Vous êtes sur la page 1sur 23

มหาฤกษ์

(MAHA-ROEK)

Allegro Moderato q = 108 จอมพลสมเด็จพระเจ ้าบรมวงศ์เธอเจ ้าฟ้ าบริพัตรสุขม


ุ พันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินต

œœœœ1œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œœœ œœ œœœ œœœ œ œœœœ œ œœœ œ œ œœœ œ œœœ œœœ
° 2
Piccolo & 4
œœœœ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œœœ œœ
f
œœœ œ œœœ œœœ
2 œœœ œœœ œ œœœœ œ œœœ œ œ
Flute & 4
œœœ œœ œœœ œ œœœ œœœ
f

# 2 œœœœ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œ œœœœ œ œœœ œ œ


Clarinet in Bb 1 &#4
f

# 2
Clarinet in Bb 2 &#4 œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœœ œœœ œ œ œœ œ œœœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ
f

# 2
Clarinet in Bb 3 &#4 œ
œœœœ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œœœ œœ œœœ œœœ œ œœœœ œ œœœ œ œ œœœ œ œœœ œœœ
f

# #2 œœœœ œ œ œ œœœ œ œœœ œœœ


Alto Saxophone &#4 œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œœœ œœ œœœ œœœ œ œœœœ œ œœœ œ œ
f

# 2 œœœœ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œœœ œœ œœœ œœœ œ œœœœ œ œœœ œ œ œœœ œ œœœ œœœ
Tenor Saxophone &#4
f

? 2 j j j
¢ 4 œ œ Œ œ Œ œ ‰ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œ œ Œ j‰ j‰ j
œ‰ œ‰ œ œœ
Bassoon
œ œ œ
f

° ## 2 œœœœ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œœœ œœ œœœ œœœ œ œœœœ œ œœœ œ œ œœœ œ œœœ œœœ
Trumpet in Bb 1 & 4
f

# 2
Trumpet in Bb 2 &#4 œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœœ œœœ œ œ œœ œ œœœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ
f

# 2 Œ œ œ œ œ ‰ œœœ œ œ œ ‰ œJ Œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ
Horn in F 1 & 4 œœ œœ Œ œ œ
f

# 2 j œ œ
¢&
Œ Œ ‰ œœœ œ œ œ‰ œ Œ œ œ
Horn in F 2 4 œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ
f

°? œ œ œ œ œ™ œ™ œ œ
œ œ œ œ œ œœœ œœœ
Trombone 1
2
4 œ œ œ œ œ œ œ™ œ œœœœ œœ œœ
f

? 2 j j
4 œ œ Œ œ Œ œ ‰ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œ œ Œ j‰ j‰ œœ œ œ œœ
Trombone 2
œ œ œ
f

? 2 j j j ‰ j ‰ œj ‰ Œ
∑ œ Œ œ Œ œ ‰ œ ‰ œj ‰ œj ‰ j‰ j‰ j j
œ‰ œ‰
j j
œ ‰œ ‰
Bass Trombone 4 œ œ œ œ

œ œ œ œ œ™
f

œ™ œ œ
œ œ œ œ œ œœœ œœœ
Euphonium
? 2
4 œ œ œ œ œ œ œ™ œ œœœœ œœ œœ
f

j j
? 2 œ ‰ œ ‰ œj ‰ œj ‰ j ‰ j ‰ œj ‰ Œ j j
¢
∑ Œ œ Œ j‰ j‰ j j
4 œ œ œœ œ œ œ‰ œ‰ œ ‰œ ‰
œ œ œ œ œ œ
Tuba

f œ œ œ œ œ œ œ œ
æ æ
Snare Drum
°/ 2
4 œ œ œ œ œ œ œ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f

2 œ Œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ
Bass Drum / 4 ∑
f

¢/
2 œ Œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ
Cymbals 4 ∑
f
œ œ œ œ 17œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœ œ œœœœ
°
>œ >œ
2
œ œ œ œ > > >
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œœœ œœœ œ œœœ œ >œ >œ œ œ
10

Picc. &
> > œœœœ œ œœ œ œ œ œ œœœ œœ œ œœœœ
œ œ œ œ œ œœœ œœœ œ œœœ œ >œ >œ >œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ
Fl. &
> >
## œ œ œ œ œ œœœ œœœ œ œœœ œ >œ >œ >œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœœ œœ œ œœœœ
Cl. 1 & œ œœœœ œ

# j
& # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œœ œ œœœ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
>>> > > œ œœœœ œ
Cl. 2

#
&# œ œœœ œœœ œ œœœ œ œ œ >œ >œ >œ œ œœ œ œ œ œ œœœ œœ œ œœœœ
œœœœ >> œœœœ œœœœ œœœœœ œ œœœœ œ
Cl. 3

> >
### œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœœ œ œ >œ >œ >œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œœ œœ œ œ œ œ œœœ œœ œ œœœœ
& œ œ
>>
Alto Sax.

# œ œ œœ œ œ œ œ œœœ œœ œ œœœœ
& # œ œ œ œ œ œœœ œœœ œ œœœ œ œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ
>> > > >
Ten. Sax.

>œ œ >œ œ œ j j œ œœ
¢
? œ œ œœœ œ> ™ œ œ œ
œ œ ‰ œ ‰ œœ œ œœ œœ œ œ œ
œœ œœ œ œ >>>
Bsn.

° ## œ œ œ œœœ œœœ œ œœœ œ >œ >œ >œ >œ >œ j


& œ œ œœœœ œœœœ œœœœœ œ œœœœ œœ œœ œ œ œ œ ‰ œ œœ œ œœœœ
> >
Tpt. 1

# ‰ œœ œ œœœ œ œj ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
& # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
>>> > > œ
Tpt. 2

# œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œj œ œ ‰ œj œœœ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ œ œ ™ j


Hn. 1 & œ J œ œ œ œ ‰ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

> >
‰ œj œ œ ‰ œj œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ ‰ œj œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
# œ
¢& œ œ œ ‰ œJ œ
Hn. 2 œ œ

°? > >
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ˙ ‰ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ
>>
Tbn. 1

j j > > j j œ œœ
? œ
œ œœ œ œ
œ
œ œ ‰ œ ‰ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ ‰ œ ‰ œœ œ œœ œœ œ œ œ
> > >
Tbn. 2

j j j > > j j
? œ ‰ œj ‰ œJ ‰ œj ‰ œ ‰ œ ‰ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ ‰ œ ‰ œœ œ œ ‰ œj ‰ œJ ‰ œj ‰ j j
B. Tbn.
œ œ œ œ > > > > J œ‰œ ‰
> >
? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ˙ ‰ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ
>>
Euph.

j j j j j j j j
? œ ‰ œj ‰ œ ‰ œj ‰ œ ‰ œ ‰ œ ™ œ œ œ œœœœ œ ‰ œj ‰ œ ‰ œj ‰ j j
¢
Œ œ ‰ œ ‰ œœ œ
œ œ œ œœœ œ œ ‰ œœ ‰
œ >œ >œ >œ ™ œ œ œ
œ œœ œ œ >œ > œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
Tba.

œœ > œ > œ
æ
°/ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œæ
>>> > > > >
S. D. œ œ œ œ œ œœœ œœœ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œœœœœ œ œ œ œœœ œœ œ œœœœ

œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ
B. D. /

¢/
Cym. œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ
œœœœœœ œ œœœœœ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ
° œ œ œ œ œœœœœ œ œœ œ œ œœ
22
27 3

Picc. & J‰

œœœœœœ œ œœœœœ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ


œ œ œ œ œœœœœ œ œœ œ œ œœ J‰
Fl. &

# œœœœœœ œ œœœœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ


Cl. 1 &# œ œ œ œ œ œœœœœ œ œœ œ œ œœ J‰

#
& # œœœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œœœ
œ œ œœœ œ œœœ œ œ œ
œ œ
j‰
>œ >œ >œ >œ >œ >œ
Cl. 2

#
& # œœœœœœ œ œœœœœ œœœ œ œ œ œ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰
œ œ œœ œ œ œœ
Cl. 3
>> >>>>
## œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ œœ œ œ œœœ œ œœœ œ œ œ j
Alto Sax. & # œ œ œœ œ œœœœœ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œœ œœœœ ‰
>> >>>>

# œœœœœœ œ œœœœœ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ ‰


Ten. Sax. &# œ œ œ œ œœœœœ œ œœ œ œ œœ J

j œ j
¢
? œœœ œ œœ j
œ‰ œ
j j
œ ‰ œ ‰ œ œ™ œ œ ‰ œj ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœœ ‰
>>>>
Bsn.

° ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ ‰


Tpt. 1 & œ œ œ œ œ œœœœœ œ œœ œ œ œœ J

#
Tpt. 2 & # œœœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ
j‰

# œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œj ‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œ ‰ œj œ œ œ œj ‰
Hn. 1 & J J J J J >>>>

‰ œj ‰ j œ œ œ ™
# œ ‰ œ œ œ j‰ œ j
œ œ œœ œ œ ‰ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œj œ œ œ œj ‰
Hn. 2
¢& J œ œ œ œ œ œ œ
œœ
œ œ œ
>>>>

°? œ œ œ™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ j j
œ œ œœ œ œ œ œ™ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œœ œœœœ ‰
>> >>>>
Tbn. 1

j œ j
? œœœ œ œœ j
œ‰ œ j j
œ ‰ œ ‰ œ œ™ œ œ ‰ œj ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœœ ‰
>>>>
Tbn. 2

? œœœ j j j j j
œ œœ œ ‰ œj ‰ œ ‰ œ ‰ œŒ œ ‰ œj ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ j‰ ‰ j‰ œœœœ ‰
œ œ œ œj œ œj œ >>>>
B. Tbn.

? œ œ œ™ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ™ j j
œ œ œ™ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œœœœ œ œœœ œ œ œ œ œœ œœœœ ‰
>> >>>>
Euph.

? j j j j j
¢
œœœ œ œœ j j œ ‰ œj ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œ ‰ œj ‰
œœœ œ ‰ œj ‰ œ ‰ œ ‰ œœ Œ œœœ œ
œœœœ ‰
œ œœ œ œ œ œ œœœ
œ œ œ >œ >œ >œ >œ
Tba.
œ œ œ œ œœœœœœ
æ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œæœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
> > > > > >j
S. D.
°/

> >j
B. D. / œ Œ œ œ œ Œ œ œ œŒ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ œ‰

> >j
¢/ œ Œ
Cym. œ œ œ Œ œ œ œŒ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ œ‰
Piccolo

มหาฤกษ์
(MAHA-ROEK)
จอมพลสมเด็จพระเจ ้าบรมวงศเ์ ธอเจ ้าฟ้ าบริพัตรสุขม
ุ พันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินต

Allegro Moderato q = 108
œ œ œ œ 1 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œ œ œ œ œ
2
&4
f

7
œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœœ œ > >œ >œ >œ
& œ œ

> > œ
17 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
14 >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
œ œ œœœ œ œ œœœœ œ œ œœœœ œ œœœ œ
œ œ œ œ œ œœœœ
21

&

27 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ


27

& J ‰
มหาฤกษ์
(MAHA-ROEK)
Flute
จอมพลสมเด็จพระเจ ้าบรมวงศเ์ ธอเจ ้าฟ้ าบริพัตรสุขม
ุ พันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินต

Allegro Moderato q = 108
œ œ œ œ 1 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œ œ œ œ œ
2
&4
f

7
œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœœ œ > >œ >œ >œ
& œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœ
14 >œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ œ œ 17œ œ œ œ œ œ
&

œ œ œœœ œ œ œœœœ œ œ œœœœ œ œœœ œ


œ œ œ œ œ œœœœ
21

&

27 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ


27
J ‰
&
มหาฤกษ์
(MAHA-ROEK)
Clarinet in Bb 1
จอมพลสมเด็จพระเจ ้าบรมวงศเ์ ธอเจ ้าฟ้ าบริพัตรสุขม
ุ พันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินต

Allegro Moderato q = 108
œœœœœ
œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ
1
## 2 œœœœ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ
& 4 œ
f

œ œ œœœœ œœœ
7
## œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œ œœœ œ >œ >œ >œ >œ
&

> >œ >œ


œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ
17
##
14

&

## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
21

& œ œ œ œ œ œœœœ

## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ ‰


27 27

& œ J
Clarinet in Bb 2
มหาฤกษ์
(MAHA-ROEK)
จอมพลสมเด็จพระเจ ้าบรมวงศเ์ ธอเจ ้าฟ้ าบริพัตรสุขม
ุ พันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินต

Allegro Moderato q = 108
1
## 2 œ œ œœ œ œœœ œ
& 4 œœœœ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ
f

##
8

& œ œ œœ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ >œ œœœ œ œ œ œ œ


>>> > >
17
# j
16

& # œ œ œœœ œ œœœ œ ‰ œœ œ œœœ œ œ ‰ œ œœ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ


œ
27
## œ
24

& œœœ œœ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œœœ œ

##
29

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰
> > > > > >
Clarinet in Bb 3

มหาฤกษ์
(MAHA-ROEK)
จอมพลสมเด็จพระเจ ้าบรมวงศเ์ ธอเจ ้าฟ้ าบริพัตรสุขม
ุ พันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินต

Allegro Moderato q = 108
1
## 2
& 4 œœœœ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f

##
7

& œ
œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œ œœœ œ >œ >œ >œ >
17
#
14

& # >œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ
œœœ œ œ œ œ œ œ œ
> >
##
21

& œ œ œœœ œ œ œœœœ œ œ œœœœ œœœ œ œ œ œ œ œœœœ


œ œ
27
##
27

j‰
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ
มหาฤกษ์
(MAHA-ROEK)
Alto Saxophone
จอมพลสมเด็จพระเจ ้าบรมวงศเ์ ธอเจ ้าฟ้ าบริพัตรสุขม
ุ พันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินต

Allegro Moderato q = 108

### 2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œ œœœœ


1

& 4 œ
f

### œ œœœ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œ œœœ œ œœœ œœœ œœœ œ œ >œ >œ
7

& œ œ
>>

14 > >
### >œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
17
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœ
&

21
### œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ
& œ œ œ œœœ œ œ

### œ œ œ
27
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰
27

& œ œ œ œ œ
>> > >>>
มหาฤกษ์
(MAHA-ROEK)
Tenor Saxophone
จอมพลสมเด็จพระเจ ้าบรมวงศเ์ ธอเจ ้าฟ้ าบริพัตรสุขม
ุ พันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินต

Allegro Moderato q = 108

## 2 œœœœ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
1

& 4 œ œ œœœ œœœ œ œœœœ


f

## œ œœœ œ œœœ œœœ œœœ œ


7

& œœœ œ œ œ œœœ œœœ œ œœœ œ œ œ >œ >œ


>>

œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœ
17
## œ œ œ
14

& >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
> >

## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
21

& œ œ œ œ œ œœœœ

## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ ‰


27 27

& œ J
Bassoon

มหาฤกษ์
(MAHA-ROEK)
จอมพลสมเด็จพระเจ ้าบรมวงศเ์ ธอเจ ้าฟ้ าบริพัตรสุขม
ุ พันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินต

Allegro Moderato q = 108
1
? 42 œ j j j ‰ j ‰ œj ‰ œj ‰
œ Œ œ Œ œ ‰ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œ œ œ Œ œ œ
f

>œ œ >œ œ œ
œ > > > >œ ™
9
? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœ œ œ œ

œœœ
17
? œj ‰ œj ‰ œ œ
17

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ j‰ j‰
œœ œ œ œ
27
? œ œ™ œ œj ‰ j ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j‰
26

œ œ œ œ œ
œ œœ œ œ > >>>
มหาฤกษ์
(MAHA-ROEK)
Trumpet in Bb 1
จอมพลสมเด็จพระเจ ้าบรมวงศเ์ ธอเจ ้าฟ้ าบริพัตรสุขม
ุ พันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินต

Allegro Moderato q = 108

## 2 œœœœ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
1

& 4 œ œ œœœ œœœ œ œœœœ


f

## œ œœœ œœœ œœœ œœœ œ >œ >œ >œ >œ


7

& œœœ œ œ œ œœœ œœœ œ œœœ œ œ

>
œ
17
## œ œœœ œ œ œœœ œ œ œ œ j‰
14

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ
> >

21
## œ œœœœ œ œ œœœœ œœœ œ
& œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ

## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ ‰


27 27

& œ J
มหาฤกษ์
(MAHA-ROEK)
Trumpet in Bb 2
จอมพลสมเด็จพระเจ ้าบรมวงศเ์ ธอเจ ้าฟ้ าบริพัตรสุขม
ุ พันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินต

Allegro Moderato q = 108
1
## 2
& 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œ œ œœ œ œœœ œ
œœœœ œ œœœ
f

## œ
8

& œ œœ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ


>>>> > > >

17
## j‰
16

& œ ‰
œ œœœ œ œ œœœ œ œœ œ œœœ œ œ œ œœ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ

27
## œ
24

& œœœ œœ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œœœ œ

##
29

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰
> > > > > >
มหาฤกษ์
(MAHA-ROEK)
Horn in F 1
จอมพลสมเด็จพระเจ ้าบรมวงศเ์ ธอเจ ้าฟ้ าบริพัตรสุขม
ุ พันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินต

Allegro Moderato q = 108
1
#2 Œ œ
& 4 œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œJ Œ œ œ œ œ œ
f

# œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ j œ ‰ j œœ œ œ œœœ œ >œ œ >œ œ


8

& J œœ œ

œ œ ™ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
17

16

&

# œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ™ œ
22

& J J J J

27
#œ œ œ œ j‰ œ œ j ‰ œ ‰ œj j‰
27

& œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
J > >>>
มหาฤกษ์
Horn in F 2

(MAHA-ROEK)
จอมพลสมเด็จพระเจ ้าบรมวงศเ์ ธอเจ ้าฟ้ าบริพัตรสุขม
ุ พันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินต

Allegro Moderato q = 108
1
#2 j
& 4Œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ ‰ œœœ œ œ œ ‰ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ
f

>œ>œ œ
œ œ™œ
# j j
9

& œœ œ œ œ ‰ œ ‰ ‰
œ œ œ J œ œ œ œ œ œœœ œ œœ œ œ œ œ

17
# j j
17

& œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ

Ϫ
27
# j
24

‰ œ ‰ œ œ
& œ œ j œ œ œ œ œ
œ œ

# j
‰ œj ‰ œj ‰ œj œ œ œ œj ‰
28

& œ ‰ œ œ œ œ
> > > >
มหาฤกษ์
Trombone 1

(MAHA-ROEK)
จอมพลสมเด็จพระเจ ้าบรมวงศเ์ ธอเจ ้าฟ้ าบริพัตรสุขม
ุ พันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินต

Allegro Moderato q = 108

œ œ œ œ œ™ œ œ œ™ œ œ œ œ
1
? 42 œ œœœœ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ
f

œœœ œ œ œ > > > >œ >œ


œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ
9
? œ œ œ >œ œ œ
>

17
‰ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ
17
? œœœ ˙

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
25 27
?
œ œ œ™ œ œ

? œ œ œ œ œ™
j
œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰
29

œ
> > > > > >
มหาฤกษ์
(MAHA-ROEK)
Trombone 2
จอมพลสมเด็จพระเจ ้าบรมวงศเ์ ธอเจ ้าฟ้ าบริพัตรสุขม
ุ พันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินต

Allegro Moderato q = 108
1
? 42 œ j j
œ Œ œ Œ œ ‰ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œ œ œ Œ j‰ j‰ œ œ œ
œ œ
f

j‰ j‰ >œ œ >œ œ
œ >œ >œ >œ ™ œ œ
9
? œ œ œ Œ
œœœ œœœ œ œ œ

œœœ
17
? œj ‰ œj ‰ œ œ
17

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ j‰ j‰
œœ œ œ œ

27
? œ œ™ œ œj ‰ j ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j‰
26

œ œ œ œ œ
œ œœ œ œ > >>>
Bass Trombone

มหาฤกษ์
(MAHA-ROEK)
จอมพลสมเด็จพระเจ ้าบรมวงศเ์ ธอเจ ้าฟ้ าบริพัตรสุขม
ุ พันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินต

Allegro Moderato q = 108
1
? 42 ∑ j j j
œ Œ œ Œ œ ‰ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œ ‰ œj ‰ Œ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰
f

j‰ j‰ œ ‰ j‰ j‰ j‰ >œ œ >œ œ
œ œ œ œ œ œ > œ J œ > > >œ ™
9
? j‰ j‰ œ
œ œ œ œœ œ Œ
17
? œj ‰ œj ‰ œ j ‰ œ ‰ œj ‰ j ‰ œj ‰ œ œ œ œ œ œ œj ‰ j ‰
17

œ ‰
œœ J œ J œ œ
27
j
25
? j ‰ j j
œ ‰
Œ œ ‰ œ ‰
œ œ œ
œ œ œ œ

j
29
? j ‰ œj ‰ j ‰ œj ‰ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ > > > >
มหาฤกษ์
(MAHA-ROEK)
Euphonium
จอมพลสมเด็จพระเจ ้าบรมวงศเ์ ธอเจ ้าฟ้ าบริพัตรสุขม
ุ พันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินต

Allegro Moderato q = 108

œ œ œ œ™ œ œ

1
œ œ œœ
? 42 œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œœœ
f

> >
? œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ >œ >œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ
9

>>

17
‰ œœœ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ
17
? œœœ ˙

œ œ œ œ œ œ ™ œj œ œ œ œœ œ œœœj ‰
25 27
? œ œ™ œ œ œ œ œœœ œ œ œœ
œ œ œ >> > >>>
มหาฤกษ์
(MAHA-ROEK)
Tuba
จอมพลสมเด็จพระเจ ้าบรมวงศเ์ ธอเจ ้าฟ้ าบริพัตรสุขม
ุ พันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินต

Allegro Moderato q = 108
1
? 42 ∑ j j j
œ Œ œ Œ œ ‰ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œ ‰ œj ‰ Œ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
f œ œ œ œ œ

j ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ j ‰ j ‰ œ œœœœ

9
? j‰ j‰ œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ
œ >œ >œ >œ ™ œ œ œ > > >œ
œ œ
œ œ œœœœ >œ œ

j j œj j
17
? œj ‰ œj ‰ œ j ‰ œj ‰ œ œ œ œ œ œ œj ‰ j ‰
17

œ ‰ ‰ ‰ œ ‰
œ œ œ œœ œœ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
27
j
25
? j ‰ j j
œ ‰
Œ œ ‰ œ ‰
œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ

j j j
29
? œ ‰ œj ‰ œ ‰ œj ‰ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ >œ >œ >œ >œ
มหาฤกษ์
Snare Drum (MAHA-ROEK)

จอมพลสมเด็จพระเจ ้าบรมวงศเ์ ธอเจ ้าฟ้ าบริพัตรสุขม


ุ พันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินต

æ æ
Allegro Moderato q = 108

2 œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œæ œ œ œ œ
1
/ 4 œœœœ œ œ œ œ
f

7 >>>>
/ œ œœœ œ œ œœœ œ œœœ œœœ œ œœœ œ œœœ œœœ œ œœœ œ œ œ œ œ

14 > > > 17 ææ


/ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœ

21 ææ
/ œ œ œœœ œ œ œœœœ œ œ œœœœ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œœœœ

27 > > > > > >j


/ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œœœ œ œ œ œ œœ œ œœœ ‰
27
มหาฤกษ์
Bass Drum (MAHA-ROEK)

จอมพลสมเด็จพระเจ ้าบรมวงศเ์ ธอเจ ้าฟ้ าบริพัตรสุขม


ุ พันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินต

Allegro Moderato q = 108

2
1
/4 ∑ œ Œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ
f

œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ
9

/ œ œ œ œ œ œ œ œ

17
/ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ
17

27 > >j
Œ Œ œ ‰
27

/ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
มหาฤกษ์
Cymbals (MAHA-ROEK)

จอมพลสมเด็จพระเจ ้าบรมวงศเ์ ธอเจ ้าฟ้ าบริพัตรสุขม


ุ พันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินต

Allegro Moderato q = 108

2
1
/4 ∑ œ Œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ
f

œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ
9

/ œ œ œ œ œ œ œ œ

17
/ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ
17

27 > >j
Œ Œ œ ‰
27

/ œ œ œ œ œ œ œ œ œ