Vous êtes sur la page 1sur 10

Score

A Redoblar
Mauricio Ubal y Rubén Olivera
Igor Ribeiro
D m9 % A /D % G m6/D % A /D

1
%α 3 Œ ˙ œ œ− œ œ− œŒ Œ
œ− œ œ− œ œ
ι‰ Œ
œ− ∀œ ˙
œ− œ
Soprano

Vol - ve - rá la.a - le - grí - a a.en - re - dar - se con tu voz.

1
%α 3 Œ ˙ œ œ− œ œ− œŒ Œ
œ− œ œ− œ œ
ι‰ Œ
œ− ∀œ ˙
œ− œ
Mezzo-Soprano

Vol - ve - rá la.a - le - grí - a a.en - re - dar - se con tu voz.

1
%α 3 Œ ˙ œ œ− œ œ− œŒ Œ
œ− œ œ− œ œ
ι‰ Œ
œ− ∀œ ˙
œ− œ
Contralto

Vol - ve - rá la.a - le - grí - a a.en - re - dar - se con tu voz.

1
Υα 3 Œ ˙ œ œ− œ œ− œŒ Œ œ− œ œ−
œ œ
ι‰ Œ
œ− ∀œ ˙
œ− œ
Tenor

Vol - ve - rá la.a - le - grí - a a.en - re - dar - se con tu voz.

> 1 Œ ˙ œ œ− œ œ− œŒ Œ œ− œ œ− œ œ ‰ Œ œ− ∀œ ˙
Baritone α 3 œ− œ Ι
Vol - ve - rá la.a - le - grí - a a.en - re - dar - se con tu voz.

> 1 Œ ˙ œ œ− œ œ− œŒ Œ œ− œ œ− œ œ ‰ Œ œ− ∀œ ˙
Bass α 3 œ− œ Ι
Vol - ve - rá la.a - le - grí - a a.en - re - dar - se con tu voz.
A /D D m9 % A /D % G m6/D % A /D

%α Œ œ− œ œ− œ Œ Œ ι‰ ‰ ι
9

˙ œ œ− œ œ− œ œ œ œ− ∀œ ˙
œ − meœ - dir
S

A - se.en tus ma - nos y.a.a - po - yar - se en tu su - dor.

%α Œ ˙ œ œ− œ œ− œ Œ Œ œ − œ œ − œ œι ‰ ‰ œι œ − ∀ œ ˙
œ− œ
Mezzo

A me - dir - se.en tus ma - nos y.a.a - po - yar - se en tu su - dor.

%α Œ ˙ œ œ− œ œ− œ Œ Œ
œ− œ œ− œ œ
ι‰ ‰ ι
œ œ− ∀œ ˙
œ − meœ - dir
CAlt.

A - se.en tus ma - nos y.a.a - po - yar - se en tu su - dor.

Υα Œ ˙ œ œ− œ œ− œ Œ Œ œ − œ œ − œ œι ‰ ‰ œι œ − ∀ œ ˙
œ − meœ - dir
T

A - se.en tus ma - nos y.a.a - po - yar - se en tu su - dor.

>α Œ ˙ œ œ− œ œ− œ Œ Œ œ− œ œ− œ œ ‰ ‰ œ œ− ∀œ ˙
B œ− œ Ι Ι
A me - dir - se.en tus ma - nos y.a.a - po - yar - se en tu su - dor.

>α Œ ˙ œ œ− œ œ− œ Œ Œ œ− œ œ− œ œ ‰ ‰ œ œ− ∀œ ˙
B œ− œ Ι Ι
A me - dir - se.en tus ma - nos y.a.a - po - yar - se en tu su - dor.
©
2 A Redoblar

A /D G m6/D % A /D % G m6/D % A /D

%α Œ Œ Œ Œ
17

S œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ
Bo - rra - rá du - ras mue - cas pin - ta - das so - bre.un frá - gil car - tón de si - len - cio

Mezzo %α Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ − œ
Œ Œ œ œ œ œ œ œ œœ œ − œ
Œ
Bo - rra - rá du - ras mue - cas pin - ta - das so - bre.un frá - gil car - tón de si - len - cio

CAlt. %α Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ
Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ
Œ
Bo - rra - rá du - ras mue - cas pin - ta - das so - bre.un frá - gil car - tón de si - len - cio

T Υα Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ
Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ
Œ
Bo - rra - rá du - ras mue - cas pin - ta - das so - bre.un frá - gil car - tón de si - len - cio

B
> Œ
α
œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ Œ
Bo - rra - rá du - ras mue - cas pin - ta - das so - bre.un frá - gil car - tón de si - len - cio

B
> Œ
α
œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ Œ
Bo - rra - rá du - ras mue - cas pin - ta - das so - bre.un frá - gil car - tón de si - len - cio

A /D G m6/D % A /D

%α Œ ˙ ˙ ∑ ∑
25

S œ œ œ œ œ œ œ œ
y.el a - lien - to de mur - ga sal - drá.

%α Œ œ œ œ œ ˙ ˙ ∑ ∑
œ œ œ œ
Mezzo

y.el a - lien - to de mur - ga sal - drá.

%α Œ ∑ Œ ‰− θ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
CAlt.

y.el a - lien - to de mur - ga sal - drá. A

Υα Œ œ œ œ ˙ ˙ ∑ ∑
œ œ œ œ œ
T

y.el a - lien - to de mur - ga sal - drá.

B
>α Œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ∑ ∑
y.el a - lien - to de mur - ga sal - drá.

>α Œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ Œ ‰− œ œ − œ œ− œ
B
Θ
y.el a - lien - to de mur - ga sal - drá. A re - do - blar A
A Redoblar 3

D m9 % %

%α ∑ ∑ ∑ Œ ‰− θ œ − œ− œ œ− œ œ
œ œ− œ œ− œ
32

S
œ
A re - do - blar mu - cha - chos es - ta no - che,

%α ∑ Œ ‰− θ œ − œ− œ œ− œ œ
Mezzo
œ œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ
A re - do - blar A re - do - blar A re - do - blar mu - cha - chos es - ta no - che,

CAlt. % α œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ
re - do - blar A re - do - blar A re - do - blar A re - do - blar A re - do - blar mu - cha - chos es - ta no - che,

Υα ∑ ∑ Œ ‰− θ œ − œ− œ œ− œ œ
T
œ œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ
œ− œ œ− œ œ
A re - do - blar A re - do - blar mu - cha - chos es - ta no - che,

> Œ œ − œ − œ − œ − œ − œ
α ‰− œ œ œ− œ œ œ− œ œ œ− œ œ œ− œ
B
Θ
A re - do - blar A re - do - blar A re - do - blar A re - do - blar mu - cha - chos es - ta no - che,

> œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ ˙ ˙
B α
re - do - blar A re - do - blar A re - do - blar A re - do - blar A re - do - blar

D m9 G m6/D % % % A /D

%α ∑ œ− œ ˙
39

S ˙ ˙ ˙ œ
A re - do - blar,

%α Œ ‰ œ œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ − œ œ− œ œ− œ ∀˙
Mezzo
œ
ca - da cual so - bre su som - bra, ca - da cual so - bre su.a - som - bro.a re - do - blar,

%α Œ ‰ œ œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ − œ œ− œ œ− œ ∀˙
CAlt.
œ
ca - da cual so - bre su som - bra, ca - da cual so - bre su.a - som - bro.a re - do - blar,

Υα Œ ‰ œ œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ − œ œ− œ œ− œ ∀˙
T
œ
œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ
ca - da cual so - bre su som - bra, ca - da cual so - bre su.a - som - bro.a re - do - blar,

B
>α Œ ‰ œœ œ− œ œ− œ œ− œ ∀˙
ca - da cual so - bre su som - bra, ca - da cual so - bre su.a - som - bro.a re - do - blar,

>α œ Œ ˙ ˙ ˙ œ œ− œ
B ˙
A re - do - blar,
4 A Redoblar

A /D % % G m6/D % %

%α œ œ œ œ− œ œ Œ œ œ œ œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ ˙
45

des - te - rran - do, des - te - rran - do la fal - sa.e - mo - ción, el "la - la - la",

%α œ Œ œ œ œ œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ ˙
œ œ œ− œ œ
Mezzo

des - te - rran - do, des - te - rran - do la fal - sa.e - mo - ción, el "la - la - la",

%α œ Œ œ œ œ œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ ˙
œ œ œ− œ œ
CAlt.

des - te - rran - do, des - te - rran - do la fal - sa.e - mo - ción, el "la - la - la",

T Υα œ œ œ œ− œ œ Œ œ œ œ œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ ˙

œ œ œ œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ ˙
des - te - rran - do, des - te - rran - do la fal - sa.e - mo - ción, el "la - la - la",

> Œ
B α œ œ œ œ− œ œ

œ œ œ œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ ˙
des - te - rran - do, des - te - rran - do la fal - sa.e - mo - ción, el "la - la - la",

> Œ
B α œ œ œ œ− œ œ
des - te - rran - do, des - te - rran - do la fal - sa.e - mo - ción, el "la - la - la",

G m6/D A /D % % % D m9

œ œ ∀œ œ
%α œ ˙ œ œ œ− œ œ− œ œ œ œ− œ ∑
51

S
˙
el be - so fu - la mas - ca - ri - ta de la

Mezzo %α œ œ œ ∀œ œ ˙ œ œ œ− œ œ− œ œ œ œ− œ ˙ ∑
el be - so fu - gaz, la mas - ca - ri - ta de la fe.

%α œ œ œ œ− œ œ− œ œ ‰− θ
CAlt.
œ œ ∀œ œ ˙ œ œ− œ
˙ œ œ− œ
el be - so fu - gaz, la mas - ca - ri - ta de la fe. A re - do -

œ œ œ ∀œ œ
T Υα ˙ œ œ œ− œ œ− œ œ œ œ− œ ˙ Œ Œ

œ œ ∀œ œ
œ œ œ œ− œ œ− œ œ
el be - so fu - gaz, la mas - ca - ri - ta de la fe.

>α ˙ œ œ − œ ‰− œ œ − œ œ − œ œ − œ
B
Θ
œ œ œ− œ œ− œ œ
el be - so fu - gaz, la mas - ca - ri - ta de la A re - do - blar A re - do -

>α œ œ œ ∀œ œ ˙ œ œ− œ
˙ ‰− œ œ − œ
B
Θ
el be - so fu - gaz, la mas - ca - ri - ta de la fe. A re - do -
A Redoblar 5

D m9

θ 2 1
% α ‰− œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ 3 œ − œ œ− œ œ− œ 3 œ− œ œ
58

A re - do - blar A re - do - blar A re - do - blar mu - cha - chos que la no - che,


θ 2 1
Mezzo % α ‰− œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ 3 œ − œ œ− œ œ− œ 3 œ− œ œ
blar A re - do - blar A re - do - blar A re - do - blar mu - cha - chos que la no - che,

2 1
CAlt. % α œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ 3 œ− œ œ− œ œ− œ 3 œ− œ œ
blar A re - do - blar A re - do - blar A re - do - blar mu - cha - chos que la no - che,
θ
T Υ α ‰ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ 32 œ − œ œ− œ œ − œ 31 œ − œ œ

œ œ− œ 1 œ− œ œ
A re - do - blar A re - do - blar A re - do - blar mu - cha - chos que la no - che,

> œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ 2 œ− œ œ−
B α 3 3

œ œ− œ 1 œ− œ œ
blar A re - do - blar A re - do - blar A re - do - blar mu - cha - chos que la no - che,

> œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ 2 œ− œ œ−
B α 3 3
blar A re - do - blar A re - do - blar A re - do - blar mu - cha - chos que la no - che,

ι
D m9 G m6/D % % % A /D

%α Œ ‰ œ œ− œ œ− œ œ− œ œ−
63

S œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ œ
nos pres - ta sus ca - mio - nes y.en su.es - pal - da de bal - co - nes y za - guán,
ι
Mezzo %α Œ ‰ œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ œ
nos pres - ta sus ca - mio - nes y.en su.es - pal - da de bal - co - nes y za - guán,
ι
%α Œ ‰ œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ ∀œ œ
CAlt.

nos pres - ta sus ca - mio - nes y.en su.es - pal - da de bal - co - nes y za - guán,
ι
T Υα Œ ‰ œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ œ

œ œ− œ œ− œ œ−
nos pres - ta sus ca - mio - nes y.en su.es - pal - da de bal - co - nes y za - guán,

>α Œ œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ ∀œ
B ‰ Ι œ

œ œ− œ œ− œ œ−
nos pres - ta sus ca - mio - nes y.en su.es - pal - da de bal - co - nes y za - guán,

>α Œ œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ ∀œ
B ‰ Ι œ
nos pres - ta sus ca - mio - nes y.en su.es - pal - da de bal - co - nes y za - guán,
6 A Redoblar

A /D % % G m6/D % %

%α œ Œ œ œ œ œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ œ
69

œ œ œ− œ œ
S

nos es - pe - ran, nos es - pe - ran o - tros re - do - blan - tes, o - tra voz,

%α œ Œ œ œ œ œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ œ
œ œ œ− œ œ
Mezzo

nos es - pe - ran, nos es - pe - ran o - tros re - do - blan - tes, o - tra voz,

%α Œ œ œ œ œ œ− œ œ− œ œ− œ −
œ œ− œ œ œ œ œ œ
œ œ
CAlt.

nos es - pe - ran, nos es - pe - ran o - tros re - do - blan - tes, o - tra voz,

Υα œ Œ œ œ œ œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ œ
œ œ œ− œ œ
T

œ œ œ œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ œ
nos es - pe - ran, nos es - pe - ran o - tros re - do - blan - tes, o - tra voz,

> Œ
B α œ œ œ œ− œ œ

œ œ œ œ œ− œ œ− œ œ−
nos es - pe - ran, nos es - pe - ran o - tros re - do - blan - tes, o - tra voz,

>α œ œ− œ œ Œ œ œ− œ œ œ
B œ œ
nos es - pe - ran, nos es - pe - ran o - tros re - do - blan - tes, o - tra voz,

G m6/D A /D % % % D m9

œ œ ∀œ œ
%α œ œ œ œ œ œ− œ œ− œ œ œ ∑
75

S œ− œ œ œ
har - ta de sen - tir, la mor - de - du - ra del do - lor.

Mezzo %α œ œ œ ∀œ œ œ œ œ œ œ− œ œ− œ œ œ œ− œ œ œ ∑
har - ta de sen - tir, la mor - de - du - ra del do - lor.

CAlt. %α œ œ œ ∀œ œ œ œ œ œ œ− œ œ− œ œ œ œ− œ œ œ ∑
har - ta de sen - tir, la mor - de - du - ra del do - lor.

œ œ ∀œ œ
T Υα œ œ œ œ œ œ− œ œ− œ œ œ œ− œ œ œ ∑

œ œ ∀œ œ
>α œ œ œ œ− œ œ− œ œ
har - ta de sen - tir, la mor - de - du - ra del do - lor.
œ œ œ œ− œ œ œ ∑
B

œ œ œ− œ œ− œ œ
har - ta de sen - tir, la mor - de - du - ra del do - lor.

B
>α œ œ œ ∀œ œ œ œ œ œ− œ œ œ ∑
har - ta de sen - tir, la mor - de - du - ra del do - lor.
A Redoblar 7

ι
D m9 % G m6/D

%α Œ ‰ − œθ œ − œ œ− œ œ− œ œ Œ ‰ œ œ− œ œ− œ
82

S
œ œ− œ œ−
A re - do - blar mu - cha - chos la.es - pe - ran - za que su la - ti - do.in -
ι
Mezzo %α Œ ‰ − œθ œ − œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ Œ ‰ œ œ− œ œ− œ
A re - do - blar mu - cha - chos la.es - pe - ran - za que su la - ti - do.in -

CAlt. %α Œ ‰ − œθ œ − œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ Œ ‰ œι œ − œ œ − œ

œ œ−
A re - do - blar mu - cha - chos la.es - pe - ran - za que su la - ti - do.in -

‰− œ œ − ∀ œ œ − œ œ− œ œ− œ œ ‰ œΙ œ − œ œ − œ
T Υα Œ Θ
Œ

œ œ− œ œ− œ œ œ œ− œ œ− œ
A re - do - blar mu - cha - chos la.es - pe - ran - za que su la - ti - do.in -

> Œ
α ‰− œ œ − œ œ− œ œ− Œ ‰ Ι
B
Θ
θ œ œ− œ œ− œ
A re - do - blar mu - cha - chos la.es - pe - ran - za que su la - ti - do.in -

B
> Œ
α ‰− œ œ − œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ Œ ‰ Ι
A re - do - blar mu - cha - chos la.es - pe - ran - za que su la - ti - do.in -

G m6/D % % A /D % %

% α œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ−
88

œ ˙ œ
œ œ œ− œ œ
S

sis - ta.en nues - tra san - gre pa - ra que.és - ta nun - ca.ol - vi - de su rum - bo.

% α œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ ˙ œ
œ œ œ− œ œ
Mezzo

sis - ta.en nues - tra san - gre pa - ra que.és - ta nun - ca.ol - vi - de su rum - bo.

% α œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ ˙ œ œ− œ œ
œ œ rum
CAlt.

sis - ta.en nues - tra san - gre pa - ra que.és - ta nun - ca.ol - vi - de su - bo.

œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ œ− œ œ
T Υα œ ˙ œ

œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ−
sis - ta.en nues - tra san - gre pa - ra que.és - ta nun - ca.ol - vi - de su rum - bo.

> œ œ− œ ˙ œ
B α œ œ œ− œ œ

œ−
sis - ta.en nues - tra san - gre pa - ra que.és - ta nun - ca.ol - vi - de su rum - bo.

> œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ−
B α œ ∀˙ œ œ œ œ− œ œ
sis - ta.en nues - tra san - gre pa - ra que.és - ta nun - ca.ol - vi - de su rum - bo.
8 A Redoblar

%α ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
94

Mezzo %α ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

CAlt. %α ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

T Υα ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

> Œ ˙ œ œ œ− œ œ− œ Œ Œ œ− œ œ− œ Œ Œ œ− œ œ−œ œ
B α œ− œ
Por-que.el co - ra - zón no quie - re en - to - nar más re - ti - ra - das.

> ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B α

%α ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
102

Mezzo %α ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

%α Œ œ œ œ − œ œ −∀ œ
Œ Œ Œ Œ
œ− œ ˙ œ− œ œ− œ œ− œ œ−œ œ
CAlt.

Por-que.el co - ra - zón no quie - re en - to - nar más re - ti - ra - das.

T Υα Œ œ− œ ˙ œ œ œ− œ œ− œ Œ Œ œ− œ œ− œ Œ Œ œ− œ œ−œ œ
Por-que.el co - ra - zón no quie - re en - to - nar más re - ti - ra - das.

> Œ ˙ œ œ œ− œ œ− œ Œ Œ œ− œ œ− œ Œ Œ œ− œ œ−œ œ
B α œ− œ
Por-que.el co - ra - zón no quie - re en - to - nar más re - ti - ra - das.

> ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B α
A Redoblar 9

%α Œ œ œ œ− œ œ− œ Œ Œ Œ Œ
110

˙ œ− œ œ− œ œ− œ œ−œ œ
œ− œ
S

Por-que.el co - ra - zón no quie - re en - to - nar más re - ti - ra - das.

Mezzo %α ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

%α Œ œ œ œ − œ œ −∀ œ
Œ Œ Œ Œ
œ− œ ˙ œ− œ œ− œ œ− œ œ−œ œ
CAlt.

Por-que.el co - ra - zón no quie - re en - to - nar más re - ti - ra - das.

T Υα Œ œ− œ ˙ œ œ œ− œ œ− œ Œ Œ œ− œ œ− œ Œ Œ œ− œ œ−œ œ
Por-que.el co - ra - zón no quie - re en - to - nar más re - ti - ra - das.

> Œ ˙ œ œ œ− œ œ− œ Œ Œ œ− œ œ− œ Œ Œ œ− œ œ−œ œ
B α œ− œ
Por-que.el co - ra - zón no quie - re en - to - nar más re - ti - ra - das.

> ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B α

%α Œ œ œ œ− œ œ− œ Œ Œ Œ Œ
118

˙ œ− œ œ− œ œ− œ œ−œ œ
œ− œ
S

Por-que.el co - ra - zón no quie - re en - to - nar más re - ti - ra - das.

Mezzo % α ‰ − ≈ ‰ − œθ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ
re - do-blar A re - do- blar A re - do- blar A re - do-blar A re - do- blar A re - do-blar A re - do -blar A re - do- blar A

%α Œ œ œ œ − œ œ −∀ œ
Œ Œ Œ Œ
œ− œ ˙ œ− œ œ− œ œ− œ œ−œ œ
CAlt.

Por-que.el co - ra - zón no quie - re en - to - nar más re - ti - ra - das.

T Υα Œ œ− œ ˙ œ œ œ− œ œ− œ Œ Œ œ− œ œ− œ Œ Œ œ− œ œ−œ œ
Por-que.el co - ra - zón no quie - re en - to - nar más re - ti - ra - das.

> Œ ˙ œ œ œ− œ œ− œ Œ Œ œ− œ œ− œ Œ Œ œ− œ œ−œ œ
B α œ− œ
Por-que.el co - ra - zón no quie - re en - to - nar más re - ti - ra - das.

> ‰− ≈ ‰− œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ
B α Θ
re - do-blar A re - do- blar A re - do- blar A re - do-blar A re - do- blar A re - do-blar A re - do -blar A re - do- blar A
10 A Redoblar

%α Œ œ œ œ− œ œ− œ Œ Œ Œ Œ
126

˙ œ− œ œ− œ œ− œ œ−œ œ
œ− œ
S

Por-que.el co - ra - zón no quie - re en - to - nar más re - ti - ra - das.

Mezzo % α œ−œ œ− œ œ−œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ−œ œ− œ œ− œ œ− œ œ−œ œ− œ œ−œ œ− œ


re - do- blar A re - do-blar A re - do- blar A re - do-blar A re - do- blar A re - do-blar A re - do-blar A re - do- blar A

%α Œ œ œ œ − œ œ −∀ œ
Œ Œ Œ Œ
œ− œ ˙ œ− œ œ− œ œ− œ œ−œ œ
CAlt.

Por-que.el co - ra - zón no quie - re en - to - nar más re - ti - ra - das.

T Υα Œ œ− œ ˙ œ œ œ− œ œ− œ Œ Œ œ− œ œ− œ Œ Œ œ− œ œ−œ œ
Por-que.el co - ra - zón no quie - re en - to - nar más re - ti - ra - das.

> Œ ˙ œ œ œ− œ œ− œ Œ Œ œ− œ œ− œ Œ Œ œ− œ œ−œ œ
B α œ− œ
Por-que.el co - ra - zón no quie - re en - to - nar más re - ti - ra - das.

> œ−œ œ− œ œ−œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ−œ œ− œ œ− œ œ− œ œ−œ œ− œ œ−œ œ− œ


B α
re - do- blar A re - do-blar A re - do- blar A re - do-blar A re - do- blar A re - do-blar A re - do-blar A re - do- blar A

% α −− Œ œ œ œ− œ œ− œ Œ Œ Œ Œ −
134

S
œ− œ
˙ œ− œ œ− œ œ− œ œ−œ œ −
Por-que.el co - ra - zón no quie - re en - to - nar más re - ti - ra - das.

Mezzo % α −− œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ −−
re- do-blar A re - do-blar A re - do-blar A re - do-blar A re - do-blar A re - do-blar A re - do-blar A re - do-blar A

% α −− Œ œ œ œ − œ œ −∀ œ
Œ Œ Œ Œ −−
œ− œ ˙ œ− œ œ− œ œ− œ œ−œ œ
CAlt.

Por-que.el co - ra - zón no quie - re en - to - nar más re - ti - ra - das.

T Υ α −− Œ œ− œ ˙ œ œ œ− œ œ− œ Œ Œ œ− œ œ− œ Œ Œ œ − œ œ − œ œ −−
Por-que.el co - ra - zón no quie - re en - to - nar más re - ti - ra - das.

> −− Œ ˙ œ œ œ− œ œ− œ Œ Œ œ− œ œ− œ Œ Œ œ − œ œ − œ œ −−
B α œ− œ
Por-que.el co - ra - zón no quie - re en - to - nar más re - ti - ra - das.

> −− œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ œ − œ −−
B α
re- do-blar A re - do-blar A re - do-blar A re - do-blar A re - do-blar A re - do-blar A re - do-blar A re - do-blar A

Vous aimerez peut-être aussi