Vous êtes sur la page 1sur 108

Dossier de premsa

Baròmetre d’Opinió Política. 2a onada 2019


Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Continguts 2
Continguts
1. Fitxa tècnica 5. Comportament electoral
2. Context sociopolític 5.1 Percepció del vot
2.1 Problemes de Catalunya 5.2 Importància dels diferents tipus d’eleccions
2.2 Situació econòmica actual: Catalunya i Espanya 5.3 Eleccions al Parlament de Catalunya: intenció de vot
2.3 Situació econòmica de Catalunya: passat i futur 5.4 Eleccions al Parlament de Catalunya: record de vot
2.4 Situació econòmica personal 5.5 Eleccions al Congrés dels Diputats: intenció de vot
2.5 Situació política actual: Catalunya i Espanya 5.6 Eleccions al Congrés dels Diputats: record de vot
2.6 Situació política de Catalunya: passat i futur 6. Coneixement i valoració de líders
3. Actituds davant la política 6.1 Coneixement dels líders
3.1 Presa de decisions 6.2 Valoració dels líders
3.2 Interès per la política 7. Bloc variable del Baròmetre d’Opinió Política
3.3 Grau d’informació política 7.1 Postmaterialisme
3.4 Mitjans de comunicació 7.2 Ideologia política
3.4.1 Televisió 7.3 Percepció de la corrupció
3.4.2 Ràdio
8. Annex 1
3.4.3 Premsa
8.1 Evolució dels problemes de Catalunya
3.4.4 Internet
8.2 Evolució de la intenció directa de vot a les eleccions al Parlament
3.5 Satisfacció amb la seva vida actual de Catalunya
3.6 Posicionament en l’assumpció de riscos 8.3 Evolució del record directe de vot a les eleccions al Parlament de
3.7 Satisfacció amb la democràcia Catalunya
3.8 Valoració general dels polítics catalans 8.4 Encreuament del record de vot al Parlament de Catalunya per la
3.9 Valoració general dels polítics espanyols intenció de vot al Parlament de Catalunya
3.10 Valoració del Govern de la Generalitat 8.5 Evolució de la intenció directa de vot a les eleccions al Congrés
3.11 Valoració del Govern espanyol dels Diputats
8.6 Evolució del record directe de vot a les eleccions al Congrés dels
4. Valors polítics Diputats
4.1 Valors morals i socials 8.7 Encreuament del record de vot al Congrés dels Diputats per la
4.2 Simpatia de partit intenció de vot al Congrés dels Diputats
4.3 Ubicació en l’eix esquerra-dreta 8.8 Encreuament de la intenció de vot al Congrés dels Diputats per la
4.4 Ubicació en l’eix esquerra-dreta dels partits polítics intenció de vot al Parlament de Catalunya percentatge en columna
4.5 Ubicació en l’eix espanyolisme-catalanisme 8.9 Encreuament de la intenció de vot al Congrés dels Diputats per la
intenció de vot al Parlament de Catalunya percentatge en fila
4.6 Ubicació en l’eix espanyolisme-catalanisme dels partits polítics
4.7 Sentiment de pertinença 9. Annex 2
4.8 Relacions Catalunya-Espanya

Dossier
5. Comportament de premsa del baròmetre d’Opinió Política. 2a onada 2019 entrat al Registre d’Estudis d’Opinió amb el número 942.
electoral
3

1 Fitxa tècnica
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Fitxa tècnica 4

Quadre - resum
Nivell de confiança: 95%
Variància p=q=50%
Grandària de la mostra: 1500 individus
Marge d’error: + 2,53

Àmbit: Catalunya
Univers: Població amb ciutadania espanyola de 18 i més anys resident a Catalunya
Mètode de recollida de la informació:
Enquesta personal domiciliària assistida per ordinador (mètode CAPI)

Punts de mostreig:
73 municipis i 229 seccions censals
Procediment de mostreig:
Polietàpic, estratificat per conglomerats amb la selecció de les unitat primàries de mostreig (municipis) i de les unitats
secundàries (seccions censals) de forma aleatòria proporcional. Les unitats últimes (individus) segons rutes aleatòries i quotes encreuades de lloc
de naixement, sexe i edat.
Els estrats s’han format per l’encreuament de les 4 províncies amb la grandària dels municipis dividits en 6 categories: menor o
igual a 2.000 habitants; de 2.001 a 10.000 habitants; de 10.001 a 50.000 habitants; de 50.001 a 150.000 habitants; de 150.001 a 1.000.000
habitants i més d’1 milió d’habitants.
Pel càlcul de les quotes s’ha utilitzat com a base el Padró continu de població gener de l’any 2017. Les quotes d’edat
corresponen als següents intervals: de 18 a 24 anys; de 25 a 34 anys; de 35 a 49 anys; de 50 a 64 anys i 65 i més anys. Per les quotes de lloc de
naixement s’han tingut en compte les següents categories: nascuts a Catalunya; nascuts a la resta d’Espanya i nascuts a l’estranger.
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Fitxa tècnica 5

Grandària de la mostra:
1.500 enquestes amb la següent distribució provincial:
• Barcelona 1.120

• Girona 141

• Lleida 84

• Tarragona 155

Afixació:
Proporcional
Error mostral:
Per un nivell de confiança del 95% (1,96 sigmes), i P = Q, l’error real és de ±2,53 per al conjunt de la mostra i en el
supòsit de mostreig aleatori simple. Per províncies els marges d’error són:
• Barcelona + 2,93

• Girona + 8,25

• Lleida + 10,69

• Tarragona + 7,87

Treball de camp:
El treball de camp ha estat realitzat per GESOP. Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, SL del 25 de juny al 17 de
juliol de 2019.
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Fitxa tècnica 6

Notes metodològiques:

1. Atès que només s’ha entrevistat a una mostra del conjunt de la població (els majors de 17 anys, residents a Catalunya i amb ciutadania
espanyola), tots els resultats estan subjectes a un marge d’error, la qual cosa vol dir que no totes les diferències amb les mateixes preguntes en
altres onades del BOP són estadísticament significatives.
Per exemple, en una pregunta on el 50% (el pitjor escenari en allò relatiu al marge d’error) dona una resposta particular, el valor “veritable” de
l’univers observat se situarà dins el rang de +2,53 del resultat de la mostra. És a dir, si repetíssim moltes vegades la mateixa enquesta amb les
mateixes característiques encertaríem el valor “veritable” el 95% de vegades si diguéssim que es troba entre un 47,47% i un 52,53%.
Les submostres provinents dels encreuaments entre diferents variables estan subjectes a un marge d’error més gran. Per tant, les conclusions
que es puguin extreure d’aquests encreuaments amb bases de càlcul molt petites han de ser tractades amb prudència.

2. A l’hora de presentar els resultats de les preguntes 3, 28, 38 i 39 s’ha procedit a agrupar els diferents partits polítics o coalicions des del punt
de vista dels grups parlamentaris sorgits arran dels darrers comicis al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017. El resultat
d’aquesta agrupació ha estat:
Junts per Catalunya = CDC + Democràcia i Llibertat + PDeCAT + Junts per Catalunya
Catalunya en Comú-Podem = ICV-EUiA + Podemos + Barcelona en comú + Catalunya sí que es pot + En Comú Podem
+ Catalunya en Comú

3. De la mateixa manera, per exposar els resultats de les preguntes 40 i 41 s’ha procedit a agrupar els diferents partits polítics o coalicions des
del punt de vista dels grups parlamentaris sorgits arran dels comicis al Congrés dels Diputats del 28 d’abril de 2019. El resultat d’aquesta
agrupació ha estat:
En Comú Podem-Guanyem pel Canvi = ICV-EUiA + Podemos + Catalunya sí que es pot + Barcelona En Comú + En Comú Podem
+ Catalunya en Comú-Podem pel record de vot
Junts per Catalunya-Junts = CDC + Democràcia i Llibertat + PDeCAT + Junts per Catalunya pel record de vot

4. Quan la base real dels encreuaments és inferior a 20 casos es considera no significatiu i s’assenyala amb un “*”.
7

2 Context sociopolític
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Context sociopolític
8

2.1 Problemes de Catalunya

Pregunta 1 Quins creu que són els principals problemes que té actualment Catalunya?
(N=1500; resposta múltiple; %)

Relacions Catalunya-Espanya 38,9


Atur i precarietat laboral 31,5
Insatisfacció amb la política 30,0
Funcionament de l'economia 14,0
Sanitat 12,9 Baròmetre anterior
Millorar polítiques socials 12,2
Immigració 11,7 Relacions Catalunya-Espanya 41,1
Insatisfacció amb la política
Educació, cultura i investigació 9,7
Atur i precarietat laboral
31,6
29,9
Inseguretat ciutadana 9,5 Funcionament de l'economia 14,4
Accés a l'habitatge 8,8 Millorar polítiques socials 13,6
Manca de llibertats 13,4
Incivisme i violència 4,7 Sanitat 11,8
Manca de llibertats 4,7 Immigració 8,5
Educació, cultura i investigació 8,0
Manca d'infraestructures i problemes amb el transport 4,3 Accés a l'habitatge 7,3
Serveis deficients i males instal·lacions públiques 3,5 Inseguretat ciutadana 6,4
Sistema de finançament de Catalunya 4,1
Excessiva pressió fiscal 3,3 Manca d'infraestructures i problemes amb el transport 4,0
Baix nivell salarial 2,7 Serveis deficients i males instal·lacions públiques 3,6
Incivisme i violència 2,9
Sistema de finançament de Catalunya 2,3 Baix nivell salarial 2,5
Crisi identitat catalana 0,7 Excessiva pressió fiscal 2,1
Crisi identitat catalana 1,1
Altres 8,6 Altres 6,3
Cap problema 1,8 Cap problema 1,1
No ho sap 2,7
No ho sap 3,5 No contesta 0,5
No contesta 0,4 0 20 40 60 80 100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Context sociopolític
9

Pregunta 2 Quin d’aquests problemes que m’ha dit considera que és el més important?
(Base: només responen els que han citat algun problema N= 1415; resposta simple; %)

Relacions Catalunya-Espanya 24,8


Insatisfacció amb la política 17,1
Atur i precarietat laboral 15,2
Sanitat 5,7
Funcionament de l'economia 4,6 Baròmetre anterior

Millorar polítiques socials 4,2


Immigració 3,9 Relacions Catalunya-Espanya 27,6
Insatisfacció amb la política 18,2
Accés a l'habitatge 3,1 Atur i precarietat laboral 12,7
Inseguretat ciutadana 2,9 Manca de llibertats 7,7
5,3
Educació, cultura i investigació 2,8
Millorar polítiques socials
Funcionament de l'economia 4,9
Manca de llibertats 2,5 Sanitat 4,7
Incivisme i violència 2,3 Accés a l'habitatge 2,9
Immigració 2,2
Excessiva pressió fiscal 1,4 Inseguretat ciutadana 2,0
Sistema de finançament de Catalunya 1,2 Sistema de finançament de Catalunya 1,8
Educació, cultura i investigació 1,7
Baix nivell salarial 0,8 Serveis deficients i males instal·lacions públiques 1,0
Serveis deficients i males instal·lacions públiques 0,7 Incivisme i violència 0,8
Baix nivell salarial 0,8
Manca d'infraestructures i problemes amb el transport 0,4 Excessiva pressió fiscal 0,7
Crisi de la identitat catalana 0,1 Crisi de la identitat catalana 0,4
Manca d'infraestructures i problemes amb el transport 0,3
Altres 3,3 Altres 2,4
No ho sap 2,7 No ho sap 1,7
No contesta 0,0
No contesta 0,2
0 50 100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Context sociopolític
10

Encreuament Quin d’aquests problemes que m’ha dit considera que és el més important?
(Base: només responen els que han citat algun problema N= 1415; resposta simple; %)
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Context sociopolític
11

Pregunta 3 Quin partit polític (*) creu que pot donar millor resposta al problema que considera més
important?
(Base: només responen els que han citat algun problema N= 1374; resposta simple; %)

C's 2,3

Junts 4,1

ERC 14,6 Baròmetre anterior

PSC 11,1 C's 3,4

Junts per Catalunya 4,8


7,0
ERC 18,3

PSC 9,4
CUP 3,4
Catalunya en Comú Podem 6,0

PPC 1,0 CUP 4,9

PPC 1,1
Altres partits 3,3 Altres partits 3,2

Cap 29,5
Cap 33,0
No ho sap 17,8

No ho sap 19,1 No contesta 1,6


0 20 40 60 80 100

No contesta 1,2

0 20 40 60 80 100

(*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells casos en què aquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats a les taules
estadístiques i quan aquestes forces extraparlamentàries superin a algun altre partit amb representació al Parlament sortiran representades a l’informe de resultats.
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Context sociopolític
12

2.2 Situació econòmica actual: Catalunya i Espanya

Preguntes 4 i 7 Vostè com valora l’actual situació econòmica de Catalunya/Espanya?


(N=1500; resposta simple; %)
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Context sociopolític
13

Preguntes 4 i 7 Vostè com valora l’actual situació econòmica de Catalunya/Espanya?


(N=1500; resposta simple; %)
Catalunya
100
86,9 89,0 87,3 87,6
84,6 83,7 81,9
79,0 78,7 77,6
76,5
80 75,7 72,9 69,2 74,1
69,0
66,0
69,4
66,0 67,3 72,7 66,0
63,8 61,5 64,2 63,7
56,7 61,7 58,8
55,9
60 54,8
53,5 53,1
46,1 49,9 48,2 45,7
43,4 43,0
38,8 43,1 41,4 40,1
40 33,0 29,8 39,6
31,5
25,4 26,6 41,9
22,7 21,4 26,7 35,7 25,0 22,7 15,3 20,3 21,8 35,7 36,8
34,8 37,6 36,6
20,1 17,4 16,4 17,9
17,7 18,9 17,6 16,0 14,5 12,1 16,4 19,4
20 15,7 11,5 12,4 11,9
24,8 22,2 23,8 22,7 10,1 7,9 7,6 9,6 5,9 5,8 7,3 7,8 10,9 22,2 21,5
19,4 19,819,8 19,0 20,0
19,9
14,7
17,217,5 12,9 15,4 15,9 16,4 14,8 15,3 13,9 14,9 15,5
13,9 11,2 12,2 10,913,7 15,9 13,2
12,0 9,7 6,9 7,9 6,9 6,2 4,7 4,0 9,6 10,3 8,8
0 4,6
Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

Molt bona + bona Ni bona ni dolenta Dolenta + Molt dolenta

Espanya
94,3 92,4 94,2 94,5 96,3 95,5 92,7
100
87,8 87,9 90,0 89,8
86,2 85,6 85,9
83,0 83,7 82,0 84,6 81,1 81,8 81,4 80,5 79,2
78,2 76,8 75,6
80 77,2 74,1
70,5
66,7 66,5
62,5
64,0 57,6 59,1
57,2 59,6 56,2 56,0
60 52,7 48,6 49,2
44,5
41,1
40
31,7 26,1
23,2 23,4 24,7
19,9 33,3 20,1 20,2 20,7 17,5 20,0 20,8
17,1 14,6 14,2 16,5
20 10,111,7 13,1 12,111,810,5
9,7 9,5 18,2
19,2 16,8 22,020,821,5 20,0 16,516,3
9,5 9,7 10,4 8,1 6,4 4,4 2,7 3,4 1,8 3,9 3,2 8,6 11,0
5,7
4,3 2,0 1,9 1,1 2,2 1,5 2,2 5,56,9 7,5 12,9 14,5 13,4
18,5 16,9
9,9 3,0 2,7 2,0 1,5 14,6 11,7
0
8,9 9,9 6,1 5,3 6,2 5,4 5,0 4,6 5,3 5,0 4,4 6,0 8,5 5,7 6,5 7,7 9,3 7,8
Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

Molt bona + Bona Ni bona ni dolenta Dolenta + Molt dolenta


Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Context sociopolític
14

2.3 Situació econòmica de Catalunya: passat i futur

Diria que ara la situació econòmica de Catalunya D’aquí a un any, creu que la situació econòmica de
Pregunta 5 Pregunta 6
és millor, igual o pitjor que la de fa un any? Catalunya millorarà, es quedarà igual o empitjorarà?
(N=1500; resposta simple; %)
(N=1500; resposta simple; %)

80 80
70 70
60 60
50 46,3
50
40 40 36,7
32,1
30 30 23,5 24,7
17,9
20 20 14,9
10 3,8 10
0,0 0,2
0 0
Millor Igual Pitjor No ho sap No contesta Millorarà Es quedarà Empitjorarà No ho sap No contesta
igual
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Context sociopolític
15

Preguntes 5 i 6 Situació econòmica de Catalunya passat/futur.


(N=1500; resposta simple; %)
Passat

100
83,7 82,4
77,2 77,3 79,5 77,6
74,0 75,9
80 72,9 73,1 70,9 71,0 71,3
69,4
65,7 66,4
58,8 59,7 61,2 59,4
56,2
60 52,5 50,3 52,2 51,6 52,0 52,5 55,0 52,2 52,7 52,3 52,7
48,7 47,7 47,9 50,3 49,4
46,3 45,2 48,3 49,2 46,8
42,444,5 44,9 43,7 46,1 46,3
37,6 40,0
40 29,2 30,5 32,3
31,6 31,4 36,9 32,4
32,3 31,5 30,5 32,1
26,0 27,027,7 29,0 25,7 26,5 24,8 26,0 42,8 25,7 25,1 27,7 27,9 27,2 28,5 28,7 26,4 27,9
35,4 24,1 25,0 39,1
21,5 35,6 38,0
19,7 18,1 17,9 20,1 18,4 17,2 19,6 35,0
15,0 13,7 15,0 19,4
20 17,1 15,5 13,4 11,2 9,0 25,5 24,0
13,6 13,9 12,4 6,9 10,2 10,0
6,5 4,5 6,4 6,3 7,1 5,6 18,9
3,5 1,3 1,4 3,1 5,2 3,6 3,3 2,9 3,1 3,4 1,7 2,1 2,8 21,0
17,6 18,6 19,8 17,3 16,7
19,2
18,4 16,1 17,9
14,5 13,1 11,0
0 Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

Millor Igual Pitjor

Futur

100

80

60
47,0
43,9 45,3 43,9 42,4
40,6 39,6 40,3 40,5 41,2 38,5
39,9 41,0 43,3
36,0 35,3 38,3 32,6 34,5 34,6 37,9 39,1 37,2 38,1 38,0 39,5 38,4 38,5
35,3 36,8
29,9 29,4 35,8 32,5
33,8 35,4 34,8 35,5 34,2 33,3 37,3 33,5 36,7
40 32,2 31,8 32,3
30,4 32,7
28,1 26,7 25,9 31,0 29,5
27,6 26,3 25,9 25,8 28,0 27,8 27,6 26,0 27,7 27,3 37,8 27,4 24,0 27,5
32,3 33,6 33,8 35,0 34,2 33,1 34,7 38,0 33,8 24,9 24,6 24,8 23,5
29,4 31,3 31,8 32,0 33,6 33,9 33,5 25,0 30,9 33,5 21,3 30,2 36,5
28,0 29,5 29,6
20 25,5 24,0 24,0 23,0 31,4 25,8 23,0 23,5 24,7
23,3 21,1 19,9 20,6 29,0 24,0 19,1 23,1 22,7 24,6 26,6 21,8 21,9 21,1
20,9 22,5 22,8 19,1 20,4 19,7 20,9 19,1 21,4
22,1 21,2 24,3 19,8 17,7 16,0 20,0 20,2 17,9
18,2 17,2 15,3 15,7 15,0
12,0 12,4
0 Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

Millorarà Es quedarà igual Empitjorarà


Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Context sociopolític
16

2.4 Situació econòmica personal

Preguntes 8 La seva situació econòmica personal és ara millor, igual o pitjor que la de fa un any?
(N=1500; resposta simple; %)

80
70
60 57,2

50
40
30 24,5
18,1
20
10
0,1 0,1
0
Millor Igual Pitjor No ho sap No contesta

100

80
60,9 60,0 61,7 58,7 61,5 59,3 60,2 58,9 60,4 60,9
56,1 55,2 56,4 57,1 54,9 55,2 57,4 55,2 54,0 57,3 55,7 55,1 56,4 57,4 57,2
52,2 54,4 53,7 52,2 50,6 54,0 55,1
60 49,6 48,6
52,4 52,2 50,1 51,6 50,1 47,7 48,9 50,9
46,5 47,4 47,8 47,3 46,6
44,9

40 28,4 27,6 27,4 28,2 26,7 28,0 30,4


37,6 44,1
44,6 46,1
45,9 43,5
45,3 45,9 47,143,5 45,2 28,8
31,3
28,4 29,1 27,1 29,5 30,1 30,2 30,3
39,4 39,2 42,4 42,4 41,5 42,7 42,3 26,0 25,6
36,0 24,3 24,5
38,4 36,3
39,8 38,7 37,9
35,5 24,4 25,5 25,0
18,8 17,4
16,2 15,9 15,9
20 14,1 13,8 15,0 13,7 11,7 11,1 11,3 12,1 12,0 11,1 10,5 15,4 14,1 14,5 15,3 12,8 14,4 12,716,9 18,1
8,6 9,6
10,1 8,0 6,2 5,0 6,1 6,4 4,8 5,8 6,1 6,1 5,8 6,5 5,1 5,2 5,1 5,8 4,1 5,0 7,0 7,8 7,3

0 Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

Millor Igual Pitjor


Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Context sociopolític
17

2.5 Situació política actual: Catalunya i Espanya

Preguntes 9 i 12 Com qualificaria vostè la situació política actual de Catalunya/Espanya?


(N=1500; resposta simple; %)

80
70
60
50,5 48,1
50
40
Catalunya
30 24,3 25,5
Espanya
20
9,7 10,0 11,3 12,5
10 3,5 3,5
0,4 0,0 0,3 0,4
0
Molt bona Bona Ni bona ni Dolenta Molt dolenta No ho sap No contesta
dolenta
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Context sociopolític
18

Preguntes 9 i 12 Com qualificaria vostè la situació política actual de Catalunya/Espanya?


(N=1500; resposta simple; %)
Catalunya

100
82,8
77,4
80 72,9 72,4 72,1 71,7 72,6 74,4
68,3 68,8 66,2 67,5 67,7 74,8
64,3 63,6 65,9 64,2 63,9 61,8 62,9 60,7 64,3 66,7
60,0 59,3 62,0 60,6 62,5 58,6
56,5 58,3 60,5 61,6
60 56,0
45,7 47,9 50,4 48,5
43,4
44,3 42,8 40,8
37,9
40
30,4 27,6 28,828,0 32,2 26,7 25,0 24,7 24,2
23,4 23,4 23,4 22,6 23,5 20,1 23,6 22,5 24,0
21,2 21,2 19,8
36,4 18,5 18,8 17,1 34,9 22,2 17,5 19,9 18,3 16,9 17,0 20,5
16,3 18,2
14,6 16,3 13,6 15,2 15,8
20 12,8
11,4 11,7 10,1
23,2 20,3 19,7 20,3 7,8
20,0 19,5 20,2 20,7 16,6 8,0 7,6 6,1 12,5 7,6 11,3
16,8 17,9 13,2 13,7 16,015,2
6,4 15,7 16,7 14,7 14,7
12,4 13,3 8,7 13,5 10,6
11,5 12,4 11,1 10,0 10,612,2 13,1 8,812,7 4,3 7,2 8,0
0 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

Molt bona + Bona Ni bona ni dolenta Dolenta + Molt dolenta

Espanya

97,1
100 94,1 95,1 94,290,4 90,1 89,1 90,1
89,5 92,0 88,5 86,9 89,2 87,0
82,9 85,183,9 84,1 85,3 84,7 85,0
81,3 82,1 82,0 80,1 85,0 80,1
77,4
80 74,777,1 77,1

64,4 65,8 65,5


59,2 60,6 73,6
60 51,3 53,8
48,4
47,2
39,4 41,1 40,1
40 31,9 28,0
23,5 25,7 24,2 21,2
32,8 35,1 35,2
17,7 17,9
20 14,6 13,0 10,9
10,5
11,2 3,8 9,0 5,2 4,5 5,6 5,8 9,6 8,5 10,2 6,3 5,3 5,5 8,3 8,5 9,6
22,2 19,6 7,5 7,6 7,2 2,2 5,2 9,3 7,5
19,5 19,9 18,2 18,4 5,0 4,0 1,0 2,9 2,6 5,2 3,6 4,7 4,1 4,9 8,5 12,5
16,2 15,415,5 14,1 4,1 2,3 4,2
13,1 9,0 10,4 10,0 7,5 2,6 2,5 0,9 1,8 1,9 2,6 2,7 3,9 13,4
5,9 7,0 4,8 7,5 7,5 8,8 5,8 8,9 7,6 10,0
0 4,1
Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

Molt bona + Bona Ni bona ni dolenta Dolenta + Molt dolenta


Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Context sociopolític
19

2.6 Situació política de Catalunya: passat i futur

Diria que ara la situació política de Catalunya és D’aquí a un any, vostè creu que la situació política de
Pregunta 10 Pregunta 11
millor, igual o pitjor que la de fa un any? Catalunya millorarà, es quedarà igual o empitjorarà?
(N=1500; resposta simple; %) (N=1500; resposta simple; %)

80 80
70 70
60 60
50 43,2 44,5 50
40 40 34,3
30 30 27,3
22,3
20 20 15,8
9,9
10 2,1 10
0,3 0,3
0 0
Millor Igual Pitjor No ho sap No contesta Millorarà Es quedarà Empitjorarà No ho sap No contesta
igual
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Context sociopolític
20

Preguntes 10 i 11 Situació política de Catalunya passat/futur.


(N=1500; resposta simple; %)
Passat

100

80
70,9
62,157,7 61,6 62,7 58,4 60,5 61,7 63,4 62,1
57,9 57,3 54,3 58,7
53,1 53,2 55,2 55,0 55,9 55,0 57,0 54,9 56,5
60 50,4 51,8
50,3
49,3 52,1 52,4
53,8
47,6
42,0 42,5 46,4 46,3 44,8 47,6 45,9 44,5 45,1 46,6 45,7 44,5
45,5
42,5
43,0 42,3 37,5 45,2
42,0 39,5
40 30,6 33,7 30,8 44,5 33,7 32,5 34,5
35,6
31,7 35,1 35,5 33,2 33,3 32,1 43,2
39,6 28,2 26,8 24,2
29,4 26,429,3 30,6 27,0 31,5 27,7
36,6 26,9 29,6 28,7 28,5 40,7 41,9 44,3
35,0 23,9 23,7 37,5 21,9
21,1 22,3 32,6 32,8 22,9 30,0
15,9 17,5 23,3
20 26,0 23,3 11,6 10,8 10,5 8,9 13,5 13,8 13,4 10,5 12,2
19,8 10,5 8,4 8,2 22,8 22,6 22,3 11,7
17,1 14,6 4,9 4,9 3,7 3,7 2,5 2,5 2,4 17,1 4,3 9,9
15,1 15,0 14,0
13,013,9 12,7 14,1 11,5
2,5 14,4 15,3
11,4 9,3
7,5
0 Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

Millor Igual Pitjor

Futur

100

80

60 50,1
52,6
49,5 50,5 52,5
46,6 47,3
45,2 36,6 44,8 43,5 45,7 43,2 44,5 43,9
40,0 41,9 41,5 41,2 39,9 39,9 42,0 39,3 39,3 41,3 41,4
38,6 36,9
41,9
39,5 39,6 42,3 41,9
36,9
35,1 37,1 38,1 36,4 34,2 37,7
33,9 34,3
40 37,6 34,4 36,3 33,4 31,9 31,5 34,3
27,9 28,7 28,2 27,4 28,4 26,6 28,2 27,6
27,2 26,1 27,5 28,7 26,9 28,5
23,4 25,5 26,6 22,9 25,6 22,4 21,5 27,6
32,2 22,6 30,132,7 33,4 31,6 34,5 31,0 30,1 28,9 30,0 27,3
20,2
19,4 19,4 30,5 33,534,2 30,6 29,9 35,1 30,3 20,8
20 24,2 22,4 22,3
19,3 18,1 22,2 22,5 23,2 23,3 23,4 22,7 20,120,5
24,1 22,0 23,7
14,4 18,9 17,5 16,8 16,9 21,4 20,5 16,2
17,6 19,0
20,8 19,6 15,4 27,9
16,4 17,6 16,3 17,6 15,0 19,2 15,3
15,8 16,2 15,1
15,7 12,8 16,1 14,9 20,1 14,9
9,4 10,1 12,9 8,5
0 Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

Millorarà Es quedarà igual Empitjorarà


21

3 Actituds davant la política


Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Actituds davant la política 22

3.1 Presa de decisions

Com li agradaria a vostè que es prenguessin les decisions polítiques a Catalunya. En una escala de 0
Pregunta 16 a 10, on 0 significa que els ciutadans (com vostè o jo) haurien de prendre directament totes les
decisions i 10 significa que els polítics haurien de prendre directament totes les decisions, en quin
punt s’ubica vostè?
(N=1500; resposta simple; %; mitjana)

50 Mitjana = 4,25

40
33,7

30

20
14,6

7,7 8,7 7,3


10 7,2 6,9
4,1 3,4
2,5 1,7 1,5 0,5
0
0 Decisions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Decisions No ho sap No contesta
ciutadans polítics

10
9
8
7
6
5
4
3 4,06 4,06 4,25
3,98 3,74
2
1
0
Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

Mitjana
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Actituds davant la política 23

Com li agradaria a vostè que es prenguessin les decisions polítiques a Catalunya. En una escala de 0
Encreuament a 10, on 0 significa que els ciutadans (com vostè o jo) haurien de prendre directament totes les
decisions i 10 significa que els polítics haurien de prendre directament totes les decisions, en quin
punt s’ubica vostè?
(N=1500; resposta simple; mitjana)
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Actituds davant la política 24

3.2 Interès per la política

Pregunta 17 Em podria dir si a vostè la política li interessa molt, bastant, poc o gens?
(N=1500; resposta simple; %)

80
70
60
50
37,7
40
30 26,0
19,8
20 15,9

10
0,3 0,3
0
Molt Bastant Poc Gens No ho sap No contesta

100

80
58,9 55,5 57,9 53,6
60
53,2

40
46,6 44,1 41,6 45,8
40,6
20

0
Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

Molt + Bastant Poc + Gens


Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Actituds davant la política 25

3.3 Grau d’informació política

Pregunta 18 Es considera vostè molt, bastant, poc o gens informat/ada del que passa en política?
(N=1500; resposta simple; %)

80
70
60 53,5
50
40
30 27,2

20
11,5
10 7,1
0,3 0,4
0
Molt Bastant Poc Gens No ho sap No contesta

100

80 69,3 67,1
63,4 65,0 65,0

60

40

20 36,0 34,2 32,7 34,3


30,4
0
Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

Molt + Bastant Poc + Gens


Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Actituds davant la política 26

3.4 Mitjans de comunicació

Pregunta 23 Vostè a través de quins mitjans s’acostuma a informar dels temes polítics?
(N=1500; resposta múltiple; %)

Televisió 75,6

Ràdio 33,6

Premsa 35,5

Internet 51,1

Amics, familiars, coneguts 28,5

No s'informa 2,6 100


78,1 75,6
74,6 74,3 72,1
80
52,8
60 52,3 51,1
0 20 40 60 80 100 42,2 44,0
40 36,4 33,9 39,7 35,5
34,1
34,9 34,8
20
31,9 31,4 33,6
23,6 28,5
16,3 14,7 22,7
0
Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

Televisió Ràdio Premsa Internet Amics, familiars, coneguts


Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Actituds davant la política 27

3.4.1 Mitjans de comunicació: Televisió

Pregunta 23a A quin canal de televisió acostuma vostè a veure habitualment els informatius?
(Base: s’informen per la televisió N=1134; resposta simple; %) (*)

TV3 44,4

Telecinco 13,0

Antena 3 11,0

La Sexta 9,9

La 1 8,2
Baròmetre anterior

Canal 3/24 3,7


TV3 47,7

Altres canals Antena 3 11,2


3,3
La Sexta 10,8
Sense canal habitual 6,2 La 1 8,4

Telecinco 7,9
No ho sap 0,3
Canal 3/24 5,1

No contesta 0,0 Altres canals 3,3

Sense canal habitual 4,9


0 20 40 60 80 100
No ho sap 0,7

No contesta 0,1

(*) Els % inferiors a 2 estan agregats a la categoria Altres 0 20 40 60 80 100


Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Actituds davant la política 28

3.4.2 Mitjans de comunicació: Ràdio

Pregunta 23b A quina emissora de ràdio acostuma vostè a escoltar els informatius habitualment?
(Base: s’informen per la ràdio N=504; resposta simple; %) (*)

Rac1 33,7

Catalunya Ràdio 24,0

SER 11,5

COPE 6,2

R.N.E. 3,4

Onda Cero 3,2


Baròmetre anterior

Rac 105 2,2


Rac1 33,5
Catalunya informació 2,0 Catalunya Ràdio 28,2

SER 9,0
Altres emissores 6,4
Catalunya informació 4,8
Sense emissora habitual 6,2 COPE 4,6

R.N.E. 4,2
No ho sap 1,2
Onda Cero 2,3
No contesta 0,2 Altres emissores 6,6

0 20 40 60 80 100 Sense emissora habitual 5,7

No ho sap 1,0

No contesta 0,2

(*) Els % inferiors a 2 estan agregats a la categoria Altres 0 20 40 60 80 100


Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Actituds davant la política 29

3.4.3 Mitjans de comunicació: Premsa

Pregunta 23c Quin diari llegeix amb més freqüència?


(Base: s’informen pel diari N= 533; resposta simple; %) (*)

La Vanguardia 30,6
La Vanguardia (català) 15,8
La Vanguardia (cast.) 14,8
El Periódico 19,7
El Periódico (castellà) 12,2
El Periódico (català) 7,5
Ara 8,4
El País 7,1 Baròmetre anterior
El Punt Avui 4,3
La Vanguardia 27,5
Diari Segre 3,2 La Vanguardia (català) 16,3
Vilaweb 3,2 La Vanguardia (cast.) 11,2
El Periódico 20,2
Diari de Tarragona 2,1 El Periódico (castellà) 11,6
El Nacional.cat 2,1 El Periódico (català) 8,6
Ara 13,8
Altres diaris 12,6 El País 6,9
Sense diari habitual 5,4 El Punt Avui 4,4
Diari de Tarragona 3,5
No ho sap 0,8 Diari Segre 2,7
No contesta 0,6 Vilaweb 2,5
Altres diaris 13,6
0 20 40 60 80 100
Sense diari habitual 3,7
No ho sap 0,8
No contesta 0,3

(*) Els % inferiors a 2 estan agregats a la categoria Altres 0 20 40 60 80 100


Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Actituds davant la política 30

3.4.4 Mitjans de comunicació: Internet

Em podria dir si habitualment segueix la informació política a través d’alguns dels següents
Pregunta 24
llocs d’internet?
(Base: s’informen per Internet N= 767; resposta simple; %)

Pàgines de mitjans de comunicació 85,9 14,0

Facebook 42,8 57,2

Pàgines d'organitzacions ciutadanes o


34,2 65,7
moviments cívics

Twitter 30,0 69,8

Instagram 23,3 76,7

Blogs o fòrums de debat 18,8 81,2

Pàgines de partits o candidats 17,5 82,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Sí No NS+NC
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Actituds davant la política 31

I, ara, em podria indicar quines són les tres pàgines web que consulta més freqüentment
Pregunta 23d
per informar-se dels temes polítics?
(Base: s’informen per Internet N= 767; resposta múltiple; %) (*)

LaVanguardia.com 16,2
Xarxes socials (facebook, twitter) 13,4
VilaWeb Diari digital 8,6
El Periódico (digital) 8,2
Ara.cat 8,1
El País (digital) 7,2 Baròmetre anterior
Per cercadors (google, yahoo) 7,0
LaVanguardia.com 19,4
El Nacional.cat 5,3 Xarxes socials i butlletins electrònics 19,4
Canal 3/24 3,0 Webs amb contingut polític 18,8
El Periódico (digital) 11,4
El Mundo 2,9 VilaWeb Diari digital 10,6
eldiario.es 2,7 Cercadors, portals i plataformes 10,1
Ara.cat 9,7
Nació Digital 2,6 El País (digital) 8,3
www.tv3.cat 2,5 El Nacional.cat 6,4
Pàg. webs de diaris concrets també en versió paper 4,7
www.elconfidencial.com 2,3
eldiario.es 4,6
El Punt Avui (digital) 2,2 Canal 3/24 4,3
Nació Digital 3,7
Altres webs 24,4
Pàgines webs de televisions i ràdios 2,8
Sense web habitual 29,5 Premsa estrangera 2,6
Altres webs 11,1
No ho sap 2,5
Sense web habitual 21,2
No contesta 0,4 No sap/No contesta 3,4
0 20 40 60 80 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(*) Els % inferiors a 2 estan agregats a la categoria Altres


Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Actituds davant la política 32

3.5 Satisfacció amb la seva vida actual

En una escala de 0 a 10, en la qual 0 significa molt poc satisfet/a i 10 molt satisfet/a, fins a
Pregunta 25
quin punt diria que, en línies generals, està vostè satisfet/a amb la seva vida actual?
(N=1500; resposta simple; %; mitjana)
50 Mitjana = 6,98

40

30 26,7
20,7
20

12,1 10,8 10,4 9,4


10

2,3 2,5 3,1


0,3 1,1 0,1 0,4
0
0 Molt poc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Molt No ho sap No contesta
satisfet/a satisfet/a

9,3% 90,1%
10

6 7,16 7,26 7,07 7,09 6,98


4

0
Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

Mitjana
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Actituds davant la política 33

En una escala de 0 a 10, en la qual 0 significa molt poc satisfet/a i 10 molt satisfet/a, fins a
Encreuament
quin punt diria que, en línies generals, està vostè satisfet/a amb la seva vida actual?
(N=1500; resposta simple; mitjana)
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Actituds davant la política 34

3.6 Posicionament en l’assumpció de riscos

La gent s’enfronta, sovint, a riscos quan ha de prendre decisions econòmiques, professionals o en


Pregunta 14 altres aspectes de la vida. Com es posicionaria vostè en una escala de 0 a 10, tenint en compte que
0 és “gens disposat/ada a assumir riscos” i 10 “totalment disposat/ada a assumir riscos”?
(N=1500; resposta simple; %; mitjana)

50 Mitjana = 5,94

40

30

18,4 18,2
20 16,5
13,7

10 7,4 7,7
4,3 4,3 4,3
1,3 2,5 1,1 0,5
0
0 Gens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sap No
Totalment contesta

10
9
8
7
6
5 6,13
5,85 5,90 5,88 5,94
4
3
2
1
0
Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

Mitjana
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Actituds davant la política 35

La gent s’enfronta, sovint, a riscos quan ha de prendre decisions econòmiques, professionals o en


Encreuament altres aspectes de la vida. Com es posicionaria vostè en una escala de 0 a 10, tenint en compte que 0
és “gens disposat/ada a assumir riscos” i 10 “totalment disposat/ada a assumir riscos”?

(N=1500; resposta simple; mitjana)


Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Actituds davant la política 36

3.7 Satisfacció amb la democràcia

Pregunta 26 Està vostè molt, bastant, poc o gens satisfet/a amb el funcionament de la nostra democràcia?
(N=1500; resposta simple; %)

100
90
80
70
60 50,9
50
40
30 22,1 21,8
20
10 2,9 1,8 0,5
0
Molt satisfet/a Bastant satisfet/a Poc satisfet/a Gens satisfet/a No ho sap No contesta

100
82,2 78,7 78,3
74,0 72,7
80

60

40 25,0
19,2 18,5 25,0
16,6
20

0
Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

Molt + Bastant satisfet/a Poc + Gens satisfet/a


Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Actituds davant la política 37

Pregunta 27 Quina de les següents frases reflecteix millor la seva opinió sobre la democràcia?
(N=1500; resposta simple; %)

La democràcia és preferible a
79,1
qualsevol altra forma de govern

En algunes circumstàncies un règim


autoritari és preferible a un sistema 5,3
democràtic

Per a persones com jo, m'és igual un


règim democràtic o un règim no 10,6
democràtic

No ho sap 3,1

100
83,3 79,1
No contesta 1,9 80

60

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 40

20 10,6
5,9
4,1 5,3
0
Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19
La democràcia és preferible a qualsevol altra forma de govern
En algunes circumstàncies un règim autoritari és preferible a un sistema democràtic
Per a persones com jo, m'és igual un règim democràtic o un règim no democràtic
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Actituds davant la política 38

Encreuament Quina de les següents frases reflecteix millor la seva opinió sobre la democràcia?
(N=1500; resposta simple; %)

Percepció sobre la democràcia segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

La democràcia és preferible a qualsevol altra forma de


79,1 69,7 88,2 91,1 75,1 87,0 89,7 70,0
govern
En algunes circumstàncies un régim autoritari és
5,3 9,1 5,5 2,8 7,3 2,2 1,5 20,0
preferible a un sistema democràtic
Per a persones com jo, m'és igual un règim
10,6 16,7 2,4 4,8 13,3 5,1 2,9 10,0
democràtic o un règim no democràtic
No ho sap 3,1 3,0 2,4 0,8 3,4 2,9 2,9 0,0
No contesta 1,9 1,5 1,6 0,5 0,9 2,9 2,9 0,0
B ase real 1500 66 127 393 233 138 68 20
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Actituds davant la política 39

3.8 Valoració general dels polítics catalans

Pregunta 19 En conjunt, posi nota, si us plau, al grau de confiança que li mereixen els polítics catalans en
una escala de 0 al 10, on 0 és cap confiança i 10 és molta confiança.
(N=1500; resposta simple; %; mitjana)
50
Mitjana = 3,94

40

30

21,0
20 18,1

8,9 10,0 10,0 8,5


10 7,4 7,2
3,3 1,9
1,5 1,5 0,5
0
0 Cap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Molta No ho sap No contesta
confiança confiança

50,6% 47,2%
[43,1% BOP anterior] [54,9% BOP anterior]
10

4
4,55 4,26 4,38
4,04 3,94
2

0
Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

Mitjana
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Actituds davant la política 40

Encreuament En conjunt, posi nota, si us plau, al grau de confiança que li mereixen els polítics catalans en
una escala de 0 al 10, on 0 és cap confiança i 10 és molta confiança.
(N=1500; resposta simple; %; mitjana)

Confiança en els polítics catalans segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

0 21,0 39,4 1,6 5,9 25,8 21,0 7,4 35,0


1 3,3 4,5 0,8 2,3 3,4 5,8 5,9 0,0
2 7,4 10,6 3,1 3,8 9,4 11,6 4,4 15,0
3 8,9 13,6 3,9 7,4 15,9 8,0 8,8 5,0
4 10,0 13,6 3,9 8,7 14,6 15,9 13,2 25,0
5 18,1 12,1 22,0 18,8 15,9 17,4 25,0 20,0
6 10,0 3,0 16,5 15,3 5,2 12,3 13,2 0,0
7 8,5 3,0 22,8 14,5 3,0 4,3 11,8 0,0
8 7,2 0,0 15,0 16,8 2,1 2,2 5,9 0,0
9 1,5 0,0 2,4 3,3 0,4 0,0 2,9 0,0
10 1,9 0,0 7,1 2,5 0,9 0,0 1,5 0,0
No ho sap 1,5 0,0 0,8 0,5 2,1 1,4 0,0 0,0
No contesta 0,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 0,0 0,0
Mitjana 3,94 2,21 6,21 5,48 3,00 3,30 4,69 2,45
Suspèn (0-4) 50,6 81,7 13,3 28,1 69,1 62,3 39,7 80,0
Aprova (5-10) 47,2 18,1 85,8 71,2 27,5 36,2 60,3 20,0
B ase real 1500 66 127 393 233 138 68 20
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Actituds davant la política 41

3.9 Valoració general dels polítics espanyols

Pregunta 21 En conjunt, posi nota, si us plau, al grau de confiança que li mereixen els polítics espanyols en
una escala de 0 al 10, on 0 és cap confiança i 10 és molta confiança.
(N=1500; resposta simple; %; mitjana)
50 Mitjana = 2,58

40

31,3
30

20
13,0 12,5 13,9
11,7
10 6,2 5,7
2,3 1,0 1,5
0,3 0,5 0,1
0
0 Cap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Molta No ho sap No contesta
confiança confiança

74,7% 23,7%
[78,8% BOP anterior] [19,9% BOP anterior]
10

2
2,54 2,28 2,28 2,58
1,99
0
Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

Mitjana
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Actituds davant la política 42

Encreuament En conjunt, posi nota, si us plau, al grau de confiança que li mereixen els polítics espanyols en
una escala de 0 al 10, on 0 és cap confiança i 10 és molta confiança.
(N=1500; resposta simple; %; mitjana)

Confiança en els polítics espanyols segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

0 31,3 15,2 44,9 33,1 16,3 17,4 42,6 10,0


1 6,2 0,0 9,4 7,1 1,7 8,0 19,1 0,0
2 11,7 6,1 13,4 15,3 9,0 15,2 14,7 10,0
3 13,0 15,2 11,0 14,0 14,2 14,5 8,8 15,0
4 12,5 15,2 9,4 13,0 15,5 15,2 8,8 10,0
5 13,9 27,3 5,5 12,0 21,5 18,8 2,9 40,0
6 5,7 13,6 4,7 3,8 9,9 8,0 2,9 0,0
7 2,3 3,0 0,8 0,5 6,9 2,2 0,0 10,0
8 1,0 3,0 0,8 0,5 1,3 0,7 0,0 5,0
9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0
10 0,5 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 0,0 0,0
No ho sap 1,5 1,5 0,0 0,5 1,7 0,0 0,0 0,0
No contesta 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mitjana 2,58 3,88 1,75 2,26 3,76 3,06 1,43 4,15
Suspèn (0-4) 74,7 51,7 88,1 82,5 56,7 70,3 94,0 45,0
Aprova (5-10) 23,7 46,9 11,8 17,1 41,8 29,7 5,8 55,0
B ase real 1500 66 127 393 233 138 68 20
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Actituds davant la política 43

3.10 Valoració del Govern de la Generalitat

En el seu conjunt, com valora la gestió de l’actual Govern de la Generalitat de Catalunya en els
Pregunta 20
darrers mesos, en una escala de 0 a 10, on 0 és molt dolenta i 10 molt bona.
(N=1500; resposta simple; %; mitjana)

50 Mitjana = 3,60

40

30
23,3

20
15,3
10,7 10,5 9,5
10 7,3 8,1
5,6
4,0 3,2
0,9 1,1 0,4
0
0 Molt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Molt No ho sap No contesta
dolenta bona

55,8% 40,5%
[48,4% BOP anterior] [48,1% BOP anterior]
10
9
8
7
6
4,31 3,99
5 3,72 3,60
4
3
2
1
0
Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

Mitjana
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Actituds davant la política 44

En el seu conjunt, com valora la gestió de l’actual Govern de la Generalitat de Catalunya en els
Encreuament
darrers mesos, en una escala de 0 a 10, on 0 és molt dolenta i 10 molt bona.
(N=1500; resposta simple; %; mitjana)

Valoració de la gestió del Govern de la Generalitat segons intenció de vot al


Parlament de Catalunya

0 23,3 51,5 3,1 7,1 33,5 29,7 5,9 50,0


1 4,0 9,1 1,6 2,0 5,6 4,3 4,4 5,0
2 7,3 6,1 0,0 5,1 11,2 11,6 11,8 20,0
3 10,7 12,1 4,7 9,7 12,9 12,3 14,7 10,0
4 10,5 7,6 9,4 10,4 10,7 13,0 8,8 0,0
5 15,3 4,5 22,0 19,8 9,9 14,5 20,6 10,0
6 9,5 4,5 15,0 16,3 6,9 7,2 14,7 0,0
7 8,1 1,5 18,9 14,2 2,1 3,6 14,7 0,0
8 5,6 3,0 16,5 10,4 2,6 0,0 2,9 5,0
9 0,9 0,0 2,4 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0
10 1,1 0,0 3,9 1,3 0,9 0,0 1,5 0,0
No ho sap 3,2 0,0 2,4 1,8 3,0 3,6 0,0 0,0
No contesta 0,4 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0
Mitjana 3,60 1,73 5,93 5,01 2,54 2,68 4,40 1,65
Suspèn (0-4) 55,8 86,4 18,8 34,3 73,9 70,9 45,6 85,0
Aprova (5-10) 40,5 13,5 78,7 63,8 22,4 25,3 54,4 15,0
B ase real 1500 66 127 393 233 138 68 20
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Actituds davant la política 45

3.11 Valoració del Govern espanyol

En el seu conjunt, com valora la gestió de l’actual Govern espanyol en els darrers mesos, en
Pregunta 22
una escala de 0 a 10, on 0 és molt dolenta i 10 molt bona.
(N=1500; resposta simple; %; mitjana)

60 Mitjana = 2,99

50

40

30 26,0

20 15,9
12,9 12,4
10,7
10 5,9 5,8 4,3
2,3 0,7 0,7 1,9 0,5
0
0 Molt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Molt No ho sap No contesta
dolenta bona

67,9% 29,7%
[67,6% BOP anterior] [30,7% BOP anterior]
10
9
8
7
6
5
4 3,01 2,99 2,98 2,99
3 1,59
2
1
0
Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

Mitjana
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Actituds davant la política 46

En el seu conjunt, com valora la gestió de l’actual Govern espanyol en els darrers mesos, en
Encreuament
una escala de 0 a 10, on 0 és molt dolenta i 10 molt bona.
(N=1500; resposta simple; %; mitjana)

Valoració de la gestió del Govern espanyol segons intenció de vot al Parlament de


Catalunya

0 26,0 18,2 46,5 29,0 7,7 18,1 41,2 25,0


1 5,9 4,5 7,1 7,1 2,6 5,8 13,2 0,0
2 10,7 7,6 11,8 13,0 7,7 6,5 14,7 20,0
3 12,9 12,1 15,0 16,3 7,3 13,8 13,2 10,0
4 12,4 21,2 7,9 13,2 12,0 15,9 4,4 5,0
5 15,9 19,7 4,7 13,2 25,8 22,5 11,8 15,0
6 5,8 7,6 1,6 3,8 11,6 3,6 1,5 15,0
7 4,3 6,1 2,4 3,1 10,3 8,0 0,0 5,0
8 2,3 1,5 0,8 0,5 7,3 2,2 0,0 5,0
9 0,7 0,0 0,0 0,3 3,4 0,0 0,0 0,0
10 0,7 1,5 0,0 0,0 2,6 0,7 0,0 0,0
No ho sap 1,9 0,0 2,4 0,5 1,3 2,9 0,0 0,0
No contesta 0,5 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
Mitjana 2,99 3,55 1,67 2,53 4,82 3,49 1,68 3,30
Suspèn (0-4) 67,9 63,6 88,3 78,6 37,3 60,1 86,7 60,0
Aprova (5-10) 29,7 36,4 9,5 20,9 61,0 37,0 13,3 40,0
B ase real 1500 66 127 393 233 138 68 20
47

4 Valors polítics
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Valors polítics 48

4.1 Valors morals i socials

Pregunta 47 Grau d’acord amb les següents afirmacions


(N=1500; resposta simple; %)

La religió no hauria de tenir cap influència en la política 58,4 32,6 3,1 3,7 1,3

Algú amb plenes facultats hauria de poder decidir quan vol 3,1
50,1 37,3 4,3 3,9
morir
Les parelles gais i lesbianes han de poder adoptar fills en
46,3 36,7 5,6 6,4 2,7 2,4
les mateixes condicions que les heterosexuals
Catalunya té el dret de celebrar un referèndum
40,3 30,5 7,1 12,9 4,9 4,2
d’autodeterminació
El Govern hauria de prendre mesures per reduir les
30,5 51,7 5,6 6,9 1 4,2
diferències en els nivells d’ingressos

En qualsevol circumstància, la llei sempre ha de ser obeïda 13,5 38,2 16,0 26,1 4,1 2,1

El creixement econòmic ha de tenir prioritat sobre la


11,9 26,1 7,3 38,0 13,9 2,7
protecció del medi ambient

Amb tanta immigració, un ja no se sent com a casa 11,8 19,9 13,3 35,0 17,5 2,6

L’escola ha d’ensenyar als nens a obeir l’autoritat 10,6 43,5 12,8 23,0 7,3 2,8

Com menys intervingui el Govern en l’economia, millor serà


7,8 24,8 17,1 36,3 5,5 8,5
pel país
Cal baixar els impostos, encara que això impliqui reduir
3,5 16,3 12,3 52,1 11,9 3,8
serveis i prest. públiq.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Molt d'acord D'acord Ni d'acord ni en desacord En desacord Molt en desacord NS+NC


Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Valors polítics 49

Encreuament Grau d’acord amb les següents afirmacions


(N=1500; resposta simple; %)

Grau de molt d'acord i d'acord segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

La religió no hauria de tenir cap


91,0 81,9 92,9 95,4 92,7 94,2 94,1 60,0
influència en la política
Algú amb plenes facultats hauria de
87,4 86,4 91,3 95,1 84,5 94,9 95,6 50,0
poder decidir quan vol morir
Les parelles gais i lesbianes han de
poder adoptar fills en les mateixes 83,0 74,3 88,9 93,4 78,6 93,5 97,1 60,0
condicions que les heterosexuals
El Govern hauria de prendre mesures
per reduir les diferències en els nivells 82,2 81,9 84,3 88,0 81,6 87,7 85,3 75,0
d’ingressos
Catalunya té el dret de celebrar un
referèndum d’autodeterminació 70,8 24,2 95,3 96,9 49,7 78,3 98,6 25,0

L’escola ha d’ensenyar als nens a obeir


54,1 80,3 44,9 45,6 66,9 33,3 22,1 90,0
l’autoritat
En qualsevol circumstància, la llei
51,7 81,8 28,3 36,4 74,6 47,1 16,2 95,0
sempre ha de ser obeïda
El creixement econòmic ha de tenir
prioritat sobre la protecció del medi 38,0 47,0 41,7 34,1 39,9 36,3 20,6 50,0
ambient
Com menys intervingui el Govern en
l’economia, millor serà pel país 32,6 37,9 37,0 33,6 29,6 20,3 20,6 60,0

Amb tanta immigració, un ja no se sent


31,7 53,0 28,4 24,4 33,9 13,0 4,4 60,0
com a casa
Cal baixar els impostos, encara que
això impliqui reduir serveis i prestacions 19,8 27,3 16,6 16,0 18,5 10,8 14,8 35,0
públiques
B ase real 1500 66 127 393 233 138 68 20
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Valors polítics 50

4.2 Simpatia de partit

Pregunta 28 Em podria dir per quin partit (*) sent més simpatia?
(N=1500; resposta simple; %)

C's 4,8

Junts 7,3

ERC 21,7

PSC 16,1 Baròmetre anterior

C's 4,5
10,7
Junts per Catalunya 7,3

CUP 4,5 ERC 24,3

PSC 13,3
PPC 1,8 Catalunya en Comù Podem 8,7

CUP 6,6
Altres partits 3,9
PPC 1,9

Cap 22,2 Altres partits 2,7

Cap 22,6

No ho sap 3,6 No ho sap 4,2

No contesta 3,9
No contesta 3,5 0 20 40 60 80 100

0 10 20 30 40 50

(*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells casos en què aquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats a
les taules estadístiques i quan aquestes forces extraparlamentàries superin a algun altre partit amb representació al Parlament sortiran representades a l’informe de resultats.
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Valors polítics 51

4.3 Ubicació en l’eix esquerra-dreta

Pregunta 29 Em pot dir on s’ubicaria en una escala de 0 a 10, on 0 significa extrema esquerra i 10 extrema
dreta?
(N=1500; resposta simple; %; mitjana)

60 Mitjana = 3,76

50

40

30 27,9

20 17,4
13,0 14,3

10 6,2 4,4 5,1


3,8 2,5 2,5
1,7 0,3 0,8
0
0 Extrema 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Extrema No ho sap No contesta
esquerra dreta

10

3,73 3,87 3,74 3,74 3,76


2

0
Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

Mitjana
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Valors polítics 52

Encreuament Em pot dir on s’ubicaria en una escala de 0 a 10, on 0 significa extrema esquerra i 10 extrema dreta?
(N=1500; resposta simple; mitjana)

Autoubicació en l'eix esquerra-dreta segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

Mitjana 3,76 5,64 3,94 3,04 3,82 3,17 2,24 6,60


B ase real 1500 66 127 393 233 138 68 20
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Valors polítics 53

4.4 Ubicació en l’eix esquerra-dreta dels partits polítics

Pregunta 30 I a quin punt d’aquesta mateixa escala col·locaria vostè als següents partits?
(N=1500; resposta simple; mitjana)

PPC 8,37

ERC 2,89

PSC 5,07

C's 7,92

CUP 1,80

Podemos 3,43

PDeCAT 5,20

Junts per
4,86
Catalunya
Catalunya en
3,52
Comú…

Vox 9,37

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Extrema esquerra Extrema dreta
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Valors polítics 54

Encreuament I a quin punt d’aquesta mateixa escala col·locaria vostè als següents partits?
(N=1500; resposta simple; mitjana)

Ubicació en l'eix esquerra-dreta dels partits polítics segons intenció de vot al


Parlament de Catalunya

8,37 6,92 8,98 8,98 8,10 8,45 8,94 7,11

2,89 2,30 3,46 2,46 3,01 3,11 3,94 3,35

5,07 4,22 5,91 5,57 4,00 4,75 6,68 4,06

7,92 6,39 8,77 8,79 7,04 8,12 8,96 5,41

1,80 1,78 1,78 1,59 1,92 1,76 1,71 0,73

3,43 2,21 3,88 3,65 3,31 2,92 4,57 1,94

5,20 3,93 5,01 5,15 5,48 6,25 6,09 5,09

4,86 4,18 4,66 4,74 4,83 5,73 5,63 4,67

3,52 2,76 3,98 3,68 3,23 2,87 4,44 2,13

9,37 7,81 9,73 9,88 9,07 9,75 9,71 7,11

B ase real 1500 66 127 393 233 138 68 20


Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Valors polítics 55

4.5 Ubicació en l’eix espanyolisme-catalanisme

Pregunta 31 Em pot dir on s’ubicaria vostè en la següent escala on un extrem significa màxim espanyolisme i
l’altre extrem màxim catalanisme?
(N=1500; resposta simple; %; mitjana)

50 Mitjana = 6,11

40
34,2

30

20
13,5
10,0 10,1
10 7,7 6,4
4,8 3,9
2,1 2,7 1,5 1,9
1,1
0
Màxim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Màxim No ho sap No contesta
espanyolisme catalanisme

10

6
6,23 6,11
4

0
Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

Mitjana
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Valors polítics 56

Encreuament Em pot dir on s’ubicaria vostè en la següent escala on un extrem significa màxim espanyolisme i
l’altre extrem màxim catalanisme?
(N=1500; resposta simple; mitjana)

Autoubicació en l'eix espanyolisme-catalanisme segons intenció de vot al Parlament


de Catalunya

Mitjana 6,11 4,09 8,29 7,75 4,60 5,32 8,09 3,05


B ase real 1500 66 127 393 233 138 68 20
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Valors polítics 57

4.6 Ubicació en l’eix espanyolisme-catalanisme dels partits polítics

Pregunta 32 De manera similar, ubiqui cadascun dels següents partits: on un extrem significa màxim espanyolisme
i l’altre extrem màxim catalanisme.
(N=1500; resposta simple; mitjana)

Màxim espanyolisme Màxim catalanisme


Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Valors polítics 58

Encreuament De manera similar, ubiqui cadascun dels següents partits: on un extrem significa màxim espanyolisme
i l’altre extrem màxim catalanisme.
(N=1500; resposta simple; mitjana)

Ubicació en l'eix espanyolisme-catalanisme dels partits polítics segons intenció de vot


al Parlament de Catalunya

1,39 2,48 0,74 0,75 1,87 1,20 0,66 3,42

8,38 8,16 7,75 8,89 8,28 8,63 7,90 8,17

4,13 4,97 2,94 3,67 4,69 4,37 2,64 4,88

1,84 3,68 1,03 0,89 2,72 1,45 0,78 3,82

8,55 8,60 8,42 8,73 8,36 8,97 8,99 8,36

4,65 5,25 3,93 4,66 4,66 5,27 3,64 5,43

7,45 7,64 7,29 7,34 7,80 7,79 6,65 8,08

7,83 7,95 7,96 7,79 7,83 8,16 7,22 7,47

6,06 7,02 5,12 5,80 6,34 6,21 5,08 6,67

0,44 1,22 0,25 0,12 0,75 0,20 0,13 1,44

B ase real 1500 66 127 393 233 138 68 20


Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Valors polítics 59

4.7 Sentiment de pertinença

Pregunta 67 Amb quina de les següents frases se sent més identificat/ada? Em sento...
(N=1500; resposta simple; %; mitjana)

50 Mitjana = 3,53

39,2
40

30
23,5
20,1
20

10 6,7
4,1 3,8
2,6
0
Només espanyol/a Més espanyol/a Tan espanyol/a Més català/ana Només català/ana No ho sap No contesta
que català/ana com català/ana que espanyol/a

Només 5
català/ana

4
3,83 3,79 3,79 3,80
3,70 3,71 3,66 3,62 3,70 3,68 3,65 3,64 3,68 3,66
3,53 3,57 3,52 3,55 3,46 3,47 3,45 3,51 3,55 3,49 3,49 3,53 3,53 3,58
3,63 3,66 3,59 3,61 3,68 3,64 3,56 3,64 3,52 3,51 3,53
3,39 3,48 3,40 3,41 3,48 3,43 3,43 3,50 3,52
3

Només
espanyol/a
1 Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

Mitjana
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Valors polítics 60

Pregunta 13 Amb quina frases se sent més identificat/ada?


(N=1500; resposta simple; %)

Soc un/a català/ana que viu a


46,5
Catalunya

Soc un/a català/ana que viu a Espanya 14,0

Soc un/a espanyol/a que viu a


18,1
Catalunya

Soc un/a espanyol/a que viu a Espanya 6,6

Cap de les anteriors 13,2

No ho sap 0,9 70
60
48,0 47,5 49,1 46,5
46,9
50
40
No contesta 0,7 30 18,9
15,6 15,1 17,8 18,1
20 16,9 16,4
10 13,5 7,6 14,1 14,0
7,0 6,2 6,6
0 5,9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

Soc un/a català/ana que viu a Catalunya Soc un/a català/ana que viu a Espanya
Soc un/a espanyol/a que viu a Catalunya Soc un/a espanyol/a que viu a Espanya
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Valors polítics 61

Encreuament Amb quina frases se sent més identificat/ada?


(N=1500; resposta simple; %)

Sentiment de pertinença segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

Soc un/a català/ana que viu a Catalunya 46,5 7,6 87,4 79,9 15,0 31,2 79,4 5,0
Soc un/a català/ana que viu a Espanya 14,0 28,8 6,3 5,6 19,3 23,2 5,9 30,0
Soc un/a espanyol/a que viu a Catalunya 18,1 40,9 2,4 6,4 35,6 9,4 1,5 35,0
Soc un/a espanyol/a que viu a Espanya 6,6 16,7 0,8 1,0 14,6 8,0 0,0 20,0
Cap de les anteriors 13,2 6,1 2,4 6,6 14,2 26,8 13,2 10,0
No ho sap 0,9 0,0 0,8 0,0 0,9 0,7 0,0 0,0
No contesta 0,7 0,0 0,0 0,5 0,4 0,7 0,0 0,0
B ase real 1500 66 127 393 233 138 68 20
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Valors polítics 62

Encreuament Amb quina frases se sent més identificat/ada?


(N=1500; resposta simple; %)

Sentiment de pertinença segons autoubicació en l'eix identitari


Només Més espanyol/a que Tan espanyol/a com Més català/ana Només
espanyol/a català/ana català/ana que espanyol/a català/ana

Soc un/a català/ana que viu a Catalunya 46,5 3,0 3,2 22,1 74,8 92,4
Soc un/a català/ana que viu a Espanya 14,0 6,0 8,1 25,5 11,3 3,1
Soc un/a espanyol/a que viu a Catalunya 18,1 42,0 58,1 28,6 4,3 1,7
Soc un/a espanyol/a que viu a Espanya 6,6 43,0 19,4 6,0 0,7 0,3
Cap de les anteriors 13,2 5,0 11,3 15,5 8,3 2,0
No ho sap 0,9 1,0 0,0 1,7 0,0 0,0
No contesta 0,7 0,0 0,0 0,7 0,7 0,6
B ase real 1500 100 62 588 301 353
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Valors polítics 63

4.8 Relacions Catalunya-Espanya

Pregunta 33 Creu que Catalunya ha assolit...


(N=1500; resposta simple; %)

80
70
61,0
60
50
40
30 24,2
20
10 6,5 6,9
1,4
0
Massa autonomia Un nivell suficient Un nivell insuficient No ho sap No contesta
d'autonomia d'autonomia

100

80 71,6 71,2 72,5 70,4


69,2
65,3
68,1 65,9 66,5 65,3 65,7 68,4 66,6 68,1 67,2
65,6
61,4 62,7 62,0 63,7
64,0 64,1 63,0 65,0 64,1 62,9 63,3 62,0 64,6 65,1 62,3 64,064,5
60,3 61,6 62,6 62,0 60,8
59,0 60,5
61,8 62,0 61,0
57,5 57,5
60 52,8 52,4 51,6

37,4
34,5 35,9
40 31,0 31,0 29,4 31,8 31,2 29,9 29,1
28,1 28,9 26,2 27,9 29,0 27,2 28,0 28,4 26,5 28,0 28,0 26,4
24,6 24,0 26,0 23,9 24,2
21,7 21,7 23,9
25,0 23,8 23,1 23,8 22,9 25,5 23,0 24,4 24,3 24,2
21,3 21,0 20,8
18,6 19,2 19,1 20,6 18,9
20
6,9
4,9 3,9 5,2 5,0 4,9 4,1 3,3 2,7 3,1 3,3 3,6 4,0 5,0 3,1 3,9 3,8 5,1 4,9 3,4 3,3 4,6 4,6 4,4 4,4 3,3 3,9 3,8 4,6 3,9
2,3 2,6
5,5 3,9
3,0 4,3 4,3 4,2 5,3 4,4 5,8 4,1 5,4 6,4 5,8 5,1 4,4 6,5

0 Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

Massa autonomia Suficient Insuficient


Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Valors polítics 64

Pregunta 34 Creu que Catalunya hauria de ser...


(N=1500; resposta simple; %)

80
70
60
50
40 34,5
30 27,0 24,5
20
7,8
10 4,6
1,6
0
Una regió d’Espanya Una comunitat Un Estat dins una Un Estat No ho sap No contesta
autònoma d’Espanya Espanya federal independent

48,5
50 46,4 47,0
44,3 45,2 45,3
41,1 40,0 41,6
40,2 40,8
38,2 37,3 38,9 40,0 38,9 38,3 38,6 38,2 39,1 38,5 38,9 38,9
39,7
37,0 37,3 37,6
40 35,0
37,8 37,0 36,8 37,0
35,2 36,2 36,1 37,3 38,8
34,0 34,9 34,7 34,5 34,7
34,8 33,2 31,8 30,8 33,3
30,4
35,3
33,4 34,1 34,0 34,2 33,8 36,4 34,7 35,2 35,0 32,2 29,0 28,7 28,9 29,3 27,4 26,5
29,2 30,5
26,3 27,0
30 32,8 31,8 31,2 31,0 30,9 31,9 33,0 28,2 26,1 24,6 26,3 27,4 25,5
32,9 33,4 25,5 24,1
29,9 29,5 30,3 22,4 22,8
23,3 23,4
24,0 24,0
21,3 28,5
20,9 25,5 27,8
18,5 19,4 19,0 24,3 25,2 24,5
20 15,9
16,9 17,6 16,1 17,4 25,4 22,2
24,0 24,5 25,1 23,6 21,7 24,5
14,9 14,0 14,5 17,3 16,1 21,6 21,5 21,2 22,2 21,8 24,0 23,2 21,7 21,9 22,422,4 22,1 21,5
13,9 19,4 19,1 20,7 20,0 20,9
18,6
8,3
10 8,1 6,9 6,8 6,1 5,5 6,1 7,1 5,9 6,9 7,3 5,4 5,9 5,7 5,4 5,0 7,0 7,8 5,9
4,7 5,1 3,8 5,1 4,5 4,4 6,2 5,6 5,6 5,2 5,7 4,0 4,4 4,6 5,4 4,0 3,7 4,0
5,7 4,5
5,3 4,6
6,3 5,9
2,6 1,8 3,4 4,1
7,8
0 Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

Una regió d’Espanya Una comunitat autònoma d’Espanya Un Estat dins una Espanya federal Un Estat independent
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Valors polítics 65

Encreuament Creu que Catalunya hauria de ser...


(N=1500; resposta simple; %)

Relacions Catalunya-Espanya segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

Una regió d'Espanya 7,8 16,7 0,0 1,0 13,3 10,9 1,5 25,0
Una comunitat autònoma d'Espanya 27,0 69,7 3,9 3,6 47,6 29,7 1,5 60,0
Un Estat dins una Espanya federal 24,5 9,1 15,0 28,0 29,6 44,9 8,8 10,0
Un Estat independent 34,5 3,0 80,3 65,6 2,6 8,7 85,3 5,0
No ho sap 4,6 1,5 0,8 1,3 4,7 2,9 2,9 0,0
No contesta 1,6 0,0 0,0 0,5 2,1 2,9 0,0 0,0
B ase real 1500 66 127 393 233 138 68 20
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Valors polítics 66

Pregunta 35 I, més concretament, vol que Catalunya esdevingui un Estat independent?


(N=1500; resposta simple; %)

Sí 44,0

No 48,3

No ho sap 5,5

No contesta 2,1

0 20 40 60 80 100

100

80

60 50,0 48,2 45,5 49,4 48,7 48,0 48,4 48,3


45,3 48,0 47,8 47,7 48,5 47,2
45,1 46,8 46,7
40
44,1 46,7 46,6 45,3 44,9 45,3 44,3 43,7 44,9 43,2 44,1 44,0
44,5 42,9 42,4 41,1 43,6
20

0
Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

Sí No
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Valors polítics 67

Encreuament I, més concretament, vol que Catalunya esdevingui un Estat independent?


(N=1500; resposta simple; %)

Posicionament segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

Sí 44,0 3,0 91,3 84,5 5,6 14,5 95,6 5,0


No 48,3 95,5 7,1 10,2 87,1 73,9 4,4 95,0
No ho sap 5,5 0,0 1,6 4,6 5,6 8,0 0,0 0,0
No contesta 2,1 1,5 0,0 0,8 1,7 3,6 0,0 0,0
B ase real 1500 66 127 393 233 138 68 20
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Valors polítics 68

Sobre l’actual situació de les relacions entre Catalunya i Espanya, què diria vostè que és més
Pregunta 48
necessari?
(N=1500; resposta simple; %)

Una política de diàleg i negociació


42,3
sense límits

Una política de diàleg i negociació dins


39,7
del marc de la Constitució

Una política de "mà dura" per part del


3,7
Govern espanyol

Una política unilateral per part del


9,1
Govern de Catalunya

No ho sap 4,1

No contesta 1,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Valors polítics 69

Sobre l’actual situació de les relacions entre Catalunya i Espanya, què diria vostè que és més
Encreuament
necessari?
(N=1500; resposta simple; %)

Relacions Catalunya-Espanya segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

Una política de diàleg i negociació sense


42,3 12,1 54,3 65,6 15,9 57,2 54,4 10,0
límits
Una política de diàleg i negociació dins del
39,7 74,2 18,9 18,8 74,7 38,4 4,4 80,0
marc de la Constitució
Una política de “mà dura” per part del
3,7 10,6 1,6 0,5 3,4 1,4 0,0 10,0
Govern espanyol
Una política unilateral per
9,1 0,0 22,0 13,2 1,7 0,7 41,2 0,0
part del Govern de Catalunya
No ho sap 4,1 3,0 2,4 1,5 3,4 1,4 0,0 0,0
No contesta 1,1 0,0 0,8 0,3 0,9 0,7 0,0 0,0
B ase real 1500 66 127 393 233 138 68 20
70

5 Comportament electoral
Les dades d’intenció de vot que es presenten en aquest apartat són les que provenen
directament de l’opinió expressada per les persones entrevistades. No representen
un element de previsió dels resultats electorals, sinó una dada significativa de l’actual
distribució de forces entre els partits polítics catalans. A més, com en tota enquesta
quantitativa, els resultats presentats es troben sotmesos als marges d’error inherents
a les lleis estadístiques.
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Comportament electoral 71

5.1 Percepció del vot

Pregunta 36 Per a algunes persones votar és un dret que es pot exercir o no i per a altres és un deure. Per a vostè
personalment és...
(N=1500; resposta simple; %)

80
70
60 53,7
50
40
29,9
30
20 14,9
10
1,0 0,6
0
Un dret Un deure Ambdós No ho sap No contesta

100

80

53,4 59,0
60 52,6 52,1 53,7

40 29,9
25,5 25,1
22,7 18,4
20
19,6 22,9 26,5
14,9
0 14,4
Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

Un dret Un deure Ambdós


Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Comportament electoral 72

Encreuament Per a algunes persones votar és un dret que es pot exercir o no i per a altres és un deure. Per a vostè
personalment és...
(N=1500; resposta simple; %)

Percepció del vot segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

Un dret 53,7 53,0 45,7 57,0 56,7 54,3 50,0 45,0


Un deure 29,9 28,8 31,5 27,2 30,0 28,3 30,9 40,0
Ambdós 14,9 15,2 22,8 15,5 12,9 17,4 19,1 15,0
No ho sap 1,0 1,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
No contesta 0,6 1,5 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
B ase real 1500 66 127 393 233 138 68 20
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Comportament electoral 73

5.2 Importància dels diferents tipus d’eleccions

Pregunta 37 Dels diferents tipus d’eleccions, quina és per a vostè la més important?
(N=1500; resposta simple; %)

Parlament de Catalunya 26,1

Congrés dels Diputats 30,0

Ajuntament 14,4

Parlament Europeu 6,8

Altres (*) 6,0

Totes igual 11,7

Cap 1,6

No ho sap 2,9

No contesta 0,4
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

50

40 33,6 32,3 30,0


22,2 31,1
30
22,1 25,5
21,9 29,3 26,1
20 15,2
12,0 10,3 13,6 14,4
10 5,1 8,4 7,1
5,3 6,8
0
Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

(*) La categoria Altres aplega el resultat d’altres combinatòries de resposta (Parlament i Congrés, Parlament i municipals i Parlament de Catalunya Congrés dels Diputats
Congrés i municipals)
Ajuntament Parlament Europeu
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Comportament electoral 74

5.3 Eleccions al Parlament de Catalunya: intenció de vot

Pregunta 38 Si demà se celebressin eleccions al Parlament de Catalunya. Em podria dir a quin partit (*) o coalició
votaria? (**)
(N=1500; resposta simple; %)

C's 4,4

8,5

ERC 26,2
Baròmetre anterior
PSC 15,5
C's 6,1
9,2 Junts per Catalunya 7,3

CUP 4,5 ERC 26,9


PSC 11,5
PPC 1,3 Catalunya en Comú Podem 6,3

Altres 2,8 CUP 6,3


PPC 1,2
En blanc 2,1 Altres 2,3
En blanc 2,7
Nul 0,7
Nul 0,7
No votaria 6,3 No votaria 7,1
Indecisos 16,9
Indecisos 13,9
No contesta 4,7
No
4,5 0 20 40 60 80 100
contesta
0 10 20 30 40 50

(*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells casos en què aquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats a les
taules estadístiques i quan aquestes forces extraparlamentàries superin a algun altre partit amb representació al Parlament sortiran representades a l’informe de resultats.

(**) Les dades d’intenció de vot que es presenten són les que provenen directament de l’opinió expressada de forma espontània per les persones entrevistades. No representen una previsió dels resultats
electorals i, per tant, només es poden comparar amb dades anàlogues de sondeigs anteriors.
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Comportament electoral 75

5.4 Eleccions al Parlament de Catalunya: record de vot

En concret, quina de les següents frases descriu millor la seva situació en les passades eleccions al
Pregunta 39a
Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017
(N=1500; resposta simple; %)

No vaig votar perquè no podia per l'edat, malaltia 6,9

No vaig votar 9,0

Vaig pensar a anar-hi però no ho vaig fer 0,4

Habitualment voto però aquesta vegada no 1,0

Estic segur/a que vaig votar 80,3

No ho sap 2,1

No contesta 0,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

100 86,2 83,7 81,9


79,3 80,3
80
60
40 18,7 17,3
12,6 14,4 15,9
20
0
Abril 18 Jul. 18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

No va votar
Va votar
Participació real (% sobre cens amb CERA inclòs)
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Comportament electoral 76

Em podria dir a quin partit (*) o coalició va votar en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del
Pregunta 39b
21 de desembre de 2017?
(N=1500; resposta simple; %)

C's 5,6
19,98

Junts 10,6
17,07

ERC 22,5
16,85

PSC 12,9
10,92
7,3 Baròmetre anterior
5,88
2,7 C's 6,7
CUP 3,52 Junts per Catalunya 12,4
PPC 1,5 ERC 22,6
3,34
PSC 9,9
Altres 1,5
0,89 Catalunya en Comù Podem 6,9

En blanc 0,9 CUP 5,7


0,35
PPC 1,3
Nul 0,3
0,29 Altres 0,9
17,3 Nul 1,2
No va votar 20,91
En blanc 0,5
No ho sap 10,3 No va votar 16,0

6,5 No ho sap 9,3


No contesta
No contesta 6,5
0 10 20 30 40 50 0 20 40 60 80 100

Vot real 2017 (% sobre Cens CERA inclòs)

(*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells casos en què aquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats a les
taules estadístiques i quan aquestes forces extraparlamentàries superin a algun altre partit amb representació al Parlament sortiran representades a l’informe de resultats.
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Comportament electoral 77

5.5 Eleccions al Congrés dels Diputats: intenció de vot

Pregunta 40 Si demà se celebressin eleccions al Congrés dels Diputats a quin partit (*) o coalició votarà? (**)
(N=1500; resposta simple; %)

ERC 24,2

PSC 19,2

12,0
Baròmetre anterior
7,3
ERC-Sobiranistes 24,1
C's 4,4
PSC 13,5
PPC 2,0 ECP-Guanyem pel Canvi 7,1

1,1 Junts x Cat 5,6


C's 4,5
Altres 3,7 PPC 1,5

En blanc 2,1 Altres 3,7


En blanc 1,6
Nul 0,8 Nul 0,5

No votaria 6,5 No votaria 4,6


Indecisos 26,9
Indecisos 12,0
No contesta 6,4

No contesta 4,7 0 20 40 60 80 100

0 10 20 30 40 50

(*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells casos en què aquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats a les taules
estadístiques i quan aquestes forces extraparlamentàries superin a algun altre partit amb representació al Parlament sortiran representades a l’informe de resultats.

(**) Les dades d’intenció de vot que es presenten són les que provenen directament de l’opinió expressada de forma espontània per les persones entrevistades. No representen una previsió dels resultats
electorals i, per tant, només es poden comparar amb dades anàlogues de sondeigs anteriors.
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Comportament electoral 78

5.6 Eleccions al Congrés dels Diputats: record de vot

Pregunta 41a En concret, quina de les següents frases descriu millor la seva situació en les darreres eleccions al
Congrés dels Diputats del passat 28 d’abril de 2019?
(N=1500; resposta simple; %)

No vaig votar perquè no podia per l'edat, malaltia 3,5

No vaig votar 9,2

Vaig pensar a anar-hi però no ho vaig fer 0,5

Habitualment voto però aquesta vegada no 0,8

Estic segur/a que vaig votar 84,3

No ho sap 1,1

No contesta 0,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

100 84,3
77,5 77,4 78,9
73,6
80
60
40 18,9 17,8 21,8 16,7 14,0
20
0
Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

No va votar
Va votar
Participació real (% sobre cens amb CERA inclòs)
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Comportament electoral 79

Em podria dir a quin partit o coalició va votar en les anteriors eleccions al Congrés dels Diputats
Pregunta 41b
celebrades el 28 d’abril de 2019?
(N=1500; resposta simple; %)

ERC 24,5
18,26

PSC 17,1
17,22

x 11,2
11,02

CDC 7,6
8,96

C's 5,3
8,58

PPC 1,4
3,59
1,1
2,66

Altres 4,0
3,64

En blanc 1,5
0,42

Nul 0,5
0,38

No va votar 14,1
22,42

No ho sap 4,0

No contesta 7,8

0 10 20 30 40 50

Vot real 2019 (% sobre cens CERA inclòs)

(*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells casos en què aquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats a les taules
estadístiques i quan aquestes forces extraparlamentàries superin a algun altre partit amb representació al Parlament sortiran representades a l’informe de resultats.
80

6 Coneixement i valoració de
líders
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Coneixement de líders 81

6.1 Coneixement de líders

Pregunta 42a Em podria dir, per a cadascun d’aquests líders polítics, si els coneix?

(N=1500; resposta simple; %)

98,6
Carles Puigdemont 99,1

96,9
Oriol Junqueras 97,6

90,8
Quim Torra 91,9

90,6
Inés Arrimadas 90,6

82,0
Miquel Iceta 81,9

78,3
Marta Rovira 82,3
Jul. 19
66,2
Meritxell Batet 60,0 Març 19
46,9
Carlos Carrizosa (*)
39,4
Carles Riera 47,3

33,3
Jaume Asens (*)
27,1
Alejandro Fernández 29,2

19,1
Jèssica Albiach 21,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(*) No es disposa de dades de l’onada anterior, ja que aquests líders no van ser valorats.
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Coneixement de líders 82

Encreuament Em podria dir, per a cadascun d’aquests líders polítics, si els coneix?
(N=1500; resposta simple; mitjanes)

Coneixement dels líders polítics segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

Carles Puigdemont 98,6 98,5 100,0 100,0 98,7 99,3 98,5 95,0
Oriol Junqueras 96,9 97,0 100,0 99,7 95,3 99,3 98,5 95,0
Quim Torra 90,8 93,9 97,6 98,2 86,7 93,5 97,1 85,0
Inés Arrimadas 90,6 90,9 98,4 98,2 86,3 92,8 97,1 85,0
Miquel Iceta 82,0 81,8 92,9 94,9 73,0 79,7 91,2 75,0
Marta Rovira 78,3 74,2 91,3 89,6 73,0 75,4 86,8 80,0
Meritxell Batet 66,2 59,1 82,7 81,2 58,8 66,7 83,8 55,0
Carlos Carrizosa 46,9 34,8 73,2 60,6 34,3 36,2 75,0 55,0
Carles Riera 39,4 30,3 61,4 47,3 31,3 31,2 70,6 45,0
Jaume Asens 33,3 15,2 57,5 41,5 24,0 29,7 57,4 25,0
Alejandro Fernández 27,1 24,2 42,5 36,4 19,3 22,5 39,7 45,0
Jèssica Albiach 19,1 13,6 33,1 22,9 16,7 15,2 29,4 10,0
B ase real 1500 66 127 393 233 138 68 20
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Coneixement de líders 83

6.2 Valoració dels líders

Pregunta 42b Distribució percentual de la notorietat i valoració dels líders


(N=1500; resposta simple; %)

Mitjanes de valoració

Oriol Junqueras 68,3 23,1 5,4 3,1 Oriol Junqueras

6,26

Carles Puigdemont 46,9 47,8 3,9 Carles Puigdemont

4,31

Marta Rovira 43,3 26,3 8,7 21,7 Marta Rovira

5,10

Quim Torra 41,5 43,4 5,9 9,2 Quim Torra

4,15

Miquel Iceta 38,7 38,7 4,7 18,0 Miquel Iceta

4,33

Meritxell Batet 33,3 24,5 8,4 33,8 Meritxell Batet

4,66

Carles Riera 21,1 11,6 6,7 60,6 Carles Riera

5,10

Inés Arrimadas 18,8 67,5 4,3 9,4 Inés Arrimadas

2,28

Jaume Asens 17,8 8,9 6,6 66,7 Jaume Asens

5,25

Jèssica Albiach 7,7 5,2 6,3 80,9 Carlos Carriz osa

4,66

Carlos Carrizosa 5,8 35,6 5,5 53,1 Jèssica Albiach

1,83

Alejandro Fernández 3,8 20,1 3,2 72,9 Alejandro F ernández

2,15

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0
100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aprova (5-10) Suspèn (0-4) NS/NC valoració No coneix


Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Coneixement de líders 84

Encreuament Com valora l’actuació política d’aquests líders? Puntuï’ls, si us plau, en una escala de 0 al 10
(Base: coneixen el líder; mitjana)
85

7 Bloc variable del Baròmetre


d’Opinió Política
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Bloc variable
86

7.1 Postmaterialisme
Ara li llegiré alguns objectius als quals diferents Ara li llegiré alguns objectius als quals diferents
Pregunta 15a persones donarien prioritat. Quin d’ells considera Pregunta 15b persones donarien prioritat. Quin d’ells considera
vostè que és el més important? vostè que és el més important? (Conjunta)
(Objectius d’aquest país 1a opció; N=1500; resposta simple; %) (Objectius d’aquest país 1a i 2a opció; N=1500; resposta múltiple; %)

Mantenir l'ordre en el país 16,7 Mantenir l'ordre en el país 34,3

Augmentar la participació dels Augmentar la participació dels


ciutadans en les decisions importants 35,1 ciutadans en les decisions importants 60,1
del Govern del Govern

Combatre la pujada dels preus 15,9 Combatre la pujada dels preus 39,7

Protegir la llibertat d'expressió 29,3 Protegir la llibertat d'expressió 57,3

No ho sap 2,2 No ho sap 2,2

No contesta 0,7 No contesta 0,7

0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Bloc variable 87

7.2 Ideologia política

Pregunta 43+44 Com es definiria vostè en política, segons la següent classificació?


(Ideologia 1a i 2a opció; N=1500; resposta múltiple; %)

Independentista 26,5
Progressista 20,1
Socialista 16,6
Ecologista 15,9
Feminista 15,7
Liberal 14,3
Socialdemòcrata 12,4
Apolític/a 11,3
Animalista 9,1
Nacionalista 7,9
Conservador/a 6,3
Demòcrata-cristià/ana 5,1
Comunista 3,1
Anarquista 2,9
Altres 1,2
No ho sap 5,1
No contesta 1,7
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Bloc variable 88

Encreuament Com es definiria vostè en política, segons la següent classificació?


(Ideologia 1a i 2a opció; N=1500; resposta múltiple; %)

Ideologia política segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

Independentista 26,5 0,0 74,0 53,4 1,3 1,4 63,2 5,0


Progressista 20,1 24,2 11,8 24,7 19,3 40,6 20,6 0,0
Socialista 16,6 10,6 6,3 7,4 54,5 20,3 2,9 5,0
Ecologista 15,9 9,1 15,0 19,1 11,2 23,9 22,1 5,0
Feminista 15,7 0,0 15,7 18,1 13,7 29,0 33,8 10,0
Liberal 14,3 28,8 10,2 13,0 15,5 15,2 8,8 20,0
Socialdemòcrata 12,4 24,2 11,0 11,2 21,9 9,4 1,5 5,0
Apolític/a 11,3 9,1 4,7 5,3 8,6 11,6 1,5 0,0
Animalista 9,1 10,6 7,1 5,3 4,7 15,2 2,9 5,0
Nacionalista 7,9 16,7 15,0 10,9 4,3 1,4 2,9 15,0
Conservador/a 6,3 13,6 5,5 3,1 4,3 0,7 0,0 60,0
Demòcrata-cristià/ana 5,1 22,7 5,5 2,8 3,4 0,0 2,9 15,0
Comunista 3,1 0,0 0,0 2,3 1,7 12,3 8,8 0,0
Anarquista 2,9 0,0 1,6 2,3 1,3 5,1 16,2 0,0
Altres 1,2 1,5 0,0 1,0 1,7 2,2 1,5 5,0
No ho sap 5,1 3,0 2,4 4,3 4,3 2,2 0,0 5,0
No contesta 1,7 0,0 0,0 0,8 0,9 0,7 1,5 0,0
B ase real 1500 66 127 393 233 138 68 20
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Bloc variable 89

Encreuament Com es definiria vostè en política, segons la següent classificació?


(Ideologia 1a i 2a opció; N=1500; resposta múltiple; %)

Total

Conservador/a
Demòcrata-cristià/ana
Liberal
Socialdemòcrata
Socialista
Comunista
Nacionalista
Independentista
Apolític
Progressista
Feminista
Ecologista
Anarquista
Animalista
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Bloc variable 90

7.3 Percepció de la corrupció

Pregunta 45 Fins a quin punt creu que està estesa la corrupció entre els polítics com, per exemple, acceptar
suborns?
(N=1500; resposta simple; %)

80
70
59,9
60
50
40 32,1
30
20
10 5,3
0,3 2,2 0,3
0
Molt estesa Bastant estesa Poc estesa Gens estesa No ho sap No contesta
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Bloc variable 91

Encreuament Fins a quin punt creu que està estesa la corrupció entre els polítics com, per exemple, acceptar
suborns?
(N=1500; resposta simple; %)

Percepció de la corrupció entre els polítics segons intenció de vot al Parlament de

Molt estesa 59,9 59,1 52,8 60,1 56,2 62,3 52,9 50,0
Bastant estesa 32,1 30,3 35,4 35,4 33,5 32,6 41,2 35,0
Poc estessa 5,3 10,6 7,9 3,6 8,2 3,6 4,4 15,0
Gens estesa 0,3 0,0 0,0 0,3 0,9 0,0 0,0 0,0
No ho sap 2,2 0,0 3,9 0,8 1,3 0,7 0,0 0,0
No contesta 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,5 0,0
B ase real 1500 66 127 393 233 138 68 20
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Bloc variable 92

Pregunta 46 Fins a quin punt creu que està estesa la corrupció entre la ciutadania com, per exemple, pagar en
negre o no pagar l’IVA?
(N=1500; resposta simple; %)

80
70
60
50 46,3
38,8
40
30
20
9,9
10 3,9
0,7 0,3
0
Molt estesa Bastant estesa Poc estesa Gens estesa No ho sap No contesta
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Bloc variable 93

Encreuament Fins a quin punt creu que està estesa la corrupció entre la ciutadania com, per exemple, pagar en
negre o no pagar l’IVA?
(N=1500; resposta simple; %)

Percepció de la corrupció entre la ciutadania segons intenció de vot al Parlament de

Molt estesa 38,8 45,5 29,9 40,7 35,2 42,0 44,1 35,0
Bastant estesa 46,3 47,0 55,1 47,6 50,2 42,8 42,6 50,0
Poc estessa 9,9 6,1 10,2 7,4 10,7 13,8 10,3 10,0
Gens estesa 0,7 0,0 1,6 0,3 0,9 0,0 0,0 5,0
No ho sap 3,9 1,5 3,1 3,8 2,1 1,4 2,9 0,0
No contesta 0,3 0,0 0,0 0,3 0,9 0,0 0,0 0,0
B ase real 1500 66 127 393 233 138 68 20
94

8 Annex 1
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Annex 1 95

8.1 Evolució dels problemes de Catalunya

Pregunta 1 Quins creu que són els principals problemes que té actualment Catalunya?
(N= totes les persones enquestades; resposta múltiple; %)

Març. 14 Oct.14 Des. 14 Feb.15 Juny. 15 Oct. 15 Març 16 Juny 16 Nov.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Juliol 18 Oct. 18 Març 19 Juliol 19
Relacions Catalunya-Espanya 20,6 23,9 30,7 19,3 21,3 30,2 27,5 27,3 26,2 29,9 32,8 48,9 46,3 39,3 36,7 41,1 38,9
Atur i precarietat laboral 67,4 58,7 58,5 64,2 60,5 55,9 55,7 52,5 47,3 41,9 43,2 24,5 29,4 25,9 22,9 29,9 31,5
Insatisfacció amb la política i els polítics 33,5 37,1 44,6 44,9 38,5 37,2 41,4 40,5 33,7 43,7 33,7 40,5 48,5 34,6 40,5 31,6 30,0
Funcionament de l'economia 35,1 40,3 31,5 31,7 28,9 34,6 26,5 23,6 26,2 17,6 20,0 18,2 15,0 13,2 12,7 14,4 14,0
Sanitat 7,7 10,9 10,5 9,2 6,3 9,2 9,3 11,9 12,3 10,5 9,3 7,3 9,9 9,5 8,0 11,8 12,9
Millorar polítiques socials 9,5 7,7 11,5 15,8 15,5 14,7 14,3 13,6 13,5 12,5 11,5 8,5 17,5 10,7 11,0 13,6 12,2
Immigració 6,3 4,1 3,0 4,4 7,2 4,9 4,3 5,7 3,7 5,7 7,1 2,7 3,1 4,8 4,6 8,5 11,7
Educació cultura i investigació 6,0 7,2 7,9 9,7 7,3 8,6 7,7 9,5 12,9 10,5 8,2 7,7 7,7 5,9 6,4 8,0 9,7
Inseguretat ciutadana 2,6 2,4 2,6 2,9 3,0 2,2 2,8 2,4 1,9 3,7 3,5 1,1 2,5 1,4 3,6 6,4 9,5
Accés a l'habitatge 1,0 1,1 1,5 1,5 1,2 1,1 2,0 1,6 2,1 2,5 5,0 3,4 4,7 6,1 5,9 7,3 8,8
Incivisme i violència 0,9 0,6 0,9 1,5 1,7 1,6 0,7 1,3 0,8 2,6 1,6 1,3 1,3 1,2 1,5 2,9 4,7
Manca de llibertats 13,4 4,7
Manca d'infraestructures i transports 0,9 1,4 2,7 0,9 1,6 3,0 1,9 2,9 2,7 3,7 4,3 2,0 1,2 2,6 2,1 4,0 4,3

Serveis deficients i males instal·lacions públiques 1,3 1,0 2,5 1,5 1,1 2,0 2,5 2,0 1,8 2,6 2,5 1,3 1,6 2,1 1,7 3,6 3,5
Excessiva pressió fiscal 3,6 0,4 3,6 3,1 3,8 3,7 3,4 4,6 2,6 3,7 2,6 1,4 1,7 0,0 0,6 2,1 3,3
Baix nivell salarial 1,3 2,4 3,1 2,1 0,5 2,3 2,7 3,1 1,9 3,1 3,0 2,2 2,5 2,7
Sistema de finançament de Catalunya 5,4 0,2 9,2 2,8 3,4 4,9 5,3 5,1 4,2 3,5 5,1 4,1 2,0 3,7 3,1 4,1 2,3
Crisi de l'identitat catalana 0,8 1,8 0,9 1,1 1,3 1,7 1,3 1,1 1,5 1,3 0,6 0,8 0,8 0,8 0,4 1,1 0,7
Altres 1,1 7,0 3,6 6,1 6,2 5,9 11,4 7,1 8,4 6,3 7,3 4,9 10,1 8,3 9,4 6,3 8,6
Cap altre problema
Cap problema 0,4 0,3 0,5 0,6 0,7 0,9 0,7 0,9 1,6 1,1 1,9 1,7 1,6 2,5 1,9 1,1 1,8
No ho sap 0,5 0,9 2,5 2,0 1,0 1,1 0,8 0,8 2,7 1,9 3,3 2,3 0,7 2,6 2,8 2,7 3,5
No contesta 0,3 0,7 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 1,2 0,2 0,3 0,4 0,1 0,5 0,3 0,5 0,4
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Annex 1 96

Pregunta 2 Quin d’aquests problemes considera que és el més important?


(Base: només responen els que han citat algun problema; resposta simple; %)

Març. 14 Oct.14 Des.14 Feb.15 Juny 15 Oct. 15 Març.16 Juny 16 Nov. 16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Juliol 18 Oct- 18 Març 19 Juliol 19
Relacions Catalunya - Espanya 8,2 12,2 14,0 7,7 9,9 13,7 13,4 14,0 15,7 16,0 20,6 39,7 31,6 30,2 28,3 27,6 24,8
Insatisfacció amb la política i els polítics 13,1 17,4 18,9 16,8 14,5 14,3 16,6 18,8 15,2 22,6 17,4 27,0 27,2 23,8 27,1 18,2 17,1
Atur i precarietat laboral 52,6 40,2 36,9 45,9 42,1 36,4 36,2 32,7 30,6 24,4 24,8 9,1 13,3 14,8 13,1 12,7 15,2
Sanitat i seguretat social 1,9 2,5 2,0 1,7 1,9 3,0 2,0 3,2 3,8 3,9 4,2 1,3 2,9 3,7 3,4 4,7 5,7
Funcionament de l'economia 13,7 17,1 12,6 11,9 10,7 12,8 8,8 9,2 10,6 8,0 9,6 7,1 3,8 5,2 5,5 4,9 4,6
Millorar polítiques socials 3,6 2,9 4,1 5,3 7,6 5,0 5,6 5,9 5,4 6,2 4,7 2,3 6,8 4,6 5,4 5,3 4,2
Immigració 1,1 0,7 0,6 0,9 1,7 1,0 1,0 1,6 1,4 1,3 2,2 0,4 0,5 2,0 2,0 2,2 3,9
Accés a l'habitatge 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,5 0,6 0,8 1,3 0,9 1,4 2,6 2,4 2,9 3,1
Inseguretat ciutadana 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,3 0,9 0,6 0,4 1,1 0,8 0,2 0,3 0,3 1,3 2,0 2,9
Educació, cultura i investigació 0,9 1,5 1,1 1,8 1,7 1,6 1,5 2,1 3,2 3,4 2,2 1,7 1,8 2,5 1,4 1,7 2,8
Manca de llibertats 7,7 2,5
Incivisme i violència 0,3 0,1 0,2 0,5 0,6 0,3 0,2 0,4 1,1 0,6 0,6 0,5 0,5 0,8 0,8 2,3
Excessiva pressió fiscal 0,9 0,2 1,0 0,9 1,2 1,0 0,9 2,2 1,1 1,7 0,8 0,4 0,2 0,0 0,1 0,7 1,4
Sistema de finançament de Catalunya 2,2 0,1 4,2 1,2 1,9 1,9 2,7 2,4 2,5 2,3 2,5 2,1 0,6 1,5 1,7 1,8 1,2
Baix nivell salarial i/o cost de la vida 0,1 0,2 0,5 0,5 0,2 0,7 0,6 0,8 0,2 0,8 1,4 0,6 0,8 0,8

Serveis deficients i males instal·lacions públiques 0,1 0,0 0,5 0,3 0,3 0,4 0,6 0,5 0,4 0,8 0,6 0,3 0,2 0,4 0,3 1,0 0,7
Manca d'infraestructures i transports 0,2 0,3 0,5 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,7 1,0 0,3 0,1 0,4 0,5 0,3 0,4
Crisi de la identitat catalana 0,3 0,6 0,3 0,0 0,3 0,6 0,1 0,2 0,4 0,6 0,1 0,6 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1
Altres 0,3 3,2 0,7 3,2 1,4 2,0 7,0 4,7 2,3 1,7 1,8 1,6 4,5 4,0 5,1 2,4 3,3
Cap 0,0 0,1
No ho sap 0,3 0,3 2,1 0,6 1,1 2,0 1,2 0,6 1,2 2,4 3,7 4,1 2,7 2,0 0,6 1,7 2,7
No contesta 0,2 0,1 1,7 3,1 0,1 4,4 0,6 0,1 0,6 0,1 0,1 0,0 0,2
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Annex 1 97

8.2 Evolució de la intenció directa de vot a les eleccions al Parlament de Catalunya

Pregunta 38 Si demà se celebressin eleccions al Parlament de Catalunya, a quin partit o coalició votaria?
(N=totes les persones enquestades; resposta simple; %)

40

35

30
26,9
26,2
25 22,8
22,3
19,98
19,8
20
17,07
15,6 15,5
15 16,85 12,5
11,5
10,7 10,0 9,2
10,92
12,1 9,2
10 8,8
9,9 6,9 7,3
5,88 8,8 8,5
8,2 9,2
7,2 8,4 6,3 4,5
5 6,2
3,52 2,5 6,1 6,3
3,34 2,0 1,5 4,4
1,2
1,3
0
Resultats 21/12/2017 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

C's JUNTSxCAT ERC-CatSí PSC CatComú-Podem CUP PPC


Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Annex 1 98

8.3 Evolució del record directe de vot a les eleccions al Parlament de Catalunya (Des. 2017)

Pregunta 39 Em podria dir a quin partit o coalició va votar a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya?
(N=totes les persones enquestades; resposta simple; %)

40

35

30

25 22,6
21,7 20,8 22,5
19,98 20,0
20
17,07 18,9
16,85 15,0
15,1
15 12,9
11,0 12,4
10,92 10,6
8,8 9,9 10,6
10 8,1 9,5 7,3
5,88 6,3 7,8 6,6 6,9
7,0 6,7 5,6
5 6,9 6,0 2,7
3,52 3,34 4,9 5,7
2,2 2,1 1,6 1,3 1,5
0
Resultats 21/12/2017 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Jul. 19

C's JUNTSxCAT ERC-CatSí PSC CatComú-Podem CUP PPC


Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Annex 1 99

8.4 Encreuament del record de vot al Parlament de Catalunya per la intenció de vot al Parlament de
Catalunya

Record de vot al Parlament de Catalunya 2017


No va
Resta (*) NS/NC
votar Total

54,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 4,8 3,5 2,8 4,4

0,0 63,5 2,4 1,0 0,9 0,0 0,0 2,4 3,1 2,4 8,5
Intenció de vot al Parlament de Catalunya

3,6 21,4 82,2 3,1 7,3 2,5 4,5 0,0 11,6 13,0 26,2

19,0 1,3 0,0 77,8 5,5 0,0 0,0 2,4 15,4 6,7 15,5

1,2 0,0 1,5 3,6 79,1 5,0 0,0 0,0 10,0 4,0 9,2

0,0 3,1 3,3 0,0 0,0 85,0 0,0 2,4 4,6 2,0 4,5

1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,5 0,0 1,2 1,6 1,3

Resta (*) 6,0 3,8 2,4 1,0 0,9 2,5 13,6 66,7 7,7 4,0 5,6

No votarà 1,2 1,3 2,1 3,1 2,7 2,5 4,5 4,8 21,6 5,9 6,3

NS/NC 13,1 5,7 6,2 10,3 3,6 2,5 13,6 16,7 21,2 57,7 18,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Base real 84 159 337 194 110 40 22 42 259 253 1500
(*) Altres+nul+en blanc
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Annex 1 100

8.5 Evolució de la intenció directa de vot a les eleccions al Congrés dels Diputats

Pregunta 40 Si demà se celebressin eleccions al Congrés dels Diputats, a quin partit o coalició votaria?
(N= totes les persones enquestades; resposta simple; %)

40

35

30

25 24,1
23,2 23,2
24,2
20,2
20 18,26 19,2
15,46 15,2
14,4 17,22
15 13,5
11,8
11,45 11,02
10,14 13,1 10,1 12,0
10 9,9 11,3 9,4
8,76 7,1 8,96
9,7 8,58
8,42 8,4 9,0 7,3
8,1 5,6
5 6,89 3,59 4,4
1,8 4,5
3,3 2,66 2,0
2,5 1,5 1,1
0
Resultats 26/06/2016 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Resultats 28/04/2019 Jul. 19

ERC-Sobiranistes PSC ECP-Guanyem pel Canvi Junts x Cat C's PPC Vox
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Annex 1 101

8.6 Evolució del record directe de vot a les eleccions al Congrés dels Diputats

Em podria dir a quin partit o coalició va votar a les darreres eleccions al Congrés dels Diputats?
Pregunta 41
(N= totes les persones enquestades; resposta simple; %)

40

35

30

25
21,1 22,5 24,5
20,6

20 19,5 18,26

17,1
15,46 14,2 17,22
15
12,9 12,3
11,45 11,1
11,02
10,14 9,1 9,6 9,9 11,2
10 11,0 10,7 8,96
8,76 7,7
7,7
8,42 5,8 6,4 8,58 7,6
6,89 5,6
5 6,1 4,6 3,59 5,3
3,8
1,4
3,1 3,3 3,0 2,66
1,1
0
Resultats 26/06/2016 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19 Resultats 28/04/2019 Jul. 19

ERC-Sobiranistes PSC ECP-Guanyem pel Canvi Junts x Cat C's PPC Vox
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Annex 1 102

8.7 Encreuament del record de vot al Congrés dels Diputats per la intenció de vot al Congrés dels Diputats

Record de vot al Congrés dels Diputats 2019


(*)
No va
Resta (**) NS/NC
votar Total

84,7 2,0 4,2 8,8 1,3 0,0 0,0 4,4 6,6 6,2 24,2

1,6 85,2 6,0 0,9 11,4 0,0 5,9 0,0 16,1 5,1 19,2
Intenció de vot al Congrés dels Diputats

2,5 1,6 82,1 0,9 0,0 0,0 0,0 5,6 8,5 2,8 12,0

3,8 0,0 0,0 71,9 1,3 0,0 0,0 2,2 1,9 4,0 7,3

0,0 1,6 0,6 0,0 58,2 4,8 0,0 0,0 6,6 0,0 4,4

0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 81,0 5,9 0,0 3,3 0,6 2,0

0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 88,2 0,0 0,0 0,0 1,1

Resta (**) 2,2 0,4 1,2 2,6 2,5 0,0 0,0 64,4 8,5 3,4 6,5

No votarà 1,1 2,3 1,2 3,5 2,5 0,0 0,0 7,8 30,8 4,5 6,5

NS/NC 4,1 7,0 4,8 11,4 15,2 14,3 0,0 15,6 17,5 73,4 16,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Base real 367 256 168 114 79 21 17 90 211 177 1500
(*) Resultats estadísticament no significatius
(**) Altres+nul+en blanc
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Annex 1 103

8.8 Encreuament de la intenció de vot al Congrés dels Diputats per la intenció de vot al Parlament de
Catalunya % en columna
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Annex 1 104

8.9 Encreuament de la intenció de vot al Congrés dels Diputats per la intenció de vot al Parlament de
Catalunya % en fila

Intenció de vot al Congrés dels Diputats


(*)
Resta (**) No votarà NS/NC
Total

1,5 6,1 0,0 0,0 75,8 6,1 3,0 1,5 0,0 6,1 100,0

8,7 3,1 2,4 73,2 0,0 0,0 0,0 3,9 2,4 6,3 100,0
Intenció de vot al Parlament de Catalunya

77,6 5,3 8,9 1,8 0,8 0,3 0,0 0,8 1,5 3,1 100,0

0,4 91,0 1,3 0,0 0,4 0,4 0,4 0,9 0,9 4,3 100,0

1,4 8,0 85,5 0,0 0,7 0,0 0,0 1,4 0,0 2,9 100,0

35,3 0,0 5,9 8,8 0,0 1,5 0,0 36,8 5,9 5,9 100,0

0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 85,0 5,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Resta (**) 7,1 4,8 3,6 1,2 2,4 1,2 14,3 52,4 3,6 9,5 100,0

No votarà 1,1 5,3 3,2 0,0 2,1 3,2 0,0 4,3 72,3 8,5 100,0

NS/NC 4,3 9,7 3,6 1,1 2,2 0,7 0,4 4,3 4,3 69,3 100,0
Total 24,2 19,2 12,0 7,3 4,4 2,0 1,1 6,5 6,5 16,7 100,0
Base real 363 288 180 110 66 30 17 98 98 250 1500
(*) Resultats estadísticament no significatius
(**) Altres+nul+en blanc
105

9 Annex 2
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Annex 2 106

Estimació de vot

• Atès que les dades de l’indicador “intenció de vot” són directes d’opinió i que no suposen ni proporcionen per elles
mateixes cap projecció d’hipotètics resultats electorals, en aquest annex es presenta l’estimació de vot per a les
eleccions al Parlament de Catalunya i per al Congrés de Diputats.

• Aquesta estimació és el resultat d’aplicar un model propi a les dades directes d’”intenció de vot” proporcionades per
l’enquesta en el qual s’inclou un procés de ponderació dels resultats per record de vot imputat i l’efecte de la relació
entre la variable “intenció de vot” amb d’altres variables contingudes a la mateixa enquesta.

• Lògicament, l’aplicació d’altres models a aquestes mateixes dades podria generar estimacions de vot diferents.
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Annex 2 107

Eleccions al Parlament de Catalunya


Baròmetre d'Opinió Política, 2019 (2a onada)
Intenció
Estimació Resultats 2017
directa
(en %) (*) % VV escons %VV escons
C's 4,4 17,0 23-24 25,35 36
Junts per Catalunya 8,5 16,6 25-27 21,66 34
ERC 26,2 26,5 38-40 21,38 32
PSC 15,5 18,7 25 13,86 17
CeC-Podem 9,2 9,5 11-12 7,46 8
CUP 4,5 5,2 6-7 4,46 4
PP 1,3 3,5 3 4,24 4
Altres 2,8 2,6 --- 1,14 ---
Vots en blanc 2,1 0,4 --- 0,44 ---
Vots nuls 0,7
Abstenció ("no votaria"+"no podria votar") 6,3 Participació:70%
Indecisos 13,9
No contesta 4,5
(*) no suma 100,0% degut a l'arrodoniment
Dossier de premsa del BOP. 2a onada 2019
Annex 2 108

Eleccions al Congrés de Diputats


Baròmetre d'Opinió Política, 2019 (2a onada)
Intenció
Estimació Resultats 2019
directa
(en %) (*) % VV escons %VV escons
ERC-Sobiranistes 24,2 25,4 14-16 24,61 15
PSC 19,2 25,7 13-14 23,21 12
En Comú Podem-Guanyem el Canvi 12,0 16,2 8 14,85 7
Junts per Catalunya 7,3 10,9 6-7 12,08 7
Cs 4,4 8,7 3 11,56 5
PP 2,0 5,0 1-2 4,84 1
Vox 1,1 3,0 0-1 3,59 1
CUP 1,8 2,5 0-1 2,74 0 (**)
Altres 1,8 2,1 --- 4,72 ---
Vots en blanc 2,1 0,5 --- 0,54 ---
Vots nuls 0,8
Abstenció ("no votaria"+"no podria votar") 6,5 Participació: 65%
Indecisos 12,0
No contesta 4,7
(*) no suma 100,0% degut a l'arrodoniment
(**) Front Rep.