Vous êtes sur la page 1sur 401

ftyk vkink izcU/ku

;kstuk

o"kZ & 2014

ukXkkSj

lg;ksx % ;wfulsQ] jktLFkku

ftyk iz'kklu
o
vkink izcU/ku dsUnz]
g-p-ek- jktLFkku yksd iz'kklu laLFkku]
t;iqj
nwjHkk"k 0141&2701780@2704950&6]
QSDl 2705420]-1- 2702542]
bZ&esy cdm_ripa1@rediffmail.com
fo"k; lwph i`"B
la[;k
v/;k;&1 izLrkouk
1-1 fodkl vkSj vkink
1-2 cgq&vkink vuqfØ;k
;kstuk
1-3 ftyk vkink izca/ku dk;Z
;kstuk ds mn~ns';
1-4 uhfr xr dFku
v/;k;&2 ftys dh :ijs[kk
2-1 HkkSxksfyd fLFkfr
2-2 iz'kklfud lajpuk
2-3 HkkSfrd Lo:i
2-4 vkfFkZd ,oa lkekftd
fLFkfr
2-5 lkekftd ,oa lkaLd`frd
xfrfof/k;ka
v/;k;&3 ftys dh foink o tksf[ke dh
laosnu'khyrk dk vkadyu
3-1 laHkkfor foinkvksa dh
igpku
3-2 laosnu'khyrk
3-3 [krjk
v/;k;&4 vkink ds nkSjku izcU/ku
gsrq lkekU; dk;Z ;kstuk
v/;k;&5 ftys esa laHkkfor
vkink,a ,oa dk;Z ;kstuk,a
5-1 lw[kk
5-2 ck<+
5-3 nq?kZVuk
5-4 HwkdEi

-2-
5-5 vkx
5-6 jlk;fud ,oa vkS|ksfxd
foink,a
5-7 rki (yw) o 'khr?kkr

-3-
ifjf'k"Vksa dh lwph
ifjf'k"V 1 ftyk Lrjh; vf/kdkfj;ksa ds nwjHkk"k ua- dh
lwph
ifjf'k"V 2 ok;jysl LVs'kuksa dh lwph
ifjf'k"V 3 iqfyl foHkkx ds ikl miyC/k midj.kksa dh
lwph
ifjf'k"V 4 jktdh; okguksa o xSj ljdkjh okguksa dh
lwph
ifjf'k"V 5 Bsdsnkjksa ds ikl miyC/k midj.kksa dh
lwpuk
ifjf'k"V 6 vLirkyksa dh lwph
ifjf'k"V 7 fpfdRlky;ksa dh lwph (vk;qosZfnd)
ifjf'k"V 8 futh fpfdRlky;ksa dh lwph
ifjf'k"V 9 py fpfdRlky;ksa dh lwph
ifjf'k"V 10 fpfdRldksa dh lwph
ifjf'k"V 11 ulZ@isjkesfMdy deZpkfj;ksa dh lwph
ifjf'k"V 12 esfMdy LVkslZ dh lwph
ifjf'k"V 13 vLirkyksa esa miyC/k midj.kksa dh lwph
ifjf'k"V 14 ,Ecqysalksa dh lwph
ifjf'k"V 15 fookg LFkyksa dh lwph
ifjf'k"V 16 gksVyksa dh lwph
ifjf'k"V 17 foJke x`gksa dh lwph
ifjf'k"V 18 vkJ; LFkyksa dh lwph
ifjf'k"V 19 vdky xzLr xkaoksa dh lwph
ifjf'k"V 20 rSjkdksa dh lwph
ifjf'k"V 21 isVªksy iEiksa dh lwph
ifjf'k"V 22 flusek gkWyksa dh lwph
ifjf'k"V 23 xSl ,tsfUl;ksa dh lwph
ifjf'k"V 24 Lo;alsoh laLFkkvksa dh lwph
ifjf'k"V 25 lgdkjh Hk.Mkjksa dh lwph
ifjf'k"V 26 gyokb;ksa dh lwph
ifjf'k"V 27 VSUV gkmlksa dh lwph
ifjf'k"V 28 Øsu] tslhoh] xSl dVlZ bR;kfn midj.kksa dh

-4-
lwph
ifjf'k"V 29 ikoj LVs'kuksa dh lwph
ifjf'k"V 30 nq?kZVuk laHkkfor m|ksxksa dh lwph
ifjf'k"V 31 Mse o cka/kksa dh lwph
ifjf'k"V 32 jkgr lkexzh dh lwph
ifjf'k"V 33 jsYos LVs'kuksa dh lwph
ifjf'k"V 34 ,u-lh-lh- o ,u-,l-,l- ds Loa; lsodksa dh lwph
ifjf'k"V 35 LdkmV ,oa xkbMl dh lwph

-5-
v/;k;&1

izLrkouk

1-1 fodkl vkSj vkink

bfrgkl dh 'kq:vkr ls gh euq"; vius vfLrRo dks cuk;s j[kus


ds fy, izd`fr ls la?k"kZ dj jgk gSA Hkys gh euq"; us
lkekftd] oSKkfud o rduhdh ds {ks= esa dkQh izxfr dj yh
gSA ijUrq vkt Hkh vkink,a mlds fu;=.k esa ugha gaS
oju~ izkS|ksfxd vkSj vkS|ksfxd fodkl us euq";d`r
vkinkvksas ds fy, u;s }kj [kksy fn, gS tks fnu izfrfnu
c<+rs tk jgs gSA izfro"kZ fo'o ds dbZa Hkkxksa esa
,d ;k vf/kd izdkj dh vkinkvksa dk fouk'kdkjh izHkko
iM+rk gsS ftlls tku o eky dk dkQh uqdlku gksrk gSA
Hkkjr ns'k Hkh ck<+] HkwdEi lw[kk vkfn izkd`frd
vkinkvksa ls xzLr gS ftuls ekuo thou dks vf/kdre {kfr
gksrh gSA lw[kk o ck<+ tSlh vkinkvksa ls Qly vkSj
ouLifr ds Hkkjh uqdlku ds vykok i'kq/ku ds lkFk futh
rFkk lkoZtfud lEifr;ka Hkh u"V gks tkrh gSA 1999 esa
mfM+lk es vk;s rwQku rFkk 2001 esas xqtjkr dk HkwdEi
fouk'k ds rkts mnkgj.k gSA

1-2 cgq&vkink vuqfØ;k ;kstuk

vkink izcU/ku ;kstuk jkT; ,oa ftys esa gksus okyh


laHkkfor vkinkvksa tSls HkwdEi] ck<++] pdzokr] lw[kk]
egkekjh] vkS|kfxd o jklk;fud nq?kZVuk,a] vkxtuh] lM+d
nq?kZVuk,a] jsy o ok;q;ku nq?kZVuk,a bR;kfn ls fuiVus
gsrq ,d lgk;d nLrkost gSA jktLFkku o lw[kk ,d nwljs ds
i;kZ;okph cu x;s gSaA fiNys 57 o"kksZa ¼1950&2007½
esa ek= N% o"kZ gh lw[kk jfgr jgs gSa tcfd 51 o"kksZa
esa jkT; ds fdlh u fdlh ftys dk Hkkx vdky xzLr jgk gSA bl
izdkj jkT; esa Hkh"k.kre lw[kk yxkrkj 1965&69]

-6-
1979&82] 1984&87] 1991&92 o 1999&2000 esa jgkA
fiNys nks n'kdksa esa ek= 1983&84] 1992&93]
1995&96] 1997&98 o 2005&06 gh yxHkx lw[kk o vdky
jfgr jgs gSaA jkT; esa vdky dh fujUrjrk o l?kurk c<+rh tk
jgh gSA ftlds ifj.kkeLo:i jkT; ds ftu ftyksa esa lw[kk
dHkh&dHkh iM+rk Fkk og vc LFkkbZ vkink cu x;k gSA
laor 2063 esa jkT; ds 32 esa ls 28 ftys lw[ks ls izHkkfor
gq,A lw[kk ek= izkd`frd dkj.kksa ls gh ugha oju~ ekuo
ds vfu;fU=r ty fonksgu] xyr Qlyksa ds p;u] i;kZoj.k esa
vlUrqyu ds dkj.k Hkh gksrk gSA bldk izHkko izR;{k o
vizR;{k :i ls lHkh oxZ ds yksxksas rFkk eosf'k;ksa ij
iM+rk gSA ck<+ o HkwdEi Hkh ,slh vkink,a gSa tks
foLr`r {ks= esa tu] /ku ,o i;kZoj.k dks izHkkfor djrs gSa
tcfd egkekjh tSlh vkink dk izHkko fo'kky tu lewg ij ns[kk
tkrk gSA bu lHkh izdkj dh vkinkvksa ds izHkkoh izca/ku
gsrq O;kid lalk/kuksa ,oa izf'kf{kr ekuo'kfDr dh vko';drk
gksrh gSA
ftyk vkink izcU/ku ;kstuk vkinkvksa ds izca/ku gsrq
cgq&vuqfØ;k ;kstuk gS rFkk izfrdwy fLFkfr ls fuiVus ds
fy, ;g laLFkkxr <kaps dh :ijs[kk fuf'pr djrk gSA ;g ;kstuk
fof'k"V vkinkvksa dh fLFkfr esa fofHkUu laLFkkvksa }kjk
dh tkus okyh xfrfof/k;ksasa dks Hkh lqfuf'pr djrk gSA

1-3 ftyk vkink izca/ku dk;Z ;kstuk ds


mn~ns';

ftyk vkink izcU/ku dk;Z ;kstuk cukus ds mn~ns'; fuEu


gSa %&
(1) ftys esas vkinkvksa ls [krjs ds izHkko dk fo'ys"k.k dj
ftys dh rS;kfj;ksa dks fu/kkZfjr djukA
(2) ftys esa fo|eku fofHkUu vkink fu;a=.k ewyHkwr
lqfo/kkvksa ds Lrj dk irk yxkuk rFkk bldk ftyk iz'kklu dh
{kerk c<+kus esa mi;ksx djukA
(3) vkink U;wuhdj.k (Minimisation) ds fofHkUu igywvksa dks
{ks= fo'ks"k dh fodkl ;kstukvksa ds dke esa ykukA

-7-
(4) ftys esa iwoZ esa gqbZ vkinkvksa dk fooj.k] fjdkMZ]
vuqHko ds vuqlkj Hkfo"; esa muls fuiVus ds fy, :ijs[kk
rS;kj djukA
(5) vkink ds vkus ij fofHkUu foHkkxksa ds leUo; ,oa
lkeatL; ls ekud dk;Z izfØ;k viuk dj dk;Zokgh dk fØ;kUo;u
djukA
(6) jkT; ljdkj dh uhfrxr :ijs[kk (Policy Plan) ds vUnj ftyk vkink
izca/ku ;kstuk dks ,d izHkkoh izcU/ku vkStkj cukukA

fuf'pr ;kstuk ds vHkko esa vkink vkus ij dk;ksZa dk


leUo; lqpk: :i ls ugha gks ikrkA fdlh ,d dk;Z ij vR;f/kd
/;ku ns fn;k tkrk gS rFkk vU; dk;Z tks fd vR;Ur
egRoiw.kZ gksrs gSa mudks fcYdqy Hkqyk fn;k tkrk gSA
,slh fLFkfr [krjukd gks ldrh gSA vr% iwoZ vkink
izcU/ku ;kstuk vfr&vko';d gS ftlesa dk;Z fcUnq fuEu
izdkj gS %&

(d) izfrfØ;k (Reaction/Response) dk;ksZa ds lgh Øe dh iwoZ


;kstuk rS;kj djukA
([k) Hkkxhnkj foHkkxksa dh ftEesnkjh fu/kkZfjr djukA
(x) dk;Zjr fofHkUu foHkkxksa ds dk;Z djus ds rjhds dk
ekudhdj.k (Standarisation) djukA
(?k) miyC/k lqfo/kk vkSj L=ksrksa dh lwph rS;kj djukA
(M+) L=ksrksa ds izHkkoh izcU/ku dh jpuk djukA
(p) lHkh lgk;rk dk;ksZa dk ikjLifjd leUo; djukA
(N) jkT; Lrjh; fu;a=.k d{k ls lgk;rk ds fy, leUo; LFkkfir
djukA

1-4 uhfr xr dFku

xqtjkr ds Hkqt {ks= esa 26-1-2001 dks vk;s fouk’kdkjh


HkwdEi ls gqbZ =klnh o tkueky ds Hkkjh uqdlku ls iwjs

-8-
ns’k dks tw>uk iM+k FkkA blh ifjizs{; esa fnukad 16
Qjojh 2001 dks jktLFkku ds eq[; lfpo dh v/;{krk esa
vkink izcU/ku lEcU/kh fofHkUu fcUnqvksa ij fopkj fd;k
x;kA eq[; lfpo egksn; us fiNys lky dh rhu eq[; vkinkvksa
Hkjriqj ds vk;q/k fMiks esa vkx] chdkusj ds yw.kdj.klj
esa ck<+ rFkk fiNys rhu lky ds lw[ks ds vuqHkoksa ds
vk/kkj ij tkudkjh nsrs gq, crk;k fd lapkj O;oLFkkvkasa dh
vlQyrk] iz'kklfud leUo; dh deh] izsl rd lgh lwpuk dk
vHkko rFkk miyC/k lalk/kuksa dk lgh <ax ls iz;ksx u
gksus ds dkj.k dk;Zokgh esa nsjh gksrh gSA blds fy,
vko';d gS fd jkT; ,oa ftyk Lrj ij bu vkinkvksa ls fuiVus o
csgrj izcU/ku ds fy, vkink izcU/ku ;kstuk rS;kj dh tk;s
rkfd fcuk foyEc ds dk;Zokgh dh tk ldsA vkink izca/ku
;kstuk essssa izR;sd foHkkx dh vkink iwoZ] vkink ds
nkSjku o vkink ds ckn mudh Hkwfedk rFkk miyC/k
lalk/kuksa dk O;kid mYys[k gksxkA ftlls izfrfØ;k ds le;
dks de djds vkink dks fu;af=r fd;k tk ldsA

-9-
v/;k; 2

ftys dh :ijs[kk

2-1 HkkSxksfyd fLFkfr


;g ftyk 26025* rFkk 27040* mÙkjh v{kka'k rFkk 73018* o
75015* iwohZ ns'kkUrj ds e/; fLFkr gSA jktLFkku esa viuh
dsUnzh; fLFkfr ds dkj.k bldh lhek,a jkT; dh vU; ftyksa dh
lhekvksa ls yxh gq;h gSA mRrj esa ;g pw: o chdkusj ftys ls]
iwoZ esa lhdj o t;iqj ls] nf{k.k esa vtesj o ikyh ftys ls rFkk if'pe
esa tks/kiqj ftys ls f?kjk gqvk gSA
2-2 iz'kklfud lajpuk
jktLFkku jkT; esa dqy 33 ftys gSa tks fd t;iqj] chdkusj] mn;iqj]
vtesj] dksVk] tks/kiqj] Hkjriqj dqy lkr lEHkkxksa esas foHkDr gSaA ukxkSj
ftyk vtesj laHkkx ds vUrxZr vkrk gSA
mi[k.M
vfrfjDr mi uxj iapk;r lgk;d
vf/kdkj rglhynkj
dyDVj rglhynkj ikfydk lfefr dyDVj
h
2 12 13 6 11 14 1
ukxkSj ukxkSj
ukxkSj
ukxkS ew.Mok
ew.Mok & ukxkSj
j ew.Mo
dqpsjk
k
[khaol [khaol
[khaolj & &
j j
Msg
ukxkS tk;y tk;y NksVh[ & tk;y
j kkVw
esM+ esM+rk esM+r
esM+rk &
rk flVh k
fj;kac fj;kacM fj;kac
& &
M+h +h M+h
lkatw
Msxku Msxku
Msxkuk HkS:Un Msxkuk
k k
k
MhMo MhMo
kuk MhMo MhMoku MhMok kuk
ekSyklj
kuk k uk ekSykl
j
ykMu ykMuW fuEchtk ykMuW ykMu
Ww w s/kk w Ww

- 10 -
ihyok
ijcrlj ijcrlj ijcrlj ijcrlj
Hkdjh
edjku xPNhiqj edjku
edjkuk edjkuk
k k k
ukaok ukaok & ukaok ukaok
dqpke dqpke
dqpkeu & dqpkeu
u u

ukxkSj ftys ds jktLo xzke] iVokj e.My vkfn


fujh{kd jktLo xzke
Ø-la- uke rglhy iVokj e.My
{kS= xzke iapk;r
1 ukxkSj 9 36 132 35
2 tk;y 11 42 141 38
MhMoku
3 k 14 54 195 59
4 ykMuwa 7 29 104 32
5 dqpkeu 5 21 84 31
6 ukoka 8 34 138 24
7 ijcrlj 9 36 119 36
8 edjkuk 9 36 137 36
9 Msxkuk 11 43 165 41
fj;kacM+
10 h 9 38 132 35
11 esM+rk 9 38 117 38
12 ew.Mok 7 28 68 29
13 [khaolj 8 30 95 33
;ksx & 116 465 1627 467

2-3 HkkSfrd Lo:i


ftyk vkdkj esa vfu;fer gS rFkk ,d fod`r lekukUrj
prqHkqZt ls esy [kkrk gSA ftys ds iwohZ o if'peh Hkkx
esa nks ncs gq;s f=Hkqt gSa ftuds 'kh"kZ iM+kslh ftys

- 11 -
esa izos'k djrs gSaA LFkkukd`fr lkekU; :i ls ,d leku gSA
ftys dk ,d Hkkx e:LFky gS D;ksafd ftys dk mÙkjh&if'peh
Hkkx cM+s jsrhys Vhyksa ls <dk jgrk gS tks
dHkh&dHkh yxkrkj Jsf.k;ksa ds :i esa QSy tkrk gSA ftys
dk lkekU; <yku if'pe dh vksj gSA bldh ÅapkbZ yxHkx
300 ehVj gS tks nf{k.k esa 250 ls ysdj mÙkj esa 640
ehVj ds e/; esa gSA

igkfM+;k
Åaph igkfM+;ksa ds vHkko esa ftyk /;kukd"khZ gSA
nf{k.k&iwohZ Hkkx esa NksVh&NksVh igkfM+;ka
fNV&iqV :i ls QSyh gq;h gSA tk;y o [kkVw esa bu
igkfM+;ksa ls iRFkj fudkyk tkrk gSA ftys esa dgha Hkh
fdlh izdkj dh ouLifr ugha gSA MhMokuk rglhy ds
jk;flagiqjk xkao ds fudV fVdyh igkfM+;ka gSA MhMokuk
rglhy ds {ks=kf/kdkj ds vUrxZr dh dksfy;k rFkk iBkok
igkfM+;ka cgqr vf/kd Åaph ugha gSA esM+rk] ukok
rFkk ijcrlj rglhy esa fo'ks"k :i ls vtesj ftys ds mHk;fu"V
lhek ds ikl vjkoyh Js.kh dh mi'kk[kk,sa iz{ksfir gSA
dqpkeu o ukoka ds fudV dh igkfM+;ka FkksM+h Åaph
gSaA bu igkfM+;ksa ls fpukbZ dk iRFkj] fo'ks"k :i ls
^ifV~V;ka* ftls Hkouksa esa 'kgrhj ¼ches½] ds :i esa
iz;qDr fd;k tkrk gS] fudkyk tkrk gSA

ftys ds vU; {ks=ksa dh rqyuk esa ijcrlj rglhy esa


NksVh&NksVh igkfM+;ksa ds vusdksa >aqM ik;s tkrs
gSaAa dkcjk igkfM+;ka ihyok xkao ls ysdj csxlj] flfM;kl
rFkk dqUMjh xkao rd yxHkx 8 fd-eh- nwjh rd QSyh gqbZ
gSA Mjey Js.kh Hkh cuoy xkao ls vtesj ftys dh lhek rd
yxHkx 8 fd-eh- nwjh rd QSyh gqbZ gSA nwljh Js.kh
nqfy;kokyk cuoy ls pkafp;kl o ujokjksa rd QSyh gSA
djekdqMh] vjkFk] fdaulfj;k] ykeFkk rFkk esgxkao] rglhy
dh vU; mYys[kuh; igkfM+;ka gSaA bu igkfM+;ksa esa
vusdksa yEcs ?kkV o ?kkfV;ka Hkh fo|eku gSA esM+rk
rglhy ds /kku.kok xkao ds fudV vjkoyh dh mi'kk[kk,as
yxHkx ikap fd-eh- rd QSyh gqbZ gSA rudkfy;k] fj;ka
rFkk tksxh exjk igkfM+;ksa ds vU; >qaM gSaA

- 12 -
ufn;ka
Hkkjr ds e:LFky dk ,d [kaM ftys ds mÙkj&if'pe rFkk
mÙkj&iwohZ Hkkx dks ?ksjs gq;s gSaA ftys esa fdlh
Hkh unh dk L=ksr ugha gSa ywuh unh lky Hkj u cgus
okyh unh gS rFkk bldk cgko ekulwu ds nkSjku gksus
okyh o"kkZ dh ek=k ij fuHkZj djrk gSA ;g unh vtesj ftys
esa iq"dj ds ikl izkjEHk gksrh gS rFkk vjkoyh ds if'peh
<yku ls xqtjus ds i'pkr ukxkSj ftys ds nf{k.k Hkkx ls
gksdj blds if'pe Hkkx rd yxHkx 37 fd-eh- dh nwjh r; djrh
gqbZ rFkk blds i'pkr ikyh ftys esa izos'k djrh gSA
vyfu;kokl] yqafx;k] jksfglk] jksfglh] tluxj rFkk lqjiqjk
xkao bl unh ds fdukjs cls gq;s gSaA bl unh esa jsr dh lrg
gS rFkk fjlko cgqr vf/kd gS ftlls vkl&ikl ds dqvksa dks
ikuh izkIr gksrk gSA ekSleh lksrs o ukys Hkh cgqr vf/kd
ek=k esa ugha gSa rFkk mudk cgko o"kkZ dh ek=k ij
fuHkZj djrk gSA vjkoyh dh mi'kk[kk ls fudyus okyk gjlksj
lksrk mÙkj&if'pe es yxHkx 48 fd-eh- rd cgrk gSA gjlksj
xkao ds ckn blesa ,d vU; ukyk feyrk gS rFkk blds i'pkr
nksuksa viuk vfLrRo [kksrs gq, iq.nyksrk esa fey tkrs
gSaA ekulwu ds nkSjku [kkVw] cjusy] tk;y rFkk tkuh
xkaoksa ds utnhd dqN NksVh&NksVh ufn;ka o ukys
mBrs gSa rFkk dqN nwj tkus ds ckn jsrhys lery esa yqIr
gks tkrs gSaA

Hkw&foKku
ukxkSj ftys dk vf/kdka'k Hkkx Hkwjh jsr ls <dk gSA
Hkw&foKku izekf.kd :i ls fc[kjh gq;h i`Foh dh lrg ls fudyh
pV~Vkuksa ij vk/kkfjr gSA lcls iqjkuh pV~Vkusaa 2]500
yk[k o"kZ iqjkuh gSa rFkk ijrnkj pV~Vkukas] ukbl o
QkbykbV ls cuh gSaA ;s pV~Vkusa fnYyh lqij xqzi dh
rygV esa vkPNkfnr gSa ftudk izfrfuf/kRo LQwfVd rFkk
vHkzd dh ijrnkj pV~Vkuksa ls fufeZr iqjkuh vyoj xqzi
rFkk MksyksekbZV] laxejej dh ijrnkj pV~Vkuksa ls
fufeZr ;axj vtcx<+ xqzi }kjk fd;k tkrk gSA buesa
xsfufVd pV~Vkuas Hkh vukf/kd`r :i ls feyrh gSaA

- 13 -
ekjokM+ xzqi dh ryNV pV~Vkuksa }kjk xzsukfVd
pV~Vkuksa dks vkPNkfnr dj fy;k x;k gSA ekjokM+ xqzi
dks cyqvk iRFkj rFkk varosZf'kr 'ksYl ls fufeZr tks/kiqj
xzqi] fcjyk xzqi rFkk ukxkSj xzqi tks cyqvk iRFkj] flYV
iRFkj] rFkk 'kSy o ftIle ls fufeZr gS esa foHkkftr fd;k x;k
gSA blds ckn cyqvk iRFkj o cSUVksukbV dk LFkku vkrk
gSA

tyok;q
jkT; ds vU; lehiorhZ ftyksa ds leku ukxkSj Hkh viuh
vR;f/kd 'kq"d tyok;q] rkieku esa dkQh vf/kd vUrj o
vfu;fer o"kkZ ds fy;s Li"V gSA uoEcj ls ekpZ ds efgus
tkM+ksa ds gSa rFkk viszy ls twu ds efgus xzh"e _rq ds
gSaA tqykbZ ds vkjEHk ls flrEcj ds e/; rd o"kkZ dky
ekuk tkrk gSA lkisf{kr vknzZrk rqyukRed :i ls de gSA
ebZ vxLr dh ean ls rhoz gokvksa dks NksM+dj gok;sa
lkekU; :i ls ean o gYdh cgrh gSA uoEcj ls Qjojh rd gok;sa
mÙkj&if'pe rFkk mÙkj ls cgrh gSA if'peh ls
nf{k.k&if'peh gok;sa ekpZ esa vkjEHk gksrh gS rFkk
xzh"e _rq ds lkFk rhoz gksrh tkrh gSA nf{k.k&if'peh
ekulwu ekSle ds nkSjku gok,sa vf/kdrj if'pe o nf{k.k ds
cph ls pyrh gSA vDVwcj esa gok;sa gydh gksrh gS rFkk
vyx&vyx fn'kk esa pyrh gSA

{kS=Qy %&
xzkeh.k 17448-72 oxZ fd-eh-
'kgjh 269-28 oxZ fd-eh-
;ksx 17718-00 oxZ fd-eh-

ou {kS= ¼2012&2013½ %&


Ø- uke ou vkjf{k jf{kr voxhZd ;ksx
la e.My r `r
-
mi ou 0-80 20623- 3389- 24092-
laj{kd gSDVs;j 30 48 78
ukxkSj gSDVs;j gSDVs;j gSDVs;j

- 14 -
tula[;k %&
Ø o"k iq:"k L=h ;ksx deh@o`f
- Z )
la
-
1 198 83198 79668 16286 ¼+½
1 5 4 69 29-04
2 199 11045 10402 21448 ¼+½
1 76 34 10 31-69
3 200 14249 13500 27750 ¼+½
1 67 91 58 29-38
4 201 16963 16114 33077 ¼+½
1 25 18 43 19-25

tula[;k dk ?kuRo %&


Ø- o"k ?kuRo ; ?kuRo esa
la- Z xzke 'kgj ksx izfr'kr
h.k h deh@o`f)
1 198 80 880 92
1
2 199 103 127 12
1 2 1
3 200 132 177 15
1 2 7
4 201 154 151 18
1 8 7

xzkeh.k o 'kgjh tula[;k dk fooj.k fuEukuqlkj gS %&


Ø- rglhy 2001 2011
la- xzke 'kgj ;ksx xzke 'kgjh ;ksx
h.k h h.k
1 ukxkSj 2785 1510 4295 3793 1052 4845
48 11 59 69 18 87
2 [khaolj 1437 0 1437 1929 4033 2332
99 99 24 9 63
3 tk;y 2249 0 2249 2690 0 2690

- 15 -
44 44 24 24
4 esM+r 2967 4022 3369 3428 4607 3889
k 29 1 50 59 0 29
5 Msxku 2564 9838 2662 3061 0 3061
k 20 58 03 03
6 MhMok 2850 4467 3297 3432 5374 3970
uk 31 5 06 54 9 03
7 ykMu 1580 5707 2150 1873 6557 2529
Ww 26 0 96 67 5 42
8 ijcrlj 1864 1382 2002 2102 1517 2254
13 1 34 41 2 13
9 edjkuk 1996 9185 2915 2510 9448 3455
71 3 24 82 7 69
10 ukaok 2681 6881 3369 3208 8405 4049
46 7 63 53 7 10

tux.kuk 2011 ds vkadM+ks ds vuqlkj ftys dh tula[;k dh fLFkfr fuEu izdkj gS


%&
1- iq:"k 1696325
2- L=h 1611418
3- ;ksx 3307743
4- xzkeh.k 2670539
5- 'kgjh 637204
6- tula[;k ?kuRo 187
7- dqy lk{kj nj 62-80
d & iq:"k 77-17
[k & L=h 47-82
8- dqy tula[;k esa uxjh; tu la[;k 637204
9- 1000 iq:"k ij efgyk
10- tula[;k dh 10 okf"kZd o`f) ij 19-2
¼1991&2001½

o"kZ 2011 esa vuqlwfpr tkfr o tutkfr dh tula[;k dk fooj.k fuEu izdkj gS&
Ø rglh vuq-tkfr vuq- tutkfr
- y xzk 'kgjh ;ksx xzke 'kgj ;ksx
l eh.k h.k h
a
-

- 16 -
1 ukxk 838 2206 105 477 230 707
Sj 17 7 884
2 [kha 447 0 447 220 0 220
olj 75 75
3 tk;y 682 0 682 381 0 381
25 25
4 esM 729 1458 875 946 445 139
+rk 93 2 75 1
5 Msx 635 3215 667 870 51 921
kuk 24 39
6 MhM 705 4531 747 382 91 473
okuk 31 62
7 ykM 423 6678 489 249 65 314
uWw 01 79
8 ijcrlj 451 2446 476 460 70 530
97 43
9 edjk 502 1871 689 329 129 458
uk 32 4 46
1 ukao 722 1415 863 4747 276 502
0 k 32 1 83 3
;ksx 613 8638 69991 9061 135 104
827 4 1 7 18

ftys dh vkSlr o"kkZ


Ø uke vkSlr o"kkZ dk fooj.k ¼fe-eh- esa½
- rglhy o"kkZ 20 20 20 20 20 20 20 20 20
l 06 07 08 09 10 11 12 13 14
a
-
1 ukxk
Sj
309.9 214 444 484 110 431.3 230 409 445 336
2 [kha
olj
309.9 142.3 402 262.5 142 332.4 474 426.5 494 300
3 tk;y 325.4 348 345 388.5 228 469 447 523 510 403
4 esM
+rk
418.6 226 397 436 145 548 389 465 600 455
5 Msxk
uk
372.0 258 262 467 243 605 309 301 483 533
6 MhM
okuk
309.9 422 174 414 283 602 463 518 537 458
7 ykM
uWw
331.4 359 233 358 221 488 487 568 471 500
8 ijcrlj 389.3 197 322 582 181 917 555 643 561 531
9 edjk
uk
389.3 295 343.5 650 141 602.6 597 821 726 751
1 ukao
0 k
460.8 209 270 607 197 477 457 559 551 502

- 17 -
Qlysa
[kjhQ o jch ftys dh izeq[k Qlysa gSaA [kjhQ dh
Qlyksa esa pkoy] eDdk] Tokj] cktjk] mM+n] ewax]
paoyk] vjgj] vjaMh ds cht] ewaxQyh] vylh] xUuk] fepZ]
'kdjdan vkfn gSaA blh izdkj jch dh Qlyksa esa ljlksa]
thjk] fepZ] I;kt ,oa vkyw gSaA jch dh Qly tgka uoEcj esa
cksbZ tkrh gSa ogha [kjhQ dh Qly tqykbZ dh igyh o"kkZ
ls izkjEHk gksrh gSA

- 18 -
tula[;k %& 2011 dh tux.kuk ds vuqlkj
ukxkSj ftys dh tula[;k ds vkadM+s
fuEukuqlkj gSA
o"kZ@ {ksa= {ks=Q tula[;k ?kuRo fyaxk
rglhy y iq:"k L=h ;ksx ¼izfr uqikr
¼oxZf oxZ ¼efgy
d-eh-½ fd-eh- k,a
½ ,oa
gtkj
iq:"k½
1981 xzkeh 17448- 7080 6835 13915 80 965
.k 5 84 08 92
uxjh; 269-5 1239 1131 23707 880 913
01 76 7
;ksx 17718- 8319 7966 16286 92 858
0 85 84 69
1991 xzkeh 17448- 9244 8777 18021 103 949
.k 72 47 27 74
uxjh; 269-28 1801 1625 34263 127 902
29 07 6 2
;ksx 17718- 1104 1040 21448 121 942
0 576 234 10
2001 xzkeh 17448- 1175 1121 22977 132
.k 72 976 745 21 954
uxjh; 269-28 2489 2283 47733 177
91 46 7 3 917
;ksx 17718- 1424 1350 27750 157
0 967 091 58 947
2011 xzkeh 17448- 1436 1366 28030 160
.k 72 702 374 76 951
uxjh; 269-28 2596 2450 50466 187
23 44 7 4 943
;ksx 17718- 1696 1611 33077 186
0 325 418 43 949
rglhyokj
1- xzkeh 1371-
ykMuwa .k 81 95217 92150 187367 137 968
uxjh; 61-26 33173 32402 65575 1070 977
;ksx 1432-
44 128390 124552 252942 177 970
2- xzkeh 1608-
MhMokuk .k 07 174495 168759 343254 213 967
uxjh; 14-50 27808 25941 53749 3707 933
;ksx 1622-
57 202303 194700 397003 245 962
3- tk;y xzkeh 2088-
.k 17 138528 130496 269024 129 942

- 19 -
uxjh; 0 0 0 0 0 0
;ksx 2088-
17 138528 130496 269024 129 942
4- ukxkSj xzkeh 2973- 195103 184266 379369
.k 81 128 944
uxjh; 86-33 54126 51092 105218 1219 944
;ksx 3060-
14 249229 235358 484587 158 944.
5- ukaok xzkeh 1436- 165405 155448 320853
.k 10 223 940
uxjh; 59-52 11521 10567 22088 371 917
;ksx 1495-
62 176926 166015 342941 229 938
6- xzkeh 1900- 155555 150548 306103
Msxkuk .k 85 161 968
uxjh; 0-00 0 0 0 0 0
;ksx 1900-
85 155555 150548 306103 161 968
7- ijcrlj xzkeh 2177- 107157 103084 210241
.k 09 97 962
uxjh; 19-67 7741 7431 15172 771 960
;ksx 2196-
76 114898 110515 225413 103 962
8- esMrk xzkeh 2193- 176195 166664 342859
.k 22 156 946
uxjh; 24-00 23854 22216 46070 1920 931
;ksx 2217-
22 200049 188880 388929 175 944.
9- f[kaolj xzkeh 1647-
.k 79 100077 92847 192924 117 928
uxjh; 0 0 0 0 0 0
;ksx 1647-
79 100077 92847 192924 117 928
10- xzkeh 1099-
edjkuk .k 42 128970 122112 251082 228 947
uxjh; 16-36 48745 45742 94487 5775 938
;ksx 1115-
78 177715 167854 345569 310 945
lM+d ekxZ
ftyk iDdh lM+d ls utnhd ds lHkh ftyksa tSls tks/kiqj]
chdkusj] pw:] lhdj] t;iqj] vtesj o ikyh ls tqM+k gqvk gSA
ftys ls nks jk"Vªh; jktekxZ 65 o 89 xqtjrs gSA

jsy ekxZ

- 20 -
ftys esa tk;y] [khaolj ,oa fj;ka rglhy eq[;ky; dks
NksM+dj vU; lHkh 9 rglhy eq[;ky; jsy ekxkZsa ls tqM+s
gq, gSaA

gokbZ ekxZ
ukxkSj ftyk eq[;ky; ij gokbZ iV~Vh gSA mlds vfrfjDr
tks/kiqj dk jkrkukM+k] gokbZ vM~Mk ftys ds lcls fudV
fLFkr gSA

Mkd] rkj ,oa VsyhQksu lqfo/kk,as


o"kZ Mkd rkj? Vsyh lkoZtfud LFkku ,l-Vh- ysVj
?kj kj Qksu lans'k h; Mh-@ ckW
dsUn dk;kZy; dk;kZy ih-lh- Dl
z ; vks-
2007&2 545 2 168 184 68 1158 1422
008

2-4 lkekftd ,oa lkaLd`frd xfrfof/k;ka

esys o R;ksgkj
jkT; ds vU; Hkkxksa ds leku gh ukxkSj ftys esa yxus
okys esys ;k rks /kkfeZd gSa ;k lkekftd gSaa buds ls
vf/kdrj esys fuf'pr frfFk;ksa ij yxrs gSa rFkk mudk
O;kikfjd egRo Hkh gSA ftys esa yxus okys dqN esyksa
dk o.kZu fuEu izdkj ls gSa

jkensoth dk esyk
;g esyk ukxkSj uxj ds eq[;ky; esa ek?k ekl
¼tuojh&Qjojh½ esa yxrk gSaA jkT; ds fofHkUu Hkkxksa
ls yxHkx 50]000 yksx blesa Hkkx ysrs gSaA

i'kq esyk] ijcrlj


;g esyk rstkrh dk esyk ds uke ls tkuk tkrk gS rFkk
Hkknzin ekl ¼vxLr&flrEcj½ dh 11oha rkjh[k dks yxrk
gSA ;g esyk 15 fnu rd pyrk gS rFkk ;g esyk izfl) tkV
flikgh rstk ds lEeku esa yxrk gSA jktLFkku ds foHkUu

- 21 -
Hkkxksa rFkk ns'k ds vU; Hkkxksa fo'k"k :i ls mÙkj
izns'k] iatkc o xqtjkr ls yxHkx 40]000 ls 50]000 yksx bl
esys esa Hkkx ysus vkrs gSaA

i'kq esyk] esM+rk


;g esyk cynso i'kq esyk uke ls tkuk tkrk gS rFkk pS=
ekl ¼ekpZ&vÁsy½ esas yxrk gSA

'khrykekrk i'kq esyk


;g esyk cS'kk[k rFkk pS= dh 8oha rkjh[k dks
Hkk[kjh esa yxrk gSA jkT; ds fofHkUu Hkkxksa ls yxHkx
10]000 ls 15]000 yksx bl esys esa ,df=r gksrs gSaA

guqeku th dk esyk
;g esyk Jhckykth uked LFkku ij pS= cnh 15 dks yxrk
gS ftlesa djhc 15]000 yksx Hkkx ysrs gSaA

dsok;k ekrkth dk esyk


fdaulfj;k esa vk;ksftr ;g esyk pS= ekl esa yxrk gSA
yxHkx 5]000 yksx bl esays esa Hkkx ysrs gSaA

vU; egRoiw.kZ esys gSa & gfjjke th ckck dk


esyk] ehjk ckbZ dk esyk] n;ky th dk esyk] jkensoth ckck
dk esyk] HkSajksth dk esyk] f'k;kyk ekrkth dk esyk]
ikcwth dk esyk] ik'oZukFk th dk esyk] lqQh rkjdhu dk
lkykuk mlZ] xqlkabZth dk esyk] tqyksRlo vkfnA

jkT; ds vU; Hkkxksa ds leku gksyh] nhokyh] 'khryk


v"Veh] j{kk cU/ku] n'kgjk] uojk=h] tUek"Veh] edj lØkfUr
rFkk clUr iapeh fgUnqvksa ds izeq[k R;kSgkj gSaA blh
izdkj bnqytqgk] 'kcs&ckjkr eq[; eqfLye R;kSgkj gSaA
egkohj t;Urh] i;Zw"k.k ioZ tSfu;ksa }kjk euk;s tkrs
gSaaA

- 22 -
v/;k;&3

ftys dh foink o tksf[ke dh laosnu'khyrk dk


vkadyu

vkink,a thou ij izfrdwy izHkko Mkyrh gS rFkk vkink ds ?


kfVr gksus ds mijkUr loZ= fouk'k] nqnZ'kk] la=kl dk n`';
mRiUu gks tkrk gSA vkink izHkkfor yksxksa dks iqu%
iwokZfLFkfr esa vkus es dbZ n'kdksa dk le; yx tkrk gSA
thfodk ds fuEuLrj o de tkx:drk us u dsoy vkinkvksas ds
Hk;adj izHkko dks c<+k;k gS cfYd ;g vkfFkZd fodkl
esa :dkoV dk xaHkhj dkj.k Hkh cuk gSA vkink ds ?kVus
ls mlds izHkko o {ks= dh ifjf/k esa lHkh yksx izHkkfor
gksrs gSSA ysfdu xjhc] efgyk,a] cPps] cqtqxZ o viax
yksx blls vf/kd izHkkfor gksrs gS D;ksafd mudh vkfFkZd
,oa 'kkjhfjd d"V lgu djus dh {kerk cgqr de gksrh gSaA

vr% ;g vko';d gS fd fdlh Hkh ftys esa laHkkfor ?kfVr


gksus okyh foinkvksa dh igpku] mlls gksus okys tksf[ke]
mldh ifjf/k esa vkus okys {ks=kssa] cPpksa]
cqtqxkZsaa] efgykvksa] fu%'kDrtuks o xjhch js[kk ls
uhps thou ;kiu djus okys yksxksa dh igpku] ml {ks=
esa jgus okys yksxksa dh vkfFkZd] lkekftd o HkkSfrd
laosnu'khyrk dh igpku rFkk vkink ds izHkko ls fuiVus ds
fy, mudh {kerk dk vkadyu djds tksf[ke dh laosnu'khyrk
dks Kkr fd;k tk;s rkfd vkinkvksa ds [krjs dks de djus ds
fy, ;kstuk rS;kj djds fØ;kfUor dh tk ldsA

3-1 laHkkfor foinkvksa dh igpku

vkink izcU/ku ij ?kfVr mPp Lrjh; desVh us 31 rjg dh


vkinkvksa dks fpfUgr fd;k gS ftUgsa eq[;r% ikap Hkkxksa
esa foHkDr fd;k gSA
tyok;q lEcfU/kr & ck<+] lw[kk] pØokr] ckny dk
QVuk] xeZ vkSj BaMh gok;sa] rwQku ,oa fctyh dk fxjukA

- 23 -
HkwxHkZ lEcfU/kr & HkwdEi] HkwL[kyu] ck¡/k
dk VwVuk] [kku esa vkx yxukA
jlk;fud] vkS|ksfxd ,oa ijek.kq lEcfU/kr &
jlk;fud ,oa vkS|ksfxd foink ,oa ijek.kq foinkA
nq?kZVuk lEcfU/kr & vkx] ce foLQksV] ok;q]
lM+d ,oa jsy nq?kZVuk] [kku esa ck<+ vkuk] eq[;
Hkouksa dk <gukA
tSfod vkink,¡ & egkekjh] fVM~Mh ny vkØe.k]
tkuojksa dh egkekjh bR;kfnA

ukxkSj ftys dh foink o tksf[ke dh laosnu'khyrk ds


vkadyu ds fy, ftys ds vf/kdkfj;ksa] tuizfrfuf/k;ksa] xSj
ljdkjh laxBuksa us ftyk vkink izcU/ku ;kstuk ij ,d fnolh;
dk;Z'kkyk esa ftys esa gksus okyh laHkkfor vkink,a]
muls izHkkfor gksus okys yksx rFkk foinkvksa ls fuiVus
ds fy, ftys dh {kerk dk vkadyu fd;kA

dk;Z'kkyk esa ftys esa laHkkfor 7 vkink,a fpfUgr dh


x;hA buesa ls eq[; ik¡p foinkvksa ds fy, foLr`r o fof'k"V
dk;Z ;kstuk ,oa vU; foinkvksa ds fy, lkekU; dk;Z ;kstuk
cukus dh vuq'kalk dh x;hA ik¡p eq[; foink,a fuEu gSa

ftys esa fof’k"V lEHkkfor vkink,a


1- lw[kk
2- ck<+
3- nq?kZVuk
4- vkx
5- HkwdEi

oju~ vU; 2 foink,a jlk;fud ,oa vkS|ksfxd foink,a rFkk rki


¼yw½ o 'khr?kkr gSaA

3-2 laosnu'khyrk

- 24 -
fdlh Hkh LFkku dh laonsu'khyrk ogka ds yksxksa ds
thou Lrj] ogka dh fLFkfr] jgus ds LFkku o ?kVuk ?kVus
ds le; ij fuHkZj djrh gSA

yksx + fLFkfr + LFkku + le; + ?kVuk

Hkou] vk/kkjHkwr <kapk] thou /kkjd oLrqvksa dh iwfrZ


dk ekxZ] ifjogu] nwjlapkj] tu lqfo/kk,a vko';d tu lsok,a
tSls LokLF;] tykiwfrZ] rFkk d`f"k] HkkSfrd lk/ku gSa ftuls
HkkSfrd laosnu'khyrk dk vkadyu fd;k tkrk gSA
?kjksa dks mudh cukoV rFkk Hkou lkexzh ds vk/kkj ij pkj
eq[; Hkkxksa esa oxhZd`r dj ldrs gSaA
¼v½ feV~Vh dh nhokj <kyw] dPph feV~Vh dh
bZaVksa ,oa LFkkuh; miyC/k iRFkj
¼c½ idh gqbZ bZaVksa ;k cM+s iRFkj ds ?kj
¼l½ lqn`<+ ;k etcwr bekjrsa] ydM+h ds <k¡pksa ds
lkFk
¼n½ gYds] ydM+h] iÙkksa vkfn dh >ksaifM+;k¡

¼v½ feV~Vh dh nhokj <kyw] dPph feV~Vh


dh bZaVksa ,oa LFkkuh; miyC/k iRFkj
ftys dk yxHkx 15 izfr'kr Hkkx la'kksf/kr ljdkjh ekid ds
vuqlkj VII (MKS) rd rhozrk ds HkwdEi vkus ds e/;e uqdlku
lEHkkfor {ks= esa vkrk gSA

¼c½ idh gqbZ bZaVksa ;k cM+s iRFkj


ds ?kj
ftys esa idh gqbZ bZaVksa ;k cM+s iRFkjksa ds cus ?
kjksa dks vR;f/kd uqdlku okys lEHkkfor {ks= esa e/;e
uqdlku gksus dh laHkkouk gSA

¼x½ lqn`<+ ;k etcwr bekjrsa] ydM+h ds


<k¡pksa ds lkFk

- 25 -
bl rjg ds ?kjksa dks de uqdlku gksus dh lEHkkouk gS
vFkkZr~ HkwdEi dh n`f"V ls dqN gn rd bUgsa Bhd dgk
tk ldrk gSA

¼n½ gYds] ydM+h] iÙkksa vkfn dh


>ksaifM+;k¡
gYds Hkou fuekZ.k ds ?kj tSls >ksaifM+;k¡ gYds
ydM+h] iÙkksa vkfn dh lkexzh ls cus gq, gSa tks
HkwdEi dh n`f"V ls rks dkQh lqjf{kr gS ysfdu rst gok;sa
vxj 47 ,e@lS- ls pyrh gS rks bu ?kjksa esa vR;f/kd
uqdlku dh lEHkkouk gSA

¼2½ vkfFkZd] lkekftd laonsu'khyrk

gkfu] izR;{k o vizR;{k] xkS.k izHkko]


xjhch] lalk/kuksa dh dehA

ftys esa 1997 esa fd;s x;s v/;;;u ds vuqlkj xjhch js[kk ls
uhps jgus okys ifjokjksa dh la[;k 56157 gS tcfd dqy
ifjokj 339825 FksA vxj xjhch js[kk ls uhps jgus okys
ifjokjksa dks lkekftd ifjis{k esa ns[ksa rks dqy xjhch
js[kk ls uhps jgus okys 27820 vuqlwfpr tkfr 297 ifjokj
vuqlwfpr tutkfr ds rFkk 13597 ifjokj vU; fiNM+h tkfr;ksa
ds gSaA

3-3 [krjk

HkkSfrd] lkekftd ,oa ikfjfLFkfrd vkfn detksj lajpukvksa


dks [krjk vf/kd gksrk gSA ;g bl ckr ij fuHkZj djrk gS fd
foink dh izp.Mrk fdruh Fkh vkSj vlqj{kk dh fLFkfr fdruh
FkhA [krjk] foink vkSj laonsu'khyrk ij fuHkZj djrk gSA

[krjk] foink + laonsu'khyrk

- 26 -
v/;k; & 4

vkink ds nkSjku izcU/ku gsrq lkekU; dk;Z


;kstuk

izR;sd vkink ds izcU/ku gsrq ftyk dyDVj mÙkjnk;h


gksxkA blds fy, ftyk dyDVj vkink ds le; viuh vkikr
dkyhu 'kfDr;ksa dk mi;ksx djds dksbZ Hkh fu.kZ; ys
ldrk gS rFkk fdlh Hkh foHkkx dks vkikr dkyhu lsok
iznku djus dk fn'kk funsZ'k ns ldrk gSA ftyk dyDVj dh
vuqifLFkfr esa vfrfjDr ftyk dyDVj vFkok mi ftyk dyDVj
ftyk vkink izcU/ku ds fy, mRrjnk;h gksaxsaA

LFkk;h O;oLFkk

ftyk dysDVj ftyk Lrj ij ,d ftyk vkink izcU/ku lfefr


(DDMC) dk xBu djsxsaaA ftlesa fuEu lnL; gksaxsA
Ø Qksu uacj
- , vkWf fuokl
l lVh Ql
a Mh
- dks
M
1 ftyk dyDVj v/; 015 241 241
{k 82 444 555
2 uxjikfydk v/;{k lnL; 015 240
82 810
3 iqfyl v/kh{kd lnL; 015 242 242
82 464 454
,-Mh-,e ¼fodkl½@eq[;
015 240 240
4 dk;Zdkjh vf/kdkjh] ftyk lnL;
82 250 248
ifj"kn
5 ,-Mh-,e ¼iz'kklu½ lnL; 015 240 240
82 877 839
6 ,-lh-bZ-vks-] ftyk ifj"kn lnL; 015 240 240
82 736 852
7 eq[; fpfdRlk ,oa LokLF; lnL; 015 240 240
vf/kdkjh 82 844 385

- 27 -
8 mi funs'kd i'kq/ku ,ao lnL; 015 240 &
Ms;jh fodkl 82 731
9 v/kh{k.k vfHk;Urk tynk; lnL; 015 240 240
foHkkx 82 780 565
1 vf/k'kk"kh vfHk;Urk lnL; 015 220
0 flapkbZ foHkkx 90 392
1 v/kh{k.k vfHk;Urk fo|qr lnL; 015 240 240
1 foHkkx 82 811 046
1 ftyk f'k{kk vf/kdkjh lnL; 015 240 240
2 ek/;fed&1 82 738 750
1 fMohtu esustj jsYos lnL; 015 & &
3 ¼lgk;d eaMy vfHk;ark 91
esM+rkjksM+½
1 ftyk lwpuk&foKku
lnL; 015 242 &
4 vf/kdkjh 82 374
1 ftyk lkaf[;dh vf/kdkjhlnL; 015 240 &
5 82 773
1 Mh-Vh-vks- lnL; 015 240 241
6 82 540 060
1 ih-vkj-vks- lnL; 015 240 240
7 82 816 398
1 Mh-,l-vks- lnL; 015 240 &
8 82 834
1 ftyk dek.MsaV lnL; 015 & &
9 ¼gksexkMZ½ 82
2 ch-,l-,u-,y- lnL; 015 243 245
0 82 333 555
2 vkehZ lnL; 015 & &
1 82
2 ch-,l-,Q- lnL; 015 & &
2 82

ftyk dysDVj lalk/kuksa ,oa n{k yksxksa dh lwph


rS;kj djok;sxk rFkk izR;sd foHkkx vizSy ds izFke lIrkg
esa lalk/ku lwph esa la'kks/ku djsxk rFkk lwpuk lfpo
lgk;rk dks HkstsxkA
mi[k.Mksa ij uksMy vf/kdkfj;ksa dks fu;qDr djuk
rFkk vkns’k nsukA blls vkink vkus ij vf/kdkjh Lo;a pktZ
lEHkky ysaxsA

- 28 -
ftys esa vkink fu;U=.k d{k dh LFkkiuk djuk tks fd
24 ?kaVs dk;Zjr gksxkA

fu;a=.k d{k
fu;a=.k d{k ftyk dysDVªsV esa LFkkfir gksxkA
fu;a=.k d{k esa dqy ukS O;fDr;ksa dh rhu ikjh
esa fu;qfDr gksxh ¼rhu O;fDr gj ikjh esa½A
fu;a=.k d{k esa vkink izca/ku lfefr ds lnL;ksa o
vU; lHkh foHkkxksa ds foHkkxk/;{kksa ds uke] irk o
Qksu ua- gksaxsA
fu;a=.k d{k ds Qksu ua- vklku o ;kn j[kus ;kssX;
gksus pkfg,A vxj gks lds rks rhu vadksa ¼103½ dk
uEcj fn;k tk ldrk gS rkfd vke O;fDr lwpuk vklkuh ls ns
ldsA

vkink ds nkSjku

dyDVj dh Hkwfedk
 lHkh foHkkxksa ds izeq[kksa dks vkink ls
fuiVus gsrq lpsr djuk rFkk mUgsa foHkkxkuqlkj
leqfpr izca/k dk vkns’k nsukA
 vkink LFky ij fu;a=.k d{k dh LFkkiuk
djukA
 vkink LFky ij LokLF;] jkgr] tkudkjh vkfn
ds fy, vyx&vyx dkmUVj cukukA
 vkink LFky ds fu;a=.k d{k ij lHkh
lwpukvkasa dks bdV~Bk djokuk rFkk jkT;
fu;a=.k d{k rd lwpukvksa dks HkstukA
 lHkh foHkkxksa esa leUo; djukA
 le; le; ij mPp vf/kdkfj;ksa rFkk ehfM;k
gsrw lwpuk,a o vkdMsa rS;kj j[kokukA

ftyk iz'kklu
 vkink ls gq, uqdlku vkfn ds fy, fo'ks"k
losZ{k.k ny dh LFkkiuk djukA

- 29 -
 jsyos o ;krk;kr foHkkx ls lkeatL; LFkkfir
djds vkus tkus dh lqfo/kk iznku djukA
 fu;U=.k d{k ds lapkyu dks lqO;ofLFkr
djukA
 lHkh foHkkxksa ds izeq[kksa dks vkink ls
fuiVus gsrq lpsr djuk o muesa leUo; djukA
 izHkkfor yksxksa dks leqfpr lgk;rk dh
O;oLFkk djukA
 izHkkfor {ks=ksa esa jkgr dsUnzksa dks
pykukA
 fofHkUu cpko dk;ksZ ds fy, /ku dh O;oLFkk
djukA
 nku nh xbZ jkgr lkexzh dh lwph rFkk forj.k
dh :ijs[kk rS;kj djukA
 vkink LFky ij LokLF;] jkgr o tkudkjh vkfn ds
fy, vyx&vyx dkmaVj cukukA
 t:jr iM+us ij lsuk ls lgk;rk ysukA

iqfyl foHkkx
jktLo foHkkx ds ckn iqfyl foHkkx dh Hkwfedk vkink
izcU/ku esa lcls egRoiw.kZ gksrh gSA vkradoknh
geys] flfoy vujsLV rFkk lM+d nq?kZVuk esa iqfyl
foHkkx gh uksM+y foHkkx gksrk gSA blds vfrfjDr
ck<+] HkwdEi] vkx ;k dksbZ Hkh nq?kZVuk gks rks
lcls igys iqfyl dks gh lwfpr fd;k tkrk gSA
 vkink izHkkfor LFky ij igqapdj tu lewg
dks laHkkyuk@cpko dk;ksZa esa iz'kklu dh enn
djukA
 [kkst] cpko o LFkkuksa dks [kkyh djokus
ds fy, vfrfjDr laLFkkvksa tSls gksexkMZ] ,u-lh-lh-
bR;kfn dh lgk;rk ysukA
 yksxksa ds tku eky dh j{kk djuk o dkuwu
O;oLFkk cuk;s j[kukA
 vkink xzLr {ks=ksa esa ;krk;kr O;oLFkk
dks lqpk: cukukA

- 30 -
 ck<+ dh psrkouh feyus ij fupys
LFkkuksa ij jgus okys yksxksas dks mPp ,oa lqjf{kr
LFkkuksa ij LFkkukUrfjr djukA

ukxfjd lqj{kk cy] LdkmV~l ,.M xkbZM~l


rFkk ,u-lh-lh-
 vkink dh lwpuk feyus ij foHkkxk/;{k
ukxfjd lqj{kk cy ds tokuksa dh NqV~Vh vkfn
jn~n djds mUgsa vkink LFky ij rqjUr igqapus dk
vkns'k nasxsA
 ukxfjd lqj{kk cy ds toku vkink esa
Qals yksxksa dks <wa<us o fudkyus esa ftyk
iz'kklu dh lgk;rk djsxasA
 Lo;alsod miyC/k djukA
 dkuwuh O;oLFkk esa enn djukA

fpfdRlk foHkkx dh Hkwfedk


 foHkkx esa fu;U=.k d{k dh LFkkiuk
djukA
 vkink dh lwpuk feyus ij foHkkxk/;{k vius
foHkkx ds lHkh fpfdRldksa o vU; deZpkfj;ksa
dks M~;wVh ij cqyk;saxsA
 vLirky esa ?kk;yksa dks HkrhZ djus gsrq
txg dk bartke djukA
 vko';d nokbZ;ksa dk LVkWd rS;kj j[kukA
 vkink LFky ij LokLF; jkgr f'kfojksa dh
LFkkiuk djukA
 vkink LFky ij MkWDVj o vU; iSjkesfMdy
LVkQ dks rSukr djuk rkfd ?kk;yksa dks rqjar
izkFkfed mipkj fn;k tk ldsA
 ,Ecqysalksa dh O;oLFkk djukA
 vU; futh vLirkyksa o muds ikl miyC/k
lalk/kuksa dks vkink ls fuiVus ds fy, laidZ djukA
 ftys esa miyC/k eksckby ;wfuVksa dks ?
kk;yksa dh lgk;rk gsrq vkink LFky ij fHktokus
dh O;oLFkk djukA

- 31 -
 CyM cSadksa dks vkink LFky o vLirkyksa
esa jDr igq¡pkus ds fy, laidZ djukA
 e`rdksa dk fuLrkj.k gsrq uxj
ikfydk@ifj"kn@fuxe dh enn ysukA

flapkbZ foHkkx
 vkink dh lwpuk feyus ij foHkkxk/;{k vius
foHkkx ds lHkh vf/kdkfj;ksa o deZpkfj;ksa dks
M~;wVh ij cqyk;saxsA
 fjgk;'kh {ks=ksa ls ck<+ ds ikuh dh
fudklh gsrq vko';d dne mBk;sxk ¼tSls iEilsVks
dh O;oLFkk vkfn djuk ½
 ck<+ ds ikuh dh 'kh?kz fudklh gsrq mfpr
ekxZ cukuk o vojks/kksa dks gVkukA
 cpko o jkgr dk;ksZa ds fy, ukoksa dh
O;oLFkk djukA
 xksrk[kksjksa ,oa rSjkdksa ls lEidZ dj
mudh lsok,a ysukA
 dadM+ iRFkj vkSj feV~Vh ls Hkjs
FkSyksa ls cgko dks jksdukA
 cka/kksa o rkykcksa esa vkbZ njkjksa
dks cUn djus gsrq rRdky O;oLFkk djukA

lkoZtfud fuekZ.k foHkkx


 vkink dh lwpuk feyus ij foHkkxk/;{k
vius foHkkx ds lHkh vf/kdkfj;ksa o deZpkfj;ksa
dks M~;Vh ij cqyk;saxsA
 vkink LFky ls eyck vkfn mBkus ds fy,
xkfM+;ksa dk rqjUr bUrtke djukA
 foHkkxk/;{kksa }kjk Bsdsnkjksa ls
lEidZ dj muds ikl miyC/k lalk/kuksa dh lgk;rk
ysukA
 vkink ds nkSjku VwVs lM+d ekxksZ
dh ejEer dh O;oLFkk djuk rkfd jkgr dk;Za
lqpk: :i ls gks ldsA

- 32 -
lk-fu-fo- o`r]ukxkSj
Ø miyC/k lalk/ku la[;k
laosnd
- miyC)rk
laosnd dk laosnd dk iw.kZ dk xS Qko
l Øs ts-lh- dk
uke irk eksckbZ ar M+
a u ch- LFkku
y ua- h k
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jh gfj jke xk;=h uxj] 941336 dqpkeu
1 0 1 50 40
xksnkjk dqpkeuflVh 3521 flVh
fdlku gkWLVy ds 941411
2 Jh jk/kkfd'ku 0 1 50 40 Msxkuk
ihNs Msxkuk 8388
Jh f'kojru fd'kux< jksM+] 982943
3 0 1 50 40 ijcrlj
ekykdkj ijcrlj 9750
941411
Jh nsohyky Msg jksM+ 7967
4 0 1 60 50 ukxkSj
pkS/kjh ukxkSj 941427
0008
Jh Hkwjkjke gkmflax cksMZ 941411
5 0 1 50 40 ukxkSj
pkS/kjh ukxkSj 8122
xzke Hknoklh 941336
6 Jh dkukjke 0 1 60 70 Hknoklh
rg- o ftyk ukxkSj 5764
y{eh uxj
Jh ijekjke 941336
7 eqqq.Mok 0 1 70 60 ukxkSj
Nkck 9365
pkSjkgk ukxkSj
Jh KkupUn fl? gkLihVy jksM+ 941336
0 ukxkSj
8 kaoh ukxkSj 9799 1 60 40
u;k njoktk 941336
0 ukxkSj
9 Jh lqjs'k flag ukxkSj 5430 1 60 40
1 Jh psukjke jsYos LVs'ku 941411 MhMok
0
0 iaokj jksM+ MhMokuk 8922 1 60 40 uk
fcUnq la[;k &1- orZeku esa bl foHkkx ds ikl Lo;a ds miyC/k lalk/ku 'kqU; gSA

tuLokLF; vfHk;kaf=dh ,oa tynk; foHkkx


1- ukxkSj ftys dh is;ty O;oLFkk ij uksV

- 33 -
ukxkSj ftys esa o"kZ 2001 dh tux.kuk vuqlkj 11 'kgj]
1480 vkckn xzke ,oa o"kZ 2003 losZ ds vuqlkj 3758
<kf.k;ka gSA buesa ls lHkh 11 'kgj] 1480 xzke o 2747
<kf.k;ka foHkkx dh fofHkUu is;ty ;kstukvksa ls ykHkkfUor
gSA

i) 'kgjh ty iznk; ;kstuk,s%


 dqy 'kgj & 11
 izfrfnu tykiwfrZ & 4 'kgj ¼ew.Mok&80 LPCD, dqpsjk&68
LPCD, ukaok&50 LPCD, dqpkeu&90 LPCD½
 ,dkUrjs tykiwfrZ& 3 'kgj ¼ ukxkSj&90 LPCD, ykMuw&73
LPCD, ijcrlj&70 LPCD)
 72 ?kUVs vUrjky ls tykiwfrZ& 3 'kgj ¼ MhMokuk&73 LPCD,
Msxkuk&63 LPCD, esM+rkflVh&74 LPCD)
 96 ?kUVs vUrjky ls tykiwfrZ& 1 'kgj ¼edjkuk&58 LPCD)

Ø- 'kgj dk vkckn nSfud nSfud ty ty ty ty izfrfnu


la- uke h ty ty forj.k forj.k forj. L=ksr vkSlr
2011 ekax Lrj vUrjk k ks dh orZeku
forj.k
¼ds-, ,y-ih- y tksu la[;k ty ifjogu
¼ds-,y
y- lh- fVªi
-Mh-½
Mh½ Mh-
1 ew.MO 18870 2100 1584 80 24 4 8 0
kk
2 dqpsjk 22999 2500 1680 68 24 6 4 0

3 ukaok 22260 2200 1100 50 24 4 9 0

4 dqpke 61769 6300 4978 90 24 23 26 0


u
11+
5 ukxkSj 108540 12000 11000 90 48 45
NLC
0

6 ykMuw 65444 7200 4500 73 48 13 20 0


a
7 ijcrlj 15151 1700 1352 70 48 8 14 0

8 MhMok 53732 5600 3485 73 72 44 19 2


uk
9 Msxku 16372 1250 900 63 72 15 6 0
k
10 esM+r 80568 5800 3772 74 72 20 6 0
k
11 edjkuk 116245 11500 4955 58 96 25 27 0

- 34 -
'kgjh {ks= esa is;ty ifjogu dh orZeku fLFkfr & fnukad 23-08-
12 ls lHkh 'kgjh {kS=ksa esa is;ty ifjogu cUn dj
fn;k x;k gSA xzh’e 2012 esa 'kgjh {kS= esa
vf/kdre is;ty ifjogu dh fLFkfr fuEu izdkj jgh Fkh
%&
Ø- 'kgj ds dqy Vasdj Vsadjksa ykHkkfUor
la- uke fVªi izfrfnu dh la[;k cfLr;ka dh la[;k
1 ukxkSj 3 1 3
2 MhMoku 8 2 5
k
3 edjkuk 59 16 26
4 esM+rk 8 2 5
dqy 78 21 39

ftys esa 'kgjh {kS=ks esa is;ty vkiwfrZ esa lq/kkj


gsrq py jgs dk;ksZ dh izxfr%
ftys ds 'kgjh {ks=ks esa o’kZ 2012&13 esa ,e,uih 'kgjh en
ds vUrxZr 31 dk;Z izxfr ij gS] ftues ls 14 dk;Z iw.kZ fd;s tk pqds
gSA ,u,uih 'kgjh en ds vUrxZr ftys dks tuojh rd :i;s 485-05 yk[k
dk ctV vkoaVu fd;k x;k Fkk] ftlds fo:) :i;s 223-20 yk[k dk O;;
fnukad 31-01-2013 rd fd;k tkdj 11 vuqlwfpr tkfr cfLr;ksa dks
ykHkkafor fd;k pqdk gSA

ii) xzkeh.k {ks= dh is;ty O;oLFkk ij uksV

a) ty L=ksr%
ukxkSj ftys esa vf/kdrj ty ;kstukvks ds fy;s Hkqfexr ty gh ty
L=ksr ds fy;s miyC/k gSA Hkw&ty L=ksr ds :i esa uydwi] [kqys
dq,] flaxy Qst o gS.MiEi dk;Zjr gSA
ftys esa o"kZ 2001 dh tux.kuk ds vuqlkj lHkh 1480 xzkeksa dks
fofHkUu tyiznk; ;kstukvksa ds rgr ykHkkfUor fd;k tk pqdk gSA
ykHkkfUor xzkeksa dk rglhy okj fooj.k fuEu izdkj gSA

Ø rglhy vkc vkck ;kstukokj ykHkkfUor lfoZl ysoy xzkeksa


- dk kn nh xzkeksa dh la[;k dh la[;k
uke xzk
l- {ks=h;

- 35 -
la[ xzk
;k e la

eks ¼20 ikb ih , Vh gS tuRk 0 25 25% 50% 70%


a ZIM .M -,l- .M k % % ls ls ls
11½ Vh ,l- iEi ty rd 50% 70% vf/k
dh ;kst rd rd d
la[; uk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 ukxkS
183 343792 23 93 18 54 12 3 3 0 15 11 43 114
j
2 tk;y 136 269458 18 82 12 36 0 0 6 0 5 28 69 34
3 MhMo
170 343396 33 74 33 16 8 1 38 4 5 30 66 65
kuk
4 ykMu
97 187465 14 44 19 24 0 0 10 2 5 21 35 34
wa
5 95 4 9 16 12 0 16 42 0 21 28 28 18
ukoka
98 14 37 8 18 1 10 24 6 16 54 22 0
dqy
ukao 193 320713 18 46 24 30 1 26 66 6 37 82 50 18
k
6 edjku
119 205737 5 14 15 64 6 0 20 2 24 58 35 0
k
7 ijcrlj 110 208774 9 20 12 11 4 10 53 0 27 66 17 0
8 esMrk 194 308056 23 121 28 27 11 0 7 13 3 54 79 45
9 Msxku
190 289562 18 125 8 14 23 14 6 19 3 55 72 41
k
10 [khaol
88 197851 3 16 8 64 0 0 0 0 7 9 12 60
j
egk;k
1480 2674804 164 635 177 340 65 54 209 46 131 414 478 411
sx
b) ukxkSj ftys esa bfUnjk xka/kh ugj ds is;ty forj.k dh
fLFkfr %& bfUnjk xka/kh ugj ls orZeku esa ukxkSj 'kgj o rkÅlj
dks 13 fefy;u yhVj ,oa ckluh 2-5 fefy;u yhVj is;ty forj.k fd;k tk jgk
gSA
iii) 36oka gS.MiEi ejEer vfHk;ku %& ftys es gS.MiEi ejEer
gsrq] 36oka gS.MiEi ejEer vfHk;ku Qjojh 2011 ls izkjEHk fd;k x;k
gSA ftys ds 'kgjh o xzkeh.k {kS= esa vfHk;ku ds vUrxZr fd;s x;s
gS.MiEi ejEer dk fooj.k fuEukuqlkj gSA
{ks= dqy dqy dqy dqy dk;Zjr [kjkc lq/kkjs
LFkkfir vcUMsUM lw[ks gS.MiEi ik;s x;s x;s
gS.MiEi gS.MiEi gS.MiEi gS.MiEi gS.MiEi
'kgjh 295 20 42 233 850 850
{ks=
xzkeh. 3303 14 65 3224 4818 4815
k {ks=
dqy 3598 34 107 3457 5668 5665

- 36 -
gS.MiEi ejEer gsrq orZeku esa ftys esa 70 Jfed ,oa 16
xkfM+;ksa dh Lohd`fr izkIr gS] ftlds rgr ejEer dk;Z fd;k tk jgk
gSA
iv) ftys esa ty L=ksrks dh fLFkfr%
uydwi&2261 [kqys dq,s&536 dqy ty
L=ksr% 2797
gS.MiEi&3457 ¼dk;Zjr½ flxyQsl&274
v) iapk;rks }kjk la/kkfjr ty;kstukvksa dh fLFkfr%
;kstuk dk uke dqy pkyw fo'ks"k fooj.k
ty ty
;kstu ;kstuk
k,as ,sa
turk ty ;kstuk 592 592
Loty/kkjk 3 3 lHkh pkyw gSA

vi) ty xq.kork ijh{k.k dk;Z dh fLFkfr%


ukxkSj ftys esa tu Lok- vfHk- foHkkx iz;ksx'kkyk }kjk
'kgjh o xzkeh.k {ks=ks esa ty uewuks dk thok.kq o
jlk;fud ijh{k.k yxkrkj fd;k tk jgk gSA o"kZ 2012&13 esa
31-1-2013 rd 'kgjh ,oe xzkeh.k {kS= esa fd;s x;s ty
uewuks ds ijh{k.k dh la[;k fuEukuqlkj gSA
Ø fo'ys"k.k dk ty uewuks dh la[;k
- fooj.k 'kgjh {ks= xzkeh.k {ks= dqy ;ksx
la dqy lark vlark dqy lark vlark dqy lark vlark
- ue s"k s"k uew s"k s"k uew s"k s"k
wus tud tud us tud tud us tud tud
1 jlk;fud 983 878 105 44 39 5 1027 917 110
fo'ys"k.k
2 thok.kq 2205 2179 26 443 378 65 2648 2557 91
ifj{k.k
3 vo'ks"k 3638 3616 22 125 80 45 3763 3696 67
Dyksjhu
4 jk"Vªh; ty 0 0 0 1686 514 1172 1686 514 1172
xq.koÙkk
dk;ZØe

thok.kq ijh{k.k esa vlQy ik;s x;s lHkh LFkkuks ij ikbZi ykbZu
la/kkj.k dk;Z iw.kZ dj nwf"kr tykiwfrZ dh leL;k dk fuokj.k fd;k tk
pqdk gS rFkk fQj ls ty uewus ysdj iwu% ijh{k.k djok;k tk pqdk
gSA
vii) chl lw=h; dk;ZØe ds rgr y{; o izxfr%
Coverage of habitations/SC/ST Basties / Schools & Aanganbaries
District Total Coverage of Coverage of Coverage of Coverage of Coverage of
Nagaur Coverage of SC ST Schools Aanganbaries SC Basties
habitations Habitations Habitations

- 37 -
Targe- Achie- Targe- Achie- Targe- Achie- Targe- Achie- Targe- Achie- Targe- Achie-
ted ved ted ved ted ved ted ved ted ved ted ved

Total 50 36 5 8 0 0 111 54 35 27 524 276

vkj vkbZ-,Q-,e-ih- Qst r`rh;%


ftu xzkeksa esa ¶yksjkbZM dh ek=k 1-5 ls 3 ih-ih-,e- ds e/;
gS muesa Qst r`rh; ds rgr fuEukuqlkj dk;Z fd;s tkus izLrkfor gS
%
ctV miyC/krk ds vuqlkj 1-5 ls 3 ih-ih-,e- ds e/; ¶yksjkbZM dh
ek=k okys izR;sd xzke@<k.kh esa U;wure ,d gS.MiEi ij
Mh&¶yksjhMs'ku IykV yxk;k tkuk izLrkfor gSA blh izdkj xkao
esa ;fn uydwi dk;Zjr gS o xkao dh vkcknh 500 ls vf/kd gS rFkk
uydwi ds ty esa ¶yksjkbZM dh ek=k fu/kkZfjr ekin.M ls vf/kd gS
bu LFkkuks ij uydwi vVsPM Mh&¶yksjhMs'ku IykV yxk;s tkus dh
dk;Zokgh dh tkuk izLrkfor gSA ,sls uydwiks ls ihus ;ksX; ikuh ¼8
yhVj izfr O;fDr izfrfnu½ ek=k vafdr fd;k tk;sxkA ukxkSj ftys esa
431 gSchVs'kuksa ds 153 gS.MiEiks ij Mh&¶yksjhMs'ku IykV
yxkus dh ykxr :i;s 1-53 djksM+ o 764 uydwiks ij
Mh&¶yksjhMs'ku IykV yxkus dh ykxr :i;s 18-56 djksM+ dqy
ykxr :i;s 20-09 djksM+ dh lwph izLrkfor dh xbZ FkhA ftlds fo:)
vfrfjDr eq[; vfHk;Urk] {ks= vtesj }kjk ty L=ksrks ij Mh&¶yksjhMs'ku IykV yxkus ds
fnukad 24 ekpZ 2011 dks tkjh dk;Z vkns'k o mlds fo:) vHkh rd yxk;s x;s Mh&¶yksjhMs'ku
IykV dh [k.M okj izxfr fuEukuqlkj gSA
Ø- [k.M Mh&¶yksjhMs' jkf'k orZeku rd ykHkkf
la dk uke ku IykV LFkkfir ¼yk[ LFkkfir fd;s x;s Uor
- fd;s tkus okys kks Mh&¶yksjhMs'k gSchVs'
tyL=ksrks dh esa½ u IykV dh la[;k ku dh
la[;k la[;k
1 ukxkSj 316 161.02 316 305
2 MhMo 151 75.31 151 98
kuk
3 edjkuk 149 79.27 149 149
4 esM+r 148 55.49 138 105
k
dqy 764 371.09 754 657
blds vfrfjDr [k.M edjkuk esa 23 gS.MiEiksa o esM+rk esa 6
gS.MiEiksa ij Hkh Mh&¶yksjhMs'ku IykV LFkkfir fd;s tk pqds gSA
ftys esa vizsy 2011 dh fLFkfr ds vuqlkj is;ty ;kstukvksa ls
ykHkkfUor 2406 xzkeks o <kf.k;ksa esa is;ty dh xq.kork ekudks
ds vuq:i ugh gSA buesa ls 1900 xzkeks o <kf.k;ksa esa is;ty esa
¶yksjkbZM ekud ek=k ls vf/kd ek=k esa gSA 1900 ¶yksjkbZM
izHkkfor xzkeks@<kf.k;ksa esa ls 537 xzkeks@<kf.k;ksa ds

- 38 -
tyk'k;ks ij o"kZ 2011&12 esa Mh&¶yksfjMs'ku ;wfuV yxkbZ xbZ
gS ftlls xzkeh.kksa dks ¶yksjkbZM eqDr is;ty miyC/k gks jgk gSA
vizsy 2012 dh fLFkfr ds vuqlkj xq.kork izHkkfor 'ks"k 1961
xzkeks o <kf.k;ksa esa ls 1463 xzkeksa o <kf.k;ksa esa
¶yksjkbZM ekud ek=k ls vf/kd ik ;k x;k A bl o"kZ 120
xzkeks@<kf.k;ksa ds tyk'k;ks ij Mh&¶yksfjMs'ku ;wfuV yxkbZ
xbZ gS ftlls xzkeh.kksa dks ¶yksjkbZM eqDr is;ty miyC/k gks jgk
gSA orZeku esa ftys dh 152 xzkeksa o <kf.k;ksa ds is;ty esa
dsoy ¶yksjkbZM ekud ek=k ls vf/kd gS] 'ks"k xq.kork izHkkfor
xzkeksa@<kf.k;ksa ds is;ty esa ¶yksjkbZM ds vfrfjDr ukbZVªsV
o Vh-Mh-,l- ¼[kkjkiu½ vf/kd gksus ds dkj.k bu xzkeks o
<kf.k;ksa esa lrgh ty L=ksr ls ty miyC/k gksus ds ckn gh budks
ykHkkfUor djuk laHko gksxkA dsoy ¶yksjkbZM izHkkfor 152
xzkeksa@<kf.k;ksa esa ls 5 xzkeksa@<kf.k;ksa dks bl o’kZ
ykHkkfUor fd;k tk pqdk gS] “ks’k 147 xzkeks@<kf.k;ksa dks 'kq)
is;ty ls ykHkkfUor djus gsrq ;kstuk,sa cukbZ tk jgh gSA

viii) ftys esa py jgh o`gn is;ty ifj;kstuk,sa


v- ukxkSj fy¶V dSuky ifj;kstuk
(i) ukxkSj ftys esa HkwxHkZ ty dh xq.kork [kjkc gksus ds dkj.k
ugjh ikuh miyC/k djkus gsrq ukxkSj fy¶V dSuky ifj;kstuk ij
dk;Z izxfr ij gSA bl ifj;sktuk ds izFke pj.k] dqy ykxr :i;s 761-
01 djksM+ dh iz'kklfud ,oa foÙkh; Lohd`fr fnukad 7-8-2006
dks tkjh dh xbZ FkhA bl pj.k esa ftys ds 5 'kgj o 502
xzkeksa dks LoPN ehBk ty miyC/k djok;k tkuk izLrkfor gSA
izFke pj.k ds izFke iSdst vuqekfur ykxr :i;s 331-64 djksM+
ds Lohd`r dk;ksZ esa ls eq[; dk;Z uks[kk nbZ;k ls xksxsyko
¼ukxkSj½ gSMoDlZ rd 1200 ,e-,e- 132-25 fd-eh- ,e-,l- ikbZi
ykbZu dk dk;Z iw.kZ fd;k tk pqdk gS] xksxsyko gSMoDlZ
¼ukxkSj½ ij ftlls orZeku esa 13-00 ,e-,y-Mh- ikuh izfrfnu
izkIr gks jgk gSA ftls ukxkSj 'kgj dh tykiwfrZ gsrq 2-5 ,e-,y-
Mh- Hkwfexr ty ds lkFk feykdj mi;ksx esa fy;k tk jgk gSA
ukxkSj 'kgj esa orZeku esa ,dkUrjs 90 yhVj izfrO;fDr izfrfnu
ds vuqlkj tykiwfrZ dh tk jgh gSA
(ii) ukxkSj ftys ds fudV fLFkr vYi la[k;d ckgqY; ckluh xzke esa
ihus dk ikuh i;kZIr ek=k esa o xq.kork iw.kZ ugh gksus ds
dkj.k ekuuh; eq[; ea=h egksn; }kjk xzke ckluh dks
ugjh ikuh miyC/k djkus dh ?kks"k.kk dh xbZ FkhA
ekuuh; eq[; ea=h dh ?kks"k.kk ds vuq:i xzke ckluh dks
ugjh ikuh miyC/k djkus gsrq :i;s 398-50 yk[k dh Lohd`r
;kstuk dk dk;Z iw.kZ dj] orZeku esa ckluh xzke dks izfrfnu
12 yk[k yhVj ugjh ikuh fn;k tk jgk gSA ckluh xzke dh

- 39 -
tykiwfrZ orZeku esa 45 ,y-ih-lh-Mh- ty Lrj ij 48 ls 72 ?k.Vs
ds vUrjky ls dh tk jgh gS] tks fd ugjh ikuh dh tykiwfrZ ls
iwoZ 20 ,y-ih-lh-Mh- ty Lrj ij lIrkg esa ,d ckj nh tkrh FkhA
(iii) ukxkSj fy¶V ifj;kstuk ds izFke pj.k ds iSdst f}rh; ds
vUrxZr :- 156-58 djksM+ dk dk;Z vkns'k tkjh dj dk;Z
izkjEHk fd;k tk pqdk gS] ftlds vUrxZr fo/kku lHkk {ks=
ukxkSj ds 79 xzkeksa rFkk fo/kku lHkk {ks= [khaolj ds 88
xzkekas dqy 167 xzkeksa dks ykHkkfUor fd;k tkuk gaSA ;g
dk;Z ebZ 2014 rd iw.kZ fd;k tkuk yf{kr gSA
(iv) ukxkSj fy¶V ifj;kstuk ds izFke pj.k ds iSdst r`rh; ds vUrxZr :-
324-91 djksM+ dk dk;Z vkns'k fnukad 05-07-12 dks tkjh
fd;s tkdj dk;Z izkjEHk fd;k tk pqdk gS] ftlds vUrxZr rglhy
ukxkSj ds 56] esM+rk ds 71 o Msxkuk ds 24 xzkekas dqy
151 xzkeksa o 2 dLcks ¼ew.Mok o dqpsjk½ dks ykHkkfUor
fd;k tkuk gaSA ;g dk;Z tqykbZ 2015 rd iw.kZ fd;k tkuk yf{kr
gSA
(v) ukxkSj fy¶V ifj;kstuk ds izFke pj.k ds iSdst prqFkZ ds
vUrxZr :- 189-48 djksM+ dk dk;Z vkns'k fnukad 05-07-12
dks tkjh fd;s tkdj dk;Z izkjEHk fd;k tk pqdk gS] ftlds vUrxZr
rglhy esM+rk ds 122 o Msxkuk ds 54 xzkekas dqy 176
xzkeksa o esM+rk dLcs dks ykHkkfUor fd;k tkuk gaSA ;g
dk;Z tqykbZ 2015 rd iw.kZ fd;k tkuk yf{kr gSA
c- ekrklq[k ifj;kstuk dh izxfr dk fooj.k%
ukxkSj ftys ds tk;y rglhy ds 120 xzkeksa dks xq.kork iw.kZ
is;ty miyC/k djokus ds fy, ekrklq[k dluÅ [kku ds [kkjs ikuh dks
ehBk dj forj.k djus gsrq {ks=h; ty ifj;kstuk ekrklq[k QjMksn tk;y
>kMsyh ij :i;s 138-32 djksM+ dk O;; fd;k tk tkdj] ;kstuk dks
iw.kZ fd;k tk pqdk gSA ;kstuk ds vUrxZr ekrklq[k [kku ij eSllZ
Mksfl;ku }kjk fufeZr vkj-vks- IykUV ls O;klkf;d ty mRiknu izkjEHk
dj lHkh 120 xkoksa esa tykiwfrZ dh tk jgh gSA orZeku esa
;kstuk ls dqy 8 ,e-,y-Mh- ty forj.k fd;k tk jgk gSA
l- iquZxfBr 'kgjh tyiznk; ;kstuk edjkuk%
ukxkSj ftys ds edjkuk 'kgj dh tykiwfrZ O;oLFkk lq/kkj ds
fy, ;w-vkbZ-Mh-,l-,l-,e-Vh- ;kstuk ds rgr :i;s 4870-00 yk[k dh
;kstuk 20-8-2008 dks Lohd`r dh xbZ FkhA ;kstuk ij bl foRrh; o’kZ
esa vHkh rd 1989-66 yk[k :i;s dk O;; fd;k tk dj dqy 18 uydwi] 2
mPp tyk'k;] 2 LoPN tyk'k;ks dk fuekZ.k ,oa 26 fdyks ehVj
jkbZftax ikbZi ykbZu dk dk;Z iw.kZ fd;k tk pqdk gSA bl ;kstuk ls
edjkuk 'kgj dks izfrfnu 7-5 fefy;u yhVj is;ty dh o`f) dh xbZ gSA
;kstuk ds izFke iSdst ds :i;s 11-85 djksM+ o r`rh; iSdst ds :i;s 12-

- 40 -
50 djksM+ ds dk;Z vkns”k vfr0 eq[; vfHk;Urk {kS= vtesj }kjk
fnukad 09-07-12 dks tkjh fd;s tk pqds gSA vkns”k ds vUrZxr
edjkuk 'kgj gsrq 13 uydwiksa] rhu mPp tyk'k;ksa dk fuekZ.k o
ikbZi ykbZu dk dk;Z 'kkfey gSA iSdst izFke o r`rh; ds dk;Z
tqykbZ] 2013 rd iw.kZ fd;s tkus yf{kr gSA

;- vkj-;w-,l-Mh-vkbZ-ih- ds vUrxZr ukxkSj 'kgj dh


izxfr'khy ;kstuk%
vkj-;w-,l-Mh-vkbZ-ih- Qst f}rh; ds vUrxZr ukxkSj 'kgj dh
iquZxfBr ty iznk; ;kstuk dh :i;s 29-00 djksM+ dh Lohd`fr izkIr dh
xbZ Fkh] ftlds fo:) vHkh rd :i;s 16-88 djksM+ dk O;; fd;k tkdj
ukxkSj 'kgj esa 2 mPp tyk'k;ksa dk fuekZ.k iw.kZ dj pkyw fd;s tk
pqds gS] 3 mPp tyk'k;ksa dk fuekZ.k iw.kZ dj VsfLVax dk dk;Z
izxfr ij gS rFkk 2 mPp tyk'k;ks dk fuekZ.k dk;Z 80 izfr”kr iw.kZ
fd;k tk pqdk gS ftUgs ekg ekpZ] 2013 rd iw.kZ dj pkyw fd;k tkuk
yf{kr gSA blds vfrfjDr dkadfj;ka Ldwy esa ,d LoPN tyk'k; dk
fuekZ.k dk;Z iw.kZ fd;k tk pqdk gS rFkk iEi gkÅl dk fuekZ.k dk;Z
Hkh 80 izfr”kr iw.kZ fd;k tk pqdk gS] ftls ekg ekpZ] 2013 rd
iw.kZ fd;k tkuk yf{kr gSA ;kstuk esa Lohd`r dqy 86 fdyks ehVj
forj.k ikbZi ykbZu esa ls 61-20 fdyks ehVj ikbZi ykbZu Mkyh tk
dj blesas ls 33-50 fdyks ehVj pkyw dh tk pqdh gSA ;kstuk esa
jkbZftax ikbZi ykbZu 18-5 fdyks ehVj ikbZi ykbZu Mkyh tk dj
blesas ls 15-75 fdyks ehVj pkyw dh tk pqdh gSA
j- nwnw&Vksd&mfu;kjk ifj;kstuk ds vUrxZr ukxkSj
ftys ds ukaok rglhy dh xzkeks dh izxfr'khy ;kstuk
%
ukxkSj ftys ds ukaok rglhy ds 96 xzkeksa rFkk budh 165
<kf.k;ksa dks ykHkkfUor djus gsrq {kSf=; ty ;sktuk
nwnw&Vksd&mfu;kjk ifj;kstuk o`r t;iqj ds ek/;e ls izLrkfor ;kstuk
dh :i;s 128-72 djksM+ dh Lohd`fr tkjh dh tkdj dk;Z gsrq :i;s 101-
00 djksM+ dk dk;kZns”k fnukad 19-10-12 dks tkjh fd;k tk pqdk
gSA dk;Z vDVwcj 2015 rd iw.kZ fd;k tkuk yf{kr gSA
xzh"e 2012 esa ty ifjogu dh O;oLFkk%
ukxkSj ftys dh lHkh xzkeh.k tyiznk; ;kstuk,sa Hkwfexr ty
L=ksrks ij fuHkZj gSA ukxkSj ftys ds vf/kdk'ka HkwHkkx esa
Hkw&xHkZ ty dh xq.kork [kjkc gS rFkk lkFk gh miyC/k Hkwty dh
ek=k Hkh de gSA ukxkSj ftys ds yxHkx lHkh Cykd esa xr o"kZ
2011 esa o"kkZ de gksus ds dkj.k rkykcks esa o"kkZ ty dh vkod
de jghA vr% xzh’e 2012 esa ukxkSj ftys esa tgka is;ty dh
xq.kork [kjkc Fkh rFkk ty L=ksr foQy gks tkus ds dkj.k is;ty leL;k

- 41 -
mRiUu gks xbZ Fkh] ,sls {kS=ksa esa Vsadjks }kjk is;ty ifjogu
fd;k x;kA xzh’e 2012 esa vko';drkuqlkj vf/kdre 200 xzke o 361
<kf.k;ksa esa 150 VSdjksa ds }kjk 597 fVªi izfrfnu is;ty ifjogu
fd;k tkdj ftys dh 238800 vkcknh dks ykHkkfUor fd;k x;kA 'kgjh
{kS= esa xzh’e 2012 esa MhMokuk 'kgj esa 8 fVªi] ukxkSj 'kgj
esa 3 fVªi] edjkuk 'kgj esa 59 fVªi rFkk esM+rk 'kgj esa 8 fVªi
izfrfnu is;ty ifjogu fd;k x;kA

ftys esa o"kkZ ty laxzg.k Vkadk fuekZ.k dk;Z dh


izxfr%
ftys ds xzkeh.k {ks=ks esa] ftu xzkeks o <kf.k;ksa esa
tykiwfrZ Lrj 'kwU; Fkk rFkk xr o"kZ ftuesa is;ty ifjogu fd;k x;k
Fkk] ,sls xzkeks o <kf.k;ksa esa 100 fd-yh- {kerk ds 255 ua-
lkeqnkf;d o"kkZ ty laxzg.k Vkadks dk o"kZ 2011&12 o 2012&13
esa fuekZ.k fd;k x;k rFkk o"kkZ _rq esa buesa cjlkr dk ikuh ,df=r
fd;k x;k ftl dkj.k bl o"kZ xzh"e _rq esa bues is;ty ifjogu dh
vko';drk ugh jghA 8 lkeqnkf;d o"kkZ ty laxzg.k Vkadks dk
fuekZ.k dk;Z izxfr ij gS rFkk bUgsa ekg Qjojh] 2013 rd iw.kZ dj
fn;k tk;sxkA ftys esa o"kZ 2011&12 o 2012&13 esa 113
fo/kky;ksa o 204 vkaxuckMh dsUnzks esa Hkh o"kkZ ty laxzg.k
Vkadks dk fuekZ.k dj] ykHkkfUor fd;k tk pqdk gSA
ftys esa xzkeh.k {kS=ks esa is;ty vkiwfrZ esa
lq/kkj gsrq py jgs dk;ksZ dh izxfr%
ftys ds xzkeh.k {ks=ks esa o’kZ 2012&13 esa
,uvkjMhMCY;wih en ds vUrxZr 582 dk;Z izxfr ij gS] ftues ls 385
dk;Z iw.kZ fd;s tk pqds gSA ,uvkjMhMCY;wih en ds vUrxZr ftys
dks tuojh 2013 rd :i;s 1812-54 yk[k dk ctV vkoaVu fd;k x;k Fkk]
ftlds fo:) :i;s 1205-87 yk[k dk O;; fnukad 31-1-13 rd fd;k tk pqdk
gSA blh izdkj ,e,uih xzkeh.k en ds vUrxZr 790 dk;Z izxfr ij gS]
ftues ls 456 dk;Z iw.kZ fd;s tk pqds gSA ,u,uih xzkeh.k en ds
vUrxZr ftys dks tuojh 2013 rd :i;s 1366-52 yk[k dk ctV vkoaVu
fd;k x;k Fkk] ftlds fo:) :i;s 1295-17 yk[k dk O;; fnukad 31-1-13 rd
fd;k tk pqdk gSA blds vfrfjDr bl o’kZ o’kkZ de gksus rFkk ftys es
ty L=ksr lw[k tkus ds dkj.k ,uvkjMhMCY;wih ¼lhvkj,Q½ en ds
vUrxZr ftys esa u;s ty L=ksr fuekZ.k gsrq :i;s 145-00 yk[k dk ctV
vkoafVr fd;k x;k gS] ftlds vUrxZr 20 ux u;s uydwi fuekZ.k dh
Lohd`fr izkIr dh tkdj fuekZ.k dk;Z djokus dh dk;Zokgh izkjEHk dh
tk pqdh gSA
xr 4 o"kksZ esa ftys dh foHkkx las lacaf/kr izeq[k
miyfC/k;ka%

- 42 -
ekg fnlEcj 2008 ls tuojh 2013 rd foHkkx dh izeq[k miyfC/k;ka
fuEUkkuqlkj gSA
 vykHkkfUor cfLr;ksa dk dqy dojst& 374 ua-
 vkaf'kd ykHkkfUor cfLr;ksa dk dqy dojst& 275 ua-
 xq.kork izHkkfor cfLr;ksa dk dqy dojst& 1232 ua-
 dqy ykHkkfUor cfLr;ksa dh la[;k& 1759 ua-
 vuqlwfpr tkfr dh ykHkkfUor gschVs”ku dh la[;k& 335 ua-
 vuqlwfpr tu tkfr dh ykHkkfUor gschVs”ku dh la[;k& 5 ua-
 vuqlwfpr tkfr dh ykHkkfUor cfLr;ksa dh la[;k & 287 ua-
 ykHkkfUor fo|ky;ksa dh la[;k& 277 ua-
 ykHkkfUor vkaxuckfM;ksa dh la[;k& 288 ua-
 u;s fufeZr uydwiksa dh la[;k&588 ua-
 u;s fufeZr gS.MiEiksa dh la[;k& 358 ua-
 u;s fufeZr flaxyQst cksjoSy dh la[;k&284 ua-

jktLFkku jkT; fo|qr fuxe


 vkink LFky ij fctyh vkiwfrZ dk
izcU/kA
 VwVs gq, fctyh ds rkjksa dks iqu%
tksMuk o fctyh dh lIykbZ vkink LFky rd
ig¡qpkukA
 izFke] f}rh; o r`rh; ikjh dh Vheksa
dk laxBu dj rS;kj j[kukA

nwj lapkj foHkkx


 vkink LFky ij lapkj ds ek/;e miyC/k djkuk
¼ok;jySl] eksckbZy] gksVykbZu½A
 vLFkkbZ lapkj o nwjlapkj O;oLFkk djukA
 turk rd lgh lwpuk igqWapkukA
 VwVh gqbZ tu lapkj O;oLFkk dks iqu%
pkyw djukA

uxj ikfydk@ifj"kn@fuxe

fcUnq la[;k & 1

- 43 -
1 ukxkSj uxj ifj"kn~ 16 oxZ fdyksehVj esa clk gqvk
gSA
2 tula[;k 2011 ¼1]02]669½

fcUnq la[;k & 2


uxj ifj"kn~] ukxkSj {kS= ds vUrxZr ck<+ ls
izHkkfor {ks=ksa dks fpUghdj.k fd;k tkdj fuEu lwph
rS;kj dh xbZ&
1- guqeku ckx guqeku th eafnj ds nf{k.k dh vksj dh
cLrh o eq.Mok pkSjk;k rdA
2- dkyw [kka dh ckM+hA
3- lel rkykcA
4- vtesjh xsV ds ckgj dh cLrh] ih-,p-bZ-Mh- dkWyksuh
o xkaNksykbZ ds vkl & ikl dh cLrhA
5- vtesjh xsV ds vUnj ls f'kockM+h tkus okyh lM+d ds
ikl nksuksa vksj dh cLrhA
6- f'kockM+h] flikfg;ksa dk ekSgYyk] czgeiqjh ds uhps
dh cLrhA
7- dqEgkjh xsV ckgj clh uk;d o HkkxZo cLrhA
8- iqjkuk ikoj gkml] HkkxZo cLrh] o [kVhdksa rFkk
tfV;k dqEgkj cLrhA
9- udkl xsV ds vUnj] gekyksa] dlkbzZ;ksa dk ekSgYyk]
ckywth uedhu okys dh nqdku rd dk {kS= VªkfQd
iqfyl Fkkuk o lkalh cLrh vkfnA
10- udkl xsV ls ckM+h dqvk tkus okyh lM+d ds
nksuksa vksj clh vkl ^& ikl dh cLrh gksrs gq, u;k
njoktk rdA
11- u;k njoktk ls ckgj cStyk dqvk ls ?kklh dk edku
gksrs gq, vkaf/k;k ihiy dh [kku rd dk {kS=A
12- xkth [kkMk ds ikl dh cfLr;kaA
13- cPpk [kkMk uk;d o [kkath cLrh
14- ?kkSlhukMk ds ikl dh cLrh & uk;d o
dDdqokyksa dh iksy ds ikl dh cLrh
15- xkth[kkMk o ekgh xsV ckgj vknqfy;k dh ckM+h
o ykSgkjiqjk ds fupyh cLrhA

fcUnq la[;k & 3

- 44 -
mDr fpfUgr ,sjh;k ds fy, vke lwpuk tkjh dh tkdj
lEHkkfor ck< dh fLFkrh ls fuiVus ds funsZ'k lEcfU?kr
deZpkfj;ksa dks izlkfjr fd;s tkrs gSA ikfydk {kS= es
ukys tks 'kgj esa ikuh dh fudklh dks izHkkfor djrs gSS
lEcfU/kr LoPNrk fujh{kdks dks fo'ks"k fuxjkuh gsrq
vkns'k tkjh dj ikcUn fd;k tkrk gS ,ao ekSleh chekfj;ksa
dh jksdFkke ds fy, dhVuk'kd fQuk;y] Mh-Mh-Vh- vkfn
dk mi;ksx djus ds fy, funsZ'k fn;s tkrs gSA

ikfydk {kS= esa LFkkfir cM+s ukyksa dk C;kSjk


fuEukuqlkj gS %&
1- vkaf/k;k ihiy dh [kku ls MhMokuk & chdkusj] ckbZikl
jksM+ iqfy;k ls vkxs pkj [ksr lekfIr rd dk ukykA
2- c[r lkxj ls dj.kh dkWyksuh rd f'koj ykbZu pSEcjks dh
lQkbZ o ckn ds [kqys ukys dh lQkbZ vkaf/k;k ihiy
[kku rdA
3- xkth[kkMk esa f'kfoj ykbZu pSEcjksa o cM+s o
NksVs rhuksa ukysA
4- HkkfV;ksa dh gosyh ckM+h dqvk ls gfjtu cLrh gksdj
pkEik rd ukykA
5- bUnyk dqvk ls ?kkslhukMk gksrs ?kklhth ds edku ds
lkeus iqfy;k rd dk ukykA
6- flikfg;ksa ds ekSgYys ls dqEgkjh xsV lM+d dzkl ls
czgEiqjh ds ihNs gksdj nqyk;k rd dk ukykA
7- ckyleUn Ldwy ua- 8 ls iqjkuk fctyh ?kj ds ihNs ls
nqyk;k rd dk ukyk ,ao udk'k gekyks dk ekSgYy ls
fctyh ?kj rdA
8- ekuklj pkSjkgk ls dqEgkjh xsV rd lM+d ds nksuks
vksj cus ukysA
9- oklqnso feBkbZ okys ds edku ls 'ksjs iatkc <kck
gksdj dysDVsªV lkgc ds caxys ds ihNs pkEik rd
ukykA
10- pkEik iEi :e ls gfjtu cLrh gksrs gq,s u;kj njoktk
ls vkaf/k;k ihaiy [kku rdA
11- lqxu flag lfdZy ls Mk-dkyk ds edku gksdj
jkadkor bfUtfu;fjax ukyk rdA

- 45 -
12- 'ks"kdj.k vkpk;Z ds edku ls ctkt ds edku ldwj ?
kkslh ds edku rd o txnh'k xgyksr ds edku ls irklh ds
edku nksuks vksj ds ukysA
13- dkukjke ds edku ls NDdkjke es?koky o iUukjke
Vksdfl;k ds edku ls galjkt ds edku ls O;kl dkWyksuh
gksrs gq,s vkaf/k;k ihaiy dh [kku rd ukykA
14- vnqfy;k ckM+h ls c[r lkxj rd dk ukykA
15- guhQ chdkusjh ds edku ls vnqfy;k ckM+h rd dk
ukykA
16- yksgkjiqjk esa pk; dh gksVy ls vnqfy;k ckM+h
rd dk ukykA
17- ekSgEeniqjk ls jkBkSM+h dqvk iqjkuh vkcknh
gksdj xq:}kjk dh ihNs vkM o iqfy;k rd dk ukykA
18- iqjkuk iksLV vkWfQl rkf.k;k ekSgYyk ls vnqfy;k
ckM+h rd dk ukykA
19- enuyky es?koky iwoZ ik"kZn ds edku cM+yh ls
t;fd'ku xgyksr ds edku ds ihNs ls gksdj uk;d cLrh
gksrs fxuk.kh vkM rd dk ukykA
20- usg: dkWyksuh ls izkjEHk gksdj fdnokbZ
dkWyksuh ds vUnj dk NksVk ukyk o ykSgkjiqjk esa
guhQ chdkusjh ds edku lM+d dk dzkl rd dk ukykA
21- vtesjh xsV ds ikl rsyh ds ?kk.ks ls vgen vyh
njxkg gksdj flikfg;ksa dk ekSgYyk ds ikl lM+d ij cuh
gksnh rd lksguyky ds edku rd dk ukykA
22- [k=hiqjk efUnj ls cPPkk [kkMk rd dk ukykA
23- jksM+ost fMiksa ds ihNs vksM cLrh ls cl LVs.M
ds lkeus gksdj tsBq feL=h ds edku ds ihNs gksdj
/kksfc;k dk dqvk iqfy;k rd dk ukykA
24- cPpk [kkMk uk;d cLrh esa cuk ukyk o [kkaft;ksa
dk ckl esa cuk ukyk lQkbZA
25- cPpk [kkMk cM+yh jksM+ ls Vhoh,l dEiuh gksdj
/kksfc;k ds dqvk rd o tsch Vªksyh jksM+ ds nksuksa
vksj ukysA
26- fdys dh <ky bUnzk QzqV ekdsZV ls xqyke
eqLrQk ds xksnke gksdj fdyk [kkbZ ls f'kockM+h
lhoj ykbZu rd dk ukyk o vkxs f'kockM+h ds psEcj
rdA

- 46 -
27- ih-,p-Mh- dkWyksuh ls xkaNksykbZ dkWyst
jksM+ rd gq, dqEgkjh xsV rd dk ukykA
28- vejflag dh nqdku ls nqyk;k rd dk ukykA
29- Hkkjr VkWfdt ls ekgh njoktk ds ckgj I;kÅ rd
ukykA

ck< vkus ij ikuh tkod dk LFkku

1- ck< vkus ij 'kgj ds mrj fn'kk esa vkaf/k;k ihaiy dh


[kku gksrs gq,s lysm xkao dh rjQk tkrk gSA
2- rkmlj xkao ls ikuh ekuklj {ks= esa vkrk gS tks i'kq
eSyk eSnku ckbZikl gksrs gq,s tktksykbZ ukMh ds
ihNs mrj fn'kk dh vksj lysm xkao dh vksj tkrk gSA
3- xkth [kkMk dk ,df=r ikuh f'kockMh gksrs gq,s
nqyk;k esa vkrk gS ;gka ls ikuh dks fyf¶aVx djds
pkEik esa ,ao pkEik ls fyf¶aVx djds ukys dh lgk;rk ls
vkaf/k;k ihaiy dh [kku dh rjQ tkrk gSA
4- xksrk[kksj o rSjkd dk uke o irk %& tCckj igyoku
¼tqyk;k fxuk.kh½

fcUnq la[;k & 4 vfXu'keu dsUnz

LFkkuh; ifj"kn~ esa vfXu'keu dsUnz dk;Zjr gS ftlesa orZeku esa pkj vfXu'keu
okgu miyC/k gS rFkk dqy 8 deZpkjh dk;Zjr gS vkx dh fLFkrh ls fuiVus ds fy, VkWy Qzh
uEcj 101 o 240810 gSA ftys miyC/k okguksa dk fooj.k
Ø- uke ifj"kn@ikfydk miyC/k vfXu'keu
la- okgu
1 ukxkSj & nqjHkk"k u0 101] 2 cM+h o 2 NksVh
01582&240810 ¼1 NksVh [kjkc½

fcUnq la[;k & 5 ukxkSj 'kgj dh dPph cfLr;ka

1- jsYos LVs'ku ds if'pe es xokfj;k cLrhA


2- lkalh cLrh tktksykbZA
3- uk;d o [kVhd cLrh nqyk;kA
4- dqEgkjh njoktk ds ckgj uk;d cfLrA
5- lel rkykc ds mij dh cLrh bLykeiqjkA

- 47 -
6- fnYyh njoktk ds ckgj uk;d cLrhA
7- [k=hiqjk es?koky cLrhA
8- jksM+ost fMiksa ds ihNs vksM o xokfj;k cLrhA
9- Msg jksM+ jsxj cLrhA
10- cPpk [kkMk uk;d o [kkath cLrhA
11- jsxj HkkaHkh cLrh cM+yhA
12- fdnokbZ dkWyksuh ds mRrj dh cLrhA

fcUnq la[;k & 6

'kgj esa ekSleh chekfj;ksa dh jksdFkke ds fy,


fpfdRlk vf/kdkfj;ksa dks lg;ksx gsrq Jheku ftyk dyDVj
egksn; }kjk cSBd esa funsZf'kr fd;k tkrk gSA [kk|
fujh{kd o ikfydk LoPNrk fujh{kdksa dks [kkus ihus dh
oLrqvksa tSls lfCt;ka] Qy] ekal] feBkbZ bR;kfn fdlh izdkj
dh lM+h xyh oLrqvksa dk fodz; ughsa gksa] blds fy,
fuxjkuh j[kh tkrh gSA

fcUnq la[;k & 7

ck< fu;a=.k d{k dh LFkkiuk uxj ifj"kn~ ukxkSj


esa dh xbZ gS ck< fu;a=.k d{k ds nqjHkk"k uEcj
240810 o 101 gSA mDr fu;a=.k d{k 24 ?k.Vs pysxkA
ck< fu;a=.k izHkkjh ujsUnzflag pkS/kjh LoPNrk fujh{kd
eksckbZy uEcj 9460929436

fcUnq la[;k & 8

/keZ'kkyk o vkokl O;oLFkk

1- lsB fd-yk-dka-jk-m-ek-fo|ky;
2- dMs+y Hkou jkeiksy ds ikl
3- jk-m-ek-fo- c[rk lkxj
4- xksfl;k eqlkfQj [kkuk cM+s ihj lkgsc dh njxkg
5- lqQh xsLV gkml] lqQh lkgc dh njxkg Qksu uEcj
245558

- 48 -
6- Jh Hkh[kepUn [k=h] [k=h /keZ'kkyk fnYyh xsV Qksu
uEcj 240965
7- Jh jkepUnz /keZ;'kkyk & xka/kh pkSd
8- enjlk guhQh;k lqfQ;k & xka/kh pkSd
9- jktdh; mPp ek/;fed fo|ky; Ldwy ua0 5 [k=hiqjk
10- jktdh; mPp ek/;fed fo|ky; cM+yh
11- jktdh; ek/;fed fo|ky; jkBksM+h dqvk
12- jktdh; izkFkfed fo|ky; guqeku ckx Ldwy ua0 9
13- lSuh ekyh lekt Hkou MhMokuk jksM+
14- fdlku Nk=kokl c[r lkxj
15- ihfr /keZ'kkyk jsYos LVs'ku Qksu uEcj 244632
16- Jh cynso fe/kkZ egkfo|ky;
17- Jhefr jrucgu mPp ek/;fed fo|ky;
18- xzkeksRFkku fo|kihB dkyst jksM+
19- lekt dY;k.k Nk=kokl dqEgkjhxsV ds ckgj
20- iaokj /keZ'kkyk lqxuflag lfdZy Qksu uEcj 241748
21- jSu clsjk udk'k xsV ckgj
22- fo'uksbZ /keZ'kkyk lat; dkWyksuh Qksu uEcj
245626
23- VkÅu gkWy
24- fdlku Hkou] d`f"k mit e.Mh
mDr vkokl O;oLFkk gsrq lEcfU/kr dks i= fy[ks tkrs
gSA

fcUnq la[;k & 9 ¼,½

1- Qk;j okgu & 4 2- jLls & 2 3- tslhch & 1


4-rxkjh & 100
5- xsarh & 90 6- cjlkrh tsdsV & 10 7- yksMj & 1
8- VSªDVj e; Vªksyh & 2 9 QkoMs+ & 100 11 ckal
cM+s & 12 jsr ds dVs Hkjs gq, O;oLFkk dh tkrh gSA
13- VkVk MEij &1 14- dpjk ifjogu gsrq vksVks fjD'kk
&1 15- Vªd ekmUVsUV fjQfyax &2

fcUnq la[;k & 9 ¼ch½

f'kfoj ykbZu iEi e; ij LFkkfir iEiksa dk fooj.k

- 49 -
1- pkEik iEi gkml 75 ,p-ih-eksVj iEi ¼dusD'ku
ugh½
30 ,p-ih-eksVj iEi
10 ,p-ih-eksVj iEi
12-5 ,p-ih-eksVj iEi
2- nqyk;k iEi 30 ,p-ih-eksVj iEi
30 ,p-ih-eksVj iEi
3- xkth[kkMk 20 ,p-ih-eksVj iEi

VsUV gkml
1- 'kdqu VsUV gkml udk'k xsV ds vUnj 9460529308
2- xtkuUn VsUV gkml [kkbZ dh xyh 243171
9414414242
3- pkS/kjh VsUV gkml jkeikys ds ihNs eqyeqyks dk
pkSd 243774 9414118474
4- egkohj VsUV gkml frxjh cktkj 242536 9414350301
5- lqQh VsUV gkml d'ehjh dh Ms;jh ds ikl lel rkykc
9413039166
6- [k=h VsUV gkml Qdhjks dk pkSd fnYyh xsV
9252400294
7- ckykth VsUV gkml iqjkuk cl LVs.M
8- yyok.kh VsUV gkml cLlh ekSgYYkk 9214721332
9- ckaBh;k VsUV gkml ekgh njoktk 9214832888
10- lqQh VsUV gkml ihj cy[k ekSgYyk
11- Hkkjr VsUV gkml fdys dh <ky 9352808617
12- HkkVh VsUV gkml fnYyh njoktk
13- U;w pkS/kjh VsUV gkml Msg jksM+
14- nsoM+k VsUV gkml cLlh ekSgYyk 9352911202
15- y{eh VsUV gkml cLlh ekSgYyk 9460035102
16- jkt/kkuh VsUV gkml ekgh njoktk 9461351681
17- oS".ko VsUV gkml chdkusj jksM+
18- jkt VsUV gkml czgEiqjh ds ckgj 9414216750
19- jkadkor VsUV gkml u;k njoktk 9414350318
20- Jhjke VsUV gkml fnYyh xsV 9414350265
21- xq:d`ik VsUV gkml gkFkh pkSd ¼yYywlk½
9414290351

- 50 -
ckal o cyh fodzsrk
1- Jh eqerkt vdcj [kka fcpyk ckl
2- Jh jkekfd'ku Hks:yky ihjtknk ekSgYyk
3- Jh fd'kuyky ehBkyky fnYyh njoktk
4- Jh vkseizdk'k fnYyh xsV iqfyl pkSdh ds lkeus

yksgs dk lkeku
1- Jh dk'khjke eFkqjknkl fdys dh [kkbZ
2- Jh dkywjke ihfr fdys dh [kkbZ
3- Jh fouksn jkBh fnYyh njoktk

vkVk pDdh
1- Jh ckcq rsyh [kksMk dk ekSgYyk
2- Jh jghec{k vktkn pkSd
3- Jh eqerkt iqjkuk fctyh?kj ds ikl
4- Jh lR;ukjk;.k cM+yh

ifjogu O;oLFkk
1- jsYos LVs'ku & 240801
2- jksM+ost cl LVS.M & 240863

ts-lh-ch-
1- Hkqjkjke pkS/kjh & 9414118122
2- ikikyky ¼Hkk.klk½ 9414484646] 9610404646

lkekftd lgk;rk
1- yk;Ul Dyc & Jh lq[kjke fQM+ksnk
9414118207
Jh vkseizdk'k iqjksfgr
9414350152
2- jksVjh Dyc & Jh f'koyky HkkVh
9413368822
3- ukxkSj fo0lfefr & Jh nsofd'ku jkBh
9829325964
4- egkohj bUVjus'kuy & Jh vfuy ckafB;k
9214444914

- 51 -
5- ukxkSj fo-tu-VªLV & Jh fuR;kuUn tks'kh
9414487322
6- vejkjke fe/kkZ psfj0 VªLV & Jh ts-ih-fe/kkZ
9414118778
7- jktLFkku izok-uk-la?k & Jh d`ikjke nsoM+k
9352916232
8- ljkZQk ,lksf'k,'ku & Jh VksMjey lqjk.kk
9414216369
9- tujy epsZUV ,lks- & Jh dSyk'k cax
10- jsMhesUV diM+k ,lks- & Jh lhdjpUn nqXxM+
9413984236
11- jlksbZ xSl Mhyj ,lks- & Jh tsBey xgyksr
9414118581
12- gs.M VqYl ,slks- & Jh gkth v0yrhQ
9414270047
13- diM+k ,lksfl,'ku & Jh lqjs'k Mkxk
14- ckj ,lksfl,'ku & Jh ykykjke T;k.kh
9414444449
15- d`f"k e.My O;k-e.My & Jh fj}dj.k dqM+h
9414118038
16- isVªksy iEi ,lks- & Jh enuyky pkS/kjh
9413365200
Jh tqxyfd'kksj O;kl 9414118733
17- ukxkSj fodkl ifj- & Jh lEiryky yw.kkor
9414118725
18- isa'kuj v/;{k & Jh f'konRr 'kekZ
9001175476
19- lkekftd dk;ZdrkZ & Jh d`ikjke nsoM+k
9352910232
Jh jkelk lkjM+k 9414118383
¼,e-Mh-,p-½ Jh lqjs'k jkBh
9414110181
¼'kqHk y{eh½ & Jh Hkxokuth
9414118045

fcUnq la[;k & 10

- 52 -
1- funs'kky; Lok;Ÿk 'kklu foHkkx t;iqj & 0141
2222403 fu- 27001936
2- Jheku ftyk dyDVj egksn; ukxkSj & 01582 241444
fu- 241555
3- ftyk ck< fu;a=.k d{k ukxkSj & 01582 240830
4- eq[; fpfdRlk ,ao Lok-vf/k-ukxkSj & 01582
242985
5- iqfyl v/kh{kd egksn; ukxkSj & 01582
242464 fu- 242454
6- Jheku mi[k.M vf/kdkjh egks-ukxkSj & 01582
240828 fu- 240818
7- Jheku lHkkifr egks- u0ifj"kn~ ukxkSj & 01582
240881 eks0 9413141669
8- vk;qDr uxj ifj"kn~ ukxkSj & 01582 240810
dk;kZy;
eksckbZy 7665427270
9- ,Ecwysal ¼VªkfQd iqfyl Fkkuk ukxkSj½ & 108
10- Qk;j fcxzsM uxj ifj"kn~ ukxkSj & 101

- 53 -
ifjogu foHkkx
 vkink LFky rd vkus tkus gsrq okgu
miyC/k djokukA

[kk| ,oa jln foHkkx


 [kk| lkexzh] isVªksy] Mhty o djksflu
vkfn dk vkjf{kr Hk.Mkj iz'kklu dh ekax ij miyC/k
djkukA
 futh nqdkunkjksa o [kk| Hk.Mkjksa
ds foØsrkvksa ls lEidZ LFkkfir dj mUgsa enn ds
fy;s lwpuk nsukA

i'kqikyu foHkkx
 vkink dh fLFkfr esa i'kqvksa ds fy,
pkjk] ikuh] nokbZa;ksa dh O;oLFkk djukA
 tkuojksa ds MkDVj miyC/k djkukA
 i'kqvksa ds 'koksa dk fuLrkj.k
djokukA
 i'kqvksa ds bykt ds fy, o j[kus ds
fy;s i'kq vLirky vkfn esa txg dk bUrtke djukA
 vkink ds le; LoLFk i'kqvksa dks
lqjf{kr LFkkuksa ij igWqpkukA

Loa;lsoh laxBu
gj rjg dh vkink ls fuiVus gsrq ftyk iz'kklu dh enn
djukA

- 54 -
v/;k;&5

ftys esa lEHkkfor vkink,a o dk;Z ;kstuk

5-1 lw[kk

lw[kk ty ds vHkko dk lap;h izHkko gksrk gS ftldk


izHkko ,d izkd`frd vkink ds :i esa d`f"k] izkd`frd ifjos'k
rFkk lacaf/kr izØeksaa ij iM+rk gSA bldh izHkko'khyrk
fujUrj c<+rh tkrh gS rks vdky dh fLFkfr mRiUu gks
tkrh gSA Hkkjrh; ekSle foHkkx us lw[ks dks nks
Hkkxksa esa foHkDr fd;k gS & izp.M lw[kk ,oa lkekU;
lw[kkA izp.M lw[ks esa 50 izfr'kr ls de ckfj'k gksrh gS
tcfd lkekU; lw[ks esa vkSlr o"kkZ ls 25 izfr'kr ckfj'k de
gksrh gSA flapkbZ vk;ksx }kjk nh xbZ lw[ks dh
ifjHkk"kk ds vuqlkj ;g og fLFkfr gS ftlesa ml {ks= esa
lkekU; o"kkZ ls 75 izfr'kr de o"kkZ gqbZ gksA ;fn ;g
deh 25 ls 50 izfr'kr ds e/; gS rks bls lhfer lw[ks dh
fLFkfr rFkk ;fn ;g deh 50 izfr'kr ls vf/kd gks rks bls
xaHkhj lw[ks dh fLFkfr ds :Ik esa ifjHkkf"kr fd;k tkrk
gSA

lw[kk ,d /khjs&/khjs gksus okyh ,slh izkd`frd vkink gS


tks gesa fuiVus dk dkQh le; nsrh gSA ty dk mfpr
izcU/ku u gksus ds dkj.k le; ds lkFk bldk izHkko Hkh
c<+rk tkrk gSA lw[ks dk eq[; dkj.k ckfj'k dh deh rFkk
ikuh ds lgh laj{k.k dk vHkko gksuk gSA

lw[ks ds lkekU; ladsrd


tyk'k;ksa esa ikuh dk vHkko
o"kkZ dk de gksuk ;k le; ij uk gksuk ;k de ty
laxzg.k
Hkw ty Lrj dk de gksuk
dqvksa dk lw[kuk
Qlyksa dk u"V gksuk

lw[ks ds izdkj
- 55 -
ekSle foKku laca/kh lw[kk %& vi;kZIr
o"kkZ] vfu;ferrk] ikuh dk vleku forj.k
ty foKku laca/kh lw[kk %& ikuh dk
vHkko] Hkwty Lrj dk fuEu gksuk] ty L=ksrkas dk
vo{k;] rkykcksa] dqvksa rFkk tyk'k;ksa dk lw[kuk
d`f"k laca/kh lw[kk %& Qly vFkok pkjs
dh deh] e`nk dh ueh esa dehA

ukxkSj ftys esa lEor~ 2071 ds nkSjku o"kkZ dh deh ds


dkj.k dqy 1624 xk¡oksa esa dksbZ [kjkck ugha gqvk
gSA

Ø- laor@o lw[kkxzLr xkaoksa


la- "kZ dh la[;k
1 2048 1302
2 2049 0
3 2050 1040
4 2051 0
5 2052 1379
6 2053 0
7 2054 0
8 2055 1456
9 2056 1457
10 2057 1145
11 2058 54
12 2059 1518
13 2060 0
14 2061 933
15 2062 506
16 2063 837
17 2064 192
18 2065 153
19 2066 1570
20 2067 0
21 2068 13
22 2069 1570
23 2070 103
- 56 -
24 2071 0

- 57 -
miyC/k is;ty lalk/ku
xzkeh.k {ks=
Ø rglh dqy dq,a uydwy gS.MiEi
- y vkck pky [kjk dqy pkyw [kjk dqy pkyw [kjk dqy
l n w c c c
a xkao
-
1 ukxkSj 18 4 0 4 27 5 27 11 5 11
3 9 9 0 5 0 5
2 [khaolj 88 2 0 2 14 5 15 37 3 40
3 3 5 0
3 tk;y 13 3 0 3 22 5 22 34 5 39
6 0 0 0 5
4 esMrk 19 2 0 2 18 4 18 27 9 28
4 0 0 0 4 5 4
5 Msxku 19 9 0 9 15 8 15 34 3 37
k 0 4 4 0 8
6 MhMok 17 1 1 1 20 1 21 37 1 39
uk 0 0 0 9 0 8 3 1
6 7
7 ykMuw 97 3 0 3 11 5 11 29 2 29
a 9 9 1 6 7 9
8 ijcrlj 11 8 2 1 54 2 56 98 2 10
0 1 1 0 9 2 11
2
9 edjkuk 11 1 1 1 66 6 72 11 2 13
9 4 1 5
4 5
1 ukaok 19 2 2 2 33 7 34 36 1 37
0 3 5 5 8 5 2 2 4
0 2
;ksx 14 8 3 8 17 4 17 25 7 26
80 1 5 7 43 8 91 27 6 03
0 1

'kgjh {ks=
Ø 'kgj tula[;k dq,a uydwy gS.MiEi
- pkyw [kjkc dqy pkyw [kjkc dqy pkyw [kjkc dqy
l
a
-
1 ukxkSj 93915 2 0 2 46 0 46 159 2 16
1
2 ew.Mok 16017 0 0 0 4 0 4 1 0 1
3 dqpsjk 19521 0 0 0 6 0 6 1 0 1
4 ykMuwa 57070 0 0 0 19 0 19 5 0 5
5 MhMoku 44675 1 0 1 13 0 13 23 0 23
k
6 edjkuk 91853 2 0 2 29 0 29 42 6 48
7 ukaok 18230 1 0 1 19 0 19 10 1 11
8 dqpkeu 55830 5 0 5 23 0 23 6 0 6
9 ijclrj 13821 4 0 4 14 0 14 50 2 52
1 Msxkuk 11000 0 0 0 8 0 8 0 0 0
0 ¼xksjsM
+hpkpk
- 58 -
½
1 esM+rk 47000 0 0 0 16 0 16 0 0 0
1
;ksx 15 0 1 19 0 19 297 11 30
5 7 7 8

lw[ks dh dk;Z;kstuk
jktLFkku ds ifjis{; esa lw[kk ,d fodjky leL;k gSa ijUrq
dqN nh?kZdkyhu mik; viukdj ge bl fLFkfr dks mRiUu
gksus ls jksd ldrs gSa vFkok blds fodjkyrk dks de dj
ldrs gSaA

nh?kZdkyhu mik;
o"kkZ ds ikuh dk vf/kdre mi;ksx djuk rFkk laj{k.k
djukA
ikuh ds cgko dks de djuk rFkk mls lafpr djukA
ikuh ds ijEijkxr L=ksrksa dk iquthZfodj.k
voØfer Hkwfe ,oa ouksa dh iqu% LFkkiuk lqfuf'pr
djukA
ikuh ds laxzg.k ,oa Hkw&dwaiksa dk iquHkZj.kA
feV~Vh o ueh dk laj{k.kA
vR;f/kd ek=k esa isM+ yxkuk rFkk isM+ksa dh
dVkbZ dks jksdukA
Qly pØ esa Qlyksa dk cnyko rFkk mUur chtksa dk
mi;ksxA
Qlyksa esa QOokjk i|fr dk fodkl djds ty laj{k.k
dks c<+kok nsukA
d`f"k ds lkFk vU; izdkj ds jkstxkjksa o ijEijkxr m|
ksxksa dks c<+kok nsukA
Lo;a lgk;rk lewgksa dk xBu djds yksxksa esa ikuh
cpkus ds fy, tkx:drk ykukA

lw[kk iwoZ rS;kjh

vdky izHkkfor {ks=ksa dk fpfUgdj.k


pkjk fMiks LFkkfir djus gsrq xkaoksa dk fpUghdj.k
vukt dh miyC/krk lqfuf'pr djukA
tkuojksa ds fy, f'kfojksa ds LFkku fpfUgr djukA
is; ty dh miyC/krk lqfuf'pr djukA
- 59 -
Lo;alsoh laLFkkvksa dk fpfUgdj.k djukA
lw[ks ds nkSjku QSyus okyh laHkkfor chekfj;ksa
ls yM+us gsrq rS;kjh djukA
jkstxkj l``tu ds volj gsrq jkgr dk;ksZa vkfn dh
fodkl ;kstuk rS;kj djukA

lw[ks ds le; dk;Z ;kstuk

lw[kk izHkkfor {ks=ksa dh ?kks"k.kk djukA


lHkh ljdkjh vf/kdkfj;ksa o deZpkfj;ksa dh lsok,a
dke esa ysukA

ftyk iz'kklu
lgk;rk foHkkx lw[kk fu;U=.k d{k dh LFkkiuk
djsxkA
jkgr dk;ksZa dh 'kq:vkr
dqvksa dks xgjk djukA
miyC/k ikuh ds L=ksarksa dk lao/kZu
futh dqvkasa dks fdjk;s ij ysuk
gS.MiEiksa dh ejEer djokuk
ijEijkxr ty L=ksrksa tSls ckoM+h] Vkadksa vkfn
dk iqu% thfodj.k
vko';d [kk| lkexzh dk lkoZtfud forj.k
[kk| lkexzh ij ewY; fu;a=.k
lkekftd lqj{kk dk;ZØe tSls o`)koLFkk isa'ku
;kstuk] vUR;ksn; vUu ;kstuk] lefUor cky fodkl lsok,a]
e/;kg~u ;kstuk dk;ZØe] vUuiw.kkZ vkfn dk fØ;kUo;u
i'kqvksa ds fy, pkjk fMiks LFkkfir djuk
i'kqvksa ds fy, ikuh dh O;oLFkk djuk
fdlkuksa dks flapkbZ gsrq fctyh o Mhty miyC/k
djukA
izHkkfor {ks=ksa esa jkstxkj l`tu
vdky jkgr ds rgr vkjEHk fd;s x;s dk;ksZa gsrq
etnwjksa dks le; ij Hkqxrku

fpfdRlk ,oa LokLF;

- 60 -
izHkkfor tulkekU; dh fpfdRldh; ns[kHkky lqfuf'pr
djuk
ekSleh chekfj;ksa@laØked jksxksa dh jksdFkke
ds fy;sa fpfdRldh; ,oa isjkesfMdy LVkWQ dh mfpr
O;oLFkk
jkgr dk;Z ds LFkyksa ij esMhdy fdV ,oa LVkWQ dh
miyC/krk lqfuf'pr djuk

i'kqikyu foHkkx
eosf'k;ksa ds fy, f'kfoj yxkuk
laØked jksxksa dh jksdFkke ds fy;sa i'kqvksa dh
mfpr fpfdRldh; ns[kHkky djukA
cM+h la[;k esa i'kqvksa dh e`R;q jksdus ds fy;s
i'kq fpfdRlk dehZ] nokbZ;ka ,oa le; ij mudk lapkyu
djukA
i'kqvksa ds fy, pkjk rFkk ikuh miyC/k djkukA
i'kqvksa dks mfpr LFkku ij LFkkukUrfjr djuk A

- 61 -
tuLokLF; vfHk;kaf=dh
izHkkfor {ks=ksa esa i;kZIr ek=k esa ty dh
vkiwfrZ ,oa mldk ifjogu lqfuf'pr djukA
ihus ds ikuh dh O;oLFkk gsrq VSadlZ] dSuol cSx
o gS.M ikbZi ykbu dh O;oLFkk djukA
xzh"e _rq vkikr ;kstukvksa dk izHkkoh ,oa le; ij
fØ;kUo;u

[kk| ,oa ukxfjd vkiwfrZ


lekt ds detksj rcds ds lewg ds cpko gsrq vUR;ksn;
vUu] vUuiw.kkZ vUu ;kstuk] xjhch dh js[kk ls uhps
okys rcds lkoZtfud forj.k O;oLFkk dk izHkkoh fdz;kUo;u
dke ds cnys vukt ;kstukvksa dk izHkkoh
fdz;kUo;u

Lao; lsoh laxBu


jkgr dk;ksZ ,oa is;ty vkiwfrZ esa Lo;alsoh
laxBuksa dh Hkkxhnkjh
bl foifRr gsrq ftyk iz'kklu dks foRrh; lgk;rk miyC/k
djkuk

lesfdr cky fodkl lsok,a


cPpksa ,oa xHkZorh ekrkvksa gsrq lesfdr cky
fodkl lsokvksa dk izHkkoh fØ;kUo;u
jkgr dk;Z LFkyksa ij iwjd iks"kgkj miyC/k djkukA

flapkbZ
flapkbZ ds fy, ikuh dh O;oLFkk gsrq ugjksa dks
iw.kZ {kerk ls pykuk
nks"kiw.kZ uydwaiksa dh ejEer djukA
jkgr dk;ksZ ds vUrZxr ty laj{k.k@,d=hdj.k ds
dk;ksZ dk izHkkoh fØ;kUo;u lqfuf'pr djuk

d`f"k foHkkx
[ksrh ds fy, cht rFkk dhVuk'kd nokbZ;k¡ miyC/k
djkukA

- 62 -
Qlyksa dk pØkuqØe] ulZjh rFkk d`f"k fuos'kksa
dh O;oLFkk djukA

ou foHkkx
ou Hkwfe esa pjkxkg miyC/k djkukA
bZa/ku vkfn ds fy, isM+ksa dh lw[kh
Vgfu;k¡ miyC/k djkukA

fo|qr foHkkx
fo|qr dh fu;fer o i;kZIr vkiwfrZ dk izcU/k

lw[kk ls cpus ds fy, D;k djsa] D;k uk


djsaA

yxkrkj lekpkj i=ksa] jsfM;ks] Vsyhfotu vkfn ij


izlkfjr gksus okyh psrkofu;ksa dks lqus o muds }kjk
fn;s x;s funsZ'kksa ds vuqlkj dk;Z djsaA
ikuh dh cpr djsa rFkk bls cckZn gksus ls jksdsaA
tc Hkh uy ls ikuh O;FkZ cgrk ns[ksa rqjUr uy dks can
djsaA
fxykl esa ,d ckj esa mruk gh ikuh ys ftruh vkidks
I;kl gsA iwjk fxykl Hkjdj ikuh ysdj o >wBk NksM+us ls
ikuh cjckn gksrk gS] vxj dksbZ esgeku Hkh fxykl esa
ikuh NksM+ tk, rks mls isM+ ikS/kksa esa MkysaA
ikbZi ykbzu vFkok Vadh ls ikuh yhd gksrs gh mls
Bhd djok;sa] rkfd cwUn&cwUn djds ikuh csdkj u cgrk
jgsA
dgha Hkh ikbZi ykbZu VwVh gks vkSj ikuh lM+d
vFkok vU; fdlh LFkku ij O;FkZ cg jgk gks rks tynk;
foHkkx dks lwfpr djsa rFkk yhdst dks jksds ds iz;kl
djsaA
?kjksa esa os gh ikS/ks yxk;sa ftUgsa de ikuh dh
t:jr gksrh gSA ?kkl esa nks fnu esa ,d ckj ikuh nsaA
Qy] lCth o diM+s /kksdj ikuh ukyh dh txg ?kkl vFkok
ikS/kksa esa MkysaA

- 63 -
ty laxzgj.k gsrq cu;s x;s dqvksa] rkykc vkfn dh
lQkbZ j[ksaA
lksus ls igys ?kj ds lkjs uyksa dks vPNh rjg ls cUn
djsaA
cz'k vFkok eUtu djrs le; uy [kqyk u NksM+sa cfYd
,d ex vFkok fxykl esa ikuh Hkljdj nkar lkQ djsaA
ugkrs le; ckYVh o ex dk iz;ksx djds ugk,a
D;ksaafd QOokjs o Vc ckFk ls ikuh vf/kd cckZn gksrk
gSA
'ksfoax djrs le; uy [kqyk u jgus nsA tc eqag
/kksus dh t:jr gks rHkh uy [kksysa o ikuh dk mi;kssx
djsaA
gkFk lkQ djus ds fy;s igys lkcqu yxk;s o ckn esa
uy [kksy dj gkFk /kks;saA
viuh xkM+h dks lkQ djus ds fy;s ikuh ds ikbZi dk
iz;ksx u dj xhys rFkk lkns diM+s dk iz;ksx djsaA
Q'kZ lkQ djus ds fy;s ?kjksa dks /kksus ds ctk;
iksaNk yxkdj lkQ djsaA
de ls de crZuksa dk iz;ksx dj ge crZuksa dks
/kksus ds mi;ksx esa vkus okys ikuh dks cpk ldrs gSaA
ty laj{k.k ds fy;s fd;s tk jgs iz;klksa esa viuk
lg;ksx lqfuf'pr djasaA

- 64 -
5-2 ck<+
izkd`frd ty pØ dk ,d vax ck<+ Hkh gSA ftldk izR;{k
lEcU/k o"kkZ ls gS ,oa ;g ty izcU/ku dks izHkkfor djrh
gSA ;fn fdlh {ks= esa o"kkZ vf/kd ek=k esa gksrh gS]
rks ufn;k¡ vlarqfyr gksdj mQku voLFkk esa vk tkrh gS
vkSj ck<+ dh mRifÙk gksrh gSA bl fodV i;kZoj.kh;
ifjfLFkfr dk izHkko mDr {ks= dh ikfjfLFkfrdh ij Hkh
iM+rk gSA ck<+ dk lkekU; vFkZ gksrk gS&foLr`r
LFkyh; Hkkx dk yxkrkj dbZ fnuksa rd tyeXu jgukA ;|fi
ck<+ ds fy, izd`fr gh mÙkjnk;h gS ysfdu ekuoh;
fØ;kdyki Hkh de mÙkjnk;h ugha gSaA
Hkkjr Hkh ck<+ ls izHkkfor gksus okys ns'kksa esa
ls ,d gSA fo'o esa ck<+ ls gksus okyh 20 izfr'kr ekSrsa
Hkkjr esa gksrh gSA Hkkjr ds dqy {ks=Qy dk vkBoka
Hkkx ck<+ ls izHkkfor gksrk gS tks fd yXkHkx 4-10
djksM+ gSDVs;j gSA

ck<+ ds eq[; dkj.k


vR;f/kd o"kkZ
cka/k dk VwVuk
isM+ksa dh la[;k esa deh
o`gr viokg {ks=
m".k dfVca/kh; o fo{kksHk
viokg esa volknhdj.k
ckny dk QVuk

HkwdEi
ukxkSj ftyk 'kq"d tyok;q dk Hkkx gS tgka o"kkZ de gh
ik;h tkrh gSaA gkykafd ftys esa ck<+ dh laHkkouk
cgqr gh de gSA dHkh&dHkh ,d lkFk rhoz o"kkZ ds
dkj.k ck<+ tSlh leL;k ds mRiUu gksus dh laHkkouk
ftyk iz'kklu ds }kjk O;Dr dh x;h gSA o"kZ 1996 ds
nkSjku ftyk eq[;ky; ds uxjikfydk {ks= esa rst o"kkZ ds
dkj.k ty dk Hkjko gks tkus ls ck<+ dh lh fLFkfr gks x;h
FkhA bl fLFkfr ds mRiUu gksus dk dkj.k lehi ls xqtjus
okyk ,d ukyk ftlesa vkl&ikl ds [ksrks dk ikuh ,df=r gks
tkrk gS rFkk uxjikfydk {ks= es mi;qDr ty viokg] fudkl
dh mfpr O;oLFkk u gksus ds dkj.k ,slh fLFkfr mRiUu
- 65 -
gqbZA Hkfo"; esa ,slh fLFkfr dh laHkkouk ftyk eq[;ky;
ds vfrfjDr vU; uxjh; {ks=ksa esa Hkh mRiUu gks ldus
dh laHkkouk dks ns[krs gq, fLFkfr ls fuiVus gsraq
vko';d lqfo/kkvksa ,oa midj.kksa dk iwoZ esa
fpUghdj.k fd;k x;k gS tks fd ;kstuk ds vUr esa
ifjf'k"Vksa ds :i esa layXu gSA

- 66 -
ck<+ dk;Z ;kstuk

ck<+ ds dkj.k gksus okyh tku gkfu o eky gkfu dks


lajpukRed o xSj lajpukRed dne mBkdj dkQh gn rd de
fd;k tk ldrk gSA lajpukRed dneksa ls ck<+ ds ikuh ls
uqdlku igqapus okys LFkkuksa ij tkus ls jksdk tkrk gS
rFkk xSj lajpukRed mik;ksa ls uqdlku lEHkkfor
{ks=ksa esa ls cfLr;ksa dks lqjf{kr LFkkuksa ij
LFkkukUrfjd fd;k tkrk gSA

lajpukRed mik;

1- tyk'k;ksa dh [kqnkbZ rFkk xkn fudkyuk rFkk


izkd`frd viokg ij gq, vfrØe.k dks ekulwu ds vkus ls igys
gVkukA
2- izkd`frd viokg esa vkus okyh jsy iVfj;ksa ds
uhps rFkk lM+d iqyksa ds uhps ls feV~Vh fudkyukA
3- ck<+ lEHkkfor {ks=ksa esa ls ikuh fudkyus
gsrq fudkl O;oLFkk dks cukukA
4- ekulwu ls igys lHkh ufn;ksa o Mªsu ls ikuh dk
lqjf{kr fudkl rFkk izkd`frd viokg rU= dk fujh{k.k] ty
fudkl gsrq iEi gkÅl rFkk pfyr iEiksa dh ejEerA
5- unh ds ckU/k esa fNnzkUos"kh o lqjf{kr
{ks=ksa dh f'kuk[r djukA
6- rVcU/k ij cuk;s x;s LFkkuh; ckU/kksas dks o"kkZ
_rq ds vkus ls igys gVk nsukA

xSj lajpukRed mik;

ikjEifjd bUthfu;fjax fof/k;ksa ls iw.kZ :i ls ck<+ fu;fU=r


ugha dh tk ldrh ijUrq tu lgHkkfxrk ls ck<+ ds uqdlku
dks dkQh gn rd de fd;k tk ldrk gSA

ck<+ ds eSnku dk isVhdj.k o Hkw mi;ksx dks


fu;fU=r djuk
ck<+ dk iwokZuqeku rFkk psrkouh nsukA
ck<+ ls lqjf{kr ?kjksa dk fuekZ.kA
- 67 -
laosnu'khy {ks=ksa esa lkbZu cksMZ iznf'kZr
djukA
ck<+ ls cpus ds fy, tu psruk f'kfojksa dk
vk;kstuA
ck<+ ds izHkko ls cpus ds fy, D;k djsa D;k u djsa
dks fofHkUu lwpuk ek/;eksa tSls jsfM+;ks] v[kckj]
nwjn'kZu rFkk cqdysV ls yksxksa rd igqapkukA
Hkw mi;ksx dks fu;eksa ds ek/;e ls fu;fU=r djds
tku] eky rFkk HkkSfrd lalk/kuksa dk [krjk de fd;k tk
ldrk gSA
vkink lEHkkfor {ks=ksa esa nq?kZVuk esa ?
kk;y ;k e`r yksxksa dk lh/kk lEcU/k tula[;k ?kuRo ls
gksrk gSA vr% ck<+ izHkkfor {ks=ksa esa tula[;k ?
kuRo dks fu/kkZfjr djuk pkfg, rFkk vxj igys ls yksx cls
gq, gSa rks Hkw mi;ksx fu;U=.k djds fu;eksa dks ikyu
djsaA laosnu'khy {ks=ksa ds yksxksa dks nwljs
LFkkuksa ij LFkkukUrfjr djus ls lkekftd o vkfFkZd
izHkko gksrs gSaA vr% bu {ks=ksa esa tksf[ke dks de
djus ds fy, fof'k"V dk;Z ;kstuk cukuh pkfg,A mPp ck<+
lEHkkfor {ks=ksa ds tksf[ke dks de djus ds fy, izd`fr o
i'kqvksa ds fy, lqjf{kr LFkkuksa ij ouksa ds fy, vkjf{kr
djukA
gYds Hkou fuekZ.k lkexzh dk ck<+ laHkkfor
{ks=ksa esa iz;ksx ij jksd yxkuh pkfg;s rFkk feV~Vh ds
cus ?kjksa dks dsoy mu {ks=ksa esa vuqefr nh tkuh
pkfg;s tgka ij ck<+ fu;U=.k ds mik; dj fy, x;s gSaA cpko
gsrq ,Ldsi :V dk p;u rFkk mPp LFkkuksa dk p;u igys ls
fu/kkZfjr gksuk pkfg,A

daVªksy :e

jkT; Lrjh; ck<+ fu;a=.k d{k] t;iqj esa tokgj yky usg:
ekxZ ij fLFkr flapkbZ Hkou esa LFkkfir fd;k tkrk gSA blds
izHkkjh vf/kdkjh mi funs'kd ¼ty foKku½ flapkbZ gS vkSj
mudk ;g dk;kZy; ok;jySl ,oa VsyhQksu nksuksa ls gh
tqM+k gqvk gS ,oa pkSchlksa ?k.Vs dk;Zjr jgrk gSA blds
vfrfjDr t;iqj eq[;ky; ij o`r Lrj dk ck<+ fu;a=.k d{k LFkkfir
fd;k tkrk gSA ftys esa Hkh ck<+ ls fuiVus gsrq 15 twu ls
- 68 -
15 flrEcj rd ck<+ fu;a=.k d{k flapkbZ foHkkx esa
LFkkfir fd;k x;k gSA ftl ij pkSchlksa ?k.Vs ck<+ ,oa
o"kkZ laca/kh lwpukvksa dk vknku iznku tkjh j[kk
tk;sxkA jkT; eq[;ky; ij fLFkr ck<+ fu;a=.k d{k dk
VsyhQksu uEcj 2380384 gSA

Ø-la- dk;Zjr dUVªksy :e nwjHkk"k uEcj


1 jkT; dUVªksy :e] t;iqj 2380384
2 ftyk dUVªksy :e 01582&24183
0
3 flapkbZ foHkkx 01590&22039
2

flapkbZ foHkkx

1- lqjf{kr LFkkuksa dk p;u ¼ifjf'k"V la[;k 18½


2- lgk;rk jkf'k rFkk jkstxkj miyC/k djkus dk
izcU/ku
3- okguksa dh miyC/krk fuf'pr djuk ¼ifjf'k"V
la[;k 4½
4- flfoy fMQsal foHkkx dks Hkh iwjh rjg lrdZ jgus
ds funsZ'k tkjh dj fn;s tkrs gSa ,oa gksexkMZ dks
vkikrdkyhu fLFkfr esa lgk;rk djus gsrq ges'kk rS;kj
jgus ds funsZ'k ns fn;s tkrs gSaA
5- ck<+ dh fLFkfr esa dbZ izdkj dh chekfj;ka QSy
tkrh gS blfy, fpfdRlk foHkkx dh ftEesnkjh curh gS fd
lacaf/kr chekfj;ksa esa dke vkus okyh nokbZ;ksa dk
izpqj ek=k esa Hk.Mkj.k djds lHkh fpfdRlky;ksa esa
vko';drk iM+us ij nokbZ;ka dke esa fy;s tkus gsrq
fjtoZ j[k nh tkosaA esfMdy LVkslZ dh lwph ifjf'k"V
12 ij gSA
6- flapkbZ foHkkx cka/kksa ds ikuh ls mRiUu
ck<+ dh fLFkfr ds vfrfjDr vfro`f"V ds dkj.k ty Ikyou
dh fLFkfr esa uksMy ,tsUlh ds :i esa jkT; ljdkj ds
vkns'kkuqlkj dk;Z djsxkA
7- rSjkdksa dh lwph ifjf'k"V ua 20 ij miyC/k gSA

2- fpfdRlk foHkkx&
- 69 -
miyC/k lalk/ku
eq[; fpfdRlk ,oa LokLF; vf/kdkjh LokLF; foHkkx dk
uksMy vf/kdkjh gksrk gSA ck<+ dh fLFkfr mRiUu
gksus ij fpfdRlk lalk/ku@lqfo/kkvksa dk iz;ksx fd;k tk
ldrk gSA
ifjf'k"V ua- 6] 7] 8 ]9 10] 11] 12] 13] 14 fpfdRlky;ksa
rFkk fpfdRldksa dh lwph miyC/k gSA

dUVªksy :e O;oLFkk
vkikr dkyhu lsokvksa ds fy, eq[; fpfdRlk ,oa LokLF;
vf/kdkjh ftys rFkk CykWd Lrj ij Hkh ,d&,d jsfiM jsLiksUl
Vhe dk xBu djsaxs
1- fpfdRlk vf/kdkjh 01
2- LokLF; fujh{kd 01
3- esy ulZ 01
4- ,eihMCY;w 01
5- okMZ ckW; 01
6- okgu pkyd e; okgu 01
vkink dh lwpuk izkIr gksrs gh jsLiksUl Vhe rqjUr
izHkkfor LFky ij igqapdj izkFkfed mipkj miyC/k djk;sxh]
xaHkhj jksfx;ksa dks izkFkfed mipkj i'pkr~ ftyk vLirky
esa Hkstsxh ,oa vko';drk gksus ij ¼egkekjh ds le;½
jksdFkke dh dk;Zokgh djuk vkfnAvfro`f"V ,oa ck<+ dh
fLFkfr dks e/; utj j[krs gq, ftys ds lHkh fpfdRlk
vf/kdkfj;ksa ,oa isjk esfMdy LVkQ dks eq[;ky; ij jgus gsrq
ikcUn fd;k tk;sxkA

3- tu-LokLF; vfHk;kaf=dh foHkkx


ftys esa ck<+ dh fLFkfr ls fuiVus gsrq fu;=.k
d{k dh LFkkiuk dh xbZ gS tks 24 ?k.Vs dk;Zjr jgsxsaA
ladVdky esa foHkkx }kjk ikuh dh lIykbZ iqu%
'kq: dh tkus dh O;oLFkk dh tk;sxhA
is;ty ds 'kqf}dj.k gsrq i;kZIr ek=k esa Cyhfpax
ikmMj miyC/k djkukA
leLr vf/k'kk"kh vfHk;Urkvksa] lgk;d vfHk;arkvksa]
dfu"B vfHk;arkvksa ,oa rduhdh deZpkfj;ksa dks bl
- 70 -
nkSjku eq[;ky; ij gh mifLFkr jgus ds funsZ'k fn;s
tk,axsA

4- ftyk jln foHkkx


ftyk jln foHkkx vkink ds le; [kk| lkexzh rFkk
dsjkslhu] isVªksy o Mhty miyC/k djk;sxkA

5- i'kq/ku ,oa Ms;jh fodkl foHkkx


laHkkfor vkink ls izHkkfor i'kqvksa esa ldzkaed
jksx] dqiks"k.k ,oa vU; mRiUu fod`fr;ksa ls cpko gsrq
ftyk Lrj ij lwpukvksa ds lEizs"k.k ,oa fu;=.k gsrq ftyk
izHkkjh ofj"B i'kq fpfdRlk vf/kdkjh ftEesnkj gksaxsA
eksckby Vhe] vkinkvksa ds dkj.k i'kqvksa esa
laHkkfor ladzked jksxksa ls cpko gsrq oSDlhu ,oa
fod`fr;ksa@jksxksa ds mipkj O;oLFkk gsrq ekax vuqlkj
vuqeksfnr vkS"kf/k;k miyC/k djk;sxhA
rglhy eq[;ky; ij dk;Zjr i'kq fpfdRlk vf/kdkjh rglhy
Lrj ds tksu izHkkjh ds :i esa rSukr djukA
tksu izHkkjh lacaf/kr rglhy esa vkmV czsd vFkok
vU; i'kq fod`fr;ksa@jksxksa ds mipkj O;oLFkk gsrq
i'kq ikyu ftyk fu;a=.k d{k] fodkl vf/kdkjh] rglhynkj]
Fkkukf/kdkjh ls lEidZ esa jgrs gq, izkIr
lwpukvksa@funsZ'kkuqlkj {ks= esa dk;Zjr
vf/kdkjh@deZpkjh dks {ks= fo'ks"k esa fHktokus gsrq
izkf/kd`r fd;k gqvk gS rFkk izR;sd fLFkfr ds fu;a=.k
gsrq tksu izHkkjh dks mRrjnk;h cuk;k x;k gSA
tksu izHkkjh gh {ks= dh lwpukvksa dk lEizs"k.k
djus gsrq izkf/kd`r gSA izR;sd xzke Lrj ij dk;Zjr i'kq
fpfdRlk vf/kdkjh] i'kq fpfdRlk lgk;d] i'kq/ku lgk;d dks
Hkh vko';d funsZ'k iznku dj vkink ls mRiUu
fod`fr;ka@leL;kvksa ls fuiVus ds fy, tksu izHkkjh ,oa
ftyk i'kqikyu fu;a=.k d{k ls lEidZ esa jg dj dk;Z djus ds
fy, izkf/kd`r gSA
ukxkSj ftys esa Ik’kq ikyu foHkkx dks iz’kklfud
o eksusVfjax dh n`f"V ls nks Hkkxksa esa ckaVk x;k gSA
- 71 -
ftys esa dqy 101 Ik’kq fpfdRlky;] 18 Ik’kq vkS"k/kky; o
93 i’kq fpfdRlk midsUnz dk;Zjr gSA fjDr dks NksMdj lHkh
laLFkkvksa esa izHkkjh dh ekax vuqlkj nokbZ;ka o Vhds
miyC/k djk;s tkrs gSA
Ø dk;kZy; dk dk;kZy; ds vf/kdkjh dk eksckbZy ua-
- uke v/khu vkus uke
l- okyh iapk;r
lfefr
1 mi funs’kd ukxkSj ] MkW- (O) 01582 – 240731
Ik’kq ikyu esMrk] fnus’k (M) - 9414139307
foHkkx Msxkuk] ’kekZ
ukxkSj ew.Mok] tk;y o mi funs’kd
fj;ka
2 lgk;d dqpkeu flVh] MkW- ijljke (O) 01586 – 220243
funs’kd edjkuk] csank lgk;d (M)- 9414548362
Ik’kq ikyu MhMokuk] funs’kd
foHkkx ykMuwW o
dqpkeu ijcrlj
flVh

- 72 -
rglhy ukWok
Ø-
la xkS'kkyk laLFkk dk uke iath;u la[;k Ik'kq
- la[;kW
1 Jh dqpkeu xkS'kkyk dpqkeuflVh 14@83 350
2 Jh d`".k xkS'kkyk jktkl 372@02 117
3 Jh xksohUn xkS'kkyk ukaok 92 132
4 Jh vYYqkth egkjkt xks lsok lfefr tljkuk 39@05&06 153
5 Jhd`".k xkS'kkyk ¼gqMhy½ pkj.kokl 115@02&03 157
6 Jhd`".k xkS lsok lfefr fttksV 173@02&03 133
7 Jh d`".k xksiky xks'kkyk ykEck dkSVMk 142@05&06 129
8 Jh d`".k xkS lsok lfefr Hkq.kh] 204@02-03 149
9 Jh xkS lsok lfefr ?kkVok 153@02&03 248
1 Jh xksiky xkS'kkyk lsok lfefr xkSxksj
0 121@04&05 322
1 Jh xksiky xkS lsok lfefr eqvkuk
1 234@02&03 177
1 Jh xksiky xkS lsok lfefr dqduokyh
2 165@02&03 480
1 Jh xksiky xkS lsok lfefr tksM dh <k.kh
3 vkliqjk 197@02&03 15
1 Jh xksiky xks lsok lfefr fprkok
4 223@02&03 467
1 Jh xkS lsok lfefr pkof.M;k
5 117@02&03 139
1 Jh xksiky xkS lsok lfefr fgjk.kh
6 71@05&06 56
1 Jh tudY;k.k xkSiky xkS'kkyk ekjksB
7 159@98 347
1 Jh ctjax xkS lsok lfefr vkUuniqjk
8 199@04&05 205
1 Jh ckckjkenso xkS lsok lfefr VksMkl
9 172@02&03 47
2 Jh ckykth xkS lsok lfefr [kksj.Mh
0 122@05&06 140
2 Jh Jh 1008 Jh ckykth xkS lsok lfefr
1 bZUnks[kk 193@04-05 58
2 Jh ckcktho.k iqjh f'kko xkS lsok lfefr
2 jktyh;k 105@03&04 158
2 Jh ckck ';ke xkS lsok lfefr lcyiqjk
3 27@05&06 49
2 Jh /keZy ckck xkS lsok lfefr f'ko
4 139@02&03 86
2 Jh jke xkS lsok lfefr vMdlj
5 147@02&03 150
- 73 -
2 Jh ';ke xkS lsok lfefr bZ.Mkyh
6 220@02&03 112
2 Jh Jh 1008laT;kiqjh ckck xkS lsok lfefr
7 gjhiqjk 29@03&04 34
2 Jh Jh 1008 y{e.knkl th egkjkt xkS-ls-l-
8 Hkakaork 30@03&04 189
2 Jh f'ko xkS'kkyk lsok lfefr ftfy;k
9 161@05&06 144
3 Jh f'ko xkS lsok lfefr ikapok
0 196@02&03 281
3 Jh ckck gfj jke xkS lsok lfefr jlky
1 13@03&04 101
3 Jh d`".k xks lsok lfefr ineiqjk
2 82@02 50
3 Jh xkSiky xks lsok lfefr fypkuk
3 219@05&06 247
3 Jh ckykth xkS lsok lfefr ekaxyksnh
4 265@08&09 122
3 Jh ineiqjk xkS'kkyk lsok lfefr ineiqjk
5 201@04&05 8
3 Jh lejh;k lkxj ckykth xkS- xksls-l-
6 dqpkeuflVh 177@07&08 102
3 Jh xksiky xkS lsok lfefr dsjiqjk
7 196@05&06 115
3 Jhjke xkS'kkyk lsok lfefr ukyksV
8 25@06&07 149
3 Jh d~".k xkS'kkyk lsok lfefr ykykl
9 246@05&06 161
4 Jh d~".k xksiky xkS'kkyk lsok lfefr
0 nysyiqjk 181@05&06 155
4 Jh jke xkS lsok lfefr jk.kklj
1 240@05&06 130
4 Jh gjhnkliqjk xkS lok lfefr ijsoMh
2 232@06&07 130
4 Jh d`".k xkS lsok lfefr vMdlj
3 159@97&98 97
4
4 Jh larxkSiky xkS'kkyk ehBMh 342@09&10 367
4
5 Jh xksikyxks'kkyk lfefr ykSgjkuk 381@09&10 73
4
6 Jh d`".k vknZ'k xks'kkyk yq.kok 379@09&10 130
;ksx 7361
rglhy MhMokuk
Ø-
la xkS'kkyk laLFkk dk uke iath;u la[;k Ik'kq
- la[;kW
- 74 -
Jh vy[kiqjk xkS lsok lfefr vy[kiqjk 198@02&0
1 3 170
2 Jh d`".k xksiky xks lsok lfefr rkS"khuk 6@03&04 197
3 Jh xaxkk xkS'kkyk NksVh[kkVq 68@73 139
Jh ukjk;.k dke/ksuq xkSlsok lfefr NksVh 199@02&0
4 [kkVq 3 46
5 Jh xks'kkyk lsok lfefr [kk[kksyh 50@04 275
6 Jh xksiky xkSlsok laLFkku dksyh;k 80@95&96 55
7 Jh xksiky xkS'kkyk MhMokuk 28@84 348
8 Jh xkS lsok lfefr yknMh;k 126@04 190
9 Jh xksiky xkSlsok lfefr ckalk 58@04&05 165
1 Jh xksiky xkSlsok lfefr csxlj 159@04&0
0 5 103
1 Lo-foeyk nsoh [ksrkor xks-ls-l- /kudksyh 208@02&0
1 3 175
1 Jh xkS lsok lfefr¼Hknyh;k½ ukslj
2 52@05&06 200
1 Jh ekSyklj xkS lnu ,oa 'kks/k laLFkku
3 ekSyklj 300@02 326
1 Jh d`".k xksiky xks lsok lfefr fueksn
4 201@03 178
1 Jh d`".k xks lsok lfefr jlhniqjk 123@04&0
5 5 123
1 Jh xks lsok lfefr csjhdayk 110@02&0
6 3 90
1 Jh ckck jkenso xkS lsok lfefr MkcMk
7 83@04&05 108
1 Jh lar xjhc nkl xm'kkyk xkS lssok 103@07&0
8 lalFkku ihMok 8 63
1 Jh j?kqukFk xkS'kkyk lsok lfefr n;kyiqjk 184@04&0
9 5 35
2 Jh x.ka'k xkS'kkyk lfefr ikaok 244@06&0
0 7 148
2 Jh Jhjke xkS'kkyk lsok lfefr e.Mqdjk 166@06&0
1 7 83
2 Jh nknq xkSlsok laLFkku vkxqrka 178@05&0
2 6 114
2 Jh lqjtekrk xkS lsoklfefr lqnjk'ku 198@05&0
3 6 80
2 Jh xkSlsok lfefr D;kelj 199@05&0
4 6 115
2 194@09&1
5 Jh txnEck xkS lsok lfefr vkdksnk 0 98
2
6 Jh enueksgu xkSlsok laLFkku HkkMklj 97
dqy ;ksx 3721

- 75 -
rglhy ykMuw
Ø-
la xkS'kkyk laLFkk dk uke iath;u la[;k Ik'kq
- la[;kW
1 Jh d`".k xksiky xks'kkyk tloUrx< 36@84&85 1013
2 Jh d`".k xqykc xkS'kkyk fuEchtks/kk 23@84 242
3 Jh cjykth xkS lsok lfefr ehBMh 79@87 93
4 Jh jkekuUn xkS'kkyk ykMuq 9@83 927
Jh jkeukFk xkS'kkyk lsok laLFkku 245@05&0
5 fuEchtks/kk 6 344
Jh d~".k xks'kkyk xkSlsok lfefr flaok 245@06&0
6 7 107
Jh ohjrstk d~".k vukFk xkS lsok lkfefr 137@08&0
7 cynww 9 110
dqy ;ksx 2836
rglhy ijcrlj
Ø-
la xkS'kkyk laLFkk dk uke iath;u la[;k Ik'kq
- la[;kW
1 Jh xksiky xkS'kkyk ijcrlj 10@89&90 146
2 Jh d`".k dke/ksuq xks lsok lfefr fiyok 28@98 21
3 Jh xksiky d`".k xks lsok lfefr ckxksV 99@04&05 173
4 Jh xks lsok lfefr cMw 66@02&03 156
5 Jh xksiky xks lsok lfefr jhM- 98@02&03 51
6 Jh xq: nso ijekFkZ xks'kkyk V`LV ihg 326@01 383
7 Jh flryk ekrk xkS'kkyk Hkdjh 71@94&95 132
8 Jh d`".k xksiky xks'kkyk tkoyk 56@93&94 89
9 Jh xksiky xksj{k.k laLFkku eaxykuk 89@00&01 113
1 Jh jkukckbZz xks lsok lfefr gjukokiVh 231@02&0
0 3 240
1 Jh ehjk xhj/kj xkSiky xkS'kkyk Hkknok
1 68@07&08 90
1 Jh ikxyukFk xS lsok lfefr tathyk 181@07&0
2 8 51
1 Jh lar yknqukFk egkjkt xkS lsok lfefr 1074@09&
3 dqjkMk 10 111
1 Jh d`".k xkssiky xkS lsok lfefr cjusy 1035@09&
4 10 140
1 Jh ohjrstk xkSlsok lfefr tkoyk 1075@09&-
5 10 200
1 1125@10&
6 JhxtkuUn xkS 'kkyk lfefr]fcfn;kn 11 154
1 1124@10&
7 Jh xgykihj xkSlsok laLFkku] xwyj 11 143
1 Jh xksiky d~".k xks'kkyk lfefr
8 xksjthdkiqjk 43@10&11 151
- 76 -
1 189@10&1
9 f'ko xksj{kk xkSj{k.k lfefr fe.Mdh;k 1 66
dqy ;ksx 2610
rglhy edjkuk
Ø-
la xkS'kkyk laLFkk dk uke iath;u la[;k Ik'kq
- la[;kW
1 Jh lq[kjke ckck xkS lsok lfefr eksjasM 51@03&04 103
2 Jh xksiky xks lsok lfefr edjkuk 43@67&68 154
Jh lhryk ekrk xks lsok lfefr edjkuk 206@99&0
3 0 205
4 Jh d`".k xksiky xks lsok lfefr cqMlq 27@01&02 154
5 t; f'ko 'kadj xks lsok lfefr dkyok 2@03&04 177
Jh f'ko xkS lsok lfefr lcyiqj 104@02&0
6 3 107
Jh xksiky xks'kkyk xSyklj 137@04&0
7 5 115
Jh xksiky d`".k xks'kkyk lfefr tqljh 102@02&0
8 3 134
9 Jh jkeukFk xkSlsok lfefr eukuk 26@06&07 90
1 Jh Jh jke xkS'kkyk lfefr jk.khxkao 199@07&0
0 8 150
1 Jh thoj{kk xkSlsok lfefr cksjkoM 157@05&0
1 6 204
1 Jh ohjrstk xkSlsok lfefr csljksyh 208@07&0
2 8 104
1 Jh jkexkS lsok lfefr fe.Mdh;k 253@07&0
3 8 96
1 Jh eksgu xkSiky xkS laj{k.k laLFkku
4 vkljok 41@08&09 65
1 Jh ckykth xkS lsok lfefr cjokyh 44@06&07
5 162
1 1076@09&
6 Jh HkwrukFk xkSS lsok lfefr] xPNhiqjk 10 320
1 139@07&0
7 Jh [ksMknso xkS'kkyk lsoklfefr feMh;ku 8 110
1 268@06&0
8 Jh xhj/kj xksiky xkslsok lfefr fljlw 7 70
1 294@09&1
9 Jh ikcqiqvk /kke xkSlsoklfefr tk[kyh 0 80
2
0 Jh d`".k xksj{k.k laLFkku eksjsM 51@04&05 56
dqy ;ksx 2656

dk;kZy; mi funs'kd Ik'kqikyu foHkkx ukxkSj


- 77 -
Ø-l- rglhy xkS'kkyk dh la[;kW Ik'kq la[;kW
1 tk;y 18 2912
2 esMrk 53 10451
3 [khaolj 5 947
4 Msxkuk 39 6522
5 ukxkSj 36 7844
6 ukWok 46 7361
7 MhMokuk 26 3721
8 ykMuw 7 2836
9 ijcrlj 19 2610
10 edjkuk 20 2656
;ksx 269 47860

6- fo|qr foHkkx
ftys esa fo|qr dk lajpukRed <akpk fLFkr gksus ds
dkj.k buds j[k j[kko ,oa lgh lapkyu gsrq iw.kZ O;oLFkk gS
fQj Hkh ;nk dnk] vka/kh] rwQku] Hkkjh o"kkZ vFkok vU;
izkd`frd ?kVukvksa ds dkj.k fctyh ds rkj VwVuk ;k vU; rjg
dh nq?kZVuk ?kfVr gksuk LokHkkfod gSA

o`r Lrj ij vkink fuokj.k izdks"B LFkkbZ :i ls dk;Z


djsxk ,oa lgk;d vfHk;ark Lrj dk vf/kdkjh izdks"B
izHkkjh gksaxsA
fo|qr ykbZuksa@rkj VwVus ,oa buesa djaV vkus
dh lwpuk feyus ij rqjUr ykbZuksa esa fo|qr izokg can
dj fn;k tkosa rFkk lq/kkj dk;Zokgh 'kh?kzrk ls iwjh
djukA
vko';drk iM+us ij dVªksy :e esa lwpuk nsdj rqjUr
izHkko ls fctyh foHkkx ds fdlh Hkh vFkok lHkh
vf/kdfj;ksa o deZpkfj;ksa dks vius dk;kZy; esa mifLFkr
gksus ds funsZ'k fn;s tk ldrs gSaaA

- 78 -
7- iqfyl foHkkx
vkink ds oDr ftyk iqfyl v/kh{kd vius v/khuLFk
LVkQ ds lkFk feydj dkuwu O;oLFkk cuk;s j[kus ds fy,
ftEesnkj gkszxkA
vkink ls fuiVus ds fy, iqfyl v/kh{kd }kjk
dUVªksy :e LFkkfir fd;k tk;sxk
dUVªksy :e dh lapkj O;oLFkk ok;jySl] VsyhQksu]
Mh@vkj cy dks ifjogu gsrq NksVh&cM+h xkM+h vPNh
fLFkfr esa nq:Lr gksuh pkfg;sA
dUVªksy :e esa 24 ?k.Vs dh lsok;sa dk;Zjr gksxh
rFkk vkj,,Q] vkj,lh dh VqdfM+;ka rSukr jgsxh
;s VqdfM+;ka ykBh] <ky xSl] xu] gfFk;kjksa ls
lqlfTtr gksA

8- ,u-lh-lh@,u-,l-,l-
vkink ds le; ,ulhlh dsMsV~l o lacaf/kr LVkQ ?kj&?kj
tkdj yksxksa dks jkgr lkexzh igqapkdj tu thou dks jkgr
igqapkus esa enn djsxkA ,u-lh-lh- o ,u-,l-,l- ds
Lo;alsfo;ksa dh lwph ifjf'k"V ua- 34] 35 ij layXu gSA

9- vfXu 'keu dsUnz]


ftyk eq[;ky; ij ,d vfXu'keu dsUnz dk;Zjr gS ftlesa
orZeku esa ,d vfXu'keu okgu miyC/k gSk rFkk dqy 7
O;fDr dk;Zjr gSaA vkx dh fLFkfr ls fuiVus ds fy, 101 vkSj
240810 ij rqjUr Qksu fd;k tk ldrk gSA

10- uxjifj"kn@uxjikfydk,a
ukyksa dh lQkbZ dk dk;Z djokuk
cgko {ks= esa vfrØe.k gVkuk
VsªDVj] Vªksyh rFkk iEilsVksa dh miyC/krk djkuk
feV~Vh ds dV~Vs miyC/k djkuk

11 ljdkjh@xSj ljdkjh laLFkkvksa dk


;ksxnku
vkink ds le; lgk;rk miyC/k djkus gsrq xSj ljdkjh
laLFkkvksa ls Hkh enn yh tk;sxk ftldh lwph ifjf'k"V 24 ij
layXu gSA
- 79 -
5-3 nq?kZVuk

foKku o rduhdh fodkl us ekuo thou dks lq[knk;h cuk


fn;k gS ftlds QyLo:i vkt nwfj;ksa dks ?k.Vksa esa fxuk
tkus yxk gSA ijUrq ;krk;kr ds fu;eksa dk lgh <ax ls ikyu
u dju]s vlko/kkuh o rduhdh [kjkch ds dkj.k fnu izfrfnu
nq?kZVukvksa dh la[;k c<+rh tk jgh gSA

Hkkjr esa nq?kZVukvksa ds dkj.k ftrus yksx ejrs gSa


muesa yxHkx 37 izfr'kr dsoy lM+d nq?kZVukvksa ds
QyLo:i ejrs gSaA fLFkfr dh Hk;kork dk vankt bl rF; ls
yxk;k tk ldrk gS fd izfrfnu gj ?kaVs esa 10 O;fDr lM+d
nq?kZVukvksa ls e`R;q dk xzkl curs gSa ,oa buls pkj
xquk vFkkZr 40 O;fDr ?kk;y gksrs gSa] ftuesa cgqr ls
mezHkj ds fy;s viax gks tkrs gSaA

eksVj okguksa dh la[;k ds vuqikr ds vk/kkj ij Hkkjr


esa lM+d nq?kZVukvksa dh la[;k fodflr ns'kksa dh rqyuk
esa cgqr vf/kd gS ,oa blls Hkh vf/kd fparktud ckr ;g gS
fd nq?kZVukvksa esa izfro"kZ yxHkx 4 izfr'kr dh o`f) gks
tkrh gSA vkt bl ckr dh vko';drk gS fd ge nq?kZVukvksa ij
jksd yxk,a rkfd blesa ejus okyksa ds vkadM+ksa esa
deh Hkh dh tk ldsA

lM+d nq?kZVukvksa ds eq[; dkj.k %


xkM+h pykus esa ykijokgh
;krk;kr fu;eksa dk ikyu u djuk
[kjkc lM+dsa
lM+dksa ij vR;f/kd okgu o HkhM+
xkfM;ksa dk vuqfpr j[kj[kko
j[kj[kko

ukxkSj ftys esa lM+d nq?kZVukvksa esa gksus okyh


vkinkvksa dks egRoiw.kZ ekuk gSA ftys esa gksus okyh
- 80 -
lM+d nq?kZVukvksa dk eq[; dkj.k pkydksa dh vlko/kkuh
gksuk gSA blds fy, vko';d gS fd lM+d ds eksMksa ij
bUMhdsVj rFkk LihM czsdj yxk,a tk,aA fo'ks"k [krjukd
eksM+ks ij cksMksZ ij nq?kZVuk laHkkfor {ks= dk vadu
fd;k tkuk pkfg, ,oa vf/kdre LihM+ r; dj vafdr dh tkuh
pkfg,A fiNys o"kksZa esa gqbZ nq?kZVukvksa dk fooj.k
uhps rkfydk esa fn;k x;k gSA

lM+d nq?kZVuk,sa
o"kZ nq? ?kk;y e`R;q dqy
kZVuk,a
2005 525 665 199 864
2006 498 515 203 718
2007 503 410 129 539
2008 516 466 146 612
2009 576 490 209 699
2010 591 503 219 722
2011 599 557 237 794
2012 609 583 292 875
2013 623 607 308 915
2014 677 623 313 936

mijksDr rkfydk dks ns[kus ls Li"V gksrk gS fd


izfro"kZ nq?kZVukvksa dh la[;k ds lkFk ejus okys ,oa ?
kk;y gkssus okyksa dh la[;k esa c<+ksrjh gks jgh gSA
bldk ,d dkj.k 'kk;n okguksa dk vR;f/kd gksuk Hkh ekuk
tk ldrk gSA

eq[; nq?kZVuk laHkkfor ekxZ


ftys ls vU; ftyk eq[;ky;ksa dh vksj tkus okys
ekxksZa ij nq?kZVukvksa dh laHkkouk,a vf/kd cuh jgrh
gS D;ksafd bu ekxksZa ij okguksa dk ncko vf/kd ik;k
tkrk gSA ukxkSj ls chdkusj] ukxkSj&tks/kiqj]
ukxkSj&t;iqj] ukxkSj&vtesj bu ekxksZa dks nq?
kZVukvksa dh n`f"V ls dgk tk ldrk gSA tgka ij okgu
pkydksa dks lko/kkuh ls xkM+h pykus ds funsZ'k nsdj
nq?kZVukvksa dks de fd;k tk ldrk gSA
- 81 -
lM+d ekxZ nq?kZVuk laHkkfor {kS=
ukxkSj&jksy&tk;y&M jksy xkWao esa iqfyl Fkkuk Hkou
hMokuk lM+d ds ikl jksy xzke dk {kS=
ukxkSj & chdkusj xksxsyko ls vkxs lhesUV QSDVh
jksM+ ,u-,p- 89 rd
ijcrlj & t;iqj jksM+ eaxykuk frjk;k
ukxkSj & MhMokuk 101 ehy
jksM+
Xaxkuxj & fd'kux< eaxykuk ls ijcrlj rd

jsy nq?kZVuk,a
iwoZ esa gqbZ fdlh jsy nq?kZVukvksa dh tkudkjh
ftyk iz'kklu ls ,oa jsYos foHkkx ls izkIr ugha gqbZA
ukxkSj ftys esa dqy 36 jsYos LVs'ku gSaA buds chp esa
vxj fdlh izdkj dh nq?kZVuk ?kfVr gksrh gS rks bu jsYos
LVs'kuksa dk fooj.k ifjf'k"B 33 ij layXu gSA

dk;Z ;kstuk

nq?kZVuk,a dgha Hkh fdlh Hkh :i esa ?kV ldrh


gSaaA vxj dksbZ nq?kZVuk gks x;h gS rks nq?kZVukxzLr
vkneh dks rRdky izkFkfed mipkj dh t:jr gksrh gSA blds
fy, t:jh gS fd ge nq?kZVukxzLr vkneh dks ykpkj u
NksM+dj mldh enn djsa rFkk 100] 101 o 102] 108 ij
rqjUr lwpuk nsaA izkFkfed fpfdRlk iznku djus ds fy, flQZ
iz'kklu ;k MkWDVj gh ftEesnkj ugha gSa cfYd nq?kZVuk
LFky ij miyC/k vU; yksx Hkh mldh enn dj ldrs gSaA

nq?kZVuk ls iwoZ

lajpukRed mik; & nq?kZVuk laHkkfor {ks=ksa dk


fpUghdj.k djuk rFkk t:jr ds vuqlkj ogka xfr vojks/kd] lkbu
cksMZ vkfn yxk;s tk,aA

- 82 -
xSj lajpukRed mik; & lM+d nq?kZVukvksa ls
cpus ds fy,
lM+d fu;eksa dk ikyu djsaA
rst j¶rkj ls xkM+h u pyk,A
'kjkc ihdj xkM+h u pyk;sA
gSyesV igus] lhV cSYV cka/kA
ckabZ rjQ ls vksojVsd u djsaA
gkFk nsdj ,dne u eqM+sA
nkabZ o ckabZ vksj /;ku ls ns[kdj gh lM+d ikj
djsaa
vkxs pyrs okgu ls nwjh cuk;s j[ksaA
jkf= esa okgu dh gsMykbV dks fMi djds gh pysaA
cPpksa dks lM+d ij u [ksyus nsaA
cPpksa dks xkM+h u pykus nsaA

nq?kZVuk ds nkSjku

ftyk iz'kklu dk dÙkZO;


nq?kZVukxzLr yksxksa dks rqjUr fpfdRlky;
igqapkus dh O;oLFkk djukA
jkgr f'kfojksa dk izcU/kuA
vQokgksa dks QSyus ls jksdukA
vlkekftd rRoksa ij fuxjkuh j[kukA
ihfM+rksa dks vkfFkZd enn nsukA
turk rd lgh lwpuk igqapkukA
gkfu dk vkadyu djukA

fpfdRlk foHkkx
ftys esa miyC/k fpfdRlky;ksa] fpfdRldksa o
esfMdy
LVksjksa dh lwph ifjf'k"V 6 ls 14 ij gSA
MkWDVjksa o iSjkesfMdy LVkQ dh O;oLFkk djukA
,Ecqysal dk izcU/k djukA
izkFkfed mipkj miyC/k djkukA
nokbZ;ksa o mipkj ds vU; lk/ku miyC/k djkukA

iqfyl foHkkx
- 83 -
nq?kZVuk LFky ij HkhM+ dks larqfyr djukA
dkuwu ,oa lqj{kk O;oLFkk cuk;s j[kukA
lapkj O;oLFkk miyC/k djkukA

jsYos foHkkx
turk rd lgh lwpuk igqapkus ds fy, fu;a=.k d{k
LFkkfir djukA
fpfdRlk O;oLFkk djukA
,DlhMsaV oSu dh O;oLFkk djukA
[kkst o cpko ny dk izcU/k djukA
ihfM+rksa dh igpku djuk rFkk mUgsa vkfFkZd
enn nsukA

ifjogu foHkkx
?kk;yksa dks igqapkus gsrq ;krk;kr lk/kuksa dk
izcU/k djukA

lkoZtfud fuekZ.k foHkkx


oSdfYid :V dh O;oLFkk
{kfrxzLr okguksa dks mBkus ds fy, Øsu] VªsDVj]
MEij] ,y-,u-Vh- vkfn dh O;oLFkkA

uxj ifj"kn@ikfydk@iapk;r
VSaVksa dh O;oLFkkA VSaV gkml dh lwph
ifjf'k"V 27 ij gSA
ikuh ds VSadjksa dh O;oLFkk A
vfXu'keu okguksa dh O;oLFkkA Qksu ua- 40810
tujsVjksa dh O;oLFkkA
e`rdksa ds vfUre laLdkj gsrq izcU/kA
nq?kZVuk LFky ij lkQ lQkbZ dh O;oLFkk djukA

jln foHkkx
[kk| lkexzh rFkk Hkkstu ds iSdsVksa dh O;oLFkk
djukA
dsjksflu] Mhty] isVªksy vkfn dh O;oLFkk djukA

- 84 -
Lo;alsoh la?kVu
jkgr o cpko ds dk;ksZ esa iz'kklu dh enn djukA
ihfM+r yksxksa dks mipkj dh lsokvksa dh
O;oLFkk djukA

- 85 -
turk dk drZO;

nq?kZVuk dh fLFkfr esa nq?kZVuk LFky ij miyC/k


yksxksa dk dÙkZO; gS fd os vius Lrj ij ihfM+r O;fDr dh
tkap djsa rFkk mldks 'kh?kz vfr'kh?kz fpfdRlk lqfo/kk
miyC/k djk;saA mPp U;k;ky; ds vuqlkj vLirky esa miyC/k
fpfdRldksa dk dÙkZO; gS fd ?kk;y O;fDr dk rqjUr mipkj
djsa rFkk ?kk;y dks vLirky igqapkus okys O;fDr ds ckjs
esa tkap iM+rky u dh tk;sA

vxj nq?kZVukxzLr O;fDr csgks'k gS rks &


vkokt nsdj] xky ij Fkidh nsdj] dku dks pqVdh ls
nck dj vka[k [kqyokus dh dksf'k'k djsaA
vka[k u [kksyus ij irk yxk,a fd Nkrh vFkok isV ij
lkal py jgh gS ;k ughA
blds fy, ukd ;k eqag ds lkeus gkFk j[kdj ;k dku
dks eqag ds ikl ys tkdj eglwl djs rFkk gkFk ;k xnZu dh
uCt ns[ksaA

¼;s lHkh dke iwjs 'kjhj ij ljljh fuxkgsa nkSM+krs gq, tYn
ls tYn gh dj ysa] ugh rks ?kk;y iw.kZ csgks'kh ¼dksek½
esa pyk tk,xk½+

lkal o fny dh /kM+du pykus ds fy,


lcls igys ?kk;y dks ihB ds cy l[r tehu ;k r[rs ij
fyVk nsa rFkk mlds diM+ksa dks <hyk dj nsaaA
flj dks ihNs dh vksj djsa ftlls tcku dh #dkoV [kRe
gks tk,aA
BksM+h dks vkxs ys vk,a ftlls :dkoV [kqy tk,aA
tcM+s dk uhps dk fgLlk Åij dh vksj mBkdj vkxs dj
nsaA
blh ds lkFk nksuksa iSj ,d&Ms<+ QhV Åaps
djsaA blls iSjksa dk [kwu efLr"d esa tk,xk rFkk mls
T;knk vkWDlhtu feysxhA
;fn lkal dh uyh esa Fkwd] [kwu ;k mYVh bdV~Bh
gks rks ?kk;y dks ,d djoV nsdj fdlh diM+s ;k :bZ ls
fudky nsaA
- 86 -
;fn brus ij Hkh lkal pyuk 'kq: u gks rks eqag ls
eqag yxkdj ,d fefuV esa 15 ls 18 ckj lkal nsaA ;fn isV
esa gok Hkjrh utj vk, rks gkFk ls ukfHk ds Åij ds fgLls
dks nckdj gok fudky nsaA
eaqg ls ukd }kjk vFkok ,;jos ;k ,Ecw jhlflVsVj ls
Hkh lkal nh tk ldrh gSA
;fn fny dh /kM+du :d xbZ gks rks can eqV~Vh ds
fupys fgLls ls Nkrh ds chp esa ,d eqDdk ekjsa vFkok 4&5
ls-eh- dk ncko Mkyrs gq, ,d fefuV esa 60&80 ckj nck;saA
;fn ,DlhMsUV esa ?kko gks x, gSa vkSj
[kwu cg jgk gks rks
jksxh dks fcBk ;k fyVk nsa rkfd [kwu de cgsA
?kko ij lkQ diM+s dh iV~Vh yxk dj gFksyh ls
nokc Mkysa rFkk ncko cuk, j[ksaA
 ?kk;y Hkkx dks fLFkj j[ksaA
 cgrs [kwu dks jksdus ds fy, gkFk rFkk iSj ij jcM
cSaM (Tourniquet) ;k diM+s ls ca/k yxk nsa rFkk mls gj
30 feuV ckn <hyk djds fQj yxk,aA rkfd vkxs dk fgLlk
dkyk u iM+sA
;fn ?kk;y dks ekufld vk?kkr ¼lnek½ yxk
gks tSls&
 pDdj rFkk f'kfFkyrk
 mYVh gksuk
 BaMh o xhyh Ropk
 csgks'kh
 /keuh dh /kM+du {kh.k rFkk rhoz gksuk
 'kjhj dh thou vko';d fØ;k,a ean gks tkuk

rks [kwu dks cgus ls QkSju jksdsaA [kwu dh deh ls


gksus okyh tfVyrkvksa ds vykok bldks ns[kdj ?kk;y O;fDr
dk ekufldrk lnek fo'ks"k :i ls c<+rk gSA
 jksxh dks rlYyh nsa rFkk mldk Mj nwj djsaA
 ihB ds cy fyVk nsaA flj uhpk djds ,d vksj >qdk
nsaA
 jksxh dks dEcy esa yisV nsaA
 I;kl yxs rks ikuh ds ?kw¡V] pk;] dkWQh ;k rjy
inkFkZ nsaA
- 87 -
 tYn ls tYn vLirky ys tk,¡A

tyrs gq, O;fDr dk cpko


 ?kVukLFky ls nwj ys tkdj tys gq, fgLls ij 10 feuV
rd BaMs ikuh dk izokg djrs jgsaA
 tys gq, fgLls dks lkQ eqyk;e diM+s ;k xkWt+ ls
<d nsa rFkk jksxh dks rqjUr vLirky igqapk;sA

- 88 -
5-4 HwkdEi

HkwdEi i`Foh ds vkUrfjd vlUrqyu] Hkza'ku] HkwiVy


dk ladqyu rFkk IysV foorZfud dkj.kksa ls vkrk gSA
lkekU;r% HkwxfHkZx pV~Vkuksa ds fo{kksHk ds L=kssr
ls mBus okyh ygjnkj dEiUu dks HkwdEi dgrs gSaA ftl
izdkj 'kkUr ty esa iRFkj dk VqdM+k Qsadus ij vk;kr vkus
okys LFkkuksa ds pkjksa vksj ygj mRiUu gksrh gS] Bhd
mlh izdkj HkwxfHkZd pV~Vkuksa esa fo{kksHk dsUnz ls
ls pkjksa vksj Hkw&rjaxs izokfgr gksrh gSaA vf/kdka'kr%
HkwdEi Hkwry ls Bhd 50 ls 100 fd-eh- dh xgjkbZ dk
mRiUu gksrs gSaA ftl LFkku ij ;s mRiUu gksrs gsa] mls
mn~xe dsUnz ;k HkwdEi ewy dgrs gSaA bl mn~xe
dsUnz ds Bhd Åij Hkwlrg ij fLFkr LFkku dks vf/kdsUnz
dgrs gSaA

HkwdEi ,d vkink ds :i esa izy;adkjh rckgh epkrk gSA


HkwdEi vU; izkd`frd vkinkvksa tSls HkwL[kyu] ck<+
rFkk vkx vkfn dks xfr'khy dj nsrk gSA HkwdEi ds dkj.k
tgk¡ ,d vksj izkd`frd ifjn`'; fod`r gksrk gS] ogha nwljh
vksj ekuo fufeZr lajpukvksa dks Hkh gkfu igq¡prh gS]
ftldh iqu% iwfrZ nh?kZdky esa gh lEHko gks ikrh gS rFkk
bldk izHkko jkT; ,oa jk"Vªh; fodkl ij Hkh ifjyf{kr gksrk
gSA

26 tuojh] 2001 dks xqtjkr esa 6-9 fjDVj ekid ij


HkwdEi vk;k FkkA ;g foxr 150 o"kksZa esa lokZf/kd
Hkh"k.kre HkwdEi FkkA ftldk dsUnz Hkqt ls 60 fdeh nwjh
ij FkkA bl HkwdEi ls yxHkx 20]000 yksx dky dk xzkl cu
x;s rFkk 33]000 ls T;knk yksx ?kk;y gks x;sA jkT; esa
yxHkx 30 gtkj djksM+ #- dh lEifÙk u"V gks x;hA bl
HkwdEi ls dPN ftyk lcls vf/kd izHkkfor gqvk ftlds 550
xkao iw.kZ :i ls rckg gks x;s rFkk 16]000 yksx ekjs x;sA

HkwdEi ds eq[; dkj.k


 Tokykeq[kh fØ;k
 Hkza'ku
 Hkwlarqyu esa vO;oLFkk
- 89 -
 tyh; Hkkj
 HkwiVy esa ladqpu
 xSlksa dk QSyko
 IysV foorZfudh

HkwdEiksa dh rhozrk
fcfYMax esVsfj;y ,.M VsDukWyksth izekslu dkÅafly (BMTPC)
us ,Vyl ds vuqlkj fllfed tksu uDls rS;kj dj bls ik¡p
Hkkxksa esa foHkDr fd;k gSA vuqekur% la'kksf/kr
edZjh ekid (MSK) ij IV-V rhozrk okys HkwdEi 7700 oxZ fd-
eh- esa eglwl gksrs gSa tcfd IX-X rhozrk okys HkwdEi
500]000 oxZ fd-eh- {ks= esa eglwl fd;s tkrs gSaA
1½ {ks= V %& bl {ks= esa la'kksf/kr ejdjh ekid ds
vuqlkj IX ;k blls vf/kd rhozrk dk HkwdEi lEHkkfor gSA bl
{ks= dks vR;f/kd uqdlku lEHkkfor {ks= Hkh dgk tkrk
gSA
2½ {ks= IV %& bl {ks= esa la'kksf/kr ejdjh ekid ij MM VII
lEHkkfor gS bls mPp uqdlku lEHkkfor {ks= Hkh dgrs
gSaA
3½ {ks= III %& bl {ks= esa ejdjh ekid ij MM VII dh rhozrk
HkwdEi vk ldrk gS bls e/;e uqdlku lEHkkfor {ks= ds
uke ls Hkh tkuk tkrk gSA
4½ {ks= II %& {ks= esa lEHkkfor rhozrk MM VI gS bls
la'kksf/kr ljdkjh ekid ij fuEu uqdlku lEHkkfor {ks= Hkh
dgrs gSA
5½ {ks= I %& bl {ks= ds fy, la'kksf/kr ejdjh Ldsy ij MMV
;k blls Hkh de rhozrk dk HkwdEi laHkkfor gSA bls
vR;f/kd uqdlku {ks= Hkh dgrs gSaA

- 90 -
HkwdE rhozrk ds y{k.k HkwdEiksa dk fjDVj
iksa izHkko½ ekid
dh ifj.kke
rhozrk
;kfU=d dsoy HkwdEi ys[kh ;U= ls HkwdEi dk 0
vuqHko gksrk gSA
{kh.k dsoy dqN fo'ks"k O;fDr;ksa }kjk 3-5
vuqHko
vYi vkjke djrs gq, O;fDr;ksa }kjk vuqHko 4-2
lk/kkj.k pyrs gq, O;fDr;ksa }kjk vuqHko rFkk 4-3
[kM+h futhZo oLrqvksa d dEiu
vknzcy lHkh dks vuqHko] lks;s O;fDr tkx tkrs 4-8
gSaA
izcy lHkh yVdh oLrq,¡ fgyus yxrh gSA 4-9&5-
4
vfrizcy nhokjksa esa njkj iM+dj HkwdEi dk 5-5&6-
vkrad Nk tkrk gSA 1
fouk'k Å¡ph bekjrsa fxj tkrh gSa] edkuksa 6-2
kRed esa njkj iM+ tkrh gSA
fou"Vd edku /k¡l tkrs gSaA Hkwfe esa njkjs 6-2&6-
kjh iM+ tkrh gSaA ikbZi ykbZus VwV tkrh 9
gSA
loZuk' /kjkry esa yEch njkjsa iM+ tkrh gSA 7-0&7-
kh <kyksa esa HkwL[kyu gksrk gSA 3
vfrfouk iqy] jsyos ykbusa VwV tkrh gSA 7-4&8-
'kh egku~ Hkw&L[kyu ufn;ksa esa ck<+ 1
vk tkrh gSA
izy;dkj loZuk'k] /kjkryh; inkFkZ gok esa 8-1 ls
h mNyus yxrs gSaA /kjkry esa /k¡lko vf/kd
rFkk mHkkj mRiUu gks tkrs gSasA

ukxkSj ftyk jktLFkku ds e/;orhZ {ks= esa fLFkr


gSA ;gka dh HkwxHkhZ; fLFkfr ds vuqlkj HkwdEi dh
laHkkouk,a U;wu le>h tkrh gSA fdUrq iwoZ esa fofHkUu
LFkkuksa ij vk;s HkwdEiksa ds dkj.k ftys esa gYds >Vds
eglwl fd;s x;saA

- 91 -
- 92 -
dk;Z ;kstuk

HkwdEi dh fLFkfr esa eq[; foHkkxksa dh dk;Z ;kstuk


fuEu jgsxh %

ftyk iz'kklu
 lHkh foHkkxksa dks vkink ls fuiVus ds fy, lpsr djuk
rFkk muesa leUo; LFkkfir djukA
 vkink LFky ij fu;U=.k d{k dh LFkkiuk djukA
 lgk;rk lkexzh] Hkkstu vkfn dh O;oLFkk djukA
 dkuwu ,oa O;oLFkk cuk,a j[kuk A
 izekf.kd lwpuk izkIr djuk o ehfM;k ds tfj;s mls
yksxksa rd igq¡pkukA

ukxfjd lqj{kk cy] ,u-lh-lh-] ,u-,l-,l- rFkk


LdkmV~l ,.M xkbZM~l
 Lo;a lsfo;ksa dh miyC/krk fuf'pr djukA
 eycs esa Qals gq, yksxksa dks fudkyus esa iz'kklu
dh lgk;rk djukA
 ihfM+rksa dks lqjf{kr LFkku rd igqapkukA

iqfyl iz'kklu
 dkuwu ,oa O;oLFkk dh lkj laHkky djukA
 ok;jysl vkfn ls lwpuk igqpkukA
 lapkj ds vU; lk/kuksa dh O;oLFkk djukA

lkoZtfud fuekZ.k foHkkx


 eyck vkfn mBkus ds fy, okgu miyC/k djkukA
 jktdh; ,oa futh {ks= esa miyC/k ts-lh-ch- ,oa vU;
midj.kksa dh O;oLFkk djukA
 vU; Å¡ps o vkink lEHkkfor Hkouksa dh tkap djuk
rFkk mUgsa [kkyh djokus esa iz'kklu dh enn djukA

fpfdRlk ,oa LokLF; foHkkx


- 93 -
 vkink LFky ij rqjUr fpfdRlk f'kfoj yxkukA
 yksxksa dks izkFkfed mipkj miyC/k djkukA
 cqjh rjg ?kk;y yksxksa dks vLirky igqapkukA
 fpfdRldksa] isjk esfMdy LVkQ o nokbZ;k¡ miyC/k
djkuk ¼lwph ifjf'k"V 6 ls 14½
vfXu'keu dsUnz] [kk| ,oa ukxfjd vkiwfrZ] tuLokLF;
vfHk;kaf=dh] Lo;alsoh laLFkk,sa] uxj ifj"kn~] fo|qr]
i'kqikyu] nwj lapkj foHkkx] flapkbZ rFkk vU; foHkkx
lkekU; dk;Z ;kstuk ds rgr viuk dk;Z iw.kZ djsaxsA

D;k djsa D;k u djsa


HkwdEi iwoZ
 ges'kk ;g /;ku j[kuk pkfg, fd xaHkhj Hkwdai ds
QyLo:i vf/kdka'k leL;k,a fxjrh gqbZ oLrqvksa tSls Nr dk
IykLVj] fo|qr midj.k vkfn ls gksrh gS] Hkwfe dh {kfr ls
ughA
 vyekfj;ksa esa flj ls Åaps LFkku ij Hkkjh oLrqvksa
dks u j[ksA Hkkjh xeyksa okys iks/kksa dks >wyus gsrq
ugh yVdk,A fdrkc j[kus dh vyekjh] dsfcusV ,oa nhokj ij
yxh ltkoVh oLrq,a iyV dj fxj ldrh gSA
 f[kM+dh rFkk Hkkjh oLrq,a tks fxj ldrh gS mUgsa
fcLrj ls nwj j[ksA fcLrj ds Åij niZ.k] fiDpj Qzse vkfn ugh
yVdk;saA
 ,sls midj.k tks xSl] fo|qr ykbZu dks {kfr igqapk ldrs
gSa mUgsa et+cwrh iznku djsaA
 yVdkus okys fctyh ds lkeu et+cwrh ds lkFk Nr ij
yxkosa rFkk fudkl ds jkLrs esa Hkkjh vfLFkj oLrqvksa dks
u j[ksaA
 vkikrdkyhu lkexzh ¼ty] nh/kZ vof/k rd jgus okyk
rqjar rS;kj djus ;ksX; Hkkstu] izkFkfed mipkj fdV]
nokbZ;ka]] vkx cq>kus ds midj.k vkfn½ dks vius ?kj
vFkok dkj esa lqxe igqap gsrq miyC/k j[ksaaA

vkink ds nkSjku o i'pkr


 'kkar jgs] ?kcjk,a ughaA
- 94 -
 dkap] f[kM+dh] vyekjh] dschusV ,oa ckgjh njoktksa
ls nwj jgsaA ;fn gks lds rks est iyax vkfn etcwr QuhZpj
ds uhps ?kql tk;sa vFkok njokts ds uhps ;k fdlh dksus
esa cSB tk,a o viuk flj ,oa 'kjhj vius gkFkksa] rfd;k] dEcy]
fdrkcksa vkfn ls <d ysa rkfd fxjus okyh oLrqvksa ls Lo;a
dh j{kk dj ldsaA
 ckgj dh rc rd u Hkkxs tc rd lqfuf'pr gks tk;s fd tgka
ls fudy jgs gSa og jkLrk lqjf{kr gSA
 HkwdEi ds nkSjku ckgj fudyus ds fy, Lopkfyr
lhf<+;ksa dk mi;ksx u djsa laHkor% fo|qr vkiwfrZ can
gks ldrh gSA lhf<+;ksa dh vksj u Hkkxs] D;ksafd ;s
/kjkry dh rqyuk esa vf/kd {kfrxzLr gks ldrh gS rFkk blls
fudkl Hkh laHkor% izHkkfor gks ldrk gSA
 dHkh Hkh eq[; }kjk ls ckgj dh vksj o eq[; cM+h
nhokj ds utnhd [kM+s u gksa D;ksafd lkekU;r% ;g
vlqjf{kr LFkku gSA
 tc vki ckgj gS rks HkwdEi dh fLFkfr esa bekjrksa]
nhokjksa] isM+ks ,oa fo|qr rkjksa ls nwj jgsasaA [kqys
{ks= esa rc rd :dsa tc rd daiu [kRe u gksA
 vxj vki okgu pyk jgs gaS rks xkM+h dks Hkou o
cM+s isM+ksa ls nwj lqjf{kr LFkku ij jksd dj [kM+s gks
tk;sa ,oa vUnj jgsaA ;|fi daiu foLr`r :i esa vk ldrs gSA
fdUrq ;g izrh{kk djus ds fy;sa lqjf{kr LFkku gSA iRFkj dh
ljqpukvksa vFkok Åaph bekjrksa ds utnhd u jgsaA ¶ykbZ
vksoj] iqy ds uhps ;k Åij u jgsaA
 okgu pykrs le; HkwdEi ls gksus okys [krjksa tSls
fxjrh gqbZ oLrq,a] fxjh gqbZ fo|qr ykbZuksa] VwVs
vFkok /kals gq, jkLrksa ,oa iqyksa dks vo'; ns[kksaA
 HkwdEi >Vds :dus ij eycs esa Qlsa yksxksa dks
fudyokus esa enn djsaA
 pksV dh tkap djsa] rFkk ?kk;yksa dks izkFkfed
mipkj iznku djsaA iqfyl 100@vfXu'keu dsUnz 101@jksxh
okgu 102] 108 dks lwpuk nsaA
 vkx dh tkap djsaA
 xSl ds yhd dh laHkkouk ls bekjr dks [kkyh djsaA xSl
LVkso] eksecÙkh o ekfpl u tyk;saA
 fo|qr dks rc rd u tyk;sa tc rd ;g lqfuf'pr u gks tk;s fd
xSl yhd ugh gks jgh gSA
- 95 -
 vkikrdkyhu voLFkk dks NksM+dj Qksu dk mi;ksx u
djsaA
 Hkh"k.k HkwdEi ds dqN fnuksa ckn rd HkwdEi ds
i'pkr ds >Vdksa ds fy;s rS;kj jgsa tks lkekU;r% cM+s
HkwdEi ds ckn vkrs gSa ,oa ;s igys ls gh
{kfrxzLr@detksj <kapksa dks vfrfjDr gkfu iagqpk ldrs
gSA

- 96 -
5-5 vkx

ekuo lH;rk ds fodkl ds Øe esa vkx dk LFkku


egÙoiw.kZ gSA izkjfEHkd dky esa ekuo Loj{kk ds fy,
rFkk Hkkstu idkus ds fy, vkx dk iz;ksx djrk FkkA orZeku
le; esa Hkh vkx dk LFkku mruk gh egRoiw.kZ gSA vxj
vkx dks ekuo thou ls fudky fn;k tk;s rks orZeku lH;rk
ik"kk.k ;qx esa okil pyh tk;sxhA vkx ds iz;ksx esa
vlko/kkuh ds dkj.k Hkh"k.k vfXudk.M n`f"Vxkspj gksrs
gSaA migkj flusek dk.M o Mcokyh vfXudk.M bl izdkj dh
vkink ds mnkgj.k gSA

O;olkf;d o fjgk;lh Hkouksa esa vkx dh nq?kZVuk,a


izk;% lkekU; ckr gks xbZ gSa ?kjksa esa ;k O;olkf;d
izfr"Buksa esa vxj vkx yx tk;s rks og vfu;fU=r gks tkrh
gS D;ksafd ogka ij ydM+h] diM+s] jklk;fud inkFkZ]
jlksbZ xSl] feV~Vh dk rsy iz;ksx fd;k tkrk gSA fctyh ds
midj.kksa ds }kjk 'kgjksa esa fo'ks"kr;k cgqeaftyh
bekjrksa esa lgh <ax ls o le; ij ns[kHkky u djus o
ykijokgh ls mldk iz;ksx djus ds dkj.k Hk;kog vkx yx tkrh
gSA xzkeh.k {ks=ksa esa vizSy&ebZ LFkkuh; yksx vius
[ksrksa esa vkx yxkdj ykijokgh ls NksM nsrs gSaA eksVj
ekxksaZ dh ejEer vkSj Mkej Mkyrs le; Jfed vkx yxkdj
NksM+ nsrs gSaA vf/kd rkieku] de ueh] ok;q osx rFkk
yxkrkj 'kq"drk ds cus jgus ij vkx yxus dh lEHkkouk c<+
tkrh gSA Toyu'khy ?kkl&iÙkh] ydM+h ,oa lM+d ij pyrh
eksVj xkM+h dh fpuxkjh iM+us ij ,oa dHkh&dHkh fctyh
fxjus ls Hkh vkx yx tkrh gSA

'kgj esa vf/kdrj vfXudk.M ekuotfur gksrs gSaA fctyh


lkWVZ lfdZV o vkdk'kh; fctyh fxjus ls vkx yxrh gSA
vfXudk.M ls tu gkfu] i'kqgkfu] futh lkoZtfud ifjlEifÙk;ksa
dks dkQh {kfr gksrh gSA

ukxkSj ftyk Hkh vU; ftyksa dh rjg vkx laHkkfor


vkink dks fo'ks"k LFkku nsrk gS D;ksafd xehZ ds ekSle
vkx yxus dh laHkkokuk,a [ksr [kfygkuksa esa vf/kd jgrh
gS ftldk dkj.k yksxksa dh ykijokgh dks dgk tk ldrk gSA
- 97 -
uxjh; {ks=ksa esa lkWVZ lfdZV ls dk;kZy; ,oa ?kjksa esa
Hkh fctyh dh vkx yxus dh laHkkouk,a cuh jgrh gSA lkFk
gh uxjh; {ks=ksa esa xSl] LVkso] isVªksy iEiksa ij ,oa ftu
LFkyksa ij ,d lkFk cM+h ek=k esa yksx ,df=r gksrs gSa
mu LFkkuksa dks vkx dh n`f"V ls laonsu'khy ekuk tk ldrk
gSA uxjh; {ks=ksa esa vkx dh laHkkouk,a xSl ,tsUlh]
isVªksy iEi] flusek ?kj bR;kfn LFkyksa ij vf/kd ekurs gq,
budh lwph ifjf'k"V 21] 22] 23 ij layXu gSA

vkx yxus dh fLFkfr esa vfXu'keu ny dh Hkwfedk


fo'ks"k egRoiw.kZ gksrh gSA ukxkSj ftyk eq[;ky; ij vfXu
'keu foHkkx dk;Zjr gS tgka ij vkx cq>kus gsrq ,d okgu
,oa dqy 7 deZpkjh dk;Zjr gSaA blds vykok vU; vko';d
midj.k Hkh miyC/k gSA vfXu'keu foHkkx dk Qksu ua-
101] 240810 gSA tgkaa vkx yxus dh fLFkfr esa rqjUr
lEidZ fd;k tk ldrk gSA

vfXudk.M dh vU; lEHkkouk,¡

lkekU; :i ls gksus okys vfXudk.Mksa ds vfrfjDr dqN


vfXudk.M dh ?kVuk,a ,slh Hkh gks ldrh gS] ftu ij ;fn Rofjr
fu;U=.k u fd;k tk;s rks os vR;f/kd Hka;adj :i ys ldrh
gS&;Fkk& os vkS|ksfxd bdkbZ;ka tgka vR;f/kd Toyu'khy
jlk;uksa dk Hk.Mkj.k vFkok iz;ksx gksrk gSA

- 98 -
dk;Z ;kstuk

ftyk Lrj ij vkx ls fuiVus gsrq izcU/k ;kstuk rS;kj djuk


vR;Ur vko';d gS rkfd nq?kZVuk ds le; U;wure le; esa
rRijrkiwoZd dk;Zokgh djds fLFkfr dh Hk;kogrk ij vadq'k
yxk;k tk ldsA

vkx ls cpus lEcU/kh lko/kkfu;ka

fctyh &
 fctyh dh fQfVax dq'ky feL=h ¼dkjhxj½ ls gh
djok;saA
 fctyh dHkh Hkh MkbZjsDV ykbZu ls uk ysaA
 fctyh dk mi;ksx dHkh Hkh vksoj yksM uk ysaA
 fctyh dh fQfVax gsrq vkbZ-,l-vkbZ- }kjk ikl fQfVax
lkeku ;k ;a=ksa dk mi;ksx djsa
 fctyh ;k fdlh izdkj dk osfYMax djokrs le; /;ku jgsa
fd mlesa tyus okyk inkFkZ Hkjk ugh gSA
 osfYMax djokrs le; /;ku jgs fd ikl esa tyus okyk
lkeku rks ugh j[kk gSA
 ikl esa Mh-lh-ih- ,DVªhX;ww;j ;k jsr dh ckYVh
j[ksaA
 fctyh ds LVkso esa Vw fiu dk gh iz;ksx fd;k
tkosaA
 ik.Mky e.Mi ;k vLFkkbZ lHkh e.Mi esa fctyh dh
vkx bR;kfn dk iw.kZ /;ku j[kk tkosA
 fctyh ds ehVj ls vukOk';d NsM+[kkuh uk djsaA

jlksbZ ?kj &


 jlksbZ ?kj esa tyus okys inkFkksZ dk Hk.Mkj.k
ugha djuk pkfg;sA
 [kkys diM+s tSls lkM+h vkfn dk iYyw yVdkuk /;ku
uk j[kdj Åij ls phtsa mrkjukA
 jlksbZ [kqyh f[kM+dhnkj gksuh pkfg,A
 vxj ekywe gks tkos fd xSl fydst gS rks fctyh ds
fLop dks vkWu] vkWQ uk djsaA
- 99 -
 dk;Z iwjk gksus ij jsX;wysVj dks vkWQ djuk uk
HkwysA
 vxj uydh esa vkx yx jgh gks rks jsX;wysVj dks
cUn djsa ;k flys.Mj dks ckgj [khap ykosaA
 xSl dEiuh Qk;j fczxsM dks] iqfyl dks 101 ij
VsyhQksu djsaA
 xSl T;knk yhdst gks rks Åij eafty okyksa dks lwfpr
djrs gq;s jlksbZ ds lkjs f[kM+dh njokts [kksy nsaA
 jlksbZ esa ikuh ds Lizs ;k xhys dEcy dk mi;ksx
djsaA
 xSl flys.Mj ;k uydh dk le;&le; ij xSl dEiuh ls pSd
djok;sa] xSl dh uydh vkbZ-,l-vkbZ- ekdkZ gh gksuh
pkfg;sA
 jlksbZ ?kj dh Nr ij tyus okys inkFkZ uk gks] gks
rks uhps uk gksaA

xkaoksa o taxy dh vkx ds cpko


 dHkh Hkh [kqys pwYgs dks uk j[ksaA
 fpeuh] ykyVsu] ysEi vkfn dks 'kh'ks ls <d dj gh
j[ksaaA
 chM+h flxjsV vkfn ds VqdM+ks dk iw.kZ :i ls
cq>kdj gh QSaduk pkfg;sA
 fidfud eukdj vkrs le; vkx vxj tykbZ gS rks
iw.kZ :i ls cq>kdj vkosaA
 taxy ls jsy ;k cl dkj vkfn ls xqt+jrs le; tyrh
chM+h flxjsV ds VqdM+s uk QSadsA
 ?kkl [kfygku iqvky vkfn dks iw.kZ lq[kkdj <sjh
cukos ftlls dh LiksUVsfudl dEclu ls vkx yxus dk [krjk u
gksA
 ,d <sjh ls nwljh <sjh dh nwjh 60 QhV gksukA
 <sjh dh ÅapkbZ 20 QhV ls vf/kd uk gksA
 500 eu ls vf/kd <sjh uk gksukA
 [kfygku xkao ls nwj gksus pkfg, vkSj ,slh txg
gksus pkfg;s tgka ij ikuh vklkuh ls fey ldsA
 xkaoksa esa vf/kd ckMs+ vkfn ugha gksus
pkfg,A
 ckM+ ;k Qwl vkfn ij dkap ds VqdM+s vkfn ugha
QSdus pkfg;sA
- 100 -
 [kfygkuksa ;k dPps NIijksa ds ikl vkfr'kckth
ugha djsaA
 jsYos ykbZu ls i;kZIr nwjh gksukA
 [kfygkuksa esa pk; uk'rk vkfn uk cukosaA
 dPps edkuksa ;k [kfygkuksa dks cukrs le; fctyh
ds rkjksa dk /;ku j[kuk vfr vko';d gSA
 xkaoksa esa Qk;j ikVhZ dk xBu djuk pkfg;s
mudsk le; le; ij Vsªfuax o la;qDr vH;kl djokuk pkfg;sA
xkao ds chp tgka pkSiky gks ogka ij Qk;j dh LFkkiuk
tSls ?k.Vh ¼lkbZju½ chVlZ] QkoM+s cSyos dkik gqd]
ckYVh] VkpZ] LVsEi utnhdh Qk;j fczxsM ds uEcj vkfn
gksukA le; le; ij vpkud fMeksaVs'ku djuk vkfn ikuh ds
VSad gksukA

gkbZ jkbt fcfYMax ;k vikVZesaV


LVkslZ ;k ekdsZV
 fdlh Hkh fcfYMax dks cuokus ls igys ;g t+:jh gS
fd ekdsZV esa vkx yxus ij bldks cpkus ds fy, cMh
xkfM+;ka vkjke ls pkjksa rjQ ?kqe ldsaA
 ikuh dk i;kZIr LVksjst gksukA fcfYMax dksM
:M+dh }kjk iklA
 fdlh Hkh fcfYMax esa nks LVs;jdsl ¼lh<+h½
gksuk vfrvko';d gSA
 fudklh dk jkLrk lkQ lqFkjk gksA
 mlesa vkx cq>kkus ds ;a=ks tSls Lizhadyj
MsUpj] jkbZtj] gkbZMsUV ikbZUV bR;kfn dh iw.kZ
O;oLFkk gksuh pkfg;sA
 fctyh dh ikuh eksVj o Mhty iEi dh O;oLFkk
gksukA
 txg txg ij Qk;j ikbZUV dh O;oLFkk gksukA
 vikVZesUV esa jgus okyksa dk okWp M~;wVh
LVkQ dks Qk;j dh Vªsfuax gksukA
 Qk;j lfoZl ls ,u-,-lh- ysdj gh iSVªksy iEi] QSDVªh]
gksVy] vikVZesUV ekdsZV fcfYMax dk fuekZ.k djok;k
tkosA ftlls fd ogka ij i;kZIr ek=k esa ikuh dh xkfM+;ka
Hkh igqap ldsaA
 fctyh ;k VªkalQkeZj vkfn dk lgh LFkku dk p;uA

- 101 -
 iSVªksy iEi] flusek?kjksa] QSDVªh;ksa vkfn esa
le; le; ij vfXu'keu ;a=ksa dh pSfdax ;k la;qDr vH;kl
djokuk@bR;kfnA

xzkeh.k {ks=ksa esa yxh vkx ls fuiVus dh


O;oLFkk
xzkeh.k {ks=ksa esa vkx yxus ij izk;% xzkeoklh LFkkuh;
Lrj ij Lo;a gh lkewfgd :i ls vkx ij dkcw ikus dk iz;kl djrs
gSa] fdUrq lw[ks gq, rkykcksa ds dkj.k ikuh dh deh ls ;fn
os vkx dks fu;fU=r dj ikrs rks rRdky fudVLFk Qk;j
LVs'ku@Fkkuk @CykWd@rglhy @ftyk eq[;ky; ij lwpuk
nsrs gSaA ;g lwpuk vkneh Hkstdj ;k VsyhQksu ¼;fn
utnhd miyC/k gS½ ds ek/;e ls Hkstdj nh tkrh gSA

- 102 -
vkx yxus ij dk;Zokgh

;fn lwpuk lh/ks Qk;j LVs'ku ij izkIr gksrh gS rks


vfXu'keu ny rRdky ?kVuk LFky ds fy, izLFkku djsxk vkSj
lkFk gh vfXudk.M dh lwpuk lEcfU/kr Fkkuk@ rglhy @ftyk
eq[;ky; dks HkstsaxsA lwpuk dh xEHkhjrk ds ifjizs{; esa
lEcfU/kr ftyk dysDVj Lo;a LFky ij 'kh?kz igqapsaxs vkSj
jkgr dk;Z dk lapkyu izkjEHk dj nsaxsA rglhy eq[;ky; ij
lwpuk izkIr gksus ij lEcfU/kr rglhynkj tks Hkh ofj"BÙke
vf/kdkjh miyC/k gksaxs ;Fkk'kh?kz ?kVukLFky ij igqpsaxs
leLr jkgr@cpko dk;ksZa dk leUo; djsaxsA {ks=kf/kdkjh
iqfyl Hkh vfXudk.M dh lwpuk feyus ij 'kh?kzkfr'kh?kz
LFky ij igqapsaxsA fLFkfr dh xEHkhjrk ds
ewY;kaduksijkUr lkbV bejtsUlh MkbjsDVj ;g fu.kZ; ysaxs
fd tuin eq[;ky; ls fdl izdkj dh vkSj fdruh lgk;rk izkIr dh
tkuh gS vkSj rn~uqlkj ftyk dUVªksy :e ds ek/;e ls v/;{k]
^^lesfdr vkink izcU/k lfefr** dks lwfpr djsaxsA

;fn vfXudk.M dh lwpuk lh/ks ftyk eq[;ky; ij


dUVªksy :i dks izkIr gksrh gS rks dUVªksy :e ftyk dysDVj
dks lwfpr djrs gq, ;g tkudkjh izkIr djsxk fd lEcfU/kr {ks=
ds Qk;j LVs'ku ls vfXu'keu ny ?kVukLFky ds fy, izLFkku dj
x;k ;k ugha A ;fn vfXudk.M Hkh"k.k gksus dh lwpuk gS
vkSj ,slk vuqeku gksrk gS fd ftyk eq[;ky; ls vkSj vfXu'keu
ny rRdky Hkstuk vko';d gS rks ftyk eq[;ky; ls vfXu'keu
ny rRdky Hkst fn;k tk;sxka blh izdkj ;fn ftyk eq[;ky; ls
Qk;j LVs'ku dks lh/ks lwpuk izkIr gksrh gS rks vfXu'keu
ny lh/ks ?kVukLFky dks izLFkku djsxk vkSj lkFk gh ?kVuk
dh lwpuk dUVªksy :i rFkk ftykf/kdkjh@iqfyl v/kh{kd dks
nsxkA

vkx yxus ij fofHkUu foHkkxksa dh


Hkwfedk

ftyk dyDVj
 lexz leUo; ,oa i;Zos{k.k
 lwpuk dh izekf.kdrk Kkr djukA
- 103 -
 lgk;rk lkexzh dh vkiwfrZ ,oa forj.k e; udn lgk;rk
 fof/k ,oa 'kkafr O;oLFkk laca/kh leL;k,a

vfXu'keu dsUnz %& fu;a=.k d{k 240810


 vfXu'keu okguksa o dfeZ;ksZ dh miyC/krk
 vfXu'keu okguksa dk le; ij izfrLFkkiu
 lehiorhZ ftyksa ,oa vU; laLFkkuksa tSls lsuk]
isVªksfy;e ,lksfl;s'ku] iqfyl] ukxfjd lqj{kk vkfn esa
vfXu'keu okguksa dh miyC/krk lqfuf'pr djukA
 vkx ls f?kjs O;fDr;ksa dk cpko
 vU; vfXu lqj{kk lkexzh ;Fkk ykbZQ tSdsV] vkDlhtu
flys.Mj lh<h] feV~Vh ds Fksys vkfnA
 jsMØkl yk;Ul Dyc ,oa vU; xSj jktdh; laLFkkuksa ls
leUo;A
 vfXu'keu ds ;U=ksa dh miyC/krk

ukxfjd lqj{kk
 iz'kklu ,oa turk ds lkFk Rofjr lapkj O;oLFkk
 izHkkfor O;fDr;ksa dks lqjf{kr LFkku ij igqapkuk
 izHkkfor {ks= lehi ls turk@tulkekU; dks gVkuk
 vfXu 'keu gsrq izf'kf{kr Lao; lsodksa dh lgk;rk
ysuk
 fMfot+u ,oa iksLV ,oa lsDVj okMZu dks lwfpr djuk
 oSdfYid ekxZ dh O;oLFkk djuk

iqfyl
 dkuwu ,oa O;oLFkk cuk;s j[kuk
 tulkekU; dks lwfpr djus gsrq lapkj O;oLFkk
 izHkkfor {ks= ds ikl ls tu lkekU; dks gVkuk

fo|qr
 fo|qr vkiwfrZ dh leqfpr ns[kHkky
 vU; nq?kZVukvksa dks jksdus gsrq izHkkfor
{ks=ksa dh fctyh dkVuk

tu LokLF; vfHk;kaf=dh foHkkx


 fu;fer ,oa vU; L=ksrksa ls ty dh mfpr vkiwfrZ
- 104 -
 vfXu'keu okguksa gsrq vfrfjDr ty dh miyC/krk

eq[; fpfdRlk ,oa LokLF; vf/kdkjh


 izkFkfed mipkj
 jktdh; ,oa futh vLirkyksa ls lEidZ djuk
 ihfM+rksa dks le; ij vLirky igqapkuk
 vkS"kf/k;ksa dh O;oLFkk djuk
 esfMdy LVksj@Fkksd ,oa [kqnjk foØsrkvksa ls
lEidZ djuk
 fpfdRldksa ,oa isjk esfMdy LVkWQ dh miyC/krk

xSj jktdh; laxBu


 izfrc) Lo;alsodksa dh miyC/krk djkuk
 jkgr f'kfoj yxkuk
 lgk;rk lkexzh dk forj.k

i'kqikyu
 i'kq fpfdRlky;ksa ls lEidZ djuk
 i'kq/ku dh ns[kHkky gsrq miyC/k dfeZ;ksZ dks
dk;Zjr djuk

uxj ifj"kn
 jkgr f'kfoj ¼jsu clsjk½ dk izcU/ku
 VsaV gkml dh O;oLFkk djuk
 izHkkfor {ks=ksa dh leqfpr lQkbZ O;oLFkk ,oa
LokLFkdj fLFkfr;ksa dh ns[kHkky
 jkgr f'kfoj gsrq fo|ky;ksa ,oa vU; cM+s izfr"Bkuksa
dh lwph

[kk| ,oa ukxfjd vkiwfrZ


 O;kikfj;ksa o gyokb;ksa ls lEidZ dj Hkkstu dh
O;oLFkk djuk
 Hkkstu iSdsV ,oa jkgr lkexzh dk forj.k
 jkgr lkexzh gsrq Lao; lsodksa ds lkFk leUo;
 jkgr lkexzh ds ,d iSdsV esa j[kh tkus okyh lkexzh
lqfuf'pr djuk ¼lwph ifjf'k"V 32½

- 105 -
vkx yxus ij D;k djsa] D;k u djsa

D;k djsa %&


 vkx yxus ij Qksu uEcj 101 ij rqjUr vfXu'keu
foHkkx dks lwfpr djsaA
 fcfYMax esa vkx yxus ij yksxksa dks fudkyus ds
fy, ges'kk lhf<+;ksa dk iz;ksx djsaA
 tc ;g fuf'pr gks tk;s fd vfUre vkneh Hkh ckgj vk
x;k gS rks njoktk can dj nsaA
 fcfYMax esa vkx yxus ij rqjUr ckgj [kqys LFkku ij
igqap tk;saA
 vxj laHko gks rks ukd o eqag dks xhys diM+s ls
<d ysaA
 lko/kkuhiwoZd funsZZ'kdrkZ ds vkns'kksa dk
ikyu djsaA
 vxj vkx yxus ij fdlh dfBu ifjfLFkfr dk lkeuk djuk
iM+ jgk gS rks vius dejs esa gh jgsaA
 usr`RodrkZ dks fcfYMax NksM+us ls igys ;g
lqfuf'pr dj ysuk pkfg, fd ?kVuk LFky ij dksbZ Hkh
vkneh vUnj u jg x;k gksa ;gka rd fd mls ckFk:e dh Hkh
tkap dj ysuh pkfg,A

D;k u djsa %&


 xSl LVkso] fctyh ds midj.k o cVu dke esa u ysaA
 vkx yxus ij edku dh Nr ij u tk;saA
 fy¶V dk iz;ksx u djsaA

ifjokj ds lHkh lnL;ksa dks vkx ls fuiVkus ds fy,


izf'k{k.k nsaA

- 106 -
5-6 jklk;fud ,oa vkS|ksfxd nq?kZVuk,¡
rhoz vkS|ksfxd fodkl ds ifjis{; esa vkS|ksfxd ,oa
jklk;fud {ks= esa nq?kZVukvksa dh laHkkouk,¡ c<+ jgh
gSaA dqN cM+h nq?kZVuk,¡ tSls % Hkksiky xSl dkaM
vkSj vfXu ,oa foLQksVd {ks=ksa dh nq?kZVuk,¡ vge gSA
lqj{kkRed n`f"V ls xq.koÙkkiw.kZ e'khuksa] izf'kf{kr
etnwjksa vkSj xgu ekin.Mksa ds ekud laLFkkiu dh
vko';drk gSA lalkj esa lokZf/kd vkS|ksfxd nq?kZVuk,a
Hkkjr esa gksrh gSA bu nq?kZVukvksa dks Vkyus ds fy,
m|ksxksa esa vkUrfjd ,oa ckg~; nksuksa izdkj dh
;kstuk,a cuuh pkfg, rFkk lkFk gh ekWd fMªy dk gksuk
Hkh vko';d gSA

izHkko %&
vkS|ksfxd nq?kZukvksa ds lEHkkfor izHkko fuEufyf[kr
gSaA
 tku dh {kfr
 ?kko gksuk vFkok vkx ls tyuk
 tgjhys nzoksa@xSlksa ls chekj gksuk
 eky dh {kfr

ukxkSj ftyk gkykafd dksbZ vkS|ksfxd ftyk ugha gS


fdUrq ;gka ij eq[; :i cM+s m|ksxksa esa ekjcy] pwuk]
ued vkSj lheasV m|ksx NksVs m|ksxksa esa vkjk e'khu]
yksgk ihry mRiknu] yksgs ds midj.k] cQZ fuekZ.k ,oa
vukt filkbZ rFkk e?;e m|ksxksa esa [kknh] ckalcsar] rsy]
peZ] nky] lkcqu] yqgkjh lqFkkjh] bR;kfn gSaA ftyk
iz'kklu ds }kjk dqN pqfuank m|ksxksa esa vkink gksus
dh laHkkouk,a O;Dr dh gSaA ftudh lwph ifjf'k"V 30 ij
layXu gSA
m|ksxksa esa gqbZ nq?kZVukvksa dk laf{kIr fooj.k
uhsps nh x;h rkfydk ls Li"V gksrk gSA
dkj[kkuksa esa nq?kZVuk,a
o"kZ nq?kZVukvksa ds izdkj ;ksx
?kkrd v?kkrd
1992&93 & & &
1993&94 1 & 1
1994&95 1 34 35

- 107 -
1995&96 2 10 12
1996&97 1 & 1

- 108 -
5-7 rki?kkr ,oa 'khr gok,¡

rki?kkr ¼yw½
jktLFkku jkT; esa rki?kkr ,oa 'khr?kkr nksuks izdkj dh
vkinkvksa dh lEHkkouk,a ;gk¡ dh tyok;q ds dkj.k ns[kh
tkrh gS lkFk gh eksVh ckyw Hkwfe dh fo'ks"krk gS fd
xehZ ds ekSle esa ckyw 'kh?kz xeZ gksdj de ncko ds
{ks=ksa dk fuekZ.k djus ds QyLo:i xeZ o rhoz gok;sa
izokfgr gksrh gSa ftls LFkkuh; Hkk"kk esa ^yw* dgk tkrk
gS ogha nwljh vksj 'khr _rq esa ckyw feV~Vh okys
{ks=ksa esa vf/kd B.M ikbZ tkrh gSA

ekpZ ls twu dk le; ,slk gS tc rkieku esa fujUrj o`f)


gksrh gS vkSj ebZ o twu o"kZ dk lokZf/kd xeZ fgLlk
gksrk gSA ebZ esa ek/; nSfud vf/kdre rkieku 39-70 ls-
vkSj ek/; nSfud U;wure rkieku 24-30 ls- jgrk gSA twu esa
jkf= dk rkieku ebZ dh vis{kk vf/kd gksrk gSA xehZ ds
ekSle esa /kwy Hkjh xeZ gok,a pyrh gsa ftlls cspSuh
c<+ tkrh gS o xehZ cgqr Hkh"k.k gks tkrh gSA fdlh&fdlh
fnu vf/kdre rkieku 440 ls ;k 450 ls rd igqap tkrk gSA

rki?kkr ds y{k.k
 vR;f/kd ilhuk vkuk
 fljnnZ gksuk
 mYVh gksuk
 th fepykuk
 vkyL; vkSj Fkdku
 'kjhj ds rkieku dk c<+ tkuk

rki?kkr ls cpko ds mik;


 xeZ ekSle esa ?kj ls ckgj /kwi esa u tk;ssA
 vxj ?kj ls ckgj tkosa rks flj ij ixM+h ;k eksVk oL=
yisV ysaA
 vf/kd ek=k esa ty dk lsou djsaA
 Hkkstu djds gh ?kj ls ckgj fudysa] Hkw[ks isV u
fudyasA

- 109 -
 vxj O;fDr rki?kkr ls ihfM+r gks rks 'kjhj ds pkjks
rjQ fxyh iV~Vh yisV nsa o ia[kk djsaA
 O;fDr dks vkjke djus nsaA
 ;fn O;fDr ikuh dh mfYV;k¡ djs ;k mldh psruk esa
cnyko vk;s rks mls dqN Hkh [kkus o ihus dks u nsaA
 O;fDr dks xeZ LFkku ls gVkdj BaMs LFkku ij ys
tk;saA
 vxj rax diM+s gksa rks mUgsa <hyk dj nsa vFkok
gVk nsaA
 de [kkuk [kk;s vkSj vf/kd ckj [kk;saA vf/kd vkSj
Hkkjh [kkuk ipkus esa dfBu gksrk gS vkSj 'kjhj esa
vkrafjd rkieku dks c<+krk gSA ftlls fLFkfr vf/kd xEHkhj
gks tkrh gSA
 ;fn rch;r T;knk [kjkc gks tkos rks rqjUr fpfdRld ds
ikl ys tkosaA
 vf/kd izksVhu okys [kus ls ijgst j[ksa tSls ekal o
esos tks 'kkjhfjd rki c<+krs gSaA
 [kqys esa dk;Z djus okys etnwjksa ds dk;Z djus dk
le; lqcg vkSj 'kke gksuk pkfg,A

ftyk iz'kklu dh ftEesnkjh


 yksxksa dks rki?kkr ds fy, tkx`r cukus fd bldk
izHkko D;k gksrk gS rFkk D;k djs] D;k uk djs dh tkudkjh
iznku djsa] tks Åij crk;h x;h gSA
 fpfdRlk laLFkkvksa dks rki?kkr ls fuiVus ds fy,
iwoZ esa rS;kj jgus dh psrkouh nsukA
 lapkj ek/;e ds tfj;s turk dks f'kf{kr djukA
 nksigj ds le; gksus okys lekjksgksa] tgk¡ vf/kd
yksx ,df=r gks] dks jksdk tkuk pkfg,A
 rki?kkr esa D;k djsa] D;k uk djsa gsrq yksxksa dks
fo|ky;ksa] 'kS{kf.kd dk;kZy;ksa ,oa lkoZtfud LFkyksa ij
tkx`r djsaA

'khry rjaxs
vk/ks uoEcj ds ckn tuojh rd fnu vkSj jkr nksuksa ds
rkieku esa rsth ls fxjkoV vkrh gSA tuojh esa] tks fd lcls
B.Mk eghuk gksrk gS ek/; nSfud vf/kdre rkieku 22-0 0 ls-
o ek/; nSfud U;wure rkieku 5-80 ls- jgrk gSA 'khrdky ds
- 110 -
nkSjku tc mRrjh Hkkjr ls gksdj xqtjus okys ekSle lEcU/kh
fo{kksHkksa ds QyLo:i 'khr ygjsa bl ftys dks izHkkfor
djrh gSa rks ml le; U;wure rkieku ikuh ds teko fcUnq ls
nks ;k rhu fMxzh uhps rd Hkh pyk tkrk gSA

yksxksa dks D;k tkudkjh nh tkuh pkfg, \


 T;knk rgksa ds diM+s igus vkSj vius flj dks <d dj
j[ksaA
 irys diM+ksa dh T;knk ijrsa] ,d xeZ diM+s dh ctk,
T;knk xeZ gksrk gSA
 xeZ djus ds fy, loZJs"B mik;] flj dks <ddj j[kuk gSA
ckgj tkus ij ;fn vki dk¡ius yxs ;k Fkdku eglwl djsa] ;k
vkidh ukd] vaxqfy;k¡] ,fM;k¡ BaMh gks tk, rks tYnh ls
Hkhrj pys tk,¡A
 ekSle dh fLFkfr ls lok/kku jgsaA ekSle ,dne ls cny
ldrk gSA rkieku rsth ls fxj ldrk gS\ BaMh gok c<+ ldrh
gS ;k cQZ fxj ldrh gSA
 i'kqvksa dks <ds gq, LFkku esa j[ksaA ikuh dk
bartke djsaA lnhZ esa T;knkrj i'kqvksa dh ekSrsa laØe.k
ls gksrh gSA
 vuko';d Hkze.k dks jksdsaA ?kj ds Hkhrj lokZf/kd
lqjf{kr LFkku jgrk gSA
 le; ij Hkkstu djsaA Hkkstu 'kjhj esa xehZ mRiUu
djrk gSA
 laØe.k jksdus ds fy, is; ysaA xeZ is; tSls fd pkoy
dk ikuh ;k lUrjs dk twl ysaA dsfQu o efnjk ls ijgst djsaA
 vR;f/kd BaMh 'okal ls cpus ds fy, eq¡g dks <d dj
j[ksa] xgjh lkal u ysa vkSj de cksysaA
 lw[ks jgsaA xhys diMs++ rqjUr cny ysa D;ksafd ;s
xehZ dks 'kjhj ls tYnh ckgj dj nsrs gsaA
 xeZ dacy ;k pn~nj bLrseky djsaA

ftyk iz'kklu dh ftEesnkjh


 t:jrean o ?kjghu O;fDr lokZf/kd laonsu'khy gksrs
gSa mudks ftyk iz'kklu 'kj.k LFky nsosaA
 xjhc] cslgkjk yksxksa ij /;ku nsa tks cl LVs.M]
jsYos LVs'ku cktkjksa vkfn [kqys LFkkuksa ij 'kj.k ysrs

- 111 -
gSa mUgsa xeZ LFkkuksa esa txg nsa ;k lkeqnkf;d
dsUnzksa esa j[ksa vkSj t:jr dk lkeku miyC/k djkosaA
 dacy vkSj Hkkstu ckaaVsA
 x'r ij eksckby Vhesa yxkbZ tkuh pkfg,] tks
yksxksa dks t:jr ds le; enn dj ldsA

- 112 -
ifjf'k"V 1 ftyk Lrjh; vf/kdkfj;ksa ds
rglhy
nwjHkk"k ua- dh lwph MhMokuk
20003
nwjHkk"k uEcj
Ø- in ,oa foHkkx dk dksM eksckbZy
uke vf/kdkjh dk;kZ fuokl ua-
la- uke y; u-
1 Jh jktu fo'kky ftyk dyDVj] ukxkSj 241444 241555 01582 96022-44777
2 Jh lqjs'kpUnz vfr- dyDVj] ukxkSj 240877 240839 01582 94141-08060
Jh Nxuyky vfr- dyDVj]
3 221265 220380 01580 94143-49119
xks;y MhMokuk
dq izfr"Bk mi[k.M vf/kdkjh]
4 SDM N 240828 240818 01582 77427-87204
fiykfu;k ukxkSj
mi[k.M vf/kdkjh]
5 Jh lksguyky 220017 220024 01590 94143-42362
esM+rk
Jh cynso izlkn mi[k.M vf/kdkjh]
6 220027 223733 01580 97843-52031
'kekZ MhMokuk
Jh jktsUnzflag mi[k.M vf/kdkjh]
7 270124 271081 01589 94141-45757
pkankor ijcrlj
Jh eksguyky mi[k.M vf/kdkjh]
8 272030 - 01583 94144-65519
tkV tk;y
Jh fjNiky flag mi[k.M vf/kdkjh]
9 223661 - 01587 94147-32101
cqjMd Msxkuk
Jh lqjs'k pUn mi[k.M vf/kdkjh]
10 246023 242612 01588 99280-81092
tkV edjkuk
mi[k.M vf/kdkjh]
11 Jh ijljke eh.kk 262926 - 01586 98293-45921
ukaok
Jh eqjkjhyky mi[k.M vf/kdkjh]
12 225732 225731 01581 94149-01117
'kekZ ykMuWw
Jh jkds'k mi[k.M vf/kdkjh]
262205 262207 01585 94140-69832
xqIrk f[kaolj
Jh eksguyky mi[k.M vf/kdkjh] 94142-52652
13 240292 01590
[kVukofy;k fj;kacMh 99503-29812
Jh egsUnz mi[k.M vf/kdkjh]
14 94602-21144
eh.kk dqpkeuflVh
Jh vthcqy glu lgk;d dyDVj eq-
15 241056 01582 94133-86786
xkSjh ukxkSj
16 Jh nkukjke rglhynkj] ukxkSj TDR NGR 240878 240878 01582 94609-50257
Jh 'kadjflag
17 rglhynkj] eq.Mok MDW
jkBkSM
Jh vkseizdk'k
18 rglhynkj] tk;y JYL 272330 272330 01583 94601-66117
oekZ
Jh vkseizdk'k
20 rglhynkj] [khaolj KHINW 262352 - 01585 89556-37792
'kekZ
22 Jh ujs'k jk;tknk rglhynkj] esM+rk MTC 220128 220128 01590 98290-56434
24 rglhynkj] Msxkuk DGN 222002 222002 01587
26 Jh ';ksjke oekZ rglhynkj] MhMokuk DDN 220003 220003 01580 94145-40927
27 Jh xq:izlkn raoj rglhynkj] ijcrlj PBR 270144 270144 01589 99285-71344
28 Jh guqeku rglhynkj] edjkuk MKN 243221 243221 01588 99833-74899
- 113 -
izlkn eh.kk
Jh vknqjke es?
29 rglhynkj] ykMuWw LDN 226052 226052 01581 94130-75435
koky
Jh fo'okfe=
30 rglhynkj] ukaok NWN 262623 262623 01586 97994-65011
eh.kk
vfHkyk"kk
31 rglhynkj] dqpkeu KTC 221341 221341 01586 94147-74331
iqfu;k
Jh egkohj
32 rglhynkj] fj;kacM+h RYN 240275 01590 99504-62437
[khapM
rglhynkj fuokZpu
33 SK 77269-59550
Jh tyflag ukxkSj
Jh dY;k.kflag rglhynkj Hkw-v-
34 94136-11986
eh.kk ukxkSj
35 Jh lqfuy dqekj mi iath;d] ukxkSj SR NG 1582 86967-85533
Jh xksjh'kadj
36 mi iath;d] esM+rk SR MTC 208166 1590 94139-25876
'kekZ
37 fjDr mi iath;d] dqpkeu
Jh xksfoUnjke
38 uk;c rglhynkj] lkatw SANJU 243144 1587 94146-64003
cxfM;k
39 Jh t;flag uk;c rglhynkj] ihyok PILWA 201594 1589
uk;c rglhynkj]
40 Jh rqyNkjke BHERUN 247353 1587
HkS:Unk
uk;c rglhynkj]
41 Jh euksgjflag MOLASE 240444 1580 94142-18481
ekSyklj
Jh /kUukjke
42 uk;c rglhynkj] Msg DEH 276128 1583 94136-81171
xksnkjk
uk;c rglhynkj]
43 Jh uUnjke BHAKRI 98298-22479
Hkdjh
uk;c rglhynkj] CHHOTI
44 Jh gfjflag ;kno 94142-73823
NksVh [kkVw KHATU

uk;c rglhynkj]
45 Jh eksguyky GACHHIP
xPNhiqjk
Jh xlhM;kjke uk;c rglhynkj]
46 NIMBI JO 88758-17998
cSjok fuEch tks/kk
Jh jktsUnzizlkn
47 jktLo vihy vf/kdkjh] 241478 240435 01582 94144-14821
feJk
fodkl foHkkx
48 Jherh fcUnw ftyk izeq[k] ukxkSj 240736 241073 01582
94142-93956
pkS/kjh
49 Jh jkeLo:i eq[; dk; vf/k] ft-i-] CEO 246750 240248 01582 94144-22287
ukxkSj
50 Jh fcgkjhyky vfr-eq dk vf/k-] ftyk ACEO 240736 240852 01582 94147-72607
eh.kk ifj"kn
51 Jh y{e.kjke fodkl vf/kdkjh] ia- BDO NG 240711 01582 98281-39379
csfuoky l-] ukxkSj
52 95303-07630
Jh jkts'k oekZ fodkl vf/kdkjh] ia- MDW 283036 01584 95303-07619
dkok lgk vfHk l-]ew.Mok VA
53 Jh nhucU/kq fodkl vf/kdkjh] ia- JYL 272323 01583 99820-20663
fljksfy;k l-]tk;y
- 114 -
54 fodkl vf/kdkjh] ia-
Jh lUns'k ikjklj MTC 220043 01590 98876-27505
l-]esM+rk
55 fodkl vf/kdkjh] ia-
Jh Hkjrflag DGN 222028 01587 96729-66999
l-]Msxkuk
56 Jh ukjk;.k yky fodkl vf/kdkjh] ia- RYN 240025 01590 94143-47623
tkV l-]fj;ka
57 MkW
fodkl vf/kdkjh] ia-
xksikyflag MKN 240258 98294-74233
cksVfy;k
l-]edjkuk
58 fodkl vf/kdkjh] ia-
js[kk xksM PBR 270126 01589 94609-90699
l-]ijcrlj
59 Jh txnh'k jk; fodkl vf/kdkjh] ia- KTC 220072 01586 94144-92580
dkok l-]dqpkeu
50 fodkl vf/kdkjh] ia-
Jh usrjke eh.kk DDN 220026 01580 99292-94712
l-]MhMokuk
60 fodkl vf/kdkjh] ia-
Jh lqesjflag LDN 226054 01581 94144-22828
l-]ykMuwa
iqfyl foHkkx
61 Jh ,p-th- iqfyl v/kh{kd]
242464 242454 01582 94143-58460
jk/kosUnz ukxkSj QS 246465
62 Jh I;kjsyky vfr- iqfyl v/kh{kd]
240806 240896 01582 94141-80051
f'kojku ukxkSj
63 Jh jkedqokj vfr- iqfyl v/kh{kd]
220327 220180 01580 94143-02442
dLok MhMokuk
64 Jh jktsUn izlkn vfr- iqfyl v/kh{kd] 241229
240353 01582 94140-65201
eh.kk Hkz"Vk fu-C;wjks 240666
vU; foHkkx
65 Jh eqds'k dks"kkf/kdkjh] 244863 243699 01582 96026-01564
TO
dqekj ukxkSj
66 Jh 'kSysUnz ftyk jln vf/kdkjh] 94145-31930
DSO 240834 01582
nsoMk ukxkSj
67 mi funs-] thih,Q 93512-72900
Jh v'kksd tSu 240487 - 01582
ukxkSj
68 mi funs] efgyk ,o
290203 01582
cky fo-
69 lgk- vk;qDr] Je 98297-88036
Jh fdj.kflag LABOUR 240848
foHkkx] ukxkSj
70 Jh osnizdk'k mi ou laj{kd]
241046 242049 01582 94601-86488
xqtZj ukxkSj
71 eq[; vk;kstuk
Jh felkjke iztkir 240137 - 01582 94144-68779
vf/kdkjh] ukxkSj
72 Jh gjthjke mi funs- d`f"k
240859 01582 94146-23409
pkS/kjh foLrkj] ukxkSj
73 Jh fot; flag okf.k- dj vf/k] 240755 01582
98294-66641
Mkxksj ukxkSj
74 Jh cyoar flag okf.k- dj vf/k] 240179 - 01588 94602-04001
edjkuk
75 Jh fot; ftyk tu lEidZ 240816 240398 01582 97722-03155

- 115 -
[k.Msyoky vf/k]ukxkSj
76 MkW- th ,y la;qDr funs-] i'kq DD ANIM 240731 244045 94146-64900
yq.kh;k ikyu fo] ukxkSj
77 mi funs-] i'kq ikyu
Jh fnus'k 'kekZ 240731 244045 01582 94141-39307
foHkkx]ukxkSj
78 Jh o`ts'k mi jftLVªkj]
240742 01582 82394-53587
HkkVh dkWijsfVo] ukxkSj
79 Jh ukjk;.kjke ftyk lwpuk&foKku 245806 01582 94142-44408
lhjoh vf/kdkjh]
80 lgk- funs'kd
240773 245627 01582
Lkkaf[;dh ukxkSj
81 lgk- funs- yksd
Jh fd'kuyky 240997 01582 94134-38046
vfHk;kstu] ukxkSj
82 egkizca/kd] ftyk m|
Jh iq.kZpUn GM DIC 240871 240860 01582 88246-35101
ksx dsUnz] uk
83 Jh izsejkt ftyk ifjogu vf/kdkjh]
240540 241060 01582 94146-13106
[kUuk ukxkSj
84 Jh exukjke ftyk ifjogu vf/kdkjh]
01580 94144-67061
pkS/kjh MhMokuk
85 Jh lqokyky ftyk lekt dY;k.k
240798 01582 94133-55333
igkfM;k vf/k-]ukxkSj
86 Jh ftrsUnzflag ftyk vkcdkjh 95303-96130
240019 242119 01582
jkBkSM vf/kdkjh] ukxkSj 94140-21677
87 Jherh iq"iyrk ftyk lk{kjrk lrr~
246211 - 01582 94613-50684
O;kl f'k{kk vf/k]
88 MkW- lh ,l ,e-Mh-uk-ft-nqX/k
240783 01582 94140-02228
[kkslyk lg-la?k fy0
89 Jh >aojyky usg: ;qok dsUnz 242335 - 01582 94142-65442
iaokj ukxkSj
90 Jh ekaxhjke lgk izca] jkt- foRr 01582
240744 94140-97654
e.Mkor fuxe] ukxkSj
91 mi izca/kd] jkt- foRr
Jh jktdqekj 241102 241104 01588 94140-97688
fuxe]edjkuk
92 duZy Hkkxkjke ftyk lSfud d- vf/k- SAINIK B
240776 - 01582 091657-86323
Njax ukxkSj
93 estj euksgjflag ftyk lSfud dY;k.k
223729 01590 9413965858
jkBkSM+ vf/k- MhMokuk
94 Jh ch-vkj- eq[; izca/kd]
240782 01582 095496-53186
csMk jksM+ost ukxkSj
95 eq[; izca/kd] 095496-53183
Jh usekjke
jksM+ost 222474
iqfu;k
MhMokuk
96 ofj"B {ks=h; 94140-41449
Jh ch vkj
izca/kd] jhdks] 241094 240166 01582
pkSgku
ukxkSj
97 Jh Hkwjkjke ftyk jkstxkj vf/kdkjh 240882 - 01582 94144-14745
xksnkjk ukxkSj
98 Jh larks"k lfpo] d`f"k e.Mh] 240849 - 01582 98291-41731

- 116 -
dqekj ukxkSj
99 Jh Hkaojkjke [ksy vf/kdkjh] 242854 245678 01582
fl;kx ukxkSj
10 izca/k funs-,oa
0 Jh fo|k/kj fMIVh jftLVªkj] 240434
242127 01582 94142-13589
xksnkjk ukxkSj lsUVªy dk] 240327
cSad] ukxkSj
10 Jh }kjdknkl yhM cSad vf/kdkjh]
1
240351 01582 98291-04592
uscukuh ukxkSj
10 lfpo] Hkwfe fo
2 Jh i`Fohiky flag 241104 240904 01582 94141-18800
cSasd 240856
10 ftyk fodkl eSustj
3 Jh th-,l- 'kekZ 246235 245459 01582 98285-66101
ukckMZ
10 egkizca/kd] nwj
4 Jh pkSgku 244700 244800 01582 94140-01662
lapkj] ukxkSj
10 MkW-
5 eq[; fpfd- ,oa Lok-
v'kksddqekj 240844 240389 01582 87640-20179
vf/k 100
;kno
10 MkW iznhi izeq[k fpfdRlk 242985
6 94141-16722
xqIrk vf/kdkjh] jkt 01582
90018-98051
fpfdRlky;] ukxkSj
tynk; foHkkx
10 Jh t;flag v/kh{k.k vfHk;Urk]
7 240780 240565 01582 97999-86742
pkS/kjh ukxkSj 241758
10 Jh f'kothjke vf/k'kk"kh
8 240892 240847 01582 92148-52560
oekZ vfHk;Urk] ukxkSj
10 vf/k'kk"kh
9 Jh vtqZujke
vfHk;Urk] 220065 220066 01590 99822-36500
yq.kk
esM+rkflVh
11 vf/k'kk"kh
0 Jh nkmn vyh vfHk;Urk] 220346 220347 01580 94145-48311
MhMokuk
11 vf/k'kk"kh
1 Jh ujs'k flag MKN 241353 241496 01588 99289-10820
vfHk;Urk] edjkuk
ukxkSj fyQV ifj;kstuk
11 Jh dSyk'k pan v/kh{k.k vfHk;ark]
2
240874 240565 01582 98294-77768
xks;y vfHk;ark
11 vf/k'kk"kh
3 Jh ts-ds- pkj.k XEN 240874 01582 94144-26189
vfHk;ark] ukxkSj
11 Jh 'kadjyky lgk;d vfHk;ark]
4
AEN 240874 01582 94145-48044
yksfg;k ukxkSj
[kfu foHkkx
11 [kfut vfHk;Urk] 96100-05000
5 Jh euh"k oekZ 240038 241572 01582
ukxkSj 94140-21058
11 [kfut vfHk;Urk]
6 Jh vkj ,l cykjk ME MKN 241518 01588 94143-25479
edjkuk
flapkbZ foHkkx

- 117 -
11 vf/k'kk"kh vfHk-]
7 Jh izHkqn;ky flapkbZ [kaM] 220392 01590 94145-48904
esM+rk
lkoZtfud fuekZ.k foHkkx
11 Jh vkj ds v/kh{k.k
8 240309 240096 01582 077424-76607
>ha>kk vfHk;Urk] ukxkSj
11 Jh vkj-ih-
9 Vh , Vw ,l bZ
fe/kkZ
12 vf/k'kk"kh
0 Jh Jo.k dqekj XEN NGR 240861 99822-22869
vfHk;Urk] ukxkSj
12 Jh ih vkj vf/k'kk"kh
1 94601-77966
[kqfMoky vfHk;Urk] Msxkuk
12 v/kh{k.k 01590
2 Jh ,u-,l- eh.kk vfHk;ark] 220203 94133-13437
MhMokuk
12 vf/k'kk"kh
3 Jh vkj ih
vfHk;Urk] DDN 220203 220432 01580 94140-23122
cqudj
MhMokuk
12 Jh cLrhjke vf/k'kk"kh MTC 220396 220425 01590
4 MhMsy vfHk;Urk] 94143-46451
esM+rkflVh
12 Jh Mh-ds vf/k'kk"kh
5 270718 270717 01589 94140-03317
JhokLro vfHk;Urk] ijcrlj
12 vf/k'kk"kh
6 Jh nhokdj
vfHk;Urk] KTC 222336 01586 94600-00853
HkVV dqpkeuflVh
fo|qr forj.k fuxe fy0
12 v/kh{k.k vfHk;Urk] 240811 94140-04076
7 Jh ,e ,y eh.kk 240046 01582
ukxkSj 246060 96604-67575
12 Vh, Vw v/kh{k.k
94133-91684
8 vfHk
12 Jh okbZ ih vf/k vfHk] ¼vks-,.M
9 240803 240862 01582 94133-91680
flag ,e½ ukxkSj
13 vf/k
0 Jh lrohj flag vfHk;Urk]¼th-,l-,l- 240888 246789 01582 94140-61443
220½
13 vf/k'kk"kh
1 Jh ekaxhyky
vfHk;Urk] 220806 220077 01590 94133-91681
pkS/kjh esM+rkflVh
13 Jh ch ,y vf/k'kk"kh
2 223203 223202 01588 94133-91682
tkafxM vfHk;Urk] edjkuk
13 vf/k'kk"kh
3 Jh vkj ch flag 221303 221101 01580 94133-91683
vfHk;Urk] MhMokuk
13 vf/k'kk"kh
4 Jh ,l vkj
vfHk;Urk] 94140-68163
nkuksfn;k dqpkeuflVh
f'k{kk foHkkx
13 ftyk f'k{kk vf/kdkjh 240738 241738 01582

- 118 -
5 ¼ek/;-&1½
13 ftyk f'k{kk vf/k
6 241669 241738 01582
¼ek/;-&2½ ukxkSj
13 ftyk f'k{kk
7 pUnzdyk
vf/kdkjh ¼izk-k½ DEO ELE 242093 240445 01582 94143-10402
'kekZ
ukxkSj
13 Jherh iq"iyrk ftyk lk{kjrk lrr~ 246211 - 01582 94613-50684
8 O;kl f'k{kk vf/k]
10&11&14 uxjikfydk e.My
vk;qDr] uxjifj"kn] 01582 240810 290790 96497-40093
Jh iksdjjke EO NGR
139 ukxkSj 76651-14380
140 Jh jkejru uxjikfydk] ew.Mok MDW 01584 283037 94625-61547
141 Jh Jo.kjke uxjikfydk] esM+rk MTC 01590 220012 97832-71344
142 lqJh dhfr uxjikfydk] dqpsjk KUCHERA 1584 280028 94613-51047
lqJh 'kehe uxjikfydk] 01580 220086
DDN 75974-82567
143 MhMokuk
Jh Hkxokuflag 01581 226050
uxjikfydk] ykMuw LDN 222050 94131-12511
144 jkBkSM
Jh yfyr flag 01589 270141
uxjikfydk] ijcrlj PBR 87640-64929
145 jkBkSM
Jh izdk'k 01588 240107
MwMh Jh 241380 94139-93696
uxjikfydk] edjkuk MKN
,s-ds- yksgjk l 94131-33153
146 vfHk
Jh fd'kuyky 01586 263157
uxjikfydk] ukoka NWN 92520-66172
147 dqekor
Jh lquhy 01586 220022
uxjikfydk] dqpkeu KTC 94135-81690
148 pkS/kjh

Jh vks-ih- esustj] lfdZV gkÅl]


240898 01582 94137-48123
149 catkjk ukxkSj

- 119 -
ifjf'k"V 2 ok;jysl LVs'kuksa dh lwph
ftys es yxs gq, ok;jySl lSV dh lwph
dz-la- uke dsUnz@vf/kdjh LFkkfir lSVks dh
la[;k
1 ftyk dysDVj ukxkSj 2
2 ftyk iqfyl v/kh{kd ukxkSj 2
3 vfr- iqfyl v/kh{kd ukxkSj 1
4 vfr- iqfyl v/kh{kd MhMokuk 1
5 o`rkf/kdkjh ukxkSj 1
6 o`rkf/kdkjh tk;y 1
7 o`rkf/kdkjh esMrk flVh 1
8 o`rkf/kdkjh MhMokuk 1
9 o`rkf/kdkjh edjkuk 1
10 o`rkf/kdkjh dqpkeu flVh 1
11 o`rkf/kdkjh ,l-lh- ,l-Vh lSy 1
ukxkSj
12 o`rkf/kdkjh Msxkkuk 1
13 Fkkukf/kdkjh ukxkSj 1
14 Fkkukf/kdkjh Jh ckykth 1
15 Fkkukf/kdkjh [khoalj 1
16 Fkkukf/kdkjh Hkko.Mk 1
17 Fkkukf/kdkjh ikapkSMh 1
18 Fkkukf/kdkjh tk;y 1
19 Fkkukf/kdkjh lqjikfy;k 1
20 Fkkukf/kdkjh jksy 1
21 Fkkukf/kdkjh eq.Mok 1
22 Fkkukf/kdkjh [kkVwcMh 1
23 Fkkukf/kdkjh esMrk flVh 1
24 Fkkukf/kdkjh esMrk jksM 1
25 Fkkukf/kdkjh xksVu 1
26 Fkkukf/kdkjh iknwdyka 1
27 Fkkukf/kdkjh Fkkoyk 1
28 Fkkukf/kdkjh Msxkuk 1
29 Fkkukf/kdkjh dqpsjk 1
30 Fkkukf/kdkjh MhMokuk 1
31 Fkkukf/kdkjh ykMuwa 1
32 Fkkukf/kdkjh tloUrx< 1
33 Fkkukf/kdkjh ekSyklj 1
34 Fkkukf/kdkjh [kqu[kquk 1
35 Fkkukf/kdkjh edjkuk 1
36 Fkkukf/kdkjh ijcrlj 1

- 120 -
37 Fkkukf/kdkjh ihyok 1
38 Fkkukf/kdkjh xPNhiqjk 1
39 Fkkukf/kdkjh dqpkeu 1
40 Fkkukf/kdkjh ukaok 1
41 Fkkukf/kdkjh ekjksB 1
42 Fkkukf/kdkjh fprkok 1
43 Fkkukf/kdkjh efgyk Fkkuk 1
44 izHkkjh ;krk;kr ukxkSj 1
45 ftyk dyDVj ukxkSj 1
46 vfr-ftyk dyDVj ukxkSj 1
47 vfr-ftyk dyDVj MhMokuk 1
48 mi[k.M vf/kdkjh ukxkSj 1
49 mi[k.M vf/kdkjh tk;y 1
50 mi[k.M vf/kdkjh esMrk flVh 1
51 mi[k.M vf/kdkjh Msxkuk 1
52 mi[k.M vf/kdkjh MhMokuk 1
53 mi[k.M vf/kdkjh ykMuwa 1
54 mi[k.M vf/kdkjh edjkuk 1
55 mi[k.M vf/kdkjh ijcrlj 1
56 mi[k.M vf/kdkjh ukoka 1
57 iqfyl Fkkuk ukxkSj 1
58 iqfyl Fkkuk Jh ckykth 1
59 iqfyl Fkkuk [khaolj 1
60 iqfyl Fkkuk Hkko.Mk 1
61 iqfyl Fkkuk ikapkSMh 1
62 iqfyl Fkkuk tk;y 1
63 iqfyl Fkkuk lqjikfy;k 1
64 iqfyl Fkkuk jksy 1
65 iqfyl Fkkuk eq.Mok 1
66 iqfyl Fkkuk [kkVwcMh 1
67 iqfyl Fkkuk esMrk flVh 1
68 iqfyl Fkkuk esMrk jksM 1
69 iqfyl Fkkuk xksVu 1
70 iqfyl Fkkuk iknwdyka 1
71 iqfyl Fkkuk Fkkoayk 1
72 iqfyl Fkkuk Msxkuk 1
73 iqfyl Fkkuk dqpsjk 1
74 iqfyl Fkkuk MhMokuk 1
75 iqfyl Fkkuk ykMuwa 1
76 iqfyl Fkkuk tloUrx< 1
77 iqfyl Fkkuk ekSyklj 1
78 iqfyl Fkkuk [kqu[kquk 1
79 iqfyl Fkkuk edjkuk 1
- 121 -
80 iqfyl Fkkuk ijcrlj 1
81 iqfyl Fkkuk ihyok 1
82 iqfyl Fkkuk xPNhiqjk 1
83 iqfyl Fkkuk dqpkeu 1
84 iqfyl Fkkuk ukaok 1
85 iqfyl Fkkuk ekjksB 1
86 iqfyl Fkkuk fprkok 1
87 iqfyl Fkkuk efgyk Fkkuk 1
88 iqfyl Fkkuk th-vkj-ih- esMrk 1
jksM
89 iqfyl dUVªksy :e iq-v/kh- 1
dk;kZy;
90 iqfyl pkSdh xka/kh pkSd 1
91 iqfyl pkSdh ekgh njoktk 1
92 iqfyl pkSdh rjukm 1
93 iqfyl pkSdh Msg 1
94 iqfyl pkSdh ;krk;kr esMrk flVh 1
95 iqfyl pkSdh tluxj 1
96 iqfyl pkSdh js.k 1
97 iqfyl pkSdh fj;ka 1
98 iqfyl pkSdh gjlksj 1
99 iqfyl pkSdh fuEchtks/kk 1
100 iqfyl pkSdh feBMh 1
101 iqfyl pkSdh cjMok 1
102 iqfyl pkSdh lqnzjlu 1
103 iqfyl pkSdh NksVh [kkVw 1
104 iqfyl pkSdh cMw 1
105 iqfyl pkSdh ?kkVok 1
106 iqfyl pkSdh fcfn;kn 1
107 iqfyl fjtoZ dUVªksy :e 1
108 iqfyl pkSdh fnYyh njoktk 1
109 iqfyl dUVªksy :e oh-,p-,Q- 2
110 fjihVj dsUnz fduljh;k 8
111 fjihVj dsUnz [kkVw cMh 6
112 vkinkizcU/ku dUVªksy :e 1
dyDVªsV
113 flVh jkbZMj fefu cl RJ-21-P-318 1
114 Dokfy; RJ-21-UA-0464 1
115 fefu cl RJ-21-P-1251 1
116 ftIlh RJ-21-U-438 1
117 thi Fkkj RJ-21-UA-8511 1
118 thi Fkkj RJ-21-C-8531 1
119 thi eSDl RJ-21-UA-1034 1
- 122 -
120 cksysjks RJ-21UA-2181 1
121 feuh cl RJ-21-UA-0992 1
122 ftIlh RJ-21-U-0980 1
123 Dkj RJ-01-1C-3636 1
124 bUVjlsIVj RJ-21-UB-8712 1
139

- 123 -
ifjf'k"B 3 iqfyl foHkkx

1- ftys esa nq?kZVuk laHkkfor JS=%&

1 iqfyl Fkkuk ukxkSj%&1 ljgn [kjuky ,u,p 65] 2 Jhd`’.k xksiky


xkS”kkyk ds ikl ljgn fpejkuh ,u,p 65] 3 ljgn fla/kk.kh ,u,p 65] 4
gn xksxsyko ls lhesaaV QSDVªh ds chp ,u,p 89 ukxkSj ls chdkusj
jksM+] 5 xzke ckjkuh cl LVS.M ,u,p 89] chdkusj jksM+] 6 okVj
oDlZ pkSjk;k] 7 cl LVS.M vfB;klu ,u,p 89 vtesj jksM+ 8 y{ehrkjk
flusek ds ikl ew.Mok jksM+ ukxkSjA
2 iqfyl Fkkuk ikapkSMh%&1 nsm QkaVk ds ikl xksykbZ] 2
fuEcksyk xksykbZ] 3 xq<+k Hkxokunkl ls [kkjh Vkadk ds chp] 4
pkof.M;k QkaVk] 5 Vhdk frjk;k] 6 rkarokl frjk;k o 7 ukxkSj
Qyksnh jksM+ nqtklj Ldwy ds iklA
3 iqfyl Fkkuk Jhckykth%& 1 vM+xM+kuanth vkJe ls djusriqjk
frjk;k ,u,p ua- 89] 2 dkykukM+k vyk; ,u,p 89 ljgn JhckykthA
4 iqfyl Fkkuk Hkko.Mk%&fuyA
5 iqfyl Fkkuk [khaolj%&inelj pkSjk;kA
6 iqfyl Fkkuk tk;y%&fuyA
7 iqfyl Fkkuk [kkVwcM+h%&1 [kkVwcM+h pkSjk;k] 2 xzke
dVkSrh jksM+ dpjkl frjk;k] 3 NksVh [kkVw jksM dchj vkJe frjk;k]
4 rjukm jksM] Jh egs”jkuan vkJe ds lkeusA
8 iqfyl Fkkuk ew.Mok%&1 ckbZikl jksM HkMk.kk] 2 [ks.k
QkaVk] 3 ckxukMk bZuk.kk] iSVªksy iEi ew.Mok ds iklA
9 iqfyl Fkkuk lqjikfy;k%&1 lqjikfy;k&jksy dh lhek ,u,p 65 ijA
10 iqfyl Fkkuk jksy%&fuyA
11 iqfyl Fkkuk esMrkjksM%&1 nfj;ko th dk [ksMk ljgn
js.k],u,p 89 2 ljgn fcpiM+h <ky],u,p 89 3 ljgn ykbZ ukMh ds ikl
eksM LVsV gkbZos 39
12 iqfyl Fkkuk esMrk”kgj%&1 ljgn M+kaxkokl ,u,p 89 jkenso
gkWVy ds vkxs iqfy;k ds ikl] 2 ljgn M+akxkokl egknso gksVy ds
ikl frjk;k eksM ij 3 ljgn lkrykokl cks:nk jksM 4 ukxkSj jksM ,u,p 89
t; Hkkjr gksVy ls nfj;ko th dk [kstM+k rd 5 ljgn esMrk”kgj ls
xksVu jksM+] dy: I;km rd] 6 pkSeq[kk egknso eafnj ds ikl
esMrk”kgjA
13 iqfyl Fkkuk dqpsjk%&1 fla/kykl QkaVk ls pd<k.kh rdA
14 iqfyl Fkkuk xksVu%&1 dLck xksVu] 2 xako ck;M+ 3 xzke
iqanyw] 4 xkze bankoM+A
15 iqfyl Fkkuk MhMokuk%& 1 jgeku xsV es?kk gkbZos
dqpkeujksM+ 2 nkSyriqjk pkSjk;k] 3 ykMuwWjksM isVªksy iEi ls
vkxsA
16 iqfyl Fkkuk ykMuwW%&1 gkbZos jksM+ ckdfy;k cl LVS.M]
2 MhMokuk frjk;k] 3 fuEch tkS/kk eksM+ ykMuwWA

- 124 -
17 iqfyl Fkkuk tloarx<+%&1 lqtyk jksM dkWyst pkSjk;k jsYos
QkVd ds ikl tloarx<+] 2 lqtyk dkWyst pkSjk;k ykMuwW dh rjQ
okyk tloarx<+ 3 lkaojkn pkSjk;k] 4 vklkSVk pkSjk;kA
18 iqfyl Fkkuk ekSyklj%&1 xzke fueksn] 2 xzke jlhniqjk] 3
fdpdA
19 iqfyl Fkkuk [kqu[kquk%&1 lkxq frjk;k MhMokuk jksM+ 2
NksVh [kkVw pkSjk;k] 3 rkSf’k.kk ,fj;k dqpkeujksMA
20 iqfyl Fkkuk edjkuk%&1 ljxe Vkdht ds lkeus edjkuk] 2 cl
LVS.M edjkuk] 3 xkSM+kckl edjkuk] 4 tkVkckl frjk;k edjkuk] 5
ekSMh efLtn ds ikl edjkuk] 6 dpkSfy;k QkaVk 7 dqpkeujksM
cqM+lw 8 ukxkSj jksM+ dkyok cksjkoM+ ds chp esaaa] 9
edjkuk cqMlw jksM ij cjokyk eksMA
21 iqfyl Fkkuk ijcrlj%&1 ,QlhvkbZ xksnke ijcrlj frjk;k ds ikl] 2
eaxykuk@edjkuk frjk;k iSVªksy iEi ds chpA
22 iqfyl Fkkuk ihyok%&fuyA
23 iqfyl Fkkuk dqpkeu”kgj%& 1 MhMokuk frjk;k es?kk
gkbZos] 2 cqMlw pkSjk;k es?kk gkbZos] 3 uoksn; ls vkxs eksM ij
ljgn dqpkeu es?kk gkbZos] 4 f=flafx;k es?kk gkbZos o 5 ukjk;.k
iqjk iqfy;k es?kk gkbZos
24 iqfyl Fkkuk ukoka”kgj%&1 jktLFkyh Ldwy ds lkeus okyk
eksM+ ukoka&dqpkeu jksM] 2 jktkl ?kkVh] 3 lkaHkj frjk;kA
25 iqfyl Fkkuk fprkok%& fuyA
26 iqfyl Fkkuk ekjksB%&1 HkS:th eksM] 2 lksyk;k jksM+
Mkdk d`f’k QkeZ] 3 fe.Mk u;k cklA
27 iqfyl Fkkuk Msxkuk%&fuyA
28 iqfyl Fkkuk xPNhiqjk%&1 [kkVw ls edjkuk jksM+
jk.khxkao 2 xPNhiqjk ls edjkuk jksM+ csljksyh 3 xPNhiqjk ls
gjukoka jksM+ dqphiyk 4 xPNhiqjk ls Msxkuk jksM+&vyrokA
29 iqfyl Fkkuk iknqdayk%&1 FkkV QkaVk ,u,p 89] 2 xk;=h
frjk;k iknqdayk ,u,p 65 3 MksfM;kuk eksM+ ,u,p 89 o 4 ljgn
iknqdayk ,u,p 89A
30 iqfyl Fkkuk Fkkaoyk%&fuyA

2- ftys essa iwoZ essaa gqbZ lM+d nq?kZVuk dk C;kSjk


lu~ 2010 ls 2012 rd dk fooj.k%&

dz- fooj.k nq? 2010 2011 2012


la- kZVuk
1 xEHkhj nq? 279 293 285
kZVuk
2 lk/kj.k nq? 258 235 203
kZVuk
3 e`rdks dh la[;k 321 362 329
- 125 -
4 ?kk;yks dh 787 546 439
la[;k

3- ftys esa lkEiznkf;d ,oa vfr laosnu'khy LFkku %&

ftyk ukxkSj esa dLck ukxkSj] ykMuw]


MhMokuk ] dqpkeuflVh] edjkuk] ijcrlj] iknwdayk]
fj;kacM+h] esM+rkflVh] esM+rkjksM+] js.k] jksy vkfn
dLcs lkEiznkf;d n`f"V ls vfr laosnu'khy LFkku gS A

4- ftyk ukxkSj esa orZeku ¼20½ esa Hkwfe


laca/kh LFkkbZ fooknksa dk fooj.k fuEu izdkj ls gS
%&

1-dLck ukxkSj esa c[rklkxj Ldwy ds ikl fLFkr Hkkjrh;ks ds


eB ds lEcU/k es%&
lu~ 1956&57 esafgUnq o eqLyeku leqnk; ds e/; >xM+k
gqvk FkkA bl LFkku dks eqlyeku yksx viuh efLtn crkrs gS] vkSj
fgUnw ¼Hkkjrh;½ lk/kq bls viuh eB gksuk crk;k FkkA fookn vkSj
vkxs u c<+s bl fookn xzLr LFkku dks 145 lhvkjihlh esa dqdZ fd;k
gqvk gSA blds ckn ;g LFkku ;Fkk fLFkfr esa gS] exj lu~ 1974 esa
xuh Nhaik eqlyeku ekgh njoktk ukxkSj us bl LFkku dh lQkbZ dh
o nhid tykuk 'kq: dj fn;k ftl ij fgUnqvks us ,srjkt fd;k ftl ij eqdkeh
iqfyl }kjk xuh Nhaiks dks ,slk ugha djus ds fy, le>kbZ'k dh rc ls
'kkfUr gSA fookn xzLr LFky vHkh [kkyh gSA
2-dLck ukxkSj esa gehn jksgkuh mQZ geheqnhu jksgkuh
dh njxkg c[rklkxj rkykc ds ikl ukxkSj
dLck ukxkSj esa gehn jksgkuh mQZ geheqnhu jksgkuh
dh njxkg c[rklkxj rkykc ds ikl vkbZ gqbZ gSA bl njxkg dk iV~Vk
fnukad 15-10-1973 dks uxj ikfydk ukxkSj ls eatqj lqnk cuk gqvk
gSA njxkg ds ,d rjQ 'kadj lkn rFkk nqljh rjg ekfy;ks ds ckM+s
fLFkr gSAnjxkg ds gn dks ysdj eq-ua-150 fnukad 9-12-1973
iqlk'kkg iq= esgcqc 'kkg fuoklh ukxkSj cuke uFkey iq= Jh
Hkxoku ekyh fuoklh ukxkSj ds chp flfoy tt ukxkSj ds ikl py jgk
Fkk tks vc tks/kiqj esa py jgk gS tks dkQh iqjkuk fookn gSA
3-Jhefr lEirckbZ ifRu Jh Jhfuokl fu0 ukxkSj dk iV~Vk lqnk
tehu jke}kjk ds ikl cM+yh jksM+ ukxkS
;g fookn xzLr tehu jke}kjk ds ikl cM+yh lM+d ij
yksgkjiqjk ds eqlyekuks ds dfczLrku ds djhc vkbZ gqbZ gSA
fnukad 9-8-1982 dks Jherh lEir ckbZ us viuh iV~Vk lqnk tehu ij
fuekZ.k dk;Z uxj ikfydk ukxkSj dh vuqefr ls 'kq: fd;k rks
yksgkjiqjk ukxkSj ds eqlyekuks us ,srjkt fd;k fd ;g tehu tgka
- 126 -
fuekZ.k dk;Z fd;k tk jgk gSA gekjs dfczLrku dh Hkwfe gS ftl ij
fuekZ.k dk;Z cUn djok;k x;k fnukad 26-10-1974 dks mDr Hkwfe
dks uhyke dj cspku Jh Hkahaojkt iq= eqUukyky fuoklh cM+yh
dks fd;k x;k ftlus bl tehu dks fd'kuyky dks cspku fd;k o Jh
fd'kuyky us blh tehu dks Jhefr lEir ckbZ nthZ dks cspku fd;k mDr
fookn dks ysdj >xM+k gksdj ,d czkge.k dh gR;k Hkh gqbZ Fkh A
o"kZ 1996 esa mDr dfczLrku ds pkjks vkSj pkj fnokjh cukbZ tk
jgh Fkh rc lQkbZ ds ekeys dks ysdj eqlyekuks esa vkil esa fookn
gqvk ftl ij eq0ua0 99@99 o 100@99 iqfyl Fkkuk ukxkSj ij ntZ gq,
A
4-bZnxkg ds ihNs [kkyh tehu o dfczLrku jsYos LVs'ku
okyh bZnxkg %&
;g bZnxkg tks jsYos LVs'ku okyh bZnxkg dgykrh gS tks
Mkd caxyk ukxkSj ds ikl gS A blds ihNs dh Hkwfe dfczLrku dk
ekeyk fookn iw.kZ gSA bZnxkg ds ihNs ikcw uk;d ukxkSj ds
iV~Vk lqnk tehu vkuk ik;k x;k gSA ikcw uk;d us ;g tehu IykV
ds :i esa cspku dh gSA xYlZ Ldwy ds Nk=kvks ds dsoy eSnku
Lohd`fr gSA exj eqlyekuks dk dguk gS ;g gekjh dfczLrku dh tehu
gSA ikcw uk;d us ;g IykV xqykcflag fjVk;MZ MkDVj dks cspku
fd;k crkrs gS tks vius jgokl ds fy, edku cukdj ifjokj lfgr jgrs gSA
5-ew.Mok jksM+ ij y{ehrkjk flusek ds ikl ukxkSj %&
dLck ukxkSj esa ew.Mok jksM+ ij y{ehrkjk flusek ds ikl
[kljk ua0 563 esa dfczLrku gSA blds ikl [k0ua0 564 [kkyh tehu
gSA ftldks lq[knso iq= 'kSrkukjke tkV fu0 cyk;k viuh dCtk dh
Hkwfe gksuk crkdj dCtk djuk pkgrk gS mDr tehu uxj ikfydk
ukxkSj viuh gksuk crkrs gSA nqljh rjQ desVh okys viuh bZnxkg
dh tehu gksus dks mtjs djrs gS bl tehu dh dqdhZ gsrq fnukad 8-
2-1992 dks /kkjk 145 lhvkjihlh esa bLrxklk is'k fd;k x;k ftl ij
fnukad 20-2-1992 dks dqdZ dh xbZA
6- ukxkSj esa jsYos LVs'ku ds eq[; njokts ds lehi ¼tktq
I;kÅ o eky xksnke ds e/;½ Hkwfe dk fookn%&
jsYos LVs'ku ukxkSj ds eq[; njoktk ls nf{k.k dh rjQ dqN
gh nqjh ij ,d fookn xzLr Hkwfe gSA ftl Hkwfe dk fookn lu~ 1993
ls eq[r;kj vyh oDQ cksMZ ukxkSj cuke jsYos ds e/; U;k;ky;
Jheku~ oDQ cksMZ tysch pkSd t;iqj esa yfEcr gSA ekeyk U;k;ky;
esa yfEcr gksus ls nksuks i{kks dks ;FkkfLFkfr cuk;s j[kus ds
vkns'k gSA bl okn dks rkjh[k 27-10-05 dh fookn xzLr Hkwfe dk
fiNyk fgLlk jsYos IySV QkeZ ls yxrk gSA bl fgLls ij jsYos LVs'ku ds
eky xksnke dh nhokj gS o ckdh fgLls ij ykgs dk dsfUlx xsV yxk
gqvk gSA bl IykV ds vUnj ,d 5x4 fQV djhc dh nhokjs cuh gqbZ gS
o mlds lkeus djhc 1&1]1@2 QhV pksjl esa nhokj gS tks th.kZ
voLFkk esa gS IykV ds vUnj NksVs eksVs 16 ccqy ds o`{k [kM+s
gSA IykV esa dpjk iM+k gS bl IykV ¼fookn xzLr½ Hkwfe dh
dgkuh ;g jgh gS fd ,d yEcs le; igys ,d eqlyeku Qdhj ;gka jgk djrk
- 127 -
Fkk o bl txg dks fuokl ds dke ysrk Fkk o uekt i<+rk Fkk eqlyeku
Qdhj ds tkus ds ckn bl tehu dk fookn gks x;k rFkk eqfLye
leqnk; }kjk bl txg ij efLtn pcqrjk ekurs gq, ,d okn U;k;ky; Jheku~
oDQ cksMZ tysch pkSd t;iqj esa nk;j fd;k tks U;k;ky; okn la0
359@93 oDQ cksMZ cuke Hkkjr la?k ds uke ls py jgk gS ftldh
fnukad is'kh 9-6-03 o rkjh[k is'kh 27-7-05 Fkh A bl okn dh iSjoh
jsy iz'kklu dh vkSj ls Jh dSyk'kpUn eh.kk vkbZ-vkS- MCY;w-
esM+rkjksM+ dj jgs gSA
fookn xzLr Hkwfe ij efLtn ;k edcjk lEcU/kh fpUg ekStqn
ugha gSA dLck ukxkSj esa fnukad 7-6-05 ls 12-6-05 rd lqQh
gehnqnhu ukxkSj dk 75 oka mlZ lEiUu gqvk FkkA mlZ ds
nkSjku ;k=h vf/kd vkus ls jsy iz'kklu us tks/kiqj ykyx<+
¼chdkusj½ rd mlZ Lis'ky ds uke ls jsy fnukad 10-6-05 ls 13-6-05
rd pykbZ Fkh tks fnukad 10-6-05 dks oDr 10-16 ,,e ij ukxkSj
jsYos LVs'ku ij igqaph ml njfe;ku njxkg desVh ukxkSj ds lnL;ks us
jsYos LVs'ku igqaps ftles eq[R;kj vyh] odhy lkgcqnhu]dkth vRrk
eks0 o vU; nks rhu us esyk ;kf=;ks dk Lokxr dj mlZ esys ds
nkSjku jsYos LVs'ku ij tktq I;km o iklZy xksnke ds chp [kkyh iM+h
jsYos dh tehu ij VsUV ekbZd o ikuh dh I;kÅ yxkus dh ekSf[kd
btktr LVs'ku ekLVj Jh lkaorkjke eh.kk ls ekaxh rks btktr nsus ls
euk dj fn;k ftl ij njxkg desVh ds lnL; ukjkt gksdj fnYyh esa cSBs
vkyk vf/kdkfj;ks o usrkvks ls ckrfpr dh fdUrq njxkg desVh lnL;ks
us Hkwfe ds fookn xzLr gksus ds ckjs esa dqN crk;k x;k bl ij
fnYyh ls jsYos e.My ds tks/kiqj vf/kdkfj;ks dks txg miyC/k djkus
ds funsZ'k fn;kA tks/kiqj jsYos e.My ds vf/kdkfj;ks us ukxkSj jsYos
vf/kdkjh dks mDr txg miyC/k djkus ds vkns'k ij fnukad 10-6-05
dks ,-bZ-,u-jsYos esM+rkjksM+ us fookn xzLr Hkwfe ij ccqy
dVokuk 'kq: fd;kA ftl ij ukxkSj LVs'ku ekLVj o th-vkj-ih- LVkQ us
dgk dh ;g Hkwfe fookn xzLr gSA bl ckr ij lQkbZ djus ls euk dj
fn;k rFkk lqj{kk dh ekdqy O;oLFkk dh xbZA bl lEcU/k esa fnukad
27-1-02 dks ,d i= lsDlu bUthfu;j ¼dk;Z½ esM+rkjksM+ dk iqfyl
pkSdh th-vkj-ih- ukxkSj dks izkIr gks j[kk gS ftles ;g Hkwfe jsYos
dh gS rFkk blesa dksbZ uekt ugha i<h xbZA
ukxkSj jsYos LVs'ku ifjlj ds ikl fLFkr fookfnr LFky dks ysdj
fnukad 30-3-09 dks eqfLye leqnk; ds Jh eq[rkj vgen vkQjhnh
uk;c lnj tkek efLtn ds ikl ckluh ukxkSj dh v/;{krk esa 7&8 eqfLye
O;fDr;ks }kjk mDr fookfnr LFky ij uekt vnk djus o lQkbZ djus
ckcr~ ,d Kkiu is'k fd;k x;kA fgUnw leqnk; dh vkSj ls Jh xksiky
pk.Md v/;{k fo'o fgUnw ifj"kn ukxkSj ds usr`Ro esa 7&8 fgUnw
O;fDr;ks }kjk mDr LFky dks jsYos dh lEifr crkrs gq, jsYos dh lEifr
dh j{kk djus o 'kkafr O;oLFkk fcxM+us ds laca/k esa ,d Kkiu is'k
fd;k x;kA ftl ij 'kkafr O;oLFkk cuk;s j[kus gsrq ekSds ij iqfyl tkIrk
rSukr fd;k x;k A mDr fookfnr LFky ds laca/k esa jkt0 mPp U;k;ky;
tks/kiqj esa ekeyk fookpkjk/khu gSA
- 128 -
7- dLck ukxkSj esa vtesjh xsV ds ckgj fLFkr vpkud
egknso eafnj ds lkeus dh tehu dk fookn
f'ko lsuk ukxkSj }kjk fnukad 17-1-03 dks ftyk dyDVj
ukxkSj dks ,d Kkiu izLrqr dj ekax dh fd vtesjh xsV ds ckgj fLFkr
vpkud egknso eafnj ds lkeus elhr [kka dk voS/k dCtk gVk;k tk;s
rFkk fnukad 25-1-03 dks blh eafnj izkx.k esa HkS:th dh eqfrZ dh
izk.k izfr"Bk lekjksg dk vk;kstu djus dk dk;Zdze izLrkfor FkkA bl
lEcU/k esa tkap dh xbZ rks vtesjh xsV ds ckgj vpkud egknso
eafnj ds lkeus elhr [kka iq= uwj [kka }kjk lu~ 1985 esa
¼iV~Vh;ks dh vk[kyh½ ,oa vfrdze.k dj xSj eqefdu exjk tehu dk
Fkk ftl ij uxj ikfydk ukxkSj us iqjkus dCts ds vk/kkj ij bl tehu dk
iV~Vk foys[k elhr [kka ds uke fnukad 2-11-02 dks tkjh dj fn;k x;k
FkkA f'ko lsuk ukxkSj }kjk Kkiu nsus ij ftyk iz'kklu }kjk iV~Vk
fujLr dj mDr fookfnr tehu dks /kkjk 145 lhvkjihlh ds rgr dqdZ
djus dh dk;Zokgh dh xbZA fnukad 25-10-05 dks vpkud egknso
eafnj izkxa.k esa HkS:th dh eqfrZ dh izk.k izfr"Bk lekjksg dh
fyf[kr esa Lohd`fr ekaxus ij ftyk iz'kklu }kjk fnukad 23-10-05 dks
Lohd`fr ugha nh rFkk lEcfU/kr dks lwfpr dj fn;k ftl ij lger gks x;sA
8- dLck jksy esa Nhiks dh efLtn ds NTtks dk fookn %&
dLck jksy esa Nhik efLtn dk fuekZ.k lu~ 1979 esa naxs ds
nkSjku bl efLtn dh VqV QqV gqbZ tks iw.kZ gks pqdh gSA exj
efLtn ds Nktks dk fookn gS eqlyeku Nktk cukuk pkgrs gS exj
fgUnq yksx ,srjkt djrs gS fd Nkts efLtn dh tehu ds ckgj vkrs gSA
9- dLck jksy es dfczLrku dk fookn %&
dLck jksy esa rkykc ds ikl ekaxyksn lM+d ds utnhd
dfczLrku vk;s gq, gS tgka ij gj lky gksyh ngu gksrk gS dfczLrku
ds pkj fnokjh eqlyekuks }kjk cukbZ xbZ tks iw.kZ cuh gqbZ gSA
fgUnqvks us ,srjkt fd;k fd ;g gekjk gksyh ngu dk LFky gS bl dkj.k
;g LFkku fookn xzLr gSA
10- dLck jksy esa Nhiks dh efLtn ds ikl cuk pcqrjs dk
fookn %&
dLck jksy esa ;g pcqrjk efLtn ds ikl cuk gqvk gSA eqlyeku
dgrs gS fd ;g pcqrjk gekjh efLtn dk gSA fgUnq dgrs gS fd pcqrjk
lkoZtfud gSA ftlls ;g LFkku fookn xzLr gS A
11 dLck MhMokuk esa dksVxsV ds ikl iqjkus iVokj [kkus
dk fookn %&
dLck MhMokuk esa dksVxsV ds ikl iqjkus iVokj [kkuk
¼gokyk½ vk;k gqvk gSA [k.Mj gkyr esa gS] lu~ 1980 esa
fgUnqvks }kjk bl LFkku ij iqLrdky; cukuk pkgk rks LFkkuh;
eqlyekuks }kjk bldk ,srjkt fd;k fd ;gka gekjh efLtn gS ;g fookn
c<rk ns[kdj LFkku dks ;Fkk fLFkfr jgus dk vkns'k fn;k blds ikl gh
feykipUn ekFkqj dh tehu Hkh vkbZ gqbZ gSA tgka :ikjke ekyh us
pk; dk <kck yxk;k xzkgdks ds cSBus gsrq ydM+h dh cSp o iRFkj
dh iV~Vh;ka ftls gVkus gsrq gehn lksjxj o ckcq dkth fuoklh
- 129 -
MhMokuk }kjk gVkus dh ckr dks ysdj Fkkuk MhMokuk ij eq0ua0
71@83 o 72@83 ntZ gq, bles ;gh fookn Fkk fd :ikjke us gekjh
iqjkuh efLtn dh tehu ij iV~Vh o cSap j[k nh eqlyekuks dk dguk
Fkk fd iVokj [kkus dh tehu ¼gokyk½ u gksdj efLtn dh tehu gSA
12- dLck ykMauw esa x<+ ¼fdyk½ ds ikl eafnj efLtn dk
fookn %&
dLck ykMauw esa x<+ ds ikl eafnj o efLtn gS tks fookn
xzLr gS tks orZeku esa iqjkrRo foHkkx ds v/khu gS iqjkrRo
foHkkx dk pkSdhnkj yxk gqvk gS ikl cuh efLtn eafnj dh fnokj ds
mij iqjkrRo foHkkx dk cksMZ yxk gqvk gSA ftlls dqN 'kkar gqvk
exj bl fookn dk LFkkbZ fuLrkj.k ugha gqvk gSA
13 dLck ykMuw esa lrh ekrk ds eafnj o dfczLrku dk fookn
%&
dLck ykMuw esa nqtZulj rkykc ds ikl dfczLrku vk;k gqvk
gS dfczLrku esa ,d NksVk lk lrhekrk dk eafnj gS] ftldks fgUnq
lekt viuh gksuk o eqfLye lekt viuh gksuk crkrs gSA ftll nksuks
leqnk;ks esa eueqVko gS lrh ls lacaf/kr dkuwu cu tkus ls yksxks
dk :tku dqN de gks x;k gSA exj LFkkbZ fuLrkj.k ugha gqvk gS
blfy, fuxjkuh tkjh gSA
14 dLck fj;kcM+h esa Hkwfe dk fookn %&
dLck fj;kcMh esa cl LVS.M ij dslfj;k doajth eSyk eSnku ij
1972 ls eatwj [kkW iq= lkoy [kkW ds Onkjk <kck yxkdj lCth;k
csph tk jgh Fkh ftl ij xkao esa fojks/k gksus ls o"kZ 1991 esa
145 lh- vkj- ih- lh- dk bZLrxklk RkRdkyhu Fkkukf/kdkjh iknqdyk
Onkjk is’k fd;k x;k ftl ij fnukad 24-9-1991 dksa rglhynkj esMrk ds
vkns’k ls ,l ,p vks iknqdyka dkss fjlhoj fu;qDr gksus ij dqdZ fd;k
x;k ijUrq rlhynkj esMrk ds i=kad U;k; 98-42 fnukad 1-9-1998
dkss vkns’k fn;k x;k fd ekuuh; mPp U;k;ky; tks/kiqj es fjohtu djus
ij mPp U;k;ky; tks/kiqj Onkjk mDr dqdhZ vkns’k dkas fujLr dj fn;k
gSA vr dqdZ [kRe djs bl ij fnukad 8-9-1998 dks rRdkyhu
Fkkukf/kdkjh iknqdyk Onkjk tCr 'kqnk lkeku iqu eatwj [kkW dks
lqinZ dj fn;k x;k fnukad 9-9-1998 dks eatwj [kk Onkjk iwoZ esa
fookfnr txg ij viuk <kck o iRFkj oxSjk okfil j[kus ls xkao esa fQj ls
ruko gks x;k ml le; le>kbZ'k dj xkao esa ’kkfUr cuk;s j[kh xbZA
mDr fookfnr tehu ij fuekZ.k dk;Z djus gsrw izkFkZuk i= ljiap
xzke iapk;r fj;kcMh dks fn;k x;kA ijUrq xzke iapk;r Onkjk 2 o"kZ
rd dksbZ fu.kZ; ugh fy;k x;k bl ij eatwj [kkW Onkjk fnukd 13-
10-2012 dks mDr LFkku ij fuekZ.k dk;Z djus gsrw 2 Vªksyh
dadjhV Mkyh ftl ij xko esa fookn gksus ij fnukad 14-10-2012 dks
pkSdh fj;kcMh ij o`Rrkf/kdkjh Msxkuk rglhynkj esMrk o
Fkkukf/kdkjh iknqdyk ds Onkjk xzke ds nksuks gh i{kks dh
feVhax yh x;h ,o fu.kZ; fd;k x;k fd xzke lHkk es fnukad 17-10-
2012 dks mDr izkFkZuk i= ij fu.kZ; fd;k tkos fd ml LFkku ij
fuekZ.k dk;Z dh Lohd`fr nh tkos ;k ughA ijUrq fnukad 17-10-
- 130 -
2012 dks ehVhax ls iwoZ esa Hkojyky ckxM lrh’k ekLVj
lksHkkxey HkUMkjh] vUukjke ckcjh] egsUnz xkSM] dkuflg i{kdkj
jkefd’kskj frokMh ,MoksdsV] ykykjke ckcjh] gk: O;kikjh ;wuwl
O;kikjh] bdcky O;kikjh] tjkj O;kikjh] c’khyky czkge.k] fxj/kkjh
ekLVj] f’kodj.k] bLyke flikgh] bUlkQ flikgh txnh’k jkBh Onkjk xzke
ds yksxks ,o nqdkunkjks dks mDlkdj xzke lHkk esa igqpus gsrw
cUn djus dk dg dj mUgs ehVhax esa ys x;s ,o ogh ij vfuf'pr
dkyhu cUn dh ?kks"k.kk fefVax esa dj nh rFkk xkao esa gh
fnukad 19-10-2012 rd le>ksrk ugh gksus ij dzfed Hkw[k gMrky
dh ?kks"k.kk dj nh xbZ rFkk xzke iapk;r ds ckMZ iapks dks Hkh
ehfVx esa cqykdj muls jk; ysdj muds Onkjk lkewfgd bLrhQ dh ?
kks"k.kk dj nh xbZ A bl ij ljiap xzke iapk;r fj;kacMh Onkjk fnukad
19-10-2012 dks gh ehfVax cqykdj eatwj [kkW dks 3 fnol esa
vfrdze.k gVkus dk uksfVl ns fn;k x;k rFkk vfrdze.k ugh gVkus ij
fnukad 23-10-2012 dks ,l Mh ,e esMrk ds vkns’k ij iqfyl benkn ls
mDr vfrdze.k xzke iapk;r fj;kcMh Onkjk rglhynkj esaMrk dh
ekstwnxh esa gVk;k x;k rFkk iw.kZ :Ik ls gVk fn;k x;k A
dLck fj;kacMh esa cl LVS.M ij nqdkuks ds voS/k vfrdze.k
gVkus dh ekax dks ysdj fj;kacM+h fodkl lfefr@O;kikj e.My
fj;kacM+h }kjk fj;kcMh dk cktkj fnukad 17-10-2012 ls
vfuf'prdkyhu rd cUn j[kus dh ?kks"k.kk ij fnukad 17-10-2012 ls
fnukad 22-10-2012 rd dLck fj;kacM+h dk cktkj cUn jgk rFkk
fnukad 20-10-2012 ls fj;kacM+h fodkl lfefr@O;kikj e.My }kjk pkj
Hkqtk pkSd es fr:irh ekdZsV ds lkeus dzfed Hkw[k gMrky@/kjuk
'kq: fd;k x;k tks fnukad 23-10-2012 dks xzke iapk;r fj;kacM+h }
kjk cl LVS.M ij nqdkuks ds voS/k vfrdze.k gVkus ds ckn
xzkeokfl;ks }kjk dzfed Hkw[k gMrky@/kjuk lekIr dj fn;k x;kA
dLck fj;kacMh dk cktkj [kksy fn;k x;kA
xzke iapk;r fj;kacMh ds fu.kZ; ds fojks/k es fnukd 21-10-
2012 dks lk;adky eatwj [kka iq= lkaoy [kka fuoklh fj;kcMh }kjk
vius ?kj ds lkeus VsaV yxkdj vius ifjokj ds lnL;ks o vU; 15&20
eqfLye leqnk; ds O;fDr;ks }kjk /kjuk 'kq: fd;k x;k tks fnukad 23-
10-2012 dks lekIr dj fn;k x;kA
vfrdze.k gVkus ds fojks/k esa eatwj [kkW Onkjk is’k
bZLrxklk U;k;ky; lh-ts ts-Mh-ts-,e-esaMrk dk iqfyl Fkkuk iknqdyka
ij izkIr gksus ij izdj.k la[;k 180@12 /kkjk
143]166]167]172]188]452]427] Hkknl esa fnukad 1-11-2012
dks ljiap Jhefr e?kq lsuh] ljiap ifr uwjr dqekj lsuh vkseizdk’k]
ukSjrey xzke lsod] Hkojyky ckxM ]egsUnz xkSM] lrh’k ikjhd] o
vU; ds fo:/k ntZ dj vuqla/kku 'kq: fd;k x;k
15 dLck esM+rkflVh esa jsYos ykbZu ds ikl dfczLrku dh
tehu dk fookn&
;g LFkku esM+rk ds jsYos ykbZu ds ikl vk;k gqvk
gS]nqnklkxj rkykc dh iky ds ikl dfczLrku vk;k gqvk gSA bu
- 131 -
nksuks ds chp esa [kkyh tehu ftles eqylekuks }kjk ckyhckWy dk
xzkm.M cuk;k gqvk gS ftl tehu ds vfrdze.k dks ysdj eqnkZ
xkMus dh ckr dks ysdj fookn gqvk] ftl ij 145 lhvkjihlh esa dqdZ
gSA
16 dLck esM+rkflVh esa vtesj jksM+ ij fLFkr dfczLrku dh
tehu dk fookn%&
;g Hkwfe dLck esM+rkflVh esa vtesj jksM+ ij vnkyr Hkou
ds lkeus vkbZ gqbZ gSA [kkylk tehu [k0ua0 1865]1866 esa
pUnjykbZ ukM+h esa eqlyekuks ds dfczLrku ds fpirs gh vkbZ
gSA mDr tehu esa [kVhd lekt }kjk Hkwfe ij 'kelku Hkwfe dks
ysdj vfrdze.k djus dks ysdj fookn gqvk ftl ij fnukad 10-8-94 dks
gj nksuks leqnk; ds O;fDr;ks dks /kkjk 151 lhvkjihlh esa fxjQrkj
dj U;k;ky; esa is'k fd;kA dfczLrku [kVhdks ds 'elku dh tehu ds
chp ty tqy.kh bZX;kjl ds tqyql dk vke jkLrk ij bu nksuks
leqnk;ks }kjk vfrdze.k djus ij fookn c<+ tkrk gSA
17 dLck esM+rk esa ukxkSj jksM+ ij pcqrjk dk fookn %&
;g LFkku dLck esM+rk ls 4 fd-eh- nwj ukxkSj jksM+ ij vk;k
gqvk gSA tgka ij /kksyh xkSj ckck dk iqjkuk pcqrjk cuk gqvk gS
iqjkus le; ls iRFkj Mkys iMs+ gSA tgka ij u;s fuekZ.k dks ysdj
fookn gqvk FkkA ;gka ij frckjh o gksn cuk gqvk gsA nksuks oxZ
viuk viuk crkrs gSA
18- dLck js.k esa Hkksyk ckck dh etkj dk fookn %&
dLck js.k esa jkelkxj rkykc dh iky ij Hkksyk ckck dk etkj
iqjkuk cuk gqvk gS A lu~ 1975 esa bl ij eqylekuks }kjk fuekZ.k
dk;Z 'kq: fd;k rks LFkkuh; fgUnqvks us ,srjkt fd;k fd ;g tehu etkj
dh ugha gSA fuekZ.k djus ls rkykc esa vkus tkus ds jkLrs esa
:dkoV vk;sxhA bl ckr dks ysdj fookn iSnk gqvk fuekZ.k dk;Z cUn
gqvk vkilh le>kSrk gqvk exj js.k ds eqlyeku bl LFkku ij efLtn
cukuk pkgrs FksA lu~ 1982 esa ftyk/kh'k ukxkSj ls fuekZ.k gsrq
Lohd`fr pkghA fnukad 25-10-88 dks xzke js.k esa etkj fuekZ.k
dks ysdj fgUnq o eqfLye leqnk; esa ruko dh fLFkfr dh lwpuk
feyus ij ,l-Mh-,e- esM+rk o lh-vkS- esM+rk ekSds ij igqaps leqnk;
ds izfrf"Br O;fDr;ks dh feVhax vk;ksftr dh nkSjkus fookn
fgUnqvks us js.k cktkj cUn dj fn;s FksA ckn feVhax eqfLye leqnk;
ds yksxks }kjk Lo;a gh fuekZ.k gVkus dks dgk rc cktkj [kqy x;s o
,l-,p-vkS- }kjk xSj lk;yku eqfLye leqnk; ds fo:) 107]116¼3½ tk-
QkS- esa bLrxklk is'k fd;k x;k
19 xkao dqMyh ¼Fkkuk MhMokuk½ esa dzfczLrku dh
pkjh fnokjh ds lEcU/k esa %&
MhMokuk rglhy esa fLFkr dqMyh xkao esa djhc nks lkS ?
kj dk;e[kkuh eqlyekuksa ds gSaA ftudk xkao ds ikl gh rykbZ esa
dfczLrku FksA bl dfczLrku ds ikl bZnxkg o ,d “kghn Lekjd Hkh
cuk gqvk gSA ;g dfczLrku vaxksj Hkwfe ¼ik;ru½ esa cuk gqvk
Fkk] tks vfrdzfer FkkA ;s dfczLrku [kljk ua0 6 jdck 47 ch?kk xSj
- 132 -
eqedhu vaxksj Hkwfe ds ,d rjQ FksA djhc pkj&ikap ekg iwoZ
eqlyekuksa us mDr lEiw.kZ Hkwfe ij dCtk djus dh fu;r ls pkj
fnokjh dk fuekZ.k djrs rhu rjQ dh fnokj dk fuekZ.k dj fy;kA
iz”kklu dks irk yxus ij bls :dok;k x;k gSA
rglhynkj MhMokuk }kjk eqfLye leqnk; ds orZeku ljiap Jh
tho.k[kka o egcwc [kka vkfn dks fnukad 20-9-2011 dks uksfVl
tkjh fd;s x;s Fks RkFkk ekSds ij fuekZ.k dk;Z :dok;k x;k gSA
dqM+yh xkao esa gkaykfd fgUnq /keZ ds yksx lh/ks rkSj ij bl dk
fojks/k ugha dj jgs gSa ysfdu eqlyekuksa }kjk iwjh vaxksj Hkwfe
ij dCtk dj ysus dh dksf”k”k dh otg ls xkao o vkl&ikl ds fgUnq
leqnk; ds yksxksa esa vUn:uh fpark o vkdzks”k vo”; gSA
fuxjkuh tkjh gS
20 xzke cqM+lw Fkkuk {kS= edjkuk %
bl xkao esa fgUnw eqfLye leqnk;ks ds yksx fuokl djrs gS
A xzke cqM+lw ls dqpkeu jksM+ ij xSj eqefdu Hkwfe ¼ljdkjh½ ij
dfczLrku cus gq;s gS A dqN le; rd bl Hkwfe dks ysdj dksbZ fookn
ugh Fkk ysfdu fnukad 27-8-2011 dks bl Hkwfe ¼dfczLrku½ ij
rkjcUnh djus ij ;g fookn lkeus vk;k fd ;g fdruh Hkwfe dfczLrku
dks vkoafVr gSA jktLo fjdkMZ esa Hkwfe dfczLrku esa ntZ ugh
gS A
%%VsfyQksu uEcj iqfyl vf/kdkjhx.k ftyk ukxkSj %%
Ø uke vf/kdkjh in inLFkkiu VsyhQksu ,l-Vh- eksckby eksckby
l- uEcj Mh- lh0;w0t
dk;kZy; dksM h
fuokl
1 IPS ft0iq0v0]ukxkSj 242464 242454 01582
2
MkW0 I;kjsyky RPS vfr0iq0v0]ukxkSj 240806 240896 01582 94141-80051
f’kojku
3
Jh v'kksd RPS vfr0iq0v0]MhMok 220327 220180 01580 94140-87222 9530413690
dqyJs"B uk
4
Jh pUnz izdk'k RPS o`rkf/kdkjh]ukxkS 245106 240841 01582 94146-20042
'kekZ j
5
Jh jkds'kiqjh RPS o`rkf/kdkjh]tk;y 272256 272257 01583 94144-32758
6
Jh iqukjke RPS o`rkf/kdkjh]esMrk 230826 220323 01590 94145-29304
MwMh flVh
7
Jh gsekjke RPS o`rkf/kdkjh]MhMo 222179 220072 01580 94144-44811
kuk
8
Jh fofiu 'kekZ RPS o`rkf/kdkjh]dqpk 223399 220254 01586 94133-77221
eu
9
Jh iznhi eksxk RPS o`rkf/kdkjh]edjku 240210 247381 01588 94143-28971
k
10
Jh xksikynkl RPS o`rkf/kdkjh 222182 01587 94145-33811
jkekor Msxkuk
11
Jh jks'kuflag Ins. Lafpr fujh{kd 240825 01582 99294-52498 95304-
13691
12
Jh osnizdk'k Ins. ok;jySl 246949 01582 9414668980
13
Jh /kUusflag S.I. izHkkjh ftyk 96806-76758 95304-
13677
fo'ks"k 'kk[kk
14
Jh lqokyky S.I. ,e-Vh-vks- 01582 94603-60440 95304-
13696
15
Jh f'koyky A.S.I. izHkkjh ;krk;kr] 240837 01582 94145-86713 95304-
13622
- 133 -
fc'uksbZ ukxkSj
16
Jh guqekujke A.S.I izHkkjh ;krk;kr] 94607-52989 95304-
13657
esMrk
17
MkW0lquhy FSL ;krk;kr Fkkuk 94133-84152
dqekj xkSM dsEil
18o`r&ukxkSj
19 Jh uxkjke Ins. Fkkukf/kdkjh] 240833 240833 01582 94605-94321 95304-
12743
pkS/kjh ukxkSj
20 Jh eukst ekpjk S.I. Fkkukf/kdkjh] 255026 01582 94140-96011 95304-
12862
Jhckykth
21 Jh :ikjke S.I. Fkkukf/kdkjh] 262210 01585 80039-31231 95304-
12823
[khaolj
22 Jh S.I. Fkkukf/kdkjh] 204747 01585 95304-
12844
Hkko.Mk
23 Jh guqeku flag S.I. Fkkukf/kdkjh] 265832 01585 92692-22222 95304-
12805
ikapkSMh
24 S.I. Fkkukf/kdkjh] 241833 01582 95304-
13605
efgyk Fkkuk
o`r&tk;y
25 Jh Hkkjr flag S.I. Fkkukf/kdkjh] tk;y 272334 01583 98290-45211 95304-
12880
26 Jh eqdqV fcgkjh S.I. Fkkukf/kdkjh] 278204 01583 94146-75734 95304-
12927
lqjikfy;k
27 Jh jQhd S.I. Fkkukf/kdkjh] 275266 01583 94142-26806 95304-
12905
eksgEen jksy
28 Jh vfuy S.I. Fkkukf/kdkjh] 283028 01584 94601-74449 95304-
12967
fo’uksbZ ew.Mok
29 Jh lTtuflag S.I. Fkkukf/kdkjh] 249031 01583 99822-17122 95304-
12949
[kkVwcMh
o`r&esMrk
30 Jh fodzefalg Ins. Fkkukf/kdkjh] 220321 01590 94141-34978 95304-
12990
esMrk'kgj
31 Jh eqds’k C.I. Fkkukf/kdkjh] 231064 01591 9414008712 95304-
13088
xksBu
32 Jh nkrkjflag S.I. Fkkukf/kdkjh] 276431 01591 94145-50709 95304-
13039
esMrkjksM
Jh jkes’oj S.I. Fkkukf/kdkjh] 280054 01584 94141-37101 95304-
13116
HkkVh dqpsjk
o`r&Msxkuk
33 Jh tkfdj v[rj Ins. Fkkukf/kdkjh] 222082 01587 94133-40555 95304-
13173
Msxkuk
34 Jh vejkjke S.I. Fkkukf/kdkjh] 243082 01590 99288-55477 95304-
13146
iknwdyka
35 Jh gjyky xqtZj S.I. Fkkukf/kdkjh] 268224 01587 98291-60817 95304-
13064
Fkkaoyk
36 Jh Hkokuhflag C.I. Fkkukf/kdkjh] 267026 01588 81076-48494 95304-
13563
xPNhiqjk
o`r&MhMokuk
37 Jh Hkh"ejkt Ins. Fkkukf/kdkjh] 220008 01580 94149-29555 95304-
13193
vk;Z MhMokuk
38 Jh njtkjke Ins. Fkkukf/kdkjh] 222049 01581 94143-59627 95304-
13258
ykMuw
39 Jh fnyhi dqekj S.I. Fkkukf/kdkjh] 240140 01580 98290-45544 95304-
13323
ekSyklj
40 Jh lkaojey S.I. Fkkukf/kdkjh] 254034 01580 94147-76658 95304-
13297
[kqu[kquk
- 134 -
41 Jh fotsUnz ehy S.I. Fkkukf/kdkjh] 282150 01581 94142-08594 95304-
13236
tloarx<
o`r&dqpkeu
42 Jh izdk’k pUn S.I Fkkukf/kdkjh] 220054 01586 94142-81095 95304-
13354
dqpkeu
43 Jh jktsUnz Ins. Fkkukf/kdkjh] 262730 01586 94133-74666 95304-
13391
csuhoky ukokW
44 Jh eks0 'kjhQ S.I. Fkkukf/kdkjh] 277033 01586 96497-42501 95304-
13414
ekjksB
45 Jh gsejkt C.I. Fkkukf/kdkjh] 248080 01586 95304-
13432
pkS/kjh fprkok
o`r&edjkuk
46 Jh nsohlgk; ins Fkkukf/kdkjh] 240956 01588 97840-00177 95304-
13459
eh.kk edjkuk
47 Jh jktwjke Ins. Fkkukf/kdkjh] 270123 01589 94149-19560 95304-
13515
ijcrlj
48 Jh Nhrjflag S.I. Fkkukf/kdkjh] 279110 01589 77374-06821 95304-
13586
ihyok

6- iqfyl foHkkx ds okguks dh lwph

okgu fooj.k ftyk ukxkSj

Ø- okgu Lohd` miyC/ okgu


la- fdLe r k deh
okgu okgu
1 ykbZV 50 52 &
2- bZUVjlsIVj 01 01 &
3- fefM;e 01 01 &
4- feuhcl 05 02 03
5- VSUdj 01 01 &
6- Hkkjh 03 01 02
7- eksVj 74 73 01
lkbZfdy
;ksx 135 131 06

dk cks Dokf Vos ftIlh eSD thi Lisfl; bUV fefucl VSU cl Vª eks ;
j Yksj yl jk l ks j @ dj d -lk- ksx
ks thi lsIVj feMh;
e
0 10 01 03 8 15 13 01 01 03 01 & 0 73 13
1 1 1

- 135 -
7. okgu rSukrh lwph ftyk ukxkSj

Øla okgu la[;k ekW okgu eSd okgu rSukr LFkku orZeku
- My fLFkfr
1- RJ-21-UA-6161 2011 Vosjk ftyk iqfyl v/kh{kd vPNh
2- RJ-21-UA-6160 2011 Vosjk vfr-iqfyl vf/k- vPNh
ukxkSj
3- RJ-21-UA-6159 2011 Vosjk vfr-iq-vf/k- vPNh
MhMokuk
4- RJ-21-UA-5757 2011 cksysjks lh-vks-ukxkSj vPNh
5- RJ-21-UA-7600 2012 cksysjks Ikqfyl ykbZu vPNh
ukxkSj
6- RJ-21-UA-7601 2012 ckWysjks lh-vks-edjkuk vPNh
7- RJ-21-UA-7602 2012 ckWysjks lh-vks-dqpkeuflVh vPNh
8- RJ-21-UA-7622 2012 ckWysjks lh-vks-Msxkuk vPNh
9- RJ-21-UA-7623 2012 ckWysjks lh-vks-esM+rkflVh vPNh
10- RJ-21-UA-7183 2012 ckWysjks lh-vks-tk;y vPNh
11- RJ-21-UA-7184 2012 ckWysjks lh-vks-MhMOkkuk vPNh
12- RJ-21-UA-2838 2008 cksysjks Fkkuk Msxkuk vPNh
13 RJ-21-UA-2181 2008 cksysjks iqfyl ykbZu ukxkSj vPNh
14- RJ-21-U-0412 2004 ftIlh iqfyl Fkkuk vPNh
esM+rkjksM+
15- RJ-21-U-0542 2005 ftIlh iqfyl ykbZu ukxkSj vPNh
16- RJ-20-UA-1622 2008 ftIlh Ekfgyk Fkkuk vPNh
ukxkSj
17- RJ-21-U-0356 2004 ftIlh iqfyl Fkkuk jksy ukWjey
18- RJ-21-U-0980 2006 ftIlh iqfyl ykbZu ukxkSj vPNh
19- RJ-21-UA-0981 2006 ftIlh iqfyl Fkkuk vPNh
lqjikfy;k
20- RJ-21-U-0438 2004 ftIlh iqfyl ykbZu ukxkSj vPNh
21- RJ-21-UA-0541 2005 ftIlh ;krk;kr edjkuk vPNh
- 136 -
22- RJ-21-UA-6018 2011 Tkhi Fkkj iqfyl Fkkuk vPNh
[kqu[kquk
23- RJ-21-UA-7182 2012 Tkhi Fkkj iqfyl Fkkuk vPNh
ykMUkq
24- RJ-21-UA-7075 2012 Tkhi Fkkj iqfyl Fkkuk vPNh
MhMokuk
25- RJ-21-UA-8511 2012 thi Fkkj iqfyl Fkkuk tk;y vPNh
26- RJ-21-UA-8531 2012 thi Fkkj iqfyl Fkkuk ukxkSj vPNh
27 RJ-21-UA-1785 2007 thi iqfyl Fkkuk vPNh
Jhckykth
28 RJ-21-UA-0055 2005 thi iqfyl ykbZu ukxkSj vPNh
29- RJ-14-UB-5728 2011 thi Ikqfyl Fkkuk vPNh
dqpkeu
30- RJ-14-UB-5729 2011 thi Ikqfyl Fkkuk vPNh
ekSyklj
31- RJ-21-UA 2791 2008 thi Iqfyl vPNh
Fkkuk]esMrkflVh
32- RJ-21-UA-2661 2008 thi iqfyl Fkkuk xksVu vPNh
33- RJ-21-UA-2790 2008 thi iqfyl Fkkuk] vPNh
ukaok”kgj
34- RJ-21-UA-2090 2008 Tkhi iqfyl Fkkuk edjkuk vPNh
35- RJ-31-UA-0182 2006 thiesDl iqfyl Fkkuk vPNh
ikapkSM+h
36- RJ-21-UA-1022 2006 thiesDl iqfyl Fkkuk dqpsjk vPNh
37- RJ-21-UA-1023 2006 thiesDl iqfylFkkuk vPNh
TkloUrx<
38- RJ-21-UA-1024 2006 thieSDl iqfyl Fkkuk ijcrlj vPNh
39- RJ-21-UA-1025 2006 thieSDl iqfyl Fkkuk vPNh
Fkkaoyk
40- RJ-21-UA-1026 2006 thiesDl iqfyl Fkkuk vPNh
eq.Mok
41- RJ-21-UA-1027 2006 thiesDl iqfyl Fkkuk vPNh
[kkVwcM+h
42- RJ-21-UA-1028 2006 th esDl iqfyl Fkkuk fprkok vPNh
43- RJ-21-UA-1029 2006 thiesDl iqfyl Fkkuk vPNh
Hkko.Mk
44- RJ-21-UA-1030 2006 thiesDl iqfyl Fkkuk ihyok vPNh
45- RJ-21-UA-1031 2006 thiesDl Ikqfyl Fkkuk vPNh
iknqdyka
46- RJ-21-UA-1032 2006 thiesDl iqfyl Fkkuk [khaolj vPNh
47- RJ-21-UA-1033 2006 thiesDl iqfyl Fkkuk vPNh
xPNhiqjk
48- RJ-21-UA-1034 2006 thiesDl iqfyl ykbZu ukxkSj vPNh

- 137 -
49- RJ-21-UA 1035 2006 thiesDl iqfyl Fkkuk] vPNh
ekjksB
50- RJ-21-UA-1573 2007 Lisf'k;ks gkbZ os ijcrlj vPNh
51- RJ-21-U-O464 2004 Dokfyl Ikqfyl ykbZu vPNh
ukxkSj
52- RJ-01-1C-3636 2003 dkj iqfyl ykbZu ukxkSj vPNh
53- RJ-14-UB-8712 2011 bUVjlsIVj iqfyl ykbZu ukxkSj vPNh
54- RJ-21-P-1251 2003 feuh cl pkykuh esMrkflVh vPNh
55- RJ-21-PA-0318 2006 feuh cl iqfyl ykbZu ukxkSj vPNh
56- RJ-21-0992 2010 feMh;e iqfyl ykbZu ukxkSj vPNh
57- RJ-21-G-3323 2004 Vsadj iqfyl ykbZu ukxkSj vPNh
58- RJ-21-G-0777 1998 Vªd iqfyl ykbZu ukxkSj vPNh

- 138 -
eksVj lkbZfdy rSukrh lwph ftyk ukxkSj

Ø-
la- okgu okgu dk ek okgu fo-
la[;k izdkj WM rSukr
y LFkku
1. RJ-21-4M-3954 Vh-oh-,l- eSDl 2003 vks-ih- cjM+ok vPNh

2. RJ-21-4M-3955 Vh-oh-,l- eSDl 2003 iqfyl Fkkuk vPNh


[khaolj
3. RJ-21-4M-3956 Vh-oh-,l- eSDl 2003 iqfyl Fkkuk Jh vPNh
ckykth
4. RJ-21-4M-3957 Vh-oh-,l- eSDl 2003 iqfyl Fkkuk vPNh
ukxkSj
5. RJ-21-4M-3958 Vh-oh-,l- eSDl 2003 iqfyl Fkkuk vPNh
Hkko.Mk
6. RJ-21-4M-3959 Vh-oh-,l- eSDl 2003 vks-ih-dLck vPNh
esM+rkflVh
7. RJ-21-4M-3960 Vh-oh-,l- eSDl 2003 iqfyl Fkkuk vPNh
esM+rk jksM-
8. RJ-21-4M-3961 Vh-oh-,l- eSDl 2003 iqfyl Fkkuk vPNh
esM+rk flVh
9. RJ-21-4M-3962 Vh-oh-,l- eSDl 2003 iqfyl Fkkuk vPNh
iknwdyka
10. RJ-21-4M-3963 Vh-oh-,l- eSDl 2003 iqfyl Fkkuk vPNh
Msxkuk
11. RJ-21-4M-3964 Vh-oh-,l- eSDl 2003 iqfyl Fkkuk vPNh
Fkkoayk
12. RJ-21-4M-3965 Vh-oh-,l- eSDl 2003 iqfyl Fkkuk vPNh
dqpsjk
13. RJ-21-4M-3966 Vh-oh-,l- eSDl 2003 iqfyl Fkkuk tk;y vPNh

14. RJ-21-4M-3967 Vh-oh-,l- eSDl 2003 vks-ih-cM+q vPNh

15. RJ-21-4M-3968 Vh-oh-,l- eSDl 2003 iqfyl Fkkuk vPNh


[kkVw
16. RJ-21-4M-3969 Vh-oh-,l- eSDl 2003 iqfyl Fkkuk vPNh
eq.Mok
17. RJ-21-4M-3970 Vh-oh-,l- eSDl 2003 iqfyl Fkkuk jksy vPNh

18. RJ-21-4M-3971 Vh-oh-,l- eSDl 2003 iqfyl Fkkuk vPNh


MhMokuk
19. RJ-21-4M-3972 Vh-oh-,l- eSDl 2003 iqfyl Fkkuk vPNh
ykMuw
20. RJ-21-4M-3973 Vh-oh-,l- eSDl 2003 iqfyl Fkkuk vPNh
tloarx<
21. RJ-21-4M-3974 Vh-oh-,l- eSDl 2003 iqfyl Fkkuk vPNh
ekSyklj

- 139 -
22. RJ-21-4M-3975 Vh-oh-,l- eSDl 2003 iqfyl Fkkuk vPNh
[kqu[kquk
23. RJ-21-4M-3976 Vh-oh-,l- eSDl 2003 iqfyl Fkkuk vPNh
edjkuk
24. RJ-21-4M-3977 Vh-oh-,l- eSDl 2003 vks-ih- vPNh
gksLihVy
ukxkSj
25. RJ-21-4M-3978 Vh-oh-,l- eSDl 2003 iqfyl Fkkuk vPNh
ihyok
26. RJ-21-4M-3979 Vh-oh-,l- eSDl 2003 iqfyl Fkkuk vPNh
xPNhiqjk
27. RJ-21-4M-3980 Vh-oh-,l- eSDl 2003 iqfyl Fkkuk vPNh
dqpkeu
28. RJ-21-4M-3981 Vh-oh-,l- eSDl 2003 iqfyl Fkkuk vPNh
fprkok
29. RJ-21-4M-3982 Vh-oh-,l- eSDl 2003 iqfyl Fkkuk vPNh
ekjksB
30. RJ-21-4M-3983 Vh-oh-,l- eSDl 2003 iqfyl ykbZu vPNh
ukxkSj
31. RJ-21-4M-3984 Vh-oh-,l- Qsjks 2003 vks-ih-fnYyh vPNh
xsV
32. RJ-21-4M-3985 Vh-oh-,l- Qsjks 2003 vks-ih-ykMuq vPNh

33. RJ-21-4M-3986 Vh-oh-,l- Qsjks 2003 vks-ih- vPNh


ukjk;.kiqjk
34. RJ-21-4M-3987 Vh-oh-,l- Qsjks 2003 iqfyl ykbZu vPNh
ukxkSj
35. RJ-21-4M-3988 Vh-oh-,l- Qsjks 2003 iqfyl ykbZu vPNh
ukxkSj
36. RJ-21-5M-9581 ctkt dsfycj 2005 iqfyl Fkkuk vPNh
ikpkSM+h
37. RJ-21-5M-9582 ctkt dsfycj 2005 iqfyl Fkkuk vPNh
ukxkSj
38. RJ-21-5M-9583 ctkt dsfycj 2005 vks-ih-Msg vPNh

39. RJ-21-5M-9584 ctkt dsfycj 2005 vks-ih-rjukm vPNh

40. RJ-21-5M-9585 ctkt dsfycj 2005 vks-ih-fj;k vPNh

41. RJ-21-5M-9586 ctkt dsfycj 2005 vks-ih-gjlkSj vPNh

42. RJ-21-5M-9587 ctkt dsfycj 2005 vks-ih-tluxj vPNh

43. RJ-21-5M-9588 ctkt dsfycj 2005 vks-ih-fuEch vPNh


tks?kk
44. RJ-21-5M-9589 ctkt dsfycj 2005 ;krk;kr vPNh
MhMokuk
45. RJ-21-5M-9590 ctkt dsfycj 2005 vks-ih-cksjkoM- vPNh

46. RJ-21-5M-9591 ctkt dsfycj 2005 vks-ih-fcnh;kn vPNh

- 140 -
47. RJ-21-5M-9592 ctkt dsfycj 2005 vks-ih-?kkVok vPNh

48. RJ-21-5M-9593 ctkt dsfycj 2005 ;krk;kr dqpkeu vPNh

49. RJ-21-SA-224 ghjks gks.Mk 2005 vks-ih-NksVh vPNh


Qslu [kkVw
50. RJ-21-SA-225 ghjks gks.Mk 2005 vks-ih-ehBM-h vPNh
Qslu
51. RJ-21-SA -226 ghjks gks.Mk 2005 vks-ih-js.k vPNh
Qslu
52. RJ-21- SA-227 ghjks gks.Mk 2005 ftyk fo'ks"k vPNh
Qslu 'kk[kk
53. RJ-21- SA-228 ghjks gks.Mk 2005 iqfyl Fkkuk ijcrlj vPNh
Qslu
54. RJ-21-SA-6791 lh-ch-tsM 2005 ;krk;kr Msxkuk vPNh
55. RJ-21-SA-6792 Liys.Mj Iyl 2005 vks-ih- vPNh
MhMokuk
56. RJ-21-SA-6793 lh-ch-tsM 2005 iqfyl Fkkuk vPNh
edjkuk
57. RJ-21-SA-6796 Liys.Mj Iyl 2005 ;krk;kr edjkuk vPNh
58. RJ-21-SA-9231 Liys.Mj Iyl 2006 xksiuh; 'kk[kk vPNh
ukxkSj
59. RJ-21-SA-9232 Liys.Mj Iyl 2006 ;krk;kr ukxkSj vPNh
60. RJ-21-SA-9233 Liys.Mj Iyl 2006 iqfyl dVªksy #e vPNh
61. RJ-21-SA-9234 Liys.Mj Iyl 2006 vks-ih- vPNh
MhMokuk
62. RJ-21-5M-9594 ctkt dsfycj 2005 iq-pkS-xka/kh vPNh
pkSd ukxkSj
63. RJ-21-5M-9595 ctkt dsfycj 2005 ,e0vks0ch0 vPNh
vkWfQl
64. RJ-21-SA-9235 Liys.Mj Iyl 2006 Fkkuk vPNh
esM+rkflVh
65. RJ-21-SA-6795 Liys.Mj Iyl 2005 Ikqfyl ykbZu vPNh
ukxkSj
66. RJ-21-SE-2694 Liys.Mj Iyl 2010 vijk/k lgk;d vPNh
ukxkSj
67. RJ-21-SE-4703 Liys.Mj Iyl 2010 dLck pkSdh vPNh
ijcrlj
68. RJ-21-SF-8282 lqij Liys.Mj 2011 Ikqfyl ykbZu vPNh
ukxkSj
69. RJ-21-2M-5151 Vh-oh-,l- eSDl 1999 iqfyl ykbZu vPNh
ukxkSj
70. RJ-21-SH-3712 lqij Liys.Mj 2012 ;krk;kr ukxkSj vPNh
71. RJ-21-SH-3713 lqij Liys.Mj 2012 ;krk;kr vPNh
esM+rkflVh
72. RJ-21-SJ-5501 lqij Liys.Mj 2012 iqfyl ykbZu vPNh
ukxkSj
73. RJ-21-SJ-5511 lqij Liys.Mj 2012 iqfyl ykbZu vPNh
ukxkSj

- 141 -
- 142 -
8- ftys esa ukdkcUnh iksbZUl

ldZy%& ukxkSj
dza- okj uke Fkkuk x’r@ukdkcanh
la- iksbUV
1 lkseokj Hkko.Mk Hkko.Mk frjkgk
dksrokyh ukxkSj chdkusj jksM+
ckbZikl
2 eaxyokj ikapksM+h [khoalj frjkgk ij
3 cq/kokj [khoalj Hkko.Mk frjkgk
o`rkf/kdkjh ukxkSj chdkusj jksM+
ckbZikl
4 xq:okj Jhckykth Jhckykth cl LVs.M
dksrokyh ukxkSj tkS/kiqj ckbZikl
5 'kqdzokj Hkko.Mk Hkko.Mk frjkgk
6 'kfuokj ikapksM+h [khoalj frjkgk
Jhckykth Jhckykth cl LVs.M
7 jfookj [khoalj Hkko.Mk frjkgk
o`rkf/kdkjh ukxkSj tkS/kiqj ckbZikl
ldZy tk;y
1 lkseokj lqjikfy;k cl LVs.M lqjikfy;k
jksy cl LVs.M frjk;k
2 eaxyokj [kkVwcM+h rjukÅ frjk;k
tk;y Fkkus ds lkeus
3 cq/kokj o`rkf/kdkjh tk;y tk;y Fkkuk ds lkeus

4 xq:okj jksy cl LVs.M frjk;k


lqjikfy;k cl LVs.M lqjikfy;k
5 'kqdzokj ewaMok isVªksy iEi frjk;k
6 'kfuokj tk;y Fkkus ds lkeus
[kkVwcM+h rjukÅ frjk;k
7 jfookj ewaMok isVªksy iEi frjk;k
o`rkf/kdkjh tk;y tk;y Fkkuk ds lkeus

ldZy%& esM+rkflVh
dza- okj uke Fkkuk
la-
1 lkseokj o`rkf/kdkjh ukxkSj&vtesaj&ckbZi
esM+rkflVh kl frjk;k
xksVu ckbZM+ QkaVk
2 eaxyokj esM+rkjksM+ js.k pkSdh ds lkeus
3 cq/kokj esM+rkflVh ukxkSj&vtesaj&ckbZi
kl frjk;k
4 xq:okj xksVu ckbZM+ QkaVk
5 'kqdzokj dqpsjk [ktokuk frjk;k
6 'kfuokj esM+rkflVh ukxkSj&vtesajckbZikl
frjk;k
esM+rkjksM+ js.k pkSdh ds lkeus
- 143 -
7 jfookj dqpsjk [ktokuk frjk;k
o`rkf/kdkjh ukxkSj&vtesaj ckbZikl
esM+rkflVh frjk;k
ldZy%& Msxkuk
dza- okj uke Fkkuk
la-
1 lkseokj Msxkuk fdrylj@bZM+ok frjk;k
o`rkf/kdkjh Msxkuk fdrylj@bZM+ok frjk;k
2 eaxyokj iknwdyka xk;=h frjk;k
3 cq/kokj xPNhiqjk jk.khxkao
4 xq:okj Fkkaoyk ckM+h ?kkVh
5 'kqdzokj iknwdyka xk;=h frjk;k
6 'kfuokj Msxkuk fdrylj@bZM+ok frjk;k
xPNhiqjk jk.khxkao
7 jfookj Fkkoayk ckM+h ?kkVh
o`rkf/kdkjh Msxkuk fdrylj@bZM+ok frjk;k
ldZy%& MhMokuk
dza- okj uke Fkkuk
la-
1 lkseokj o`rkf/kdkjh nkSyriqjk frjk;k
MhMokuk
tloUrx< cl LVS.M
2 eaxyokj MhMokuk nkSyriqjk frjk;k
[kqu[kquk ckaVM+h frjk;k
3 cq/kokj ykMuw jsYos QkVd pkSjk;k
ekSyklj cl LVS.M frjk;k
4 xq:okj MhMokuk nkSyriqjk frjk;k
5 'kqdzokj ekSyklj cl LVS.M frjk;k
6 'kfuokj tloUrx< cl LVS.M
ykMuw jsYos QkVd pkSjk;k
7 jfookj [kqu[kquk ckaVM+h frjk;k
o`rkf/kdkjh nkSyriqjk frjk;k
MhMokuk
ldZy%& dqpkeuflVh
dza- okj uke Fkkuk
la-
1 lkseokj dqpkeuflVh ukjk;.kiqjk frjk;k
fprkok ?kkVok
2 eaxyokj ekjksB lksyk;k frjk;k
3 cq/kokj ukoka’kgj ekjksB frjk;k ¼lkaHkj
jksM+½
o`rkf/kdkjh ukjk;.kiqjk frjk;k
dqpkeuflVh
4 xq:okj fprkok ?kkVok
5 'kqdzokj ekjksB lkssyk;k frjk;k
6 'kfuokj ukoka ekjksB frjk;k ¼lkaHkj
jksM+½
7 jfookj o`rkf/kdkjh ukjk;.kiqjk frjk;k
- 144 -
dqpkeuflVh
ldZy%& edjkuk
dza- okj uke Fkkuk
la-
1 lkseokj edjkuk eaxykuk frjk;k
2 eaxyokj o`rkf/kdkjh edjkuk eaxykuk frjk;k
3 cq/kokj ijcrlj ,Q-lh-vkbZ-xksnke ds
d ikl
4 xq:okj ihyok Hkdjh
o`rkf/kdkjh edjkuk eaxykuk frjk;k
5 'kqdzokj edjkuk eaxykuk frjk;k
6 'kfuokj ihyok Hkdjh
7 jfookj ijcrlj ,Q-lh-vkbZ-xksnke ds
d ikl

- 145 -
9- ck< cpko lgk;rk lkexzh
ck< cpko dk;Z ds fy;s Logistic Support iqfyl ykbZu ij

1- cM+s jLls IykfLVd & 12


2- ykbZQ CokbZt & 09
3- ykbZQ tSdsV & 18
4- isVªkseSDl pkyw gkyr esa & 05
5- Mªsxu ykbZV pkyw gkyr esa & 06
6- xsarh o QkoMs & 10
7- V~;wc gok Hkjs g, rS;kj & 10

- 146 -
ifjf'k"B 3 ¼1½ gksexkMZl ds ikl miyC/k
gksexkMZ dkfeZdksa ,oa midj.kksa dh
lwph&
1& rSjkd Loa; lsodks dh lqph
dz- uke lnL;@u0 eksckbZy dz- uke eksckbZy
l- uEcj l- lnL;@u0 uEcj
1 Hkokuh 'kadj 96366432 19 tsfeuh 136 98871407
166 64 54
2 egkohj 179 96364442 20 iqjck jke 98752210
72 149 70
3 Jo.k dqekj 207 95879844 21 iq[k jkt 174 98751819
69 42
4 HkkxhjFk 159 94605780 22 jkefuokl 80 94134126
08 93
5 eukst 151 91667869 23 izgykn 241 97845558
72 36
6 cuokjh yky 188 96025726 24 vksek jke 96024531
26 173 23
7 lqjs'k dqekj 94131048 25 jkejru 249 97855144
199 77 80
8 ukFkq jke 141 93093711 26 iznhi 107 81076314
55 32
9 cyjke 258 99282618 27 lat; 85 96605833
47 94
10 fodze 180 95490178 28 fnus'k 223 98870806
27 59
11 Hkaoj yky 247 97853457 29 tho.k jke 95 81042526
58 14
12 vjfoUn 252 96609449 30 rqyNk jke 92698116
46 25 82
13 gfjnkl 97 81078525 31 Hkxor jke 99282297
46 134 69
14 vtqZu jke 189 95711783 32 nkSyk jke 96369389
19 122 37
15 HkSjk jke 194 92148232 33 uUn fd’kksj 85610721
68 38 84
16 HkSjk jke 251 96670298 34 jes'k cksgjk 95297167
68 88 17
17 iIiq jke 232 81041594 35 eqds'k 193 97841749
23 15
18 d`ik jke 240 90011711 36 xqykc pUn 92149367
01 266 48

- 147 -
vkink ds le; mi;ksx esa fy;s tkus okys lkeku dh lwph
fuEukuqlkj gSa %&
1& jsu dksV & 8 ux 2& xe cqV tksM+h& 8 ux 3&
VkWpZ 3 lsy&8 ux
4& ykbZQ tsdsV& 8 ux 5&ukbZyksu jkWi & 5 c.My ¼1-

ukbZyksu jkSi dk otu
14-300 fd-xzk]12-00 fd-xzk]15-800 fd-xzk]13-500 fd-xzk]14-100
fd0xzk

- 148 -
ifjf'k"B 4 jktdh; okguksa o xSj ljdkjh
okguksa dh lwph
rglhy
esMrk 1- mi v/kh{kd iqfyl esM+rkflVh vkj-ts- 21 lh 2379 ftIlh
2- vf/k'kk"kh vfHk;Urk tynk; foHkkx esM+rk vkj-ts-,Q
1145 elMhZt Vªd
3- vf/k'kk"kh vfHk;Urk tynk; foHkkx esM+rk vkj-ts- 21
lh 1253 thi
4- vf/k'kk"kh vfHk;Urk tynk; foHkkx esM+rk vkj-ts- 21
@ 229 feuh Vªd
5- vf/k'kk"kh vfHk;Urk lk-fu-fo- esM+rk vkj vkj ,Q 8477
thi
6- vf/k'kk"kh vfHk;Urk fo/kqr forj.k fuxe esM+rk vkj-
ts- 14 ih 7383 thi
7- vf/k'kk"kh vfHk;Urk fo/kqr forj.k fuxe esM+rk vkj-ts-
14 lh 7561 thi
8- vf/k'kk"kh vfHk;Urk fo/kqr forj.k fuxe esM+rk vkj-ts-
21 lh 0299 Vªd
9- vf/k'kk"kh vfHk;Urk fo/kqr forj.k fuxe esM+rk vkj-ts-
14 lh 7561 thi
10- vf/k'kk"kh vfHk;Urk fo/kqr forj.k fuxe esM+rk vkj-
ts- 14 lh 9575 dksUVj
11- vf/k'kk"kh vfHk;Urk fo/kqr forj.k fuxe esM+rk vkj-
ts- 21 lh 2049 thi
12- ftyk ,oa 'ks"ku U;k;k/kh'k esM+rk vkj-ts-lh- 3203
dkj
13- mi[k.M vf/kdkjh dk;kZy; esM+rk vkj-ts- 21 lh 3536
thi
14- rglhy dk;kZy; esM+rkflVh vkj 21 lh 0011
15- fodkl vf/kdkjh iapk;r lfefr jha;kcM+h vkjts 14 lh-
3302
16- fodkl vf/kdkjh iapk;r lfefr esM+rkflVh vkjts 21 lh
4323
17- vf/k'kk"kh dk;kZy; uxj ikfydk e.My esM+rkflVh
vkjts 21 lh 0419 thi
18- lh-Mh-ih-vks- esM+rk vkj,l,l 3171 thi
19- lh-Mh-ih-vks- jh;ka cM+h vkjts 21 lh 284 thi
20- vf/k'kk"kh vfHk;Urk flapkbZ foHkkx esM+rk
vkj,uD;w 3522 ftIlh
21- vf/k'kk"kh vfHk;Urk flapkbZ foHkx esM+rk
vkj,uD;w 1322 thi
22- iqfyl Fkkuk esM+rk flVh vkjts 21 lh 2377 thi
- 149 -
23- iqfyl Fkkuk xksVu vkjts 21 lh 1651 thi
24- iqfyl Fkkuk iknwdyka vkjts 21 lh 1062 thi
25- iqfyl Fkkuk esM+rkjksM+ vkjts 21 lh 0573 thi
26- mi eq[; fpfdRlk ,oa LokLF; vf/kdkjh esM+rk vkj,l,l
5067 thi
27- iw-;w-ih-lh- esM+rk vkjts 21 lh 0067 ,EcwysUl
28- ih-,p-lh- tluxj vkjts 21 b 0025 ,EcwysUl
29- ih-,p-lh- esM+rkjksM vkts 21 b 0018 ,EcwysUl
30 lh-,p-lh- jha;kcM+h vkj,l,l 3960 thi
edjkuk edjkuk& rglhy dk;kZy; edjkuk esa thi] iqfyl Fkkuk
edjkuk esa thi ,d] iqfyl v/kh{kd ds ikl ftIlh] tu LokLF;
vfHk;kfU=d foHkkx esa ,dthi] ekbZfuax foHakx
esaftIlh ,d] lsyVsDl foHkkx esa ,d thi] efgyk ,oa cky
folk foHkkx esa thi ,d] iapk;r lifer esa thi ,d] nwjHkk"k
dsUnz esa thi ,d] uxj ikfydk edjkuk es thi ,d] fo|qr
forj.k fuxe thi ,d
Msxkuk ljdkjh thi& ikap
xSj ljdkjh okgu& thi& 50] Vªsd& 15] VªsDVj 100]
Vsadj& 50

- 150 -
ifjf'k"B 5 Bsdsnkjksa ds ikl miyC/k
midj.kksa dh lwpuk
esMrk 1- th-ds-;w- xksVu jkecYyHk pkSgku xksu Øsu
tslhch Vªd
2- fo".kq izdk'k tkaxs xksVu tslhch Vªd
3- dsfYl;er feujy xksVu fo'kuflag
4- dUgS;kyky xwtZj xksVu
5- ;klhu HkkbZ ealwjh xksVu
6- jkeHkjksls lqFkku xksVu
Msxku Vªd& 10
k
jksyj& 5
Vsyj& 2
vU; midj.k& jls] ckYVh;k] Mªe

- 151 -
ifjf'k"V 6 vLirkyksa dh lwph
ukoka Public Hospital, Nawa
Sarda Hospital, Kuchaman
Suvalal Chaturbhuj Govt. Hospital, Panchwa
Seth Gangabux Govt. Hospital, Jiliya
Govt. Hospital, Minda
Govt. Hospital, Meethadi
Govt. Hospital, Ghatwa
tk;y lkeqnkf;d LokLF; dsUnz 1 tk;y
CykWd LokLF; dsUnz 1 Msg
izkFkfed LokLF; dsUnz dBkSfr
izkFkfed LokLF; dsUnz cM+h[kkVw
izkFkfed LokLF; dsUnz mapkbM+k
izkFkfed LokLF; dsUnz yw.kljk
izkFkfed LokLF; dsUnz jksy
izkFkfed LokLF; dsUnz nqxksyh
izkFkfed LokLF; dsUnz >kM+syh
izkFkfed LokLF; dsUnz rjum
edjkuk jktdh; fpfdRlky; edjkuk] yxu';k vLirky edjkuk
izkFkfed LokLF; dsUnz cksjkoM
jk-izk-LokLF; dsUnz fcYyw
jk- vk;qosZn vkS"k/kky; eksjsM+
jk- vk;qosZn vkS"k/kky; lcyiqj
,MiksLV dkyok
jk- vk;qosZn vkS"k/kky;] pk.Mh
izkFkfed LokLF; dsUnz cwMlw] vk;qosZn
vkS"k/kky; cwMlw
Cydk izk- Lok- dsUnz xPNhiqjk
jk- vk;qosZsZn vkS"k/kky; vyrok
jk- vk;qosZn vkS"k/kky; HkS;kdyk] mi LokLF;
dsUnz HkS;kdyk
mi LokLF; dsUnz ljukoMk
mi LokLF; dsUnz [kaMh'khyk
mi LokLF; dsUnz cktksyh
mi LokLF; dsUnz MkscMhdyk
mi LokLF; dsUnz xsgMkdyk
mi LokLF; dsUnz fxxkfy;k
- 152 -
mi LokLF; dsUnz iV~Vh Mkscfj;k
Msxkuk jktdh; fpfdRlky; Msxkuk
jktdh; fpfdRlky; fdrylj
jktdh; fpfdRlky; iwUnyksrk
jktdh; fpfdRlky; tk[ksMk
jktdh; fpfdRlky; [kqMhdyk
jktdh; fpfdRlky; caojyk
jktdh; fpfdRlky; bZMok
jktdh; fpfdRlky; gjlksj
jktdh; fpfdRlky; Fkkaoyk
jktdh; fpfdRlky; vkyfu;kl

ifjf'k"B 7 fpfdRlky;ksa dh lwph


¼vk;qosZfnd½
1 vyk;
2 tks/;klh
3 LkkMksd.k
4 fNYyks
5 pqVhljk
6 edksMh
7 Jh ckykth
8 cyk;k
9 fQMksn
1 jksy
0
1 okMZ cMyh lqjikfy;k
1
1 ikpyk fl)k oh-dh <k.kh
2
1 Vkdyk
3
1 /kkj.kkokl
4
1 ukjok [kqnZ
5
1 ikpyk fl)k
6
1 vks-ih-Mh ,d Nr ds uhps jkt-fpfd
7
1 vkdyk

- 153 -
8
1 djuq
9
2 nsm
0
2 Hkq.Msy
1
2 cj.k xkao
2
2 fcfn;kn
3
2 Uksf.k;k
4
2 fiiykn
5
2 fiyok
6
2 cLlh
7
2 ckxksB
8
2 eaxykuk
9
3 fjM-
0
3 tkoyk
1
3 jksfg.Mh
2
3 gjukok
3
3 f[knjiqjk
4
3 fcBokfy;k
5
3 dqjkMk
6
3 coky
7
3 pkj.kkokl
8
3 dksfy;k
9

- 154 -
4 dsjki
0
4 [kjs'k
1
4 nkSyr iqjk
2
4 ikyksV
3
4 pksyq [kka
4
4 NksVh [kkVw
5
4 [kwu[kwuk
6
4 vktok
7
4 Rkks"kh.kk
8
4 fe.Mkljh
9
5 fuEcksn
0
5 Hknfy;k
1
5 Msg
2
5 yknfM;k
3
5 ekSyklj
4
5 n;kyiqjk
5
5 ik;yh
6
5 D;kelj
7
5 NksVh csjh
8
5 csMok
9
6 f>fy;k
0
6 yq.kok
1
- 155 -
6 PkkSlyk
2
6 f'ko
3
6 f'konkuiwjk
4
6 fypkuk
5
6 paakMh
6
6 eksjsM
7
6 jkefl;k
8
6 lcyiqj
9
7 eukuk
0
7 vkljok
1
7 cjokyk
2
7 HkS;kdyk
3
7 /kku.kok
4
7 [kkjfM;k
5
7 vyrok
6
7 cksjkoM
7
7 cqMlw
8
7 /kkVok
9
8 vMdlj
0
8 fttksV
1
8 uxokMk
2
8 gqfMy
3
- 156 -
8 fprkok
4
8 ykykl
5
8 ekjksB
6
8 ';kex<
7
8 ikpksrk
8
8 nsiqj
9
9 fe.Mk
0
9 xxjkuk
1
9 Mkxkokl
2
9 <kok
3
9 uks[kkpknkork
4
9 iqUnyw
5
9 flgwa
6
9 vksyknu
7
9 gjlksyko
8
9 :iiqjkVksjMk
9
1 ykEcktkVku
0
0
1 js.k
0
1
1 esMrkjksM-
0
2
1 fj;kcMh
0
3
- 157 -
1 eksjsjk
0
4
1 jksfglk
0
5
1 cMk;yh
0
6
1 cXxM-
0
7
1 tluxj
0
8
1 vkyfu;kokl
0
9
1 MksMh;kuk
1
0
1 HkS:Unk
1
1
1 Vgyk
1
2
1 nklkokl
1
3
1 LkFkkukdyk
1
4
1 Fkkoyk
1
5
1 Msxkuk xzke
1
6
1 Msxkuk tD'ku
1
7
1 fuEcMh dyk
1
- 158 -
8
1 tk[ksMk
1
9
1 tkylw [kwnZ
2
0
1 ikyMhdyk
2
1
1 pEik[ksMh
2
2
1 jktyksrk
2
3
1 gjlksj
2
4
1 fdjksnk
2
5
1 fuEchtks/kk
2
6
1 dLkwEch
2
7
1 jk;/kuk
2
8
1 jksMw
2
9
1 vksfMV
3
0
1 xksjkm
3
1
1 raojk
3
2

- 159 -
1 f[k;kyk
3
3
1 rjukm
3
4
1 lkse.kk
3
5
1 xksBekxyksn
3
6
1 jksfg.kk
3
7
1 jksVw
3
8
1 flyuokn
3
8
1 tk;y
3
8
1 :.k
3
8
1 'ka[kokl
3
8
1 Hknksjk
4
3
1 cksMok
4
4
1 ijcrlj
4
5
1 edjkuk
4
6
1 ukaok
4
- 160 -
7
1 MkcMk
4
8
1 Hkjukok uohu vkS"k-
4
9
1 [kksj.Mh uohu vkS"k-
5
0
1 uFkkoMk uohu vkS"k-
5
1
1 xs<kdyk uohu vkS"k-
5
2
1 jfy;kork uohu vkS"k-
5
3
1 [ktokuk
5
4
1 v Js.kh ykMuw
5
5

1 v Js.kh ukxkSj
5
6
1 v Js.kh esMrk flVh
5
7

1 v Js.kh lkatw
5
8
1 v Js.kh dqpkeu
5
9
1 MhMokuk
6
0

- 161 -
ih-,e-vks- &
miyC/k midj.kksa dh lwph
No. Period of
S.no Equipment No.of nonfunction Remark
function non
Repairable Condement functional
1 Xray 4 1
2 Sonography 2
Radiology CT Scene 1
3 Film prosessor 0
4 Dental X ray 1
5 ECG 4
Multi channel
6 ECG 2
7 TMT 1
8 Nembullzer 4
Medicine
9 ECG 0
10 Monitor Df 2
11 Central Monitor 0
12 Ventilator 2
13 Intusion Pump 6

14 Boyles Aperator 3 1
15 Auto Clave 4 4
OT Table
16 Operation Hydrolic 2 2
17 Theather Ot lights 8 2
18 Cautary 1
19 Ortho Table 1
20 C.Arm 10
21 Co2 Cylender 8
Saction
22 Machine 20 4 2
23 Sterlizer 20 4 4
24 Dental Chair 1
Emergencey
25 Lite 5
26 General Generator 2
Oxygen
27 Cylender 40
Mortuary
28 Cabinet 0
29 Trolley 20 5
30 Whell Chair 10
31 ENT Sinoscope 1
32 Laryngoscope 10
- 162 -
Operating
33 Microscope 1
34 Audio meter 0 1
35 Bins 200
36 HCWM Cutter 30 10
37 Whell Barrow 2
Neonstal
Radiation
38 Waver 15 4
Phototheraphy
39 Machine 13 2
40 Nebulizer 6 4
41 Paeditrics Oxygen Hood 3
Babytheraphy
42 Trollery 5
43 CPAP 0
Oxygen
44 Analyser 0
45 Flux Mettre 3
46 Laboratory Microscope 4 1
Binoculer
47 Microscope 2 1
48 Cell counter 1
49 Autoanalyser 1
Urine Strip
50 Reader 2
51 Eliss 8 1
52 Incubator 4
53 Serological bath 1
Bloodgas
54 Analyser 1
55 Coagula Meater 4
56 Glucometer 3
57 Blood Bank 1
Blood Bank
58 Refirgaretor 4 1
59 Gyanee Fatal Dropar 2
60 Fatal Monitor 4 1
61 Laber table 4
MTP Suction
62 Machine 4
63 Colposcpe 1
64 Computer 20 2
65 Printer 10 4
66 Others UPS 20 4
67 Fax 2
68 Telephone 25 4
69 Ambulance 3

- 163 -
ifjf'k"B 8 futh fpfdRlky;ksa dh lwph
ih,uMhVh ,DV ds vUrxZr iaftd`r
Ø-
mi[k.M vYVªklkm.M Dyhfud@lksuksxzkQh
la-
lsUVj dk uke] irk
1 ik: yscksjsVªh] MhMokuk
2 csn gkWLihVy ,.M fjlpZ lsUVj] ykMuwa
3 tSu ekr` f'k'kq LokLF; dY;k.k dsUnz] ykMuw
4 ekjokM+ gkWLihVy] ekSyklj
5 eaxye~ gkSLihVy ,.M fjlpZ lsUVj] ykMuwa
6 Vkd ,Dl js ,.M yscksjsVªh] MhMokuk
7 t;iqj gkWLihVy] ykMuw
8 jkt gkWLihVy] ykMuwa
DIDWANA
9 jktgal gkWLihVy izk-fy- MhMokuk
10 xqIrk gkWLihVy ,.M fjlpZ lsUVj] MhMokuk
MkW- izeksn jkBh] vkdk'k gkWLihVy]
11 ykMuwa
12 vk;Z lksuksxzkQh lsUVj] ykMuwa
,u-,u- ?kksM+kor gkWLihVy ,.M fjlpZ lsUVj]
13 ykMuwa
14 lafxrk fcUny lksuksxzkQh lsUVj] MhMokuk
15 vYVªklkm.M lksuksxzkQh lsUVj] ijcrlj
16 luflVh gkWLihVy] edjkuk
17 f'ko uflZxa gkse] dqpkeuflVh
18 jkt uflZxa gkse] edjkuk
19 ikjk'kj lksuksxzkQh lsUVj] dqpkeuflVh
20 yXu'kkg eseksfj;y gkWLihVy] edjkuk
PARBATSAR 21 Hkkjr esfMdy lksuksxzkQh lsUVj] edjkuk
22 'knk Mk;XuksfLVd lsUVj] ijcrlj
jketho.k dkcjk jksx funku dsUnz dqpkeu
23 flVh
24 uwjh Mk;XuksfLVd lsUVj] edjkuk
25 lw;kZ gkWLihVy] dqpkeu flVh
26 e:/kj lksuksxzkQh lsUVj] dqpkeu flVh
NAGAUR egkohj bUVjus'kuy jksx funku dsUnz]
27 ukxkSj
28 jkt uflZxa gkse] MkW- ihMh iqjksfgr] ukxkSj
29 lqQh;k gkWLihVy ,.M fjlpZ lsUVj] ckluh
- 164 -
30 us'kuy ,Dl js ,.M Mk;XuksfLVd lsUVj] ukxkSj
MkW- t;dj.k pkj.k] gjewy fuokl] MhMokuk
31 jksM+ ukxkSj
32 Hkkjr Mk;XuksfLVd ,.M ,Dl js lsUVj] ukxkSj
33 Jherh larks"k pkS/kjh uflZxa gkse] ukxkSj
34 ukxkSj vLirky ,oa vuqla/kku dsUnz] ukxkSj
35 MkW- J)k vxzoky] jkt-fpfd- ds lkeus] ukxkSj
36 vk'kk- eseksfj;y uothou gkWLihVy] ukxkSj
MkW-¼Jherh½ ehuy lkSyadh] U;w
37 dkWyksuh] ukxkSj
ckykth ,Dljs ,.M MkbXuksfLVd lsUVj]
38 esM+rkflVh
39 jtr gkWLihVy] esM+rkflVh
40 ds-ih- ,Dljs] esM+rkflVh
MERTA
41 fla?koh Dyhfud ,.M ysc- esM+rkjksM
ds'ko ,Dljs ,.M MkbXuksfLVd lsUVj]
42 esM+rkflVh
43 vjfoUn ,Dljs ,.M MkbXuksfLVd lsUVj] Msxkuk
44 f'ko ,Dljs ,.M ysc] Msxkuk

- 165 -
ifjf'k"B 9 py fpfdRlky;ksa dh lwpuk
rglhy
esMrk jktdh; fpfdRlky; esM+rkflVh dh
eksckby ;wfuV

- 166 -
ifjf'k"B 10 fpfdRldksa dh lwph
Sno. Place Instt Hospital SPL Dictor Name
1 AALNIAWAS PHC MO VINAYAK GOUR
2 ALAY PHC MO LOKESH GUPTA
3 ASAVARI PHC MO SHIV LAL MEHRA
4 BEDI BARI PHC MO RAJENDRA P VAISHNAVA
5 BEDI KHATU PHC MO OMPRAKASH
6 BADU PHC SMO DILIP SHINGH CHARAN
7 BAGGAD PHC MO SEWA RAM
8 BAGGAD PHC MO F PRAMOD KUMAR
9 BAGOT PHC MO RAMJEET TAK
10 BAJWAS CHC JS MED VACANT
11 BAJWAS CHC JS SUR VACANT
12 BAJWAS CHC SMO GOKUAL NARAYAN MEENA
13 BAJWAS CHC MO GUMAN SINGH
14 BAJWAS CHC MO MAHESH DEVENANI (Regin.)
15 BALDU PHC MO RAKESH KUMAR
16 BALSAMAND PHC MO RAKESH K JAIN
17 BASNI PHC SMO JAGDISH PRASAD MIRDHA
18 BASNI PHC MO DALIP SINGH
19 BAVARLA PHC MO GOVIND RAM DESARWAL
20 BERI KHURD PHC MO SURABHI VASHISHTHA(not joyen)
21 BESROLI PHC MO RAM RATHAN YADAV
22 BHADSIA PHC MO ASHOK KUMAR SHARMA
23 BHADSIA PHC MO vacant
24 BHAGWAN PURA PHC MO vacant
25 BHAKAROD PHC MO alkendra m singh
26 BILLU PHC MO durgaprasad joshi
27 BORAVAD CHC JS MED vacant
28 BORAVAD CHC JS SUR vacant
29 BORAVAD CHC SMO radhey shyam khatod
30 BORAVAD CHC MO Rupendrakumar
31 BORAVAD CHC MO indu bala mathur
32 BUDSU PHC MO balbir singh dhaka
jahangir khan(PG) Dhamendra
33 CHAVANDIA PHC MO godhar
34 CHHOTI KHATU CHC JS MED chenaram
35 CHHOTI KHATU CHC JS SUR Rajesh sharma
36 CHHOTI KHATU CHC MO SHYAM SUNDRA sevda
37 CHHOTI KHATU CHC MO motiraj choudhary
38 DANGAVAS PHC MO ramesh choudhary
Shabd prakash (Not join) Ruvendra
39 DAYAL PURA PHC MO singh
40 DEEDWANA SDO HQ DY. CM&HO Mahesh chandra jha
41 DEGANA CHC JS MED SN maheshwari
42 DEGANA CHC JS SUR Sanjay kedia
43 DEGANA CHC SMO BCMHO Sampat singh jodha
44 DEGANA CHC MO Meh ram mahiya
45 DEGANA CHC MO Usha choudhary
46 DEGANA CHC SMO Ram kishore choudhary
47 DEH PHC MO Vacant
48 DEH PHC MO Surendra singh Rathore
- 167 -
49 DEOLI KALAN PHC MO Mahesh sharma
50 DHANAPA PHC MO Chena ram bhambhu
51 DHANKOLI PHC MO Mahesh chandra mishra
52 DUGOLI PHC MO Jayant sharma
53 GACHHIPURA PHC SMO Geeta choudhary
54 GACHHIPURA PHC MOC Vacant
55 GAVARDI PHC MO Suresh chand
56 GHATVA PHC MO Rakesh vimal
57 GOTAN CHC JS MED Kailash prasad sharma
58 GOTAN CHC JS SUR Kishan kataria
59 GOTAN CHC SMO Jassa ram meghwal
60 GOTAN CHC MO Purshottam singh
61 GOTAN CHC MO Sukh ram
62 GOTAN CHC ABOLISHED Rameshwar lal beniwal
prakash chand daiya (Regin.)
63 GUDA B. DAS PHC MO Rameshwar dayama
64 GUDA SALT PHC MO GOVERHAN SINGH
65 HARSOLAV PHC MO RAGHUNANDAN VISHNOI
66 HARSOR PHC MO RAJENDRA KUMAR SANTHIYA
67 HUDEEL PHC MO JITENDRA KUMAR BUTOLIA
68 IDVA PHC MO PRAPHUL SHTRIYA
69 JAKHALI PHC MO VIVEK GUPTA
70 JAKHERA PHC MO RAJENDRA BEDA
71 JASNAGAR PHC MO SHRAVAN RAM
72 JASVANTGARH PHC SMO Vacant
73 JASVANTGARH PHC MO Vashudav Mishra
74 JAVALA PHC MO VIJAY SHANKAR LADNA
75 JAYAL CHC JS MED GANPAT RAM KALER
76 JAYAL CHC JS GYNAE VACANT
77 JAYAL CHC JS PAED VINAY K KULSHRESHTHA
78 JAYAL CHC JS SUR VACANT
79 JAYAL CHC SMO BCMHO KUSUMLATA JOHARI
80 JAYAL CHC MO TARA CHAND (Not join)
81 JHADOLI PHC MO Kailash Khoja
82 JILIA PHC MO BHANWAR LAL( A) Pardeep Pareek
83 JODHYASI PHC MO JHUMAR LAL MEGHWAL
84 KASNAU PHC MO VIJAY CHOUDHARY
85 KASNAU PHC MO DINESH MISHRA (Not join)
86 KASNAU PHC MO VIJAY CHOUDHARY
87 KATHOTI PHC MO ANJALI SRINGI
88 KERAP PHC MO VIJAY KUMAR
89 KHAJVANA PHC MO MAHENDRA SINGH MEENA
90 KHIVSAR CHC JS MED VACANT
91 KHIVSAR CHC JS SUR SANGEETA MEENA (Not join)
92 KHIVSAR CHC SMO SHIV PRASAD PARTANI
93 KHIVSAR CHC MO DINESH MISHRA (Not join)
94 KHIVSAR CHC MO JUGAL KISHORE SAINI
95 KHUDI KALLAN PHC MO BHANWAR LAL BHAKAR
96 KHUNAKUNA PHC MO RAM NARAYAN YADAV
97 KHUNAKUNA PHC MO OM PRAKASH THOLIA (Not join)
98 KITALSAR PHC MO SHASHI DHAR HARVYASI
SUNIL KUMAR SURVA (PG) Mukesh
99 KOLIYA PHC MO gupta
- 168 -
100 KOLIYA PHC MO F ANIL KUMAR YADV
101 KUCHAMAN CITY CHC JS MED ARUN KUMAR GOUR
102 KUCHAMAN CITY CHC JS SUR SALIM MOHD RAO
103 KUCHAMAN CITY CHC JS GYNAE RAMESH CHAND GUPTA
104 KUCHAMAN CITY CHC JS PAED SHIKHAR CHAND JAIN
105 KUCHAMAN CITY CHC JS OPTH RAJNI GOUR
106 KUCHAMAN CITY CHC SMO BCMHO ASHOKPRAKASH SRAJAWAT
107 KUCHAMAN CITY CHC MO JAGDISH PRASAD MAHLA
108 KUCHAMAN CITY CHC MO LAXMAN R MOHANPURIA
109 KUCHAMAN CITY CHC MO VIJAY KUMAR GUPTA
110 KUCHAMAN CITY CHC MO ANAE NEENA TIWARI
111 KUCHAMAN CITY CHC MO JS GYN KALPANA JAIN
112 KUCHAMAN CITY CHC JS RUPA CHOUHAN
113 KUCHERA CHC JS MED JUMAR RAM BALARA
114 KUCHERA CHC JS GYNAE RAM KUMAR GOYAL
115 KUCHERA CHC JS SUR VACANT
116 KUCHERA CHC SMO MUSTAQ AHMED
117 KUCHERA CHC MO PASHUPATILAL DAS
118 KUCHERA CHC MO VACANT
119 KUDCHI PHC MO HIRA RAM KHILERI
120 KUKANVALI PHC SMO DINESH KUMAR SHARMA
121 KUKANVALI PHC MO KUSUM KHOIWAL
122 KUMARI PHC MO Pardeep panchar
123 KURDAYA PHC MO VISHWADEEPAK BIJAWAT
124 LADRIYA PHC MO ALOK GOYAL
125 LADRIYA PHC MO F VACANT (MANANA)
126 LADY PHC MO RAVI TANDON
127 LALAS PHC MO ISHWAR RAM(REGIN.)
128 LALAS PHC MO INDRA RAM
129 LOHARPURA CDISP MO RAMAKANTH BORA
130 LUNSARA PHC MO DILIP SHINGH
131 MAKARANA CHC JS MED SAGIR AHMED
132 MAKARANA CHC JS SUR MOHAN SINGH RATHORE
133 MAKARANA CHC JS ORTHO KALAYAN SHAI
134 MAKARANA CHC SMO BCMHO SHRI BHANGWAN AG.
135 MAKARANA CHC MO F FAHMIDA BANO
136 MAKARANA CHC JS GYNAE SUSHMA BARETH (NOT JOINE)
137 MAKARANA CHC JS PAED SHRI CHAND SHARMA
138 MAKARANA CHC VACANT
139 MANANA PHC MO Virendra Gupta
140 MAROT PHC MO SARVAN KUMAR MEENA
141 MERTA CITY CHC JS MED AKIL GUPTA
142 MERTA CITY CHC JS SUR OMPRAKASH INYANIYA
143 MERTA CITY CHC JS GYNAE SAVITA TAK
144 MERTA CITY CHC JS PAED BABU LAL MEENA (Not Join)
145 MERTA CITY CHC JS OPTH B.L. VERMA
146 MERTA CITY CHC SMO VACANT
147 MERTA CITY CHC MO RAVINDRA KUMAR TANVAR
148 MERTA CITY CHC MO RAJENDRA KUMAR
149 MERTA CITY CHC MO ORTHO VACANT
150 MERTA CITY CHC MO DENT SURVESH PRADHAN
151 MERTA CITY CHC MO ANAE VACANT

- 169 -
152 MERTA ROAD PHC MO SUSHIL KUMAR DIWAKAR
153 MINDA PHC MO BABU LAL YADAV (Not Join)
154 MINDA PHC MO F RAJENDRA P. SEPAT
155 MITHDILADNU PHC MO NARENDRA MISRA
156 MITHDILADNU PHC MO F USHA MISRA
157 MITHDILADNU PHC MO SHIV RAJ SINGH
158 MOLASAR CHC JS MED VACANT
159 MOLASAR CHC JS SUR VINOD KUMAR SHARMA
160 MOLASAR CHC SMO KISHAN LAL CHANDELIYA
161 MOLASAR CHC MO HARI PRAKASH SANI
162 MOLASAR CHC MO Rajendra kumar
163 MORED PHC MO VIJAY KUMAR SHARMA
164 MUNDAWA CHC SMO VACANT
165 MUNDAWA CHC MO SUMAN LATA KATHRI
166 MUNDAWA CHC MO TILAK RAJ UPPAL
167 NAGAUR TBC JS TB VACANT
168 NAGAUR TBC SMO A-R Kall (Cout Stay)
169 NAGAUR TBC MO VACANT
170 NAGAUR SDO HQ DY. CM&HO AD. CHMO FW VACANT
171 NAGAUR HQ DY. CM&HO CH&MO BABU LAL CHOUHAN
172 NAGAUR HQ DY. CM&HO HEALTH VACANT
EYE
173 NAGAUR MOBILE JS OPTH PRADEEP K. GUPTA
174 NAGAUR HQ SMO DLO RAM KARAN VEERMA
175 NAGAUR HQ SMO RCHO SHIV SUMAN PUROHIT
176 NAGAUR RHSDP MO DPC HUSIAN BAX USTA (Not Join)
177 NAGAUR RHSDP MO DPC RAJESH PARASHAR
178 NAVA CITY CHC JS MED RAJ KUMARI VEERMA
179 NAVA CITY CHC JS SUR RAJVEER SINGH
180 NAVA CITY CHC SMO SUNIL KUMAWAT
181 NAVA CITY CHC MO RAM BABU JAISWAL
182 NAVA CITY CHC MO SIMA JAISWAL
183 NAVA CITY CHC MO ABOLISHED RAJESH K BHARUPAL
184 NIMBI JODHA CHC JS MED DEVENDRA KUMAR SHARMA
185 NIMBI JODHA CHC JS SUR VACANT
186 NIMBI JODHA CHC SMO VACANT
187 NIMBI JODHA CHC MO RAJA RAM SHARMA
188 NIMBI JODHA CHC MO Sarvan ram bantan
NOKHA
189 CHANDAVAT PHC SMO SUNIL DAS
190 PADU KALLAN PHC MO URGA RAM BIRDA
191 PADU KALLAN PHC MO UDA RAM
192 PADU KALLAN PHC MO SHYAM SUNDRA DIVAKAR
193 PANCHALA SIDHAPHC MO SHRI PAL MEENA
194 PANCHODI PHC MO JAI PRAKASH VALMIKI (Secspant)
195 PANCHODI PHC MANOJ KUMAR SHARMA (tantwas)
196 PANCHODI PHC DHARMVEER JAJADA
197 PANCHVA PHC MO PAVAN KUMAR GANGWAL
198 PARBATSAR CHC JS MED RAGHUVEER SINGH RATNU
199 PARBATSAR CHC JS SUR SUSHIL KUMAR VIJAYWARGIG
200 PARBATSAR CHC JS OPTH PANKAJ PANDEY
201 PARBATSAR CHC SMO VACANT

- 170 -
SURESH CHANDRA YADAV (Not
202 PARBATSAR CHC MO join) SUSHMA BARETH
203 PARBATSAR CHC MO DENT ANIL SANI(PG)
204 PARBATSAR CHC JS GYNAE SHANVAR MAL DABARIA
205 PARBATSAR CHC JS PAED SHAKEEL AHMED RAO
206 PEEH PHC MO MUKESH N MATHUR
207 PIPLAD PHC MO PARSA RAM CHOUDHARY
208 PUNDLOTA PHC MO SANJAY KUMAR GIVANI
209 RAIN PHC MO MOHED AFJAL
210 RANI GAON PHC MO BHANWAR SINGH CHARN(REGIN.)
211 RANI GAON PHC MO RAJEEV MITTAL
212 RIYA BARI CHC JS MED VACANT
213 RIYA BARI CHC JS SUR VACANT
214 RIYA BARI CHC SMO BCMHO SATYENDRA ACHARYA SWAMI
215 RIYA BARI CHC MO PRBU SINGH RATHORE
SHIVDAN RAM INYANIYA Surbhi
216 RIYA BARI CHC MO visit (Working Arag.zone Ajmer
217 ROHINI PHC MO DAYAL SHARMA
218 ROL PHC MO RAJENDRA S KALVI
219 SHANKAHVAS PHC MO OM PRAKASH VISHNOI
220 SHRI BALAJI PHC MO NARENDRA KUMAR DARA
221 TANTWAS PHC MO MANOJ KUMAR SHARMA
222 TARNAU PHC MO DHARMANDRA DUDI
SHRAVAN KUMAR BANTAN(NOT
223 THAKARIWAS PHC MO JOIN)
224 THAKARIWAS PHC MO ALKA BHADORIA
225 THANVLA PHC MO CHHAYA KALARA
226 TOSHINA PHC MO CHRAN SINGH
227 UNCHAIDA PHC MO BIRMA RAM
1 DEEDWANA G.HOSP SS MED DHARM VEER SWAMI
2 DEEDWANA G.HOSP SS SUR RAMKISHORE NAGORI
3 DEEDWANA G.HOSP JS MED GOPAL KRISHAN SHARMA
4 DEEDWANA G.HOSP JS SUR HANUMAN SAHAI BUNKAR
5 DEEDWANA G.HOSP JS PAED MURAD K KAYAMKHANI
6 DEEDWANA G.HOSP JS OPTH SUSHIL KUMAR AATREY
7 DEEDWANA G.HOSP JS ORTHO YUSHUF ALI DEORA
8 DEEDWANA G.HOSP JS ANAE VACANT
9 DEEDWANA G.HOSP JS RADIO ARSHAD SUSSAIN
10 DEEDWANA G.HOSP JS ENT VINAY KUMAR MATHUR
11 DEEDWANA G.HOSP SMO BCMHO ANIL KUMAR SHARMA
12 DEEDWANA G.HOSP MO VIVEK GARG
13 DEEDWANA G.HOSP MO DENT VACANT
14 DEEDWANA G.HOSP JS GYNAE VANDANA AGARWAL
1 LADNU G.HOSP SS MED H K SHARMA
2 LADNU G.HOSP SS SUR VACANT
3 LADNU G.HOSP JS MED B S RATHORE
4 LADNU G.HOSP JS SUR LALIT KUMAR SHARMA
5 LADNU G.HOSP JS GYNAE VACANT
6 LADNU G.HOSP JS OPTH LUQMAN KHAN
7 LADNU G.HOSP JS RADIO DEVENDRA DADHICH
8 LADNU G.HOSP JS ANAE VACANT
9 LADNU G.HOSP JS DENT VACANT
10 LADNU G.HOSP JS ENT VACANT
- 171 -
11 LADNU G.HOSP JS ORTHO VACANT
12 LADNU G.HOSP SMO VACANT
13 LADNU G.HOSP SMO RAJENDRA KUMAR (NOT JOIN)
14 LADNU G.HOSP MO GEETA DADHICH
15 LADNU G.HOSP MO JYOTSNA RATHORE
16 LADNU G.HOSP MO ORTHO MUKESH GUPTA (NOT JOIN)
17 LADNU G.HOSP MO ANAE JAGDISH P KHATRI
18 LADNU G.HOSP MO VACANT
19 LADNU G.HOSP MO PRADEEP KUMAR SHARMA
20 LADNU G.HOSP MO RAVI UPADHAYAY(NOT JOIN)
21 LADNU G.HOSP MODENT SANJAY KUMAR OJHA
22 LADNU G.HOSP SMO F NOT SHOWN BY CMHO
23 LADNU G.HOSP JS PAED SHANKAR LAL (NOT JOIN)

- 172 -
,u-vkj-,p-,e- ds lafonkdehZ
TYPE OF
NEW BLOCK PLACE DESIGN NAME OF WORKING
INST.
DEGANA AP CHAMPA KHEDI GNM MANJULA MEENA

DEGANA BCMO DEGANA BPM MANOHAR SINGH RATHORE

DEGANA BCMO DEGANA B ACCT VIRENDER SINGH JODHA

DEGANA BCMO DEGANA DATA OPTR SANJAY ROONWAL

DEGANA CHC DEGANA GNM UMA TAILOR

DEGANA CHC DEGANA GNM SANJU KUMARI

DEGANA CHC DEGANA GNM fot;Jh cksjk.kk


DEGANA CHC DEGANA GNM eksrhyky
DEGANA CHC DEGANA GNM nsosUnz dqekj
DEGANA CHC DEGANA GNM nqxsZ'k 'kekZ
DEGANA CHC DEGANA DATA OPTR AMZAD KHAN

DEGANA CHC DEGANA DATA OPTR RAMAKISHAN KASHAWAN

DEGANA PHC BANWARLA ASHA SUP NARENDRA KUMAR

DEGANA PHC HARSOR GNM lat; eh.kk


DEGANA PHC HARSOR GNM uoyflag eh.kk
DEGANA PHC HARSOR ASHA SUP GAURI SHANKER KALVANI

DEGANA PHC IDWA GNM lqvkyky


DEGANA PHC IDWA GNM cqn~nh izdk'k
DEGANA PHC IDWA ASHA SUP GOTTAM CHOHAN

DEGANA PHC IDWA AAYUS COMP 'kEHkq <ksyh


DEGANA PHC JAKHARA ASHA SUP KUMAR GOURAV

DEGANA PHC JAKHERA GNM lquhrk


DEGANA PHC JAKHERA GNM eqds'k eh.kk
DEGANA PHC KHUDI KALAN AAYUS COMP vejkjke dlok
jkts'k dqekj @
DEGANA PHC KHUDI KALLAN GNM
Hkkstjkt flag
DEGANA PHC KHUDI KALLAN GNM lqf'kyk
DEGANA PHC KHUDI KALLAN GNM xaxnso
DEGANA PHC KITTLASAR GNM pj.kflag
DEGANA PHC KITTLASAR GNM y{ehpUn eh.kk
DEGANA PHC KITTLASAR GNM eqds'k pUn ijiksVk
DEGANA PHC KITTLASAR GNM egs'k dqekj dVkjk
- 173 -
DEGANA PHC PUNDLOTA GNM eqds'k dqekj
DEGANA PHC PUNDLOTA GNM [kq'kcq pkS/kjh
DEGANA PHC PUNDLOTA GNM jktdqekj eh.kk
DEGANA PHC PUNDLOTA ACCT NRHM TAJUDDEEN ABBASHI

DEGANA PHC PUNLOTA ASHA SUP SHIMBHURAM

DEGANA SC CHOLIYAS GNM NksVkjke


DEGANA SC DHADHRIYA KALAN GNM dfork
DEGANA SC JALSU KALLAN GNM latq
DEGANA SC KUTYASNI GNM y{eh Mkjk
DEGANA SC NATHWADA GNM jkekorkj
DEGANA SC RAMSARI GNM fy[kek jke
DEGANA SC REWANT GNM 'kkjnk
DEGANA SC TAMDOLI GNM yfyrk
lq'khyk
DEGANA ZXY BHARLI AD ANM
yw.kh;k@lR;ukjk;.k
DEGANA ZXY DAGARI AD ANM lfork dqekjh
ek;k dqekjh @
DEGANA ZXY GULABPURA AD ANM
enuyky lkapksjk
js[kk
DEGANA ZXY ITAPADA BHOJA AD ANM
dqekjh@yhykjkt
DEGANA ZXY MEHRANA AD ANM cYds'k @ jkeflag
'kkjnk
DEGANA ZXY MODRIYA AD ANM
nsoh@lR;sUnz ;kno
DEGANA ZXY RAVLIYAS AD ANM jktdaojh@exu flag
DEGANA ZXY SINDHLAS AD ANM ukSjrh@cnzhizlkn
DIDWANA BCMO DIDWANA BPM SUNIL KUMAR
B ASHA
DIDWANA BCMO DIDWANA RAM KUMAR
FACI
DIDWANA BCMO DIDWANA ACCT NRHM SITARAM SHARMA

DIDWANA BCMO DIDWANA DATA OPTR HIMMATA RAM

DIDWANA CHC CHHOTI KHATU GNM x.kiryky


DIDWANA CHC CHHOTI KHATU GNM gseyrk
DIDWANA CHC CHHOTI KHATU GNM lqfe=k
DIDWANA CHC CHHOTI KHATU GNM egsUnzflag 'ks[kkor
DIDWANA CHC CHHOTI KHATU GNM 'kelqnhu 'kSjkuh
DIDWANA CHC DIDWANA ACCT NRHM DILIP KUMAR PAREEK

DIDWANA CHC DIDWANA ACCT NRHM RAJ KUMAR

DIDWANA CHC DIDWANA COMP OPT DWH NAND KISHOR

- 174 -
DIDWANA CHC DIDWANA COMP OPT DWH DHARMPAL

DIDWANA CHC MOLASAR GNM lq[knsoh


DIDWANA CHC MOLASAR GNM jtuh yrk
DIDWANA CHC MOLASAR GNM ljkst dqekjh
DIDWANA CHC MOLASAR GNM lq'khyk
DIDWANA GH DIDWANA GNM egcwc [kka
DIDWANA GH DIDWANA GNM vuoj [kka
DIDWANA GH DIDWANA GNM unhe vfy
DIDWANA PHC BADI BERI GNM irklh
DIDWANA PHC BADI BERI GNM eks- vkfjQ
DIDWANA PHC BADI BERI ACCT NRHM PREMPRAKASH

DIDWANA PHC BADI BERI ASHA SUP DEEPAK

DIDWANA PHC CHHOTI BERI AAYUS COMP Jo.k dqekj


DIDWANA PHC CHHOTI BERI GNM ujs'k dqekj
DIDWANA PHC DAYALPURA GNM clUrh
DIDWANA PHC DAYALPURA GNM dkS'kY;k
DIDWANA PHC DAYALPURA ACCT NRHM MANOJ KUMAR

DIDWANA PHC DAYALPURA ASHA SUP PREMLATA CHODHARY

DIDWANA PHC DAYALPURA AAYUS COMP v'kksd dqekj 'kekZ


DIDWANA PHC DHANKOLI GNM lqeu
DIDWANA PHC DHANKOLI GNM 'kkfUr HkkLdj
DIDWANA PHC DHANKOLI AAYUS COMP vkseizdk'k
DIDWANA PHC DHANKOLI ACCT NRHM RAVI SHANKAR

DIDWANA PHC DHANKOLI ASHA SUP SUNITA

DIDWANA PHC KERAP GNM ljhrk dqekjh


DIDWANA PHC KERAP ASHA SUP RAVINDRA

DIDWANA PHC KHUNKHUNA GNM js[kkjke


DIDWANA PHC KOLIYA GNM ehuk{kh
DIDWANA PHC KOLIYA ASHA SUP KUSUM

DIDWANA PHC LADARIYA GNM lqjsUnz flag


DIDWANA PHC LADRIYA ACCT NRHM TEJARAM NATH

DIDWANA PHC LADRIYA ASHA SUP GURUBAX

DIDWANA PHC THAKRIYAS ASHA SUP VIJESH KUMAR

DIDWANA PHC TOSHINA GNM efgiky tkaxhM+


DIDWANA PHC TOSHINA ACCT NRHM JAIPRAKASH

DIDWANA SC ALAKHPURA GNM :dlkuk ckuks


- 175 -
DIDWANA SC BANWASA GNM iady [khapM+
DIDWANA SC BHINCHAWA GNM lq'khyk
DIDWANA SC CHHOTI BERI GNM fiadh tkafxM+
DIDWANA SC DAKIPURA GNM gfjizlkn
DIDWANA SC DAUSAR GNM ijes'ojyky
DIDWANA SC DEENDARPURA GNM izeksn dqekj 'kekZ
DIDWANA SC JHAROD GNM jktdaoj
DIDWANA SC KALWANI GNM olhe vyh
DIDWANA SC KHAKHOLI GNM nkSyrjke
DIDWANA SC KHANARI GNM jktsUnz dqekj
DIDWANA SC KHARESH GNM 'kadjyky 'kekZ
DIDWANA SC KYAMSAR GNM deys'k
DIDWANA SC NIMBI KALAN GNM egsUnz
DIDWANA SC NUVA GNM foeyk f[kapM+
DIDWANA SC PAYALI GNM lqeu
DIDWANA SC SARDARPURA GNM izksfurk
DIDWANA SC SUDRASAN GNM jktsUnz dqekj
DIDWANA UPGD BARDWA GNM fiz;adk xksBoky
eerk
DIDWANA ZXY AGROT AD ANM
jkuh@Hkksykjke
DIDWANA ZXY BHOPJI KI DHANI AD ANM lqfe=k@jkeyky
DIDWANA ZXY BUDOD AD ANM ifirk ckbZ @ jktdqekj
DIDWANA ZXY CHNAD BASNI AD ANM lqf'kyk
DIDWANA ZXY CHOMU AD ANM eu:i dqekjh
fueZyk dqekjh @
DIDWANA ZXY DADU BASANI AD ANM
lqesj flag
DIDWANA ZXY DAKIPURA AD ANM leksn dqekjh
DIDWANA ZXY DASANA KALAN AD ANM Hkxorh @ xqxujke
DIDWANA ZXY GANESHPURA AD ANM vatuk @ jkeukjk;.k
DIDWANA ZXY JANKIPURA AD ANM jruk@Hkxokujke
DIDWANA ZXY KALYANPURA AD ANM lqfurk iwfu;k
DIDWANA ZXY KANWAI AD ANM lqfurk@ukjk;.k flag
DIDWANA ZXY KHATIYA BASANI AD ANM eatw @ t;flag
DIDWANA ZXY KODIYA AD ANM lkfo=h@t;ohjflag
DIDWANA ZXY LOROLI KALAN AD ANM lqeu@fo|k/kj
vatq
DIDWANA ZXY MALLA BASANI AD ANM
tkafxM+@dsnkjukFk
- 176 -
vfHkyk"kk @
DIDWANA ZXY MAWA AD ANM
ca'khyky
DIDWANA ZXY RANSISAR JODHA AD ANM vfurk@jktsUnz flag
DIDWANA ZXY SANGUKHURD AD ANM lq'khyk @ve`ryky
DIDWANA ZXY SARDARPURA AD ANM lqfe=k@lqHkk"kpUn
SINGRAWAT
DIDWANA ZXY
KHURD
AD ANM dqlqeyrk@nqyhpUn
JAYAL BCMO JAYAL DATA OPTR MAGA RAM DHOJAK

JAYAL BCMO JAYAL BPM RAJENDRA SINGH CHOHAN

JAYAL BCMO JAYAL ACCT NRHM RAMNIWAS DUKIYA

JAYAL CHC JAYAL GNM 'kkjnk


JAYAL PHC BADI KHATU GNM fjNiky
JAYAL PHC BADI KHATU GNM bUnzk dqekjh
JAYAL PHC BADI KHATU ACCT NRHM KUMESH KUMAR

JAYAL PHC BADI KHATU ASHA SUP KHINYA RAM

JAYAL PHC BADIKHATU AAYUS COMP vatw pkS/kjh


JAYAL PHC DEH GNM lqeu
JAYAL PHC DEH ACCT NRHM MANGILAL PRAJAPAT

JAYAL PHC DEH ASHA SUP RAJESH DHAKA

JAYAL PHC DEH AAYUS COMP jktsUnz dqekj 'kekZ


JAYAL PHC DUGOLI ACCT NRHM NANDLAL MAHIYA

JAYAL PHC DUGOLI ASHA SUP OMPRAKASH SANGWA

JAYAL PHC JHADELI GNM eUtw


JAYAL PHC JHADELI GNM lq'khyk
JAYAL PHC JHADELI GNM dsSyk'k 'kekZ
JAYAL PHC JHADELI ACCT NRHM SUMERDAS SWAMI

JAYAL PHC JHADELI ASHA SUP PREM PRAKASH

JAYAL PHC KASNAU GNM lUrq


JAYAL PHC KASNAU ASHA SUP PUKHRAJ SAMRA

JAYAL PHC KATHOTI GNM ljhrk HkSM+k


JAYAL PHC KATHOTI GNM fiz;adk
JAYAL PHC KATHOTI GNM eqds'k
JAYAL PHC KATHOTI ACCT NRHM UMESH KUMAR CHUG

JAYAL PHC KATHOTI AAYUS COMP ewypUn eh.kk


JAYAL PHC LOONSARA GNM ftrsUnz dqekj Mkeksj
JAYAL PHC LOONSARA GNM ;ksxs'k Mkeksj
JAYAL PHC ROL GNM Hkkxksrh dqekjh
- 177 -
JAYAL PHC ROL AAYUS COMP fxjhjkt 'kekZ
JAYAL PHC TARNAU GNM dapu
JAYAL PHC TARNAU GNM foeyk
JAYAL PHC TARNAU AAYUS COMP jkenso
JAYAL PHC TARNAU ACCT NRHM PAWAN KUMAR SEVAG

JAYAL PHC TARNAU ASHA SUP ARUN KUMAR BISSA

JAYAL PHC UNCHAIDA GNM mej Qk:d


JAYAL PHC UNCHAIDA GNM vuhrk
JAYAL PHC UNCHAIDA ASHA SUP PAWAN KIRAYAT

JAYAL SC AKODA GNM NksVkjke


JAYAL SC ARWAR GNM xjhcjke
JAYAL SC BALAJI NAGAR GNM vkseizdk'k
JAYAL SC BARNEL GNM lqjs'k dqekj
JAYAL SC BHANWALA GNM eukst uhukek
JAYAL SC BODWA GNM jkts'k pkaxy
JAYAL SC CHHAJOLI GNM eatq
JAYAL SC CHHAPADA GNM izselq[k
JAYAL SC DHEHARI GNM Hkaojyky
JAYAL SC GADARIYA GNM fcUnq eh.kk
JAYAL SC GELOLI GNM mehZyk
JAYAL SC GUDHA ROHILI GNM ftrsUnz
JAYAL SC IGYAR GNM guqekujke
JAYAL SC KHABDIYANA GNM iqlk jke
JAYAL SC RATANGA GNM Hkxokujke
JAYAL SC ROHINA GNM guqeku flag
JAYAL SC SILARIYA GNM gjsUnz
JAYAL SC SURPALIYA GNM vfHkyk"kk vejkor
JAYAL SC TANGLA GNM Hkaojyky
JAYAL SC UBASI GNM rkjkpUn
JAYAL UPGD FARDOD GNM fu'kk 'kekZ
JAYAL UPGD KHINYALA GNM fiadh yksejksM+
JAYAL ZXY BAGRASAR AD ANM eatw @ eksgj flag
JAYAL ZXY BARNEL AD ANM lqfurk @ lR;iky
JAYAL ZXY CHHAWATA KALAN AD ANM lqfurk @ vkseizdk'k
JAYAL ZXY DHEEJPURA AD ANM ljkst @jkefuokl
JAYAL ZXY DUGASTAU AD ANM jktwnsoh @ xksfoUn
- 178 -
nkl
JAYAL ZXY GUJRIYAS AD ANM foeyk @ gjpUn
JAYAL ZXY JANEWA PURV AD ANM lqeu @ QwypUn
JAYAL ZXY KACHRAS AD ANM _rq @ gokflag
JAYAL ZXY KANGSIYA AD ANM larks"k @ fd'kuflag
JAYAL ZXY MALIYO KI DHANI AD ANM lqfiz;k @ Hkxokukjke
JAYAL ZXY MUNDI AD ANM esudk @ bUnzflag
JAYAL ZXY NARADHANA AD ANM 'kkjnk @ vkseizdk'k
lqeu dqekjh
JAYAL ZXY NOKHA JODHA AD ANM
@lq[kohjflag
JAYAL ZXY RAMPURA AD ANM 'kkafrnsoh@efgiky
JAYAL ZXY UNCHAIDA AD ANM pUnzdyk @ izrkiflag
KUCHAMAN AP CHITAWA ANM CONT lqeu ehuk
KUCHAMAN BCMO KUCHAMAN ACCT NRHM KRISHN KUMAR VERMA
B ASHA
KUCHAMAN BCMO KUCHAMAN SHELESH KUMAR
FACI
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN GNM eksfudk ikfjd
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN GNM f'kEHkqjke
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN GNM vkpqdh
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN ANM CONT 'kkjnk fj.koka
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN ACCT NRHM MAHENDRA KUMAR SONI

KUCHAMAN CHC KUCHAMAN ACCT NRHM SRIBAX SINGH

KUCHAMAN CHC NAWA GNM egsUnzflag


KUCHAMAN CHC NAWA GNM d`".k dqekj xqtZj
KUCHAMAN CHC NAWA GNM vkseizdk'k
KUCHAMAN PHC BHAGWANPURA GNM iqtk jkuh
KUCHAMAN PHC BHAGWANPURA ACCT NRHM SUNIL DUTT PARIK

KUCHAMAN PHC BHAGWANPURA ASHA SUP JITENDRA SINGH

KUCHAMAN PHC DEVLI KALAN GNM bUnjflag


KUCHAMAN PHC DEVLI KALAN GNM ghj'kpUnz eq.Mksfr;k
KUCHAMAN PHC DEVLI KALAN ACCT NRHM DHIRAJ LODHA

KUCHAMAN PHC DEVLI KALAN AAYUS COMP ';kelqUnj nhf{kr


KUCHAMAN PHC GHATWA GNM eksfudk
KUCHAMAN PHC GHATWA GNM pUnzdyk 'kekZ
KUCHAMAN PHC GHATWA GNM iou dqekj 'kekZ
KUCHAMAN PHC GHATWA GNM yksds'k dqekj 'kekZ
KUCHAMAN PHC GHATWA ACCT NRHM SAROJ VERMA

- 179 -
KUCHAMAN PHC GHATWA ASHA SUP BAJARANG LAL

KUCHAMAN PHC GHATWA AAYUS COMP jkts'k dqekj 'kekZ


KUCHAMAN PHC GUDHA SALT GNM Hkaojyky
KUCHAMAN PHC GUDHA SALT GNM egs'k lksuh
KUCHAMAN PHC GUDHA SALT AAYUS COMP jkejkt eh.kk
KUCHAMAN PHC HUDEEL ASHA SUP SANJU KANWAR

KUCHAMAN PHC HUDIL GNM lUrks"k dqekjh


KUCHAMAN PHC HUDIL GNM vukfedk
KUCHAMAN PHC HUDIL AAYUS COMP egkohj izlkn
fouksn dqekj
KUCHAMAN PHC JILIYA GNM
nkuksfn;k
KUCHAMAN PHC JILIYA ASHA SUP RATAN LAL

KUCHAMAN PHC JILIYA AAYUS COMP izseflag


KUCHAMAN PHC KUKANWALI GNM eukst dqekjh
KUCHAMAN PHC KUKANWALI ACCT NRHM SUNIL KUMAR

KUCHAMAN PHC KUKANWALI ASHA SUP OM PRAKASH


lqdqekj 'kekZ
KUCHAMAN PHC KUKANWALI AAYUS COMP
¼fodykax½
KUCHAMAN PHC LALAS GNM jktiky flag
KUCHAMAN PHC LALAS GNM deyk j.kok
KUCHAMAN PHC LALAS ASHA SUP SUNITA

KUCHAMAN PHC LALAS AAYUS COMP /keZiky x<oky


KUCHAMAN PHC MAROTH GNM foeyk nwu
KUCHAMAN PHC MAROTH GNM ftrsUnz dqekj 'kekZ
KUCHAMAN PHC MAROTH ACCT NRHM PRAMOD KUMAR AJMER

KUCHAMAN PHC MAROTH AAYUS COMP fnus'k dqekj


KUCHAMAN PHC MINDA GNM uVojyky 'kekZ
KUCHAMAN PHC MINDA GNM v'kksd dqekj
pUnz izdk'k @
KUCHAMAN PHC MINDA GNM
enuyky 'kekZ
KUCHAMAN PHC MINDA ASHA SUP POORAN MAL

KUCHAMAN PHC MINDA AAYUS COMP ;qxy fd'kksj


KUCHAMAN PHC MITHADI GNM vkse izdk'k
KUCHAMAN PHC MITHADI GNM fceyk nsoh
KUCHAMAN PHC MITHADI AAYUS COMP eqds'k pUnz
KUCHAMAN PHC MITHADI (NAWA) ANM CONT lqf'kyk j.kok
KUCHAMAN PHC MITHADI (NAWA) ACCT NRHM KRISHN KUMAR

- 180 -
KUCHAMAN PHC MITHADI (NAWA) ASHA SUP REKHA PRADHAN

KUCHAMAN PHC PANCHWA GNM lquhy eqoky


KUCHAMAN PHC PANCHWA GNM lUrjk nsoh
KUCHAMAN PHC PANCHWA ACCT NRHM BAJRANG LAL SHARMA

KUCHAMAN PHC PANCHWA AAYUS COMP xksiky yky


KUCHAMAN SC AABAS ANM CONT Ñ".kk dqekjh
KUCHAMAN SC ADAKSAR GNM foeyk
KUCHAMAN SC ANANDPURA GNM fojsUnzflag
KUCHAMAN SC BARJAN ANM CONT Hkxksrh nsoh
KUCHAMAN SC DOLPURA GNM eerk
KUCHAMAN SC GOVINDI GNM pUnz izdk'k lkjLor
KUCHAMAN SC GUGADWAR ANM CONT lqfurk <kdk
KUCHAMAN SC HARIPURA ANM CONT eatw
KUCHAMAN SC INDOKHA GNM gfjjke
KUCHAMAN SC JABDI NAGAR ANM CONT Ñ".kk
KUCHAMAN SC JASRANA ANM CONT pkUn nsoh dqekor
KUCHAMAN SC JEENWAR GNM laxhrk <kdk
KUCHAMAN SC JIJOT GNM c`teksgu 'kekZ
KUCHAMAN SC KANKARIYA ANM CONT eaUtwyk nsoh
KUCHAMAN SC KANSEDA ANM CONT lUrks"k dqekjh
KUCHAMAN SC KHORANDI GNM f{kizk 'kekZ
KUCHAMAN SC LAMBA GNM izseflag
KUCHAMAN SC LICHYANA GNM ftrsUnz
KUCHAMAN SC MANJI KI DHANI ANM CONT fdj.k dqekjh
KUCHAMAN SC MOTIPURA GNM t;k eh.kk
KUCHAMAN SC MUNDGHASOI ANM CONT fiadh v.knk
KUCHAMAN SC NAGWADA GNM larks"k dqekjh
KUCHAMAN SC NALOT GNM deyk
KUCHAMAN SC NARAYAN PURA GNM js'kedaoj
KUCHAMAN SC NAWA STATION ANM CONT lfcrk dqekjh
KUCHAMAN SC PALADI ANM CONT lqeu dqekjh
KUCHAMAN SC RAGHUNATHPURA ANM CONT fiza;dk dqekjh
KUCHAMAN SC RAJAS ANM CONT fueZyk flgkx
KUCHAMAN SC SHARWANPURA GNM lqeu daoj
KUCHAMAN SC SHIMBHUPURA GNM eukst flag
KUCHAMAN SC SHIV GNM vfuy eqoky
- 181 -
KUCHAMAN SC SHIVDAN PURA GNM lq'khyk
KUCHAMAN SC SURATPURA ANM CONT feyu dqekjh
KUCHAMAN SC SURATPURA ANM CONT equs'k
KUCHAMAN SC THIKARIYA KHURD GNM 'kkjnk
KUCHAMAN SC TODAS GNM jktJh
KUCHAMAN SC TODAS GNM eatq dqekjh
KUCHAMAN UPGD PANCHOTA GNM jk/kk nsoh
KUCHAMAN ZXY CHANDPURA AD ANM larjk @jruflag
CHARNAWAS
KUCHAMAN ZXY
HUDIL
ANM CONT fdj.k daoj
CHARNAWAS
KUCHAMAN ZXY
HUDIL
AD ANM lqeunsoh@eukst
dkUrknsoh @
KUCHAMAN ZXY CHITAL AD ANM
jks'kuyky
deys'k
KUCHAMAN ZXY DEVNAGAR AD ANM
dqynhi@dUgS;kyky
lR;ofr ;kno@lqfuy
KUCHAMAN ZXY HARIPURA AD ANM
dqekj
va'kq
KUCHAMAN ZXY KERIYAPURA AD ANM
pkS/kjh@jked`".k
KUCHAMAN ZXY KHIKHADLELPURA AD ANM ve`rk @jkeflag
KUCHAMAN ZXY MAHESHPURA AD ANM ckyk nsoh@mn;flag
/kh:daoj@
KUCHAMAN ZXY MANDAWARA AD ANM
ukFkwflag
cchrk
KUCHAMAN ZXY MANJI KI DHANI AD ANM pkS/kjh@f'kon;ky
flag
KUCHAMAN ZXY MATASUKHA AD ANM izfeyk@ y[kthr
uhyw
KUCHAMAN ZXY MUNDGHASOI AD ANM
dqekjh@fot;flag
KUCHAMAN ZXY NAGWADA AD ANM jkensoh @ fy[kekjke
KUCHAMAN ZXY NEHARU NAGAR AD ANM lqf'kyk @txnh'k
KUCHAMAN ZXY RANASAR AD ANM vfurk @ ukxs'k dqekj
KUCHAMAN ZXY SABALPURA AD ANM lqeu@chjcy flag
KUCHAMAN ZXY SANWATPURA AD ANM lqeu @ gjiky flag
KUCHAMAN ZXY SHESHMA KA BAAS AD ANM bUnzk@lqesj flag
KUCHAMAN ZXY SOLAYA AD ANM ljkst @ ohjiky flag
KUCHAMAN ZXY SURATPURA AD ANM eats'k@izseizdk'k
KUCHAMAN ZXY THIKARIYA KHURD AD ANM ljkts @ gjnsojke
LADNUN BCMO LADNUN BPM RUPA RAM TAK

- 182 -
B ASHA
LADNUN BCMO LADNUN ANITA TUNWAL
FACI
LADNUN BCMO LADNUN ACCT NRHM MANOJ KUMAR

LADNUN BCMO LADNUN COMP OPT DWH BHAGWANA RAM

LADNUN CHC LADNUN GNM vfuy dqekj


LADNUN CHC LADNUN GNM nhik
LADNUN CHC LADNUN GNM lquhy dqekj
LADNUN CHC LADNUN ACCT NRHM VIRENDRA KUMAR

LADNUN CHC LADNUN ACCT NRHM VIJAY KUMAR

LADNUN CHC LADNUN ASHA SUP NATHI CHINDALIYA

LADNUN CHC LADNUN COMP OPT DWH GOPAL RAM

LADNUN CHC NIMBI JODHA GNM cchrk


LADNUN CHC NIMBI JODHA GNM lqeu
LADNUN PHC BALDOO GNM v'kksd dqekj
LADNUN PHC BALDOO GNM egkohj izlkn
LADNUN PHC BALDU ACCT NRHM LALIT KUMAR PARIK

LADNUN PHC BALDU ASHA SUP PRATIBHA PANDAY

LADNUN PHC BALSAMAND GNM fot; dqekj dloka


LADNUN PHC BALSAMAND GNM lUrjk
LADNUN PHC BALSMAND ACCT NRHM RADHA KRISHN BIRDA

LADNUN PHC BALSMAND ASHA SUP RAM KARAN

LADNUN PHC BALSMAND AAYUS COMP jtuh'k dqekj


LADNUN PHC JASWANT GARH GNM eUtw
LADNUN PHC JASWANT GARH GNM ljkst
LADNUN PHC JASWANT GARH GNM vfurk
LADNUN PHC JASWANT GARH GNM vCnqy jlhn
LADNUN PHC JASWANTGARH ACCT NRHM NIDHI PANNIKAR

LADNUN PHC JASWANTGARH ASHA SUP ISHWAR SINGH

LADNUN PHC LEDI ACCT NRHM HANUMAN RAM

LADNUN PHC LEDI ASHA SUP JAY PRAKASH

LADNUN PHC LEDI GNM 'kfeZyk


LADNUN PHC MITHADI GNM lqeu
LADNUN PHC MITHADI GNM dfork
LADNUN PHC MITHADI GNM lquhrk
LADNUN PHC MITHADI ACCT NRHM HANUMAN DAS

LADNUN PHC MITHADI ASHA SUP PREM KUMAR

LADNUN PHC MITHADI AAYUS COMP Jo.kflag


- 183 -
LADNUN SC DHINGSARI GNM jkensok jke
LADNUN SC GENANA GNM ohjsUnz
LADNUN SC KHOKHARI GNM eks- tkosn HkkVh
LADNUN SC MALGAON GNM izsekjke
LADNUN SC RAYDHANA GNM dfork
LADNUN SC RINGAN GNM ljkst
LADNUN SC UDRASAR GNM vkseiky flag
LADNUN UPGD RATTAU GNM lghjke
LADNUN ZXY BADER AD ANM fueZyk @Hkhaokjke
LADNUN ZXY BHAMAS AD ANM Qwyifr @cuokjh yky
latw
LADNUN ZXY CHUDASRIYA AD ANM [khapM+@ujsUnz
flag
eqds'k
LADNUN ZXY DATTAU AD ANM
vksyk@gksf'k;kj flag
dkUrk
LADNUN ZXY GHIRDODA KHARA AD ANM
nsoh@cyohjflag
lhek x<oky@egsUn
LADNUN ZXY GUNPALIYA AD ANM
flag
LADNUN ZXY HIRAWATI AD ANM laxhrk@egkohj flag
lqfHkrk@jkekorkj
LADNUN ZXY JESLAN AD ANM
flag
LADNUN ZXY KHANGAR AD ANM vfurk@deys'k dqekj
KHANPURA lqeu
LADNUN ZXY AD ANM
BHIYANI dqekjh@lqHkk"kpUn
dqeyk dqekjh @
LADNUN ZXY KUSUMBI JAKHALA AD ANM
dkukjke
LADNUN ZXY LODSAR AD ANM latw clsjk@jkeflag
LADNUN ZXY RIDMLAS AD ANM dfork @ jkekorkj
lqfurk dLok @
LADNUN ZXY SIKARALI AD ANM
eksjflag
LADNUN ZXY TITRI AD ANM lqf'kyk @ egkohj
leksn dqekjh @
LADNUN ZXY VISHVNATHPURA AD ANM
t;ukjk;.k
MAKRANA BCMO MAKRANA BPM SURENDER KUMAR SHARMA
B ASHA
MAKRANA BCMO MAKRANA RAVI VERMA
FACI
MAKRANA BCMO MAKRANA ACCT NRHM MANISH SHARMA

MAKRANA BCMO MAKRANA DATA OPTR PRADEEP KUMAR

MAKRANA CHC BORAWAR GNM deys'k daoj


- 184 -
MAKRANA CHC BORAWAR GNM lqfHkrk
MAKRANA CHC BORAWAR GNM eks- [kkfyn
MAKRANA CHC MAKARANA GNM eks- ybZd [kku
MAKRANA CHC MAKARANA GNM eks- bdcky
MAKRANA CHC MAKARANA GNM lqykspuk
MAKRANA CHC MAKARANA GNM ulhe ckuks
MAKRANA CHC MAKARANA GNM egsUnz dqekj
MAKRANA CHC MAKARANA ACCT NRHM SHYAM SUNDAR DAGA

MAKRANA CHC MAKARANA ACCT NRHM RAKESH GOD

MAKRANA CHC MAKARANA COMP OPT DWH RAMU RAM

MAKRANA CHC MAKARANA COMP OPT DWH RAJENDRA

MAKRANA PHC BESROLI GNM lrh'k dqekj xqtZj


MAKRANA PHC BESROLI GNM tqxyfd'kksj
MAKRANA PHC BESROLI ANM CONT vfurk dqekjh
MAKRANA PHC BESROLI ACCT NRHM MUKESH KUMAR

MAKRANA PHC BESROLI ASHA SUP PRABHURAM

MAKRANA PHC BILLU GNM fy[kekjke


MAKRANA PHC BILLU ASHA SUP CHANCHAL

MAKRANA PHC BUDSU GNM izse


MAKRANA PHC BUDSU GNM eksgEen vyh
MAKRANA PHC BUDSU ANM CONT lqykspuk dqekjh
MAKRANA PHC BUDSU ACCT NRHM RAJIV KUMAR

MAKRANA PHC BUDSU ASHA SUP MOHD ARIF

MAKRANA PHC GACHHIPURA GNM izHkqn;ky


MAKRANA PHC GACHHIPURA ANM CONT lqeu
MAKRANA PHC GACHHIPURA ASHA SUP NARESH PURI

MAKRANA PHC GACHHIPURA AAYUS COMP bejku ¼fodykax½


MAKRANA PHC JAKHALI ANM CONT eerk dqekjh
MAKRANA PHC MANANA GNM unhe vgen
MAKRANA PHC MANANA ANM CONT euh"kk nsoh
MAKRANA PHC MANANA ASHA SUP DEV KISHAN

MAKRANA PHC RANI GAON ASHA SUP ANWAR HUSAIN

MAKRANA PHC RANIGAON GNM 'kfeZyk ckft;k


MAKRANA PHC RANIGAON GNM lq'khyk
MAKRANA SC ALTWA ANM CONT t;Jh 'kekZ
MAKRANA SC BAJOLI GNM dsyk'kjke
- 185 -
MAKRANA SC BANSADA GNM lqfurk
MAKRANA SC BHIYA KHURD ANM CONT lUrks"k
MAKRANA SC BINJARI ANM CONT lquhrk
MAKRANA SC CHANDI ANM CONT lfjrk dqekjh
MAKRANA SC CHAWANDIYA GNM /keZflag
MAKRANA SC DHANKIYA NADA ANM CONT jatuk dqekjh
MAKRANA SC GOTHADI ANM CONT eqUuh nsoh
MAKRANA SC HUDIYA ANM CONT cchrk
MAKRANA SC INDOKHA ANM CONT iztkir lqf'kyk ukjk;.k
MAKRANA SC ITAWA BAMANIYA ANM CONT d`".kk
MAKRANA SC ITAWA LAKHA ANM CONT lairh eh.kk
MAKRANA SC JOOSARI GNM t;k
MAKRANA SC KACHOLIYA ANM CONT eatw nsoh
MAKRANA SC KALYANPURA ANM CONT vatuk dqekjh
MAKRANA SC KHARDIYA ANM CONT jatq dqekjh
MAKRANA SC KUKDOD ANM CONT efu"kk
MAKRANA SC LADPURA ANM CONT ccys'k
MAKRANA SC MOKHAMPURA ANM CONT uhew dqekjh
MAKRANA SC SAFED BADI ANM CONT lfjrk nsoh
MAKRANA SC SARNAWDA ANM CONT lqfurk dqekjh
MAKRANA UPGD CHINDALIYA ANM CONT 'kdqUryk
MAKRANA UPGD CHINDALIYA ANM CONT jatuh dqekjh
MAKRANA UPGD GINGALIYA ANM CONT lqykspuk
MAKRANA UPGD KALWA ANM CONT nhik pk;y
fo|kdqekjh @
MAKRANA ZXY BINJARI AD ANM
jkeukjk;.k
BORAWAR KI
MAKRANA ZXY
DHANI
AD ANM lqfurk @ fot;ikyflag
eatw dqekjh@
MAKRANA ZXY INDOKHA AD ANM
fot;ikyflag
fouksn dqekjh @
MAKRANA ZXY ITAWA LAKHA AD ANM
yhyk/kj
MAKRANA ZXY KALWA CHHOTA AD ANM jes'k @ izrkiflag
MAKRANA ZXY MOKHAMPURA AD ANM lqfe=k @ tokgjey
MAKRANA ZXY MORED AD ANM vfurk @izdk'k pUn
MAKRANA ZXY RAYTHLIYA AD ANM foeyk @lqfuy dqekj
MAKRANA ZXY SINIYA AD ANM lqfurk ;kno
MERTA BCMO MERTA BPM MAHENDRA SINGH

- 186 -
MERTA BCMO MERTA ACCT NRHM VISHNU DUTT VYAS
B ASHA
MERTA BCMO MERTA PRATAP SINGH
FACI
MERTA BCMO MERTA DATA OPTR IBRAHIM

MERTA CHC GOTAN GNM iwue


MERTA CHC GOTAN GNM ujflaxjke
MERTA CHC GOTAN ANM CONT eerk oS".ko
MERTA CHC GOTAN ACCT NRHM NISHU RANI

MERTA CHC MERTA CITY GNM lqfe=k pkS/kjh


MERTA CHC MERTA CITY GNM y{eh [kjkM+h
MERTA CHC MERTA CITY GNM jktiky
MERTA CHC MERTA CITY ACCT NRHM MANOJ KUMAR

MERTA CHC MERTA CITY COMP OPT DWH RAM RATAN

MERTA PHC DANGAWAS GNM psruflag


MERTA PHC DANGAWAS GNM lqfe=k pkS/kjh
MERTA PHC DANGAWAS ASHA SUP KOMAL PUROHIT

MERTA PHC DHANAPA GNM nsosUnz lkj.k


MERTA PHC DHANAPA GNM lhek nsoh
MERTA PHC DHANAPA ASHA SUP RAJENDRA GOSWAMI

MERTA PHC HARSOLAW GNM izdk'k es?koky


MERTA PHC HARSOLAW GNM teuk pkS/kjh
MERTA PHC HARSOLAW ANM CONT eatw dqekjh
MERTA PHC HARSOLAW ASHA SUP RAKESH VYAS

MERTA PHC KURDAYA GNM ;'kiky eh.kk


MERTA PHC KURDAYA ASHA SUP RAJKUMAR NAIN

MERTA PHC KURDAYA AAYUS COMP lquhydqekj


MERTA PHC MERTA RD AAYUS COMP fnus'k pkS/kjh
MERTA PHC MERTA RD GNM eks- feLckg
MERTA PHC MERTA RD GNM jktsUnz dqekj
MERTA PHC NOKHA GNM fnus'k pUn ikjxh
MERTA PHC NOKHA GNM nqxkZ jksr
MERTA PHC NOKHA GNM :ikjke
MERTA PHC NOKHA ANM CONT eerk ehuk
MERTA PHC NOKHA ASHA SUP GORDHAN GODARA

MERTA PHC REN GNM iadt dqekj 'kekZ


MERTA PHC REN GNM efgek
MERTA PHC REN ACCT NRHM ASHWEEN KUMAR PAREEK
- 187 -
MERTA PHC REN ASHA SUP MOHD AFJAL

MERTA SC BAD GAON GNM jktsUnz flag


MERTA SC BASNI SEJA ANM CONT fo|k
MERTA SC BAYAD ANM CONT eSFkh nsoh
MERTA SC BEETAN ANM CONT iwue dqekjh
MERTA SC BHURIYASANI GNM laxhrk
MERTA SC BHURIYASANI ANM CONT ljkst nsoh
MERTA SC CHHAPARI KALAN ANM CONT lq'khyk dqekjh
MERTA SC DADHWARA GNM f'kojke
MERTA SC DHADHASNI ANM CONT lquhrk dqekjh
MERTA SC DHADHASNI GNM Jo.k dqekj
MERTA SC DUKIYO KI DHANI GNM izseyrk
MERTA SC GANTHIYA ANM CONT fMEiy Vkd
MERTA SC INDAWAR GNM jktsUnz dqekj
MERTA SC JARODA KHURD GNM ftrsUnz
MERTA SC JARODA KHURD ANM CONT 'kkjnk
KADVASRO KI
MERTA SC
DHANI
GNM jkeizdk'k
MERTA SC KAPRIYAS GNM jktsUnz dklfu;k
MERTA SC KHAKHADKI GNM uUn fd'kksj
MERTA SC KHAKHADKI ANM CONT xqMMh nsoh
MERTA SC KHEDULI GNM 'ksjs , vkye
MERTA SC KUPDAS GNM lqfurk
MERTA SC LUNIYAS ANM CONT lqeu dqekjh
MERTA SC MANGLIYAS ANM CONT /kekZ
MERTA SC ROL CHANDAWATA ANM CONT izhfrdk iztkir
MERTA SC SANGWO KI DHANI ANM CONT cchrk dqekjh
MERTA SC SANGWO KI DHANI ANM CONT fdj.k lh;kd
MERTA SC SHEKHA BASANI ANM CONT lquhrk dqekjh
MERTA SC SHIV GNM izfrHkk
MERTA SC SIRSLA ANM CONT lquhrk dqekjh
MERTA SC SOGAWAS GNM tCcj flag
MERTA SC TADO KI DHANI ANM CONT lqfurk
xksfoUn ukjk;.k
MERTA UPGD MOKALA GNM
'kekZ
MERTA UPGD RIYAN SHYAMDAS GNM lqjsUnz eq.Msy
MERTA ZXY BAKLIYAS AD ANM iwue
- 188 -
dqekjh@Hkaojflag
deyk frokjh@eukst
MERTA ZXY HIRAN KUDI AD ANM
dqekj
MERTA ZXY LUNIYAS AD ANM lqfurk @chjcy flag
MERTA ZXY PANDUKA AD ANM 'kSytk
js.kq
MERTA ZXY RAM NAGAR AD ANM
dqekjh@nsohflag
MERTA ZXY SHEKHA BASANI AD ANM deyk@vejpUn
e/kq O;kl@ujs'k
MERTA ZXY TALANPUR KHURD AD ANM
dqekj
MUNDWA AP KHARNAL GNM bUnzk dqekjh
B ASHA
MUNDWA BCMO MUNDWA ANITA CHOUDHARY
FACI
MUNDWA BCMO MUNDWA ACCT NRHM HARI PRASAD SHARMA

MUNDWA BCMO MUNDWA DATA OPTR NARENDRA VERMA

MUNDWA CHC KHINWSAR GNM jkeiky


MUNDWA CHC KHINWSAR GNM bUnzk dqekjh
MUNDWA CHC KHINWSAR GNM jes'k dqekj
MUNDWA CHC KUCHERA GNM nhukjke
MUNDWA CHC KUCHERA GNM ljyk [kjk+M+h
MUNDWA CHC MUNDWA GNM lUrks"k nsoh
MUNDWA CHC MUNDWA GNM xhrk dqekor
MUNDWA CHC MUNDWA ACCT NRHM MANISH SHARMA

MUNDWA CHC MUNDWA COMP OPT DWH CHANDER PRAKASH VYAS

MUNDWA CHC MUNDWA ACCT NRHM GAJANANDA SHARMA

MUNDWA CHC MUNDWA COMP OPT DWH JAGDISH PHARRODA

MUNDWA PHC ASAWARI GNM jkts'k dqekj


MUNDWA PHC ASAWARI ASHA SUP JAGDISH RAM

MUNDWA PHC ASAWARI AAYUS COMP jkes'onsoh


MUNDWA PHC BHAKROD GNM lqeu dqekjh
MUNDWA PHC BHAKROD GNM jes'kpUn
MUNDWA PHC BHAKROD ACCT NRHM MADAN GOPAL KALLA

MUNDWA PHC BHAKROD ASHA SUP REENA JOSHI

MUNDWA PHC BHAKROD AAYUS COMP jes'k pUnz


MUNDWA PHC KHAJAWANA GNM f'kojke eq.Msy
MUNDWA PHC KHAJAWANA GNM clUryky ckefu;k
MUNDWA PHC KHAJWANA ASHA SUP AMIT JOSHI

MUNDWA PHC KHAJWANA ACCT NRHM AMARCHAND PUROHIT

- 189 -
MUNDWA PHC PANCHALA ASHA SUP CHANDER PRAKASH PANWAR

MUNDWA PHC PANCHLA AAYUS COMP jkensojke


MUNDWA PHC PANCHLA GNM jkds'k HkkxZo
MUNDWA PHC PANCHLA GNM iq[kjkt xksnkjk
MUNDWA PHC PANCHODI GNM tkfdj gqlSu
MUNDWA PHC PANCHODI AAYUS COMP jkevorkj cSjok
MUNDWA PHC PANCHODI ASHA SUP ANITA MATHUR
MUNDWA PHC SANKHWAS GNM jkeQwy
MUNDWA PHC SANKHWAS ACCT NRHM MANMOHAN CHITORIA
MUNDWA PHC SANKHWAS AAYUS COMP iznhi
MUNDWA SC BALAYA GNM lq'khyk
MUNDWA SC BERATHAL KALLAN GNM lksguh
MUNDWA SC DAHROO GNM lgnso jke
MUNDWA SC DHARNAWAS GNM ijes'oj ckefu;k
MUNDWA SC DIYAWADI GNM 'kkjnk
MUNDWA SC JANANA GNM fnus'k tk[kM+
MUNDWA SC KHATODA GNM vk'kk pkS/kjh
MUNDWA SC NAGADI GNM lqfurk dqekjh
MUNDWA SC PALDI JODHA GNM mfeZyk
MUNDWA SC PIPLIYA GNM ljkst dqekjh
MUNDWA SC SENANI GNM dsyk'kpUn
MUNDWA SC SHILGAON GNM fouksn dqekj iztkir
MUNDWA UPGD BIRLOKA GNM lqf'kyk eq.Mssy
MUNDWA UPGD KADLU GNM jkefd'kksj
MUNDWA UPGD ROON GNM jkepUnz MksMh;kj
BENIWALO KI ykNk xqtZj @
MUNDWA ZXY AD ANM
DHANI fd'kukjke
rkjk 'kekZ @
MUNDWA ZXY GUDIYA AD ANM
Hkaojyky
MUNDWA ZXY KALIYAS AD ANM lfork @xkso/kZu
papyk nsoh@lqesj
MUNDWA ZXY KANTIYA AD ANM
jke
MUNDWA ZXY KHARDA AD ANM ljyk Lokeh
larks"k @ gfjjke
MUNDWA ZXY KHEN AD ANM
bukf.k;k
vk'kk nsoh @
MUNDWA ZXY KHUDKHUDA KHURD AD ANM
/keZiky
MUNDWA ZXY PARASARA AD ANM larks"k jkenso @
- 190 -
ukjk;.k nkl
VISHNOIYO KI euh"kk
MUNDWA ZXY AD ANM
DHANI 'kekZ@vEckyky
A DY
NAGAUR DY HEALTH DATA OPTR SUNIL SOLANKI
HEALTH
NAGAUR ADDL NAGAUR DATA OPTR NAND KISHOR PUROHIT

NAGAUR AP SINOD ANM CONT vkjrh


NAGAUR BCMO NAGAUR BPM SUNIL MANI
B ASHA
NAGAUR BCMO NAGAUR SNEHLATA MISHRA
FACI
NAGAUR BCMO NAGAUR ACCT NRHM PREM RATAN BISSA

NAGAUR BCMO NAGAUR DATA OPTR MANOHJ EYAS

NAGAUR CMHO NAGAUR DPM RAJIV SONI

NAGAUR CMHO NAGAUR DAM JEEVAN PAL

NAGAUR CMHO NAGAUR D N O (M&E) BHAWANI SINGH HAPAWAT

NAGAUR CMHO NAGAUR ASHA CORD SACHIN BHARGAVA

NAGAUR CMHO NAGAUR PEON VIKARAM TEJASWI

NAGAUR CMHO NAGAUR DATA OPTR MOHD RAFIQ KHAN


AYUSH
NAGAUR CMHO NAGAUR DR G D GANDHI
CORD
NAGAUR CMHO NAGAUR IEC CORD SHYAM NARAYAN RANGA

NAGAUR CMHO NAGAUR PNDT CORD SATYENDRA PALIWAL

NAGAUR PHC ALAY GNM xhrk pkS/kjh


NAGAUR PHC ALAY GNM usehpUn
NAGAUR PHC ALAY ACCT NRHM JUNAID HUSAIN

NAGAUR PHC ALAY ASHA SUP RAVINDRA ACHARYA

NAGAUR PHC BASNI GNM fnyhi dqekj


NAGAUR PHC BASNI GNM lUrks"k
NAGAUR PHC BASNI GNM cnzhukjk;.k Naxk.kh
NAGAUR PHC BASNI ACCT NRHM BHAWANI SHANKAR CHURA
xks/kZuyky jksV
NAGAUR PHC BASNI AAYUS COMP
¼eh.kk½
NAGAUR PHC CHAVANDIYA GNM ljkst dqekjh
NAGAUR PHC CHAVANDIYA GNM lq'khyk
NAGAUR PHC CHAVANDIYA ANM CONT dfork dqekjh
NAGAUR PHC CHAWANDIYA ASHA SUP VIKRAM UPADHYAY

NAGAUR PHC GB DAS GNM psukjke


NAGAUR PHC GB DAS ANM CONT lqeu dqekjh
NAGAUR PHC GB DAS ACCT NRHM GIRIRAJ DADHICH

- 191 -
NAGAUR PHC GB DAS ASHA SUP VIJAY LAXMI PAREEK

NAGAUR PHC GB DAS ACCT NRHM MUKESH SUTHAR

NAGAUR PHC GB DAS ASHA SUP SANGEETA SANGWA

NAGAUR PHC JODHYASI GNM iq"ik


NAGAUR PHC JODHYASI GNM lquhrk tk[kM+
NAGAUR PHC JODHYASI GNM euQwy
NAGAUR PHC KUMHARI GNM jfoUnzflag
NAGAUR PHC KUMHARI GNM eerk
NAGAUR PHC KUMHARI AAYUS COMP lquhy y[kkjk
NAGAUR PHC KUMHARI ACCT NRHM HEERA LAL SRIMALI

NAGAUR PHC KUMHARI ASHA SUP DAU DAYAL PUROHIT

NAGAUR PHC ROHINI GNM jkeflag


NAGAUR PHC SRI BALAJI GNM lq'khyk
NAGAUR PHC SRI BALAJI GNM 'kkjnk Hkknw
NAGAUR PHC SRI BALAJI ANM CONT fueZyk
NAGAUR PHC SRI BALAJI ASHA SUP MAN MOHAN VYAS

NAGAUR PHC TANTWAS GNM Hkaojyky


NAGAUR PHC TANTWAS GNM izHkqflag
NAGAUR PHC TANTWAS ANM CONT m"kk dqekjh
NAGAUR PHC TANTWAS ACCT NRHM KARAN ACHARYA

NAGAUR SC AKHASAR ANM CONT ljkst dqekjh


NAGAUR SC ATHIYASAN GNM xaxk pkS/kjh
NAGAUR SC BALWA GNM iwtk xsgyksr
NAGAUR SC BAMANIYALA ANM CONT jkts'k dqekjh
NAGAUR SC BARANGAON ANM CONT vfurk
NAGAUR SC BHADANA ANM CONT izHkk <qDV
NAGAUR SC BHADWASI GNM tsBkjke
NAGAUR SC BHED GNM dqUrh oS".ko
NAGAUR SC BHOJAS ANM CONT latw dqekjh
NAGAUR SC BUDHI GNM fiz;keksy
NAGAUR SC CHAU GNM y{eh
NAGAUR SC DEHRWA GNM gjh'k pkS/kjh
NAGAUR SC DERWA ANM CONT tkuw HkkVh
NAGAUR SC DEU ANM CONT 'kekZ laxhrk egknso
NAGAUR SC DHOLIYA DER ANM CONT dfork dqekjh
NAGAUR SC DUKOSI GNM Hkaojyky
- 192 -
NAGAUR SC GAGWANA GNM deyk iykr
NAGAUR SC GANTHILASAR GNM lqjs'k HkkVh
NAGAUR SC GHODARAN ANM CONT lquhrk pkS/kjh
NAGAUR SC GOGANADA GNM ckcwjke
NAGAUR SC GOGELAO ANM CONT fdj.k daoj
NAGAUR SC INDAS GNM lqjsUnz fljksgh
NAGAUR SC JHATERA GNM nhihdk Vkd
NAGAUR SC KALDI GNM T;k.kh nsoh
NAGAUR SC KANWLISAR GNM ljkst
NAGAUR SC KHADKALI ANM CONT lquhrk dqekjh
NAGAUR SC KHARI GNM fj"khjkt
NAGAUR SC MALGAON GNM xksfoUn
NAGAUR SC MALGAON ANM CONT fyNek Hkksfc;k
NAGAUR SC NAYA GAON ANM CONT jktckyk
NAGAUR SC NIMBOLA ANM CONT ehuk dqekjh jko
NAGAUR SC PILANWASI GNM fnyhi flag
NAGAUR SC SARASANI ANM CONT iq"ik
NAGAUR SC SATHERAN GNM fc'kukjke
NAGAUR SC SATHERAN ANM CONT bUnw dqekjh
NAGAUR SC SINDHIPURA ANM CONT vfurk
NAGAUR SC THALANJU GNM deys'k
NAGAUR SC TITRI ANM CONT lqf'kyk
NAGAUR UPGD TAUSAR GNM tSuk xesrh
NAGAUR ZXY BAPOD AD ANM eqUuh @ eksguflag
NAGAUR ZXY BASWANI ANM CONT iou ehuk
NAGAUR ZXY CHARNISARA AD ANM lqeu @ iq:"kksre
ehjk vgkjh @ jkek
NAGAUR ZXY DEU AD ANM
vgkjh
NAGAUR ZXY DHAKORIYA AD ANM ehUVw @ lrhjke
pUnzizHkk @
NAGAUR ZXY FAGLI AD ANM
Hkaojyky Vkd
NAGAUR ZXY GUDHA KHURD AD ANM fo|kckbZ @ jksfgrk'k
jktckyk @
NAGAUR ZXY JHADELI AD ANM
lqHkk"kpUn
NAGAUR ZXY JHORDA AD ANM eatq @ fxj/kkjhyky
NAGAUR ZXY JOSHIYAD AD ANM ljkst @ t;yky
NAGAUR ZXY KUKNO KI DHANI AD ANM dYiuk @ n'kjFk jke
- 193 -
NAGAUR ZXY LOONDA AD ANM fouhrh ;kno@ lejiky
xqjthrdkSj@cD'kh'k
NAGAUR ZXY MANJHWAS AD ANM
flag
NAGAUR ZXY NATHA NADA AD ANM vfuy @ lqesj flag
iq"ik iqjksfgr @
NAGAUR ZXY PABUTHAL AD ANM
fot;dqekj
NAGAUR ZXY POTLIYA MANJRA AD ANM pwfd nsoh @ Jo.kjke
deyk @ lqHkk"k
NAGAUR ZXY RATADI AD ANM
dqekor
NAGAUR ZXY SARANWAS AD ANM jhVk @jkeds'koj
m"kk 'kekZ @
NAGAUR ZXY SUBHASHPURA AD ANM
Hkaojyky
PARBATSAR AP JANJILA ANM CONT jk/kk dkyk
PARBATSAR BCMO PARBATSAR BPM RAKESH GORA

PARBATSAR BCMO PARBATSAR ACCT NRHM RADHE SHYAM GEHLOT

PARBATSAR BCMO PARBATSAR DATA OPTR HEERA LAL GATTANI

PARBATSAR CHC BAJWAS GNM 'kSQkyh lksuh


PARBATSAR CHC BAJWAS GNM izse flag eh.kk
PARBATSAR CHC BAJWAS ACCT NRHM ANAND KUMAR HARSH

PARBATSAR CHC BAJWAS AAYUS COMP ckcqyky


PARBATSAR CHC PARBATSAR GNM lS;n vuoj gqlSu
PARBATSAR CHC PARBATSAR GNM eks- tkfgn
PARBATSAR CHC PARBATSAR GNM vuhrk dqekjh
PARBATSAR CHC PARBATSAR GNM feuk{kh lqukj
PARBATSAR CHC PARBATSAR GNM ;ksxs'k tks'kh
PARBATSAR CHC PARBATSAR ACCT NRHM DEVENDRA KUMAR

PARBATSAR PHC BADU ACCT NRHM MAHENDRA KUMAR

PARBATSAR PHC BAGOT GNM lqykspuk


PARBATSAR PHC BAGOT GNM 'kkjnk
PARBATSAR PHC BHADSIYA AAYUS COMP gsejkt tSu
PARBATSAR PHC JAWLA GNM jkekuUn
PARBATSAR PHC JAWLA ASHA SUP BASANT KUMAR PUROHIT

PARBATSAR PHC PEEH GNM eukst dqekj


PARBATSAR PHC PEEH GNM jktdqekj tSu
PARBATSAR PHC PEEH ASHA SUP MAHENDRA KUMAR

PARBATSAR PHC PEEPLAD GNM eks- lkfcj [kku


PARBATSAR PHC PEEPLAD GNM gseUr dqekj 'kekZ

- 194 -
PARBATSAR PHC Peeplad ACCT NRHM GANESHA RAM MALI

PARBATSAR SC ANTROLI ANM CONT lqVj dqekjh


PARBATSAR SC BANHEDA ANM CONT vuqjkuh
PARBATSAR SC BANSED ANM CONT ehuk dqekjh
PARBATSAR SC BIDIYAD GNM iwj.key 'kekZ
PARBATSAR SC CHITAWA ANM CONT lqfurk dqekjh
PARBATSAR SC DHOKLIYA ANM CONT f'kIiw nsoh
PARBATSAR SC DILDHANI ANM CONT lqfuyk dqekjh
PARBATSAR SC DILDHANI ANM CONT lUrjk dqekjh
PARBATSAR SC KHANPUR ANM CONT lqeu
PARBATSAR SC KHOKHAR GNM equOoj vyh
PARBATSAR SC KUNDARI GNM jkenso
PARBATSAR SC KURADA GNM xtsUnz dqekj
PARBATSAR SC LALANA KHURD ANM CONT lUrks"k dqekjh
PARBATSAR SC MAYAPUR GNM vjfoUn dqekj
PARBATSAR SC MUNDOTA ANM CONT iwue dqekjh
PARBATSAR SC NETIYAS ANM CONT lqykspuk
PARBATSAR SC RID GNM i`Fohflag
PARBATSAR SC SITAWAT GNM jkepUnz
PARBATSAR UPGD BHAKARI GNM Hkaojyky iwokZ
PARBATSAR UPGD DHADHOTA GNM iksdjyky tkV
lqfurk oekZ @
PARBATSAR ZXY ARATH AD ANM
xksdqyjke
PARBATSAR ZXY BANSADA AD ANM eatqyrk jkBkSM+
PARBATSAR ZXY BINTHWALIYA AD ANM eatq dqekjh
PARBATSAR ZXY DILDHANI AD ANM lfork 'kekZ
PARBATSAR ZXY GADDI AD ANM pSuk dqekjh
PARBATSAR ZXY KALETDA AD ANM ljkstuk ikyh;k
/kujkt
PARBATSAR ZXY KHOKHARIYA AD ANM
vks>k@dSyk'kpUn
PARBATSAR ZXY PALDI KADWA AD ANM vatw es?koky
RIYAN AP LILIYA ANM CONT lqjds'k
RIYAN BCMO RIYAN BPM KESRA RAM

RIYAN BCMO RIYAN ACCT NRHM PAWAN KUMAR AJMER

RIYAN BCMO RIYAN DATA OPTR PUKHRAJ

RIYAN CHC RIYAN ANM CONT eqds'k dqekjh

- 195 -
RIYAN CHC RIYAN GNM x.ks'k BkMk
RIYAN CHC RIYAN GNM eks- 'kkfgn [kku
RIYAN CHC RIYAN COMP OPT DWH SATYA NARAYAN

RIYAN PHC ALNIYAWAS GNM ohjsUnz dqekj


RIYAN PHC ALNIYAWAS GNM lhrk dqekjh
RIYAN PHC BAGGAR ANM CONT fot; y{eh
RIYAN PHC BAGGAR GNM galjkt eh.kk
RIYAN PHC BAGGAR GNM dudrkjk
RIYAN PHC BAGGAR ASHA SUP MANJU BERWA

RIYAN PHC GAVARDI GNM jktw nsoh


RIYAN PHC GAVARDI GNM izHkk”kadj mik/;k;
RIYAN PHC GAVARDI ASHA SUP ANAND KUMAR HARSH

RIYAN PHC JASNAGAR AAYUS COMP jkefd'kksj


RIYAN PHC JASNAGAR GNM jks'kuh dqekj Fkystk
RIYAN PHC JASNAGAR GNM fdj.k jksr
RIYAN PHC JASNAGAR ASHA SUP HET RAM BENIWAL

RIYAN PHC PADU KALAN AAYUS COMP mnkjke


RIYAN PHC PADU KALAN GNM jktsUnzflag
RIYAN PHC PADU KALAN GNM lqfurk
RIYAN PHC PADU KALAN ACCT NRHM CHANDRA PRAKASH

RIYAN PHC PADU KALAN ASHA SUP ARVIND KUMAR SHARMA

RIYAN PHC PADU KHURD GNM uksjruflag


RIYAN PHC PADU KHURD GNM lksfu;k iVsy
RIYAN PHC PADU KHURD ASHA SUP NIHAL CHAND

RIYAN PHC THANWALA AAYUS COMP pUnzdakrk Nhaik


RIYAN PHC THANWALA GNM dks'kyjkt
RIYAN PHC THANWALA GNM deys'k ifjgkj
RIYAN SC BHANWAL ANM CONT lq/kk dqekjh
RIYAN SC BIJATHAL GNM rstkjke xqtZj
RIYAN SC DHANDHLAS GNM ctjax yky
RIYAN SC DHANERIYA GNM ijes'ojh jko
RIYAN SC DODIYANA GNM pSukjke xksnkjk
RIYAN SC DUKIYA ANM CONT fiz;k nqYgM
RIYAN SC FALKI ANM CONT lquhrk dqekjh
RIYAN SC FALKI GNM lqf'ky dqekj
RIYAN SC GEMLIYAS GNM uhye
- 196 -
RIYAN SC JASWANTAWAD ANM CONT vfurk dqekjh
RIYAN SC JEJASNI GNM Hkokuhflag
RIYAN SC LAMPOLAI GNM lkojey
RIYAN SC MORERA GNM dkS'kY;k
RIYAN SC RATA DUDA ANM CONT dqekjh vfurk
RIYAN SC RAWAT KHEDA ANM CONT lfjrk
RIYAN SC ROHISA ANM CONT deyk /kudM+
RIYAN SC ROHISI ANM CONT eqds'k nsoh
RIYAN SC SATHANA GNM ghjkyky
RIYAN SC SATHANA KHURD ANM CONT xqMMh nsoh
RIYAN SC SUDWAR ANM CONT fdj.k Fkkdu
RIYAN SC SURIYAS ANM CONT lhrk pkS/kjh
RIYAN UPGD BHERUNDA GNM rstjkt xqtZj
RIYAN UPGD LADPURA GNM 'kadqryk
RIYAN ZXY BHAGWAN PURA AD ANM pUnzdkUrk @?ku';ke
RIYAN ZXY BHENSDA KALAN AD ANM uyhuh @ lat;
DHOLERAO
RIYAN ZXY
KALLAN
AD ANM lqfuyk dekjh
lkfo=h 'kekZ @
RIYAN ZXY GUDHA JODHA AD ANM
/keZizdk'k
lqeu dqekjh @
RIYAN ZXY JASWANT PURA AD ANM
egsUnzflag
RIYAN ZXY RAWAT KHEDA AD ANM lqeu oekZ
RIYAN ZXY ROHISDA AD ANM fdj.k dVkfj;k@gfjjke
Makrana CHC makrana Pharmasist fou; 'kekZ
mertacity CHC mertacity Pharmasist lhek pkS/kjh
PARBATSAR CHC PARBATSAR Pharmasist fo".kqdqekj 'kekZ
JAYAL CHC jayal Pharmasist yksdsUnz pkS/kjh
MUNDWA CHC kuchera Pharmasist ekejkt eh.kk
RIYAN chc riyan Pharmasist 'kkafryky oekZ
NAGAUR DH Nagaur Pharmasist dsyk'kpUnz jks;y
DIDWANA SDH didwana Pharmasist jkejru ?kakph
KUCHAMAN CHC Nawancity Pharmasist fp=kflag pkS/kjh
DEGANA CHC degana Pharmasist fdj.k tks'kh
DIDWANA CHC Maulasar Pharmasist jkds'k pkSgku
LADNU CHC Nimbi Jodha Pharmasist fouksn dqekj lSuh
NAGAUR DH nagaur Pharmasist eqds'k pkS/kjh
Makrana CHC Bowarar Pharmasist 'kcue

- 197 -
- 198 -
Office of the Chief Medical & Health Officer, Nagaur
Principal Medical Officer (PMO)
Sr. Block Name of G.H. Year - 2012-13
1 Nagaur Distt. G.H. Nagaur
2 Didwana Sub. Div, G.H. Didwana
3 Ladnun Sub. Div, G.H. Ladnun
Community Health Center (CHC)
Sr. Block Name of CHC Sr. Block Name of CHC
1 Nagaur CHC Basni 12 Ladnu CHC Mithri
2 Mundwa CHC Mundwa 13 Merta City CHC Merta City
3 Mundwa CHC Kuchera 14 Merta City CHC Gotan
4 Mundwa CHC Khinwsar 15 Degana CHC Degana
5 Riya Bari CHC Riyan Badi 16 Degana CHC Idwa
6 Makarana CHC Makarana 17 Parbatsar CHC Parbatsar
7 Makarana CHC Borawar 18 Parbatsar CHC Bajwas
8 Makarana CHC Gachhipura 19 Kuchaman CHC Kuchaman City
city
9 Deedwana CHC Maulasar 20 Kuchaman CHC Nava city
city
10 Deedwana CHC Chhoti Khatu 21 Kuchaman CHC Maroth
city
11 Ladnu CHC Nimbi Jodha 22 Jayal CHC Jayal
Primary Health Center (PHC)
Sr. Block Name of PHC Sr. Block Name of PHC
1 Nagaur PHC Jodhiyasi 48 Ladnu PHC Balsamand
2 Nagaur PHC Sri Balaji 49 Ladnu PHC Laidi
3 Nagaur PHC Gudha 50 Ladnu PHC Ratau
Bhagwandas
4 Nagaur PHC Tantwas 51 Ladnu PHC Baldoo
5 Nagaur PHC Alay 52 Merta City PHC Nokha
Chandawata
6 Nagaur PHC Chawandia 53 Merta City PHC Ren
7 Nagaur PHC Kumari 54 Merta City PHC Kurdaya
8 Nagaur PHC Rohini 55 Merta City PHC Harsolav
9 Nagaur PHC Ganthilasar 56 Merta City PHC Dangawas
10 Mundwa PHC Panchala Siddha 57 Merta City PHC Dhanapa
11 Mundwa PHC Panchodi 58 Merta City PHC Merta Road
12 Mundwa PHC Bhakrod 59 Degana PHC Kitalsar
13 Mundwa PHC Khajwana 60 Degana PHC Harsaur
14 Mundwa PHC Sankhwas 61 Degana PHC Pundlota
15 Mundwa PHC Asawari 62 Degana
16 Mundwa PHC Kudchhi 63 Degana PHC Khudi Kallan
17 Mundwa PHC Roon 64 Degana PHC Jakhera
18 Mundwa PHC Inana 65 Degana PHC Banwarla
19 Riya Bari PHC Aalniawas 66 Parbatsar PHC Badu
20 Riya Bari PHC Jasnagar 67 Parbatsar PHC Bhadsiya
21 Riya Bari PHC Baggar 68 Parbatsar PHC Jawla
22 Riya Bari PHC Thanwla 69 Parbatsar PHC Bagot
23 Riya Bari PHC Padu Khurd 70 Parbatsar PHC Piplad
24 Riya Bari PHC Padu Kallan 71 Parbatsar PHC Pih
25 Riya Bari PHC Gawardi 72 Parbatsar PHC Rid
26 Riya Bari PHC Bherunda 73 Kuchaman city PHC Kukanwali
27 Makarana PHC Jakhali 74 Kuchaman city PHC Bhagwanpura
28 Makarana PHC Bursoo 75 Kuchaman city PHC Mithri
29 Makarana PHC Manana 76 Kuchaman city PHC Gudha Salt

- 199 -
30 Makarana PHC Besroli 77 Kuchaman city
31 Makarana PHC Ranigaon 78 Kuchaman city PHC Minda
32 Makarana PHC Morer 79 Kuchaman city PHC Ghatwa
33 Makarana PHC Billu 80 Kuchaman city PHC Lalas
34 Deedwana PHC Ladariya 81 Kuchaman city PHC Panchwa
35 Deedwana PHC Dhankoli 82 Kuchaman city PHC Devli
36 Deedwana PHC Bari Beri 83 Kuchaman city PHC Jiliya
37 Deedwana PHC Koliya 84 Kuchaman city PHC Hudil
38 Deedwana PHC Khunkhuna 85 Jayal PHC Deh
39 Deedwana PHC Tosina 86 Jayal PHC Dugoli
40 Deedwana PHC Dayalpura 87 Jayal PHC Rol
41 Deedwana PHC Thakariyavas 88 Jayal PHC Tarnau
42 Deedwana PHC Kerap 89 Jayal PHC Badi Khatu
43 Deedwana PHC Chhoti Beri 90 Jayal PHC Loonsara
44 Deedwana PHC Jharod 91 Jayal PHC Kathoti
45 Deedwana PHC Mandukara 92 Jayal PHC Unchaida
46 Deedwana PHC Sherani Abad 93 Jayal PHC Jhadeli
47 Ladnu PHC Jaswantgarh 94 Jayal PHC Kasnau

- 200 -
Lohd`r
dk;Zjr
dk;Zjr dk

fjDr
NEW TYPE OF
PLACE inuke
BLOCK INST. uke
DEGANA AP CHAMPA KHEDI MN-II 1 1 0 jkts'k dqekj
jkekorkj
DEGANA AP CHAMPA KHEDI WB 1 1 0
y[kkjk
DEGANA AP CHAMPA KHEDI SW 1 1 0 vkseizdk'k
DEGANA AP CHAMPA KHEDI ANM 1 1 0 pUnk tkV
DEGANA BCMO DEGANA UDC 1 1 0 pqUuhyky
DEGANA BCMO DEGANA LDC 1 1 0 Jo.k dqekj
'kSysUnz
DEGANA BCMO DEGANA SI 1 1 0
ikyhoky
DEGANA BCMO DEGANA BHS F 1 0 1 fjDr
DEGANA BCMO DEGANA BHS M 1 0 1 fjDr
DEGANA BCMO DEGANA CLASS-IV 1 1 0 vkse flag
DEGANA CHC DEGANA MN-I 1 1 0 jkes'oj yky
egsUnziky
DEGANA CHC DEGANA MN-II 5 5 0
flag
DEGANA CHC DEGANA MN-II 0 jkeLo:i dLok
DEGANA CHC DEGANA MN-II 0
fxjhjkt
flag ;kno
DEGANA CHC DEGANA MN-II 0 bClu pkS/kjh
DEGANA CHC DEGANA MN-II 0 uSuh nsoh
DEGANA CHC DEGANA JR ACT 1 1 0 lqesj flag
DEGANA CHC DEGANA UDC 1 1 0 fodkl :ijk;
DEGANA CHC DEGANA LDC 1 1 0
ftrsUnz
dqekj eh.kk
DEGANA CHC DEGANA LT 1 1 0
ckcwyky es?
koky
DEGANA CHC DEGANA PHARMASIST 1 1 0 lqeu nsoh
y{ehukjk;.k
DEGANA CHC DEGANA ARG 1 1 0
MwMh
DEGANA CHC DEGANA ANM 1 1 0 lqfurk jkor
DEGANA CHC DEGANA WB 3 3 0 izseflag
DEGANA CHC DEGANA WB 0 foØe flag
DEGANA CHC DEGANA WB 0 Hkao:jke
DEGANA CHC DEGANA SW 1 1 0 ';keyky
DEGANA CHC DEGANA DRIVER 1 1 0 'ke'ksj [kku
DEGANA CHC DEGANA OPTH.ASSTT. 1 0 1 fjDr

- 201 -
Hkaojh
DEGANA CHC DEGANA LHV 1 1 0
pkS/kjh
'kqHke
DEGANA CHC DEGANA LT 1 1 0
'kekZ
DEGANA CHC IDWA MN-I 1 1 fjDr
DEGANA CHC IDWA MN-II 4 4 fjDr
DEGANA CHC IDWA MN-II 0 fjDr
DEGANA CHC IDWA MN-II 0 fjDr
DEGANA CHC IDWA MN-II 0 fjDr
DEGANA CHC IDWA PHARMASIST 1 1 fjDr
DEGANA CHC IDWA ARG 1 1 fjDr
DEGANA CHC IDWA LDC 2 2 fjDr
DEGANA CHC IDWA LDC 0 fjDr
DEGANA CHC IDWA WB 2 2 fjDr
DEGANA CHC IDWA WB 0 fjDr
DEGANA HQ HQ MPW (MAL) 1 1 0
HkkxhjFk
Mkcksj
DEGANA HQ MANDAL JODHA MPW (H) 1 1 0
lhrkjke
eq.Msy
DEGANA PHC BANWARLA MN-II 2 2 0 jktsUnz flag
DEGANA PHC BANWARLA MN-II 0 lat; 'kekZ
DEGANA PHC BANWARLA LT 1 0 1 fjDr
DEGANA PHC BANWARLA ANM 1 1 0 ekxzsV
DEGANA PHC BANWARLA WB 2 2 0 f'kogjh ik.Ms
DEGANA PHC BANWARLA WB 0 vthr flag
DEGANA PHC BANWARLA SW 1 1 0 lR;ukjk;.k
foeys'k
DEGANA PHC BANWARLA LHV 1 1 0
oekZ
DEGANA PHC DEGANA ANM 1 1 0 fdj.k 'kekZ
DEGANA PHC HARSOR DRIVER 1 1 0
HkksikYk
flag
DEGANA PHC HARSOR MN-II 1 1 0 gjh'kpUnz
Fkzsfl;Eek ih
DEGANA PHC HARSOR LHV 1 1 0
ts
lqjsUn
DEGANA PHC HARSOR LT 1 1 0
pkS/kjh
vuqjk/kk
DEGANA PHC HARSOR ANM 1 1 0
dqekjh
DEGANA PHC HARSOR WB 1 0 1 fjDr
DEGANA PHC HARSOR SW 1 1 0 jruyky

- 202 -
DEGANA PHC IDWA MN-II 2 2 0 jkekorkj flag
DEGANA PHC IDWA MN-II 0 j.kohj flag
nkeksnj
DEGANA PHC IDWA SN 1 1 0
izlkn
DEGANA PHC IDWA LT 1 1 0 rstflag jk?ko
DEGANA PHC IDWA ANM 1 1 0
fouksn
dqekjh
DEGANA PHC IDWA LHV 1 1 0
ekFkkZ
MsfoM
DEGANA PHC JAKHEDA MN-II 1 1 0
ftrsUnz
dqekj eh.kk
DEGANA PHC JAKHEDA LHV 1 1 0 lkslEek ds th
DEGANA PHC JAKHEDA UDC 1 1 0 /kujkt
DEGANA PHC JAKHEDA LDC 1 1 0
lqjs'k pUn
xkSM+
DEGANA PHC JAKHEDA LT 1 1 0
vkseflag
jkBkSM+
DEGANA PHC JAKHEDA ANM 1 1 0 lqeu
DEGANA PHC JAKHEDA WB 2 2 0 iqj[kkjke
DEGANA PHC JAKHEDA WB 0 foeyk daoj
DEGANA PHC JAKHEDA SW 1 1 0 lksgu yky
DEGANA PHC KHUDI KALLAN MN-II 2 2 0 xtsUnz ifjgkj
DEGANA PHC KHUDI KALLAN MN-II 0 gsekjke
DEGANA PHC KHUDI KALLAN LT 1 1 0
>wejjke
jkW;y
DEGANA PHC KHUDI KALLAN ANM 1 1 0 fjrw 'kekZ
lqlEek
DEGANA PHC KHUDI KALLAN LHV 1 1 0
lsE;q,y
lS;n ekftn
DEGANA PHC KITALSAR MN-II 2 1 1
vgen udoh
DEGANA PHC KITALSAR MN-II 0 fjDr
DEGANA PHC KITALSAR LHV 1 1 0 yrk iq"ie
DEGANA PHC KITALSAR LT 1 1 0 jkepUnz
DEGANA PHC KITALSAR ANM 1 1 0 ljkst oekZ
DEGANA PHC KITALSAR WB 1 0 1 fjDr
DEGANA PHC KITALSAR DRIVER 1 1 0 y{e.kjke
DEGANA PHC PUNDLOTA MN-II 1 0 1 fjDr
DEGANA PHC PUNDLOTA LT 1 0 1 fjDr
DEGANA PHC PUNDLOTA ANM 1 0 1 fjDr
DEGANA PHC PUNDLOTA WB 2 1 1 Nxukjke

- 203 -
DEGANA PHC PUNDLOTA WB 0 fjDr
DEGANA PHC PUNDLOTA SW 1 1 0 deyk nsoh
DEGANA PHC PUNDLOTA LHV 1 1 0 lhek egkoj
DEGANA SC AKELI 'B' ANM 1 1 0 lqeu dqekjh
DEGANA SC ANTROLI KALLAN ANM 1 1 0 eLrq nsoh
DEGANA SC ANTROLI KHURD ANM 1 1 0
larks"k
pkS/kjh
DEGANA SC BACHHWARI ANM 1 1 0 latq dqekjh
DEGANA SC BAMNA ANM 1 1 0 lqfe=k
DEGANA SC BARNA ANM 1 1 0 eatq ckyk
DEGANA SC BHADWASI ANM 1 1 0 lqf'kyk
DEGANA SC BIKHARNIYA KALLAN ANM 1 1 0 vk'kk caly
ukSjrh
DEGANA SC BUTATI ANM 1 1 0
[kksjoky
DEGANA SC CHAK DHANI ANM 1 0 1 VACANT
DEGANA SC CHANDAROON ANM 1 1 0 lhek
DEGANA SC CHARNAWAS ANM 1 0 1 VACANT
DEGANA SC CHOLIYAS ANM 1 1 0 lqykspuk
DEGANA SC CHOSALI ANM 1 0 1 VACANT
DEGANA SC CHUI ANM 1 1 0 pUnzdkUrk
DEGANA SC CHUWA ANM 1 1 0 larks"k
DEGANA SC DABOLI MITHI ANM 1 1 0 esok dqekjh
DEGANA SC DEGANA GAON ANM 1 1 0 ?kuhckbZ
DEGANA SC DEVALA MADHA ANM 1 1 0 lfjrk
DEGANA SC DHADHARIYAKALLAN ANM 1 1 0 'khyk daoj
DEGANA SC GONERDA ANM 1 0 1 VACANT
uhye
DEGANA SC GOREDI CHACHA ANM 1 1 0
vjksM+k
DEGANA SC GOTHDA ANM 1 0 1 VACANT
DEGANA SC GUNDISAR ANM 1 0 1 VACANT
DEGANA SC GUNSALI/KIRODA ANM 1 1 0 lksguh nsoh
DEGANA SC HABCHAR ANM 1 1 0
nhihdk
vksxjk
DEGANA SC HARNIYA KI DHANI ANM 1 1 0 ljkst
DEGANA SC JALSU KALLAN ANM 1 1 0 eerk tkafxM
DEGANA SC JALSU KHURD ANM 1 1 0 ehjk 'kekZ
DEGANA SC JALSU NANAK ANM 1 0 1 fjDr
DEGANA SC JHAGARWAS ANM 1 1 0
lqxuk
pkS/kjh
DEGANA SC KANWAL ANM 1 1 0 Msth fofy;e
DEGANA SC KERIYA RAWA ANM 1 0 1 VACANT
DEGANA SC KHERWA ANM 1 1 0 dykorh lsu
- 204 -
DEGANA SC KHINWATANA ANM 1 1 0 vfurk
DEGANA SC KUTYASNI ANM 1 1 0 lqeu pkS/kjh
DEGANA SC LANGOR ANM 1 1 0 larks"k jkBh
DEGANA SC LAVADAR ANM 1 1 0 vfurk dqekjh
DEGANA SC LOONIYAS ANM 1 1 0 ljyk lq[;kuh
DEGANA SC MAHIYASAR ANM 1 0 1 VACANT
DEGANA SC MANDAL JODHA ANM 1 1 0 xhrk 'kekZ
DEGANA SC MANJHI ANM 1 1 0
dYiuk
dqekjh
DEGANA SC MEHRANA ANM 1 0 1 VACANT
larks"k
DEGANA SC MITHARIYA ANM 1 1 0
dqekjh
DEGANA SC MOGAS ANM 1 1 0 lTtuk dqekjh
DEGANA SC NATHWADA ANM 1 1 0 lqeu ckbZ
lqfe=k
DEGANA SC NIMBDI KALLAN ANM 1 1 0
vks>k
deys'k
DEGANA SC NIMBDI KOTHARIYA ANM 1 1 0
os".ko
tsBh
DEGANA SC NIMBOLA KALLAN ANM 1 1 0
ok/kokuh
tksfy;Eek
DEGANA SC NIMBRI CHANDAWATA ANM 1 1 0
ih ,l
DEGANA SC PALIYAS ANM 1 1 0 eatq xkjoky
DEGANA SC PUNAS ANM 1 1 0 jatq nsjkJh
DEGANA SC RAJAPURA ANM 1 1 0 vfurk dqekjh
DEGANA SC RAJLOTA ANM 1 1 0 :i daoj
DEGANA SC RAJOD ANM 1 1 0 lksfQ;k fQfyi
DEGANA SC RAMSARI ANM 1 1 0 dfork
ljhrk es?
DEGANA SC REWANT ANM 1 1 0
koky
DEGANA SC SINDHLAAS ANM 1 0 1 VACANT
DEGANA SC SIRASNA ANM 1 1 0 lqfurk 'kekZ
DEGANA SC TAMDOLI ANM 1 1 0 izeksn cjkyk
DEGANA SC THATA ANM 1 1 0 vatq lsE;q,y
DEGANA SC TILANESH ANM 1 1 0 'kkafr nsoh
DEGANA SC DAGARI ANM 1 1 0 dfork dqekjh
vatuk
DEGANA SC IGYASANI ANM 1 1 0
dqekjh
DEGANA UPGD MEWDA MN-II 1 0 1 fjDr
DEGANA UPGD MEWDA ANM 1 1 0 dfork
DEGANA UPGD PALDI KALAN ANM 1 1 0 euHkj

- 205 -
DEGANA UPGD PALDI KALAN MN-II 1 0 1 fjDr
DEGANA UPGD PALDI KALAN WB 1 0 1 fjDr
eatq
DEGANA UPGD SANJU ANM 1 1 0
lkSyadh
DEGANA UPGD SANJU MN-II 1 0 1 fjDr
DIDWANA AP BEGSAR MN-II 1 1 0
xwnM+ey
lSuh
DIDWANA AP BEGSAR WB 1 1 0 jkeukjk;.k
DIDWANA AP BEGSAR SW 1 1 0 j?kqohjnku
DIDWANA AP BEGSAR ANM 1 1 0 lqfe=k
DIDWANA AP RASIDPURA MN-II 1 1 0 x.ks'k jke
DIDWANA AP RASIDPURA WB 1 0 1 fjDr
DIDWANA AP RASIDPURA SW 1 0 1 fjDr
DIDWANA AP RASIDPURA ANM 1 0 1 fjDr
DIDWANA BCMO DIDWANA UDC 1 1 0 jkepUnz
DIDWANA BCMO DIDWANA LDC 1 1 0 jkts'k pks;y
txnh'k je.k
DIDWANA BCMO DIDWANA SI 1 1 0
oS|
DIDWANA BCMO DIDWANA BHS F 1 1 0 laxhrk oekZ
DIDWANA BCMO DIDWANA JR ACT 1 0 1 fjDr
DIDWANA BCMO DIDWANA CLASS-IV 1 1 0 iwuepUn
DIDWANA BCMO DIDWANA DRIVER 1 1 0 uokc [kku
jkexksiky
DIDWANA CHC CHHOTI KHATU MN-I 1 1 0
lksuh
DIDWANA CHC CHHOTI KHATU MN-I 1 0 1 fjDr
DIDWANA CHC CHHOTI KHATU MN-II 8 3 5 fjDr
DIDWANA CHC CHHOTI KHATU MN-II 0 cUukjke uoy
DIDWANA CHC CHHOTI KHATU MN-II 0 fjDr
mn;Hkku
DIDWANA CHC CHHOTI KHATU MN-II 0
eh.kk
DIDWANA CHC CHHOTI KHATU MN-II 0 ljkst dqekjh
DIDWANA CHC CHHOTI KHATU MN-II 0 fjDr
DIDWANA CHC CHHOTI KHATU MN-II 0 fjDr
DIDWANA CHC CHHOTI KHATU MN-II 0 fjDr
DIDWANA CHC CHHOTI KHATU SN 2 1 1 jftmnhu
DIDWANA CHC CHHOTI KHATU SN 0 fjDr
'kfeZyk
DIDWANA CHC CHHOTI KHATU ANM 1 1 0
lq.Mk
DIDWANA CHC CHHOTI KHATU UDC 1 1 0 t;pUn
DIDWANA CHC CHHOTI KHATU LT 2 1 1 eksfgr xxZ
- 206 -
DIDWANA CHC CHHOTI KHATU LT 0 fjDr
DIDWANA CHC CHHOTI KHATU ARG 1 1 0 izHkqjke nsx
DIDWANA CHC CHHOTI KHATU WB 2 2 0 deyh nsoh
DIDWANA CHC CHHOTI KHATU WB 0 jkts'k lDlsuk
DIDWANA CHC CHHOTI KHATU SW 1 1 0 ukFkqjke
DIDWANA CHC CHHOTI KHATU LHV 1 0 1 fjDr
DIDWANA CHC CHHOTI KHATU DT 1 0 1 fjDr
DIDWANA CHC CHHOTI KHATU PHARMASIST 1 1 0
fodkl
tkaxhM
DIDWANA CHC CHHOTI KHATU OPTH.ASSTT. 1 1 0 jes'k [k=h
DIDWANA CHC MOLASAR OPTH.ASSTT. 1 0 1 fjDr
DIDWANA CHC MOLASAR MN-I 2 0 2 fjDr
DIDWANA CHC MOLASAR MN-I 0 fjDr
DIDWANA CHC MOLASAR MN-II 2 2 0 psukjke
DIDWANA CHC MOLASAR MN-II 0 jkes'oj yky
DIDWANA CHC MOLASAR SN 1 1 0 [kq'cw
DIDWANA CHC MOLASAR UDC 1 1 0 gfjjke Lokeh
DIDWANA CHC MOLASAR LDC 1 1 0
eksj eqdsV
flag
DIDWANA CHC MOLASAR LT 1 1 0
eks- jQhd
Vkd
DIDWANA CHC MOLASAR RG 1 0 1 fjDr
galjkt
DIDWANA CHC MOLASAR PHARMASIST 1 1 0
[khaph
DIDWANA CHC MOLASAR ANM 3 3 0 foeyk nsoh
DIDWANA CHC MOLASAR ANM 0 'kkjnk
DIDWANA CHC MOLASAR ANM 0 T;ksfr
DIDWANA CHC MOLASAR WB 3 2 1 eksVkjke
DIDWANA CHC MOLASAR WB 0 ghjkyky
DIDWANA CHC MOLASAR WB 0 fjDr
DIDWANA CHC MOLASAR SW 3 1 2 fjDr
DIDWANA CHC MOLASAR SW 0 fjDr
DIDWANA CHC MOLASAR SW 0 jke fuokl
DIDWANA CHC MOLASAR DRIVER 1 1 0
jes'k
HkkxZo
DIDWANA CHC MOLASAR LHV 1 0 1 fjDr
DIDWANA CHC MOLASAR MPW (MAL) 1 1 0 jkeukjk;.k
DIDWANA CHC MOLASAR MPW (MAL) 1 1 0
eks- lyhe
[kku
CITY
DIDWANA
DISP
DIDWANA MN-II 2 1 1 fnus'k 'kekZ
- 207 -
CITY
DIDWANA
DISP
DIDWANA MN-II 0 fjDr
CITY eerk@cuokj
DIDWANA DIDWANA SN 1 1 0
DISP hyky
CITY
DIDWANA
DISP
DIDWANA PHARMASIST 1 1 0 ehuk dqekjh
CITY
DIDWANA
DISP
DIDWANA WB 1 1 0 ewykjke
CITY
DIDWANA
DISP
DIDWANA SW 1 1 0 ukFkqjke
DIDWANA GH DIDWANA MPW (MAL) 1 0 1 fjDr
DIDWANA GH DIDWANA NS-I 1 0 1 fjDr
DIDWANA GH DIDWANA NS-II 1 0 1 fjDr
DIDWANA GH DIDWANA MN-I 7 2 5 nqxkZyky
jktdqekj
DIDWANA GH DIDWANA MN-I 0
'kekZ
DIDWANA GH DIDWANA MN-I 0 fjDr
DIDWANA GH DIDWANA MN-I 0 fjDr
DIDWANA GH DIDWANA MN-I 0 fjDr
DIDWANA GH DIDWANA MN-I 0 fjDr
DIDWANA GH DIDWANA MN-I 0 fjDr
DIDWANA GH DIDWANA SISTER 3 0 3 fjDr
DIDWANA GH DIDWANA SISTER 0 fjDr
DIDWANA GH DIDWANA SISTER 0 fjDr
egsUnz
DIDWANA GH DIDWANA MN-II 3 2 1
dqekj
DIDWANA GH DIDWANA MN-II 0 egkohj izlkn
DIDWANA GH DIDWANA MN-II 0 fjDr
DIDWANA GH DIDWANA SN 8 8 0 :iukjk;.k
DIDWANA GH DIDWANA SN 0 dqynhi flag
DIDWANA GH DIDWANA SN 0 ijes'ojyky
DIDWANA GH DIDWANA SN 0 x.ks'k jke
DIDWANA GH DIDWANA SN 0 ykykjke
DIDWANA GH DIDWANA SN 0 ljlEek oh ds
jktsUnz
DIDWANA GH DIDWANA SN 0
dqekj Vkd
DIDWANA GH DIDWANA SN 0 eerk ckth;k
DIDWANA GH DIDWANA PHARMASIST 0
jkejru ?
kkaph
DIDWANA GH DIDWANA PHARMASIST 4 4 0 nsnjkt iztkir
DIDWANA GH DIDWANA PHARMASIST 0 mtkZjke
DIDWANA GH DIDWANA PHARMASIST 0
fouhrk
dqekjh
- 208 -
nsosUnz
DIDWANA GH DIDWANA PHARMASIST 0
flag
DIDWANA GH DIDWANA CARE TAKER 1 0 1 fjDr
DIDWANA GH DIDWANA JR ACT 1 0 1 fjDr
DIDWANA GH DIDWANA UDC 2 2 0 Hkaoj flag
DIDWANA GH DIDWANA UDC 0 fjDr
DIDWANA GH DIDWANA LDC 3 3 0 guqeku je
DIDWANA GH DIDWANA LDC 0 dsyk'k pUnz
DIDWANA GH DIDWANA LDC 0 vkseizdk'k
DIDWANA GH DIDWANA OA 1 1 0
lksgujke
jkBh
DIDWANA GH DIDWANA RG 1 1 0 lqesj flag
DIDWANA GH DIDWANA ARG 1 1 0 usehpUn
DIDWANA GH DIDWANA SLT 1 1 0 ckyfd'ku
DIDWANA GH DIDWANA ANM 2 1 1 fjDr
DIDWANA GH DIDWANA ANM 0 lq/kk nsoh
DIDWANA GH DIDWANA DRIVER 1 1 0 izsejru
DIDWANA GH DIDWANA DHOBI 1 1 0 ckcqyky
DIDWANA GH DIDWANA WB 15 15 0 vkseizdk'k
DIDWANA GH DIDWANA WB 0 usehpUn
DIDWANA GH DIDWANA WB 0 /kujkt
DIDWANA GH DIDWANA WB 0 lqjtkje
DIDWANA GH DIDWANA WB 0 ekaxwje
DIDWANA GH DIDWANA WB 0 ds'kjkjke
DIDWANA GH DIDWANA WB 0 ekxhyky
DIDWANA GH DIDWANA WB 0 lyhe [kku
DIDWANA GH DIDWANA WB 0 jruyky
DIDWANA GH DIDWANA WB 0 bejku [kku
eksfguh
DIDWANA GH DIDWANA WB 0
nsoh
iwuepUn
DIDWANA GH DIDWANA WB 0
iwjh
DIDWANA GH DIDWANA WB 0 jkes'ojyky
DIDWANA GH DIDWANA WB 0 lksguyky
DIDWANA GH DIDWANA WB 0 ctjaxyky
DIDWANA GH DIDWANA SW 7 5 2 vkseizdk'k
DIDWANA GH DIDWANA SW 0 txnh'k
DIDWANA GH DIDWANA SW 0 lkaorkjke
DIDWANA GH DIDWANA SW 0 jktkjke

- 209 -
DIDWANA GH DIDWANA SW 0 ckcqyky
DIDWANA GH DIDWANA SW 0 fjDr
DIDWANA GH DIDWANA SW 0 fjDr
DIDWANA GH DIDWANA LHV 1 1 0 vkalh dslh
mfeZyk
DIDWANA GH DIDWANA LHV 1 1 0
'kekZ
DIDWANA GH DIDWANA LHV 1 1 0 ljkts Hkkjrh
DIDWANA HQ CHOLU KHAN MPW (H) 1 1 0
vk'kkjke
Hkkdy
DIDWANA HQ SUDRASAN MPW (GW) 1 1 0 xksj/ku jke
mekjke
DIDWANA HQ THAKARIYAS MPW (GW) 1 1 0
tk[kM
DIDWANA MCWC DIDWANA LHV 1 0 1 fjDr
DIDWANA MCWC DIDWANA WB 1 1 0 thouflag
DIDWANA PHC BADI BERI MN-II 2 2 0 nkukjke
DIDWANA PHC BADI BERI MN-II 0 Qjhn [kku
DIDWANA PHC BADI BERI ANM 1 1 0 vk'kkyrk
DIDWANA PHC BADI BERI LHV 1 1 0 vpEek ohbZ
DIDWANA PHC BADI BERI LT 1 0 1 fjDr
DIDWANA PHC CHHOTI BERI MN-II 2 2 0 j?kqohj flag
DIDWANA PHC CHHOTI BERI MN-II 0 [ksrkjke
DIDWANA PHC CHHOTI BERI LHV 1 1 0
nhuEek
FkkWel
DIDWANA PHC CHHOTI BERI ANM 1 1 0 fueZyk
DIDWANA PHC CHHOTI BERI LT 1 0 1 fjDr
DIDWANA PHC DAYALPURA MN-II 2 2 0 eu:ik jke
DIDWANA PHC DAYALPURA MN-II 0 y{e.kjke
DIDWANA PHC DAYALPURA ANM 1 1 0 larks"k nsoh
DIDWANA PHC DAYALPURA LT 1 0 1 fjDr
DIDWANA PHC DAYALPURA WB 1 1 0 jkefuokl
DIDWANA PHC DAYALPURA SW 1 1 0 jkefuokl
DIDWANA PHC DAYALPURA LHV 1 1 0 yhlh ih ;w
DIDWANA PHC DHANKOLI MN-II 2 2 0 iksdjey
DIDWANA PHC DHANKOLI MN-II 0 uVoj yky
DIDWANA PHC DHANKOLI LT 1 1 0 egkohj izlkn
DIDWANA PHC DHANKOLI ANM 1 1 0 ljkst
DIDWANA PHC DHANKOLI WB 1 1 0 dj.kflag
DIDWANA PHC DHANKOLI SW 1 1 0 ckcwyky
lkjEek
DIDWANA PHC DHANKOLI LHV 1 1 0
FkkWel
- 210 -
DIDWANA PHC JHAROD MN-II 2 1 1 cpukjke
DIDWANA PHC JHAROD MN-II 0 fjDr
DIDWANA PHC JHAROD LHV 1 1 0 eatw
DIDWANA PHC JHAROD ANM 1 0 1 fjDr
dsyk'kpUn
DIDWANA PHC JHAROD LT 1 1 0
iztkir
DIDWANA PHC JHAROD WB 2 0 2 fjDr
DIDWANA PHC JHAROD WB 0 fjDr
DIDWANA PHC JHAROD SW 1 0 1 fjDr
DIDWANA PHC KERAP MN-II 2 2 0
yodq'k
eh.kk
DIDWANA PHC KERAP MN-II 0
v'kksd dqekj
'kekZ
DIDWANA PHC KERAP ANM 1 1 0 larks"k tk[ky
dsyk'k
DIDWANA PHC KERAP LT 1 1 0
Mksxhoky
DIDWANA PHC KERAP LHV 1 0 1 fjDr
DIDWANA PHC KHUNKHUNA MN-II 2 0 2 fjDr
DIDWANA PHC KHUNKHUNA MN-II 0 fjDr
DIDWANA PHC KHUNKHUNA ANM 1 1 0
lq[kfoUnj
dkSj
DIDWANA PHC KHUNKHUNA LT 1 1 0 larks"k lkgw
DIDWANA PHC KHUNKHUNA WB 2 2 0 ekrknhu flag
DIDWANA PHC KHUNKHUNA WB 0 ukjk;.k jke
DIDWANA PHC KHUNKHUNA SW 1 1 0 NksVwjke
DIDWANA PHC KHUNKHUNA LHV 1 1 0 efj;Eek lh ih
foJke flag
DIDWANA PHC KOLIYA MN-II 2 1 1
eh.kk
DIDWANA PHC KOLIYA MN-II 0 fjDr
DIDWANA PHC KOLIYA SN 1 1 0
xksfoUn
'kj.k 'kekZ
DIDWANA PHC KOLIYA LT 1 1 0 eks- jkfln
DIDWANA PHC KOLIYA ANM 1 1 0 esuk
DIDWANA PHC KOLIYA WB 1 1 0 ctjaxyky
DIDWANA PHC KOLIYA SW 1 1 0 Jo.kjke
DIDWANA PHC KOLIYA LHV 1 0 1 fjDr
jkts'k dqekj
DIDWANA PHC LADARIYA MN-II 2 2 0
eqoky
DIDWANA PHC LADARIYA MN-II 0 jke ukjk;.k
DIDWANA PHC LADARIYA SN 1 1 0 vatq

- 211 -
HkkxZo
DIDWANA PHC LADARIYA ANM 1 1 0 uhye dqekjh
DIDWANA PHC LADARIYA LT 1 1 0 jkepUnz
DIDWANA PHC LADARIYA WB 1 1 0 jkds'k flag
DIDWANA PHC LADARIYA SW 1 1 0 lR;ukjk;.k
DIDWANA PHC LADARIYA LHV 1 1 0 eerk dqekjh
DIDWANA PHC MANDOOKARA MN-II 2 2 fjDr
DIDWANA PHC MANDOOKARA MN-II 0 fjDr
DIDWANA PHC MANDOOKARA LHV 1 1 fjDr
DIDWANA PHC MANDOOKARA LT 1 1 fjDr
DIDWANA PHC MANDOOKARA ANM 1 1 fjDr
DIDWANA PHC MANDOOKARA WB 2 2 fjDr
DIDWANA PHC MANDOOKARA WB 0 fjDr
DIDWANA PHC MOLASAR ANM 1 1 0 lqf'kyk nsoh
DIDWANA PHC THAKARIYAS MN-II 2 1 1 fjDr
DIDWANA PHC THAKARIYAS MN-II 0
[ksekjke
Hkkdj
DIDWANA PHC THAKARIYAS ANM 1 1 0
jkeHkjkslh
ukxj
DIDWANA PHC THAKARIYAS LT 1 1 0
vejh'k
ekFkqj
DIDWANA PHC THAKARIYAS WB 2 2 0
vkseizdk'k
pkS/kjh
DIDWANA PHC THAKARIYAS WB 0 ukjk;.k jke
DIDWANA PHC THAKARIYAS SW 1 1 0 :?kkjke
DIDWANA PHC THAKARIYAS LHV 1 0 1 fjDr
DIDWANA PHC TOSHINA MN-II 2 1 1 enuyky
DIDWANA PHC TOSHINA MN-II 0 fjDr
DIDWANA PHC TOSHINA ANM 1 1 0 vfurk
DIDWANA PHC TOSHINA LT 1 0 1 fjDr
'ksjyh
DIDWANA PHC TOSHINA LHV 1 1 0
tkWlQ
fcds'k
DIDWANA SC AGUNTA ANM 1 1 0
dqekjh
DIDWANA SC AJAWA ANM 1 1 0 fizrh nk/khp
DIDWANA SC AKODA ANM 1 1 0 latq dqekjh
DIDWANA SC ALAKHPURA ANM 1 1 0 vfurk dqekjh
DIDWANA SC AMBAPA ANM 1 1 0
lqfurk
dqekjh
DIDWANA SC BADALIYA ANM 1 1 0 fdj.k dqekjh
- 212 -
mfeZyk
DIDWANA SC BADAWARA ANM 1 1 0
ckyksnk
DIDWANA SC BAGATPURA ANM 1 0 1 VACANT
DIDWANA SC BAJIYA KI DHANI ANM 1 0 1 VACANT
DIDWANA SC BAKWAS ANM 1 0 1 VACANT
DIDWANA SC BALIYA ANM 1 1 0 eatq
lqns'k
DIDWANA SC BAMMOT ANM 1 1 0
dqekjh
DIDWANA SC BANDOLAI KI DHANI ANM 1 0 1 VACANT
DIDWANA SC BARANGANA ANM 1 1 0 latq dqekjh
DIDWANA SC BAWADI ANM 1 1 0 lqeu dqekjh
DIDWANA SC BEDWA ANM 1 1 0 fueZyk nsoh
DIDWANA SC BHADASAR ANM 1 1 0 ljkst nsoh
DIDWANA SC BHAWADIYA KI DHANI ANM 1 0 1 VACANT
vk'kk nsoh
DIDWANA SC BHINCHAWA ANM 1 1 0
pkSgku
DIDWANA SC BHIOPJI KA BAAS ANM 1 0 1 VACANT

DIDWANA SC
CHAPARI CHHOTI/
ANM 1 1 0
lqfe=k
KHURD dqekjh
DIDWANA SC CHHAPARI KALLAN ANM 1 1 0 jktckyk
DIDWANA SC CHHOTI BERI (D) ANM 1 0 1 fjDr
DIDWANA SC CHOLU KHAN ANM 1 1 0 ijohu gfuQh
DIDWANA SC CHUGANI ANM 1 1 0 feuheksy
DIDWANA SC DASANA KHURD ANM 1 1 0 m"kk nsoh
DIDWANA SC DAULATPURA ANM 1 1 0 fefu ofxZl
DIDWANA SC DAUSAR ANM 1 1 0 cqYyh ckbZ
DIDWANA SC DEENDARPURA ANM 1 1 0 lfjrk
DIDWANA SC DHAKI KI DHANI ANM 1 0 1 VACANT
DIDWANA SC DHIGAL ANM 1 1 0 ljkst pkS/kjh
DIDWANA SC DIKAVA ANM 1 1 0 euksgjh
DIDWANA SC DIKAVA MPW (SC) 1 0 1 fjDr
DIDWANA SC DUDOLI ANM 1 1 0 ohuk MsfoM
DIDWANA SC FOGADI ANM 1 1 0 lhek
DIDWANA SC GAWADI ANM 1 1 0 lfjrk
DIDWANA SC INDARPURA ANM 1 0 1 VACANT
DIDWANA SC JAKHDO KA BAAS ANM 1 0 1 VACANT
DIDWANA SC JHAROD ANM 1 1 0 vfurk
DIDWANA SC KALWANI ANM 1 1 0 dfork
foeyk es?
DIDWANA SC KHAKHOLI ANM 1 1 0
koky
DIDWANA SC KHANARI ANM 1 1 0 lqfurk ;kno
DIDWANA SC KHARESH ANM 1 1 0
lqfHkrk
dqekjh
- 213 -
DIDWANA SC KHARIYA ANM 1 0 1 fjDr
DIDWANA SC KHARWALIYA ANM 1 1 0
lqfHkrk
dqekjh
DIDWANA SC KHUDI ANM 1 0 1 fjDr
gale.kh
DIDWANA SC KICHAK ANM 1 1 0
oekZ
DIDWANA SC KISHANPURA ANM 1 0 1 VACANT
DIDWANA SC KODIYA ANM 1 0 1 VACANT
DIDWANA SC KUDALI ANM 1 1 0 fyyke.kh
DIDWANA SC KUKNA KI DHANI ANM 1 0 1 VACANT
DIDWANA SC KYAMSAR MPW (SC) 1 0 1 fjDr
DIDWANA SC KYAMSAR ANM 1 1 0 eqUuh nsoh
DIDWANA SC LAKHI DHANI ANM 1 0 1 VACANT

DIDWANA SC LALASARI ANM 1 1 0


eerk dqekjh
eh.kk
DIDWANA SC LEGA KI DHANI ANM 1 0 1 VACANT
DIDWANA SC MANDA BASNI ANM 1 0 1 fjDr
DIDWANA SC MANDOOKARA ANM 1 1 0 latq pkS/kjh
DIDWANA SC MAWA ANM 1 1 0 'kkjnk
DIDWANA SC MODIYAWAT ANM 1 1 0 deyk
lqf'kyk
DIDWANA SC NIMBA KA BAS ANM 1 1 0
tkWlQ
DIDWANA SC NIMBI KALAN ANM 1 1 0 nqxkZnsoh
DIDWANA SC NIMBI KHURD ANM 1 1 0 eqUuh 'kekZ
DIDWANA SC NIMOD ANM 1 1 0 xk;=h ik.M;k
DIDWANA SC NOJLAA KI DHANI ANM 1 0 1 VACANT
tksftZyk oh
DIDWANA SC NUVA ANM 1 1 0
vks
DIDWANA SC PALOT ANM 1 1 0 iq"ik daoj
DIDWANA SC PAWA ANM 1 1 0 eqUuh nsoh
DIDWANA SC PAYALI ANM 1 1 0 deyk
DIDWANA SC PEEDWA ANM 1 1 0 lqfHkrk nsoh
DIDWANA SC PEEPLA KA BAS ANM 1 1 0 rkjke.kh
DIDWANA SC PYAWA ANM 1 1 0 flU/kq lh ds
DIDWANA SC RAMSA BAS ANM 1 1 0 y{eh vxzoky
DIDWANA SC RIKSAVAS ANM 1 1 0 fiads'k
DIDWANA SC SANIYA ANM 1 1 0 fcUn lh ds
DIDWANA SC SARDARPURA ANM 1 1 0 nqxkZnsoh
DIDWANA SC SENWA ANM 1 1 0 larks"k
DIDWANA SC SHERANI ABAD ANM 1 0 1 fjDr
DIDWANA SC SHINGHANA ANM 1 1 0 lqfurk

- 214 -
DIDWANA SC SINGRAWAT KALLAN ANM 1 1 0 pUnzdyk
DIDWANA SC SUDRASAN ANM 1 1 0
lqf'kyk
dqekjh
DIDWANA SC SUPKA ANM 1 1 0
QwyoUrh
nsoh
DIDWANA SC THANE ANM 1 1 0
larks"k
'kekZ
DIDWANA SC THEVADI ANM 1 1 0 js[kk dqekjh
fMEiy
DIDWANA SC BANTHADI ANM 1 1 0
dqekjh
DIDWANA SC BANWASA ANM 1 1 0 dfork eh.kk
DIDWANA SC DAKIPURA ANM 1 1 0 lTtuk dqekjh
DIDWANA SC DASANA KALAN ANM 1 0 1 fjDr
DIDWANA SC GANESH PURA ANM 1 1 0 deyk nsoh
DIDWANA SC JATANPURA ANM 1 1 0 euh'kk ;kno
DIDWANA SC JEWALIYAWAS ANM 1 1 0 eqds'k
DIDWANA SC KANWAI ANM 1 1 0 fdj.k daoj
DIDWANA SC LOROLI KALAN ANM 1 1 0 lksue dqekjh
DIDWANA SC NOSAR ANM 1 1 0 deyk
DIDWANA SC RANSISAR ANM 1 1 0
lqfurk
dqekjh
DIDWANA SC TARPURA ANM 1 1 0 lqf'kyk
DIDWANA UPGD BANSA ANM 1 1 0 'kdqUryk
DIDWANA UPGD BANSA MN-II 1 0 1 fjDr
DIDWANA UPGD BARDWA ANM 1 1 0 deyk
DIDWANA UPGD BARDWA MN-II 1 0 1 fjDr
jkeflag
DIDWANA UPGD DABDA MPW (H) 1 1 0
jkBkSM+
DIDWANA UPGD DABDA MN-II 1 0 1 fjDr
DIDWANA UPGD KHOJAS ANM 1 1 0 vatw
DIDWANA UPGD KHOJAS MN-II 1 0 1 fjDr
DIDWANA UPGD MAMDODA ANM 1 1 0 Lusgyrk
DIDWANA UPGD MAMDODA MN-II 1 0 1 fjDr
DIDWANA UPGD RUNWA MN-II 1 0 1 fjDr
DIDWANA UPGD RUNWA WB 1 0 1 fjDr
JAYAL BCMO JAYAL UDC 1 1 0
jkenso
HkkVh
JAYAL BCMO JAYAL LDC 1 1 0 fy;kdr vfy
JAYAL BCMO JAYAL SI 1 0 1 fjDr
JAYAL BCMO JAYAL BHS F 1 0 1 fjDr
- 215 -
JAYAL BCMO JAYAL BHS M 1 0 1 fjDr
JAYAL BCMO JAYAL COMPUTER 1 0 1 fjDr
JAYAL BCMO JAYAL CLASS-IV 1 1 0 gqdqe flag
JAYAL BCMO JAYAL DRIVER 1 1 0 fnus'k izdk'k
JAYAL CHC JAYAL MN-I 2 2 0 gjthjke
JAYAL CHC JAYAL MN-I 0
jkts'k dqekj
tk[kM+
JAYAL CHC JAYAL MN-II 3 3 0 xksdqy flag
JAYAL CHC JAYAL MN-II 0 yk[kkjke
JAYAL CHC JAYAL MN-II 0 nqxkZjke
JAYAL CHC JAYAL SN 1 1 0 NksVkjke
JAYAL CHC JAYAL ANM 1 1 0 vatq dqekjh
JAYAL CHC JAYAL UDC 1 1 0 x.ks'k jk.kk
JAYAL CHC JAYAL LT 1 0 1 fjDr
f'kojke
JAYAL CHC JAYAL RG 1 1 0
csM+k
tqxy fd'kksj
JAYAL CHC JAYAL PHARMASIST 1 1 0
tk[kM+
JAYAL CHC JAYAL WB 6 6 0 lq[kjke
JAYAL CHC JAYAL WB 0 'kadjyky
JAYAL CHC JAYAL WB 0 gsekjke
JAYAL CHC JAYAL WB 0 usehpUn
JAYAL CHC JAYAL WB 0 euhjke
JAYAL CHC JAYAL WB 0 usuhnsoh
JAYAL CHC JAYAL SW 2 2 0 enuyky
JAYAL CHC JAYAL SW 0 vtqZujke
JAYAL CHC JAYAL DRIVER 1 1 0 prjflag
JAYAL CHC JAYAL LHV 1 0 1 fjDr
JAYAL HQ BOSERI MPW (GW) 1 1 0 ghjkjke jsxj
JAYAL HQ HQ MPW (MAL) 1 1 0 eYykjke
j?kqukFk
JAYAL HQ HQ MPW (MAL) 1 1 0
csM+k
JAYAL HQ HQ MPW (MAL) 1 1 0 iqj[kkjke
JAYAL HQ JAYAL MPW (H) 1 1 0 jkefuokl
uFkey
JAYAL HQ MANGLOD MPW (H) 1 1 0
csjoky
vkseizdk'k
JAYAL HQ ROOPATHAL MPW (GW) 1 1 0
eksph
JAYAL PHC BADI KHATU MN-II 1 1 0 v.knkjke
JAYAL PHC BADI KHATU LHV 1 0 1 fjDr
- 216 -
JAYAL PHC BADI KHATU LT 1 1 0 gsejkt flag
JAYAL PHC BADI KHATU ANM 1 1 0 jktckyk
JAYAL PHC BADI KHATU WB 1 1 0 thou flag
JAYAL PHC BADI KHATU SW 1 1 0 tkykjke
eks- tkfdj
JAYAL PHC DEH MN-II 2 2 0
[kku
JAYAL PHC DEH MN-II 0 tqxy fd'kksj
JAYAL PHC DEH JR ACT 1 0 1 fjDr
ikoZrh
JAYAL PHC DEH ANM 1 1 0
ekFkqj
JAYAL PHC DEH DRIVER 1 1 0 xksfoUn flag
JAYAL PHC DEH WB 2 2 0 rstkjke
JAYAL PHC DEH WB 0 ctjax flag
JAYAL PHC DEH SW 1 1 0 usuwjke
JAYAL PHC DEH LHV 1 0 1 fjDr
JAYAL PHC DEH LT 1 1 0 jken;ky
JAYAL PHC DEH BHS M 1 0 1 fjDr
JAYAL PHC DEH UDC 1 1 0 vkbZnkujke
JAYAL PHC DEH ANM 1 1 0 eatq 'kekZ
JAYAL PHC DUGOLI MN-II 2 1 1 jkepUnz
JAYAL PHC DUGOLI MN-II 0 fjDr
JAYAL PHC DUGOLI LT 1 1 0 rqylhjke
JAYAL PHC DUGOLI ANM 1 1 0 vkalh ds lh
JAYAL PHC DUGOLI LHV 1 1 0
eksuh ih
tksu
JAYAL PHC JHADELI MN-II 2 1 1 fjDr
JAYAL PHC JHADELI MN-II 0 jkes'ojh
JAYAL PHC JHADELI ANM 1 1 0 tliky dkSj
JAYAL PHC JHADELI LT 1 1 0 xtk/kj /kkstd
JAYAL PHC JHADELI LHV 1 0 1 fjDr
vkseizdk'k
JAYAL PHC KASNAU MN-II 2 2 0
ykSy
lqjsUnz
JAYAL PHC KASNAU MN-II 0
fea;k
JAYAL PHC KASNAU LHV 1 0 1 fjDr
JAYAL PHC KASNAU ANM 1 1 0 latq nsoh
JAYAL PHC KATHOTI MN-II 2 2 0 jkes'oj yky
JAYAL PHC KATHOTI MN-II 0
lqrks"k
yksejksM+
JAYAL PHC KATHOTI LT 1 1 0 pUnzizdk'k
- 217 -
JAYAL PHC KATHOTI ANM 1 1 0 lq[kjkt dksj
JAYAL PHC KATHOTI WB 1 1 0 iIiw flaoj
JAYAL PHC KATHOTI SW 1 1 0 Jhjke
JAYAL PHC KATHOTI LHV 1 1 0 xhrke.kh ,u
JAYAL PHC LOONSARA MN-II 2 2 0 gfjjke dLoka
JAYAL PHC LOONSARA MN-II 0 vthr flag
JAYAL PHC LOONSARA ANM 1 1 0 lqfuy dqekjh
JAYAL PHC LOONSARA LT 1 1 0 ukFkwjke
JAYAL PHC LOONSARA WB 2 2 0 jkeizlkn
JAYAL PHC LOONSARA WB 0 Hkaojkjke
JAYAL PHC LOONSARA SW 1 1 0 izsejru
JAYAL PHC LOONSARA LHV 1 0 1 fjDr
/keZpUn
JAYAL PHC ROL MN-II 1 1 0
'kekZ
JAYAL PHC ROL LT 1 1 0 izHkqjke
JAYAL PHC ROL ANM 1 1 0 lqfuy dqekjh
JAYAL PHC ROL WB 2 2 0 /kukjke
JAYAL PHC ROL WB 0 daojhyky
JAYAL PHC ROL SW 1 1 0 jkedqekj
JAYAL PHC ROL DRIVER 1 1 0 fot;flag
JAYAL PHC ROL LHV 1 1 0 lqf'kyk nsoh
JAYAL PHC TARNAU MN-II 2 2 0
gfjjke
Mksxhoky
JAYAL PHC TARNAU MN-II 0 NksVwjke
JAYAL PHC TARNAU LT 1 1 0 jkes'oj
JAYAL PHC TARNAU ANM 1 0 1 fjDr
JAYAL PHC TARNAU WB 1 1 0 enu flag
JAYAL PHC TARNAU SW 1 1 0 lqUnjyky
JAYAL PHC TARNAU LHV 1 0 1 fjDr
JAYAL PHC UNCHAIDA MPW (PHC) 1 1 0 ukjk;.k jke
jkes'oj yky
JAYAL PHC UNCHAIDA MN-II 1 1 0
xksnkjk
JAYAL PHC UNCHAIDA ANM 1 1 0 dfork
JAYAL PHC UNCHAIDA LT 1 0 1 fjDr
JAYAL PHC UNCHAIDA LHV 1 1 0 ,ylh ,e ,
JAYAL PHC UNCHAIDA WB 2 2 0
jkedqekj
MhMsy
JAYAL PHC UNCHAIDA WB 0 ek/kkjke
ikoZrh
JAYAL SC AHEERPURA ANM 1 1 0
dqekjh
- 218 -
yktoUrh
JAYAL SC AKODA ANM 1 1 0
okYVj
JAYAL SC ANVALIYASAR ANM 1 1 0 lqeu
JAYAL SC ARSINGHA ANM 1 1 0 latw
JAYAL SC ARWAR ANM 1 0 1 fjDr
JAYAL SC BARNEL ANM 1 1 0
eukst
dqekjh
JAYAL SC BARSUNA ANM 1 0 1 VACANT
JAYAL SC BERASAR ANM 1 0 1 VACANT
JAYAL SC BERASAR ANM 1 0 1 VACANT
larks"k
JAYAL SC BHANWALA ANM 1 1 0
dqekjh
JAYAL SC BHINIYAAD KHAAS ANM 1 0 1 VACANT
JAYAL SC BODIND KALLAN ANM 1 0 1 VACANT
foeyk
JAYAL SC BODWA ANM 1 1 0
xksnkjk
lqfurk
JAYAL SC BOSERI ANM 1 1 0
dqekjh
JAYAL SC BUGARDA ANM 1 1 0 larks"k
JAYAL SC BURDI ANM 1 1 0
larks"k
HkkVh
JAYAL SC CHHAJOLI ANM 1 1 0 izse
JAYAL SC CHHAPADA ANM 1 1 0 iksuEek ,y
JAYAL SC CHHAWATA KALAN ANM 1 1 0 nso;kuh
JAYAL SC DEROLI ANM 1 0 1 VACANT
JAYAL SC DHARNA ANM 1 1 0 dkUrk ckbZ
JAYAL SC DHEHARI ANM 1 1 0 lqeu
JAYAL SC DIDIYA KALLAN ANM 1 1 0 vuqjk/kk
JAYAL SC DODU ANM 1 1 0 eukst
JAYAL SC DOTINA ANM 1 1 0
larks"k
pkS/kjh
JAYAL SC DUGASTAU ANM 1 1 0 lqeu
JAYAL SC EVAD ANM 1 1 0 chuk dqekjh
JAYAL SC GADARIYA ANM 1 1 0 eatw vaxkjh
JAYAL SC GELOLI ANM 1 0 1 fjDr
JAYAL SC GORAU ANM 1 1 0 cfcrk dqekjh
FkszL;ek
JAYAL SC GUGARIYALI ANM 1 1 0
vczkge
JAYAL SC HEERASANI ANM 1 0 1 VACANT
JAYAL SC IGYAR ANM 1 1 0 nqxkZ nfg;k
JAYAL SC JALNIYASAR ANM 1 1 0 Hkaojh tkV
JAYAL SC JHUNJHALA ANM 1 0 1 VACANT
JAYAL SC JOCHINA ANM 1 1 0 deyk nsoh
- 219 -
JAYAL SC JYANI ANM 1 1 0 vatq pkS/kjh
JAYAL SC KAMERIYA ANM 1 1 0 ljkst nsoh
JAYAL SC KANGSIYA ANM 1 0 1 VACANT
JAYAL SC KASARI ANM 1 1 0 eatq nsoh
JAYAL SC KHABDIYANA ANM 1 1 0 lqfurk
JAYAL SC KHANWAR ANM 1 1 0
lqfurk
tkafxM+
JAYAL SC KHARI JODHA ANM 1 1 0 ehuk dqekjh
JAYAL SC KHERAT ANM 1 1 0 dfork
JAYAL SC KHINYAWAS ANM 1 0 1 VACANT
JAYAL SC KUWAD KHEDA ANM 1 0 1 VACANT
JAYAL SC MANGLOD ANM 1 1 0 lqeu
larks"k
JAYAL SC MATASUKH ANM 1 1 0
bukf.k;k
JAYAL SC MEHARWAS ANM 1 1 0 Kkus'k J`xh
JAYAL SC MITHA MANJRA ANM 1 0 1 VACANT
JAYAL SC MUNDIYAOO ANM 1 0 1 VACANT
JAYAL SC NARADHANA ANM 1 1 0 vuqiek
JAYAL SC PINDIYA ANM 1 0 1 fjDr
JAYAL SC RAJOD ANM 1 0 1 fjDr
JAYAL SC RAMPURA B ANM 1 0 1 VACANT
JAYAL SC RAMSAR ANM 1 1 0 efj;Eek ds ,
JAYAL SC RATANGA ANM 1 1 0 lajkst Lokeh
JAYAL SC ROHINA ANM 1 1 0 ijohuk
JAYAL SC RUNIYA ANM 1 0 1 VACANT
JAYAL SC RUPATHAL ANM 1 1 0 'kkjnk nsoh
JAYAL SC SANDILA ANM 1 1 0 cyfoUnj dkSj
JAYAL SC SILARIYA MPW (SC) 1 0 1 fjDr
JAYAL SC SILARIYA ANM 1 1 0 eatq uS.k
JAYAL SC SOMNA ANM 1 1 0 dfork 'kekZ
JAYAL SC SONELI ANM 1 1 0 lfork [k=h
JAYAL SC SURPALIYA ANM 1 1 0 izksfeyk
JAYAL SC SUVADIYA MPW (SC) 1 0 1 fjDr
JAYAL SC SUVADIYA ANM 1 1 0
'kksHkk es?
koky
JAYAL SC TALNIYAU ANM 1 1 0 fdj.k
JAYAL SC TANGLA ANM 1 1 0 ljkst
JAYAL SC TANWARA ANM 1 1 0
lqfHkrk
<kdk
JAYAL SC UBASI ANM 1 1 0 d`".kk
JAYAL SC BALAJI NAGAR ANM 1 0 1 fjDr
JAYAL SC BODIND KHURD ANM 1 0 1 fjDr
- 220 -
JAYAL SC GOTH ANM 1 1 0 lafxrk Hkkdj
JAYAL SC GUDHA ROHILI ANM 1 1 0 vfurk
lafxrk
JAYAL SC JHALALAD ANM 1 1 0
dPNkok
JAYAL SC MUNDI ANM 1 1 0 lfjrk
JAYAL UPGD FARDOD ANM 1 1 0 deyk
JAYAL UPGD FARDOD MN-II 1 0 1 fjDr
JAYAL UPGD KHINYALA ANM 1 1 0 ijoUrh nsoh
JAYAL UPGD KHINYALA MN-II 1 0 1 fjDr
JAYAL UPGD ROTU ANM 1 1 0 jktckyk
JAYAL UPGD ROTU MN-II 1 0 1 fjDr
JAYAL UPGD ROTU WB 1 0 1 fjDr
KUCHAMAN AP CHITAWA MN-I 1 0 1 fjDr
KUCHAMAN AP CHITAWA WB 1 1 0 egkohj izlkn
KUCHAMAN AP CHITAWA SW 1 1 0 lsokjke
KUCHAMAN AP CHITAWA ANM 1 1 0 vfurk
KUCHAMAN BCMO KUCHAMAN UDC 1 1 0 Hkksiky jke
KUCHAMAN BCMO KUCHAMAN LDC 1 1 0 ';kelqUnj
KUCHAMAN BCMO KUCHAMAN SI 1 1 0 rkysoj flag
KUCHAMAN BCMO KUCHAMAN BHS F 1 0 1 fjDr
larks"k
KUCHAMAN BCMO KUCHAMAN ACTT 1 1 0
dqekj
KUCHAMAN BCMO KUCHAMAN COMPUTER 1 0 1 fjDr
KUCHAMAN BCMO KUCHAMAN CLASS-IV 1 1 0 NksVwjke
KUCHAMAN BCMO KUCHAMAN DRIVER 1 1 0 izseflag
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-I 2 2 0 Hkaojk jke
eatqyrk
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-I 0
ekFkqj
ukjk;.k yky
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-II 4 4 0
dkalkfV;k
jk/ks';ke
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-II 0
dkalksfV;k
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-II 0 'kkfdj gqlSu
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-II 0 guqeku flag
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN SN 2 2 0 jkefuokl
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN SN 0 Hkxoku lgk;
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN UDC 1 1 0 eks- bczkfgr
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN LDC 1 1 0 Hkxoku flag
fHka;kjke
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN LT 1 1 0
dqekor
- 221 -
d`".k eqjkjh
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN ARG 1 1 0
jsxj
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN ANM 1 1 0 'kkjnk j.kok
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN WB 4 3 1 fjDr
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN WB 0 dsoy pUn
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN WB 0 Hkaojyky
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN WB 0 Hkheflag
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN SW 1 1 0 ykypUn
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN DRIVER 1 1 0 cyohj flag
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-I 4 1 3
enu xksiky
lksuh
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-I 0 0 fjDr
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-I 0 0 fjDr
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-I 0 0 fjDr
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-II 22 14 8 fo|k 'kekZ
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-II 0 0
lqf'kyk
gfjroky
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-II 0 0
izdk'k pUn
ckxfM+;k
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-II 0 0 nhid
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-II 0 0 ujs'k Vsyj
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-II 0 0
jkeiky
[kksjoky
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-II 0 0 :ikjke
tkWyh
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-II 0 0
pkdks
vksadkjyky
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-II 0 0
nekeh
bZ'ojyky
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-II 0 0
dkalksVh;k
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-II 0 0 lqjsUnz flag
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-II 0 0
tkfdj gqlSu
fjtoh
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-II 0 0 lqeu
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-II 0 0 vuoj gqlSu
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-II 0 0 fjDr
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-II 0 0 fjDr
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-II 0 0 fjDr
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-II 0 0 fjDr
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-II 0 0 fjDr

- 222 -
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-II 0 0 fjDr
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-II 0 0 fjDr
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MN-II 0 0 fjDr
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN PHARMASIST 1 1 0 lquhrk
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN LT 1 1 0 ckcqyky
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN DT 1 0 1 fjDr
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN LDC 2 2 0 eks- lyhe
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN LDC 0 0 lanhi dqekj
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN OPTH.ASSTT. 1 0 1 fjDr
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN WB 3 0 3 fjDr
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN WB 0 0 fjDr
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN WB 0 0 fjDr
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MPW (MAL) 1 0 1 fjDr
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN MPW (MAL) 1 1 0
bLekbZy
[kku
KUCHAMAN CHC KUCHAMAN LHV 1 1 0
eatq
HkkaHkh
KUCHAMAN CHC MAROTH MN-I 1 1 fjDr
KUCHAMAN CHC MAROTH MN-II 4 4 fjDr
KUCHAMAN CHC MAROTH MN-II 0 fjDr
KUCHAMAN CHC MAROTH MN-II 0 fjDr
KUCHAMAN CHC MAROTH MN-II 0 fjDr
KUCHAMAN CHC MAROTH PHARMASIST 1 1 fjDr
KUCHAMAN CHC MAROTH ARG 1 1 fjDr
KUCHAMAN CHC MAROTH LDC 2 2 fjDr
KUCHAMAN CHC MAROTH LDC 0 fjDr
KUCHAMAN CHC MAROTH WB 2 2 fjDr
KUCHAMAN CHC MAROTH WB 0 fjDr
vkeizdk'k
KUCHAMAN CHC NAWA MN-I 1 1 0
'kekZ
KUCHAMAN CHC NAWA MN-II 6 6 0 ';kelqUnj
KUCHAMAN CHC NAWA MN-II 0
f'kyk
tktksjh;k
KUCHAMAN CHC NAWA MN-II 0 laxhrk <kdk
KUCHAMAN CHC NAWA MN-II 0 jkefuokl
KUCHAMAN CHC NAWA MN-II 0 egkohj izlkn
f=yksdpUn
KUCHAMAN CHC NAWA MN-II 0
xqtZj
KUCHAMAN CHC NAWA LHV 1 1 0 lkjEek Vhlh
KUCHAMAN CHC NAWA LT 1 1 0 lqjs'k dqekj
- 223 -
oekZ
KUCHAMAN CHC NAWA MN-II 2 2 0 jkts'k dqekj
KUCHAMAN CHC NAWA MN-II 0 vfuy dqekj
KUCHAMAN CHC NAWA ARG 1 1 0
ckcwyky
dqekor
KUCHAMAN CHC NAWA PHARMASIST 1 1 0 jktsUnz flag
KUCHAMAN CHC NAWA WB 2 2 0 cUukjke
KUCHAMAN CHC NAWA WB 0 jkeiky
KUCHAMAN CHC NAWA SW 1 1 0 ca'kh
KUCHAMAN CHC NAWA ANM 1 1 0 eatq dqekor
KUCHAMAN CHC NAWA WB 1 1 0 guqekujke
KUCHAMAN HQ DEVLI KALAN MPW (H) 1 1 0
ekyw jke
dqEgkj
KUCHAMAN HQ MINDA MPW (H) 1 1 0 j?kqohj flag
KUCHAMAN MCWC KUCHAMAN LHV 1 1 0 vuEek ds ,e
KUCHAMAN MCWC KUCHAMAN ANM 1 1 0 vk'kk lSu
jktsUnz
KUCHAMAN MCWC KUCHAMAN WB 3 3 0
dqekor
KUCHAMAN MCWC KUCHAMAN WB 0 eUUkkyky
KUCHAMAN MCWC KUCHAMAN WB 0 nkeksnj yky
KUCHAMAN PHC BHAGWANPURA MN-II 1 1 0 pkSFkey
KUCHAMAN PHC BHAGWANPURA LT 1 1 0 fxj/kkjhyky
lafxrk
KUCHAMAN PHC BHAGWANPURA ANM 1 1 0
dqekjh
KUCHAMAN PHC BHAGWANPURA WB 2 1 1 Nhrjjke
KUCHAMAN PHC BHAGWANPURA WB 0 fjDr
KUCHAMAN PHC BHAGWANPURA LHV 1 1 0 cyfoUnj dkSj
KUCHAMAN PHC DEVLI KALAN MN-II 2 2 0 vkadj yky
KUCHAMAN PHC DEVLI KALAN MN-II 0 Hkaoj yky
KUCHAMAN PHC DEVLI KALAN LT 1 1 0 r`fIr feJk
KUCHAMAN PHC DEVLI KALAN ANM 1 0 1 fjDr
KUCHAMAN PHC DEVLI KALAN WB 2 2 0 eukst dqekj
KUCHAMAN PHC DEVLI KALAN WB 0 ckcqyky
KUCHAMAN PHC DEVLI KALAN SW 1 0 1 fjDr
fyyEek
KUCHAMAN PHC DEVLI KALAN LHV 1 1 0
lscLVkbZu
KUCHAMAN PHC GHATWA MN-II 1 1 0 pUnzkjke
KUCHAMAN PHC GHATWA UDC 1 1 0 egs'kpUn
KUCHAMAN PHC GHATWA LDC 1 1 0 ujsUnz flag
KUCHAMAN PHC GHATWA LT 1 1 0 lR; ukjk;.k
- 224 -
;kno
KUCHAMAN PHC GHATWA ANM 1 1 0
eqUuh
Hkkuqdk
KUCHAMAN PHC GHATWA WB 1 1 0 eksgu yky
KUCHAMAN PHC GHATWA LHV 1 1 0 jktyhu pUn
KUCHAMAN PHC GUDHA SALT MN-II 2 2 0 ljnkj [kku
KUCHAMAN PHC GUDHA SALT MN-II 0 lqjsUnz flag
KUCHAMAN PHC GUDHA SALT LT 1 1 0 fizrh dqekor
KUCHAMAN PHC GUDHA SALT ANM 1 0 1 fjDr
KUCHAMAN PHC GUDHA SALT WB 1 1 0 Hkaoj yky
KUCHAMAN PHC GUDHA SALT LHV 1 1 0 tfjuk tsEl
KUCHAMAN PHC GUDHA SALT MPW (MAL) 1 1 0 gqDekjke
KUCHAMAN PHC HUDIL MN-II 2 2 0 x.kir jke
KUCHAMAN PHC HUDIL MN-II 0 txnh'k izlkn
KUCHAMAN PHC HUDIL LHV 1 1 0 yblk FkkWel
KUCHAMAN PHC HUDIL ANM 1 1 0 lqfurk <kdk
KUCHAMAN PHC HUDIL LT 1 1 0 dfork frokjh
KUCHAMAN PHC JHILIYA MN-II 2 2 0 Mwaxjey
KUCHAMAN PHC JHILIYA MN-II 0 JhdkUr lksuh
KUCHAMAN PHC JHILIYA LT 1 1 0 Hkwykjke
KUCHAMAN PHC JHILIYA ANM 1 1 0 ehuk
KUCHAMAN PHC JHILIYA WB 1 1 0 ckcwyky
KUCHAMAN PHC JHILIYA LHV 1 1 0 iq"ikoyh uS;j
KUCHAMAN PHC KUKANWALI MN-II 2 2 0
ujs'k dqekj
lq.Mk
KUCHAMAN PHC KUKANWALI MN-II 0 ';ksthjke
KUCHAMAN PHC KUKANWALI JR ACT 1 0 1 fjDr
KUCHAMAN PHC KUKANWALI ANM 1 1 0
fouksn
dqekjh
KUCHAMAN PHC KUKANWALI WB 2 1 1 fjDr
KUCHAMAN PHC KUKANWALI WB 0 y{ehpUn
KUCHAMAN PHC KUKANWALI SW 1 1 0 lhrkjke
KUCHAMAN PHC KUKANWALI LHV 1 1 0 lnuEek ,u
KUCHAMAN PHC KUKANWALI LT 1 1 0
vk'kkjke es?
koky
KUCHAMAN PHC KUKANWALI BHS M 1 0 1 fjDr
KUCHAMAN PHC KUKANWALI ANM 1 1 0 dfork iquh;k
KUCHAMAN PHC LALAS SN 1 1 0 gjnsojke
KUCHAMAN PHC LALAS MN-II 2 2 0 xksiky flag

- 225 -
KUCHAMAN PHC LALAS MN-II 0 txnh'k izlkn
KUCHAMAN PHC LALAS LHV 1 0 1 fjDr
larks"k
KUCHAMAN PHC LALAS LT 1 1 0
dqekj
KUCHAMAN PHC LALAS ANM 1 0 1 fjDr
KUCHAMAN PHC LALAS WB 1 1 0 vkseizdk'k
egsUnz
KUCHAMAN PHC LALAS ARG 1 1 0
ekFkqj
ghjkjke
KUCHAMAN PHC MAROTH MN-II 1 1 0
<kdk
KUCHAMAN PHC MAROTH LT 1 1 0 lqjs'k daoj
KUCHAMAN PHC MAROTH WB 1 1 0 Nhrjey
KUCHAMAN PHC MAROTH LHV 1 0 1 fjDr
KUCHAMAN PHC MAROTH ANM 1 1 0
lquhrk
dqekjh
KUCHAMAN PHC MAROTH MPW (MAL) 1 1 0 rstkjke
HkkxpUn
KUCHAMAN PHC MINDA SN 1 1 0
dqekor
KUCHAMAN PHC MINDA MN-II 2 1 1 rqyNkjke
KUCHAMAN PHC MINDA MN-II 0 fjDr
vfer
KUCHAMAN PHC MINDA UDC 1 1 0
xksVoky
KUCHAMAN PHC MINDA LT 1 0 1 fjDr
KUCHAMAN PHC MINDA ANM 1 1 0 vferk ckbZ
KUCHAMAN PHC MINDA WB 1 1 0 fot; flag
KUCHAMAN PHC MINDA LHV 1 1 0 foeyk xksM
iUukyky
KUCHAMAN PHC MITHADI (NAWA) MN-II 2 1 1
dqekor
KUCHAMAN PHC MITHADI (NAWA) MN-II 0 fjDr
KUCHAMAN PHC MITHADI (NAWA) ANM 1 1 0 lqf'kyk j.kok
KUCHAMAN PHC MITHADI (NAWA) LT 1 1 0 jkds'k pkoyk
KUCHAMAN PHC MITHADI (NAWA) WB 2 2 0 cksnwjke
'kadjyky
KUCHAMAN PHC MITHADI (NAWA) WB 0
eh.kk
KUCHAMAN PHC MITHADI (NAWA) LHV 1 1 0 lqekyrk vkj
KUCHAMAN PHC PANCHWA MN-II 2 2 0
lrh'k dqekj
'kekZ
KUCHAMAN PHC PANCHWA MN-II 0 Jo.k dqekj
'kkarek
KUCHAMAN PHC PANCHWA LHV 1 1 0
vks ,u
KUCHAMAN PHC PANCHWA LT 1 1 0 xksiky yky
- 226 -
pkS/kjh
KUCHAMAN PHC PANCHWA ANM 1 1 0 vftrk oh ,l
KUCHAMAN PHC PANCHWA WB 2 2 0 eksgu yky
KUCHAMAN PHC PANCHWA WB 0 iou dqekj
efgUnz
KUCHAMAN PHC PANCHWA SW 1 1 0
dqekj
KUCHAMAN SC ADAKSAR ANM 1 1 0 lqf'kyk
KUCHAMAN SC ANANDPURA ANM 1 1 0 flykspuk
KUCHAMAN SC ASHPURA ANM 1 1 0 xk;=h ikjhd
KUCHAMAN SC BABLI GUDA ANM 1 1 0 foeyk nsoh
KUCHAMAN SC BARALPURA ANM 1 0 1 VACANT
KUCHAMAN SC BARJAN ANM 1 1 0 lqeu
KUCHAMAN SC BHANWATA ANM 1 1 0 jk[kh eh.kk
KUCHAMAN SC BHERU PURA ANM 1 0 1 VACANT
KUCHAMAN SC BHINCHARO KA BAAS ANM 1 0 1 VACANT
KUCHAMAN SC BHUNI ANM 1 1 0 eus'k
KUCHAMAN SC BIJAPURA ANM 1 1 0 izhfrckyk
KUCHAMAN SC CHARNAWAS(JHILIYA) ANM 1 1 0 lqfHkrk
KUCHAMAN SC CHAVANDIYA MPW (SC) 1 0 1 fjDr
KUCHAMAN SC CHAVANDIYA ANM 1 1 0
jk/kk eksgu
'kekZ
KUCHAMAN SC CHHAPARI ANM 1 1 0 'khyk nsoh
KUCHAMAN SC CHOUSLA ANM 1 1 0 lqf/kjk
KUCHAMAN SC DAANPURA ANM 1 0 1 VACANT
KUCHAMAN SC DEEP PURA ANM 1 1 0 lqtk dqfj;u
KUCHAMAN SC DOLPURA ANM 1 1 0
pUnzdkUrk
ukxjk
KUCHAMAN SC GOGOR ANM 1 1 0 ljkst
o"kkZ
KUCHAMAN SC GOVINDI ANM 1 1 0
cM+dk
KUCHAMAN SC GUGADWAR ANM 1 1 0 eatq dqekjh
KUCHAMAN SC HIRANI ANM 1 1 0
lkjEek
FkkWel
KUCHAMAN SC INDALI ANM 1 1 0 yfyrk dqekjh
KUCHAMAN SC INDOKHA ANM 1 1 0 d`".kk nsoh
KUCHAMAN SC JABDI NAGAR ANM 1 1 0 d`".kk
KUCHAMAN SC JAWANPURA ANM 1 0 1 VACANT
KUCHAMAN SC JEENWAR ANM 1 1 0 lqeu dqekjh
lqfurk
KUCHAMAN SC JIJOT ANM 1 1 0
dqekjh
KUCHAMAN SC KAKPURA ANM 1 0 1 VACANT
KUCHAMAN SC KANPURA ANM 1 0 1 VACANT

- 227 -
KUCHAMAN SC KARKEDI ANM 1 1 0 foeyk
KUCHAMAN SC KHAKHADKI ANM 1 1 0 lfjrk
KUCHAMAN SC KHARDIYA ANM 1 1 0 dfork ;kno
KUCHAMAN SC KHORANDI ANM 1 1 0 lk;j
KUCHAMAN SC KHUSHIYA ANM 1 0 1 VACANT
KUCHAMAN SC KUNI ANM 1 1 0 esds'k
KUCHAMAN SC LAMBA ANM 1 1 0 latq 'kekZ
KUCHAMAN SC LICHYANA ANM 1 1 0 rqylh nsoh
KUCHAMAN SC LOONWA ANM 1 1 0 fo|k 'kekZ
KUCHAMAN SC LOONWA MPW (MAL) 1 1 0
jkexksiky
ikjhd
KUCHAMAN SC MAHARAJPURA ANM 1 1 0 ljkst
KUCHAMAN SC MANDAWARA ANM 1 1 0 ccyh
KUCHAMAN SC MOTIPURA ANM 1 1 0 lqf'kyk nsoh
KUCHAMAN SC MUNDGHASOI ANM 1 1 0 lqfHkrk
KUCHAMAN SC MUWANA ANM 1 1 0 vfurk HkkLdj
lqfurk
KUCHAMAN SC NAGWADA ANM 1 1 0
dkMh;k
KUCHAMAN SC NALOT ANM 1 1 0 lTtuk
KUCHAMAN SC NARAYAN PURA ANM 1 1 0
nqxsZ'k
'kekZ
KUCHAMAN SC NAWA STATION ANM 1 1 0 lqeu eh.kk
KUCHAMAN SC NEEMAS ANM 1 0 1 VACANT
KUCHAMAN SC OMPURA ANM 1 0 1 VACANT
e/kqfydk
KUCHAMAN SC PALADA ANM 1 1 0
'ks[kkor
KUCHAMAN SC PALADI ANM 1 1 0 fueZyk
KUCHAMAN SC PAREVADI ANM 1 0 1 fjDr
KUCHAMAN SC PREMPURA ANM 1 1 0 lqeu
KUCHAMAN SC PUROHITON KA BAS ANM 1 1 0 lhek
KUCHAMAN SC RAGHUNATHPURA ANM 1 0 1 fjDr
KUCHAMAN SC RAJLIYA ANM 1 1 0
'kkarh
tkafxM+
KUCHAMAN SC RAMPURA ANM 1 0 1 VACANT
KUCHAMAN SC RAMPURA JIJOT ANM 1 1 0 vfurk
KUCHAMAN SC RAMSAR ANM 1 0 1 VACANT
KUCHAMAN SC RANASAR ANM 1 0 1 fjDr
KUCHAMAN SC RASAL ANM 1 1 0 lfjrk
KUCHAMAN SC RAWA ANM 1 1 0 fQyksfeuk ,
KUCHAMAN SC REWASA DALELPURA ANM 1 1 0
fouksn
tkafxM+

- 228 -
larks"k
KUCHAMAN SC RUPPURA TORDA ANM 1 1 0
dqekjh
KUCHAMAN SC SABALPURA ANM 1 1 0 larks"k
KUCHAMAN SC
SARGOTH
ANM 1 1 0
lafxrk
PADAMPURA dqekjh
KUCHAMAN SC SHARWANPURA ANM 1 1 0
larks"k
dqekjh
KUCHAMAN SC SHESHMA KA BAAS ANM 1 0 1 VACANT
KUCHAMAN SC SHIMBUPURA ANM 1 1 0 'kfeZyk
KUCHAMAN SC SHIMBUPURA MPW (SC) 1 0 1 fjDr
KUCHAMAN SC SHIV ANM 1 1 0 eatq
KUCHAMAN SC SHIVDAN PURA ANM 1 1 0 lqeu iwfu;k
KUCHAMAN SC SHYAMGARH ANM 1 1 0 eatq dqekjh
KUCHAMAN SC SIRSI ANM 1 1 0
Dohu
,fytkcsFk
KUCHAMAN SC SOLAYA ANM 1 0 1 VACANT
KUCHAMAN SC THATHANA ANM 1 1 0 vkjrh
KUCHAMAN SC THIKARIYA KHURD ANM 1 1 0 ljkst jkBh
KUCHAMAN SC TODAS ANM 1 1 0 lqlEek ds
KUCHAMAN SC UDAIPURA ANM 1 0 1 VACANT
KUCHAMAN SC UGARPURA ANM 1 1 0 eatq pkgj
KUCHAMAN SC AABAS ANM 1 1 0
lqfe=k
dqekjh
KUCHAMAN SC HARIPURA ANM 1 1 0 eatq nsoh
KUCHAMAN SC KANKARIYA ANM 1 1 0 Hkxorh nsoh
KUCHAMAN SC KANSEDA ANM 1 1 0 irklh nsoh
KUCHAMAN SC KANTIYA ANM 1 1 0 tslh ih ,l
KUCHAMAN SC LOHRANA ANM 1 1 0 vpZuk
KUCHAMAN SC MANGAL PURA ANM 1 0 1 fjDr
KUCHAMAN SC MANJI KI DHANI ANM 1 1 0 vfurk
KUCHAMAN SC RAJAS ANM 1 1 0 lqeu nsoh
KUCHAMAN SC SURATPURA ANM 1 1 0 fiadh v.knk
Hkaojh
KUCHAMAN SC VIJAY KALLAN ANM 1 1 0
dqekjh
KUCHAMAN UPGD KHARIYA ANM 1 1 0 iadh nsoh
KUCHAMAN UPGD KHARIYA MN-II 1 0 1 fjDr
KUCHAMAN UPGD PANCHOTA ANM 1 1 0 lqfe=k
KUCHAMAN UPGD PANCHOTA MN-II 1 0 1 fjDr
KUCHAMAN SC CHANDPURA ANM 1 0 1 fjDr
KUCHAMAN SC KHORANDA ANM 1 0 1 ljhrk eh.kk
LADNUN BCMO LADNUN UDC 1 1 0 Hkaojyky
- 229 -
ekyh
LADNUN BCMO LADNUN LDC 1 1 0 fldUnj
HkqisUnziky
LADNUN BCMO LADNUN SI 1 1 0
flag
LADNUN BCMO LADNUN BHS F 1 0 1 fjDr
LADNUN BCMO LADNUN DRIVER 1 1 0 uUnflag
LADNUN BCMO LADNUN SW 1 0 1 fjDr
LADNUN CHC LADNUN NS-II 1 0 1 fjDr
LADNUN CHC LADNUN MN-I 6 2 4 guqeUr flag
LADNUN CHC LADNUN MN-I 0 vCnqy lRrkj
LADNUN CHC LADNUN MN-I 0 fjDr
LADNUN CHC LADNUN MN-I 0 fjDr
LADNUN CHC LADNUN MN-I 0 fjDr
LADNUN CHC LADNUN MN-I 0 fjDr
LADNUN CHC LADNUN SISTER 2 0 2 fjDr
LADNUN CHC LADNUN SISTER 0 fjDr
LADNUN CHC LADNUN MN-II 25 20 5 lyhe eks
LADNUN CHC LADNUN MN-II 0 ukjk;.k izlkn
LADNUN CHC LADNUN MN-II 0 vfuy dqekj
LADNUN CHC LADNUN MN-II 0 rkjkpUn
LADNUN CHC LADNUN MN-II 0 chjcy flag
LADNUN CHC LADNUN MN-II 0
vkseizdk'k ;
kno
LADNUN CHC LADNUN MN-II 0
psukjke
tk[kM+
LADNUN CHC LADNUN MN-II 0
ujs'k dqekj
Vsyj
LADNUN CHC LADNUN MN-II 0 fjDr
LADNUN CHC LADNUN MN-II 0 ckcqyky
LADNUN CHC LADNUN MN-II 0 fjDr
LADNUN CHC LADNUN MN-II 0 v:.k xksjk
LADNUN CHC LADNUN MN-II 0 fotsUnz
Hkokuh
LADNUN CHC LADNUN MN-II 0
'kadj
LADNUN CHC LADNUN MN-II 0 fjDr
LADNUN CHC LADNUN MN-II 0
mfeZyk
HksM+k
LADNUN CHC LADNUN MN-II 0
vkseizdk'k
[khapM
LADNUN CHC LADNUN MN-II 0 uhye
- 230 -
iq:"kksre
LADNUN CHC LADNUN MN-II 0
yky
LADNUN CHC LADNUN MN-II 0 fjDr
LADNUN CHC LADNUN MN-II 0 rkjke.kh
LADNUN CHC LADNUN MN-II 0 eerk dqekjh
LADNUN CHC LADNUN MN-II 0
lqfurk
dqekjh
LADNUN CHC LADNUN MN-II 0 lfjrk flxM
LADNUN CHC LADNUN MN-II 0 fjDr
LADNUN CHC LADNUN SN 2 2 0 lair dqekjh
LADNUN CHC LADNUN SN 0 eerk
LADNUN CHC LADNUN PHARMASIST 4 3 1 cchrk
lqHkk"k
LADNUN CHC LADNUN PHARMASIST
uaxfy;k
vaf[kys'k
LADNUN CHC LADNUN PHARMASIST
'kekZ
LADNUN CHC LADNUN PHARMASIST

LADNUN CHC LADNUN RG 1 1 0 t;ukjk;.k jsxj


gjh'kpUnz
LADNUN CHC LADNUN ARG 1 1 0
eh.kk
LADNUN CHC LADNUN LT 1 0 1 fjDr
LADNUN CHC LADNUN SLT 1 0 1 fjDr
LADNUN CHC LADNUN LHV 1 1 0 lqlEek ekFku
LADNUN CHC LADNUN ANM 1 1 0
mfeZyk
HksM+k
LADNUN CHC LADNUN OPTH.ASSTT. 1 1 0 Nhrjey
LADNUN CHC LADNUN DT 1 0 1 fjDr
LADNUN CHC LADNUN MPW (MAL) 1 1 0
vk'kkjke
Lokeh
LADNUN CHC LADNUN JR ACT 1 1 0 jktw [kku
LADNUN CHC LADNUN UDC 1 0 1 fjDr
LADNUN CHC LADNUN DRIVER 1 1 0 fd'kuyky
LADNUN CHC LADNUN WB 8 5 3 xksiky jke
LADNUN CHC LADNUN WB 0 jkeyky
LADNUN CHC LADNUN WB 0 lqok nsoh
LADNUN CHC LADNUN WB 0 fjDr
LADNUN CHC LADNUN WB 0 fjDr
LADNUN CHC LADNUN WB 0 enuflag
LADNUN CHC LADNUN WB 0 jk/ks';ke
LADNUN CHC LADNUN WB 0 fjDr

- 231 -
LADNUN CHC LADNUN SW 3 2 1 fjDr
LADNUN CHC LADNUN SW 0 yhyk
LADNUN CHC LADNUN SW 0 izgykn
LADNUN CHC LADNUN DHOBI 1 0 1 fjDr
LADNUN CHC NIMBI JODHA MN-I 1 0 1 fjDr
LADNUN CHC NIMBI JODHA MN-II 2 1 1 vfurk
LADNUN CHC NIMBI JODHA MN-II 0 fjDr
LADNUN CHC NIMBI JODHA PHARMASIST 1 1 0 f'kopUn lSuh
LADNUN CHC NIMBI JODHA ARG 1 1 0

LADNUN CHC NIMBI JODHA LT 1 1 0


jfoUnz dqekj
ukek
LADNUN CHC NIMBI JODHA UDC 1 1 0
iwuepUn
gfjtu
LADNUN CHC NIMBI JODHA LDC 1 1 0
ujs'k dqekj
vks>k
LADNUN CHC MITHADI MN-I 1 1 fjDr
LADNUN CHC MITHADI MN-II 4 4 fjDr
LADNUN CHC MITHADI MN-II 0 fjDr
LADNUN CHC MITHADI MN-II 0 fjDr
LADNUN CHC MITHADI MN-II 0 fjDr
LADNUN CHC MITHADI PHARMASIST 1 1 fjDr
LADNUN CHC MITHADI ARG 1 1 fjDr
LADNUN CHC MITHADI LDC 2 2 fjDr
LADNUN CHC MITHADI LDC 0 fjDr
LADNUN CHC MITHADI WB 2 2 fjDr
LADNUN CHC MITHADI WB 0 fjDr
lqfurk
LADNUN CHC PHC NIMBI JODHA MN-II 1 1 0
dqekjh
LADNUN CHC PHC NIMBI JODHA LHV 1 0 1 fjDr
LADNUN CHC PHC NIMBI JODHA LT 1 0 1 fjDr
LADNUN CHC PHC NIMBI JODHA ANM 1 1 0 lfLerk 'kekZ
LADNUN CHC PHC NIMBI JODHA WB 1 1 0 Hkoaj yky
LADNUN CHC PHC NIMBI JODHA SW 1 1 0 Hkoaj yky
LADNUN EYE LADNUN MN-II 2 0 2 fjDr
LADNUN EYE LADNUN MN-II 0 fjDr
LADNUN EYE LADNUN PHARMASIST 1 1 fjDr
LADNUN EYE LADNUN WB 2 1 1 lq[knso
LADNUN EYE LADNUN WB 0 fjDr
LADNUN EYE LADNUN SW 1 1 0 ckcqyky

- 232 -
csxkjke
LADNUN HQ HQ MPW (MAL) 1 1 0
iztkir
LADNUN HQ HQ MPW (MAL) 1 1 0 gfjjke tkV
LADNUN HQ HQ MPW (MAL) 1 1 0 fHka;kjke
LADNUN HQ JASWANTGARH MPW (H) 1 1 0 chjflag
LADNUN HQ RAIDHANA MPW (GW) 1 1 0 lqjsUnz flag
LADNUN HQ RINGAN MPW (H) 1 1 0 cYdwjke
LADNUN PHC BALDOO MN-II 2 2 0 txnh'k izlkn
jktsUnz
LADNUN PHC BALDOO MN-II 0
<kdk
LADNUN PHC BALDOO LT 1 0 1 fjDr
LADNUN PHC BALDOO ANM 1 1 0 gseyrk HkV
LADNUN PHC BALDOO WB 1 1 0 jkenso
LADNUN PHC BALDOO SW 1 1 0 ds'kw
LADNUN PHC BALDOO LHV 1 0 1 fjDr
LADNUN PHC BALSAMAND MN-II 2 2 0
jktdqekj
Lokeh
LADNUN PHC BALSAMAND MN-II 0
xksihjke
eh.kk
LADNUN PHC BALSAMAND LT 1 1 0 jkepUnz
LADNUN PHC BALSAMAND ANM 1 1 0 vleku ckbZ
LADNUN PHC BALSAMAND SW 1 1 0 ekaxhyky
LADNUN PHC BALSAMAND LHV 1 0 1 fjDr
LADNUN PHC JASWANTGARH MN-II 2 2 0 eqds'k dqekj
v'kksd dqekj
LADNUN PHC JASWANTGARH MN-II 0
cSjok
LADNUN PHC JASWANTGARH JR ACT 1 0 1 fjDr
LADNUN PHC JASWANTGARH ANM 1 1 0 'kkarek ds ,l
LADNUN PHC JASWANTGARH WB 1 0 1 fjDr
LADNUN PHC JASWANTGARH SW 1 1 0 txnh'k
LADNUN PHC JASWANTGARH LHV 1 1 0 jruEek Mh
LADNUN PHC JASWANTGARH LT 1 1 0
jktdqekj
egkoj
LADNUN PHC JASWANTGARH ANM 1 1 0
'kdqUryk
;kno
LADNUN PHC LEDI MN-II 1 1 0
lanhi
ekjksBh;k
LADNUN PHC LEDI LT 1 1 0
izHkqn;ky
tkafxM
LADNUN PHC LEDI ANM 1 1 0 lksguh nsoh

- 233 -
LADNUN PHC LEDI WB 1 1 0 dqUnu flag
LADNUN PHC LEDI SW 1 1 0 eqUuh
LADNUN PHC LEDI LHV 1 1 0 jkslEek ds
LADNUN PHC MITHADI SN 1 1 0 enuflag
LADNUN PHC MITHADI MN-II 1 1 0 egcwc vyh
LADNUN PHC MITHADI LT 1 1 0 ;'koUr flag
LADNUN PHC MITHADI ANM 1 1 0 bZejrh nsoh
LADNUN PHC MITHADI WB 2 2 0 ewy flag
LADNUN PHC MITHADI WB 0 nsohflag
LADNUN PHC MITHADI SW 1 0 1 fjDr
LADNUN PHC MITHADI LHV 1 0 1 fjDr
LADNUN PHC RATTAU MN-II 2 0 2 fjDr
LADNUN PHC RATTAU MN-II 0 fjDr
LADNUN PHC RATTAU LHV 1 1 fjDr
LADNUN PHC RATTAU ANM 1 1 fjDr
LADNUN PHC RATTAU LT 1 1 fjDr
LADNUN PHC RATTAU WB 2 2 fjDr
LADNUN PHC RATTAU WB 0 fjDr
LADNUN SC ANESARIYA ANM 1 1 0 SARITA MEENA
LADNUN SC BADED ANM 1 0 1 VACANT
LADNUN SC BAKALIYA ANM 1 1 0 ljLorh
LADNUN SC BEND ANM 1 1 0 cyfoUnj dkSj
LADNUN SC BHARNAWA ANM 1 1 0 fot;y{eh
LADNUN SC BHINDASARI (D) ANM 1 1 0 lqf'kyk
LADNUN SC BITHUDA ANM 1 1 0 jktckyk
LADNUN SC CHANDRAI ANM 1 1 0 izfeyk flag
LADNUN SC CHHAPARA ANM 1 1 0 d`".kk
LADNUN SC CHUDASARIYA ANM 1 0 1 VACANT
xk;=h
LADNUN SC DABARI ANM 1 1 0
dqekjh
izfeyk
LADNUN SC DHINGSARI ANM 1 1 0
dqekjh
lqf'kyk
LADNUN SC DHOLIYA ANM 1 1 0
dM+okljk
LADNUN SC DHOLIYA ANM 0 lqeu
LADNUN SC DHUDILA (D) ANM 1 1 0 ljkst pkS/kjh
LADNUN SC DUZAR ANM 1 1 0 ljkst nsoh
LADNUN SC FIRWASI ANM 1 1 0 NksVhnsoh
LADNUN SC GENANA ANM 1 1 0 larks"k
LADNUN SC HUDAS ANM 1 1 0 lqeu dqekjh
- 234 -
LADNUN SC HUSAINPURA ANM 1 1 0 lhrk nsoh
LADNUN SC INDRAPURA ANM 1 0 1 VACANT
LADNUN SC JHARDIYA ANM 1 0 1 VACANT
LADNUN SC KASAN ANM 1 0 1 VACANT
LADNUN SC KHAMIYAD ANM 1 1 0 fdj.k
LADNUN SC KHINVAJ ANM 1 1 0
larks"k
dqekjh
LADNUN SC KHOKHARI ANM 1 1 0 fjlky
LADNUN SC KUSALPURA ANM 1 0 1 VACANT

LADNUN SC KUSUMBI ALIPUR ANM 1 1 0


larks"k
xka/kh
LADNUN SC KUSUMBI JAKHALA ANM 1 1 0 dYiuk <kdk
LADNUN SC LACHHADI ANM 1 1 0 lqf'kyk
LADNUN SC LUKAS ANM 1 0 1 VACANT
LADNUN SC MALGAON ANM 1 0 1 fjDr
LADNUN SC MANGALPURA ANM 1 1 0 ujs'k daoj
LADNUN SC MANU ANM 1 1 0 ek;k 'kekZ
LADNUN SC MINDASARI ANM 1 0 1 VACANT
LADNUN SC MITHA GIRDODA ANM 1 1 0 eatq
LADNUN SC NANDWAN ANM 1 0 1 VACANT
vfHkyk"kk
LADNUN SC ODINT ANM 1 1 0
ikjhd
LADNUN SC RATHIL ANM 1 0 1 VACANT

LADNUN SC RAYDHANA ANM 1 1 0


dqlqe
'ks[kkor
LADNUN SC RIDMLAAS ANM 1 0 1 VACANT
LADNUN SC RINGAN ANM 1 1 0 lTtuk nsoh
LADNUN SC RODU ANM 1 1 0 xhrk cqjM+d
LADNUN SC ROJA ANM 1 1 0 ehjk tkV
LADNUN SC SANWARAD ANM 1 1 0
lqI;kj
[khapM
LADNUN SC SARDI ANM 1 1 0 ykM nsoh
LADNUN SC SHIMLA ANM 1 0 1 VACANT
LADNUN SC SIKARALI ANM 1 1 0 latq
LADNUN SC SILNWAD ANM 1 1 0 cyftUnj dkSj
LADNUN SC SINWA ANM 1 1 0 ijethr dkSj
LADNUN SC SUNARI ANM 1 1 0 Hkaojhnsoh
LADNUN SC TANWARA ANM 1 1 0 fiz;adk
LADNUN SC TILOTY ANM 1 1 0 SUNITA
LADNUN SC TIPNI ANM 1 0 1 VACANT
LADNUN SC UDRASAR ANM 1 1 0 esjlh Vh Mh
LADNUN SC GIRDHARIPURA ANM 1 1 0
lqf'kyk
dqekjh
LADNUN SC HIRAWATI ANM 1 1 0 foeyk
- 235 -
LADNUN SC LODSAR ANM 1 1 0 dfork
LADNUN SC SANDAS ANM 1 1 0 izse dqekjh
LADNUN UPGD DHYAWA ANM 1 1 0 deys'k
LADNUN UPGD DHYAWA MN-II 1 0 1 fjDr
LADNUN UPGD RATTAU ANM 1 1 0 lqfe=k
LADNUN UPGD RATTAU MN-II 1 0 1 fjDr
LADNUN UPGD RATTAU WB 1 0 1 fjDr
MAKRANA BCMO MAKRANA UDC 1 0 1 fjDr
eqjyh
MAKRANA BCMO MAKRANA LDC 1 1 0
euksgj 'kekZ
MAKRANA BCMO MAKRANA SI 1 0 1 fjDr
MAKRANA BCMO MAKRANA BHS F 1 0 1 fjDr
MAKRANA BCMO MAKRANA CLASS-IV 1 0 1 fjDr
MAKRANA BCMO MAKRANA DRIVER 1 0 1 fjDr
MAKRANA CHC BORAWAR MN-I 1 1 0 vgen vfy
MAKRANA CHC BORAWAR MN-II 4 3 1 guqeku jke
MAKRANA CHC BORAWAR MN-II 0 t;k jkadkor
MAKRANA CHC BORAWAR MN-II 0 fjDr
MAKRANA CHC BORAWAR MN-II 0 esjh lh ih
MAKRANA CHC BORAWAR ARG 1 1 0
foeys'k
dqekj
MAKRANA CHC BORAWAR PHARMASIST 1 1 0 fy;kdy vyh
MAKRANA CHC BORAWAR UDC 1 1 0 lR; ukjk;.k
MAKRANA CHC BORAWAR LDC 1 1 0 egkohj izlkn
MAKRANA CHC BORAWAR WB 6 5 1 fdLrwj jke
MAKRANA CHC BORAWAR WB 0 egsUnz flag
MAKRANA CHC BORAWAR WB 0 izrki flag
MAKRANA CHC BORAWAR WB 0 thoujke
MAKRANA CHC BORAWAR WB 0 eky daoj
MAKRANA CHC BORAWAR WB 0 fjDr
MAKRANA CHC BORAWAR MN-II 2 1 1 fjDr
MAKRANA CHC BORAWAR MN-II 0
jksghrk'o
eh.kk
MAKRANA CHC BORAWAR SN 1 0 1 fjDr
MAKRANA CHC BORAWAR LHV 1 1 0 T;ksfr ,e
MAKRANA CHC BORAWAR ANM 1 1 0 T;ksfr ,e
MAKRANA CHC BORAWAR WB 1 0 1 fjDr
MAKRANA CHC BORAWAR SW 1 1 0 txnh'k izlkn
MAKRANA CHC BORAWAR LT 1 1 0 ?ku';ke
- 236 -
MAKRANA CHC GACHHIPURA MN-I 1 1 fjDr
MAKRANA CHC GACHHIPURA MN-II 4 4 fjDr
MAKRANA CHC GACHHIPURA MN-II 0 fjDr
MAKRANA CHC GACHHIPURA MN-II 0 fjDr
MAKRANA CHC GACHHIPURA MN-II 0 fjDr
MAKRANA CHC GACHHIPURA PHARMASIST 1 1 fjDr
MAKRANA CHC GACHHIPURA ARG 1 1 fjDr
MAKRANA CHC GACHHIPURA LDC 2 2 fjDr
MAKRANA CHC GACHHIPURA LDC 0 fjDr
MAKRANA CHC GACHHIPURA WB 2 2 fjDr
MAKRANA CHC GACHHIPURA WB 0 fjDr
MAKRANA CHC MAKARANA MN-I 2 1 1 ?ku';ke lSu
MAKRANA CHC MAKARANA MN-I 0 0 0 fjDr
MAKRANA CHC MAKARANA MN-II 9 6 3
jktsUnz
iztkir
MAKRANA CHC MAKARANA MN-II 0 izHkqjke
MAKRANA CHC MAKARANA MN-II 0 fjDr
MAKRANA CHC MAKARANA MN-II 0 ckcwyky
jru yky
MAKRANA CHC MAKARANA MN-II 0
>k>fM+;k
lqjs'k
MAKRANA CHC MAKARANA MN-II 0
xksnkjk
eqjyh/kj
MAKRANA CHC MAKARANA MN-II 0
y[kkjk
MAKRANA CHC MAKARANA MN-II 0 fjDr
MAKRANA CHC MAKARANA MN-II 0 fjDr
MAKRANA CHC MAKARANA SN 1 0 1 fjDr
MAKRANA CHC MAKARANA LDC 1 1 0 jktsUnz flag
MAKRANA CHC MAKARANA LT 1 1 0 chjek jke
MAKRANA CHC MAKARANA RG 1 1 0
uwUnkjke
ekyh
MAKRANA CHC MAKARANA ANM 1 1 0 esjh ds ts
MAKRANA CHC MAKARANA WB 3 3 0 NksVwjke
MAKRANA CHC MAKARANA WB 0 gqlSu [kku
MAKRANA CHC MAKARANA WB 0 j?kqohjflag
MAKRANA CHC MAKARANA SW 2 2 0 ykypUn
MAKRANA CHC MAKARANA SW 0 deyk
MAKRANA CHC MAKARANA LHV 1 1 0
dqtqaeksy
ds
MAKRANA CHC MAKARANA PHARMASIST 1 1 0 vjQku vyh
- 237 -
Hkokuh
MAKRANA CHC MAKARANA OPTH.ASSTT. 1 1 0
'kadj
MAKRANA CHC MAKARANA DT 1 0 1 fjDr
MAKRANA MCWC MAKARANA LHV 1 1 0 vkseuk , ds
MAKRANA MCWC MAKARANA ANM 1 1 0 vuEek ih lh
MAKRANA MCWC MAKARANA WB 2 1 1 fjDr
MAKRANA MCWC MAKARANA WB 0 jruflag
MAKRANA PHC BESROLI MN-II 2 2 0 uohu ikjhd
jk/ks';ke
MAKRANA PHC BESROLI MN-II 0
eh.kk
MAKRANA PHC BESROLI ANM 1 1 0 fMEiy eh.kk
MAKRANA PHC BESROLI LT 1 1 0 jkds'k iwfu;k
MAKRANA PHC BESROLI WB 2 1 1 fjDr
MAKRANA PHC BESROLI WB 0 tCcj flag
MAKRANA PHC BESROLI SW 1 1 0 tsBkjke
MAKRANA PHC BESROLI LHV 1 0 1 fjDr
MAKRANA PHC BILLU MN-II 2 2 0 psukjke
MAKRANA PHC BILLU MN-II 0 gsejkt eh.kk
,yh dqVh
MAKRANA PHC BILLU LHV 1 1 0
lhVh
fyfy dqVh
MAKRANA PHC BILLU ANM 1 1 0
okbZ
Jo.k flag
MAKRANA PHC BILLU LT 1 1 0
jkBkSM+
MAKRANA PHC BUDSU MN-II 2 1 1 izdk'k pUn
MAKRANA PHC BUDSU MN-II 0 fjDr
fQyksfeuk
MAKRANA PHC BUDSU LHV 1 1 0
tkslQ
MAKRANA PHC BUDSU LT 1 1 0 dkukjke
MAKRANA PHC BUDSU ANM 1 1 0
lqf'kyk
dqekjh
MAKRANA PHC BUDSU WB 1 1 0 dSyk'k pUn
MAKRANA PHC GACHHIPURA MN-II 2 2 0 eSuk Mkscj
MAKRANA PHC GACHHIPURA MN-II 0
jes'k pUn
lksuh
MAKRANA PHC GACHHIPURA JR ACT 1 0 1 fjDr
MAKRANA PHC GACHHIPURA ANM 1 1 0 vfurk eh.kk
MAKRANA PHC GACHHIPURA DRIVER 1 0 1 fjDr
MAKRANA PHC GACHHIPURA WB 2 2 0 :?kkjke
MAKRANA PHC GACHHIPURA WB 0 txUukFk

- 238 -
eh.kk
MAKRANA PHC GACHHIPURA SW 1 1 0 ek.kdpUn
MAKRANA PHC GACHHIPURA LHV 1 1 0 Qd:fu'kk
MAKRANA PHC GACHHIPURA LT 1 1 0
guqeku jke
Mkjk
MAKRANA PHC GELASAR MN-II 2 1 1
vkseizdk'k
eh.kk
MAKRANA PHC GELASAR MN-II 0 fjDr
MAKRANA PHC GELASAR LHV 1 0 1 fjDr
MAKRANA PHC GELASAR ANM 1 1 0 rkjke.kh
MAKRANA PHC GELASAR LT 1 1 0 vkse izeksn
MAKRANA PHC JAKHALI MN-II 2 2 0 cyohj flag
guqeku yky
MAKRANA PHC JAKHALI MN-II 0
jkbZdk
MAKRANA PHC JAKHALI ANM 1 1 0 jktckyk
MAKRANA PHC JAKHALI LT 1 1 0 jkts'k cksgjk
MAKRANA PHC JAKHALI WB 1 0 1 fjDr
MAKRANA PHC JAKHALI SW 1 0 1 fjDr
MAKRANA PHC JAKHALI LHV 1 1 0 m"kk dqekjh
MAKRANA PHC MANANA MN-II 1 1 0
lqjs'k pUn
dqMh
MAKRANA PHC MANANA LHV 1 1 0
FkszL;k
dqVh
MAKRANA PHC MANANA UDC 1 1 0 vCnqy ogkc
lqjsUnz
MAKRANA PHC MANANA LT 1 1 0
'kekZ
MAKRANA PHC MANANA ANM 1 1 0 euh"kk nsoh
MAKRANA PHC MANANA WB 1 1 0 izsepUn
MAKRANA PHC MANANA SW 1 1 0 f'konku
MAKRANA PHC MORED ANM 1 1 0 :Dek lksuh
xksekjke
MAKRANA PHC RANI GAON MN-II 2 1 1
Lokeh
MAKRANA PHC RANI GAON MN-II 0 fjDr
MAKRANA PHC RANI GAON LHV 1 0 1 fjDr
deyk
MAKRANA PHC RANI GAON ANM 1 1 0
pkS/kjh
bZ'ojflag
MAKRANA PHC RANI GAON LT 1 1 0
jkBkSM+
MAKRANA PHC RANI GAON LDC 1 1 0 egs'k flag
MAKRANA SC AASRAWA ANM 1 1 0 lafxrk 'kekZ
MAKRANA SC ADARSH NAGAR ANM 1 0 1 VACANT

- 239 -
JUSRI
MAKRANA SC ALTWA ANM 1 1 0 vfurk eh.kk
MAKRANA SC BAJOLI ANM 1 1 0 eatq nsoh
MAKRANA SC BANSADA ANM 1 1 0 vpZuk Vsyj
MAKRANA SC BARVALA ANM 1 1 0 jkstyhu tSnh
MAKRANA SC BARWALI ANM 1 1 0 iq"ik dqekjh
cchrk
MAKRANA SC BHARNAI ANM 1 1 0
dqekjh
MAKRANA SC BHINCHAWA ANM 1 1 0 uUnqnsoh
MAKRANA SC BHIYA KALLAN ANM 1 1 0 Qfjnk ckuks
MAKRANA SC BHIYA KHURD ANM 1 1 0 cchrk eh.kk
MAKRANA SC BINJARI ANM 1 1 0
lqf'kyk
ukjk;.k
MAKRANA SC CHANDI ANM 1 1 0 lfjrk dqekjh
MAKRANA SC CHAWANDIYA ANM 1 1 0 fyfyfl;k
MAKRANA SC DABADIYA ANM 1 1 0 Qwyh nsoh
MAKRANA SC DAMOI KHURD ANM 1 1 0 ehuk jktiwr
MAKRANA SC DESHWALI DHANI ANM 1 0 1 VACANT
MAKRANA SC DEVARI MPW (SC) 1 0 1 fjDr
MAKRANA SC DEVARI ANM 1 1 0 eukst
MAKRANA SC DHANANWA ANM 1 1 0 larks"k
MAKRANA SC DOBADI KALLAN ANM 1 1 0 'ksjyh ofxZl
MAKRANA SC GEDHA KALLAN ANM 1 1 0 lkslEek , ,e
MAKRANA SC GELASAR (D) ANM 1 1 0 m"kk
larks"k
MAKRANA SC GOTHADI ANM 1 1 0
xksnkjk
MAKRANA SC GUNAWATI ANM 1 0 1 VACANT
MAKRANA SC HUDIYA MPW (SC) 1 0 1 fjDr
MAKRANA SC HUDIYA ANM 1 1 0 lairh eh.kk
MAKRANA SC INDOKHA ANM 1 1 0 /kuirh
MAKRANA SC ITAWA BAMANIYA ANM 1 1 0 vfurk
MAKRANA SC ITAWA LAKHA ANM 1 1 0 vfurk dqekjh
MAKRANA SC JALMALIYA ANM 1 0 1 VACANT
MAKRANA SC JOOSARI ANM 1 1 0 m"kek lh Vh
MAKRANA SC JUSARIYA ANM 1 1 0 fueZyk
MAKRANA SC KALWA CHHOTA BAAS ANM 1 0 1 VACANT
MAKRANA SC KALYANPURA ANM 1 1 0 vatuk
MAKRANA SC KHARADIYA ANM 1 1 0 larks"k
MAKRANA SC KHEDI SHILA ANM 1 1 0 vUuiw.kkZ
MAKRANA SC KOLADUNGARI ANM 1 1 0 :idaoj
MAKRANA SC KUCHIPALA ANM 1 1 0 latw nsoh
- 240 -
pkS/kjh
MAKRANA SC KUKDOD ANM 1 1 0 ek;korh
MAKRANA SC LADOLI ANM 1 1 0 vfurk xtjkt
MAKRANA SC LADPURA ANM 1 1 0 lesyk dqekjh
MAKRANA SC LOHARPURA ANM 1 0 1 VACANT
MAKRANA SC LOROLI ANM 1 0 1 VACANT
MAKRANA SC MAMDOLI ANM 1 0 1 fjDr
MAKRANA SC MANANI ANM 1 1 0 eatw lksuh
MAKRANA SC MIDHYAN ANM 1 1 0 equs'k
MAKRANA SC MINDKIYA ANM 1 1 0
izohuk
dqekjh
MAKRANA SC MODI CHARNA ANM 1 1 0 ekfj;k dqVh
MAKRANA SC MODI CHARNA MPW (SC) 1 0 1 fjDr
MAKRANA SC MOKHAMPURA ANM 1 1 0
uhew
dqekjh
MAKRANA SC NAGWADA KALAN ANM 1 0 1 VACANT
NANDOLI
MAKRANA SC
CHANDAWATA
ANM 1 1 0 lfjrk
MAKRANA SC NANDOLI MERATIYA ANM 1 1 0 'kSy dqekjh
MAKRANA SC NAWAD ANM 1 0 1 fjDr
MAKRANA SC NIMBDI ANM 1 1 0 lqtkjk ,u vkj
MAKRANA SC NOONDRA ANM 1 0 1 VACANT
MAKRANA SC RAMSIYA ANM 1 1 0 'kdqUryk
MAKRANA SC RATAN PURA ANM 1 1 0 vfurk eh.kk
MAKRANA SC RATNAAS ANM 1 0 1 VACANT

MAKRANA SC SABALPURA ANM 1 1 0


jfeUnjthr
dkSj
MAKRANA SC SAFED BADI ANM 1 1 0 lfjrk nsoh
MAKRANA SC SARNAWDA ANM 1 0 1 fjDr
SHIV MANDIR
MAKRANA SC ANM 1 0 1 VACANT
JOOSARI
SHIV MANDIR
MAKRANA SC ANM 1 0 1 VACANT
JOOSARI
MAKRANA SC SHIV NAGAR ANM 1 0 1 VACANT
MAKRANA SC SIRSLA ANM 1 0 1 VACANT
MAKRANA SC SIRSU ANM 1 0 1 VACANT
MAKRANA SC SUNTHALI ANM 1 1 0 fiadh
MAKRANA SC DHANKIYA NADA ANM 1 1 0 eerk oekZ
MAKRANA SC KACHOLIYA ANM 1 1 0 vfurk dqekjh
MAKRANA SC MORED (D) ANM 1 1 0 bejrh dqekjh
eukst
MAKRANA UPGD CHINDALIYA ANM 1 1 0
dqekjh
MAKRANA UPGD CHINDALIYA MN-II 1 0 1 fjDr
MAKRANA UPGD GINGALIYA ANM 1 1 0 vfurk dqekjh
- 241 -
MAKRANA UPGD GINGALIYA MN-II 1 0 1 fjDr
MAKRANA UPGD KALWA MN-II 1 0 1 fjDr
MAKRANA UPGD KALWA ANM 1 1 0 lqeu
MERTA BCMO MERTA UDC 1 1 0
jsok 'kadj
nos
MERTA BCMO MERTA LDC 1 1 0
lqfuy dqekj
oekZ
MERTA BCMO MERTA SI 1 1 0 izHkkr dqekj
MERTA BCMO MERTA BHS F 1 1 0 f'koflag
MERTA BCMO MERTA JR ACT 1 1 0 gfjfd'ku
MERTA BCMO MERTA DRIVER 1 1 0 tLlkjke
MERTA BCMO MERTA CLASS-IV 1 1 0 eatq daoj
MERTA BCMO MERTA MI 0 j?kqukFk jke
MERTA CHC GOTAN MN-I 1 1 0
ekaxhyky
fo'uksbZ
MERTA CHC GOTAN MN-II 6 6 0 nsokjke
MERTA CHC GOTAN MN-II 0 yyhrk oS".ko
MERTA CHC GOTAN MN-II 0 jkeLo:i ikfjd
MERTA CHC GOTAN MN-II 0 larks"k
MERTA CHC GOTAN MN-II 0
dj.k flag
iztkir
MERTA CHC GOTAN MN-II 0 e/kqjkuh
MERTA CHC GOTAN MN-II 1 1 0 iqjkjke
MERTA CHC GOTAN LHV 1 1 0 lqlEek ds
lhrkjke
MERTA CHC GOTAN LT 1 1 0
eh.kk
MERTA CHC GOTAN PHARMASIST 1 1 0 l`tu [kSjok
MERTA CHC GOTAN ANM 1 1 0 eerk oS".ko
MERTA CHC GOTAN WB 1 1 0 vkseizdk'k
MERTA CHC GOTAN SW 1 1 0 txnh'k
lairflag
MERTA CHC MERTA CITY MN-I 2 2 0
jkBkSM+
MERTA CHC MERTA CITY MN-I 0 gqDekjke
MERTA CHC MERTA CITY SISTER 1 1 0
x.ks'k
ukjk;.k
MERTA CHC MERTA CITY MN-II 6 6 0 fnus'k nos
MERTA CHC MERTA CITY MN-II 0 vtqZu flag
MERTA CHC MERTA CITY MN-II 0
HkwisUnz
flag
MERTA CHC MERTA CITY MN-II 0 vfuy dqekj

- 242 -
oS".ko
MERTA CHC MERTA CITY MN-II 0 ekbZuqnhu
Hkaojyky
MERTA CHC MERTA CITY MN-II 0
Mkazxk
'kkfryky
MERTA CHC MERTA CITY SN 4 4 0
O;kl
MERTA CHC MERTA CITY SN 0 'kQhd vgen
MERTA CHC MERTA CITY SN 0 eqds'k 'kekZ
MERTA CHC MERTA CITY SN 0 lk;j flag
MERTA CHC MERTA CITY UDC 1 1 0 lqHkk"kpUn
jktsUnz
MERTA CHC MERTA CITY LDC 1 1 0
x:M+k
';keflag
MERTA CHC MERTA CITY SLT 1 1 0
jkBkSM
jkefuokl
MERTA CHC MERTA CITY ARG 1 1 0
ikfyoky
MERTA CHC MERTA CITY ANM 2 2 0 izoh.kk nos
MERTA CHC MERTA CITY ANM 0
'kkafr
pkS/kjh
MERTA CHC MERTA CITY DT 1 0 1 fjDr
MERTA CHC MERTA CITY PHARMASIST 1 1 0 eathr
MERTA CHC MERTA CITY WB 6 6 0 ijes'ojh nsoh
MERTA CHC MERTA CITY WB 0 Hkaoj flag
MERTA CHC MERTA CITY WB 0 jkt fd'kksj
MERTA CHC MERTA CITY WB 0 uUn fd'kksj
MERTA CHC MERTA CITY WB 0 ';keyky
MERTA CHC MERTA CITY WB 0 lkguh nsoh
MERTA CHC MERTA CITY SW 2 2 0 ckcwyky
MERTA CHC MERTA CITY SW 0 xtsUnz
MERTA CHC MERTA CITY DRIVER 1 1 0 egsUnz flag
eatq
MERTA CHC MERTA CITY LHV 1 1 0
xsgyksr
xksfoUn jke
MERTA HQ HQ MPW (MAL) 1 1 0
'kekZ
MERTA HQ HQ MPW (MAL) 1 1 0 ekaxw flg
MERTA HQ HQ MPW (H) 1 0 1 fjDr
HkS:jke
MERTA HQ ROL CHANDAWATA MPW (H) 1 1 0
xokyk
tsBkjke
MERTA HQ TALANPUR MPW (H) 1 1 0
isVsy
MERTA MCWC MERTA CITY LHV 1 1 0 y{eh
- 243 -
fo'uksbZ
MERTA MCWC MERTA CITY WB 1 1 0 t;jke
MERTA PHC DANGAWAS MN-II 2 2 0 vfHk"ksd
MERTA PHC DANGAWAS MN-II 0
lqfuy
fo'uksbZ
MERTA PHC DANGAWAS LT 1 0 1 fjDr
vatquk
MERTA PHC DANGAWAS ANM 1 1 0
izoh.k
MERTA PHC DANGAWAS WB 1 1 0 d`".k dqekj
MERTA PHC DANGAWAS SW 1 1 0 Nhrjflag
pUnzkoyh
MERTA PHC DANGAWAS LHV 1 1 0
ds th
MERTA PHC DHANAPA MN-II 1 1 0 d`ikjke
MERTA PHC DHANAPA LHV 1 1 0 esjh bZ ds
MERTA PHC DHANAPA ANM 1 0 1 fjDr
MERTA PHC DHANAPA LT 1 1 0
fd'kksj
[kseknk
MERTA PHC DHANAPA WB 2 1 1 fjDr
MERTA PHC DHANAPA WB 0 ljLorh
MERTA PHC DHANAPA MPW (PHC) 1 0 1 fjDr
dj.k flag
MERTA PHC HARSOLAW MN-II 1 1 0
iztkir
vfHk'ksd
MERTA PHC HARSOLAW LT 1 1 0
Vkd
MERTA PHC HARSOLAW WB 1 1 0 iIiqjke
MERTA PHC HARSOLAW SW 1 1 0 Hkaojyky
MERTA PHC HARSOLAW LHV 1 1 0 lqf'kyk
MERTA PHC HARSOLAW ANM 1 1 0 lafxrk 'kekZ
jkefuokl
MERTA PHC KURDAYA MN-II 2 1 1
xksjk
MERTA PHC KURDAYA MN-II 0 fjDr
MERTA PHC KURDAYA LT 1 0 1 fjDr
MERTA PHC KURDAYA ANM 1 1 0 izfeyk
MERTA PHC KURDAYA WB 1 1 0
egkohj pUn
'kekZ
MERTA PHC KURDAYA LHV 1 1 0
,fy;Eek
pkUnkor
MERTA PHC MERTA RD MN-II 2 2 0
jk/ks';ke
lksuh
MERTA PHC MERTA RD MN-II 0 yfyFkEek ih
MERTA PHC MERTA RD LT 1 1 0 cyoUr flag
- 244 -
MERTA PHC MERTA RD ANM 1 1 0 iq"ik HkkVh
MERTA PHC MERTA RD WB 3 3 0 nyhpUn
MERTA PHC MERTA RD WB 0 vEcknsoh
MERTA PHC MERTA RD WB 0 egsUn dkyo
MERTA PHC MERTA RD SW 1 1 0 lqHkk"kpUn
MERTA PHC MERTA RD DRIVER 1 0 1 fjDr
MERTA PHC MERTA RD LHV 1 1 0 f'ko nqykjh
MERTA PHC NOKHA MN-II 2 2 0
fouksn
dqekj
MERTA PHC NOKHA MN-II 0 Jo.kdqekjh
MERTA PHC NOKHA SI 1 0 1 fjDr
MERTA PHC NOKHA ANM 1 1 0 ulhe ckuks
MERTA PHC NOKHA WB 2 2 0 izseyrk
MERTA PHC NOKHA WB 0 nhukjke
MERTA PHC NOKHA SW 1 1 0 vkseizdk'k
MERTA PHC NOKHA LHV 1 1 0
eatq ckyk
'kekZ
MERTA PHC NOKHA OPTH.ASSTT. 1 0 1
KkupUn
pkSgku
MERTA PHC NOKHA LT 1 0 1 fjDr
MERTA PHC REN MN-II 2 2 0 ckcwyky
MERTA PHC REN MN-II 0 eks- Qk:d
MERTA PHC REN LHV 1 1 0 jkeewfrZ
MERTA PHC REN LT 1 1 0
t;izdk'k
cSjok
MERTA PHC REN ANM 1 0 1 fjDr
;ksxs'k
MERTA PHC REN WB 1 1 0
'kekZ
lafxrk
MERTA SC BAD GAON ANM 1 1 0
dqekjh
lafxrk
MERTA SC BASNI SEJA ANM 1 1 0
dqekjh
MERTA SC BAYAD ANM 1 1 0 eqds'k nsoh
MERTA SC BEDAWARI ANM 1 1 0 eatq pkS/kjh
cqfy;k
MERTA SC BEETAN ANM 1 1 0
dqekjh
MERTA SC BHATIYON KI DHANI ANM 1 1 0 eksfudk
MERTA SC BHURIYASANI ANM 1 1 0 ljkst
lqfurk
MERTA SC CHHAPRI KHURD ANM 1 1 0
x<oky
MERTA SC DABRIYANI KALAN ANM 1 0 1 VACANT
- 245 -
MERTA SC DARON KI DHANI ANM 1 0 1 VACANT
MERTA SC DATTANI ANM 1 1 0 'kkjnk jko
MERTA SC DESHWAL ANM 1 1 0 rkjk pkS/kjh
MERTA SC DHADHASNI ANM 1 1 0 lqeu pks/kjh
MERTA SC DHADHWARA ANM 1 1 0 vk'kk oekZ
MERTA SC DHAWA ANM 1 1 0 ekyk feJk
MERTA SC DUKIYO KI DHANI ANM 1 1 0 lq/kk dqekjh
MERTA SC GAGUDA ANM 1 1 0 jktdqekjh
MERTA SC GANGARDA ANM 1 0 1 fjDr
MERTA SC GANTHIYA ANM 1 1 0 lqfurk
MERTA SC GUJARO KI DHANI ANM 1 0 1 VACANT
MERTA SC INDAWAR ANM 1 1 0 lqeu
MERTA SC JARODA GUJRAN ANM 1 1 0 lqf'kyk
MERTA SC JARODA KALAN ANM 1 1 0 dapu
MERTA SC JARODA KHURD ANM 1 1 0 ujs'k dqekjh
MERTA SC JAVALI ANM 1 1 0 izKknsoh
MERTA SC JESAS ANM 1 1 0 lqeu dqekjh
MERTA SC KADVASARO KI DHANI ANM 1 1 0 larks"k jsxj
MERTA SC KALROO ANM 1 1 0 fdj.k pkSgku
MERTA SC KAPRIYAS ANM 1 1 0
lsrks"k
oS".ko
MERTA SC KHAKHADKI ANM 1 1 0 xqMh nsoh
MERTA SC KHEDULI ANM 1 1 0 ehuk dqekjh
MERTA SC KUPDAS ANM 1 1 0 fMEiy
MERTA SC LAI ANM 1 1 0 inek dqekjh
MERTA SC LAMBA JATAN ANM 1 1 0
larks"k
[kM+hoky
MERTA SC LUNIYAS ANM 1 1 0 eSFkh nsoh
MERTA SC MEGHA DAND ANM 1 0 1 VACANT

MERTA SC NETARIYA ANM 1 1 0


pUnzdkUrk
'kekZ
MERTA SC OLADAN ANM 1 1 0 jkts'k ekFkqj
MERTA SC PANCHADOLIYA ANM 1 1 0 vfurk ekFqj
MERTA SC POONDLU ANM 1 1 0 fot; y{eh
MERTA SC PREM NAGAR ANM 1 0 1 VACANT
MERTA SC RAM NAGAR ANM 1 0 1 VACANT
MERTA SC ROL CHANDAWATA ANM 1 1 0 lfork
MERTA SC SANGWO KI DHANI ANM 1 1 0 dfork
dkUrk
MERTA SC SARAGASANI ANM 1 1 0
fo'uksbZ
MERTA SC SATALAS ANM 1 1 0 larks"k
- 246 -
lkaofj;k
MERTA SC SHIV ANM 1 1 0 eathr dkSj
MERTA SC SIRSLA ANM 1 1 0 e/kqckyk
MERTA SC SODAAS ANM 1 0 1 VACANT
uhrk
MERTA SC SOGAWAS ANM 1 1 0
fllksfn;k
MERTA SC TADO KI DHANI ANM 1 1 0 lhek dqekjh
MERTA SC TALANPUR ANM 1 1 0 e/kqckyk
MERTA SC TUKALIYA ANM 1 1 0 ykMdaoj
MERTA SC BHUNAS ANM 1 0 1 fjDr
MERTA SC CHHAPARI KALAN ANM 1 1 0 lTtuk dqekjh
MERTA SC MANGLIYAS ANM 1 1 0 ek;k dqekjh
MERTA SC SHEKHA BASANI ANM 1 1 0 Vhuk
MERTA UPGD GAGRANA ANM 1 1 0 clUr dqekjh
MERTA UPGD GAGRANA MN-II 1 0 1 fjDr
MERTA UPGD MOKALA MN-II 1 0 1 fjDr
MERTA UPGD MOKALA ANM 1 1 0 jtuh 'kekZ
MERTA UPGD RIYAN SHYAMDAS ANM 1 0 1 fjDr
MERTA UPGD RIYAN SHYAMDAS MN-II 1 0 1 fjDr
MERTA UPGD RIYAN SHYAMDAS WB 1 0 1 fjDr
MUNDWA AP BHAVANDA MN-I 1 0 1 fjDr
MUNDWA AP BHAVANDA WB 1 1 0 fcUnq daoj
MUNDWA AP BHAVANDA SW 1 1 0 euQwy
MUNDWA AP KHARNAL MN-II 1 1 0 f'koflag
MUNDWA BCMO MUNDWA UDC 1 1 0 ukjk;.k jke
MUNDWA BCMO MUNDWA LDC 1 1 0
fnyhi dqekj
uk;d
MUNDWA BCMO MUNDWA SI 1 1 0
xsksfoUnjke
y[kkjk
MUNDWA BCMO MUNDWA BHS F 1 1 0
uUnfd'kksj
lksuh
MUNDWA BCMO MUNDWA BHS M 1 1 0
fouksn
dqekj 'kekZ
MUNDWA CHC KHINWSAR MN-I 1 1 fjDr
MUNDWA CHC KHINWSAR MN-II 4 3 1 [ksekjke
MUNDWA CHC KHINWSAR MN-II 0
f=yksdpUn
eh.kk
MUNDWA CHC KHINWSAR MN-II 0 fjDr
vksenkl
MUNDWA CHC KHINWSAR MN-II 0
dkeM+

- 247 -
eksgujke
MUNDWA CHC KHINWSAR PHARMASIST 1 1 0
Hkhapj
MUNDWA CHC KHINWSAR ARG 1 0 1 fjDr
MUNDWA CHC KHINWSAR LT 1 1 0
eueksgu
flag
MUNDWA CHC KUCHERA MN-I 1 0 1 fjDr
MUNDWA CHC KUCHERA MN-II 3 3 0 egsUnz uk;d
MUNDWA CHC KUCHERA MN-II 0
jktsUnz
dqekj
MUNDWA CHC KUCHERA MN-II 0 'kSrkujke
MUNDWA CHC KUCHERA SN 1 1 0 ukFkh dkyk
MUNDWA CHC KUCHERA ANM 1 1 0 lhek fe/kkZ
MUNDWA CHC KUCHERA SI 1 0 1 fjDr
MUNDWA CHC KUCHERA UDC 1 1 0 Hkh[kkjke
MUNDWA CHC KUCHERA LT 1 1 0 egsUnz Vsyj
MUNDWA CHC KUCHERA RG 1 1 0
nhun;ky
xqIrk
MUNDWA CHC KUCHERA PHARMASIST 1 1 0 egsUnz flag
bczkfge
MUNDWA CHC KUCHERA WB 5 5 0
[kku
MUNDWA CHC KUCHERA WB 0 fot; xsgyksr
MUNDWA CHC KUCHERA WB 0 :?kukFk
MUNDWA CHC KUCHERA WB 0 uSuh nsoh
MUNDWA CHC KUCHERA WB 0 dCcw nsoh
MUNDWA CHC KUCHERA SW 1 1 0 y{e.kjke
MUNDWA CHC KUCHERA DRIVER 1 1 0 ';kelqUnj
MUNDWA CHC KUCHERA LHV 1 0 1 fjDr
MUNDWA CHC MUNDWA MN-I 1 1 0
lgnsojke
fipfd;k
MUNDWA CHC MUNDWA MN-II 3 3 0
ujir jke
Mqfd;k
MUNDWA CHC MUNDWA MN-II 0
jkes'oj
fe/kkZ
MUNDWA CHC MUNDWA MN-II 0
jkefd'kksj
es?koky
MUNDWA CHC MUNDWA PHARMASIST 1 1 0
dey fd'kksj
pkS/kjh
MUNDWA CHC MUNDWA SN 1 1 0 deys'k
threy
MUNDWA CHC MUNDWA LT 1 1 0
eq.Msy
MUNDWA CHC MUNDWA WB 3 2 1 fjDr
- 248 -
MUNDWA CHC MUNDWA WB 0 ctjaxyky
MUNDWA CHC MUNDWA WB 0 lqesjey
MUNDWA CHC MUNDWA SW 2 2 0 vkseizdk'k
MUNDWA CHC MUNDWA SW 0 uRFkqjke
MUNDWA CHC MUNDWA LHV 1 0 1 fjDr
MUNDWA HQ HILODI MPW (H) 1 1 0 ;'kiky 'kekZ
MUNDWA HQ HQ MPW (MAL) 1 1 0 thoujke
MUNDWA HQ HQ MPW (MAL) 1 1 0 vtqZujke
MUNDWA HQ HQ MPW (MAL) 1 0 1 fjDr
MUNDWA MCWC MUNDWA ANM 1 1 0 v:.kk fe/kkZ
MUNDWA MCWC MUNDWA WB 1 1 0 :de.kh nsoh
MUNDWA PHC ASAWARI MN-II 2 2 0 'kadjyky
MUNDWA PHC ASAWARI MN-II 0 eks- vkjhQ
MUNDWA PHC ASAWARI ANM 1 1 0 ljkst
lair yky
MUNDWA PHC ASAWARI LT 1 1 0
[kjsM+
MUNDWA PHC ASAWARI LHV 1 1 0 vkseuk ds ih
MUNDWA PHC BHAKROD MN-II 2 2 0
jfoUnz
ekatw
MUNDWA PHC BHAKROD MN-II 0
ykyh;Eek
tkWtZ
MUNDWA PHC BHAKROD ANM 1 1 0 lfyuk lh ts
MUNDWA PHC BHAKROD LT 1 1 0 js[kk vxzoky
MUNDWA PHC BHAKROD WB 2 2 0 Hkaojyky
MUNDWA PHC BHAKROD WB 0 lq[kjke
MUNDWA PHC BHAKROD SW 1 1 0 ';keyky
MUNDWA PHC BHAKROD LHV 1 1 0 yhyk ds ds
MUNDWA PHC INANA MN-II 2 0 2 fjDr
MUNDWA PHC INANA MN-II 0 fjDr
MUNDWA PHC INANA LHV 1 1 fjDr
MUNDWA PHC INANA LT 1 1 fjDr
MUNDWA PHC INANA ANM 1 1 fjDr
MUNDWA PHC INANA WB 2 2 fjDr
MUNDWA PHC INANA WB fjDr
MUNDWA PHC KHAJAWANA MN-II 2 2 0 xksfoUnjke
MUNDWA PHC KHAJAWANA MN-II 0 vejflag
MUNDWA PHC KHAJAWANA ANM 1 1 0 vk'kknsoh
MUNDWA PHC KHAJAWANA LT 1 1 0 lqfuy [k=h
MUNDWA PHC KHAJAWANA WB 2 1 1 f'koyky
- 249 -
MUNDWA PHC KHAJAWANA WB 0 fjDr
MUNDWA PHC KHAJAWANA SW 1 1 0 izsedqekj
MUNDWA PHC KHAJAWANA LHV 1 0 1 fjDr
MUNDWA PHC KHINWSAR MN-II 2 2 0 jkefuokl
MUNDWA PHC KHINWSAR MN-II 0 jkepUn
MUNDWA PHC KHINWSAR JR ACT 1 0 1 fjDr
MUNDWA PHC KHINWSAR ANM 1 1 0 ljLorh
MUNDWA PHC KHINWSAR WB 3 2 1 fjDr
MUNDWA PHC KHINWSAR WB 0 iIiqjke
MUNDWA PHC KHINWSAR WB 0 iznhi dqekj
MUNDWA PHC KHINWSAR LHV 1 1 0 lqlEek oh ,l
MUNDWA PHC KHINWSAR ANM 1 1 0 eatq dqekjh
MUNDWA PHC KUDACHHI MN-II 2 0 2 fjDr
MUNDWA PHC KUDACHHI MN-II 0 fjDr
MUNDWA PHC KUDACHHI LT 1 0 1 fjDr
MUNDWA PHC KUDACHHI LHV 1 0 1 fjDr
MUNDWA PHC KUDACHHI ANM 1 1 0 iq"ik pkSgku
MUNDWA PHC KUDACHHI LHV 1 0 1 fjDr
MUNDWA PHC PANCHLA MN-II 2 2 0 x.kirjke
MUNDWA PHC PANCHLA MN-II 0 ewykje
MUNDWA PHC PANCHLA LT 1 0 1 fjDr
MUNDWA PHC PANCHLA ANM 1 1 0
eksfudk
xksre
MUNDWA PHC PANCHLA LHV 1 1 0
larks"k
eh.kk
MUNDWA PHC PANCHODI MN-II 1 1 0 lairjky
jkejru
MUNDWA PHC PANCHODI LT 1 1 0
fo'uksbZ
MUNDWA PHC PANCHODI ANM 1 1 0 lqfurk
MUNDWA PHC PANCHODI WB 2 2 0 vkbZnkujke
MUNDWA PHC PANCHODI WB 0 ckcwyky
MUNDWA PHC PANCHODI SW 1 1 0 fd'kuyky
'kkark
MUNDWA PHC PANCHODI LHV 1 1 0 dqekjh ih
vkj
MUNDWA PHC ROON MN-II 2 2 fjDr
MUNDWA PHC ROON MN-II 0 fjDr
MUNDWA PHC ROON LHV 1 1 fjDr
MUNDWA PHC ROON LT 1 1 fjDr

- 250 -
MUNDWA PHC ROON ANM 1 1 fjDr
MUNDWA PHC ROON WB 2 2 fjDr
MUNDWA PHC ROON WB 0 fjDr
MUNDWA PHC SANKHWAS MN-II 1 1 0 lfjrk pkS/kjh
MUNDWA PHC SANKHWAS LT 1 1 0 eks- 'kkfgn
MUNDWA PHC SANKHWAS ANM 1 1 0
Hkaojh
pkS/kjh
MUNDWA PHC SANKHWAS WB 2 1 1 fjDr
MUNDWA PHC SANKHWAS WB 0 'kkafr
MUNDWA PHC SANKHWAS SW 1 1 0 fy[kekjke
MUNDWA PHC SANKHWAS LHV 1 0 1 fjDr
MUNDWA SC ACHINA ANM 1 1 0 xaxk nsoh
dykorh
MUNDWA SC AKALA ANM 1 1 0
pkSgku
MUNDWA SC BALAYA ANM 1 1 0 veyh ,l
MUNDWA SC BERATHAL KALLAN ANM 1 1 0 dpuk lh
MUNDWA SC BERATHAL KHURD ANM 1 1 0 vatq dqekjh
MUNDWA SC BHADANA ANM 1 1 0 nqxkZ eh.kk
MUNDWA SC BHADORA ANM 1 1 0 nhu dqekjh
MUNDWA SC BHATNOKHA ANM 1 1 0 iq"ik cks;y
MUNDWA SC BOONRAVATA ANM 1 1 0 'khyk lh ts
MUNDWA SC DAHROO ANM 1 1 0 vferk
fotsrk
MUNDWA SC DHARNAWAS ANM 1 1 0
dqekjh
MUNDWA SC DIYAWADI ANM 1 1 0 v'kksdk ds ,l
MUNDWA SC DUJASAR ANM 1 1 0 lhrkjkuh
MUNDWA SC FIROD ANM 1 1 0 eqUuh nsoh
MUNDWA SC FIROJPURA ANM 1 0 1 fjDr
MUNDWA SC GAJU ANM 1 1 0 lfork
MUNDWA SC GAWALU ANM 1 1 0 nhihdk Vsyj
MUNDWA SC GOTHADA ANM 1 1 0 taojh
MUNDWA SC GOVAKALLAN ANM 1 1 0
yhyEek ih
ds
MUNDWA SC HILODI ANM 1 1 0 euh"k xqtZj
'kf'kdyk
MUNDWA SC INANA ANM 1 1 0
fe/kkZ
xk;=h
MUNDWA SC INDOKHALI ANM 1 1 0
jkBkSM
y[kfoUnj
MUNDWA SC ISHRNAVADA ANM 1 1 0
dkSj
- 251 -
'kkUrk
MUNDWA SC JANANA ANM 1 1 0
Mkeksj
MUNDWA SC JHUJHANDA ANM 1 1 0 fujek nsoh
MUNDWA SC KANKDAY ANM 1 1 0
eatq
jkBkSM+
MUNDWA SC KANTIYA ANM 1 1 0 iwue dqekjh
MUNDWA SC KHATODA ANM 1 1 0 js[kk ckjh;k
MUNDWA SC KHEN ANM 1 1 0 veunhi dkSj
MUNDWA SC KHODWA ANM 1 1 0 dkUrk lksuh
MUNDWA SC KHUNDALA ANM 1 1 0 rqylh
MUNDWA SC KUDACHHI (D) ANM 1 1 0 jflyk daoj
MUNDWA SC LALAP ANM 1 1 0 dfork
MUNDWA SC LALAWAS ANM 1 1 0 js[kk
MUNDWA SC MADPURA ANM 1 1 0
eksfguh
nsoh
MUNDWA SC MANAKPUR ANM 1 1 0 xhrk dVkjk
MUNDWA SC MUNDIYAD ANM 1 1 0 jk/kke.kh vkj
MUNDWA SC NAGADI ANM 1 1 0
fueZyk
d`".kh;k
MUNDWA SC NARVA KALLAN ANM 1 0 1 fjDr
MUNDWA SC NARWA KHURD ANM 1 1 0 lqfurk
MUNDWA SC PALDI JODHA ANM 1 1 0 vuEek lh
MUNDWA SC PALDI VYASA MPW (SC) 1 0 1 fjDr
MUNDWA SC PALDI VYASA ANM 1 1 0 ve`rk nsoh
pUnzdyk
MUNDWA SC PEEPLIYA ANM 1 1 0
pkS/kjh
MUNDWA SC SATIKA KALAN ANM 1 0 1 fjDr
MUNDWA SC SENANI ANM 1 1 0 lqfe=k dkyk
efj;Eek
MUNDWA SC SHILGAON ANM 1 1 0
pkdks
MUNDWA SC TADAWAS ANM 1 0 1 fjDr
MUNDWA SC THIROD ANM 1 1 0 tslh ih ,l
MUNDWA SC VISHNOIYO KI DHANI ANM 1 0 1 fjDr
MUNDWA SC DHUNDHIYADI ANM 1 0 1 fjDr
MUNDWA SC HEMPURA ANM 1 1 0 eatq
MUNDWA SC KHUDKHUDA KHURD ANM 1 1 0 larks"k ;kno
MUNDWA SC MADHANIYO KI DHANI ANM 1 0 1 fjDr
MUNDWA SC SHIV PURA ANM 1 0 1 fjDr
MUNDWA SC SOBO KI DHANI ANM 1 0 1 fjDr
MUNDWA UPGD BIRLOKA ANM 1 1 0 ukuh Mkeksj
- 252 -
MUNDWA UPGD BIRLOKA MN-II 1 0 1 fjDr
MUNDWA UPGD KADLU ANM 1 1 0 ek;k nsoh
MUNDWA UPGD KADLU MN-II 1 0 1 fjDr
MUNDWA UPGD ROON ANM 1 1 0 foeyk nsoh
MUNDWA UPGD ROON MN-II 1 0 1 fjDr
MUNDWA UPGD ROON WB 1 0 1 fjDr
NAGAUR ADDL NAGAUR ADO 1 0 1 fjDr
NAGAUR ADDL NAGAUR DY.EPO 2 1 1 ve`ryky
NAGAUR ADDL NAGAUR DY.EPO 0 fjDr
NAGAUR ADDL NAGAUR ACTT 1 0 1 fjDr
fy[kekjke
NAGAUR ADDL NAGAUR UDC 4 4 0
dkyk
NAGAUR ADDL NAGAUR UDC 0 egkohj izlkn
NAGAUR ADDL NAGAUR UDC 0 ujirey tSu
NAGAUR ADDL NAGAUR UDC 0 lhrkjke
NAGAUR ADDL NAGAUR LDC 1 1 0
dkywjke
xksnkjk
NAGAUR ADDL NAGAUR COMPUTER 1 1 0 lat; lksuh
NAGAUR ADDL NAGAUR PROJECTNIST 1 1 0 /khjt lksuh
NAGAUR ADDL NAGAUR DRIVER 2 2 0 euhjke
jkepUnz
NAGAUR ADDL NAGAUR DRIVER 0
[kksk
NAGAUR ADDL NAGAUR CLASS-IV 4 4 0 foØeflag
NAGAUR ADDL NAGAUR CLASS-IV 0 taojhyky
NAGAUR ADDL NAGAUR CLASS-IV 0 ekrhyky
NAGAUR ADDL NAGAUR CLASS-IV 0
fouksn
frokjh
NAGAUR ADDL NAGAUR SA 1 0 1 fjDr
NAGAUR ANM TC NAGAUR NS-II 1 0 1 fjDr
NAGAUR ANM TC NAGAUR NT 2 2 0
jktsUnz
tks'kh
NAGAUR ANM TC NAGAUR NT 0 fot; dqekj
NAGAUR ANM TC NAGAUR WARDEN 1 1 0 Jhyrk Vh
NAGAUR ANM TC NAGAUR PHN 4 3 1
oylYyk
dqekjh
NAGAUR ANM TC NAGAUR PHN 0
nkeksnj
izlkn vkpk;Z
NAGAUR ANM TC NAGAUR PHN 0
larks"k
dqekj
NAGAUR ANM TC NAGAUR PHN 0 fjDr

- 253 -
NAGAUR ANM TC NAGAUR SSI 1 1 0 iksdjey
NAGAUR ANM TC NAGAUR UDC 1 1 0
lw;ZdkUr
vkpk;Z
NAGAUR ANM TC NAGAUR COOCK 1 1 0 nsokckbZ
larks"k
NAGAUR ANM TC NAGAUR CLASS-IV 4 4 0
tks'kh
NAGAUR ANM TC NAGAUR CLASS-IV 0 pqUuhckbZ
NAGAUR ANM TC NAGAUR CLASS-IV 0 xksiky jke
NAGAUR ANM TC NAGAUR CLASS-IV 0 euksgj
NAGAUR ANM TC NAGAUR SW 1 0 1 fjDr
NAGAUR AP SINOD MN-II 1 1 0 'kSrkujke
NAGAUR AP SINOD WB 1 1 0 n;ky flag
NAGAUR AP SINOD SW 1 1 0 ek.kdpUn
NAGAUR AP SINOD ANM 1 1 0 lTtuk
NAGAUR BCMO NAGAUR UDC 1 1 0 Hkaojyky
NAGAUR BCMO NAGAUR LDC 1 1 0 jktw xqtjkrh
larks"k
NAGAUR BCMO NAGAUR SI 1 1 0
pkS/kjh
eqds'k
NAGAUR BCMO NAGAUR BHS F 1 1 0
HkkxZo
vkseflag
NAGAUR BCMO NAGAUR CLASS-IV 1 1 0
HkkVh
NAGAUR CHC BASNI MN-I 1 0 1 fjDr
NAGAUR CHC BASNI MN-II 4 0 4 fjDr
NAGAUR CHC BASNI MN-II 0 0 fjDr
NAGAUR CHC BASNI MN-II 0 0 fjDr
NAGAUR CHC BASNI MN-II 0 0 fjDr
NAGAUR CHC BASNI PHARMASIST 1 1 0 euh"k ikjhd
NAGAUR CHC BASNI ARG 1 0 1 fjDr
NAGAUR CHC BASNI LDC 2 2 0 y{e.kflag
NAGAUR CHC BASNI LDC 0 0

NAGAUR CHC PHC BASNI MN-II 2 1 1


dsyk'k pUn
jsxj
NAGAUR CHC PHC BASNI ANM 2 2 0 eksyh dqVh
ekyrh
NAGAUR CHC PHC BASNI ANM 0
pks/kjh
NAGAUR CHC PHC BASNI WB 3 2 1 ctjaxyky
NAGAUR CHC PHC BASNI WB 0 ek/kqjke
NAGAUR CHC PHC BASNI WB 0 fjDr
NAGAUR CHC PHC BASNI SW 1 0 1 fjDr
- 254 -
larks"k
NAGAUR CHC PHC BASNI LHV 1 1 0
tks'kh
NAGAUR CHC PHC BASNI LT 1 1 0 y{Nh flag
NAGAUR CHC PHC BASNI WB 2 0 2 fjDr
NAGAUR CHC PHC BASNI WB 0 0 fjDr
NAGAUR CHC PHC BASNI ANM 1 1 0 foeyk lksuh
NAGAUR CMHO NAGAUR OA 3 2 1 fjDr
NAGAUR CMHO NAGAUR OA 0
uUnflag
jkBkSM+
NAGAUR CMHO NAGAUR OA 0
jkenso
HkkVh
NAGAUR CMHO NAGAUR JR ACT 1 0 1 fjDr
tfe:)hu
NAGAUR CMHO NAGAUR LDC 2 2 0
valkjh
NAGAUR CMHO NAGAUR LDC 0 cPpuflag
NAGAUR CMHO NAGAUR DRIVER 1 1 0 ctjax flag
NAGAUR CMHO NAGAUR CLASS-IV 2 2 0 larks"k oekZ
NAGAUR CMHO NAGAUR CLASS-IV 0 ek.kdpUn
NAGAUR CMHO NAGAUR LDC 1 1 0 eqds'k lksuh
NAGAUR CMHO NAGAUR DFI 1 1 0 vfuy dqekj
izsepUn
NAGAUR CMHO NAGAUR CLASS-IV 1 1 0
HkkVh
uUnflag
NAGAUR CMHO NAGAUR LDC 0 0 0
jkBkSM+
jruyky
NAGAUR CMHO NAGAUR CLASS-IV 2 2 0
nsoM+k
NAGAUR CMHO NAGAUR CLASS-IV 0 jks'kuh
NAGAUR CMHO NAGAUR HE 1 1 fjDr
NAGAUR CMHO NAGAUR OPTH.ASSTT. 1 0 1 fjDr
NAGAUR CMHO NAGAUR LT 1 0 1 fjDr
NAGAUR CMHO NAGAUR MN-II 1 1 fjDr
NAGAUR CMHO NAGAUR DRIVER 1 0 1 fd'kksj flag
NAGAUR CMHO NAGAUR MECHENIC 1 1 0 lhrkjke
NAGAUR CMHO NAGAUR AMO 2 0 2 fjDr
NAGAUR CMHO NAGAUR AMO 0 fjDr
NAGAUR CMHO NAGAUR MI 7 1 6 fjDr
NAGAUR CMHO NAGAUR MI 0 fjDr
NAGAUR CMHO NAGAUR MI 0 fjDr
NAGAUR CMHO NAGAUR MI 0 fjDr
NAGAUR CMHO NAGAUR SMPW 1 1 0 eaxykjke
- 255 -
NAGAUR CMHO NAGAUR FW 3 2 1 vCnqy jmQ
NAGAUR CMHO NAGAUR FW 0 fjDr
NAGAUR CMHO NAGAUR FW 0 lqUnjyky
NAGAUR CMHO NAGAUR CLEANER 2 1 1
'kf'kdkUr
tkok
NAGAUR CMHO NAGAUR CLEANER 0 fjDr
NAGAUR CMHO NAGAUR MI 0 fjDr
NAGAUR GH NAGAUR LHV 1 0 1 fjDr
NAGAUR GH NAGAUR LHV 1 0 1 fjDr
NAGAUR HQ BASNI MPW (H) 1 1 0 Hkokuhflag
NAGAUR HQ HQ MPW (MAL) 1 0 1 fjDr
NAGAUR HQ HQ MPW (MAL) 1 1 0 uFkwjke
NAGAUR HQ HQ MPW (MAL) 1 1 0 lksguyky
NAGAUR HQ HQ MPW (MAL) 1 1 0 cynsojke
NAGAUR HQ HQ MPW (MAL) 1 1 0 jkefuokl
NAGAUR HQ NAGAUR MPW (H) 1 1 0 ';kelqUnj
NAGAUR HQ NAGAUR MPW (H) 1 1 0 pEikyky
NAGAUR HQ NAGAUR MPW (H) 1 1 0 ykykjke
NAGAUR HQ NAGAUR MPW (H) 1 1 0 jkeflag
NAGAUR HQ UNTHWALIYA MPW (GW) 1 1 0 egkohj izlkn
NAGAUR LEPROSY DLO SR.NMS 1 0 1 fjDr
NAGAUR LEPROSY DLO SLT 1 1 0
jktwnku
jRuw
NAGAUR LEPROSY DLO NMS 1 0 1 fjDr
jkefuokl
NAGAUR LEPROSY DLO UDC 1 1 0
HkkVh
NAGAUR LEPROSY DLO NMA 2 1 1 Hkokuhflag
NAGAUR LEPROSY DLO NMA 0 fjDr
NAGAUR LEPROSY DLO DRIVER 1 1 0 psukjke
NAGAUR LEPROSY DLO CLASS-IV 1 1 0 iwuepUn
NAGAUR LEPROSY DLO SW 1 1 0 foeyk
NAGAUR MCWC NAGAUR LHV 1 1 0
,fy;Eek Vh
oh
NAGAUR MCWC NAGAUR WB 1 1 0 jkefuokl
lqfuy
NAGAUR PHC ALAY MN-II 2 2 0
fo'uksbZ
eqtkfgn
NAGAUR PHC ALAY MN-II 0
udoh
yhyke.kh Vh
NAGAUR PHC ALAY LHV 1 1 0
ih
- 256 -
NAGAUR PHC ALAY LDC 1 1 0 lriky
NAGAUR PHC ALAY LT 1 1 0 ghjkjke
fyNek
NAGAUR PHC ALAY ANM 1 1 0
Hkksch;k
NAGAUR PHC ALAY WB 2 2 0 mEesn flag
NAGAUR PHC ALAY WB 0 gfjjke rsth
NAGAUR PHC ALAY SW 1 1 0 eqUuh nsoh
NAGAUR PHC BASNI MN-II 0 fjDr
eksgu jke
NAGAUR PHC CHAVANDIYA MN-II 2 2 0
mRre
NAGAUR PHC CHAVANDIYA MN-II 0 Hkkdj jke
NAGAUR PHC CHAVANDIYA LHV 1 1 0
dqtqaeksy ,
e lh
NAGAUR PHC CHAVANDIYA LT 1 1 0
nsosUnz
flag xkSM+
NAGAUR PHC CHAVANDIYA ANM 1 1 0 eqds'k
NAGAUR PHC CHAVANDIYA WB 1 0 1 fjDr
NAGAUR PHC GANTHILASAR MN-II 2 1 1 lR;ukjk;.k
NAGAUR PHC GANTHILASAR MN-II 0 fjDr
NAGAUR PHC GANTHILASAR LHV 1 1 fjDr
NAGAUR PHC GANTHILASAR ANM 1 1 fjDr
NAGAUR PHC GANTHILASAR LT 1 1 fjDr
NAGAUR PHC GANTHILASAR WB 2 2 fjDr
NAGAUR PHC GANTHILASAR WB fjDr
lksgu jke
NAGAUR PHC GB DAS MN-II 1 1 0
[kkstk
izdk'k pUn
NAGAUR PHC GB DAS LT 1 1 0
lkjLor
NAGAUR PHC GB DAS ANM 1 1 0 lqfHkr
NAGAUR PHC GB DAS WB 2 2 0 ekaxhyky
NAGAUR PHC GB DAS WB 0 gjnkl jke
NAGAUR PHC GB DAS SW 1 0 1 fjDr
NAGAUR PHC GB DAS LHV 1 1 0 xslh ds okbZ
NAGAUR PHC JODHYASI MN-II 1 1 0 ds'kkjke
NAGAUR PHC JODHYASI LHV 1 0 1 fjDr
NAGAUR PHC JODHYASI LDC 1 1 0 eksfgr raoj
dkyw jke
NAGAUR PHC JODHYASI LT 1 1 0
ekyh
m"kk Ikh
NAGAUR PHC JODHYASI ANM 1 1 0
ofxZl

- 257 -
NAGAUR PHC JODHYASI WB 2 2 0 ukFkkjke
NAGAUR PHC JODHYASI WB 0 jkenso
NAGAUR PHC JODHYASI SW 1 1 0 n;korh
NAGAUR PHC KUMHARI MN-II 2 2 0 jkts'k Vsyj
NAGAUR PHC KUMHARI MN-II 0 vfurk jkekor
NAGAUR PHC KUMHARI ANM 1 1 0 larks"k
NAGAUR PHC KUMHARI LT 1 1 0 egsUnz
NAGAUR PHC KUMHARI WB 2 2 0 jkefd'kksj
NAGAUR PHC KUMHARI WB 0 jkefuokl
NAGAUR PHC KUMHARI SW 1 1 0 lqf'kyk
ekfj;k ,fyl ,
NAGAUR PHC KUMHARI LHV 1 1 0
ih
NAGAUR PHC ROHINI MN-II 2 2 0 Msth okbZ
NAGAUR PHC ROHINI MN-II 0 vkseizdk'k
NAGAUR PHC ROHINI ANM 1 0 1 fjDr
NAGAUR PHC ROHINI LT 1 1 0 egcwc vfy
NAGAUR PHC ROHINI LHV 1 0 1 fjDr
NAGAUR PHC SRI BALAJI MN-II 2 2 0 izrki flag
lqeu
NAGAUR PHC SRI BALAJI MN-II 0
jkBkSM+
fd'ku flag
NAGAUR PHC SRI BALAJI LT 1 1 0
jkBkSM+
NAGAUR PHC SRI BALAJI ANM 1 0 1 fjDr
NAGAUR PHC SRI BALAJI WB 1 1 0 xqekukjke
NAGAUR PHC SRI BALAJI SW 1 1 0 dqEHkkjke
NAGAUR PHC SRI BALAJI LHV 1 1 0 lq/kk 'kekZ
NAGAUR PHC TANTWAS MN-II 1 0 1 fjDr
NAGAUR PHC TANTWAS ANM 1 1 0 vfurk eh.kk
NAGAUR PHC TANTWAS WB 2 2 0 lkyeflag
NAGAUR PHC TANTWAS WB 0 fd'kuflag
NAGAUR PHC TANTWAS SW 1 1 0 lqf'kyk
NAGAUR PHC TANTWAS LHV 1 0 1 fjDr
NAGAUR PHC TANTWAS LT 1 0 1 fjDr
NAGAUR PHC TANTWAS UDC 1 0 1 fjDr
NAGAUR RCHO NAGAUR SA 1 0 1 fjDr
NAGAUR RCHO NAGAUR LDC 1 1 0
xkSjh'kadj
iqjksfgr
NAGAUR RCHO NAGAUR REF.MECH. 1 1 0
dsyk'k pUn
jsxj
NAGAUR RCHO NAGAUR DRIVER 3 3 0 vtqZujke
- 258 -
NAGAUR RCHO NAGAUR DRIVER 0 ;'kiky flag
NAGAUR RCHO NAGAUR DRIVER 0
xksfoUnjke
lksuh
NAGAUR SC AHEMADPURA ANM 1 1 0 d`".kk Vsyj
NAGAUR SC AKHASAR ANM 1 1 0 lqfurk
NAGAUR SC AMARPURA ANM 1 1 0 lhrk pkS/kjh
lfjrk
NAGAUR SC ATHIYASAN ANM 1 1 0
fQMksnk
NAGAUR SC BALWA ANM 1 1 0 jhVk xgyksr
NAGAUR SC BAMANIYALA ANM 1 1 0 lksuw
NAGAUR SC BAMANIYALA MPW (SC) 1 0 1 fjDr
NAGAUR SC BARANGAON ANM 1 1 0 deyk
lqlEek
NAGAUR SC BARANI ANM 1 1 0
eFkkbZ
NAGAUR SC BHADANA ANM 1 1 0 veuh , ,u
NAGAUR SC BHADWASI ANM 1 1 0 xk;=h Lokeh
NAGAUR SC BHED ANM 1 1 0 yfyFEek ih
NAGAUR SC BHOJAS ANM 1 1 0
izfeyk
ykeksfj;k
NAGAUR SC BHOMASAR ANM 1 1 0 ljkst dqekjh
NAGAUR SC BHUNDEL ANM 1 1 0 vuEek ds ,
NAGAUR SC BUDHI ANM 1 1 0 ljkst 'kekZ
NAGAUR SC BUKARAMSOTA ANM 1 1 0 lfjrk dqekjh
NAGAUR SC CHATRA MAJHARA ANM 1 0 1 fjDr
NAGAUR SC CHAU ANM 1 1 0 ljyk dqekjh
NAGAUR SC CHENAR ANM 1 1 0 ,ylh lhih
NAGAUR SC CHHILA ANM 1 1 0 deys'k feRry
NAGAUR SC CHUNTISARA ANM 1 1 0 e/kq iqjksfgr
NAGAUR SC DATINA ANM 1 1 0 e.khnsoh
NAGAUR SC DEHRWA ANM 1 1 0 lafxrk
lqfurk
NAGAUR SC DEU ANM 1 1 0
dqekjh
NAGAUR SC DUKOSI ANM 1 1 0 fueZyk ch
NAGAUR SC GAGWANA ANM 1 1 0 iq"ik
yktoUrh
NAGAUR SC GANTHILASAR ANM 1 1 0
ifjgkj
dkS'kY;k
NAGAUR SC GODHAN ANM 1 1 0
lksuh
NAGAUR SC GOGANADA MPW (SC) 1 0 1 fjDr
NAGAUR SC GOGANADA ANM 1 1 0 lqfurk
- 259 -
NAGAUR SC GOGELAO ANM 1 1 0 yfyrk nos
NAGAUR SC GORERA ANM 1 1 0 bfUnjk nsoh
NAGAUR SC INDAS ANM 1 1 0 lqfe=k Qukr
NAGAUR SC JAKHANIYA ANM 1 1 0 izsedaoj
NAGAUR SC JHADISARA ANM 1 1 0 yfrvEek ih ih
NAGAUR SC JHATERA ANM 1 1 0 izfeyk ,e ,l
NAGAUR SC KALDI ANM 1 0 1 fjDr
NAGAUR SC KANWALISAR ANM 1 1 0 tkuw HkkVh
NAGAUR SC KHADKALI ANM 1 1 0 oS'kkyh pkgj
NAGAUR SC KHARI ANM 1 1 0
lsfy;Eek
esF;w
NAGAUR SC KHETAS ANM 1 1 0 yhyk eh.kk
'kkafr
NAGAUR SC MAKODI ANM 1 1 0
xka/kh
NAGAUR SC MALGAON ANM 1 1 0 jsPPky ds ,e
NAGAUR SC NANDWANI ANM 1 1 0 vfurk
NAGAUR SC NENAAU ANM 1 1 0 izssek nsoh
NAGAUR SC PABUSAR ANM 1 1 0 jatq vghj
NAGAUR SC PEEPASAR ANM 1 1 0 eatw jktiwr
NAGAUR SC PILANWASI ANM 1 1 0 chuk ekFkqj
NAGAUR SC RAYDHANU ANM 1 1 0 esjh ,u ds
NAGAUR SC SADHOKAN ANM 1 1 0 lqEek ,u lh
NAGAUR SC SARASANI ANM 1 0 1 fjDr
NAGAUR SC SATHERAN ANM 1 1 0 ljkst
fcUnq
NAGAUR SC SEVADI ANM 1 1 0
y{eh ,l
NAGAUR SC SHYAMSAR ANM 1 1 0 ljLorh 'kekZ
NAGAUR SC SINGHAD ANM 1 1 0 lqeu dqekjh
dqlqeyrk
NAGAUR SC SUKHWASI ANM 1 1 0
oekZ
NAGAUR SC SURJANIYAS ANM 1 1 0 dqyoUn dkSj
NAGAUR SC TANKALA ANM 1 1 0
vkpqdh
iztkir
NAGAUR SC THALANJU ANM 1 1 0 :ik nsoh
NAGAUR SC UNTHWALIYA ANM 1 1 0 xhrk oh th
NAGAUR SC DHINGSARA ANM 1 0 1 fjDr
NAGAUR SC DHOLIYA DER ANM 1 0 1 fjDr
NAGAUR SC GHODARAN ANM 1 1 0
eulq[kh
lksuh
NAGAUR SC NAYA GAON ANM 1 1 0 lqfurk
- 260 -
lqfurk
NAGAUR SC NIMBOLA ANM 1 1 0
dqekjh
izfrHkk
NAGAUR SC SINDHIPURA ANM 1 1 0
dqekjh
NAGAUR SC TITRI ANM 1 0 1 fjDr
NAGAUR TB NAGAUR UDC 1 1 0
jkts'k
pkSgku
NAGAUR TB NAGAUR LDC 1 1 0
vkuUn
iqjksfgr
NAGAUR TB NAGAUR MN-II 4 2 2 jfoUnz ;kno
cyohj
NAGAUR TB NAGAUR MN-II 0
csM+k
NAGAUR TB NAGAUR MN-II 0 fjDr
NAGAUR TB NAGAUR MN-II 0 fjDr
jkewjke
NAGAUR TB NAGAUR TBHV 2 1 1
pkS/kjh
NAGAUR TB NAGAUR TBHV 0 fjDr
NAGAUR TB NAGAUR BCG TECH. 1 0 1 fjDr
lhrkjke
NAGAUR TB NAGAUR LT 1 1 0
HkkVh
NAGAUR TB NAGAUR ARG 1 1 0 lhrkjke ify;k
NAGAUR TB NAGAUR PHARMASIST 1 1 0
uhye
xksnkjk
NAGAUR TB NAGAUR ANM 1 1 0
jkes'ojh
nsoh
NAGAUR TB NAGAUR WB 4 4 0 jks'kuh
NAGAUR TB NAGAUR WB 0 irklhnsoh
NAGAUR TB NAGAUR WB 0 lhrknsoh
NAGAUR TB NAGAUR WB 0 inepUn rsth
NAGAUR TB NAGAUR SW 2 1 1 eqUuhyky
NAGAUR TB NAGAUR SW 0 fjDr
NAGAUR UPGD KARNU ANM 1 0 1 fjDr
NAGAUR UPGD KARNU MN-II 1 0 1 fjDr
NAGAUR UPGD TAUSAR ANM 1 1 0 lkfo=h
NAGAUR UPGD TAUSAR MN-II 1 0 1 fjDr
NAGAUR UPGD TAUSAR WB 1 1 0 lqxukjke
PARBATSAR AP GANGWA MN-II 1 0 1 fjDr
PARBATSAR AP GANGWA WB 1 1 0 f'kojkt flag
PARBATSAR AP GANGWA SW 1 0 1 fjDr
PARBATSAR AP GANGWA ANM 1 1 0
fueZyk
lksuh
- 261 -
nsosUnz
PARBATSAR AP JANJILA MN-II 1 1 0
flag
PARBATSAR AP JANJILA WB 1 0 1 fjDr
PARBATSAR AP JANJILA SW 1 0 1 fjDr
PARBATSAR AP JANJILA ANM 1 1 0 jk/kk dkyk
PARBATSAR BCMO PARBATSAR UDC 1 0 1 fjDr
jktw jke
PARBATSAR BCMO PARBATSAR LDC 1 1 0
MwMh
fxj/kkjh yky
PARBATSAR BCMO PARBATSAR SI 1 1 0
y[ksjk
PARBATSAR BCMO PARBATSAR BHS F 1 0 1 fjDr
PARBATSAR BCMO PARBATSAR OA 1 1 0 vCckl [kku
PARBATSAR BCMO PARBATSAR DRIVER 1 1 0 Jo.k flag
PARBATSAR BCMO PARBATSAR CLASS-IV 1 1 0 nksyr flag
PARBATSAR BCMO PARBATSAR MI 0 fjDr
PARBATSAR CHC BAJWAS MN-I 1 1 fjDr
jktsUnz
PARBATSAR CHC BAJWAS MN-II 4 3 1
xkSM
PARBATSAR CHC BAJWAS MN-II 0 gfjjke
PARBATSAR CHC BAJWAS MN-II 0 lR;ohj flag
PARBATSAR CHC BAJWAS MN-II 0 fjDr
PARBATSAR CHC BAJWAS ANM 1 1 0
lqfurk
dqekjh
PARBATSAR CHC BAJWAS LT 1 1 0 psrunku
PARBATSAR CHC BAJWAS PHARMASIST 1 1 0 fdj.k tks'kh
PARBATSAR CHC BAJWAS ARG 1 0 1 fjDr
PARBATSAR CHC BAJWAS MPW (MAL) 1 1 0 f'kEHkqflag
PARBATSAR CHC PARBATSAR SISTER 1 1 0 ctjaxyky
PARBATSAR CHC PARBATSAR MN-I 2 2 0 eks- ljhQ
PARBATSAR CHC PARBATSAR MN-I 0
ckcqyky
;kno
PARBATSAR CHC PARBATSAR MN-II 5 2 3
jkes'ojyky
Vkd
PARBATSAR CHC PARBATSAR MN-II 0 xqytkj eks
PARBATSAR CHC PARBATSAR MN-II 0 fjDr
PARBATSAR CHC PARBATSAR MN-II 0 fjDr
PARBATSAR CHC PARBATSAR MN-II 0 fjDr
PARBATSAR CHC PARBATSAR SN 2 1 1 "kkth tksu
PARBATSAR CHC PARBATSAR SN 0 fjDr
PARBATSAR CHC PARBATSAR ANM 1 1 0 nhik pk;y
- 262 -
PARBATSAR CHC PARBATSAR SLT 1 1 0 chjek jke
PARBATSAR CHC PARBATSAR RG 1 1 0 vkseizdk'k
PARBATSAR CHC PARBATSAR JR ACT 1 1 0 rqyNkjke
PARBATSAR CHC PARBATSAR UDC 1 1 0 ?ku';ke flag
PARBATSAR CHC PARBATSAR LDC 1 1 0 fgrs'k flag
PARBATSAR CHC PARBATSAR DT 1 0 1 fjDr
PARBATSAR CHC PARBATSAR PHARMASIST 1 1 0 Qjhn
PARBATSAR CHC PARBATSAR WB 9 7 2 izrki flag
PARBATSAR CHC PARBATSAR WB 0 mekjke
PARBATSAR CHC PARBATSAR WB 0 vkfcn gqlSu
PARBATSAR CHC PARBATSAR WB 0 ljkst nsoh
PARBATSAR CHC PARBATSAR WB 0
'kksHkk
daoj
PARBATSAR CHC PARBATSAR WB 0 fjDr
PARBATSAR CHC PARBATSAR WB 0 fjDr
PARBATSAR CHC PARBATSAR WB 0 guqeku flag
PARBATSAR CHC PARBATSAR WB 0 dykorh
PARBATSAR CHC PARBATSAR SW 3 2 1 Hkaojyky
PARBATSAR CHC PARBATSAR SW 0 lat; dqekj
PARBATSAR CHC PARBATSAR SW 0 fjDr
PARBATSAR CHC PARBATSAR LHV 1 1 0 yqlh Vh ih
PARBATSAR HQ BAGOT MPW (H) 1 1 0 gjdj.k fnokp
PARBATSAR PHC BADU MN-I 1 0 1 fjDr
PARBATSAR PHC BADU MN-II 1 1 0 ftrsUnz flag
PARBATSAR PHC BADU JR ACT 1 0 1 fjDr
PARBATSAR PHC BADU ANM 1 1 0 ljkstuh ds ds
dSyk'kpUn
PARBATSAR PHC BADU WB 2 2 0
eh.kk
PARBATSAR PHC BADU WB 0 Hkh[kkjke
PARBATSAR PHC BADU SW 1 1 0 jkepUnz
PARBATSAR PHC BADU LHV 1 0 1 fjDr
PARBATSAR PHC BADU LT 1 1 0 lq[knso uk;d
Hkaojyky
PARBATSAR PHC BADU MPW (MAL) 1 1 0
HkkVh
'kksHkuk
PARBATSAR PHC BADU (BAJWAS) ANM 1 1 0
esjh
PARBATSAR PHC BAGOT SN 1 0 1 fjDr
PARBATSAR PHC BAGOT MN-II 1 1 0
'kSysUnz
flg
PARBATSAR PHC BAGOT LT 1 0 1 fjDr
- 263 -
,yfou jger
PARBATSAR PHC BAGOT ANM 1 1 0
elhg
PARBATSAR PHC BAGOT WB 2 2 0 leUnjflag
PARBATSAR PHC BAGOT WB 0 jkenso lSu
PARBATSAR PHC BAGOT SW 1 0 1 fjDr
PARBATSAR PHC BAGOT DRIVER 1 1 0 dSyk'kpUn
PARBATSAR PHC BAGOT LHV 1 1 0 vuEek ih lh
PARBATSAR PHC BAJWAS MN-II 1 1 0
jktsUnz
dqekj
PARBATSAR PHC BAJWAS LHV 1 1 0 jkuh tks'kh
PARBATSAR PHC BHADSIYA MN-II 1 1 0 jktdey O;kl
PARBATSAR PHC BHADSIYA LT 1 0 1 fjDr
eatq
PARBATSAR PHC BHADSIYA ANM 1 1 0
rEcksyh
PARBATSAR PHC BHADSIYA WB 2 1 1 fot; dqekj
PARBATSAR PHC BHADSIYA WB 0 fjDr
PARBATSAR PHC BHADSIYA SW 1 1 0 rstkjke
PARBATSAR PHC BHADSIYA LHV 1 1 0
tqfy;kuk
eSlh
PARBATSAR PHC JAWLA MN-II 2 2 0 txnh'k izlkn
PARBATSAR PHC JAWLA MN-II 0 'kadjyky
PARBATSAR PHC JAWLA LT 1 1 0 lqxukjke
'kkafr
PARBATSAR PHC JAWLA ANM 1 1 0
ekFkqj
PARBATSAR PHC JAWLA WB 2 2 0 j?kqohj flag
PARBATSAR PHC JAWLA WB 0 Nhrjey
PARBATSAR PHC JAWLA SW 1 1 0 uojru ey
PARBATSAR PHC JAWLA LHV 1 0 1 fjDr
PARBATSAR PHC KURADA MN-II 2 0 2 fjDr
PARBATSAR PHC KURADA MN-II 0 fjDr
PARBATSAR PHC KURADA LHV 1 0 1 fjDr
PARBATSAR PHC KURADA LT 1 0 1 fjDr
PARBATSAR PHC KURADA ANM 1 1 0 cfcrk dqekjh
PARBATSAR PHC PEEH MN-II 1 1 0
fojsUnz
dqekj
PARBATSAR PHC PEEH LHV 1 1 0 txnEck oh ,l
/kesZUnz
PARBATSAR PHC PEEH LDC 1 1 0
pks/kjh
PARBATSAR PHC PEEH LT 1 1 0 jkekorkj flag
PARBATSAR PHC PEEH ANM 1 1 0 iq"ik nsoh
- 264 -
PARBATSAR PHC PEEH WB 2 2 0 x.kir flag
PARBATSAR PHC PEEH WB 0
lqjs'k pUn
xq:
PARBATSAR PHC PEEH SW 1 1 0 ctjaxyky
PARBATSAR PHC PEEPLAD MN-II 2 2 0 jkts'k dqekj
PARBATSAR PHC PEEPLAD MN-II 0 txnh'k dsjkik
yhyke.kh Vh
PARBATSAR PHC PEEPLAD LHV 1 1 0
ds
fo".kqnRr
PARBATSAR PHC PEEPLAD LT 1 1 0
Vkd
dapuyrk
PARBATSAR PHC PEEPLAD ANM 1 1 0
frokjh
PARBATSAR PHC PEEPLAD WB 1 1 0 ds'kj nsoh
PARBATSAR PHC PEEPLAD MPW (MAL) 1 1 0
xksih fd'ku
ikfjd
PARBATSAR PHC RID MN-II 2 2 fjDr
PARBATSAR PHC RID MN-II 0 fjDr
PARBATSAR PHC RID LHV 1 1 fjDr
PARBATSAR PHC RID LT 1 1 fjDr
PARBATSAR PHC RID ANM 1 1 fjDr
PARBATSAR PHC RID WB 2 2 fjDr
PARBATSAR PHC RID WB 0 fjDr
PARBATSAR SC ANTROLI ANM 1 1 0 ljyk
PARBATSAR SC ARATH ANM 1 1 0 :dlkuk valkjh
DysVhuk
PARBATSAR SC BARNEL ANM 1 1 0
pkyhZ
PARBATSAR SC BAWAL ANM 1 1 0 iq"Ikk ;kno
PARBATSAR SC BHADWA ANM 1 1 0 jbZlk csxe
PARBATSAR SC BHAWSIYA ANM 1 1 0 vk'kk
PARBATSAR SC BIDIYAD ANM 1 1 0 yfyrEek ch
PARBATSAR SC BINTHWALIYA ANM 1 1 0 galjkt
PARBATSAR SC CHITAI ANM 1 1 0 chuk fofy;e
PARBATSAR SC DILDHANI ANM 1 1 0 lqfurk
PARBATSAR SC HULDHANI ANM 1 1 0 ljkst nsoh
pUnzdkUrk
PARBATSAR SC JHALARA ANM 1 1 0
Nhaik
PARBATSAR SC KANWALAD ANM 1 1 0 pUnk
PARBATSAR SC KHANPUR ANM 1 1 0
lqfurk
dqekjh
PARBATSAR SC KHIDARPURA ANM 1 1 0 lqfHkrk

- 265 -
PARBATSAR SC KHOKHAR ANM 1 1 0 xhrk iaokj
PARBATSAR SC KINSARIYA ANM 1 1 0 csch Vh ds
jktesjh
PARBATSAR SC KUNDRI ANM 1 1 0
nkmn
tksftZuk
PARBATSAR SC KURADA (D) ANM 1 1 0
ekxsZV
PARBATSAR SC LALANA KALA ANM 1 1 0 izse tV
PARBATSAR SC MALAS GUSAIYA ANM 1 1 0
lqfork
dqekjh
PARBATSAR SC MANDOWARI ANM 1 1 0
yhykorh
gjpUnkuh
PARBATSAR SC MANGALANA ANM 1 1 0 ,fy;Eek ofxZl
PARBATSAR SC MAYAPUR ANM 1 1 0 iq"iyrk
PARBATSAR SC MEH GAON ANM 1 1 0 chuk 'kekZ
PARBATSAR SC MEHRASI ANM 1 1 0 vk'kk of'k"B
PARBATSAR SC MODI KHURD ANM 1 1 0 vatq dqekjh
PARBATSAR SC MUNDOTA ANM 1 1 0 eerk eh.kk
PARBATSAR SC NENIYA ANM 1 1 0
pUnzefr ,u
vkj
PARBATSAR SC NETIYAS ANM 1 1 0
Hkxorh
ekukor
PARBATSAR SC NIMBOLA ANM 1 1 0 lfjrk ukxjoky
PARBATSAR SC PEELWA ANM 1 1 0 feJhckbZ
PARBATSAR SC RABADIYAD ANM 1 1 0
eqyh
yksgkuh
PARBATSAR SC RID ANM 1 1 0 iq"ik 'kekZ
Lo.kZ
PARBATSAR SC ROHINDI ANM 1 1 0
dqekjh
PARBATSAR SC ROJAS ANM 1 1 0 nhfidk eh.kk
PARBATSAR SC RUNICHA ANM 1 1 0 uhrw
PARBATSAR SC SHYAMPURA ANM 1 1 0 yrk lDlsuk
PARBATSAR SC SITAWAT ANM 1 1 0 pUnzizHkk
PARBATSAR SC TAPARWADA ANM 1 1 0 eerk
PARBATSAR SC VARUN ANM 1 1 0 vk'kkjkuh
PARBATSAR SC BANHEDA ANM 1 1 0 eatq dqekjh
PARBATSAR SC BANSED ANM 1 1 0
dkS'kY;k
nsoh
PARBATSAR SC CHITAWA ANM 1 1 0
lqfurk
dqekjh
PARBATSAR SC DHOKLIYA ANM 1 1 0 flIiqnsoh
PARBATSAR SC KALETDA ANM 1 1 0 vfurk nsoh
- 266 -
PARBATSAR SC LALANA KHURD ANM 1 1 0 ljkst eh.kk
PARBATSAR SC SANCHOR ANM 1 1 0 eatq pkSgku
iq"ik
PARBATSAR UPGD BAREV ANM 1 1 0
Vksiunkl
PARBATSAR UPGD BAREV MN-II 1 0 1 fjDr
PARBATSAR UPGD BASSI ANM 1 1 0
fueZyk
papykuh
PARBATSAR UPGD BASSI MN-II 1 0 1 fjDr
PARBATSAR UPGD BHAKARI ANM 1 1 0 eatq HkkVh
PARBATSAR UPGD BHAKARI MN-II 1 0 1 fjDr
PARBATSAR UPGD DHADHOTA ANM 1 1 0 deyk HkkVh
PARBATSAR UPGD DHADHOTA MN-II 1 0 1 fjDr
ekfj;k
PARBATSAR UPGD GULAR ANM 1 1 0
cqUnsyk
PARBATSAR UPGD GULAR MN-II 1 0 1 fjDr
PARBATSAR UPGD HARNAWA MN-II 1 0 1 fjDr
RIYAN AP LILIYA MN-II 1 1 0 Hkxor flag
RIYAN AP LILIYA WB 1 1 0 lqjs'k pUnz
RIYAN AP LILIYA SW 1 1 0 fd'kukjke
RIYAN AP LILIYA ANM 1 1 0 js.kq daoj
mxe pUn
RIYAN BCMO RIYAN UDC 1 1 0
ikfjd
RIYAN BCMO RIYAN LDC 1 0 1 fjDr
RIYAN BCMO RIYAN SI 1 1 0
cuokjh yky
'kekZ
RIYAN BCMO RIYAN BHS F 1 0 1 fjDr
RIYAN CHC RIYAN MN-I 1 1 0 vyrkQ gqlSu
RIYAN CHC RIYAN MN-II 2 2 0 vkseizdk'k
eukst dqekj
RIYAN CHC RIYAN MN-II 0
xksjk
lqfuy dqekj
RIYAN CHC RIYAN SN 5 5 0
dkadk.kh
deys'k
RIYAN CHC RIYAN SN 0
yksejksM+
nsosUnz
RIYAN CHC RIYAN SN 0
flag
eksgu yky
RIYAN CHC RIYAN SN 0
Vsyj
fouksn
RIYAN CHC RIYAN SN 0 dqekj
pkSjfM+;k
- 267 -
RIYAN CHC RIYAN JR ACT 1 1 0 rqyNkjke
RIYAN CHC RIYAN UDC 1 1 0
Hkaojyky
vkstouh
RIYAN CHC RIYAN LDC 1 1 0
lR;izdk'k
'kekZ
RIYAN CHC RIYAN LT 1 1 0
jktssUnz
dqekj
RIYAN CHC RIYAN ARG 1 1 0 'ksjflag
yksdsUnz
RIYAN CHC RIYAN PHARMASIST 1 1 0
pkS/kjh
RIYAN CHC RIYAN ANM 1 1 0 bUnzk fNaik
RIYAN CHC RIYAN WB 2 1 1 fxjh'k dqekj
RIYAN CHC RIYAN WB 0 fjDr
RIYAN CHC RIYAN SW 1 1 0 izgykn jke
RIYAN CHC RIYAN LHV 1 1 0 ywlh vczkge
RIYAN HQ HQ MPW (MAL) 1 0 1 fjDr
RIYAN HQ HQ MPW (MAL) 1 0 1 fjDr
RIYAN HQ HQ MPW (MAL) 1 0 1 fjDr
uwjtgka
RIYAN PHC ALNIYAWAS MN-II 1 1 0
dqjs'kh
f[kojkt
RIYAN PHC ALNIYAWAS LT 1 1 0
xqtjkrh
'kUuks
RIYAN PHC ALNIYAWAS ANM 1 1 0
HkVukxj
RIYAN PHC ALNIYAWAS WB 1 1 0 eukst
RIYAN PHC ALNIYAWAS SW 1 1 0 txnh'k
RIYAN PHC ALNIYAWAS LHV 1 1 0 fytEek ds ,e
RIYAN PHC BAGGAR SN 1 1 0
gsekjke
lkaxok
RIYAN PHC BAGGAR MN-II 2 2 0
lqjs'kpUn
[kksbZoky
RIYAN PHC BAGGAR MN-II 0 jkes'ojyky
RIYAN PHC BAGGAR LT 1 0 1 fjDr
RIYAN PHC BAGGAR ANM 1 1 0
mfeZyk
dqekor
RIYAN PHC BAGGAR WB 1 1 0 vejko
RIYAN PHC BAGGAR SW 1 1 0 ewykjke
RIYAN PHC BAGGAR LHV 1 1 0 ehuk ekFkqj
RIYAN PHC BHERUNDA MN-II 2 2 fjDr
RIYAN PHC BHERUNDA MN-II 0 fjDr
RIYAN PHC BHERUNDA LHV 1 1 fjDr
- 268 -
RIYAN PHC BHERUNDA LT 1 1 fjDr
RIYAN PHC BHERUNDA ANM 1 1 fjDr
RIYAN PHC BHERUNDA WB 2 2 fjDr
RIYAN PHC BHERUNDA WB 0 fjDr
RIYAN PHC GAVARDI MN-II 2 2 0 fot;izdk'k
RIYAN PHC GAVARDI MN-II 0 egkohj flag
larks"k
RIYAN PHC GAVARDI LT 1 1 0
'kekZ
RIYAN PHC GAVARDI ANM 1 1 0 lqI;kjh nsoh
RIYAN PHC GAVARDI LHV 1 1 0 jkts'k dqekjh
lR;ukjk;.k
RIYAN PHC JASNAGAR MN-II 2 2 0
'kekZ
RIYAN PHC JASNAGAR MN-II 0 egsUnz flag
RIYAN PHC JASNAGAR LHV 1 1 0
fdj.k
'ks[kkor
RIYAN PHC JASNAGAR UDC 1 1 0
jkedqekj
Vsyj
RIYAN PHC JASNAGAR LDC 1 1 0
Hkkjr
Hkw"k.k
RIYAN PHC JASNAGAR LT 1 1 0 dkty HkkVh
RIYAN PHC JASNAGAR ANM 1 1 0 vM+flyk
RIYAN PHC JASNAGAR WB 1 0 1 fjDr
RIYAN PHC JASNAGAR SW 1 1 0 fd'kukjke
RIYAN PHC JASNAGAR DRIVER 1 1 0
nkeksnj yky
O;kl
RIYAN PHC PADU KALAN MN-II 2 2 0
vCnqy lnhd
xkSjh
RIYAN PHC PADU KALAN MN-II 0 vfuy 'kekZ
RIYAN PHC PADU KALAN LHV 1 1 0 dhfrZ 'kekZ
RIYAN PHC PADU KALAN LT 1 1 0
lqfuy dqekj
jktxq:
RIYAN PHC PADU KALAN ANM 1 1 0 lqfe=k csu
RIYAN PHC PADU KALAN WB 1 1 0 fnyhi dqekj
RIYAN PHC PADU KHURD MN-II 1 1 0 Hkaojyky
RIYAN PHC PADU KHURD LHV 1 1 0 eydhr dkSj
RIYAN PHC PADU KHURD UDC 1 1 0 eqjyh/kj
RIYAN PHC PADU KHURD LDC 1 1 0 jkgqy dqekj
RIYAN PHC PADU KHURD LT 1 1 0
jktdqekj
lksuh
RIYAN PHC PADU KHURD ANM 1 1 0
fjtokuk
[kkue
- 269 -
RIYAN PHC PADU KHURD WB 2 2 0 ijek nsoh
RIYAN PHC PADU KHURD WB 0 nkrkjflag
RIYAN PHC PADU KHURD SW 1 1 0 lR;ukjk;.k
RIYAN PHC RIYAN ANM 1 0 1 fjDr
dkS'kY;k
RIYAN PHC THANWALA SN 1 1 0
ifjgkj
RIYAN PHC THANWALA MN-II 2 2 0 lanhi lkanw
RIYAN PHC THANWALA MN-II 0
jkepUnz
fQM+ksnk
RIYAN PHC THANWALA LDC 1 1 0
eatyk
pkSgku
RIYAN PHC THANWALA LT 1 1 0 lqjsUnz ikfjd
RIYAN PHC THANWALA ANM 1 1 0 foeyk eh.kk
RIYAN PHC THANWALA WB 3 2 1 ujir flag
jkes'ojyky
RIYAN PHC THANWALA WB 0
lksuh
RIYAN PHC THANWALA WB 0 fjDr
RIYAN PHC THANWALA SW 1 1 0 ekrknhu
lkfo=h
RIYAN PHC THANWALA LHV 1 1 0
xsgyksr
RIYAN SC AKELI 'A' ANM 1 1 0 yfyrk ikjk'kj
RIYAN SC ARNIYALA ANM 1 1 0
lqfurk
jkWfcUlu
RIYAN SC BADAYALI ANM 1 1 0 esjh eslh
RIYAN SC BANWARA ANM 1 0 1 VACANT

RIYAN SC BASANI NARSINGH ANM 1 1 0


,ayfyuk
vkFZkj
RIYAN SC BASNI LOONKARAN ANM 1 1 0 js[kk oS".ko
RIYAN SC BIJATHAL ANM 1 1 0 dkUrh nsoh
RIYAN SC CHAMPA PUR ANM 1 0 1 VACANT
RIYAN SC CHAWANDIYA ANM 1 1 0 iq"ik tks'kh
RIYAN SC CHUNDIYA ANM 1 0 1 fjDr
xzlh dqVh lh
RIYAN SC DASAWAS ANM 1 1 0
Mh
lqf'kyk
RIYAN SC DHANDHLAS ANM 1 1 0
dqekjh
RIYAN SC DHANERIYA ANM 1 1 0 js[kk
RIYAN SC DHANI PURA ANM 1 1 0 fxjh'kk
RIYAN SC DODIYANA ANM 1 1 0 jktksnsoh
RIYAN SC DOTOLAI ANM 1 1 0 uhrk jktiwr
RIYAN SC DUKIYA ANM 1 1 0 eerk jkuh
- 270 -
RIYAN SC FALKI ANM 1 0 1 fjDr
RIYAN SC GEMLIYAS ANM 1 1 0 lqjds'k
RIYAN SC GUDHA JAGMALOT ANM 1 1 0 yrk 'kekZ
RIYAN SC JADAU ANM 1 1 0 /kekZ flU/kh
RIYAN SC JALWANA ANM 1 1 0 fouhrk nkl
RIYAN SC JASWANTAWAD ANM 1 1 0 ewrhZ nsoh
RIYAN SC JEJASNI ANM 1 1 0 deyk 'kekZ
RIYAN SC JESAS ROHIT ANM 1 0 1 VACANT
RIYAN SC JHINTIYA ANM 1 1 0 ikoZrh
RIYAN SC KANVARIYAT ANM 1 1 0
vk'kk
pkSgku
RIYAN SC KATYASANI ANM 1 1 0 vk'kk iSfVªd
RIYAN SC KEELA ANM 1 1 0 lhek dqekjh
RIYAN SC KERIYA MAKDA ANM 1 0 1 VACANT
RIYAN SC KOD ANM 1 1 0 ehuw frokjh
RIYAN SC LADWA ANM 1 1 0 psruk 'kekZ
Fksfl;Eek ih
RIYAN SC LAMPOLAI ANM 1 1 0
ds
RIYAN SC MEDAS ANM 1 1 0 lfjrk d.kkZor
RIYAN SC MODI KALLAN ANM 1 0 1 fjDr
larks"k
RIYAN SC MORERA ANM 1 1 0
xsgyksr
yfouk
RIYAN SC MORIYANA ANM 1 1 0
csatkfeu
RIYAN SC MUGADRA ANM 1 1 0 lqfe=k cSjok
RIYAN SC NIMBOLA BISWA ANM 1 1 0
xhrknsoh
Vkd
RIYAN SC PIPLIYA ANM 1 0 1 VACANT
RIYAN SC RASLIYAS ANM 1 1 0 fdj.k dqekjh
RIYAN SC ROHISA ANM 1 0 1 fjDr
RIYAN SC ROHISI ANM 1 0 1 fjDr
RIYAN SC SANEDIYA ANM 1 1 0
fueZyk
'kekZ
RIYAN SC SATHANA ANM 1 1 0 eatq 'kekZ
RIYAN SC SENSDA ANM 1 1 0 xslh dqVh ,e
RIYAN SC SIYAAS ANM 1 0 1 VACANT
RIYAN SC SOODWAR ANM 1 0 1 fjDr
RIYAN SC SURAJGARH ANM 1 1 0 larks"k cksjk
RIYAN SC SURIYAS ANM 1 1 0 lhrk pkS/kjh
RIYAN SC SURPURA ANM 1 0 1 VACANT
RIYAN SC TEHLA ANM 1 1 0 iq"ik pkS/kjh

- 271 -
RIYAN SC BHANWAL ANM 1 1 0 vfurk dqekjh
RIYAN SC BHENSDA KALAN ANM 1 1 0 fiadh dqekjh
RIYAN SC RATA DUDA ANM 1 1 0 eatw
RIYAN SC RAWAT KHEDA ANM 1 1 0 dfork
RIYAN SC SATHANA KHURD ANM 1 1 0 xqMh nsoh
RIYAN UPGD BHERUNDA MN-II 1 0 1 fjDr
RIYAN UPGD BHERUNDA WB 1 0 1 fjDr
RIYAN UPGD BHERUNDA ANM 1 1 0 e/kqjkuh
uUnk
RIYAN UPGD JATAWAS ANM 1 1 0
xsgyksr
RIYAN UPGD JATAWAS MN-II 1 0 1 fjDr
RIYAN UPGD LADPURA ANM 1 0 1 fjDr
RIYAN UPGD LADPURA MN-II 1 0 1 fjDr

- 272 -
ifjf'k"B 11 ulZ@isjkesfMdy deZpkfj;ksa dh lwph
PLACE TYPE OF INST. SUB_DIV NAME OF WORKING DESIGN
2 3 4 5 6
AASRAWA SC PARBATSAR RAKESH ANM
ACHINA SC NAGAUR SHANTA KUMARI P.R. ANM
ADAKSAR SC PARBATSAR GAYATRI PAREEK ANM
AGUNTA SC DIDWANA IMRATI DEVI ANM
AHEERPURA SC NAGAUR VACANT ANM
AHEMADPURA SC NAGAUR KOSHLYA SHARMA ANM
AJAWA SC DIDWANA LAXMI AGRWAL ANM
AKALA SC NAGAUR KALAWATI CHOUHAN ANM
AKELI 'A' SC MERTA LALITA PARASHAR ANM
AKELI 'B' SC MERTA KANTI DEVI ANM
AKHASAR SC NAGAUR KIRAN KUMARI ANM
AKODA SC NAGAUR LAJVANTI WALTER ANM
AKODA SC DIDWANA SANJU KUMARI ANM
ALAKHPURA SC DIDWANA SURJIDEVI ANM
ALAY PHC NAGAUR JUGALKISHOR MN-II
ALAY PHC NAGAUR BIRDI CHAND MOHANPURIYA MN-II
ALAY PHC NAGAUR LEELAMANI T P LHV
ALAY PHC NAGAUR SATPAL NETAR LDC
ALAY PHC NAGAUR HEERA RAM LT
ALAY PHC NAGAUR PONAMMA C. ANM
ALAY PHC NAGAUR BHURA RAM WB
ALAY PHC NAGAUR HARIRAM TEJI WB
ALAY PHC NAGAUR MUNNI DEVI SW
ALNIYAWAS PHC MERTA DEVENDRA SINGH MN-II
ALNIYAWAS PHC MERTA VACANT LT
ALNIYAWAS PHC MERTA SHANNO BHATNAGAR ANM
ALNIYAWAS PHC MERTA KAN SINGH WB
ALNIYAWAS PHC MERTA VACANT WB
ALNIYAWAS PHC MERTA JAGDISH SW
ALNIYAWAS PHC MERTA MANJU LATA CHOHAN LHV

- 273 -
ALTWA SC PARBATSAR VACANT ANM
AMARPURA SC NAGAUR SITA CHOUDHARY ANM
AMBAPA SC DIDWANA SUNITA KUMARI ANM
ANANDPURA SC PARBATSAR VACANT ANM
ANTROLI SC PARBATSAR VACANT ANM
ANTROLI KALLAN SC MERTA MAMTA KUMARI ANM
ANTROLI KHURD SC MERTA SANTOSH CHOUDHARY ANM
ANVALIYASAR SC NAGAUR PUSHPA CHOUHAN ANM
ARATH SC PARBATSAR RUKSHNA ANSARI ANM
ARNIYALA SC MERTA SUNITA ROBINSON ANM
ARSINGHA SC NAGAUR SANGITA ANM
ARWAR SC NAGAUR ROSHAN KUMARI ANM
ASAWARI PHC NAGAUR SHANKAR LAL MN-II
ASAWARI PHC NAGAUR VACANT MN-II
ASAWARI PHC NAGAUR SAROJ ANM
ASAWARI PHC NAGAUR SAMPAT LAL KHARED LT
ASAWARI PHC NAGAUR OMANA K.P. LHV
ASAWARI PHC NAGAUR VACANT WB CONT.
ASAWARI PHC NAGAUR VACANT SW CONT.
ASHPURA SC PARBATSAR PUSHPAWALI NAYAR ANM
ATHIYASAN SC NAGAUR VIMLA SONI ANM
BABLI GUDA SC PARBATSAR VIMLA DEVI ANM
BACHHWARI SC MERTA SANJU KUMARI ANM
BAD GAON SC MERTA VACANT ANM
BADALIYA SC DIDWANA KIRAN KUMARI ANM
BADAWARA SC DIDWANA SANTOSH CHODHARY ANM
BADAYALI SC MERTA MERY MESSY ANM
BADI BERI PHC DIDWANA DANA RAM MN-II
BADI BERI PHC DIDWANA FARID KHAN MN-II
BADI BERI PHC DIDWANA ASHA LATA ANM
BADI BERI PHC DIDWANA VACANT WB DW
BADI BERI PHC DIDWANA VACANT SW DW
BADI BERI PHC DIDWANA MERY E K LHV
BADI KHATU PHC NAGAUR ANDARAM MN-II
BADI KHATU PHC NAGAUR VACANT LHV
BADI KHATU PHC NAGAUR BIRMA RAM LT

- 274 -
BADI KHATU PHC NAGAUR RAJ BALA ANM
BADI KHATU PHC NAGAUR JEEVAN SINGH WB
BADI KHATU PHC NAGAUR JALA RAM SW
BADU HQ PARBATSAR VACANT LT
BADU HQ PARBATSAR BHANWAR LAL BHATI MPW
BADU BPHC PARBATSAR SHYAM SUNDER PALOD MN-I
BADU BPHC PARBATSAR VACANT MN-II
BADU BPHC PARBATSAR VACANT SI
BADU BPHC PARBATSAR VACANT JR.ACCTT.
BADU BPHC PARBATSAR SAROJANI K.K. ANM
BADU BPHC PARBATSAR KAILASH CHAND MEENA WB
BADU BPHC PARBATSAR BHEEKA RAM WB
BADU BPHC PARBATSAR RAMESH CHAND WB
BADU BPHC PARBATSAR RAM CHANDRA SW
BADU RFWC PARBATSAR VACANT BHS M
BADU RFWC PARBATSAR LOOSI T.P. BHS F
BADU RFWC PARBATSAR VACANT COMPUTER
BADU RFWC PARBATSAR RAMESHWAR PD BAIRWA UDC
BADU RFWC PARBATSAR SAROJANI K.K. ANM
BADU BPHC PARBATSAR VACANT LHV
BAGGAR PHC MERTA VACANT SN
BAGGAR PHC MERTA SURESH CHAND KHOIWAL MN-II
BAGGAR PHC MERTA RAMESHWAR LAL MN-II
BAGGAR PHC MERTA DILIP KUMAR LT
BAGGAR PHC MERTA SUPYARI DEVI ANM
BAGGAR PHC MERTA VACANT WB
BAGGAR PHC MERTA MOOLA RAM SW
BAGGAR PHC MERTA LIJAMMA K M LHV
BAGOT PHC PARBATSAR VACANT SN
BAGOT PHC PARBATSAR VACANT MN-II
BAGOT PHC PARBATSAR BIRMA RAM LT
BAGOT PHC PARBATSAR ELVINA RAHAMAT MASIH ANM
BAGOT PHC PARBATSAR RAJENDRA WB
BAGOT PHC PARBATSAR HEERA LAL WB
BAGOT PHC PARBATSAR VACANT SW
BAGOT HQ PARBATSAR HAR KARAN DIVACH MPW

- 275 -
BAGOT PHC PARBATSAR KAILASH CHAND DRIVER
BAGOT PHC PARBATSAR ANAMMA P C LHV
BAJOLI SC PARBATSAR MANJU DEVI ANM
BAJWAS HQ PARBATSAR SHIMBHU SINGH MPW
BAJWAS CHC PARBATSAR VACANT MN-I
BAJWAS CHC PARBATSAR VACANT MN-II
BAJWAS CHC PARBATSAR VACANT MN-II
BAJWAS CHC PARBATSAR VACANT MN-II
BAJWAS CHC PARBATSAR VACANT MN-II
BAJWAS CHC PARBATSAR VACANT PHARMASIST
BAJWAS CHC PARBATSAR VACANT ARG
BAJWAS PHC PARBATSAR VACANT MN-II
BAJWAS PHC PARBATSAR VACANT SW
BAJWAS PHC PARBATSAR VACANT LHV
BAKALIYA SC DIDWANA BHANWARI CHOUDHARY ANM
BALAYA SC NAGAUR AMLI S. ANM
BALDOO PHC DIDWANA JAGDISH PRASAD MN-II
BALDOO PHC DIDWANA RAJANDRA DHAKA MN-II
BALDOO PHC DIDWANA RAJENDRA PRASAD JANGID LT
BALDOO PHC DIDWANA HEM LATA BHATT ANM
BALDOO PHC DIDWANA RAM DEO WB
BALDOO PHC DIDWANA CHHOTU RAM WB
BALDOO PHC DIDWANA KESHU SW
BALDOO PHC DIDWANA VACANT LHV
BALIYA SC DIDWANA MANJU ANM
BALSAMAND PHC DIDWANA VACANT MN-II
BALSAMAND PHC DIDWANA VACANT MN-II
BALSAMAND PHC DIDWANA RAM CHANDRA LT
BALSAMAND PHC DIDWANA ASMAN BAI ANM
BALSAMAND PHC DIDWANA MANGILAL SW
BALSAMAND PHC DIDWANA VACANT LHV
BALWA SC NAGAUR RITA GEHLOT ANM
BAMANIYALA SC NAGAUR VACANT ANM
BAMANIYALA SC NAGAUR VACANT MPW
BAMANIYALA SC NAGAUR VACANT PTH
BAMMOT SC DIDWANA MAMTA DEVI NIRMAL ANM

- 276 -
BAMNA SC MERTA ROOPA DEVI ANM
BANSA UPGD DIDWANA ANWER HUSAIN MN-II
BANSA UPGD DIDWANA VACANT PTWB
BANSA SC DIDWANA SHAKUNTLA ANM
BANSADA SC PARBATSAR ARCHANA TAILOR ANM
BANWARLA PHC MERTA VACANT MN-II
BANWARLA PHC MERTA OM PRAKASH MN-II
BANWARLA PHC MERTA SANTOSH SHARMA LT
BANWARLA PHC MERTA MARGRET ANM
BANWARLA PHC MERTA SHIV HARI PANDEY WB
BANWARLA PHC MERTA ABD. WAHID WB
BANWARLA PHC MERTA SATYA NARAYAN SW
BANWARLA PHC MERTA VACANT LHV
BARANGANA SC DIDWANA MANJU RANI SEN ANM
BARANGAON SC NAGAUR MARIYAMMA CHAKO ANM
BARANI SC NAGAUR SUSAMMA MATHAI ANM
BARDWA UPGD DIDWANA VACANT MN-II
BARDWA SC DIDWANA INDIRA KUMARI ANM
BAREV UPGD PARBATSAR VACANT MN-II
BAREV UPGD PARBATSAR VACANT PTWB
BAREV SC PARBATSAR PUSHPA TOPANDAS ANM
BARJAN SC PARBATSAR KELASH DEVI ANM
BARNA SC MERTA VACANT ANM
BARNEL SC PARBATSAR CLETINA CHARLI ANM
BARNEL SC NAGAUR LADKANWAR ANM
BARNEL SC PARBATSAR ANITA ANM
BARVALA SC PARBATSAR ROJLEEN JEDY ANM
BARWALI SC PARBATSAR PUSHPA KUMARI ANM
BASANI NARSINGH SC MERTA SAVITA ANM
BASNI HQ NAGAUR DHARMVEER SINGH LT
BASNI BPHC NAGAUR KAILASH CHAND REGAR MN-II
BASNI BPHC NAGAUR SATYA NARAYAN CHODHARY MN-II
BASNI BPHC NAGAUR SANTOSH CHODHARY SI
BASNI BPHC NAGAUR VIMLA GEHLOT ANM
BASNI BPHC NAGAUR MALTI CHOUDHARY ANM
BASNI BPHC NAGAUR MUKESH BHARGAV DRIVER

- 277 -
BASNI BPHC NAGAUR GOPAL RAM WB
BASNI BPHC NAGAUR BAJRANG SINGH WB
BASNI BPHC NAGAUR MADHU RAM WB
BASNI BPHC NAGAUR ABU RAM SW
BASNI HQ NAGAUR BHAWANI SINGH MPW
BASNI RFWC NAGAUR VACANT BHS F
BASNI RFWC NAGAUR VACANT BHS M
BASNI RFWC NAGAUR VACANT COMPUTER
BASNI RFWC NAGAUR BHANWARLAL UDC
BASNI RFWC NAGAUR VACANT ANM
BASNI RFWC NAGAUR MUKASH BHARGAV DRIVER
BASNI BPHC NAGAUR SANTOSH JOSHI LHV
BASNI LOONKARAN SC MERTA EDLEENA GRESH DEVID ANM
BASNI SEJA SC MERTA SIBI MOL ANM
BASSI UPGD PARBATSAR RAJ KAMAL VYAS MN-II
BASSI UPGD PARBATSAR VACANT PTWB
BASSI SC PARBATSAR NIRMALA CHANCHLANI ANM
BAWADI SC DIDWANA SUMAN KUMARI ANM
BAWAL SC PARBATSAR VACANT ANM
BAYAD SC MERTA VACANT ANM
BEDAWARI SC MERTA RENUKA CHOUHAN ANM
BEDWA SC DIDWANA DURGA ANM
BEETAN SC MERTA SHAKUNTAL JON ANM
BEGSAR AP DIDWANA VACANT MN-II
BEGSAR AP DIDWANA RAMNARAYAN WB
BEGSAR AP DIDWANA VACANT SW
BEGSAR SC DIDWANA SUMITRA ANM
BEND SC DIDWANA BALVINDER KOUR ANM
BERATHAL KALLAN SC NAGAUR KANCHANA C. ANM
BERATHAL KHURD SC NAGAUR GANAGA DEVI ANM
BERI KHURD/CHHOTI SC DIDWANA SUNITA KUMARI ANM
BERI KHURD/CHHOTI PHC DIDWANA VACANT MN-II
BERI KHURD/CHHOTI PHC DIDWANA VACANT MN-II
BERI KHURD/CHHOTI PHC DIDWANA VACANT LHV
BERI KHURD/CHHOTI PHC DIDWANA DINAMMA THOMAS ANM
BERI KHURD/CHHOTI PHC DIDWANA VACANT LT

- 278 -
BESROLI PHC PARBATSAR NAVEEN PAREEK MN-II
BESROLI PHC PARBATSAR VACANT MN-II
BESROLI PHC PARBATSAR VACANT ANM
BESROLI PHC PARBATSAR ANITA SARMA LT
BESROLI PHC PARBATSAR KAILASH CHAND WB
BESROLI PHC PARBATSAR JAGNNATH MEENA WB
BESROLI PHC PARBATSAR JETHA RAM SW
BESROLI PHC PARBATSAR VACANT LHV
BHADANA SC NAGAUR AMANNI A.N. ANM
BHADANA SC NAGAUR ARUNA MIRDHA ANM
BHADASAR SC DIDWANA PRABHA KUMARI ANM
BHADORA SC NAGAUR VACANT ANM
BHADSIYA PHC PARBATSAR VACANT MN-II
BHADSIYA PHC PARBATSAR MANJU TAMBOLI ANM
BHADSIYA PHC PARBATSAR VIJAY KUMAR WB
BHADSIYA PHC PARBATSAR GIRDHARI LAL WB
BHADSIYA PHC PARBATSAR TEJA RAM SW
BHADSIYA PHC PARBATSAR VACANT LHV
BHADWA SC PARBATSAR RAHISA BEGAM ANM
BHADWASI SC NAGAUR GYATRI SWAMI ANM
BHADWASI SC MERTA SUSHILA ANM
BHAGWANPURA PHC PARBATSAR RUPA RAM MN-II
BHAGWANPURA PHC PARBATSAR GIRDHARI LAL LT
BHAGWANPURA PHC PARBATSAR ROJLEN CHAND ANM
BHAGWANPURA PHC PARBATSAR CHHITAR RAM WB
BHAGWANPURA PHC PARBATSAR PRABHU DAYAL WB
BHAGWANPURA PHC PARBATSAR BALVINDAR KAUR LHV
BHAIYA KHURD SC PARBATSAR VACANT ANM
BHAKARI UPGD PARBATSAR SHALENDRA SINGH MN-II
BHAKARI UPGD PARBATSAR VACANT PTWB
BHAKARI SC PARBATSAR MANJU BHATI ANM
BHAKROD PHC NAGAUR MOHAN KUMAR MN-II
BHAKROD PHC NAGAUR VACANT MN-II
BHAKROD PHC NAGAUR SALINA C.J. ANM
BHAKROD PHC NAGAUR REKHA AGRAWAL LT
BHAKROD PHC NAGAUR BHANWAR LAL WB

- 279 -
BHAKROD PHC NAGAUR SUKH RAM WB
BHAKROD PHC NAGAUR SHYAM LAL SW
BHAKROD PHC NAGAUR VACANT LHV
BHANWALA SC NAGAUR VIMLA MEENA ANM
BHANWATA SC PARBATSAR SNEHLATA GOYAL ANM
BHARNAI SC PARBATSAR SAROJ ANM
BHARNAWA SC DIDWANA SHANTAMMA K.S. ANM
BHATIYON KI DHANI SC MERTA SAKILA BANO ANM
BHATIYON KI DHANI SC MERTA VACANT PTH
BHATNOKHA SC NAGAUR PARI ROT ANM
BHAVANDA AP NAGAUR VACANT MN-I
BHAVANDA AP NAGAUR RATAN SINGH WB
BHAVANDA AP NAGAUR VACANT SW
BHAWSIYA SC PARBATSAR ASHA ANM
BHED SC NAGAUR LALITHAMMA P. ANM
BHERUNDA UPGD MERTA VACANT MN-II
BHERUNDA UPGD MERTA NARPAT SINGH WB
BHERUNDA SC MERTA MADHU RANI ANM
BHIDASARI SC DIDWANA SARITA ANM
BHINCHAWA SC PARBATSAR NANDU DEVI ANM
BHINCHAWA SC DIDWANA ASHA DEVI CHOHAN ANM
BHINYA KALLAN SC PARBATSAR VACANT ANM
BHOJAS SC NAGAUR MANJU SHARMA ANM
BHOMASAR SC NAGAUR VIMLA KUMARI ANM
BHUNDEL SC NAGAUR ANAMMA K.A. ANM
BHUNI SC PARBATSAR MANESH ANM
BHURIYASANI SC MERTA VACANT ANM
BIDIYAD SC PARBATSAR SAROJ KUMARI ANM
BIJAPURA SC PARBATSAR PRITI BALA ANM
BIJATHAL SC MERTA VIMLA P.V. ANM
BIKHARNIYA KALLAN SC MERTA KAMLA DEVI JOSHI ANM
BILLU PHC PARBATSAR CHENA RAM MN-II
BILLU PHC PARBATSAR VACANT MN-II
BILLU PHC PARBATSAR VACANT LHV
BILLU PHC PARBATSAR LILLY KUTTY Y. ANM
BILLU PHC PARBATSAR SHRAWAN SINGH RATHOR LT

- 280 -
BILLU PHC PARBATSAR VACANT WB CONT.
BILLU PHC PARBATSAR VACANT SW CONT.
BINJARI SC PARBATSAR VACANT ANM
BINTHWALIYA SC PARBATSAR HANSRAJ ANM
BIRLOKA UPGD NAGAUR MOOLA RAM MN-II
BIRLOKA UPGD NAGAUR VACANT PTWB
BIRLOKA SC NAGAUR NANI DAMOR ANM
BITHUDA SC DIDWANA RENUKA PANDYA ANM
BOONRAVATA SC NAGAUR SHILA C.J. ANM
BORAWAR PHC PARBATSAR VACANT MN-II
BORAWAR PHC PARBATSAR VACANT MN-II
BORAWAR PHC PARBATSAR VACANT SN
BORAWAR PHC PARBATSAR PONAMMA B LHV
BORAWAR PHC PARBATSAR JYOTI M ANM
BORAWAR PHC PARBATSAR JIVAN RAM WB
BORAWAR PHC PARBATSAR VACANT WB
BORAWAR PHC PARBATSAR VACANT WB
BORAWAR PHC PARBATSAR JAGDISH PARSAD SW
BORAWAR PHC PARBATSAR GHANSHYAM LT
BORAWAR CHC PARBATSAR AHMAD AALI MN-I
BORAWAR CHC PARBATSAR HANUMAN RAM MN-II
BORAWAR CHC PARBATSAR VACANT MN-II
BORAWAR CHC PARBATSAR VACANT MN-II
BORAWAR CHC PARBATSAR VACANT MN-II
BORAWAR CHC PARBATSAR SITA RAM ARG
BORAWAR CHC PARBATSAR VACANT PHARMASIST
BORAWAR CHC PARBATSAR MOHAN LAL UDC
BORAWAR CHC PARBATSAR MAHAVIR PARSAD LDC
BORAWAR CHC PARBATSAR KISTUR RAM WB
BORAWAR CHC PARBATSAR MAL KANWAR WB
BORAWAR CHC PARBATSAR VACANT WB
BORAWAR CHC PARBATSAR VACANT WB
BORAWAR CHC PARBATSAR VACANT WB
BORAWAR CHC PARBATSAR VACANT WB
BORWA SC NAGAUR SORINA JONSON ANM
BOSERI HQ NAGAUR HEERA RAM REGAR MPW

- 281 -
BOSERI SC NAGAUR SUSHILA ANM
BUDHI SC NAGAUR NIRMLA B. ANM
BUDSU PHC PARBATSAR PRAKASH CHAND SAIN MN-II
BUDSU PHC PARBATSAR SURANDRA SHINGH MN-II
BUDSU PHC PARBATSAR FILOMINA JOSEPH LHV
BUDSU PHC PARBATSAR KANA RAM LT
BUDSU PHC PARBATSAR PUSHPA CHOUDHARY ANM
BUDSU PHC PARBATSAR KAILASH CHAND WB
BUGARDA SC NAGAUR VIMLA DEVI ANM
BUKARAMSOTA SC NAGAUR MANI DEVI ANM
BURDI SC NAGAUR SANTOSH KUMARI ANM
BUTATI SC MERTA MUNNI KUMARI ANM
CHAJOLI SC NAGAUR GEETAMANI N. ANM
CHAMPA KHEDI AP MERTA VACANT MN-II
CHAMPA KHEDI AP MERTA RAMAVATAR LAKHARA WB
CHAMPA KHEDI AP MERTA VACANT SW
CHAMPA KHEDI SC MERTA VACANT ANM
CHANDAROON SC MERTA VACANT ANM
CHANDI SC PARBATSAR VACANT ANM
CHANDRAI SC DIDWANA PRAMILA KUMARI ANM
CHAPARI CHHOTI/ KHURD SC DIDWANA SHARMILA ANM
CHARNAWAS(JHILIYA) SC PARBATSAR KRISHNA KUMARI MEENA ANM
CHATRA MAJHARA SC NAGAUR SUMITA MEENA ANM
CHAU SC NAGAUR KUSHUM SEKHAWAT ANM
CHAVANDIYA PHC NAGAUR MOHAN RAM UTTAM MN-II
CHAVANDIYA PHC NAGAUR BHAKAR RAM MN-II
CHAVANDIYA PHC NAGAUR KUNJUMOL M.C. LHV
CHAVANDIYA PHC NAGAUR DEVENDRA SINGH GAUR LT
CHAVANDIYA PHC NAGAUR VACANT ANM
CHAVANDIYA PHC NAGAUR GOPAL SINGH WB
CHAVANDIYA SC PARBATSAR VACANT MPW
CHAVANDIYA SC PARBATSAR VACANT PTH
CHAWANDIYA SC PARBATSAR LITISIYA ANM
CHAWANDIYA SC PARBATSAR RADHA MOHAN SHARMA ANM
CHAWANDIYA SC MERTA RAJESH KUMARI SHARMA ANM
CHENAR SC NAGAUR SANTOSH JOSHI ANM

- 282 -
CHHAPADA SC NAGAUR PONAMMA L ANM
CHHAPARA SC DIDWANA SARASWATI ANM
CHHAPARI SC PARBATSAR SHILA DEVI ANM
CHHAPARI KALLAN SC DIDWANA RAJ BALA ANM
CHHAPRI KHURD SC MERTA MANJU BALA SHARMA ANM
CHHAWATA KALAN SC NAGAUR DEVYANI ANM
CHHILA SC NAGAUR KAMLESH MITTAL ANM
CHHOTI KHATU CHC DIDWANA VACANT MN-I
CHHOTI KHATU CHC DIDWANA BHARAT LAL MALI MN-II
CHHOTI KHATU CHC DIDWANA RAM GOPAL SONI MN-II
CHHOTI KHATU CHC DIDWANA BANNA RAM NAWAL MN-II
CHHOTI KHATU CHC DIDWANA VACANT SN
CHHOTI KHATU CHC DIDWANA VACANT SN
CHHOTI KHATU CHC DIDWANA JAY CHAND UDC
CHHOTI KHATU CHC DIDWANA ANIL KUMAR LT
CHHOTI KHATU CHC DIDWANA VACANT LT
CHHOTI KHATU CHC DIDWANA PRABHU RAM DEG ARG
CHHOTI KHATU CHC DIDWANA NEMI CHAND WB
CHHOTI KHATU CHC DIDWANA RAJESH SAXENA WB
CHHOTI KHATU CHC DIDWANA NATHU RAM SW
CHHOTI KHATU CHC DIDWANA OMNA M K LHV
CHINDALIYA UPGD PARBATSAR VACANT MN-II
CHINDALIYA UPGD PARBATSAR VACANT PTWB
CHINDALIYA SC PARBATSAR VINOD KUMARI ANM
CHITAI SC PARBATSAR BEENA WILIOM ANM
CHITAWA AP PARBATSAR MADAN GOPAL SONI MN-I
CHITAWA AP PARBATSAR BHANWAR LAL WB
CHITAWA AP PARBATSAR LAL CHAND SW
CHITAWA SC PARBATSAR ANITA ANM
CHOLIYAS SC MERTA SANGITA ANM
CHOLU KHAN HQ DIDWANA ASHA RAM BHAKAL MPW
CHOLU KHAN SC DIDWANA PARVEEN HANIFI ANM
CHOUSLA SC PARBATSAR LEELA DEVI ANM
CHUGANI SC DIDWANA MINI MOL ANM
CHUI SC MERTA CHANDRA KANTA ANM
CHUNDIYA SC MERTA THRESHYAMMA P.K. ANM

- 283 -
CHUNDIYA SC MERTA VACANT PTH
CHUNTISARA SC NAGAUR MADHU PUROHIT ANM
CHUWA SC MERTA PERMA DEVI ANM
CMHO OFFICE HQ NAGAUR SITARAM MECHENIC
CMHO OFFICE HQ NAGAUR ABDUL RAUF FIELD WORKER
CMHO OFFICE HQ NAGAUR MANOJ KUMAR FIELD WORKER
CMHO OFFICE HQ NAGAUR SUNDAR LAL FIELD WORKER
CMHO OFFICE HQ NAGAUR DANRAJTAJI FIELD WORKER
CMHO OFFICE HQ NAGAUR GOVIND RAM LAKHARA CLEANER
CMHO OFFICE HQ NAGAUR SHASHI KANT JAWA CLEANER
DABADIYA SC PARBATSAR VACANT ANM
DABARI SC DIDWANA VIJAY LAXMI ANM
DABDA UPGD DIDWANA VACANT MN-II
DABDA HQ DIDWANA RAM SINGH RATHOD MPW
DABOLI MITHI SC MERTA VACANT ANM
DAHROO SC NAGAUR ANITA DUDI ANM
DAKIPURA SC DIDWANA VACANT ANM
DAMOI KHURD SC PARBATSAR URMILA ANM
DANGAWAS PHC MERTA ABHISHEK MN-II
DANGAWAS PHC MERTA VACANT MN-II
DANGAWAS PHC MERTA RAM NIWAS LT
DANGAWAS PHC MERTA ANJNA PRAVEEN ANM
DANGAWAS PHC MERTA KRISHN KUMAR WB
DANGAWAS PHC MERTA VACANT WB
DANGAWAS PHC MERTA VACANT SW
DANGAWAS PHC MERTA VACANT LHV
DASANA KHURD SC DIDWANA USHA DEVI ANM
DASAWAS SC MERTA GRACY KUTTY CD ANM
DATINA SC NAGAUR VACANT ANM
DATTANI SC MERTA SUMITRA ANM
DAULATPURA SC DIDWANA MINI VERGIS ANM
DAUSAR SC DIDWANA BULLI BAI ANM
DAYALPURA PHC DIDWANA MANROOPA RAM MN-II
DAYALPURA PHC DIDWANA LASHMAN RAM MN-II
DAYALPURA PHC DIDWANA SANGITA VERMA ANM
DAYALPURA PHC DIDWANA VACANT LT

- 284 -
DAYALPURA PHC DIDWANA KALURAM WB
DAYALPURA PHC DIDWANA VACANT WB
DAYALPURA PHC DIDWANA VACANT SW
DAYALPURA PHC DIDWANA LEESI P U LHV
DEENDARPURA SC DIDWANA SANANDANI K. ANM
DEEP PURA SC PARBATSAR SUJA KURION ANM
DEEP PURA SC PARBATSAR VACANT PTH
DEGANA HQ MERTA AMIT UPMAN LT
DEGANA CHC MERTA VACANT MN-I
DEGANA CHC MERTA MAHINDRA PAL SINGH MN-II
DEGANA CHC MERTA RAM SWROOP KASNWA MN-II
DEGANA CHC MERTA KHEM SINGH RATHORE MN-II
DEGANA CHC MERTA VACANT MN-II
DEGANA CHC MERTA NENI DEVI MN-II
DEGANA CHC MERTA RAM NIWAS JR.ACCTT.
DEGANA CHC MERTA CHUNNI LAL UDC
DEGANA CHC MERTA ZIYA URRAHAMAN LDC
DEGANA CHC MERTA JHUMAR RAM LT
DEGANA CHC MERTA LAXMI NARAYAN DUDI ARG
DEGANA CHC MERTA SUNITA RAWAT ANM
DEGANA CHC MERTA PREM SINGH WB
DEGANA CHC MERTA PRATHVI SINGH WB
DEGANA CHC MERTA BHANWROO RAM WB
DEGANA CHC MERTA SHYAM LAL SW
DEGANA CHC MERTA SHAMSAR KHAN DRIVER
DEGANA RFWC MERTA VACANT BHS M
DEGANA RFWC MERTA VACANT BHS F
DEGANA RFWC MERTA VACANT COMPUTER
DEGANA RFWC MERTA VACANT UDC
DEGANA RFWC MERTA BHANWARI CHODHARY ANM
DEGANA RFWC MERTA VACANT DRIVER
DEGANA CHC MERTA VACANT OPTH.ASSTT.
DEGANA CHC MERTA VACANT LHV
DEGANA GAON SC MERTA GHANI BAI ANM
DEH HQ NAGAUR TULSI RAM LT
DEH BPHC NAGAUR PREMRAJ NIRMAL MN-II

- 285 -
DEH BPHC NAGAUR VACANT MN-II
DEH BPHC NAGAUR VACANT JR.ACCTT.
DEH BPHC NAGAUR PARVATI MATHUR ANM
DEH BPHC NAGAUR VACANT DRIVER
DEH BPHC NAGAUR TEJA RAM WB
DEH BPHC NAGAUR OM SINGH BHATI WB
DEH BPHC NAGAUR NENU RAM SW
DEH RFWC NAGAUR VACANT BHS M
DEH RFWC NAGAUR ELSAMMA K.C. BHS F
DEH RFWC NAGAUR VACANT COMPUTER
DEH RFWC NAGAUR RAJENDRA SINGH JODHA UDC
DEH RFWC NAGAUR ANSHI K.C. ANM
DEH BPHC NAGAUR VACANT LHV
DEHRWA SC NAGAUR LEELA MEENA ANM
DERWA HQ NAGAUR ABDUL AZIZ MPW
DESHWAL SC MERTA TARA CHOUDHARY ANM
DEU SC NAGAUR ASHA BANSAL ANM
DEVALA MADHA SC MERTA MANJU BHAMBHI ANM
DEVALI KALLAN HQ PARBATSAR MALU RAM KUMHAR MPW
DEVARI SC PARBATSAR MANOJ ANM
DEVARI SC PARBATSAR VACANT MPW
DEVARI SC PARBATSAR VACANT PTH
DEVLI PHC PARBATSAR LILAMMA SEBSTIAN LHV
DEVLI KALAN PHC PARBATSAR HANUMAN SINGH MN-II
DEVLI KALAN PHC PARBATSAR HANUMAN SINGH MN-II
DEVLI KALAN PHC PARBATSAR VACANT LT
DEVLI KALAN PHC PARBATSAR VACANT ANM
DEVLI KALAN PHC PARBATSAR VACANT WB
DEVLI KALAN PHC PARBATSAR VACANT WB
DEVLI KALAN PHC PARBATSAR VACANT SW
DHADHARIYAKALLAN SC MERTA SHEELA KANWAR ANM
DHADHASANI SC MERTA MINAXI GOSWAMI ANM
DHADHOTA UPGD PARBATSAR VACANT MN-II
DHADHOTA SC PARBATSAR KAMLA BHATI ANM
DHADHWARA SC MERTA ASHA VERMA ANM
DHANANWA SC PARBATSAR SANTOSH ANM

- 286 -
DHANAPA PHC MERTA KRIPA RAM MN-II
DHANAPA PHC MERTA VACANT LHV
DHANAPA PHC MERTA VACANT ANM
DHANAPA PHC MERTA VACANT MPW
DHANAPA PHC MERTA VACANT LT
DHANAPA PHC MERTA VACANT WB
DHANAPA PHC MERTA VACANT WB
DHANAPA PHC MERTA VACANT PTS
DHANDHLAS SC MERTA PUSHPA JOSHI ANM
DHANERIYA SC MERTA SHANTI CHODHARY ANM
DHANI PURA SC MERTA MANJU GARWAL ANM
DHANKOLI PHC DIDWANA POKAR MAL MN-II
DHANKOLI PHC DIDWANA VACANT MN-II
DHANKOLI PHC DIDWANA MAHAVEER PRASAD LT
DHANKOLI PHC DIDWANA SAROJ ANM
DHANKOLI PHC DIDWANA KARAN SINGH WB
DHANKOLI PHC DIDWANA BABULAL SW
DHANKOLI PHC DIDWANA SARAMMA THOMAS LHV
DHARNA SC NAGAUR KANTA BAI ANM
DHARNAWAS SC NAGAUR VACANT ANM
DHAWA SC MERTA MALA MISHARA ANM
DHEHARI SC NAGAUR BHANWARI KUMARI ANM
DHIGAL SC DIDWANA VIMLA JAT ANM
DHINGSARI SC DIDWANA SARITA KUMARI ANM
DHOLIYA SC DIDWANA SHAKUNTLA ANM
DHUDILA SC DIDWANA ASHA ANM
DHYAWA UPGD DIDWANA VACANT MN-II
DHYAWA UPGD DIDWANA VACANT PTWB
DHYAWA SC DIDWANA RAJVINDER KOUR ANM
DIDIYA KALLAN SC NAGAUR ANURADHA ANM
DIDWANA CITY DISP DIDWANA DINESH SHARMA MN-II
DIDWANA CITY DISP DIDWANA VACANT MN-II
DIDWANA CITY DISP DIDWANA MUKESH KUMARI SN
DIDWANA CITY DISP DIDWANA MULARAM WB
DIDWANA CITY DISP DIDWANA NATHU RAM SW
DIDWANA MCWC DIDWANA URMILA SHARMA LHV

- 287 -
DIDWANA MCWC DIDWANA JEEVAN SINGH WB
DIDWANA HOSP DIDWANA VACANT NS-II
DIDWANA HOSP DIDWANA SOHAN RAMRADI MN-I
DIDWANA HOSP DIDWANA DURGA LAL MN-I
DIDWANA HOSP DIDWANA VACANT MN-I
DIDWANA HOSP DIDWANA VACANT MN-I
DIDWANA HOSP DIDWANA VACANT MN-I
DIDWANA HOSP DIDWANA VACANT MN-I
DIDWANA HOSP DIDWANA VACANT MN-I
DIDWANA HOSP DIDWANA VACANT SISTER
DIDWANA HOSP DIDWANA VACANT SISTER
DIDWANA HOSP DIDWANA VACANT SISTER
DIDWANA HOSP DIDWANA MAHINDRA KUMAR MN-II
DIDWANA HOSP DIDWANA MAHAVEER PRASAD MN-II
DIDWANA HOSP DIDWANA VACANT MN-II
DIDWANA HOSP DIDWANA ROOP NARAYAN SN
DIDWANA HOSP DIDWANA KULDEEP SINGH SN
DIDWANA HOSP DIDWANA ATIKURRAHAMAN SN
DIDWANA HOSP DIDWANA GANESHA RAM SN
DIDWANA HOSP DIDWANA PUSHPA SHARMA SN
DIDWANA HOSP DIDWANA SARSMMA V.K. SN
DIDWANA HOSP DIDWANA RAJENDRA KUMAR TAK SN
DIDWANA HOSP DIDWANA SANTI DEVI SN
DIDWANA HOSP DIDWANA UMA RAM CARE TAKER
DIDWANA HOSP DIDWANA UGMA RAM JR.ACCTT.
DIDWANA HOSP DIDWANA LACHHA RAM BHATI UDC
DIDWANA HOSP DIDWANA RAM NIVAS MALI UDC
DIDWANA HOSP DIDWANA HANUMAN RAM LDC
DIDWANA HOSP DIDWANA KALASH CHANDER LDC
DIDWANA HOSP DIDWANA OM NARAYAN LDC
DIDWANA HOSP DIDWANA MOR MUKUT SINGH LDC
DIDWANA HOSP DIDWANA MALU RAM OA
DIDWANA HOSP DIDWANA SUMER SINGH RG
DIDWANA HOSP DIDWANA KELASH DEVI ARG
DIDWANA HOSP DIDWANA BAL KISHAN SLT
DIDWANA HOSP DIDWANA ANSI CHAKO ANM

- 288 -
DIDWANA HOSP DIDWANA SUDHA DEVI ANM
DIDWANA HOSP DIDWANA PREM RATAN DRIVER
DIDWANA HOSP DIDWANA BABULAL DHOBI
DIDWANA HOSP DIDWANA ALAM SHER KHAN WB
DIDWANA HOSP DIDWANA NEMI CHAND WB
DIDWANA HOSP DIDWANA DHAN RAJ WB
DIDWANA HOSP DIDWANA SURJA RAM WB
DIDWANA HOSP DIDWANA MANGU RAM WB
DIDWANA HOSP DIDWANA KESHARA RAM WB
DIDWANA HOSP DIDWANA MANGI LAL WB
DIDWANA HOSP DIDWANA SALEEMA KHAN WB
DIDWANA HOSP DIDWANA RATAN LAL WB
DIDWANA HOSP DIDWANA IMRAN KHAN WB
DIDWANA HOSP DIDWANA MOHINI DEVI WB
DIDWANA HOSP DIDWANA PUNAM CHAND PURI WB
DIDWANA HOSP DIDWANA RAMESHWER LAL MALI WB
DIDWANA HOSP DIDWANA SOHANLAL' WB
DIDWANA HOSP DIDWANA BAJARANGLAL WB
DIDWANA HOSP DIDWANA OM PRAKASH SW
DIDWANA HOSP DIDWANA JAGDISH SW
DIDWANA HOSP DIDWANA SAVANTA RAM SW
DIDWANA HOSP DIDWANA CHENA RAM SW
DIDWANA HOSP DIDWANA ARJUN RAM SW
DIDWANA HOSP DIDWANA BABU LAL SW
DIDWANA HOSP DIDWANA GEETA DEVI SW
DIDWANA HOSP DIDWANA VACANT SW
DIDWANA HOSP DIDWANA VACANT SW
DIDWANA DY DIDWANA DEWA RAM JR.ACCTT.
DIDWANA DY DIDWANA BHANWAR LAL MALI UDC
DIDWANA DY DIDWANA RAMESH NARAYAN DWIWEDI UDC
DIDWANA DY DIDWANA SATYA PRAKASH SHRMA LDC
DIDWANA DY DIDWANA NARAYAN RAM LDC
DIDWANA DY DIDWANA MANOJ LUMAR LDC
DIDWANA DY DIDWANA NAWAB KHAN DRIVER
DIDWANA DY DIDWANA SHRWAN RAM CLASS-IV
DIDWANA DY DIDWANA CHETAN RAM CLASS-IV

- 289 -
DIDWANA DY DIDWANA POONAM CHAND CLASS-IV
DIDWANA HOSP DIDWANA ANSI K C LHV
DIDWANA HOSP DIDWANA URMILA SHARMA LHV
DIDWANA HOSP DIDWANA VACANT LHV
DIKAVA SC DIDWANA MANOHARI ANM
DIKAVA SC DIDWANA VACANT MPW
DIKAVA SC DIDWANA VACANT PTH
DILDHANI SC PARBATSAR VACANT ANM
DIYAWADI SC NAGAUR ASHOKA K.S. ANM
DLO LEPROSY NAGAUR VACANT SR.NMS
DLO LEPROSY NAGAUR RAJUDAN RATNU SLT
DLO LEPROSY NAGAUR GIRDHARI LAL PAREEK NMS
DLO LEPROSY NAGAUR RAMNIVAS UDC
DLO LEPROSY NAGAUR HARISH CHANDRA JATVA NMA
DLO LEPROSY NAGAUR MADAN LAL DAVE NMA
DLO LEPROSY NAGAUR MANDANMOHAN SINGH NMA
DLO LEPROSY NAGAUR VACANT NMA
DLO LEPROSY NAGAUR VACANT NMA
DLO LEPROSY NAGAUR VACANT NMA
DLO LEPROSY NAGAUR CHENA RAM DRIVER
DLO LEPROSY NAGAUR POONAM CHAND CLASS-IV
DLO LEPROSY NAGAUR VIMLA SW
DOBADI KALLAN SC PARBATSAR SHERLI VARGIS ANM
DODIYANA SC MERTA RAJO DEVI ANM
DODU SC NAGAUR GEETA ANM
DOLPURA SC PARBATSAR CHANDRA KANTA NAGRA ANM
DOTINA SC NAGAUR SANTOSH CHOUDHARY ANM
DOTOLAI SC MERTA ANJU GUPTA ANM
DUDOLI SC DIDWANA VEENA DEVID ANM
DUGASTAU SC NAGAUR RAJ SHREE ANM
DUGOLI PHC NAGAUR RAM CHANDRA MN-II
DUGOLI PHC NAGAUR RAM SHINGH MN-II
DUGOLI PHC NAGAUR GAZADHAR DHOJAK LT
DUGOLI PHC NAGAUR VACANT ANM
DUGOLI PHC NAGAUR VACANT WB DW
DUGOLI PHC NAGAUR VACANT SW DW

- 290 -
DUGOLI PHC NAGAUR MONI P JHON LHV
DUJASAR SC NAGAUR SITA RANI ANM
DUKIYO KI DHANI SC MERTA SUSHILA ANM
DUKOSI SC NAGAUR LEELAMANI T.P. ANM
DUZAR SC DIDWANA SAROJ DEVI ANM
EVAD SC NAGAUR VACANT ANM
FALKI SC MERTA HEM LATA ANM
FARDOD UPGD NAGAUR RAMESHWER LAL MN-II
FARDOD UPGD NAGAUR VACANT PTWB
FARDOD SC NAGAUR PREM JAT ANM
FIROD SC NAGAUR MUNNI DEVI ANM
FIROJPURA SC NAGAUR ANURADHA ANM
FIRWASI SC DIDWANA CHHOTI DEVI ANM
FOGADI SC DIDWANA SEEMA ANM
G.B.DAS PHC NAGAUR RAVINDRA KUMAR MN-II
G.B.DAS PHC NAGAUR PRAKASH CHAND SARSWAT LT
G.B.DAS PHC NAGAUR NIRMLA BADIYAWAL ANM
G.B.DAS PHC NAGAUR MANGI LAL WB
G.B.DAS PHC NAGAUR HARDAS RAM WB
G.B.DAS PHC NAGAUR BUDHA RAM SW
G.B.DAS PHC NAGAUR SRI LATA T LHV
GACHHIPURA HQ PARBATSAR BHANWARLAL ACHARYA MI
GACHHIPURA HQ PARBATSAR HANUMAN RAM DARA LT
GACHHIPURA BPHC PARBATSAR MUKESH DUSAD MN-II
GACHHIPURA BPHC PARBATSAR RAMESH CHAND SONI MN-II
GACHHIPURA BPHC PARBATSAR VACANT SI
GACHHIPURA BPHC PARBATSAR VACANT JR.ACCTT.
GACHHIPURA BPHC PARBATSAR VACANT ANM
GACHHIPURA BPHC PARBATSAR BIRMA RAM DRIVER
GACHHIPURA BPHC PARBATSAR RUGHA RAM WB
GACHHIPURA BPHC PARBATSAR JABBAR SINGH WB
GACHHIPURA BPHC PARBATSAR VACANT WB
GACHHIPURA BPHC PARBATSAR MANK CHAND SW
GACHHIPURA BPHC PARBATSAR VACANT LHV
GADARIYA SC NAGAUR MANJU ANGARI ANM
GAGRANA UPGD MERTA ARJUN SINGH MN-II

- 291 -
GAGRANA UPGD MERTA VACANT PTWB
GAGRANA SC MERTA BASHANT KUMARI ANM
GAGUDA SC MERTA RAJ KUMARI ANM
GAGWANA SC NAGAUR BHANWARI CHODHARY ANM
GAJU SC NAGAUR SUDESH ANM
GANGARDA SC MERTA URMILA ANM
GANGWA AP PARBATSAR VACANT MN-II
GANGWA AP PARBATSAR NARPAT SHINGH WB
GANGWA AP PARBATSAR VACANT SW
GANGWA SC PARBATSAR NIRMALA SONI ANM
GANTHILASAR SC NAGAUR LAJVANTI PARIHAR ANM
GANTHIYA SC MERTA SHIV DULARI ANM
GAVARDI PHC MERTA KALURAM MIL MN-II
GAVARDI PHC MERTA MAHAVEER SINGH MN-II
GAVARDI PHC MERTA VACANT LT
GAVARDI PHC MERTA NEETA RAJPOOT ANM
GAVARDI PHC MERTA VACANT WB DW
GAVARDI PHC MERTA VACANT SW DW
GAVARDI PHC MERTA RAJESH KUMARI LHV
GAWADI SC DIDWANA SARITA ANM
GAWALU SC NAGAUR MANJU RATHOD ANM
GEDHA KALLAN SC PARBATSAR SOSAMMA A.M. ANM
GELASAR SC PARBATSAR SARAMMA C.M. ANM
GELOLI SC NAGAUR ANITA SHAMRA ANM
GEMLIYAWAS SC MERTA ANITA HARSHLATA ANM
GENANA SC DIDWANA UMA PURI ANM
GHATWA PHC PARBATSAR CHANDRA RAM MN-II
GHATWA PHC PARBATSAR GHANSHYAM SINGH UDC
GHATWA PHC PARBATSAR BAJARAG LAL CHODHARY LDC
GHATWA PHC PARBATSAR SATYA NARAYAN YADAV LT
GHATWA PHC PARBATSAR MUNNI BHANUKA ANM
GHATWA PHC PARBATSAR MOHAN LAL WB
GHATWA PHC PARBATSAR VACANT WB
GHATWA PHC PARBATSAR VACANT LHV
GINGALIYA UPGD PARBATSAR VACANT MN-II
GINGALIYA SC PARBATSAR MERRY P.M. ANM

- 292 -
GODHAN SC NAGAUR KOSHLYA SONI ANM
GOGANADA SC NAGAUR VACANT ANM
GOGANADA SC NAGAUR VACANT MPW
GOGANADA SC NAGAUR VACANT PTH
GOGELAO SC NAGAUR LALITA DAVE ANM
GOGOR SC PARBATSAR SAROJ ANM
GORAU SC NAGAUR PONAMMA L ANM
GOREDI CHACHA SC MERTA NEELAM ARORA ANM
GORERA SC NAGAUR VACANT ANM
GOTAN CHC MERTA VACANT MN-I
GOTAN CHC MERTA DEVA RAM MN-II
GOTAN CHC MERTA VACANT MN-II
GOTAN CHC MERTA VACANT MN-II
GOTAN CHC MERTA VACANT MN-II
GOTAN CHC MERTA VACANT MN-II
GOTAN CHC MERTA VACANT MN-II
GOTAN PHC MERTA PURA RAM MN-II
GOTAN PHC MERTA VACANT LHV
GOTAN PHC MERTA SITA RAM MEENA LT
GOTAN PHC MERTA DEEPA SINGH ANM
GOTAN PHC MERTA SARASWATI WB
GOTAN PHC MERTA JAGDISH SW
GOTHADA SC NAGAUR SOHANI ANM
GOTHADI SC PARBATSAR MANDEEP KAUR ANM
GOVAKALLAN SC NAGAUR SAVITA KHATRI ANM
GOVINDI SC PARBATSAR SANTOSH ANM
GUDHA JAGMALOT SC MERTA NEERULATA ANM
GUDHA SALT HQ PARBATSAR HUKMA RAM MPW
GUDHA SALT PHC PARBATSAR SARDAR KHAN MN-II
GUDHA SALT PHC PARBATSAR VACANT MN-II
GUDHA SALT PHC PARBATSAR SHRAWAN LAL BALAI LT
GUDHA SALT PHC PARBATSAR RINKU ANM
GUDHA SALT PHC PARBATSAR MAHAVEER PRASAD WB
GUDHA SALT PHC PARBATSAR VACANT LHV
GUGADWAR SC PARBATSAR SUMITRA ANM
GUGARIYALI SC NAGAUR SUDHA DEVI T. ANM

- 293 -
GULAR UPGD PARBATSAR RAJENDRA GOUR MN-II
GULAR SC PARBATSAR MARIYA BUNDELA ANM
GUNSALI/KIRODA SC MERTA SOHANI DEVI ANM
HABCHAR SC MERTA DEEPIKA PANDYA ANM
HARNAWA UPGD PARBATSAR SATYAVIR SINGH MN-II
HARNAWA UPGD PARBATSAR VACANT PTWB
HARNIYA KI DHANI SC MERTA SAROJ ANM
HARSOLAW PHC MERTA KARAN SINGH PRAJAPAT MN-II
HARSOLAW PHC MERTA PAPURAM WB
HARSOLAW PHC MERTA BHANWAR LAL SW
HARSOLAW PHC MERTA VACANT LHV
HARSOR PHC MERTA NARAYAN DRIVER
HARSOR PHC MERTA HARISH CHANDRA MN-II
HARSOR PHC MERTA THRESIYAMMA P.J. LHV
HARSOR PHC MERTA SURENDRA CHODHARY LT
HARSOR PHC MERTA VACANT ANM
HARSOR PHC MERTA JAG RAM SINGH WB
HARSOR PHC MERTA VACANT WB
HARSOR PHC MERTA RATAN LAL SW
HILODI HQ NAGAUR YASHPAL SHARMA MPW
HILORI SC NAGAUR GAYATRI RATHOR ANM
HIRANI SC PARBATSAR SARAMMA THOMAS ANM
HQ HQ NAGAUR MAGH RAJ MATHUR AMO
HQ HQ NAGAUR SHANKAR SINGH AMO
HQ HQ NAGAUR GIRADHARI LAL MI
HQ HQ MERTA VACANT MI
HQ HQ MERTA VACANT MI
HQ HQ DIDWANA BHANWAR SINGH RATHOR MI
HQ HQ VACANT SMPW
HQ HQ LUNDAN SMPW
HQ HQ DEVA RAM SMPW
HQ HQ MANGLA RAM SMPW
HQ HQ BHANWAR LAL SAD SMPW
HQ HQ OM PRAKASH GOD SMPW
HQ HQ VACANT SMPW
HQ HQ VACANT SMPW

- 294 -
HQ HQ VACANT SMPW
HQ HQ VACANT SMPW
HQ HQ VACANT SMPW
HQ HQ VACANT SMPW
HQ HQ VACANT SMPW
HQ HQ VACANT SMPW
HQ HQ VACANT SMPW
HQ HQ NAGAUR JEEVAN RAM MPW
HQ HQ NAGAUR ARJUN RAM MPW
HQ HQ NAGAUR NARESH KUMAR MPW
HQ HQ NAGAUR MALLA RAM MPW
HQ HQ NAGAUR RUGH NATH BEDA MPW
HQ HQ NAGAUR PURKHA RAM MPW
HQ HQ NAGAUR HANUMAN GANDHI MPW
HQ HQ NAGAUR NATHU RAM MPW
HQ HQ NAGAUR SOHAN LAL MPW
HQ HQ NAGAUR BALDEO RAM MPW
HQ HQ NAGAUR RAM NIWAS MPW
HQ HQ PARBATSAR SHYAM LAL VAISHNAV MPW
HQ HQ MERTA SHIV NARAYAN MPW
HQ HQ PARBATSAR LALA RAM MEENA MPW
HQ HQ PARBATSAR ISMAIL KHAN MPW
HQ HQ DIDWANA ASHA RAM SWAMI MPW
HQ HQ DIDWANA BEGA RAM PRAJAPAT MPW
HQ HQ DIDWANA HARI RAM JAT MPW
HQ HQ DIDWANA BHINYA RAM MPW
HQ HQ DIDWANA RAM NARAYAN MPW
HQ HQ DIDWANA MOHD. SALIM KHAN MPW
HQ HQ DIDWANA SANTOSH KUMAR VERMA MPW
HQ HQ MERTA MOHAN LAL MPW
HQ HQ MERTA JAGDISH PRASAD MPW
HQ HQ MERTA GOVIND RAM SHARMA MPW
HQ HQ MERTA MANGU SINGH MPW
HQ HQ MERTA BHAGIRATH DABOR MPW
HQ HQ MERTA SHIVPAL SINGH MPW
HQ HQ NAGAUR KHINWSINGH MPW

- 295 -
HUDAS SC DIDWANA SUMAN KUMARI ANM
HUDIL SC PARBATSAR VIMLA KOLAYA ANM
HUDIL PHC PARBATSAR GANPAT RAM MN-II
HUDIL PHC PARBATSAR VACANT MN-II
HUDIL PHC PARBATSAR VACANT LHV
HUDIL PHC PARBATSAR VACANT ANM
HUDIL PHC PARBATSAR VACANT LT
HUDIYA SC PARBATSAR VACANT ANM
HUDIYA SC PARBATSAR VACANT MPW
HUDIYA SC PARBATSAR VACANT PTH
HULDHANI SC PARBATSAR LALITMMA B. ANM
HUSAINPURA SC DIDWANA SITA DEVI ANM
IDWA PHC MERTA RAMAVTAR SINGH MN-II
IDWA PHC MERTA RANVIR SINGH MN-II
IDWA PHC MERTA VACANT SN
IDWA PHC MERTA VACANT LT
IDWA PHC MERTA VACANT ANM
IDWA PHC MERTA CHANDRAVALI K G LHV
IGYAR SC NAGAUR ANITA SOMRA ANM
INANA SC NAGAUR SHASHI KALA MIRDHA ANM
INDALI SC PARBATSAR LALITA KUMARI ANM
INDAS SC NAGAUR PUSHPA SHAMRA ANM
INDAWAR HQ MERTA RAFIQ AHEMAD MPW
INDAWAR SC MERTA SUSAMMA SEMUAL ANM
INDOKHA SC PARBATSAR SANJU ANM
INDOKHA SC PARBATSAR KRISHNA DEVI ANM
INDOKHALI SC NAGAUR SOBHA INDRAWATI ANM
ISHRNAVADA SC NAGAUR LAKHAVINDER KOUR ANM
ITAWA BAMANIYA SC PARBATSAR ELEYAMMA E.S. ANM
ITAWA LAKHA SC PARBATSAR VACANT ANM
JABDI NAGAR SC PARBATSAR ZARINA JEMS ANM
JADAU SC MERTA DHARMA SINDHI ANM
JAKHALI PHC PARBATSAR VACANT MN-II
JAKHALI PHC PARBATSAR VACANT MN-II
JAKHALI PHC PARBATSAR OSHMA SITI ANM
JAKHALI PHC PARBATSAR RAJESH BOHARA LT

- 296 -
JAKHALI PHC PARBATSAR VACANT WB
JAKHALI PHC PARBATSAR VACANT WB
JAKHALI PHC PARBATSAR SEWA RAM SW
JAKHALI PHC PARBATSAR USHA KUMARI LHV
JAKHANIYA SC NAGAUR PREM KANWAR ANM
JAKHEDA PHC MERTA RAJENDRA SINGH MN-II
JAKHEDA PHC MERTA SOSAMMA K.G. LHV
JAKHEDA PHC MERTA DHAN RAJ UDC
JAKHEDA PHC MERTA SUNIL KUMAR LDC
JAKHEDA PHC MERTA OM SINGH RATHOR LT
JAKHEDA PHC MERTA PHOOLI DEVI ANM
JAKHEDA PHC MERTA PURKHA RAM WB
JAKHEDA PHC MERTA FARUKH WB
JAKHEDA PHC MERTA SOHAN LAL SW
JALNIYASAR SC NAGAUR GRESY K.P. ANM
JALSU KALLAN SC MERTA KAMLA KANWAR ANM
JALSU KHURD SC MERTA MEERA SHARMA ANM
JALSU NANAK SC MERTA ANJU LATA CHOUDHARY ANM
JALWANA SC MERTA VINITA DAS ANM
JANANA SC NAGAUR SHANTA DAMOR ANM
JANJILA AP PARBATSAR MUJAFFAR AHEMAD MN-II
JANJILA AP PARBATSAR SAMANDER SINGH WB
JANJILA AP PARBATSAR VACANT SW
JANJILA SC PARBATSAR MANJU CHOHAN ANM
JARODA GUJRAN SC MERTA SUSHILA ANM
JARODA KALAN SC MERTA KANCHAN ANM
JARODA KHURD SC MERTA CHANDRESHWARI ANM
JASNAGAR PHC MERTA SATYA NARAYAN SHARMA MN-II
JASNAGAR PHC MERTA MAHENDRA SINGH MN-II
JASNAGAR PHC MERTA SUSAMMA K. LHV
JASNAGAR PHC MERTA RAM KUMAR TAILOR UDC
JASNAGAR PHC MERTA DHAMENDRA GOYAL LDC
JASNAGAR PHC MERTA VACANT LT
JASNAGAR PHC MERTA MADHU BALA ANM
JASNAGAR PHC MERTA RAM DEO SINGH WB
JASNAGAR PHC MERTA VACANT WB

- 297 -
JASNAGAR PHC MERTA KISHANA RAM SW
JASNAGAR PHC MERTA DAMODAR LAL VYAS DRIVER
JASWANT GARH BPHC DIDWANA RATNAMMA D LHV
JASWANTAWAD SC MERTA ARDSHEELA ROBART ANM
JASWANTGARH HQ DIDWANA ROHIT ARORA LT
JASWANTGARH BPHC DIDWANA MUKESH KUAMR MN-II
JASWANTGARH BPHC DIDWANA VACANT MN-II
JASWANTGARH BPHC DIDWANA JAGDISH RAMAN VAIDHYA SI
JASWANTGARH BPHC DIDWANA VACANT JR.ACCTT.
JASWANTGARH BPHC DIDWANA SANGEETA KUMARI ANM
JASWANTGARH BPHC DIDWANA MOHAN LAL NAI WB
JASWANTGARH BPHC DIDWANA VACANT WB
JASWANTGARH BPHC DIDWANA JAGDISH SW
JASWANTGARH HQ DIDWANA BEER SINGH MPW
JASWANTGARH RFWC DIDWANA VACANT BHS M
JASWANTGARH RFWC DIDWANA VACANT BHS F
JASWANTGARH RFWC DIDWANA VACANT COMPUTER
JASWANTGARH RFWC DIDWANA RAM CHANDRA UDC
JASWANTGARH RFWC DIDWANA SHAKUNTLA YADAV ANM
JASWANTGARH RFWC DIDWANA NAND SINGH DRIVER
JATAWAS UPGD MERTA VACANT MN-II
JATAWAS UPGD MERTA VACANT PTWB
JATAWAS SC MERTA NANDA GEHLOT ANM
JAVALI SC MERTA NASIM BANO ANM
JAWLA PHC PARBATSAR JAGDISH PRASAD MN-II
JAWLA PHC PARBATSAR SHANKAR LAL MN-II
JAWLA PHC PARBATSAR NASEEM BANO LT
JAWLA PHC PARBATSAR SHANTI MATHUR ANM
JAWLA PHC PARBATSAR SHANTI DEVI WB
JAWLA PHC PARBATSAR CHHITAR MAL WB
JAWLA PHC PARBATSAR NAV RATAN MAL SW
JAWLA PHC PARBATSAR VACANT LHV
JAYAL CHC NAGAUR VANCANT MN-I
JAYAL CHC NAGAUR VACANT MN-I
JAYAL CHC NAGAUR GOKUL SINGH MN-II
JAYAL CHC NAGAUR LAKHA RAM MN-II

- 298 -
JAYAL CHC NAGAUR DURGA RAM MN-II
JAYAL CHC NAGAUR HARJI RAM SN
JAYAL CHC NAGAUR MANOHAR LAL UDC
JAYAL CHC NAGAUR AMRISH MATHUR LT
JAYAL CHC NAGAUR SHIV RAM BEDA RG
JAYAL CHC NAGAUR VACANT WB
JAYAL CHC NAGAUR SUKH RAM WB
JAYAL CHC NAGAUR SHANKAR LAL WB
JAYAL CHC NAGAUR HEMA RAM WB
JAYAL CHC NAGAUR NEMI CHAND WB
JAYAL CHC NAGAUR MANI RAM WB
JAYAL CHC NAGAUR NENI DEVI WB
JAYAL CHC NAGAUR MADAN LAL SW
JAYAL CHC NAGAUR VACANT SW
JAYAL CHC NAGAUR CHATAR SINGH DRIVER
JAYAL HQ NAGAUR RAM NIWASH MPW
JAYAL CHC NAGAUR VACANT LHV
JEENVAR SC PARBATSAR SAROJ KUMARI ANM
JEJASANI SC MERTA KAMLA SHARMA ANM
JESAS SC MERTA SUMAN KUMARI ANM
JEWALIYAWAS SC DIDWANA VACANT ANM
JHADELI PHC NAGAUR KHINYA RAM MN-II
JHADELI PHC NAGAUR VACANT MN-II
JHADELI PHC NAGAUR JASPAL KOUR ANM
JHADELI PHC NAGAUR RAM DAYAL LT
JHADELI PHC NAGAUR SUDA DEVI T LHV
JHADISARA SC NAGAUR LETIAMMA P.P. ANM
JHAGARWAS SC MERTA SUGNA CHOUDHARY ANM
JHALARA SC PARBATSAR CHANDRA KANTA CHHIPA ANM
JHAROD SC DIDWANA ANITA ANM
JHATERA SC NAGAUR PRAMILA M.S. ANM
JHILIYA PHC PARBATSAR BANNARAM NAVAL MN-II
JHILIYA PHC PARBATSAR VACANT MN-II
JHILIYA PHC PARBATSAR BHULA RAM LT
JHILIYA PHC PARBATSAR JESY P.S. ANM
JHILIYA PHC PARBATSAR BABU LAL WB

- 299 -
JHILIYA PHC PARBATSAR VACANT LHV
JHINTIYA SC MERTA SARITA SAHU ANM
JHUJHANDA SC NAGAUR SUMAN LATA ANM
JIJOT SC PARBATSAR MANJU MENA ANM
JOCHINA SC NAGAUR KAMLA DEVI ANM
JODHYASI PHC NAGAUR KESHA RAM MN-II
JODHYASI PHC NAGAUR RADHA MANI LHV
JODHYASI PHC NAGAUR BHOPAL RAM LDC
JODHYASI PHC NAGAUR KALU RAM MALI LT
JODHYASI PHC NAGAUR USHA P. VARGISH ANM
JODHYASI PHC NAGAUR NATHA RAM WB
JODHYASI PHC NAGAUR RAM DEO WB
JODHYASI PHC NAGAUR DAYAWATI SW
JOOSARI SC PARBATSAR USHA KUMARI ANM
JUSARIYA SC PARBATSAR NIRMALA ANM
JYANI SC NAGAUR SALI KUTTY C.P. ANM
KADLU UPGD NAGAUR VACANT MN-II
KADLU SC NAGAUR VACANT ANM
KADVASARO KI DHANI SC MERTA SANTOSH REGAR ANM
KALDI SC NAGAUR MITHILESH MARTIN ANM
KALROO SC MERTA KIRAN CHOUHAN ANM
KALWA UPGD PARBATSAR GHANSHYAM SAIN MN-II
KALWA SC PARBATSAR MARIYAMMA P.C. ANM
KALWANI SC DIDWANA SUMAN CHODHARY ANM
KAMERIYA SC NAGAUR SAROJ DEVI ANM
KANKDAY SC NAGAUR MANJU RATHOR ANM
KANTIYA SC NAGAUR VACANT ANM
KANVARIYAT SC MERTA SHOBHA MAHESHWARI ANM
KANWAL SC MERTA DEZY WILIOM ANM
KANWALAD SC PARBATSAR CHANDA ANM
KANWALISAR SC NAGAUR URMILA AAHUJA ANM
KAPRIYAS SC MERTA SANTOSH VESHNAV ANM
KARKEDI SC PARBATSAR VIMLA ANM
KARNU UPGD NAGAUR SOHANRAM KHOJA MN-II
KARNU UPGD NAGAUR VACANT PTWB
KARNU SC NAGAUR JOLLY KUTTY JOSHAF ANM

- 300 -
KASARI SC NAGAUR MANESH LAMBA ANM
KASNAU PHC NAGAUR RAJIUDDIN MN-II
KASNAU PHC NAGAUR VACANT MN-II
KASNAU PHC NAGAUR VACANT LHV
KASNAU PHC NAGAUR VACANT ANM
KASNAU SC NAGAUR SANJU DEVI ANM
KATHOTI PHC NAGAUR SURESH CHODHARY MN-II
KATHOTI PHC NAGAUR VACANT MN-II
KATHOTI PHC NAGAUR SANTOSH KUMAR LT
KATHOTI PHC NAGAUR SUKH RAJ KOUR ANM
KATHOTI PHC NAGAUR PAPPU SINWAR WB
KATHOTI PHC NAGAUR SHRI RAM SW
KATHOTI PHC NAGAUR GITAMANI N LHV
KATYASANI SC MERTA ASHA PETRIK ANM
KEELA SC MERTA SEEMA KUMARI ANM
KERAP PHC DIDWANA VACANT MN-II
KERAP PHC DIDWANA VACANT MN-II
KERAP PHC DIDWANA PUSHPA KANWAR ANM
KERAP PHC DIDWANA KU. SANTOSH SAHU LT
KERAP PHC DIDWANA JOLLY N.P. LHV
KERAP PHC DIDWANA VACANT WB CONT.
KERAP PHC DIDWANA VACANT SW CONT.
KHABDIYANA SC NAGAUR SAVITRI ANM
KHADKALI SC NAGAUR LEELA MEENA ANM
KHAJAWANA PHC NAGAUR GOVIND RAM MN-II
KHAJAWANA PHC NAGAUR AMAR SINGH MN-II
KHAJAWANA PHC NAGAUR TARA SHARMA ANM
KHAJAWANA PHC NAGAUR SUNIL KHATRI LT
KHAJAWANA PHC NAGAUR SHIV LAL WB
KHAJAWANA PHC NAGAUR SITA RAM WB
KHAJAWANA PHC NAGAUR PREM KUMAR SW
KHAJAWANA PHC NAGAUR VACANT LHV
KHAKHADKI SC PARBATSAR BABLI ANM
KHAKHADKI SC MERTA VACANT ANM
KHAKHOLI SC DIDWANA ACHHAMMA V.E. ANM
KHAMIYAD SC DIDWANA SOBHANA KUMARI ANM

- 301 -
KHANARI SC DIDWANA SUNITA YADAV ANM
KHANPUR SC PARBATSAR MANJU SHARMA ANM
KHANWAR SC NAGAUR SUNITA JANGIR ANM
KHARADIYA SC PARBATSAR SHARMILA ANM
KHARDIYA SC PARBATSAR ASHA ANM
KHARESH SC DIDWANA SQBHITAKUMARI ANM
KHARI SC NAGAUR SELIYAMMA METHUE ANM
KHARI JODHA SC NAGAUR MEENA KUMARI ANM
KHARIYA UPGD PARBATSAR SURENDRA SINGH MN-II
KHARIYA SC DIDWANA SUVIDHA RANI ANM
KHARIYA SC PARBATSAR PANKI DEVI ANM
KHARNAL AP NAGAUR VACANT MN-II
KHARWALIYA SC DIDWANA URMILA ANM
KHATODA SC NAGAUR REKHA BARIYA ANM
KHEDI SHILA SC PARBATSAR ANNPURNA ANM
KHEDULI SC MERTA MEENA KUMARI ANM
KHEN SC NAGAUR AMANDEEP ANM
KHERAT SC NAGAUR KOSHLYA ANM
KHERWA SC MERTA KALAWATI SAIN ANM
KHETAS SC NAGAUR VACANT ANM
KHIDARPURA SC PARBATSAR SUBHITA ANM
KHINVAJ SC DIDWANA ASHA GUPTA ANM
KHINVAJ SC DIDWANA VACANT PTH
KHINWATANA SC MERTA VIMLESH VERMA ANM
KHINWSAR HQ NAGAUR VACANT LT
KHINWSAR BPHC NAGAUR RAMNIWAS MN-II
KHINWSAR BPHC NAGAUR RAMCHANDRA MN-II
KHINWSAR BPHC NAGAUR TALEWAR SINGH SI
KHINWSAR BPHC NAGAUR VACANT JR.ACCTT.
KHINWSAR BPHC NAGAUR SARSWATI ANM
KHINWSAR BPHC NAGAUR CHOUTHA RAM WB
KHINWSAR BPHC NAGAUR PAPU RAM WB
KHINWSAR BPHC NAGAUR VACANT WB
KHINWSAR RFWC NAGAUR VACANT BHS M
KHINWSAR RFWC NAGAUR VACANT BHS F
KHINWSAR RFWC NAGAUR VACANT COMPUTER

- 302 -
KHINWSAR RFWC NAGAUR RAJU GUJRATI LDC
KHINWSAR RFWC NAGAUR VACANT ANM
KHINWSAR RFWC NAGAUR NAND KISHOR SONI DRIVER
KHINWSAR CHC NAGAUR VACANT MN-I
KHINWSAR CHC NAGAUR VACANT MN-II
KHINWSAR CHC NAGAUR VACANT MN-II
KHINWSAR CHC NAGAUR VACANT MN-II
KHINWSAR CHC NAGAUR VACANT MN-II
KHINWSAR CHC NAGAUR VACANT PHARMASIST
KHINWSAR CHC NAGAUR VACANT ARG
KHINWSAR BPHC NAGAUR SUSMMA V S LHV
KHINYALA UPGD NAGAUR TRILOK CHAND MEENA MN-II
KHINYALA UPGD NAGAUR VACANT PTWB
KHINYALA SC NAGAUR MARY KUTTY ANM
KHODWA SC NAGAUR KANTA SONI ANM
KHOJAS UPGD DIDWANA VACANT MN-II
KHOJAS SC DIDWANA GITA ANM
KHOKHAR SC PARBATSAR GEETA PANWAR ANM
KHOKHARI SC DIDWANA RISAL ANM
KHORANDI SC PARBATSAR SAYAR ANM
KHUDI SC DIDWANA ANITA KUMARI' ANM
KHUDI SC DIDWANA VACANT PTH
KHUDI KALLAN PHC MERTA VACANT MN-II
KHUDI KALLAN PHC MERTA VACANT MN-II
KHUDI KALLAN PHC MERTA KHINWRAJ GUJRATI LT
KHUDI KALLAN PHC MERTA VACANT ANM
KHUDI KALLAN PHC MERTA VACANT WB DW
KHUDI KALLAN PHC MERTA VACANT SW DW
KHUDI KALLAN PHC MERTA VACANT LHV
KHUNDALA SC NAGAUR SAVITRI ANM
KHUNKHUNA PHC DIDWANA MANOJ KUMAR MN-II
KHUNKHUNA PHC DIDWANA VACANT MN-II
KHUNKHUNA PHC DIDWANA VACANT ANM
KHUNKHUNA PHC DIDWANA VACANT LT
KHUNKHUNA PHC DIDWANA MATADEEN SINGH WB
KHUNKHUNA PHC DIDWANA NARAYAN RAM WB

- 303 -
KHUNKHUNA PHC DIDWANA VACANT SW
KHUNKHUNA PHC DIDWANA VACANT LHV
KICHAK SC DIDWANA USHA KIRAN SHARMA ANM
KICHAK SC DIDWANA VACANT PTH
KINSARIYA SC PARBATSAR BEBY T.K. ANM
KITALSAR PHC MERTA SYED MAZID AHMAD NAQVI MN-II
KITALSAR PHC MERTA VACANT MN-II
KITALSAR PHC MERTA LATA PUSPAM LHV
KITALSAR PHC MERTA RAM CHANDRA LT
KITALSAR PHC MERTA SAROJ VERMA ANM
KITALSAR PHC MERTA MAGAN LAL WB
KITALSAR PHC MERTA LAXMAN RAM DRIVER
KOD SC MERTA MEENU TIWARI ANM
KOLIYA PHC DIDWANA ASHOK KUMAR SHARMA MN-II
KOLIYA PHC DIDWANA VACANT MN-II
KOLIYA PHC DIDWANA VACANT SN
KOLIYA PHC DIDWANA MOHD. RASHID LT
KOLIYA PHC DIDWANA SAROJ BHARATI ANM
KOLIYA PHC DIDWANA VACANT WB
KOLIYA PHC DIDWANA VACANT SW
KOLIYA PHC DIDWANA VACANT LHV
KUCHAMAN MCWC PARBATSAR ANAMMA K.M. LHV
KUCHAMAN MCWC PARBATSAR ASHA SAIN ANM
KUCHAMAN MCWC PARBATSAR RAJENDRA KUMAWAT WB
KUCHAMAN MCWC PARBATSAR MANNA LAL WB
KUCHAMAN MCWC PARBATSAR PAVAN KUMAR WB
KUCHAMAN CHC PARBATSAR BHANWARA RAM MN-I
KUCHAMAN CHC PARBATSAR MANJU LATA MATHUR MN-I
KUCHAMAN CHC PARBATSAR NARAYAN LAL KASOTIYA MN-II
KUCHAMAN CHC PARBATSAR RADHYE SHYAM KASOTIYA MN-II
KUCHAMAN CHC PARBATSAR SAKEER HUSAIN MN-II
KUCHAMAN CHC PARBATSAR OKAR LAL DAMAMI MN-II
KUCHAMAN CHC PARBATSAR ANJU BHARGAV SN
KUCHAMAN CHC PARBATSAR BHAGAWAN SAHAY KUMAWAT SN
KUCHAMAN CHC PARBATSAR SUBHASH CHAND UDC
KUCHAMAN CHC PARBATSAR NARENDRA SINGH LDC

- 304 -
KUCHAMAN CHC PARBATSAR BHIYARAM KUMAWAT LT
KUCHAMAN CHC PARBATSAR MAHESH PARASAR ARG
KUCHAMAN CHC PARBATSAR VACANT ARG
KUCHAMAN CHC PARBATSAR JOLI CHACO ANM
KUCHAMAN CHC PARBATSAR VACANT WB
KUCHAMAN CHC PARBATSAR KEWAL CHAND WB
KUCHAMAN CHC PARBATSAR BHANWAR LAL WB
KUCHAMAN CHC PARBATSAR BHIMSINGH WB
KUCHAMAN CHC PARBATSAR HARI BHAJAN SW
KUCHAMAN CHC PARBATSAR BALVIR SINGH DRIVER
KUCHAMAN CITY CHC PARBATSAR VACANT LHV
KUCHERA CHC NAGAUR VACANT MN-I
KUCHERA CHC NAGAUR OM PRAKASH LOL MN-II
KUCHERA CHC NAGAUR SURANDRA MIYA MN-II
KUCHERA CHC NAGAUR SHETAN RAM MN-II
KUCHERA CHC NAGAUR PUSHPA DEVI SN
KUCHERA CHC NAGAUR VINOD KUMAR SHARMA SI
KUCHERA CHC NAGAUR BHIKHA RAM UDC
KUCHERA CHC NAGAUR NATHU RAM LT
KUCHERA CHC NAGAUR DIN DAYAL GUPTA RG
KUCHERA CHC NAGAUR IBARAHIM KHAN WB
KUCHERA CHC NAGAUR VIJAY GEHLOT WB
KUCHERA CHC NAGAUR RUGHA NATH WB
KUCHERA CHC NAGAUR NENI DEVI WB
KUCHERA CHC NAGAUR KABBU DEVI WB
KUCHERA CHC NAGAUR LAXMAN RAM SW
KUCHERA CHC NAGAUR SHYAM SUNDER DRIVER
KUCHERA CHC NAGAUR SAVITA SONI LHV
KUCHIPALA SC PARBATSAR CHANDRAKALA TIWARI ANM
KUDALI SC DIDWANA LILAMANI ANM
KUKANWALI HQ PARBATSAR MOHAN LAL MALINDA MI
KUKANWALI HQ PARBATSAR VACANT LT
KUKANWALI BPHC PARBATSAR GOPAL SINGH MN-II
KUKANWALI BPHC PARBATSAR ISHWAR LAL MN-II
KUKANWALI BPHC PARBATSAR VACANT SI
KUKANWALI BPHC PARBATSAR VACANT JR.ACCTT.

- 305 -
KUKANWALI BPHC PARBATSAR MANJU CHAHAR ANM
KUKANWALI BPHC PARBATSAR PREM SINGH DRIVER
KUKANWALI BPHC PARBATSAR NARBADA DEVI WB
KUKANWALI BPHC PARBATSAR LAXMI CHAND WB
KUKANWALI BPHC PARBATSAR VACANT WB
KUKANWALI BPHC PARBATSAR SITA RAM SW
KUKANWALI RFWC PARBATSAR MAMTA SHARMA BHS M
KUKANWALI RFWC PARBATSAR PRASANNA KUMARI BHS F
KUKANWALI RFWC PARBATSAR VACANT COMPUTER
KUKANWALI RFWC PARBATSAR VACANT UDC
KUKANWALI RFWC PARBATSAR KAVITA ANM
KUKANWALI RFWC PARBATSAR DHAGLA RAM DRIVER
KUKANWALI BPHC PARBATSAR VACANT LHV
KUKROD SC PARBATSAR VACANT ANM
KUKROD SC PARBATSAR VACANT PTH
KUMHARI PHC NAGAUR VACANT MN-II
KUMHARI PHC NAGAUR VACANT MN-II
KUMHARI PHC NAGAUR LALIAMMA JORGE ANM
KUMHARI PHC NAGAUR VACANT LT
KUMHARI PHC NAGAUR RAM KISHORE WB
KUMHARI PHC NAGAUR RAM NIWASH WB
KUMHARI PHC NAGAUR SUSHILA SW
KUMHARI PHC NAGAUR VACANT LHV
KUNDRI SC PARBATSAR ROJMERRY DAUD ANM
KUNI SC PARBATSAR MUKESH ANM
KUPDAS SC MERTA NEERU ANM
KURADA SC PARBATSAR JORJINA MARGET ANM
KURCHHI SC NAGAUR SUSHILA DEVI ANM
KURCHHI PHC NAGAUR VACANT MN-II
KURCHHI PHC NAGAUR VACANT MN-II
KURCHHI PHC NAGAUR VACANT LHV
KURCHHI PHC NAGAUR VACANT ANM
KURCHHI PHC NAGAUR VACANT LHV
KURDAYA PHC MERTA RAM NIWAS GORA MN-II
KURDAYA PHC MERTA SUNIL VISHNOI MN-II
KURDAYA PHC MERTA VACANT LT

- 306 -
KURDAYA PHC MERTA INDU BAGHMARE ANM
KURDAYA PHC MERTA MAHAVEER CHAND SHARMA WB
KURDAYA PHC MERTA ELIYAMMA CHANDAWAT LHV
KUSUMBI ALIPUR SC DIDWANA SANTOSH GANDHI ANM
KUSUMBI JAKHALA SC DIDWANA VIDHYA LAXMI ANM
KUTYASANI SC MERTA SUMAN BAI ANM
KYAMSAR SC DIDWANA MUNNI DEVI ANM
KYAMSAR SC DIDWANA VACANT MPW
KYAMSAR SC DIDWANA VACANT PTH
LACHHADI SC DIDWANA SUSHILA ANM
LADARIYA PHC DIDWANA RAM PAL KHORWAL MN-II
LADARIYA PHC DIDWANA VACANT MN-II
LADARIYA PHC DIDWANA VACANT SN
LADARIYA PHC DIDWANA SARAMMA K. ANM
LADARIYA PHC DIDWANA SURENDRA PAREEK LT
LADARIYA PHC DIDWANA RAGUVEER DAN WB
LADARIYA PHC DIDWANA RAKESH SINGH WB
LADARIYA PHC DIDWANA SATYA NARAYAN SW
LADARIYA PHC DIDWANA VACANT LHV
LADNUN EYE DIDWANA RAJ KUMAR SWAMI MN-II
LADNUN EYE DIDWANA VACANT MN-II
LADNUN EYE DIDWANA SUKH DEV SINGH WB
LADNUN EYE DIDWANA VACANT WB
LADNUN EYE DIDWANA MADAN SINGH WB
LADNUN EYE DIDWANA BABULAL SW
LADNUN CHC DIDWANA VACANT MN-I
LADNUN CHC DIDWANA VACANT MN-I
LADNUN CHC DIDWANA VACANT MN-I
LADNUN CHC DIDWANA MOHD. SAFI RANGREJ MN-II
LADNUN CHC DIDWANA SALEEM MOHD. MN-II
LADNUN CHC DIDWANA NARAYAN PRASAD MN-II
LADNUN CHC DIDWANA VACANT MN-II
LADNUN CHC DIDWANA TARA CHAND MN-II
LADNUN CHC DIDWANA BAJARANG SINGH MN-II
LADNUN CHC DIDWANA VACANT MN-II
LADNUN CHC DIDWANA KRISTA KUMARI SN

- 307 -
LADNUN CHC DIDWANA MOLY K.P. SN
LADNUN CHC DIDWANA HARISH CHANDRA VERMA ARG
LADNUN CHC DIDWANA VACANT SLT
LADNUN CHC DIDWANA SAROJ ANM
LADNUN CHC DIDWANA BHANWAR KARVASRA JR.ACCTT.
LADNUN CHC DIDWANA BHANWAR SINGH UDC
LADNUN CHC DIDWANA VACANT WB
LADNUN CHC DIDWANA PRABHU DAS SWAMI WB
LADNUN CHC DIDWANA BHANWAR SINGH WB
LADNUN CHC DIDWANA GOPAL RAM WB
LADNUN CHC DIDWANA VACANT WB
LADNUN CHC DIDWANA RAMLAL WB
LADNUN CHC DIDWANA BANSHILAL WB
LADNUN CHC DIDWANA VACANT WB
LADNUN CHC DIDWANA VACANT WB
LADNUN CHC DIDWANA VACANT WB
LADNUN CHC DIDWANA VACANT WB
LADNUN CHC DIDWANA TULSIRAM WB
LADNUN CHC DIDWANA KANHAIYALAL WB
LADNUN CHC DIDWANA RAJU SW
LADNUN CHC DIDWANA LEELA SW
LADNUN CHC DIDWANA PRAHALAD SW
LADNUN CHC DIDWANA VACANT SISTER
LADNUN CHC DIDWANA VACANT SISTER
LADNUN CHC DIDWANA VIJAY SINGH CHODHARU RG
LADNUN CHC DIDWANA VACANT OPTH.ASSTT.
LADNUN CHC DIDWANA VACANT DT
LADNUN CHC DIDWANA DINESH PRAKASH DRIVER
LADNUN CHC DIDWANA VACANT DHOBI
LADNUN CHC DIDWANA VACANT NS-II
LADNUN CHC DIDWANA VACANT MN-I
LADNUN CHC DIDWANA VACANT MN-I
LADNUN CHC DIDWANA VACANT MN-I
LADNUN CHC DIDWANA VACANT MN-II
LADNUN CHC DIDWANA VACANT MN-II
LADNUN CHC DIDWANA VACANT MN-II

- 308 -
LADNUN CHC DIDWANA VACANT MN-II
LADNUN CHC DIDWANA VACANT MN-II
LADNUN CHC DIDWANA VACANT MN-II
LADNUN CHC DIDWANA VACANT MN-II
LADNUN CHC DIDWANA VACANT MN-II
LADNUN CHC DIDWANA VACANT MN-II
LADNUN CHC DIDWANA VACANT MN-II
LADNUN CHC DIDWANA VACANT MN-II
LADNUN CHC DIDWANA VACANT MN-II
LADNUN CHC DIDWANA VACANT MN-II
LADNUN CHC DIDWANA VACANT MN-II
LADNUN CHC DIDWANA VACANT MN-II
LADNUN CHC DIDWANA VACANT MN-II
LADNUN CHC DIDWANA VACANT MN-II
LADNUN CHC DIDWANA VACANT MN-II
LADNUN CHC DIDWANA VACANT PHARMASIST
LADNUN CHC DIDWANA VACANT LT
LADNUN CHC DIDWANA VACANT LHV
LADOLI SC PARBATSAR VACANT ANM
LADPURA UPGD MERTA MOHAN LAL TAILOR MN-II
LADPURA SC MERTA SUNITA MATHUR ANM
LADPURA SC PARBATSAR VACANT ANM
LADWA SC MERTA KAVITA ANM
LAI SC MERTA JATAN ANM
LALANAKALA SC PARBATSAR VACANT ANM
LALAP SC NAGAUR KRISHNA ANM
LALAS PHC PARBATSAR NARESH KUMAR SUNDA SN
LALAS PHC PARBATSAR HARDEVA RAM MN-II
LALAS PHC PARBATSAR JAGDISH PARSHAD MN-II
LALAS PHC PARBATSAR ANIYAMMA T.J. LHV
LALAS PHC PARBATSAR MAHESH CHAND MEENA LT
LALAS PHC PARBATSAR ANITA JHAJHADIYA ANM
LALAS PHC PARBATSAR OM PRAKASH WB
LALAS PHC PARBATSAR KRISHAN MURARI REGAR ARG
LALASARI SC DIDWANA MARIYAMMA C.P. ANM
LALAWAS SC NAGAUR SUNITA ANM

- 309 -
LAMBA SC PARBATSAR VIMLA KUMARI ANM
LAMBA JATAN SC MERTA SANTOSH KHUDIWAL ANM
LAMPOLAI SC MERTA KIRAN SEKHAWAT ANM
LANGOR SC MERTA SANTOSH RATHI ANM
LAVADAR SC MERTA FAKRUNISHA ANM
LAVADAR SC MERTA VACANT PTH
LEDI PHC DIDWANA VACANT MN-II
LEDI PHC DIDWANA PRABHU DYAL JANGID LT
LEDI PHC DIDWANA SHUDAS KUMARI ANM
LEDI PHC DIDWANA KUNDAN SINGH WB
LEDI PHC DIDWANA VACANT WB
LEDI PHC DIDWANA MUNNI SW
LEDI PHC DIDWANA VACANT LHV
LEELIYA SC MERTA ASHA CHOUHAN ANM
LICHIYANA SC PARBATSAR USHA DEVI ANM
LICHIYANA SC PARBATSAR VACANT PTH
LILIYA AP MERTA ASHA CHOHAN ANM
LILIYA AP MERTA VACANT WB
LILIYA AP MERTA KISHANA RAM SW
LOONIYAS SC MERTA SARLA SUKHYANI ANM
LOONSARA PHC NAGAUR HARI RAM KASWA MN-II
LOONSARA PHC NAGAUR AJIT SINGH MN-II
LOONSARA PHC NAGAUR DURGA DAHIYA ANM
LOONSARA PHC NAGAUR HARISH KUMAR VERMA LT
LOONSARA PHC NAGAUR RAM PRASAD WB
LOONSARA PHC NAGAUR BHANWARA RAM WB
LOONSARA PHC NAGAUR PREM RATAN SW
LOONSARA PHC NAGAUR VACANT LHV
LOONWA HQ PARBATSAR RAM GOPAL PAREEK MPW
LOONWA SC PARBATSAR VIDHYA SHARMA ANM
LUNIYAS SC MERTA SUMAN ANM
MADPURA SC NAGAUR MOHINI DEVI ANM
MAHARAJPURA SC PARBATSAR SARIJ ANM
MAKARANA CHC PARBATSAR ABDUL SATTAR MN-I
MAKARANA CHC PARBATSAR VACANT MN-II
MAKARANA CHC PARBATSAR PRABHU RAM MN-II

- 310 -
MAKARANA CHC PARBATSAR ZAKIR HUSAIN MN-II
MAKARANA CHC PARBATSAR VACANT SN
MAKARANA CHC PARBATSAR RAJENDRA SINGH LDC
MAKARANA CHC PARBATSAR GOPAL SHARMA LT
MAKARANA CHC PARBATSAR NUNDA RAM MALI RG
MAKARANA CHC PARBATSAR KUNJAMMA P. ANM
MAKARANA CHC PARBATSAR RAMJAN KHAN WB
MAKARANA CHC PARBATSAR CHOTHU RAM WB
MAKARANA CHC PARBATSAR MAL KANWAR WB
MAKARANA CHC PARBATSAR PURKHA RAM WB
MAKARANA CHC PARBATSAR VACANT WB
MAKARANA CHC PARBATSAR RATAN LAL SW
MAKARANA CHC PARBATSAR KAMLA SW
MAKARANA MCWC PARBATSAR OMNA AK LHV
MAKARANA MCWC PARBATSAR MURALI MANOHAR SHARMA LDC
MAKARANA MCWC PARBATSAR ANAMMA P.C. ANM
MAKARANA MCWC PARBATSAR KISTUR RAM WB
MAKARANA MCWC PARBATSAR MANOHARI WB
MAKODI SC NAGAUR SHANTI GANDHI ANM
MAKRANA CHC PARBATSAR VACANT LHV
MALAS GUSAIYA SC PARBATSAR SUVITA KUMARI ANM
MALGAON SC NAGAUR RECHAL K.M. ANM
MALGAON SC DIDWANA RAM BHAROSI NAGAR ANM
MAMDODA UPGD DIDWANA VACANT MN-II
MAMDODA SC DIDWANA SARITA ANM
MAMDOLI SC PARBATSAR VACANT ANM
MANAKPUR SC NAGAUR VACANT ANM
MANANA PHC PARBATSAR SURESH CHAND KUDI MN-II
MANANA PHC PARBATSAR THRESIYA KUTTY LHV
MANANA PHC PARBATSAR SHYAM SINGH UDC
MANANA PHC PARBATSAR SURENDRA SHARMA LT
MANANA PHC PARBATSAR ELY KUTI CT ANM
MANANA PHC PARBATSAR PREM CHAND WB
MANANA PHC PARBATSAR VACANT WB
MANANA PHC PARBATSAR SHIVDAN SW
MANANI SC PARBATSAR MANJU SONI ANM

- 311 -
MANDA BASNI SC DIDWANA SITA DEVI ANM
MANDAL JODHA HQ MERTA SITA RAM MUNDEL MPW
MANDAL JODHA SC MERTA PARVATI ANM
MANDAWARA SC PARBATSAR PISTA BAI ANM
MANDOOKARA SC DIDWANA SANJU CHODHARY ANM
MANDOWARI SC PARBATSAR LEELAWATI HARCHANDANI ANM
MANGALANA SC PARBATSAR ELIYAMMA VARGIS ANM
MANGALPURA SC DIDWANA SAROJ CHOUDHARY ANM
MANGLOD HQ NAGAUR NATHMAL BERWAL MPW
MANGLOD SC NAGAUR GOMATI KUMARI ANM
MANJHI SC MERTA DAMAYANTI BHATI ANM
MANU SC DIDWANA SUMAN ANM
MAROTH HQ PARBATSAR TEJA RAM MPW
MAROTH PHC PARBATSAR OM PRAKASH SHARMA MN-II
MAROTH PHC PARBATSAR SURESH KUMAR LT
MAROTH PHC PARBATSAR CHHITARMAL WB
MAROTH PHC PARBATSAR MERI V D LHV
MATASUKH SC NAGAUR SHALINI ANM
MAULASAR CHC NAGAUR VACANT OPTH.ASSTT.
MAWA SC DIDWANA KALPANA ARYA ANM
MAYAPUR SC PARBATSAR PUSHP LATA ANM
MEDAS SC MERTA MERSY JORJ ANM
MEH GAON SC PARBATSAR BEENA SHARMA ANM
MEHARWAS SC NAGAUR SRILATA T. ANM
MEHRASI SC PARBATSAR ASHA VASHISTH ANM
MERTA CITY CHC MERTA SAMPAT SINGH RATHORE MN-I
MERTA CITY CHC MERTA RAMESHWER LAL SHARMA MN-I
MERTA CITY CHC MERTA VACANT SISTER
MERTA CITY CHC MERTA HUKMA RAM MN-II
MERTA CITY CHC MERTA GANESH NARAYAN MN-II
MERTA CITY CHC MERTA RADHE SHYAM SONI MN-II
MERTA CITY CHC MERTA DINESH DAVE MN-II
MERTA CITY CHC MERTA MOINUDDIN MN-II
MERTA CITY CHC MERTA RAJAS KUMAR MN-II
MERTA CITY CHC MERTA VACANT SN
MERTA CITY CHC MERTA SAFIQ AHEMAD SN

- 312 -
MERTA CITY CHC MERTA MUKESH SHARMA SN
MERTA CITY CHC MERTA SAYAR SINGH SN
MERTA CITY CHC MERTA SUBHASH CHAND UDC
MERTA CITY CHC MERTA RAJENDRA GARURA LDC
MERTA CITY CHC MERTA SHYAM SINGH RATHOR SLT
MERTA CITY CHC MERTA RAM NIWAS PALIWAL ARG
MERTA CITY CHC MERTA PARVINA DAVE ANM
MERTA CITY CHC MERTA SHANTI CHOUDHRY ANM
MERTA CITY CHC MERTA VACANT DT
MERTA CITY CHC MERTA OM PRAKASH WB
MERTA CITY CHC MERTA BHANWAR SINGH WB
MERTA CITY CHC MERTA RAJ KISHORE WB
MERTA CITY CHC MERTA NAND KISHORE WB
MERTA CITY CHC MERTA SHYAM LAL WB
MERTA CITY CHC MERTA SOHANI DEVI WB
MERTA CITY CHC MERTA oM PRAKASH SW
MERTA CITY CHC MERTA GAJANDRA SW
MERTA CITY CHC MERTA BHOPAL SINGH DRIVER
MERTA CITY MCWC MERTA LAXMI VISHNOI LHV
MERTA CITY MCWC MERTA JAI RAM WB
MERTA CITY DY MERTA SARVAN KUMAR JR.ACCTT.
MERTA CITY DY MERTA UGAM CHAND PAREEK UDC
MERTA CITY DY MERTA REVA SHANKAR DAVE UDC
MERTA CITY DY MERTA SHIV SINGH LDC
MERTA CITY DY MERTA POONAM CHAND RAMAWAT LDC
MERTA CITY DY MERTA SHARWAN KUMAR LDC
MERTA CITY DY MERTA JASSARAM DRIVER
MERTA CITY DY MERTA SURESH CHAND CLASS-IV
MERTA CITY DY MERTA PARMESHWARI DEVI CLASS-IV
MERTA CITY DY MERTA MANJU KANWAR CLASS-IV
MERTA CITY CHC MERTA MANJU GEHLOT LHV
MERTA RD. PHC MERTA BHUPENDRA SINGH' MN-II
MERTA RD. PHC MERTA LALITHAMMA P. MN-II
MERTA RD. PHC MERTA BALWANT SINGH LT
MERTA RD. PHC MERTA PUSHA BATI ANM
MERTA RD. PHC MERTA DULI CHAND WB

- 313 -
MERTA RD. PHC MERTA AMBA DEVI WB
MERTA RD. PHC MERTA MAHINDRA KALWA WB
MERTA RD. PHC MERTA SUBHASH CHAND SW
MERTA RD. PHC MERTA BHOM SINGH DRIVER
MERTA RD. PHC MERTA SHIV DULARI LHV
MEWDA UPGD MERTA BHANWAR LAL DANGA MN-II
MEWDA SC MERTA MINAKSHI SAINI ANM
MIDHYAN SC PARBATSAR MUNESH ANM
MINDA PHC PARBATSAR VACANT SN
MINDA PHC PARBATSAR ATAL KUMAR SHARMA MN-II
MINDA PHC PARBATSAR VACANT MN-II
MINDA PHC PARBATSAR BAJARANG SINGH UDC
MINDA PHC PARBATSAR NAND KISHOR LT
MINDA PHC PARBATSAR AMITA BAI ANM
MINDA PHC PARBATSAR SHANKAR SINGH WB
MINDA PHC PARBATSAR VACANT WB
MINDA HQ PARBATSAR RAGHUVEER SINGH MPW
MINDA PHC PARBATSAR VACANT LHV
MINDKIYA SC PARBATSAR UCHHBA ANM
MITHA GIRDODA SC DIDWANA KELASH DEVI ANM
MITHADI (LAD) PHC DIDWANA VACANT SN
MITHADI (LAD) PHC DIDWANA MADAN SINGH MEENA MN-II
MITHADI (LAD) PHC DIDWANA KALYAN MAL KHATI LT
MITHADI (LAD) PHC DIDWANA SUNITA OLA ANM
MITHADI (LAD) PHC DIDWANA MOOL SINGH WB
MITHADI (LAD) PHC DIDWANA DEVI SINGH WB
MITHADI (LAD) PHC DIDWANA VACANT SW
MITHADI (LAD) PHC DIDWANA ELIYAMMA V S LHV
MITHADI (NAWA) PHC PARBATSAR PANNA LAL KUMAWAT MN-II
MITHADI (NAWA) PHC PARBATSAR VACANT MN-II
MITHADI (NAWA) PHC PARBATSAR ANBI DEVI ANM
MITHADI (NAWA) PHC PARBATSAR BODU RAM WB
MITHADI (NAWA) PHC PARBATSAR SANKARLAL MINA WB
MITHADI (NAWA) PHC PARBATSAR VACANT WB
MITHADI (NAWA) PHC PARBATSAR SUMALATA R LHV
MITHARIYA SC MERTA SANTOSH KUMARI ANM

- 314 -
MODI CHARNA SC PARBATSAR MARIYA KUTTY ANM
MODI CHARNA SC PARBATSAR VACANT MPW
MODI CHARNA SC PARBATSAR VACANT PTH
MODI KALLAN SC MERTA LEELAVATI ANM
MODI KHURD SC PARBATSAR SARSWATI DEVI ANM
MODIYAWAT SC DIDWANA NIRMALA DEVI ANM
MOGAS SC MERTA THRESHYA A.J. ANM
MOGAS SC MERTA VACANT PTH
MOKALA UPGD MERTA MANGI LAL VISHNOI MN-II
MOKALA SC MERTA RAJNI SHARMA ANM
MOKHAMPURA SC PARBATSAR VACANT ANM
MOKHAMPURA SC PARBATSAR VACANT PTH
MOLASAR CHC DIDWANA VACANT MN-I
MOLASAR CHC DIDWANA VACANT MN-I
MOLASAR CHC DIDWANA CHENA RAM MN-II
MOLASAR CHC DIDWANA RAMESHWER LAL MN-II
MOLASAR CHC DIDWANA VACANT SN
MOLASAR CHC DIDWANA MOHD IBRAHIM UDC
MOLASAR CHC DIDWANA OMPARKASH LDC
MOLASAR CHC DIDWANA RAMESH CHAND KUMAWAT LT
MOLASAR CHC DIDWANA VACANT RG
MOLASAR CHC DIDWANA VIMLA DEVI ANM
MOLASAR CHC DIDWANA SHARDA ANM
MOLASAR CHC DIDWANA JYOTI ANM
MOLASAR CHC DIDWANA MOTA RAM WB
MOLASAR CHC DIDWANA BABU LAL SHARMA WB
MOLASAR CHC DIDWANA BABU LAL SHARMA WB
MOLASAR CHC DIDWANA VACANT WB
MOLASAR CHC DIDWANA VACANT WB
MOLASAR CHC DIDWANA VACANT WB
MOLASAR CHC DIDWANA RAM NIWAS SW
MOLASAR CHC DIDWANA VACANT SW
MOLASAR CHC DIDWANA VACANT SW
MOLASAR CHC DIDWANA RAMESH BHARGAV DRIVER
MOLASAR CHC DIDWANA VACANT LHV
MOLASAR RFWC DIDWANA VACANT BHS M

- 315 -
MOLASAR RFWC DIDWANA VACANT BHS F
MOLASAR RFWC DIDWANA VACANT COMPUTER
MOLASAR RFWC DIDWANA HARI RAM SWAMI UDC
MOLASAR RFWC DIDWANA SUSHILA DEVI ANM
MOLASAR RFWC DIDWANA DINASH DRIVER
MORED RFWC PARBATSAR VACANT BHS M
MORED RFWC PARBATSAR VACANT BHS F
MORED RFWC PARBATSAR VACANT COMPUTER
MORED RFWC PARBATSAR VACANT UDC
MORED RFWC PARBATSAR RUKMA SONI ANM
MORED RFWC PARBATSAR RAMPRASAD GAUR DRIVER
MORERA SC MERTA SANTOSH GEHLOT ANM
MORIYANA SC MERTA LAVINA BANJAMIN ANM
MOTIPURA SC PARBATSAR SUSHILA DEVI ANM
MUGADRA SC MERTA SUMAN ANM
MUNDGHASOI SC PARBATSAR VACANT ANM
MUNDIYAD SC NAGAUR RADHAMANI R. ANM
MUNDOTA SC PARBATSAR NARBADA DEVI ANM
MUNDWA CHC NAGAUR VACANT MN-I
MUNDWA CHC NAGAUR NARPAT RAM DUKIYA MN-II
MUNDWA CHC NAGAUR SURENDRA MIYA MN-II
MUNDWA CHC NAGAUR VACANT MN-II
MUNDWA CHC NAGAUR RAMESHWARI DEVI SN
MUNDWA CHC NAGAUR JEET MAM MUNDEL LT
MUNDWA CHC NAGAUR VACANT NURSE DAI
MUNDWA CHC NAGAUR GHANSHYAM SINGH WB
MUNDWA CHC NAGAUR BAJRANG LAL WB
MUNDWA CHC NAGAUR BANWARI LAL WB
MUNDWA CHC NAGAUR VACANT WB
MUNDWA CHC NAGAUR PREM CHAND SW
MUNDWA CHC NAGAUR VACANT SW
MUNDWA MCWC NAGAUR DURGA KUMARI MEENA ANM
MUNDWA MCWC NAGAUR RUKMANI DEVI WB
MUNDWA CHC NAGAUR VACANT LHV
MUWANA SC PARBATSAR ANITA BHASKAR ANM
NAGADI SC NAGAUR KELASH DEVI ANM

- 316 -
NAGAUR CMHO NAGAUR NATH MAL GOYAL OA
NAGAUR CMHO NAGAUR VACANT OA
NAGAUR CMHO NAGAUR VACANT OA
NAGAUR CMHO NAGAUR MANOHAR LAL MANDAN JR.ACCTT.
NAGAUR CMHO NAGAUR SURESH CHANDRA SAKALA JR.ACCTT.
NAGAUR CMHO NAGAUR ZAMIRUDDIN ANSARI LDC
NAGAUR CMHO NAGAUR BACCHAN SINGH LDC
NAGAUR CMHO NAGAUR BAJRANG SINGH DRIVER
NAGAUR CMHO NAGAUR KANWARI LAL CLASS-IV
NAGAUR CMHO NAGAUR MANAK CHAND CLASS-IV
NAGAUR CMHO NAGAUR MUKESH SONI LDC
NAGAUR CMHO NAGAUR ANIL KUMAR DFI
NAGAUR CMHO NAGAUR PREM CHAND BHATI CLASS-IV
NAGAUR CMHO NAGAUR GIRIRAJ PRASAD GAUTAM PHARMASIST
NAGAUR CMHO NAGAUR NAND SINGH RATHORE LDC
NAGAUR CMHO NAGAUR RATANLAL DEVADA CLASS-IV
NAGAUR CMHO NAGAUR KESHAR SINGH CLASS-IV
NAGAUR HQ NAGAUR SHYAM SUNDER MPW
NAGAUR HQ NAGAUR CHAMPA LAL MPW
NAGAUR HQ NAGAUR LALA RAM MPW
NAGAUR HQ NAGAUR RAM SINGH MPW
NAGAUR HQ NAGAUR NAND KISHORE MPW
NAGAUR MCWC NAGAUR ALIYAMMA T.V. LHV
NAGAUR MCWC NAGAUR JANKI LAL WB
NAGAUR ADDL NAGAUR VACANT ADO
NAGAUR ADDL NAGAUR RAMKRIPAL MISHRA DY.EPO
NAGAUR ADDL NAGAUR VACANT DY.EPO
NAGAUR ADDL NAGAUR HARIPRASAD JR.ACCTT.
NAGAUR ADDL NAGAUR LIKHMA RAM KALA UDC
NAGAUR ADDL NAGAUR MAHAVEER PD UDC
NAGAUR ADDL NAGAUR NARPAT MAL JAIN UDC
NAGAUR ADDL NAGAUR SITA RAM UDC
NAGAUR ADDL NAGAUR RAMDEO BHATI LDC
NAGAUR ADDL NAGAUR KALU RAM GODARA LDC
NAGAUR ADDL NAGAUR SANJAY SONI COMPUTER
NAGAUR ADDL NAGAUR VACANT PROJECTNIST

- 317 -
NAGAUR ADDL NAGAUR MANI RAM DRIVER
NAGAUR ADDL NAGAUR RAM CHANDRA KOJA DRIVER
NAGAUR ADDL NAGAUR SHAKUNTLA CLASS-IV
NAGAUR ADDL NAGAUR JANWARI LAL CLASS-IV
NAGAUR ADDL NAGAUR MOTI LAL CLASS-IV
NAGAUR ADDL NAGAUR VINOD TIWARI CLASS-IV
NAGAUR ADDL NAGAUR D.K. VARSHNEYA SA
NAGAUR ANM TC NAGAUR BHANWAR LAL DAIYA NS-II
NAGAUR ANM TC NAGAUR RAJENDRA JOSHI N.T.
NAGAUR ANM TC NAGAUR DAMODAR ACHARYA N.T.
NAGAUR ANM TC NAGAUR MARY KUTTY WARDEN
NAGAUR ANM TC NAGAUR SARAMMA M.C. PHN
NAGAUR ANM TC NAGAUR VALSALLA KUMARI PHN
NAGAUR ANM TC NAGAUR VACANT PHN
NAGAUR ANM TC NAGAUR VACANT PHN
NAGAUR ANM TC NAGAUR POKAR MAL SSI
NAGAUR ANM TC NAGAUR SURYA KANT ACHRYA UDC
NAGAUR ANM TC NAGAUR DEVA BAI COOCK
NAGAUR ANM TC NAGAUR SANTOSH JOSHI CLASS-IV
NAGAUR ANM TC NAGAUR CHUNI BAI CLASS-IV
NAGAUR ANM TC NAGAUR GOPAL RAM CLASS-IV
NAGAUR ANM TC NAGAUR MANOHAR CLASS-IV
NAGAUR ANM TC NAGAUR RAMESHWARI DEVI SW
NAGAUR RCHO NAGAUR PARDIP JAGIR SA
NAGAUR RCHO NAGAUR GORI SHANKAR PUROHIT LDC
NAGAUR RCHO NAGAUR KAILASH CHAND REGAR REF.MECH.
NAGAUR RCHO NAGAUR ARJUN RAM DRIVER
NAGAUR RCHO NAGAUR YASH PAL SINGH DRIVER
NAGAUR RCHO NAGAUR GOVIND RAM SONI DRIVER
NAGAUR TB NAGAUR RAJESH CHOHAN UDC
NAGAUR TB NAGAUR ANAND PUROHIT LDC
NAGAUR TB NAGAUR VACANT MN-II
NAGAUR TB NAGAUR VACANT MN-II
NAGAUR TB NAGAUR VACANT MN-II
NAGAUR TB NAGAUR VACANT MN-II
NAGAUR TB NAGAUR VACANT TBHV

- 318 -
NAGAUR TB NAGAUR VACANT TBHV
NAGAUR TB NAGAUR RAMURAM CHUOUDRY BCG TECH.
NAGAUR TB NAGAUR PRAHLAD SINGH JODHA BCG TECH.
NAGAUR TB NAGAUR SITARAM BHATI LT
NAGAUR TB NAGAUR VACANT ARG
NAGAUR TB NAGAUR RAMESHWARI DEVI ANM
NAGAUR TB NAGAUR MANFOOL WB
NAGAUR TB NAGAUR PATASI DEVI WB
NAGAUR TB NAGAUR HARI RAM TEJI WB
NAGAUR TB NAGAUR PADAM CHAND TEJI WB
NAGAUR TB NAGAUR VACANT WB
NAGAUR TB NAGAUR VACANT WB
NAGAUR TB NAGAUR DAYAWATI SW
NAGAUR TB NAGAUR VACANT SW
NAGAUR CMHO NAGAUR VACANT HE
NAGAUR CMHO NAGAUR VACANT OPTH.ASSTT.
NAGAUR CMHO NAGAUR DHARMVEER SINGH LT
NAGAUR CMHO NAGAUR VACANT MN-II
NAGAUR CMHO NAGAUR VACANT DRIVER
NAGAUR HOSP NAGAUR VACANT LHV
NAGAUR HOSP NAGAUR VACANT LHV
NAGWADA SC PARBATSAR SHAKUNTLA MEENA ANM
NALOT SC PARBATSAR SAJJANA ANM
NANDOLI CHANDAWATA SC PARBATSAR SARITA ANM
NANDOLI MERATIYA SC PARBATSAR SHEL KUMARI ANM
NANDWANI SC NAGAUR SUMITRA FANAT ANM
NARADHANA SC NAGAUR ANUPAMA ANM
NARAYAN PURA SC PARBATSAR DURGESH SHARMA ANM
NARVA KALLAN SC NAGAUR MARIYA ELISH ANM
NARWA KHURD SC NAGAUR SUNITA ANM
NATHWADA SC MERTA SUMAN BAI ANM
NAWA CITY DISP PARBATSAR BHANWAR LAL MN-II
NAWA CITY DISP PARBATSAR ANIL KUMAR MN-II
NAWA CITY DISP PARBATSAR BABULAL KUMAWAT ARG
NAWA CITY DISP PARBATSAR BANNA RAM WB
NAWA CITY DISP PARBATSAR SHANKAR LAL MEENA WB

- 319 -
NAWA CITY DISP PARBATSAR BANSHI SW
NAWA MCWC PARBATSAR MANJU KUMAWAT ANM
NAWA MCWC PARBATSAR HANUMAN RAM WB
NAWA SARAMMA T.C. LHV
NAWA CHC PARBATSAR VACANT MN-I
NAWA CHC PARBATSAR VACANT MN-II
NAWA CHC PARBATSAR VACANT MN-II
NAWA CHC PARBATSAR VACANT MN-II
NAWA CHC PARBATSAR VACANT MN-II
NAWA CHC PARBATSAR VACANT MN-II
NAWA CHC PARBATSAR VACANT MN-II
NAWA CHC PARBATSAR SADNAMMA N LHV
NAWA SATAION SC PARBATSAR PATASI DEVI ANM
NAWAD SC PARBATSAR ARUNADEVI ANM
NENAAU SC NAGAUR VACANT ANM
NENIYA SC PARBATSAR CHANDRA MATI N.R. ANM
NETARIYA SC MERTA CHANDRA KANTA SHARMA ANM
NETIYAS SC PARBATSAR SEEMA MAHAVAR ANM
NIMBA KA BAS SC DIDWANA MANJU KUMARI ANM
NIMBDI SC PARBATSAR SANJU CHOUDHARY ANM
NIMBDI KALLAN SC MERTA SUMITRA OJHA ANM
NIMBDI KOTHARIYA SC MERTA KAMLESH VESHNAV ANM
NIMBI JODHA PHC DIDWANA VACANT MN-II
NIMBI JODHA PHC DIDWANA ROSAMMA K. LHV
NIMBI JODHA PHC DIDWANA VACANT LT
NIMBI JODHA PHC DIDWANA SASMITA SHARMA ANM
NIMBI JODHA PHC DIDWANA VACANT WB
NIMBI JODHA PHC DIDWANA RADHYESHYAM WB
NIMBI JODHA PHC DIDWANA BHANWAR LAL SW
NIMBI JODHA CHC DIDWANA VACANT MN-I
NIMBI JODHA CHC DIDWANA KHEMA RAM MN-II
NIMBI JODHA CHC DIDWANA VACANT MN-II
NIMBI JODHA CHC DIDWANA JAY NARAYAN REGAR ARG
NIMBI JODHA CHC DIDWANA MOHIT GARG LT
NIMBI JODHA CHC DIDWANA HARCHAND UDC
NIMBI JODHA CHC DIDWANA POONAM CHAND HARIJAN LDC

- 320 -
NIMBI KHURD SC DIDWANA MUNNI SHARMA ANM
NIMBIKALLAN SC DIDWANA KAMLA ANM
NIMBOLA SC PARBATSAR SARITA NAGARWAL ANM
NIMBOLA BISWA SC MERTA GEETA DEVI TAK ANM
NIMBOLA KALLAN SC MERTA JETHI VADVANI ANM
NIMBRI CHANDAWATA SC MERTA JOLYAMMA P.S. ANM
NIMOD SC DIDWANA GAYATRI DEVI PANDYA ANM
NOKHA HQ MERTA CHANDRA PRAKASH LT
NOKHA BPHC MERTA VINOD KUMAR MN-II
NOKHA BPHC MERTA VACANT MN-II
NOKHA BPHC MERTA SHELENDRA PALIWAL SI
NOKHA BPHC MERTA SARVAN KUMARI ANM
NOKHA BPHC MERTA PREM LATA WB
NOKHA BPHC MERTA VACANT WB
NOKHA BPHC MERTA DEENA RAM WB
NOKHA BPHC MERTA OM PRAKASH SW
NOKHA RFWC MERTA VACANT BHS M
NOKHA RFWC MERTA VACANT BHS F
NOKHA RFWC MERTA VACANT COMPUTER
NOKHA RFWC MERTA SURASH CHANDRA MATHUR UDC
NOKHA RFWC MERTA MONIKA ANM
NOKHA RFWC MERTA MAHENDRA SINGH DRIVER
NOKHA BPHC NAGAUR GYANCHAND CHOHAN OPTH.ASSTT.
NOKHA BPHC MERTA SUSMMA SEMUAL LHV
NUVA SC DIDWANA ZORJINA V.O. ANM
ODINT SC DIDWANA ABHILASHA PAREEK ANM
OLADAN SC MERTA RAJESH MATHUR ANM
PABUSAR SC NAGAUR RANJU AHEER ANM
PADU KALLAN PHC MERTA ABUL SADDIQ GAURY MN-II
PADU KALLAN PHC MERTA ANIL SHARMA MN-II
PADU KALLAN PHC MERTA MADHU BALA LHV
PADU KALLAN PHC MERTA SUNIL KUMAR RAJGURU LT
PADU KALLAN PHC MERTA KIRTI SHARMA ANM
PADU KALLAN PHC MERTA SURAJ MAL WB
PADU KHURD PHC MERTA BHANWAR LAL MN-II
PADU KHURD PHC MERTA MALKEET KAUR LHV

- 321 -
PADU KHURD PHC MERTA MURLIDHAR UDC
PADU KHURD PHC MERTA BODU SINGH LDC
PADU KHURD PHC MERTA RAJ KUMAR SONI LT
PADU KHURD PHC MERTA RIZWANA KHANAM ANM
PADU KHURD PHC MERTA PARMA DEVI WB
PADU KHURD PHC MERTA DATAR SINGH WB
PADU KHURD PHC MERTA SATYA NARAYAN SW
PALADA SC PARBATSAR MADHULIKA SEKHAWAT ANM
PALADI SC PARBATSAR TULSI KHARADI ANM
PALDI JODHA SC NAGAUR ANAMMA C. ANM
PALDI KALAN UPGD MERTA HEMA RAM SANGWA MN-II
PALDI KALAN UPGD MERTA VIMLA KANWAR WB
PALDI KALAN SC MERTA VACANT ANM
PALDIVYASA SC NAGAUR VACANT MPW
PALIYAS SC MERTA VACANT ANM
PALOT SC DIDWANA DOLY S SINGH ANM
PALRI VYASA SC NAGAUR MAYA DEVi ANM
PALRI VYASA SC NAGAUR VACANT PTH
PANCHADOLIYA SC MERTA ANITA MATHUR ANM
PANCHLA PHC NAGAUR MANGI LAL MN-II
PANCHLA PHC NAGAUR VACANT MN-II
PANCHLA PHC NAGAUR MAN MOHAN SINGH LT
PANCHLA PHC NAGAUR MONIKA GOTAM ANM
PANCHLA PHC NAGAUR VACANT LHV
PANCHODI PHC NAGAUR SAMPATRAJ MN-II
PANCHODI PHC NAGAUR RAM RATAN VISHNOI LT
PANCHODI PHC NAGAUR RASILA KANWAR ANM
PANCHODI PHC NAGAUR IDAN RAM WB
PANCHODI PHC NAGAUR BABU LAL WB
PANCHODI PHC NAGAUR KISHAN LAL SW
PANCHODI PHC NAGAUR VACANT LHV
PANCHOTA UPGD PARBATSAR TULCHHA RAM MN-II
PANCHOTA UPGD PARBATSAR VACANT PTWB
PANCHOTA SC PARBATSAR VACANT ANM
PANCHWA PHC PARBATSAR MOHAN LAL MN-II
PANCHWA PHC PARBATSAR JATA SHANKAR MN-II

- 322 -
PANCHWA PHC PARBATSAR SHANTAMMA O.N. LHV
PANCHWA PHC PARBATSAR GOPAL LAL CHODHARY LT
PANCHWA PHC PARBATSAR AJITA V.S. ANM
PANCHWA PHC PARBATSAR MOHAN LAL WB
PANCHWA PHC PARBATSAR DAMODAR LAL WB
PANCHWA PHC PARBATSAR VACANT WB
PANCHWA PHC PARBATSAR MAHINDRA KUMAR SW
PARBATSAR HQ PARBATSAR CHOTHMAL MI
PARBATSAR CHC PARBATSAR SUNIL PREM KUMARI SISTER
PARBATSAR CHC PARBATSAR MOHD. SARIF MN-I
PARBATSAR CHC PARBATSAR RINA LORENSE MN-I
PARBATSAR CHC PARBATSAR RAMESHWER LAL TAK MN-II
PARBATSAR CHC PARBATSAR MO.ARIF MN-II
PARBATSAR CHC PARBATSAR GULJAR MOHD. MN-II
PARBATSAR CHC PARBATSAR BAJRANGLAL MN-II
PARBATSAR CHC PARBATSAR VACANT MN-II
PARBATSAR CHC PARBATSAR BLESHY ALIYAS SN
PARBATSAR CHC PARBATSAR SHAJI JHON SN
PARBATSAR CHC PARBATSAR RAM HANS MEENA SLT
PARBATSAR CHC PARBATSAR OM PRAKASH RG
PARBATSAR CHC PARBATSAR GIRIRAJ VYAS JR.ACCTT.
PARBATSAR CHC PARBATSAR ABBAS KHAN PATHAN UDC
PARBATSAR CHC PARBATSAR DHARMENDRA CHODHARY LDC
PARBATSAR CHC PARBATSAR VACANT DT
PARBATSAR CHC PARBATSAR MOHD. HUSAIN WB
PARBATSAR CHC PARBATSAR UMA RAM WB
PARBATSAR CHC PARBATSAR NEMI CHAND SONI WB
PARBATSAR CHC PARBATSAR SAROJ DEVI WB
PARBATSAR CHC PARBATSAR SOBHA KANWAR WB
PARBATSAR CHC PARBATSAR DURGASHANKAR WB
PARBATSAR CHC PARBATSAR RADHA KISHAN WB
PARBATSAR CHC PARBATSAR KAILASH CHAND MEENA WB
PARBATSAR CHC PARBATSAR HANUMAN SINGH WB
PARBATSAR CHC PARBATSAR KALAWATI WB
PARBATSAR CHC PARBATSAR BHANWAR LAL SW
PARBATSAR CHC PARBATSAR CHHOTU RAM SW

- 323 -
PARBATSAR CHC PARBATSAR RUKAMA SW
PARBATSAR CHC PARBATSAR PRATAP SINGH SW
PARBATSAR DY PARBATSAR KAPIL DEO SHARMA ACCTT.
PARBATSAR DY PARBATSAR GOVIND SWROOP MATHUR OA
PARBATSAR DY PARBATSAR SHYAM SUNDAR LDC
PARBATSAR DY PARBATSAR AJIT SINGH LDC
PARBATSAR DY PARBATSAR RAJURAM DUDI LDC
PARBATSAR DY PARBATSAR RATAN SINGH UDC
PARBATSAR DY PARBATSAR SHRWAN SINGH DRIVER
PARBATSAR DY PARBATSAR DOLAT SINGH CLASS-IV
PARBATSAR DY PARBATSAR RAMDEO CLASS-IV
PARBATSAR DY PARBATSAR SANJAY KUMAR SW
PARBATSAR CHC PARBATSAR VACANT LHV
PAREVADI SC PARBATSAR FILOMINA B ANM
PAWA SC DIDWANA PUSHPA SHARMA ANM
PAWA SC DIDWANA VACANT PTH
PAYLI SC DIDWANA DEENAMMA THOMAS ANM
PEEDWA SC DIDWANA FATEH KANWAR ANM
PEEH PHC PARBATSAR VACANT MN-II
PEEH PHC PARBATSAR JAGDHMBA V.S. LHV
PEEH PHC PARBATSAR BHAGWAN SINGH LDC
PEEH PHC PARBATSAR CHETAN DAN LT
PEEH PHC PARBATSAR PUSHPA CHAUDHRI ANM
PEEH PHC PARBATSAR GANPAT SINGH WB
PEEH PHC PARBATSAR SURESH CHAND GURU WB
PEEH PHC PARBATSAR BAJRANG LAL SW
PEELWA SC PARBATSAR ANITA JAIN ANM
PEEPASAR SC NAGAUR MANU RAJPOOT ANM
PEEPLA KA BAS SC DIDWANA TARAMANI ANM
PEEPLA KA BAS SC DIDWANA VACANT PTH
PEEPLAD HQ PARBATSAR GOPI KISHAN PAREEK MPW
PEEPLAD PHC PARBATSAR RAJESH KUMAR MN-II
PEEPLAD PHC PARBATSAR VACANT MN-II
PEEPLAD PHC PARBATSAR LEELAMMA T.K. LHV
PEEPLAD PHC PARBATSAR VISHNU DUTT TAK LT
PEEPLAD PHC PARBATSAR KANCHAN LATA TIWARI ANM

- 324 -
PEEPLAD PHC PARBATSAR VACANT WB
PEEPLIYA SC NAGAUR CHANDRAKALA CHODHARY ANM
PEEPLIYA SC NAGAUR VACANT PTH
PILANWASI SC NAGAUR PREMA DEVI ANM
PINDIYA SC NAGAUR OMNA C. ANM
POONDLU SC MERTA VIJAY LAXMI ANM
PREMPURA SC PARBATSAR SUMAN ANM
PUNAS SC MERTA RANJU DERASHREE ANM
PUNAS SC MERTA VACANT PTH
PUNDLOTA PHC MERTA RAMCHANDRA MN-II
PUNDLOTA PHC MERTA VACANT LT
PUNDLOTA PHC MERTA MUNNI SINGH ANM
PUNDLOTA PHC MERTA CHHAGNA RAM WB
PUNDLOTA PHC MERTA NANAG RAM WB
PUNDLOTA PHC MERTA PRAHALAD RAM SW
PUNDLOTA PHC MERTA VACANT LHV
PUROHITON KA BAS SC PARBATSAR VACANT ANM
PYAWA SC DIDWANA SINDHU C.K. ANM
RABADIYAD SC PARBATSAR BEENA PANWAR ANM
RAGHUNATHPURA SC PARBATSAR ANITA DEVI ANM
RAIDHANA HQ DIDWANA SURENDRA SINGH MPW
RAJALIYA SC PARBATSAR VACANT ANM
RAJAPURA SC MERTA ANITA KUMARI ANM
RAJLOTA SC MERTA ROOP KANWAR ANM
RAJOD SC NAGAUR THRESIYAMMA ABRAHAM ANM
RAJOD SC MERTA SOFIYA PHILIP ANM
RAMSA BAS SC DIDWANA DEEPA SENI ANM
RAMSAR SC NAGAUR MARIYAMMA K.A. ANM
RAMSARI SC MERTA KAVITA ANM
RAMSIYA SC PARBATSAR SHAKUNTLA ANM
RANASAR SC PARBATSAR GYANU BHARTI ANM
RANI GAON PHC PARBATSAR GOMA RAM SWAMI MN-II
RANI GAON PHC PARBATSAR VACANT MN-II
RANI GAON PHC PARBATSAR SHERLI JOSEPH LHV
RANI GAON PHC PARBATSAR KAMLA CHOUDHARY ANM
RANI GAON PHC PARBATSAR ISHWAR SINGH RATHOR LT

- 325 -
RANI GAON PHC PARBATSAR BALVIR SINGH LDC
RANI GAON PHC PARBATSAR VACANT WB CONT.
RANI GAON PHC PARBATSAR VACANT SW CONT.
RASAL SC PARBATSAR SARIT ANM
RASIDPURA AP DIDWANA GANESHA RAM MN-II
RASIDPURA AP DIDWANA PEMA RAM MANJHU WB
RASIDPURA AP DIDWANA DHANNA RAM SW
RASIDPURA SC DIDWANA SHAKUNTLA JOSHI ANM
RASLIYAS SC MERTA SUSHILA ANM
RASLIYAS SC MERTA VACANT PTH
RATAN PURA SC PARBATSAR ANITA MEENA ANM
RATANGA SC NAGAUR VARSHA BADKA ANM
RATTAU UPGD DIDWANA BEERBAL SINGH MN-II
RATTAU UPGD DIDWANA RUGHA RAM WB
RATTAU SC DIDWANA SUMITRA ANM
RAWA SC PARBATSAR SANJAY KUMARI ANM
RAYDHANA SC DIDWANA INDIRA KUMARI ANM
RAYDHANU SC NAGAUR MERY N.K. ANM
REN PHC MERTA BABULAL MN-II
REN PHC MERTA MOHD. FARUQ MN-II
REN PHC MERTA RAM MURTI LHV
REN PHC MERTA JAY PRAKASH BERWA LT
REN PHC MERTA VACANT ANM
REN PHC MERTA VACANT WB
REWANT SC MERTA KIRAN SHARMA ANM
REWASA DALELPURA SC PARBATSAR SUMAN ANM
RID SC PARBATSAR MOOLI LOHANI ANM
RIKSAVAS SC DIDWANA SUSHILA JOSAF ANM
RINGAN HQ DIDWANA BALKU RAM MPW
RINGAN SC DIDWANA SAJJANA DEVI ANM
RIYAN CHC MERTA VACANT MN-I
RIYAN CHC MERTA ALTAF HUSAN MN-II
RIYAN CHC MERTA MAHENDRA SINGH MN-II
RIYAN CHC MERTA SUNIL KUMAR KANKANI SN
RIYAN CHC MERTA VACANT SN
RIYAN CHC MERTA VACANT SN

- 326 -
RIYAN CHC MERTA VACANT SN
RIYAN CHC MERTA VACANT SN
RIYAN CHC MERTA TULCHA RAM JR.ACCTT.
RIYAN CHC MERTA BHANWARLAL OJWANI UDC
RIYAN CHC MERTA PARDIP SAN LDC
RIYAN CHC MERTA RAJENDRA KUMAR LT
RIYAN CHC MERTA VACANT ARG
RIYAN CHC MERTA INDRA CHHIPA ANM
RIYAN CHC MERTA VACANT WB
RIYAN CHC MERTA PAPU RAM WB
RIYAN CHC MERTA GIRISH KUMAR WB
RIYAN CHC MERTA PRAHALAD RAM SW
RIYAN RFWC MERTA VACANT BHS M
RIYAN RFWC MERTA VACANT BHS F
RIYAN RFWC MERTA VACANT COMPUTER
RIYAN RFWC MERTA KARAN SINGH UDC
RIYAN RFWC MERTA LALITA ANM
RIYAN RFWC MERTA GOVIND RAM DRIVER
RIYAN CHC MERTA LUSI ABRAHAM LHV
RIYAN SHYAMDAS UPGD MERTA RAMSWARUP PARIK MN-II
RIYAN SHYAMDAS UPGD MERTA OM SINGH WB
RIYAN SHYAMDAS SC MERTA PUSHPA BHATI ANM
RODU SC DIDWANA ASMAN BAI ANM
ROHINA SC NAGAUR SAROJ SWAMI ANM
ROHINDI SC PARBATSAR SWARAN KUMARI ANM
ROHINI PHC NAGAUR VACANT MN-II
ROHINI PHC NAGAUR VACANT MN-II
ROHINI PHC NAGAUR MANJU ANM
ROHINI PHC NAGAUR PRABHURAM LT
ROHINI PHC NAGAUR VACANT LHV
ROHISA SC MERTA RAJESH KANWAR ANM
ROHISI SC MERTA VACANT ANM
ROJA SC DIDWANA MEERA JAT ANM
ROL PHC NAGAUR DHARM CHAND SHARMA MN-II
ROL PHC NAGAUR MEHBOOB ALI LT
ROL PHC NAGAUR SOBHA MEGHWAL ANM

- 327 -
ROL PHC NAGAUR DHANNA RAM WB
ROL PHC NAGAUR HARI RAM KERAPA WB
ROL PHC NAGAUR RAM KUMAR SW
ROL PHC NAGAUR VIJAY SINGH DRIVER
ROL PHC NAGAUR VACANT LHV
ROL CHANDAWATA SC MERTA SUSILA DEVI ANM
ROLCHANDAWATA HQ MERTA BHERUN RAM GWALA MPW
ROON UPGD NAGAUR MEHBOOB KHAN MN-II
ROON UPGD NAGAUR MOHAN LAL WB
ROON SC NAGAUR MUNNI DEVI CHOUDHARY ANM
ROOPATHAL HQ NAGAUR OM PRAKASH MOCHI MPW
ROTU UPGD NAGAUR RAM SINGH DHABAI MN-II
ROTU UPGD NAGAUR BHANWAR LAL WB
ROTU SC NAGAUR PRAMILA ANM
RUNICHA SC PARBATSAR SAROJ RATHI ANM
RUNWA UPGD DIDWANA VACANT MN-II
RUNWA UPGD DIDWANA RAM NIWASH WB
RUPATHAL SC NAGAUR VACANT ANM
RUPPURA TORDA SC PARBATSAR HANSA MEENA ANM
SABALPURA SC PARBATSAR ROOP KANWAR ANM
SABALPURA SC PARBATSAR MOTIYA MEENA ANM
SADHOKAN SC NAGAUR SUMMA N.C. ANM
SAFED BADI SC PARBATSAR LAXMI DEVI ANM
SANDILA SC NAGAUR BALVINDER KOUR ANM
SANEDIYA SC MERTA NIRMALA SHARMA ANM
SANGWO KI DHANI SC MERTA VACANT ANM
SANIYA SC DIDWANA BINDU C.K. ANM
SANJU UPGD MERTA GIRIRAJ SINGH YADAV MN-II
SANJU UPGD MERTA VACANT PTWB
SANJU SC MERTA MANJU SOLANKI ANM
SANKHWAS PHC NAGAUR SAHDAV RAM PICHKIYA MN-II
SANKHWAS PHC NAGAUR MOHD. SHAHID LT
SANKHWAS PHC NAGAUR BHANWARI CHOUDHARY ANM
SANKHWAS PHC NAGAUR MAGANI RAM WB
SANKHWAS PHC NAGAUR SHANTI WB
SANKHWAS PHC NAGAUR LIKHAMA RAM SW

- 328 -
SANKHWAS PHC NAGAUR RENUKA CHOHAN LHV
SANWARAD SC DIDWANA SUPYAR KHINCHAD ANM
SARAGASANI SC MERTA MANJU CHODHARY ANM
SARASANI SC NAGAUR PUSHPA SAIN ANM
SARDARPURA SC DIDWANA SULOCHANA ANM
SARDI SC DIDWANA LAD DEVI ANM
SARGOTH PADAMPURA SC PARBATSAR SANGITA KUMARI ANM
SARNAWADA SC PARBATSAR ANITA KUMARI ANM
SATALAS SC MERTA SANTOSH SANWARIYA ANM
SATHANA SC MERTA MANJU SHARMA ANM
SATHERAN SC NAGAUR LALIAMMA JORGE ANM
SATIKA KALAN SC NAGAUR VACANT ANM
SENANI SC NAGAUR PUSHPA SHARMA ANM
SENSDA SC MERTA GRESY KUTTY M. ANM
SENWA SC DIDWANA SANTOSH ANM
SEVADI SC NAGAUR BINDU LAXMI S. ANM
SHARWANPURA SC PARBATSAR SANTOSH KUMARI ANM
SHERANI ABAD SC DIDWANA VACANT ANM
SHILGAON SC NAGAUR LEELAMMA P.K. ANM
SHIMBUPURA SC PARBATSAR BHARATI ANM
SHIMBUPURA SC PARBATSAR VACANT MPW
SHIMBUPURA SC PARBATSAR VACANT PTH
SHINGHANA SC DIDWANA VIMLA TAK ANM
SHIV SC PARBATSAR SUMANLATA ANM
SHIV SC MERTA SAROJ BALA ANM
SHIVDAN PURA SC PARBATSAR SUMAN PUNIYA ANM
SHYAMGARH SC PARBATSAR VIMLA DEVI GAUR ANM
SHYAMPURA SC PARBATSAR LATA SAXENA ANM
SHYAMSAR SC NAGAUR SARSWATI SHARMA ANM
SIKARALI SC DIDWANA KAMLA ANM
SILARIYA SC NAGAUR MANJU NAIN ANM
SILARIYA SC NAGAUR VACANT MPW
SILNWAD SC DIDWANA BALJINDER KOUR ANM
SINGHAD SC NAGAUR SUMAN KUMARI ANM
SINGRAWAT KALLAN SC DIDWANA SRILATA B. ANM
SINOD AP NAGAUR SHETAN RAM MN-II

- 329 -
SINOD AP NAGAUR DAYAL SINGH WB
SINOD AP NAGAUR MANAK CHAND SW
SINOD SC NAGAUR VACANT ANM
SINWA SC DIDWANA PARAM JEET KOUR ANM
SIRASNA SC MERTA DEEPA MULANI ANM
SIRSALA SC MERTA SUNITA ANM
SIRSI SC PARBATSAR QUINA ELIZABATH ANM
SITAWAT SC PARBATSAR ENJALINA ARTHER ANM
SOGAWAS SC MERTA MADHU RANI ANM
SOMNA SC NAGAUR KAVITA SHARMA ANM
SONELI SC NAGAUR BHARTI JOYA ANM
SOODWAR SC MERTA MEENA MATHUR ANM
SRIBALAJI PHC NAGAUR PRATAP SINGH MN-II
SRIBALAJI PHC NAGAUR VACANT MN-II
SRIBALAJI PHC NAGAUR KISHAN SINGH RATHOR LT
SRIBALAJI PHC NAGAUR VACANT ANM
SRIBALAJI PHC NAGAUR GUMANA RAM WB
SRIBALAJI PHC NAGAUR KUMBHA RAM SW
SRIBALAJI PHC NAGAUR SUDHA SHARMA LHV
SUDRASAN SC DIDWANA SUSHILA KUMARI ANM
SUDRASAN HQ DIDWANA GORDHAN RAM MPW
SUKHWASI SC NAGAUR KUSHUM LATA VERMA ANM
SUNARI SC DIDWANA SUSHILA POONIYA ANM
SUNTHALI SC PARBATSAR PINKI ANM
SUPKA SC DIDWANA FULWANTI DEVI ANM
SURAJGARH SC MERTA SANTOSH BORA ANM
SURIYAS SC MERTA DALI BAI ANM
SURJANIYAS SC NAGAUR KULAVANT KAUR ANM
SURPALIYA SC NAGAUR NIRMALA DEVI ANM
SUVADIYA SC NAGAUR DIYA LOMROD ANM
SUVADIYA SC NAGAUR VACANT MPW
TADAWAS SC NAGAUR VACANT ANM
TADO KI DHANI SC MERTA VACANT ANM
TALANPUR HQ MERTA JETHA RAM PATEL MPW
TALANPUR SC MERTA MADHU BALA ANM
TALNIYAU SC NAGAUR VACANT ANM

- 330 -
TAMROLI SC MERTA JULIYANA MESSY ANM
TANGLA SC NAGAUR AMRIT MEENA ANM
TANKALA SC NAGAUR AACHUKI PRAJAPAT ANM
TANTWAS PHC NAGAUR MANGI LAL MN-II
TANTWAS PHC NAGAUR IDAN RAM POTALIYA UDC
TANTWAS PHC NAGAUR VACANT ANM
TANTWAS PHC NAGAUR SALAM SINGH WB
TANTWAS PHC NAGAUR KISHAN SINGH WB
TANTWAS PHC NAGAUR SUSHILA SW
TANTWAS PHC NAGAUR VACANT LHV
TANWARA SC DIDWANA VIMLA MEGHWAL ANM
TANWARA SC NAGAUR GEETA P.K. ANM
TAPARWADA SC PARBATSAR MAMATA ANM
TARNAU PHC NAGAUR HARI RAM DOGIWAL MN-II
TARNAU PHC NAGAUR VACANT MN-II
TARNAU PHC NAGAUR VACANT LT
TARNAU PHC NAGAUR GYANESH SHRANGI ANM
TARNAU PHC NAGAUR MADHAN SHIGH WB
TARNAU PHC NAGAUR SUNDAR LAL SW
TARNAU PHC NAGAUR VACANT LHV
TAUSAR UPGD NAGAUR VACANT MN-II
TAUSAR UPGD NAGAUR SUGANA RAM WB
TAUSAR SC NAGAUR SUJATA TK ANM
TEHLA SC MERTA PARSIS FIELD ANM
THAKARIYAS PHC DIDWANA BHANWAR GIRI MN-II
THAKARIYAS PHC DIDWANA VACANT MN-II
THAKARIYAS PHC DIDWANA RAMBHAROSI NAGAR ANM
THAKARIYAS PHC DIDWANA VACANT LT
THAKARIYAS PHC DIDWANA OM PRAKASH CHOUDHARY WB
THAKARIYAS PHC DIDWANA HARJI RAM WB
THAKARIYAS PHC DIDWANA VACANT SW
THAKARIYAS HQ DIDWANA UMA RAM JAKHAD MPW
THAKARIYAS PHC DIDWANA VACANT LHV
THALANJU SC NAGAUR VACANT ANM
THANE SC DIDWANA SANTOSH SHARMA ANM
THANE SC DIDWANA VACANT PTH

- 331 -
THANWALA PHC MERTA KOSALYA PARIHAR SN
THANWALA PHC MERTA PREM SINGH MN-II
THANWALA PHC MERTA VACANT MN-II
THANWALA PHC MERTA MISS. MANJULA CHAUHAN LDC
THANWALA PHC MERTA RITU RAJ LT
THANWALA PHC MERTA VIMLA MEENA ANM
THANWALA PHC MERTA HET RAM MEENA WB
THANWALA PHC MERTA RAMESHWAR LAL SONI WB
THANWALA PHC MERTA KISHAN LAL WB
THANWALA PHC MERTA CHHITAR SINGH WB
THANWALA PHC MERTA MATA DEEN SW
THANWALA PHC MERTA SAVITRI GEHLOT LHV
THATA SC MERTA LATA DEVI SHARMA ANM
THATHANA SC PARBATSAR RAJI MEENA ANM
THEVADI SC DIDWANA MERY KUTTY ANM
THIKARIYA KHURD SC PARBATSAR VACANT ANM
THIROD SC NAGAUR JESY P.S. ANM
TILANESH SC MERTA VACANT ANM
TODAS SC PARBATSAR SUSAMMA K. ANM
TOSHINA PHC DIDWANA HEERA LAL MN-II
TOSHINA PHC DIDWANA VACANT MN-II
TOSHINA PHC DIDWANA VACANT ANM
TOSHINA PHC DIDWANA VACANT LT
TOSHINA PHC DIDWANA VACANT LHV
TUKALIYA SC MERTA LAD KANWAR ANM
UBASI SC NAGAUR KRISHNA ANM
UDRASAR SC DIDWANA MERSY T.D. ANM
UGARPURA SC PARBATSAR MUKESH ANM
UNCHAIDA PHC NAGAUR ASHOK DHAYAL MN-II
UNCHAIDA PHC NAGAUR VACANT ANM
UNCHAIDA PHC NAGAUR TEJ PRAKASH SHARMA LT
UNCHAIDA PHC NAGAUR ELSI M.A. LHV
UNCHAIDA PHC NAGAUR NARAYAN RAM MPW
UNCHAIDA PHC NAGAUR RAM KUMAR DIDEL WB
UNCHAIDA PHC NAGAUR HUKUM SINGH WB
UNTHWALIYA HQ NAGAUR MAHAVEER PRASAD MPW

- 332 -
UNTHWALIYA SC NAGAUR GEETA V.G. ANM
VARUN SC PARBATSAR PUSHPA YADAV ANM
VISHNOIYO KI DHANI SC NAGAUR VACANT ANM

- 333 -
ifjf'k"V 12 esfMdy LVkslZ dh lwph
rglhy esfMdy LVkslZ
ukok Phoolchand Shankarlal Ladha, Nawa
Vinod Medical Store, Nawa
Kumawat Medical Store, Nawa
Krishna Medical Store, Nawa
Arun Medical Store, Nawa
Rajesh Medical Store, Kuchaman
Bhagwati Medical Store, Kuchaman
Choudhary Medical Store, Kuchaman
Kisan Medical Store, Kuchaman
Hari Drug Store, Kuchaman
Kuchaman Medical Store, Kuchaman
Kumawat Medical Store, Kuchaman
Jain Medical Store, Kuchaman
Mishra Medical Store, Ghatwa
Choudhary Medical Store, Minda
Jain Medical Store, Minda
Choudhary Medical Store, Panchwa
Kater Medical Store, Kukanwali
Rathod Medical Store, Kukanwali
Jain Medical Store, Kukanwali
Abhisek Medical Store, Kuchaman city
Durga Medical Store, Kuchaman City
Shiv Medical Store, Kuchaman city
Agarwal Medical Store, Kuchaman city
MhMokuk Vkd esfMdy LVksj] MhMokuk
iadt Mªx LVksj] MhMokuk
d`".kk esfMdy LVksj] MhMokuk
O;kl esfMdy] LVksj] MhMokuk
lksuh esfMdy] LVksj] MhMokuk
us'kuy Mªx LVksj] MhMokuk
fllksfn;k LVksj] MhMokuk
f'ko esfMdy LVksj] MhMokuk
jkBkSM+ esfMdy LVksj] MhMokuk
pkS/kjh esfMdy LVksj] MhMokuk
jM+d esfMdy LVksj] MhMokuk
fodkl esfMdy LVksj] MhMokuk
iaokj esfMdy LVksj] MhMokuk
pSu esfMdy LVksj] MhMokuk
eyoku esfMdy LVksj] MhMokuk
Jh jke esfMdy LVksj] MhMokuk
t; Hkxoku Mªx LVksj] MhMokuk
nsojkt jktsUnz izlkn esfMdy LVksj] MhMokuk
iou Mªx LVksj] MhMokuk
- 334 -
fjyhQ QkekZ lIykbZ LVksj] MhMokuk
d`".kk esfMdy LVksj] MhMokuk
,e esfMdy LVksj] MhMokuk
MhMokuk esfMdy LVksj] MhMokuk
jkt Jh esfMdy LVksj] MhMokuk
Hkokuh esfMdy LVksj] MhMokuk
iIih esfMdy LVksj] MhMokuk
chlfeYykg esfMdy LVksj] MhMokuk
vxzoky esfMdy LVksj] MhMokuk
jkecYyHk jkexksiky esfMdy LVksj] MhMokuk
Qzs.Ml esfMdy LVksj] MhMokuk
nf/kerh esfMdy LVksj] MhMokuk
}kjds'k QkekZ LVksj] MhMokuk
Hkkjr esfMdy LVksj] MhMokuk
ftUny esfMdy LVksj] MhMokuk
cYnk esfMdy LVksj] MhMokuk
Hkkj}kt esfMdy LVksj] MhMokuk
vEchdk esfMdy LVksj] ekSyklj
vEcs esfMdy LVksj] ekSyklj
fdlku esfMdy LVksj] ekSyklj
pkS/kjh esfMdy LVksj] ekSyklj
ds-ds- esfMdy LVksj] ekSyklj
lksuh esfMdy LVksj] ekSyklj
latq esfMdy LVksj] ekSyklj
f'ko esfMdy LVksj] ekSyklj
jke esfMdy LVksj] /kudksyh
uohu esfMdy LVksj] /kudksyh
fodkl esfMdy LVksj] /kudksyh
'kqHke esfMdy LVksj] yknM+h;k
vxzoky esfMdy LVksj] yknM+h;k
jkt esfMdy LVksj] rksf"k.kk
pkS/kjh esfMdy LVksj] rksf"k.kk
jkts'k esfMdy LVksj] [kqu[kquk
Urk esfMdy LVksj] NksVh [kkVw
jkek esfMdy LVksj] NksVh [kkVw
ohj rstk esfMdy LVksj] NksVh [kkVw
eqds'k esfMdkst] NksVh [kkVw
egs'k esfMdy LVksj] fuEchtks/kk
eksfguh esfMdy LVksj] fuEchtks/kk
Jhjke esfMdYl] fuEchtks/kk
HkkVh esfMdy LVksj] fuEchtks/kk
ljyk esfMdy LVksj] fuEchtks/kk
iaokj esfMdy LVksj] fuEchtks/kk
vxzoky esfMdy LVksj] ykMuWw
pkS/kjh esfMdy LVksj] ykMuWw
t; Hkkjr esfMdYl LVksj] ykMuWw
- 335 -
Jh egkohj esfMdy LVksj] ykMuWw
yDdh esfMdy LVksj] ykMuWw
ckck jkenso esfMdy LVksj] ykMuWw
jkBkSM+ esfMdy LVksj] ykMuWw
Jh y{eh esfMdy LVksj] ykMuWw
ifCyd esfMdy LVksj] ykMuWw
jk;/kuk esfMdy LVksj] ykMuWw
ykMuWw esfMdy LVksj] ykMuWw
Jh d`".kk esfMdy LVksj] ykMuWw
jkt/kkuh esfMdy LVksj] ykMuWw
tSu esfMdy LVksj] ykMuWw
,u-,l- esfMdy LVksj] ykMuWw
us'kuy esfMdy LVksj] ykMuWw
vuq esfMdy LVksj] ykMuWw
laxe esfMdy LVksj] ykMuWw
jktLFkku esfMdy LVksj] ykMuWw
Hkokuhj esfMdy LVksj] ykMuWw
Ýs.Ml esfMdy LVksj] ykMuWw
uo T;ksfr esfMdy LVksj] ykMuWw
turk MªXl LVksj] ykMuWw
jk"Vªh; esfMdy LVksj] ykMuWw
guhQ esfMdy LVksj] ykMuWw
flQj esfMdy LVksj] ykMuWw
cY[kh esfMdy LVksj] ykMuWw
jkt esfMdy LVksj] ykMuWw
jkW;y esfMdy LVksj] ykMuWw
esMrk esgrk esfMdy LVksj esM+rkflVh
Jh pkj Hkqtk esfMdy LVksj esM+rkflVh
vklksi esfMdy LVksj esM+rkflVh
ds'ko esfMdy LVksj esM+rkflVh
turk esfMdy LVksj esM+rkflVh
fdlku esfMdy LVksj esM+rkflVh
ds-th-,u- esfMdy LVksj esM+rkflVh
Jh ckykth esfMdy LVksj esM+rkflVh
f'ko esfMdy LVksj esM+rkflVh
dksfguwj esfMdy LVksj esM+rkflVh
Tokyk esfMdy LVksj esM+rkflVh
Mkaxk QekZLfVdy esfMdy LVksj esM+rkflVh
esMrk esfMdy LVksj esM+rkflVh
fo".kq esfMdy LVksj esM+rkflVh
iou esfMdy LVksj esM+rkflVh
egkohj esfMdy LVksj esM+rkflVh
esgrk esfMdy LVksj esM+rkflVh
jtr esfMdy LVksj esM+rkflVh
pkS/kjh esfMdy LVksj esM+rkflVh
dUgS;k esfMdy LVksj esM+rk jksM+
- 336 -
dUgS;k esfMdy LVksj esM+rk jksM+
dUgS;k esfMdy LVksj esM+rk jksM+
uFkey esfMdy LVksj esM+rk jksM+
HkkVh esfMdy LVksj esM+rk jksM+
pkS/kjh esfMdy LVksj esM+rk jksM+
jkeckcq esfMdy LVksj esM+rk jksM+
pkS/kjh esfMdy LVksj js.k
nfj;ko esfMdy LVksj js.k
ekgs'ojh esfMdy LVksj js.k
pkS/kjh esfMdy LVksj uks[kk pkankork
iqjksfgr esfMdy LVksj gjlksyko
xwtZj esfMdy LVksj gjlksyko
pkS/kjh esfMdy LVksj xksVu
v'kksd esfMdy LVksj xksVu
fdlku esfMdy LVksj xksVu
fot; esfMdy LVksj xksVu
jkek esfMdy LVksj xksVu
pkS/kjh esfMdy LVksj tluxj
ts-ih- esfMdy LVksj tluxj
pkS/kjh esfMdy LVksj tluxj
'kadj esfMdy LVksj tluxj
lksuh esfMdy LVksj tluxj
eka th;k esfMdy LVksj tluxj

tk;y jkt esfMdy ,.M tujy LVksj tk;y


Jh jke esfMdy LVksj tk;y
egkohj esfMdy LVksj tk;y
'kqHk y{eh esfMdy LVksj tk;y
vkn'kZ esfMdy LVksj tk;y
f'ko esfMdy LVksj tk;y
othj esfMdy LVksj tk;y
pkS/kjh esfMdy LVksj tk;y
ohj rstk esfMdy LVksj tk;y
Jh d`".k esfMdy LVksj tk;y
tfru esfMdy LVksj tk;y
vkn'kZ esfMdy LVksj rjum
rjum esfMdy LVksj rjum
QjM+ksn esfMdy LVksj rjum
fd'kksj esfMdy LVksj rjum
jrkok esfMdy LVksj f[ka;kyk
vkn'kZ esfMdy LVksj mapkbM+k
ohj guqeku esfMdy LVksj nqxksyh
jktk esfMdy LVksj dBkSrh
ikjklj esfMdy LVksj cM+ [kkVw
dksBkjh esfMdy LVksj cM+h [kkVw
e:/kj esfMdy LVksj jksy
- 337 -
vkn'kZ esfMdy LVksj Msg
txnEck esfMdy LVksj Msg
eukst esfMdy LVksj >kM+syh

edjkuk& ts ch esMhdy LVksj lnjcktkj


nkf/kp esMhdy LVksj
Hkkjr esMhdy LVksj
ekyik.kh Mªx LVksj]
tkaxhM esMhdy LVksj
jk-vLirky ds ikl] jkt Mªx LVksj jsYos LVs'ku ds ikl
[k.Msyoky esMhdy LVksj Mkej dVs ds ikl
eks;y esMhdy LVksj lnj cktkj
egs'ojh esMhdy LVksj pkjHkwtk jksM
us'ku esMhdy LVksj lnj cktkj
czkbZV esMhdy LVksj xksMkokl pkSd fgUnokyh
esMfr;k LVksj xksMkokl
uqjkuh esMhdy LVksj xksMkokl
jktLFkku esMhdy LVksj] gfjvkse esMhdy LVksj

cksjkoM dsljhey fy[kehpUn esMhdy LVksj


lksuh esMhdy LVksj] us'kuy esMhdy ,.M tujy LVksj
egkohj esMhdy LVksj] gfjvkse esMhdy LVksj
losZ'oj esMhdy LVksj
d`".kk esMhdy LVksj
dslj esMhdy LVksj
f'ko esMhdy LVksj
jfo esMhdy LVksj
o"kkZ esMhdy LVksj
xk;=h esMhdy LVksj
viuk esMhdy LVksj
d`".kk esMhdy LVksj
oDr esMhdy LVksj
fQjxr esMhdy LVksj
jkukckbZ esMhdy LVksj
f'ko ,stsUlh esMhdy LVksj
xk;=h esMhdy LVksj
djok esMhdy LVksj
lqjs'k esMhdy LVksj
fnfyi esMhdy LVksj
uezrk esMhdy LVksj
jke esMhdy LVksj
f'ko esMhdy LVksj
izdk'k esMhdy LVksj
t;xksiky esMhdy LVksj

rglhyokj esfMdy LVksj dh lwph


- 338 -
rglhy esfMdy LVksj
QwypUn 'kadjyky yM~<k] ukoka
fouksn esfMdy LVksj] ukoka
dqekor esfMdy LVksj] ukoka
d`".kk esfMdy LVksj] ukoka
v:.k esfMdy LVksj] ukoka
jkts'k esfMdy LVksj] dqpkeu
Hkxorh esfMdy LVksj] dqpkeu
pkS/kjh esfMdy LVksj] dqpkeu
fdlu esfMdy LVksj] dqpkeu
dqpkeu esfMdy LVksj] dqpkeu
dqekor esfMdy LVksj] dqpkeu
ukok tSu esfMdy LVksj] dqpkeu
a feJk esfMdy LVksj] ?kkVok
pkS/kjh esfMdy LVksj] fe.Mk
tSu esfMdy LVksj] ikpoka
dVVj esfMdy LVksj] dqduokyh
jkBkSM esfMdy LVksj] dqduokyh
tSu essfMdy LVksj] dqduokyh
vfHk"ksd esfMdy LVksj
dqpkeuflVh
nwxkZa esfMdy LVksj]
dqpkeuflVh
f'ko esfMdy LVksj] dqpkeuflVh
vxzoky esfMdy LVksj] dqpkeuflVh
MhM Vkd esfMdyLVksj] MhMokuk
okuk idat Mªx LVksj] MhMokuk
d`".kk esfMdy LVksj] MhMokuk
O;kl esfMdy LVksj] MhMokuk
lksuh esfMdy LVksj] MhMokuk
us'kuy Mªx LVksj] MhMokuk
fllksfn;k LVksj MhMokuk
f'ko esfMdy LVksj] MhMokuk
jkBkSM esfMdy LVksj] MhMokuk
pkS?kjh esfMdy LVksj] MhMokuk
jM+d esfMdy LVksj] MhMokuk
fodkl esfMdy LVksj] MhMokuk
iokaj esfMdy LVksj] MhMokuk
pSu esfMdy LVksj] MhMokuk
eyoku esfMdy LVksj] MhMokuk
Jhjke esfMdy LVksj] MhMokuk
t; Hkxoku Mªx LVksj] MhMokuk

- 339 -
nsojkt jktsUnz izlkn esfMdy LVksj]
MhMokuk
iou Mªx LVksj] MhMokuk
fjyhQ QkekZa lIykbZ LVksj]
MhMokuk
d`".kk esfMdy LVksj] MhMokuk
,e esfMdy LVksj] MhMokuk
MhMokuk esfMdy LVksj] MhMokuk
jkt Jh esfMdy LVksj] MhMokuk
Hkokuh esfMdy LVksj] MhMokuk
iIih esfMdy LVksj] MhMokuk
chlfeYykg esfMdy LVksj]
MhMokuk
vxzoky esfMdy LVksj] MhMokuk
jkeoYyHk jkexksiky esfMdy LVksj]
MhMokuk
Qzs.Ml esfMdy LVksj] MhMokuk
nf/kerh esfMdy LVksj] MhMokuk
}kjds'k QkekZa LVksj] MhMokuk
Hkkjr esfMdy LVksj] MhMokuk
ftUny esfMdy LVksj] MhMokuk
cYnk esfMdy LVksj] MhMokuk
Hkkjr}kt esfMdy LVksj] MhMokuk
vEchdk esfMdy LVksj] ekSyklj
vEcs esfMdy LVksj] ekSyklj
fdlku esfMdy LVksj] ekSyklj
pkS/kjh esfMdy LVksj] ekSyklj
ds-ds-esfMdy LVksj] ekSyklj
lksuh esfMdy LVksj] ekSyklj
latq esfMdy LVksj] ekSyklj
f'ko esfMdy LVksj] ekSyklj
jke esfMdy LVksj] /kudksyh
uohu esfMdy LVksj] /kudksyh
fodkl esfMdy LVksj] /kudksyh
'kqHke esfMdy LVksj] yknMh;k
vxzzzzzoky esfMdy LVksj]
yknMh;k
jkt esfMdy LVksj rks"kh.kk
pkS/kjh esfMdy LVksj] rksf"k.k
jkts'k esfMdy LVksj [kqu[kquk
turk esfMdy LVksj NksVh[kkVw
jkek esfMdy LVksj NksVh [kkVw

- 340 -
ohj rstk esfMdy LVksj NksVh
[kkVw
seqds'k esfMdkst] NkVh [kVw
egs'k esfMdy LVksj fuEch tks/kk
eksfguh esfMdy LVksj fuEch
tks/kk
Jhjke esfMdy LVksj fuEch tks/kk
HkkVh esfMdy LVksj fuEch tks/kk
ljyk esfMdy LVksj] fuEch tks/kk
iaokj esfMdy LVksj fuEch tks/kk
vxzoky esfMdy LVksj ykMuwa
pkS/kjh esfMdy LVksj ykMuwa
t; Hkkjr esfMdy LVksj ykMuwa
Jh egkohj esfMdy LVksj ykMuwa
yDdh esfMdy LVksj ykMuwa
ckck jkenso esfMdy LVksj ykMuwa
jkBkSM esfMdy LVksj ykMuwa
Jh y{eh esfMdy LVksj ykMuwa
ifCyd esfMdy LVksj ykMuw
jk;/kuk esfMdy LVksj ykMuwa
ykMu ykMuwa esfMdy LVksj ykMuwa
wa Jh d`".kk esfMdy LVksj ykMuwa
jkt/kkuh esfMdy LVksj ykMuwa
tSu esfMdy LVksj ykMuwa
,u- ,l esfMdy LVksj ykMuwa
us'kuy esfMdy LVksj ykMuwa
vuq esfMdy LVksj ykMuwa
laxe esfMdy LVksj ykMuwa
jktLFkku esfMdy LVksj ykMuwa
Hkokuhj esfMdy LVksj ykMuwa
Qzs.Ml esfMdy LVksj ykMuwa
uo T;ksfr esfMdy LVksj ykMuwa
turk MªXl LVksj] ykMuwa
jk"Vªh; esfMdy LVksj ykMuwa
guhQ esfMdy LVksj ykMuwa
flQj esfMdy LVksj ykMuwa
cY[kh esfMdy LVksj ykMuwa
jkt esfMdy LVksj ykMuwa
jkW;y esfMdy LVksj ykMuwa
esMr esgrk esfMdy LVksj] esMrkflVh
k Jh pkjHkqtk esfMdy LVksj]
esMrkflVh
vklksi esfMdy LVksj] esMrkflVh
- 341 -
ds'ko esfMdy LVksj] esMrkflVh
turk esfMdy LVksj] esMrkflVh
fdlku esfMdy LVksj] esMrkflVh
ds th ,u esfMdy LVksj] esMrkflVh
Jh ckykth esfMdy LVksj] esMrkflVh
f'ko esfMdy LVksj] esMrkflVh
dksfguwj esfMdy LVksj] esMrkflVh
Tokyk esfMdy LVksj] esMrkflVh
Mkaxk QekZaLfVdy esfMdy LVksj]
esMrkflVh
esMrk esfMdy LVksj] esMrkflVh
fo".kq esfMdy LVksj] esMrkflVh
iou esfMdy LVksj] esMrkflVh
egkohj esfMdy LVksj] esMrkflVh
esgrk esfMdy LVksj] esMrkflVh
jtr esfMdy LVksj] esMrkflVh
pkS/kjh esfMdy LVksj] esMrkflVh
dUgS;k esfMdy LVksj] esMrk jksM
uFkey esfMdy LVksj] esMrk jksM
HkkVh esfMdy LVksj] esMrk jksM
pkS?kjh esfMdy LVksj] esMrk
jksM
jke ckcq esfMdy LVksj] esMrk
jksM
pkS/kjh esfMdy LVksj] js.k
nfj;ko esfMdy LVksj] js.k
ekgs'ojh esfMdy LVksj] js.k
pkS/kjh esfMdy LVksj] uks[kk
pkankork
iqjksfgr esfMdy LVksj] gjlksyko
xtZaj esfMdy LVksj] gjlksyko
pkS/kjh esfMdy LVksj] xksVu
v'kksd esfMdy LVksj] xksVu
fdlku esfMdy LVksj] xksVu
fot; esfMdy LVksj] xksVu
jkek esfMdy LVksj] xksVu
pkS/kjh esfMdy LVksj] tluxj
ts ih esfMdy LVksj] tluxj
pkS/kjh esfMdy LVksj] tluxj
'kadj esfMdy LVksj] tluxj
lksuh esfMdy LVksj] tluxj
eka th;k esfMdy LVksj] tluxj
tk;y jkt esfMdy ,.M tujy LVksjs] tk;y
- 342 -
Jh jke esfMdy LVksj] tk;y
egkohj esfMdy LVksj] tk;y
kqHk y{eh esfMdy LVksj] tk;y
vkn'kZa esfMdy LVksj] tk;y
f'ko esfMdy LVksj] tk;y
othj esfMdy LVksj] tk;y
pkS/kjh esfMdy LVksj] tk;y
ohj rstk esfMdy LVksj] tk;y
Jh d`".kk esfMdy LVksj] tk;y
tfru esfMdy LVksj] tk;y
vkn'kZa esfMdy LVksj] rjum
rjum esfMdy LVksj] rjum
QjMksn esfMdy LVksj] rjum
fd'kksj esfMdy LVksj] rjum
jrkok esfMdy LVksj] f[k;ksyh
ohj guqeku esfMdy LVksj] nqxkyh
jktk esfMdy LVksj] dBkSrh
ikjklj esfMdy LVksj] cM [kkVw
dksBkjh esfMdy LVksj] cM [kkVw
e:/kj esfMdy LVksj] jksy
vkn'kZa esfMdy LVksj] Msg
txnEck esfMdy LVksj] Msg
eukst esfMdy LVksj] >kkMsyh
edjku ts ch esfMdy LVksj] lnj cktkj
k nkf/kp esfMdy LVksj]
vyh esfMdy LVksj
dqpkeu esfMdy LVksj]
uezrk esfMdy LVksj]
t; Hkksys esfMdy LVksj]
ek/ko esfMdy LVksj]
xqu esfMdy LVksj]
eerk esfMdy LVksj]
'kekZa esfMdy LVksj]
luk esfMdy LVksj]
ekyik.kh Mªx LVksj
tkaxhM esfMdy LVksj]
jk- vLirky ds ikl jkt esfMdy LVksj]
[k.Msyoky esfMdy LVksj]Mkej dVs
ds ikl
ekss;y esfMdy LVksj] lnj cktkj
egs'ojh esfMdy LVksj] pkjHktk
jksM
us'ku esfMdy LVksj] lnj cktkj
- 343 -
czkbZV esfMdy LVksj] xksMkokl
pksd] fgUnokyh
U;w ykbZQ esfMdy LVksj]
uUnuh esfMdy LVksj]
jktLFkku esfMdy LVksj]
gfj vkse esfMdy LVksj]
pkjHkqtk esfMdy LVksj]
MhMokuk esfMdy LVksj]
, ds esfMdy LVksj]
lkfu;k esfMdy LVksj]
flVh esfMdy LVksj]
Hkkjr esfMdy LVksj]
eUlwjh esfMdy LVksj]
flQk esfMdy LVksj]
jkBkSM esfMdy LVksj]
dsljhey fy[kehpUn esfMdy LVksj]
cksjkoM
lksuh esfMdy LVksj]
us'kuy esfMdy ,.M tujy LVksj]
egkohj esfMdy LVksj]
lossZa'oj esfMdy LVksj]
d`".kk esfMdy LVksj]
dslj esfMdy LVksj]
jkuk Mªx LVksj
/kUoUrjh esfMdy LVksj]
Msxk f'ko esfMdy LVksj] Maxkuk
uk jfo esfMdy LVksj]
o"kkZa esfMdy LVksj]
xkk;=h esfMdy LVksj]
viuk esfMdy LVksj]
d`".kk esfMdy LVksj]
oDr esfMdy LVksj]
fQjxr esfMdy LVksj]
jkukckbZ esfMdy LVksj]
f'ko ,tsUlh esfMdy LVksj]
djok esfMdy LVksj]
lqjs'k esfMdy LVksj]
fnyhi esfMdy LVksj]
uezrkesfMdy LVksj]
jke esfMdy LVksj]
izdk'k esfMdy LVksj]
t; xksiky esfMdy LVksj]
dj.kh esfMdy LVksj]
- 344 -
Msxkuk esfMdy LVksj]
nqxkZ esfMdy LVksj]
t;ukjk;.k dk'khjke esfMdy LVksj]
dey esfMdy LVksj]
Hkkjr esfMdy LVksj]
jke esfMdy LVksj]
lnk esfMdy LVksj]
ijcrlj jktLFkku esfMdy LVksj]
jkukckbZ esfMdy LVksj]
vkse esfMdy LVksj]
lksydh esfMdy LVksj]
nhi esfMdy LVksj]
iq"ik esfMdy LVksj]
jke esfMdy LVksj]
nsoMk esfMdy LVksj]
fdlku esfMdy LVksj]
[kha xq:d`ik esfMdy LVksj]
aolj larks"k esfMdy LVksj]
egknso esfMdy LVksj]
jkefuokl jkeiky esfMdy LVksj]
loksZare esfMdy LVksj]
ckykth esfMdy LVksj]
pkS/kjh esfMdy LVksj
ukxkSj esfMdy LVksj
n;ky esfMdy LVksj
ftrsUnz esfMdy LVksj
t; fdlku esfMdy LVksj
lS;n esfMdy LVksj
HkkLdj esfMdy LVksj
izHkkr esfMdy LVksj
uouhr esfMdy LVksj
egs'ojh esfMdy LVksj
ukxk
e/kq esfMdy LVksj
Sj
f'ko esfMdy LVksj
fl)kFkZa esfMdy LVksj
nS;k esfMdy LVksj
lkj.k esfMdy LVksj
d`".kk esfMdy LVksj
HkkLdj Mªx LVksj]
dj.kh esfMdy LVksj
x.ks'k esfMdy LVksj
ghuk esfMdy LVksj
lwjt esfMdy LVksj
- 345 -
eq[;eU=h fu%'kqYd nok dh lwph
S. Code
Name of Medicine
No No
1 483 Diclofenac Sodium and Paracetamol Tablets Diclofenac Sodium 50 mg + Paracetamol 325 mg
2 19 Diclofenac Sodium Injection IP (25 mg/ ml)
3 20 Diclofenac Sodium Tablets IP (50 mg)
Ibuprofen and Paracetamol Tablets Ibuprofen
4 22
400 mg + Paracetamol 325mg
5 24 Ibuprofen Tablets IP 400 mg (Coated)
6 28 Paracetamol Tablets IP 500 mg
7 36 Cetirizine Tablets IP 10mg
8 37 Chlorpheniramine Maleate Tablets IP 4 mg
9 39 Dexamethasone Injection IP 8 mg/2ml
10 40 Dexamethasone Tablets IP 0.5 mg
11 45 Pheniramine Injection IP 22.75mg/ml
12 47 Prednisolone Tablets IP 5 mg
13 59 Phenytoin Tablets IP 100 mg (Film Coated)
14 61 Sodium Valproate Tablets IP 200 mg (Enteric Coated)
15 67 Amikacin Injection IP 100 mg
16 68 Amikacin Injection IP 500 mg
17 70 Amoxycillin and Potassium Clavulanate Tabs IP 500 mg+125 mg
18 71 Amoxycillin Capsules IP 250mg
19 72 Amoxycillin Capsules IP 500mg
20 73 Amoxycillin Trihydrate Dispersible Tablets IP 125mg
21 75 Ampicillin Injection 500 mg
22 79 Azithromycin Tablets IP 250 mg
23 80 Azithromycin Tablets IP 500 mg
24 84 Cefixime Tablets IP 100 mg
25 85 Cefixime Tablets IP 200 mg
Cefoperazone and Sulbactum for injection Cefoperazone sodium eq Cefoperazone 1g and
26 86
Sulbactum Sodium eq toSulbactum0.5mg(IM IV use)
27 87 Cefotaxime Injection IP 1 g
28 88 Cefotaxime Injection IP 250 mg
29 89 Ceftazidime Injection IP 1 g
30 90 Ceftazidime Injection IP 250 mg
31 91 Ceftazidime Injection IP 500 mg
32 93 Ceftrioxone Injection IP 1g /vial
33 94 Ceftrioxone Injection IP 250 mg/vial
34 95 Ceftrioxone Injection IP 500mg/vial
35 96 Cephalexin Capsules IP 250 mg
36 97 Cephalexin Capsules IP 500 mg
37 98 Chloroquine Phosphate Injection IP 40 mg/ ml
38 99 Chloroquine Phosphate Tab. IP 250mg (≡155 mg of Chloroquine base) (Film Coated)
39 102 Ciprofloxacin Tablets IP 250 mg Film Coated
40 103 Ciprofloxacin Tablets IP 500 mg Film Coated
107 Co-trimoxazole Oral suspension IP Each 5 ml contains Trimethoprim 40 mg and
41 Sulphamethoxazole 200 mg
108 Co-trimoxazole Tablets IP Trimethoprim 40 mg
42 and Sulphamethoxazole 200 mg
109 Co-trimoxazole Tablets IP Trimethoprim 80 mg
43 and Sulphamethoxazole 400 mg
44 111 Doxycycline Capsules IP 100 mg
45 116 Gentamycin Injection IP 80mg/2ml (IM/ IV use)
46 122 Metronidazole Tablets IP 200 mg (Film Coated)

- 346 -
47 123 Metronidazole Tablets IP 400 mg (Film Coated)
48 124 Norfloxacin Tablets IP 400 mg Film Coated
49 125 Ofloxacin Tablets IP 200 mg
50 128 Primaquine Tablets IP 2.5 mg
51 129 Primaquine Tablets IP 7.5 mg
52 132 Quinine Sulphate Tablets IP 300 mg (Film Coated)
53 184 Amlodipine Tablets IP 2.5 mg
54 185 Amlodipine Tablets IP 5 mg
55 186 Atenolol Tablets IP 50 mg
56 187 Atorvastatin Tablets IP 10mg
57 188 Clopidogrel Tablets IP 75 mg
58 194 Enalapril Maleate Tablets IP 5mg
59 195 Enalapril Maleate Tablets IP 2.5mg
60 199 Lisinopril Tablets IP 5 mg
61 200 Losartan Tablets IP 50 mg
62 203 Nifedipine capsules IP 5mg
63 204 Nifedipine Tablets IP 10 mg. (Sustained Release)
64 207 Propranolol Tablets IP 40 mg
65 208 Ramipril Capsules IP 2.5 mg
66 209 Streptokinase Injection IP 15 lac units
67 254 Frusemide Tablets IP 40 mg.
68 255 Furosemide Injection IP 10mg/ml (IM & IV use)
69 263 Dicyclomine Tablets IP 10 mg
70 264 Dicyclomine Injection IP 10 mg /ml
71 267 Domperidone Tablets IP 10 mg
72 270 Metoclopramide Injection IP 10mg/2ml
73 271 Metoclopramide Tablets IP 10 mg
74 272 Omeprazole Capsules IP 20 mg
75 274 ORS Powder IP
76 276 Ranitidine HCL Injection IP 50mg/2ml
77 277 Ranitidine Tablets IP 150mg Film Coated
279 Biphasic Isophane Insulin Injection IP (30% Soluble Insulin & 70% Isophane Insulin) Inj 40
78 IU/ml (r-DNA origin)
79 287 Glibenclamide Tablets IP 5 mg
80 288 Gliclazide Tablets IP 40 mg
81 289 Glimepiride Tablets IP 2 mg
82 290 Glimepiride Tablets IP 1mg
83 291 Glipizide Tablets IP 5mg
84 295 Metformin Tablets IP 500 mg. (Film Coated-Scored)
85 297 Pioglitazone Tablets IP 15 mg
86 306 Rabies Vaccine Human (Cell Culture) IP (Intradermal) 2.5 IU/dose
87 307 Rabies Vaccine Human (Cell Culture) IP (Intramuscular) 2.5 IU/ dose
308 Snake Venum Anti Serum IP Polyvalent Anti Snake Venum Serum Enzyme Refined. Contain
88 purified equine globulins. 1 ml of serum neutralizes 0.6 mg of cobra venum 0.45 mg of common
kraite (Bungaras) venum.
89 322 Ciprofloxacin Eye Drops 0.3% w/v
90 338 Oxytocin Injection IP 5 IU/ml
91 339 Alprazolam Tablets IP 0.25 mg
92 350 Diazepam Tablets IP 5 mg
368 Cough Syrup Each 5ml contains Chloropheniramine Maleate IP 3mg Ammonium Chloride
93 130mg Sodium Citrate 65 mg Menthol 0.5 mg Syrup Q.S.
94 370 Salbutamol Tablets IP 4 mg
95 375 Theophylline and Etofylline Tablets (Theophylline IP 23mg + Etofylline IP 77 mg)
96 377 Compound Sodium Lactate Inj. IP
97 379 Dextrose injection 10%
98 380 Dextrose injection 5% isotonic

- 347 -
381 Multiple Electrolytes & Dextrose Injection
99 Type I IP (Electrolyte 'P' Injection )
382 Multiple Electrolytes & Dextrose Injection
100 Type III IP Electroylte "M" Injection ( I.V. )
101 385 Sodium Chloride and Dextrose Injection IP [0.9 % + 5 %]
102 386 Sodium Chloride Injection IP
103 389 Calcium Lactate Tablets IP 300 mg
390 Ferrous Sulphate and Folic Acid Tab. Each film coated Tab. Containing Dried Ferrous Sulphate IP-
104 equivalent to 100mg Elemental Iron and Folic Acid IP 0.5mg
391 Ferrous Sulphate with Folic Acid Tab. (Paediatric) Each film coated Tab. Containing Dried Ferrous
105 Sulphate IP-eqivalent to 20mg Elemental Iron and Folic Acid IP-100 mcg.
394 Multivitamin Tablets NFI Formula Sugar coated. Vit A 2500 IU Vit B1-2mg Vit-B6-0.5mg Vit-C-
106 50mg Calcium Pantothenate-1mg Vit-D3-200IU Vit-B2-2 mg Niacinamide-25mg Folic Acid-0.2
mg
397 Vitamin – B complex tablet NFI (prophylactic)
107 B1- 2mg B2- 2mg B6- 0.5mg Niacinamide 25mg
Calcium pantothenate 1mg (With appropriate overages)
439 Dicyclomine and Paracetamol Tablets Dicyclomine Hydrochloride 20 mg + Paracetamol 500 mg
108 Tablets
454 Metformin Hydrochloride (Sustained Release) and Glimepiride Tablets {Metformin
109 Hydrochloride(Sustained Release) 500 mg Glimipiride 1mg}
461 Amlodipine and Atenolol Tablets [Amlodipine Besilate equivalent to Amlodipine 5 mg Atenolol 50
110 mg]

- 348 -
ifjf'k"V 13 vLirkyksa esa miyC/k midj.kksa
dh lwph
rglhy
ukok X-Rays
a
Sonography
E.C.G. M/c
edjku jktdh; fpfdRlky;
k
yxu';k fpfdRlky; esa ,Dljs e'khu &5
lh th e'khu vksijs'ku fFks;sVj o lacaf/kr midj.k
Fkwd] ew=] ey dh tkap laca/kh midj.k]
Mªslhx Mªe ykbZtj] ekbdkzsLdki
Msxk esMhdy LVksj esa miyC/krk ds vk/kkj ij
uk

- 349 -
ifjf'k"V 14 ,Ecqysalksa dh lwph

rglh
y
ukok Govt. Hospital, Kuchaman
a
P.H.C., Kukanwali
Ramjivan Kabra Rog Nidan Centre, Kuchaman
esM jktdh; fpfdRlky; esMrkflVh vkj-ts- 21 bZ
+rk 0067
jktdh; fpfdRlky; tluxj vkj-ts- 21 bZ 0025
jktdh; fpfdRlky; esM+rkjksM+ vkj-ts- 21
bZ 0018
edjk tk;y fpfdRlky; 1
uk
tk;y fpfdRlky; 1
Msx jk-fp- Msxkuk esa ,d ,EcqysUl xkMh
kuk

- 350 -
ifjf'k"V 15 fookg LFkyksa dh lwph
Rglhy
ukok Sarta Virta Kalyan Mandayam, Kuchaman
MhMok vknUn Hkou xq:th dh xyh MhMokuk
uk okMZ 15
vxzoky Hkou vtesjh njoktk ds ckgj
MhMokuk okMZ 7
egs'ojh Hkou xwnM+h cktkj
MhMokuk okMZ 18
iztkir Hkou dqpkeu jksM+ MhMokuk
okMZ 6
xkSM+ Hkou nkstjkt eafnj ds ikl
MhMokuk okMZ 4
xkSre vkJe lkYV jksM+ MhMokuk
okMZ 4
fo'odekZ Hkou x.ks'k eafnj ds ikl
MhMokuk okMZ 7
Hkwjey HkkHkM+k dk uksgjk LVsV
cSad ds ikl MhMokjuk okMZ 15
[k.Msyoky Hkou iqfy'k Fkkuk jksM+
MhMokuk okMZ 16
ukbZ;ksa dh cxhph xk<k /kke
jksM+ MhMokuk okMZ 17
esM+rk iq"dj.kk iapk;r uksgjk esM+rk
:?kukFk Le`fr Hkou esM+rk
ekgs'ojh Hkou esM+rk
tSu LFkkud Hkou esM+rk
ikjhd ikB'kkyk esM+rk
vxzoky uo;qod e.My Hkou esM+rk
tkafxM+ fo'odekZ iapk;r Hkou
esM+rk
lSu iapk;r Hkou esM+rk
- 351 -
esM+rk 'kkfdy f}ih; czg~E.k iapk;r
Hkou esM+rk
Hkk"dj Hkou dq.Mky iky esM+rk
xk;=h Hkou js.k
ekgs'ojh Hkou js.k
f'ko efUnj esM+rk jksM+
egs'ojh /keZ'kkyk jha;kcM+h
tk;y dkadk.kh Hkou tk;y
egs'ojh Hkou tk;y
[k.Msyoky Hkou tk;y
edjkuk ekfy;ksa dh /keZ'kkyk vLirky jksM
edjkuk] Hkou
egs'ojh Hko] N% U;krh Hkou] nk/khp

- 352 -
ifjf'k"V 16 gksVyksa dh lwph

Rglhy
Ukok Hotel Kuchaman Fort, Kuchaman
}kjds'k gksVy v'kksd LrEHk ds ikl
MhMokuk okMZ 15
oS".ko gksVy cl LVs.M ds ikl
MhMokuk okMZ 15
MhMok e:/kj gksVy cL LVs.M ds ikl MhMokuk
uk okMZ 15
esM+rk gksVy jktiSysl] esMrkflVh
gksVy fizal esMrkflVh
vjksM+k lnk cgkj esMrkflVh
pkj Hkqtk gksVy esMrkflVh
jktiqrkuk gksVy esMrkflVh
jkt Jh gksVy esMrkflVh
'kadj fe"Bku Hk.Mkj ,ao gksVy
esMrkflVh
fdlku Hkkstuky; esMrkflVh
x.ks'k gksVy Mkaxkokl
tk;y lkjLor jsLVksjsUV tk;y
edjkuk izslhMsUV gksVy
eksrhegy gksVy
gksVy 'kyhekj
jaxksyh xsLV gkÅl
gksVy g;kr
gksVy laxejej
gksVy x.kxksj isysl
fufru xsLV gkÅl
gksVy fot; isysl
us'ky gksVy
gksVy y{eh isysl
- 353 -
e ih xsLV gkÅl

- 354 -
ifjf'k"V 17 foJke x`gksa dh lwph

Rglhy
ukoka P.W.D. Rest House, Nawa
P.W.D. Rest House, Kuchaman
MhMok jksM ost cl LVs.M MhMokuk okMZ 15
uk
esMrk foJke x`g lk-fu-foHkkx esM+rkflVh
foJke x`g 132 ds-oh- fo|qr x`g
esM+rkflVh
Jh pkjHkqtk /keZ'kkyk esMrkflVh
fgUnw /keZ'kkyk esM+rkflVh
egs'ojh /keZ'kkyk esM+rkflVh
jktdh; lhfu;j ek/;fed fo|ky; esM+rk
5- jktdh; lhfu;j mPp ek/;fed fo|ky;
jkonwnk x< esM+rkflVh
lkoZtfud /keZ'kkyk iknw[kqnZ

edjkuk edjkuk& dykth dh /keZ'kkyk] eqfLye


eqlkfQj[kkuk] rks"kuhokyksa dh
/keZ'kkyk
xPNhiqjk& Jhjke psjhVscy VªLV
xPNhiqjk] egs'ojh Hkou xPNhiqjkj
cksjkoM& lkoZtfud /keZ'kkyk jsYos
LVs'ku ds ikl cksjkoM] egs'ojh Hkou]
vxzoky Hkou] lksuh iapk;r]czkge.k
iapk;r cksjkoM
jk.khxkoa& xaxk/kj /keZ'kkyk
jk.khxkao

- 355 -
ifjf'k"B 18 vkJ; LFkyksa dh lwph
rglhy
MhMokuk 1- vknUn Hkou xq:th dh xyh
MhMokuk okMZ 15
2- egs'ojh Hkou xwnM+h cktkj
MhMokuk okMZ 18
3- vxzoky Hkou vtesjh njoktk ds ckgj
okMZ 7
4- dEikor Hkou isVªksy iEi pqaxh
pkSdh dqpkeu jksM+ MhMokuk
okMZ 6
5- iztkir Hkou dqpkeu jksM+
MhMokuk okMZ 6
6- HkkHkM+k Hkou xwnM+h cktkj
MhMokuk okMZ 18
7- lkjLor Hkou u`flag pkSd MhMokuk
okMZ 14
8- Hkwjey HkkHkM+k dk uksgjk
LVsV cSad ds ikl MhMokjuk okMZ 15
9- tkaxhM+ Hkou x.ks'k eafnj ds ikl
MhMokuk okMZ 7
10- [k.Msyoky Hkou iqfyl Fkkuk
jksM+ MhMokuk okMZ 16
11- tSu Hkou iBkuksa dh iksy ds ikl
MhMokuk okMZ 18
12- ukbZ;ksa dh cxhph xk<k /kke
jksM+ MhMokuk okMZ 17
13 lqukjksa dh cxhph xk<k /kke
jksM+ MhMokuk okMZ 17
14- eqLyhe eqlkfQj [kkuk U;kfj;ksa
dk ekSgYyk MhMokuk okMZ 5
15- tekr [kkuk fla/kh ckl lM+d ij
MhMokuk okMZ 20
16 ca'kh Hkou Hkjfr;ksa dh
- 356 -
/keZ'kkyk nhunjoktk jksM+ okMZ 8
17- xkSM+ Hkou nkstjkt eafnj ds ikl
MhMokuk okMZ 4
18- xkSre vkJe lkYV jksM+ MhMokuk
okMZ 4
esMrk 1- Jh pkjHkqtk /keZ'kkyk esMrkflVh
2- fgUnw /keZ'kkyk esM+rkflVh
3- egs'ojh /keZ'kkyk esM+rkflVh
4- jktdh; lhfu;j ek/;fed fo|ky; esM+rk
5- jktdh; lhfu;j mPp ek/;fed fo|ky;
jkonwnk x< esM+rkflVh
6- lkoZtfud /keZ'kkyk iknw[kqnZ
tk;y 1- jsu clsjk iapk;r lfefr tk;y ds ikl
edjkuk edjkuk & xqwq:)kjk cksjkoM jksM
edjkuk
cwMlw& lsokjke ckckdh cxhph
dqpkeujksM cwMlw

- 357 -
ifjf'k"V 19
laor 2071 esa dksbZ Hkh xkao esa [kjkck 50
izfr’kr ls vf/kd ugha gSA vr% vdky xzLr
xkaoksa dh lwph 'kwU; gSA

- 358 -
ifjf'k"V 20 rSjkdksa dh lwph
rglhy
MhMo Jh i`Fohjkt ekLVj tqEek efLtn ds ikl
kuk MhMokuk
Jh Hkaojyky ewUnM+k ewUnM+ksa dh
xyh MhMokuk
esMrk 1- Jh enuyky iq= Jh xksxnkl oS".ko fuoklh
jksfglk
2- ^^ Hkha;kjke iq= Jh tokujke tkV fuoklh
cM+k;yh
3- ^^ tksxhjke iq= Jh fgerkjke tkV fuoklh
yfV;ky
4- ^^ psukjke iq= Jh jkenso tkV fuoklh
yfV;ky
5- ^^ chatkjke yfV;ky fuoklh [kk[kM+dh
6- ^^ dekjke iq= Jh tLlkjke fo'uksbZ
tkjksM+k [kqnZ
7- ^^ pEikyky lSu p-Js-deZ- mi[k.M
dk;kZy; esM+rkflVh
8- ^^ ukFkwjke iq= Jh esgjke tkV fuoklh
Mwfd;k
9- ^^ jethjke iq= Jh gfjjke tkV fuoklh
Mwfd;k
10- ^^ tLlkjke iq= Jh gjnhujke tkV fuoklh
Mwfd;k
11- ^^ gkiwjke iq= Jh eksMkjke tkV
fuoklh :.koky bUnkoM+
12- ^^ Hkao:jke iq= Jh lq.Mkjke tkV
fuoklh cjkaxuk
13- ^^ iwukjke iq= Jh jkenhu tkV fuoklh
bUnkoM+
14- ^^ Hkao:jke iq= Jh Hkksykjke tkV
fuoklh djqM+k;k
15- ^^ vklwjke iq= Jh lqokjke fuoklh
dhjksa dh <k.kh
- 359 -
16- ^^ [kha;kjke iq= Jh lqokjke fuoklh
dhjksa dh <k.kh
17- ^^ eksgu dhj fuoklh dhjksa dh <k.kh
18- ^^ ukFkw dhj fuoklh dhjksa dh <k.kh
19- ^^ jkork dhj fuoklh dhjksa dh <k.kh
20- ^^ Hkaojyky iq= Jh exaykjke ikyhoky
fuoklh jsa.k
21- ^^ iqj[kkjke iq= Jh yPNkjke tkV fuoklh
esM+rkjksM+
22- ^^ lqtkjke iq= Jh jkewjke xtZj fuoklh
jkst pkankork
23- ^^ jkeLo:i iq= Jh jkedj.k tkV fuoklh
[kk[kM+dh
24- ^^ jk;pUn iq= Jh jkekjke tkV fuoklh
iqUnyw
25- ^^ Jo.kjke iq= Jh xqekukjke fuoklh
iqUnyw
26- ^^ ?ksojjke iq= Jh rstkjke fuoklh dy:
27- ^^ jkepUnz iq= Jh nkukjke tkV fuoklh
dy:

- 360 -
ifjf'k"V 21 isVªksy iEiksa dh lwph
Ø-
la
QeZ dk uke eksckbZy
1 eS-xaxkizlkn dEiuh] esMrk 9414408322
2 eS- chj rstkth fQfyax LVs'ku] lkatw 9828349533
3 eS-jkBh fQfyax LVs'ku] [khaolj 9214534892
4 eS-rqyNhjke vEckyky] Msxkuk 9414548505
5 eS- ctjaxyky y{ehukjk;.k] MhMokuk 9352323100
6 eS- f'ko'kadj fQfyax LVs'ku] Msg 9462077806
7 eS- taojhey }kjdkjizlkn] MhMokuk 9828788904
8 eS- ctjax fQfyax LVs'ku ukxkSj 9414118246
9 eS- xqykcnkl vkRekjke] ukxkSj 9928016336
10 eS- jktLFkku isVªksy lfoZl] ukxkSj 9414927039
11 eS- xksj/ku jketho.k] ukxkSj 9413039183
12 eS- pks/kjh isVªksy lfoZl] ukxkSj 9414207401
13 eS- lqtyk fQfyax LVs'ku] tloUrx< 9414961866
14 eS- Jh d`".kk vkWVkseksckbZYl] iknqqdyka 9983039567
15 eS- dUgS;kyky >qejey tSu dqpkeu flVh 9982225888
16 eS- egs'k vkWVkseksckbZYl] gjlkSj 9413171310
17 eS- lqjk.kk fQfyax LVs'ku] Msxkuk 9460222050
18 eS- HkkxhjFk ,.M lUl] YkkEck tkVku 9460007648
19 eS- vxzoky fQfyax LVs'ku] eaxykuk 9829271242
20 eS- xXxM+ fQfyax LVs'ku] ekSyklj 9414621876
21 eS- esMrk MhtYl] esM+rk flVh 9413038795
22 eS- LorU=rk lSukuh fQfyax LVs'ku] rjukÅ 9928068196
23 eS- y{eh isVªky lfoZl] dqpsjk 9414912598
24 eS- ukgj cznlZ] dqpsjk 9928068196
25 eS- vxzoky lfoZl lsUVj] cksjkoM+ 9829078721
26 eS- e:/kj fodkl] dqpsjk 9461331672
27 eS- dqpkeu isaVªksy lfoZl] dqpkeu flVh 9414923925
28 eS- pkS/kjh lfoZl LVs'ku] edjkuk 9413241551
29 eS- j.kokg lfoZl lsUVj] ckBMh 9828648904
30 eS- txnEck Mhty lsUVj] la[kokl 9414669195
31 eS- fc;k.kh isVªky lfoZl] ukaok 9214960626
32 eS- ';ke MhtYl] tluxj 9414130055
33 eS- lejkFky fQfyax LVs'ku] vyk; 9414128781

- 361 -
34 eS- xtsUnzk vkW;y dEiuh] gjlksj 9269852990
35 eS- esMrk eksVlZ esMrk flVh 9782302929
36 eS- ijcrlj fQfyax LVs'ku] ijcrlj 9413171250
37 eS- Hkhpj fQfyax lsUVj] fcfn;kn 9829154774
38 eS- lSfud lqxuflag fQfyax LVs'ku] ukxkSj 9414463384
39 eS- fdlku fQfyax LVs'ku] tk;y 9982084587
eS- dkjfxy 'kghn ewykjke fQfyax LVs'ku ]
40 9414270007
ykMuwa
41 eS- e.Mk fQfyax LVs'ku] ukxMh 9610965778
42 eS- twgh fQfyax lsUVj] ckluh 9351711621
43 eS- ohj rstk gkbZos lsUVj] fuEchtks/kk 9461588666
44 eS- fxj/kj fQfyax LVs'ku] Hks:Unk 9461187144
eS- ohj vtwZu fQfyzx LVs'ku] Hkkdjksn
45 9414244475
cUn
46 eS- eka xaxk fQfyax LVs'ku] esMrk flVh 9414914624
47 eS- ukxkSj isVªksy lfoZl] ukxkSj 9929155600
48 eS- iksVfy;k isVªksfy;e] lqjikfy;k 9414208611
49 eS- jktkl vkSVks-] jktkl 9414119272
50 eS- lkbZd`ik isVªksfy;e] edjkuk 9460753305
51 eS- fdlku Mhty lfoZl] nkSyriqjk 9413365057
52 eS- t; vEcs fQfyax LVs'ku] dksfy;k 9413170497
53 eS- O;kl isVªksy lfoZl] fla?kk.kh] ukxkSj 9782666211
54 eS- 'kghn lqjsUnz flag fQfyax lsUVj] gqMhy 9982589273
eS- 'kghn dku flag Mwfd;k fQfyax LVs'ku]
55 9828968956
nhiiqjk
56 eS- fnfyi vkWVkseksckbZYl] NksVh [kkVw 9413984206
57 eS- oekZ Mhty] lsUVj Fkkaoyk 9414548960
eS- dkjfxy 'kghn lqcsnkj Hkaojyky
58 9929496236
ohjpdz fQfyax LVs'ku] cksjkoM
59 eS- ljkoxh vkSVks eksckbZYl] jk.kklj 9929271015
60 eS- gekjk iEi] [kqM[kqMk dayk 9928068196
61 eS- gekjk iEi] xksVu 9414118044
62 eS- pSu isVªksfy;e LVs'ku] 'ks[kk ckluh 9649350750
63 eS- dqynhi fQfyax LVs'ku] QjMksn 9414614288
64 eS- jruyky dEiuh]ekjokM+ eq.Mok 9413369345
65 eS- Hkxorh Qhy ,.M ¶ykbZ] esM+rk flaVh 9414202713

- 362 -
66 eS- egknso isVªksy iEi] eaxykuk 9829475823
67 eS- gekjk iEi] [ktokuk 9413369345
68 eS- jke';ke isVªksfy;e] xksVu 9829330999
69 eS- gekjk iEi] fj;kacM+h 9414288645
70 eS- f=iqjk fQfyax LVs'ku] ykykokl 9414455920
71 eS- Jh lqeu lfoZl lsUVj] fprkok 9460163274
72 eS- HkkVh lfoZl lsUVj] edjkuk 9460066456
73 eS- iqfu;k fQfyax LVs'ku] fny<k.kh edjkuk 9414336564
74 eS- ,l-vkj isVªkfy;e] cksjkoM 9214351051
75 eS- ckykth fQfyax LVs'ku] n/kokMk 9252587200
76 eS- t;jkt ,.M dEiuh] ijcrlj 9829624142
77 eS- vkfnR; fdlku lsok dsUnz] cMw- 9414203132
78 eS- loZ fl)k; fQfyax LVs'ku] edjkuk 9929104007
79 eS- f'ko fQfyax LVs'ku] ck;M+ 9269616515
80 eS- HkkEcw fQfyax LVs'ku] ykEck tkVku 9413365247
81 eS- y{eh fdlku lsok dsUnz] [ktokuk 9694195848
82 eS- T;ksfr fQfyax LVs'ku] e.Mkojk 9414289736
83 eS- Jh gfj fQfyax LVs'ku] HksM+ 8890463531
eS- Jh ckykth efgyk Mhty O;oLFkk lgdkjh
84 9828974185
lfefr fy- uqoka
85 eS-,l-ds- fQfyax LVs'ku] /kudksyh 9784125810
86 eS- lkyklj fQfyax LVs'ku] ekMiqjk 9828582833
87 eS- f'ko fQfyax LVs'ku] xksVu 1591231111
88 eS- egknso fQfyax LVs'ku] cqVkVh 9414118621
89 eS-ekSyklj fQfyax LVs'ku] ekSsyklj 9413170540
90 eS- nsoukjk;.k fQfyax LVs'ku] jktiqjk 9001198397
eS- Jh jkty{eh isVªksfy;e fQfyax LVs'ku]
91 9828668641
HkM+fl;k
92 eS- HkkVh lfoZl LVs'ku] ukoka 9829722499
93 eS- eka dj.kh fQfyxa LVs'ku dqpkeuflVh 9413365999
94 eS- gekjk iEi] lqnzklu 9460911502
95 EkS- lsBh fQfyax LVs'ku] dqduokyh 9982225888
96 eS- Jh ckykth fdlku fQfysax lsUVj] yw.kljk 9413345332
97 eS- jke fdlku lsok dsUnz] pkaUnk:.k 9413926317
98 eS- Jhjke isVªksfy;e esM+rkflVh 7568688905
99 eS- dj.kh izHkw fdlku lsok dsUnz] dM+yw 9414350130

- 363 -
QkVka] [kqM+[kqMk+ [kqnZ
10
0
eS- nk;ek ?kkaph fQfyax LVs'ku dqpsjk 9414564043

10
1
eS- cqM+lw isVªksy lfoZl ] cqM+lw 9982225888

10 eS- tkaxw efgyk Mhty O;olk; lg-lfefr fy- 9982034947


2 Hkkstkl QkaVk rglhy [khaolj
10 EkS- ckck jkenso fQfyax] LVs'ku iBkuksa dk
9829073043
3 ckM+k] MhMokuk
10
4
eS- Jh jkuk fdlku lsok dsUnz] fypk.kk 9828974185

10 eS- dwqynhi fQfyax LVs'ku] mxjiqjk 9660155566


5 ¼dqpkeu ckbZikl½
10
6
eS- tSu fQfyax LVs'ku] ftfy;k rg- ukoka 9828176740

10
7
eS- fodkl fQfyax LVs'ku] Hkko.Mk 9214423123

10 eS- fouk;d fQfyax LVs'ku] Hkxokuiqjk 9414354541


8 fj;kacM+h
10
9
eS- t; HkS:ukFk fQfyax LVs'ku] lkoajkn 9610173160

11
0
eS- jktk gkbZos lfoZl] [khaolj 9414408322

11
1
eS- gekjk iEi bZM+ok 9414782527

11
2
eS- jkepfUnzdk isVªksfy;e rks"kh.kk 8003137754

11
3
eS- egsUnzk isVªksfy;e xPNhiqjk 9414779233

11
4
eS- Jh nsoukjk;.k fQfyaXk LVs'ku ukxkSj 9414244382

11
5
eS- rqylh fQfyax LVs'ku ijcrlj 9875203141

11
6
eS- xq:nso fQfyax LVs'ku] rkmlj 9414117926

11
7
eS- viuk iEi esM+rkjksM+ 9414224087

11 eS- dkek{kh bf.M;u vkW;y] lkjax ckluh 9414128097


8 ¼esM+rkflVh½
11
9
eS- izfrHkk fdlku lsok dsUnz ?kkVok 9460034280

12
0
eS- gekjk iEi ekjksB 9983854123

12
1
eS- Jh ukFk fQfyax LVs'ku ckxksV 9414435613

- 364 -
12 eS- Jh dqynhi vkWVkseksckbZy 9610556171
2 [kkVw[kqnZ
12
3
eS- j.koka fQfyax LVs'ku fueksn 9461315319

12
4
eS- egknso fQfyax LVs'ku] tloUrx< 9413361075

12
5
eS- nknqn;ky fQfyax LVs'ku tluxj 9413365353

12
6
eS- guqeUr isVªksfy;e :.k 9414408322

12
7
eS- raoj bf.M;u vkW;y] fcfn;kn 9414119307

12 eS- HkkVh ,.M HkkVh fQfyax LVs'ku] 9460066456


8 eaxykuk
12
9
eS- ckykth lfoZl] LVs'ku ukoka 9414824252

13
0
eS- Jh egknso Q~;wYl bUnkoM+ 9413984980

13
1
eS- ehjk isVªksfy;e [khoalj 9214670814

13
2
eS- iwfu;k fdlku lsok dsUnz] tksf/k;klh 9414131054

13
3
eS- Jh x.ks'k isVªksfy;e usrfM+;k 9414150044

13
4
eS- Jh xksj/ku fQfyax LVs'ku lkatw 9829271233

13
5
eS- d`".kk isVªkfy;e jksy 9413369345

13
6
eS- ckxfM+;k fQfyax LVs'ku xksxsyko 9414270049

13
7
eS- usgjk fQfyax LVs'ku dlqEch 8432673077

13
8
eS- jkts'k fQfyax LVs'ku lqukjh 9983728625

13
9
eS- xksVu fQfyax LVs'ku xksVu 9602032145

14
0
eS- Jh lkyklkj njckj isVªksfy;e vejiqjk 9414414849

14
1
eS- fdydk bf.M;ku vkW;y Hkkaork 9414117109

14
2
eS- Hkxorh isVªksy iEi] dqduokyh 9983219400

14
3
eS- Jh txnEck isVªksfye; Hkkaork 9983219400

14 eS- eaxye gkbZos fQfyax LVs'ku 9413188072


4 fuEchtks/kk
- 365 -
14
5
eS- nkf/kp ,.M dEiuh [kkuiqj 9414395179

14
6
eS- x.kxkSj fQfyax LVs'ku ckMsyk ykMuwa 9680759080

14
7
eS- iksVfy;k isVªksfy;e] Msg 8872325391

14 eS- Jh vtqZujke [kks[kj eseksfj;y fdlku lsok 9414119306


8 dsUnz xaBhyklj
14
9
eS- :ijtr fQfyax LVs'ku tluxj 995050005

15 eS- rks"kh.kk fQfyax LVs'ku dwd.kksa dh 9982013029


0 <k.kh rks"kh.kk
15
1
eS- pkS/kjh ?kklhjke fQfyax LVs'ku ykMuwa 9461124461

15
2
eS- iwokZ fQfyax LVs'ku ehBM+h ykMuwa 9413188121

15
3
eS- xxjkuk fdlku lsok dsUnz] xxjkuk 9828560203

15
4
eS- ek:fr fQfyax LVs'ku] ukoka 9950232499

15
5
eS- ekjokM+ fQfyax LVs'ku] gjhek 9413369494

15
6
eS- nf/kerh fQfyax LVs'ku nqxLrkm 9983570363

15
7
eS- izlwu fQfyax LVs'ku MhMokuk 9983373738

15
8
eS- desfM+;k fdlku lsok dsUnz] dy: 8890388883

15
9
eS- iapkj fQfyax LVs'ku isVªksy iEi fljkluk 9414468456

16
0
eS- ,-ds-ds-,l-ds- isVªksy iEi Vkyuiqj 9414813972

16
1
eS- jk/kkukjk;.k isVªksfy;e ew.Mok 9414864505

16
2
eS- f'ko Hkksys fQfyax LVs'ku fcjyksdk 9928063554

16 eS- 'kghn :?kkjke fQfyax LVs'ku] 9310196369


3 xq<kHkxokunkl
16
4
eS- ekek fQfyax LVs'ku] nkSyriqjk 9828302147

16 eS- vk'khZokn fdlku lsok dsUnz uks[kk 9414415109


5 pkankork
16 eS- bUnzd`ik gekjk iEi vkyfu;kokl rg-
9829781000
6 Msxkuk
16 eS- Jh tloUr fQfyax LVs'ku] ikapok 9829057133

- 366 -
7
16
8
eS- jkt ckaxM+k fQfyax LVs'ku] ckalM+k 9413366202

16 eS- lsBh fQfyax LVs'ku ;wfuV f}rh;] 9982225888


9 ehBM+h
17
0
eS- Jh ';ke fQfyax LVs'ku] dqpkeuflVh 9829042985

17
1
eS- f'ko :ijtr fQfyax LVs'ku] bUnkoM+
17
2
eS- dhfrZ isVªksfy;e ijcrlj
17 94141264
3
eS- ;'kjru fQfyax LVs'ku] :.k 77
17
4
eS- fc'uksbZ fdlku lsok dsUnz daoyhlj
17
5
eS- 'kkjnk I;ksj Q~;wy isVªksy iEi] HkS:Unk
17
6
eS- Jh y{e.k isVªksfy;e dj.kw
17
7
eS- pUnzk fQy ,.M Q~YkkbZ nsm

- 367 -
ifjf'k"V 22 flusek gkWyksa dh lwph

Rkglhy
ukoka 1. Rajdayal Talkies, Kuchaman
2. Kesharkala Mandir, Kuchaman
3. Surya Talkies, Nawa
MhMok 1- dyk eafnj iqjkus ikoj gkml ds ikl
uk MhMokuk okMZ 14
2- LVkj ohMh;ks ukxkSjh njoktk ds ckgj
MhMokuk okMZ 5
3- lezkV ohMh;ks ukxkSjh njoktk ds
ckgj MhMokuk okMZ 5
esM+rk 1- fizal Vkdht esM+rkflVh
2- eks;y Vkdht esM+rkflVh
Ekdjkuk 1- ljxe Vkdht]
2- eaxykuk jksM edjkuk
3- bdcky Vkfdt
4- U;wlkt Vkfdt jsYos LVs'ku edjkuk ds
ikl

- 368 -
ifjf'k"V 23 xSl ,tsfUl;ksa dh lwph
xSl ,tsUlh nwjHkk"k uEcj
dz
-
uke xSl ,tsUlh eks-ua0
la
-
1 eS- xgyksr xSl lfoZl] ukxkSj 9414118581
2 eS- 'kghn lqjsUnzflag xSl ,tsUlh] ukxkSj 9414118711
3 eS- ukxkSj xSl lfoZl] ukxkSj 9414504114
4 eS- dqpsjk xSl lfoZl] dqpsjk 9413580601
5 eS- lUR;k xSl lfoZl] ew.Mok 9667606635
6 eS- eqlfnd xSl lfoZl] ckluh 9414475560
7 eS- Jh lkbZukFk ,p0ih0 xSl ,tsULkh] :.k 7597979553
eSllZ xjhc uokt ,p-ih- xSl xzkeh.k forjd
8 9414373786
ckluhA
eSllZ xtkuUn ,p-ih- xSl xzkeh.k forjd
9 7597100665
ckluhA
1 eS- tks'kh b.Msu xzkeh.k forjd xSl ,tsULh]
9166819700
0 xq<kHkxokunkl
1
1
eS- eka dj.kh ,p-ih- xSl ,tsUlh] tk;y 9929979715
1
9828611440
2 eSllZ jksy dkft;k b.Msu xzkeh.k forjd jksy
1
9414717664
3 eSllZ Msg b.Msu xzkeh.k forjd Msg
1
4
eS- fxj/kj xSl lfoZl] edjkuk 9414116784
1
5
eS- eka dj.kh b.Msu] edjkuk 9829013781
1 eSllZ cksjkoM+ b.Msu xSl ,tsUlh]
9637331674
6 cksjkoM+
1
7
eS- fo".kq xSl ,tsUlh] esM+rk 9887698482
1
8
eS- pkjHkqtk Hkkjr xSl lfoZl esM+rkflVh 9829252814
1
9950490073
9 eS0 ehjka Hkkjr xSl xzkeh.k forjd xxjkuk
2 eSllZ t; jk.kk Hkkjr xsl xzkeh.k forjd]
9950410953
0 esM+rkjksM+

- 369 -
2
1
eSllZ js.k b.Msu xzkeh.k forjd js.k 9413139707
2 eSllZ ts-ds- OgkbZV lhesUV ,Ei-xSl ,tsUlh
9414468424
2 xksVu
2
3
eS- dqpkeu xSl lfol] dqpkeuflVh 9414586461
2
4
eSllZ ukoka xsl lfoZl] ukoka 9414117331
2
5
eS- ckck jkenso xSl lfoZl dqpkeuflVh 9461125925
2
6
eS0 fr:ifr b.Msu xzkeh.k forjd] VksMkl 9950726828
2
7
eS- ykaMuw xSsl lfoZl] ykaMuw 9530169786
2 eS- xtkuUn b.Msu xzkeh.k forjd xSl ,tsUlh
8 fuEchtks/kk 9214611348
2
9
eS0 f'koe Hkkjr xSl lfoZl] ykMuwa 9950863944
3 eSllZ jrkm b.Msu xzkeh.k forjd jrkm rglhy
0 ykMuwa 9772881776
3 9828606860]
1
eS- vLek xSl lfoZl] MhMokuk 9828111090
3
2
eS- HkkX; Jh ,p-ih- xSl ,tsUlh] [kkVw[kqnZ 9414587190
3
3
eSllZ lwidk b.Msu xzkeh.k forjd lwidk 9772817476
3
4
eSllZ ekSyklj xzkeh.k forjd] ekSyklj 9829486332
3
5
eS- ijcrlj b.Msu xSl lfoZl] ijcrlj 9829965007
3
6
eSllZ Hkdjh ekSykl xzkeh.k forjd] Hkdjh 9983052510
3
7
eS0 Jh lkbZukFk ,p-ih-xSl ,tsUlh] Msxkuk 9460185572
3 eSllZ Fkkaoyk xSl lfoZl] Fkkaoyk rglhy 9982515775]
8 MsxkukA 9587268269

- 370 -
ifjf'k"V 24 Lo;alsoh laLFkkvksa dh
lwph

Ukko 1. Kuchaman Vikas Samiti, Kuchaman


ka
2. Ekat Bodh Gram, Kukanwali
MhMo 1- czkgE.k uo;qod e.My] MhMokuk
kuk
2- vxzoky uo;qod e.My] MhMokuk
3- lsok lfefr] MhMokuk
4- xk;=h ifjokj] MhMokuk
5- g;kokyk VªLV MhMokuk
6- ckaxM+ psfjVsfcy VªLV MhMokuk
7- Jh dkUr Dyc] MhMokuk
8- ljLorh Dyc] MhMokuk
9- uo ;qod e.My nhunjoktk jksM+ xka/khth dh
gosyh
10- lSuh uo ;qod e.My MhMokuk
11- dk'kh nsoh vulqbZ;k nsoh eksj VªLV
MhMokuk
esMrk 1- jk"Vªh; Lo;a lsod la?k esM+rkflVh
2- vk;Zohj ny esMrkflVh
3- yk;Ul Dyc esM+rkflVh
4- yk;Ul Dyc xksVu
5- jk"Vªh; Lo;a lsod la?k esM+rkjksM+
6- jk"Vªh; Lo;a lsod la?k js.k
7- vk;Zohj ny js.k
8- uo ;qod e.My bUnkoM+
9- uo;qod e.My tluxj
Ekdjk vUtqeu desVh]]]] ekyh ;qok lsok lifer
uk
pkjHkwtk lsok lifer
ykbZUl dYc edjkuk
'khry ekrk lsok lfefr
ijcrlj ijcrlj fodkl lsok lfefr ijcrlj
ijcrlj ukxfjd lsok lfefr ijcrlj
fodykax dY;k.k dk;Z lsok lfefr ijcrlj
- 371 -
iapeq[kh guqeku lsok lfefr ijcrlj
eqfDr /kke lsok lfefr ijcrlj
O;kikj e.My lsok lfefr ijcrlj
jsYos la?kZ"k lfefr ijcrlj
ukjk;.k lsok laLFkku lsok lfefr ijcrlj
vU; LosfPNd Lo;alsoh laxBuksa dh lwph
Ø-la- laLFkk dk uke o irk
okfYedh uo;qod e.My ukxkSj
ykbUl psjhVscy lkslkbVh ukxkSj
vf[ky Hkkjrh; ihik {sf=; egklHkk ukxkSj
fp= xqIr dk;LFk lHkk ukxkSj
enjlk guhQk lqfd;k lkslkbVh xka/kh pkSd
ukxkSj
lsu lekt iapk;r fodkl lfefr ukxkSj
'ka[kokl fodkl lfefr] la[kokl
e`R;qT; fe'ku laLFkku] ukxkSj
jktLFkkuh Hkk"kk izlkj laLFkku ukxkSj
gtjr cg:nhu eqYrku lkslkbVh ukxkSj
xzkeh.k fodkl lfefr lq[koklh
xzke fodkl lfefr tk;y
ugs: ;qok e.My lfefr tk;y
ugs: ;qok e.My QjMksn
ugs: ;qok e.My f[ka;kyk
ugs: ;qok e.My rjukÅ
uo;qod e.My la?k fj;kcMh
iknqdyk fodkl e.My iknqdyk
Jh lkbZukFk f'k{kk izlkj lfefr cMk;yh
esM+rk tufgr lsok lfefr esM+rkflVh
ykyk deykifr fl/kkfu;k laLFkku xksBu
x.ks'k lsok lfefr tl uxj
ehjk 'kks/k laLFkku esMrkflVh
edjkuk osyQs;j lkslkbVh edjkuk
enjlk vUtqeu lkslkbVh edjkuk
cky dY;k.k lfefr cksjkoM
vUtqeu fgykgq efLye edjkuk
fodkl lfefr tloUriqjk
edjkuk fodkl lfefr edjkuk
cksjkoM fodkl lfefr cksjkoM
- 372 -
fcfn;kn fodkl lfefr fcfnokn
ckck lkfgc Hkhejko vEcsMdj lsok lfefr ijcrlj
dqpkeu fodkl lfefr
enjlk bLrkfe;k lkslkbVh dqpkeu
lsok lfefr dqpkeu flVh
ukxkSj fjfyQ ,.M fodkl lfefr ftfy;k
fnxEcj tSu lsok lfefr dqpkeu
,dV (AKAT) dqduokyh
lksekuh VªLV lkslkbVh ekSyklj
enjlk fdnobZ eseksfj;y esusftax desVh
MhMokuk
/kudksyh fodkl ,.M f'k{kk lfefr /kudksyh
xzke fodkl lfefr lqnjklu
usg: ;qok e.My laLFkku e.Mk ckluh
vksloky lHkk ykMuwa
tloUrx<+ fgrdj.kh lHkk tloUrx<=
tSu fo'o Hkkjrh ykMuwa
vUtweu dy;k.k lfefr ykMuwa
oYnw xzke fodkl lfefr cYnw
efgyk e.My vyk;
efgyk e.My Jhckykth
lkfo=h efgyk e.My tksf/k;klh
izHkkrh efgyk e.My lh/kaM
infeuh efgyk e.My psukj
efgyk e.My lfefr [khaolj
efgyk e.My lfefr csjkFky dyk
ts-ih- efgyk ,oa f'k'kq dY;k.k lfefr ukxkSj
ukxkSj frtyk efgyk fodkl lfefr ukxkSj
lfjrk efgyk e.My iksVfy;k ekatjk
efgyk e.My lfefr rjukÅ
cMh[kkVq efgyk e.My lfefr cM+h [kkVq
efgyk e.My lfefr jksy
efgyk e.My lfefr tk;y
efgyk e.My lfefr nsg
efgyk e.My lfefr lqjikfy;k
e:/kj efgyk ,oa xzkeh.k fodkl lfefr yw.kljk
efgyk e.My lfefr esMrk jksM
efgyk e.My lfefr bUnkoM
- 373 -
efgyk e.My lfefr xksBu
efgyk e.My lfefr Mkaxkokl
efgyk e.My lfefr tl uxj
efgyk e.My lfefr cMk;yh
efgyk e.My lfefr Fkkaoyk
efgyk e.My lfefr iknqdyk
efgyk e.My lfefr lkatw
efgyk e.My lfefr ekWth
efgyk e.My lfefr bVkok
efgyk e.My lfefr [kqMhdyk
efgyk e.My lfefr fuEcMhdyk
f'koukFk efgyk izf'k{k.k laLFkku dqpkeuflVh
efgyk xzke fodkl lfefr gqMhy
ukjh ,oa cky mRFkku laLFkku dqpkeu flVh
ekSyklj efgyk e.My lfefr ekSyklj
fla/kkuk efgyk e.My lfefr fla/kk.kk
NksVh[kkVq efgyk e.My lfefr NksVhjiknq
rks"kh.kk efgyk e.My rks"kh.kk
dksyh;k efgyk e.My lfefr dksyh;k
lqn'kZu efgyk e.My lfefr lqn'kZu
/kudksyh efgyk e.My lfefr /kudksyh
pkSyw[kk efgyk e.My lfefr pkSyw[kk
e:/kj efgyk mRFkku xzkeks|ksx lfefr [kjfM;k
'ksjkuh vkckn efgyk e.My lfefr 'ksjkuh vkckn
pqUuh nsoh efgyk f'k{kk laLFkku ykMuwa
gqyklh nsoh Hkwrksfj;k efgyk e.My ykMuwa
xsukuk efgyk e.My xsukuk
jk/kkd`".kuk efgyk lfefr eaxyiqjk

- 374 -
ifjf'k"V 25 lgdkjh Hk.Mkjksa dh lwph

MhM Wholesale Consumer Depot Kuchaman city, Narayanpura


okuk
esM+ ukxkSj lgdkjh miHkksDrk gksylsy
rk Hk.Mkj esM+rk
,Q-lh-vkbZ- xksnku esM+rkjksM+
Msxk dqy lgdkjh Hk.Mkj &22
uk

- 375 -
ifjf'k"B 26 gyokb;ksa dh lwph
MhM 1- jes'k fe"Bku Hk.Mkj xqnM+h cktkj MhMokuk
okuk okMZ 15
2- eksgu fe"Bu Hk.Mkj xqnM+h cktkj MhMokuk
okMZ 15
3- Jo.k fe"Bku Hk.Mkj xqnM+h cktkj MhMokuk
okMZ 15
4- jkes'oj gyokbZ xqnM+h cktkj MhMokuk okMZ
15
5- rqylhjke pkSgku xqnM+h cktkj MhMokuk
okMZ 15
6- t;ukjk;.k fephZ cM+k iksy xqnM+h cktkj
MhMokuk okMZ 15
7- [ksrkjke eky xqnM+h cktkj MhMokuk okMZ 15
8- iwj.key pkSgku fephZ cM+k okys pkS[kM+h
HkS: ds ikl MhMokuk
9- fdlukjke ekyh xqnM+h cktkj MhMokuk
10- gqDekjke gyokbZ xqnM+h cktkj MhMokuk
11- dqUnuey iztkir xqnM+h cktkj MhMokuk
12- Hksjth ekyh dlkb;ksa dk ekSgYyk MhMokuk
okMZ 9
13- nqxkZnRr ekyh dqpkeu jksM+ pqaxh pkSdh
okMZ 6
14- U;w jes'k fe"Bku Hk.Mkj] pqaxh pkSdh
dqpkeu jksM+ MhMokuk
15- ekaxhyky ekyh dqpkeu jksM+ pqaxh pkSdh
ds ikl MhMokuk
16- eky pan ekyh vtesjh njoktk ds ckgj dqpkeu
jksM+ MhMokuk
17- f'koth gyokbZ BsBMk HkS: ds ikl MhMokuk
okMZ 12
18- chdkusj fe"Bku Hk.Mkj VªkaliksVZ ,fj;k ds ikl
dqpkeu jksM+ okMZ 4
19- x.ks'k LohV gkml jk;y cktkj MhMokuk okMZ 6
20- ckyth ekyh ukxkSjh njoktk ds ckgj MhMokuk
okMZ 15
- 376 -
21- pqUuhyky ekyh ukxkSjh njoktk ds ckgj
MhMokuk okMZ 15
22- tks'kh fe"Bku Hk.Mkj ukxkSjh njoktk ds ckgj
MhMokuk okMZ 15
23- e?kkjke ekyh v'kksd LrEHk ds ikl MhMokuk
okMZ 15
24- ekaxhyky pkSgku ukxkSjh njoktk ds ckgj
MhMokuk okMZ 15
25- lkSyadh fe"Bku Hk.Mkj HkkxZo ekSgYyk
okMZ 15
26- ukuwjke gyokbZ x.ks'k fe"Bku Hk.Mkj
nqxkZcktkj MhMokuk okMZ 16
27- rwuoky fe"Bku Hk.Mkj HkkxZo ekSgYyk
MhMokuk okMZ 15
28- iwjuth dpkSjh okys v'kksd LrEHk ds ikl
MhMokuk okMZ 15
29 iztkir gksVy izksijkbVl Hkaojyky iztkir okMZ
16
30- os".ko gksVy izksijkbZVj xksiky yky lkn cl
LVs.M ds ikl MhMokuk okMZ 16
31- jktgal gksVy izksijkbZVj iatkcflag okMZ 16
32- [k.Msyoky Hkkstuky; izksijkbVj [kxukFk
'kekZ okMZ 16
33- e:/kj gksVy izksijkbVj xks:flag jktiqr cl LVs.M
ds ikl MhMokuk okMZ 15
34- jkt y{eh cl LVs.M ds ikl okMZ 16
35- jkedqekj iq= Jh eksrhjke iztkir fo'odekZ cktkj
LVs'ku jksM+ okMZ 16 MhMokuk
esMr 1- Jh iq[kjkt lsod iq= Jh izselq[k lsox esM+rkflVh
k
2- ^^ ca'khyky dqEgkj esM+rkflVh
3- ^^ eksguyky dqEgkj esM+rkflVh
4- ^^ jk/kkfd'ku ?kkaph esM+rkflVh
5- ^^ jkes'ojyky lsox tluxj
6- ^^ :?kukFk jksfglk
7- ^^ 'kadjyky fMMsy ykEcktkVku
- 377 -
8- ^^ :ikjke dqEgkj ykEcktkVku
9- ^^ n;kyflag iq= Jh cUusflag jktiqr dqjM+k;k
10- ^^ jkes'ojyky@lstkjkt dqjM+k;k
11- ^^ :ikjke@jkenhu tkV dqjM+k;k
12- ^^ gsekjke tkV tksjkojiqjk
13- ^^ izgykn@ca'khyky cM+k;yh
14- ^^ x.kir dqEgkj esM+rk
15- ^^ jkefuokl@lkaorkjke ukbZ bUnkoM+
16- ^^ lkaoyjke@fdlukjke dqEgkj js.k
17- ^^ usukjke@lkaoyjke dqEgkj js.k
18- ^^ 'kadjyky@fd'kuyky dqEgkj js.k
19- ^^ ckyfd'ku@/kqykjke js.k
20- ^^ f'kojkt@jk/kkfd'ku js.k
21- ^^ gfjjke@jk/kkfd'ku js.k
22- ^^ Hkkxwjke@jkepUnz js.k
23- ^^ eksgujke@jkepUnz js.k
24- ^^ lR;ukjk;.@iquepUn js.k
25- ^^ ca'khyky@dksykjke dqEgkj js.k
26- ^^ gM+eku@ [kha;kjke dqEgkj js.k
27- ^^ Hkaojyky@'kadjyky dqEgkj js.k
28- ^^ lhrkjke@'kadjyky dqEgkj js.k
29- ^^ ukjk;.k@vejkjke dqEgkj js.k
30- ^^ gjnhujke@ca'khjke ns'koky
31- ^^ ykykjke@es?kkjke ns'koky
32- ^^ nkeksnj@jruyky ns'koky
33- ^^ txnh'k@lqjtxhjh ns'koky
34- ^^ Hkkxkjke@c{kkjke gjlksyko
35- ^^ tksxkjke@nsokjke gjlksyko
36- ^^ ';keyky@Hkaojyky gjlksyko
37- ^^ txnh'kpUn 'kekZ ghjlksyko
38- ^^ ukSjruey pkof.M;k dyka
39- ^^ Hkaojyky@Hkhdkjke yhfy;ka
- 378 -
40- ^^ ek.kd@fl;kjke yhfy;ka
41- ^^ lR;ukjk;.k@foykl jksy pkankork
42- ^^ lR;ukjk;.k vks>k jha;kcM+h
43- ^^ jktkjke jha;kcM+h
44- ^^ ukFkwjke@/kUukjke iztkir jksfglk
45- ^^ rkjkpUn@gjpan 'kekZ [kk[kM+dh
46- ^^ 'kadjflag@fd'kksjflag cM+k;yh
47- ^^ xksfoUnjke n/kokM+k
48- ^^ ca'khyky n?kokM+k
49- ^^ lqxukjke n/kokM+k
50- ^^ ?ksojjke dqEgkj n/kokM+k
51- ^^ Jo.kjke xkxwM+k
52- ^^ ukFkwnkl xkxwM+k
53- ^^ vksekjke xkxwM+k
54- ^^ ?ksojjke@jkepUnz bUnkoM+
55- ^^ x.kiryky@HkkxhjFk dy:
56- ^^ nq/kkjke@xqykcjke dqEgkj dy:
57- ^^ inekjke@ekxwjke tkV dy:
58- ^^ inekjke@ekxwjke tkV dy:
59- ^^ ckcwyky@dkywjke [ksMwyh
60- ^^ HkkxhjFk@dkywjke [ksMwyh
61- ^^ HkSjkjke@tho.kjke [ksMwyh
62- ^^ xksdyjke@nsodj.k ykbZ
63- ^^ ikjley@gjthjke ykbZ
64- ^^ cqMkjke@gjthjke ykbZ
65- ^^ ckcwyky@dksykjke ykbZ
66- ^^ iq[kjkt@ukFkwjke ykbZ
67- ^^ tho.knkl@QDdM+nkl Mkaxkokl
68- ^^ ykykjke@gjnhujke Mkaxkokl
edjku edjkuk& lksguyky ekyh] c`teksgu czkge.k]
k 'kkUrhyky ekyh] jktwflag jktiwr
jkefl;k& Hkwjkjke iq= fyNe.kjke tkV] b'kjflag iq=
- 379 -
fd'kksjflag jktiwr] iBku exuhjke yqgkj] gfjukFk
iq= iwj.kukFk] xqykcnkl iq= eksgunkl lkn
Msxk 22 gyokbZ
uk
ijcrlj ukuwjke ekyh ijcrlj
'kksHkkjke ekyh ijcrlj
ckcwyky ekyh ijcrlj
xksdqyjke ekyh ijcrlj
xksikyjke dqekor ijcrlj
jkepUnz ekyh ijcrlj
lqesjpUn ekyh ijcrlj
cUukjke dqekor ijcrlj

- 380 -
ifjf'k"B 27 VSUV gkmlksa dh lwph
Msx 1- y{eh VsUV gkml jsYos LVs'ku ds ikl okMZ 2
kuk
2- guqeku VsUV gkml Mkd caxyk ds ikl
MhMokuk ykMuWw jksM+ MhMokuk
3- feyu VsUV gkml lkYV jksMZ MhMokuk okMZ
3
4- fo".kq VsUV vkml HkkVh ckl jksM+
MhMokuk okMZ 22
esMr 1- fo".kq VsUV vkml esM+rkflVh
k
2- O;kl VsUV gkml esM+rkflVh
3- eqds'k VsUV gkml esM+rkflVh
4- euksV VsUV gkml esM+rkflVh
5- xsgyksr VsUV gkml esM+rkflVh
6- pkSgku VsUV gkml esM+rkflVh
7- iq[kjkt VsUV gkml esM+rkflVh
8- fouksn VsUV gkml esM+rkflVh
9- vkse VsUV gkml esM+rkjksM+
10- f'ko VsUV gkml esM+rkjksM+
11- ckykth VsUV gkml esM+rkjksM+
12- y{eh VsUV gkml esM+rkjksM+
13- jkt VsUV gkml esM+rkjksM+
14- mEesn VsUV gkml esM+rkjksM+
15- pkS/kjh VsUV gkml esM+rkjksM+
16- guqeku VsUV gkml esM+rkjksM+
17- VsUV gkml Jo.kjke@xksihjke js.k
18- VsUV gkml jethjke@usjkjke tkV js.k
19- VsUV gkml fdj.kflag@eksguflag js.k
20- VsUV gkml ujirflag@eksguflag js.k
21- VsUV gkml vkseizdk'k@jruyky js.k
22- jkenso VsUV gkml ns'kyok
23- guqeku VsUV gkml gjlksyko
- 381 -
24- lUrks"k VsUV gkml pkof.M;k dyka
25- xk;=h VsUV gkml jha;kcM+h
26- Hkokuh VsUV gkml jha;kcM+h
27- egkohj VsUV gkml jh;kcMh
28- lkaofj;k VsUV gkml jha;kcM+h
29- dqekor VsUV gkml jh;kcM+h
30- pkS/kjh VsUV gkml ekSdkyk
31- VsUV gkml jketho.k@pUnuey iqUnyw
32- VsUV gkml eksrhyky@HkSa:yky iqUnyw
33- lrxq: VsUV gkml bUnkoM+
34- nf/kefr VsUV gkml bUnkoM+
35- egknso VsUV gkml yhfy;k
36- Jh;kns VsUV gkml yhfy;k
edjku egkohj VsUV gkÅl f'ko dkykuh edjkuk]]]
k
y{eh VsUVgkÅl exykuk jksÅ edjkuk
nhid VsUV gkÅl x.kxksj gksVy ds ikl
egs'ojh VsUV gkÅl LVs'ku jksÅ edjkuk
'kgknr VsUV gkÅl ckbZikl jksÅ edjkuk jsYos
Øksflx ds ikl
Msxk iaakp VsUV gkml
uk
ijcrlj lqjs'k VsUV gkml] ijcrlj
mn; VsUBl gkml] ijcrlj
egkohj VsUV gkml] ijcrlj
fo".kq VsUV gkml] ijcrlj
y{eh VsUV gkml] ijcrlj

- 382 -
ifjf'k"B 28 Øsu] tslhoh] xSl dVjl bR;kfn
midj.kksa dh lwph

MhM 1- gkth egewn eqlyeku panu dqbZ ds ikl dqpkeu


okuk jksM+ MhMokuk okMZ 10 ,d Øsu e'khu
2- psukjke iaokj ekyh jsYos LVs'ku MhMokuk
okMZ 1 tslhoh e'khu ,d
3- lRrkj [kka yq?kj ukxkSjh njoktk ds ckgj
MhMokuk okMZ 5 xSl dVjl e'khu ,d
4- U;kt eksgEen lQh eksgEen yqgkj ukxkSjh
njoktk ds ckgj xSl dVjl e'khu ,d
5- tQjnhu ukxkSjh ukxkSj jksM+ MhMokuk okMZ
1 xSl dVjl e'khu ,d
6- ';keth Hkk:dk lkYV jksM+ MhMokuk okMZ 5
xSl dVjl e'khu ,d
7- izdk'k tkaxhM+ dkyst pkSjkgk ds ikl MhMokuk
okMZ 16 xSl dVjl e'khu ,d

- 383 -
ifjf'k"V 29 ikoj LVs'kuksa dh lwph
Ø- fooj.k {kerk (MVA) Hkkj ,l-Vh- VsyhQ
la Mh- ksu@
- dksM eksckb
Zy
400 ds-oh- th-,l-,l-
1 esM+rk 315 01590 221353
220 ds-oh- th-,l-,l-
1 UkkxkSj 100+100 01582 240888
2 esM+rk 2x100+1x50 01590 221353
3 dqpkeu 100 01586 224062
4 edjkuk 100 01588 241261
5 f[kaolj 100 01585 204516
132 ds-oh- th-,l-,l-
1 UkkxkSj 1x20/25+1x16/20+ 01582 240888
1x10/12.5+2x6/8
2 esM+rk 2x10/12.5+1x20/25+1x6 01590 221353
3 edjkuk 3x12.5+1x7.5+1x10/12
4 HkS:nk 1x16/20+1x20/25
5 [khaolj 3x20/25 01585 204516
6 dqpsjk 3x12.5+1x20/25
7 XkskBu 2x10/12.5+1x6
8 YkEck 1x20/25
tkVku
9 Ukakok 1x20/25
1 fprkok 2x10/12.5
0
1 dqpkeu 2x10/12.5+1x20/25+1x6 01582 242062
1
1 MhMokuk 2x20/25 01580 220016
2
1 ekSyklj 3x20/25 01580 240536
3
1 CkkxkSB 1x20/25
4
1 fcfn;kn 1x20/25
5
1 Lkktwa 1x20/25
6
1 fglkck 1x20/25 01585 265878
7
1 ew.Mok 1x20/25
8
- 384 -
1 esM+rk 1x20/25 01591 276435
9 jksM+
2 :.k 1x20/25
0
2 tk;y 1x20/25
1

- 385 -
33@11 ds-oh- th-,l-,l
Ø- fooj.k {kerk (MVA) Damage STD Phone
Yard Code No.
iqjkuk ikoj gkml 2x3.15
1 ukxkSj
2 ckluh jksM+ 5.00+3.15
3 cM+yh 3.15
4 fjdks ukxkSj 3.15
ljdkjh vLirky] 3.15
5 ukxkSj
6 xksxyko 3.15
7 tksf/k;klh 1.60+1.0
8 vejiqjk 3.15
9 vyk; 1.6
10 rkmlj 3.15
11 dqekjh 3.15
12 Jhckykth 3.15
xq<k 3.15
13 Hkxokunkl
14 “;kelj 3.15
15 ljkluh 3.15
16 vlkojh 3.15
17 cqujkork 3.15
18 xktw 2x3.15
19 xokyw 3.15+1.60
20 tqtaMk 3.15+5.00
21 [ktokuk 2x3.15
22 djyq 2x3.15
23 eqUMok 2x3.15
24 :u 5.0+3.15
25 la[kokl 2x3.15
26 bUnksdyh 3.15
27 ikyjh tks/kk 3.15
28 cyk;k 3.15
29 [kkjMk 3.15
30 bukuk 3.15
31 tukuk 1x5.00
32 /kkok 3.15
33 fFkjksn 3.15
34 HknkSjk 3.15
35 csjkokl 3.15+1.60
36 HkkoUMk 2x3.15
37 Hksj 3.15
- 386 -
38 [kqUMkyk 2x3.15
39 ykyki 5
40 ikpayk fl)k 2x3.15
41 Vkdyk 3.15
42 ekudiqjk 3.15
43 fcjyksdk 2x3.15
44 dqjNh 2x3.15
45 ukxjh 2x3.15
46 nsm 3.15
47 csjkFky 2x3.15
48 dkfVa;k 3.15
49 bZljukoMk 3.15
50 ukjok dyk 5.00+1.60
51 ikapksM+h 3.15
52 gehjk.kk 3.15
53 egs”kiqjk 3.15
54 djuq 3.15
55 fiify;k 3.15
56 cjcVk 3.15
57 ykykokl 3.15
58 lkVhdk 3.15
59 f[kaolj “kgj 3.15
60 <hxljk 3.15
61 vkadyk 3.15
62 vkfpuk 3.15
63 lSfud uxj 3.15
64 gseiqjk 3.15
65 yqukokl 3.15
66 MhMokuk 2x3.15+1.6
67 [kqu[kquk 2x3.15
68 esyk eSnku 3.15
69 vktok 3.15
70 rksf’k.kk 2x3.15
71 dsjki 3.15
72 tsofy;kl 3.15
73 cMkcjk 3.15
74 nkSyriqjk 3.15
75 vkdksnk 3.15
76 dY;k.kiqjk 3.15
77 NksVh [kkVw 3.15
78 ykykljh 3.15
79 Mkcjk 3.15
80 fcpkok 3.15
- 387 -
81 ckulk 3.15
82 /kudksyh 2x3.15
83 [kk[kksyh 3.15
84 yknfj;k 2x3.15
85 ekSyklj 3x3.15
86 fueksn 2x1.6+3.15
87 uqokvk 2x3.15
88 lqnjklu 3.15
89 tsriqjk 2x3.15
90 ckojh 3.15
91 nkmlj 3.15
92 Hknfy;k 3.15
93 Mkdhiqjk 3.15
94 csjh [kqnZ 3.15
95 fnnkjiqjk 3.15
96 vjoj 3.15
97 cM+h [kkVw 3.15+1.6
98 Msg 3.15
99 Msgjh 3.15
100 tk;y 3.15+1.6
101 tkM+syh 3.15
102 j