Vous êtes sur la page 1sur 3

;

33a

ÆRÆ CHRISTIANÆ SAECULI II.

*axat terra,aliudque cælum novum juxta ejus opinionem creanda

funt; fed nova etiam Hierufàlem ædificanda eft. Hæc autem

-
-

omnia probat variis cum veteris, tum novi f deris teftimoniis, quae fpiritali & allegorico fenfu non effe explicanda nititur de- . monftrare. Denique ea infuper Papiæ & feniorum, qui Jo

" hannem viderant, au&toritate confirmat & corroborat.

Certum igitur videtur eam fuiffe Papiæ atque Irenæi opi

nionem , fore ut homines per millenarium Chrifti, in terra ,

regnantis, tempus, & cibis copiofiffimis delicatiffimisque vefce

rentur, atque exquifitiffimis aliis fruerentur corporis deliciis &

voluptatibus. At non alias profe&to eas cenfebant effe volup tates, quam honeftas atque licitas, & qualibus ii frui poterant,

uos ipfe Irenæus juftos appellat, quique ob exa&tae vitae fan imoniam cum Chrifto erant regnaturi.

Obfervandum autem eft fedulo nullam apud Irenæum de

-

dis, prorfus fieri mentionem.

praeceptis mofaicæ legis, eo mille annorum tempore obfervan

Omnia vero per idem tempus

lib. 3. de conjugia, filiorumque procreationes omnino excludit. Adim

***** *** pleto iumero, quemfi ipfè apud fè definiit, omnes quicumque fiunt

defèripti refurgent:

ceffábunt utrique boni & mali,jam gemerare

ö* generari, ö* ducere uxorem ö* miibere. Quod quidem ex Hie ronymo inde non immerito confirmari poteft ,Tquod ubi illa Matth. 19. Matthæi verba: 0//imis qui reliquerit domium velfratres &c. ex

^9- **0*

plicat, Irenæi interpretationem, citato a nobis lóco propofitam,

fic refellit: Ex occàfione hujus fèntentiæ quidam intróducünt mille

amfiQs

fniffio, in uxoribus appareat turpitudo; ut qui umajji prò Domino

non intelligentes, quod fi in caeteris digna fit repro

dimiferit, centum recipiat in futuro. ' Atqui hac lóquendi ra

tione, non intelligentes, Hieronymus haud óbfcure fignificat, Ire

næum aliosque quosdam mi!lenarios nihil de uxoribus ducen

dis ftatuiffe, atque inde refutandæ illorum opinionis arripuiffe

occafionem.

'

-

£*

In hujus autem argumenti confirmationem illud forfitan

fnon inepte addi poteft, nos ab Origene moneri; citato Matthæi

-

$crut. ad loco abeffe vocém uxoris : Qbjería, inquit, gravitatem fcrip

***

turæ, quæ multiplicationem & centuplicationei/u pollicetur frá

:

·

· ·

tru///,

inquit, gravitatem fcrip *** turæ, quæ multiplicationem & centuplicationei/u pollicetur frá : · · · tru///,

. DISSERT. I. DE SCRIPTORIBUS GENERATIM. 333

frum, ô° liberorum, ö* parentum, ô° agrorum , ö* domorum:

Àis autem mon communeratur uxor. Non enim diéium eft: Omnis

qui defèrueritfratres

aut mulierem propter nomem meum tnul

tiplicita recipiet. Nam in refurreéiione mortuorum neque fiu bunt, meque nuptui dantur: fed funt imftar Angelorum in cælis. Et certe hæc vox non repræfentatur in veteribus mfs. ejusdem

Evangelii codicibus Corbejenfi & Cantabrigienfi. Verumta

men cum in cæteris legatur, atque idem Origenes, ut infra

videbimus, teftatum faciat Chiliaftas adferuiffe futuras millema

rii regni tempore conventiones nuptiarum , & filiorum pro creationes , hanc argumentandi rationem, ultra quam par eft,

urgendam effe non cenfemus. At arguet forfitam aliquis pofteriora quinque capita ultimi adverfus hærefes libri ex quibus in millenarii temporis defen

-

fionem delibata funt citata a nobis Irenæi teftimonia, in priori bus operum ejusdem Irenæi editionibus non reperiri, atque a

Feuardentio ex uno tantum veteri, ut ipfe loquitur, codice, ibi adje&ta fuiffe. Cur ergo majorem, ille inquiet, fidem ei co

dici habebimus, quam cæteris, ubi ea &apita non repræfentan tur? Nonne illa ab impoftore aliquo millenariorum affecla, in qpinionis fuæ gratiam potuerunt adjici? Et vero quis fibi per fuadeat, Papiam Johannis difcipulum, de frumenti & vini, alio

rumque terræ fru&tuum incredibili abundantia, & ubertate

tam fabulofà tradidiffe; ut vix quidquam fingi poffit abfurdius? Enimvero, fi ea quæ narrat, vera funt, certe nec iis fru&tibus confumendis omnes umquam homines, nec iis capiendis to

tum univerfæ terræ fpatium poffet aliquando fufficere. Verum non fola manufcripti unius codicis au&toritate evin

-

citur illa, quæ citamus, quinque capita, verum & germanum effe Irenæi opus: fed illud etiam ex Hieronymo nön obfcure

colligitur. Is quippe do&iffimus vir teftatum non femel facit,

opinionem Chiliaftarum ab Irenæo acriter propugnari. Atqui

nihil prorfus de hoc dogmate in Irenæi libris, nifi in iis ultimis

capitibus occurrit. Deinde Anaftafius Synaites, & Nicephorus,

atque in primis Eufebius, quædam proferunt Irenæi loca, quæ

fruftra alibi, quam in citatis capitibus quæfieris. Quin immo

-

-

-

.

.

-

Tt 3

-

ipfe

*

>

Eufeb. lib. 3. c. 39. Irenæ.

cap, 34

quam in citatis capitibus quæfieris. Quin immo - - - . . - Tt 3 -

334 AERÆ CHRISTIANÆ SAECULI II.

ipfemet Irenæus ad fuperiorem fuum ejusdem operis librum nos mittit, atque ibi, quæ ipfe citat, revera inveniuntur.

Quæ porro de incredibili terrarum ubertate ibidem tradit,'

ea fane eodem fenfu accipienda funt, quo dicebat Johannes

ult. £ap. ult. v. Evangelifta: Sunt autem 5° alia multa, quæ fecit jefüs; fí'íß

fingulâ|#' flec ipfum arbitror miindum capere poffe eos,

qui fcribendi funt, libros. Hæc enim ut celeberrimi quidam in terpretes arbitrantur, ürsg3oAix» di&a funt; ut infinitam divi- norum Chrifti fa&torum multitudinem paucis verbis declararet,

commendaretque. Sic igitur Papias, ut fummam terræ f

cunditatem omnibus notam faceret, illam fru&uum abundan

'

tiam non fine magna hyperbole defcribendam effe putavit. Quapropter veritati omnino confentaneum videtur, pofte

riora illa ultimi adverfus hærefes libri capita, ab iis detruncata

&

abrafa fcriptoribus, qui omnia quæ poftmodum ab Ecclefia &

Patribus damnata fuere, ea ab Irenæo tantæ au&toritatis viro hic

fcripta, aut ab aliis cognita effe noluerunt. -

Unum denique, non minima quidem obfervatione dig

mum , hic obfervare juvat, Irenæum ad illam millenariorum

opinionem inclinaviffe non propter Papiæ tantum, ut ait Eufe

bius, vel aliorum, fi vis, eidem ÉÉ coæqualium au&orita

tem: fed eo potiffimum quod illa funditus evertebantur tres,

ut ipfemet memorat, Valentinianorum errores, veritati Catho

Ifti quippe hæretici noftrorum refur

licæ e diametro oppofiti.

re&tionem corporum negabant, docebantque animas noftras ftatim atque folutæ effent corpore, cælos àd demiurgum, id

eft, mundi Creatorem fupergredi, atque ad Matrem, vel ut

aliis placebat, ad fupremum Patrem re&ta pervenire, nullos que nifi in hoc mundo effe inferos. ' Quocirca cum animad verteret Ienæus, tantos errores illa millenariorum fententia pe nitus deftrui, ad eam eo facilius conceffit, quo Zelo arden

tiore in eosdem hæreticos, ut fuo loco dicemus, pius ille vir

ferebatur.

'

'

§. II,

conceffit, quo Zelo arden tiore in eosdem hæreticos, ut fuo loco dicemus, pius ille vir ferebatur.

.*