Vous êtes sur la page 1sur 3

.

33g

AERÆ CHRISTIANÆ SAECULI II.

§.

III.

Sententia Tertulliami.

-

Tertullianus, fi Hieronymo fidem habeas, ipfam de mil

fenaria fan&orum felicitate opinionem Papiæ, Irenæi & Apolli narii fequutus eft. Quo autem in libro Tertullianus fuam de hac quæftione mentem aperuerit, confeftim indicat Hierony

mus , librum nempe de fpe fidelium. Attamen nihil ex hoc

Tertulliani libro defcripfit vir ille do&tiffimus. Quapropter

cum jam a longo tempore perierit illud Tertulliani opus, quid

in eo definite tradiderit, fcire non po{fumus. Verum quod

in illo libro fufius profequutus fuerat, id paucioribus verbis fe

repræfentaffe teftatum fäcit, ubi alio in opere abfurdos Mar

cionis de hoc millenario regno errores infectatur. Cæterum

vefter Chriftus, inquiebat, priffimum flatum judaeis pollicetur ex

refìitutione terræ, 'g poft decurfum vitae , apud 111 [1711,

0 Deum etiam ad inferos usque miifèri

Abrahæ refrigerium

de reftitütione vero

¢ordem! fèd de£'; Abrah.e fuo tempore

j|; judaei, ita ut defcribitur, fperant locorum

É; qtttfn

J° regionum nominibus induéti, quomodo allegorica interpretatio

ja Chriftum ö* in Ecclefiam, Ù* habitum J° fru£tum ejus fpirita !iter coinpetat, & longùm eft perfèqui, ö* in alio opere digeftum, quod i;j&ribimus de fpe fidelium ; Ü* in praefènti vel eo otiofum,

£; tiit confitemur non de terrena, in terrâ fèd nobis de cælefli regnum proiniffioiie repromiffumi, fit quaefho. £! ( /}te Nam Ca?

lum , Jèd alio ftatu; utpote poft refurreéfionemj in mille ammos, in civitáte divini operis Hicrufàlem, cælo delata, quam ö* Apoftolus

*matrem noftrtfn furfum defign.it , ù* politeumia moffrum, id eft

municipatuin in cælis effè pronuntians, alicui utique caelefli civitáti

Hanc Ü* Ezechiel movit, ö* A5offolus johannes

eumfi deputtt.

vidit, Ù* qui apud fidem noftrafn eft, nov.e prophetiæ férmo teffd

ttir; tut etiam effigiem civitátis ante reprajèntationem ejus com

Jpeétui futuram in fignum pr.edictuerit. Denique proxime ex

purzétum eft 0rientáli expeditione. Conftat enimú, Ethnicis qu0 que teftibtis, in judæa per dies quadraginta matutinis momentis

civitatem de cælo pependiffé, ovmmi m niorum habitu evanefcente de

--- ---

-

-

*

-

*

-

*

*

pr0

matutinis momentis civitatem de cælo pependiffé, ovmmi m niorum habitu evanefcente de --- --- - -

DISSERT. I. DE SCRIPTORIBUS GENERATIM. 339

.

/

**

profèéfu diei, ö* aliqs de proximo nullam. Hanc dicimus exci pieiìdis refurre£iiome fânâiis, ô° refovendis omimium bonorum, uti

' que fpiritualium copiâ, in c0m/ipem fätionem eorum, quæ in fæculo

'vel defpeximus, vel amifimitus, a Deo Eff;

Siquidem Ü'

juffumi, ô Deo dignum illic quoque exultare fúmulos ejus, ubi fùnt ö* affliéti in monime ipfius. Hæc omnia, licet, paulo lon : giora , ex ipfomet Tertulliano totidem verbis defcribenda

ideo operæ pretium-effe duximus, tum quia ibi quid de mille nario Chrifti regno fenferit, perfpicue Qmnino & diftin&e pro

fitetur: tum quia quid de eo in fua de fpe fidelium, quam prius

ediderat lucubratione docuerit, clariffime repraefentat.

*-

Ac primo quidem quantum ab abfurdis Marcionis opinio

'nibus abfuerit, planum eft & manifeftum. Quæ vero fuerit fua de hoc argumento fententia luculenter edifferit. Docet enim

poft refurreétionem urbem Hierofolymam rurfum exftruen

dam, atque ibi per mille annorum curricula fan&os, omnium bonorum, utique fpiritualium, copia refovendos, dignamque iis fpiritualibus bonis eorum, quæ in hoc fæculo defpexerant

vel amiferant , accepturos mercedem. Nullas itaqué putavit

futuras eo tempore cibi & potus, aliasve corporis delicias & voluptates, nulla conjugia, nulla judaico more fàcrificia , nul lam É mofaicæ obfervationem. His infuper addit ea Pro

phetarüm oracula, quæ Judæi in pravæ Opinionis fuæ confir mationem ad litteram intelligenda contendebant, ea fenfu alle

gorico effe explicanda. Denique afferit fore ut intra illam mille

annorum ætatem {àn&i pro meritis maturius vel tardius refur erent, ac tandem ea penitus elapfà, deftrueretur mundus, &

v

àn&ti in cælefte regnum

Quid ergo, inquies, nunquid falfus eft Hieronymus, qui eamdem Tertulliani in libro de fpe fidelium , atque Irenæi, Apollinarii, & La&antii opinionem fuiffe pronuntiat? Atqui

-

-

Irenæus & Apollinarius, uti jam a nobis obfervatum eft, & La&lantius, ut mox dicetur, quasdam arbitrati funt futuras

millenario tempore corporeas hominum voluptates. - - 3

At vero de Tertulliani fententia quis, amabo te, nos um

?

quam certiores reddere poterit, quam ipfemet Tertullianus?.

*

.

-

-

-

U u 2

-

.

-

CUlIÌm

**

¢

D_

*-

-

'-. .* * * . * .
'-.
.* * * . *
.

.

- -

-

.

-

. "-.

34o

ÆRÆ CHRISTIANÆ SAECULI II.

·

·

·

.

*, cum ergo quid in fuo libro de fpe fidelium docuerit, difertis ille ,

,

. . ' verbis patefaciat, quis ipfi fidém derogabit? Quapropter vero

- - .

-

longe fimilius videtur, Tertullianum ab Hieronymo in alio- , ,

' ' rum, quos laudavit , numerum non idcirco aggregari, quia ' ' ' : eadem ómnino, nec quid ab eis diverfum fenferit: fed eam fo- **

-

-

' I * * * * ''.

lum ob caufam , quia poft refurre&ionem fan&orum eâmdem

.

*

" Hierofolymitanæ uirbis inftaurationem, eamdemque, quamvis *' tamen illam non iisdem, ac illi fcriptores, deliciis refertam fore

arbitraretur, millenariam ætatem futuram prædicabat. '

§.

IV.

'

Sententia Laéfamtii.

.

*

»

-.

-

-

-

.

,

Jam vero quæ de millenario illo Chrifti Domini regno tra- .

.

.

- . crepet, diderit La&antius, haud indiligenter quantumque examinandum is ab Tertulliani eft. Illam autem do&rina mille dis

-

-

nariam ætatem eleganter defcribit, affirmatque futura illiuspri Lib. 7. de mordia, completis poft mundi creationem, fex annorum 7nilli-

£: P%* bus. Quamvis autem plerique fcripturæ facrae interpretes, &

-

*** Hiftoriè prophanæ au&ores'in anriis ab exordio mündi com

putandis, a fe invicem diffentiant; ille tamen abfolute pronun

tiat: Omnis exfpe&tatio non amplius quam ducentorum vide

r ' . tur anceps annorum. redditur, Sed & incerta, continuo conditionem hanc, qua addit: omnis Et ejus res definitio ipfâ de clarat lapfum ruinamque rerum brevifore; nifi quod incolumi urbe

|

Romd , nihil ifliusmodi videtur effè metuendum. Verum ficut

penitus incerta, ita & falfa fuit ea La&tantii opinio. Etenim mille circiter & ducenti, ex quo hunc librum fcribebat, elapfi

funt anni, nec femel Roma diruta eft, & funditus everfa; non

dum tamen quidquam audivimus de millenarii Chrifti regni

primordiis.

_

· ·

·

Quæ autem eo tempore eventura narret, animadvertamus:

-

Chriftus , inquit ille, cum deleverit omnem injuffitiam , judi-

ciumque máxiinum fècerit, & juffos qui a primcipio fuerunt, ad

vitani infiguraverit, mille ammis inter homiìes verfàbitur, eosque

juftiffimo imperio reget

tt///, qui erunt in corporibus vivi, hofi

* *

*.

I.

-

*

7]}0] 1374

;

-

~

*

-- -* _*- -* .*- *- -*

-

-

-*

*-

. *- - . *-- --- -- .
.
*- -
. *--
--- --
.

*

---

-