Vous êtes sur la page 1sur 3

i

-

| DISSERT. I. DE SCRIPTORIBUS GENERATIM. 3*,

V. '

I!

!

.

|

.

|

ii adfererent per illud Millenarium Chrifti regnum homines qui

buslibet voluptatibus, etiam illicitis & inhoneftis, quales nimi

- rum Cerinthus ipfe , carni addiétus expetebat, effè fruituros. Deinde quod omnia legis mofaicæ præcepta, puta circumcifio nis, feftorum, fàcrificiorum, immolationum, baptifmorum, & aliarum quarumlibet ceremoniarum per totum illud idem tempus efle ab omnibus five judæis, five Chriftianis, five aliis

quibuslibet obfervanda docerent. Quae quidem quam merito

jüre ab fan&is Ecclefiæ Do&oribus fint profcriptâ, nemo eft, qui non ultro fateatur. Neque enim ulli licebit umquam illi

citis frui voluptatibus: neque lex Moyfis, a ChriftoTDomino

femel abrogata, vigebit umquam amplius, & nullus umquam præceptis illius atque mandatis rurfum tenebitur.

'

,

-

'

A R T I C U L U S

II.

Sentemtiae Catholicorum Chiliqffarum.

§.

I.

.

Opiuiones Papiae ö' Irenaei explicamtur, ubi ö* de ultimis hujus

adverfus haerefès libri capitibus.

Verum hæc erronea Millenariorum, aliis hærefibus erro

ribusque addi&torum opinio, quo potiori jure, ab orthodoxis fcriptóribus reje&a eft,Teo diligentiori examine perfcrutandum, num alii Chiliaftæ, orthodoxi, qui ab his hæreticis vix um uam ab ullo diftinguuntur, eorumdem revera errorum confcii

uerint & fautores.

-

Catholicorum vero Chiliaftarum agmen ducere folet Pa

pias HierapolitanusEpifcopus, qui etiam aplerisque hujus opi

nionis parens & au£tor effe traditur. Eufebius autem fenten

tiam ejus fic explicat: Idem praetereafcriptor monnulla mudae v0 cis traditione ad fè pervemiffè teftatur, novas quasdam fcilicet Ser vatoris parabolis, ac prædicatiónes, aliaque fâbulis propria. In ter quae &* mille annorum fpatium, poft corporum refurre£fionem fore dixit, quo regnum Chrifti corporaliter ftet in orbe terrarum.

Quae quidemi ita opinatus effè videtur Papias, ex male intelleétis

2Thejaur. Tom. I.

Tt

-

Apoff0

Lib. 3. H .

cap. 39

- *

»

- -

,

,

, -* -

videtur Papias, ex male intelleétis 2Thejaur. Tom. I. Tt - Apoff0 Lib. 3. H . cap.

33o

AERAE CHRISTIANÆ SAECULI II.

* .

Lib. 3. Hift.

cap. 36.

Apoftolorum marrationibus; cum ea quae arcano quodam fenfü ë* exempli caufà ab illis dicebántur, momi fàtis pervidiffet. Fuit enim

mediocri admodum ingenio præditus, ut ex fcriptis illius comjicere

licet: plerisque tamen poff ipfum Ecclefiafticis fcriptoribus ejtisdem

erroris tn; âuoia; aùræ 333n; occafionem præbuit, hominis vetuftate fentemtiam fuam tuentibus, puta Irenæo, Ü' fiquis alius ejusdem opinionis fiutor gowor, exftitit. Quális fuerit Papias aperte docet ibi Eufebius, ubi eum tradit fuiffe ingenio admo

dum mediocri. Ne quis vero id a fe temere adfertum effe cre

deret, illud idem ÉÉÉ defumto ex ejus fcriptis, quæ tum

temporis omnium terebantur manibus, argumento invi&te de

monftrat. Quid ergo inquies? nonne idem ipfe Eufebius paulo fu perius fcripfèrat: Papias Hierapolitamus Epifcopus, eadem aetate çelebris fuit, vir in primis difertus, Ö* eruditus, ac fèripturarum

peritus? Certe vir ingenio tam mediocri præditus, non poteft tanto exornari facundiæ & eruditionis elogio. At quid vetat,

ajunt quidam, quominus vir ingenii etfi mediocris, nativa ta

men quadam elóquentia, nec mediocri fcripturarum {àcrarum

eruditione probe fnftru&us fuerit? alitér tamen hunc difficulta

tis nodum folvit Valefius, ubi in hunc pofteriorem Eufebii lo cum obfervat, totum illud Papiæ elogium neque in manufcrip

tis codicibus Maz. Medic. & Fick. neque inlatina Rufini vér

rito fione ?? reperiri. fcholiafte Unde nullus fuiffe adjeéta ille dubitat, præter hæc Eufebii verba mentem ab impe at

que fententiam.

Quidquid autem de præftanti aut mediocri Papiæ ingenio dicatur, nihil profe&to aliud opinione ejus definitum fcribit Eu febius, nifi Chriftum per mille annos poft refurre&tionem toto

terrarum in orbe corporaliter ora uatixog cum fan&is hominibus

regnaturum. Quam autem felicitatem, quasve delicias fecum

invexerit illud corporale Chrifti regnum, ibi non explicat.

Verum Irenæus, quiem primum ejusdem Papiæ fe&atorem Eu febius, Hieronymusque appellant, illas iisdém Papiæ verbis ita

-

-

*

-*' .

.

*5. c. 33. defcribit: Venient dies in qüibus vineae mafçentur, jingulæ decem millia palmitum habentes , & im.umo palmite dema miilia brachio

~

_

.

-

-

v.

·· ·

Trtum,

v.

jingulæ decem millia palmitum habentes , & im.umo palmite dema miilia brachio ~ _ . -

DISSERT. I. DE SCRIPTORIBUS GENERATIM. 33t

|

-

-

*um, ö* in umo brachio dema millia flagellorum, J° in unoquoque

flagello de//a milia botrorum, ö* im uno quoque botro, demâ millia

acinorum, Ö* umumquodque acinum expreffüm dabit viginti quin ue metretas vimi. Et cum eorum apprehenderit aliquis fanétorum

otrum, alius clamabit: Botrus ego melior fum, me fume, per me Dominum benedic. Similiter J*gramum tritici decem milliafpica

rum generaturum , Ù* umamquamque fpicam habituram decem

millia granorum, ö* umumquodque graniim quinque bilibres fimilae

clarae mundæ; Ü' reliqua autem poma & femina ô° herbam fe

cumdum congruentiam iis confequentem. Et omnia animalia iis ci bis utentia, quæ a terra accipiuntur pacifica ö* confentanea invi cem fieri fubjeéta hominibus cum omni jubjeéîione. Haec autem

Papias johammis auditor , Polycarpi autem contubernalis, vetus

' homo, per fcripturam teftimonium perhibet in quarto librorum fuorum, funt enim illi quinque libri confçripti; Ö* adjecit dicens:

THæc autem credibiliafunt credemtibus. `Et juda, inquit, prodi

turo mon credente ö* interrogante: Quomodo ergo tales gemiturae

Domino perficientur? Dixiffè Dominum: videbunt, qui venient

in illa. Haec Irenæus de Papiæ fententia, cui & ipfe ultro fub

a

{cripfit, eamque tuitus eft.

Quid autem de hoc Millenario tempore amplius ftatuerit Papias, ex ipfomet Irenæo, qui in eadem penitus cum illo fuit opinione, hic exponendum eft; ut una eademque opera quid uterque hoc de argumento fenferit, omnium fubjiciamus oculis. Irenæus itaque ultimis libri quinti adverfus hærefes capitu lis docetjuftos homines poft refurre&ionem permille annorum

tempus in ea carne, in qua ærumnas pertulerant, debitam mer

cedem, & promiffum a Chrifto eorum omnium, quæ propter

ipfum dimiferant, centuplum

in hoc faeculo centupla, ö* prtndia, exhibita pauperibus, ö*

Quæ enim, inquit,

À

Icazmae, quæ redduntur: Tunc autem ea reddentur, atque exhi

bebuntür, qttnmdo regnabuntjuffi, furgentes a mortuis; qudmdo ô° creatura removata, ô° liberata multitudinem fruétificabit umi verfae efcae ex rore cæli ö* fèrtilitate terrae. Tantam vero ex ipfo Papia probat futuram terræ ubertatem; ut vix ac ne vix <quidem ulli umquam fiat credibilis. Neque porro alia dum

- *

Tt 2

-

taXat

terræ ubertatem; ut vix ac ne vix <quidem ulli umquam fiat credibilis. Neque porro alia dum

i