Vous êtes sur la page 1sur 2

LITANIE DES SAINTS

En Kituba
Paroles & musique: Conception partition:

## 2 . œ œ œ œ œ œ . œ .
Inconnu Don King Thieri Magellan

& 4 . œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ ˙

## œ œ
Mfu- mu ta-la be-to kia - die Mfu-mu ta-la be-to kia - die

œ œ œ œ œ. œ. œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ ˙ ..
1.

&
9

# # œ œ3 œ œ œ 3 œ j
Kris - tu ta - la be-to kia - die Kris - tu ta - la be-to kia - die

œœ œ œ œ3 œ œ œ . œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ . ˙
2.

&
17

## œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ Œ œ œ
San-ta Ma-ri - a sambidi
- -le sa-mbidi
- -la be - to o Ma - ma ya Nza-mbe o

& œ œ œ. J J
25

## j œ œ
œ œ œ . œ Œ ‰ œ œ œ œ . œ Œ ‰ œJ œ œ . œ Œ ‰ œJ œ . . œ Œ ‰ Jœ
San - tu Mi-chè - le o sambi
- - di-la be - to B'an - ge ya Nza-mbi Yoa -

&
33

## j
œ œ œ œ Œ ‰ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ . œ Œ ‰ Jœ œ œ œ . œ
ni bo-ti - ki San - tu Jo-se - fe San - tu Pe-to - lo San - tu Po - lo San-

&
41

## Œ ‰ œ j œ œ œ œ œ Œ œ œ œ. œ. œ
tu An - dré San - tu Yo-a - ni San-tu Ma-rie Made
- -lei - ne San - tu I - tie - ni

& J œ œ œ . œ Œ ‰ œ œ œ œ œ Œ ‰ J
48

## j
Œ œ œ œ œ œ. œ Œ ‰ œ œ œ œ. œ Œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ. œ. œ
San - tu I-gna-si San - tu Lo - ran San - tu Lé- on - San-tu Gré-goi - ri

&
56

## œ. œ. œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ. œ. œ Œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ
San-tu A-ta-na - zi San - tu Ba-si - le San-tu Mar-tin San-tu Fran-çois d'As-si - se

&
64

## œ œ œ . œ Œ œ œ
œ œ œ. œ Œ œ œ œ. œ. œ Œ œ œ œ. œ. œ
San-tu Fran - çois San-tu Domi-ni - ke San-tu Fran-çois Xa - vier San-tu Jean Ma-

&
71

## Œ œ œ œ œ œ . œ œ œ
rie Vian - ney San-tu Ca-thé - ri - ne San-tu Thé - rè - se San-tu Lwa - nga

& œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ ˙ œ œ
78
San-tu ki-zi-to Ba-san-tu nion - so ya U-ga-nda Ba-san-tu nion - so ya Nza-mbi o
## œ. œ. œ œ. j
& ˙
œ œ3 œ œ œ œ3 œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ
86

## œ œ . œ œ . œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Sambi-di-le sambi
- -di-la be - to Mfu - mu So - ngi-sa be - to mu -

& œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ .
93

# œ. j œœœœ
le-mvo ya nge Vu- ki-sa be - to o Mfu- mu So - ngi-sa be-to mu - le-mvo ya nge

& # œ. œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ Œ œ œ œ œ œ. œ
100

# œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ
Ku-wa be - to o Mfu-mu Na mambi nio-nso Na ma - sumu
- nio-nso Na lu-fua ya

& # œœ
108

#
manku-lu - lu Sa-muna ki-mu - ntu ya nge Sa-mu na ma-ka-bu ya Ki - lu-nzi san - tu

& # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ ˙ œ œ ˙ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ
113

## . œ . œ
Samu
- na maka-bu ya Ki - lu-nzi san-tu o Vu - kisa Vu- ki-sa be - to

& œ ˙ ‰ . œ. œ œ œ œ. œ œ. œ. œ ‰ . œ. œ œ œ œ. œ
œ. œ œ. œ
121

##
mfu-mu Be- to bi - sumu
- -ki Sa - la Be - to bi sumu
- -ki Sa - la sa - la

Œ œœœ Œ ‰ œœ œ œ œ œ œ. œ œ
œ. œ. œ œ œ. œ
3
&
3 3
œœœœ
129

##
sa - la. Ku - wa be - to be-to ke ya-u-di-le Lu-zi - ngu ya nge Sa - la

œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ Œ ‰ œ œ œ œ. œ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
3
&
136

## j
a sa - la sa - la sa - la Nge pe - sa be - to Ba ba - na ya nge

& Œ ‰ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ. œ œ œ. œ œ. œ. œ œ œ. œ Œ ‰ œ
J
143

## j œ. j
Ke ku-di - le Sa - la sa - la sa - la. E Mfu-mue Sa - la E mfu-mu Ku-

œ œ. œ Œ ‰ j Œ ‰ œ œ œ Œ ‰ œ œ Œ ‰ œ
& œ œ œ. œ J œ .œ
151

## j j j j
wa be - to Ndi - ma be - to E - Mfu-mu E Mfu-mu E

& œ œ. œ Œ ‰ œ œ œ. œ Œ ‰ œ œ œ. œ Œ ‰ œ œ œ. œ Œ ‰ œ
159

##
Mfu-mu E Mfu-mu e Mfu-mu E Mfu-mu E

& œ œ. œ Œ ‰ œj œ œ . œ
œ. œ œ. œ œ. œ œ
167
Mfu - mu Ndi - ma be - to Sa - la sa - la sa - la

Vous aimerez peut-être aussi