Vous êtes sur la page 1sur 4

Cena 30 kop. (3 fen.

DZIENNIK DLA DYSTRYKTU GALICYJSKIEGO


Nr. 17 Czwartek, 28 sierpnia 1941 «*. Roki

22 armia sowiecka rozgromiona


na wschód od W ielkich Łu kó w
30.000 jeńców — 40.000 zabitych
KW ATERA GŁÓWNA N A ­ niem ieckie ubiegłej nocy urzą­ in. n a dzielnicę mieszkaniową w
CZELNEGO WODZA, 28. 8. — dzenia portow e i lo tniska n a Kolonii, zrzucając bom by zapala­
N aczelna Komenda Niemieckich wschodnim wybrzeżu wyspy. P ró ­ jące i burzące. A rtyleria przeciw­
Sił Z brojnych kom unikuje w dniu by zaatakow ania Zatoki N iem iec­ lotnicza zestrzeliła dwie z a ta k u ­
27. 8. - kiej i w ybrzeża K anału La M an­ jących maszyn.
J a k ju ż podano do wiadomości che, przypłaciło lotnictw o an ­
publicznej w komunikacie specjal­ gielskie s tra tą 23 m aszyn, z któ­ Nie ma już bunkrów
nym, oddziały pancerne gen. von re j to liczby 11 strącono w w alce pod Ługą
Kleist, po zażartych w alkach pow ietrznej, 4 przez łodzie stra ż ­ BERLIN 28. 8. — W ojska nie­
szturm em zdobyły przyczółek mo­ nicze a po 2 zestrzeliła a rty le ria mieckie, operujące n a odcinku
stow y pod D niepropetrowskiem obrony przeciw lotniczej i poła­ fro n tu między jezioram i Hmeń i
oraz m iasto. w iacze min. P e jp u s zajęły m iasto Ługę. W
U u jścia D niepru oraz n a po­ Nocne n aloty niem ieckich sa ­ toku kilku dni trw a jąc y ch w alk
łudnie od Kijowa zostały pokonane m olotów bojowych przeprow adzo­ jednostki niem ieckie przerw ały
częściowo w walce wręcz, ostatnie ne w nocy n a 26 sierpnia n a b a­ poważnie podm inow any i wzmoc­
zę m orską w A leksandrii w yrzą­ niony licznym i fo rty fik acjam i sy­
Resztki bolszewickiego pociągu z a- opór staw iające w ojska nieprzyja­ Pierwszy silny bunker fortyfikacji
cielskie. dziły w ielkie spustoszenia w u- stem obronny Ługi. W przebiegu
tnunicją. Wokoło leżą tysiące rozsy­ rządzeniach portow ych i kolejo­ tych w alk usunięto, w zględnie sowieckich został zdobyty przy po­
panych granatów ręcznych. N a wschód od W ielkich Łuków mocy dział zmotoryzowanych i sape­
wych. wysadzono w pow ietrze 9.200
została 22 a rm ia sowiecka po kil­ rów. Na zdjęciu działo szturmowe
Sam oloty angielskie dokonały m in oraz zniszczono 112 sow iec­
kudniowych zaciętych w alkach o- w drodze do następnego bunkra. Na
ostatniej nocy nalotu n a kilka kich bunkrów obronnych, mimo
Wojskowi USA. k rążona i zlikwidowana. Przeszło
80.000 jeńców oraz 400 dział do­
miejscowości południowych i połu­ ich betonow ych ścian i p an c er­ pierwszym planie obserwator śledzą­
odwołani z Japonii sta ły się w ręce w ojsk niemieckich. dniowo - zachodnich Niemiec, m. nych kopuł. cy przebieg nowego wypadu.
NOWY JO R K 28. 8. — W edług N iezwykle wysokie s tra ty nieprzy­
depeszy w aszyngtońskiego kores­
pondenta dziennika „H erald
T rib u n e", rząd Stanów Z jedno­
jacielskie ocenia się n a 40.000 za­
bitych. Pomiędzy jeziorem lim eń
i Z atoką F iń sk ą oraz przed Rewe-
Gwałtowne boje w Iran
czonych zarząd ził n aty ch m iasto ­ lem a taikże n a froncie fińskim m a­ Stosunek sil dotąd nieznany
wy pow rót do k ra ju osób, n ależą­ ją operacje pom yślny przebieg.
cych do sił zbrojnych Stanów Niem iecka broń lotnicza zadała
Mossul punktem koncentracy|nym sil bryty|skich
Zjednoczonych, k tó re baw ią w skupieniom w ojsk n a w schód od BERLIN, 28. 8. — Pierwszy ko­ skim. Wobec skąpych wiadom o­ gdzie Anglicy wylądowali w ponie­
Ja p o n ii n a stu d ia c h językowych. K ijow a ciężkie ciosy, niszcząc m unikat angielski w ydany w Si- ści tru d n o stw ierdzić jak ie * są działek, jeszcze trw ają . O siłach,
sieć kolejow ą pod Moskwą i L e­ m alur donosi, że składy n a fty w w yniki oporu przeciw najeźdź­ jakie biorą udział w tych walkach,
ningradem . R aftisba, oraz m ałe m iasteczko com. Anglicy donoszą o „nie­ k u rsu ją sprzeczne wiadomości.
Stojadinowicz W Z atoce F iń sk iej zatopiły es­ K w asriszim , zostały zajęte bez wielkim oporze*4 w czasie wm ar- Podczas gdy według wiadomo­
internowany k ad ry m aszyn bojowych 5 sowiec­
kich transportow ców o łącznej
oporu. W edług wiadomości, jakie szu do A bagan. Z drugiej strony ści dzienników włoskich, ze strony
nadeszły do Rzymu z Teheranu, urzędow e irańskie biuro in form a­ sowieckiej w w alkach bierze udział
BIAŁOGRÓD 28. 8. — B. p re ­ pojem ności 9.000 t. i uszkodziły cyjne „ P a rs ” donosi, że w ojska 45 dywizji, dzienniki szwedzkie do­
w ojska brytyjskie posuw ają się
m ier Jugosław ii, Milan Stojadino­ ciężko 4 dalsze statk i, oraz ugo­ irańskie staw iały silny opór n a ­ noszą, że ze stro n y sowieckiej w al­
od stro n y południowej, od zatoki
wicz, którego los, po oświadczeniu dziły bombami kontrtorpedow iec cierającym wojskom sow. wzdłuż czy sześć do siedmiu dywizji, a ze
P erskiej i m iasta Koran Szach, w
się za A nglią w dniu 16. m arca i okręt flagow y. Dwa dalsze linii kolejowej w okolicy Tebrys. stro n y angielskiej cztery do pię­
centralnej części fro n tu od m iej­
r. b., był zrazu nieznanym , został, kontrtorpedow ce zostały na Również w ojska m aszerujące ciu. Równie nieokreślone bliżej są
scowości Kanikin. Od północy
ja k obecnie donosi o tym „G azeta w schód od Półw yspu Rybackiego od Beludżystanu i od strony Ira ­ wiadomości o sile zbrojnej Iranu.
oiężko uszkodzone. punktem wypadowym je st miejsce,
N addunajska”, internow any przez ku stoczyły szereg w alk n a pogra­ W edług doniesień z Teheranu a r­
W w alce przeciw W ielkiej B ry­ gdzie schodzą się granice Iranu,
W. B rytanię n a wyspie M aurytius niczu. Anglicy n a ta rli od południa m ia irańska składa się ze 100 do
ta n ii bom bardow ało lotnictw o T urcji 1 Irak u . W ojska sowieckie
ha Oceanie Indyjskim . m aszerują od Dżulfy do Tebrys z wielką siłą. Bombowce b ry ty j­ 200.000 żołnierzy, rozporządza kil­
i n a zachód od m orza K aspijskie­ skie atakow ały m iasta K erm an kuset samolotami, oraz sporą ilo­
Londyn zaniepokojony go przez A zerbejdżan oraz wschód Szach i U rm ia. W alki o zajęcie ścią nowoczesnych arm at. Stała
nim brzegiem m orza K aspijskiego m iasta portowego Benda Szapur, arm ia irańska wynosi 40.000 ludzi.
p rzeb iegiem walk na w sch o d zie
na B ender Szach. Równocześnie ja k
SZTOKHOLM 28. 8. — „G oete- ja k i sposób weźmiemy udział w donoszą dzienniki włoskie, oddzia­ H ’ naszli mój dom w poniedziałek../1
borgs P osten”, w doniesieniu swe­ te j walce? Sowiety potrzebują ma' ły b ry ty jsk ie i indyjskie połączy­ STAMBUŁ, 28. 8. — W edług
teriałów w ojennych do tego stop czeństwo. Z zam iarem uspokoje­
go korespondenta londyńskiego ły się w Szat-el-A rab (przy zbie­ doniesienia radiostacji w T ehera­
nia, że należy rzncić n a szalę całą nia Anglii i Związku Sowietów
Podkreśla, że kierownicze b ry ty j­ gu rzek T ygru i E u fra tu ) dla obsa nie, prem ier Ira n u Ali M ansur na rząd irański podjął naw et odpo­
skie koła wojskowe oceniają coraz angielską siłę zbrojną. To, co m a­ dzenia źródeł naftow ych „Anglo- nadzwyczajnem posiedzeniu p arla ­
my do spełnienia w tej wojnie — wiednie kroki w spraw ie ograni­
Poważniej rozwój w alk n a terenie Iran-O il Company” należących do m entu irańskiego wygłosił — jak
stw ierdza dziennik — powinniśmy czenia liczby Niemców w k ra ju i
^ ^ ią z k u Sowietów. W śród angiel­ południowego Iranu. D ruga arm ia już po krotce donosiliśmy — na­
skiej opinii publicznej — ja k do­ uczynić teraz. Londyn je st zagro­ uczynił wszystko, co leżało w jego
b ry ty jsk a idzie od K anildna w stępujące przem ów ienie: mocy, aby zadowolić rządy b ry ty j­
nosi korespondent — można zaob­ żony w ty m sam ym stopniu, eo kierunku na H erm an Szach i dalej „W szystkim wam wiadomo, że ski i sowiecki. Należy wyrazić
serwować pewne zaniepokojenie L eningrad”. na Teheran. na początku obecnej wojny rząd najwyższe ubolewanie, że pomimo
Xvobec fa k tu odwlekania się porno­ W tym sam ym duchu u trzym a­ N ajliczniejsze oddziały angiel­ irański, zgodnie z życzeniem sza­
sy bryty jsk iej dla Sowietów. skie, w edług kom unikatów w łos­ wysiłków rządu irańskiego w kie­
ny je s t również a rty k u ł angielskie­ cha, ogłosił najściślejszą n e u tra l­ runku utrzym ania pokoju, przed­
„Evening S tan d ard ” daje wy- go czasopisma „Reynolds News”, kich, zgrupow ane są pod Mossu- ność k rajn. Polityka ta była reali­
taz zaniepokojonym nastrojom lem, skąd prow adzą ścieżki przez stawiciele Anglii i Związku Sowie­
które pod nagłówkiem „Pomóżcie zowana w ścisłym tego słowa zna­ tów zam iast omówić całą spraw ę
społeczeństwa angielskiego w Sowietom n aty ch m iast” podkreśla, R ow andus i jezioro U rm ia na czeniu i według naszych najlep­
K aukaz. W Rzymie przypuszcza­ na drodze pokojowej, naszli mój
*^iązku z rozwojem wypadków na że ostatnie doniesienia z frontu szych możliwości. Uprawialiśm y
ją, że arm ia angielska zn ajd u ją­ dom w poniedziałek o godzinie 4-ej
^ c h o d z ie i zap y tu je: „W jakiej wschodniego brzm ią poważnie. politykę serdecznych i przyjaznych z groźnym ultim atum .
r°rm ie zam ierzam y udzielić pomo- „Udział Sowietów w naszej sp ra ­ ca się w M ossulu, ma trzym ać stosunków z wszystkim i krajam i, „W edług doniesień nadeszłych
cy naszym sprzym ierzeńcom i w wie — wywodzi dziennik — m usi­ rów nocześnie w szachu T urcję.
przede w szystkiem zaś z naszymi na moje ręce, siły brytyjskie i so­
m y uważać nie tylko jako przy­ Zaraz w pierw szym dniu bom.
bardow any był T eh eran przez A n­ sąsiadam i. Pomimo tego rząd bry­ wieckie przekroczyły granicę Ira ­
Ministrowie bułgarscy padkowy, szczęśliwy zbieg okolicz­ ty jsk i w porozumieniu z rządem nu już wówczas, zanim przedsta­
ności. Rok 1941 je st rokiem decy­ glików i T ebrys przez lotnictw o
sowieckim wystosow ał ultim atum ,
na inpekcji dujących w ydarzeń. Terenem roz­ sowieckie. A nglicy ostrzeliw ali
w którym wzywał Iran do wydale­
wiciele dyplom atyczni naszli mnie
obok portu w Szapur, p o rt w w moim domu. B rytyjskie siły
SOFIA 28. 8. — M in ister spraw strzygających działań je s t fro n t nia większości Niemców osiadłych zbrojne zaatakow ały okręty w por­
niemiecko - sowiecki. Celem przy­ K ro n fa r w Zatoce P erskiej.
^■granicznych B ułgarii, Popow i w naszym k raju. Rząd irański za­ tach irańskich, a sam oloty b ry ty j­
t^ P iste r spraw wewnętrznych, Ga- czynienia się z naszej strony do Radio Teherańskie nadało w pewnił wymienione rządy, że Ira n skie obrzuciły już bombami i g ra­
^ W s k i, znajd u ją się w chwili o- rozwoju kontrofensyw y, k tó ra poniedziałek wieczorem prokla­ czuwa nad wszelkimi poruczenia-
m ację szacha, w zyw ającą ludność natam i kilka m iast irańskich.
ecnej w podróży po terenach, złam ałaby m aszynę wojenną H i­ mi cudzoziemcy w k ra ju i że ze Władze irańskie wdrożyły wszelkie
u c i ę t y c h przez B ułgarię nad tlera, m usim y właśnie teraz stw o­ Ira n u do zbrojnego oporu prze­ stron y niewielkiej ilości Niemców
ciw wojskom sowieckim i angiel­ konieczne kroki, celem opanowania
°rzem Egejskim . rzyć drugi fro n t”. nie może grozić żadne niebezpie­ sy tu acji”.
1 „GAZETA' LWOWSKA" 28-go sierpnia 1941#

J a k biegnie linia fro n tu


Każdy dzień przynosi nowe zmia- placówki pod Dniepropetrowskiem i wy ludzkie i materjałowe. Lecz wy­
T rz y B e to ste u y m z e i a w y m
Pod tym tytułem drukujemy artykuły czy też wyjątki
tay pozycji na wschodnim froncie, Zaporożem wysunęły się najdalej na żywienie ludności cywilnej Odesy S artykułów zasługujące naszym zdaniem na uwagę, przy­
ale warto utrwalić w pamięci prze­ wschód w głąb Rosji. nastręczy dowódcy oblężonej armji czem poglądy w nich wyrażane nie muszą pokrywać się aa
bieg jego linji z rozpoczęciem trze­ Odesa tworzy najważniejszą en­ ndepokonalne trudności a koncen­ stanowiskiem „G. L.”.
ciego miesiąca działań bojowych. klawę. Los takiej „fortecy" musi się tryczny nacisk połączonych armji na
Linja frontu na finlandzkim pla­ skończyć prędzej czy później kapi­ największy port Morza Czarnego po­ O EUROPIE Z A D E C Y D U JE je d n ak niep rzerw an e stra jk i, ab­
cu boju nie może być ciągła, gdyż tulacją, chyba, że tak, jak pod To- winien w najbliższej przyszłości EU ROPA solutny b ra k jedności narodow ej
na przestrzeni tysiąca kilometrów nie brukiem, drogą morską bolszewicy przemóc rozpaczliwy opór szczątków w S tan ach Zjednoczonych, oraz
Stanowisko Rooseyelta i je­ fa k t, że k a ta stro fy w ojskowe w
da się wśród tundr i jezior ustawić zdołają dowieźć oblężonym rezer­ dywizji Budiennego.
nieprzerwanego szeregu żołnierzy. go krytyka stosunków euro­ A nglji w z ra sta ją w tym samym
Drugorzędny, pod względem ważno­ pejskich spotkała się z nastę­ tem pie, co pomoc am erykańska.
ści, plac boju nie pozwolił obu prze­ pującą dosadną odpowiedzią
Po pierw szych dostaw ach czoł­
ciwnikom na rzucenie tam głównych hiszpańskiego dziennika „AR- gów am erykańskich n a stą p iła po­
sił, ale należy się spodziewać, że cią­ RIBA” : rażka pod Sollum, a nadejście
głe klęski bolszewików na południu
pozwolą Finom i niemieckim dywi­ D la obyw atela A m eryki Północ­ szeroko reklam ow anych „ la ta ją ­
zjom na osiągnięcie brzegów morza nej niezm iernie ciężkim zad a­ cych fo rte c " z Am eryki spowodo­
Białego. Dalej na południe ciągnie niem byłoby postaw ienie przepo­ w ało w rezu ltacie, że nad K ana­
się pole walki mniej więcej wzdłuż w iedni co do dalszych losów łem La M anche zestrzeleni lotni­
granicy fińsko-rosyjskiej. sw ojego k ra ju . N ato m iast n a p ro ­ cy bry ty jscy przyjm ow ani byli i
Finowie odzyskali już miasto Sal- roka odnośnie spraw europej­ są gradem pocisków. Niemcy je ­
la, które utracili na rzecz Sowietów skich, nie n a d a je się on zupeł­ szcze w żadnym w ypadku nie
w pokoju moskiewskim. Główny a- nie. Ja k ie zdanie m a RooseveIt pozostali dłużni odpowiedzi, nie
tak niemiecko-fiński doprowadził do o E uropie — w cale n as nie in­ łam ią oni też sobie głowy n ad
zajęcia północno-zachodniego odcin­ te re su je. R ozstrzygnięcie w ojny m ożliwościam i przem ysłow ym i A-
ka brzegów jeziora Ładogi, tak że n ie zap ad n ie bowiem bynajm niej m eryki Północnej, lecz d b ają o
w rękach tych oddziałów znalazła w Białym Domu, lecz trz y m ają to, aby ich przem ysł daw ał gw a­
się stacja kolejowa Sartavala, a re je w sw oich ręk ach ci, którzy od ra n c ję doprow adzenia w ojny do
sztki pokonanych dywizji bolszewic­
kich schroniły się na wyspie Valama dwóch la t z n a ją sam e zw ycię­ ja k najszybszego rozstrzygnięcia.
na olbrzymim jeziorze. Na Przesmy­ stw a. W ojna po trw a ta k długo, ja k
ku Karelskim wre nadal zacięta wal­ S enator B yrd nie m iał rów nież długo będzie konieczne rozw inię­
ka, gdyż tam rzucili bolszewicy do w iele szczęścia ze swymi m ądry­ cie z pow ijaków silnej, zw artej i
walki nowe rezerwowe dywizje. Po mi przepow iedniam i n a tem at spraw iedliw ej E uropy. D ecyzja
zmuszeniu ich jednak do odwrotu przyszłości E uropy. P o ten cjał w te j spraw ie leży nie w rękach
nad jezioro Vuckse, stracili znaczną przem ysłow y Am eryki Północnej p an a Roosevelta — lecz młodej
część materjału wojennego. je s t znany. Równie znanym i są Europy,
Od zachodu walka toczy się o 70 o ----------------------
kilometrów od Leningradu, nad rze­
czką Ługa, przyczem opanowano już
przyczółek w postaci miasteczka Kin-
Japonia i U. S. A. oszczędzają benzynę
gisep. Stamtąd front odchyla się na Wysiedlenie dziennikarzy Japońskich
południowy wschód, osiągając pod TOKIO 27. 8. — Od dnia 1. wrze­ dane obecnie zapasy benzyny star­
Nowogrodem Wielkim północny kra­ śnia, wg. rozporządzenia urzędowe­ czą na 10 dni.
niec jeziora Ilmeń. Do stacji węzło­ go, zawiesza się w Japonji ruch TOKIO 27. 3. — Władze Batawii
wej Cudowo na linji Moskwa — Le­ wszelkiego rodzaju samochodów o wysiedliły obydwóch przedstawicieli
ningrad jest stamtąd zaledwie 60 km napędzie benzynowym. Zarządzenie dziennika japońskiego „Tokio Ni-
drogi. to ma na celu jak najdalej idące o- czi Niczi” w Indiach Holenderskich,
W samym rejonie Smoleńska po­ graniczenie zużycia benzyny na ce­ motywując swój krok tym, że
stęp w kierunku na Moskwę, musiał le prywatne, i postawienie całego dziennik ten zamieszczał rzekomo
widocznie zastosować swe tempo do zapasu benzyny do dyspozycji woj­ artykuły skierowane przeciwko in­
wyniku walk na południu, gdyż wy- ska. teresom Indyj Holenderskich. Cho­
Tąbanie zbyt głębokiego klina ze
względów strategicznych prawdopo­ WASZYNGTON 27. 8. — Przed­ dzi m. in. o artykuł, wskazujący na
konieczność stworzenia sfery intere­
dobnie w chwili obecnej nie jest stawiciel Państwowego Urzędu Kon­ sów wielko - azjatyckich, przy współ­
wskazane. troli uzasadnił konieczność ograni­ pracy również Indyj Holenderskich.
czenia zużycia benzyny w Stanach Ponadto w piśmie tym zamieszczono
Na zachód od Czernichowa pole Zjednoczonych, twierdząc, że posia- komunikat o ekscesach antyjapoń-
walki zbiega się z korytem Dniepru,
który już tylko z minimalnemi od­ skich w Indiach Holenderskich.
chyleniami rozdziela obie strony wal­
czące aż do samego ujścia do mo­
rza Czarnego. Walka przeciw Sowie­
Historyczny rozw ój i zm ierzch W y g ó ro w an a „ lista
tom rozgrywa się na froncie o dłu­ im p e r ia liz m u r o s y js k ie g o ży®zeń44 S ow ietów
gości 1/4 odległości pomiędzy Rów­
nikiem a biegunem. Gdy dzisiaj czytamy w komunika­ sy, ustępując jedne drugim, usado­ moskiewskie zarówno Kazań, jak i SZTOKHOLM, 27. 8. Siadem
tach wojennych różne nazwy miast, wiły się na tych wielkich obszarach Astrachań i Syberię, którą oddal pod A nglii rów nież Sowiety przedło­
Miasta nad dolnym Dnieprem są żyły A m eryce sw ą „listę życzeń".
jeszcze bądź to w ręku bolszewików, o które toczy się ciężka walka, nie między Pskowem, Kijowem, Moskwą panowanie Moskwy Jermak z 700 to­
jak Kijów, bądź też zajęte już przez przychodzi nam nawet na myśl, że i Jarosławiem, liczne rodziny, wywo­ warzyszami. Ilości zapotrzebow ane przez Ro­
sprzymierzone wojska, jak Chersoń, te miejscowości kiedyś odgrywały ro­ dzące się od Ruryka, lub też od Ge- sję są ta k olbrzym ie, że wywo­
I odtąd szedł podbój ziem cudzych
albo też były dnia 22 sierpnia wi­ lę stolic różnych ruskich księstw, dymina, założyciela wielkiego pań­ przez carów wielkorosyjskich. W łały w kołach politycznych i go­
downią ulicznych walk, które toczy­ które później znikły z mapy. Aby do­ stwa litewskiego. spodarczych Am eryki zdum ienie.
XVII. w. wcielono do Rosji Ukrainę,
ły się n. p. z niezwykłą zaciętością trzeć do tych czasów, trzeba się cof­ Mongołowie, którzy zawładnęli co dało jej dostęp do Morza Czar- Zdaniem jednego z koresponden­
w Czerkasach. Cały obszar Krzywe­ nąć o tysiąc lat wstecz i przypomnieć tym obszarem wschodniej Europy, tów szwedzkich, A m eryka m usia­
go Rogu oddzielony od reszty Ukra­ pokrótce historię wschodnich ziem. nego. Zdobycie krajów nadbałtyckich
jakkolwiek posiadali świetną organi­ przez Piotra I. rozszerzyło rosyjskie łaby cały swój, dotąd niezm ilita-
iny od północy, wschodu i połu­ Założycielem państwa rosyjskie­ zację, popełnili jednak błąd, który wybrzeże nadbałtyckie i dało jej ryzow any jeszcze przem ysł, prze­
dnia doliną Dniepru, jest w rękach
wojsk niemieckich. Ze wszystkich go był Ruryk, (r. 862—879), a jego przyprawił ich wkońcu o utratę pa­ Rewel i Rygę. W XVIII. wieku za­ staw ić n a produkcję w ojenną, o
oddziałów sprzymierzonych armji prawnuk św. Włodzimierz nawrócił nowania nad ziemiami rosyjskimi. garnęła Rosja ogromne obszary pol­ iieby uw zględniono całe zapotrze­
około r. 989 cały ten kraj na chrze­ Błąd ten stanowiło zezwolenie na po­ skie. Z początkiem XIX. wieku dro­ bow anie Sowietów.
ścijaństwo. wstanie wśród tych księstw jednego gą intryg i walk włączyła Rosja w
Po krótce Ruryk podzielił swoją ojcowiznę dużego państwa, które zyskało sobie swój obręb Finlandię, Besarabię, L ik w id acja k o n su la tó w
W Indiach z powodu braku pa­ na dwanaście księstw, które rozdał przewodnictwo, a mianowicie wiel­ Królestwo Polskie i posunęła się da­ meksykańskich
między jedenastu synów i bratanka. kiego księstwa moskiewskiego. W o- lej na Kaukazie. BERLIN, 27. 8. Rząd niemiecki
pieru wydawane będą znaczki po­
Ten podział państwa stał się zaże- parciu o to księstwo inne mniejsze W następstwie ścierających się zawiadomił meksykańskiego charge
cztowe w mniejszych aniżeli dotych­ wiem, które spowodowało jego osła­ twory polityczne poczęły się wzbra­
wpływów nie brakło w rosyjskiej d’affaire, że cofa konsulatom meksy­
czas formatach. bienie polityczne i umożliwiło w XIII niać od kontroli tatarskiej. arystokracji licznych rodzin pocho­ kańskim w Niemczech zezwolenie na
„Evening Standard” jest zda­ wieku podbicie go przez Mongołów. Po wzmożeniu się wpływów księ­ dzenia mongolskiego i kaukazkiego. wykonywanie ich działalności.
nia, że skoro Anglia nie jest zdolna Nawała mongolska rozlała się po stwa moskiewskiego wstępuje na Jeszcze silniejsze pomieszanie raso­
do inwazji w chwili, gdy Vi armii Rosji w latach 1236—1240, czyniąc tron w r. 1462 Jan III Wielki, który we nastąpiło wśród ludu wiejskiego. S to su n k i
niemieckiej jest zajętej na terenie So­ z poszczególnych księstw tylko wa­ wkrótce po tym uniezależnia się cał­ Panowanie Mongołów nad wielki­
wietów, to niewątpliwie przez czas
salne państwa, o pozorach suweren­ kowicie od Tatarów. Dalszym kro­ mi przestrzeniami zachodniej Rosji w 3 osko*bulgarskie
ności, zmuszone jednak składać Mon­ kiem uniezależnienia się od mongol­ wywarło silne piętno kulturalne, któ­ SOFIA 27. 8. — Stosownie do wy­
dłuższy nie będzie w stanie dokonać gołom okup. skiego najeźdźcy było przyjęcie w ro­ re przyczyniło się do wyrobienia jaśnień, udzielonych przez przewod­
inwazji na wypadek klęski bolszewi­ W tym to czasie zyskały niektó­ ku 1537 przez Jana IV, zwanego tak specyficznych warunków, jakie niczącego parlamentu Kalfowea, od­
ków. re ze wspomnianych miejscowości na Groźnym, tytułu cara Wszechrosji. tam panowały, zarówno pod rządami bywającego nieoficjalną podróż po
„Daily Sketch” donosi, że znaczeniu, stając się stolicami ma­ W tym to czasie zdobyło księstwo carskimi jak i bolszewickimi. Włoszech, przedstawicielowi dzien­
łych ksiąstewek. Tak się stało np. z o nika „Goya”, następstwa wizyty
Churchill będzie w przyszłości pro­ premiera Filowa i ministra spraw za­
wadził osobiście konferencje z dzien­ Wiaźmą, w byłej gubemii smoleń­
skiej. Również sam Smoleńsk, z od­
Frarscpa odradza się granicznych Popowa w Rzymie są
pomyślne zarówno dla Bułgarii, jak
nikarzami, podobnie jak to czyni
powiednio wielkim terytorium, był z m r o k ó w żydo-komuny i Wioch. W Bułgarii i we WToszech
Roosevelt w Waszyngtonie. samodzielnym księstwem. Wspomnieć PARYŻ 28.. 8. — W chwili obe­ Dzienniki w itają w kom enta­ panuje przekonanie, że dzięki tej wi­
Przyjaciel prezydenta Roose- tu należy również o miasteczku cnej kończy się praca organizacyj­ rzach z uznaniem ten fak t, ocenia­ zycie zacieśnią się wzajemne stosun­
velta, żyd Richter Samuel, ma przy­ Massalsk, położonym na zachód od n a nad stworzeniem francuskiego jąc go jako dowód rozpoczynają­ ki tych państw.
♦ ---------
gotować projekt lepszej współpracy Kaługi, które również było stolicą korpusu ochotniczego do walki cego się odrodzenia F rancji.
z głównymi gałęziami przemysłu małego księstwa. Książęta Massal­ z bolszewizmem. K ontyngent ze­ Jeszcze w bież tygodniu — pi­ *•008 o fia r nalotów
zbrojeniowego. scy, rozdzieleni później przez wypad­ b rał się w dniu 27. sierpnia br. w sze „Cri du Peuple” — sztandary n a M oskw ę
ki polityczne na Rosjan i Polaków, W ersalu a w dniu 30. sierpnia br. francuskie przyłączą się do chorą­
Senator amerykański Johnson, odegrali w obu krajach stosunkowo odejdzie do obozu ćwiczebnego na SZTOKHOLM 27. 8. — Reuter do*
gwi wojsk sprzym ierzonych, celem nosi, że w ciągu 24 nalotów na sto­
odmówił sfotografowania się razem dużą rolę. krótki czas, gdzie zostanie on uwolnienia E u ropy od bolszewiz-,
y
z ministrem Duff Cooperem. (United j Poza tymi i kilkoma innymi lcsię- przed wyruszeniem na fro n t uzbro­ mu. licę sowiecką poniosło śmierć 730
<stwami, które przechodziły różne lo­ jony. osób, ciężko raniono 444 a lżej
Press). 2069 osób.
*8-go sierpnia 1941. „GAZETA LWOWSKA" t

Z d n ia Nie wolno podwyższać


czynszu mieszkaniowego
Odbudowa Muzeum Lwowskiego
oznaką odradzania ssą życia kulturalnego
W szystkie banknoty (z) Zmienione w arunki wywo­ wa usuw ać lokatorów , ja k również (K. L.) Życie kulturalne nasze­ nym urzędem państwowym, do
są w ażne łały pewną dezorientację w sto ­ wypowiadać im m ieszkania. go m iasta w kracza n a norm alne którego trzeba było przyjąć wielu
(z) Od pew nego czasu k u rsu ją sunkach m ieszkaniowych między W domach znacjonalizowanych tory. W zam arłe za bolszewickiego nowych pracowników. Najczęściej
Lwowie fałszyw e pogłoski, j a ­ lokatoram i a właścicielami do­ spraw ę w ynajm u i czynszów regu­ panow ania gm achy poczyna w stę­ ci .pracownicy” rekrutow ali się
koby banknoty w arto ści 1, 3 i 5 mów nieznaejonalizowanych, czyli luje poprzez zarządy domów W y­ pować życie, zaczyna się odradzać spośród żydów.
r ubli, em itow ane w 1934 r. (bez stanow iących w łasność pryw atną. dział Mieszkaniowy Zarządu Mia­ k u ltu ra Lwowa. O muzeum obec­
®ylwetki żo łn ierza) m iały być Obecnie n a skutek tru d n o ści z
W związku z tym podajem y szereg sta, k tó ry w ydaje zezwolenia na nie jeszcze niewiele da się powie­ ustaleniem pochodzenia pom ie­
Wycofane z obiegu. w yjaśnień. zajęcie wolnych mieszkań. Zwol­ dzieć, znajduje się ono bowiem w
Stw orzyło to niebyw ałą panikę, szanych eksponatów , w niektó­
nienie m ieszkania może nastąpić stadium koniecznej reorganizacji rych m uzeach w ytw orzyła się
bowiem znaczna część ludności W łaścicieli i lokatorów domów tylko na podstawie zarządzenia po gospodarce bolszewickiej.
Pozbywa się ich ja k n ajszybciej m ieszkalnych nieznacjonalizowa- dość ciekaw a sy tu acja. I ta k np.
władz wojskowych lub adm inistra­ Bolszewicy zastali we Lwowie Muzeum Przem ysłu A rtystyczne­
oczywiście ze znaczną dla siebie nych obowiązują w pełni dotych­ cyjnych.
8tra tą . Zło leży w tym , że po czasowe przepisy praw ne. W łaści­ 22 zbiory publiczne, w tym siedem go posiada zbiory z daw nego Mu­
W domach znacjonalizowanych zbiorów m iejskich. Z ra c ji u p a ń zeum P rzem ysłu A rtystycznego,
fiłoski te w yw ołały dezo rien tację ciel domu mieszkalnego nieznacjo- czynsze są pobierane w te j sam ej
®>iędzy k upującym i a odsprze- nalizowanego może dowolnie re ­ stw aw iania w szystkich przedsię' M uzeum Lubom irskich, O rzecho-
wysokości ja k w mies. m aju. Zale­ biorstw i instytucyj, uczynili oni wicza, B ranickiego i Pinińskiego,
uawcam i, co n iejed n o k ro tn ie gulować kw estię w ynajm u swych głości m ogą być rozkładane na r a ­
®twarza znaczne tru d n o śc i w lokali, z ty m jednak, że wolno m u i w te j dziedzinie pewne daleko a prócz tego zbiory ceram iczne
ty, ale tylko w w ypadku wniesie­ idące ' „uproszczenia", w w yniku Chodkiewiczów i Szarskich oraz
sto su n k ach handlow ych. W wy- pobierać czynsz najw yżej o 20%
nia dostatecznie um otywowanego czego z 22-ch zbiorów pow stało 7 zbiór m ebli i dywanów strzyżonyh
Kiku ty ch w e rsji, pow iedzenie: większy od czynszu wyznaczonego podania. muzeów: etnograficzne, historycz' dra Poratyńskiego, Skowrońskiego,
••Biorę tylko ru b le z żołnierzem ", w takich sam ych lokalach domów Zw racam y uwagę, że Zarządcy ne, przyrodnicze, przem ysłu a rty B iesiadeckich i D zieduszyckich.
Staje się coraz b ard ziej po­ znacjonalizow anych. Zaległości
wszechne. domów znacjonalizow anych są u- stycznego, F ran k i, G abinet Rycin Razem stanow i to obraz bezm ysłu
czynszowe (o ile takie istnieją)
Pogłoski te n ie odpow iadają rzędnikam i, a nie właścicielami po­Akad. N auk, oraz G aleria Obra,' i ig n o ra n cji arty sty c zn e j. Wy­
może on rozłożyć swym lokatorom wierzonych ich pieczy lokali. Zda­ m ieniliśm y tu ta j jedynie n ajw aż­
Praw dzie, zgodnie bowiem z roz­ n a ra ty , a czynsz za miesiąc bie­ zów.
porządzeniem , w szystkie bankno­ rz a ją się bowiem wypadki, że nie­ niejsze „przym ieszki" w tym m u­
żący. t. j. sierpień, w yznaczany i Muzea te pow stały z chaotycz­
ty są w ażne i m uszą być p rz y j­ którzy z nich w ynajm ują m ieszka­ zeum. P rócz n ic h z n a jd u ją się
ściągany tylko w te j sam ej wy­ nego i bezmyślnego zm ieszania tam jeszcze depozyty p ryw atne w;
m owane (z a , w yjątkiem zniszczo­ nia bez porozumienia się z W ydzia­
sokości ja k za m iesiąc m aj i czer łem mieszkaniowym, pobierając za eksponatów daw nych muzeów.
nych bądź p oplam ionych). Tych ilości około 40.
wiec. W łaściciel domu nie m a p ra 1 Dziwnym sposobem „kustosze” so­
W szystkich, k tórzy szerzą panikę to bezprawnie wysokie opłaty. Obecnie prow adzone są prace
w ieccy p o tra fili pogodzić ze sobą
i nie chcą przyjm ow ać banknotów wiele sprzecznych dzieł sztuki, k tó ­ nad uporządkow aniem muzeów.
Zatw ierdzonych rozporządzeniem , Wieści z kmin rych rodzaj, w artość i zastosowa Około 5.000 przedm iotów etno­
hależy bezw zględnie oddaw ać w nie nie m iały ze sobą nic wspólne graficzn y ch zostało zwrócone
ręce policji. Gospodarka wodna w Gen. Gub. go. Dzięki przeprowadzkom, wiele M uzeum E tnograficznem u, a kil­
ka depozytów ich w łaścicielom .
K arty żyw n ościow e eksponatów dostało się bądź w nie­
Interesy gospodarki wodnej re­ ną na nim podjazdy, trawniki i sze­ właściwe ręce, bądź zostało zagu­ Z M uzeum H istorycznego m ają
(z) J a k się dow iadujem y, w
prezentuje specjalna grupa w Oddzie­ reg kwietników. Roboty te zostaną bionych lub zniszczonych. Nado- być przeniesione n a daw ne m iej­
niedługim ju ż czasie w e Lwowie
zostanie w prow adzony ta k i sam lę Wyżywienia i Rolnictwa w Urzę­ wykonane dopiero na wiosnę przy­ m iar złego, muzeum z chwilą ta ­ sce zbiory łaciń sk ie oraz zbiory
system rozdziału żyw ności jak i dzie Generalnego Gubernatora, dalej szłego roku. kiej „organizacji”, staw ało się waż K ated ry O rm iańskiej.
je s t obecnie stosow any w innych grupy odrębne w poszczególnych o-
okręgach Gub. Gen. Do chw ili kręgach, którym z kolei podlega 13
jed n a k w y d an ia inspektorów wodnych. Liczba pol­
zarząd zen ia WOLNA TR Y B U N A
W prow adzającego w życie nowy skich sił fachowych i pomocniczych
system , ro zprow adzanie a rty k u ­wynosi ogółem 400 osób. Przy róż. Naszym żydolubom pod rozwagę
nego rodzaju budowach zatrudnio­
łów żyw nościow ych m iędzy kon­
sum entów będzie dokonyw ane nych było już 42.000 osób, w tym Kwestia semicka wymaga radykalnego rozwiązania
Według system u i norm dotych­ około 16.000 żydowskich robotników Za treść tej rubryki, w któ­ liśm y możność pi-zekonać się w bezczelnością i nienaw iścią do
czasowych. przymusowych. rej ukazują się listy czytelni­ ciągu długich la t w spółżycia z społeczeństw a aryjskiego.
K arty żyw nościow e w ydane po Roboty te podjęto celem uregulo­ ków „Gazety Lwowskiej” re­ nim i na tych ziem iach, zaś o s ta t­ /Z a c z ę ły się koszm arne dnie i
13-tym w rześn ia będą opracow a­ wania rzek (w pierwszym rzędzie dakcja nie ponosi odpowie­ nie dw a la ta dały aż nazbyt w ie­ noce. NKWD, m ając n a sw ych
ne w edług system u prow izorycz­ Wisły), budowy grobli, odwadniania, dzialności. Anonimy do kosza. le obciążającego m a te ria łu , by u słu g ach m iejscow e żydostwo,
nego, tj. obecnego, z tym jednak, drenowania, budowy zapór wodnych, zedrzeć z nich całkow icie ich fa ł­ dokonywało, w m yśl w skazań ży­
że zostan ie w prow adzony szereg regulacji potoków i uprawy nieużyt­ Tu i ówdzie zaczynają odzywać szywą m askę. Gdy od w schodu dow skich szpiclów, m asowych
ulepszeń. ków. W ub. roku koszta tej akcji wy­ się nieśm iałe glosy naszych żydo- hordy bolszew ickie ru n ęły n a n a ­ areszto w ań i wywozów. Nocami
Zw racam y uw agę, że w ypełnia­ niosły 67 milionów złotych. lubów, którzy w ylew ają łzy sze ziem ie i, nie nap o ty k ająć n a w yryw ano ludzi ze snu i rzucano
nie k a rt żyw nościow ych może być W wyniku tych prac założono dre­ w spółczucia w obronie „ludu wy­ opór, w kraczały do Lwowa, całe ja k tłum oki do a u t ciężarow ych,
dokonywane dow olnie, t. zn. w ny na obszarze 7.000 ha, co pozwoliło branego". Tym niech tych kilka żydostw o w yległo n a ro gatki w i­ zaś później m asowym tra n sp o r­
języku niem ieckim , oddać pod uprawę rolną nowe obsza­
polskim , uw ag i spostrzeżeń zdejm ie biel­ ta ć czule sw ych czerw onych przy­ tem wywożono w głąb Rosji. N ie
Względnie ukraińskim . ry. Przez pogłębienie orki, nawożenie mo z oczu. ja c ió ł kw iatam i. T en ich n iew ą t­ było je d n a k w śród n ic h żydów,
i nowe zasiewy zostało oddanych do Rozw iązanie kw estii żydow­ pliw ie szczery entuzjazm m ogli­ gdyż najw iększych n aw et „b u r­
M iesięczne bilety tra m w a jo w e uprawy 4.200 ha. skiej, w m yśl w ytycznych zaw ar­ śm y pow tórnie oglądać w wy­ żujów " żydow skich uprzedzono w
(Z) Jak się dowiadujemy, od dnia tych w ustaw ie norym berskiej, św ietlanym w rok później we porę, by opuścili n a czas wywozu
1. września br., będą do nabycia WAKSZAWA je s t jedynym realnym , konse­ Lwowie film ie, p rz e d sta w ia ją ­ LW ÓW y
miesięczne karty tramwajowe w ce­ Gmach dawnego Min. Komunika­ kw entnym i całkow itym rozw ią­ cym w kroczenie w ojsk sow ieckich A m iejscow y w yw iad żydzi do­
nie 75 rubli, oraz karty „na okazi­ cji w rozbiórce. — Po rozebraniu zaniem , a sam i jaw n i czy ukryci do Lwowa, w którym , n o ta bene, skonale zorganizow ali. Po pry­
ciela" w cenie 90 rubli. Prócz tego, przez Zarząd Miejski m. Warszawy obrońcy żydów nie um ieją i nie zarów no aktoram i ja k s ta ty s ta ­w atnych dom ach, urzędach, fa ­
Zostaną wprowadzone bilety na 60 frontowego budynku, dawnej siedzi­ p o tra fią w skazać innego sposo­ mi byli w yłącznie nieom al żydzi. brykach, szkołach, w szędzie sn u li
Przejazdów dla robotników w cenie by Min. Komunikacji, przy ul. 3-go bu odseparow ania żydów od spo­ Mało m ieliśm y snać sw oich — się, tro p iąc, w ęsząc i szpiegując.
24 rb., oraz bilety dla młodzieży Maja, powstał w tym miesjcu plac łeczeństw a aryjskiego. Bo kwe­ gdyż jeszcze n ap ły n ęła do Lwo­ Iież to n aszej m łodzieży szkolnej
szkolnej na 60 przejazdów w cenie szerokości około 20 metrów. Teren s tia żydow ska m usi być rozw iąza­ w a fa la . żydów sow ieckich, róż­ aresztow ano lub wywieziono na-
18 rb. i na 30 przejazdów w cenie ten zostanie wykorzystany przez mia­ n a rad y kalnie, w ręcz b ru ta ln ie . niących się od m iejscow ych tylko sk u tek donosów żydziaków i Ży­
9 rubli. sto w ten sposób, iż urządzone zosta­ O roli żydostw a w G alicji m ie­ chyba jeszcze większym tupetem , dóweczek!
Ta część żydów, k tó ra nie z a j­
już zapomniałeś? Kiedy byliśmy za­ m ow ała się „polityczną robotą",
Ona Nie rozumiem co to ma zna­ ka 1933 roku powróciłaś do swojej opanow ała życie gospodarcze i
ręczeni, spytałeś mnie jednego dnia, czyć.
P o d aru n k i kiedy są moje imieniny. Sama nie
matki, dziewiętnastego byłaś znowu urzędy. P osady były monopolem
On W takim razie ja ci wyliczę, w domu. Obydwa dni świętowaliśmy. żydów.
Przy stole siedziała sobie para wiedziałam dobrze, wobec czego za­ ile razy do roku ty domagasz się ode Pierwszy dzień był świętem dla
Małżeńska. częliśmy wspólnie przeglądać kalen­ mnie drobnych podarunków. Naprzód mnie, a drugi dla twojej matki. W D la Polaków bez w zględu n a
On Dziś wieczorem zostaniemy darz i okazało się, że imienia Doda są twoje urodziny, potem imieniny owa lata później powtórzyła się kw alifik acje um ysłow e czy za­
^ domu. nie ma wogóle w kalendarzu. Pamię­ Na świętego Wincentego. Potem znowu ucieczka z powodu futra. wodowe była tylko „c zarn a ro ­
Ona milczy, co on uważa za od­ tam jak dziś. Było to właśnie 19 lip­ przychodzą święta Bożego Narodze­ Wtedy jednak twoja matka miała bota", były posady „czuw ajów ",
powiedź. ca, i wtedy zdecydowaliśmy, że będę nia, Nowy Rok, święty Mikołaj, cię już dosyć po jednym dniu. Nie­ zaś d la P olek posady dojarek
On W sobotę wieczorem jest obchodziła imieniny 19 lipca. Był to Wielkanoc, Zielone święta... zapomniana data 5 grudnia! krów w kołchozach.
Wszędzie takie przepełnienie i tak dzień świętego Wincentego i nawet Ona Ja świąt nie ustanawiałam. Ona Innych dat nie pamiętasz? N ato m iast spasione Rojzy i
strasznie gorąco. od tego dnia, przez dłuższy czas mó­ On Ale bierzesz w nich udział. On Owszem pamiętam. Dalej są Moszki ro zp ierały się w dyrek­
Ona milczy uparcie. wiłeś do mnie „Wincentynka”. Otrzy­ Poza tem wprowadziłaś specjalne naprzykład urodziny i imieniny two­ to rsk ich fo telach . Szw indlarze o
On Mówiłaś co? mywałam od ciebie co roku 19 lipca święta rodzinne. Rocznica naszego jej matki, twojego rodzeństwa, ba k rym inalnej przeszłości kiero­
. Ona (nieprzyjemnym głosem) jakiś drobny podarunek. Ostatniego ślubu — oprócz tego świętujemy ro­ r.awet twojego pieska. Niedługo każ­ w ali życiem gospodarczym , a róż­
•Nie. roku zatelefonowałeś nawet do mnie cznicę naszych zaręczyn i nawet ro­ dy dzień w kalendarzu będzie zakre­ ne M ałki z K rakow skiego re j wo­
z Krakowa. cznicę dnia naszego poznania się. ślony czerwonym ołówkiem jako ja­ dziły w t. zw. k a d ra ch i „specod-
On Co ci jest właściwie?
On Moja droga, nie możesz Dziesiątego września wróciliśmy z kieś święto rodzinne. Obojętne czy działach". M iejscow a ludność
Ona Jestem wściekła. będzie rocznica jakiejś bitwy, czy a ry jsk a była n a każdym kroku
przecież wymagać, abym w taki u- podróży poślubnej. Nieskończony łań­
On Nie pytam się o powód, bo i też oswobodzenie Bastylji. Tobie przez żydów lżona i prow okow a­
mi go sama zdradzisz. pa! specjalnie wychodził, aby do cie­ cuch uroczystości, które obchodziliś­
bie telefonować. my zawsze wręczaniem podarunków. cnodzi przecież tylko o drobny po­
Ona Pewnie, że tak. Czy ty wo- darunek... na, zaciskano w ięc tylko pięści i
Ona Naturalnie, że tego nie żą­ Ona Drobnych podarunków... proszono w duchu Boga, by ja k
^ l e wiesz, co to za dzień jest jutro? dam. Ale mogłeś mi zrobić niespo­ Ona Nie zapominaj jednak i o n ajp ręd zej przyszli N iem cy i
On Dawniej mówiono, że drobne
On (zagląda do kalendarza) Dzie- dziankę i ofiarować jakąś drobnost­ podarunki podtrzymują przyjaźń. Te­ tym, że twoje urodziny też obchodzi­ zrobili porządek z tym ła jd a c ­
i?tnasty lipca. kę. Przecież nie chodzi o wartość raz widzę jednak, że niszczą one my. tw em .
Ona A czyje imieniny są tego prezentu, tylko poprostu o pamięć. tylko przyjaźń. W sierpniu 1931 ro­ On Naturalnie. W tym roku do­ W ięc dziś, gdy w ybiła dla nich
"nia? On (milczy). ku mieliśmy mały wypadek samo­ stałem od ciebie srebrną zapalniczkę. gcdzina spraw iedliw ości, przypo­
On Sądząc z twego rozdrażnienia, Ona Dawniej pamiętałeś o każ­ chodowy. Rocznicę tego dnia zaczę­ Ona Może nieładna ? m inam y te rzeczy naszym żydo­
, Pewne twoje (jeszcze raz patrzy do dej ważniejszej dacie. liśmy również uważać za ważny On Dlaczego, bardzo ładna. Tylko lubom. M uszą się nareszcie zde­
W ,
®ndarza). Ale od kiedyż to nazy- On Najważniejsze zdarzenia świa­ dzień w rodzinie i w dniu tym do­ ty wiesz doskonale, że ja nie palę cydować, gdzie ich m iejsce; albo
z się Wincentyna. ta, nie mają tyle ważnych dat ile ty magałaś się zawsze jakiejś drob­ i zaraz pożyczyłaś ją sobie. z nam i, albo... z ży d a m i!
Ona (oburzona) A więc i o tym ich masz. nostki. Dalej. Siódmego październi­ D ejot.
* „GAZETA LWOWSKA" 28-go sierpnia 194Ł

DO KOM ISOW EJ MASZYN® UNIEW AŻNIAM JA N O W SK I ZE ST R Y JA . DW ORNICKIEGO PR O SZĘ


PO SZ U K U JĘ PRACOW N IA KSIĘGOWOŚCI
sprzedaży — p rz y j­ do p isan ia 3-rzę- kaw alerskiego po­ B IELIZN Y trzym iesięczne zgubiony paszport S tanisław u r. 1920 inż. Sieczkow-j S tanisław a i inży­ o wiadomość gdzW
Ś. + P . m u je ew entualnie dową, firm y „A - koju umeblowane­ i gorsetów „AM A1 kursy, Zyblikiewi­ na nazw isko H uń- aresztow any przez skim Mieczysławie, n ie ra R udolfa znajduje się obeo-
zaliczkuje ,,Fo-FO - d ler“ m a łą z ła ­ go przy k a t. ro­ p rzy jm u je zam ó­ cza 26. 722 k a A nna. wydany NKW D 3. V. 1940 Jerzym i Jadw idze K w aka, więzionych nie K s. JA N
R a “ , Chorążczyzna cińskim alfabetem dzinie. L isty „Ga/, w ienia z do star­ we Lwowie. 644 we Lwowie. Rze­ wiadomości proszę w B rygidkach, po­ SWÓŁ, k tó ry prze­
n r. 5. sprzedam za 150 zeta Lwowska** — czonych m a te ria ­ RUTOW SKIEGO komo wywieziony podać dla rodziny szukuję. — W iado­ byw ał w KozoweJ
m arek . — Zgłaszać „ K aw aler 726“ . łów , Lwów, Roz­ OSIEM. ZGUBIŁEM 16. V II. 1940 z K rakow ie do mość za w ynagro­ k. Brzeżan. In fo r­
się u lica Zyblikie- 726 wadowskiego 1. Przyśpieszona n a­ banknot 30 rublo­ Z am arstynow a do , .Gazety Lwow­ dzeniem : Dworni- m acje proszę kie­
kierow nik W ydziału M ałopolskie­ GRAMOFONY,
wicza 4, buchalte­ 733 uka N IEM IEC ­ wy biały. Proszę Kijowa „ Ł ukjanó- sk iej", Sokoła 4, cki, Grodzickich 11 rować n a adres*
go Tow. Rolniczego — więziony p ły ty , akcesoria — ria re stau rac ji 12, ZA M IENIĘ KIEGO, w ęgier­ zw rócić: Ossoliń­ w ka". Kto wie co­ pod „Fichtel**. 379 J a n K rasoń, T a r­
przez N . K . W . D. od dnia 13. kupuje „FO -FO - od godz. 8— 6. 475
X II. 1939 do d n ia 15. V II. 1941
5-pokojowe pełno- ST R O JE N IE , skiego, rum uńskie­ skich 13, kierow­ kolwiek o moim ST EFA N nobrzeg, ul. Kole­
R a", Chorążczyzna 799 kom fortow e mie- n apraw ę fo rtep ia ­ go, II. p iętro — nik budowy. 854: synu — zechce ła ­ jow a 324. 785*
w w ięzieniach Brygidki Zam ar- N r. 5. KTOBY M OTNIK,
zskanie n a 3 do nów , uskutecznia: (przez ganek). skaw ie dać wiado­
stynów , przy ul. Łąckiego i w UNIEW AŻNIAM mość — Janow ska cokolwiek wiedział w zięty czerwiec —
ZNACZKI 4-pokojowe między Sm utny, Supińskie- 729 o losie SMAGOWICZÓW
Berdyczowie, z m a rł z w yczerpa­ FOTOGRAFICZ­ polskie, sowieckie, ulicą KJeparowską go 3, m . 3. 686 skradziony mi pa­ A ntonina, Lwów, GROMNICKIEGO wojsko sowieckie.
n ia dn ia 25. sierpnia 1941 r . f N E a p araty , akce­ pojedyńcze, serja- i Żółkiew ską. Li­ KSIĘGOWOŚCI szport — H elena Z acharjew icza 3; Żona A nna prosi ze Sam bora po­
przeżywszy la t 52. soria, m a te ria ły — mi obiegowe, lep­ sty „D wie rodziny STEFA N A , jakąkolw iek w ia­ szukuje rodzina —
BANDAŻYSTA, wyuczam szybko; Sałabanow a. 623 m . 4. 789
PODWOŁOCZYSK
Pogrzeb odbędzie saę d n ia 28. kupuje — „Fo-Fo- sze, bloki każdej 824" — „G azeta ORTOPEDYSTA domość o nim . R a­
R a", Chorążczy­ ilości kum W olność 15, m. 7. więzionego T arno­ czy p o d a ć : Nowo K raków , — RadzI-
V III. 1941 r. o godzinie 4-tej po kupuję iie lub!
lub Lw ow ska" ' " 824: Z. Kuźniewicz — 765 U N IEW AŻNIAM BYŁYCH
zn a 5. polu od paździer­ Zniesieńska 47. w iłłow ska 14/2.
południu (czas obow iąz.) z domu zam ienię n a za­ Lwów, Tokarzew - skradziony pasz­ w ięźniów z Żyto­
n ik a 1989, bardzo 753: 745
pogrzebowego p rzy u l. Kocha­ m orskie. L isty — ZA M IEN IĘ skiego 6, poleca STEN O G RA FII p o rt — M atylda m ierza — proszę o proszony je st po­
nowskiego n a cm entarz Łycza­ RA DIO SPR ZĘT „G azeta Lwowska, pokój, kuchnia ja k daw niej w ła­ niem ieckiej, pol­ Em sig, Lwów. wiadomość o Wow-
w iadom ienie ż o n y :
kowski. n a p ra w ia i ku p u je z podaniom ilości gaz n a podobne — sne wyroby a t o : ’skiej, MASZYNO­ 790 konowiczu Mieczy­ Lwów, D w ernic-' R. z. 1896.
M sza §w. za spokój duszy śp. „Fo-F o-R a“ , Cho­ cen pod „Znaczki okolica P iekarskiej PRO TEZY — oraz PISA N IA — pod sław ie P a ry p a — R. I. 1896.
Zm arłego odbędzie się d n ia 28. rążczyzna 5. gQ^“ O A1 . TTn^bonAnfol/iArpn
801: Kochanowskiego __ BANDAŻE wszel­ g w a ra n cją wyucza Lw ów , K ulparkow - kiego 50/6. 705
V III. 1941 r. o godz. 8-mej ra ­ K rupiarskiej, He- kiego rodzaju. 497 „S tenopis", K oper­
POSAD
ska 57. 698
JA W O R SK I JAN W O J T Y C H
I
no (czas obow.) w kościele p a ra f, PA T E FO N nin g a. L isty „G a­ nika 30. 834
św. M ikołaja w e Lwowie.
FOTOGRAFIA,
p ły tam i sprze­ zeta Lw ow ska" — KRAKÓW POSZUKUJĄ PO SZ U K U JĘ M ieczysław, nau­ jubiler — n a s tę p c ą
czyciel Dworce o-
N a sm utny te n obrzęd zapra­ w yw ołanie, kopio­ dam .
w anie, powiększe­ Zofii 4, od 1—3.
Niksiewicz, „Ź ródlana 821". B iuro „ IN F O R ­ N IEM IFCK IEG O , syna — Zygm unta
bok Mostów1 , osta­ Kazimierz Wojtych
szają znajom ych i P rzy jació ł 821: M ATO R" W łodzi­ FO R TE PIA N U W orobca u r. 1922
n ia, reprodukcje 816: m ierza H uka, — uczę. Legionów 5; PRACY został wywieziony tn io w Żółkwi n a otworzył ponownie firmę
S35 Koledzy i Koleżanki. SZYBKO, solidnie K raków , P ija rsk a m . 14. 829: p o szu k u ją : ekspe- na robotę do Ży­ kursie. Zaw iado­ przy ul. AKADEMICKIEJ 8
i TA N IO w ykonu­ d je n t sklepowy, — tom ierza. Koledzy m ić A ntoninę J a ­
KUPIĘ 19, załatw ia wszel­
posłaniec - woźny, w orską, Lw ów , — Przyjmuje wszelkie roboty
je ,,Fo-Fo-R a“ — m aszynę do szycia WOLNE kie spraw y han­ PR O FE SO R którzy pow rócili,
H ołów ki 10 a. w zakres zlotnictwa wcho-
LEIC A C horążczyzna 6. i opony row erow e, j1 P O S A D Y dlowe — kupno, gim nazjalny, g er­ pomocnik m echani­ świadczą, że jest 710:
KUPNO a p a ra t I I I kupię. O ferty „ N r. 811" sprzedaż kam ienic, m an ista, doświad­ czny. ’ — G azeta na robocie w R ó­ dzące.________________ 849
P asaż H au sm an a 5 SAMOCHODOWE „G azeta Lwowska* czony dydaktyk — Lw ow ska N r. 804' wnem lub w B er­
SPRZEOAZ Kolankow ski. 577 akcesoria, k u p u je : w ill, parcel i
804: dyczowie. — K toby GO BAND RO W SK IE-
811: NATYCHM IAST wszelkich innych uczy języka nie­ Jerzego, prosi
„Fo-F o-R a“ , Cho­ potrzeba — trzech nieruchom ości! — mieckiego indyw i­ STENOTY- m iał jakąkolw iek o Brock Leopold o
rążczyzna 5. 541
SZYLD Y
KUPIĘ K U P IĘ SY PIA L N IĘ kw alifikow anych IN FO R M A CJE dualnie 1 zbioro­ PISTK A nim wiadomość — przyjście, Chmie­
2 łó żk a m osiężne obrazy. Podać m a­ sprzedam w do­ KO W A LI. Zgło­ B E Z PŁ A T N IE ! 1 wo. Z głoszenia: — ew entualnie urzę­ proszony je st dać lowskiego 11. 697:
now e lub w b a r­ larzy. L isty „G a­ K U P I Ę brym stanie. L isty szenia: 8— 4, Pśe- T arnow skiego 25 zn ać: J a n W oro-
fu tro dam skie lub „K w iecisty jesion rackiego 24. 792: dniczka adm ini­ JAK U BO W ICZ
dzo dobrym stanie, zeta Lw ow ska" ST R O JE N IE X. p., drzw i 9. s tra c y jn a z' biegłą biec, Lwów, ulica M ikołaj z Sanoka,
n o w e : poduszki — „S ztu k a N r. 328“ . płaszcz zimowy w 806"
ja śk i, kołdry 1 bie­ 328 dobrym stan ie dla Lw ow ska".
— „G azeta
806 SŁUŻĄCA
i n a p ra w a forte­
pianów , — Karol
822 znajom ością języ­ O rm iańska 23.
ka niemieckiego — 793: aresztow any — w przeróbki szyldów
liznę pościelową. m łodej osoby. L i­ lepsza do w szyst­ Fucha, Jabłonow ­ P rzem yślu 17. XI. napisy dekoracyjne według
K U P U JĘ sty pod „ F u tro 23‘ poszukuje posady. W OŁKOW ICZA 1939. Ktokolwiek
L isty pod „690“ B IŻU T ER IĘ , BRY­ SPRZEDAM kiego, P olka, po­ skich 18. 399
„G azeta Lwow ska, LANTY i ZEGAR­ „G azeta Lw ow ska' dyw any, łóżko, trzeb n a. L isty —
L isty pod „805“ MIECZYSŁAW A m a wiadomości o własnych i dostarczonych
do Gazety Lwow­ la t 81, k tó ry do nim proszę o po­
690: K I. B racia J A ­
689 książki. O glądać od „Sam odzielna 627“ NIEW IDOM Y Z G U B Y sk iej". 805: projektów — wykonuje art.
3— 5, W ojciecha 2, „G azeta Lwowska* WRÓŻBITA 23. V I. — był w danie pod „H elena
NICCY, Lwów, — pracownia szyldów
ZARAZ SADZONKI m . 4. 802: 627 przyjm uje codzien­ WDOW A Szkle, poszukuje Jakubow icz 791"
B atorego 9. ’ 256 tru sk aw ek olbrzy­ nie Supińskiego 3 U N IEW AŻNIAM żona, ul. Lwow­ „G azeta Lwowska*
kupię 40 koni —
tran sp o rto w y ch — PIA N IN O m ich ł średnich —■
U NDERW OO-
PO SZ U K U JĘ m . 3. 470 skradzione: m etry­ prosi o pracę.
P e rfe k t niem ieckie
skich Dzieci 10. Kooperatywy „PRGMKUST"
791:
40 kom pletów u- dobrej m a rk i ku­ wczesnych, tanio zdolnych czeladni­ 507
sprzeda ogród ul. DA“ kupię. Cena. ków szewskich na PR ZY JM U JEM Y kę, — świadectw a m aszynopisanie. KTO ulica Tokarzcwskiego 11 a
przęży, 40 wozów pię. L isty „795“ L isty pod „N ow ­ m ęską robotę. —1 do nap raw y i uz­ dojrzałości, uni­ „G azeta Lwowska*
m iałby wiadomość
ciężarow ych. Zgło­ „G azeta Lw ow ska1 Jałow iec 31, G ór­ szy model 626" — H ajduczek — Plac w ojenia wszelkie w ersyteckie, pasz­ „K ohnow a 810". G ELLERA
o M arji B an at, lat t25
szenia : Ossoliń­ 795 ny Łyczaków . 685: G azeta Lwowska* B ernardyński 3. a p a ra ty elektrycz­ port, książkę p ra ­ JÓ Z EFA ,
810: lat 28, k tó ry do 42, z K leparow a,
skich 4, I p. 691 626 ne i m otory. F a ­ cy. Stefan Koku-
ZBIORY 655 NIEM IECKO - 23. V I. był w k tó ra siedziała w
K U PIĘ b ry k a „ K o n tak t", rewicz, Lwów, Te­
PA LM A tap czan , ubranie, ZNACZKÓW
K U P U JĘ Lwów, u l. Korde­ resy 2 C. 815: polski korespon­ Szkle — poszukuje w ięzieniu w T a r­ Przypom ina się P . T.
piękna, ta n io do w* bardzo dobrym POCZTOW YCH K U ŚN IERK I dent, b iu ra lista — żona, ul. K a rp iń ­ nopolu od 16.go
GOTÓWKĄ fachowe, przyjm ie ckiego 45. 613 608 kw ietnia do 30-go Klienteli, że
sprzedania. C urie stan ie. L isty pod zestaw ienia, ark u ­ KSIĄŻKI prf.cow nia fu te r —
U N IEW AŻNIAM długoletnia p ra ­ skiego 3.
m a ja 1941, proszo­
Skłodow skiej 9, — „M ączyńskiego 796 sze, listy s ta re — niemieckie, polskie K arpiaka — Zybli­ KONC. zgubiony paszport ktyka. poszukuje
Wejście od ul. Sw. .Gazeta Lwowska* kupuję płacąc n a j­ w każdej ilości. — kiewicza 4.
P io tra 25. 757 796 wyższe ceny. Ko­ L isty „ N r. 639“
Przedsiębiorstw o n a nazw isko W nuk posady. — L isty
693 E lektrotechniczne Józef, Lew andów - „W iedeń 640" — K raszew skiego 51, pow iadom ienie jej
K O ŁOM YJA, ny je s t o łaskaw e
Salon F r y z j er s k i
dla w szelkich u rz ą ­ ka, H angarow a 10 „G azeta Lwowska* Zdzisław ie Trysz- męża J a n a B an ata
chanow skiego
ra. 14. Od 8— 10;
i 14— 21.
26
780
G azeta Lwowska* FR Y Z
639 GO pom ocnika o-
JE R S K IE ­ dzeń elektrotech­
nicznych i in sta ­
814: 640 czyłowie — dajcie zam ieszkałego
znak życia o so­ K leparow ie — ul.
w
„Z B IG N IE W "
raz ondulatorkę — lacyjnych — ST E­ U N IEW AŻNIAM J o rd a ń sk a 30. 703.

SZYLDY ELEK TRO LU X

wywieszki, wszelkiego ro­ raz m ęski płaszcz N r. 651“ „G aze­ czyńskiego 2. 830 pię.
UNDERWOOD** zaangażuję n a sta ­

Cena. L isty Sapiehy ró g Mą­


FA N PO LOW Y — skradziony
k u rtę sk ó rzan ą o- nowszy model ku­ łe. R óżański, ulica Lwów, Boimów 1. p o rt N r. 728080, dy. W ładam per­ mość ul. Snopko-
PO SZ U K U JĘ
pasz­ odpowiedniej posa­ Lw ow a. — W iado­

716 książeczkę w ojsko­ fek t jęz. niemiec­ w ska 16.


bie. — Rodzice ze
DR . FE R E N -
SIEW IC Z,
712 Stanisław ów , p ro ­
przy ul. Mączyńskiego 2.
prowadzę nadal pod wła­
snym zarządem.
zimowy sprzedam . w ą n a nazw isko kim, polskim , U-
dzaju t a b l i c e na szkle, W iadom ość: O fi­ t a Lwowska**. 2.TJ00 R. M. O rłow ski IMarcin. kraińskim , w piś­ ST E FA N
szony o wiadomo­
drzewie, dykcie wykonuje cerska 30, między 651 ści. Rubczakowie,
posiadam . Oczeku­ 787: m ie, mowie i m a­ KIRCHMAYER, K raków — Staro- 831 R ó ża ń s k i
z g o d n i e z zarządzeniem 18— 19. 696 KUPIĘ ję propozycji do szynowo. „G azeta la t 72, uwięziony w iślria 87/7. 480
władz j e d y n e f a c h o w e stelarze i szafy ROZMAITE teresu. L isty „ In ­ zgubiony paszport, 695“ .
jakiegokolw iek in ­ UNIEW A ŻN IA M Lwowska** „N r, w jesieni 1939, po­
FUTRA biblioteczne^ lady 695 czątkow o w K ału­
malarskie przedsiębiorstwo nowe i używ ane — sklepowe. L isty — teres 759“ „G azeta książeczkę wojsko­ szu i H aliczu, pó­
jalcoteż skóry ku­ „U rządzenie 853“ Lwowska**. 759 w ą, Greb H enryk, GERM ANISTKA źniej rzekomo w Rzem ieślnicza Kooperatywa
„T O R O R E K L A M A "
L w ó w , u l. F u rm a fis k a 3, K
p u je — fachow ych G azeta Lwowska*
in fo rm a cji u dziela:
arp iak P io tr, —
WALCE
M ŁY Ń SK IE —
853: części składow e o- KU ŚN IERZ,
Lwów, K ordeckie­ poszukuje
go 6.
posady
844: lub lekcji. L isty L isty pod „S . K.
Stanisław ow ie.

715“ „G azeta Lwo­ „P R 0 M K U ST "


raz rekonstrukcje k tó ry pobrał woj­ UN IEW A ŻN IA M „ N r. 848“ „G azeta w ska. 716
Zyblikiew icza 4 — skowe fu tro do Lwowska**. 848:
t>,ł
p raco w n ia fu te r.
694
m łynów , n apraw ę
w szelkich m aszyn, przeróbki z ulicy p o rt n a nazw isko
skradziony pasz­
STRYJ. Lwów, ulica Kościelna I. 8.
1
Sokoła 4, proszony AGEN T
LO K A LE przeprow adza Od­ Gródecka Ire n a — zdolny portretow y, Geniu co słychać przeprowadza 826
TA PCZA N lew nia żelaza i je st niezzwłocznie Lw ów , 794: poszukuje p racy w niespokojna.
u W as? Jestem
zgłosić się za wy­ Cze­ d ezyn fek cję i odpluskw ian ie koszar,
PUDER nieduży % siatką
bez m ateracó w ku­ PO SZ U K U JĘ
fa b ry k a m
Lwów, Żółkiew ska
aszyn —
nagrodzeniem , bo iioważnych
grozi 2 ludziom — UN IEW A ŻN IA M m ach a r t. p o rtre ­ ślenice.
f ir ­ kam . N uśka, My­ biur, m ieszkali,

AKSAMIT" pię. Jap o ń sk a 6, pokój, osobny lub 94. T E L E F . 203-56 niebezpieczeństwo skradziony 743
786 pasz­ towych, fotografii po cen ach urzędow o ustalon ych .
4. 727: w spólny z u trz y ­ Zgłoszenia p o rtje r­ p o rt N r. 55861 — pow iększeń. A dres STA NISŁA W
m aniem u sam o­ ka, Sokoła 4. 782 M ichalina Doma­ B iłobran, Hrebeń- SA ŁAH U B ,
11 tn e j p a n i. L isty S T R O I ,
w 24 odcieniach, dla każdej rzeczyK Ustare, P U JĘ n a p ra w ia fo rtep ia­ radzka,
nowe „D obrze p łacę 820* ny, p ia n in a ; ku­ P R Z E PIS Y W A ­ w icza 25, m . 12. poczta K ulików — ny lu ty 1941 r . —
Zyblikie­ ce, koło Lw ow a — la t 28, aresztow a­
cery. — Wyłączna sprzedaż płacę dobrze. L isty G azeta Lwowska* p u je prz e g ra n e — N IA — tłum acze­
„Solidny 725“ — 820:
zniszczone in s tru ­ n ia — pierw szorzę­
800: G alicja. 842: EM IL
SM O LIŃ SK I,
Przyjmujemy w komis
obuwie, ubrania, porcelanę, antyki, maszyny
» KOSMETYKA” „G azeta Lwowska*
725 POKÓJ
dnie
m enty. H erm an — la rsk a 14, m . 2.
L enartow icza 5, —
I ta n io : Kot­ UNIEW A
zgubiony paszport
ŻN IA M SZO FER
i m echanik samo­
la t 27,
ST A N ISŁA W do pisania, szycia, aparaty fotograficzne II!
B atorego 9. 768
KUPIĘ
godam
nością kuchni —
i, używ al­ II. p. 788 784 oraz
nazw
Ausweis
isko — S tern
na
chodowy z długole­
SM O LIŃ
la t 22,
SK I,
K o p e rn ik a 5. 851
TŁUM A CZEN IA tn ią p ra k ty k ą , —
łóżeczko dziecinne (gaz) w czw artej ZA STĘPSTW A P R Z E PIS Y W A ­
Józef — w ydany
w ładający języ­
TADEUSZ
z m ateracem . P la c dzielnicy, poszuku­ handlow e — na N IA n a m aszynie przez Beutesam- kiem SM OLIŃSKI,

M im KaaizuKowe
niem ieckim ,
B ernardyński 17. je in te lig e n tn a ro­ Lw ów obejm ę. — w jęz. niem ieckim , m ellager Lem berg. polskim i u k ra iń ­ la t 21, aresztow a­ KOOPERATYWA
dzina. L isty „742“ ni m aj 1941, wszy­
W chód z placu „G azeta Lwowska* ukraińskim , pol­ U czciwy znalazca
H alickiego 10, — G azeta Lwowska* „H andlow iec 803". skim , w ykonuje — o d d a: Pułaskiego skim — poszukuje scy więzieni Lwów
w ykonuje m . 15. 797: 742:
„S ten o p is", K oper­ 16, I. p iętro — za zawodzie. — L isty
nik a 30. 82 WYNAGRODZE­
pracy w swoim B rygidki, — Ktoby
w iedział o ich losie
pod „S zofer 839“ proszony je s t o po­
REMONTMECHANIK"
**

łan Widiiński SANA TO RIU M PO SZ U K U


w H ołosku, poszu­ 2 pokoi z kuchnią polsko - niemiec­
JĘ TŁU

kuje m aszynę do ew entualnie 1 po­ kie. M aszynopisa­ chłopięce N r. 87,


Kraków, Grodzka 28-30. p isan ia z łaciń sk i­ kój i kuchnię w nie. B atorego 28, oddam za N r. 39. m
M A CZEN IE
B U CIK I
N IEM .
OGŁOSZENIE
o zgubieniu doku­
807:
, .G azeta Lwowska* dan ie wiadomości
839: a d re s: Jó z e f Smo­
liński poczta Bud­
przerabia — n a p r a w i a MASZYNY
do pisania i liczenia
Lwów — Kopernika 14,
mi czcionkam i. — IV . dzielnicy. Li­ m . 10. 809 D opłacę względnie entów 26. V III. ki N ieznanow skie,
Dostawa szybko. L isty „818** „G a­ sty „G az 763“ dam 2 p a ry . O-
paszport, książka pow iat K am ionka 395 3-go Maja 7.
O d s p rz e d a w c o m ra b a f. 324 zeta Lw ow ska". G azeta Lwowska* TŁUM A CZEN IA fe rty „B uciki 833" wojskowa,
763 w ykonuje i legali­ „G azeta Lwowska* m acja kolejow a
|mWMNEj
legity­

Strum iłow a. 850*
818:
zuje B iuro przy­ rosyjska i niem ie­ PR O SZĘ
833: cka i różne adre^
sięgłego tłum acza
sy a portfelem na DYGDAŁA
o jakąkolw iek w ia­
domość o Czesła­
Przem ysłow a Kooperatywa
sądowego, Lwów,
nazw isko Sydorko A ntoni, aresztow a­ wie Solonie i Bro­

19
LWOWSKI D EZYN FEK TO R "
plac A kadem ciki 1
pierw sze piętro.
812 j HflPKfl |
Iw an. Proszę od­ ny przez NKW D nisław ie Czechu —
dać za w ynagro­ dnia 25. paździer­ aresztow anych w „FOTOGRAF"
dzeniem . A d re s : n ik a 1939, przeby­ styczniu 1941 w
Lwów, ul. Batorego 34 B ajki n r. 14, m . 1 w ał n a Zamarsty- Sam borze. W anda która o b j ę ł a wszystkie s k l e p y
SPÓ ŁD ZIELN IA
przem ysłow a 808: nowie do m a ja ro ­ Skrzyszew ska —
„Derżfoto* i „Trudfot“ we Lwowie
p r z e p r o w a d z a -------- KURSY ku 1940, — został Lwów, W ołyńska
„K O F E JN Y K " języka niem ieckie­
UNIEW A ŻN IA M przeniesiony — n a n r. 49. 847
ODPLUSKWIANIE m ieszk ań p rzy pom ocy Lw ów , K O TLAR­ go, — stenografii
K azim ierzow ską 34 wykonuje solidnie 396
SKA 8, przyjm uje polskiej, niemiec­ zgubiony paszport PIASECKA
gazów, p o cenach u rzędow o u stalo n y ch . 303 do w ypalania p ra ­ kiej i ukraińskiej, Ilkiw K azim ierz, (Jachow icza 7) — w szelkie roboty fotograficzne
M aria z Chodoro-
wdziw ą kaw ę, ja- prow adzi rutyno­ Skałkow skiego 62. gdzie przebyw ał do w a, aresztow ana
koteż in n e surow ­ w any nauczyciel, Znalazcę w ynagro­ ostatn iej chw ili.
dzę. 845 Kto m a jakąkol­ 30. II I. 1941, zo­
ce : jęczm ień, żyto, ul. K o łłą ta ja 6, — s ta ła wywieziona
cykorię. W yrabia m . 4. II. piętro. wiek w iadomość o

Artykuły kosmetyczne
pierw szorzędną ka­ 798: U N IEW AŻNIAM losie m ego męża, do C harkow a. —

HURTOWNIA wę w zględnie cy­


snych m aszynach. francuskiego, poje-
skradziony
korię n a nowocze­ N IEM IECKIEG O , p o rt N r. 534421 — podać: — D ygdała prosi
dowód
Ceny przystępne. dyńczo, zbiorowo, legitym acje n a n a­ K aweckiego 6.
osobisty
pasz­ proszę

— Gizela,
łaskaw ie Ktokolw iek m a —

Lwów, ul.
wiadomości o niej,

A d re s:
m a tk a .. —
Piasecka
po cenach f a b r y c z n y c h poleca
lESJi i 817: AKADEM ICKA 10 zwisko — H elena 832 O lga, Chodorów —
II I schody, I. p. Broniewdcz. 638 1. M aja 82, lub
M ARIA Lwów, Domsa 14,
A K U SZERK A 452
UN IEW A ŻN IA M H irschfeldów na, K ubala. 846: Hurtownia wyroków kosmetycznych
przy jm u je pan ie —
S T A N IS Ł A W M U S ZYŃ S K I N IEM IECKIEG O , zgubioną — k artkę nauczycielka, po­

H e n ryk Siem iński


O rm iańska 2, i n . chlebową Teofila szła pieszo 8. V II Ł O Ś
piętro. 499 dwumiesięczne k u r­ Domat, T arnow ­ 1941 do N adw or­ J a n , la t 60, wię­
Warszawa, AL Jerozolimskie 6, telefony 354-82 i 502-03 sy 50 R ubli. Zy­
skiego 42, m . 6. nej z p. d r. G ar- ziony Z am arsty-
blikiew icza 26.
FU TRA 841: biakiem i p. Ma^ nów , potem B ry­
posiada 425 w ykonuje bezkon­
721
tuszkiew iczow ą, w gidki, w kw ietniu Warszawa - Tel. 8-68-19 - Hoża 2 7-a
DUŻY WYBÓR GALANTERJI i NORYMBERSZCZYZNY kurencyjnie facho­ NIEM IECKIEG O UN IEW A ŻN IA M drodze zaginęła. — 1941 rzekomo wy­
wo — pierw szorzę­ ła tw ą nowoczesną skradziony pasz­ Kto w ie coś o niej w ieziony do K ijo­ Reflektuje na poważne zastępstwa jak
Sprzedaż wyłącznie hnrtowa dnie — pracow nia m etodą szybko — p o rt N r. 725034 — raczy zawiadomić w a. O wiadomość
KUŹM IŃSKIEGO, gruntow nie. T Ł U ­ dokum enty n a n a­ rodziców : Lwów, o nim prosi żona, również towary markowe na własny
WŁASNA PRODUKCJA GRZEBIENI 1 GUZIKÓW. Lw ów , M ikołaja 10 M ACZEN IA . P O ­ zwisko Kowalczy- H irschfeld, P iera- Lwów, D unin Bor­
K upuję używ ane DA N IA . Japońska kowski A ntoni. ckiego 38, m . 12. kowskich 5, m . 17 rachunek. 481
J f u t r a , lisy, 601 n r. 8, m . 10. 534 772 625 840:

REDAKTOR PRZYJMUJE OD 17—18, ZA TERMINOWY DRUK OGŁOSZ3Ń WYDAWNICTWO NIE ODPOWIADA. RĘKOPISÓW NIE ZWRACAM*.
Druk „Gazety Lwowskiej" Lwów, Sokoła 4.