Vous êtes sur la page 1sur 1

luigi buising

le-cedaeteor

Voetballende vrouw een gevaar

voor de volksgezondheid

EE ONGESCHREVEN maar daarom niet minder onverbiddelijke sportgeboden is Zij is te


VAN DE
mooi om kannen zijn
goed teBezoekers van damesvoetbalwedstrijdenzouden dus gedreven kunnen worden door
minderwaardige motieven want zo langzamerhand zal wel duidelijk zijn geworden dat damesvoetbal hoogst
zelden iets met voetbal heeft te maken Zo’n damesvoetbalwedstrijd kan je natuurlijk ook
nog opgedrongen worden
den wat enkele weken geleden de slordige 8 bezoekers van de thriller Heerenveen SC Cambuur overkwam

WAMT HET wordt een kwestie van opdringen als men in kontakt gebracht wordt
met voetballende dames terwt Je op s’n td al gewoon Je natje en droogje krtfgt
en Je daarnaast ook nog eens voetbaniefbebber bent Het heette in Heerenveen
nog wel een propaganda wedttHd te afln Het povere voorprogramma naar mti
verzekerd is een llefnebberU van een nietige minderheid in het bestonr had de
duizenden wachtenden bespaard kannen worden want op een bveld streden de
A-seleeties van Heerenveen en SC Leeuwarden Ook dat was bedroevend slecht
maar men had nog de indruk dat het met voettal te maken had

dames’ s i * u f«irc9«ft HiucHat juf


VOETBALLENDE sQn al bar men waarin dames \wxrdt toegestaan
het
grappigmeer
ones staan de t met de hand te be»
! niet meer Je son se sett
sehŒnnen Dat is alleen al om zuiver
thetisch kannen noemen maar da
ptK redenen een &*9 nood’
hoeft het ?nwwelke enthonsiacme kTtIttU d b
voor des» pon maanelQke sport niet te
drukken Ethiek betrekkemk en bevendien
te
^^^H ƒi’

vendien moeten er enkete vttaonderm-

gea worden gemaakt Er «ttn voetballende


lende dames die enige kontroie over EN DAT
IS dan nog maar een klein
baar ledematen Mflken te hebben dte zij soms
het opvallend onderdeel van
het vrouwelijk lichaam dat een handicap
fesegead stta met eea tikkeltje overafeht
cap vormt in de voetballer De wetenschap
afeht en «ie dat rekoppeld aan eea
schap heeft verder vastgesteld dat dØ
ndeUfke techniek ook aog tot ottdrakkfsar vrouw fysiek veel zwakker is dan de
kfsar kaaaea laten komm» vttaondermgea man Haar spiergewicht is minder en

jBora aoa
anawipwninr b im vwi ihuiu ra hm« daarom ook minder trainbaar Hierdoor
worden belangrijke onderdelen als en
Imc» Taa bet Jehmmer WH « atel
kels en knieºn extra kwetsbaar Onderzoekingen
weraeemt ast Ik haar liever » het Qt zoekingen hebben uitgewezen dat de
daa op het voetbalveld sie vrouw zeven keer meer blessures oploopt
loopt dan de man Een voetballende
DB BTHDEK hoeft niet overtrokken
dame loopt ’bti elke wedstrijd 25 procent
te worden Z is onderhevig aan tijd
cent kans om ’geblesseerd te raken
Omdat de nonnen voortdurend veranderen Meniscus is daarom in het damesvoetbal
deren hoeft de ethiek van het damesvoetbal
voetbal een veel zwaardere vloek dan
gynaecos
voetbal geen halszaak te worden Iets
anders is dat het damesvoe een
in de mannenvoetballerij Konklusie
Damesvoetbal is een gevaar voor de
gevaar kan betekenen voor hØt mannenvoetbaL
nenvoetbaL Br verdwijnt een attrake volksgezondheid
voor de maanen als een club gemengd
"? NOG WEER een andere handicap
wordt Akkoord er zullen mannen voor voetballende vrouwen werd bedacht
die vlndenr dat er joist een attn orthopae-’
,?
dacht door drs Hermans een
bijkomt maar de meeste iwannfu sullen ƒ disch chirug De vrouw mist bjj aUes
^^ tftet te
Htj ook nog een stuk voetbalervaring die
mannen in hun jeugd opdoen Als een
bet veer veten niet als psetUg crvarenl jongen op straat een bal ziet geeft hij
daar een lel tegenaan Een meisje pakt
de bal op en neemt hem triomfantelijk
.wordt Als zij hun pilsje anders of mee naar huls En tpch beeft damesvoetbal
minder overvloedig moeten drinken of voetbal bestaansrecht Alleen moet dat»
als zy hun taalgebruik moeten kerstenen niet zoals nu verdiend warden mat
nen prestatlØvoetbal want propagandawedr
strijden als tussen de damestŒams van
SOCIOLOGISCHE faktoren en de Heerenveen en Wirdum voor de grote
faktor van het huidige man-vrouwbeeld slag tussen Heerenveen en SC Cambuur
beeld maken tegenwoordig uit wat de betekenen anti-propaganda
maatschappij verstaat onder een mannen- DAMESVOETBAL zou in een andere
nenof of vrouwensport Zo
worden zware vorm gegoten moeten worden en waaiS
re en zo langzamerhand smerig harde
ƒdjnlijk ook in 4 puur rekreatieve
sporten als wielrennen hockey en sfeer moeten biyven Enkele veranderingen
handbal uitgebreid door dames beoefend
fend wat als normaal wordt ervaren ringen zouden ander» schoenen een
lichtere bal en een kleiner speelve»
Damesvoetbal is zo ver nog niet en
kiinaen zijn Nu zolang hØt niet far
gezien de ontwikkelingen in het damesvoetbal
voetbal self komt het daar mogelijk ook
stok aangepaste vorm wordt beoefend
niet van Er waren vorig Jaar in Nederland raag het damesvoetbal niets pretenderen
ren De vrouw zal moeien accepteren
land 14 voetballende dames maar
er zit geen groei meer in dat aantal
dat "zy op medisch-wetenschappeiyke
eerder1 gronden op dit punt beter niet kan
een teruggang
emanciperen Sptytlg maar toch wel een
I» VBOUW ook plezierige gedachte V vele voetbalr
ongeschikt voor
is
msBDQit <us 10 m
-
m _ * ^^ m ’
llt lØk ^^^Hh ’ƒƒƒƒ» 1
het beoefenen vanvoetbalsport en
de
«
vna nuo
dat is wel het belangrijkste argument Iaatote bolwerken nogkunnen mmel
* van de tegenstanders Geremd door 0 l

deskundigheid op bet gebied van het peente TToaw Kunnen zn


. vrouwelijke lichaam citeer ik graag ene
dr A Schellen een Sittardse gynaeco-