Vous êtes sur la page 1sur 1

Antet LP/PP

Anexa 1.2

Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul ……………………..................…………, în calitate de reprezentant legal


al ………………............................................................. partener în
proiectul...........[titlu proiect/acronim].............................................………
finanţat în cadrul Programului de Cooperare [............................................],
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile art. 326 Cod Penal, că la data
prezentei, pentru proiectul menţionat, în perioada de referinţă [zz/ll/aaaa-
zz/ll/aaaa]:

 sumele reprezentând TVA aferent cheltuielilor eligibile solicitate în


cadrul cererii de rambursare nu au facut şi nici nu vor mai face obiectul
altei solicitări de rambursare în afara programului, în sensul
prevederilor Codului Fiscal.
 îmi asum responsabilitatea faţă de corectitudinea determinării şi
stabilirii obligaţiilor bugetare cu privire la aplicarea TVA-ului aferent
cheltuielilor eligibile solicitate în cadrul cererii de rambursare.
Cuantumul, modul de calcul, modul de înregistrare, raportare şi după
caz, virare către bugetul de stat al TVA-ului, revin exclusiv în sarcina
mea în calitate de beneficiar.

Numele şi semnătura reprezentantului


legal al organizaţiei/instituţiei:

Ştampila organizaţiei/ instituţiei


solicitante (după caz):

Data: