Vous êtes sur la page 1sur 4

Roshay Made in Heaven

b 4
Voice & b bbbb 4 Œ Œ Œ # œ œ œ œnœbœ Œ Œ‰
nœ b œ n œ n œ ™b œ œ n œ b œ œ œ œ œ nœ œ
wa lai ve - ' si gach va - i a -a bas dun y

? bb b b 4 ∑ ∑ ∑ ∑
Bass Guitar bb 4
G¨(“4)
b 4 ˙˙
& b bbbb 4 ∑ ∑ ∑ ˙
˙˙˙ ˙
Piano
˙
? bb b b 4
{ bb 4 ∑ ∑ ∑ ∑

5
b
Voice & b bbbb œ œ œnœbœ ‰ j Œ ‰
œ œ œ œnœb œ
‰ j
œ
nœ nœbœ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ nœ
-a nen

? bb b b ∑ ∑ ∑ ˙ œ™ nœ
Bass bb J

b
& b bbbb ˙˙˙ ˙˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙˙
Pno.
˙ ˙ ˙ ˙
? bb b b
{ bb ∑ ∑ ∑ ∑
2
9
b M M M M
Voice & b bbbb Œ Œ ‰ j ‰ j
œ

n œ ™b œ œ n œ b œ œ œ œ œ œ œ œ nœ nœbœnœ bœ œ œ

Bass
? bb b b ‘ ∑ ‘ ∑ ‘ ∑ ‘ ∑
bb

˙˙˙˙
˙˙ ˙˙
b
& b bbbb ˙˙˙ ˙
˙˙˙ ˙ ˙
˙˙˙ ˙ ˙˙˙ ˙˙˙˙
Pno.
˙ ˙ ˙ ˙
? bb b b
{
13
bb ∑ ∑ ∑ ∑

b drums in MMM M
Voice & b bbbb Œ Œ Œ ‰ j ‰ j
œ

nœ bœ œbœ œ œ œ w œ œ œ nœ nœbœnœ bœ œ œ
? bb b b ‘ ∑ ˙ œ™ nœ ˙ œ™ nœ
Bass bb J J ‘ ∑ ‘ ∑

b
& b bbbb ˙˙˙ ˙˙˙˙ ˙
˙˙˙ ˙
˙˙ ˙
˙˙˙ ˙
˙˙ ˙
˙˙˙ ˙
˙˙
˙˙˙ ˙˙˙˙
Pno.
˙ ˙ ˙ ˙ ˙
? bb b b
{
18
b
bb ∑ ∑
drums out
∑ ∑
drums in

Voice & b bbbb ∑


nœ bœ œbœ œ œ œ w w
F©‹
? bb b b ‘ ∑ Ó ∑
Bass bb ˙ œ Œ Ó
F©‹11
“” n˙ nœ ™
b nœ#œ #œ n##nw
∏∏∏∏∏

& b bbbb Ó Œ
J
ww
nw
w ‘ ∑
Pno. nœ œ œ œ œ nw
{
? bb b b
bb ∑ Œ ‰ nœ œ œ œ œ
˙ œ ™ n œj
3
22
break drums in
b
Voice & b bbbb ∑ Ó Œ ‰
n œ œ œ œ œbœ œ b œ n œ n œ ™b œ œ n œ b œ œ œ œ
break
? bb b b ˙ œ™ nœ ∑ Œ
Bass bb J œœœ bœ ˙™ bœ
break F©‹11

bbbb b
& b ‘ ∑ ∑ ˙b˙˙˙ ‘ ∑
b˙˙˙
Pno.
˙
? bb b b
{
26
bb ˙ œ ™ n œj

#˙ œ™ n œj ‘

drums out
b
Voice & b bbbb Œ Œ ‰
œ œ œ œb œ œ
‰ j Œ ‰ œœ
œ nœ nœ nœbœ œnœbœ œ œ œ œ œ œ

Bass
? bb b b ˙ œ™ nœ
‘ ∑ ‘ ∑ ‘ ∑
bb J

b
& b bbbb ‘ ∑ ‘ ∑ ‘ ∑ ‘ ∑
Pno.
? bb b b
{
30
bb ∑ ∑ ∑ ∑

b M M M
b b j
Voice & b b b œ œ œ nœbœ ‰ nœ nœ ™bœ œ nœbœ œ œ Œ Œ ‰ j ‰ j
nœ nœ œ œ bœ nœ œ
F©‹

Bass
? bb b b Ó Ó ‘ ∑ ‘ ∑
bb ˙ ˙

b
& b bbbb ‘ ∑ ‘ ∑ ‘ ∑ ‘ ∑
Pno.
? bb b b
{ bb ∑ ∑ ∑ ∑
4
34
b M
Voice & b bbbb ‰
nœbœnœ bœ œ œ nœ bœ œbœ œ œ œ w w
œ œ
? bb b b ‘ ∑ ∑ œ Œ œ ‰ nœJ
Bass bb ‘ ‘∑

b
& b bbbb ‘ ∑ ‘ ∑ ∑
Pno.
n##n w
w
ww
? bb b b
{
38
bb ∑ ∑ ∑ ∑

b
Voice & b bbbb ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ œ œ œ œ
Bass
? bb b b œ Œ œ ‰nœ œ Œ œ ‰ nœ œ Œ œ ‰ nœ
bb J J J
#œ œnœ œ nœ # œ œ œ n œ ™ #œ œ #n #wU w
b # œ#nœ
œ œ œ œ n nwww
& b bbbb #n œœ nœ œ œ nœœ #n#œœœ
∏∏∏∏∏Pno. rit 3
## w
w
? bb b b
{ bb ∑ ∑ ∑ nw