Vous êtes sur la page 1sur 8

 UN}M ¥ sL«

W‡M‡‡« ‡ ±¥¥∞ WM …bFI« È– ±∏ v —œUB« ≤π œb‡‡‡‡F«


Êu«Ë WOU«  Â ≤∞±π WM WOu ≤±  o«u*«  »  —dJ
≤∞±π WM WOu ≤± v » —dJ ≤π œbF« ≠ WOLd« …bd'« ≤

WOdF« dB W—uNL fOz— —«d


≤∞±π WM ≥µ± r—
rNOKŽ ÂuJ;« iF³ WÐuIF« wUÐ sŽ uHF« ÊQý w

¨ ±πµ≤ ÂUF uOu¹ ≤≥ …—u¦ 5²«Ë lÐU« bOF« s qJÐ ‰UH²Šô« W³ÝUM0

W¹d−¼ ±¥¥∞ ÂUF W−(« Í– s dýUF« o«u*« „—U³*« w×_« bOŽË

W—uNL'« fOz—
ª —ub« vK Ÿö ô« bF
ª  UuIF« ÊuU vKË
ª WOzUM'«  «¡«dù« ÊuU vKË
ª W dA« W«d X% l{u« rOEM ÊQA ±π¥µ WM ππ r— ÊuUI Âud*« vKË
ª dzUc«Ë WK_« ÊQ v ±πµ¥ WM ≥π¥ r— ÊuUI« vKË
ª Êu« rOEM ÊQA ±πµ∂ WM ≥π∂ r— ÊuUI« vKË
U?NU??L?F?? « rOEMË  «—b?<« W???UJ ÊQ??A ±π∂∞ WM ±∏≤ r— ÊuU??I« vKË
ª UNO —U&ô«Ë
ª …—Ub« WUJ ÊQA ±π∂± WM ±∞ r— ÊuUI« vKË
ª ÈdJF« ¡UCI« ÊQA ±π∂∂ W‡‡M‡‡‡ ≤µ r‡‡‡‡— Êu‡‡‡‡UI« vKË
ª ŸËdA*« dO VJ« ÊQA ±π∑µ WM ∂≤ r— ÊuUI« vKË
ÊuU?IU —œU?B« U—UL??ô ‰«u?_« vIK ‰U?? v WKU?F«  Ud?A« ÊuU? vKË
ª±π∏∏ WM ±¥∂ r—
 Uu??I? F« 5«u?? ’u??B? iF qb??F ÊQ??A ±ππ≤ W?M π∑ r— ÊuU??I?« vKË
ª dzUc«Ë WK_«Ë „uMU  UU(« WdË WËb« s√ rU ¡UA≈Ë WOzUM'«  «¡«dù«Ë
ª ±ππ∂ WM ±≤ r— ÊuUIU —œUB« qHD« ÊuU vKË
ª ±πππ WM ±∑ r— ÊuUIU —œUB« …—U« ÊuU vKË
ª ≤∞∞≤ WM ∏∞ r— ÊuUIU —œUB« ‰«u_« q WUJ ÊuU vKË
ª ≤∞∞∏ WM ±±π r— ÊuUIU —œUB« ¡UM« ÊuU vKË
≥ ≤∞±π WM WOu ≤± v » —dJ ≤π œbF« ≠ WOLd« …bd'«

ª WdA« ¡UC_« Ÿ—“ rOEM ÊQA ≤∞±∞ WM µ r— ÊuUI« vKË
ª dAU —U&ô« WUJ ÊQA ≤∞±∞ WM ∂¥ r— ÊuUI« vKË
qL?? F« W?d??  vK ¡«b?? ? ?ô« .d?? ? ? ≤∞±± WM? ≥¥ r— ÊuU?? I Âu?? d*« v?KË
ª  PAM*« VdË
V«u*«Ë W?U?F«  U?U?L??ô« v o(« rOEM ≤∞±≥ WM? ±∞∑ r— ÊuU?I« vKË
ª WOLK«  «dUE«Ë
 «u?? I?« ‰U?? —  U?? UD? du?? B r?OEM? ÊQ?? A ≤∞±¥ W?M µ∑ r?— ÊuU?? I« v?KË
ª rN hB<« Èe« ‰Ë«bË lOMBË W dA«Ë WK*«
ª ≤∞±µ WM π¥ r— ÊuUIU —œUB« »U—ù« WUJ ÊuU vKË
W??U?{≈ ÊQ??A ≤∞±± WM ≤ r— W??K*«  «u??IK vK?_« fK:« fOz— d??√ vKË
±π∏± WM? ± r— W—u?? N? ?L? '« f?Oz— —«d‡‡?‡‡ s v?Ë_« …œU‡‡?‡‡*« h v?≈ œu‡‡‡?‡M« i?F
W‡‡‡—u‡‡‡NL?'« fOz— dQ ‰b‡‡‡‡F*« ∆—«u‡  WËb« s√ rU? v≈ rz«d'« iF W‡‡‡‡U‡‡‡S
ª ≤∞∞¥ WM ± r—
±ππ≤ WM? ¥ r— ÂU?F?« ÈdJ??F« rU??(« VzUË ¡«—“u« f?K?? fOz— d??√ vKË
ª ≤∞∞¥ WM ≤ r— WOdF« dB W—uNL fOz— dQ ‰bF*«
±ππ∂ WM? ∂ r— ÂU?F?« ÈdJ??F« rU??(« VzUË ¡«—“u« f?K?? fOz— d??√ vKË
Èe« ‰Ë«bË lO?MB dEË W? d?A« ‰U??—Ë W??K*«  «u??I« ‰U??—  U?UD? du?B? dE
ª ±ππ∑ WM µ r— d_U ‰bF*« WB<« WN'« s hOd dOG rN hB<« vLd«
±ππ∏ WM? ≤ r— ÂU?F?« ÈdJ??F« rU??(« VzUË ¡«—“u« f?K?? fOz— d??√ vKË
ŸU??H—ô« œu??O? Ë vU??*« W?O?KF?? W??U?)« ÂUJ?_« iF??Ë —u??B?I?«Ë  ö?O? H« Âb d?E
ª WOzUM«  U «dô«Ë
±ππ∏ WM? ≥ r— ÂU?F?« ÈdJ??F« rU??(« VzUË ¡«—“u« f?K?? fOz— d??√ vKË
ª UNM Êöù«Ë XBM« …eN√ …“UOË lOMBË œ«dO« dE
ª ¡«—“u« fK È√— c√ bFË
≤∞±π WM WOu ≤± v » —dJ ≤π œbF« ≠ WOLd« …bd'« ¥

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
© vË_« …œU‡‡*« ¨
5?«Ë lU?« b‡?‡‡O?FU ‰U?H??ô« W??UM0 W‡d?K W?U?« W?uI?F?« vU s vH?F
∫ WOU«  UH« v≈ WMU ¨ ±πµ≤ ÂUF uOu ≤≥ …—u
≤∞±πØ∑Ø≤≥ v‡ …c?HM*« …b‡*« XU? «–≈ b‡‡‡R*« s‡‡?U r‡‡N?OK Âu‡‡J;« ≠ ÎôË√
Æ WœöO WM …dA fL
W‡‡OU?« …d‡‡I?HK U·‡I?  «uM fL? …b‡‡ W‡‡ d?A« W‡‡?«d? X% t‡‡M Ãd?H*« l{uË
Æ  UuIF« ÊuU s ∑µ …œU*« s
tOK ÂuJ;« ÊU v ≤∞±πØ∑Ø≤≥ q WdK W‡U WuIF rNOK ÂuJ;« ≠ UÎOU
¨ dN√ W?F—√ s cOHM« …b qI ô√ ◊dAË ¨ UÎœö?O UNb YK a—U« «c v? cH b
rNu?œ q? rNM XF?Ë rz«d? v Wd?K W?U  U?uI? …b‡‡‡F r?N‡‡‡OK ÂuJ;« pc?Ë
t‡‡‡?‡M Ãd?H*« l{u ôË ¨  U?u‡‡‡‡I?F?« Ác œb? Ÿu‡‡‡‡?L?? YK s??U «u‡C?√Ë s??«
¨ t‡OK U‡‡‡N UÎuJ ÊU Ë√ Êu‡‡‡U‡‡I‡‡« …u‡‡‡‡‡‡I …—d‡‡‡‡‡I XU «–≈ ô≈ W dA« W«d X%
u‡‡‡?H?F« U‡?‡‡‡NKL??A v« …b?‡‡‡‡‡*« vK? Ë√  «uM‡ fL?? vK U‡‡?Nb‡‡‡ b‡?‡‡‡e ô√ ◊d‡?‡‡AË
Æ q√ ULN√ —«dI« «c vCI0
© WOU« …œU‡‡*« ¨
o«u*« „—U*« v{_« bO?F ‰UHô« WUM0 W‡dK WU?« WuIF« vU s vHF
∫ WOU«  UH« v≈ WMU ¨ Wd ±¥¥∞ ÂUF W(« È– s dUF«
W(« È– s dUF« v‡ …c?HM*« …b‡*« XU «–≈ bR*« sU rNOK ÂuJ;« ≠ ÎôË√
Æ WœöO WM …dA fL Wd ±¥¥∞ ÂUF
W‡‡OU?« …d‡‡I?HK U·‡I?  «uM fL? …b‡‡ W‡‡ d?A« W‡‡?«d? X% t‡‡M Ãd?H*« l{uË
Æ  UuIF« ÊuU s ∑µ …œU*« s
µ ≤∞±π WM WOu ≤± v » —dJ ≤π œbF« ≠ WOLd« …bd'«

Wd ±¥¥∞ ÂU?F W(« È– s dU?F« q WdK W?‡U WuI?F rNOK ÂuJ;« ≠ UÎOU
…b qI ô√ ◊dAË ¨ UÎœöO UNb YK a—U?« «c v cH b tOK ÂuJ;« ÊU v
rz«d? v WdK W?U  Uu?I …b‡‡‡F rN?‡‡‡OK ÂuJ;« pcË ¨ d?N√ W?F—√ s cO?HM«
¨  Uu‡‡‡‡I?F« Ác œb? Ÿu‡‡‡‡L?? YK s?U «u‡C?√Ë s« rN?uœ q? rNM XF?Ë
Êu‡‡‡‡‡U‡?‡I‡‡« …u‡‡‡‡‡‡I …—d‡?‡‡‡‡I? XU «–≈ ô≈ W d‡?‡‡‡‡A« W‡‡‡?«d? X% t‡‡‡‡M Ãd?H*« l{u ôË
…b*« vK Ë√  «uM‡? fL? vK U‡‡Nb‡‡?‡ be ô√ ◊d?AË ¨ t‡OK U‡?‡‡N U?ÎuJ? ÊU? Ë√
Æ q√ ULN√ —«dI« «c vCI0 u‡‡‡HF« UNKLA v«
© WU« …œU‡‡*« ¨
∫ WOü« rz«d'« v rNOK ÂuJLK WMU 5IU« 5œU*« ÂUJ√ Èd ô
YU?«Ë å«Î—dJò v?U?«Ë vU?«Ë ‰Ë_« »«u_« v U?N?OK? ’u?BM*« rz«d?'« ≠ ÎôË√
WuJ(« sQ …d‡‡C?*« `‡‡M'«Ë  UUM'U WU)«Ë ¨  Uu?IF« ÊuU s vU?« »UJ« s
Æ …ud«Ë ¨  UFdH*«Ë ¨ q«b« WN s WuJ(U …dC*« `M'«Ë  UUM'«Ë ×U)« WN s
vU?« »UJ« s d?A? ”œU« »U?« v U?NOK ’u?BM*« dËe?«  UUM ≠ UÎOU
Æ  UuIF« ÊuU s
¨√ ∑∑ ¨«Î—dJ? ¥¥ œ«u*« v U‡?‡N??O?K ’u‡‡?‡‡B‡?M*« `‡‡?‡‡M'«Ë  U?‡‡‡‡?UM'« ≠ U·U
¨ «Î—d?‡‡?‡?‡‡?J? ±±µ ¨±±µ ¨±±¥ ¨ «Î—d‡?‡‡?‡?‡J? ±±≥ ¨ ±±≥ ¨ ±±≤ ¨ ∏∞ ¨Ã ∑∑
¨ ≤∞≥ ¨ ≤∞≤ ¨ √ «Î—d?J? ±≥∑ ¨ «Î—dJ? ±±∑ ¨ Ã «Î—d?J? ±±∂ ¨ «Î—dJ? ±±∂
¨ «Î—dJ ≤µ≤ ¨ ≤µ≤ ¨ Wd W1d? WdI W1d'« XU? «–≈ ≤ …dI ≤≥¥ ¨ «Î—d‡J ≤∞≥
¨ ≤∑µ ¨ ≤∑¥ ¨ «Î—d?? J?  ≤∂π ¨ ≤∂π ¨ ≤∂∏ ¨ ≤∂∑ ¨ ≤µ∑ ¨ ≤µ∂ ¨ ≤µµ ¨ ≤µ¥ ¨ ≤µ≥
¨ ≥±≥ ¨ √ «Î—d?? J? ? ≥∞∂ ¨ ≤π∞ ¨ ≤∏π ¨ ≤∏∏ ¨ ≤∏≤ ¨ ≤∏∞ ¨ ≤∑π ¨ ≤∑∏ ¨ ≤∑∑
¨ å»ò U??OÎ U «Î—dJ ≥±∂ ¨ å√ò U??OÎ U «Î—d?J ≥±∂ ¨ «Î—dJ ≥±∂ ¨ ≥±∂ ¨ ≥±µ ¨ ≥±¥
¨ ≥≤µ ¨ ≥≤¥ ¨ ÎôË√ «Î—d?J? ≥≤≥ ¨ ≥≤± ¨ ≥±∏ ¨ ≥±∑ ¨ U?? ? ? ? Î?U? «Î—d?J? ≥±∂
¨  Uu‡I?F« ÊuU? s √ «Î—dJ ≥∑µ ¨ «Î—dJ ≥∑µ ¨ ≥∑µ ¨ ≥≥∂ ¨ ≥≤∑ ¨ ≥≤∂
≤∞±π WM WOu ≤± v » —dJ ≤π œbF« ≠ WOLd« …bd'« ∂

¨±πππ W‡?‡M?‡‡? ±∑ r‡?‡‡?‡‡— …—U?‡‡?‡‡?‡?? ??« Êu‡‡?‡‡?‡U‡?‡‡?‡ s?‡‡‡? µ≥∂ ¨ µ≥¥ 5‡?‡‡‡?œU‡?‡‡?‡*«Ë
±ππ≤ WM π∑ r?— ÊuU?I« s W??U??« …œU*« ÂUJ√ U?N? OK Èd?? v« rz«d?'« p?c?Ë
¨ WËb« s√ rU? ¡UA≈Ë ¨ W?OzUM'«  «¡«dù«Ë ¨  Uu?IF« 5«u? ’uB iF qb?F
Æ dzUc«Ë WK_«Ë ¨ „u‡‡‡‡‡MU  UU‡‡‡‡(« WdË
ÊuU? s vU??« »U?J« s d?A? YU??« »U?U U?N?OK ’u??BM*« rz«d?'« ≠ UÎF«—
Æ  ö«u*« qODF ’U)«  UuIF«
±πµ¥ W‡‡M‡‡ ≥π¥ r‡‡‡‡‡— Êu‡‡‡?‡UI« v U‡‡‡‡NOK ’u‡?‡‡‡BM*«  U‡‡‡‡U‡‡‡‡M'« ≠ UÎU
Æ dzUc«Ë WK_« ÊQ v
¥± ¨ ¥∞ ¨ å«Î—dJò ≥¥ ¨ ≥¥ ¨ ≥≥ ÂU?—√ œ«u*« v UN?OK ’u?BM*«  UUM'« ≠ UÎœU
U‡‡?‡‡NU?? L? F? ? ?« rOEM?Ë  «—b‡‡‡?‡<« W‡‡‡?? UJ ÊQ?? A ±π∂∞ WM? ±∏≤ r— ÊuU?? I« s
Æ UNO —U&ô«Ë
ÊuU??I« s ∏ ¨ µ ¨ ≥ ¨ ≤ ¨ ± œ«u‡‡*« v U?‡‡N?OK ’u?‡‡BM*« r‡‡?z«d‡‡'« ≠ UÎFU
Æ …—Ub« WUJ ÊQ v ±π∂± WM ±∞ r—
¨ ± bM ±≥∏ ¨ ±≥∂ ¨ ±≥∞ œ«u‡*« v? U‡‡N?OK ’u‡‡‡‡?‡‡B‡‡M‡‡*« r‡?‡z«d‡‡'« ≠ U·MU
¡U??C? I« ÊuU?? s W??U??« …d??I?H?« ±∂µ ¨ ±µ± ¨ ±¥µ ¨ ±¥¥ ¨ ±¥≥ ¨ ≤ bM ±¥±
±π∂∂ WM ≤µ r— ÊuUIU —œUB« ÈdJF«
ÊuU?I« s ±∏ …œU‡‡*« v U‡‡N?OK ’u‡‡BM?*« ŸËdA*« d?O? VJ« WUM ≠ UÎFU
Æ ŸËdA*« dO VJ« ÊQ v ±π∑µ WM ∂≤ r—
±∞¥ ¨ ±∞≥ ¨ ±∞≤ ¨ ππ œ«u‡‡?‡‡*« v U‡?‡‡‡‡N??OK? ’u‡‡‡‡B?M*« rz«d‡‡?‡‡'« ≠ «ÎdU
≤∞∞∏ WM ±±π r— ÊuUIU —œUB« ¡U‡M« ÊuU s
vIK ‰U?? v? WKU?F«  U?d?A« ÊuU? v U?N?OK? ’u?BM*« rz«d?'« ≠ dA ÈœU
±π∏∏ WM ±¥∂ r— ÊuUIU —œUB« U—ULô ‰«u_«
qHD« ÊuU? s?‡ √ «Î—d‡‡J ±±∂ …œU‡‡*« v U?N?O?K ’u?BM*« rz«d?'« ≠ dA vU
±ππ∂ WM ±≤ r— ÊuUIU —œUB«
∑ ≤∞±π WM WOu ≤± v » —dJ ≤π œbF« ≠ WOLd« …bd'«

‰«u_« q? W?UJ ÊuU s ±¥ …œU*« v U?NOK ’u?BM*« WUM'« ≠ dA YU
≤∞∞≤ WM ∏∞ r— ÊuUIU —œUB«
ÂU?F« ÈdJF« rU?(« VzUË ¡«—“u« fK? fOz— d√ v? UN?OK ’uBM*« rz«d?'« ≠ dA l«—
≤∞∞¥ WM? ≤ r— W??O?d??F« d?? B?  W—u?? N? L?  f?Oz— d??Q ‰b?‡‡‡‡?‡F*« ±ππ≤ WM? ¥ r—
±ππ∂ WM ∂ r— ÈdJF« rU(« VzUË ¡«—“u« fK fOz— d√ v UNOK ’uBM*« rz«d'«Ë
¡«—“u« fK? fOz— Èd√ v U?NOK ’u?BM*« rz«d?'«Ë ¨ ±ππ∑ WM µ r— d_U ‰b?F*«
±ππ∏ WM ≥Ë ±ππ∏ WM ≤ vL— ÈdJF« rU(« VzUË
Wd‡‡‡‡A« ¡UC_« Ÿ—“ rOEM ÊuU v U‡‡‡‡NOK ’u‡‡‡‡BM*« rz«d‡‡‡‡'« ≠ dA fU
≤∞±∞ WM µ r—
d‡‡‡‡AU —U‡‡‡‡&ô« W‡‡‡‡UJ Êu‡‡‡U v U‡‡‡‡NOK ’u‡‡‡‡BM*« rz«d‡‡‡‡'« ≠ dA ”œU
≤∞±∞ WM ∂¥ r—
≤∞±± WM ≥¥ r‡‡‡‡— Êu‡‡‡‡UI Âu‡‡‡d*U U‡‡‡NOK ’u‡‡‡‡BM*« rz«d‡‡‡‡'« ≠ dA lU
q‡‡?‡‡L?? F« Wd?? v?K ¡«b‡‡?‡‡??ô« .d?‡‡‡‡??  W?? K*«  «u?? IK vK?_« fK:« s —œU?? B«
Æ  PAM*« VdË
≤∞±≥ W‡‡‡‡M ±∞∑ r‡?‡‡— ÊuU‡‡I« v‡‡ U‡‡‡‡N?OK ’u‡‡‡‡‡B?M*« rz«d‡‡‡‡‡'« ≠ dA sU
. WOLK«  «dUE«Ë V«u*«Ë WUF«  UULô« v o(« rOEM
rOEM ÊQA ≤∞±¥ WM µ∑ r— ÊuUI« v U‡NOK ’u‡BM*« rz«d‡‡'« ≠ dA lU
. rN hB<« Èe« ‰Ë«bË lOMBË W dA«Ë WK*«  «uI« ‰U—  UUD duB
ÊuUIU —œU?B« »U—ù« WUJ ÊuU v U‡‡‡N?OK ’u‡‡‡‡BM*« rz«d‡‡‡‡‡'« ≠ ÊËdA
≤∞±µ WM π¥ r—
≤∞±π WM WOu ≤± v » —dJ ≤π œbF« ≠ WOLd« …bd'« ∏

© o U2 ΡUM«Ë ¨
rz«d?'« s È√ v? bR*« s?U r?N?OK ÂuJ?L?K W??MU W?u?I?F« vU s? vH?FÔ
¨ r‡‡‡N??OK U‡‡‡‡N ÂuJ?;« …b?O?u« Wu?I?F« v XU?? «–≈ …œU*« Ác v U?N?OK ’u‡‡?‡‡BM*«
U?ÎU 5?L? s rNM q‡‡‡I ô√ vK?Ë U‡‡‡‡NM W‡‡‡KB?? UÎU? sd?A? …b‡‡‡ «Ëc‡‡‡‡H v?
¨ Wd ±¥¥∞ ÂUF? W(« È– s dUF« o«u*« Èœö?O*« a—U« Ë√ ≤∞±πØ∑Ø≤≥ v
’uBM*« rz«d?'« s È√ v rN«– rNOK ÂuJ;« vK bR*« s?«  UuI  œb?F «–S
 UuI? Èb≈ s WKB U?ÎU sdA …b? «ËcH v rNM vHFÔ ¨ …œU*« Ác v U?NOK
s? W‡‡‡‡u?I? q s W‡‡‡‡KB?? Èd‡‡‡‡√ U·‡‡‡U? d‡‡‡A? W‡‡‡?L? …bË ¨ b?‡‡‡‡‡R*« s‡‡?«
a—U??« Ë√ ≤∞±πØ∑Ø≤≥ v U??ÎU?? 5??L? s r?NM qI ô√ vK?Ë ¨ Èd‡‡‡‡√ b?‡‡‡‡R??
Æ Wd ±¥¥∞ ÂU W(« È– s dUF« o«u*« ÈœöO*«
W‡‡‡‡‡O?U« …d‡‡?‡‡‡IH?K UÎI?  «uM fL? …b? W d?A« W?«d? X% rNM Ãd?H*« l{uË
Æ  UuIF« ÊuU s ∑µ …œU*« s
© WF«d« …œU‡‡*« ¨
∫ WOU«  U «dô« d«u tOK ÂuJ;« s uHFK ◊dAÔ ≠ ÎôË√
Æ tH .uI v WI« v≈ UÎO«œ WuIF« cOHM ¡UM√ tuK ÊuJ Ê√ ≠ ±
Æ ÂUF« s_« vK dD tM uHF« v ÊuJ ô√ ≠ ≤
rNM ëdù« VI? WB<« WU?OM« vK WOU  U?«eU rNOK ÂuJ;« d?√ ÷dFË
Æ ru UNu c
W?O?K«b« d“Ë b?U??? W??Uzd W?O?MF*« W?OM?_«  U?N?'« s? U?OK WM?' qJAÔ ≠ UÎOU
Æ —«dI« «c ÂUJ_ UÎIË uHF« o sLO dEMK Êu« WKB ŸUDI
© WU)« …œU‡‡*« ¨
Æ ÁdA a—U vU« ÂuO« s «Î—U« t qLFÔË ¨ WOLd« …bd'« v —«dI« «c dAMÔ
‡ ±¥¥∞ WM …bFI« È– ±∏ v W—uNL'« WUzd —b
Æ  Â ≤∞±π WM uOu ≤± o«u*« 
vO« ÕUH« b
±≥∞π ≠ ≤∞±πØ∑Ø≤≤ ≠ ≤∞±π Ø ≤µ∞∑∂ WdO_« lUD*« ÊuA WUF« WON« ≤∞±πØ∂µ VJ« —«b Ÿ«bù« r—