Vous êtes sur la page 1sur 3

3:6

MERÆ CHRISTIANÆ SAECULI II.

errorem redarguens. Hæc autem Theodoretus haufiffe vide-

tur ex Eufebii hiftoria, ubi de Dionyfio Alexandrino ejusque

Epifcopus Ægypti, qui promiffiones, fànëiis hominibus|# in

Lib. 7. Hift. libris differit: Caufàm fcribendi, ait ille, præbuit Nepos quidam,

°°* **

divinis Voluminibus, judaico fenfu exhibendas docebat,

quod mille ammoru/n'j? atium, corporalibus refertum deliciis in hac

terra före affirmabat. Cur autem Theodoretus Nepotem hanc dumtaxat propter fententiam, in hæreticorum album extulerit, ex fuis ipfius, at

ue etiam Eufebii verbis licet colligere. Nam cum Eufebius

mefcio

ÄÈÉ, eum promiffiones fànéfis hominibus fa$as explicuiffe ,

fènfù judaico: ipfe vero Theodoretus teftatum faciat illum præ

dicalíè fèfta judaica, Millenarii Chrifti regni tempore effe per agenda; hinc profe&to non inepte concluditur, eumdem Theo

doretum fibi facile induxiffe in animum non aliam Nepotis,

quam Cerinthi, qui omnia legis mofaicæ præcepta tunc tem

'poris obfervanda effe contendebat, fuiffe opinionem.

Neque

forfitan a vero penitus aberraverit, qui Nepotem ab eodem Theodoreto eadem cum Cerintho hærefis nota inuftum effe ar

Lib. g. Hae bitrabitur: Non fecundum Cerinthum, & fimilium ejus hærefim,

ret.Fab. cap. terremum erit Dei Ü* fèrvatoris noftri regnüm, non certo tempore

*'*

circumfcriptum. Fingant illi fibi mille ammorutn curruculum, ö*

imterituras delicias, Ü' alias voluptates, ac præterea facrificia, ö* judaicas fòlemnitates. - Nos expertem fenii vitam expééiamjius.

At fi res ita fe habeat, nihil mirum effe debet, fi Fulgen

De fide C* .

, $. gentius Nepotianos, a Nepote, illo fcilicet Ægypti Epifcopo,

ìíîïTc. 3. ortos iis annumeret, qui fe&tam condiderunt, ab Ecclefiâ pror pag. 335: . fus alienam. Et quidem in hujus fententiae firmamentum illud loco (ubsit adferri poteft, quod Dionyfius Alexandrinus apud Eufebium

- .

narrat, ea Nepotis opinione jam pridem increbrefcente, nata

fuiffe fchifmata & integrarum Ecclefiarum defe&iones. Ve

rumtamen cum idem Dionyfius fuo tempore, fuisque curis illa

fedata effe teftificetur, nec ullus ea deinceps renatâ, & rurfus

excitata effè memoriæ prodiderit, in dubium haud immerito

vocari poteft, utrum Nepos fingularis cujusdam hærefis, quae

fuo homine appellata fit, auétor dici debeat & parens. Con

*_

*

ftat

Nepos fingularis cujusdam hærefis, quae fuo homine appellata fit, auétor dici debeat & parens. Con *_

*

-

*.

| DISSERT. I. DE SCRIPTORIBUS GENERATIM. 327

* ---

flat quippe Nepotem inter hæreticorum parentes ab iis non re

cenferi, qui accuratiores ediderunt hærefum hæreticorumque

. £eries & catalogos.

§.

IV.

Semtentia Apollinarii.

Hunc eumdemque Chiliaftarum Cerinthianorum errorem ab

Apollinario adfertum effe teftatur Bafilius magnus in fua ad Eu- ¢ logium, Alexandrum, & Harpocrationem Epifcopos, ob Chrifti - fidem exfules, epiftola: Ac de promiffionibiis divinis locum quis Epift. 293.

umquam adeo obliteravit, delevitque, quam fuis ifte commentis J* fiëtionibus ? Qui quidem beatam ullam fpem iis repofitam, qui vi

tam duxerimt fècundum Evangelii Chrifti regulam, tam humiliter

aufus eft, tamique abjeéte interpretari, ut in fabulas amiles, Ü* coin memtajudaica detorferit. Denuo refiitutum iri templum pollicetur, Ü* cultum denuo legalem ufurpandum, typicum rurfus proditurum Pomtificem effe, poft verum Pontificem revelatum: fàcrificia pro

peccatis offerenda, poft Agnum iüum Dei, tollentem peccata mun

di; Ü' baptifmos partiales, poft illum baptifmum unicum, Ü* cime

ves juvencae expiatorios Ecclejiae illius, quæ nec maculam nec ru

gami habet, propter fuau in Chrifto fidemi. Lepræ præterea mun

dationem, poft imipaffibilitatem illius , qui a morte refurrexit. fOblationem quoque zelotypia:, cum meque nubant, neque in ma- . trimonium elocentur: panes propofitionis, poft panem illum qui

defcendit e cælo: lucernas ardentes, poft lumem illud verum. Et,

ut breviter expediam, mifi lex illa mandatorum in dogmatibus eva

cuata fit, manifèftum eft quod me tumc profecto doéfrima in

-

præceptis abolebitur.

Gregorius Nazianzenus duabus ad Cledonium epiftolis, feu orationibus, ubi Apollinarii errores infe&atur, atque exagi

tat, eamdem Millenariorum opinionem ipfi adtribuit: Utinam

abfcindantur, qui vos comturbant, ac fecundum judaifmum, ö* fè ctendam circumicijiomem, Ö* fecunda fàcrificia invehunt. Si enim verum eft, quod adferunt, quid*vetat, quin Chriftus quoque ad

earu1ndem rerum rejeciionem rurfùs maJcatur, & rurfus á juda

*

-

proda

-

Orat.'31. &

62

v.

-

* ***-

******--*--.*

_*

* *

-

_

_**

-

-

-

.

.

,

-

& rurfus á juda * - proda - Orat.'31. & 62 v. - * ***- ******--*--.*

$

329 ÆRÆ CHRISTIANÆ SAECULI II.

l.

Hæref. 77.

§. 36. & 37.

prodatur, ö* in crucem tollatur, $* fepulturæ mandetur ö* refir.

gat. Epiftola vero fequenti: Hinc, ait, illisfecundusjudaifmus manavit , Ù* delira mille annorum in paradifo voluptas, illüdque

propemodum nos eadem rurfus poft eadem refumere.

Verumtamen Epiphanius a fe numquam impetrare potuit, ut iisdem fidem prorfus haberet, qui hanc Appollinarii fuiffe fententiam prædicabant. jam vero, inquit, etiam hoc Apolli marii effe decretum monnulli prædicant: in priori refurreéìione mille mos annorum fpatium iisdem vitae inftitutis, quibus nunc uti mur, effe confeéluros; fit Ü* legem cum aliis obfervemus omnibus, ' quidjuid eft im mundo, quod ad ufum quotidianum pertinet, ve

lut nuptias, circumcifionem, ac caetera omnia participemus. Cu

jusmodi ab illo dogmiâ defèndi perfuadere nobis omnino non poffu

7mus; quamquam illum adfertorem effe a nonmullis accepimus. L u danda quidem Chriftiana Epiphanii modeftia, prudensque con filium, qui Apollinarium illius erroris reum agi noluit, quem

certis probationum vel teftium argumentis ab eo propugnari

At certe fi fàn&tus ille vir Bafilium,

Gregoriumque tam affeveranter Apollinarium accufàntes, um.

nondum compererat

quam audiviffet, iis dubio procul omnem præbuiffet affenfum. §, vero quis præftantiffimos illos Ecclefiæ do&ores falfi aut te.

meritatis in eo arguere audeat, quod Apollinario illius, quem

numquam aut docuerat, aut excogitaverat, tanta confidentia

erroris notam inufferint, inflixerintque?

Huc accedit, $! Hieronymus Apollinarium de hoc non

folum errore poftulet; fed in ejus quoque defenfionem duo

-

volumina adverfus Dionyfium Alexandriæ Epifcopum condi

De fcript. diffe teftificetur: Cui duobus , inquit, voluminibu§, refpondit

Eccl.

- -Apollinarius, quem non folum fuaejeétæ homines, fed ö*%ofiro.

rum hac in parte dumtaxat, plurima fèquitur multitudo.

§.

V.

9uid in his Chiliftarum hæreticorum opimiomibus arguatur?

Duo autem in hac Millefiariorum hæreticorum opinione

potiffimum arguebant fan&i Patres. Primum quidem, quod

ll

opinione potiffimum arguebant fan&i Patres. Primum quidem, quod ll - - * * - - -

-

- *

*

-

-

- - ---*-~* *

|