venus 24-10-2007 24-10-2010 Sun 17-10-2024 05-08-2025
Venus 28-02-1994 01-05-1995 Sun 24-10-2010 17-09-2011 Moon 05-08-2025 05-12-2026
Sun 01-05-1995 05-09-1995 Moon 17-09-2011 18-03-2013 Mars 05-12-2026 11-11-2027
Moon 05-09-1995 05-04-1996 Mars 18-03-2013 06-04-2014 Rahu 11-11-2027 06-04-2030

Saturn (19y) Mercury (17y) Ketu (7y)


From 58y0m to 76y11m From 76y11m to 92y11m From 92y11m to 99y0m

Antar Beginning Ending Antar Beginning Ending Antar Beginning Ending


Saturn 06-04-2030 08-04-2033 Mercury 05-04-2049 02-09-2051 Ketu 05-04-2066 01-09-2066
Mercury 08-04-2033 18-12-2035 Ketu 02-09-2051 29-08-2052 Venus 01-09-2066 02-11-2067
Ketu 18-12-2035 25-01-2037 Venus 29-08-2052 30-06-2055 Sun 02-11-2067 08-03-2068
Venus 25-01-2037 27-03-2040 Sun 30-06-2055 05-05-2056 Moon 08-03-2068 07-10-2068
Sun 27-03-2040 09-03-2041 Moon 05-05-2056 05-10-2057 Mars 07-10-2068 06-03-2069
Moon 09-03-2041 08-10-2042 Mars 05-10-2057 02-10-2058 Rahu 06-03-2069 24-03-2070
Mars 08-10-2042 17-11-2043 Rahu 02-10-2058 20-04-2061 Jupiter 24-03-2070 28-02-2071
Rahu 17-11-2043 23-09-2046 Jupiter 20-04-2061 27-07-2063 Saturn 28-02-2071 08-04-2072
Jupiter 23-09-2046 05-04-2049 Saturn 27-07-2063 05-04-2066 Mercury 08-04-2072 05-04-2073
manish banker

Vimshottari Pratyantardasha and Sookshma Dasha

Jup-Sat-Sun Jup-Sat-Moo Jup-Sat-Mar Jup-Sat-Rah


Beginning 22-09-2017 05:00:01 Beginning 07-11-2017 11:20:12 Beginning 23-01-2018 13:53:49 Beginning 18-03-2018 13:17:22

Ending 07-11-2017 11:20:12 Ending 23-01-2018 13:53:49 Ending 18-03-2018 13:17:22 Ending 04-08-2018 08:17:53

Sun 22-09-2017 05:00:01 Moon 07-11-2017 11:20:12 Mars 23-01-2018 13:53:49 Rahu 18-03-2018 13:17:22
Moon 24-09-2017 12:31:02 Mars 13-11-2017 21:33:00 Rahu 26-01-2018 17:27:42 Jupiter 08-04-2018 08:56:26
Mars 28-09-2017 09:02:43 Rahu 18-11-2017 09:29:58 Jupiter 03-02-2018 19:46:14 Saturn 26-04-2018 21:04:31
Rahu 01-10-2017 01:48:53 Jupiter 29-11-2017 23:05:00 Saturn 11-02-2018 00:29:22 Mercury 18-05-2018 20:29:05
Jupiter 08-10-2017 00:21:55 Saturn 10-12-2017 05:49:29 Mercury 19-02-2018 13:35:35 Ketu 07-06-2018 12:22:40
Saturn 14-10-2017 04:24:36 Mercury 22-12-2017 10:49:49 Ketu 27-02-2018 05:06:26 Venus 15-06-2018 14:41:12
Mercury 21-10-2017 12:12:48 Ketu 02-01-2018 08:59:35 Venus 02-03-2018 08:40:18 Sun 08-07-2018 17:51:17
Ketu 28-10-2017 01:30:39 Venus 06-01-2018 20:56:32 Sun 11-03-2018 08:34:13 Moon 15-07-2018 16:24:19
Venus 30-10-2017 18:16:50 Sun 19-01-2018 17:22:08 Moon 14-03-2018 01:20:24 Mars 27-07-2018 05:59:21

Jup-Sat-Jup Jup-Mer-Mer Jup-Mer-Ket Jup-Mer-Ven


Beginning 04-08-2018 08:17:53 Beginning 05-12-2018 17:11:41 Beginning 01-04-2019 23:59:40 Beginning 20-05-2019 07:01:47

Ending 05-12-2018 17:11:41 Ending 01-04-2019 23:59:40 Ending 20-05-2019 07:01:47 Ending 05-10-2019 06:33:32

Jupiter 04-08-2018 08:17:53 Mercury 05-12-2018 17:11:41 Ketu 01-04-2019 23:59:40 Venus 20-05-2019 07:01:47
Saturn 20-08-2018 19:05:03 Ketu 22-12-2018 07:57:29 Venus 04-04-2019 19:36:18 Sun 12-06-2019 06:57:05
Mercury 09-09-2018 07:53:35 Venus 29-12-2018 04:09:17 Sun 12-04-2019 20:46:39 Moon 19-06-2019 04:31:40
Ketu 26-09-2018 19:21:12 Sun 17-01-2019 17:17:17 Moon 15-04-2019 06:43:45 Mars 30-06-2019 16:29:19
Venus 04-10-2018 00:04:20 Moon 23-01-2019 14:01:41 Mars 19-04-2019 07:18:56 Rahu 08-07-2019 17:39:40
Sun 24-10-2018 13:33:18 Mars 02-02-2019 08:35:41 Rahu 22-04-2019 02:55:33 Jupiter 29-07-2019 10:23:25
Moon 30-10-2018 17:36:00 Rahu 09-02-2019 04:47:29 Jupiter 29-04-2019 08:46:52 Saturn 16-08-2019 19:55:39
Mars 10-11-2018 00:20:29 Jupiter 26-02-2019 19:00:41 Saturn 05-05-2019 19:19:09 Mercury 07-09-2019 16:15:11
Rahu 17-11-2018 05:03:37 Saturn 14-03-2019 10:19:04 Mercury 13-05-2019 10:49:59 Ketu 27-09-2019 05:23:11

Jup-Mer-Sun Jup-Mer-Moo Jup-Mer-Mar Jup-Mer-Rah


Beginning 05-10-2019 06:33:32 Beginning 15-11-2019 16:01:04 Beginning 23-01-2020 15:46:56 Beginning 11-03-2020 22:49:03

Ending 15-11-2019 16:01:04 Ending 23-01-2020 15:46:56 Ending 11-03-2020 22:49:03 Ending 14-07-2020 03:11:37

Sun 05-10-2019 06:33:32 Moon 15-11-2019 16:01:04 Mars 23-01-2020 15:46:56 Rahu 11-03-2020 22:49:03
Moon 07-10-2019 08:13:55 Mars 21-11-2019 09:59:53 Rahu 26-01-2020 11:23:33 Jupiter 30-03-2020 13:52:26
Mars 10-10-2019 19:01:12 Rahu 25-11-2019 10:35:04 Jupiter 02-02-2020 17:14:52 Saturn 16-04-2020 03:15:27
Rahu 13-10-2019 04:58:19 Jupiter 05-12-2019 18:56:56 Saturn 09-02-2020 03:47:09 Mercury 05-05-2020 19:09:01
Jupiter 19-10-2019 09:59:26 Saturn 14-12-2019 23:43:03 Mercury 16-02-2020 19:17:59 Ketu 23-05-2020 09:22:13
Saturn 24-10-2019 22:27:07 Mercury 25-12-2019 21:52:49 Ketu 23-02-2020 15:29:47 Venus 30-05-2020 15:13:32
Mercury 31-10-2019 11:44:58 Ketu 04-01-2020 16:26:49 Venus 26-02-2020 11:06:25 Sun 20-06-2020 07:57:18
Ketu 06-11-2019 08:29:22 Venus 08-01-2020 17:02:00 Sun 05-03-2020 12:16:46 Moon 26-06-2020 12:58:25
Venus 08-11-2019 18:26:28 Sun 20-01-2020 04:59:38 Moon 07-03-2020 22:13:52 Mars 06-07-2020 21:20:18
manish banker

Aspects on Houses
Planets 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Venus 135 45
Sun 60 90 120 150
Moon 45 135
Mars 30 60 90 120 150 180
Jupiter 30 60 90 120 150 180
Saturn
Mercury

Aspects on planets
Planets Ketu Venus Sun Moon Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury
Venus 45 90
Sun 60 60
Moon
Mars
Jupiter 60
Saturn 135
Mercury 60 0 60 135