Vous êtes sur la page 1sur 4

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ ÌÈeÜ«π]<Ì”◊€π]

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ;„π]<‡ËÁ”j÷]Ê<ÌÈflõÁ÷]<ÌÈe3÷]<ÏÖ]áÊ


ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ‡ËÁ”j÷]Ê<ÌÈe3◊÷<ÌËÁ„¢]<ÌȵÅ^“˘]
ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵔⴱⴰⵜ ⵙⵍⴰ ⵣⵎⵎⵓⵔ ⵣⵄⵉⵔ 4¬á<ÖÁ⁄á<¯â<Ω^eÜ÷]<Ì„¢

ÚÓiãÃæa@bÌäÏ€bÿj‹€@ÚÓ€Îá€a@Ÿ€bèæa
ÌÈäfiÜÀ÷]<Ö^È}

ÌËàÈ◊®˝]<Ö^È}

ÌÈfi^fâ˝]<Ö^È}

‹ËÇœi
<‰◊√¢ <ÏÇËÇq <ÌÈ⁄^flËÅ <Â^�¬cÊ <HÍ◊È‚`j÷] <ÎÁfi^n÷] <‹È◊√j÷^e <ÎÁe3÷] <öÜ√÷] <ƒËÁfli <Ö^õc <ª
<ºfiÜË <^€È  <^ëÁí} <Í÷^√÷] <‹È◊√j÷^e <Ìâ]ÖÇ÷] <Ì√e^j⁄ <l^⁄à◊jäπ <ÿñ _ <ÿ”ée <gÈrjäË
<HÌÈäfiÜ <Ö^È}<VÌÈ÷^j÷]<l]Ö^ȧ^e<ÌÈeÜ«π]<^ËÖÁ÷^”f◊÷<>ÌÈ÷ÊÅ<‘÷^ä⁄><p]Çuc<#<HÌËÁ«◊÷]<l^Ë^À”÷^e
<g√çÊ<ÌÈfi^äfi˝]<›Á◊√÷]Ê<h]Å˚]<‘÷^ä⁄Ê<g√ç<^È÷^u<‹„i<:÷]Ê<HÌÈfi^fâc<Ö^È}<HÌËàÈ◊®_<Ö^È}
<‘÷^ä⁄><xj <‹jÈâ<^€“<J‘÷^äπ]Ê<g√é÷]<ÍŒ^e<ÿ€éj÷<^„iÜÒ]Å<ƒÈâÁi<– _<ª<H›Á◊√÷]<‘÷^ä⁄Ê
J|^rfl÷]<ΩÊÜç<^7<lÜ ÁiÊ<‘÷É<Ìq^£]<kñjŒ]<^€◊“<ÔÜ}_<l]Ö^ȧ<>ÌÈ÷ÊÅ

NÛÔiãÕæa@bÓäÌ‹bŸj›‹@ÛÔ‹Ïá‹a@⁄‹bèæa@∂g@ÍÔuÌn‹a@Úã�è‡@ÀÌö̇@flÌy@2014@ÌÔ‰ÌÓ@6@ÑÓäbni@369O14@Z‚‘ä@ÛÓäaåÌ‹a@Úãÿâæa@Z@ uaãæa
NÛÔiãÕæa@bÓäÌ‹bŸj›‹@ÛÔ‹Ïá‹a@⁄‹bè·›‹@äb†�a@Úãÿâæa@ÀÌö̇@flÌy@2014@@5Âní@26@ÑÓäbni@133O14@Z‚‘ä@ÛÓäaåÌ‹a@Úãÿâæa
4¬á<ÖÁ⁄á<¯â<Ω^eÜ÷]<Ì„¢<‡ËÁ”j÷]Ê<ÌÈe3◊÷<ÌËÁ„¢]<ÌȵÅ^“˘]

2015;J;2014;;zz
ÚÓiãÃæa@bÌäÏ€bÿj‹€@ÚÓ€Îá€a@Ÿ€bèæbi@ÚÓ‰»æa@Ÿ€bèæaÎ@k»ì€aÎ@ Îâßa 1
]ÁÑÊ’]“d;ÏË›]m’\;Ïfiâ’\ ]ÁÑÊ’]“d;∞Â^;Ïfiâ’\ Ï—2ç∏\;ƒÂÉ°\;”÷à

h]Å˚]<‘◊ä⁄
<›Á◊√÷]Ê<h]Å˚]<Ìf√ç <h]Ÿ÷<’3éπ]<≈Ñ¢]
ÌÈfi^äfi˝]<›Á◊√÷]<‘◊ä⁄ ÌÈfi^äfi˝] ÌÈfi^äfi˝]<›Á◊√÷]Ê

ÌÈÒ^ËàÈÀ÷]<›Á◊√÷]<‘◊ä⁄
ÌÈfËÜrj÷]<›Á◊√÷]<Ìf√ç
öÖ˘]Ê<Ï^È£]<›Á◊¬<‘◊ä⁄
Í€◊√÷]<’3éπ]<≈Ñ¢]
?_@<ÌÈï^ËÜ÷]<›Á◊√÷]<‘◊ä⁄
ÌÈï^ËÜ÷]<›Á◊√÷]<Ìf√ç
?h@<ÌÈï^ËÜ÷]<›Á◊√÷]<‘◊ä⁄

h]Å˚]<‘◊ä⁄
<›Á◊√÷]Ê<h]Å˚]<Ìf√ç <h]Ÿ÷<’3éπ]<≈Ñ¢]
ÌÈfi^äfi˝]<›Á◊√÷]<‘◊ä⁄ ÌÈfi^äfi˝] ÌÈfi^äfi˝]<›Á◊√÷]Ê

ÌÈÒ^ËàÈÀ÷]<›Á◊√÷]<‘◊ä⁄
ÌÈfËÜrj÷]<›Á◊√÷]<Ìf√ç
öÖ˘]Ê<Ï^È£]<›Á◊¬<‘◊ä⁄
Í€◊√÷]<’3éπ]<≈Ñ¢]
?_@<ÌÈï^ËÜ÷]<›Á◊√÷]<‘◊ä⁄
ÌÈï^ËÜ÷]<›Á◊√÷]<Ìf√ç
?h@<ÌÈï^ËÜ÷]<›Á◊√÷]<‘◊ä⁄

h]Å˚]<‘◊ä⁄
<›Á◊√÷]Ê<h]Å˚]<Ìf√ç <h]Ÿ÷<’3éπ]<≈Ñ¢]
ÌÈfi^äfi˝]<›Á◊√÷]<‘◊ä⁄ ÌÈfi^äfi˝] ÌÈfi^äfi˝]<›Á◊√÷]Ê

ÌÈÒ^ËàÈÀ÷]<›Á◊√÷]<‘◊ä⁄
ÌÈfËÜrj÷]<›Á◊√÷]<Ìf√ç
öÖ˘]Ê<Ï^È£]<›Á◊¬<‘◊ä⁄
Í€◊√÷]<’3éπ]<≈Ñ¢]
?_@<ÌÈï^ËÜ÷]<›Á◊√÷]<‘◊ä⁄
ÌÈï^ËÜ÷]<›Á◊√÷]<Ìf√ç
?h@<ÌÈï^ËÜ÷]<›Á◊√÷]<‘◊ä⁄

ÚÓ‰»æa@pb˜–€a 2
<‘÷^ä€◊÷<Ì“3éπ]<≈ÊÑ¢]<±c<‰ÈqÁj÷]<ª<·Áf∆]Ü÷]<ÍëÁí§]Ê<Í⁄Á€√÷]<ÎÅ]Ǭ˝]<ÎÁfi^n÷]<‹È◊√j÷]<‡⁄<Ìn÷^n÷]<Ìflä÷]<ÑÈ⁄¯i
WÌÈeÜ«π]<^ËÖÁ÷^”f◊÷<ÌÈ÷ÊÇ÷]
<ÌÈ÷ÊÇ÷]<‘÷^ä€◊÷<±Ê˘]<Ìflä÷^e<≈ÊÑ¢]<ÂÑ‚<‡¬<̬ÜÀjπ]<g√é÷^e<‹„jâ]ÖÅ<Ì◊ë]Á⁄<ª<·Áf∆]Ü÷]<<Ì“3éπ]<≈ÊÑ¢]<ÑÈ⁄¯i
WÌÈeÜ«π]<^ËÖÁ÷^”f◊÷
<^ËÖÁ÷^”f◊÷ <ÌÈ÷ÊÇ÷] <‘÷^ä€◊÷ <ÌÈfi^n÷] <Ìflä÷] <‘÷^ä⁄ <Ê_ <g√ée <—^vj÷˜] <ª <·Áf∆]Ü÷] <^ËÖÁ÷^”f÷] <‘◊â <‡⁄ <±Ê_ <Ìflä÷] <ÑÈ⁄¯i
JÌÈ◊ë˘]<‹„f√ç<‡¬<̬ÜÀjπ]<HÌÈeÜ«π]

ÚÓiãÃæa@bÌäÏ€bÿj‹€@ÚÓ€Îá€a@Ÿ€bèæa@∂g@ÈÓuÏn€a 3

<ÌÚf√je<DÍfi^fâc<HÎàÈ◊®c<HÍäfiÜ <E<l]Ö^ȧ]<ÔÇ{{u˝<ÌÈ{eÜ{{«π]<^ËÖÁ÷^”f◊÷<ÌÈ÷ÊÇ÷]<‘÷^äπ]<±c<‰ÈqÁj÷]<ª<·Áf∆]Ü÷]<ÑÈ⁄¯j÷]<›ÁœË
J<ÌÈ◊ë˘]<‹„i^äâˆ≤<‹„iÖ^çc<‡‚Ö<̬ÁïÁπ]Ê<Ìë^§]<<xÈç3÷]<ÌŒ^�e

<ÔÁjä⁄ <Ó◊¬ <DÍfi^fâc <HÎàÈ◊®c <HÍäfiÜ E <l]Ö^È{{§] <ÔÇ{u˝ <ÌÈeÜ{{«π] <^ËÖÁ{÷^”f◊÷ <ÌÈ{{{{÷ÊÇ÷] <‘÷^äπ] <tÁ÷Á÷ <^œjfi˜] <ÌÈ◊€¬ <‹øfli
J<ÌȵÅ^“˘]
<ìí≠Ê<ÿíÀfl⁄<ÿ”ée<ÍëÁí§]<‹È◊√j÷]<ÑÈ⁄¯iÊ<Í⁄Á€√÷]<‹È◊√j÷]<ÑÈ⁄¯i<l^f◊õ<Ì¢^√⁄<‹ji<HîÜÀ÷]<ˆ ^”i<_Çf⁄<ãËÜ”j÷Ê
<‡⁄<≈Áfi<ÿ“<ÑÈ⁄¯i<·áÊ<∞e<ÌÈfâ^flj÷]<±c<Å^fljâ˜^e<DÖ^øjfi˜]<ÌvÒ˜Ê<ÌÈäÈÒÖ<ÌvÒ˜<E<Ǭ^œπ]<‡⁄<∞√⁄<ÅǬ<^€„fl⁄<Çu]Ê<ÿ”÷
JÌȵÅ^“˘]<ÇÈ√ë<Ó◊¬<∞¬Ñ¢]<‡⁄<≈Ñq<ÿ“<ÿ}]Å<‹È◊√j÷]
VÍ◊Ë<^€“<‰e^äu<‹jË<gÈi3◊÷<›^¬<ŸÇ√⁄<±c<Å^fljâ˜^e<—^œvjâ˜]<gäu<ÑÈ⁄¯j÷]<gÈiÜi<‹jË
UÏËâ›Ö ’\;Ñ]Ë£;Ïeâfi’]d;;zz
V≈Ñq<ÿ“<gäu<ÎÅ]Ǭc<Ìn÷^n÷]<Ìflä◊÷<ÎÁ„¢]<·^vj⁄˜]<ª<^„È◊¬<ÿí-]<Å]Áπ]<ò√e<ºœfi<Å^€j¬]<‹jË<gÈi3◊÷<›^√÷]<ŸÇ√π]<h^ä£
VÍ€◊√÷]<’3éπ]<≈Ñ¢]<tÁ÷Á÷

VÌÈfi^äfi˝]<›Á◊√÷]Ê<h]Ÿ÷<’3éπ]<≈Ñ¢]<tÁ÷Á÷
+
Ω fËh2÷’;‹]¬’\;ÿŬ∏\
4

UÏË›]eàˆ\Â;ÏÁáË÷qz›ˆ\;ÍÑ]Ë£;Ïeâfi’]d;;zz
<Ì�œfi<±c<Ì ^ï˝^e<H≈Ñq<ÿ“<gäu<ÎÁ„¢]<·^vj⁄˜]<ª<^„È◊¬<ÿí-]<Å]Áπ]<ò√e<ºœfi<Å^€j¬]<‹jË<gÈi3◊÷<›^√÷]<ŸÇ√π]<h^ä£
V<Ö^ȧ]<Ì«÷<ª<ÇuÁπ]<Íe^j”÷]<Ö^fj}˝]
VÍ€◊√÷]<’3éπ]<≈Ñ¢]<tÁ÷Á÷

VÌÈfi^äfi˝]<›Á◊√÷]Ê<h]Ÿ÷<’3éπ]<≈Ñ¢]<tÁ÷Á÷
+
Ω fËh2÷’;‹]¬’\;ÿŬ∏\
4

òó®aÎ@ÚÓéaäá€a@ÜaÏæa 4
<ÌÈe3÷]<ÏÖ]áÊ<ÕÜõ<‡⁄<ÏÇ€j√π]<ÌÈ5Ü÷]<s‚^flπ]<Ó◊¬Ê<Í5Ü÷]<Ìâ]ÖÇ÷]<›^øfi<Ó◊¬<ÌÈeÜ«π]<^ËÖÁ÷^”f◊÷<ÌÈ÷ÊÇ÷]<‘÷^äπ]<Ç€j√i
V^„€‚_<l^ÀÈÈ”j÷]<ò√e<ƒ⁄<H;„π]<‡ËÁ”j÷]Ê<ÌÈflõÁ÷]
UÏËâ›Ö ’\;Ñ]Ë|;zz
WÌÈeÅ_<±Ê˘]<Ìflä÷]<ªÊ<’3éπ]<≈Ñ¢]<ª<ÌÈäfiÜÀ÷]<Ì«◊÷<ìí~π]<ͬÁfâ˘]<;⁄à÷]<Õ¯«◊÷<Då<2E<∞j¬^â<ÏÅ^Ëá<{{{{{
<ÿë]Áj÷]Ê<4f√j÷]<l^Èflœj÷<ìí°<Då<2E<∞j¬^â<‡⁄<Ìíu<Ì ^ïc<ƒ⁄<ÌÈäfiÜÀ÷]<Ì«◊÷^e<ÌÈ€◊√÷]<Å]Áπ]<≈Á€•<ãËÖÇi<{{{{{
<›Á◊√÷]Ê<h]Å˚]<Ìf√çÊ<ÌÈï^ËÜ÷]<›Á◊√÷]<Ìf√çÊ<ÌÈfËÜrj÷]<›Á◊√÷]<Ìf√ç<±Ê˘]<Ìflä÷]Ê<’3éπ]<≈Ñ¢]<ª<ÌÈäfiÜÀ÷]<Ì«◊÷^e
JÖ^ȧ]<]Ñ7<ÌÈfi^äfi˝]
UÏË›]eà¸\;Ñ]Ë|;ÂÏÁáË÷qz›ˆ\;Ñ]Ë|;zz
<ÍeÅ˘]<’3éπ]<≈Ñ¢]<ª<ÌÈfi^fâ˝]<Ì«◊÷]<Ê_<ÌËàÈ◊®˝]<Ì«◊÷<ìí~π]<ͬÁfâ˘]<;⁄à÷]<Õ¯«◊÷<Då<4E<l^¬^â<ƒeÖc<ÏÅ^Ëá<{{{{{
W<ÌÈfi^äfic<›Á◊¬Ê<h]Åa<±Ê˘]<Ìflä÷]Ê
<Då<5E<l^¬^â<5<ÿíÈ÷<HÖ^ȧ]<gäu<HÌÈfi^fâ˝]<Ì«◊÷]Ê<ÌËàÈ◊®˝]<Ì«◊÷<ìí~π]<ͬÁfâ˘]<;⁄à÷]<Õ¯«÷]<ª<ÏÅ^Ëà÷]<{{{{{
<ÌÈï^ËÜ÷]<›Á◊√÷]Ê<ÌÈfËÜrj÷]<›Á◊√÷]<:f√é÷<^ËÖÁ÷^”f÷]<‘◊â<‡⁄<±Ê˘]<Ìflä÷]<ªÊ<ÌÈ€◊√÷]<g√é◊÷<’3éπ]<≈Ñ¢]<ª<‘÷ÉÊ
W‡ËÖ^ȧ]<‡ËÑ7
<åÇâ˘]<ÌË^„fi<ª<Ì«◊÷]<ÂÑ„e<^È◊“<åÖÇi<·_<Ó◊¬<H’3éπ]<≈Ñ¢]<‡⁄<]Çje]<Ö^ȧ]<Ì«◊e<ÌÈ€◊√÷]<Å]Áπ]<ãËÖÇi<ª<tÖÇj÷]<{{{{{
J^ËÖÁ÷^”f÷]<‘◊â<‡⁄<ÌÈfi^n÷]<Ìflä◊÷<Ífi^n÷]
ÈÓuÏn€a@7ÓÃm 5
<ÌÈeÜ«π]<^ËÖÁ÷^”f◊÷<ÌËÅ^√÷]<‘÷^äπ]Ê<g√é÷]<±c<‰ÈqÁj÷]<ÏÅ^¬c<g◊�e<]Á⁄ÇœjË<·_<ÌÈeÜ«π]<^ËÖÁ÷^”f◊÷<ÌÈ÷ÊÇ÷]<‘÷^äπ]<ÑÈ⁄¯j÷<‡”µ
<ÿfœi<·_<Ó◊¬<Hÿ€√÷]<^„e<ÎÖ^¢]<‰ÈqÁj÷]<ÏÅ^¬c<ÏÜ�ä⁄<– Ê<‘÷ÉÊ<^ËÖÁ÷^”f÷]<‘◊â<‡⁄<±Ê˘]<Ìflä÷]<Ê_<’3éπ]<≈Ñ¢]<‹j⁄<Çfl¬
J·`é÷]<]Ñ‚<ª<^ÈÒ^œ◊i<‹„i^f◊õ
@pb„bznfl¸aÎ@·ÌÏ‘n€a 6

<≈ÁïÁπ]<ª<ÏÖÅ^í÷]<l]Ü“Ñπ]<≈Á€•<ª<^„È◊¬<îÁíflπ]<ÏÜ€jäπ]<ÌfŒ]Üπ]<öÊÜ <‹Èøflj÷<Ì„qÁπ]<Üõ^äπ]<ãÀfle<¿Àj¨<{{{{
<l]Ö^„π]<><·Á”⁄<t]ÖÅc<^⁄Êà÷<‹jÈ <HÖ^ȧ]<Ì«÷<ÏÅ^€◊÷<Ìfäfl÷^e<^⁄_<JöÖ˘]Ê<Ï^È£]<›Á◊¬Ê<^ËàÈÀ÷]Ê<l^Èï^ËÜ÷]<Å]Áπ<Ìfäfl÷^e<‘÷ÉÊ
JÏÜ€jäπ]<ÌfŒ]Ü€◊÷<ÌâÊÜ-]<öÊÜÀ÷]<‡€ï<>ÌÈ‚^Àé÷]
<Ìfäfi<ìÈí~je<ÏÖÊÅ<ÿ“<ª<DÌÈfi^fâc<Ê_<ÌËàÈ◊®]<Ê_<ÌÈäfiÜ EÖ^ȧ]<Ì«÷<ÏÅ^€◊÷<ÏÜ€jäπ]<ÌfŒ]Ü€◊÷<›^√÷]<ŸÇ√π]<h^äu<‹jË<{{{
WÏÜ€jäπ]<ÌfŒ]Üπ]<gÈ÷^â_<ÍŒ^f÷<%15<ÌfäfiÊ<ÌÈ„Àé÷]<öÊÜÀ◊÷<%25<ÌfäfiÊ<ÌâÊÜ-]<ÌÈe^j”÷]<öÊÜÀ◊÷<%60
<‹È◊√j÷]<l^ËÁjä≤<Ìâ]ÖÇ÷]<ª<ÏÇ€j√π]<Üõ^äπ]<ãÀfle<ÏÜ€jäπ]<ÌfŒ]Üπ]<öÊÜ <‹Èøfli<‹jÈ <ÌâÖÇπ]<Å]Áπ]<ÍŒ^f÷<Ìfäfl÷^e<^⁄_<{{{{
WÍ◊È‚`j÷]<ÎÁfi^n÷]

<‘÷^äπ^e<^ËÖÁ÷^”f÷]<ÏÅ^„ç<ÿÈfl÷<ÇuÁπ]<;õÁ÷]<·^vj⁄˜]Ê<^ËÖÁ÷^”f÷]<‘◊â<‡⁄<±Ê˘]<Ìflä◊÷<ÇuÁπ]<ÎÁ„¢]<·^vj⁄˜]<ÔÜ´<{{{{
<Å]Á€◊÷<Ìfäfl÷^e<Ö^ȧ]<Ì«÷<±c<Ì∂3⁄<ÏÇuÁ⁄<l]Ö^fj}]<Å^€j¬^e<l^fi^vj⁄˜]<ÂÑ7<‹øflπ]<Ö]Üœ÷]<– Ê<ÌÈeÜ«π]<^ËÖÁ÷^”f◊÷<ÌÈ÷ÊÇ÷]
<JÌ«◊÷]<ÂÑ„e<ÌâÖÇπ]
ÚÓiãÃæa@bÌäÏ€bÿj‹€@ÚÓ€Îá€a@Ÿ€bèæa@paäbÓÇ@kèy@òó®aÎ@ÜaÏæa@fiÎaáu
H@bÌäÏ€bÿj€a@Ÿ‹é@Âfl@∂βa@Ú‰è€aÎ@⁄6ìæa@ âßa@I

ÚÓ„bè„�a@‚Ï‹»€aÎ@laÜ�€@Ô€Îá€a@Ÿ‹èæa @‚Ï‹»‹€@ÚÓ€Îá€a@Ÿ€bèæa
‫اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ‬ ‫اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ ﻋﻠﻮم‬ ‫اﻟﺠﺬع‬ ‫اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت‬
‫اﻟﺠﺬع اﳌﺸﱰك‬ ‫واﻟﺤﺼﺺ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ ﻋﻠﻮم‬ ‫واﻟﺤﺼﺺ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎت‬
‫آداب وﻋﻠﻮم إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟـﻤــــــــﻮاد‬ ‫رﻳﺎﺿﻴﺔ‬ ‫ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ‬ ‫اﳌﺸﱰك‬ ‫اﻟـﻤــــــــﻮاد‬

5 5 ÌÈeÜ√÷]<Ì«◊÷] 2 2 2 ÌÈeÜ√÷]<Ì«◊÷]
6 6 ÍäfiÜÀ÷]<h]Å˚]Ê<Ì«◊÷] 4 4 4 ^„e]ÅaÊ<±Ê˘]<ÌÈfflq˘]<Ì«◊÷]
2 2 TEC<<ÿë]Áj÷]Ê<4f√j÷]<l^Èflœi 2 2 2 TEC<<ÿë]Áj÷]Ê<4f√j÷]<l^Èflœi
4 4 ÌÈfi^n÷]<ÌÈfflq˘]<Ì«◊÷] 3 3 3 ÌÈfi^n÷]<ÌÈfflq˘]<Ì«◊÷]
2 2 ÌÀä◊À÷] 2 2 2 ÌÀä◊À÷]
2 2 DÖ^ȧ]<Ì«◊e<E<l^Èï^ËÜ÷] 7 5 5 DÖ^ȧ]<Ì«◊e<E<l^Èï^ËÜ÷]
IIII IIII DÖ^ȧ]<Ì«◊e<E<^ȀȔ÷]Ê<^ËàÈÀ÷] 5 4 4 DÖ^ȧ]<Ì«◊e<E<^ȀȔ÷]Ê<^ËàÈÀ÷]
1 1 DÖ^ȧ]<Ì«◊e<E<öÖ˘]Ê<Ï^È£]<›Á◊¬ 2 4 3 DÖ^ȧ]<Ì«◊e<E<öÖ˘]Ê<Ï^È£]<›Á◊¬
IIII 2 <l^È⁄Á◊√π] II II 2 <l^È⁄Á◊√π]
4 4 ^È ]Ü«¢]Ê<'ËÖ^j÷] 2 2 2 ^È ]Ü«¢]Ê<'ËÖ^j÷]
2 2 ÌÈ⁄¯â˝]<ÌÈe3÷] 2 2 2 ÌÈ⁄¯â˝]<ÌÈe3÷]
2 2 ÌÈfiÇf÷]<ÌÈe3÷] 2 2 2 ÌÈfiÇf÷]<ÌÈe3÷]
2 1 ÌÈflÀ÷]<Ì ^œn÷] II II II Ì∂3÷]
32 32 ≈Á€.] 33 32 33 ≈Á€.]

ÚÓ„bè„�a@‚Ï‹»€aÎ@laÜ�€@Ô€Îá€a@Ÿ‹èæa @‚Ï‹»‹€@ÚÓ€Îá€a@Ÿ€bèæa
‫اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ‬ ‫اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ‬ ‫اﻟﺠﺬع اﳌﺸﱰك‬ ‫اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت‬
‫آداب وﻋﻠﻮم إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﺠﺬع اﳌﺸﱰك‬ ‫واﻟﺤﺼﺺ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎت‬
‫ﻋﻠﻮم رﻳﺎﺿﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ‬
‫واﻟﺤﺼﺺ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎت‬
‫اﻟـﻤــــــــﻮاد‬ ‫اﻟـﻤــــــــﻮاد‬

5 5 ÌÈeÜ√÷]<Ì«◊÷] 2 2 2 ÌÈeÜ√÷]<Ì«◊÷]
5 4 DÌÈäfiÜ E<±Ê˘]<ÌÈfflq˘]<Ì«◊÷] 4 4 4 DÌÈäfiÜ E<±Ê˘]<ÌÈfflq˘]<Ì«◊÷]
8 8 ÌÈfi^fâ˝]<Ê_<ÌËàÈ◊®˝]<Ì«◊÷] 8 8 5 ÌÈfi^fâ˝]<Ê_<ÌËàÈ◊®˝]<Ì«◊÷]
2 2 ÌÀä◊À÷] 2 2 2 ÌÀä◊À÷]
2 2 DÌÈfflq˘]<Ì«◊÷^e<E<l^Èï^ËÜ÷] 7 5 5 DÌÈfflq˘]<Ì«◊÷^e<E<l^Èï^ËÜ÷]
III III DÌÈfflq˘]<Ì«◊÷^e<E<^ȀȔ÷]Ê<^ËàÈÀ÷] 5 4 4 DÌÈfflq˘]<Ì«◊÷^e<E<^ȀȔ÷]Ê<^ËàÈÀ÷]
1 1 DÌÈfflq˘]<Ì«◊÷^e<E<öÖ˘]Ê<Ï^È£]<›Á◊¬ 2 4 3 DÌÈfflq˘]<Ì«◊÷^e<E<öÖ˘]Ê<Ï^È£]<›Á◊¬
II 2 ÌÈfi^fâ˝]<Ê_<ÌËàÈ◊®˝^e<l^È⁄Á◊√π] II II 2 <l^È⁄Á◊√π]
4 4 ^È ]Ü«¢]Ê<'ËÖ^j÷] 2 2 2 ^È ]Ü«¢]Ê<'ËÖ^j÷]
2 2 ÌÈ⁄¯â˝]<ÌÈe3÷] 2 2 2 ÌÈ⁄¯â˝]<ÌÈe3÷]
2 2 ÌÈfiÇf÷]<ÌÈe3÷] 2 2 2 ÌÈfiÇf÷]<ÌÈe3÷]
2 1 ÌÈflÀ÷]<Ì ^œn÷] II II II Ì∂3÷]
33 33 ≈Á€.] 36 35 33 ≈Á€.]