Vous êtes sur la page 1sur 105

.BIBLION .

KATABASIJN4
DYO TOMUS4
.TOMOS A PERIEHJN TAS .KATABASIAS TJN
AKIN>TJN EORTJN4

#A4
.KATABASI< 8AN[XJ TO STOMA MU0 ARG<1
&ALLOMEN< KA?'OLON TO ETOS1 AN DEN
ORIZONT< YPO TU TYPIKU ALL<4
.WD> #A4 .>HOS LEGETOS4 _BU4
A-I N[-Q6 XJ-R TO-O STO-,:\ MA-\\
MU-\C*[> K<-P PL>-O RJ-O ?>-:>\ SE-\#
T<-O PN:-U9 MA-\\9 TOS-[\' _B6 K<-[
LO-@]# GON-*[>\ E-\# R:-,:\9 XO-\\
M<-,[\9 T>-\\ BA-:# SI-O LI-:>\ DI-R
M>-\5'H9 TRI-:2+: _B6 K<-Q O-:>\
F?>-:#9 SO-\\9 M<-[\' _D8 F<-?
DRJS-OE[/ PA-:# N>-:>\ GY-\# RI-O
ZJN-\2+'' _P5 K<-I A-W# SJ-*[>\ G>-\#
?O-,:\ ME-*\>\H NOS-S T*-,:\\\ T>S-*\>\
TA-:# ?*-:#9 MA-\\9 TA-[(
.WD> #C4 _B6 TUS-[ SUS-OE5\# Y-S
MNO-\# LO-,:\9 GUS-\\ ?E-:# O-::>9
TO-R/E5\ KE-S1 _D8 JS-H ZJ-:,:/\ SA-\#
K<-:>\9 A-[HC*[> F?O-P NOS-O P>-:>\H
G>-:#[ ?I-\ A-\ SON-\ SYG-: KRO-:
T>-[#*[# SAN-*$>A9[H9[\ TAS-S1 PN:-F
MA-S TI-:>\ KON-:>\" STE-M' RE-@Q\]9
J-R/E5\ SON-S1 _P5 K<-@G EN-S9 T>-\H:
?%-O A-\/ DO-O X#-:>\ SU-O1
_D8 STE-D FA-TO:>\H:#[\3\:#\\9
NJN-[\ _D8 DO-,:\\\ X>S-*\>\ A-:#
XI-:#9 J-\\9 SON-[(
.WD> #D4 _B6 T>N-] A-[ NE-S XI-\#
HNI-:>\ A-R STON-\/ ?%-O:# AN-*$>["
BU-*M>\9 L>N-]2+: _B6 T>S-*\>A[" EK-M'
T>S-O PAR-O ?E-:# NU-R SAR-\# KJ-[#*[#
SE-*$>A9[H9[\9 JS-[H'E5\\ SU-:# TU-:>\
Y-\# &I-O STU-\2+' O-[# PRO-:>\
F>-\C*[> T>S-P AB-O BA-:>\ KUM-O1 _D8
KA-I TA-[C*[>9 NO-\%H' JN-O E-:>\
KR*-:#9 GA-\\9 ZE-[( _D8 DO-,@]\
XA-\C*[> T>-P DY-P NA-,:\\\ M%-:>\
SU-:# KY-:#9 RI-\\9 E-[(1
.WD> #E4 _B6 E-I XE-Q ST>-*\>\ TA-O
SYM-,:\9 PAN-\\9 TA-[(1 _P5 E-@G PI-S9
T>-\H: ?%-O A-\/ DO-:>\ X>-:>\ SU-O _D8
SY-[#:: GAR-$5'H@V\H A-S P%-\# RO-U
GA-\\ ME-R PAR-*[>A[" ?E-M#::9 NE-\(
_B6 E-,Q SHES-R EN-R M>-*[>A[E5\# TRA-[
TON-[ E-O PI-:>\H PAN-:#[\3\:#
TJN-*\>\" ?E-ME5\ ON-8S9 K<-\\
TE-:#::>9 TO-R/E5\ KAS-S _D8 A-:>\9
HRO-\\9 NON-\\ ]-:# ON-[#[C*[>9 PA-\\9
SI-\\ T[S-:# Y-O MNU-U SI-\\ SE-\:5\\
SJ-R T>-:>\ RI-OG5\/ AN-:# BRA-O
B:-:>\9 ON-\\9 TA-[(
.WD> #F4 _B6 T>N-[ ?%-V AN-\ T*-:>\
T>N-\# K<-O PAN-,:\ TI-\\ MON-R TE-O
LUN-[>:9 TES-[\9 E-\\ OR-:# T>N-:,:/\
[-:>\ ?E-:C*[> O-*$>A9[H FRO-,[\ NES-\#
T>S-:C*[>\/ ?E-:# O-O M>-*\>A9[H9
TO-[\9 ROS-[\' _P5 D:-,W TE-\ TAS-\
H%-O RAS-$2#:\" KRO-M' T>-O SJ-:>\
MEN-O1 _D8 TON-H EX-O *-O T>S-:>\
TE-*\>\ H?EN-,:#\\ TA-R ?E-\/ ON-:#
DO-O XA-U9 ZON-\\9 TES-[(
.WD> #G4 _B6 UK-[ E-: LA-[#*[#
TR:-*$>A9[H,[\ SAN-R T>-O KTI-,]\9
S%-\\ [-:# ?E-O O-U FRO-\\ NES-\ PA-[
RA-S TON-*\>\H KTI-Q:# SAN-8R/9]H
TA-V(1 _B6 AL-E LA-[#8[\H PY-S
ROS-,]-T\ A-R P%-*\>\ L>N-:-&>R _B6
AN-[ DR%-@]# JS-*[>\ PA-\# T>-,:\
SAN-\5'H TES-,[\9 H<-\\ RON-:# TES-O
E-U9 &AL-\\9 LON-[\ _B6 Y-[ PE-:
RY-[#*[# MN>-*\>*$>\\9 TE-[(1 _P5 O-J
TJN-\C*[> PA-*$>\ TE-O RJN-:>\ KY-:#9
RI-\\9 OS-[\ _D8 K<-S ?E-\# OS-U :-\\
LO-R G>-:>\" TOS-M#::9 %-\(
.WD> #H _B6X1 <-[ NU-[ MEN-[ :-[
LO-[ XA GU-V MEN-\ PRO-[ SKY-[ NU-,]\\\
MEN-:# TON-O KY-:>\9 RI-\\9 ON-[( _B6
P<-OE5\# DAS-S :-R A-O G%S-:>\ EN-\\
T>-R KA-:>\" MI-M#::9 NJ-\\' _B6 O-[
TO-*[>A[E5\# KOS-[ T>S-[ ?E-*\>\ O-O
TO-:>\ KU-R DI-S E-\/ SJ-O SA-:>\H
TO-:#S _D8 TO-,[\9 TE-\\ MEN-:# TY-O
PU-U9 ME-\\9 NOS-[\'# NYN-:>\ DE-R
E-*\>\" NER-M' GU-@Q\]9 ME-R/E5\ NOS-S1
_P5 T>N-H [-: KU-: ME-:>\ N>N-\# A-O"
PA-M>: SAN-[ A-[ G%-*[>A[ R%-:>\H
&AL-:#[\3\:#9 LU-R/E5\ SAN-S9 TON-\\
KY-:#::>9 RI-R/E5\ ON-[,:/\ Y-\#
MN%-:#9 TE-[H' TA-\# ER-O GA-\2+'' _P5
K<-[C*[> Y-P PE-Q RY-:# &U-,[\\@]9
TE-[(1 _D8 %S-H PAN-:>\" TAS-M' TUS-[
<-[ J-OE5$>:>9 NAS-[(/\>O6(
.WD> #I4 _BU
A-:# PAS-S G>-S GE-P N>S-,:\*\#
SKIR-P TA-T TJ-%R TJ-O PN:-:>\ MA-R
TI-,[\9 LAM-\\ PA-:# DU-O HU-U9 ME-\\9
NOS-[\'# PA-,O N>-R GY-*\>\" RI-M'
ZE-@Q\]9 TJ-R/E5\ DE-S1 _P5 A-I Y-^U
LJN-\5'H NO-OE5\# JN-,[\9 FY-\\ SIS-:#
GE-O R<-:>\9 RU-\\9 SA-[\' _B6 TA-$ I-:
E-: RA-:>\ ?*-\# MA-:>\" SI-M>: A-[
T>S-[ ?E-O O-:>\H M>-:#[\3\:#9 TO-R/E5\
ROS-S>:: K<-,:\ BO-*\# A-*\>\/E5\ TJ-S
_D8 H<-,[\9 R[S-\\ PAM-:# MA-O KA-U9
RI-\\9 STE-[( _B6 ?E-Q O-O TO-,]\ KE-R
A-R GN>-,:\\\ A-R %-O PAR-:>\ ?E-\>:>
NE-(/\>O6(
#A9A4
.< KATABASI< 8AN[XJ TO STOMA MU0
SYNTOM[4
.WD> #A4 .>HOS LEGETOS _BU4
A-[ N[-] XJ-[ TO-[ STO-,[ MA-\" MU-M
K<-\ PL>-: RJ-: ?>-: SE-[ T<-\ PN:-,]
MA-\ TOS-R _B6 K<-[ LO-,@W GON-\ E-\
R:-8[ XO-\ M<-[ T>-$ BA-: SI-: LI-U
DI-\ M>-\ TRI-R _B6 K<-] O-[ F?>-V SO-$
M<-O F<-[ DRJS-8[ PA-\ N>-[ GY-\ RI-@V
ZJN-@P _P5 K<-[ A-,^W SJ-\ G>-\ ?O-,[
ME-\ NOS-\ T*-U T>S-\ TA-\ ?*-,] MA-\
TA-R
#C4 _B6 TUS-[ SUS-[>: Y-[ MNO-[
LO-[" GUS-M ?E-: O-: TO-:>\ KE-\ >-:
ZJ-,]\ SA-\ K<-\ A-,[ F?O-\ NOS-\ P>-:
G>-O _D8 ?I-,: A-\ SON-\ SYG-\ KRO-[
T>-,] SAN-\ TAS-\ PN:-\ MA-\ TI-: KON-:
STE-$ RE-^U J-\5'H SON-S _P5 K<-[ EN-:
T>-: ?%-: A-: DO-,: X>-\ SU-\
_D8 STE-[ FA-V NJN-$ DO-U X>S-\ A-\
XI-,] J-\ SON-R
#D4 _B6 T>N-\ A-[ NE-: XI-: HNI-,:
A-\ STON-\ ?%-[# AN-[ BU-$ L>N-O _B6
T>S-] EK-[ T>S-[ PAR-[9 ?E-\\ NU-:
SAR-: KJ-,[ SE-\ JS-R _B6 SU-: TU-[ Y-\
&I-@V STU-@P _P5 O-: PRO-[ F>-,[ T>S-\
AB-\ BA-: KUM-O _B6 KA-\ TA-: NO-: JN-:
E-: KR*-,:# GA-\\ ZE-R DO-V XA-\ T>-[
DY-[ NA-,:\ M%-\ SU-\ KY-,] RI-\ E-R
#E4 _B6 E-[ XE-^V ST>-\ TA-[ SYM-8[
PA-\" TA-M E-[ PI-: T>-: ?%-V A-@$
DO-@] X>-[ SU-S _D8 SY-,@]\ GAR-\5'H
A-[ P%-[ RO-,: GA-\ ME-\ PAR-\ ?E-:>\
NE-R _B6 E-] SHES-[ EN-[ M>-:>\ TRA-\
TON-[ E-: PI-: PAN-,:\ TJN-\ ?E-\ ON-[
K<-: TE-,]\ TO-\ KAS-\ A-,[ HRO-\ NON-\
]-: ON-O _D8 PA-,] SI-\ T[S-\ Y-\
MNU-,: SI-\ SE-R SJ-$ T>-: RI-:>\ AN-\
BRA-: B:-,] ON-\ TA-R
#F4 _B6 T>N-\ ?%-: AN-[ T*-^V T>N-\
K<-[ PAN-,[ TI-\" MON-M TE-[ LUN-,@]
TES-\ E-\ OR-: T>N-,:# [-\ ?E-\ O-,[
FRO-\ NES-\ T>S-\ ?E-: O-: M>-,: TO-\
ROS-R _P5 D:-,W TE-\ TAS-\ H%-: RAS-[
KRO-@$ T>-@] SJ-[ MEN-S TON-\ EX-: *-:
T>S-V TE-$ H?EN-:>\ TA-\ ?E-\ ON-@V
DO-\ XA-,[ ZON-\ TES-R
#G4 _B6 UK-] E-[ LA-,:\ TR:-\\
SAN-\ T>-: KTI-V S%-\ [-: ?E-: O-,[
FRO-\ NES-\ PA-\ RA-: TON-: KTI-U
SAN-\/ TA-O _B6 AL-: LA-: PY-$
ROS-,]-T\ A-\ P%-\ L>N-O _BT AN-[-&
DR%-,@W JS-\ PA-\ T>-8[ SAN-\ TES-[
H<-,] RON-\ TES-\ E-,[ &AL-\ LON-R _B6
Y-[ PE-: RY-U MN>-\\ TE-R O-[ TJN-:
PA-: TE-: RJN-: KY-,: RI-\ OS-R K<-\
?E-: OS-V :-\ LO-[ G>-$ TOS-:>\ %-R
#H4 _B6 P<-[>: DAS-S :-[ A-[
G%S-,[" EN-M T>-: KA-: MI-:>\ NJ-\ O-:
TO-,]\ KOS-\ T>S-\ ?E-[ O-[ TO-,[ KU-\
DI-\ E-\ SJ-W SA-[ TO-\C*[<> TO-\" TE-M
MEN-: TY-: PU-,[ ME-\ NOS-R _B6 NYN-@V
DE-\" E-M NER-\ GU-,@Q ME-\5'H NOS-S
_P5 T>N-\ [-: KU-: ME-V N>N-\ A-] PA-[
SAN-[ A-[ G%-: R%-: &AL-<,:\ LU-\5'H
SAN-S _D8 TON-: KY-,: RI-\ ON-\\" Y-M>
MN%-: TE-[ TA-\ ER-@V GA-@P _P5 K<-@]
Y-[ PE-\ RY-: &U-:>\ TE-\ %S-\ PAN-,]
TAS-\ TUS-\ <-\ J-:>\ NAS-R
#I4 _B6 A-,@] PAS-\ G>-\ GE-\
N>S-*\# SKIR-$ TA-_V TJ-\ TJ-: PN:,:
MA-\ TI-\ LAM-\ PA-: DU-: HU-,[ ME-\
NOS-R _B6 PA-[ N>-[ GY-[ RI-$ ZE-^U
TJ-\5'H DE-S _P5 A-[ Y-^V LJN-\9 NO-:6[
JN-\ FY-@V SIS-\ GE-[ R<-,[ RU-\ SA-R
_B6 TA-$ I-: E-: RA-V ?*-\ MA-] SI-[
A-[ T>S-[ ?E-: O-: M>-,:\ TO-\5'H ROS-S
_D8 K<-] BO-[ A-8[\HC*[>A9[H TJ-S H<-:
R[S-[ PAM-\ MA-\ KA-,: RI-\ STE-R _B6
?E-] O-: TO-V KE-\" A-M GN>-:>\ A-\ %-\
PAR-,] ?E-\ NE-R
7.S>M4 .APO #H EJS #BJ .NOEMBRIU <
KATABASI< PARALLASSUN UTJ2
.%S T>N #A WD>N LEGOMEN T*T>S T>N
%SODON4 %S T>N #C EN T# SEPT# %SODW SU1
%S T>N #E1
#E4 .EXEST> TA SYMPANTA EN T# SEPT#
%SODW SU2 SY GAR AP%ROGAME PAR?ENE1
ENDON %S>L?ES EN TW NAW TU .?EU JSPER
KA?ARJTATOS NAOS1 PASI T[S YMNUSI SE1
T>N %R>N>N BRAB:USA4
#I1 TA IERA %SODIA T>S .??EOM>TOROS4
7T>N #AD>N .*GUSTU PARALLASUN UTJS2
.%S T>N A4 WD>N ''' T*T>S T>N
.K[M>SIN4 .%S T>N G4 K< EN T# ?%A9
MN>M# SU1 STEFANJN DOX>S AXIJSON4
E4 .EXEST> TA SYMPANTA EPI T# ?%A9
DOX# SU2 SY GAR AP%ROGAME .PAR?ENE2
G>?EN METEST>S PROS <JNIUS MONAS1 K<
PROS ATEL:T>TON ZJ>N1 PASI T[S YMNUSI
SE1 SJT>RIAN BRAB:USA4
.%S T>N ?4 T>N IERAN METASTASIN '''7
7.BLEPE B4 .KANONA T>S .EORT>S74
#24
.%S T>N Y&JSIN TU TIMIU .ST*RU4
.KATABASI< ARG< .P4 .PELOPONN>SIU4
.WD> #A4 .>HOS PL4 D4 _N>-@]-Y
ST*-@F RON-@] HA-[ RA-:>\" XAS-%M'
MJ-:# S>S-[#S EP-[ :-[ ?%-:5'-WH:>\"
AS-M# RA-*[>A9[H BDJ-! _K6 T>N-$ E-[
RY-[ ?RAN-@Q DI-P E-8S9 TE-\%\ ME-Z _G4
TJ-: IS-[ RA-[ >L-*[>\ PE-R Z:-R SAN-R9
TI-[( _N4 T>N-[ DE-^V E-\2#:\" PI-M'
STRE-O PTI-:>\ KJS-O _D5 FA-\ RA-[ J-O
T[S-:>\ AR-,:# MA-\\ SI-\ KRO-: T>-*[>\
SAS-R >-,:\9 NJ-\%\ SEN-O1 _G4 EP-I
:-,@Q RUS-R DI-R A-\# GRA-*[>A9[H &AS-S
_D5 TO-$ A-: >T-O T>-%R TON-O O-:>\
PLON-R DI-\/ O-:>\ HRI-O STJ-Z# A-,[\9
SJ-\%\ MEN-O _G4 TJ-] ?E-: J-,O >-R
MJN-R O-\#*[# TI-R DE-R DO-,:\9 XA-\%\
ST<-Z
.WD> #C4 _N4 RA-@W>\ BDOS-R %S-\#
TY-:>\ PON-R TU-\/ MY-O ST>-:>\H RI-:#
U-S _D8 PA-[# RA-,[\9 LAM-\\ BA-:#::>9
NE-R/E5\ T<-S _D8 TJ-: BLA-: STJ-U\\
GAR-R9 PRO-\H: KRI-U\\ N%-R TON-:# I-O
E-*$>A9[H9 RE-S/E5\ A-! _N4 T>-[ ST%-]
R:-: U-O S>-%R DE-O PRJ-,*[# >N-\\ EK-R
KL>-:>\ SI-[# A-S NYN-,:\9 E-\\
X>N-:#::>9 ?>-R/E5\ SE-S _D8 XY-@=\3\:#
LON-*\>\" ST*-ME5\ RU-S
_D8 %S-[ KRA-,:\ TOS-R K<-R STE-R
RE-[#:>\H9 J-S/E5\ MA-!
.WD> #D4 _GA-Y %-%\ SA-: K>-:>\
KO-R A-O KY-,:\9 RI-\%\ E-O _G4
T>S-[C*[>9 [-\%H' KO-O NO-O MI-SE5\#
AS-S SU-S-[ TO-,*[# MY-\\ ST>-R RI-:>\
ON-O _K6 KA-\ TE-: NO-:# >-S SA-*\>["
TA-M' ER-:#9 GA-\\9 SU-[( _D5 K<-\ E-[
DO-: XA-: SA-O6 SU-R T>N-*[>\ ?E-R
O-,:\9 T>-\%\ TA-Z
.WD> #E4 _G7 J-V TRIS-\ MA-[ KA-U
RI-\5'H:>\" STON-M' XY-,:#\\9 LON-[\'
_N4 EN-[ J-] E-: TA-Z\H ?>-S HRI-:>\
STOS-Z _D8 O-[ BA-8S SI-\\ L:S-\# K<-,O
KY-R RI-R9 OS-[( _N4 DI-] U-: PE-:#
PTJ-$# KEN-[ O-[ XY-*[>\" LJ-M' A-:#
PA-::>9 T>-R/E5\ SAS-S _D8 TJ-[ EN-:
S[-:>\ DE-R LE-\5'H9 A-[H: S?%S-Z _D8
?E-@$9 J-W6I*[> TJ-PE PROS-,[\9 PA-\\
GEN-:#::> TI-*\>\" SAR-ME5\ KI-S _D8
TJ-[ PA-[ RE-^V\:# HON-,[\\\9 TI-[\ _D8
T>N-[ %-[ R>-,:\ N>N-R T<S-R &Y-R
H<S-[#,UH9 >-S/E5\ MJN-!
.WD> #F4 _N4 NO-@]9 TI-:6I*[> U-$
?>-\ ROS-:>\" EN-M' SPLAG-,:#\\9
HN[S-[\' _N4 PA-[ LA-,W# MAS-\\ I-R
J-:>\ NAS-Z _D8 ST*-: RO-8R %-\\ DJS-R
DI-:# EK-O PE-*$>A9[H9 TA-S/E5\ SAS-S
_N4 TO-] SJ-: T>-:>\ RI-%R ON-O PA-:>\
?OS-\ PRO-[ DI-[ E-[ TY-\#8[\H PU-S
SA-:>\ FJS-O _D8 O-,@]\ ?EN-\ TRI-\
>-$2#:\" ME-M' ROS-O EK-:>\ DYS-Z _D8
T>N-\ Y-O PER-:>\ KO-,:# SMI-\\ ON-\
A-[ NA-O STA-$# SIN-S _D8 Y-[# PE-,[\9
ZJ-\\ GRA-:#::>9 F>-R/E5\ SE-S _D8 TU-:
SAR-: KI-U\\ PROS-R PA-\# GEN-*[>A*[>
TOS-$ HRI-[ STU-8R/' TU-O ?E-:>\ U-Z
_D8 K<-\ TRI-: >-: ME-:#9 RJ-[H' E-*\>\
GER-,:#\\9 S%-[(1 _D8 TON-I KO-*[>\R
SMON-R FJ-R TI-[#,UH9 SAN-S/E5\ TOS-!
.WD> #G _N4 EK-9@W6I*[> NO-P-OP
ON-:# PRO-,:\ STAG-\5'H MA-S1 _5D TY-I
RAN-*[>*[> NU-P9 DYS-[%H' SE-O
BUS-OE5\H' _5D LA-D US-T-(9 E-\H:
KLO-:#9 N>-\\9 SE-[H' _B6 PNE-,]-R\
ON-\/ A-Q P%-:>\H L>S-:#[-( K<-[ DYS-[
F>-[ MI-,:\\\ AS-\# ?E-,O O-R9 STY-[H'9
GUS-[H' _N4 O-]>: MJS-S TR%S-\#
P<-*[>A*[> DAS-P _D8 UK-[# E-,[\9 D%-\\
MA-:#::>9 TJ-R/E5\ SE-S1 _D8 ?Y-D
MOS-S>:9]-R2+Q ?>-[-( RI-[ J-,:\ D>S-\\
U-\# PYR-,]-R\ BRO-R-& ME-R9 ON-[\' _N4
ALL-[ AN-] TI-: HUN-,:\\@]5 TI-R _D8
DRO-[ SO-: BO-:>\ LJ-\# PN:-:>\9 MA-\\9
TI-[(1 _D8 PY-I RI-<,Q SY-R NON-*\>\9
TES-\\ E-:#::>9 &AL-R/E5\ LON-S1 _D8
O-I Y-: PE-: RY-U9 MN>-\\9 TOS-\\ TJN-:
PA-: TE-:>\ RJN-R K<-\5'H9 >-[H: MJN-U
?E-\\ OS-R :-:# LO-O G>-*$>A9[H9
TOS-S/E5\ %-!
.WD> #H _N4X1 <-W NU-[ MEN-[ :-[
LO-[ XA GU-V MEN-\ PRO-[ SKY-[ NU-,:\\\
MEN-\# TON-,O KY-R RI-R9 ON-[( _N4
:-@] LO-[9 G%-[\:>\" TE-M' P<-,:#\\9
DES-[H' _N4 T>S-] TRI-: A-OE[/ DOS-O
I-:# SA-U RI-\\ ?M[-\ D>-@$ MI-: UR-:
GON-O PA-\/ TE-[#:>\H RA-*[>\" ?E-ME5\
ON-S1 _N4 Y-I MN%-]>: TE-S TON-[ SYG-\
KA-: TA-: BAN-:>\ TA-R LO-,:#\\
GON-RC8[\H K<-S TO-:>-T\H PYR-] %S-[-(
DRO-:>\ SON-R ME-\\ TA-\# P[-,O >-R
SAN-R9 TA-[( _N4 K<-[ Y-[ PE-Q RY-:#
&U-,[\\@]5 TE-R _D8 TO-\# PA-O SI-*\>\"
ZJ-M' >N-:# PA-::#9 RE-R/E5\ HON-S _D8
PN:-:>\ MA-\ PA-: NA-:>\ GI-R ON-R %S-R
TUS-\ <-[ J-[>: NAS-\2+''/\>O
.WD> #I _N4 MY-] STI-: KJS-,:#
%-\\ ?E-R O-O TO-U\\ KE-\# PA-,O RA-R
D%-R9 SOS-[\' _N4 A-[ GE-] JR-: G>-:#
TJS-\ BLA-[ ST>-$2#:\" SA-M' SA-O
HRI-:>\ STON-Z _D8 YF-: U-:>\ TO-R
TU-\5'H9 ST*-[H: RU-O _D8 ZJ-[ >-[
FO-8R/' RON-O EN-:>\ G>-O PE-,*$# FY-\\
TUR-\#:9]62*[# G>-R T<-*$>A9[H9
DEN-S/E5\ DRON-S1 _N4 DI-I U-]C*[>
NYN-P Y-O &U-O ME-,:\\@]5 NU-R D8 PRO-[
SKY-: NUN-[#:>\H TES-*[>\H *-*[>$
TON-,S SE-R ME-R GA-S LY-:# NO-\/
MEN-!/\>Z
.ETEROS %RMOS4 _N>4
O-@] DI-[ A-[ BRJ-:>\ SE-R9 JS-[\:>\"
TU-M' XY-,:#\\9 LU-[(1 TJ-I GE-,W#
N%-\\ PROS-R GE-O NO-U\\ ME-\# NOS-,O
?A-R NA-R9 TOS-[\' _N4 DI-[ A-Q ST*-:>\
RU-O1 KA-I T>R-SE5\%H' G>-O T<-:# S>-U9
ME-\\9 RON-[( _D8 T>S-? GAR-] PRO-:
M>-:# TO-R ROS-$2#:\" >-M' PAG-O GE-:>\
N>S-: KA-[ TA-8S RA-\\ DI-\# A-:>\ LE-R
LY-R9 T<-[( _N4 TJ-Q BLA-:>\ STJ-O
T>S-[ A-[ GN>S-SE[$ ?E-O O-:>\ M>-:#9
TO-\\9 ROS-[\' _D8 >N-V PA-*\>\" S<-M'
<-:# DY-::>9 NA-R/E5\ M%S-[ _D8 TJN-[
U-[ RA-[ NJN-,:\R ME-R GA-S LY-[>:
NU-\/ SI-!/\>Z
#B9A4
.ST*RON HARAXAS SYNTOM[
7.S>M4 .*T< &ALLONT< T>N #A1 #F-#AC
.*GUSTU1 APO #BD .*GUSTU EJS #BA
.SEPTEMBRIU K< %S TAS BAPTIS%S74
.WD> #A4 .>HOS PL4 D4 _N>@]-Y _GA4
ST*-@F RON-@] HA-[ RA-V XAS-\ MJ-:
S>S-O _K6 EP-[ :-[ ?%-*[# AS-$ RA-@V
BDJ-R T>N-$ E-: RY-: ?RAN-,: DI-\ E-\
TE-\ ME-[-= _G7 TJ-: IS-[ RA-[ >L-,[
PE-\ Z:-\ SAN-\ TI-R _N4 T>N-@]-Y DE-V
E-\" PI-M STRE-: PTI-: KJS-O FA-\ RA-[
J-: T[S-: AR-: MA-[ SI-\ KRO-\ T>-V
SAS-\ >-8[ NJ-\ SEN-S _G4 EP-[ :-@]
RUS-[ DI-\ A-\ GRA-V &AS-\\H TO-[ A-:
>T-: T>-[ TON-[9 O-:6[ PLON-\ DI-\ O-\
HRI-: STJ-:# A-,[ SJ-\ MEN-R _G4 TJ-]
?E-: J-,: >-\" MJN-M O-,:# TI-\ DE-\
DO-8[ XA-\ ST<-S
.WD> C4 _N4
RA-_V BDOS-\ %S-:9 TY-:6[ PON-\ TU-\
MY-\ ST>-: RI-: U-[ PA-\ RA-: LAN-:
BA-,:# NE-\\ T<-R _D8 TJ-[ BLA-[ STJ-:
GAR-[ PRO-$ KRI-O N%-@$ TON-: I-[" E-M
RE-:>\ A-R _N4 T>-[ ST%-] R:-: U-:
S>-[ DE-[ PRJ-,[ >N-\ EK-\ KL>-: SI-V
A-\ NYN-: E-: X>N-,:# ?>-\\ SE-R _D8
XY-^U LON-\ ST*-\ RU-\
_D8 %S-[ KRA-,[ TOS-\ K<-\ STE-\
RE-,:# J-\\ MA-R
.WD> #D4 _N>@]-Y _GA4
%-\ SA-: K>-:>\ KO-\ A-: KY-,: RI-\
E-R T>S-[ [-\ KO-: NO-: MI-[# AS-[ SU-[
TO-[ MY-\ ST>-,@] RI-\ ON-R _K6 KA-\
TE-: NO-: >-: SA-[ TA-$ ER-,: GA-\ SU-R
K<-\ E-[ DO-: XA-: SA-V SU-\ T>N-[ ?E-\
O-8[ T>-\ TA-S
#E4 _N4 J-W TRIS-\ MA-[ KA-V RI-\\
STON-\ XY-,:#\\ LON-\ EN-[ J-] E-:
TA-V\H ?>-[ HRI-: STOS-: O-[ BA-[ SI-[
L:S-$ K<-,: KY-\ RI-\ OS-R _N4 DI-]
U-: PE-: PTJ-[ KEN-[ O-[ XY-\ LJ-\ A-:
PA-: T>-:>\ SAS-R TJ-[ EN-: S[-,] DE-\
LE-\ A-\ S?%S-[ ?E-[ J-,] TJ-\ PROS-\"
PA-M GEN-_VC*\> TI-\ SAR-\ KI-S _D8
TJ-: PA-: RE-:>\ HON-\\ TI-R T>N-[ %-[
R>-,[ N>N-\ T<S-\ &Y-\ H<S-,:# >-\\
MJN-R
#F4 _N4 NO-@] TI-V U-\ ?>-[
ROS-*[>\" EN-M SPLAG-,:#\\ HN[S-R _N4
PA-[ LA-W MAS-[ I-$ J-: NAS-: ST*-[
RO-[ %-[ DJS-@$ DI-: EK-[ PE-$ TA-:>\
SAS-R _N4 TO-] SJ-: T>-V RI-\ ON-:9
PA-:6[ ?OS-\ PRO-[ DI-[ E-[ TY-[# PU-[
SA-$ FJS-O _D8 O-,@]\ ?EN-\ TRI-\ >-,[
ME-\ ROS-\ EK-: DYS-V T>N-\ Y-: PER-:
KO-: SMI-[ ON-[ A-\ NA-,: STA-\ SIN-\
Y-: PE-[ ZJ-$ GRA-<^U F>-\5'H SE-S _D8
TU-[ SAR-: KI-,: PROS-\ PA-\ GEN-V
TOS-\ HRI-[ STU-8[\H TU-[ ?E-: U-O K<-\
TRI-: >-: ME-,] RJ-\ E-\ GER-,:#\\ S%-\
TON-[ KO-,[\ SMON-\ FJ-\ TI-,:# SAN-\\
TOS-R
#G4 _N4 EK-]>: NO-[ ON-[ PROS-,]
TAG-\ MA-\ TY-[-R RAN-*[> NU-\" DYS-M
SE-] BUS-[ LA-[-( US-8[ E-\ KLO-,: N>-\
SE-R _B6 PNE-,]-R ON-\ A-\ P%-: L>S-:
K<-[-( DYS-[ F>-\ MI-,:\" AS-M> ?E-,:
O-\ STY-\ GUS-R _N4 O-^V MJS-\ TR%S-:
P<-: DAS-[ UK-,: E-\ D%-\ MA-<^U
TJ-*\>\H SE-S1 _D8 ?Y-I MOS-,@]-R\ ?>-\
RI-\ J-[-( D>S-[ U-$ PYR-,: BRO-\ ME-\
ON-R _N4 ALL-[ AN-] TI-: HUN-V TI-\
DRO-: SO-: BO-V LJ-\ PN:-@U MA-\\ TI-\
PY-[ RI-,] SYN-\ ON-\" TES-M E-<_U
&AL-*\>\H LON-S _D8 O-[ Y-: PER-: Y-U9
MN>-\\9 TOS-\\ TJN-: PA-: TE-,: RJN-\
K<-\ >-\ MJN-O1 ?E-F OS-@V :-\ LO-,[
G>-\ TOS-\C*[> %-P
''' U PYR BROMION'''4
#H4 _N4 :-@] LO-[ G%-*[>\" TE-M
P<-,:#\\ DES-R T>S-] TRI-: A-,:# DOS-\
I-\ SA-,: RI-\ ?M[-\ D>-\ MI-: UR-:
GON-V PA-@$ TE-,:# RA-\ ?E-\ ON-R1 _N4
Y-I MN%-]>: TE-S TON-[ SYG-[ KA-[ TA-[
BAN-V TA-\ LO-8[\H GON-S _B6 K<-[ TO-:
PYR-: %S-[ DRO-:>\ SON-\ ME-[ TA-$
P[-,: >-\ SAN-\ TA-R _N4 K<-[ Y-[ PE-]
RY-: &U-:# TE-\ TO-[ PA-,:\ SI-\ ZJ-\
>N-: PA-: RE-:>\ HON-R _D8 PN:-:>\ MA-\
PA-[ NA-[ GI-[ ON-@$ %S-: TUS-[ <-$
J-O6 NAS-R
#I4 _N4 MY-] STI-: KOS-: %-V ?E-\
O-\ TO-O KE-$ PA-,: RA-\ D%-\ SOS-R _N4
A-[ GE-] JR-: G>-:# TJS-\ BLA-[ ST>-,[
SA-\ SA-\ HRI-: STON-O _D8 YF-: U-,]
TO-\ TU-\ ST*-\ RU-V ZJ-\ >-[ FO-[#
RON-[ EN-$ G>-O PE-[ FY-[ TUR-@$# G>-[
T<-$ DEN-:>\ DRON-R _N4 DI-W U-,["
NYN-M Y-: &U-: ME-:>\ NU-R PRO-[ SKY-:
NUN-,]\ TES-\ *-\ TON-,[ SE-\ ME-\ GA-\
LY-,:# NO-\\ MEN-R
.ETEROS %RMOS _N>4
O-@] DI-[ A-[ BRJ-V SE-\ JS-,[\ TU-\
XY-,:#\\ LU-R1 TJ-I GE-@W N%-[ PROS-\
GE-\ NO-O ME-$ NOS-,: ?A-\ NA-\ TOS-R
_N4 DI-[ A-] ST*-: RU-: KA-[9 T>R-[\
G>-: T<-: S>-,: ME-\ RON-\ T>S-@$ GAR-:
PRO-: M>-: TO-[ ROS-,[ >-\ PAG-\ GE-:
N>S-: KA-[ TA-,[ RA-\" DI-M> A-,: LE-\
LY-\ T<-R _N4 TJ-] BLA-: STJ-: T>S-[
A-[9 GN>S-[\ ?E-: O-: M>-,: TO-\ ROS-\
>N-V PA-\" S<-M <-: DY-: NA-:>\ M%S-\
TJN-[ U-[ RA-[ NJN-,[\ ME-\ GA-\ LY-,:#
NU-\\ SI-R
#C4
.%S T>N EORT>N TJN .HRISTUGENNJN4
.WD> #A4 .>HOS A4 _PA4
HRI-I STOS-@]5'H9 GEN-:2+: NA-:#
T<-*$>A9[H9 DO-[HC:> XA-*\>\" SA-ME5\
TE-S1 _P5 HRI-I STOS-WC*[> EX-P U-:>\
RA-:>\H NJN-:>A!//H A-:>\ PAN-:#
T>-*$>A9[H SA-*[>\H9 TE-[\' _P5 HRI-[
STOS-@]#S _K9 E-N PI-\5'H9 G>S-]3+\O
_Z0 Y-@W &J-:#*[>A9[H9 ?>-S/E5\ TE-!
_D8 A-V SA-8\\H:>\" TE-M# TJ-:>\ KY-\#
RI-O J-\2+' _P5 PA-[#::9 SA-\H' >-:#
G>-,:\\\ K<-:>\ EN-O :-O FRO-*\>\"
SY-M#::> N>-P _D8 A-[ NY-[ MN>-,@]\
SA-R9 TE-\HC:> LA-\/ [-V\> O-O TI-*@$>\
DE-:>\ DO-::E5\*\>9 XA-R/E5\ ST<-!
#A4 _P5 E-@Q> SJ-S SE-[5'H9
LA-[HC:>9 ON-!C\ ?*-,:\\\ MA-:>\ TUR-OE
GJN-,[\ DE-\\ SPO-R@]# T>S-S1 _K9 Y-I
GRON-]#S ?A-@P9 LAS-[H:C*[>\H S>S-S _D8
KY-8R*/>$ MA-:#: HER-: SJ-V\H SAS-*[#
PA-*\>\/E5\ L<-S1 _P5 E-I KJN-@Q DE-P
TE-:# H?%S-,:\9 EK-\\ KO-:>\ R>S-O
TRI-,:#\\ BON-*\>\" BA-M\9 T>NW6I! _D8
PO-T6 LU-R TI-,:\9 ?>-<\\9 SIN-[( _D8
>-8R*/>$ MIN-:#: JN-:> KAT-\5'H9
U-[HC:> SI-*\>\/E5\ AN-S _P5
I-@]2+:C*[>\H9 SON-[H:[>9:H TE-U PA-\\
TRI-8\*\>P _Z0 K<-[ BRO-[ T[S-W>\"
DO-M# XA-::E5\*\>9 ZO-R/E5\ MEN-!
.WD> #C4 _P5 TJ-[ PRO-[ TJN-,:#\\
<-\# J-*[>A9[H NJN-S _P5 EK-] PA-:
TROS-:>\ GEN-\5'H9 N>-[H: ?EN-O
TI-*\>\" A-M# R:-::E5\*\> STJS-*\>\"
]-ME5\ J-S1 _P5 K<-I EP-[ E-[ SHA-^V*\>
TJN-R EK-*[>\ PAR-R ?E-OE5\# NU-S _D8
SAR-@PC8[\H KJ-S ?EN-"VC*\>9 TI-[H'
A-\# SPO-U\\ RJS-(" HRI-M
STJ-OE5PE5\#:::>\C8[\HO6R _P5 TJ-[ ?E-[
J-:>\ BO-\\ >-R SJ-:>\ MEN-O1 _P5 O-E
A-: NY-: &J-,@]\ SAS-R TO-R KE-8R\\
RAS-O >-:>\ MJN-O
_D8 A-:>\ GI-R OS-*\>\" %-M#
KY-::E5\*\>9 RI-R/E5\ E-!
#C4 _P5 N:-;U SON-\2+'[2#:\" PROS-M'
Y-:C*[>\3+\:> MNUS-*$>S9\3\:# [-*\>A9[H
KE-,[\ TJN-R@]>:>9 :-8\\H ER-*[#9
GE-R/E5\ TA-S1 _P5 EH-I ?RU-@QC-R*[>\H
TA-*[>\" P%-*M>\H NJN-:>P T>N-_V-(
E-*\>\" P>R-M# ME-::E5\*\> N>N-*\>\"
O-ME5\ FRYN-S _P5 FE-W>\H RJN-[# TE-S
_K9 PAN-\ TE-: PO-,:-W\*\#9 PTA-\H''
T>S-I A-] MAR-: TI-O AS-\]9 Y-[\9
PER-\\9 ?EN-[(1 A-I-( KLO-,:\ N>-\\
TON-\#: E-:> ST>-\5'H9 RIG-[HC:>
ME-*\>\/E5\ NUS-S _P5 MA-9@]2+:C*[>\H9
KAR-[H:[>9:H ME-U LJ-\\ DUS-\C*\>P1 _Z0
T>-I BA-W>\" S%-*M>\ T>S-:>\
PI-::E5\*\>9 STE-R/E5\ JS-!
.WD> #D4 _P5 RA-,^W\ BDOS-R EK-\
T>S-[ RI-*\>\" Z>S-M' I-O ES-:>\ S<-O1
_D8 K<-I AN-*[>A*[> ?OS-P EX-*\>\" *-M#
T>S-::E5\*\>9 HRI-R/E5\ STE-S1 _P5 EK-I
T>S-[ PAR-[ ?E-^V*\> NU-R A-*[>\ NE-\#
BLA-U ST>-\\ SAS-R EX-]# O-*[>A*[>
RUS-P O-\2+' <-O NE-:>\ TOS-O _D8 KA-@$
TA-: SKI-:# U-R DA-\# SE-U\\9 OS-[H''
_P5 >L-,Q ?ES-R SAR-R KJ-\# ?%S-*[>A*[>
EX-P A-,:#\\ P%-\# RAN-*[>A9[H DRU-S
_P5 O-]# A-*[>A*[> Y-P LOS-\/ K<-O
?E-:>\ OS-O _D8 DO-,@]\ XA-R T>-\5'H9
DY-[H: NA-O M%-*@$>\ SU-:>\
KY-::E5\*\>9 RI-R/E5\ E-!
#D4 _P5 GE-W NUS-[ BRO-[ T%-,:#\\9
U-[( T>N-,:\9 A-\\ NA-:>\OE PLA-,[\
SIN-\\ PA-R@]# L<-S _K9 A-,@Q DJN-R9
PRO-\-WH' F>-,:#\\9 T>S-[H' _D8 AB-@$
BA-[ KUM-:#::> PRO-$5'H9 M>-[HC:>
NY-*\>\/E5\ %-S1 _P5 I-H D%N-@] A-[
FRA-OE5\#9 STJS-!C\ A-,:\\\ XI-:>\ J-O
?%S-,:\ TON-\\ TY-R^V2\#: PON-S _K9
NE-,@Q ON-R BRE-R FOS-R9 GAR-[H'' _D8
EX-8R*/>$ O-:#: RUS-: T>S-[5'H PAR-*[#9
?E-R/E5\ NU-S1 _P5 EX-I X>L-@QC*[>\H
?E-*[>\" LA-ME5\ JN-S>,:#\\\C*\>P _Z0
%S-,W\9 A-\\ NA-:#::> PLA-\5'H9
SIN-[HC:> LO-*\>\/E5\ GOS-!
.WD> #E4 _P5 ?E-[ OS-,]\ JN-\]5\\
%-\# R>-*[>A9[H N>S-S1 _P5 PA-I
T>R-@]-\9[6I[\9 [-[H' KTIR-:>\ MJN-O
_D7 T>S-\-= ME-: GA-*[>*[> L>S-P
BU-\>:> L>S-\\\\ SU-:>\ TON-:C*[>
AG-*\>\H9 GE-[5'H9 LON-[H' _P5 %-[
R>-^V N>N-\ PA-*[>\ RE-\# HO-:>\ ME-\\
NON-\ A-[ PE-:>\ ST%-\\ LAS-R >-:>\
MIN-O _P5 O-:>\ ?EN-RE[/ ?E-:# O-:>\
GNJ-R SI-*[>[E5\# AS-! _D8 PROS-?
FJS-OE[$ O-:# D>-:>\ G>-\# ?EN-O
TES-\2+' _P5 EK-] NY-: KTOS-*[>A*[>
OR-$# ?RI-<,:\ ZON-\/> TES-[#[ _D8 DO-\
XO-[ LO-[ GU-:>A[ MEN-R SE-*\>\" FI-M#
LAN-::E5\*\>9 ?RJ-R/E5\ PE-!
#E4 _P5 EK-] NY-: KTOS-: ER-,:#\\9
GJN-[( E-8S9\\ SKO-:>\ TI-O SME-O
N[S-*$>A[" PLA-M#::> N>S-P _D8 I-[ LA-:
SMON-,:# >-\\9 MIN-[\' HRI-@$ STE-[#:
T[S-:> E-\5'H GR>-*[#9 GO-R/E5\ RJS-!
_P5 NYN-] S[-[ TE-[ LU-OE5\#9 SIN-!C\
Y-,:\\\ MNON-:>\ JS-O :-*[>A[ ER-*$>A["
GE-M#::9 T>-[( _D8 EL-:# ?[S-*[>\
PO-*\>\ RI-,:#\\9 ZJN[( _D8 :-\\9 HE-\\
R>-:#::> TE-\5'H9 T>N-[HC:>9 TRI-R/E5\
BON-S1 _P5 KA?-I >N-,@] A-\ NA-\ TRE-U
HON-\\ TES-R :-@]>:> R[-\\ MEN-*\#
KLE-*\>\/E5\ OS-!
.WD> #F4 _PA4
SPLAG-_V\H9 HNJN-[HC:> I-*\>\" J-ME5\
NAN-S _P5 EM-Q9 BRI-[H'9 ON-[H' A-\/
P>-O ME-:>\ SEN-O1 _P5 EN-H A-:#::9
LI-\H' OS-:>\ ?>R-O _D8 [-[,:/\ ON-:>\
E-:C*[> DE-*\>\H XA-*[>\H9 TO-[H'' _P5
T>-@$ PAR-[ ?E-O NJ-:>\ DE-O _P5 EN-]
[-: K>-:>\ SAS-\5'H O-[H: LO-O
GOS-*\>\" K<-M# SAR-::E5\*\> KA-*\>\"
LA-ME5\ BJN-S _P5 DI-[ E-[ L>-^V*\>
LY-R ?E-*[>\ FY-R LA-,:#\\9 XAS-[( _P5
A-@$ DI-[ A-O F?O-:>\ RON-O _P5
>S-Z:5\#O GAR-\2+' UH-V Y-\ PE-,]\
ST>-\\ R:-R SE-:>\ JS-O _P5 T>N-] TE-:
KU-*[>A*[> SAN-$5'H9 KA-[H: TE-O
SHEN-@P A-:>\ P>-::E5\*\>9 MAN-R/E5\
TON-!
#F4 _P5 N<-@]# JN-S I-[5'H9
J-[HC:>9 NAS-!C\ EN-,:\9 MY-\\ H[S-:>\O
?A-O LAT-*$>A[" TI-M#::9 [S-[( _D8
EL-[# ?%N-:>\ E-*\>\ D%-,:#\\9 TO-[(
K<-8R*/>$ ZA-:#: L>N-: A-*\>A9[H
PAR-*[# KE-*\>\/E5\ S<-!1 _P5 NY-H
G%S-@] E-[ GJ-OE5\#9 DE-!C\ TJ-,:\\\
TY-:>\ RAN-:5'H NUN-:>A[ TOS-*$>A["
BE-M#::>9 L%-\(1 _D8 HRI-I STE-@=9\3\:#
PRO-*\>\" S*-ME5\ DJ-S _D8 TJN-9\\9
KA-\\ KJN-:#::> A-\5'H9 NE-[HC:>9
RE-*\>\/E5\ T>N-S _P5 ?AT-,W TON-\ MO-\
L%N-*[>*[>\/G5 SE-$#[\3\:# T>S-*\>A9[H
E-,[\ M>S-R9WHC:> RA-\5'H9 ?Y-[HC:>9
MI-R/E5\ AS-!
.WD> #G4 _P5
[-[ P<-,]\ DES-R :-[ SE-[ B%-:>\ A-R
SYN-[]5\\ TRA-\# FEN-*[>A9[H TES-S
_P5-O DYS-O SE-:>\H BUS-:>S1 _8D
PROS-I-( STAG-*[>A*[> MA-P TOS-*\>A9[H9
KA-[\ TA-:>\ FRO-:C*[> N>-*\>\H
SAN-*[>\H9 TES-[(1 _P5 PY-I ROS-@QE5\:
A-[ P%-[9 L>N-[6I*[> UK-P E-:#
PTO-*[>A9[H >-*[>\" ?>-ME5\ SAN-S _D8
ALL-S EN-*\>\" ME-M#:: SJ-\#[5'-RH9
T>S-[H' FLO-Q-( GOS-*\>A9[H9 E-[\
STJ-:>\ TES-:C*[> E-*\>\H &AL-*[>\H9
LON-[(1 _P5 O-I TJN-: PA-: TE-:#*[>\"
RJN-*M>A9[H ?E-,[\ OS-\#: :-:> LO-\5'H9
G>-[HC:> TOS-*\>\/E5\ %-!
#G4 _P5 TJ-@]# PAN-S TA-O NA-$#9
KTOS-!C\ E-,:\9 XE-\\ F*-O:# LI-,[\
SAN-\\ PO-R^V2\#: ?J-S _K9 A-,@Q PL>-R
TA-R-W ?Y-O M<-,:\9 NON-\\9 TOS-[( _D8
>G-@$-Z#::> GI-\5'H9 STRJ-[HC:>
ME-*\>\/E5\ N[-! _P5 P<-] DES-[ TY-[
RAN-OE5\#9 NU-!C\ DYS-,:\\\ ?E-:>\ ON-O
GLJS-O SAL-*$>A[" GI-M#::>9 AN-\(1 _D8
[S-I %-@=\3\:# KA-*\>\" ?E-ME5\ PYR-S
_D8 A-8R*/>$ SPE-:#: TON-:> TJ-\5'H9
DE-[HC:>9 SPO-R/E5\ T>-S _P5 LE-W>\
GU-\%/ SIN-O _G7 %S-[ <-\ J-U\\ NAS-R
:-@]>:> LO-\\ G>-*\#9 TOS-R/E5\ %-!
.WD> #H4 _P5X1
<-[ NU-@] MEN-[ :-[ LO-[ XA GU-:>
MEN-$ PRO-[ SKY-\ NU-O MEN-*\>\" TON-M'
KY-*[>A[ RI-:>\ ON-O _D8
_P5 ?*-@]E[9 MA-[H' TOS-R Y-R
PER-*\>\" FY-M# US-O1 >-I DRO-,:#\\
SO-\# BO-*[>A9[H LOS-S _P5 E-@V\ X%-:#
KO-*[>A*[> NI-$5'H9 SE-[H: KA-O
MI-*\>\" NOS-M# TY-,:#\\9 PON-[( _P5
U-^V GAR-\ U-*[>\ E-\# DE-:>\ XA-\\
TO-R FLE-,:#\\ G%-\# NE-*[>A9[H US-S1
_P5 JS-I U-O DE-:>\ PYR-O T>S-*\>\"
?E-M' O-O T>-:>\H TOS-:#S1 _D8 PAR-I
?E-*[>A*[> NU-P >N-*\>\" Y-M#
PE-::E5\*\> DY-*\>\" N>-ME5\ DYN-S1 _P5
DI-I O-@QE5\# A-[ NY-[ MNUN-[C*[> TES-P
A-:# NA-,O MEL-R &J-R9 MEN-[H' _D8 :-\
LO-: G%-O9 TJ-\H' >-O KTI-*[>A*[>
SIS-P> PA-,[\\\ SA-:>\ TON-:C*[>
KY-*\>\H RI-*[>\H9 ON-[( _P5 K<-[C*[>
Y-P PE-]>\ RY-O &U-V\>:: TJ-\\ %S-*\>\"
PAN-M#: TAS-: TUS-*\>A9[H <-*[#
J-*\>\/E5\9 NA-[H'#O6 AS-(
#H4 _P5 M>-@]# TRAN-[ A-[
FLE-,:#\*\> KTJS-P %-*\>A9[H9 KO-[\
NI-:>\:# ZU-,[\ SI-\\ KO-R^V2\#: R>S-S
_K9 [-,@Q T>S-R PA-R-W L<-R9 AS-[H'
PYR-*\>\" PO-M\ LU-:#::> ME-\5'H9
N[-[HC:> NE-*\>\/E5\ [-S1 _P5 Y-I PER-O
FY-:>\ JS-O KY-:>\ U-\/ SAN-:>\ E-O
SFRA-*[>A[" GI-*M>A[" SME-M#::9 N>N-[(
_D8 AM-:# FJ-*[>\ DE-R DRJ-,:#\\9 SA-[(
?*-,*R/\ MA-:#: TUR-:> GI-\5'H A-*[#
MI-*\>\/E5\ A-S1 _P5 LA-I US-^V PROS-\
Y-:C*[>\/G5 MNON-$#[9\3\:# E-*\>A9[H
XA-,[\ NI-R9WHC:> ST>-\5'H SI-*[#
HA-*\>\/E5\9 RI-[H''#O6 IS-(
.WD> #I4 _P5
ME-I GA-@Q> LY-S NON-[5'H9 &Y-[H:
H>-[#,*[# MU-\\\\ T>N-:>\ TI-O MI-*[>A[
J-*$>A[" TE-M#::>9 RAN-\( _D8 K<-]>\
EN-\# DO-,:\ XO-\\ TE-\#::6I RAN-\\
TJN-*\>\" A-M#: NJ-: STRA-*\>A9[H
T:-*[#9 MA-R/E5\ TJN-! _P5
MY-[ ST>-,]\ RI-\]5\\ ON-\#
XE-,@]-R/H NON-S1-Z O-I RJ-^U9\\ K<-:>\
PA-:C*[> RA-\5'H DO-*[>\H9 XON-[( _P5
U-] RA-: NON-V\H TO-*[# SP>-*\>\"
L<-ME5\ ON-S ?RO-:#::>9 NON-\\' _D8
HE-? RU-OE[$ BI-:# KON-:# T>N-R PAR-\#
?E-U\\ NON-\ _P5 T>N-[ FA-:>\
TN>N-,*\# HJ-\\ RI-\#::> ON-P1 _P5 EN-I
J-@QE5\# A-[ NE-[9 KLI-[6I*[> ?>-P O-:#
A-,O HJ-R R>-R9 TOS-[\' HRI-\
STOS-,O/\ O-O ?E-:>\ OS-O _D8 ON-,[ A-\
NY-\ MNUN-:# TES-S ME-@P GA-:>\
LY-::E5\*\>9 NO-R/E5\ MEN-!
#I4 _P5 STER-@]# G%N-S MEN-[5'H9
>-[H:9 MAS-ZC\ JS-,:\9 A-\\ KIN-O:#
DY-,[\ NON-\\ FO-R@]# BJ-S _K9 RA-,@Q
ON-R SI-<R J-R9 P>N-[( _D8 TJ-,*R/\
PO-:#: ?J-:> DE-\5'H PAR-*[#
?E-*\>\/E5\ NE-S _P5 Y-] MNUS-[ Y-[
F<-OE5\#9 N%N-!C\ SYN-,:\\\ TO-:>\
NJS-O TE-*[>A[ ?>G-*$>A[" ME-M#::>9
NUS-\(1 _D8 ER-I GJ-@=\3\:# DES-*\>\"
E-ME5\ STIN-S AL-8R*/>$ LA-:#: K<-:>
M>-\5'H T>R-*[# S?E-*\>\/E5\ NOS-S _P5
O-9@]2+:C*[>\H S>-S[>9:H PE-U FY-\\
KE-R>,:#\\\*\> EN-P _Z0 >-,W\9 PRO-\\
<-:#::> RE-\5'H SIS-*[# DI-*\>\/E5\9
DU-[\'#O6(
#C9A4
.TJN .HRISTUGENNJN SYNTOM[4
7.S>M4 .< MEN PRJT< &ALLONT< APO #BA
.NOEMBRIU EJS #BD .DEKEMBRIU4 .<
IAMBIK< APO #BF-#CJ .DEKEMBRIU K< <
DIPL< #BE K< #CA .DEKEMBRIU74
.WD> #A4 .>HOS A4 _PA4
HRI-[ STOS-^V GEN-\ NA-: T<-[ DO-\
XA-,[ SA-\ TE-\ HRI-[ STOS-,@] EX-\ U-\
RA-: NJN-,:# A-\ PAN-\ T>-,[ SA-\ TE-R
_P5 HRI-[ STOS-@]: E-$ PI-: G>S-V Y-\
&J-,] ?>-\ TE-R A-V SA-\ TE-[ TJ-[ KY-\
RI-V J-\ PA-: SA-$ >-: G>-V\H K<-: EN-[
:-\ FRO-: SY-[# N>-S A-[ NY-: MN>-,:
SA-\ TE-\ LA-\ [-: O-,[ TI-\ DE-\
DO-,]\ XA-\5'H ST<-S
#A4 _P5 E-W SJ-[ SE-\ LA-\ ON-V"
?*-M MA-: TUR-: GJN-: DE-$ SPO-[#
T>S-S1 _D8 Y-@F GRON-@] ?A-\9 LAS-:6[
S>S-\ KY-V MA-\ HER-[ SJ-,[" SAS-M
PA-:>\ L<-R _P5 E-[ KJN-^V DE-$ TE-:
H?%S-O EK-[ KO-V R>S-$ TRI-: BON-$ BA-:
T>N-O _D8 PO-,@] LU-\ TI-\ ?>-\ SIN-\
>-\ MIN-: ON-V KA-\" TU-M SI-O6 AN-R
_P5 I-@] SON-[ TE-\ PA-\ TRI-O6 K<-\
BRO-: T[S-V DO-$ XA-,]\ ZO-\5'H MEN-S
.WD> #C4 _PA4
TJ-[ PRO-[ TJN-*[# <-$ J-@V NJN-R _P5
EK-: PA-: TROS-: GEN-[ N>-\ ?EN-,: TI-\
AR-\ R:-,]\ STJS-\ ]-\ J-S _P5 K<-[
EP-[ E-[ SHA-^V TJN-\ EK-[ PAR-\ ?E-@V
NU-R _G7 SAR-$ KJ-: ?EN-: TI-[ A-\
SPO-@V RJS-@P _P5 HRI-[9 STJ-:6[ TJ-\
?E-[ J-V BO-$ >-,@] SJ-\ MEN-R _P5 O-:
A-: NY-: &J-,: SAS-\ TO-\ KE-V RAS-$
>-: MJN-O _D8
A-8[ GI-\ OS-[ %-\ KY-,]\ RI-\5'H E-S
#C _P5 N:-W SON-[ PROS-[ Y-:>\"
MNUS-MC*[> [-\" KE-M TJN-:# :-$ ER-:
GE-[# TA-S _D8 EH-[ ?RU-,@]-R\ TA-\
P%-\-( NJN-8[ T>N-\ E-[ P>R-\ ME-,]\
N>N-\ O-\ FRYN-S _P5 FE-,W RJN-\ TE-\
PAN-[ TE-\ PO-:# PTA-S T>S-@$ A-:
MAR-: TI-: AS-[ Y-^U PER-\\ ?EN-\ A-\
KLO-,: N>-\ TON-\ E-: ST>-[ RIG-$
ME-:>\ NUS-R _P5 MA-@] KAR-[ ME-\ LJ-\
DUS-O _G7 T>-\ BA-,] S%-\ T>S-\ PI-,]\
STE-\5'H JS-S
.WD> #D4 _P5
RA-_V BDOS-\ EK-[ T>S-\ RI-,: Z>S-\
I-\ ES-: S<-O _D8 K<-\ AN-@V ?OS-\ EX-[
*-\ T>S-,[ HRI-\ STE-R _P5 EK-[ T>S-:
PAR-: ?E-: NU-[ A-[ NE-\ BLA-,[ ST>-\
SAS-\ EX-[ O-U RUS-\ O-\ <-\ NE-: TOS-O
KA-[ TA-: SKI-: U-[ DA-\ SE-@V JS-@P
_P5 >L-] ?ES-[ SAR-\ KJ-\ ?%S-V EX-\
A-*[# P%-$ RAN-@V DRU-R _P5 O-@] A-,:
Y-\ LOS-\ K<-\ ?E-: OS-O _D8 DO-V XA-\
T>-[ DY-\ NA-,: M%-\ SU-\ KY-,]\
RI-\5'H E-S
#D4 _P5 GE-W NUS-[ BRO-[ T%-:>\"
U-MC*[> T>N-\" A-M NA-:# PLA-$ SIN-:
PA-[# L<-S _D8 A-: DJN-[ PRO-$9 F>-:6[
T>S-R AB-\ BA-: KUM-U PRO-\" M>-M NY-:#
%-P1 _P5 I-H D%N-@] A-[ FRA-:C*[>
STJS-\" A-M XI-: J-: ?%S-V TON-$ TY-[#
PON-S _D8 NE-,@] ON-<\ BRE-\ FOS-\
GAR-\ EX-\ O-@V RUS-\ T>S-[" PAR-M
?E-:>\ NU-R _P5 E-[ X>L-@] ?E-[" LA-M
JN-O %S-\ A-: NA-U PLA-\" SIN-M LO-O6
GOS-R
.WD> #E4 _P5
?E-[ OS-V JN-*\# %-$ R>-@V N>S-\ PA-[
T>R-^V\H [-[ KTIR-: MJN-O _D8 T>S-\
ME-: GA-,: L>S-\ BU-\ L>S-[>: SU-\
TON-\ AG-,[ GE-\ LON-R _P5 %-[ R>-^V
N>N-\ PA-[ RE-\ HO-,: ME-\ NON-\ A-[
PE-,[ ST%-\ LAS-\ >-: MIN-O _P5 O-^V
?EN-\ ?E-[ O-[ GNJ-\ SI-] AS-S _D8
PROS-? FJS-@] O-[ D>-[ G>-\ ?EN-@V
TES-@P _P5 EK-] NY-: KTOS-V OR-\ ?RI-,]
ZON-\ TES-\ DO-[ XO-[ LO-\ GU-V MEN-\
SE-[ FI-\ LAN-,]\ ?RJ-\5'H PE-S
#E4 _P5 EK-] NY-: KTOS-: ER-,:\
GJN-\" E-M SKO-: TI-: SME-V N[S-$
PLA-[# N>S-S I-[ LA-: SMON-,: >-\
MIN-\" HRI-M STE-,] T[S-\ E-\ GR>-\
GO-:>\ RJS-R _P5 NYN-] S[-[ TE-[ LU-:#
SIN-\ Y-,: MNON-\ JS-\ :-\ ER-: GE-[#
T>-S _D8 EL-: ?[S-[ PO-[ RI-:>\" ZJN-M'
:-\ HE-[ R>-V TE-\" T>N-M TRI-:>\
BON-R1 _P5 KA?-I >N-,@] A-\ NA-\ TRE-V
HON-\" TES-M :-@] R[-[ MEN-$ KLE-O6
OS-R
.WD> #F4 _P5
SPLAG-,W HNJN-\ I-\ J-\ NAN-R EM-,]
BRI-\ ON-\ A-\ P>-,@] ME-\ SEN-R _P5
E-[ NA-^V LI-$ OS-: ?>R-: [-,[ ON-\ E-\
DE-,]\ XA-\5'H TO-S T>-\ PAR-[ ?E-,@]
NJ-\ DE-R _P5 E-] N[-: K>-,: SAS-\ O-\
LO-,: GOS-\ K<-\ SAR-,]\ KA-\ LA-\
BJN-S _P5 DI-[ E-[ L>-^V LY-\ ?E-[ FY-[
LA-,[" XAS-M A-: DI-[ A-,: F?O-\ RON-R
_P5 >S-:>\ GAR-R UH-[ Y-[ PE-V ST>-$
R:-,@] SE-\ JS-R _P5 T>N-] TE-: KU-,:
SAN-\ KA-\ TE-,: SHEN-\ A-\ P>-,]\
MAN-\5'H TON-S
#F4 _P5 N<-W JN-[ I-[ J-\ NAS-V\
EN-,[" MY-M H[S-:# ?A-$ LAT-: TI-[#
[S-S EL-[ ?%N-V E-$ D%-U TO-\ K<-\
ZA-,] L>N-\ A-\ PAR-\ KE-:>\ S<-R1 _P5
NY-H G%S-@] E-[ GJ-,:# DE-\" TJ-M T>-:
RAN-: NUN-V TOS-$ BE-[# L%-S _D8 HRI-[
STE-,@]\ PRO-\ S*-\ DJ-R TJN-\ KA-:
KJN-V A-\" N<-M RE-:>\ T>N-R _P5 ?AT-,W
TON-\ MO-\ L%N-*[>A9[H SE-S T>S-\ E-:
M>S-U RA-\" ?Y-M MI-O6 AS-R
.WD> #G4 _PA4
[-[ P<-] DES-[ :-\ SE-\ B%-,] A-\
SYN-*\# TRA-$ FEN-@V TES-R-O DYS-: SE-:
BUS-: PROS-[-( TAG-,] MA-\ TOS-\" KA-M
TA-: FRO-: N>-,[ SAN-\" TES-M' _P5 PY-I
ROS-@]# A-[ P%-[ L>N-8[ UK-\ E-: PTO-[
>-,: ?>-\ SAN-R _D8 ALL-\ EN-: ME-:
SJ-[ T>S-\ FLO-[ GOS-8[" E-M STJ-:
TES-: E-,[ &AL-\" LON-M' _P5 O-[ TJN-:
PA-: TE-:C*[> RJN-\" ?E-M OS-,] :-\
LO-\ G>-\ TOS-:# %-P
#G _P5 TJ-@] PAN-: TA-<,: NA-\
KTOS-\C*[> E-\" XE-M F*-:# LI-$ SAN-:
PO-[# ?J-S A-,] PL>-\ TA-\ ?Y-\ M<-,:
NON-\ TOS-\ >G-: KI-[ STRJ-$ ME-:>\
N[-R _P5 P<-] DES-[ TY-[ RAN-:# NU-\
DYS-,: ?E-\ ON-\ GLJS-\ SAL-: GI-[#
AN-S1 _D8 [S-I %-,@]\ KA-\ ?E-\ PYR-R9
A-[6[ SPE-\ TON-: TJ-[ DE-$ SPO-:# T>-P
_P5 LE-,W GU-\ SIN-\ %S-[ <-\ J-V\"
NAS-M :-@] LO-[ G>-$ TOS-:# %-P
.<NUMEN1 :LOGUMEN1 K< PROSKYNUMEN TON
.KYRION4
.WD> #H4 _PA4
?*-,W MA-\ TOS-\ Y-[ PER-[ FY-\ US-,:
>-\ DRO-*\# SO-$ BO-@V LOS-R _P5 E-:
X%-: KO-: NI-[ SE-\ KA-: MI-[ NOS-\
TY-8[\H PON-S _P5 U-^V GAR-\ US-[ E-\
DE-,: XA-\ TO-\ FLE-*[# G%-$ NE-@V US-R
_P5 JS-[ U-: DE-: PYR-,: T>S-\ ?E-\ O-:
T>-: TOS-[ PAR-[ ?E-8[ NU-\ >N-8[ Y-\
PE-,]\ DY-\ N>-\ DYN-S _P5 DI-[ O-@]#
A-[ NY-[ MNUN-8[ TES-\ A-: NA-[ MEL-,:
&J-\ MEN-R _D8 :-\ LO-: G%-: TJ-[ >-$
KTI-V SIS-\ PA-[>: SA-\ TON-\ KY-,[
RI-\ ON-R _P5 K<-[ Y-[ PE-: RY-:9
&U-:6[ TJ-\ %S-\ PAN-,] TAS-\ TUS-\ <-\
J-:>\ NAS-R
#H _P5 M>-W TRAN-[ A-[ FLE-:>\"
KTJS-MC*[> %-\" KO-M NI-:6*I# ZU-$ SI-:
KO-[# R>S-S _D8 [-@$ T>S-[ PA-: L<-:9
AS-:6[ PYR-\ PO-\ LU-,]\ ME-\ N[-\
NE-O6 [-R _P5 Y-[ PER-: FY-: JS-: KY-V
U-\ SAN-[ E-\ SFRA-8[ GI-\ SME-:# N>N-S
_D8 AM-: FJ-[ DE-[ DRJ-:>\" SA-M ?*-\
MA-\ TUR-: GI-[ A-$ MI-:>\ A-R _P5 LA-\
US-_V PROS-\ Y-O6 MNON-R E-\ XA-: NI-U
ST>-\" SI-M HA-:>\ RIS-R
7.K%MENON2 ''' AMFJ DE DRJSA
?*MATURGIA9 MI"A9'''
.WD> #I4 _PA4
ME-[ GA-W LY-[ NON-[ &Y-\ H>-,:\9
MU-\\ T>N-: TI-[ MI-\ J-: TE-[# RAN-S
K<-@$ EN-[ DO-: XO-:9 TE-:6[ RAN-\
TJN-\ A-,] NJ-\ STRA-\ T:-\ MA-:>\
TJN-R _P5
MY-[ ST>-V RI-*\# ON-$ XE-@V NON-R
O-[ RJ-:>: K<-[ PA-\ RA-,[ DO-\ XON-R
_P5 U-: RA-: NON-V TO-\ SP>-,[ L<-\
ON-\ ?RO-_V NON-R _D8 HE-? RU-: BI-:
KON-: T>N-[ PAR-\ ?E-@V NON-@P _P5
T>N-[ FA-,]\ TN>N-\ HJ-\ RI-\>: ON-S1
_P5 EN-I J-@]# A-[ NE-[ KLI-8[ ?>-\ O-:
A-[ HJ-,: R>-\ TOS-\ HRI-\ STOS-:>\"
O-M ?E-: OS-O _D8 ON-V A-\ NY-[ MNUN-8[
TES-\ ME-8[ GA-\ LY-,]\ NO-\5'H MEN-S
MA-W G[-[ K<-[ P[-\ ME-,:\ NES-\\
>L-,] ?ON-\ PRO-\ SKY-: N>-[# S<-S _D8
HRI-? STON-: TON-: GEN-: N>-: ?EN-,:\
TA-\ EN-[ B>-\ ?LE-[ EM-V T>-$ PO-O6
L%-R _P5
#I4 _P5 STER-W G%N-[ MEN-[ >-\
MAS-,:\ JS-\ A-\ KIN-:# DY-$ NON-:
FO-[# BJ-S _D8 RA-,@] ON-\ SI-\ J-\
P>N-\ TJ-\ PO-,] ?J-\ DE-\ PAR-\ ?E-:#
NE-P _P5 Y-] MNUS-[ Y-[ F<-,:# N%N-\
SYN-\ TO-,: NJS-\ TE-\ ?>G-: ME-[#
NUS-S ER-[ GJ-,@]\ DES-\ E-\ STIN-\
AL-\ LA-,] K<-\ M>-\ T>R-\ S?E-:>\
NOS-R _P5 O-^V S>-\ PE-: FY-[ KEN-R >-\
PRO-: <-U RE-\" SIS-M DI-:>\ DU-R
#D4
.KATABASI< TJN .?EOFAN%JN4
.WD> #A4 .>HOS B4 _PA-O
BY-\#8[-PD\H ?U-SE5\#O A-[ NE-[
KA-OE5\\ LY-\@] &E-S PY-*[#
?ME-8\\H*[>A9[H NA-SE5\#O _6G K<-S
DI-\/ A-O X>-:>\ RAS-:>\" [-M' K%-:>\
US-R EL-:5'H:>\H9 K%-[( _7N EN-@] *-:-R
TJ-*[>*[> KA-P TA-*[#9 KA-\\9 LY-\H:
&AS-:# AN-,:\ TI-*\#9 PA-R/E5\ LUS-!
_5P O-[ KRA-,:\\ T<-\
OS-OOO:>\H,QR9\\O6R _5P EN-] PO-:
LE-*[>A*[> M[S-P KY-,@]-N\ RI-*\>\H
OS-S-R O-SE5\\ TI-R DE-\C*[>9
DO-\H'>[#*[>\H XA-S ST<-S
#A4 _BU-P STI-,T B%-R ?A-R
LAS-OE5*\# S>S-PE5\\ KY-*\>\H MA-:#
TU-:>\9 ME-\H: NON-O SA-PE5\>:>9 LON-[(
_6D >-[>: P%-*[>\" RON-M# *-V\H
?IS-SE5\\ IS-\5'H RA-:# >L-:>\9 DE-\H:
D%-:5'H GME-,]\*$>A9[H NON-S _6B
ME-:>A[ LAS-\5'H DE-S PON-U9\\
TOS-OE5\#:>R1 TRI-H STA-O9 TAS-\H'9
<-:H: GY-*[>A[ PTI-PE5\>:>9 JN-[( _6D
E-,]# KRY-\\ &EN-\# AR-V\H D>N-SE5\\
Y-\5'H DA-:# TO-:>\9 STRJ-\H: TOS-:5'H
TA-,]\*$>A9[H FOS-S _6B
RJ-9@]2+:5'H9:HC:> M>-\C*[>\/ KRA-Q
T<-:>\9 A-]2+O9' "6Z DE-? XI-: AS-:#
TU-8\\H*[>A[" DE-M# SPO-*[>A9[H TU-!
.WD> #C _PA-O
I-I SHYN-@QE5\\9 O-\H: DI-:>\ DUS-:
T[S-[ BA-[ SI-[ L:-,[\9 SIN-\\ >-:#
MJN-,O KY-R RI-R9 OS-[( _5P K<-[-PD#
KE-,:\ RAS-\ HRI-[ STJN-U *-\\ TU-R
Y-:>\ &JN-Z _6P PAR-@]-R ?E-,[\9 NU-\\
A-:# PO-,O TI-R KTE-R9 T<-[( _5P MO-[
L%-^V DE-\ PROS-S TO-\# BA-U PTI-\\
SMA-\ DI-[ O-V PI-\ ST[-[>: BO-P >-,O/
SJ-\ MEN-OOO:5'H,QR\\O6R1 _5P UK-I
E-[>: STIN-P A-O GI-:>\ OS-O _8D
JS-SE5\\ O-*\>*\> ?E-P OS-O >-:>\ MJN-O
K<-\ UK-: E-*[>A*[> STI-P DI-,@]-N\9
K<-\\ OS-,*S-R/\ PL>N-@]5'H SU-*[#
KY-*\>\" RI-ME5\ E-!
#C _BU-P O-@Q6 S[-RC8[\H PA-S L<-:>\
JN-OE5\\ EK-*\>\H LE-:# LY-:>\9 ME-\H:
?A-O BRO-PE5\>:>9 HJN-[(1 BO-I
RJN-*[>A9[H LE-[# ON-V\H TJN-SE5\ SYN-\
TE-\# ?LA-:>\9 SME-\H: NJN-:5'H
MY-,]\*$>A9[H LAS-S1 _6B A-I GAL-[ LI-[
J-,]\\\ MEN-OE5\#OE5\\ K<-*\>\H PLA-:#
TY-:>\9 NJ-\H: MEN-O STO-PE5\>:>9 MA-[(
LO-:>\ GJ-\# PLE-*[>*[> KON-\/H
TES-:>(1 EK-H LO-V\H GJN-S ME-:#
LJ-*[>A9[H DI-8[\H*[>A9[H AN-S _6B
J-9@]2+:5'H9:HC:> TJN-\C*[>\/ PROS-Q
>-:>\ MAS-@V( "6Z >-?>: DE-$# T<-:#
DJ-8\\H:>\" R>-M# MA-*[>A9[H TJN-!
.WD> #D4 _PA-O
A-I K>-@Q KO-*\>\ E-O KY-U9 RI-\\
E-:#9 FJ-\\9 N>S-\H::# SU-S ON-*\#
%-*\>\/E5\ PAS-! _5P FJ-: N>-O-P BO-R
JN-,:\ TOS-\5'H9 EN-[H: T>-,:#\\ E-R
R>-]>A9[H MJ-! _6P O-@] TE-S E-O
BRON-[-!>:" T>-*M>\H SAS-*[#9 POL-\-R\9
LJN-\H: E-:# PI-,:\ Y-*\# DA-*\>\/E5\
TJN-! _5P TJ-\ SJ-@V\9[\ MAR-:#
T>-:>\H RU-@U ME-\\ NOS-*\>A[" ]-MH:
J-O _5P O-[>: LOS-P GE-O GO-:>\ NJS-O
TU-\ PA-: RON-*[>A*[> TOS-P-( PN:-,@]\9
MA-\\ TOS-,*S-R/\ DE-:# E-,O BO-R >-R9
SE-[\' _5P SY-[ %-O HRI-:>\ STOS-O1
?E-E-! U-,]\ SO-R FI-\-R\\\ A-:#
K<-OC*[>\H DY-*[>\" NA-ME5\ MIS-!
#D _BU-P PYR-[ SJ-,@]\9 KA-\\
?AR-:# ?%S-OE5\\ MY-*\>\H STI-:#
K>S-*[>\9 ?E-\H: J-*[>A[ RI-PE5\>:>A9
AS-[(1 _6D Y-I MNJN-*[>A9[H PRO-[#
F>-V\H T>S-SE5\\ T>N-*\>\H BRO-:# TJN-O
K<-\# NUR-*[>A9[H9 GI-S/E5\ AN-S _6B
R>-,Q GNY-R SI-R G>-U9\\ RYN-OE5\#Z
PN:-V MA-*\>\" TI-M'9 KRO-:H: TU-*[>A[
ME-PE5\>:>A9 N>N-[( _6D SAR-:# KJ-S
SIN-*$>A9[H EM-[# F<-O NU-*$>A9[H
SAN-[5'H9 AR-[H: R>-,:#\\ TU-\5'H
LO-:>9[H GU-S _6B J-9@]2+:5'H9]HC:H
TJN-[C*[>\/ DY-Q NA-:>\ STJN-@VR "6Z
TA-? KRA-[>: T>-P SY-:5'H:>\" NE-M#
TRI-*[>A9[H B>-!
.WD> #E4 _PA-O
I-@] >-[ SUS-,: O-\ ZJ-\ >S-OE5\\9
AR-R H>-:>\ GOS-O LY-[C*[>9 S<-\H'
TO-O-( KA-:>\ TA-:# KRI-R MA-R >-,:#\\
K%-*\#9 A-\-R\9 DAM-\H: TU-:# PRJ-,:\
TO-*\# PLA-*\>\/E5\ STU-S _5P KA-[
?AR-[ SI-O JN-:>\ DE-O _8D JS-[ ?E-\
OS-,:\\\ M>-@]5'H DE-*[# O-*\>\"
ME-ME5\ NOS-S _5P TJ-^V PE-\ SON-,O/*\>
TI-$ KA-[ ?<-"U9 RE-\\ T<-OE5\\9 EN-\H:
TJ-:# I-,:\ OR-*\# DA-*\>\/E5\ N>-S1
_5P EN-I J-^V T>N-\ EH-S ?RAN-\5'H
KT%-@V\H NAS-S _5P Y-: PE-: RE-OE5\\
HU-*\>*\> SAN-P PAN-O TA-:>\ NUN-: %-[
R>-SE5\\ N>N-\C*[> HA-$C*[>9
RI-\%H'>[#*[>\H ZE-S T<-!1
#E _BU-P EH-I ?RU-@]5'H ZJ-[#
FJ-V\H DUS-SE5\ K<-\ BE-\# BOR-:>\9
BJ-\H: RJ-O ME-PE5\>:>9 NU-[(1 _6D I-I
ON-*[>A9[H KA-[# ?AR-V\H9 S%-[HO PN:<-V
MA-*\>\" TOS-M'9 LE-:H: LU-:5'H
ME-,]\*$>A9[H N[-S _6B NE-W#9 AN-\\9
PROS-\\ JR-:# M>-*[>A[ S?>-*$>A9[H
MEN-S" A-M PLA-: N>-O TRI-PE5\>:>9
BON-[( _6D A-]# GU-R SAN-*\>[" A-M#
PRO-,O SI-R TON-\5'H9 %S-[H: ?Y-,:#\\
M>-\5'H DI-:>A9[H AN-S _6B
MO-9@]2+:5'H9]HC:H N[S-[C*[>\/ PRO-Q
SI-:>\9 T>N-]2+O "6Z [S-?>: ?E-$# OS-:#
KA-8\\H*[>A[" T>L-M# LA-*[>A9[H G>-!
.WD> #F4 _PA-O
>-[ FJ-[ N>-O TU-Q LO-,[\\@]9 GU-[\'
O-:-! LY-[>:" HNOS-M' TU-*\#9 FJ-\-R\9
TOS-\H: O-:# E-,:\ J-*\# SFO-*\>\/E5\
ROS-! _5P O-\ TU-:-PD >-: LI-:>\9
U-\H: PRO-,:# DRO-\\ MOS-\5'H9 EN-[H:
T>-,:#\\ E-R R>-]>A9[H MJ-S1 _6P ME-I-O
TA-: NO-: %-V TE-\ PA-OE5\\ SI-R BO-:>\
A-O T[S-[ LA-[ [S-,[\9 K<-\\ PRO-:#
KA-,O ?<-R RE-R9 S?E-[(1 _5P I-I
DU-@]C*[> GAR-\\ PA-\C*[> RE-P STI-O
HRI-:>\ STOS-O EK-[-( F?O-: RAS-,]\
TON-R KO-,*R-R/\ SMON-:# LY-,O TRU-R
ME-R9 NOS-[(
#F _BU-P I-[ MER-[ TON-]>A9[H E-[#
XE-,O F>-R NE-\5'H9 SYN-[H: PA-,:#\\
NOL-R BI-]>A9[H J-S _6D >-:# HJ-*[>\"
PA-ME5\ T>R-S _6D ON-[ GA-[ STROS-O@P
E-: X>-:#$ R:-[#*[# XA-*\>\/E5\ TO-S
_6B N<-,Q F>-R SIN-R U-U9\\
TOS-OE5\#OE5\\ SYM-*\>\H FY-:# >S-O
GO-U NOS-R2+ PE-SE5\>:>A9 LJN-[( _6D
FJ-:# T*-S GOS-*\>A[" E-M# XJ-,O RU-R
SEN-\5'H9 AN-[H: ?RJ-,:#\\ PJN-\5'H
GE-:>A9[H NUS-S _6B LO-9@]2+:5'H9]HC:H
GOS-[C*[>\/ TE-Q MU-O ZJN-:>( "6Z K<-?
BRO-: TOS-:# PRO-8\\H*[>A[" M>-M#
?%-*[>A9[H A-!
.WD> #G4 _PA-O
NE-[>: US-P :-O SE-:>\ B%S-O1 KA-I-(
MI-O[>:" NJ-M' PY-R ROS-,[-R\9 PRO-\\
SO-:# MI-,O L>-R SAN-R9 TAS-[\' _5P
DI-]-P A-[ SY-[ RI-[#*[# ZON-PE5\>:
_6K PN:-O6 MA-R-! DRO-,:# SU-\\ A-\-R
BLA-\ B%S-,:\\\ DI-:# E-,O FY-R LA-R9
XE-[(1 _5P K<-I ?%-^V U-R AG-\5'H
GE-@V\H LU-S-( SYG-S KA-\/ TA-O BA-:>\
SIS-O _P8 O-[-O>: ?EN-P EN-O FLO-:>\
GI-O _8D DRO-[-( SI-: ZO-,]\ ME-\5'H
N[-S :-[-R HA-\ RI-,:\\\ STJS-:# A-,O
NE-R MEL-R9 PON-[\-PD Y-U PE-\\ RY-R
MN>-:>\ TE-O1 _6P O-J-OK TJN-R PA-R
TE-*[>\" RJN-M' KY-O RI-:>\ OS-O K<-S
?E-P OS-:>\ :-:# LO-,[\ G>-*\#
TOS-*\>\/E5\ %-!
#G _BU-P E-,T FLE-R XE-R R%-OE5*\#
?RJ-PE5\\ TJN-*\>\H DRA-:# KON-:>\9
TJN-\H: TAS-O KA-PE5\>:>A9 RAS-[\' _6D
O-H T>S-O KA-O MI-V\H NU-SE5\\
T>N-*\>\H ME-:# TAR-O9 SI-\H: ON-:5'H
FLO-,]\*$>A9[H GA-S _6B NE-@]5'H US-[#
FE-O RU-*$>A9[H SAN-SE5\\ :-*\>\H SE-:#
B%S-:>\9 KA-\H: T:-O NA-PE5\>:>A9
SAS-[\9 T>N-[\ DYS-:# KA-:>\ ?E-\/
KTON-:>(1 A-H HLYN-O9 EX-\H'9 A-:H:
MAR-:5'H TI-,]\*$>A9[H AS-S _6B
O-9@]2+:C*[# L>N-\C*[>\/ PLY-W>\"
N%-M>:>A9 DE-[2+O9' "6Z T>-?# DRO-,O
SJ-R TU-R PN:-:5'H:>\" MA-M#::9 TOS-\(
.WD> #H _PA-OX1
<-@] NU-[ MEN-[ :-[ LO-[ XA GU-:>
MEN-$ PRO-[ SKY-[ NU-,[\\\ MEN-:#
TON-,O KY-R RI-R9 ON-[\' _5P
MY-@] ST>-,[\9 RI-\\ ON-:# PA-,O
RA-R DO-R9 XON-[\' >-\ BA-: BY-: LJ-O9
NOS-\H: E-:# D%-R9 XE-\H: KA-,:# MI-\\
NOS-\ P>-[-PD GA-O SA-,*\#\\ SA-R
DRO-]>A9[H SON-S _6P O-[-O>: TI-P R%-O
?R[S-:# E-U9 MEL-\\ LEN-O A-O-![>:"
Y-M'9 LON-\-R\ PYR-O1 _8D %S-I DE-*[#9
HE-\\9 S?<-\H: O-:# I-,:\ OR-*\#9
DA-R/E5\ N>S-! _5P K<-[ STE-@QC*[>\"
G%N-MH: SAR-:>\ KI-O BA-*[#9 PTI-\\9
ZO-\H: ME-:# NON-,:\ TON-*\#9 KTI-R/E5\
ST>N-! _5P-P ON-,: :-\ LO-\ GU-,:#\\
SI-R LA-:>\ [-O _6P K<-[-O Y-[ PE-O
RY-Q &U-\#:#9 SIN-\\9 %S-\\ PAN-:>\
TAS-:# TUS-,[\ <-*\#9 J-R/E5\9
NAS-[\'#O6(
#H _BU-PX1 <-] NU-[ MEN-[ :-[ LO-[
XA GU-,] MEN-\ PRO-\ SKY-[ NU-U MEN-\\
TON-R9 KY-:H: RI-O ON-S _6D
E-[ L:-: ?E-O RA-*$>A9[H MEN-[ >-[
KTI-U@P SIS-: GNJ-:,:/ RI-[#*[#9
ZE-R/E5\ T<-S1 _6B ]-I [-,]\9 DE-\\
FJ-:# TOS-:>(1 [-H PRIN-O9 E-\H'9
SKO-:H: TI-O SME-PE5\>:>A9 N[-[\' _6D
MO-V NOS-*\>A9[H STE-[# NA-V\H
Z%-SC*[>\1 TU-H SKO-O9 TUS-\H'9 O-:H:
PRO-:5'H STA-,]\*$>A9[H T>S-[ _6B
NYN@] :-*\>A9[H LO-[# G%-V\H TJ-[ SYN-[
TO-O@P NJS-: TON-:#$ <-[#*[#9 TI-R/E5\
ON-S _6B >-9@]2+:C*[# PRIN-\C*[>\/
TA-W>\" L<-M>:>A9 NA-[2+O "6Z TJN-? E-:
?NJN-:# PAG-8\\H*[>[" KL>-M# RI-[>:>9
A-[H''/\>O6(
.WD> #I _PA-O
ME-I GA-[>: LY-P NON-O &Y-Q
H>-,[\\@]9 MU-[( _8D T>N-$C*[> TI-P
MI-O J-Q TE-,[\\@]9 RAN-[( _8D
K<-[C*[>9 EN-\H' DO-O-( XO-:>\ TE-,:#\\
RAN-8R-R9 TJN-\\ A-:>\ NJ-:# STRA-,[\
T:-*\#9 MA-R/E5\ TJN-S _5P
A-[ PO-: R%-O PA-,*$#\\ SA-R
GLJS-]>A9[H SA-S _5P :-@]:9 F>-\\9
M%N-\H::# PROS-,:\ A-*\#9 XI-R/E5\ AN-S
_5P I-]-P LIG-[ GI-[ A-[#*[# DE-PE5\#
NUS-:>R _6K K<-$ Y-O-( PER-:>\ KO-,:#
SMI-\\ OS-*\#9 Y-\-R\9 MN%N-\H: SE-:#
?E-,:\ O-*\#9 TO-R/E5\ KE-S _5P O-^V
MJS-\-P A-[ GA-[ ?>-S9 Y-\H: PAR-,:#
HU-\\ SA-\5'H9 T>N-[H: PI-,:#\\ STIN-R
DE-]>A9[H HU-[ _6P K<-[-O GAR-[>: TON-P
PO-O ?ON-Q [-,[\\@]5 DAS-*\>\" TON-M#
EN-*[>A9[H9 ?E-[H: ON-*[>\" >-ME5\
MJN-S _5P SY-[>: GAR-$ HRI-[ STI-O
A-:>\ NJN-O %-:>\ PRO-\-(# STA-,]\
TIS-R SE-,*R-R/\ ME-:# GA-,O LY-R NO-R9
MEN-[(
_5P S>-^U ME-\\ RON-R O-O DE-:#
SPO-,[\\@]9 T>S-[( _8D KLI-*@$>["
N%-MH: TON-O *-:] HE-,[\\@] NA-8R9
H%-\\ RI-:>\ T>-O TU-,:\ PRO-*\#9
DRO-R/E5\ MU-S
#I4 _BU-P J-@Q6 TJN-RC8[\H Y-S
PER-:>\ NUN-@V\C*[>\1 TU-H TO-O9
KU-\H'9 SU-:H: ?*-O MA-PE5\>:>9 TJN-[(
_6D NYM-*[>A9[H F>-[# PA-U NA-*$>A9[H9
GNE-[HO M>-V TER-*\>\" :-M'9 LO-:H:
G>-:5'H ME-,]\*$>A9[H N>-[ _6B DI-[
>S-V TY-\ HON-,]\\\ TES-OE5\#OE5\\
PA-*\>\H TE-:# LUS-:>\9 SJ-\H: T>-O
RI-PE5\>:>9 AS-[( _6D E-[# PA-:#9
XI-\\9 ON-\\ KRO-:# TU-V\H MEN-[5'H9
JS-[H: :-,:#\\ ER-\5'H GE-:>A9[H T>-S
_6B DJ-9@]2+:C*[# RON-\C*[>\/ FE-W>\"
RON-M>:>A9 TES-[2+O "6Z Y-?>: MNON-$#
:-:# HA-8\\H*[>[" RI-M# STI-[>:>9
AS-[(/\>O6(
#D9A4
.TJN .?EOFAN%JN SYNTOM[4
7.S>M4 .< MEN PRJT< &ALLONT< #B-#E1 <
DE IAMBIK< #G-#AC K< < DIPL< T>N #A1 #F
K< #AD .IANUARIU4
.WD> #A4 .>HOS B4 _PA-O
BY-@] ?U-U A-\" NE-M KA-] LY-[ &E-[
PY-\ ?ME-R NA-R _5P K<-\ DI-[ A-: X>-:
RAS-V [-$ K%-,[\ US-\ EL-^V K%-R EN-:
*-: TJ-: KA-[ TA-[ KA-$ LY-] &AS-[ AN-[
TI-\ PA-R LUS-R _5P O-[ KRA-: T<-: OS-O
EN-[ PO-: LE-V M[S-$ KY-,] RI-\ OS-\
O-,[\ TI-\ DE-\ DO-,] XA-\ ST<-R
#A _BU-P STI-,W B%-\ ?A-\ LAS-V
S>S-R KY-$ MA-: TU-@V ME-\ NON-[ SA-$>:
LON-S _6D >-: P%-[ RON-\ *-V ?IS-R IS-$
RA-: >L-: DE-[ D%G-[ ME-8S" NON-M' _6B
ME-,] LAS-\ DE-\ PON-[>: TOS-[ TRI-\
STA-@V TAS-\ <-[ GY-[ PTI-$>: JN-S _6D
E-: KRY-[ &EN-\ AR-,: D>N-\\ Y-\ DA-:
TO-: STRJ-[ TOS-,: TA-\\ FOS-R _6B
RJ-@V M>-\ KRA-: T<-: A-O DE-? XI-[
AS-,] TU-\\ DE-\ SPO-@V TU-R
.WD> #C4 _PA-O
I-[ SHYN-^U" O-M DI-: DUS-: T[S-[
BA-\ SI-: L:-,: SIN-\" >-M MJN-@U KY-\
RI-\ OS-R _5P K<-: KE-,:# RAS-\ HRI-\
STJN-,: *-\ TU-\ Y-\ &JN-O _5P PAR-@]
?E-,[ NU-\ A-\> PO-,: TI-\ KTE-\ T<-\
MO-: L%-: DE-,: PROS-\ TO-\ BA-,: PTI-\
SMA-\ DI-[ O-V PI-\ ST[-V BO-$ >-] SJ-[
MEN-R _5P UK-[ E-@] STIN-[ A-,] GI-\
OS-\ JS-\ O-\ ?E-\ OS-: >-: MJN-O _8D
K<-\ UK-: E-V STI-\ DI-U K<-\" OS-M
PL>N-] SU-[ KY-\ RI-\ E-R
#C _BU-P O-@] S[-[ PA-\ L<-\ JN-O
EK-\ LE-[ LY-] ME-\ ?A-[ BRO-$>: HJN-S
_6D BO-[ RJN-V LE-\ ON-V TJN-R" SYN-M
TE-[ ?LA-: SME-: NJN-[ MY-,[\ LAS-R _6B
A-[ GAL-[ LI-[ J-[>: MEN-S K<-\ PLA-[
TY-@V NJ-\ MEN-[ STO-$>: MA-S _6D LO-V
GJ-\ PLE-,] KON-\ TES-\ EK-\ LO-@V
GJN-\ ME-,[\ LJ-\ DI-V AN-R _6B J-@V
TJN-\ PROS-: >-: MAS-U >-\ DE-\ T<-[
DJ-\\ R>-\ MA-@V TJN-R
.WD> #D4 _PA-O
A-[ K>-@Q KO-[ E-[ KY-V RI-\ E-,[
FJ-\ N>S-\# SU-,: ON-\ %-R PAS-R _5P
FJ-: N>-V BO-\ JN-V TOS-\ EN-,[\ E-\
R>-@V MJ-R _5P O-@] TE-[ E-: BRON-,:
T>-\ SAS-\ POL-\ LJN-\ E-: PI-,: Y-\
DA-R TJN-\ TJ-\ SJ-O MAR-: TY-: RU-,[
ME-\ NOS-\ ]-\ J-O _5P O-V LOS-\ GE-:
GO-: NJS-V TU-\ PA-: RON-V TOS-\ PN:-U
MA-\ TOS-\ DE-\> E-,: BO-\ >-\ SE-R _5P
SY-[ %-: HRI-: STOS-O ?E-[ U-V SO-\
FI-,[\ A-\ K<-\ DY-,] NA-\ MIS-R
#D _BU-P PYR-[ SJ-,@] KA-\ ?AR-\
?%S-O MY-\ STI-[ K>S-@V ?E-\ J-[ RI-$>:
AS-S _6D Y-[ MNJN-V PRO-\ F>-V T>S-R
T>N-$ BRO-: TJN-: K<-[ NUR-[ GI-,[\
AN-R _6B R>-,] GNY-\ SI-\ G>-[>: RYN-S
PN:-V MA-\ TI-[ KRO-[ TU-[ ME-$>: N>N-S
_6D SAR-] KJ-[ SIN-[ EM-\ F<-8[ NU-\
SAN-[ AR-[ R>-8S" TU-M LO-' GU-R _6B
J-@V TJN-\ DY-: NA-: STJN-O TA-? KRA-@V
T>-\ SY-8S" NE-M TRI-@V B>-R
.WD> #E4 _PA-O
I-@] >-[ SUS-V O-\ ZJ-[ >S-*[>\" AR-M
H>-: GOS-O LY-8[ S<-\ TO-: KA-: TA-,:
KRI-\ MA-\ >-U K%-\" A-M DAM-] TU-[
PRJ-,[ TO-\ PLA-R STU-R _5P KA-[ ?AR-[
SI-: JN-: DE-O JS-[ ?E-[ OS-,[\ M>-\
DE-,] O-\ ME-\ NOS-R _5P TJ-[ PE-:
SON-: TI-[ KA-\ ?<-,: RE-\ T<-\ EN-[
TJ-[ I-8S" OR-M DA-^V N>-R _5P EN-[ J-V
T>N-\ EH-: ?RAN-: KT%-,:/@G5 NAS-R _8D
Y-[ PE-:-! RE-,]\ HU-\ SAN-\ PAN-,]
TA-\ NUN-\-R %-[ R>-,[\ N>N-\ HA-\
RI-,] ZE-\ T<-R
#E _BU-P EH-[ ?RU-^V ZJ-\ FJ-V
DUS-R K<-\ BE-[ BOR-[ BO-[ RJ-[ ME-\>:
NU-S _6D I-[ ON-V KA-\ ?AR-V S%-R PN:-V
MA-\ TOS-[ LE-[ LU-[ ME-,[\H N[-R _6B
NE-W AN-[ PRO-[ SJR-\ MI-8[ S?>-\ MEN-[
A-\ PLA-[ N>-V TRI-$>: BON-S _6D A-]
GU-[ SAN-[ A-\ PRO-[ SI-\ TON-[ %S-[
?Y-8S" M>-M DI-V AN-R _6B MO-@V N[S-\
PRO-: SI-: T>N-O "6Z [S-? ?E-[ OS-@V
KA-R" T>L-M LA-@V G>-R
.WD> #F4 _PA-O
>-[ FJ-[ N>-: TU-: LO-[# GU-[ O-:
LY-,: HNOS-\ TU-\ FJ-\ TOS-\ O-: E-,:
J-\ SFO-R ROS-R _5P O-\ TU-: >-: LI-V
U-\ PRO-,: DRO-\ MOS-\ EN-[ T>-8S" E-M
R>-^V MJ-R _5P ME-[ TA-: NO-: %-: TE-[
PA-V SI-\ BO-[ A-,[\ T[S-\ LA-: [S-,:
K<-\ PRO-\> KA-,: ?<-\ RE-\ S?E-R _5P
I-[ DU-,@] GAR-\ PA-\ RE-\ STI-: HRI-:
STOS-O EK-[ F?O-[ RAS-V TON-\ KO-,[\
SMON-\ LY-\ TRU-,] ME-\ NOS-R
#F _BU-P I-[ MER-[ TON-^V E-\ XE-,]
F>-\ NE-\ SYN-[ PA-[ NOL-[ BI-$>: J-S
_6D >-,] HJ-\" PA-M T>R-: ON-V GA-$9
STROS-:H: E-[ X>-,: R:-\ XA-\ TO-R _6B
N<-,] F>-\ SIN-\ U-[>: TOS-S SYM-$ FY-[
>S-: GO-[ NOS-[ PE-\>: LJN-S _6D FJ-]
T*-[ GOS-[ E-\ XJ-,: RU-\ SEN-\ AN-[
?RJ-8S" PJN-M GE-V NUS-R _6B LO-@V
GOS-\ TE-: MU-: ZJN-O K<-? BRO-[ TOS-,]
PRO-\\ M>-\ ?%-@V A-R
.WD> #G4 _PA-O
NE-V US-\ :-: SE-: B%S-: KA-:-!
MI-,]\ NJ-\ PY-\-R ROS-,[ PRO-\ SO-\>
MI-,: L>-\ SAN-\ TAS-R _5P DI-\ A-:
SY-: RI-: ZON-[ PN:-V MA-\ DRO-V SU-\
A-[ BLA-\ B%S-,:# DI-\ E-\ FY-,: LA-\
XE-R _5P K<-[9 ?%-W6[ U-\ AG-[ GE-,[
LU-\ S>G-\> KA-,: TA-\ BA-\ SIS-R _5P
O-V ?EN-\ EN-: FLO-: GI-: DRO-[ SI-:-!
ZO-,]\ ME-\ N[-\-R :-[ HA-[ RI-,[\
STJS-\> A-,: NE-\ MEL-\ PON-R _5P Y-\
PE-[ RY-] MN>-[ TE-\ O-,W TJN-\ PA-\
TE-\ RJN-\ KY-@] RI-[ OS-S _8D K<-[
?E-$ OS-] :-[ LO-[ G>-\ TOS-R %-R
7 .%RMOL4 .KAMINU PYROS''' ANTI KAMINJ7
#G _BU-P E-@] FLE-[ XE-\ R%-V
?RJ-R TJN-$ DRA-: KON-@V TJN-\ TAS-[
KA-$>: RAS-S _6D O-\ T>S-: KA-: MI-V\H
NU-S T>N-$ ME-: TAR-@V SI-\ ON-[
FLO-8[\H GA-S _6B NE-^V US-\ FE-,] RU-\
SAN-R :-\ SE-[ B%S-@V KA-\ T:-[ NA-$>:
SAS-S _6D T>N-[ DYS-: KA-,: ?E-\ KTON-\
A-\ HLYN-@V EX-\ A-[ MAR-[ TI-8[\H AS-S
_6B O-@V L>N-\ PLY-^V N%-\ DE-O T>-?
DRO-,] SJ-\ TU-\ PN:-[>: MA-\/ TOS-O
.WD> #H4 _PA-O
MY-@] ST>-,[ RI-\ ON-\> PA-,: RA-\
DO-\ XON-\ >-\ BA-: BY-: LJ-V NOS-\
E-,:# D%-\ XE-\ KA-,: MI-\ NOS-\ P>-[
GA-,: SA-\\ SA-\ DRO-^V SON-R _5P O-V
TI-\ R%-: ?R[S-: E-: MEL-[ LEN-[
A-*[>\" Y-M LON-: PYR-: %S-[ DE-,[ HE-\
S?<-\ O-: I-,: OR-\ DA-R N>S-R _5P K<-[
STE-^U" G%N-M SAR-: KI-O BA-\ PTI-\
ZO-] ME-[ NON-[ TON-\ KTI-R ST>N-R _5P
ON-V :-\ LO-[ GU-[# SI-[ LA-$ [-O K<-[
Y-[ PE-: RY-: &U-,:# SIN-\" %S-M PAN-]
TAS-[ TUS-[ <-\ J-R NAS-R
#H _BU-P E-] L:-: ?E-,: RA-\ MEN-\
>-\9 KTI-:H: SIS-[ GNJ-,: RI-\ ZE-\
T<-R _6B ]-[ [-@] DE-8[" FJ-M TOS-O [-\
PRIN-@V E-\ SKO-[ TI-[ SME-$>: N[-S
MO-: NOS-[ STE-\ NA-V Z%-R TU-\ SKO-@V
TUS-\ O-[ PRO-[ STA-8[\H T>S-S _6B
NYN-@] :-[ LO-\ G%-,: TJ-\ SYN-\9
TO-:H: NJS-[ TON-,: <-\ TI-\ ON-R _6B
>-] PRIN-: TA-@V L<-\ NA-S "6Z TJN-?
E-: ?NJN-V PAG-8R" KL>-M RI-@V A-R
.WD> #I _PA-O
ME-[ GA-V LY-\ NON-: &Y-: H>-:# MU-R
T>N-] TI-[ MI-\ J-\ TE-:>\ RAN-R _8D
K<-@$ EN-[ DO-: XO-: TE-*[# RAN-[ TJN-$
A-^V NJ-\ STRA-,[ T:-\ MA-R TJN-R _5P Z
A-[ PO-: R%-V PA-*$>\" SA-M GLJS-^V
SA-R :-,@] F>-\ M%N-\# PROS-,: A-\ XI-R
AN-R _5P I-\ LIG-: GI-: A-: DE-[ NUS-V
K<-\ Y-[ PER-\ KO-,: SMI-\ OS-\ Y-[
MN%N-V SE-\ ?E-,[\ O-\ TO-^V KE-R _5P
O-V MJS-\ A-: GA-: ?>-: Y-[ PAR-,[ HU-\
SA-\ T>N-: PI-,: STIN-\ DE-R HU-R _5P
K<-[ GAR-V TON-\ PO-: ?ON-: [-,:# DAS-\
TON-\ EN-\ ?E-\ ON-: >-: MJN-O _8D
SY-,@]-N\ GAR-\ HRI-\ STI-[ A-: NJN-:
%-[ PRO-$ STA-V TIS-\ SE-,[-R\ ME-\
GA-\ LY-,] NO-\ MEN-R
#I _BU-P J-@] TJN-[ Y-\ PER-\ NUN-O
TU-\ TO-@V KU-\ SU-[ ?*-[ MA-$>: TJN-S
_6D NYM-V F>-\ PA-,] NA-\ GNE-R M>-V
TER-\ :-[ LO-[ G>-[ ME-8[\H N>-S _6B
DI-[ >S-V T>-\ HON-[>: TES-S PAN-\
TE-[ LUS-@V SJ-\ T>-[ RI-$>: AS-S _6D
E-[ PA-] XI-[ ON-[ KRO-\ TU-8[ MEN-\
JS-[ :-,[\ ER-\ GE-V T>-R _6B DJ-@V
RON-\ FE-_V RON-\ TES-S "6Z Y-8\ MNON-\
:-[ HA-8R" RI-M STI-@V AS-R
7EK T>S ZJ>S STIHOS74 _BU-PB
_6B S>-^V ME-\ RON-[ O-\ DE-:
SPO-$>: T>S-S _6D KLI-,: N%-\ TON-\ *-\
HE-[>: NA-[ H%-\ RI-@V T>-\ TU-,[\
PRO-\ DRO-V MU-R _6B

#E4
.KATABASI< ARG< %S T>N .YPAPANT>N TU
.KYRIU4 .WD> #A4 .>HOS G4 _GA4
HER-:#-[ SON-,S A-R BYS-R SO-%R
TO-:5'HV\H KON-S _P5 PE-@]# DON-S >-O
LI-$# OS-S _K9 E-*[>\ PE-R PO-*\>\
L:-\# SE-[#*[# PO-\5'H9[\9 TE-[( _P5
J-@] S%-V T%-,*\# HOS-\\ GAR-*\>%\ E-O
PA-OE5\# G>-S _K9 E-*[>\ KA-R9 TE-\H::#
RO-*[>[" ?EN-*M# Y-\5'H9[\9 DJR-[\' _P5
LA-[ J-,@T-W PE-R ZO-\C*[>9 PON-\H'
TO-O PO-O RUN-:5'H9:HC:H9 TI-:H'' _K9
K<-E ?E-R-[ A-R RE-*\>\ STJS-\#
MEL-[#*[# PON-\5'H9[\9 TI-[( _P5 A-,^T
SJ-R MEN-R TJ-:5'-WH:>\" KY-M' RI-^U9
J-\\' EN-: DO-*\>\" XJS-M' GAR-O
DE-[5'H DO-OE,[\*\>\" XA-M>9:%H ST<-Z
.WD> #C4 _G7 TO-S STE-:>\H
RE-:#*[>\H J-[C*[> MA-*$>A9[H,[\ TJN-R
E-:>\ PI-:>\ S[-O PE-SE5\\ P[-*\>%\
?O-,:#\\9 TJN-[\' _P5 STE-@] RE-:-[#::
J-\\\\ SON-O KY-,:\ RI-\5'H9 E-[H:
T>N-:# EK-*[>[" KL>-*M# SI-\5'H9[\9
AN-[( _P5 >N-@W5'H:>\" E-M# KT>-*[>A9[H
SJ-S
_K9 TJ-\# TI-S MI-,:\\\ J-O SU-[5'H
<-OE,[\*\>\" MA-M>9:H TI-Z
.WD> #D4 _G7 E-: KA-O6 LY-R
&EN-SE5\\ U-*\>%\ RA-O9 NUS-:H: >-O
A-[5'H9 RE-[H: T>-O-[:# SU-*$>["
HRI-MH: STE-[#[ _K9 T>S-\ KI-: BJ-:
TU-,O GAR-R PRO-R9 EL-\H: ?JN-O
TU-[5'HV\H9 A-[H: GI-:# A-*[>[" SMA-*M#
TOS-\5'H9[\9 SU-[( _P5 T>S-: A-:
F?O-,:#\\ RU-*\>%\ M>-:# TROS-[#S1 _K9
EN-I TJ-*[>\ NA-R J-*\>\ T>S-\#
DO-[#*[# X>S-\5'H9[\9 SU-[( _P5 J-@]#
F?>S-S:>\" JS-M# BRE-*[>A9[H FOS-S _K9
AG-*[>\ KA-R LO-*\>\ FO-\# RU-[#*[#
ME-\5'H9[\9 NOS-[\' _P5 K<-@] E-O PL>-O
RJ-,:#\\ ?>-R TA-\# PAN-*[>A9[H
TA-*[>\" T>S-M' S>S-O <-[5'H
NE-OE,[\*\>\" SE-M>9:%H JS-Z
.WD> #E4 _G7 JS-[ %-,:# DEN-\\
>-*\>%\ SA-O I-OE5\# AS-S _K9 SYM-[-[>:
BO-*$>[" LI-MH: KJS-[#S1 _K9 EN-I
?RO-,@Q-( NJ-R E-\2#:\" P>R-M'
ME-:#:>\H NJ-*[>\" ?E-ME5\ ON-S _K5
YP-[ AG-[ GE-^U LJN-\5'H DO-V\H X>S-S-[
DO-,:-W\\/ RY-:# FO-:#9 RU-\\C*[#
ME-*$>A9[H9[\9 NON-[\' _P5 J-W-OP
TA-O:5'H,QR9\\ LAS-O6R1 _5K E-@G
BO-8S/:> A-*\>\" E-ME5\9 GJ-:H'' _5K
PRO-[-[ GAR-: %-,:#\\9 DON-[( SJ-,:\
MA-\/ TU-:# ME-:#9 NON-\\C*[#
?E-\5'H9[\9 ON-[\' _P5 FJ-W-Z TOS-[#::>
A-*\>\H NE-*[#9 SPE-R/E5\ RU-S _K5
K<-\-( %-[ R%-U9\\ N>S-O DE-[5'H
SPO-OE,[\*\>\" ZON-M>9:%H TA-Z
.WD> #F4 _G7 E-$ BO-@QE5\\ >-*\>%\
SE-,:#\\9 S[-[\' _P5 I-[ DJN-@QE5\\
O-*\>%\ PRE-,:#\\9 SBYS-[\' _P5 T[S-W
O-[-[ F?AL-[ M[S-,*[#\\ TO-\# SJ-:#9
T>-\\C*[# RI-\5'H9[\9 ON-[( _P5 O-@]#
LA-S [S-:5'H:>\" E-M# PE-*[>A9[H ST>-S
_K9 EK-\ ?E-: U-O HRI-P STE-:#
SY-\5'HV\H ?E-S OS-:#9 MU-\(
.WD> #G _G7 SE-]>\ TON-\\ EN-%R
PY-O9 RI-:H: DRO-O-[ SI-:>\" SAN-M#
TA-S _K9 P<-SC*[# DAS-R ?E-R O-*\>\
LO-\# G>-[#*[# SAN-\5'H9[\9 TAS-[H' _P5
K<-@] PAR-[ ?E-,*[# NJ-\\ A-%R K>-O
RA-OE5\# TJ-S _K9 E-[ N[-[ K>-:>\"
SAN-M# TA-S1 _K9 ?E-H ON-V\H9 LO-[H::#
GON-*[>A9[" Y-*M# MNU-\5'H9[\9 MEN-[(
_P5 :-: SE-: BJS-:# ME-,*\#\\ LJ-%*\>%\
DUN-,:#\\9 TES-[(1 _P5 :-J LO-S G>-O
TOS-OE5\\ O-\ ?E-[ OS-\2#:\" O-M'
TJN-O9 PA-[\ TE-::>\\ RJN-*\>\" >-M#
MJN-:>(
.WD> #H4 _G7X1
<-] NU-[ MEN-[ :-[ LO-[-[ XA GU-,]
MEN-\ PRO-\ SKY-[ NU-,*[#\\ MEN-*\>\
TON-\# KY-[#*[# RI-\5'H9[\9 ON-[\' _P5
A-@]9 STE-:6[ KTJ-\ PY-[ RI-SE5\\
E-*\>%\ NJ-O ?EN-OE5\# TES-S _K9
[-[C-[*[> ?E-P O-O SE-O B%-,:#\\9 A-[\
PRO-*[>\ E-\5'H9 STJ-[H: TES-:#
NE-*[>[" A-*M# NI-\5'H9[\9 <-[( _P5
T>-: FLO-: GI-:# DE-R M>-*[>\" LJ-*M>%\
B>-O ?EN-OE5\# TES-S _K9 ?%-,:\ ON-R
Y-*\>\ MNON-\# E-[#*[# MEL-\5'H9[\9
PON-[( _P5 :-W LO-: G%-O6 TE-R PAN-V\H
TA-S:>\" TA-M# ER-*[>A9[H GA-S _K9 KY-R
RI-U9\\ U-O TON-[5'H KY-OE,[\*\>\"
RI-M>:E ON-!/\>Z
.WD> #I4 _G7 ?E-]-[ O-: TO-OC*[>\"
KE-M'9 >-:HC[E*[>\H9 EL-[\
PIS-!9[6I[C*[>P _G7 PAN-OO TJN-O9
TJN-\HC:>\\ HRI-R STI-O,:\9 A-\%\ NJN-O
_G7 SKE-Q PE-O FRU-OC*[>\" R%-*M>\9
FY-:H:C*[>\H9 LAT-[\ TE-!9[6I[C*[>P _G7
TUS-OO EL-O9 PI-\HC:>\\ ZON-R TAS-O,:\9
%S-\%\ SE-Z' _G7
EN-E NO-:>\ MJ-R SKI-\/ A-:>%\
K<-O9 GRAM-:H: MA-O TI-\#[# TY-,:#\\
PON-\ KA-[ TI-,*[#\\ DJ-\# MEN-:#9
[-\\C*[# PI-\5'H9[\9 ST[-[( _P5
PAN-@]-(# AR-,]\ SEN-R TO-\ T>N-[
M>-,*[# TRAN-\\ DI-*\>%\ A-O N[-OE5\#
GON-,*[#\\ A-*\>\ GI-\# ON-[#*[#
?E-\5'H9[\9 J-[(1 _P5 DI-I O-W>\ PRJ-R
TO-SE5\\ TO-*\>%\ KON-O LO-OE5\# GON-S1
_K9 PA-I TROS-[ A-\9 NAR-:H::# HU-*$>["
]-MH: ON-[#[ PRJ-\ TO-O TO-O KU-,O ME-R
NON-\5'H9 M>-[H: TRI-:-Z#::> A-\5'H
P%-*[#9 RAN-R/E5\ DRJ-S-[9\\ ME-O
GA-[5'H LY-OE,[\R NO-\>:> MEN-(/\>Z
#E9A4
.KATABASI< T>S .YPAPANT>S SYNTOM[
7.S>M4 .*T< &ALLONT< APO #AE .IANUARIU
EJS T>S APODOSEJS T>S EORT>S PU GINET<
SYN>?JS T>N #I .FEBRUARIU1 K< EN
.KYRIAK<S AKOM> TU .TRIWDIU74
.WD> #A4 .>HOS _G4
HER-@U SON-\ A-\ BYS-\ SO-: TO-:
KKON-:-[ PE-V DON-\ >-,] LI-\ OS-R E-\
PE-[ PO-,: L:-\ SE-\ PO-\ TE-R _P5 J-@]
S%-,: T%-\ HOS-\ GAR-\ E-: PA-:# G>-S
E-,[ KA-\ TE-\# RO-[ ?EN-[ Y-*\>\"
DJR-M' _P5 LA-I J-,@W-W PE-\ ZO-\ PON-\
TO-: PO-:9 RUN-:HC: TI-\ K<-[-! ?E-,[
A-\ RE-\ STJS-\> MEL-U PON-\\ TI-R _P5
A-.U SJ-\ MEN-\ TJ-\ KY-: RI-*[>A9[H
J-[ EN-[ DO-\ XJS-\ GAR-: DE-[ DO-,:\9
XA-\%\ ST<-Z
#C4 _G7 TO-[ STE-:9 RE-:6[ J-\ MA-S
_D8 TJN-@$ E-: PI-: S[-,] PE-\\ P[-\
?O-,:#\\ TJN-R _P5 STE-W RE-,] J-\
SON-R KY-,[ RI-\ E-\ T>N-: EK-[ KL>-[
SI-*\>\" AN-M' _P5 >N-W# E-$ KT>-@V
SJ-R
TJ-[ TI-[9 MI-\\ J-: SU-[ <-<,:\9
MA-\%\ TI-Z
#D4 _G7 E-:9 KA-:6[ LY-\ &EN-\
U-\ RA-: NUS-: >-: A-[-[ RE-\ T>-:#
SU-[ HRI-$ STE-O T>S-\ KI-: BJ-: TU-:
GAR-[ PRO-\" EL-M ?JN-V TU-\ A-: GI-:
A-,: SMA-\ TOS-\ SU-\ T>S-\ A-\>
F?O-:>\ RU-\ M>-\ TROS-R _P5 EN-[ TJ-:
NA-: J-: T>S-: DO-V X>S-$ SU-O J-,]
F?>S-\\ JS-\ BRE-@V FOS-R AG-,[ KA-\
LO-\ FO-\> RU-:>\ ME-\\ NOS-R _P5 K<-@]
E-: PL>-: RJ-,: ?>-\ TA-\ PAN-[C*[>
TA-\" T>S-M S>S-: <-[ NE-,:\9 SE-\%\
JS-O
#E4 _G7 JS-: %-,[ DEN-\ >-\ SA-:
I-:# AS-[ SYM-\ BO-\ LI-: KJS-O _K9
EN-[ ?RO-8[ NJ-\ E-: P>R-: ME-U NJ-\"
?E-M ON-O YP-[ AG-[ GE-V LJN-\ DO-,*[#
X>S-\ DO-\ RY-\ FO-\> RU-:>\ ME-\\
NON-R _P5 J-_V TA-\\ LAS-\ E-: BO-:#
A-[ E-\ GJ-O PRO-[ GAR-: %-: DON-[ SJ-\
MA-\ TU-] ME-[ NON-\" ?E-M ON-O _K9
FJ-[ TOS-,] A-\\ NE-\ SPE-@V RU-R K<-[
%-[9 R>-\\ N>S-: DE-[ SPO-,:\9 ZON-\%\
TA-O
#F4 _G7 E-$ BO-@]E\" >-M SE-,:#\\
S[-R _P5 I-[ DJN-@Q O-$ PRE-,:#\\
SBYS-R _P5 T[S-W O-[ F?AL-[ M[S-,[\
TO-\ SJ-\> T>-:>\ RI-\\ ON-R _P5 O-W
LA-[ [S-*[# E-$ PE-@V ST>-R EK-\ ?E-:
U-V HRI-$ STE-,] SY-\\ ?E-\ OS-V MU-R
#G4 _G7 SE-,@] TON-\ EN-\ PY-\ RI-\
DRO-: SI-: SAN-: TA-S P<-,*[# DAS-\
?E-\ O-\ LO-\> G>-:>\ SAN-\\ TAS-R _P5
K<-@] PAR-[ ?E-,] NJ-\ A-\ K>-[ RA-,[
TJ-\ E-\ N[-: K>-: SAN-: TA-S ?E-\ ON-V
LO-$# GON-[ Y-[ MNU-\\ MEN-R _P5 :-:
SE-: BJS-,] ME-\\ LJ-\ DUN-,:#\\ TES-R
_P5 :-@] LO-: G>-: TOS-V\H O-[ ?E-[
OS-8[" O-M TJN-: PA-[ TE-,:\ RJN-\ >-%\
MJN-Z
#H4 _G7 A-: STE-<,] KTJ-\ PY-\
RI-*[>\" E-M NJ-: ?EN-:# TES-S [-\ ?E-[
O-: SE-: B%-,: A-\ PRO-\ E-[ STJ-$
TES-: NE-[ A-[ NI-*\>\" <-M' _P5 T>-@]
FLO-: GI-,: DE-\ M>-*\>\" LJ-M B>-:
?EN-:# TES-S ?%-,[ ON-\ Y-\ MNON-\>
E-:>\ MEL-\\ PON-R _P5 :-W LO-: G%-V
TE-$ PAN-,] TA-\\ TA-\ ER-@V GA-\ KY-[9
RI-\\ U-: TON-[ KY-,:\9 RI-\%\ ON-O
''' :LOG%TE PANTA TA ERGA TON
.KYRION1 K< YPERY&UTE %S PANTAS TUS
<JNAS4
#I4 _G7 ?E-]-[ O-: TO-:>\" KE-M
>-:>\" EL-M PIS-[C*[>P PAN-^U TJN-\
TJN-*[>\" HRI-M STI-:,:" A-M%H NJN-O
_G7 SKE-"V PE-\ FRU-*[>\" R%-M FY-:>\"
LAT-M TE-[C*[>P TUS-:# EL-[ PI-*[>\"
ZON-M TAS-:,:" %S-M%H SE-O _G7
EN-:9 NO-:6[ MJ-\ SKI-\ A-\ K<-:
GRAM-: MA-: TI-S TY-,]\ PON-\ KA-[
TI-,[\ DJ-\ MEN-\> [-:>\ PI-\\ ST[-R1
_P5 PAN-J AR-\ SEN-\ TO-\ T>N-: M>-:
TRAN-: DI-\ A-:9 N[-:H: GON-\5'H A-,:
GI-\ ON-\ ?E-\ J-R _P5 DI-[ O-_V PRJ-\
TO-,[\ TO-\ KON-: LO-:# GON-[ PA-[
TROS-V A-\ NAR-[# HU-[ ]-$ ON-O _K9
PRJ-\ TO-: TO-: KU-: ME-[ NON-\" M>-M
TRI-V A-\ P%-:9 RAN-:HC:H DRJ-8[\H ME-:
GA-[ LY-,:\9 NO-\%\ MEN-O
#F4
.%S T>N EORT>N TU .:AGGELISMU
.KATABASI< ARG< .WD> #A4 >HOS D4 BU4
A-I N[-Q6 XJ-R TO-O STO-,:\ MA-\\
MU-\C*[> K<-P PL>-O RJ-O ?>-:>\ SE-\#
T<-O PN:-U9 MA-\\9 TOS-[\' _B6 K<-[
LO-@]# GON-*[>\ E-\# R:-,:\9 XO-\\
M<-,[\9 T>-\\ BA-:# SI-O LI-:>\ DI-R
M>-\5'H9 TRI-:2+: _B6 K<-Q O-O F?>-:#9
SO-\\9 M<-[\' _D8 F<-? DRJS-OE[/ PA-:#
N>-:>\ GY-\# RI-O ZJN-\2+'' _P5 K<-I
A-W# SJ-*[>\ G>-\# ?O-,:\ ME-*\>\H
NOS-S T*-,:\\\ T>S-*\>\ T>N-:# SYL-:#9
L>-\\9 &IN-[(
.WD> #C4 _B6 TUS-[ SUS-OE5\# Y-S
MNO-\# LO-,:\9 GUS-\\ ?E-:# O-::>9
TO-R/E5\ KE-S1 _D8 JS-H ZJ-:,:/\ SA-\#
K<-:>\9 A-[HC*[> F?O-P NOS-O P>-:>\H
G>-:#[ ?I-\ A-\ SON-\ SYG-: KRO-:
T>-[#*[# SAN-*$>A9[H9[\ TAS-S1 PN:-F
MA-S TI-O KON-:>\" STE-M' RE-@Q\]9
J-R/E5\ SON-S1 _P5 EN-@G T>-S9 SE-\H:
PT>-O SYL-\/ L>-O &%-:>\ SU-O1
_D8 STE-D FA-TO:>\H:#[\3\:#\\9 NJN-[\
_D8 DO-,:\\\ X>S-*\>\ A-:# XI-:#9 J-\\9
SON-[(
.WD> D4 _B6 O-] KA-[ ?>-,S ME-R
NOS-*\>\ EN-R DO-:#::> X>-P _D8 E-[#
PI-V$ ?RO-U\\ NU-\# ?E-O O-U9 T>-\\9
TOS-[\'# EN-,O NE-R FE-*\>\" L>-M'
KU-]#::> F>-P _D8 >L-:>\ ?EN-R I-[ >-[
SUS-,*S/\ O-:# Y-O PER-U9 ?E-\\9 OS-[\'
_B6 T>-$ A-: K>-: RA-:# TJ-R PA-\#
LA-:#9 M>-\\9 K<-\\ DI-:# E-[#*[#
SJ-\5'H9[\9 SE-[( _P5 TUS-@Q KR*-O9
GA-]2+::>\H ZON-*[>\/E5\ TAS-S _D8
DO-,@]\ XA-R T>-R DY-P NA-,:\\\ M%-O
SU-:# KY-:#9 RI-\\9 E-[(
.WD> #E4 _B6 E-I XE-Q ST>-*\>\ TA-O
SYM-,:\9 PAN-\\9 TA[(1 _P5 EN-@G T>-S9
SE-\H: PT>-O SYL-\/ L>-:>\ &%-:>\ SU-O
_D8 SY-[#:: GAR-$5'H@V\H A-S P%-\# RO-U
GA-\\ ME-R PAR-*[>A[" ?E-M#::9 NE-\(
_B6 E-,Q SHES-R EN-R M>-*[>A[E5\# TRA-[
TON-[ E-O PI-:>\H PAN-:#[\3\:#
TJN-*\>\" ?E-ME5\ ON-8S9 K<-\\
TE-:#::>9 TO-R/E5\ KAS-S _D8 A-:>\9
HRO-\\9 NON-\\ ]-:# ON-[#[C*[>9 PA-\\9
SI-\\ T[S-:# Y-O MNU-U SI-\\ SE-\:5\\
SJ-R T>-:>\ RI-OG5\/ AN-:# BRA-O
B:-:>\9 U-\\9 SA-[(
.WD> #F4 _B6 E-[# BO-[#*[#
>-\5'H,[\ SE-RG5\\ PRO-R TY-:>\ PJN-:#
T>N-: TA-[ F>N-,*S/\ T>N-:# TRI-O >-U9
ME-\\9 RON-[\ O-[ PRO-[ F>-$#*[>A9[H
T>S-S _P5 I-[ J-: NAS-OE5\# EN-[ TJ-[
K>-,*S/\ T%-:# DE-O O-:>\9 ME-\\9
NOS-[( _B6 EK-]-P F?O-[ RAS-:5'H:>\"
ME-M# RY-*[>A9[H S<-S _6D I-[-( >-:
SU-:>\ BA-R SI-R L:-,:\\\9 TJN-[H'
DY-:# NA-:#9 ME-\\9 JN-[(
.WD> #G4 _B6 UK-[ E-: LA-[#*[#
TR:-*$>A9[H,[\ SAN-R T>-O KTI-,]\9
S%-\\ [-:# ?E-O O-U FRO-\\ NES-\ PA-[
RA-S TON-*\>\H KTI-Q:# SAN-8R/9]H
TA-V(1 _B6 AL-E LA-[#8[\H PY-S
ROS-,]-T\ A-R P%-*\>\ L>N-:-&>R _B6
AN-[ DR%-@]# JS-*[>\ PA-\# T>-,:\
SAN-\5'H TES-,[\9 H<-\\ RON-:# TES-O
E-U9 &AL-\\9 LON-[\ _B6 Y-[ PE-:
RY-[#*[# MN>-*\>*$>\\9 TE-[(1 _P5 O-J
TJN-\C*[> PA-*$>\ TE-O RJN-:>\ KY-:#9
RI-\\9 OS-[\ _D8 K<-S ?E-\# OS-U :-\\
LO-R G>-:>\" TOS-M#::9 %-\(
.WD> #H _B6X1 <-[ NU-[ MEN-[ :-[
LO-[ XA GU-V MEN-\ PRO-[ SKY-[ NU-,]\\\
MEN-:# TON-O KY-:>\9 RI-\\9 ON-[( _B6
A-[>: KU-S E-\# KO-:>\ R>-R PAR-\/
?E-O,:# NE-\\ A-*\>\ GN>-:>R _B6 %-$
PA-: TJ-: D>-:>\ O-\# GA-[#*[#
BRI-\5'H9[\9 >L-[\' _P5 BU-[ L>N-@Q
Y-:>\ &I-,:#\\ STU-R9 AR-\H: H<-,:#\\
AN-R A-:#9 L>-\\9 ?I-\\ N>N-]>R _B6
GE-[ NU-,@Q PROS-R Y-\/ PO-O DO-:>\
H>N-: E-[ T[-:#:>\H M>-*[>\" ?E-ME5\
U-S _D8 DI-[ A-[ SU-,[\9 GAR-\\ O-:#
A-O HJ-U9 R>-\\9 TOS-[\' _B6 BRO-:
T[S-:>\ SY-R NA-*\>\" NA-M' STRE-@Q\]9
FE-R/E5\ T<-S1 _P5 DI-I O-@Q K<-\#
H<-:>\ RJN-\C*[> BO-P JN-:#::> :-\5'H
LO-*[# G%-*\>\/E5\ TE-S _D8 PAN-:>\
TA-R TA-:>\ ER-,:#\\9 GA-[\' _D8 KY-\
RI-,:\9 U-\\ TON-:# KY-:>\" RI-M>:
ON-!/\>O6(
.WD> #I4 _BU4
:-[ AG-[ GE-[ LI-OE5\# ZU-S G>-O
HA-*\>\" RAN-M'9 ME-@WHC:H9 GA-S/E5\
L>N-! _D8 <-: N%-:>\ TE-R U-R RA-\#
N[-:>\ ?E-*\>\" U-M' T>N-:>\" DO-M#::9
XAN-\( _B6
JS-[ EM-[ &Y-[>: HJ-S ?E-\/ U-O,:#
KI-\\ BJ-*\>\ TJ-:>R1 _B6 &*-I E-,@W\
TJ-R M>-R DA-\# MJS-O H%R-*\>\" A-M'
MY-*[>A[" >-M#::9 TJN-\( _B6 H%-\2#:\"
L>-M' DE-Q PI-:>\ STJN-: T>-[ ?E-S O-\#
TO-O KJ-*\>\" A-M' SI-[2#:\" G>-M#::9
TJS-\\' _B6 FJ-[ N>N-PE5\>: TU-[ AG-[
GE-\2#:\" LU-M' A-]# NA-O MEL-U9
PON-\\9 TA-[\ _B6 EN-@U A-\\ GAL-RE[/
LI-:# A-:# S%-R BO-\# A-O TJ-\/'' _P5
H<-@Q RE-R KE-O HA-O RI-:>\ TJ-*\>\
ME-,:#\\ N>-R O-\# KY-,]\ RI-,*\#
OS-\\9 ME-\\ TA-:# SU-Z/\>O6(

.%S TA %SODIA T>S .?EOTOKU4 .T# KA


.NOEMBRIU1 %S TO EX<RETJS4
AG-[>: GE-[ L[-S T>N-? %-@] SO-[
DON-[ T>S-*[>\ PA-\# NA-O GNU-\/'' _P5
O-[ RJN-,Q TES-R E-*\#9 XE-\\9 PL>T-[H'
TON-:>\ TO-Z _P5 PJS-: >-[ PAR-[ ?E-[>:
NOS-S %S-\# S>L-*[>A9[H ?EN-S _D8 %S-[
TA-\ A-,:#\\ GI-R A-[>: TJN-S A-*$>A["
GI-M#::9 JN-\(
.JS EM&YHW .?EU KIBJTJ'''
_P5 ON-@Q TJS-R A-O NJ-O TE-:>\ RA-R
PAN-,:#\\ TJN-R Y-\# PAR-*[>*A[> H%S-P1
PAR-H ?E-,:\9 NE-\\ A-:# GN>-Z/\>O6(
.TJN %SODIJN EK T>S .ZJ>S4
.>HOS D4 _BU4
AG-[>: GE-[ L[-S T>N-$ %-: SO-[
DON-[ T>S-[ PAR-\ ?E-@V NU-@P _P5 O-:
RJN-V TES-\ E-: XE-: PL>T-,[ TON-\ TO-R
_B6 PJS-V >-\ PAR-: ?E-V NOS-\ %-:
S>L-:>\ ?EN-R _D8 %S-\ TA-: A-,:\ GI-\
A-: TJN-[" A-M GI-:# JN-P _B6
JS-[ EM-[ &Y-] HJ-[ ?E-@$ U-:# KI-[
BJ-$ TJ-Z _B6 &*-[ E-,@W\ TJ-R M>-\
DA-[ MJS-,: H%R-\ A-8[" MY-M >-O6
TJN-R _B6 H%-8[" L>-M DE-] PI-: STJN-:
T>-[ ?E-[ O-[ TO-8[" KJ-M A-: SI-:
G>-:# TJS-$ FJ-: N>N-,]\ TU-\ AG-\
GE-8[" LU-M A-: NA-: MEL-,[ PON-\ TA-R
_B6 EN-$ A-[ GAL-: LI-: A-: S%-[ BO-\
A-@V TJ-@P _P5 ON-^V TJS-\ A-: NJ-:
TE-V RA-$ PAN-:# TJN-$ Y-[ PAR-,:
H%S-\ PAR-\ ?E-,:# NE-\ A-\9 GN>-[R
.KANJN B4 .>HOS A4 _PA4
ME-[ GA-@] LY-[ NON-[ &Y-[ H>-,:\
MU-\\ T>N-: PRO-: SE-$ NE-: H?%-[#
SAN-[ _D8 EN-@$ TJ-: NA-: J-: KY-[
RI-:>\ U-R K<-\ :-\ LO-: G>-: ?%-,:\
SAN-\ HER-\ SI-,] TJN-\ I-\ E-\ RE-:#
JN-P _P5
EK-\ TJN-: DI-: K<-: JN-[ PRO-\
>L-^V ?EN-R _D8 I-? J-: A-: K%M-: K<-[
T>S-\ AN-@V N>S-@P _P5 E-] PAG-[ GE-[
LI-: AS-[ O-\ KAR-: POS-U >-\" ?E-M
O-:# P<S-[ MA-\ RI-,[\ A-( _P5 K<-]
JS-[ ?Y-[ MI-: A-[ MA-\ DE-: KTON-V
SAR-\ KI-8[\H N>-: PI-: A-,[ ZU-\"
SA-M PROS-\ FE-,@Q RE-R T<-R _P5 I-]
E-: RJ-V EN-\ A-[ GI-$>: J-S JS-\ A-:
GI-,: A-\ %S-\ TA-\ A-,] GI-\ A-\ [-\
K%N-:>P

#F9A4
.TU .:AGGELISMU SYNTOM[4
.WD> #A4 .>HOS LEGETOS _BU4
A-[ N[-] XJ-[ TO-[ STO-,[ MA-\" MU-M
K<-\ PL>-: RJ-: ?>-: SE-[ T<-\ PN:-,]
MA-\ TOS-R _B6 K<-[ LO-,@W GON-\ E-\
R:-8[ XO-\ M<-[ T>-$ BA-: SI-: LI-U
DI-\ M>-\ TRI-R _B6 K<-] O-[ F?>-V SO-$
M<-O F<-[ DRJS-8[ PA-\ N>-[ GY-\ RI-@V
ZJN-@P _P5 K<-[ A-,^W SJ-\ G>-\ ?O-,[
ME-\ NOS-\ T*-U T>S-\ T>N-\ SYL-,] L>-\
&IN-R
#C4 _B6 TUS-[ SUS-[>: Y-[ MNO-[
LO-[" GUS-M ?E-: O-: TO-:>\ KE-\ >-:
ZJ-,]\ SA-\ K<-\ A-,[ F?O-\ NOS-\ P>-:
G>-O _D8 ?I-,: A-\ SON-\ SYG-\ KRO-[
T>-,] SAN-\ TAS-\ PN:-\ MA-\ TI-: KON-:
STE-$ RE-^U J-\5'H SON-S _P5 EN-[ T>-:
SE-: PT>-: SYL-: L>-,: &%-\ SU-\
STE-[ FA-V NJN-$ DO-U X>S-\ A-\ XI-,]
J-\ SON-R
#D4 _B6 O-] KA-[ ?>-,[ ME-\ NOS-\
EN-\ DO-:>: X>-S E-\ PI-: ?RO-*[<# NU-[
?E-\ O-,[ T>-\ TOS-R _B6 EN-[ NE-: FE-V
L>-@$ KU-:>: F>-S _D8 >L-V ?EN-\ I-[
>-[9 SUS-\\ O-: Y-: PER-,[ ?E-\ OS-R
_B6 T>-$ A-: K>-: RA-: TJ-[ PA-\ LA-@V
M>-$ K<-: DI-: E-8[ SJ-\" SE-M' _P5
TUS-@] KR*-: GA-,: ZON-\ TAS-\ DO-,:
XA-\ HRI-\ STE-U T>-\ DY-\ NA-,] M%-\
SU-(
#E4 _B6 E-[ XE-^V ST>-\ TA-[ SYM-8[
PA-\" TA-M E-[ PI-: T>-: ?%-V A-@$
DO-@] X>-[ SU-S _D8 SY-,@]\ GAR-\5'H
A-[ P%-[ RO-,: GA-\ ME-\ PAR-\ ?E-:>\
NE-R _B6 E-] SHES-[ EN-[ M>-:>\ TRA-\
TON-[ E-: PI-: PAN-,:\ TJN-\ ?E-\ ON-[
K<-: TE-,]\ TO-\ KAS-\ A-,[ HRO-\ NON-\
]-: ON-O _D8 PA-,] SI-\ T[S-\ Y-\
MNU-,: SI-\ SE-R SJ-$ T>-: RI-:>\ AN-\
BRA-: B:-,] ON-\ TA-R
#F4 _B6 E-[ BO-]>\ >-\\ SE-R PRO-[
TY-: PJN-,: T>N-\ TA-\9 F>N-:H: T>N-[>
TRI-: >-,[ ME-\ RON-R _B6 O-[ PRO-[
F>-$#*[>9[H T>S-S I-[ J-: NAS-,: EN-\
TJ-\9 K>-:H: T%-[> DE-: O-,[ ME-\ NOS-R
_B6 EK-[ F?O-: RAS-: ME-@$ RY-:>: S<-S
_D8 I-\ >-: SU-,: BA-\ SI-\ L:-:>\
TJN-\ DY-\ NA-,] ME-\ JN-(
#G4 _B6 UK-] E-[ LA-,:\ TR:-\\
SAN-\ T>-: KTI-V S%-\ [-: ?E-: O-,[
FRO-\ NES-\ PA-\ RA-: TON-: KTI-U
SAN-\/ TA-O _B6 AL-: LA-: PY-$
ROS-,]-T\ A-\ P%-\ L>N-O _BT AN-[-&
DR%-,@W JS-\ PA-\ T>-8[ SAN-\ TES-[
H<-,] RON-\ TES-\ E-,[ &AL-\ LON-R _B6
Y-[ PE-: RY-U MN>-\\ TE-R O-[ TJN-:
PA-: TE-: RJN-: KY-,: RI-\ OS-R K<-\
?E-: OS-V :-\ LO-[ G>-$ TOS-:>\ %-R
#H4 _B6 A-@V KU-\ E-: KO-V R>-\
PAR-@$ ?E-:# NE-[ A-$ GN>-O %-[ PA-V
TJ-\ D>-] O-[ GA-\ BRI-\ >L-R _P5 BU-[
L>N-: Y-: &I-: STU-[ AR-[ H<-<U AN-\
A-\ L>-\ ?I-\ N>N-O _B6 GE-[ NU-,:
PROS-\ Y-\ PO-: DO-: H>N-V E-\ T[-:>\
M>-\ ?E-\ U-R _P5 DI-@] A-[ SU-8["
GAR-M O-[> A-: HJ-,[ R>-\ TOS-\ BRO-[
T[S-,: SY-\ NA-\ NA-\ STRE-^U FE-\5'H
T<-S _P5 DI-\ O-: K<-: H<-: RJN-[ BO-[
J-V :-\ LO-\ G%-@V TE-@P _P5 PAN-^V
TA-\ TA-: ER-,: GA-\ KY-\ RI-U U-\
TON-\ KY-,] RI-\ ON-(
''' BROT[S ANASTRAF>SET<'''4
#I4 _B6 :-[ AG-[ GE-[ LI-[>: ZU-S
G>-,: HA-\ RAN-\ ME-\ GA-:>\ L>N-\ _B6
<-[ N%-,@W\9 TE-\\ U-[ RA-[ N[-,: ?E-\
U-\ T>N-\ DO-:>\ XAN-R _B6
JS-[ EM-[ &Y-] HJ-[ ?E-@$ U-:# KI-[
BJ-$ TJ-O _B6 &*-[ E-,@W\ TJ-R M>-\
DA-[ MJS-V H%R-\ A-8[" MY-M >-O6 TJN-R
_B6 H%-8[" L>-M DE-] PI-: STJN-: T>-[
?E-\ O-: TO-V KJ-\ A-[ SI-$ G>-O6 TJS-R
_B6 FJ-\ N>N-:>: TU-[ AG-[ GE-8[" LU-M
A-: NA-: MEL-,[ PON-\ TA-R _B6 EN-$ A-[
GAL-: LI-: A-: S%-[ BO-\ A-@V TJ-@P _P5
H<-@] RE-[ KE-[ HA-[ RI-\ TJ-: ME-,:
N>-\ O-\ KY-,:# RI-\ OS-\ ME-\ TA-\
SU-:>(
#G4
.%S T>N EORT>N T>S .METAMORFJSEJS TU
.SJT>ROS4 .KATABASI< ARG<4
.WD> #A4 .>HOS LEGETOS _BU4
HO-] R[-:>\ IS-R9 RA-\H: >L-O A-\/
NI-O,:# KM[S-\\ PO-*\>\ SI-O _B6
PON-\2#:\" TON-M' E-O RY-O
?RON-*[>[E5\# K<-[ Y-[ GRON-*[>A*[>
BY-P ?ON-,S/\ DI-:# E-O LA-U9 SAN-\\9
TES-[( _B6 A-RG5\/ NA-:# BA-:# TAS-R
TRI-\# STA-O TAS-\/ DY-O SME-:>\ N%S-O
O-:>\ RJN-,:#\\ TES-R EN-S *-\# TJ-O
Y-*\>\" PO-M' BRY-[2#:\" HI-M#::9 US-\(
_B6 EN-\2#:\" A-M' GAL-O LI-O A-:>\
S%-\# E-[#*[# MEL-*$>A9[H9[\9 PON-[(
_P5 A-,^W\ SJ-R MEN-R TJ-R ?E-O J-:>\
>-R MJN-P O-,:\\\ TI-:>\ DE-:# DO-:#9
XA-\\9 ST<[(
.WD> #C4 _B6 TO-@]C*[> XON-P DY-@$
NA-: TJN-:>\ >-\# S?E-[#*[#
N>-*$>A9[H9[\9 SE-[( _P5 K<-:>\" [-M'
A-O S?E-O NUN-*[>A[E5\# TES-[ PE-[ RI-[
E-[ ZJ-,S/\ SAN-:# TO-O DY-:>\9 NA-\\9
MIN-[( _B6 DI-Q A-O TU-,:#\\9 TO-[\'
E-@$ STE-: RE-: J-,:\\@]5 ?>-R
_D8 EN-[ KY-[ RI-,:\ J-\\ >-R KAR-:#
DI-:#9 A-\\9 MU-[(
.WD> #D4 _B6 %-[ SA-: K>-U9 KO-\\9
A-[HC*[> T>N-P EN-O DO-O XON-*[>[E5\#
SU-[ [-[ KO-[ NO-[ MI-:>\ AN-R HRI-\/
STE-O,:# O-\\ ?E-*\>\ OS-O _B6 O-@U
TI-\\ E-R TE-SE5\\ H?>S-:# EK-,O T>S-R
PAR-*\>\" ?E-M#::>9 NU-\( _P5 I-:>\"
NA-M' EK-O PLA-:#::> N>S-P RY-,[\9
S>-\\ TUS-:# KR*-O GA-U9 ZON-\\9 TAS-[(
_B6 DO-,@W\ XA-\C*[> T>-P DY-P NA-,:\\\
M%-:>\ SU-:# KY-:#9 RI-\\9 E-[(
.WD> #E4 _B6 O-\ TU-: FJ-: TOS-:#
DI-R A-\# TM>-*[>A*[> XAS-P _D8 TO-S
PRJ-\5'H TO-[#:: GO-R NON-$2#:\"
HA-M#::9 OS-\\' _B6 JS-$ EN-: FJ-:
TI-:>\ TA-\# ER-:# GA-R Y-\/ MN%-O:#9
SE-\\9 HRI-\\ STE-:>[ _B6 TON-\2#:\"
D>-M' MI-Q UR-:>\ GON-O EN-O TJ-:>\
FJ-R TI-,:#\\9 SU-[\ _D8 TAS-[ O-[
DUS-,:\\\ >-*\>\ MJN-:# :-:#9 ?Y-\\9
NON-[(
.WD> #F4 _B6 EN-$ TJ-[ ?LI-O BE-O
S?<-*[>A[E5\# ME-S1 E-I BO-,[\9 >-\\
SA-:# PROS-O KY-:>\9 RI-\\9 ON-[( _B6
K<-] E-: P>-:>\ KU-R SE-,:#\\9 MU-[\
_D8 O-[ ?E-[ OS-,:\ T>S-\\ SJ-*\>\
T>-:# RI-:#9 AS-\\9 MU-[(
.WD> #G4 _B6 A-] BRA-S MI-\/ <-O,:#
[-\\ PO-*\>\ TE-:>R _B6 EN-$ BA-: BY-:
LJ-:>\ NI-\# P<-O DES-\2+'' _P5 KA-@]
MI-V NU-\ FLO-,[\9 GA-\\ KA-:# TE-O
PA-:>\9 T>-\\9 SAN-[(1 _B6 EN-I Y-@]#
MN[S-*[>\ KR*-R GA-:#9 ZON-\\9 TES-[(1
_D8 O-H TJN-O PA-O TE-,:#\\ RJN-R ?E-\#
OS-:>\ :-\\ LO-R G>-:>\" TOS-M#::9 %-\(
.WD> #H4 _B6 [-*[>\" EN-M' BA-O
BY-O LJ-:>\ NI-\# P<-O DES-\2+'' TJ-@]
?%-O6 J-R PYR-S PO-*$>A9[H LU-[#::>
ME-P N[-$2#:\" Z>-M#::9 LJ-\(1 _B6 TY-I
RAN-,Q-T NU-R K<-R FLO-Q GOS-,*[#\\ A-R
P%-:>\H L>N-Q AN-I-(1 DR%-,[\9 JS-\\
KA-:# TE-O PA-:>\9 T>-\\9 SAN-[\' _B6
K<-] ME-O6 SON-\C*[>9 PY-\%H' ROS-:#::
EM-*\>A9[H BL>-*[# ?EN-*\>\/E5\ TES-S
_D8 DRO-[ SI-[ ZO-,[\\\ ME-:# N[-O
E-:>\9 &AL-\\9 LON-[( _B6 :-] LO-:
G%-:>\ TE-R PAN-,:#\\ TA-R TA-\#
ER-*[>*[> GA-P1 KY-H RI-:>\" U-M TON-[
KY-:>\ RI-\>:> ON-(/\>O6(
.WD> #I4 _BU
O-[ TO-*[>[E5\# KOS-S SU-\# A-:>\
F?O-\\ ROS-R E-"V*\>9 D%-R/E5\ H?>-!
_D8 ?E-: OS-,:#\\ EK-R LA-\# GO-:>\
NJN-\\ SU-R PRO-:>\" >L-M#::9 ?E-\( _B6
SAR-RE5\\ KO-:# FO-:# ROS-R JS-\# J-O
F?>-\2+' E-O PI-:>\ G>S-O1 _D8 K<-I
T[S-[ AN-\ ?RJ-,:#\\ P[S-R SYN-[>: NA-S
NE-$2#:\" STRA-M#:: F>-P _B6 SE-:# ?E-R
O-\# TO-O KE-\2+' _P5 DI-I O-@Q PAN-,:\
TES-\\ ME-*\>\ GA-O LY-:>\ NO-\>:>
MEN-(/\>O6(
#G9A4
.T>S .METAMORFJSEJS SYNTOM[4
7.S>M4 .*T< &ALLONT< APO #BG .IULIU EJS
#E .*GUSTU1 PL>N T>S #A .*GUSTU74
.WD> #A4 .>HOS LEGETOS _BU4
HO-[ R[-] IS-[ RA-\ >L-: A-@$ NI-:#
KM[S-[ PO-$ SI-O _B6 PON-8[" TON-M E-:
RY-: ?RON-[>: K<-[ Y-[ GRON-,: BY-\9
?ON-\\ DI-: E-: LA-,[ SAN-\ TES-R _B6
A-\ NA-: BA-: TAS-[ TRI-\ STA-@V TAS-@P
DY-: SME-: N%S-: O-: RJN-:>\" TES-M'
EN-\ *-: TJ-V Y-\ PO-[ BRY-$9 HI-:6[
US-R _B6 EN-$ A-[ GAL-: LI-: A-V S%-\
E-@U MEL-\\ PON-R _P5 A-,^W\ SJ-\ MEN-\
TJ-\ ?E-: J-,: >-\ MJN-\ O-U TI-\ DE-\
DO-,] XA-\ ST<-R
#C4 _B6 TO-@]E\ XON-R DY-@$ NA-:
TJN-V >-\ S?E-@U N>-\\ SE-R _P5 K<-[
[-[ A-: S?E-: NUN-:# TES-\ PE-[ RI-[
E-[9 ZJ-\\ SAN-: TO-: DY-,[ NA-\ MIN-R
_B6 DI-[ A-: TU-: TO-[ E-\ STE-: RE-:
J-:>\" ?>-M'
_D8 EN-\ KY-: RI-,: J-\ >-\ KAR-\
DI-,] A-\ MU-R
#D4 _B6 %-[ SA-[ K>-] KO-[ A-[
T>N-[ EN-V DO-\ XON-[ [-\ KO-: NO-:
MI-,: AN-\ SU-\ HRI-@$ STE-:# O-[ ?E-$
OS-O _B6 O-@V TI-@$ E-: TE-: H?>S-[
EK-[ T>S-[ PAR-\ ?E-@V NU-@P _P5 I-@V
NA-\ EK-: PLA-:# N>S-R RY-\ S>-\ TUS-:
KR*-: GA-,[ ZON-\ TAS-R _B6 DO-<W XA-[
T>-\ DY-$ NA-:>\ M%-\ SU-\ KY-,] RI-\
E-R
#E4 _B6 O-\ TU-: FJ-: TOS-V DI-\
A-: TM>-:>\ XAS-R TO-,[ PRJ-\ TO-\]
GO-[ NON-$ HA-:>\ OS-R _B6 JS-$ EN-:
FFJ-: TI-V TA-\ ER-V GA-\ Y-: MN%-U
SE-\ HRI-\ STE-R _P5 TON-[ D>-[ MI-:
UR-: GON-: EN-[ TJ-\ FJ-: TI-:>\" SU-R
TAS-\ O-[ DUS-U >-\ MJN-\ :-,] ?Y-\
NON-R
#F4 _B6 EN-\ TJ-[ ?LI-[ BE-[
S?<-:>: ME-[ E-[ BO-\ >-\ SA-: PROS-:
KY-,[ RI-\ ON-R _B6 K<-] E-: P>-V KU-$
SE-:>\ MU-R O-\ ?E-: OS-,: T>S-\ SJ-\
T>-\ RI-,] AS-\ MU-R
#G4 _B6 A-] BRA-[ MI-@$ <-:# [-[
PO-$ TE-O EN-$ BA-: BY-: LJ-V NI-\
P<-@V DES-@P _P5 KA-@] MI-,: NU-\ FLO-\
GA-\ KA-: TE-: PA-,[ T>-\ SAN-R _B6
K<-\ Y-[ MNUN-: TES-: E-U &AL-\\ LON-R
_P5 O-\ TJN-W PA-: TE-:>\" RJN-M ?E-[
OS-,: :-\ LO-\ G>-\ TOS-:>\ %-R
''' EN YMN[S KR*GAZONTES'''4
#H4 _B6 [-$ EN-[ BA-: BY-: LJ-V
NI-\ P<-@V DES-@P _P5 TJ-@] ?%-V J-\
PYR-,[ PO-\ LU-\] ME-[ N[-$ Z>-:>\ LJ-R
_B6 T>-[ RAN-]-T NU-[ K<-[ FLO-[
GOS-,[\ A-\ P%-: L>N-O _DT AN-[-(
DR%-,[" JS-M KA-: TE-: PA-,[ T>-\ SAN-R
_B6 K<-[ ME-@V SON-@$ PY-: ROS-: EM-8[
BL>-\ ?EN-@V TES-@P _P5 DRO-@] SI-[
ZO-<U ME-\ N[-[ E-,[ &AL-\ LON-R _B6
:-[ LO-: G%-: TE-: PAN-,] TA-\" TA-M
ER-,: GA-\ KY-\ RI-:>\ U-\ TON-\ KY-,]
RI-\ ON-R
.WD> #I4 _BU
O-[ TO-[>: KOS-[ SU-[ A-[ F?O-$ ROS-:
E-: D%-:>\ H?>-\ ?E-: OS-:>\" EK-M LA-[
GO-,: NJN-\ SU-\ PRO-\ >L-O6 ?E-R _B6
SAR-\ KO-: FO-: ROS-[ JS-\ J-@V F?>-@$
E-: PI-: G>S-: K<-[ T[S-[ AN-\9 ?RJ-:6[
P[S-\ SY-: NA-[ NE-$ STRA-:>\ F>-R _B6
SE-: ?E-[ O-\ TO-@V KE-@P DI-[ O-@Q
PAN-,: TES-\ ME-\ GA-\ LY-,] NO-\ MEN-R
#H4
.%S T>N K[M>SIN T>S .?EOTOKU4
.WD> #A4 .>HOS A4 _PA4
PE-I P[-: KIL-: ME-,:\\@]5 N>-R1 T>-I
?%-]>\ A-R DO-,:#\\9 X>-[\' _D8 >-$
I-:>\ E-:>\ RA-O K<-[>:" :-MC*[> KLE-P
>S-*\>A9[H9 PAR-[\ ?E-:>\ NE-:C*[>
MN>-*\>\H M>-*[>\H9 SU-[( _P5 PAN-@]#
TAS-S SY-\ N>-[ GA-O GE-$# TO-S
PROS-,:\\\ :-:>\ FRO-O SY-U9 N>N-\\
TUS-,[\9 PI-\\9 STUS-W%H'ES _D8 E-\
XAR-: HU-V\H9 S>S-[H: MA-*[>\" RI-ME5\
AM-S1 _P5 ME-H TA-OE[/ HO-:# RJN-:#
K<-*\>\ TYM-\# PA-U\\ NJN-(" TJ-M
SJ-OE5$:6I\#:::>\C8[\H:>\R _P5 A-WC*[>
DON-P TAS-*\>\" MO-M' NO-O GE-:>\ N>-O1
_D8 EN-H DO-*[>\ XJS-\# O-O TI-*@$>\
DE-:>\ DO-::E5\*\>9 XA-R/E5\ ST<-!
.WD> #C4 _P5 >-I D>-[ MI-[ UR-:>\
GI-:>\ K>-O K<-@$ SY-[ NE-:>\ KTI-O
K>-:# TJN-,[\ A-\# PAN-*[>A9[H TJN-S1
_D8 ?E-H U-O1 SO-I FI-,:\\\ A-:>\
K<-:C*[> DY-*\>\H9 NA-[\9 MIS-[( _P5
A-] KLI-: N>-*[>C*[> A-P KRA-<,]\
DAN-\/E TON-[#[ _D8 T>N-@$ EK-: KL>-:
SI-: AN-[ ST>-*\>\" RI-M' XON-:>\
HRI-:>\ STE-O _D8 MO-*[>C*[> NOS-P
GAR-:# %-*[>A9[H A-*[>\" GI-ME5\ OS-S
_D8 O-@$ EN-: A-: GI-:5'H9 [S-[H: A-O
NA-*@$>\ P*-:>\ O-::E5\*\>9 ME-R/E5\
NOS-!
.WD> #D4 _P5 R>-@QE5\# S%S-S _K9
PRO-\ F>-[ TJN-:#:: K<-S <-R NIG-,:\9
MA-<\\9 TA-[(1 _D8 T>N-I SAR-*\>A9[H9
KJ-[\ SIN-:>\ Y-:C*[> PE-*\>\H F>-[5'H9
NAN-[\' _P5 T>N-\ EK-: PAR-:9
?E-:H:C*[# NU-,*R/\ SU-Q HRI-:>\ STE-O
_D8 FEG-,T GOS-R A-R-W STRA-*\>\
P>S-,:#\\9 SU-[(1 _D8 %S-H FJS-O1 E-I
?NJN-,:\\\ E-:>\ XE-:C*[> L:-*\>\H
SE-*[>\H9 S?<-[( _P5 K<-] FJ-:
N%-*[>C*[> S[-P A-,@]-N\9 BYS-\\
SOS-8S9\\ EN-:>\ A-O GAL-O LI-*$>A["
A-M#::> S%-P _D8 T>-\ DY-: NA-*[>AC*[>
M%-$5'H9 SU-[H: DO-O XA-*@$>\ FI-:>\
LAN-::E5\*\>9 ?RJ-R/E5\ PE-!
.WD> #E4 _P5 TO-I ?%-@QE5\# ON-S1
_K9 K<-I AR-@Q9 R>-[H'9 TON-\-WH'
KAL-,:#\\9 LOS-[(1 _D8 TJN-F A-:>\ RE-O
TJN-*[>AC*[> SU-P1 HRI-I STE-,:\\\
DI-:>\ >-:C*[> G>-*\>\H9 SO-[5'H9
M<-[\' _P5 EX-[ A-: I-: DI-:5'H9 U-[H:
GAR-O DO-*[>AC*[> X>S-P SY-:-!#
NA-*[>A9[H I-*[>\" DI-ME5\ ON-S1 _D8
K<-I E-[ NY-[ PO-,@]\ STA-\5'H TON-S
LAM-,:\\\ &AS-:>\ A-:C*[> P*-*\>\H
GA-*[>\H9 SMA-[(1 _P5 PAR-H ?E-: NI-:
K>S-9]2+:C*[# A-8R*/>$ PO-Q GA-:>\
STROS-O _D8 T[S-@$ EN-[ SKO-$2#:\"
T%-M' K<-O SKI-:>\ A-O1 _P5 SJ-I MA-:
TJ-: ?%S-:5'H9 A-[H: NE-O T%-*@$>\
LAS-:>\ >-::E5\*\>9 LI-R/E5\ OS-!
.WD> #F4 _P5 A-[ LI-[ ON-[ PON-[
TO-O GE-:>\ NES-O1 _D8 K>-I TJ-,@]\
ON-\C*[> EN-P9 TO-\6I[/' S?I-O ON-:>\H
PYR-:#[ _D8 T>S-$ TRI-:>\ >-O ME-[#
RU-,[\ TA-\# F>S-*[>AC*[> SU-P _D8
TI-:#:: PRO-S %-R KO-,:\9 NI-\-W\9
SMA-[( _D8 U-@=-N\3\:# I-*\>\" J-ME5\
NAS-S _D8 Y-[ PO-[ F>-,:\9 T>S-\\ A-:>\
NA-:C*[> DE-*\>\H D%-*[>\H9 KT<-[( _P5
SE-[ SJ-[ SME-@]# NOS-S9 GAR-[6I*[>
JS-P K<-:# PRU-*[>A9[H PE-*[>\" PO-ME5\
TO-8S9\\ A-:>\ SI-O N>S-*[>A[ E-*$>A["
BO-M#::> A-P _D8 ?Y-^U9 SJ-\\9 S[-[\'
_D8 ME-@$ TA-: FJ-: N>S-:5'H9 <-[H:
NE-O SE-*@$>\ JS-:>\ KY-::E5\*\>9
RI-R/E5\ E-!
.WD> #G4 _P5 I-[ TA-[ MJ-[ ?Y-:9
MJ-]2+:C*[# TE-8R*/>$ K<-Q PY-:>\ RI-O
_D8 ?%-\ OS-: E-*[>AC*[> RJS-PE
AN-,[\\\ TI-:>\ TAT-:C*[> TO-*\>\H
ME-[5'H9 NOS-[(1 _P5 TO-I MEN-@QE
PYR-[C*[> E-P DRO-*[>A[ SI-*$>\ ZE-O
_D8 TJ-8S9 ?Y-\\ MJ-:>\O DE-O E-*$>A["
GE-M#::> LA-P ?E-\ O-: PN:-V\H9 STJ-[H:
LO-*[>\" GI-ME5\ K>-S1 _P5 T>-I TJN-:
O-: SI-[# JN-S1 TRI-E F?OG-:>\ GJ-*\>\
LY-,:#\*\> RA-P AN-8S9\\ TI-:>\
F?EG-:C*[> GO-*\>\H ME-[5'H9 NOS-[H'
_P5 MU-[ SI-[ K[S-[]5\\ OR-\#
GA-*[>A9[H N[S-S1 _P5 EN-H ME-:#::9
SJ-\H' FLO-:# GOS-,:\\\ O-:>\ DE-O
DO-*[>A[ XA-*$>A[" SME-M#::9 NOS-[( _D8
TJN-%\ PA-: TE-,@]\ RJN-R K<-*\>\9 >-\\
MJN-U ?E-\\ OS-\9 :-W62*[# LO-\5'H9
G>-[HC:>9 TOS-R/E5\ %-!
.WD> #H4 _P5X1 <-[ NU-@] MEN-[ :-[
LO-[ XA GU-:> MEN-$ PRO-[ SKY-\ NU-O
MEN-*\>\" TON-M' KY-*[>A[ RI-:>\ ON-O
_D8 FLO-SE5\# GA-S1 _K9 DRO-I
SI-,@Q ZU-R SAN-R-W O-*\>\ SI-,:#\\9
US-[H' _D8-R DYS-P SE-:>\H
B%S-:>A9[-(H9 DE-[\ KA-:>\ TA-:C*[>
FLE-*\>\H GU-*[>\H9 SAN-[( _P5 AG-^U9
GE-\\9 LOS-\\ ?E-:#9 U-]2+C:>*\#
O-,*R/\ PAN-Q S?E-:>\ N>S-O _D8 E-U9
D%-\\9 XE-[H' P<-:>\ SI-O1 _D8 ZJ-I
AR-[ HI-[ K>N-:-!#:>\H DE-*[>\" P>-ME5\
G>N-S1 _D8 %R-I GA-*[>AC*[> SA-$#
TO-8\\HC:>\" T>N-M' ?E-O O-:>\H TO-:#
KON-S1 _D8 F?O-I RAN-,T ?A-R NA-,:\<\\
TU-RC8[\H K<-S ZJ-:>\ >N-O1 _D8 BLLY-I
STA-*\>A9[H9 NU-[\ SAN-:>\ T[S-:C*[>
MEL-*\>\H9 PU-[5'H9 SI-[( _P5 TON-[C*[>
D>-P MI-Q UR-:>\ GON-O MO-:>\
NON-8\\HC:>\" Y-M# MNU-:# MEN-[,:/\
[-:>\ LE-O LY-*[>A[ TRJ-*$>A[" ME-M#::9
N[-[( _D8 K<-@$C*[> Y-P PE-Q RY-:>\
&U-:#*[>\" MEN-*M>A9[H %S-*[>\" PAN-M#:
TAS-: TUS-*\>A9[H <-*[# J-*\>\/E5\9
NAS-[\'#O6(
.WD> #I4 _PA4
<-I GE-[ NE-[ <-@]#9 PA-[H:C*[#
S<-\\\\ MA-:>\ KA-O RI-*[>A[ ZO-*$>A["
MEN-M#::> SE-P T>N-*\>\" MO-M#: N>N-:
?E-*\>A9[H O-*[#9 TO-R/E5\ KON-S _P5
NE-\\ NI-:#::>9 K>N-R/E5\ T<-S1 _P5
T>S-I FY-WC*[> SE-P JS-*\>\" [-M'
O-:#::>9 R[-\(1 _D8 EN-I S[-*\>A9[H9
PAR-[\ ?E-:>\ NE-:C*[> A-*\>\H9
HRAN-[5'H9 TE-[( _P5 PAR-SE[$ ?E-:#
N:-:#9 %-[H' GAR-\# TO-U9\\9 KOS-[H'
_P5 K<-O ZJ-:>\ >N-O PRO-[ MN>-[
ST:-,:\\\ E-:>\ T<-:C*[> ?A-*\>\H
NA-*[>\H9 TOS-[\' _P5 >-\ ME-OE[/ TA-:#
TO-:#9 KON-[H' PAR-R ?E-OE5\# NOS-! _D8
K<-? ME-OC8[\H TA-S ?A-WC*[>9 NA-[H'
TON-\# ZJ-O SA-\2+' _P5 SJ-^)\3\:#
Z%S-*\>\" A-ME5\ %-S _D8 ?E-S O-*\>\"
TO-M#::> KE-R9 T>N-\H: KL>-O RO-*@$>\
NO-:>\ MI-::E5\*\>9 AN-R/E5\9
SU-[\'#O6(
#H9A4
.T>S K[M>SEJS SYNTOM[4
7.S>M4 .*T< &ALLONT< APO #AE EJS #BC
.*GUSTU74
.WD> #A4 .>HOS A4 _PA4
PE-: P[-: KIL-: ME-,: N>-\ T>-\ ?%-8[
A-\ DO-:# X>-S _D8 >-$ I-: E-: RA-V
K<-\ :-[ KLE-[ >S-,[" PAR-M ?E-: NE-:
MN>-,[ M>-\" SU-M' _P5 PAN-_V TAS-\
SY-: N>-[ GA-,: GE-\ TO-\ PROS-[ :-[
FRO-\ SY-,: N>N-\ TUS-\ PI-: STUS-U E-\
XAR-\ HU-] S>S-[ MA-\ RI-\ AM-R _P5
ME-\ TA-: HO-: RJN-: K<-[ TYM-\ PA-@V
NJN-@P TJ-[ SJ-@Q A-V DON-\ TAS-,[ MO-\
NO-\ GE-: N%-O _D8 EN-\ DO-V XJS-\ O-,:
TI-\ DE-\ DO-,]\ XA-\5'H ST<-S
#C4 _P5 >-[ D>-[ MI-[ UR-: GI-:
K>-O K<-[ SY-[ NE-\ KTI-\ K>-:# TJN-$
A-: PAN-[# TJN-S _D8 ?E-@$ U-^V SO-\
FI-: A-[ K<-\ DY-,[ NA-\ MIS-R _P5 A-]
KLI-: N>-V A-\ KRA-,] DAN-\ TON-\ T>N-[
EK-[ KL>-[ SI-,: AN-\ ST>-\" RI-M XON-:
HRI-: STE-O _D8 MO-V NOS-\ GAR-: %-[
A-,: GI-\ OS-R _D8
O-@$ EN-: A-: GI-: [S-[ A-\ NA-[ P*-\
O-,]\ ME-\5'H NOS-S
#D4 _P5 R>-_V S%S-\ PRO-[ F>-\
TJN-,: K<-\ <-\ NIG-: MA-: TA-S T>N-\
SAR-: KJ-[ SIN-[ Y-\ PE-,[ F>-\ NAN-R
_P5 T>N-[ EK-: PAR-: ?E-,: NU-\ SU-\
HRI-: STE-O FEG-,: GOS-\ A-\ STRA-\
P>S-:# SU-S %S-@$ FJS-^V E-\ ?NJN-: E-[
XE-\ L:-,[ SE-\ S?<-R _P5 K<-] FJ-:
N>-V S[-\ A-,] BYS-\ SOS-\\H EN-: A-[
GAL-\ LI-: A-[# S%-S _D8 T>-\ DY-:
NA-,: M%-\ SU-\ DO-,: XA-\ FI-\ LAN-,]\
?RJ-\5'H PE-S
#E4 _P5 TO-@] ?%-,: ON-\ K<-\ AR-,:
R>-\ TON-\ KAL-:# LOS-S TJN-$ A-: RE-:
TJN-,: SU-\ HRI-\ STE-[>: DI-\ >-\
G>-,[ SO-\ M<-R _P5 EX-[ A-: I-: DI-:#
U-[ GAR-[ DO-8[ X>S-\ SY-: NA-[ I-,:
DI-\ ON-R K<-$ E-: NY-: PO-,: STA-\
TON-\ LAM-[>: &AS-\ A-\ P*-,[ GA-\
SMA-R _P5 PAR-[ ?E-: NI-: K>S-,: A-\
PO-\ GA-: STROS-O _D8 T[S-@$ EN-[
SKO-\" T%-M K<-: SKI-: A-O _P5 SJ-[
MA-: TJ-: ?%S-V A-\ NE-,: T%-\ LAS-\
>-,]\ LI-\5'H OS-S
#F4 _P5 A-_V LI-\ ON-,[ PON-\ TO-\
GE-: NES-O K>-[ TJ-,: ON-\ EN-\ TO-V
S?I-$ ON-: PYR-O _D8 T>S-$ TRI-: >-:
ME-: RU-[ TA-$ F>S-V SU-\ TI-[>: PRO-\
%-\ KO-,[ NI-\ SMA-R _P5 U-_V I-$ J-:
NAS-O Y-[ PO-[ F>-8[ T>S-\ A-: NA-[
DE-,: D%-\ KT<-R _D8 SE-\ SJ-: SME-:
NOS-[ GAR-\ JS-\ K<-: PRU-: PE-,: PO-\
TO-\\H A-: SI-: N>S-V E-$ BO-[# A-S _D8
?Y-,] SJ-\ S[-\ ME-@$ TA-: FJ-: N>S-V
<-\ NE-,: SE-\ JS-\ KY-,]\ RI-\5'H E-S
#G4 _P5 I-[ TA-[ MJ-: ?Y-: MJ-,:
TE-\ K<-\ PY-: RI-O ?%-V OS-\ E-,:\
RJS-\ AN-\ TI-: TAT-: TO-,[ ME-\"
NOS-M' _P5 TO-[ MEN-@] PYR-V E-\ DRO-^U
SI-\\ ZE-R TJ-\ ?Y-\ MJ-:# DE-$ E-:
GE-[# LA-S ?E-[ O-[ PN:-\" STJ-M LO-:
GI-: K>-O _D8 T>-$ TJN-: O-: SI-: JN-[
TRI-\ F?OG-V GJ-\ LY-,:\ RA-\ AN-\ TI-:
F?EG-: GO-,[ ME-\" NOS-M' _P5 MU-[ SI-[
K[S-*[# OR-$ GA-@V N[S-R _P5 EN-[ ME-_V
SJ-\ PY-[ ROS-8[\H O-: DE-[ DO-\ XA-:
SME-[# NOS-S _D8 TJN-[ PA-: TE-,: RJN-\
K<-\" >-M MJN-O1 ?E-H OS-,] :-\ LO-\
G>-\ TOS-:# %-P
#H4 _P5 FLO-_V GA-\ DRO-[ SI-8[
ZU-\ SAN-[ O-\ SI-:# US-S DYS-[ SE-[
B%S-8[" DE-M KA-: TA-: FLE-,[ GU-\"
SAN-M' _P5 AG-,W GE-\ LOS-\ ?E-[ U-,:
O-\ PAN-\ S?E-: N>S-O E-,[ D%-\ XE-\
P<-: SI-O _D8 ZJ-$ AR-: HI-: K>N-,:
DE-\ P>-\ G>N-: %R-[ GA-V SA-\ TO-8R"
T>N-M ?E-: O-: TO-: KON-S _D8 F?O-[
RAN-V ?A-\ NA-,[ TU-\ K<-\ ZJ-: >N-:
BLY-[ STA-8[" NU-M SAN-: T[S-: MEL-,[
PU-\" SI-M' _P5 TON-[ D>-[ MI-: UR-:
GON-: MO-: NON-[ Y-\ MNU-,:\9 MEN-\\
[-: LE-[ LY-\ TRJ-: ME-[# N[-S _D8
K<-@$ Y-[ PE-: RY-:9 &U-:6[ MEN-\ %S-\
PAN-,] TAS-\ TUS-\ <-\ J-:# NAS-P
.WD> #I _PA4
<-[ GE-[ NE-[ <-@] PA-,:\9 S<-\\ MA-:
KA-: RI-V ZO-$9 MEN-:6[ SE-\ T>N-[
MO-,: N>N-\ ?E-\ O-\ TO-:>\ KON-R _P5
NE-@] NI-V K>N-\ T<-[ T>S-\ FY-V SE-\
JS-[ [-\ O-:# R[-S EN-[ S[-8[" PAR-M
?E-: NE-: A-,[ HRAN-\" TE-M' _P5 PAR-[
?E-: N:-: %-[ GAR-\ TO-@V KOS-@P K<-]
ZJ-: >N-V PRO-\ MN>-\ ST:-[>: E-\ T<-\
?A-,[ NA-\ TOS-R _P5 >-\ ME-: TA-: TO-:
KON-[ PAR-\ ?E-] NOS-S K<-? ME-: TA-:
?A-: NA-[ TON-\ ZJ-@V SA-@P _P5 SJ-,^W\
Z%S-\ A-\ %-S ?E-\ O-: TO-V KE-\ T>N-[
KL>-\ RO-[ NO-\ MI-,]\ AN-\5'H SU-S

.O N4 .&ALMOS PARA .G4 .R<DEST>NU4


.>HOS B4 _DI-PX1
PA-S,*[# SA-\ PNO-\ >-V <-\ NE-:
SA-: TJ-[ TON-\ KY-8S RI-\ ON-P DIS
.STIH4 .<N%TE TON .?EON EN T[S AGI[S
*TU1 <N%TE *TON EN STEREJMATI T>S
DYNAMEJS *TU4
_6D <-[ NE-: SA-U TJ-\ PNO-\ >-:
PA-,: SA-\ TON-\ XA KY-S RI-$ XB O-Z#O6
ON-(
H3333333333333333333333333333333333333J
_6D E-$ LE-: >-: MON-[ E-[ LE-: >-[
SON-[ ME-[ O-\ ?E-\ OS-O KA-$ TA-:
TO-: ME-: GA-[ E-[ LE-\ OS-O6 SU-R
K<-\ KA-[ TA-: TO-: PL>-: ?OS-[ TJN-[
[-\ KTIR-\ MJN-V SU-\ E-[ XA-V L%-\
&ON-[ TO-\ A-: NO-V M>-$ MA-O MU-& _6D
E-$ PI-: PL%-: ON-[ PLY-V NON-\ ME-[
A-[ PO-[ T>S-[ A-\ NO-: MI-:>\ AS-\
MU-S K<-$ A-[ PO-[ T>S-[ A-: MAR-:
TI-,: AS-\ MU-\ KA-: ?A-,: RI-\ SON-R
ME-( _6D
O-U TI-R T>N-\ A-: NO-: MI-: AN-[
MU-\ E-: GJ-,: GI-\ NJ-R SKJ-R K<-\ >-[
A-: MAR-: TI-: A-[ MU-\ E-: NJ-,: PI-\
ON-R MU-\ E-[ STI-,[ DI-\ A-\ PAN-:
TOS-Z _6D
S[-: MO-[ NJ-\ >-9:6[ MAR-\ TON-S
K<-\ TO-[ PO-: N>-: RON-: E-[ NJ-V PI-\
ON-[ SU-\ E-\ P[-9:6[ >-\ SA-S O-]
PJS-[ AN-[ DI-$ K<-: J-: ?%S-,: EN-\
T[S-\ LO-U G[S-\ SU-R K<-\ NI-: K>-,:
S>S-\ EN-\ TJ-: KRI-V NE-$ S?<-O SE-&
_6D I-[ DU-U GAR-R EN-\ A-: NO-:
MI-,] <S-\ SY-\ NE-\ L>-O6 F?>N-R K<-\
EN-[ A-: MAR-: TI-[# <S-S E-$ KIS-V
S>-\ SE-: ME-[ >-\ M>-8S T>R-\ MU-(
_6D I-[ DU-U GAR-R A-: L>-@V ?%-\
AN-[ >-\ GA-\>: P>-\ SAS-R TA-[ A-]
D>-[ LA-[ K<-\ TA-: KRY-V FI-\ A-[
T>S-[ SO-\ FI-\>: AS-\ SU-\ E-\ D>-,]
LJ-\ SAS-R M[-(1 _6D
XA I-F DU-[#:5'H9]HC:> GAR-8\\' A-:
L>-9]AH:A6I ?%-R AN-S >-9\H:9 GA-:#9
P>-\\9 SAS-[\' TA-[ A-] D>-[ LA-[
K<-*\>\ TA-O KRY-9]H' FI-9[H' A-S
T>S-9[H' SO-\5'H FI-9]HC:3#:\ AS-\/
SU-[#[5' E-H D>-@U LJ-RC8[\H
SAS-[#:5'H9]H:3#:\ M[-R\\:>( _6D
DI-P %S-!' POL-%\Z
LA-[>!9[H'''9[H'''I8[A2%+Z E-%Z'>!'E5
T>-(' DE-!:>9[H'''9[H''' SPO-%R>S
TA-9[6I! _6D
X1 RA-$ TI-: %S-: ME-: YS-[ SJ-:
PJ-[ K<-[ KA-[ ?A-[ RI-\ S?>-:>\ SO-\
M<-S PLY-: N%S-,: ME-\ K<-\ Y-[ PER-\
HI-: O-: NA-[ L:-[ KAN-\ ?>-8S SO-\
M<-( _6D
A-$ KU-[ TI-: %S-: M[-[ A-[ GAL-[
LI-: A-[ SIN-[ K<-[ :-[ FRO-\ SY-U
N>N-R A-\ GAL-: LI-: A-,: SON-\ T<-\
O-[ STE-V A-\ TE-[ TA-[ P%-[ NJ-\ ME-O
NA-& _6D
A-\ PO-: STRE-[ &ON-\ TO-: PRO-V
SJ-\ PON-: SU-[ A-[ PO-[ TJN-[ A-[
MAR-[ TI-\ JN-U MU-R K<-: PA-,: SAS-\
TAS-\ A-\ NO-: MI-: AS-[ MU-[ E-\
XA-8S L%-\ &ON-( _6D
KAR-$ DI-: AN-[ KA-\ ?A-: RAN-O
KTI-: SON-[ EN-[ E-\ M[-: O-[ ?E-$
OS-O K<-: PN:-,: MA-\ :-\ ?ES-V EG-\
K<-: NI-[ SON-[ EN-[ T[S-[ EG-\ KA-8S
T[S-\ MU-( _6D
M>-@V A-\ POR-: RI-V &>S-\ ME-[ A-[
PO-[ TU-[ PRO-\ SJ-U PU-\ SU-R K<-[
TO-: PN:-@V MA-\ SU-[ TO-\ A-8[ GI-\
ON-[ M>-V AN-\ TA-[-( NE-\" L>S-M AP-:
E-: MU-Z-P _6D
A-$ PO-] DOS-[ M[-[ T>N-[ A-\ GAL-:
LI-: A-[ SIN-[ TU-[ SJ-[ T>-\ RI-@U U-\
SU-R K<-: PN:-,: MA-\ TI-\ >-$ GE-[
MO-[ NI-: KJ-: ST>-,: RI-\ XON-R ME-(
_6D DI-\ DA-O XJ-[ A-[ NO-: MUS-[
TAS-[ O-\ DUS-U SU-R K<-\ A-: SE-:
B%S-,: E-\ PI-\ SE-: E-[ PI-\ STRE-8S
&U-\ SI-( _6D
RY-V S<-\ ME-[ EX-[ <-[ MA-[ TJN-\
O-\ ?E-: OS-O O-\ ?E-: OS-: T>S-[ SJ-[
T>-\ RI-:>\ AS-\ MU-S A-\ GAL-: LI-:
A-@V SE-\ T<-[ >-\ GLJS-8[ SA-[ MU-[
T>N-[ DI-[ K<-[ O-\ SY-U N>N-\ SU-( _6D
KY-[ RI-[ E-[ TA-[ H%-: L>-[ MU-[ A-\
N[-O6 X%S-R K<-[ TO-: STO-,: MA-\ MU-\
A-$ NAG-: GE-: L%-V T>N-$ <-,] NE-\
SIN-R SU-( _6D
O-V TI-\ %-S >-[ ?E-: L>-[ SAS-[ ?Y-\
SI-V AN-\ E-,: DJ-\ KA-\ AN-O O-$ LO-:
K*-: TJ-,: MA-\ TA-\ UK-,] :-\ DO-\
K>-O S%S-& _6D
?Y-$ SI-: A-[ TJ-\ ?E-: J-O PN:-:
MA-[ SYN-[ TE-[ TRIM-\ ME-O6 NON-R
KAR-: DI-: AN-[ SYN-$ TE-: TRIM-:
ME-U N>N-\ K<-\ TE-\ TA-\ P%-: NJ-:
ME-: N>N-[ O-\" ?E-M OS-O UK-V E-\ XU-[
DE-\ NJ-O S%-& _6D
A-\ GA-: ?Y-[ NON-[ KY-V RI-\ E-[
EN-\ T>-[ :-: DO-: KI-: A-[ SU-\ T>N-\
SI-\ JN-O K<-$ [-[ KO-[ DO-: M>-: ?>-V
TJ-\ TA-: T%-,: H>-\ I-\ E-\ RU-\ SA-:
L>M-Z _6D
TO-[ TE-[ :-[ DO-[ K>-[ S%S-[ ?Y-[
SI-: AN-[ DI-[ K<-[ O-\ SY-,: N>S-\
A-\ NA-: FO-: RAN-V K<-\ O-[ LO-[
K*-\ TJ-8S MA-\ TA-( _6D
TO-] TE-[ A-\ N[-U SU-\ SIN-R E-\
PI-[ TO-[ ?Y-[ SI-: A-: ST>-@V RI-\
ON-[ SU-\ MO-\>: SHUS-P K<-[ E-: LE-,:
>-\ SON-\ ME-\ O-\ ?E-: OS-Z _6D
DO-V XA-\ PA-: TRI-V K<-$ ]-: J-O
K<-$ A-: GI-V J-\ PN:-@V MA-\ TI-S "6Z
"6Z T<S-V TJN-\ A-[ PO-\ STO-,]/
LJN-\ PRE-: SB%-,: <S-\ E-8R" LE-M >-^V
MON-R E-[ XA-V L%-\ &ON-: TA-: PL>-:#
?>-R TJN-,[ E-\ MJN-\# EG-,: KL>-\ MA-R
TJN-( _6D
K<-[ NYN-V K<-\ A-: %-O K<-@$ %S-[
TUS-: <-: J-@V NAS-\ TJN-8[ <-\ J-V
NJN-$ A-: M>N-O "6Z T<S-V T>S-\ ?E-[
O-\ TO-9]/ KU-\ PRE-: SB%-,: <S-\
E-8R" LE-M >-^V MON-R E-[ XA-V L%-\
&ON-: TA-: PL>-:# ?>-R TJN-,[ E-\
MJN-\# EG-,: KL>-\ MA-R TJN-( _6D
X2 .ELE>MON1 ELE>SON ME O .?EOS
KATA TO MEGA ELEOS SU K< KATA TO XA
PL>-] ?OS-[ TJN-[ [-\ KTIR-[ MJN-8[
SU-\ E-: XA-,: L%-\ &ON-\ TO-[ A-[
NO-8S" M>-M MA-^V MU-R _6D
A-: NA-: STAS-V O-\ I-[ >-[ SUS-,[
A-\ PO-\ TU-: TA-,: FU-\ KA-\ ?JS-8S"
PRO-M %-^V PEN-R E-V DJ-\ KEN-: >-:
MIN-O T>N-[ <-:-! J-,]" NI-M ON-\-Q
ZJ-\ >N-V K<-$ ME-@V GA-\ XA E-8R LE-\
XB OS-(#O6(
.TA *TA %S ARGON MELOS4
.KATA MIM>SIN TJN ARH<JN DIDASKALJN4
.>HOS O *TOS _DI-PXA
DO-U XA-R PA-9\\ TRI-:# K<-8S9 ]-\\
J-:# K<-[ A-[ GI-U J-\\ PN:-R MA-O
TI-O>::5 "7N T<S-R TJN-@P A-O PO-O
STO-9:6[:# LJN-R PRE-\5'H SB%-V\H <S-S
E-OE,[\ LE-\# >-*[>9[H MON-S>[ E-$
XA-:>\>: L%-[ &ON-,*$#\\ TA-R PL>-]>9[H
?>-S TJN-^U-R9 E-\\ MJN-@V\::>
EG-,*\\-Q KL>-,*\#9 MA-R*/>9[H TJN-! 6D
K<-\ NYN-O K<-P A-:>\ %-O K<-\ %S-[
TUS-: <-: J-,: NAS-\ TJN-\ <-\ J-O
NJN-P A-:>\ M>N-O>::5 "7N T<S-R T>S-@P
?E-O O-O TO-9:6[:# KU-R PRE-\5'H
SB%-V\H <S-S E-SE,[\ LE-\# >-*[>9[H
MON-SE[ E-$ XA-:>\>: L%-[ &ON-,*$#\\
TA-R PL>-]>9[H ?>-S TJN-^U-R9 E-\\
MJN-@V\::> EG-,*\\-Q KL>-,*\#9
MA-R*/>9[H TJN-! _6D
X2 .ELE>MON1 ELE>SON ME O .?EOS KATA
TO MEGA ELEOS SU K< KATA TO XA _6D
PL>-[ ?OS-[ TJN-[ [-\ KTIR-: MJN-V SU-\
E-: XA-,: L>-\ &ON-\ TO-[ A-[ NO-8S
M>-9\\ MA-[#O MU-S
_6D A-[ NA-[ STAS-,@Q O-R I-R >-\#
SUS-,:# A-\\ PO-R TU-\# TA-O\#\5'H@V\H
FU-S KA-\# ?JS-,:#\\ PRO-\] %-,[\\W5
PEN-8R9\\O E-[-O>: DJ-P KEN-O >-:>\
MIN-O-( T>N-[ <-: J-,:# NI-\\ ON-8R-R"
ZJ-M# >N-Z K<-: ME-,[\ GA-*\# E-*\>\"
LE-*M>9[H O-9[-P\'#O6 OS-( _6D
KY-[ RI-[ E-[ E-[ LE-: >-[ SON-R KY-[
RI-[ E-\ E-: LE-: >-[ SON-R KY-V RI-\
E-[ E-\ LE-9:6I >-\ SON-R _6D
KY-[ RI-[ E-\ E-: LE-: >-[ SON-R KY-:
RI-: E-[ E-\ LE-: >-[ SON-P KY-,: RI-\
E-\ E-\ LE-,:#\\ >-\#::5 XA SON-(2+:>(
.PENT>KOSTARIA4 .>HOS B4 _DI-P
DO-$#::> XA-P9 PA-\H: TRI-,:#\\ K<-R
]-:>\ J-O _6D K<-[ A-[ GI-*[>\" J-M'9
PN:-@]H: MA-R TI-S>:: T<S-R TJN-\/ A-:
PO-: STO-,:#\\ LJN-\ PRE-[ SB%-O9
<S-$H: E-,:#\\ LE-R >-[>: MON-SE5\ E-\
XA-O>: L%-[ &ON-,*$#\\ TA-R
PL>-@V\H_V\H ?>-S _6D TJN-^U E-\\
MJN-R>:: EG-,:\ KL>-*\#9 MA-R/E5\ TJN-!
_6D
K<-\ NYN-,:#\\ K<-R A-:>\ %-O K<-\
%S-[ TUS-: <-: J-V\H NAS-S TJN-[ <-\
J-,:#\\ NJN-R A-:>\ M>N-O>:: T<S-R
T>S-\/ ?E-: O-: TO-,:#\\ KU-\ PRE-[
SB%-O9 <S-$H: E-,:#\\ LE-R >-[>:
MJN-SE5\ E-\ XA-O>: L%-[ &ON-,*$#\\ TA-R
PL>-@V\H_V\H ?>-S _6D TJN-^U E-\\
MJN-R>:: EG-,:\ KL>-*\#9 MA-R/E5\ TJN-!
_6D X2 ELE>MON1 ELE>SON ME O .?EOS
KATA TO MEGA ELEOS SU1 K< KATA TO
PL>?OS TJN [KTIRMJN SU _6D E-[ XA-,]
L%-\ &ON-\ TO-[ A-\ NO-,:#\\ M>-R
MA-*[>[E5\@]9 MU-\( _6D
_6D A-[ NA-: STAS-U O-\/ I-O >-:>\
SUS-:>R A-$ PO-[ TU-\ TA-,:\-R\\ FU-\
_5N KA-@] ?JS-,:-P#\\ PRO-R %-,]\R>Z'E
7N%-SE5\\ PEN-S _6D E-[-O>: DJ-P KEN-O
>-Q MIN-S T>N-[ <-: J-,O NI-R ON-*\>\"
ZJ-M# >N-O "6N K<-[ ME-,S/ GA-\-P
E-9[HC[>[#*[>\H LE-S9 O-[\'#O6 OS-(
.OLES TIS .KYRIAKES TU .TRIJDIU1 PL>N
T>S TJN .BAIJN META TON N .&ALMON
&ALLONT< TA EX>S2 .PETRU .LAMPADARIU4
.>HOS PL4 D4 _N>4
NE-S DO-O6 XA-R PA-:>\ TRI-O K<-S6
]-R J-O K<-,S A-R GI-R J-O PN:-[#,UH9
MA-S/E5\ TI-S
_N4
T>S-[ ME-] TA-: N[-:>\9 AS-\H: A-,:#
N[-\\ XON-,*\# M[-\\ PY-\#: LAS-: ZJ-U
O-\5'H DO-*[>\/E5\ TA-S _N4 OR-W ?RI-V
Z%-\ GAR-S9 TO-\H: PN:-,:# MA-\\ MU-R
PROS-,*[# NA-\\ ON-\#: TON-: A-O
GI-,8RH9 ON-S/E5\ SU-S _N4 NA-[ ON-:
FE-: RON-[ TU-[ SJ-,Q MA-R TOS-R
O-,*[#\\ LON-\#: E-: SPI-O LJ-,8RH9
ME-S/E5\ NON-S _N4 ALL-[ JS-] [-:
KTIR-U9 MJN-\\ KA-:#::>9 ?A-R/E5\ RON-S
_D8 :-,*$#\\ SPLAG-\#: HNJ-: SU-U E-\5'H
LE-*[>\/E5\ %-! _N4
K<-[ NYN-O6 K<-R A-:>\ %-O K<-[
%S-[ TUS-[ <-[ J-,S NAS-R TJN-R <-O
J-[#:>\H NJN-*[>\" A-ME5\ M>N-S _N4
T>S-[ SJ-] T>-: RI-O6 AS-R :-,:#
?Y-\\ NON-,*\# M[-\\ TRI-\#: BUS-: ?E-O
O-,8RH9 TO-S/E5\ KE-S _N4 <-W
SHR<S-:>C*\> GAR-P KA-S9 TER-\H: RY-,:#
PJ-\\ SA-R T>N-,*[# &Y-\\ H>N-\#:: A-O
MAR-,8RH9 TI-S/E5\ <S-S _N4 JS-[ RA-:
?Y-: MJS-[ TON-[ BI-,Q ON-R MU-R
O-,*[#\\ LON-\#: EK-: DA-O PA-,8RH9
N>-S/E5\ SAS-S _N4 T<S-[ S<S-] PRE-:
SB%-U9 <S-\\ RY-:#::>9 S<-R/E5\ ME-S _D8
PA-,*$#\\ S>S-\#: A-: KA-O ?AR-,8RH9
SI-S/E5\ AS-S _N4
.>HOS PL4 _5-O _PA-OX1
E-[ LE-[ >-@] MJN-[ E-[ LE-[ >-[ SON-[
ME-[ O-[ ?E-[ OS-S KA-[ TA-[ TO-[ ME-V
GA-\ E-V LE-\ OS-O6 SU-R K<-[ KA-[ TA-[
TO-[ PL>-,] ?OS-\ TJN-\ [-\ KTIR-:
MJN-V SU-\ XA E-[ XA-,] L%-\ &ON-\ TO-\
A-: NO-,:\ M>-*\#9 MA-R/E5\ MU-S 5P
TA-[ PL>-,@]\\\ ?>-R1 TJN-I PE-O
PRAG-:# ME-,:# NJN-\\ M[-R D%-:>\ NJN-O
_8D EN-\ NO-: JN-,:#\\ O-\# TA-O6 LAS-R>
TRE-:5'H9:HC:H MJ-VR _5K T>N-\ FO-\
BE-: RAN-V >-\ ME-O RAN-RE5\ T>S-\
KRI-O*\#9 SE-R/E5\ JS-S _5P AL-\ LA-:
?AR-: RJN-V %S-\ TO-: E-: LE-[ OS-[
T>S-[ :-\ SPLAG-: HNI-U9 AS-\\ SU-O _8D
JS-: O-S9 DA-\H: BID-,:#\\ BO-\#
J-*[>9[H S[-S _8D E-[ LE-,] >-\ SON-\
ME-\ O-\ ?E-: OS-O _8D KA-[ TA-[ TO-\
ME-,:\ GA-\" SU-M E-@W LE-[
OS-,*\\\O>O6( 7MUSIKON EGH%RIDION #AHHD7
.GEJRG4 .R<DESTINU _N>4
DO-O6 XA-R PA-:>\ TRI-,:#\\ K<-R ]-:>\
J-O K<-[ A-\ GI-O J-P PN:-:#*[>9[H9
MA-S/E5\ TI-S _N4
T>S-[ ME-] TA-: N[-U9 AS-\H:9 A-<]H:6I
N[-\\ XON-*\# M[-,*\\ PY-R>: LAS-: ZJ-O
O-*$>9[H9 DO-S/E5\ TA-S1 _N4 OR-I
?RI-W-PC*[>9 Z%-\%H' GAR-O TO-O PN:-,]\
MA-\5'H MU-S-( PROS-[ NA-[ ON-: TON-[
A-R GI-\5'H ON-@V\H SU-S _B6 NA-[ ON-@]5
FE-\ RON-\ TU-\ SJ-,] MA-\" TOS-M
O-,:#\\ LON-\#: E-: SPI-S-R LJ-*\#9
ME-R/E5\ NON-S1-Y _N4 ALL-I JS-] [-:
KTIR-U9 MJN-\\9 KA-]%H[>C*[<>9[H ?A-S
RON-S1 :-I SPLAG-<,]\9 HNJ-\\9 SU-\\
E-:#9 LE-R/E5\ %-! _N4
K<-[ NYN-O6 K<-R A-:>\ %-O K<-[ %S-[
TUS-[ <-[ J-*[>\ NAS-R TJN-R <-O
J-[#*[>[9H NJN-*[>\" A-ME5\ M>N-S _N4
T>S-[ SJ-] T>-: RI-U9 AS-\H:9
:-<]H:6I ?Y-\\ NON-*\# M[-,*\\ TRI-\#:
BUS-: ?E-O O-*$>9[H9 TO-S/E5\ KE-S1 _N4
<-I SHR<S-W-PC*[>9 GAR-\%H' KA-O TER-O
RY-,]\ PJ-\5'H SA-S-( T>N-[ &Y-[-T
H>N-O6 A-R MAR-\5'H TI-,]/H <S-O _BT
JS-$-Y RA-: ?Y-: MJS-[ TON-[ BI-,]
ON-\" MU-M O-,:#\\ LON-\#: EK-: DA-S-R
PA-*\#9 N>-R/E5\ SAS-!-Y _N4 T<S-W-(
S<S-V PRE-\ SB%-,:\9 <S-\\9
RY-]%H[>C*[<>9[H S<-S ME-S PA-,:\\\
S>S-R A-:# KA-O ?AR-*$>9[H9 SI-R/E5\AS-S
.IDIOMELON4 .>HOS PL4 B4 _PA-O
E-[ LE-[ >-@] MJN-[ E-[ LE-[ >-[ SON-[
ME-[ O-[ ?E-[ OS-S KA-[ TA-[ TO-[ ME-V
GA-\ E-V LE-\ OS-O6 SU-R X1 K<-[ KA-[
TA-[ TO-[ PL>-,] ?OS-\ TJN-\ [-\ KTIR-:
MJN-V SU-\ XA E-[ XA-,] L%-\ &ON-\ TO-\
A-: NO-,:\ M>-*\#9 MA-R/E5\ MU-! _5P
TA-: PL>-,:#\\R-Z>,:\\C*[> ?>-$ TJN-[
PE-O-O PRAG-:# ME-:#9 NJN-\-\\9 M[-[H'
D%-:>\ NJN-O-R _8D EN-\ NO-: JN-,:#\\
O-\# TA-*[>9[H LAS-S-( TRE-]5'-WH9:H:>9
MJ-\\' T>N-\-R FO-\ BE-: RAN-V >-\
ME-:>\ RAN-\#8[ T>S-\ KRI-S*\#9
SE-R/EA9[H JS-! _5P AL-[ LA-: ?AR-:
RJN-O %S-[ TO-: E-,: LE-\ OS-\ T>S-[ :-[
SPLAG-[ HNI-U9 AS-\\ SU-: JS-@V O-\5'H9
DA-[H: BID-,:#\\ BO-R J-]>9[H S[-S1-!
E-I LE-,:# >-\\ SON-*\# ME-\-R\9 O-\H:
?E-:>\ OS-Z KA-[ TA-[ TO-[ ME-U GA-\"
SU-M E-@] LE-[ OS-\5'FO>O6(
.ETERA .?4 .FJKAEJS4 .>HOS B4 _DI-P
DO-,O XA-R PA-*\>\ TRI-O K<-*$>\ ]-:>\
J-O K<-[ A-[C GI-*[>\" J-M'9 PN:-:H:
MA-O TI-! _6D
T>S-\ ME-: TA-: N[-@V AS-\ A-*[>\
N[-\5'H XON-*[>9[H M[-S _6D PY-*[>\9
LAS-[2+: ZJ-,:#\\ O-R DO-[>: TA-S1 _6D
OR-I9 ?RI-[C*[>9 Z%-\%H' GAR-O TO-O
PN:-,:# MA-\\ MU-R PROS-[-O NA-[ ON-,T
TON-R A-\#*[>\H-PZ9 GI-\H: ON-,:#\\9
SU-[\ _6D NA-[ ON-: FE-:# RON-R9 TU-\H:
SJ-:# MA-*\>\" TOS-M' _6D O-98[5'H[G5\H
LON-[-R E-[ SPI-9[6[ LJ-*\#9 ME-R*/9[H
NON-S _5N ALL-W-P JS-[ [-[ KTIR-[>:
MJN-P9 KA-[-!H:9:6I[/' ?A-\5'H
RO-QOOO:>\H]9[6IR9\\O6 ON-R _5D
:-,@Q-Q\\ SPLAG-*\>\>: HNJ-: SU-V\
E-*\#9 LE-R*/>9[H %-S _6D
K<-H NYN-O K<-*$>\ A-:>\ %-O _6D K<-\
%S-[ TUS-: <-: J-,: NAS-\ TJN-\ <-\
J-,:#\\ NJN-R A-:>\ M>N-Z _6D
T>S-\ SJ-: T>-: RI-@V AS-\ :-*[>\
?Y-\5'H NON-*[>9[H M[-[#9 TRI-:H'9
BUS-$H: ?E-,:#\\ O-R TO-]>9[H KE-S1 _6D
<-I SHR<S-[C*[>9 GAR-\%H' KA-O-O TER-O
RY-,:# PJ-\\ SA-R T>N-[ &Y-[ H>N-,T A-R
MAR-*\#9 TI-R*/>9[H <S-S _5D JS-[-P RA-:
?Y-:# MJS-R9 TON-\H: BI-,:# ON-\\ MU-R9
O-8[5'-!H[G5\H LON-[-R EK-[ DA-S6
PA-*\#9 N>-R*/>9[H SAS-S _5N S<S-^W-PZ
UN-[ PRE-[ SB%-*\>9[" <S-M'9
RY-[-!H:,O/'-R S<-\5'H
ME-QO-OO:>\H],:/'9\\O6R _5D PA-,@Q\\
S>S-R>: A-: KA-,:\ ?AR-*\#9
SI-R-PZ*/>9[H AS-S _6D
X2 E-[ LE-[ >-V MON-\ E-[ LE-[ >-[
SON-: ME-[ O-[ ?E-\ OS-[ _6D KA-[ TA-[
TO-[ ME-V GA-\ E-[ LE-[ OS-U SU-R _6D
K<-\ KA-[ TA-: TO-: PL>-V ?OS-\ TJN-[
[-[ KTIR-\ MJN-V SU-\ E-: XB XA-,O
L%-\ &ON-\ TO-\ A-[ NO-,:#\\ M>-R MA-[>:
MU-! _6D
TA-[ PL>-,@Q-QN/*\> ?>-$ _7G TJN-:
PE-[ PRAG-: ME-,:\ NJN-*\>\" M[-M'
D%-:>\ NJN-O _6D EN-[ NO-: JN-,O O-\5'H
TA-[G5\H LAS-S9 TRE-8[5'-!H:>:9 MJ-\2+''
T>N-:-O FO-O BE-:>\H RAN-] "8N >-@$-P#
ME-:,:/\9 RAN-[ T>S-\ KRI-[#*[#9
SE-R*/>9[H JS-! _6B AL-: LA-O ?AR-:>\
RJN-@VR "6Z %S-$ TO-: E-@V LE-\ OS-[
T>S-[ :-*\>9[" SPLAG-M' HNI-:#C*[>9[H9
AS-S*/>9[H SU-! _6D JS-[ O-: DA-:
BID-OC*[>\ BO-$H: J-,:#\\9 S[-[\' _6D
E-[ LE-,] >-\ SON-*\>\9 ME-\-=/ O-O-PB
?E-:>\ OS-: KA-\ TA-: TO-: ME-O GA-*$>\9
SU-\\ E-:#::>9 LE-R*/>9[H XB O-9[(>O6
OS-R
.G4 .R<D4 .>HOS BARYS _ZJ
PA-]#: SA-\ PNO-: >-,: <-\ NE-\
SA-,: TJ-\ TON-\ KY-8S RI-\ ON-R DIS
_Z0 <-] NE-: SA-,:# TJ-\ PNO-\ >-\
_P5 PA-,: SA-\ TON-\ KY-,:\ RI-\]
O-!\\\>O6 ON-(
H3333333333333333333333333333333333333J
E-] LE-: >-:# MON-\ E-[ LE-: >-[
SON-\ ME-\ O-\ ?E-: OS-O _G7 KA-@$
TA-: TO-: ME-: GA-[ E-,: LE-\ OS-R SU-R
_P5 K<-\ KA-[ TA-: TO-: PL>-,:# ?OS-\
TJN-\ [-\ KTIR-: MJN-[# SU-S E-[
XA-,:\ L%-\ &ON-R TO-[ A-: NO-,: M>-\
MA-,*\\ MU-( _Z0
E-] PI-: PL%-: ON-[ PLY-: NON-[ ME-[
A-\ PO-,[ T>S-\ A-\ NO-: MI-:# AS-\
MU-S _G7 K<-@$ A-[ PO-V T>S-\ A-: MAR-:
TI-,: AS-\ MU-\ KA-[ ?A-,: RI-\ SON-R
ME-( _Z0
O-"U TI-R T>N-@$ A-: NO-: MI-: AN-[
MU-\ E-: GJ-,: GI-\ NJ-R SKJ-R _P5 K<-[
>-\ A-: MAR-: TI-: A-[ MU-[ E-[ NJ-,:
PI-\ ON-R MU-\ E-: STI-,: DI-\ A-\
PAN-\ TOS-( _Z0
S[-^V MO-\ NJ-: >-:# MAR-\ TON-S
K<-@$ TO-[ PO-: N>-: RON-: E-[ NJ-V
PI-\ ON-,: SU-\ E-\ P[-U >-\ SA-R _P5
O-,] PJS-\ AN-\ DI-\ K<-: J-: ?>S-V
EN-$ T[S-: LO-:# G[S-\ SU-S _G7 K<-$
NI-: K>-,: S>S-\ EN-\ TJ-[ KRI-,: NE-\
S?<-R SE-( _Z0
I-W DU-U GAR-R EN-$-O A-: NO-:
MI-,: <S-\ SY-\ NE-\ L>-:# F?>N-P _5P
K<-[ EN-[ A-: MAR-: TI-:# <S-R-( E-\
KIS-V S>-$ SE-,: ME-\ >-\ M>-8S T>R-\
MU-( _Z0
I-W DU-U GAR-R A-\ L>-,: ?%-\ AN-\
>-: GA-:# P>-\ SAS-S TA-[ A-V D>-\
LA-[ K<-8[ TA-\ KRY-U FI-\ A-R T>S-[
SO-[ FI-: AS-$ SU-: E-: D>-,: LJ-\
SAS-,*\\ M[-( _Z0
XA I-%H DU-:#:-P:> GAR-9\6I\' A-:
L>-::6I ?%-R AN-S >-9\H: GA-:#9 P>-\\9
SAS-[\' _6P TA-[ A-Q D>-9[H' LA-R-Z>[/
K<-\# TA-O KRY-,:\9 FI-\%\ A-OE5*\#
T>S-P SO-O FI-O>::> AS-,[\\\ SU-[#S1
E-H D>-@U LJ-\\ SAS-\5'H9[H<@]"
M[-M'9\%\Z _Z0
X1 RAN-] TI-: %S-V ME-$ YS-: SJ-:#
PJ-R K<-[ KA-[ ?A-[ RI-\ S?>-U SO-\
M<-\ PLY-\ N%S-\#:: ME-R K<-\ Y-[ PER-:
HI-: O-,: NA-\ L:-\ KAN-\ ?>-U SO-\
M<-( _Z0
A-] KU-[ TI-[ %S-V M[-$ A-:
GAL-: LI-U A-\ SIN-\ K<-\ :-\ FRO-\
SY-:#:: N>N-\ A-\ GAL-: LI-: A-@V SON-\
T<-[ O-\ STE-,:\ A-R TE-\ TA-[ P%-[
NJ-[ ME-*[# NA-& _Z0
A-@] PO-:# STRE-\ &ON-S TO-: PRO-V
SJ-$ PON-V SU-\ A-[ PO-[ TJN-[ A-[
MAR-[ TI-\ JN-,:\ MU-\ _P5 K<-\
PA-\#,:# SAS-\ TAS-\ A-: NO-: MI-,:
AS-\ MU-\ E-\ XA-U L%-\ &ON-( _Z0
KAR-] DI-V AN-$ KA-: ?A-: RAN-O
KTI-V SON-\ EN-[ E-\ M[-,:# O-\ ?E-\
OS-\ _P5 K<-\ PN:-\#,:# MA-\ :-\ ?ES-:
EG-: K<-,: NI-\ SON-\ EN-[ T[S-[ EG-\
KA-U T[S-\ MU-( _Z0
M>-_V A-$ POR-: RI-:# &>S-\ ME-[ A-[
PO-[ TU-[ PRO-\ SJ-U PU-\ SU-R _P5
K<-[ TO-[ PN:-V MA-$ SU-: TO-: A-,:#
GI-\ ON-\ M>-8S AN-\ TA-\ NE-,: L>S-\
AP-\ E-%\ MU-Z _Z0
A-] PO-,] DOS-\ M[-\ T>N-\ A-: GAL-:
LI-: A-[ SIN-[ TU-[ SJ-[ T>-\ RI-U U-\
SU-\ K<-\ PN:-\#,:# MA-\ TI-\ >-\ GE-:
MO-: NI-: KJ-,:# ST>-\ RI-\ XON-8\\
ME-( _Z0
DI-@] DA-,:# XJ-\ A-\ NO-,: MUS-\
TAS-\ O-: DUS-:# SU-R _G7 K<-$-O A-:
SE-: B%S-O E-@$-Z PI-: SE-,: E-\ PI-\
STRE-8S &U-\ SI-( _Z0
RY-,W# S<-\ ME-[ EX-[ <-\ MA-,: TJN-\
O-\ ?E-: OS-O O-\ ?E-: OS-V T>S-\ SJ-[
T>-\ RI-U AS-\ MU-R _P5 A-[ GAL-[
LI-[ A-V SE-$ T<-: >-: GLJS-,:# SA-\
MU-\ T>N-\ DI-[ K<-[ O-\ SY-U N>N-\
SU-( _Z0
KY-@V RI-\ E-: TA-: H%-,: L>-\ MU-\
A-: N[-:>: X%S-P _G7 K<-\ TO-: STO-,:"
MA-M MU-\ A-\ NAG-: GE-: L%-,: T>N-\
<-8\ NE-\ SIN-O SU-& _Z0
O-@V TI-\ %-: >-: ?E-: L>-[ SAS-[
?Y-[ SI-V AN-$ E-V DJ-$ KA-: AN-O _G7
O-@$ LO-: K*-: TJ-,: MA-\ TA-\ UK-,:
:-\ DO-\ K>-O S%S-& _Z0
?Y-] SI-V A-$ TJ-: ?E-: J-O PN:-,*[#
MA-\ SYN-\ TE-\ TRIM-: ME-:>: NON-$ _G7
KAR-[ DI-,:# AN-\ SYN-%\ TE-: TRIM-:
ME-,:# N>N-\ K<-\ TE-\ TA-\ P%-\ NJ-\
ME-,*\" N>N-M O-: ?E-: OS-:# UK-,: E-\
XU-\ DE-\ NJ-O S%-& _Z0
A-] GA-V ?Y-\ NON-: KY-:# RI-\ E-[
EN-[ T>-[ :-[ DO-[ KI-,:# A-\ SU-%\
T>N-: SI-: JN-O "Z0 K<-@$ [-[ KO-[
DO-[ M>-\ ?>-,:\ TJ-\ TA-: T%-,: H>-\
I-\ E-\ RU-\ SA-%\ L>M-Z _Z0
TO-@V TE-\ :-: DO-: K>-V S%S-$ ?Y-:
SI-:# AN-\ DI-[ K<-[ O-[ SY-,:# N>S-\
A-%\ NA-: FO-: RAN-<,:\ K<-,*\ O-\"
LO-M K*-\ TJ-U MA-\ TA-( _Z0
TO-^V TE-\ A-: N[-:# SU-\ SIN-S E-[
PI-[ TO-[ ?Y-[ SI-\ A-: ST>-V RI-\
ON-,[ SU-\ MO-\>: SHUS-P _P5 K<-[ E-:
LE-,: >-\ SON-\ ME-\ O-\ ?E-%\ OS-Z _Z0
XA DO-"U XA-R PA-*\>\ TRI-,:#\\ K<-R
]-:>\ J-O _G7 K<-[ A-[ GI-,[\9 J-\\
PN:-,:# MA-\\ TI-R>:# T<S-O TJN-@P A-O
PO-:>\ STO-:>\/>:E5 LJN-R9 PRE-\H:
SB%-,:#\\ <S-R E-8R LE-\#
>-:>,:8/'*/>9[H MON-S>[ E-$ XA-:>\>:
L%-[ &ON-[]5\\ TA-\# PL>-*[>9[H ?>-S
_P5 TJN-^U-R E-\\ MJN-R>::> EG-8R-(
KL>-\\ MA-R*/>9[H TJN-!' _Z0
K<-@G NYN-,:#\\ K<-R A-:>\ %-O K<-[
%S-[ TUS-[ <-[ J-8[\>V\" NAS-M' TJN-8R
<-\# J-:>:" NJN-M'9 A-\5'H M>N-S>:#
T<S-O T>S-@P ?E-O O-:>\ TO-:>\/>:E5
KU-R PRE-9\H: SB%-,:#\\ <S-R E-8R LE-\#
>-:>,:8/'*/>9[H MON-S>[ E-$ XA-:>\>:
L%-[ &ON-[]5\\ TA-\# PL>-*[>9[H ?>-S
_P5 TJN-^U-R E-\\ MJN-R>::> EG-8R-(
KL>-\\ MA-R*/>9[H TJN-! _Z0
X2 GA .ELE>MON1 ELE>SON ME O .?EOS
KATA TO MEGA ELEOS SU K< KATA TO XA
PL>-[ ?OS-[ TJN-[ [-\ KTIR-: MJN-: SU-\
E-\ XA-,: L%-\ &ON-R _P5 TO-[ A-:
NO-:>\" M>-*M# MA-9R*/>9[H MU-S _Z0
A-W NA-: STAS-,:<# O-\\ I-8R" >-M#
SUS-[#S1 A-I PO-,[\ TU-*\#9 TA-R*/>9[H
FU-S1 KA-E ?JS-OC*[>[" PRO-M# %-*[>9[H
PEN-S _P5 E-]#9 DJ-\\9 KEN-\\ >-:#
MIN-O>[/O _G7 T>N-[ <-[ J-VC*[>
NI-9\%H' ON-O ZJ-:# >N-U9\%\:9[6IS9'
"Z0 K<-\> ME-V\" GA-8M\" E-*M>\" LE-M]
O-!+\>O6 OS-(
KY-W RI-[ E-[ E-[ LE-: >-[ SON-R KY-V
RI-\ E-[ E-\ LE-,: >-\ SON-\# KY-,:
RI-\ E-\ E-\ LE-,: >-\ SON-R _Z0
KY-W RI-[ E-[ E-[ LE-: >-[ SON-R
KY-,] RI-\ E-\ E-\> LE-V >-\" SON-M#
KY-,: RI-\ E-\ E-\ LE-,:\ >-\] XB
SON-!+\>O6(

.TO A4 .ANTIFJNON TU D4 >HU4


.>HOS LEGETOS _BU4
EK-[ NE-[ O-V T>-\ TOS-[EC*[>\# MU-S9
POL-\H: LA-,:#\\ PO-R LE-[>: M%-S
ME-*$>[" PA-M#::9 ?>-\( _B6 ALL-Q *-:>\
TOS-,:# AN-\\ TI-\5'H9 LA-[H: BU-,:#\\
K<-R SJ-[>:E5 SON-R SJ-*$>[" T>R-M#::9
MU-\( 7DIS7 _B6
[-] MI-: SUN-,]\ TES-R SI-R JN-*[>\%H
<-:-P# SHYN-,]\ ?>-*$>A9[H TE-S-(E58\\H
A-S PO-[>: TU-S KY-*$>A[" RI-M#::9 U-\R
_B6 JS-[ HOR-9]H:C*[>\H9 TOS-[5'H*[>\H
GAR-S PY-\5'H RI-9]3+%\:>R _Z0 E-,_W#
SE-8\\H S?E-SE58\\H A-[ PE-: X>-: RAM-:
ME-,O/\9 N[-[( 7DIS7 _B6
X1 DO-[ XA-[ PA-[ TRI-V K<-\ ]-[
J-[>: XA K<-,[\9 A-\\ GI-:# J-O
PN:-[>,:" MA-M\9 TI-[(1 A-I GI-V J-\
PN:-:# MA-S9 TI-\H: PA-,:#\\ SA-R &Y-[>:
H>-S ZJ-*$>[" U-M#::9 T<-\( _B6 K<-Q
KA-\# ?AR-[>C*[> S%-P1 Y-H &U-O>::E
T<-\5'H9 LAM-:2+C:> PRY-*\>\" NE-ME5\
T<-S _D8 T>-[C*[> TRI-9\%H' A-: DI-:
K>-:>\ MO-*\>\ NA-,:#\\ DI-RE58\\H I-S
E-[>: RO-S KRY-*$>[" FI-M#::9 JS-\( _B6
X1 K<-[ NYN-[ K<-[ A-[ %-V K<-\ %S-[
TUS-\ <-: J-V NAS-$ XA TJN-: <-: J-:>:"
NJN-M' A-\5'H M>N-V(1 _B6 A-H GI-: J-[
PN:-:# MA-[C*[> TI-\%H' A-O NA-:>\
BLY-,:#\\ Z%-R TA-[>:" T>S-8M\H
HA-S[>:E5 RI-R TOS-*$>[" R%-M#::9 ?RA-\R
_B6 AR-]-P D:-9:H:C*[>\H
ON-[5'-(H*[>\H9 TA-[( _P5 A-@]C*[>
PA-\%H' SAN-O T>N-:>\ KTI-,:#\\
SIN-RE58\\H PROS-S ZJ-[>:E5 O-R GO-*$>["
NI-M#::9 AN-\(
H3333333333333333333333333333333333333J
.METAGRAF> .DOSI?EU .MONAHU4
.> EKTYPJS> GINET<
YPO TU .SYLLOGU
.BYZANTIN>S .EKKL>SIASTIK>S .MUSIK>S
.TYFLJN .IERO&ALTJN
8.> .NEA .PARAS>MANTIK>0
DI:?YNS> .PONTU #FF .ARGYRUPOL>4
.T>LEFJNA #IF1BJ1JJB K< #IF1JB1AJI4
.A?>NA .NOEMBRIOS #BJJE
.MANJL>S .MPASIAS
H3333333333333333333333333333333333333J
=======================================