Vous êtes sur la page 1sur 2

PROCES - VERBAL ,

Încheiat astăzi , ................. , în cadrul şedinţei cu părinţii elevilor


clasei …….. .

Ordinea de zi cuprinde :

- prezentarea rezultatelor obţinute de elevi în anul şcolar 2013-2014;


- regulamentul de ordine interioară 2014-2015;
- prezentarea calendarului desfăşurării examenului de bacalaureat 2015;
- examen de certificare a calificării profesionale (atestat) - diploma
Tehnician in administraţie (certificarea meseriei );
- metodologia bursa „Bani de liceu”; decontare transport elevi;
- alegerea comitetului de părinţi pe clasă;
- diverse:

La şedinţă sunt prezenţi ...... părinţi din totalul de …… , un număr


de ....... lipsind motivat , iar restul de ............ nemotivat .
Discuţii :

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Semnătura
Participanţii la şedinţa cu părinţii clasei ……… din data de ......................

Nr. Numele şi prenumele părinţilor Semnătura


crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.