Vous êtes sur la page 1sur 108

¯p! ´u"√ wLMá nO $

ú´bé

w ´bF "´ wKé s– qBO#

‡¼±¥≤± ¨rOK « bL× Õö W ÝR Õ dAM « ¡UMŁ√ WOMÞu « bN pK*«
‡¼±¥≤± ¨rOK « bL× Õö W ÝR
Õ
dAM « ¡UMŁ√ WOMÞu « bN pK*« W³²J WÝdN
©÷U¹d «® wKŽ qBO ¨w½«bF³ «
p «u √ wLMð nO
≤∞ ™±¥ ª’ ±±≤
ππ∂∞≠ ∑±∏ ≠ ≤π ≠ ∏ ∫p œ—
œUý—ù«Ë kŽu « ‡ ≤
U bB « ‡ ±
Ê«uMF « ‡ √
≤±Ø≥π¥≤
≤±≤[∂ Íu¹œ
≤±Ø≥π¥≤ ∫Ÿ«b¹ù« r —

ππ∂∞≠ ∑±∏ ≠ ≤π ≠ ∏ ∫p œ—

µ W! bI*´
µ
W!
bI*´

¨5F?Lł√ t?K « o?Kš Âd √ v?KŽ Âö? «Ë …ö?B «Ë ¨5*U?F « »— t?K b?L(« Âu¹ v? ≈ ÁdŁ√ v?H²? «Ë¨t−N?½ vK?Ž —UÝ s? Ë ¨t³×? Ë t ¬ v?KŽË bL?× U?MO?³½ ∫bFÐË ¨s¹b «

t²IÐU Ë

—UL?¦ «Ë¨tK?zUC ˨tK?FH¹ Íc? « qLF? « W½UJ? vKŽ tŽö?Þ«

«dO)« w t²Ž—U s b?¹e¹Ë¨qzUCHK b³F « l b¹ U2 ÊS

UŽUD? « w

ÆtÐ t UO ¡«dł s UNOM−¹ w² «

…b?zU? Ë ÎU?FH?½ U?¼d?¦? √˨U?¼U “√Ë ‰U?L?Ž_« =q?ł√ s? W? bB? « Ê√ U?0Ë WOLKF «Ë W¹uŽb? «Ë W¹dO)« UNðU ÝR Ë W _« œ«d √ s dO¦?J Ë 5 bB²LK qzU?C ‰Ë_« UN?KB w? wK& w?² « W UÝd? « Ác¼ X½U? ª¡«uÝ bŠ v?KŽ w …b?OL?(« U¼—U?Ł¬ “d³?ðË ¨UN?F U?M 5?³ðË ¨U?¼bz«u? `{u?ðË ¨W b?B « Æ…dšü«Ë UO½b «

s d?O¦ œu?łËË ¨W bB? « s b³?F « lM9 w?² «

U³?IF « …d?¦J Ϋd?E½Ë

ªÁdł√ rEŽË t?²ł—œ WF — Ë√ t² b ‰u?³ 5ÐË tMOÐ ‰u% b? « —u

∂

d= Ó–Ô√ ¨5 bB?²*« v ≈ qzUÝ— ∫Ê«uMFÐ W? UÝd « Ác¼ s w½U¦ « q?BH « ÊU ¨UNIz«uŽ dD‡š√ s —cŠ√˨UNFH½ s b?¹e¹Ë¨W bB « ‰u³I TON¹ U0 UNO ÆUNł«dš≈ tI s ¡wý vKŽ t³½√Ë ¨U¼dł√ nŽUC¹ U vKŽ YŠ√Ë

t½≈ ¨Î«—u?JA? ÎUO?FÝË Î«—Ëd³? ÎöL?Ž UNK?F−?¹ Ê√Ë ¨UN?Ð lHM?¹ Ê√ tK? « ‰QÝ√ ÆtOKŽ —œUI «Ë p – w Ë

Æ rKÝË t³× Ë t ¬ vKŽË bL× UMO³½ vKŽ tK « vK Ë

âÀ_´ qBH  ´ Wáá ! bB " ´ qzUC #
âÀ_´ qBH  ´ Wáá ! bB " ´ qzUC #
âÀ_´ qBH  ´ Wáá ! bB " ´ qzUC #
âÀ_´ qBH  ´ Wáá ! bB " ´ qzUC #

âÀ_´ qBH´

Wáá ! bB " ´ qzUC #

âÀ_´ qBH  ´ Wáá ! bB " ´ qzUC #
π
π

W! bB" ´ qzUC #

Èd?O t?O ÁœU?³Ž ‡ v? UF?ð ‡ n?K ?²Ý« b? Ë ¨‡ qłË e?Ž ‡ tK? « ‰U ‰U?*« ¨ø ÁuFLł s¹√ s ∫t¹b¹ 5Ð «u b «–≈ tM?Ž rNKzUÝ u¼ rŁ ¨ÊuKLF¹ nO w t d?B tO ·ö ?²Ýô« s Š√Ë t?KŠ s tFL?ł sL ¨ø ÁuIH?½√ rO Ë »U?³Ý√ s? p – ÊU? ˨t? dB?ð s? Š v?KŽ V?O?Ł√ tðU?{d? Ë tK? « WŽU?Þ q×¹ô ULO t dB tO ·ö ²Ýô« ¡UÝ√ Ë√ «dŠ s tFLł s ˨tðœUFÝ Æt²LŠdÐ tK « ÁbLG²¹ Ê√ ô≈ tðËUIý »U³Ý√ s p – ÊU ˨V

»u³×? wŽ«d¹ Ê√ ‡ ÎUŠö? œ«—√ u¼ Ê≈ ‡ b³?F « vKŽ ÎU? «e ÊU UM?¼ s Ë w ÂöÝù« V?]ž— tłË s Èd¹ ]ô√ v?KŽ t H?½ sÞu¹ YO?×Ð t U w? tK « ÂöÝù« Â]d?Š o¹dÞ s? Èd¹ ]ô√Ë ¨t²?ŽUD²?Ý« —bIÐ —œU?ÐË ô≈ tO ‚U?H½ù« ÆlM² «Ë n uðË ô≈ tO WIHM «

dł_« VKD?ð vKŽ ÁœU³Ž ]YŠË ¨tO? WIHM « tK « Ÿdý U? rEŽ√ s Ê≈Ë W?]KÓš ^b?Ý ∫U?L¼b?Š√ ª5?KO?K?ł 5{d?G X?Žd?ý w²? « ©±® W? bB? « ∫tO?

‰ULF?²Ýô« ·dŽ Ê√ ô≈ ¨qHM? «Ë ÷dH « vKŽ o?KDðË ¨dł_« UNÐ V?KD¹ w² « W?IHM « w¼ W? bB « ©±®

∫Vž«dK? ¨

«œdH*« ∫dE½« ¨W b?B « kHKÐ qH?M « w Ë ¨…U e « kH?KÐ ÷dH « w Èdł Ÿd?A « w

ULN vKŽ nO « ¨©¥∏∞® ’

Æ©¥µ≥ ¨¥µ≤ ®’ ∫ÍËUMLK ¨n¹—UF² «

±∞
±∞

¡U?ł b ËÆ ©±® ÁbO?¹QðË Âö?Ýù« W½u?F w?½U¦? «Ë ÆrN?²łU?ŠË 5LK? *« błuð˨WKOK?'« …œU³F « Ác¼ —UŁ¬Ë qzUC 5³ð …b¹b?Ž —UŁ¬Ë …dO¦ ’uB½ ÆUNKFHÐ …—œU³LK rK *« Èb l «Ëb «

ÎöC? »U² U?N œd?H¹ Ê√ qL?²×¹ ¨Î«b?ł …dO¦? —UŁü«Ë q?zUCH? « Ác¼Ë ¨U¼“d?Ð√ vK?Ž —UB?² ô« r?²O?Ý «c Ë ¨…d?B²? W? UÝ— w? qÝd?ð Ê√ sŽ ∫wðQ¹ ULO p –Ë

UN äU" W#eM$ WF % óÀ ®UN Q˝ uKé áá ±

p? c ‰b?¹¨qłË e?Ž tK? « v? ≈ UN?³Š√Ë ‰U?L?Ž_« qC? √ s W? bB? « v ≈ ‰U?LŽ_« VŠ√ Ê≈Ëò ∫ÎU?Žu d? ‡ ULN?MŽ tK? « w{— ‡ dL?Ž sЫ Y?¹bŠ Ë√ ¨ÎUM¹œ t?MŽ wCIð Ë√ ¨ÎUÐd? tMŽ nAJð ¨s? R vKŽ tKšb?ð —ËdÝ tK « vKŽ —Ëd « ‰Ušœ≈ ∫qL?F « qC √ s ò ∫Y¹bŠË ¨ ©® å ÎUŽuł tMŽ œdDð Ê≈ qÐ Æ ©® åWÐd? t f?HM?¹ ¨WłUŠ t? wC?I¹ ¨ÎU?M¹œ tM?Ž wC?I¹ ∫s? R*« sÐ d?‡‡?‡L?‡Ž ‰u?I¹ ¨UN?OK?Ž d ?HðË ‰UL?Ž_« s‡?‡‡? U¼d?Ož w¼U?³²? W b?B «

Æ©≤≥∞ر® ∫ wÐdF « sÐô ¨Ê¬dI « ÂUJŠ√ ¨ ©±∂≥ر∞® ∫Íd³DK ¨ÊUO³ « l Uł ∫ dE½« ©±® ∫l U'« `O× w w½U³ _« tM ŠË ¨ ©≥∂®∫ r — ¨©¥∞® ’ ∫ UO½b « wÐ√ sÐô ¨Zz«u(« ¡UC ©≤® Æ©±∑∂® ∫ r — ¨©π∑ر® ∫ l U'« `O× w w½U³ _« t×?× Ë ¨ ©∑∂∑π® ∫ r —¨©±≤≥Ø∂®∫ wINO³K ¨ÊU1ù« VFý ©≥® Æ©µ∏π∑® ∫ r — ¨©±∞≤µØ≤®

±±
±±

U?½√ ∫W b?B « ‰u?I²? ªv¼U?³²?ð ‰UL?Ž_« Ê≈ ò ∫‡ tM?Ž tK? « w{— ‡ »U?D)«

Æ ©±® årJKC

‰U U?L ‰“U?M*« qC? QÐ u?N ¨UN?³ŠU? qLA?ð W b?BK W?F d? « Ác¼Ë ¨tЗ tO wI²¹ uN ÎULKŽË ÎôU t?K « t “— b³Ž ∫dH½ WFЗ_ UO½b « U/≈ ò ∫£ u¼Ë Æ ©® åÆÆƉ“UM*« q?C QÐ «cN ªÎU?IŠ tO qL?F¹Ë ¨tLŠ— tO? qB¹Ë dO?š UOKF? « bO « ò ∫t u?IÐ £ w³M? « p cÐ d³?š√ UL ¨UO?KF « bO? « VŠU ¨ ©® åWKzU « w?¼ vKH « bO «Ë¨WIHM?*« w¼ UOKF « bO «Ë¨vKH? « bO « s dO?šò ∫Ÿu d?*« Y¹b?(« w ¡Uł b? Ë ¨r¼U?¹≈ tF?HM ”U?M « d?Oš s? u¼Ë p c ‰b?¹ ª…dšü« w ·ËdF*« q?¼√ s u¼Ë ¨ ©¥® ”UM? « lH½ s ”U?M « Æ ©µ® å…dšü« w ·ËdF*« q¼√ r¼ UO½b « w ·ËdF*« q¼√ ò ∫£ t u

œUł sL ¨UO½b?K WK Uý w¼ qÐ …dšü« vKŽ ‚bB²?*« WF — dB²Ið ôË

«c¼ò ∫ ‰U Ë ©¥±∂ر® ∫ r U×K ¨„—b²? *« ¨ ©≤¥≥≥® ∫ r — ¨©πµØ¥®∫ W1eš sЫ `O× ©±® ÆåÁUłd ¹ r Ë 5 OA « ◊dý vKŽ `O× Y¹bŠ ¨ å`O×? s Š Y¹bŠ «c?¼ò ∫ ‰U Ë ¨©≤≥≤µ® ∫ r — ¨©µ∂≥ ¨µ∂≤Ø¥ ®∫ Íc d²? « l Uł ©≤® Æ©±∏π¥®∫r — ¨©≤∑∞Ø≤® ∫ Íc « `O× w w½U³ _« t×× Ë Æ©±∞≥≥® ∫ r — ¨©∑±∑ر® ∫ rK ©≥® ∫ l U?'« `O× w? w½U³ _« t?M ŠË ¨ ©∑∂µ∏® ∫ r? — ¨©±±∑Ø∂® ∫ wINO?³K ¨ÊU1ù« V?Fý ©¥® Æ©≥≤∏π® ∫ r — ¨©∂≤≥ر® ∫l U?'« `O×? w w?½U³ _« t?×× Ë ¨ ©≤≤±® ∫ r? — ¨©∏∂® ’∫ Í—U ?³K ¨œd?H*« »œ_« ©µ® Æ©≤∞≥±®∫ r — ¨ ©¥∞∑ر®

±≤
±≤

WOK?¼U'« w œUÝ s q? ò ∫ÊU³Š sÐ bL?× ‰U qÐ ¨‰–— q ?Ð s Ë œUÝ w? UI? « t?O ≈ q?Š—Ë ¨t? u t? œU?I½«Ë ¨œœR? ? UÐ ·d?ÔŽ v?²Š Âö?Ýù«Ë

¨ ©±® ånO?C « «d ≈Ë ÂU?FD « ÂU?FÞSÐ ô≈ ÁœœR?Ý ‰UL s?J¹ r ªw?½«b «Ë ¨dJ?A « s?Nðd¹ò ∫q?O U?L t?½≈ qÐ ¨W b?B « c?š¬ vKŽ b?¹ Ë– ‚bB?²*«Ë s* w?³−Ž U?¹ò ∫‰uI¹ „UL? « sЫ ÊU? «c Ë ¨ ©® åd(« t?² bBÐ ‚d?² ¹Ë v Ë√Ë ¨ ©® å·Ëd?F*U?Ð —«dŠ_« Íd?²?A¹ ôË s?L?¦ U?Ð pO? U?L*« Íd?²A?¹ ÎôUM? ·ËdF*« c? ð« ¨wM?Ð U¹ ò ∫‰UI? b¹e¹ t?MЫ ‡ tMŽ t?K « w{— ‡ W¹ËU?F lM*«Ë „U¹≈Ë ¨rNMOŽ√ w rEFðË ¨r?Nðœu tÐ qL² ð »U Š_« ÍË– bMŽ ÆwKł u¼ UL ·ËdF*« ezU — s W bB «Ë ¨ ©¥® å·ËdF*« b{ t½S

ªÀdJ #´À U ˆ #´ s$ ÇbB LK# UN U&À áá

¡ö³ « –≈ ¨ ©µ® ÎQJ² »U √ l Ë «–S ¨lI¹ ô ·ËdF*«Ë W bB « VŠU

¨W u?<« bz«b?A «Ë »ËdJ? «Ë VzUB?*« l b?ð wN ¨W? bB « v?D ?²¹ô

U ü«Ë U?¹ö³? « l d?ðË

¨’u?BM? « p – v?KŽ X?] œ ¨W? U(« ÷«d? _«Ë

ÆWÐd−² «Ë =f(UÐ p – X³ŁË

Æ©≤±¥® ’ ∫ ÊU³Š sÐô ¨¡öIF « W{Ë— ©±® Æ©≥±∞ر® ∫ `KH sÐô ¨WOŽdA « »«œü« ∫ dE½« ©≤® Æ©±πµ® ’∫ ÊU³Š sÐô ¨¡öIF « W{Ë— ©≥® Æ©≥±∞ر® ∫ `KH sÐô ¨WOŽdA « »«œü« ©¥® Æ©≥±∞ر® ∫ `KH sÐô ¨WOŽdA « »«œü« ∫ dE½« ©µ®

±≥
±≥

w?Ið ·Ëd?F*« l?zUM? ò ∫ £ t u? p – v?KŽ W? «b « Y?¹œUŠ_« s?L

bOFÝ wÐ√ Y?¹bŠ w £ t u Ë ¨ ©±® å

∫U?NM? Ë ¨ ©® å ¡u? « Ÿ—U?B w?I?¹ ·ËdF?*« qF? Ëò∫ ‡ t?MŽ t?K « w?{— 5F?³Ý ^b ð W? bB « ò ∫ÎUŽu? d ‡ tM?Ž tK « w{— ‡ Z?¹bš sÐ l «— Y?¹bŠ

Ê≈ ò∫ÎU?Žu? d?? ‡ t?M?Ž t?K? « w?{— ‡ f??½√ Y?¹b?ŠË ¨ ©® å¡u? ? « s?? ÎU?ÐU?Ð

UJKN «Ë

U? ü«Ë ¡u « Ÿ—UB

Æ ©¥® å¡u « W²O l bðË ÆÆÆW bB «

∫r? — ©∑∞∑Ø≤®∫ l U?'« `?O×? w? w½U?³? _« t×?× Ë ¨ ©±≤¥Ø±® ∫r? U?×K? ¨„—b?² ?*« ©±® Æ©≥∑πµ® ∫l U'« `?O× w w?½U³ _« t×?× Ë ¨©≥¥¥≤® ∫r — ¨©≤¥¥Ø≥®∫ wIN?O³K ¨ÊU?1ù« VFý ©≤® Æ©≥∑∂∞® ∫ r — ©∑∞≤Ø≤® ∫bz«Ëe? « lL−? w wL?¦ON? « Áœ—Ë√Ë ¨ ©¥¥∞≤® ∫r —¨©≤∑¥Ø¥® ∫w½«d?³DK? ¨dO³?J « r−?F*« ©≥® w? wL?²?ON? « d−?Š s?Ы Áœ—Ë√Ë ¨ ånO?F?{ u¼Ë ¨V?O?Fý s?Ð œUL?Š t?O Ëò ∫‰U? Ë ¨©±∞πØ≥® t?½S U?NM? ÎöO?K ô≈ W?×O?× U?N½Q?Ð œU √ Y?¹œUŠ√ W?ŽuL?− s?L{ ¨©≥±π ¨≥±∏ر®∫dł«Ëe « ¨≤∂∞® ∫ÍËU K ¨W?M (« b UI*« ∫ dE½«Ë ¨Áb?¼«uAÐ s Š Y¹b(« «c¼ Ê√ d?¼UE «Ë ¨s Š Æ©±πµ≥® ∫ r —¨©≤π ¨≤∏Ø≤®∫w½uK−FK ¨¡UH)« nA ¨ ©∂±∏® ∫ r —¨©≤∂± s?Ы Áœ—Ë√Ë ¨åV¹d?ž s? Š Y?¹b?Š «c¼ò ∫‰U? Ë ¨©∂∂¥® ∫r? — ¨©µ≤Ø≥® ∫Íc d?²? « l U?ł ©¥® ‰eM?¹ô wL²?ON « d?−Š sЫ bM?Ž t½√ UL? ¨ ©≥≥∞π® ∫r ©±∞¥ ¨±∞≥Ø∏®∫t×?O× w ÊU?³Š ÊS ô≈Ë Y¹b(« b¼«uA p – Ê√ d¼UE «Ë ¨©≥±π ¨≥±∏ر® ∫dł«Ëe « ∫dE½« ¨s (« W³ð— sŽ U Ë ¨©∂±∏® ∫r — ©≤∂± ¨≤∂∞® ∫ÍËU K ¨W?M (« b UI*« ∫dE½« ¨p – v? ≈ v d¹ ô ÁbMÝ Æ©±∞¥Ø∏®∫ ÊU³Š sЫ `O× WOýUŠ w ◊˃U½—_« ÁdDÝ

‰U ò ∫ ‡ ©≤≥∂Ø¥® ∫d?¹bI? « iO? w ‡ ÍËU?M*« ‰U?I v?MF?*« WN?ł s U? √ ¨bM? « W?Nł s? «c¼Ë

b Ë ¨U¼u×½Ë ‚dŠË VMł

W b?B « vK?Ž Y× ¨…d?O³ v?KŽ —«d ≈ Ë√ p?ý Ë√ WŽb?Ð vKŽ W?ðuL s?¹b « w W? UŠ ¡uÝ Êu?Jð

«–Ë Âb?N

u*« V³ Ð WÐuFB « w ÊuJð b ¡u? « W²O ∫Íd UF «

Æåp c UNF b

±¥
±¥

«–S? ò ∫‡ fL?A « ·u? J? ”UM? « lK?¼ 5Š ‡ £ t? u ÎU?C¹√ U?NM? Ë bOF « oO œ sЫ ‰U ¨ ©±® å «uÔ ]bBðË «u^K Ë «Ëd=³? Ë tK « «uŽœU p – r²¹√— ·ËU<« bM?Ž W bB « »U?³×²Ý« v?KŽ qO œ Y?¹b(« w Ëò ∫t t?Šdý w Æ ©® å—Ëc;« ¡ö³ « ŸU b²Ýô

¨÷«d _«Ë U¹ö?³ « UN³ŠU? sŽ l bðË ¨Êb³? « kH% W bB? « Ê√ UL ∫ÃU(« sЫ ‰U ¨ ©® åW bB? UÐ r U{d? «ËË«œ ò ∫Y¹bŠ p – v?KŽ ‰b¹ U —bIÐ ‡ qłË eŽ ‡ tЗ s t H½ Íd²A¹ i¹d*« Ê√ W bB « s œuBI*«Ëò d³<« Ê_ ¨l?DI « vKŽ d?OŁQð s U?N bÐ ô W bB? «Ë ¨ÁbMŽ t H?½ ÍËU ð sŽ „—U?³*« s?Ы qł— ‰Q?Ý b Ë Æ ©¥® åÊU]M? .d t?MŽ dÓ³?<«Ë ¨‚œU £ w d?¾Ð d?H×?Ð Ád Q? ª¡U³Þ_« X?OŽ√ b? Ë 5M?Ý l³Ý U?N t?²³? — w W?Šd ª5?Ž tO? l³?M?¹ Ê√ uł—√ò ∫t? ‰U Ë ¨t?O? ¡U*« v? ≈ ”UM? « ÃU?²×?¹ q×? VŠU? ‡ r U?(« tK? « b³?Ž wÐ√ t?łË Õ]dI?ð b Ë Æ ©µ® åpM?Ž Âb « p? L?O

Æ©∂±µØ≤® ∫Í—U³ « `² ¨©±∞¥¥® ∫r — Í—U ³ « tłdš√ ©±® Æ©±¥±Ø≤® ∫ bOF « oO œ sÐô ¨ÂUJŠ_« ÂUJŠ≈ ©≤® ∫VO?¼d² «Ë VO?žd² « w Í—c?M*« œU √˨©≥µµ∏® ∫r? — ¨©≤∏≤Ø≥® ∫wINO?³K ¨ÊU1ù« V?Fý ©≥® `?O?× w? w?½U?³? _« tM? ?ŠË ¨åt?³?ý√ q?Ýd*«Ëò ∫‰U? ¨Îö?Ýd? Ë ÎU?Žu d? ÍË— t?½√ ©µ≤∞ر® Æ©≥≥µ∏® ∫ r — ¨©∂≥¥Ø±® ∫l U'« Æ©±¥≤ ¨±¥±Ø¥®∫ ÃU(« sÐô ¨qšb*« ©¥® Æ©≥≤±Ø±® ∫ wL²ON « d−Š sÐô ¨dł«Ëe « ∫ dE½« ©µ®

±µ
±µ

rŁ ¨p – s «Ëd¦ Q t ¡UŽb « dO)« q?¼√ ‰Q ¨WMÝ s ÎU³¹d ‡ „—b²

¨¡U*« UNO ]V Ë Á—«œ »U?Ð vKŽ XOMÐ W¹UIÝ l{uÐ 5L?K *« vKŽ ‚bBð

pK?ð X «“˨¡U?HA? « dNþË ô≈ Ÿu?³Ý√ t?OKŽ d?‡ ]

Æ ©±® ÊU U s Š√ v ≈ tNłË œUŽË ¨ÕËdI «

ÍË«b?²? « ‡ Êu?I?? u?*« p? – »]d??ł b? Ëò ∫ÍËU?M??*« ‰U? U?L?? d? _«Ë

‡ W‡ b?‡B

Æ ©® åtÐU−Š n¦ s ô≈ p – dJM¹ôË

l bð W b?B « Ê√ ÊËd¹ «u½U nK? « iFÐ Ê≈ qШV ×? «c¼ fO Ë

U ü« UN³ŠU

Æ ©® åÂuKE « qłd « sŽ l bð W bB « Ê√ ÊËd¹ «u½U ò

‰b¹ ¨s;«Ë VzU?B*« b³F « vKŽ d?−¹ W bB « ÂbŽ ÊS ¨q?ÐUI*« w Ë

q¹d³ł Ê√ ò ∫tO Ë ¨ÎUŽu d ‡ tMŽ tK « w{— ‡ p U sÐ f½√ Y¹bŠ p c

ÔX³¼–√ r? Í—bð√ ò ∫‡ qłË eŽ ‡ tK? « sŽ ‡ Âö ? « ULNO?KŽ ‡ »uIF?O ‰U

U?L ”U?M « UN?M »d?A

¨WO (« W¹Ëœ_« t?KFHð ô U qFHð WO½U?ŠËd « W¹Ëœ_« «Ëbłu

∫wF M « rO¼«dÐ≈ ‰U ¨ÎU*Uþ ÊU? Ê≈Ë v²Š bz«bA «Ë

r²?×Ж rJ?½≈ ø«uFM? U n?Ýu¹ …uš≈ l?M ˨„dN?þ ÔXÝu Ë ¨„d?BÐ

Æ ©¥® å ÎU¾Oý tM ÁuLFDð rK rzU u¼Ë rO²¹ 5J r UðQ ¨…Uý

Æ©≥≤≤ ¨≥≤±Ø±®∫ wL²ON « d−Š sÐô¨ dł«Ëe « ∫ dE½« ©±® Æ©µ±µØ≥® ∫ÍËUMLK ¨d¹bI « iO ©≤® Æ©≥µµπ® ∫ r — ¨©≤∏≥Ø≥® ∫wINO³K ¨ÊU1ù« VFý ©≥® Æw³¼c « tI «ËË ¨t×× Ë ¨©¥≥∏Ø≤® ∫r U×K ¨„—b² *« ©¥®

±∂
±∂

UN–´uŁ WHéUC$ À Uºdł√ rEé áá

U? b??B? « t?K? « w?=Ðd?¹

w?K?F?¹Ë¨

Uł—b «

bMŽË W?HŽUC ·UF?{√ W bB « Ê√ vKŽ W? «b « U1dJ « U?¹ü« sL UÚ{ÎdÒ Òt]KÄ «uÌ{ÒdÎ Ò√Ò§ Ï UÒ ÓÏb]BÌLÎ «Ò§ Ò5Ï ÓÏb]BÌLÎÄ ]Ê≈˚ ∫‡ v UFð ‡ t u ∫b‡‡¹e‡ tK « Ác¼ X?×{Ë√¨ ›±∏ ∫b¹b‡(«¤ ˝.Ïd‡‡‡Ò d‡‡‡ÎłÒÎr‡‡ÌNÒ Ò§ ÎrÌNÒ ÌnÒŽUÒC̹ UÚMÒ ÒŠ Íc?š¬ vK?Ž Êu?K?CH?²?¹ ô U b?B?²*«Ë 5? b?B?²*« ò ∫Ê√ W?1d?J « W?¹ü« t?K? « Êu?{dI?¹ r?¼ U?/≈ ¨”U?M? « l? «c¼ w? Êu?K? U?F?²¹ ô˨ U? b?B? « wDF*« —uFý s oLŽ√Ë l Ë√ W bBK? e UŠ ÍQ ¨tF …dýU³ ÊuK UF²¹Ë tI?HM¹ U? Ê√Ë ¨œułu « p? U l q? UF²¹ t?½√˨bOL?(« wMG? « ÷dI¹ t?½QÐ Æ ©±® å°ø ÎU1d Ϋdł√ tK p – bFÐ t Ê√˨nŽUC tOKŽ nK

ÌtÒ ÌtÒHÏŽUÒCÌOÒ UÚMÒ ÒŠ UÚ{ÎdÒ Òt]Ì÷ÏdÎI̹ ÍÏc]Ä «Ò– sÒ ˚ ∫‡ v UFð ‡ t? u ∫UNM Ë W bBK tK « WOL ?ð WKŽ ÎUMO³ ’UB'« ‰U ¨›≤¥µ ∫…dI³ «¤ ˝Ú…ÒdOÏ¦Ò UÚ UÒFÎ{Ò√ ÎU{d ÊuJ¹ ô –≈ ¨tÐ »«u?¦ « ‚UIײÝô ΫbO ÎU{d t?K « ÁU]LÝ ò ∫ÎU{d v?² ‰–U?³ « ò ∫ÊQ?Ð rO?I « s?Ы p – q?]KŽË¨ ©® åtÐ o?ײ? ÷u?F «Ë ô≈

U?Ðu??¦?*« U?N?ÐU?×? _ n?ŽU?C?¹Ë¨

Æ d UCð tOKŽË ’uBM «

dð«uð «cNÐ ÆÆ

Æ©≥¥π∞Ø∂® ∫VD bO ¨Ê¬dI « ‰öþ w ©±® Æ©∂±∂ر® ∫ ’UB−K ¨Ê¬dI « ÂUJŠ√ ©≤®

±∑
±∑

t?O?K?Ž q?N?Ý˨t ?H?½ t? X?Žu?Þ ªb?Ð ôË t?O? ≈ œu?F¹ t? U? 5?Ž Ê√ r?K?Ž VO?Þ w mKÐ√ ÊU? ¨s ×? yw Ë ¡wK ÷d?I² ?*« Ê√ rKŽ ÊS ¨t?ł«dš≈ tOLM?¹Ë ¨t{d² « U0 t d−?]²¹ ÷dI² *« Ê√ rK?Ž ÊS ¨t H½ WŠUL?ÝË tKF ÊS ¨`?LÝ√Ë `LÝ√ ÷d?I UÐ ÊU t? cÐU ·UF?{√ dOB¹ v?²Š ÁdL¦?¹Ë t t½S ª÷d?I « fMł dOž s? dš¬ Ϋdł√ tzUDF?Ð Áb¹e¹ tK p – l? t½√ rKŽ WI?¦ « ÂbŽ Ë√ `?A « Ë√ q? ³ « s? t H?½ w W ü ô≈ t?{d s?Ž nK ?²¹ô ÎrÌNÒ «ÒuÎ ÒÒÊuÌIÏHM̹ ÒÏc]Ä ÌqÒ¦Ò ˚ ∫‡ qłË e?Ž ‡ t u ∫UN?M ËÆ ©±® åÊUL?C sÒLÏ ÌnÏŽUÒC̹ Ìt]K «Ò§ ÔW]³ÒŠ ÌWÒzUÓÏ ÔWÒK̳ÎMÌÝ ÓÏqÌ wÏ ÒqÏÐUÒMÒÝ ÒlγÒÝ ÎXҲҳνÒÔW]³ÒŠ ÏqÒ¦ÒLÒ Ït]ÏqOϳÒÝ l œ w? rOE?Ž dŁ√ U?N W¹ü« Ác?N ¨ ›≤∂± ∫…dI³ «¤ ˝rOÏKÒŽ lÏÝ«Ò§ Ìt]K «Ò§ Ì¡UÒAÒ¹ t²?LŠ— s ¨»U? Š ôË …bŽ ö?Ð t tK? « nŽUC?¹ –≈ ªW bB? « v ≈ b³?F « Æ ©® Èb ôË t œËbŠ ô Íc « t “—Ë t½U׳Ý

tK? « Ê≈ ò ∫£ t u? ∫W b?B « d?ł√ rE?Ž vK?Ž W «b? « Y¹œU?Š_« s Ë ¨ÁdN r bŠ√ w?=Ðd¹ UL r bŠ_ UNO=ÐdO? ¨tMOLOÐ U¼cšQ¹Ë¨W b?B « q³I¹ e?‡‡?‡Ž ‡ t?K « »U?² w? p – o?¹bB?ðË ¨ÌÔ√ q?¦ d?OB?² W?LI?K « Ê≈ v?²Š

˝ UÒ Òb]ÌcÌšÒQÒ¹Ò§ ÏÁÏœUҳώ ÎsÒŽ ÒWÒÐÎu]²Ä ÌqÒ³ÎIÒ¹ Òu̼ Òt]]ÊÒ√ «uÌLÒKÎFÒ¹ ÎrÒ Ò√˚ ∫‡ q‡?‡łË

Æ©µ≥π ¨ µ≥∏® ’∫rOI « sÐô ¨5ðd−N « o¹dÞ ©±® ∫ r?OI? « s?Ðô ¨5?F u?*« Âö?Ž≈ ∫lł«—Ë ¨ ©≥∞∂ر® ∫V?D? bO? ? ¨Ê¬d?I « ‰ö?þ w? ∫dE?½« ©≤® Æ©±¥≤ ¨±¥±Ø±®

±∏
±∏

˝ UÒ Òb‡‡]BÄ wÏÐÎd‡‡Ì¹Ò§ U‡‡ÒÐÓÏÌt]ÌoÒ×ÎLÒ¹˚ ∫‡ v UF?ð ‡ t u‡ ˨ ›±∞¥ ∫W‡Ðu‡‡² «¤

ôË ¨V=O?Þ s W b?BÐ bŠ√ ‚b?Bð U ò ∫£ t? u Ë ¨ ©±® å›≤∑∂ ∫…dI³ «¤

w «uÔÐd²? ¨…d9 ÊU Ê≈Ë tMOLOÐ s?LŠd « U¼cš√ ô≈ ¨V=OD « ô≈ t?K « q³I¹

Ë√ Á]u?ÔKÔ r? bŠ√ w?=Ðd¹ U?L? ¨q³?'« s r?EŽ√ Êu?J?ð v²?Š sL?Šd « n?

Æ ©® å ©® tKOB

v? ≈ ÃU²?M « Êu?J?¹ U Ãu?Š√Ë ¨qL?F? « ÃU²?½ W b?B? «ò ∫d−?Š sЫ ‰U?

p c Ë ¨‰ULJ « bŠ v ≈ vN²½« tÐ W¹UMF « s Š√ «–S ¨ÎULOD ÊU «–≈ WOÐd² «

ô VO?Þ V ? s ‚b?Bð «–≈ b?³F? « ÊS ‡ W? bB? « UL?OÝô ‡ Âœ¬ sЫ q?

v ≈ n?OF?? UÐ w??Mð v²?Š ¨‰UL?J « X?F½ U? ?J¹ U?NO? ≈ tK? « dE?½ ‰«e¹

v?? ≈ …d?L??²? « 5??Ð U? W??³?? ?½ Â]b?? U? 5??ÐË t?M??O?Ð W??³??ÝU?M??*« l?I??ð »U?B??½

¨Ê«eO?*« w q?I¦²? rE?Fð UN?MO?Ž Ê√ ∫UNL?EF?Ð œ«d*« Ê√ d¼U?E «ËÆÆÆq?³'«

s ò ∫£ t? u ∫UN?M Ë ¨ ©¥® åUN?ЫuŁ s?Ž tРΫd³?F p? – ÊuJ¹ Ê√ q??×¹Ë

w? w½U?³? _« t×?× Ë ¨ å`?O?× s? ?Šò ∫‰U Ë ¨ ©∂∂≤® ∫ r? — ©µ∞Ø≥® ∫ Íc d?²? « l U?ł©±® Æ©±π∞±® ∫ r — ¨©≥∏∂ر® ∫ l U'« `O× r−F? ∫ dE½« ÆŸU{d « sŽ q?B «–≈ W UM « b? Ë ∫qOBH «Ë ¨t √ s?Ž rDÔ «–≈ ”dH « b Ë ∫ u?ÔKÔH « ©≤® Æ©µ∞µ ¨¥¥∑Ø¥® ∫”—U sÐô ¨WGK « fO¹UI ¨©±∞±¥® ∫r — ©∑∞≤ر® ∫rK ¨©≥≤∂Ø≥® ∫Í—U³ « `‡² ¨©±¥±∞® ∫r‡‡‡ Í—U‡‡‡ ³ « tłdš√©≥® Æt kHK «Ë Æ©≥≤π ¨≥≤∏Ø≥®∫ `²H « ©¥®

±π
±π

∫Í—uH —U?³*« ‰U ¨ ©±® ånF{ W?zULF³?Ý t t?K « qO³?Ý w WIH?½ oH½√ œu?F ? wÐ√ Y?¹bŠË ¨ ©® å¡UA?¹ s* n?ŽUC?¹ tK «Ë¨ œu?Žu*« q? √ «c¼Ëò Ác¼∫‰UI ©® W uD ? W UMÐ ¡Uł Îöł— Ê√ ò ∫‡ tM?Ž tK « w{— ‡ Í—UB½_« UNK W U½ WzUL?F³Ý W UOI « Âu¹ UNÐ p ∫£ tK « ‰uÝ— ‰U?I ÆtK « qO³Ý w U?N¹b?¹ 5ÐË ‡ U?NM?Ž tK? « w{— ‡ W?AzU?Ž 5J? r?FD?²Ý«Ë¨ ©¥® åW? uD? ¨V−F¹Ë U?NO ≈ dEM¹ qF? ¨U¼U¹≈ tDŽQ? W³Š cšò∫ÊU ½ù X U?I ¨VMŽ Æ ©µ® å…—– ‰UI¦ s W³(« Ác¼ w Èdð r °øV−Fð√ ∫WAzUŽ X UI

Áu?LJ? QÝË ¨ÎU?{d U?O½b? « rJ? vD?Ž√ tK? « Ê≈ ò ∫¡UL?KF? « iF?Ð ‰U v ≈ W?M (« 5Ð U? rJ nŽU?{ rJ H?½√ UNÐ W³?OÞ U¼uL?²ODŽ√ ÊS? ¨ÎU{d U ò ∫–UF sÐ vO×¹ ‰U ˨ ©® åÆÆÆp – s √ v ≈ WzU?LF³Ý v ≈ dAF « Æ ©® åW bB « s ô≈ UO½b « ‰U³ł Êeð W³Š ·dŽ√

∫ r? — ©±∂∑Ø¥® ∫Íc? d?² « l? U?ł ¨©±∏π∞∞® ∫r? — ¨©±π∑ ¨±π∂Ø≥±® b?L?Š_ ¨bM? ?*« ©±®

ÊU³Š s?Ð«Ë ¨ w³¼c « t?I «ËË ¨©∏∑Ø≤® ∫ „—b² ?*« w r U(U? bŠ«Ë dOž t?×× Ë ¨©±∂≤µ®

∫ r — ©±∞µ¥Ø≤® ∫l U'« `O× w w?½U³ _«Ë ¨©¥∂¥∑® ∫ r — ¨©µ∞¥Ø±∞® ∫t×O× w Æ©∂±±∞® Æ©≤µ¥Øµ® ∫ Í–uŠ_« WH% ©≤® w{U?IK ¨©r?K b?z«uHÐ rK?F*« ‰UL? ≈ ®∫ dE½« ¨ÂU? e « q¦? u¼Ë ¨ÂUD?š UNOK?Ž Í√ ∫ W uD? ©≥® Æ©≥±µØ∂® ∫÷UOŽ Æ©±∏π≤® ∫r — ¨©±µ∞µØ≤® ∫ rK ©¥® Æ©≥∞≤Ø¥® ∫d³ « b³Ž sÐô ¨bONL² « ∫dE½«Ë ¨ ©ππ∑Ø≤® ∫ QÞu*« ©µ® Æ©∂¥≤® ∫r — ¨©≤≤∂® ’∫ „—U³*« sÐô ¨b¼e « ©∂® Æ©≤µØ±® ∫ wNOAÐú ¨·dD² *« ©∑®

≤∞
≤∞

ªu c#´ UºdOHJ À U UD)´ UºÉUHfiáá •

“ËU−?² «Ë U¾O? « »U¼–≈Ë w U?F*« Ê«dHG? ÎU³³Ý W? bB « tK? « qFł t u ∫UNM Ë ¨WM «Ë »U²J « ’uB½ p – v‡‡‡KŽ X œ ¨ «u‡‡‡HN « s‡‡‡Ž ÂUŽ h?½ u¼ Íc « ›±±¥ ∫œu¼¤ ˝Ï UÒ¾ÓÏO] « ÒsγϼÎc̹ Ï UÒMÒ Ò×ÎÄ ]Ê≈˚∫‡ v UFð

¨ «dO?)«Ë UM (« r?EŽ√ s W b?B «Ë ¨dO?š qF Ë WM? Š q qL?A¹

Ï UÒLÏKÎ ÌLÎ «Ò§ Ò5ÏLÏKÎ ÌLÎÄ ]Ê≈˚ ∫‡ t½U×³Ý ‡ t u Ë ¨ ©±® W¹u Ë_UÐ tO WKš«œ wN

ÒÏdÏÐU]B «Ò§ Ï UÒ ÏœU]B «Ò§ Ò5Ï ÏœU]B «Ò§ Ï UҲϽUÒIÎ «§ Ò5ϲϽUÒIÎ «Ò§ Ï UÒMÏ ÎRÌLÎ «Ò§ Ò5ÏMÏ ÎRÌLÎ «Ò§ Ò5ÏLÏzU]B «Ò§ Ï UÒ ÓÏbÒBÒ²ÌLÎ «Ò§ Ò5Ï ÓÏbÒBÒ²ÌLÎ «Ò§ Ï UÒFÏýUÒ Î «Ò§ Ò5ÏFÏýUÒ Î «Ò§ Ï «ÒdÏÐU]B «Ò§

Ï «ÒdÏ «]c «Ò§ «ÚdOÏ¦Ò Òt]ÒÏdÏ «]c «Ò§ Ï UÒEÏ UÒ×Î «Ò§ ÎrÌNÒłËÌdÌ Ò5ÏEÏ UÒ×Î «Ò§ Ï UÒLÏzU]B «Ò§ ∫‡ q?łË eŽ ‡ t? u Ë ¨›≥µ ∫»«eŠ_«¤ ˝UÚLOÏEÒŽ «ÚdÎłÒ√Ò§ Ú…ÒdÏHÎG] rÌNÒ Ìt]]bÒŽÒ√ Ò5ÏI]²ÌLÎKÏ Î ]bÏŽÌÌ÷ΗÒÒ§ Ì «ÒuÒL] Ä UÒNÌ{ÎdÒŽ ÔW]MÒłÒ§ ÎrÌJÓÏÐ]— sÓÏ Ô…ÒdÏHÎGÒ ¢vÒ ≈ «uÌŽÏ—UÒÝÒ§˚ Ï”U]ÏsÒŽ Ò5Ï UÒFÎ «Ò§ ÒkÎOÒGÎÄ Ò5ÏLÏþUÒJÎ «Ò§ Ï¡«]d]C «Ò§ Ï¡«]d] Ä wÏ ÒÊuÌIÏHM̹ ÒÏc]Ä æ±≥≥æº =qł√Ë ‰Ë√ s Ê√ œU √ Íc « ›±≥¥ ¨±≥≥ ∫Ê«dLŽ ‰¬¤ ˝Ò5ÏMÏ Î×ÌLÎÄ ÌÓVÏ×̹ Ìt]K «Ò§ tO{«d? w ‚UH½ù« ∫»u½c? « sŽ Á“ËU&Ë U¹U?D K tK? « …dHG tÐ ‰U?Mð U Æt½U׳Ý

u? Ë «u? ]bB?ðò ∫£ t? u? ÎU?C?¹√ p – v?K?Ž W? «b? « ’u?BM? « s? Ë

∫V?D? b?O ? ¨Ê¬d?I? « ‰ö?þ w? ¨ ©≥µµØ¥® ∫ dO?¦? s?Ðô ¨r?O?EF? « ʬd?I? « d?O? H?ð ∫ d?E?½« ©±® Æ©±π≥≤Ø¥®

≤±
≤±

¨ ©±® å—UM « ¡U*« T?HD¹ UL ¨W¾?OD)« THDðË ¨lzU?'« s ^b ð UN½S? ¨…dL²Ð ¨ ©® åUHB « vKŽ b?OK'« V¼c¹ UL W¾OD)« TH?Dð W bB «Ëò ∫£ t u Ë s ¨©W¾OD)« d?HJð W bB «® ∫»UÐ w t×O× w? Í—U ³ « tłdš√ U Ë Áb ËË t U Ë t?K¼√ w qłd « WM?² ò ∫tO Ë ‡ tMŽ t?K « w{— ‡ WH¹c?Š Y¹bŠ dA?F U¹ ò ∫£ t? u Ë ¨ ©® å·ËdF?*«Ë W b?B «Ë …ö?B « U¼d?HJ?ð Á—UłË Æ ©¥® åW bB UÐ rJFOÐ «uÐuA ªlO?³ « Ê«dC×¹ rŁù«Ë ÊUDOA « Ê≈ ¨—U−² « ¨uG? u¼ U0 rK?J²¹ v²?Š t²F?KÝ n Ë w m? U³¹ b ò ∫d?łU² « Ê√ ÁUM?F Ë dŁ√ u?×LO? W bB? « v ≈ »bM?O ¨t²F?KÝ Z¹Ëd?² nK?(« w ·“U−?¹ b Ë

U³łu s ò ∫—bJM?*« sÐ bL× ‰U Ë ¨ ©µ® åp

rK *« ÂUF?Þ≈ ∫…dHG*«

ÊU «–≈Ëò ∫‡ t Áœ«d?‡‡‡¹≈ V?‡‡IŽ ‡ r?‡‡‡K?F « q‡‡‡?‡¼√ i‡‡?FÐ ‰U ¨åÊU³?G‡‡‡?‡ « vI?Ý s0 nOJ? ªt¾L?þ …bý vK?Ž ÎU³K v?IÝ s* d?Hž b ‡ t?½U×³Ý ‡ t?K «

Æ ©® å°ø5LK *« s …«dF « U Ë ŸUO'« l³ý√Ë ‘UDF «

¨©∂µ±® ∫ r — ¨©≤≤π® ∫ „—U?³*« sÐô ¨b?¼e «Ë ¨ ©±∞¥® ∫ r — ¨©πµØ±® ∫ »UN?A « bM? ©±® Æ©≤πµ±®∫ r — ¨©µ∂∏ر® ∫ l U'« `O× w w½U³ _« t×× Ë w½U³? _« tM ŠË ¨ o?I;« t×× Ë ¨ ©µµ∂∑® ∫r? — ¨©≥∑π ¨≥∑∏ر≤®∫ ÊU³Š sЫ `?O× ©≤® Æ©∏∂±® ∫ r — ¨©≥∂≥ر® ∫ VO¼d² «Ë VOžd² « `O× w Æ©≥µ≥Ø≥® ∫`²H « ¨©±¥≥µ® ∫r — Í—U ³ « tłdš√ ©≥® w w?½U³ _« t?×× Ë ¨ `?O× s ?Š ∫‰U Ë ¨©±≤∞∏® ∫ r — ¨©µ±¥Ø≥® ∫ Íc? « l? Uł ©¥® Æ©π∂∂® ∫ r — ©¥Ø≤® ∫ Íc « `O× Æ©±±µØ±µ® ∫w šd K ¨◊u ³*« ©µ® ÆlzU'« ∫ÊU³G «Ë ¨©≤µµ® ’∫ rOI « sÐô ¨s¹dÐUB « …bŽ ©∂®

≤≤
≤≤

W?OŠU? Ë »u?½c?K …d?H?J W? b?B? « Êu w? ’u?BM? « W?{U?H²?ÝôË

]qF ˨ ©±® WO?BF q V?IŽ W b?B « rK?F « q¼√ iF?Ð Vײ?Ý« U¹UD ?K W bB «Ë¨ ©® åUN×?9 WM (« W¾?O « l³ð√Ëò ∫£ t u? p – w r¼bM?²

UM (« —U³ s

ÆÎUFD hM « ÂuLŽ w WKš«œ wN

UŽUD « ”˃—Ë

¨W « tO q?%Ë ¨bÝUH*«Ë

Çìd#´ UN úU ìÀ ®âU*´ UN -óU $ áá µ

U ü« s ‰U?*« W bB « kH%

UJKN «Ë

d?¦? √Ë t? l??H?½√ u?¼ U?0 U?N?³?ŠU?? v?K?Ž t?K? « ·ö?š≈ w? ÎU?³??³?Ý Êu?J?ðË ÆWÝu ;« WÐd−² «Ë W²ÐU¦ « ’uBM « p – vKŽ X] œ ¨ ©® VOÞ√Ë

lOÐUM?¹ Íc « ‰u ∫‚“dK Uł W? bB « Ê√ vKŽ W «b « ’uB?M « sL t²?ŽUÞ w? oH?½√ s Ϋb?Ž«Ë ‡ lD?IMðô t? «“—√ VzU?×ÝË V?CM?ðô tM?z«eš Ò§ ÌtÒ Ì—ÏbÎIÒ¹Ò§ ÏÁÏœUҳώ ÎsÏ Ì¡UÒAÒ¹ sÒLÏ Ò‚Î“ÓÏÌjÌ Î³Ò¹ wÓÏÐÒ]Ê≈ ÎqÌ ˚ ∫tO?KŽ nK?)UÐ s?Ы ‰U ¨›≥π ∫Q³Ý¤ ˝Ò5Ï Ï“«]ÌdÎOÒš Òu̼ҧ ÌtÌHÏKΠ̹ Òu‡‡‡ÌN‡‡Ò Ô¡Îw‡‡‡Òý sÓÏ r̲ÎIÒÒ√ WK?Lł qF?−Ð˨◊dA « W?GOB?Ð bŽu « p? – b] √Ëò∫‡ ÁdO ?Hð w ‡ —u?ýUŽ ÒuÌNÒ ˚ ∫t u‡‡‡‡?IÐ w‡‡KFH « d³‡)« v‡?‡‡KŽ t‡O ≈ bM *« .bI²?Ð˨WOLÝ« »«u‡‡'«

Æ©±∑∂Ø∂®∫wK dK ¨ÃU²;« W¹Už ¨ ©±≤≥Ø≥® ∫wMOÐdAK ¨ÃU²;« wMG ∫ dE½« ©±® ∫ r? — ¨©≥µµØ¥® ∫ Íc?? d?²?? « l? U??ł ¨©≤±≥µ¥® ∫ r? — ©≤∏¥Ø≥µ® ∫ b?L??Š_ ¨b?M?? ?*« ©≤® Æ©π∑® ∫r — ©∏±Ø±® ∫l U'« `O× w w½U³ _« tM ŠË ¨©`O× s Š® ∫‰U Ë ¨©±π∏∑® Æ©≤∞∏Ø¥® ∫w½UFMBK ¨Âö « q³Ý ¨ ©µ¥πØ¥® ∫QÞuLK ¨w½U —e « Õdý ∫dE½« ©≥®

≤≥
≤≥

«b R‡‡ ÀöŁ bŽu‡‡ « «c‡‡¼ w‡‡‡H ¨˝ÌtÌH‡‡ÏKΠ̹

…œU¹eÐ bŽu «Ë VO?žd²K qO¹cð ˝Ò5Ï Ï“«]ÌdÎOÒš Òu̼ҧ˚ ∫WKLłËÆÆÆtI?OIײР∫t u ò ∫Íb?F « W ]ö?F « ‰U Ë Æ ©±® åoHM?*« tIH½√ U?2 qC √ tHK? ¹ U Ê√ Ë√ —Uł Ë√ V?¹d vK?Ž¨W³×?² Ë√ W?³ł«Ë WI?H½ ˝Ô¡Îw‡‡‡Òý sÓÏ r̲ÎIÒÒ√ UÒ Ò§˚ Ê√ «u‡?‡‡L¼u?²ð ö ˝ ÌtÌHÏKΠ̹ ˚ v U?Fð ˝Òu‡ÌNÒ ˚ p – dO?ž Ë√ rO²¹ Ë√ 5?J ‚“d « j ?³¹ Íc « oH?MLK n?K)UÐ ÓbÓŽÓË qÐ ª‚“d? « h‡IM?¹ U2 ‚U‡‡?‡H½ù« Æ ©® å tM ‚“d « «u³KÞU ˝Ò5Ï Ï“«]ÌdÎOÒš Òu̼ҧ˚ ¨—bI¹Ë

W‡‡‡‡¹UMF « b‡‡‡¹e‡‡‡ v‡‡KŽ W «œ

w? U p?‡‡?ðQ¹ V?O'« w?‡?‡ U? o‡?‡‡?H½√ò ∫r?‡‡?N?CF?Ð W u?I q?Lł√ U? Ë l{«u? «Ëƒd «ò ∫‰U? 5Š ‡ tM?Ž tK? « w{— ÎUO?KŽ tI? √ U Ë ¨ ©® åVO?G « ˝ÌtÌHÏKΠ̹ Òu‡‡‡ÌN‡‡Ò Ô¡Îw‡Òý sÓÏ r̲ÎIÒÒ√ UÒ Ò§˚ ∫‰uI?¹ tK « XF?LÝ w½S ªn?K)« Æ ©¥® å°ørNOKŽ nK ¹ nO «uIHM¹ r «–≈ ¨›≥π ∫Q³Ý¤

»U³Ý√ s ˨‚“dK? WЫuÐ W bB « Ê√ vKŽ ÎUC¹√ W? «b « ’uBM « s Ë t u‡ ∫…d‡‡¦ ô≈ b³F? « b‡‡¹e‡‡ð ô U‡‡N½√˨t‡‡ÐU³Ý√ R‡‡ON?ðË Á—«d‡‡L²Ý«Ë t‡‡²FÝ w W?¹Už W b?B « –≈ ª›∑ ∫rO¼«dÐ≈¤ ˝ÎrÌJ]½ÒÏ“Ò_ ÎrÌðÎdÒJÒý sÏ¾Ò ˚ ∫‡ v? U‡?Fð ‡

Æ©≤≤∞Ø≤≤® ∫—uýUŽ sÐô¨d¹uM² «Ë d¹dײ « ©±® Æ©∂∏±® ∫ÍbF K ¨sLŠd « .dJ « dO Oð ©≤® Æ©∂¥±® ∫r — ¨©≤¥µØ±® ∫w½uK−FK ¨¡UH)« nA ©≥® Æ©≤∞≥ر±® ∫ ÊUš o¹bB ¨ÊUO³ « `² ¨©¥¥π ¨¥¥∏ص® ∫wÞuO K ¨—u¦M*« —b « ©¥®

≤¥
≤¥

oH½Ô√ o?H½Ó√ ¨Âœ¬ sЫ U¹ ò ∫wÝbI? « Y¹b(« w ‡ qłË eŽ ‡ t u? ˨dJA « Áœ«“ ô≈ WK Ë√ W bBÐ WOD?Ž »UÐ qł— `² U ò ∫£ t u Ë ¨ ©±® åpOKŽ ÊUJ?K ô≈ t?O œU?³F? « `³B?¹ Âu¹ s? U ò ∫£ t? u Ë ¨ ©® å …d¦? UNÐ t?K « rNK? « ∫dšü« ‰uI¹Ë ¨ÎU?HKš ÎUI?HM jŽ√ r?NK « ∫UL?¼bŠ√ ‰uIO? ¨ÊôeM¹ Æ ©® åÎUHKð ÎUJ 2 jŽ√

l?L ? ÷—_« s …ö?HÐ q?ł— UM?O?Ð ò ∫£ t u? p – v?KŽ ‰b?¹ UL? Á¡U ⁄d? Q »U× ? « p – v]×M?² ÆÊö W?I¹bŠ oÝ« ∫W?ÐU×Ý w ÎU?ðu «–S ¡U?*« l³²?² ¨tK? ¡U*« p – X?³Žu²?Ý« b ©µ® WłÚd?Óý «–S ¨ ©¥® …]dÓŠ w ¨tK « b³Ž U?¹∫t ‰U‡‡I ¨ ©® tðUÓ×Ú ?0 ¡U‡*« ‰=u‡‡‡‡?‡×Ô¹ t²‡I¹bŠ w? rzU qł— ∫t‡‡ ‰UI ¨‡ W?‡‡‡ÐU× « w l‡‡?‡LÝ Íc « r‡‡‡‡‡Ýö? ‡ Êö ∫‰U øpLÝ« U w? ÎUðu? X?FL?Ý w?½≈ ∫‰UI? øw?LÝ« s?Ž w?M Q? ð Ór? ¨t?K « b?‡?‡‡?‡?³Ž U?¹ lMBð «–UL ‡ pLÝô ‡ Êö WI¹bŠ oÝ« ∫‰uI¹ ‡ ÁƒU «c¼ Íc « »U× «

©ππ≥® ∫r? — ¨©∂π∞ر® ∫r‡?‡K? ¨©≤∞≤Ø∏® ∫`?²H? « ¨©≤∂∏¥® ∫r? — Í—U‡?‡‡? ³? « t‡?‡łd?š√ ©±® Æt k‡‡HK «Ë `O×? w w½U³ _« t×?× Ë ¨ ©≤¥±≥® ∫ r — ¨©≤≥¥ ¨≤≥≥Ø≥®∫wIN?O³K ¨ÊU?1ù« VFý ©≤® Æ©µ∂¥∂®∫ r — ©π∏∂Ø≤® ∫ l U'« Æ©±∞±∞®∫ r — ©∑∞∞ر® ∫rK ¨©≥µ∑Ø∏® `² ¨©±¥¥≤® ∫r — Í—U ³ « tłdš√ ©≥® Æ©≤Ø∑® ∫”—U sÐô ¨WGK « fO¹UI r−F ∫dE½« ¨ …dO¦ œuÝ …—U−Š UNÐ ÷—√ ∫…d(« ©¥® Æ©¥±≥Ø≥® ∫ÍbOÐeK ¨”ËdF « ÃUð ∫ dE½« ¨ WKN « ÷—_« v ≈ ¡U*« qO ∫WłdA « ©µ® Æ©≥≤∏Ø¥® ∫dOŁ_« sÐô ¨Y¹b(« V¹dž w W¹UNM « ∫dE½« ¨ b¹bŠ s W d− ∫ …U× *« ©∂®