Vous êtes sur la page 1sur 14

1

vkgj.k forj.k vf/kdkfj;®a ds drZO; ,oa nkf;Ro


lanHkZ lzksr %& 1- foRrh; fu;e laxzg [k.M&ik¡p] Hkkx&1
2-- m0iz0 ctV eSuqvy ¼7ok¡ la’kks/ku] 2010½
3- le;≤ ij fuxZr 'kklukns’k
1- vkgj.k forj.k vf/kdkjh ¼MhMhvks½
'kklukns'k la[;k&,&2&1701@nl&14¼4½&1973] fnukad 28 tqykbZ] 1973 }kjk
'kklu ds iz'kklfud foHkkxksa dks vius v/khuLFk dk;kZy;ksa ds fy;s dk;kZy;k/;{k vFkok
fdlh vU; jktif=r vf/kdkjh dks vkgj.k ,oa forj.k vf/kdkjh ?kksf"kr djus gsrq izkf/kd`r
fd;k x;k FkkA jkT; ds vk;&O;; izcU/ku ,oa foRrh; vuq'kklu dks vf/kd izHkkoh cuk;s
tkus ds mn~ns'; ls foRr foHkkx ds dk;kZy; Kki la[;k ch&13361@nl&1998] fnukad 4
vxLr] 1998 }kjk iz'kklfud foHkkxksa dks izfrfu/kkfur mi;qZDr vf/kdkj dks fujLr djrs gq,
;g O;oLFkk dh x;h fd vkgj.k ,oa forj.k vf/kdkjh ?kksf"kr djus gsrq foŸk foHkkx dh
lgefr vko';d gksxhA ;g O;oLFkk fnukad 01 vDVwcj] 1998 ls izHkkoh dh x;hA bl
O;oLFkk ds v/khu vc lkekU;r;k ,d tuin esa ,d foHkkx dk ,d gh vkgj.k ,oa forj.k
vf/kdkjh g¨rk gSA 'kklu }kjk ?kksf"kr dksbZ Hkh vkgj.k forj.k vf/kdkjh@dk;kZy;k/;{k
foŸkh; fu;e laxzg [k.M &ik¡p Hkkx&1 ds izLrj 47&th QqVuksV&1 ds }kjk iznŸk vf/kdkjksa
dk iz;ksx djrs gq, vius v/khu fdlh Hkh ,d jktif=r vf/kdkjh dks vkgj.k forj.k
vf/kdkjh ds :i esa foi=ksa@psdksa ij gLrk{kj djus gsrq vf/kd`r dj ldrk gS ijUrq blls
u r¨ dk;kZy;k/;{k ds vkgj.k forj.k vf/kdkj ls lEcfU/kr mÙkjnkf;Ro esa d¨Ã deh g¨rh
gS v©j u gh fdlh O;; dks izkf/kd`r vFkok Lohd`r djus fo"k;d mlds foŸkh; vf/kdkjksa esa
dksbZ ifjorZu g¨rk gSA
2- MhMhvks dksM
iz'kklfud foHkkx dh laLrqfr ij foŸk foHkkx }kjk fdlh vf/kdkjh dks
vkgj.k&forj.k vf/kdkjh ?kksf"kr djus ds lkFk gh lkFk mls vkgj.k&forj.k vf/kdkjh dh
fof'k"V dksM la[;k ¼MhMhvks dksM½ Hkh vkcafVr dh tkrh gSA Lo;a ds fy, vkgj.k&forj.k
vf/kdkfj;ksa (Self DDO) dks MhMhvks dksM dks"kkxkj ls vkcafVr fd;k tkrk gSA orZeku esa
mŸkj izns’k ljdkj ds v/khu dk;Zjr fuEufyf[kr lsokv¨a ds lewg&d ds vf/kdkjh Lo;a ds
fy, vkgj.k&forj.k vf/kdkjh ?kksf"kr gS &
Øe lsok@laoxZ dk uke osruiphZ fuxZeu Ákf/kdkjh
1 Hkkjrh; iz’kklfud lsok bjyk psd vuqHkkx ¼osruiphZ Ád¨"B½] mŒÁŒ 'kklu] y[kuÅ
2 Hkkjrh; iqfyl lsok iqfyl eq[;ky;] mŒÁŒ] bykgkckn
3 Hkkjrh; ou lsok foRr fu;a=d] ou foHkkx] mŒÁŒ] y[kuÅ
4 U;kf;d lsok f’kfoj dk;kZy; dks"kkxkj funs’kky;] mŒÁŒ] bykgkckn
5 mŒÁŒ foRr ,oa ys[kk lsok rnSo
6 mŒÁŒ flfoy lsok ¼iz’kkŒ'kk[kk½ bjyk psd vuqHkkx ¼osruiphZ Ád¨"B½] mŒÁŒ 'kklu] y[kuÅ
fnukad 4 vxLr] 1998 ds 'kklukns’k dks vf/kd izHkkoh cukus gsrq 'kklukns'k la[;k
ch&1&1704 @nl&1999] fnukad 21 vizSy] 1999 }kjk fdlh vkgj.k&forj.k vf/kdkjh dh
izksUufr] LFkkukUrj.k] vFkok vU; fLFkfr;ksa esa O;oLFkk lqfuf'pr djus gsrq fuEuor~ izko/kku
fd, x, gS %&
vkgj.k&forj.k vf/kdkjh ds LFkkukUrj.k ds mijkUr in /kkjd ds led{k osrueku ds
Lrj ds vf/kdkjh ¼;fn vkgj.k&forj.k gsrq fdlh vU; izdj.k esa izfrcU/k u yxk;k
x;k gks½ dh rSukrh gksus dh n'kk esa iwoZ esa vkcafVr MhMhvks dksM ls gh vkgj.k&forj.k
dk dk;Z fd;k tk ldrk gSA

foŸk&iFk 2011 1
vkgj.k&forj.k dk dk;Z djus okys vf/kdkjh dh vuqiyC/krk ¼LFkkukUrj.k vFkok vU;
dkj.k½ ds QyLo:i vkcafVr MhMhvks dksM ds in ls mPp osrueku ds Lrj dk
vf/kdkjh fu;qDr gks rks vkcafVr MhMhvks dksM ls gh vkgj.k&forj.k dk;Z fd;k tk
ldrk gS] ;fn ,sls mPp Lrj ds vf/kdkjh dks vkgj.k&forj.k dk;Z djus gsrq fdlh
vU; ekeys esa izfrcfU/kr u fd;k x;k gksA
vkgj.k&forj.k dk dk;Z djus okys vf/kdkjh ds LFkkukUrj.k vFkok vU; izdkj ls
fjDr gksus ij vkcafVr MhMhvks dksM ds in ls fuEu osrueku ds Lrj ds vf/kdkjh dh
rSukrh gksus ij ;g ns[kk tkuk gksxk fd lEcfU/kr vf/kdkjh vkgj.k&forj.k gsrq
mi;qDr gS vFkok ugha? ;fn ,sls vf/kdkjh lewg Þ[kÞ ds osrueku esa de ls de 5 o"kZ
dh lsok iw.kZ dj pqds gksa rks vkcafVr MhMhvks dksM ls muds }kjk vkgj.k&forj.k dk
dk;Z fd;k tk ldrk gSA
;fn fdlh foHkkx esa vkgj.k&forj.k dk dk;Z djus okys vf/kdkjh ds LFkkukUrj.k
vFkok vU; dkj.kksa ls in fjDr gks tkrk gS rFkk vkgj.k&forj.k dk dk;Z vo:) gks
tkrk gS rks vkcafVr Mh0Mh0vks0 dksM ls gh ftykf/kdkjh }kjk ukfer vf/kdkjh
vkgj.k&forj.k dk dk;Z mDr vof/k ds fy;s dj ldrk gSA
vkgj.k&forj.k ds dk;Z djus okys vf/kdkjh ;fn dk;kZy;k/;{k vFkok foHkkxk/;{k Lrj
ds vf/kdkjh gksa rks muds Lo;a ds mŸkjnkf;Ro ij fu;ekuqlkj vkgj.k&forj.k dk dk;Z
muds v/khuLFk fdlh mi;qDr vf/kdkjh dks izfrfu/kkfur fd;k tk ldrk gSA ¼foŸkh;
fu;e laxzg [k.M&ik¡p Hkkx&1 ds izLrj 47&th dk QqVuksV&1½
iz'kklfud foHkkx }kjk vkcafVr fd;s x;s MhMhvks dksM dh la[;k esa fdlh izdkj dk
ifjorZu vFkok o`f) ugha dh tk;sxhA
;fn vkcafVr fd;s x;s fdlh MhMhvks dksM dh iwjs o"kZ ds nkSjku pkyw j[ks tkus dh
vko';drk u gks rks bldh lwpuk Hkh foHkkxk/;{k Lrj ls foRr foHkkx ds ctV
vuqHkkx&1 dks miyC/k djk;h tkuh gksxh] ftlls bls fujLr fd;k tk ldsA
foŸk foHkkx esa Mh0Mh0vks0 dksM vkcafVr fd;s tkus dh O;oLFkk dks dEI;wVjhd`r fd;k
tk pqdk gSA
iz'kkldh; foHkkx }kjk mi;ZqDr izfØ;k dk vfuok;Z :i ls vuqlj.k fd;k tkuk pkfg,
ftlls vko';d lwpuk ctV vuqHkkx&1 dks miyC/k jgs rFkk MhMhvks dksM dh
v|kof/kd fLFkfr dh tkudkjh foŸk foHkkx ds ikl lnSo miyC/k gksrh jgsA
3- vkgj.k&forj.k vf/kdkjh ds Ádk;Z ¼Functions½ %&
vkgj.k&forj.k vf/kdkjh ds drZO;ksa rFkk mŸkjnkf;Roksa dk fu/kkZj.k dks"kkxkj fu;e
vkSj mlds v/khu cukbZ x;h fofHkUu foŸkh; fu;ekofy;ksa }kjk fd;k x;k gSA mDr
fu;ekofy;ksa ds lkFk&lkFk iz'kklfud foHkkx] foŸk foHkkx rFkk foHkkxk/;{kksa ds Lrj ls
le;≤ ij fn;s x;s funsZ'kksa dk vuqikyu lqfuf'pr djuk Hkh vkgj.k&forj.k vf/kdkjh
dk mŸkjnkf;Ro gksrk gSA ;|fi vkgj.k&forj.k vf/kdkjh inuke ls ,slk vkHkkl gksrk gS fd
mDr vf/kdkjh ds drZO; dsoy 'kkldh; /kujkf'k ds vkgj.k ,oa forj.k rd lhfer gSa]
ijUrq okLro esa vkgj.k&forj.k vf/kdkjh fdlh dk;kZy; fo'ks"k ds leLr 'kkldh;
ysu&nsu vFkok foŸkh; O;ogkjksa ds lE;d~ lapkyu ds fy, mŸkjnk;h gksrs gSaA
foŸk foHkkx ds egRoiw.kZ 'kklukns'kksa esa ls 'kklukns'k la[;k
,&1&1330@nl&4¼1½&70] fnukad 17 ebZ] 1979 fo'ks"k :i ls voyksduh; gS] ftlesa ys[kk
dk;Z lEcU/kh drZO;ksa ,oa nkf;Roksa ds fu"iknu esa vkgj.k&forj.k vf/kdkfj;ksa }kjk /;ku nsus
;ksX; eq[; ckrksa dk mYys[k fd;k x;k gSA lkFk gh lkFk le;≤ ij fd;s x;s la'kks/kuksa
dks Hkh /;ku esa j[kuk cgqr vko';d gSA
vk;@ÁkfIr;¨a ls lEcfUËkr Ádk;Z&

foŸk&iFk 2011 2
§ foHkkxh; vk; o vU; ljdkjh /ku tks HkqxrkudrkZvksa }kjk dk;kZy;ksa esa tek fd;s tkrs
gSa] dks izkIr djus ds fy, dk;kZy; esa ^dkmUVj^ dh O;oLFkk mfpr LFkku ij djukA
§ /ku izkIr djus gsrq fdlh deZpkjh dh ftEesnkjh fu/kkZfjr djukA ftu dk;kZy;ksa esa
dSf'k;j fu;qDr gSa ogk¡ ljdkjh /ku dk ysu&nsu mUgha d¨ lqiqnZ djukA udn ysu&nsu
djus okys deZpkjh ls dk;ZHkkj xzg.k djus ds iwoZ fu;ekuqlkj fu/kkZfjr tekur dh
/kujkf'k tek djokuk rFkk ;g lqfuf'pr djuk fd /ku dk xcu u gksus ik;sA
§ foŸkh; fu;e laxzg [k.M&ik¡p Hkkx&1 ds izLrj& 69 ls 73 esa nh xbZ O;oLFkk ds
vuqlkj vius dk;kZy; ls lEcfU/kr udnh dk dk;Z djus okys deZpkjh ls mDr
gLriqfLrdk esa fn;ss x;s izi= la[;k % 2,] 2ch] 2lh] 2Mh vFkok 2bZ esa ls vko';d izi=
ij flD;ksfjVh ck.M fu"ikfnr djkdj lqjf{kr j[kokukA
§ /ku tek djus ds mijkUr dks"kkxkjksa ls izkIr Vªstjh QkeZ VhŒvkjŒ&385 vFkok vU;
fu/kkZfjr foHkkxh; izi= esa jlhn nsus dh O;oLFkk lqfuf'pr djukA
§ jlhn dks fy[kus ds fy, nksrjQk dkcZu isij dk iz;ksx rFkk izkIr /kujkf'k dks vadksa vkSj
'kCnksa nksuksa esas fy[kk tk;] ;g lqfuf'pr djukA
§ ;g lqfuf'pr djuk fd izR;sd jlhn dh /kujkf'k dh izfof"V jksdM+ cgh esa vk; i{k dh
vksj dj yh x;h gSA
§ izkIr vk; dks fcuk vuqfpr foyEc fd;s Vªstjh pkyku QkeZ 43&, esa fu/kkZfjr
ys[kk'kh"kZd ds vUrxZr Hkj dj Hkkjrh; LVsV cSad esa tek djkukA
§ tc foHkkxh; izkfIr;k¡ ,d ekg esa `1]000 ls vf/kd tek dh xbZ gksa rks mudk lR;kiu
dks"kkxkj ls Hkh djuk ftlls ;g lqfuf'pr gks tk; fd /kujkf'k lgh ys[kk'kh"kZd ds
vUrxZr jktdks"k esa tek gks xbZ gSA
O;;@Hkqxrku@/ku dh lqjf{kr vfHkj{kk ls lEcfUËkr Ádk;Z&
§ dks"kkxkj }kjk ikfjr fcy ds lkis{k fuxZr psd foŸkh; fu;e laxzg [k.M&ik¡p Hkkx&,d
ds izLrj 47&, esa fu/kkZfjr jftLVj esa vafdr djds vkgj.k gsrq lEcfU/kr deZpkjh
¼dSf'k;j½ ds vkSj ;fn lqj{kk ds n`f"Vdks.k ls vusd deZpkjh dSf'k;j ds lkFk Hksts tkus
gksa rks mu lHkh ds gLrk{kj mDr jftLVj ij djkdj Hkstk tkuk lqfuf'pr djukA
§ Hkkjrh; LVsV cSad ls dk;kZy; rd vFkok dk;kZy; ls cSad rd /kujkf'k ykrs&ys tkrs
le; rFkk tc /kujkf'k dk;kZy; esa jgrh gS r¨ mldh lqjf{kr vfHkj{kk dh O;oLFkk
djukA ljdkjh /kujkf'k d¨ etcwr dS'kpsLV] ftlesa vyx&vyx pkfHk;ksa ls [kqyus okys
nks rkys yxkus dh O;oLFkk g¨] cUn djds j[kukA dS'kpsLV dh pkfHk;ksa ds ,d lsV esa ls
,d rkys dh dqath dSf'k;j ;k ljdkjh /ku dk ysu&nsu dk;Z djus okys deZpkjh ds
ikl j[kokuk rFkk nwljs rkys dh pkHkh vius ikl j[kukA pkfHk;ksa dk nwljk lsV lhycUn
djds dks"kkxkj ds f}rkyd esa tek dj nsukA ¼foågåiqå [kaM&5 Òkx&1 ÁLrj&28 ds
uhps vafdr fVIi.kh ¼1½½
§ nSfud@ekfld vo'ks"k dk lR;kiu fu/kkZfjr izfØ;k ds vuqlkj fu;fer :i ls djukA
ekg ds vUr esa vo'ks"k dk HkkSfrd lR;kiu djrs le; ;g Hkh lqfuf'pr djuk fd
vkgfjr /kujkf'k cgqr fnuksa ls vforfjr D;ksa iM+h gS vkSj ;fn ml le; mldh
vko';drk u gks rks 'kkVZ Mªky djds mls lek;ksftr dj ysukA
§ 'kkldh; /ku ds O;; ls lEcfU/kr foŸkh; vkSfpR; ds ekud¨a dk mYys[k mRrj izns'k
ctV eSuqvy ds izLrj&12 esa fd;k x;k gSA mDr lkjxÆÒr ekud¨a d® ân;kaxe djrs
gq, ÁR;sd vkgj.k forj.k vf/kdkjh }kjk&
ü ljdkjh /ku dks O;; djus esa oSlh gh lrdZrk cjruh pkfg, tSlh fd ,d lk/kkj.k
euq"; Lo;a vius /ku dks [kpZ djus esa cjrrk gS vFkkZr~ ferO;f;rkiwoZd O;; fd;k
tkuk pkfg,A ¼cåeSå ÁLrj&12] foågåiqå [kaM&5 Òkx&1 ÁLrj&169½
ü O;; vkcafVr /ku dh lhek ds vUrxZr jgrs gq, fd;k tkuk pkfg,A ¼cåeSå
ÁLrj&12 o 104] foågåiqå [kaM&5 Òkx&1 ÁLrj&158] foågåiqå[kaM&1 v/;k;&4½
foŸk&iFk 2011 3
ü fdlh en esa Lohd`fr ls vf/kd O;; vfuok;Z :i ls vko';d gksus dh lEHkkouk
gksus ij ;Fkkle; iwoZ vfrfjDr vkcaVu izkIr djus dh dk;Zokgh dh tkuh pkfg,A
¼cåeSå ÁLrj&104½
ü dks"kkxkj ls /ku rHkh vkgfjr fd;k tkuk pkfg, tc mlds rqjUr Hkqxrku dh
vko';drk gks vFkok vkgj.k dk;kZy; ds fy, Lohd`r vxznk; ls fd;s x;s O;;
dh izfriwfrZ gsrq vko';d gksA /ku mruk gh vkgfjr fd;k tkuk pkfg, ftldss
rqjUr O;; dh vko';drk gksA ¼foågåiqå [kaM&5 Òkx&1 ÁLrj&162 o 169½
ü vkgfjr /kujkf'k dks ;Fkkle; rqjUr lgh nkosnkj dks Hkqxrku dj mlls fu;ekuqlkj
jlhn izkIr djds mls lqjf{kr j[kus rFkk izR;sd ysu&nsu dks fu;ekuqlkj ys[kkc)
djuk pkfg,A ¼foågå iqå [kaM&5 Òkx&1 ÁLrj&161½
§ futh O;fDr;ksa] laLFkkvksa rFkk ikÆV;¨a dks `2]000 ls vf/kd ds Hkqxrku udn ugha djukA
¼'kklukns'k la[;k ,&1&1450@nl&96&10¼11½&93] fnukad 23&07&1996½
§ ljdkjh lsodksa dks lkekU; ifjfLFkfr;ksa esa leLr Hkqxrku cSad ds ek/;e ls gh djuk
¼fo'ks"k ifjfLFkfr;ksa esa `5]000 rd dk Hkqxrku vkgj.k&forj.k vf/kdkfj;ksa }kjk viuh
O;fDrxr ftEesnkjh ij fdlh ljdkjh lsod dks udn fd;k tk ldrk gS½A ¼'kklukns'k
la[;k ,&1&1450@ nl&96& 10¼11½&93] fnukad 29&6&2005½
4- ns;d¨a dh rS;kjh
dks"kkxkj ns;d izi=& dks"kkxkjksa ls /ku vkgfjr djus gsrq 'kklukns'k la[;k
,&1&78@nl&92&10 ¼1½ &14&85] fnukad 20 tuojh] 1992 }kjk fnukad 1 vizSy] 1992
ls izns'k esa iwoZ esa izpfyr yxHkx 35 ns;d izi=ksa ds LFkku ij dsoy 6 ns;d izi= fu/kkZfjr
fd;s x;s gSa&
Øe izi= fjdkMZ dksM ns;d izi=
1 101 osru
2 102 ;k=k
3 103 vkdfLed
4 104 fu{ksi okilh ,oa {kfriwfrZ
5 105 lkekU; ¼lgk;rk vuqnku] _.k ,oa
vfxze½
6 106 lsokuSo`fRrd ykHk
izi= Hkjus lEcUËkh fn'kkfunsZ'k& mi;qZDr 'kklukns'k fnukad 20 tuojh] 1992 esa izi=ksa ds
Hkjus ds lEcU/k esa foLr`r funsZ'k fn;s x;s gSaA fcy rS;kjh fo"k;d lkekU; fu;e foŸkh;
fu;e laxzg [k.M&ik¡p Hkkx&1 ds izLrj&47 rFkk le;≤ ij fuxZr 'kklukns'kksa esa fn;s
x;s gSa] tks fuEufyf[kr gSa&
§ izR;sd fcy fu/kkZfjr izi= ij fu;ekuqlkj 'kq)rk ls rS;kj fd;k tkuk pkfg,A
§ fcy esa vadksa dks fy[kus esa lnSo vaxzsth vadksa dk iz;ksx fd;k tkuk pkfg,A
§ fcy esa vafdr /kujkf'k esa ^vksojjkbfVax^ vkifRrtud gSA xyrh gksus ij izfof"V dks
vkj&ikj js[kk [kahap dj dkV nsuk pkfg, rFkk mldh lgh izfof"V dj dkV&ihV dks
iw.kZ gLrk{kjksa }kjk rkjh[k Mkydj lR;kfir dj fn;k tkuk pkfg,A
§ fcy esa izfof"V;ksa dks [kqjpuk ¼bjsftax½ fu"ks/k gSA dks"kkxkj }kjk ,sls fcy Lohdkj ugha
fd;s tkrs gSaA
§ fcy esa 'kq) ns; /kujkf'k dks vadksa o 'kCnksa esa bl izdkj ls fy[kk tkuk pkfg, fd muds
chp esa /kujkf'k dks c<+kus ds fy, lEHkkouk u jgssA bl dkj.k /kks[kk/kM+h gksus dh fLFkfr
esa vkgj.k ,oa forj.k vf/kdkjh gh O;fDrxr :i ls ftEesnkj gksrs gSaA

foŸk&iFk 2011 4
§ izR;sd O;fDr@QeZ vkfn dks ns; ldy /kujkf'k dks iw.kkZafdr fd;k tkuk pkfg,A fcyksa
dks fy[kus esa L;kgh dk iz;ksx fd;k tkuk pkfg, ;k mUgsa Vkbi djkuk pkfg,A
§ fcyksa esa gLrk{kj fuf'pr LFkku ij gh djuk pkfg,A vuko';d gLrk{kj ugha fd;s tkus
pkfg,A
§ izR;sd fcy ij gLrk{kj djus ls iwoZ mls 11&lh jftLVj ij vo'; vafdr gksuk
pkfg,A MhMhvks Lrj ij ,d gh 11&lh jftLVj j[kk tkuk pkfg,A
§ de ls de ,d ekg esa ,d ckj 11&lh jftLVj dh tk¡p bl vk'k; ls dj yh tkuh
pkfg, fd lHkh Hkqxrku gq, fcyksa dk dS'k cqd esa vadu dj fy;k x;k gSA
§ fcyksa dks Vªstjh jftLVj esa p<+kdj Hkstuk pkfg, rFkk izR;sd fcy ds dks"kkxkj esa izkIr o
ikfjr gksus ds mijkUr dk;kZy; esa mldh izkfIr lqfuf'pr dj yh tkuh pkfg,A
§ izR;sd ysu&nsu dh izfof"V ;Fkkolj o vko';d :i ls jksdM+ cgh esa dj yh tkuh
pkfg,A
§ ns;d izi=ksa ij ns;d iath Øekad dk dkye lko/kkuh iwoZd 11 lh jftLVj ds Øekad
ls lgh&lgh Hkjk tkuk pkfg, D;ksafd ogh Øekad ckn esa ch0,e0 5 ls feyku esa
lgk;d fl) gksrk gSA
§ ys[kk'kh"kZd ds rsjg vadksa dk dksM] MhMhvks dksM] lkslZ dksM*] lsDVj dksM**] vuqnku
la[;k ;FkkLFkku Hkjk tkuk pkfg,A
* lkslZ dksM %& 1& ;fn vkgj.k lesfdr fuf/k ¼Consolidated Fund½ ls fd;k tk jgk
gksA
2& ;fn vkgj.k vkdfLedrk fuf/k ¼Contingency Fund½ ls fd;k tk
jgk gksA
3& ;fn vkgj.k yksd ys[kk ¼Public Account½ ls fd;k tk jgk gksA
** lsDVj dksM %& 1& jkT; lsDVj vk;kstukxr ¼Plan½ erns; ¼Voted½A
2& jkT; lsDVj vk;kstusRrj ¼Non Plan½ erns;A
3& jkT; lsDVj vk;kstukxr Hkkfjr ¼Charged½A
4& jkT; lsDVj vk;kstusRrj HkkfjrA
5& tuin lsDVj vk;kstukxr erns;A
6& tuin lsDVj vk;kstusRrj erns;A
7& tuin lsDVj vk;kstukxr HkkfjrA
8& tuin lsDVj vk;kstusRrj HkkfjrA
9& dsUnz iqjksfu/kkfur ¼Centrally Sponsored½A
0& yksd ys[kkA
§ 'kklukns'k la[;k ch&1&3743¼1½@nl&16@94 fnukad 15 vDVwcj 1994 ds vuqlkj
izR;sd ns;d ij vkgj.k&forj.k vf/kdkfj;ksa }kjk fuEuor~ izek.ki= fn;k tkuk vfuok;Z
gS&
Þfcy ij vafdr ctV vkcaVu dh jkf'k rFkk mlds le{k dqy O;; dh jkf'k dh
eSaus Lo;a tk¡p dj yh gS vkSj ogh lgh gSA
vkgj.k&forj.k vf/kdkjh ds
gLrk{kj o eqgjß
vf/k"Bku osru fcy
Ø LFkkbZ vkSj vLFkkbZ vf/k"Bku ds lHkh lewgksa ds osru ds fy, ,d gh osru fcy izi=
dksM&101 esa rS;kj fd;k tkuk pkfg,A fofHkUu ys[kk 'kh"kZdksa ds vUrxZr vkgfjr gksus
okys osru o HkRrksa ls lEcfU/kr osru fcy blh izi= ij i`Fkd&i`Fkd cuk;s tk;saxsA
Ø vf/k"Bku ftuds lEcU/k esa lsok iqfLrdk;sa j[kuk vko';d ugha gksrk gS] ds deZpkfj;ksa
ds osru fcy i`Fkd cuk;s tkus pkfg,A osru fcy esa LFkkbZ vf/k"Bku ds vUrxZr fu;qDr
foŸk&iFk 2011 5
LFkk;h ,oa vLFkk;h leLr deZpkfj;ksa ds uke o inuke muds osru lewg ds Øe ds
vuqlkj vafdr djds izR;sd deZpkjh ds osru o HkRrksa dh /kujkf'k vafdr dh tkuh
pkfg,A ;fn dksbZ in Hkjk ugha gS rks mlds lEeq[k ^in fjDr^ Hkj nsuk pkfg,A
Ø izkjEHk esa inksa dh Lohd`fr@fujUrjrk fo"k;d vkns'k@vkns'kksas dh la[;k o frfFk yky
L;kgh ls vafdr dh tkuh pkfg,A tc vLFkk;h vf/k"Bku ds inksa dh fujUrjrk ds fy,
vkosnu fd;k x;k gks ijUrq Lohd`fr izkIr u gqbZ gks rks vkgj.k forj.k vf/kdkjh dks
Lohd`fr dh izR;k'kk esa izFke rhu ekgksa vFkkZr ekpZ] vizSy o ebZ rd osru vkgfjr
djrs jguk pkfg, fd inksa dh fujUrjrk ds fy, vkosnu fd;k x;k gS ijUrq Lohd`fr
izkIr ugha gqbZ gSA ekg twu ds osru ¼ftldk Hkqxrku tqykbZ esa ns; gksrk gS½ rFkk mlds
ckn ds ekgksa ds osru dk vkgj.k Lohd`r izkIr gksus rd ugha fd;k tk ldrk gSA bl
lEcU/k esa 'kklu }kjk fu/kkZfjr psfdax QkeZwys ds vuqlkj fuEu fcUnqvksa dks Hkh /;ku esa
j[kuk pkfg, &
§ osru fcy esa Lohd`r inksa ds fy, gh osru vkgfjr fd;k tk jgk gSA
§ izR;sd deZpkjh dk osru 'kklu }kjk Lohd`r osrueku esa gh fudkyk tk jgk gSA
§ vo'ks"k osru HkRrksa ds fy, vyx fcy cuk;k tk jgk gSA
§ vo'ks"k osru fcyksa dk vkgj.k foŸkh; fu;e laxzg [k.M&ik¡p Hkkx&1 ds izLrj&74
o 141 ds vuqlkj fd;k tk jgk gSA
§ cdk;k osru HkŸkksa ds vkgj.k fo"k;d vadu ewy izfof"V ds lEeq[k dj bl fo"k; dk
izek.k&i= Hkh fcy esa vafdr dj fn;k tkuk pkfg, fd ewy izfof"V ds lEeq[k
vo'ks"k vkgj.k dk vadu dj fn;k x;k gS rkfd mldk vkgj.k nqckjk u gks ldsA
§ vo'ks"k osru fcy esa ewy nkos dk ckmpj uEcj o frfFk rFkk /kujkf'k dk vadu
fd;k tk jgk gSA
§ vo'ks"k Hkqxrku djus dh izfof"V lsokiqfLrdk esa dh tk jgh gSA
Ø izLrj&98 ds uhps vafdr fVIi.kh ds vuqlkj osru HkRrksa dk Òqxrku ml ftys esa gh
mRiUu o ns; gksrk gS tgk¡ lEcfU/kr ljdkjh lsod ds vkgj.k o forj.k vf/kdkjh dk
dk;kZy; fLFkr gksA LFkkukUrj.k dh n'kk esa osru o HkRrksa dk vkgj.k izLrj&141¼2½ esa
mfYyf[kr izfdz;k ds vuqlkj fd;k tkrk gSA
Ø tc fdlh osru fcy esa fdlh deZpkjh ds lEcU/k esa okÆ"kd osruo`f) izFke ckj vkgfjr
dh tk jgh gks rks izLrj&137 }kjk okafNr okf"kZd osruo`f) izek.ki= fcy ds lkFk
layXu fd;k tkuk pkfg,A
Ø vodk'k osru fcy esa gLrk{kj djrs le; ;g lqfuf'pr dj fy;k tkuk pkfg, fd
vodk'k dh vof/k dks vodk'k ds ys[ks ls ?kVk fn;k x;k gS rFkk mldh izfof"V
lsokiqfLrdk@lsokjksy esa dj nh xbZ gSA
Ø dkykrhr ns;dksa dks iwoZ ys[kkijh{kk ds i'pkr gh dks"kkxkj esa vkgj.k gsrq izsf"kr fd;k
tkuk pkfg,A
Ø vkgj.k&forj.k vf/kdkjh dk ;g nkf;Ro gS fd og osru ls fu;ekuqdwy dh tkus okyh
dVkSfr;ksa ds lEcU/k esa fu;fer :i ls dVkSrh djs o dVkSfr;ksa dk fooj.k fu/kkZfjr
izi=ksa esa vuqlwfp;ksa dks rS;kj djok dj mUgsa fcy ds lkFk layXu djok,A
vkdfLed O;; fcy
Ø ;g fcy fu/kkZfjr izi= dksM&103 esa cuk;k tkuk pkfg,A
Ø foŸkh; fu;e laxzg [k.M&ik¡p Hkkx&1 ds v/;k;&8 esa fn;s x;s fu;eksa dk ikyu fd;k
tkuk pkfg,A O;; dh Lohd`fr fu;ekuqlkj O;; djus ls iwoZ izkIr dj yh tkuh
pkfg,A ;g ns[k ysuk pkfg, fd okmpj fu;ekuqlkj cus gq;s gSaA
Ø `1]000 ls vf/kd ds ewy okmpjksa dks fcy ds lkFk layXu fd;k tkuk pkfg,A vkgj.k
vf/kdkfj;ksa dk ;g nkf;Ro gS fd os leLr okmpjkasa dks lqjf{kr j[ksa o vkfMV ds le;
izLrqr djk;saA
foŸk&iFk 2011 6
Ø leLr okmpjksa esa Hkqxrku vkns'k vadksa o 'kCnksa esa fy[kk tkuk pkfg, rFkk mls vf/kd`r
vf/kdkjh }kjk gLrk{kfjr gksuk pkfg,A
Ø fcy esa gLrk{kj djrs le; izR;sd lc okmpj dks bl izdkj fujLr dj nsa fd iqu%
vkgj.k u fd;k tk ldsA ;g lqfuf'pr djus ds fy, ^Hkqxrku dj fujLr fd;k^ dh
eqgj yxkbZ tk ldrh gSA
Ø fcy dks QkeZ&13 esa j[kh iath ¼vkdfLed O;; iaftdk½ esa ntZ djokus ds mijkUr
vkgj.k vf/kdkjh dks fcy o iath esa dh xbZ izfof"V;ksa dk feyku dj ysuk pkfg,A
Ø vkgj.k&forj.k vf/kdkjh dks O;; djrs le; ferO;f;rk cjruh pkfg, o Hkqxrku dh
rqjUr vko';drk gksus ij gh vkgj.k dh dk;Zokgh djuh pkfg,A
Ø /kujkf'k dk Hkqxrku lgh O;fDr@lgh nkosnkj dks djus ds mijkUr mlls izkIr dh
x;h jlhn dks lqjf{kr j[kk tkuk pkfg,A
Ø lzksr ij vk;dj ,oa oSV dh dVkSrh fu;ekuqlkj dh tkuh pkfg,A
;k=k HkŸkk fcy
Ø ;k=k HkŸkk fcyksa ds ckjs esa ;g ns[kk tkuk pkfg, fd fcy fu/kkZfjr izi= dksM&102 esa
izLrqr fd;k x;k gS rFkk mlesa nkosnkj }kjk vko';d izek.k&i= layXu djus ds
i'pkr~ gLrk{kj o frfFk dk mYys[k dj fn;k x;k gSA
Ø ;g ns[kk tkuk pkfg, fd nkosnkj }kjk fcy le; ds vUnj izLrqr dj fn;k x;k gSA
foŸkh; fu;e laxzg [k.M&ik¡p Hkkx&1 ds izLrj&74ch&5 ds vuqlkj ;k=k HkŸkk nkok
ns; gksus ds ,d o"kZ ds vUnj nkosnkj }kjk izLrqr u fd;s tkus dh n'kk esa mldk nkok
lekIr gks tkrk gS vkSj ,sls fcy dks Lohdkj ugha fd;k tkuk pkfg,A
Ø ;k=k HkŸkk fcyksa dks l{ke izkf/kdkjh }kjk izfrgLrk{kfjr fd;k tkuk vko';d gSA
Ø ;fn dksbZ ;k=k HkŸkk vfxze fn;k x;k gks rks mldk lek;kstu mlh foŸkh; o"kZ esa
vo'; lqfuf'pr dj fy;k tkuk pkfg,A
Ø ;k=k HkŸkk fcyksa dks ikfjr djus rFkk izfrgLrk{kfjr djus ds fu;eksa dk ikyu fd;k
tkuk pkfg,A
5- ns;dksa dk dks"kkxkj esa izLrqrhdj.k
dks"kkxkj esa fcy çLrqr djus ds iwoZ vkgj.k forj.k vf/kdkjh dks fuEufyf[kr çeq[k
fcUnqvksa dks lqfuf'pr dj ysuk pkfg;s&
Ø vkgfjr dh tkus okyh /kujkf'k ds lkis{k foÙkh; LohÑfr miyC/k gSA ;fn vkgj.k
forj.k vf/kdkjh Lo;a dk;kZy;k/;{k@foHkkxk/;{k gS rks dk;kZy;k/;{k@foHkkxk/;{k ds
:i esa mls LohÑfr vyx ls fuxZr djuh pkfg;sA
Ø vkgfjr dh tkus okyh /kujkf'k ds lkis{k fu;e laxzgksa@'kklukns'kksa@ekxZfunsZ'kksa@vkns'kksa
vkfn }kjk visf{kr leLr vkSipkfjdrk,¡ iw.kZ dj yh xbZ gSaA
Ø vkgfjr dh tkus okyh /kujkf'k ds lkis{k ctV vkcaVu@Vh0vkj0&27 dk vkns'k
miyC/k gSA
Ø vkgj.k rkRdkfyd vko';drk ds vk/kkj ij gh fd;k tk jgk gSA ;fn vU;Fkk fd;k tk
jgk gS rks ,slk djus ds fy;s Li"V funsZ'k fo|eku gSaA
Ø vfxze ds :i esa vkgj.k gsrq LohÑfr layXu gS rFkk fcy ij ,0lh0 fcy vafdr gSA
Ø nksgjk vkgj.k ugha fd;k tk jgk gSA
Ø djksa@NwVksa@isukYVh vkfn dh dVkSrh dj yh xbZ gSA
Ø lacfa /kr iaftdkvksa esa vko';d çfof"V;k¡ dj yh xbZ gSaA
Ø ctV vkoaVu ;k foÙkh;@ç'kklfud LohÑfr esa /kujkf'k vkgj.k gsrq ;fn dksbZ 'krZ
yxkbZ xbZ gks rks mldk vuqikyu djus ds mijkUr gh vkgj.k fd;k tk jgk gSA
Ø okmpjksa ij LVkd cqd@ykx cqd çfof"V dk lanHkZ vafdr fd;k x;k gSSA

foŸk&iFk 2011 7
Ø ;fn fdlh dk;Z vFkok lsok gsrq vkgj.k fd;k tk jgk gS rks Þdk;Zifw rZ@lsok,¡
larks"ktudß g¨us dk çek.ki= okmpj ij vafdr dj fn;k x;k gSA
Ø ftu fcyksa esa çfrgLrk{kj visf{kr gSa muesa l{ke vf/kdkjh ds çfrgLrk{kj gSaA
Ø ykHkkFkhZijd ;kstukvksa esa ik= ykHkkfFkZ;ksa dh vuqeksfnr lwph layXu djrs gq, mUgha ds
fy;s vkgj.k fd;k tk jgk gSA
Ø esyks@
a f'kfojksa@Hkze.kksa@çf'k{k.kksa vkfn ds vk;kstuksa gsrq vkgj.k ds fcy ij vk;kstu dh
çÑfr] vk;kstu LFky] ykHkkfFkZ;ksa@çfrHkkfx;ksa dh la[;k] vk;kstu dh vof/k] çfr
çfrHkkxh fu/kkZfjr nj vkfn vko';d tkudkfj;k¡ vafdr dh xbZ gSaA
Ø lfClMh gsrq vkgj.kksa esa ykHkkfFkZ;ksa ds] lfClMh dh nj ds rFkk mUgsa lfClMh ij nh xbZ
lkexzh ;a= vkfn dk okmpj layXu djrs gq, fooj.k fcy ij vafdr fd;s x;s gSaA
6- dks"kkxkj ls vkgj.k dk le;c) feyku ¼Reconcilliation½
vkgj.k forj.k lEcU/kh vk¡dM+ksa dk feyku dks"kkxkj ls rRdky fd;k tkuk pkfg,A
ch0,e0&4 ij ctV fu;a=d vf/kdkjh ¼foHkkxk/;{k½ dks lwpuk izsf"kr djus ds iwoZ dks"kkxkj
ls izkIr ch0,e0&5 ¼ekfld feyku fooj.k½ ls ekfld :i ls 11&lh jftLVj ,oa jksdM+
cgh ¼dS'kcqd½ esa dh x;h izfof"V;ksa ls mldk feyku djds lqfuf'pr dj fy;k tkuk pkfg,
fd dksbZ QthZ@tkyh Hkqxrku rks ugha gqvk gS rFkk dksbZ folaxfr rks ugh gSA bl rjg
feyku dj lR;rk dh iqf"V dj ysuh pkfg,A foyEc ls fooj.k lR;kfir djus okys vkgj.k
,oa forj.k vf/kdkjh dk osru 'kklukns'k la[;k ch&2&2337@nl&97] fnukad 21 uoEcj]
1997 ds izLrj 3x ds vuqikyu esa jksdk tk ldrk gSA
7- dkykrhr psd lacaËkh ÁfØ;k
orZeku le; esa dks"kkxkjksa ls leLr Hkqxrku psd ds ek/;e ls fd, tkus dh
O;oLFkk gSA psdksa dh oS/krk vof/k mlds fuxZr gksus ds ekg ds vxys eghus dss vfUre fnol
rd gksrh gSA 'kklukns'k la[;k ,&1&1199@nl&99&18¼28½@72] fnukad 21 vizSy 1999
ds izLrj&3 ds vuqlkj 31 ekpZ rd ds tkjh fd, x, psdksa dks 30 vizSy ds mijkUr fdlh
Hkh n'kk esa fjoSfyMsV dj u, psd tkjh ugha fd, tk,¡xsA ,sls dkykrhr psdksa ds lEcU/k esa
ftuds dkj.k 'kklu ds fo:) nsunkfj;k¡ cuh jgrh gaS mDr 'kklukns'k }kjk leL;k ds
lek/kku gsrq fuEuor~ dk;Zokgh fd, tkus dh O;oLFkk dh xbZ gS&
v ;fn lEcfU/kr en esa pkyw foŸkh; o"kZ ds vk;&O;;d esa izkfo/kku gS rks ,slh nsunkfj;ksa
dk Hkqxrku pkyw foŸkh; o"kZ ds vk;&O;;d ls fd;k tk;A
v ;fn lEcfU/kr en esa pkyw foŸkh; o"kZ ds vk;&O;;d esa izkfo/kku ugha gS rks ,slh
nsunkfj;ksa dk Hkqxrku pkyw foŸkh; o"kZ ds vk;&O;;d esa izkfo/kkfur /kujkf'k ds
iqufoZfu;ksx ls fd;k tk;A
v ;fn mi;qZDr ¼1½ o ¼2½ ls yfEcr nsunkfj;ksa dk Hkqxrku lEHko u gks rks vuqijw d ek¡x
ds ek/;e ls leqfpr /kujkf'k dh O;oLFkk djkdj Hkqxrku lqfuf'pr fd;k tk;A
v dkykrhr psdksa ds fujLrhdj.k ds lac/a k esa 'kklukns'k la[;k ,&1&1063@nl&89&10
¼28½@72 fnukad 17 twu] 1989 ds izLrj&10 ¼3½¼?k½¼2½ ,oa 10 ¼3½¼M+½ esa fu/kkZfjr
izfØz;k ds vuqlkj dk;Zokgh lqfuf'pr dh tk;A
v isa'ku] Hkfo"; fuf/k rFkk vU; yksd ys[kk lEcfU/kr izdj.kksa esa Hkh vkgj.k mlh izdkj
fd;k tk;] tSlk fd 'kklukns'k fnukad 17 twu] 1989 esa bafxr gSA ,sls izdj.k esa flQZ
vUrj ;g gksxk fd orZeku foŸkh; o"kZ esa vyx ls ctV izkfo/kku dh /kujkf'k ugha
n'kkZ;h tk;sxhA
v fujLr psd ds ,ot esa u;k psd tkjh fd;s tkus gsrq dks"kkxkj ls bl vk'k; dk izek.k
i= Hkh izkIr djuk gksxk fd iz’uxr psd fujLr dj fn;k x;k gS ,oa dks"kkxkj
vfHkys[kksa ls gVk fn;k x;k gS] rRi’pkr dks"kkxkj esa iwoZikfjr fcy dk MqIyhdsV fcy

foŸk&iFk 2011 8
iqjkuk psd layXu djrs gq, izLrqr djuk gksxk ,oa fcy ij yky L;kgh ls eksVs v{kjksa esa
fuEuor~ vk'k; dk izek.ki= fn;k tkuk gksxk&
izekf.kr fd;k tkrk gS fd fcy la[;k&&&&&&&fnukad&&&&&&&& dqy
/kujkf'k &&&&&&&&&ds ,ot esa dks"kkxkj }kjk ikfjr psd la[;k&&&&&&& fnukad
&&&&&&&& /kujkf'k&&&&&&&&dk Hkqxrku le; ls izkIr u gksus ds dkj.k iz’uxr
psd dkykrhr ,oa fujLr gks x;k ,oa bl foŸkh; o"kZ &&&&&&esa iqu% vkgj.k fd;k
tk jgk gSA
v Ø; ,oa lkexzh vkiwfrZ ds izdj.kksa esa ;g Hkh Li"V izekf.kr fd;k tkuk vko';d gksxk
fd Ø; ,oa vkiwfrZ ls lEcfU/kr leLr vkSipkfjdrk;sa fu;ekuqlkj iw.kZ gks pqdh gSaA
v ;g Hkh lqfuf'pr fd;k tk; fd dks"kkxkjksa }kjk foŸkh; o"kZ ¼31 ekpZ rd½ esa tkjh fd;s
x;s psdksa ds Hkqxrku 30 vizSy rd fdu ifjfLFkfr;ksa@dkj.kksa ls ugha gks lds rFkk
blds fy;s dkSu mŸkjnk;h gS] bldk mŸkjnkf;Ro fu/kkZfjr dj nks"kh ljdkjh lsod ds
fo:) fu;ekuqlkj dk;Zokgh lqfuf'pr dh tk; rFkk buesa ls xEHkhj izd`fr ds ekeys
foŸk foHkkx ds laKku esa Hkh yk;s tk;asA
8- ubZ isa’ku ;kstuk ¼NPS½ % va’knku dh dVkSrh
fnukad 01 vizSy] 2005 ;k mlds i’pkr jkT; ljdkj dh lsok esa vkus okys
dkfeZdksa ij ;g ubZ isa'ku ;kstuk vfuok;Z :i ls ykxw gksxhA ubZ isa’ku ;kstuk ls
vkPNkfnr dkfeZdksa }kjk fV;j&I esa vfuok;Zr% va’knku fd;k tk;sxk tks fd izfrekg cSUM
osru] xszM osru ,oa eagxkbZ HkRrs ds ;ksx ds 10 izfr’kr ¼fudVre #i, esa iw.kkZafdr½ ds
cjkcj g¨xkA bl va’knku dh dVkSrh lEcfU/kr vkgj.k ,oa forj.k
vf/kdkjh@dks"kkxkjksa@vU; Hkqxrku dk;kZy;ksa }kjk dkfeZd ds osru ls dh tk;sxh rFkk jkT;
ljdkj }kjk lerqY; va’knku fn;k tk;sxkA bu dkfeZdksa ij lkekU; Hkfo"; fuf/k ;kstuk
ykxw ugha gksus ds dkj.k buds osru ls lkekU; Hkfo"; fuf/k esa va’knku ds :i esa dksbZ
dVkSrh ugha dh tk;sxh v©j ;fn fdlh dkÆed ds osru ls lkekU; Hkfo"; fuf/k ds fy,
dV©fr;k¡ dh x;h gksa rks dVkSfr;ksa dh /kujkf’k lEcfU/kr dkfeZd dks C;kt lfgr okil dj
nh tk;sxhA blds LFkku ij muds }kjk vius fodYi ij fV;j&II esa va’knku fd;k tk
ldsxkA fV;j&II esa fd;s tkus okys va’knku ,d vyx [kkrs esa j[ks tk;saxs ftlesa ls
/kujkf’k dk fu"dklu lEcfU/kr deZpkjh ds fodYi ij vuqeU; gksxkA fV;j&II esa jkT;
ljdkj }kjk dksbZ Hkh va’knku ugha fd;k tk;sxkA
9- lkekU; Hkfo"; fuf/k ,oa vU; vfHkys[k¨a dk j[kj[kko
o lewg ^?k^ ds deZpkfj;ksa ds lEcU/k esa czkM'khV] ystj rFkk iklcqdsa j[kh tkuh gksrh gaS
rFkk bu vfHknkrkvksa ls lEcfU/kr ys[ks dk;kZy;k/;{k }kjk j[ks tkrs gSaA ijUrq mlesa
dVkSfr;ksa] vfxzeksa ,oa C;kt dh izfof"V vkgj.k&forj.k vf/kdkjh }kjk gh dh tkrh gSA
o r`rh; ,oa mlls mPp Js.kh ds lHkh ljdkjh lsodksa ds fy, iklcqdksa dk j[k&j[kko Hkh
vkgj.k& forj.k vf/kdkjh }kjk djk;k tkrk gSA deZpkfj;ksa ds ystj rFkk czkM’khV dk
j[k&j[kko 'kklukns'k la[;k lk&4&,0th0&57@nl&84&510&84] fnukad 26 fnlEcj]
1984 esa fn;s x;s funsZ'kksa ds vuqlkj fd;k tkuk pkfg,A
o vkgj.k&forj.k vf/kdkjh dk nkf;Ro gS fd dk;kZy; ds leLr ljdkjh lsodksa ds osru
ls dVkSrh dk vfHkys[k j[ks rFkk mudh vfHkj{kk lqfuf'pr djsA mfpr dVkSfr;ksa dks
djus o muls lEcfU/kr vuqlwfp;ksa dks fof/kor~ rS;kj dj mudks fcyksa ds lkFk layXu
djus dk nkf;Ro vkgj.k&forj.k vf/kdkjh dk gh gSA
o lsok vfHkys[kksa ds j[k&j[kko fo"k;d fu;e foŸkh; fu;e laxzg [k.M&ik¡p Hkkx&1 ds
izLrj&142 rFkk lgk;d fu;eksa ds v/;k; 10 esas fn;s x;s gSaA
10- iaft;¨a dk j[kj[kko

foŸk&iFk 2011 9
· jksdM+ cgh ¼dS'k cqd½ % jksdM+ cgh QkeZ&2 esa j[kh tkrh gSA ftu dk;kZy;ksa esa nSfud
ysu&nsuksa dh la[;k vf/kd gksrh gS ogk¡ jksdM+ cgh QkeZ&2, esa j[kh tkrh gSA dS'kcqd
dks Hkjus ls lEcfU/kr vuqns'k dS'kcqd ds eq[k i`"B ij gh Nis jgrs gSaA mudk dM+kbZ ls
ikyu fd;k tkuk pkfg,A ,d dk;kZy; esa leLr ysu&nsu gsrq ,d gh dS'kcqd j[kh
tkuh pkfg,A
· osru fcyksa dh iath ml n'kk esas j[kh tkrh gS tc dk;kZy; izfr ds :i esa osru fcyksa
dh izfr;k¡ j[kus dh izfØz;k lqfo/kktud u gks ftlesa vafdr izR;sd fcy ds lEeq[k
okmpj uEcj o frfFk vafdr djuh gksrh gSA orZeku le; esa lHkh osru fcy pw¡fd
dEI;wVj ls rS;kj fd, tkrs gSa vr% mudh izfr;k¡ gh j[kh tk,¡xhA
· ,DoSVsUl jksy % ftu dk;kZy;ksa esa osru iaft;k¡ j[kh tkrh gSa ogk¡ foŸkh; fu;e laxzg
[k.M&ik¡p Hkkx&1 ds izLrj&138 ds vuqlkj ,DoSVsUl jksy dk j[k&j[kko fd;k tkrk
gSA
· vkdfLed O;; dh iath % ;g iath izi=&13 esa j[kh tkrh gS ftuds j[k&j[kko ds
lEcU/k esa foŸkh; fu;e laxzg [k.M&ik¡p Hkkx&1 ds izLrj 173 esa fu;e fn;s x;s gSaA
· ;k=k HkŸkk fcyksa dh iath % ;g iath foŸkh; fu;e laxzg [k.M&ik¡p Hkkx&1 ds
izLrj&119 esa fn;s x;s izk:i esa j[kh tkrh gSA
· fcy jftLVj % ;g jftLVj QkeZ 11&lh esa j[kk tkrk gS ftlds j[k&j[kko fo"k;d
fu;e mDr fu;e laxzg ds izLrj&139 esa fn;s x;s gSaA
· fcyksa dks dks"kkxkj Hkstus dk jftLVj % fcyksa dks [kksus vFkok xyr O;fDr ds gkFk u
iM+us ds mn~ns'; ls ;g iath j[kh tkrh gSA blesa fcyksa dh izkfIr dks"kkxkj deZpkjh }kjk
Lohdkj dh tkrh gSA fcy okil vkus ij izkIr djus okys dk;kZy; deZpkjh }kjk frfFk
vafdr dj gLrk{kj fd;s tkus gksrs gSaA
· fcy Hkqxrku jftLVj % ;g jftLVj mijksDr laxzg ds izLrj&47, esa fn;s x;s izk:i esa
j[kk tkrk gSA
· ctV eSuqvy ds QkeZ ch0,e0&4 ij Iyku vkSj uku&Iyku O;;ksa ds fy, vyx&vyx
iaft;k¡ j[kh tkrh gaSA bl iath ds j[k&j[kko ls lEcfU/kr fu;e ctV eSuqvy ds izLrj
112] 116 ,oa 118 esa fn;s x;s gSaA ;fn ,d gh iath j[kh xbZ gks rks mlesa Iyku vkSj
uku&Iyku O;; ds fy, vyx&vyx i`"B fu/kkZfjr fd;s tkus pkfg,A ekfld O;;
fooj.k fudkyus ds i'pkr~ bldh ,d izfr vkxkeh ekg dh 5 rkjh[k rd ctV fu;a=.k
vf/kdkjh dks Hksth tkuh gksrh gSA
11- _.kksa ,oa vfxze¨a dh olwyh
vkgj.k&forj.k vf/kdkjh }kjk vf/kdkfj;ksa@deZpkfj;ksa ds osru ls Hkou
fuekZ.k@Ø; vfxze] Hkou foLrkj vfxze] okgu vfxze rFkk dEI;wVj vfxze vkfn ds fo:)
ewy/ku vFkok C;kt dh olwfy;ksa dk fooj.k ^_.kksa ,oa vfxze¨a dh olwyh^ ls lEcfU/kr
izi=&d jftLVj esa fu;fer :i ls ntZ fd;k tkuk pkfg,A ;g iaftdk izR;sd izdkj ds
vfxze ds fy;s vyx&vyx la/kkfjr dh tkuh pkfg,A bl iaftdk ds vk/kkj ij vfxzeksa ds
Js.khokj rS;kj fd;s x;s fooj.k izi=&[k izR;sd ekg ch0,e0&4 ds lkFk foHkkxk/;{k dks
izsf"kr fd, tkus pkfg,A ;g ns[krs gq, fd vf/kdkfj;ksa ,oa deZpkfj;ksa dks Lohd`r nh?kkZof/kd
vfxze rFkk mlls lEcfU/kr C;kt dh olwyh ds fo"k; esa egkys[kkdkj ds lkFk&lkFk
vkgj.k&forj.k vf/kdkfj;ksa ds Lrj ij Hkh izHkkoh fu;a=.k vko';d gS] 'kklukns'k la[;k&
,&1&2191 @nl&10 ¼28½&78] fnukad 30 flrEcj] 1978 }kjk olwyh ds fy;s f'kM~;wy dk
izi= fu/kkZfjr fd;k x;k Fkk vkSj ;g Hkh vis{kk dh x;h Fkh fd ;fn fdlh vf/kdkjh dk
LFkkukUrj.k gksrk gS rks mlds fo"k; esa tks Hkh vfxze vFkok ml ij ns; C;kt 'ks"k py jgs
gks mudk iwjk fooj.k Hkkoh vkgj.k& forj.k vf/kdkjh dks miyC/k djk fn;k tk;A

foŸk&iFk 2011 10
12- lzksr ij dj ¼vk;dj ,oa oSV vkfn½ dh dVkSrh ,oa fjVuZ&Ás"k.k
lzksr ij dj dh dVkSrh (Tax Deduction at Source-TDS) ls rkRi;Z ;g gS
fd ftl lzksr ls vk; dk Hkqxrku fd;k tk jgk gS] ml lzksr ij vk; dk Hkqxrku djus
okyk O;fDr ns; vk; esa ls dj dkV ys rFkk 'ks"k jde dk Hkqxrku vk; izkIrdrkZ dks dj ns
rFkk dj dh dkVh gqbZ jde ljdkjh [ktkus esa tek djk nsA Hkqxrku djrs le; vk;dj
vf/kfu;e 1961 dh fuEufyf[kr /kkjkvksa ds vuqlkj lzksr ij dj&dVkSrh dh tkrh gS&
v osru ¼/kkjk 192½
v Bsdsnkjksa o mi&Bsdsnkjksa dks Hkqxrku ¼/kkjk 194lh½
izR;sd osru&Hkqxrku djus okys O;fDr (vkgj.k&forj.k vf/kdkjh) dk drZO; gS fd
Hkqxrku djus ls iwoZ ns; vuqekfur osru ij fu/kkZfjr nj ¼pkyw foRrh; o"kZ dh fu;fer nj½
ls dj&dVkSrh djds jktdks"k esa tek djk nsA
fdlh foRrh; o"kZ esa ;fn dksbZ djnkrk vFkok nks ;ks vf/kd fu;ksDrkvksa ls osru
izkIr djrk gS rks og bPNkuqlkj fdlh ,d fu;ksDrk dks vU; fu;ksDrkvksa ls feyus okyh
^osru 'kh"kZd* dh vk; dk iwjk fooj.k rFkk muds }kjk ^lzksr ij dkVs x, dj* dk fooj.k
ns ldrk gSA ;g fooj.k fyf[kr esa ,oa djnkrk rFkk iwoZ@nwljs fu;ksDrk ls lR;kfir fd;k
gqvk gksuk pkfg,A vc orZeku fu;ksDrk }kjk ldy osru vk; ¼iwoZ@nwljs fu;ksDrk ls izkIr
osru Hkh feykdj½ ij Hkqxrku ds le; fu/kkZfjr nj ls dj dkV dj jktdks"k esa tek fd;k
tk,xkA
;fn deZpkjh] cdk;k osru vFkok vfxze osru (Pay Arrear/Advance) dh izkfIr
vFkok izkI; gksus dh n'kk esa /kkjk 89¼1½ ds rgr NwV ikus dk gdnkj gS] rks og osru nsus
okys O;fDr (DDO) dks bl lEcU/k esa vko';d fooj.k fu/kkZfjr QkeZ (Form 10E) esa
fu/kkZfjr <ax ls lR;kfir djds ns ldrk gS rFkk ;g lc izkIr djus ds i'pkr~
vkgj.k&forj.k vf/kdkjh }kjk lzksr ij dj dkVrs le; jkgr dh jkf'k dks fopkj esa (to
take it into account) j[kk tk,xkA vFkkZr osru 'kh"kZd dh dqy vk; ij ns; dj esa ls
jkgr (Relief) dh jkf'k ?kVkbZ tk,xh o 'ks"k ns; dj dks Hkqxrku ls iwoZ dkV fy;k
tk,xkA
;fn fdlh djnkrk dh osru 'kh"kZd ls vk; ds vfrfjDr ^vU; fdlh 'kh"kZd* esa dj
;ksX; vk; gS ¼vU; fdlh 'kh"kZd dh gkfu ugha½ vkSj og vius fu;ksDrk dks ,slh vU; vk;
rFkk ml vk; ij lzksr ij dkVs x;s dj dk vko';d fooj.k fu/kkZfjr <ax ls lR;kfir
djds] tSlk fd QkeZ 12 lh ij fn;k tkrk Fkk] nsrk gS rks fu;ksDrk ,slh vU; vk; rFkk dVs
gq, dj dks /;ku esa j[kdj osru ij lzksr ij dj&dVkSrh (TDS) djsxkA
vkgj.k&forj.k vf/kdkjh }kjk fdlh Bsdsnkj dks dksbZ dke djus ¼Work Contract½
vFkok fdlh dke ds fy, Je dh iwfrZ djus ds izfrQy esa fd, x, Hkqxrkuksa ds lEcU/k esa
lzksr ij vk;dj dh dVkSrh Hkqxrku dh jkf’k ij 2% dh nj ls dh tk,xhA
dks"kkxkj ls vkgj.k djus okys vkgj.k&forj.k vf/kdkjh] eq[; ys[kk'kh"kZd 8658 ds
mi;qDr y?kq'kh"kZdksa esa cqd VªkUlQj ds ek/;e ls vk;dj dh dVkSrh ¼TDS½ tek lqfuf’pr
djrs gSaA dks"kkxkj ls fHkUu vkgj.k djus okys vkgj.k&forj.k vf/kdkjh] TDS tek gsrq
pkyku la[;k 281 dk iz;ksx djrs gSaA vk;dj dh vyx&vyx /kkjkvksa esa dkVs x;s TDS
ds fy;s vyx&vyx pkyku ,oa dksM dk iz;ksx fd;k tkrk gSA mDr pkyku ds i`"B Hkkx
ij dVkSrh ds lqlaxr dksM mfYyf[kr jgrs gSaA mnkgj.kkFkZ& vfxze dj ¼Advance Tax½
gsrq pkyku la[;k 100 rFkk Lor% fu/kkZfjr dj ¼Self assessment tax½ gsrq pkyku la[;k
300 vkfnA fofHkUu dj tekv¨a ds fy;s vyx&vyx pkyku Ái=¨a dk iz;ksx okafNr gSA
vk;dj vf/kfu;e dh /kkjk 200 ds vuqlkj izR;sd dj dkVus okys O;fDr dks lzksr ij
dkVh xà dj dh jkf’k dks fu;e 30 ds vuqlkj dsUnzh; ljdkj ds dks"k esa fu/kkZfjr le;
vof/k ds vUnj tek djkuk gksrk gSA ijUrq ;fn dksbZ dj dkVus okyk O;fDr lzksr ij dj
ugha dkVrk gS vFkok dkVdj fu/kkZfjr le; ds vUnj&vUnj ljdkjh [ktkus esa tek djkus
foŸk&iFk 2011 11
esa vleFkZ jgrk gS rks ml O;fDr dks pwd esa djnkrk (Assessee in default) ekuk tk,xk
rFkk /kkjk 201 ds vUrxZr ml ds fo:) dkuwuh dk;Zokgh dh tk ldrh gSA ;fn dksbZ
O;fDr] tks lzksr ij dj dkVus ds fy, nk;h gS] dj dh iwjh jkf’k vFkok dksbZ Hkkx ugha
dkVrk gS rks ml ij ^u dkVs x, dj dh jkf’k* ds cjkcj vFkZn.M ¼isuYVh½ yxkbZ tk
ldrh gSA dj dkVus okyk O;fDr dkVh xbZ dj dh jkf’k dks foyEc ls tek djkus dh
n’kk esa 15 izfr’kr okf"kZd nj ls lk/kkj.k C;kt nsus dk nk;h gksxkA ;g C;kt dj dkVus
dh frfFk ls ljdkjh [ktkus esa tek djkus dh frfFk rd yxk;k tk,xkA ;fn dksbZ O;fDr
lzksr ij dj dkVdj dsUnzh; ljdkj ds dks"k esa tek ugha djkrk gS rks mls de ls de 3
ekg dk dBksj dkjkokl (Rigorous imprisonment), ftls 7 o"kZ dh vof/k rd c<+k;k
tk ldrk gS rFkk lkFk esa tqekZuk Hkh gks ldrk gSA
vk;dj vf/kfu;e dh /kkjk 203 ds vuqlkj lzksr ij vk;dj dh dVkSrh djus okys
O;fDr ¼vkgj.k&forj.k vf/kdkjh½ dks foÙkh; o"kZ dh lekfIr ds ,d ekg ds Hkhrj lEcfU/kr
djnkrk dks VhMh,l izek.ki= ¼QkeZ 16@QkeZ 16,½ fuxZr dj nsuk pkfg;sA ;fn
vkgj.k&forj.k vf/kdkjh fu/kkZfjr le; vof/k esa VhMh,l lfVZfQdsV iznku ugha djrk gS
rks /kkjk 272A(2)(g) ds vuqlkj fu;ksDrk ij vFkZn.M de ls de `100 izfrfnu dh nj
ls yxk;k tk,xk] tks fd nks"k tkjh jgus dh vof/k ds e/; `200 izfrfnu rd gks ldrk
gSA
jkT; ljdkj ds vkgj.k&forj.k vf/kdkfj;ksa dks fnukad 01 vÁSy] 2005 ds i’pkr~
=Sekfld VhMh,l fooj.k@fjVuZ ¼Form 24Q ,oa Form 26Q½ vfuok;Z #i ls dEI;wVj
}kjk rS;kj djkdj nkf[ky djus gksrs gSaA fjVuZ us’kuy flD;wfjVht+ fMikft+Vjh fyfeVsM dh
osclkbV http://www.tin-nsdl.com ls izkIr *fjVuZ iszijs’ku ;wfVfyVh* }kjk rS;kj fd;s
tk ldrs gaSA buds lkFk dkxt izk#i ij dUVªksy pkVZ Form 27A ds #i esa jgsxkA fjVuZ
nkf[ky djus dh frfFk;k¡ fuEuor~ gSa&
foŸkh; o"kZ dk =Sekl vafre frfFk
ÁFke ¼vÁSy&twu½ 15 tqykÃ
f}rh; ¼tqykÃ&flrEcj½ 15 vDVwcj
r`rh; ¼vDVwcj&fnlEcj½ 15 tuojh
prqFkZ ¼tuojh&ekpZ½ 15 vÁSy
mDr =Sekfld foojf.k;ksa esa vf/k"Bku dk dj&dVkSrh ys[kk la[;k (TAN) rFkk
djnkrk deZpkfj;ksa ds LFkkà ys[kk la[;k (PAN) dk vadu vfuok;Z gSA tkucw>dj =qfViw.kZ
PAN lwfpr djus ij vk;dj vf/kfu;e 1961 dh /kkjk 272 ch ds vUrxZr :0 10]000 ds
vFkZn.M dk izkfo/kku gSA mDr bZ&fooj.kh dks us’kuy flD;wfjVht+ fMikft+Vjh fyfeVsM
¼NSDL½ ds fofHkUu 'kgjksa esa [kqys fVu QSflyhVs’ku lsUVj ¼TIN-FC½ esa tek fd;k
tk;sxk rFkk izsf"kr dh tkus okyh CD/Floppy ij ,d yscy yxk;k tk;sxk ftl ij
TAN, Assessment Year, Form No., vof/k ,oa uke@foHkkx dk mYys[k gksxkA
mŒÁŒ oSV vf/kfu;e] 2008 dh /kkjk 3¼7½ ds vUrxZr deZ lafonk ¼Work
contract½ ds Hkqxrkuksa dh n'kk esa fdlh Bsdsnkj ls fu/kkZfjr nj ¼fnukad 04 ekpZ] 2008 ls
ykxw 4 Áfr'kr½ ls ewY; laoÆ/kr dj ¼Value Added Tax-VAT½ dh dVkSrh dh tkuh
gksrh gSA mŒÁŒ oSV vf/kfu;e] 2008 dh /kkjk 2(au) esa ifjHkkf"kr deZ lafonk ¼Work
contract½ dk vk'k; fuEufyf[kr gS&
“Work contract includes any agreement for carrying out for cash
deferred payment or other valuable consideration, the building
construction, manufactures processing, fabrication, erection, installation,

foŸk&iFk 2011 12
fitting out, improvement, modifica-tion, repair or commissioning of any
movable or immovable property.”
'kklukns'k la[;k ,&1&351@nl&2011] fnukad 30 vxLr] 2011 ds vuqlkj oSV
vf/kfu;e ds varxZr fu/kkZfjr VhMh,l lqfuf'pr djus dh fof/kd ftEesnkjh lEcfU/kr
vkgj.k ,oa forj.k vf/kdkjh dh gSA ;fn MhMhvks dh =qfV ls vFkZn.M vFkok C;kt ns;rk
dh fLFkfr curh gS rks muds fo:) olwyh dh dk;Zokgh dh tk;sxhA deZ lafonk ds lEcU/k
esas VsUMj izkIr djrs le; ;g ns[kk tkuk gS fd lafonkdkj QeZ okf.T; dj foHkkx esa
iathd`r gS ,oa mld¨ foHkkx }kjk fVu uEcj tkjh fd;k x;k gSA lafonkdkj ds fcyksa ds
fu;ekuqlkj Hkqxrku gsrq ns;d dks"kkxkj dks izLrqr djrs le; vFkok psd ds ek/;e ls lh/ks
/kujkf’k vkgfjr djus okys foHkkxksa@fuxeksa esa psd tkjh djus ls iwoZ vkgj.k ,oa forj.k
vf/kdkjh }kjk lEcfU/kr ns;d ij fuEukafdr izek.ki= vafdr fd;k tkuk gS&
ßizekf.kr fd;k tkrk gS fd lafonkdkj ftlds oDlZ dkUVªSDV ds fcy ds Hkxrku
gsrq /kujkf’k ds vkgj.k gsrq ;g ns;d izLrqr fd;k x;k gS] okf.kT; dj foHkkx esa
iathd`r@fVu /kkjd gS ,oa lafonk ls lEcfU/kr fd;s tk jgs Hkqxrku ij izkfo/kkfur dVkSrh
dj yh x;h gSA

vkgj.k forj.k vf/kdkjh ds


gLrk{kj
¼eqgj½Þ

·
vkgj.k&forj.k vf/kdkjh Lrj ij j[kh tkus okyh iaftdkvksa dh lwph
1- lewg d vf/kdkfj;ksa ds osru HkRrksa dh psd iaftdk
2- lewg [k vf/kdkfj;ksa ds osru HkRrksa dh psd iaftdk
3- osru fcy iaftdk
4- jktif=r vf/kdkfj;ksa ds ;k=k HkRrk fcyksa dh psd iaftdk
5- vjktif=r vf/kdkfj;ksa ds ;k=k HkRrk fcyksa dh psd iaftdk
6- egkys[kkdkj dks izsf"kr fVdV yxh jlhnksa dh iaftdk
7- vkdfLed izHkkj iaftdk
8- osru ,oa ;k=k HkRrk ds laforj.k dk ,DohVsal jksy
9- dks"kkxkjksa esa fcy izLrqrhdj.k iaftdk
10- bUdsS’kesaV gsrq izsf"kr fcyksa dh iaftdk
11- QkeZ&11lh esa fcy iaftdk
12- dS’kcqd ¼jksdM+ cgh½
13- ch,e&4 ¼iwoZ ch,e&8½ iaftdk
14- izfrHkwfr fdLrksa dh ekfld dVkSrh dh iaftdk ¼QkeZ 2 ,p½
15- izfrHkwfr iaftdk ¼QkeZ&2th0½
16- ystj ¼QkeZ&1½
17- _.k ,oa vfxze dh olwyh iaftdk lewg ?k deZpkjh
18- lkekU; Hkfo"; fuf/k lewg ?k deZpkjh czkM'khV ¼QkeZ&,p½
19- lkekU; Hkfo"; fuf/k lewg ?k deZpkjh baMsDl iaftdk
20- lkekU; Hkfo"; fuf/k lewg d] [k] o x iklcqd
21- lkewfgd chek ;kstuk ekfld dVkSrh iaftdk
22- isa’ku fu;a=.k iaftdk
23- izksfotuy isa’ku lsokfuo`fRrd vFkok e`R;q xzsP;qVh dh Lohd`fr o vkgj.k iaftdk

foŸk&iFk 2011 13
********************

foŸk&iFk 2011 14