Vous êtes sur la page 1sur 3

Ryszard Malec Gliwice 2.08.

2006
Radny Miasta Gliwice

INTERPELACJA

W związku z zakoĔczoną kontrolą Wydziału Kontroli Gospodarczej UM oraz


PaĔstwowej Inspekcji Pracy w StraĪy Miejskiej:
1. ProszĊ o przedstawienie odpowiedzi Komendanta SM na zarzuty kontrolerów z obu
ww. instytucji.
2. W związku z upływem 30-dniowego terminu proszĊ o informacjĊ o sposobie realizacji
zaleceĔ kontrolerów.
3. W nawiązaniu do informacji przedstawionej na sesji Rady Miejskiej w dniu
27.04.2006 o dokonaniu oceny postĊpowania komendanta SM po zakoĔczeniu
kontroli proszĊ o przedstawienie na piĞmie tej oceny.
4. W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie o podstawĊ prawną zatrudnienia
komendanta SM i wskazanie w pkt. 2 odpowiedzi na UstawĊ o straĪach gminnych
proszĊ o wyjaĞnienie dlaczego fakt uprawomocnienia wyroku skazującego pana
A. Nowaka za pobicie, a zatem naruszenie art. 24 pkt. 7 i byü moĪe pkt. 3 i 5 ww.
ustawy, nie spowodował rozwiązania z nim umowy o pracĊ. ProszĊ teĪ o informacjĊ
jakie kary były orzeczone w wyroku i kiedy nastąpiło ich zatarcie.
Ryszard Malec Gliwice 12.09.2006
Radny Miasta Gliwice
ul. Andromedy 20/7
44-117 Gliwice
tel. 0 501 733 954
e-mail: ryszardmalec@post.pl

Komendant Główny Policji


Marek BieĔkowski

W związku z art. 9 Ustawy o straĪach gminnych uprzejmie proszĊ o interwencjĊ


w sprawie Komendanta StraĪy Miejskiej w Gliwicach Andrzeja Nowaka.
Pan Andrzej Nowak, który jest byłym policjantem, został skazany prawomocnym
wyrokiem za pobicie straĪnika miejskiego w KsiąĪu. Wyrok uprawomocnił siĊ kiedy Andrzej
Nowak pełnił juĪ obowiązki Komendanta StraĪy Miejskiej w Gliwicach. Mimo tego faktu
Prezydent Miasta nie rozwiązał umowy o pracĊ z komendantem.
Jeszcze niedawno toczyły siĊ dwa postĊpowania z jego udziałem:
- w Prokuraturze Rejonowej w Tarnowskich Górach w sprawie naruszenia praw
pracowniczych straĪników miejskich;
- w Prokuraturze Rejonowej w Rudzie ĝląskiej w sprawie podejrzenia przywłaszczenia
kostki brukowej przez komendanta.

ZakoĔczone niedawno kontrole Wydziału Kontroli Gospodarczej UrzĊdu Miejskiego


w Gliwicach oraz PaĔstwowej Inspekcji Pracy w StraĪy Miejskiej w Gliwicach znalazły
powyĪej 20 róĪnych uchybieĔ kaĪda.
Uprzejmie proszĊ Pana Komendanta o zajĊcie stanowiska, w ramach nadzoru
przewidzianego Ustawą o straĪach gminnych, w opisanej przeze mnie sprawie.
Jest to tym bardziej istotne, iĪ konflikt w strukturach jednostki i stres jakiemu podlegają
straĪnicy miejscy w Gliwicach, poddawani czĊsto nieuzasadnionej presji, stwarza zagroĪenie
dla bezpieczeĔstwa obywateli.

Z wyrazami szacunku