Vous êtes sur la page 1sur 1

Num. 8584 / 04.07.

2019 30428

Presidència de la Generalitat Presidencia de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2019, de la Presidència de RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2019, de la Presiden-


la Generalitat, per la qual s’atorga la declaració de festa cia de la Generalitat, por la que se otorga la declaración
d’interés turístic autonòmic de la Comunitat Valenciana a de fiesta de interés turístico autonómico de la Comunitat
la Fiesta del Torico de la Cuerda de Chiva. [2019/6288] Valenciana a la Fiesta del Torico de la Cuerda de Chiva.
[2019/6288]

Vista la sol·licitud presentada en la Direcció General de Turisme Vista la solicitud presentada en la Dirección General de Turismo por
per l’Asociación Peña Taurina El Torico, de data 9 d’abril de 2019, la Asociación Peña Taurina El Torico, de fecha 9 de abril de 2019, en
en què s’insta la declaració de festa d’interès turístic autonòmic de la que se insta la declaración de fiesta de interés turístico autonómico de la
Comunitat Valenciana, per a la Fiesta del Torico de la Cuerda de Chiva Comunitat Valenciana, para la Fiesta del Torico de la Cuerda de Chiva.
(València).
Després de l’estudi de la documentació que consta en l’expedient i Tras el estudio de la documentación que consta en el expediente y
vista la proposta del director general de Turisme, mitjançant la qual es vista la propuesta del director general de Turismo, mediante la cual se
proposa resoldre favorablement la concessió de l’esmentada distinció, propone resolver favorablemente la concesión de la mencionada dis-
de conformitat amb el que es disposa en els articles 3.1.c, 7.1 i 9.1 del tinción, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.1.c, 7.1 y
Decret 119/2006, de 28 de juliol, del Consell, regulador de les decla- 9.1 del Decreto 119/2006, de 28 de julio, del Consell, regulador de las
racions de festes, itineraris, publicacions i obres audiovisuals d’interès declaraciones de fiestas, itinerarios, publicaciones y obras audiovisuales
turístic de la Comunitat Valenciana, resolc: de interés turístico de la Comunitat Valenciana, resuelvo:

Primer Primero
Atorgar el títol honorífic de festa d’interès turístic autonòmic de Otorgar el título honorífico de fiesta de interés turístico autonómico
la Comunitat Valenciana a la Fiesta del Torico de la Cuerda de Chiva de la Comunitat Valenciana a la Fiesta del Torico de la Cuerda de Chiva
(València). (Valencia).

Segon Segundo
Ordenar, amb data de la present resolució, la inscripció d’ofici de la Ordenar, con fecha de la presente resolución, la inscripción de ofi-
declaració concedida en el Registre especial de festes, itineraris, publi- cio de la declaración concedida en el Registro especial de fiestas, iti-
cacions i obres audiovisuals d’interés turístic de la Comunitat Valencia- nerarios, publicaciones y obras audiovisuales de interés turístico de la
na, secció primera: festes d’interés turístic, en els termes que assenyala Comunitat Valenciana, sección primera: fiestas de interés turístico, en
l’article 9 del Decret 119/2006, de 28 de juliol. los términos que señala el artículo 9 del Decreto 119/2006, de 28 de
julio.

Tercer Tercero
Ordenar la publicació de la present resolució en els termes establits Ordenar la publicación de la presente resolución en los términos
en l’article 7 del Decret 119/2006, de 28 de juliol, així com en l’article establecidos en el artículo 7 del Decreto 119/2006, de 28 de julio, así
45.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu como en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del proce-
comú de les administracions públiques. dimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa,
podrà interposar-s’hi potestativament un recurs de reposició davant l’òr- podrá interponerse potestativamente un recurso de reposición ante el
gan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde
de la publicació, de conformitat amb el que es disposa en els articles el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto
123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment adminis- en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del pro-
tratiu comú de les administracions públiques, o interposar-hi un recurs cedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
València, dins del termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la Contencioso-Administrativo de València, dentro del plazo de dos meses,
publicació, d’acord amb el que s’estableix en els articles 8, 14, 25 i 46 contados desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció conten- establecido en los artículos 8, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
ciosa administrativa. julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

València 10 de juny de 2019.– El president de la Generalitat, p. d. València, 10 de junio de 2019.– El president de la Generalitat, p. d.
(R 12.02.2016, del president de la Generalitat, de delegació d’atribuci- (R 12.02.2016, del president de la Generalitat, de delegación de atri-
ons; DOGV 17.02.2016), el secretari autonòmic de Turisme: Francesc buciones; DOGV 17.02.2016), el secretario autonómico de Turismo:
Colomer Sánchez. Francesc Colomer Sánchez.