Vous êtes sur la page 1sur 2
Generalitat ‘de Catalunya {iconmlon es Passa Meritt! Bue6 | Pla Ninistra Margarita Robles Fernandez: anstono de Detensa ‘Gobierno de Espana Paseo do la Castellana, 108 28071 Maan Senyora, LLagost de 2017 vam patra Catalunya un seguit de greusstemptats que van trasbalsar la nostra sccitat, sempre pacific i convivencial LLatemptat de les Rambles, amb un atropellament massiu | la posteor fugida, va ‘casionar 15 morts i més de 130 feis de fins a 34 nacionalitas diferente; fatempiat de ‘Cambris, amb 1 persona morta aropellada 6 fries, va poder ser aurat pr una uitat ols Mossos ¢'Eequacraimpedint ue socasionessin més dans ‘Aquells iratges de violencia ndiscriminada les retindrem per smpre més en elnoetre ‘pensament i fins tot van afectar durant forca temps Tactvtat quotiiana en aquests ‘sais de Cambris | Barcelona, peré també ¢Alcanar, Rip itt el pals. |Lexcelentactuacié pola comandada pel Major dels Mossos ¢Esqatra, Josep Luis ‘Trapero | elconselier Joaquim Forn, ami a col laborac dela resta ce forces | cossos. polcias, va possbiltar la reducc6 dels teroristes Ila posada a dspcsicié dal juge de totes les proves recolides, CGairebé dos anys després encara es descanex tala infermacié sabre les motvacions, objective | responsabes eaqualis atemplats. Da fet, el Pariament de Catalunya t8 en ‘marca una Comissié lnvestigaci sobre els Atemptats del 17 iel 18 ¢Agost de 2017, ‘menive que el Congrés dels Dputats va rebutjar-ne la creacié dna de pra En els darrrs dies, per hem assist ala pubicacié de tot un segult informacions perodistiques que han creat una fortaalarma | rebuig eocial, Sén nformacione que posen en dubte Factuacié algunes instucions de Ista, | sén informacions que contradver les informacions oficials que syhavien donat fins ara La mateixa Dolagadsa del Gover de Estat a Catalunya la senyora Teresa Cunilera, va ‘garantr pobicament ahirdimecres que “el Govern espanyol donara azpicacions”. sé ‘ambé mots els responsablesinstitucionals que demanen i exigeixn explcacions, & imés de la cutadania, (Des del Govern de la Generale, compromesos com sempre amb el pincil de maxsma ‘vanspardncia i rigor en les explicacions pibiques, us demanom de concretar una reunid, amo el format que designeu, per informar i donar les sxpicacions que ‘considereu, que serve per aturar aquesta stuacé i, en la mesura dao possible, ‘acabar amt alarma social genecada, ‘També us soicitem que doneu suport ala creacé una comissié éinvestigacé al prop ‘Congrés de Dipuats, petal cacirirlaveritat sobre els successes, i especialment donar resposta a les acusacions que shan procu, ‘Axi mateix, en pro daquesta voluntat de maxima transparéncia | escariment de la vettat, especialment en honor a les victimes | respecte a les seves families, us ‘demanem també que com a Govern doneu instruccions as dversos representants de les instiucions espanyoles perqud assstexin ala comissié ja existent al Pariament de Catalunya En domocracia hi ha un diet quo ée iranunciabl ota la eistadaria | 8 ol drot a la veto Us agracixo per avancat a vostraatenclé I, conf la vosta resposta posit. Barcelona, ‘8 de Julio de 2018