Vous êtes sur la page 1sur 3

Aking Inay

Andantino
j
b b b 4 œœœ . œ œœ . j œ œ œw. œ œ . œ œ œ œœ .. œœ œœ œ
b
& b 4 nœ bœ œ œ œ w n œ œœ œœ
œ œœ˙
p F
œ. œ ˙˙
cresc.

? b b b 44 ˙ ˙˙ œ ˙.
bb ∑ J ˙ œ

b
& b bbb Ó
5

Œ œ. œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ ˙ œ. œ œ. œ
Œ Œ Œ
Ang i - na kung sa pag - li - ngap sa a - nak wa-lang ka-

b
& b bbb Œ
5

œœ˙ Œ œœ œ ˙˙ Œ œ˙ œ ˙ Œ œ˙ œ œ œ
. . nœ
P
? bb b œ ˙ œ œ ˙. œ ˙. œ ˙ œ
bb œ œ œ ˙. œ œ ˙. œ œ ˙

bbbb
rit.

œ. bœ œ
9

& b œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ j
œ œ œ. œ œ. œ œ. œ
Œ
tu - lad oh kay sa - ya la - ngit ang bu - hay pag may i - nang nag - ma - ma-

b
& b bbb œ. j gg ˙˙˙ ggg n n ˙˙˙
9

Œ œœ œ ˙˙ n œœ .. œ œ œœ œœ ˙˙ Œ ggg ˙ gg ˙
œ œ ˙
F
? b b b œ œœ ˙˙ .. n˙. œ . œj ˙ ggg˙˙ ggg n ˙˙
bb œ œ. ˙ gg˙ gg ˙
n˙.

U
bbbb j œ. œ œ. œ œ. j
13 a tempo

& b ˙. œ. œ ˙ œ œ œœ œ ˙ œ œ. œ
hal Kay lung - kot ng ka-pa - la - ran kung wa - lang i - nang tang-law sa

b œ œ œ ˙˙ œœ
& b b b b ˙˙˙˙ n ˙˙˙˙ œ œ œœ
13

œ œ œœ œ œœ n œ
œ œ œœ œnœ œ
w
? b b b œ œ œ n œœ ww ˙˙ ..
˙.
œ ˙˙ .. œœ
bb œ ˙. œ
2

bb j œ j
œ. œ œ. J œ œ œ. nœ œ.
17

&bbb œ ˙ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ
bu - hay ang si - nu-man kung may -roon pang i - na ma -ta - ta - wag na ring ma - pa - lad

b b b œœœ ˙˙˙ ˙˙ œ œ œ
17

b
& b œœœ ˙˙ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œ œ œ
œ œœ
˙
F ˙˙
? bb b œ œ ˙˙ .. œœ ˙˙˙ n œœœ
bb œœ œ œ œ ˙ ˙ ˙
˙ œ

bb n n n b b .. œ . œ œ. œ œ œ œ ˙.
21

& b b b n˙. Œ J
na Nang a-ko'y mun - ti pang ba - ta

b b nw n n n b b .. œœœœ ... j œœ .. j œ ˙˙ ..
21

& b b b n n www . œ # œœ .. œ œœ ˙.

? bb b nœ nœ bœ œ œ j œ n Jœ œ œ œ œ
bb œ œ œ nn b b .. œ œ
n œ # œ œ

b
& b œ. œ œ. œ œ œ
24

œ
J œ ˙. œ. œ œ. J œ œ œ ˙.
ay i - kaw ang siyang nag - pa - rang sa git-na ng du - sa't hi - rap

b j j œ. œœ œ œ ˙.
J b n œœ œ œœ ˙˙ ..
24

& b œ .. œ # n œœ ... œ b n œœœœ n ˙˙˙ ...


œœ . œ
œ œ œ œ œ œ œ j œ n œ œœœœ
? b œ œ #œ nœ œ œ œ
b œ œ œ nœ œ œ bœ œ J

28
b j œ œ. œ œ. œ œ ˙.
&b œ. œ œ.
œ œ œ œ ˙. œ. J
ay i-kaw ang ta-nging lu - nas 'di ko na ka -yang bi - la - ngin

b œ ˙˙ . j œ.
& b œœœ ... œ #œ. œ œœ œ œœœœ ... œ # œœœ ...
j œ
œ œœ ˙˙˙ ...
28

J œœ .. J b œœ ˙
œ
? b œ œ # œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ j œ n Jœ œ œ œ œ
b œ œ œ œ œ œ œ
3

b œ œ. œ .
& b œ . œ œ . # œj œ . œ œ ˙ . J œ œ œ. œ œ œ œ œ
32

œ. J
ang i - yong pa - god sa a - kin kai - lan-man ay di ka nag - i - ba sa 'yong pag -

b ˙ j
& b ˙˙ # ˙˙
˙ œœ œœ b œ œœ œ b œœœ œœœ œ œ . jœ
œœœ œ
32

œ œ œœ œ œœ ..
œ. œœ .. œ œœ
œ b œœœ œ œœ
? bb œ œ œœ œ œ œ œ bœ ˙ ˙ œ œ
œ œ œ œ ˙˙ œ ˙ œ

bb œ œ. œ . .. ˙ .
1. 2.

.
36

& œ. J œ œ ˙ Œ ∑ Œ
ma - ma-hal a - king i - na na

j j
bb jœ j j j. .
1. 2.

œœ œ œœ ..
36

& œœ .. œ œœ œ œ. œ b n œœœœ ...


.
œ œœ ..
œœ ..
œ œœ ...
œœ . œœœ . œœœ .. œ b œœ
œ
œœ
œ
œ. œ
? b ˙ œ œ œœ œ œ œ œ .. œ œ œ œ b œœ œ
b œ œ œ œ nœ œ œ
œ
œ œ œ œ
˙

œ œ. œ U
bb œ œ. œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ . Uœ
40

& œ. J J J
kai - lan-man ay U
di ka nag - i - ba sa yong pag - ma - ma-hal a - king i-

b j œ œ . œœœ
œ b œœœ œœ œ œ˙ œ n œœœ œ œ œ˙ œ œ
40

& b œœ .. ˙ œ œœœ ˙ œœ œ œ .
œ.
œœ œœ ˙˙ œœ
? b b ˙˙ œ œ ˙˙ œœ œœ ˙ œ œœ .. œœ
˙ ˙ œ œ œ. œ
rit.
b w
43

&b ∑ ∑

U
na

b œ œ œ œœ œœ œœœ w
& b œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœœ œœœ œœœ www
43

œ œ œ œ œ œ
œ œ œ bœ w
? bb œ œ œ œ ww
œ œ œ œ