Vous êtes sur la page 1sur 4

INFO

Zoeken in KU Leuven

search
Intranet

home ONDERWIJSAANBOD 2018-2019

Getuigschrift voor lerarenopleiders (Leuven)


Vertrekkend vanuit je eigen praktijk als lerarenopleider bestudeer je relevante theoretische kaders en Key information
inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, neem je zelf je beroepspraktijk onder de onderzoeksloep én
Locatie
verdiep je je expertise door systematische uitwisseling met collega’s uit heel Vlaanderen. Als deelnemer trek
Leuven en Gent
je zelf de rits dicht tussen theorie en praktijk, zodat je versterkte professionaliteit je als gegoten zit.
Contacturen + studieduur
90 contacturen + 510 uur studie, 1 jaar
voltijds of 2 jaar deeltijds
Getuigschrift voor lerarenopleiders Type opleiding
Permanente Vorming met Getuigschrift

Inschrijvingsgeld 2018-2019
1250 euro (voor 1 jaar)
Profiel 1350 euro (voor 2 jaar)

De opleiding is bedoeld voor lerarenopleiders die al enige beroepservaring hebben en die in die opleiding hun
Meer info
hoofdopdracht hebben. Brochure
In de verschillende opleidingsonderdelen wordt van de deelnemers verwacht dat ze hun beroepservaring inbrengen. Brochure Getuigschrift voor
Tegelijkertijd worden ze ook uitgenodigd om, bijvoorbeeld bij de keuze van opdrachten of het thema van hun lerarenopleiders
praktijkonderzoek, te kiezen voor kwesties die niet alleen voor hun eigen praktijk relevant zijn, maar ook voor de eigen
instelling een meerwaarde kunnen bieden. Website
Als deelnemer engageer je je om actief je eigen praktijk onder de loep te nemen en een zicht te krijgen op de Website Getuigschrift voor
wetenschappelijke achtergronden en kaders die aangereikt worden in de verschillende opleidingsonderdelen. We lerarenopleiders
verwachten dat je zowel de inhoudelijke concepten bestudeert en verwerkt in je portfolio maar ook dat je als ‘kritische
vriend’ de andere deelnemers in de opleiding helpt en stimuleert in hun leerproces. Vertrekkende vanuit een open en
leergierige houding neem je de verantwoordelijkheid op om je eigen leerproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Wat houdt de opleiding Getuigschrift voor lerarenopleiders in?

Met deze splinternieuwe permanente vorming met Getuigschrift voor lerarenopleiders krijgt Vlaanderen voor het eerst een
systematische vorming voor lerarenopleiders. Ze bouwt verder op de masterclass-initiatieven die de voorbije jaren werden
georganiseerd in Leuven en Gent enerzijds, en de resultaten van een Vlaanderenbrede denktank rond een opleiding voor
lerarenopleiders anderzijds. Die ervaringen werden gebundeld, maar ook verder uitgewerkt, vernieuwd en geïntegreerd in
een formele opleiding voor lerarenopleiders.

De opleiding telt een equivalent van 20 studiepunten, georganiseerd in vijf opleidingsonderdelen die het beroep van
lerarenopleider inzichtelijk maken. Elk opleidingsonderdeel focust op een andere dimensie van het opleiderschap:
1. De professionaliteit van de lerarenopleider
2. Curriculumontwikkeling
3. Praktijkonderzoek
4. Begeleiden van reflectief ervaringsleren
5. Samenwerking & Organisatie

Vertrek- en eindpunt van de vorming is je eigen praktijk als lerarenopleider, de plaats waar jouw professionaliteit verschijnt.
Die beroepservaringen worden kritisch doorgelicht, bevraagd en verder onderbouwd aan de hand van relevante
onderzoeksinzichten en theoretische kaders. Daarnaast ga je zelf aan de slag als onderzoeker van je eigen praktijk. Op
die manier verdiept je inzicht in het ‘waarom’ achter het ‘hoe’, verwerf je een wetenschappelijk gefundeerde taal om
preciezer te kijken en te spreken over je beroepsactiviteiten én word je bekwamer in het optimaliseren van die praktijk.

Aan het einde van elk opleidingsonderdeel laat je in een evaluatie-opdracht zien hoe jij de rits tussen theorie en praktijk
dicht trekt als resultaat van je eigen leerproces.

Download de brochure

URL van de opleiding


https://ppw.kuleuven.be/opleiding-lerarenopleiders

Opleiding georganiseerd door


Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven

In samenwerking met
Het initiatief wordt financieel ondersteund door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en gedragen door een
Vlaanderenbrede stuurgroep waarin alle Vlaamse instellingen voor lerarenopleiding vertegenwoordigd zijn (universiteiten,
hogescholen, Centra voor volwassenenonderwijs), evenals de Vereniging LerarenOpleiders Vlaanderen (VELOV).

Opbouw

In een éénjarig studietraject (met mogelijkheid tot verlenging tot twee jaar) werk je aan vijf, onderling nauw
samenhangende opleidingsonderdelen.
‘De professionaliteit van de lerarenopleider’:
In dit deel staat de professionele eigenheid van de lerarenopleider centraal. Wat betekent het om lerarenopleider te zijn?
Wat maakt zijn/haar professionaliteit uit? Vertrekkend vanuit de eigen professionele ervaringen, worden de deelnemers
geconfronteerd met verschillende theoretische invullingen van die professionaliteit in de (onderzoeks)literatuur. In
dialoog met deze literatuur én met elkaar worden de verschillende dimensies van het opleiderschap ter sprake gebracht,
kritisch bevraagd, genuanceerd en verfijnd. Zo ontwikkelt zich een taal om de veellagige beroepspraktijk inzichtelijker te
maken en zelf bewuster, explicieter en meer onderbouwd te oordelen, te handelen en verantwoordelijkheid op te nemen
in je dagelijkse werksituatie.
‘Praktijkonderzoek’:
Dit deel zoomt in op de onderzoekende houding als kernbestanddeel van de professionaliteit als lerarenopleider. De
deelnemers verdiepen hun kennis van praktijkonderzoek als methodiek én doorlopen – onder begeleiding - de cyclus
van praktijkgericht onderzoek. Naast het inzichtelijk maken van die eigen (vakdidactische) praktijk, is het de bedoeling de
nieuwe inzichten uit dit onderzoek publiek te delen en kritisch te toetsen, om op die manier uiteindelijk bij te dragen tot
een gedeelde professionele kennisbasis over lerarenopleiding.
‘Begeleiding van reflectief ervaringsleren’:
Iedere lerarenopleider krijgt in min of meerdere mate te maken met het begeleiden van toekomstige leerkrachten tijdens
processen van werkplekleren of leren uit (praktijk)ervaringen. Denk bijvoorbeeld aan feedbackgesprekken, het aansturen
van leergroepen, de begeleiding van praktijkoefeningen, het stimuleren van brede en diepe reflectie enz. In dit
opleidingsonderdeel krijgen de deelnemers verschillende coachings-, trainings-, en reflectiemodellen aangeboden en
worden ze uitgenodigd en uitgedaagd om die te verbinden met hun eigen praktijkervaringen als coach of begeleider.
Ook hier gaan oefening, uitwisseling van ervaringen en theoretische verdieping hand in hand.
‘Curriculumontwikkeling’:
Dit deel betreft een ander domein in het werk als lerarenopleider: educatief ontwerpen (instructional design), het creëren
van krachtige leeromgevingen, het kiezen en ordenen van leerinhouden, het zinvol hanteren en integreren van
educatieve technologie en vormen van blended leren, … Net als voor andere beroepstaken geldt ook hier dat opleiders
onvermijdelijk op een dubbel niveau werken: ze geven gestalte aan hun praktijk als lerarenopleiders, maar worden
daarbij tegelijkertijd gedreven door de zorg hun studenten te ondersteunen in hun curriculumontwikkeling als
leerkrachten.
‘Samenwerking & Organisatie’:
Leraren opleiden doe je niet alleen. Dit laatste deel haakt in op de verschillende vormen van teamwork en
samenwerking. Niet alleen de samenwerking binnen scholen en opleidingsinstituten komt aan bod, maar ook die tussen
opleidingsinstituten en scholen of met andere instellingen. De voorwaarden en uitdagingen van samenwerking worden
bestudeerd, getoetst aan eigen (praktijk)ervaringen. Onvermijdelijk komen daarbij ook de werkcondities van de school of
de instelling als organisatie aan bod.

Troeven
De Permanente Vorming met Getuigschrift wordt verzorgd door een team van deskundige docenten, met verschillende,
maar complementaire expertise, die hun curriculuminhoud in onderling overleg bepalen en ook hun didactische aanpak
zorgvuldig afstemmen met elkaar. Daarnaast gebruiken ze verschillende internationale samenwerkingsprojecten om de
inhoud van de opleiding te verrijken of up-to-date te houden (o.m. door het gebruik van gastdocenten).

De Permanente Vorming richt zich tot geëngageerde lerarenopleiders die hun eigen praktijk willen verdiepen, kritisch in
vraag durven stellen en toetsen aan recent wetenschappelijk onderzoek. De heterogeniteit van de deelnemers in het
programma, zowel qua basisdiploma als qua ervaring of opleidingsinstelling waarbinnen ze werken, biedt een bijkomende
toegevoegde waarde voor de discussies tijdens de contactmomenten en reflecties, met als bindend element de rollen van
een lerarenopleider.

Deelnemende lerarenopleiders zullen niet alleen uitgedaagd worden om hun persoonlijke beroepspraktijk in de opleiding
binnen te brengen, maar eveneens om met hun collega’s van het opleidingsinstituut ervaringen en inzichten te delen. Op
die manier wil de opleiding meteen een bron zijn voor de professionalisering van de teams in de opleidingsinstituten.

Nadat de deelnemende lerarenopleider met succes de Opleiding voor Lerarenopleiders heeft volbracht, wordt een
Getuigschrift Opleiding voor Lerarenopleiders uitgereikt.

Duur van de opleiding


1 jarige opleiding
Begindatum 14/09/2018
Einddatum 31/08/2019

Mogelijke spreiding tot 2 jaar:


Begindatum 14/09/2018
Einddatum 31/08/2020

Afhankelijk van de beschikbare tijd kan de opleiding gevolgd worden als een (meer intensief) éénjarig traject of met
spreiding tot twee jaar. Zowel het éénjarig als het gespreide traject lopen van september tot september (12 of 24
maanden). Dit maakt het mogelijk voor de kandidaat-deelnemers tijdig de nodige afspraken te maken en organisatorische
regelingen te treffen binnen het eigen opleidingsinstituut. De tussenliggende (zomer) vakantieperiodes maken het voor de
deelnemers ook mogelijk om deeltaken in deze periode op te nemen waardoor de combinatie werk-gezin minder onder
druk komt te staan.

Locatie
Leuven en Gent

Inschrijvingsgeld
1250 euro (1-jaar); 1350 euro (2-jaar)

Inschrijvingsprocedure
Zie website van de opleiding.

Doelstellingen
De deelnemers
- Verwerven wetenschappelijk onderbouwde inzichten en theoretische begrippenkaders om hun beroepspraktijk kritisch
inzichtelijk te maken
- Leren praktijkonderzoek te hanteren om hun beroepssituatie en –activiteiten te analyseren en onderbouwd te
optimaliseren
Ontwikkelen/versterken een professionele houding die gekenmerkt wordt door engagement en verantwoordelijkheid
tegenover hun studenten en collega’s, een (zelf)kritische ingesteldheid en de bereidheid tot blijvend professioneel leren en
kennis delen

Contact

Academisch verantwoordelijke:
Geert Kelchtermans

Contactpersoon voor de opleiding:


E-mail: opleidinglerarenopleiders@KULeuven.be

Toelatingsvoorwaarden

Getuigschrift voor lerarenopleiders (Leuven)

INFORMATIE VOOR
› Toekomstige student
› Student
› Docenten
› Onderwijsondersteuners
› Onderwijsverantwoordelijken
› Sollicitant
› Alumnus
› Personeel
› Overheid en bedrijf
› Pers
› Schenker

SNEL NAAR...
› Faculteiten
› LRD - Kennis- en
technologietransfer
› UZ Leuven
› Jobs
› Doctoreren
› Dienst Internationalisering
› Bibliotheken
› Nieuws
› Agenda
› Cultuur
› Sport
› KU Leuven-shop
› Contact

INTERNE TOOLS

› Toledo
› KU Loket
› Webmail
› Intranet
› Wie-is-wie
› Organigram

OTHER LANGUAGES
› English
› Français
› Deutsch
› Español

› Русский

TOON MEER keyboard_arrow_down

2016 © KU Leuven Disclaimer Cookiebeleid Volg KU Leuven via