Vous êtes sur la page 1sur 6

 I.

Wenehana tandha ping (x) ing


aksara a, b, c, d utawa e kang paling
bener!
Tembang macapat ing ngandhap
punika kangge makarya soal angka 1
dumugi 4
Nulada laku utama
Tumrape wong tanah Jawi
Wong agung ing ngeksi ganda
Panembahan Senapati
Kapati amarsudi
Sudaning hawa lan nepsu
Pinesu tapa brata
Tanapi ing siyang ratri
Amemangun karyenak tyasing
sasama
1. Tembang macapat ing ndhuwur,
yaiku ....
A. Pocung
B. Pangkur
C. Dhandhanggula
D. Sinom
E. Kinanthi
2. Tegese Nulada laku utama,
yaiku ....
A. tansah prihatin
B. tansah gawe seneng wong liya
C. nyonto tumindak kang becik
D. urip kudu bisa meper hawa lan
nepsu
E. kalakone panggayuh iku seneng
tapa brata
3. Tembung amarsudi iku tegese ....
A. ngupadi
B. prihatin
C. seneng
D. kawruh
E. awan
4. Paugeran tembang Sinom,
yaiku ....
A. 8a, 8i, 8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 8i, 12a
B. 8i, 8a, 8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 8i, 12a
C. 8a, 8i, 8a, 8i, 7i, 8a, 7a, 8i, 12i
D. 8a, 8i, 8i, 8i, 7u, 8u, 7a, 8i, 12a
E. 8u, 8i, 8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 8i, 12u
 5. “ Amamangun karyenak
tyasing sesama” kuwi salah
sijine patuladhan
kanggo wong Jawa, dene maknane
yaiku .....
A. Nyebabake wong liya marem
B. Minggete atine liyan
C. Atine wong akeh padha ngenes
D. Tapa bareng-bareng wog liya
E. Gawe senenge atine wong liya
6. Pratelan kang ateges ngendhaleni
hawa lan nepsu, yaiku ....
A. Nuladha laku utama
B. Kapati amarsudi
C. Sudaning hawa lan nepsu
D. Tanapi ing siyang ratri
E. Amamangun karyenak tyasing
sasama
7. Dene pratelan kang nuduhake
prihatin iku kudu ditindakake
sawayah-wayah
sanajan awan lan bengi, yaiku ....
A. Nuladha laku utama
B. Kapati amarsudi
C. Sudaning hawa lan nepsu
D. Tanapi ing siyang ratri
E. Amamangun karyenak tyasing
sasama
8. Kang diarani guru wilangan
yaiku ....
A. cacahing gatra saben sakpada
B. cacahing wanda saben sakgatra
C. cacahing wanda saben sakpada
D. tibaning swara ing pungkasaning
gatra
E. tibaning swara saben sakwanda
9. Watak tembang Sinom yaiku ....
A. prihatin, pangajab
B. sembrana, lucu
C. tresna asih, canthas, trengginas
D. sedhih, sengsem
E. luwes, endah
Satitekna teks ing ngisor iki kanggo
mangsuli soal nomer 10 tumeka 12!
Bima Bungkus
Raden Bratasena utawa kang sinebut
Raden Werkudara iku satriya kang
gagah prakosa. Ananging rikala lair
Raden Bratasena awujud bungkusan
kang
atos. Rama lan ibune Raden
Bratasena yaiku Prabu Pandhu
Dewanata lan Dewi
Kunthi wis ngupayakake maneka
warna kanggo mbedhah bungkus
kasebut.

Vous aimerez peut-être aussi