Vous êtes sur la page 1sur 12
AEROKLUS Rare ee SBOVEIS SOCi iE) PUMY | ~x& UsTREDN V¥BOR BRATISLAVA lotite Ve Komtalondiny technicky zdpis &{slo 2/Pe/1971 napiseny v Nitre 13.5.1971 pri vySetroveni leteckej nehody lie- tadla 0-205 T, OK-MHH, vyrobné &islo 205, rok vjroby 1956, IT.G0 prevedeng 17.12.1956 {pri 855 hod.). Ugtor a6, vyrobad ELslo 364149, rok vyroby 1956 90 prevadzend nebola. Osvedtente o spBsobtlosti listadla platné do 5.2.1972. Drek mé nalietané : 1269 hodfn od vfroby, 406 hod. od GO Rotor mé nabehané 1 343 hodin of vyroby. 2 2 etadle Waajné vysadenie motora v priestore prvej zétatky po Sterte asl vo vy8ke 120-150 metrov. Pilot ca nesprdme rozhodol tym, Ze zataSkou 9 180 cheel pristét ne letisko. Na letisko nedoletel a asi 58 metrov pred Lletiskom havaroval. Komisiea previedla prehliadka palubnych dokledov Lietadla, ww Listadla a zistile Prednd ka! = plynové péka "msximélay plyn" (v prednej polohe) = pristm Je na 0 polone nerozvite = Pukoviit' palivového Kohita v polohe medei nlevnou 9 spdédovou addrzou = upinacte popruhy spolu aviazeng ale voIné = magnets capnuté. Zagnd Keb = phové péke “play plyn” (v prednej polohe 1 korekela) = palivovs kontit v polohe meizi hlavnou 9 spadovou nd = vyeatenie v neutrainej polohe = paka pristavacich klapiek v polohe “Start” okt inate: hla: vypauto patérle - vypnuto <= dynamo = zapnuto pristroje - vypnuto teresa Startér - zapnuto radio == vypnuto Extetmies rychlomer - sklo rozbité rufitke v polohe 60 km/hod. aysiomer = roabity Konpas, ~ rogbity ostiatné paluiné pristroje ~ nerozbité. baie Sta ae ~ avd nidr’ 22 Litrov = pravé nddrZ 30 Litrov = spédova ndérZ 7 litrov Stey oleje 8 litrov Bola prevedend prdea po 50 hodinich ne dreku i motore die 115.1971 5 of tejte prebli, dicy nebol prevedeny Hadny let. Bola povedené Jeune motorovd skiSke po prevedent prée po 50 yodinden. Baisia motdrovd sliske bola preveiend rgno v kenitieky den 12.5. Wl privoriprave Lictadle ne letovy deus Druhé spustenie notora tohoto dis dele prevedené pred Letom, pri ktorom doSlo k Letackej nehode. * Pri kontrole pelivoyych Gistatev v kel{skoch 1 karbunéteroch neboli zisteng Hiadne neSistoty ani vode. Lavy kalisok tistite 0a epddovej néarzi bol zapIneny tipine pelivom. Pravy keligok Sistigéa od hlawnych n4arzi bol zaplneny do 3/4 pelivom, V karbu- ratoroch bolo pomeme mélo paliva. Kerburdtory boli Eisté bez funkénjch zdvad, Palivo z kerburdtorov i palivovsch MUstitoy bolo odobtaté ako vaorky na preskianie, Pod¥a predbeZnych skisok palivo nevykeauje navyhovajtcu kvelitu, osved&enis o akosti prikladdme’k protololus Po tomto bola Brevedend kontrola celej palivoves inStaldele, bolo vypustend palive 20 vietxjen néarel, pritom.bdlo palivo prekontrolovand ne Estotu, pritomos! vody, z&roven pritom prekontrolovand celd palivows InStaldcie na prie- tofnos’, preskiSany pelivovy Kohut, pelivové motorovd Serpadlo ~ neboli gistené Ziadne zavady. Solo’ preskitené zopalovanie motora #8 ostatnd elektrickd inSteldcia - bez zdvad. Rugnym pretdéentn motera bolo zistené, 3e motor a v8etky egregdty ne motore sa rhadne pohybujé ® Pingus. Komisis na zdilade zistengch faktov kon3tatuje? naico?ko neboli aistené Ziadne technické zdvady, ktoré by mohli zepriti- nLf yysadenis motora, usudzuje, Se se tek mohlo stat, %e pelivo- vg kohiit bol neiplne’otvoreny, t.j. Ze dol len p ¥ pdotvorencd polohe a teda pri maxim‘Inom dykone motors potom nestedilo pali- Yo. Druhou prixinou vyeadenia motora by mohlo by? zaprfSinené, %o pilot ea mmjlil s palivo pri Sterte zatvoril. tet MS papsieccd st-inSp.technik né&, LPS ASSR ‘Lan Petko pplit.3Pacho AEROKLUB SOVESSKE) SOCAL) RRUMY Komisiondlny technicky z4pis &{slo 2/Pe/1971 nepiseny v Nitre 13.5.1971 pri vySetrovani leteckej nehody lie~ tadla 0-205 T, OKI, vyrobné @{slo 205, rok vyroby 1958, II prevedeng 17.12.1956 lpri 865 hod.) . Notor M-6, vyrobné Sfslo 364149, rok vyroby 1966 GO prevddzen’ nebolae Osvedtenie o spdsobilosti Lietadia platné do 5.2.1972. Drsk mé nalietané : 1269 hodiu od vyroby, 406 hod. od GO 343 hodin od vyroby. Motor m4 nabehané PB Ifaajné vysadenie motora v priestore prvej zétatky po Starte asi vo v¥ke 120-150 metrov. Pilot sa nesprdyne rozhodol tym, Ze zatétkou o 180° cheel pristat ne letisko. Na letiske nedoletel e asi 68 metrov pred letiskom havaroval. eydtie edla_: Komisie previedla prehliadku palutnych dokladov lietadla, stay lietadls a zistila t Prednd_kabina: ~ plynové péka “mexim4luy plyn" (v prednej polohe) pristr je ne 0 polohe nerozité ~ rukovit’ palivovsho kohiita v polohe medzi hlevnou a spédovou nddrZou ~ upinacie popruhy spolu aviazené ele volnd magneté zapnuté. pimovd pdka “pla palivovy kohwit v polohe meizi hlaynou a vywazenie y neutrdlnej polohe péka pristavacich klapick v polohe "Star ns D B plyn" (v prednej polohe i korekeia) pédovou nddrZou Elektrické spinate: hlavny ~ vypnuto — batérie - vypnuto dynemo = zapnuto pristroje = vypnuto Startér - zapnuto radio = vypnuto Eetstmis: . rychlomer - sklo rogbité rudizka v polohe 50 km/hod. 1 ~ vyékomer ~ rozbity ~kompas = rozbity - ostatné palubné pristroje - nerozbité.