Vous êtes sur la page 1sur 3

3;o

ÆRÆ CHRISTIANÆ SAECULI II.

'

-

-

-

- -

-

Nec eft quod quis contra objiciat in

£ff

ejusdem EufebiiChro.

ejus infignesfuerumt

Smyrnaeus, üs*

nico Papiam Jehannis Apoftoli Aa'.nrum tiari: johannem Apoftolum usque ad

difcipulum his verbis resun

tempora Iremaeus Epis

Chrifti 191.

copus permanfiffefcribit; poft quem auditores

güntur, græco. textui deeffe , atque ab

hronicon illud latine reddidit,

Pàpias Hieropólitanus Epifcopüs, & Polycarpus

1gmatius Antiochemus.

Quæ ibi enim de

Papia & Polycarpo le

Hieronymo, cum

addita fuiffe, jam multis obfer

- vatum eft.

-

Verum utut fit de Eufebii

chronico, idem fane Eufebius

- in affignanda Papiæ ætate, ab

Lib. 5. adv. Irenæi verbis conficitur.

aliis propemodum omnibus, quid

Enimvero Papiam dis

ipfis, quæ Eufebius citat,

quid Baronius reclamet, falfi arguitur.

cipulum fuiffe Johannis Apoftoli ex

Hæc autem Papias, inquit Irenæus,

autem comtubernalis, vetus homo.

contubernalis fuit, vel ut Eufebius

cum eo vixit tempore.

Apoftolis edo&üs, &

ipfà funt

autem non fòlum ab Apoftolis edoétus,

viderunt; fed

confitu

aetate; multum enim

in ea quæ eft Smyrnis Ecclefia

marty

fi***** 33. johannis auditor, Polycarpi

-

Papias autem fi Polycarpi

græce loquitur, itaugoc, certe eodem

Ätqui Polycarpus, tefte eodem Irenaeo, ab

ab éis Smyrnenfi Ecclefiæ præfe&us eft. Hæc enim

.Ibia.cap. 3. Irenæi verba: Et Polycarpus

·

·

35* converfàtus cum multis ex eis, qui Domimum

etiam ab Apoftolis in

g;;

tus Epifcopus, quem Ü' mos vidimus in prima

perfeÜeraíerat, Ù* valde fenex gloriofìffime Ü* mobiliffime

7ium faciens, exivit de hac vita.

lorum ætate, ex eodem Irenæi

bat.

Papias itaque eadem Apofto

teftimonio, vitam agere debe

firmamfeiitum huic

vocetur, vetus homo.

Quid plura? Novum fane robur &

fententiae eo accedit, quod Papias ab Irenæo

Etenim Irenæus, qui Polycarpum fe

veterem hominem dicere non potuit, nifi

carpo, id eft, apoftolicæ effet ætatis.

vidiffe teftatur, Papiam

ejusdem cum Poly

'

Lib.s. Hiß.

At, inquiunt, Päpias,ipfe, referente Eufebio: Se

|#;

-

quidem

atque auditorem fuiffe ngn di

-

jÉÉ.*" finéiorum Apoftolorum fpeäatorem,

.'cit: fèd ab eorum

-

1

--

3.

normamj fidei fé accepiffè teftatur.

filentio aliquid

Deinde quae

ex ^ -

Quid tum refpondent alii? Numquid éx Papiae

adverfus difertiffima Irenæi verba concludi poteft?

---

Deinde quae ex ^ - Quid tum refpondent alii? Numquid éx Papiae adverfus difertiffima Irenæi verba

DISSERT. I. DE SCRIPTORIBUS GENERATIM. 35*

ex Papiâ profert Eufebius, nihil aliud fignificant, nifi Papiam

' ab aliis quiæfiviffe: Quid Andræas, quid Petrus

nes

quid caeteri D01nimi #

quid johan

dicere fòliti effént. Atqui

fimiliter fcifcitabatur, ut ibidem continenter legimus, Quid 'mam Ariftiom, Ö* johannes presbyter, difcipuli Domini praedica rent. Attamen ipfe Papias fe utriusque auditorem profitetur. Etfi itaque ille fuerit Apoftolorum, ficut Ariftionis & Johannis

difcipulus; potuit nihilominus ab aliis fcifcitari, quid magiftri

-

fui, præter illa quæ ab iisdem didicerat, verbo & voce docuif fent, aut ut ipfe loquitur, quid dicere fòliti effemt. Non mirum

ergo fi Hieronymus abfolute pronuntiet: Iremaeus vir apoftoli- Theodor

Epift. 29. ad

corum temporum , Ù* Papiæ auditoris Evangeliftae johannis dis

cipulus. Cæterum ut de Papiæ & Cerinthi ætate mentem demum noftram aperiamus, arbitramur id fedulo & attente confideran dum , quod Irenæus memorat, fe cum in prima ætate effet,

Polycarpum quidem vidiffe, fed valde fenem: & quod infuper

Papiam vocat veterem hominem, ac contubernalem Polycarpi. Hinc enim conficitur nihil obftare quominus Papias, ficut &

Polycarpus, Johannem Evangeliftam viderit, illiusque fuerit

auditor. Verum cum Johannes caeteris Apoftolis vitam duxe rit longe prolixiorem, potuit Papias cæteris Apoftolis mortuis,

folum Johannem videre. Porro autem Cerinthum, uti ex his quæ füpra attigimus liquet, eo tempore vetuftiorem effe colli gitur. Ille enim non Johannis dumtaxat, fed cæterorum etiam Apoftolorum vixit tempore, haerefesque fuas tum fparfit in

vulgus.

Quam ob rem Papias potius ex Cerintho, quam hic ab

-

illo fuam de millenario Chrifti regno defumfit opinionem. At

tamen cum Papias nec eadem ac Cerinthus hoc de regno do cuerit, nec quidquam ex eodem Cerintho defloraffe,Tfed ex male intelle&is Apocalypfis verbis in hanc fententiam dedu&us fuiffe perhibeatur; hinc illam ex fe opinionem effinxiffe, atque

eam amplexandi cæteris fcriptoribus, etiam celeberrimis, occa

fionem præbuiffe non immérito di&us eft. Uterque igitur fuo

quisque docendi modo dogmatis hujus parens fuit ç$*.

.*

1Í1

præbuiffe non immérito di&us eft. Uterque igitur fuo quisque docendi modo dogmatis hujus parens fuit ç$*.

|

35 a * AERÆ CHRISTIANÆ SAECULI II.

Martyr.Rom.

Cerinthus enim vir cupiditatibus & voluptatibus corporeis ad

di&tiffimus, multa huic opinioni addidit honeftati pudorique minus confentanea ; quæ quidem in eum tamquam in

rem fuum refundenda funt. Papias fumma pietate commenda tus, nihil de eo mille annorum regno docuit aut cogitavit, nifi ^ fan&um & honeftiffimum. Quam fane ob caufam etiam anti

quitate & au&toritate fua tot tantosque & virtute & do&rina

celebres viros fuas traxit in partes. [ Hinc itaque , & eo qui

dem fenfu, hujusce opinionis au&or jure potuit appellari. Ne que tamen inde quidquam famæ ejus detra$tum eft. Ha&enus

enim nomen ejus in fan&torum album o&tavo Kalendas Martii his verbis relatum legitur: Hierapoli in Phrygia beati Papiæ ejus

dem eivitatis Epifçopi, qui fànëii johannis fenioris auditor, Po lycarpi autem fodalis fuit. Obfervandum tamen longe ante utriusque Papiæ & Cerin thi tempora, plures decantatas fuiffe a Judæis de millenaria

poft refurre£tionem ætate fabulas, quas Hieronymus judaicum

errorem & judaicam %vrsgoa iv

Multa uti jam monui

mus, illi venditabant de hujus regni deliciis & voluptatibus,

de inftaurandis Hierofolymorum urbe & templo, de obfervanda

lege mofaica, de Judæorum in cæteras nationes imperio, de centenario peccatore, de Chrifto fuo tum venturo. Ex his au tem Cerinthus & alii plura defumere potuerunt, & ea refpuere

uæ Chriftianæ religioni e diametro erant contraria, ficuti illud

Atque in hanc

$ fi&itio Judæorum Chrifto commentum.

opinionem eo facilius inclinaverunt, quo clarius eam in Apo- . càlypfis libro prædicari arbitrabantur. - Non deerit forfan aliquis, qui a nobis præterea inquirat, quomodo Judæi de Chrifto fuo ante Salvatoris noftri ádven tum, & de Hierofolymitana inftauratione, priusquam a Tito funditus everfa fuiffet, aliquid potuerint excogitare. Sed huic

uæftioni facile refpondeas , Judæos cum facra Prophetarum $ hujus urbis excidio & inftauratione, ac de Chrifto Salvatore

oracula legiffent; ea pravo fenfu fuiffe interpretatos, iisque alia

addidiffe, quæ animus a Chriftiana religione tam alienus, ipfis femper fuggerebat.

-

§. III.

interpretatos, iisque alia addidiffe, quæ animus a Chriftiana religione tam alienus, ipfis femper fuggerebat. - §.