Vous êtes sur la page 1sur 189
BO TAI CHINH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM eee Doc lip - Ty do - Hanh phiic $6: 39/2018/TT-BTC Ha Néi, ngay 20 thang 4 néim 2018 THONG TU Sira d6i, bd sung mOt sé didu tai Thong tw s6 38/2015/TT-1 BIC ngay 25 thang 3 nim 2015 cita BO trudng BO Tai chink quy djnh vé thi tye hai quan; kiem tra, giém sat hai quan; thué xudt khdu, thué nhap khau va quan ly thué déi véi hang hod xuat khdu, nhap khdu Céin ett Ludt Hai quan ngay 23 thang 6 ntim 2014; Can ct Ludt Thué xudt khdu, thué nhép khdu ngay 06 thang 4 nam 2016; Cain cit Ludt Quan ly thud ngay 29 thang 11 ndm 2006; Ludt sita adi, bb sung mét sé diéu cia Ludt Quén Ij thué ngay 20 thang 11 néim 2012; Céin cit Lut Thué tiéu thu dic biét ngay 14 thang 11 néim 2008; Ludt siea déi, bé sung mét sé diéu cia Ludt Thué tiéu thu dec biét ngdy 26 thang 11 nim 2014; Can ct Lu@t thud. gid tri gia tang ngdy 03 thang 6 nam 2008; Ludt sira d6i, bd sung m6t sé Diéu cita Ludt Thué gid tri gia ting ngay 19 thang 6 nam 2013; Cain cit Ludt sita adi, bé sung mét sé diéu ctia cdc Ludt vé thué ngay 26 théng 11 néim 2014; Cain cit Ludt sta d6i, bé sung mét sé diéu cita Ludt Thué gid tri gia ting, Lugt Thué tiéu thy dtic biét va Ludt Quan If thud ngay 06 thang 4 ncim 2016; Céin cit Ludt Thué bao vé méi trong ngay 15 thdng 11 néim 2010; Céin ctt Ludt Thuong mai ngay 14 thang 6 néim 2005; Cin ct Luét Quan ly ngoai thuong ngay 12 thang 6 nam 2017; Can ctr Ludt Dau tu ngay 26 thang 11 néim 2014; Can cit Nghi dinh s6 08/2015/ND-CP ngay 21 thang 01 ndim 2015 ctia Chinh phi quy dinh chi tiét va bién phdp thi hanh Luét Hai quan vé thi tuc hai quan, kiém tra, gidm sdt, kiém sodt hai quan; Nghi dinh sé 59/2018/ND-CP ngay 20 thing 4 ndim 2018 sita doi, bd sung mét 86 diéu ciia Nehi dinh sé 08/2015/ND-CP ngay 21 thang 01 nam 2015 ctia Chink phat quy dinh chi tiét va bién phdp thi hanh LuGt Hai quan vé thi tuc hai quan, kiém tra, gidm sat, kiém sodt hdi quan; Céin ett Nghi dinh sé 187/2013/ND-CP ngay 20 théng 11 ndim 2013 ctia Chinh phit quy dinh chi tiét thi hanh Ludt Thuong mai vé hoat déng mua ban 2 hang héa quéc té va cdc hoat déng dai ly mua, ban, gia céng va qua canh hang héa voi nuée ngoai; Cain cit Nghi dinh sé 118/2015/ND-CP ngay 12 thang 11 nim 2015 cia Chinh phi: quy dinh chi tiét va hong dan thi hanh mét s6 diéu chia Lut Dau te; Can ci Nghi dinh sé 09/2018/ND-CP ngay 15 théng 01 ném 2018 cua Chinh phit quy dink chi tiét Lugt Tong mai va Luét Quan li ngoai thuong vé hoat déng mua ban hang héa va cdc hoat dong lién quan tryc tiép dén mua ban hang héa cia nha ddu tw nude ngodi, t6 chute kinh té cé von dau tu nude ngodi tai Viét Nam; Can cit Nghi dink s6 29/2008/ND-CP ngay 14 thang 3 nim 2008 ciia Chinh phit quy dinh vé kiu cing nghiép, Khu ché xudt va khu kin té; Nghi dinh 36 164/2013/ND-CP ngdy 13 thang 11 néim 2013 ctia Chinh phi sita adi, bb sung m6t s6 diéu ctia Nghi dinh sé 29/2008/ND-CP; Nghi dinh sé 114/2015/ND- ee ‘ngay 9 thing 11 ndim 2015 sta 6i, bé sung Diéu 21 Nghi dinh 29/2008/ND- Can cit Nghi dinh sb 134/2016/ND-CP ngay 01 thang 9 ném 2016 cita Chinh phit quy dinh chi tiét mét sé diéu va bién phdp thi hanh Ludt thué xudt khdu, thué nhap khau; Cain cit Nghj dinh sé 83/2013/ND-CP ngdy 22 thang 7 niim 2013 iia Chinh phi quy dinh chi tiét thi hanh mt s6 diéu cia Ludt Quén ty thué va Ludt stta déi, bé sung mét sé diéu ctia Ludt Quan ly thu; Can cit Nghi dinh sé 209/2013/ND-CP ngdy 18 théng 12 niim 2013 ctta Chinh phi quy dinh chi tiét va. hueéng dén thi hanh mét sé diéu ctia Luét Thué gid tri gia tang; Cain cit Nghj dinh sé 108/2015/ND-CP ngay 28 thang 10 nam 2015 ctia Chink phii quy dinh chi tiét va hueéng dén thi hanh mét sé diéu ctia Ludt Thué tiéu thu déic biét va Ludi sita d6i, bd sung mét sé diéu cia Ludt Thué tiéu thy dic biét; Cain eit Nghi dinh sé 12/2015/ND-CP ngay 12 thdng 02 nim 2015 ctia Chinh phi quy dinh chi tiét thi hémh Ludt sita d6i, 66 sung m6t s6 diéu cia ede Lut vé thué va sia d6i, bé sung mét s6 diéu ctia cde Nghi dinh vé thué; Can cit Nghi dinh sé 100/2016/ND-CP ngay 01 thing 7 néim 2016 cita Chinh phi quy dinh chi tiét thi hanh Ludt sita d0i, bd sung mét s6 diéu ciia Lug Thué gid tri gia ting, Ludt Thué tiéu thy dic biét va Ludt Quan Ip thud, Nghi dinh s6 146/2017/ND-CP ngay 15 théng 12 ném 2017 cita Chinh phi sita déi, bd sung mbt s6 diéu ctia Nghi dinh sé 100/2016/ND-CP ngay 01 thang 7 nem 2016; Can cit Nghj dinh sé 67/2011/ND-CP ngay 08 théng 8 ndm 2011 cia Chinh phii quy dinh chi tiét va hwdng dén thi hanh mét sé diéu etia Ludt Thué bao vé méi truéng; Nghj dinh so 69/2012/ND-CP ngay 14 thang 9 ndm 2012 ciia Chinh phi: sta d6i, 6 sung khodn 3 Diéu 2 Nghi dinh sé 67/2011/ND-CP ngay 08 thang 8 ndim 2011 ctia Chinh phi; ES Cun cit Nghj dinh sb 87/2017/ND-CP ngay 26 thang 7 néim 2017 ctia Chinh pti quy dinh chite nding, nhiém vu, quyén han va co edu t6 chite ciia BG Tai chinh; Theo dé nghj ciia Téng cuc truéng Téng cue Hai quan, B6 truréng B6 Tai chinh ban hanh Thong te sita d6i, bd sung mét sé diéu tqi Thong we so 38/2015/TT-BTC ngay 25 thang 3 nam 2015 ciia BO trudng BG Tai chinh quy dinh vé thit tuc hai quan; kiém tra, gidm sat hai quan; thué xuat khdu, thué nhdp khdu va quén If thué d6i voi hang hod xudt khdu, nhap khdu. itu 1. Sita adi, bd sung mOt s6 didu tai Thong tu sé 38/2015/TT-BTC ngay 25 thang 3 nim 2015 ciia BO truéng BO Tai chinh quy djnh vé thi tue hai quan; kiém tra, gidm sit hai quan; thué xudt khdu, thué nhgp khdu va quan ly thué déi voi hang hoa xuat khau, nhp khau: 1. Khoan 2 Diéu 2 duge sita déi, bé sung nhw sau: “2. Vige ké thiza cdc quyén va nghfa vu ndp thué cia doanh nghiép hinh thin sau khi t6 chée lai thye hign theo quy dinh tai Diu 55 Luat Quan ly thud.” 2. Diéu 3 duge sita déi, bd sung nhw sau: “pidu 3. Quy dinh vé ndp, xdc nhn va sir dung cdc chitng tir thugc hd so hai quan, hd so thué 1, Ngudi khai hai quan, ngudi nop thué khong phai n6p ta khai hang héa xudt khdu, nh§p khdu (sau day goi tit 1a tt khai hai quan) Khi d@ nghj co quan hai quan thyc hign céc thi tue mién thu, giam thué, hoan thué, khéng thu thué, xi ly thué, tién cham ndp, tién phat nop thiva, gia han nop. thué, ndp < dan tign thué ng, xée nhén hoan thinh nghia vu n6p thué, xod ng tign thud, tign cham nép, tién phat, trir trudng hgp khai hai quan trén td khai hai quan gidy. 2. Cée chiing tir thuge hé so hai quan; hd so khai bd sung; hd so xée dinh trudc mi s6, xuat xt, tri gia hai quan; théng bao Danh muc hang hod mién thué béo céo str dung hing héa mign thué; hé so mién thué, gidm thu, hodn thué, kh6ng thu thug; hé so dé nghj xir ly tid thud, tién chim nép, tién phat ndp thira; hé so dé nghi gia han nép thué; hd so ndp dan tién thué ng; hé so xée nhén hoan thanh nghia vy np thué; hd so dé nghi xo4 ng tién thué, tién cham nép, tién phat thi phai ndp cho co quan hai quan thong qua Hé théng xi ly dtf ligu dign ti hai quan. Trudng hop theo quy dinh tai Théng tw nay phai nop ban chinh cdc chimg tir duéi dang gidy thi ban chinh d6 phai duge ndp tryc tiép hoe giti qua duéng buu chinh cho co quan hai quan, Khi kiém tra hé so, co quan hai quan céin cit vao cdc théng tin trén td khai hai quan va cdc chimg tir thugc hé so hai quan do ngudi khai hai quan nop dé kiém tra, d6i chiéu va luu trot. 3, Truéng hop khai hai quan trén td khai hai quan gidy hoac chimg tir thuéc hé so hai quan theo quy dinh 1 ban chyp thi ngudi khai hai quan, nguoi