Vous êtes sur la page 1sur 25

SUITE NÚM.

1
Per a Violoncel

Josep Soler

Lento, molto rubato rit.


molto espress.
œ #œ #˙
? bœ œ #œ œ bœ
œ œ œ #œ œ b˙
nœ nœ
Violoncel
œ ˙
p dolce poco 3

a tempo
bœ œ bœ nœ œ œ #œ #œ
? Œ nœ œ #œ œ œ bœ nœ œ #œ œ #œ n œ œ
œœ n œ œ
nœ œ
œ œ J
p dolce 3 poco
3

rit.
nœ nœ œ nœ #œ #œ œ œ . bœ œ
? œ. J
œ nœ œ œ . J J nœ nœ œ #œ œ
p 3
poco

rit.
? œ . œj œ # ˙ ^ ^ ^ U
œ œ œ b˙ . nœ bœ œ w
B Œ œ #œ . bœ œ nœ n˙
œ b n ww J
S f ƒ p dolciss.

nœ œ œ ˙ œ #œ œ
B œ œ #œ œ #˙ œ . œj# œ œ n œ . œJ b œœ .. n Jœ ˙ n˙
π dolce

© Copyright 2015 by Josep Soler i Sardà - Barcelona. Tots els drets reservats a CLIVIS Publicacions - Barcelona (U. E.) 5
Document sotmès a les limitacions del copyright i d'ús exclusiu de: Joan Renter Ranz joan.renter@gmail.com. Adquirit el: 2019-03-26 11:33:51.
Suite núm. 1 - Josep Soler

U "
b
B b n www ? Œ bœ nœ bœ nw 3

#˙ œ bw b n
˙ nœ nœ #˙
w
n˙ œ œ œ
poco S F poco S p p

— n w˙ ˙ œ nœ œ n˙ U "
? Œ nœ œ bœ ‰ œ gggg b ww
3

œ bœ #œ
w
nœ #˙ #œ œ œ nœ ggg n w
p poco S
3
poco poco

bœ œ nœ
sord.

? #w bœ j
& œ œ nœ . œ œ n œ œN œ œ œ b œ œ # ˙ Œ?

? n ˙^ ^ ^ ^
n˙ . nœ bw œ bœ bœ j œ bœ œ œ bœ nœ bœ
nœ . œ #˙ nœ
F 3

sempre rit.
U sord. a piombi
Ossia 8ª basso sino al fine
n˙ U nœ #œ #œ
? ^ n˙
& nœ . nœ œ #œ
3 œ Ó œœœ
nœ œ #œ œ nœ #œ œ J
∏ dolciss. 3

U
nœ #œ œ U n˙ b˙ . nœ bw bw
. nœ #œ nw œ b˙
& b˙ n˙
23 juny 2013
25 juny 2013

6
Document sotmès a les limitacions del copyright i d'ús exclusiu de: Joan Renter Ranz joan.renter@gmail.com. Adquirit el: 2019-03-26 11:33:51.
Suite núm. 1 - Josep Soler

II
Lento
senza sord.
nœ œ œ nœ ˙
? b˙ . œ ˙ b˙ œ Œ. J œ œ nœ bœ b˙ . œ nw
p sul Re p dolce p

n˙ bœ bœ
? Œ œ œ bœ œ bœ œ nœ œ œ. J œ ˙.
œ œ œ œ
bœ b˙
π

^
? bœ œ bœ œ n˙ œ œ œ bœ œ nœ œ nœ œ bœ œ jœ b œ b œ
n œ œ . œj b œ .
œ
#œ œ œ
Fdolce

sempre rit. rit. sempre molto lento


? œ bœ œ nœ . j U molto espress. 3 3
j
bœ nœ œ bœ nœ .
nœ œ œ œ bœ bœ œ w #œ #œ œ ˙ bœ œ
3 p intenso

bœ nœ œ œ bœ nœ œ œ œ œ #˙ U
? œ bœ nœ # œ nœ œ #œ n˙ n˙
nw
œ
œ œ 3
3
3
3

rit.
U
œ bœ
poco più mosso
j
3

? œ bœ œ #œ œ œ . bœ nœ bœ œ #œ
œ
œ œ œ bœ bœ bœ nœ nœ œ œ
p u
rit. rit.
Lento U rit.
nœ nœ œ bœ bœ œ œ nœ b
Œ œ œ œ # œ J # œ b œ œ . "œ # œ # œ
œ œ œ U
? bœ #œ # œ ‰ bœ . J #w
œ nœ œ bœ nœ nu
ww
Sœ ƒ J poco F
3
ossia
? [b œœ ]
S
7
Document sotmès a les limitacions del copyright i d'ús exclusiu de: Joan Renter Ranz joan.renter@gmail.com. Adquirit el: 2019-03-26 11:33:51.
Suite núm. 1 - Josep Soler

U j j U j
j j b bœ Ó Œ nœ . n œ b œœ œJ œ . œ n œ b œ
? ‰ # œ œ n œ . œ b œœ . n œœ Œ‰
œ
n œ nœ œ b˙ bœ .
. bœ œ b n
p u #˙ œ œ ˙ u u
œ
3 F S

U b œj b U œ # œ . b œ bUœ œ œ n œ n œ
accel. rit. accel. molto

? œ n œ b œ œ œ # œ n n ˙˙œ . b www ‰J J ˙ œ # œ n œ b œ œ .j
u w bœ nœ
u ƒ
3
ƒ p S
f
28 juny 2013

III
arco
Lento
Œ b˙ ˙. ˙ œœ Œ b œ œ b œ ˙.
? Œ bœ œ nœ
pizz.
bœ œ œ
œ œ Œ Œ œ Œ œ Œ œ
π pizz.
π dolce
U
? ˙ b œ n b ww
bœ œ bœ œ . n œ œ # œ n œ œ^
Œ J œ ˙. Œ œ œ œ
Œ arco u Œ Œ œ œ Œ
π f 3 p
π
pizz.

^
bœ œ
?˙ Œ œ nœ œ œ bœ
3

˙
˙ œ œ n˙ œ œ œ w œ œ
p Œ œ
pizz. π
rit. poco a poco sino al fine
#œ n˙ . arco
n˙ œ #œ nœ
?Œ bœ œ Œ
œ œ œ nœ œ œ bœ œ œ nœ œ b˙
œ œ F
3

π poco 3

U
bœ œ bœ œ n œ # œ n œ œœ n œ œ U ^
?œ Œ bw b˙ n˙
#œ w ˙ n˙ Œ ˙
p u u
w p

œ œ œ ˙^ U U rit.
U U
pizz.
?˙ œ œ ˙ nw #w
˙
#˙ #œ œ Œ œ b œ œ
Πww
u wT
pizz.
poco
arco
p dolce
27 juny 2013
8
Document sotmès a les limitacions del copyright i d'ús exclusiu de: Joan Renter Ranz joan.renter@gmail.com. Adquirit el: 2019-03-26 11:33:51.
Suite núm. 1 - Josep Soler

IV Fuga
Molto tranquillo, sempre molto rubato
sempre molto espress.
p
#œ œ œ b˙ nœ
? nœ œ œ œ b˙ œ n œ œ œ # œJ œ . œ œ œ œ ˙ Œ. œœ œ
J
p dolce π

j
œ nœ n œ # œ. nœ œ œ n˙ nœ #œ œ bœ .
œ œ
? Jœ ‰ ‰ Jœ œ b œ b œœ bœ ‰ ‰ bœ œ œœœ œ nœ œ
J
œ
nœ J J
J 3
3
19 juliol 2013

p dolce
? # Œ˙ Œ j Œ
œ
# ? #œ
& nœ œ nœ œ b˙ n
bœ nœn œ b œ œ .
œ œ œ œ œ œ œ n˙ œ œ œ
‰ bœ b˙ nœ œ ‰
J J Œ. Ó Ó
(re)
œ J 3

j
? b ‰˙ œ œ œ œœ n œ‰ œŒ œ # ‰œ b œ œ n œ Œ ‰ j ‰ Œ
œ n œ œ œ œ . b œ œ n œ b œ œœ b œ œ
œ
J œ. #œ
J

j rit.
? ‰ œœœ œ ‰ Œ ‰ b œ n œj œ n˙
3

nœ œ nœ #œ œ œ œ œ œœ . # œ œ # n œœ œ b œ
n˙ œ n œ œ œ b œ œ # œJ n ˙˙ .
J Œ Ó J

^ j3
# œ œ n œœ nœ œ bœ nœ nœ œ
3

n œœ
? œ nœ ‰ ‰ bœ b n ww
œ J nœ n œ Jœ ‰ ## ww˙ . nœ
J # ww
S ƒ Ï
agitato
#œ œ nU˙
pizz.
? n n œœ œ œ bœ nœ nœ U
˙
œ œ nœ & #˙ ‰ nœ œ œ b˙ ‰ œ œ œ

ƒ S S S n˙
S
9
Document sotmès a les limitacions del copyright i d'ús exclusiu de: Joan Renter Ranz joan.renter@gmail.com. Adquirit el: 2019-03-26 11:33:51.
Suite núm. 1 - Josep Soler

U
arco
U meno lento
j j j
#˙ n ˙T nœ œ ‰œ ‰ œ b œ b œ œ n . b œ nœ
œ nœ œ bœ bœ . nœ œ
œ œ
#
& # ˙˙ ? Ó bœ œ œ ‰ n œ œ œ J ‰

S π dolce v
p molto espress.
œ # œ # œ^
rit.
œ œ^ nœ œ ˙ j bœ . U
? nœ œ bœ œ bœ bœ œ œ
3

nœ b
#œ œ œœ n œ œ
dim. poco a poco

^
a tempo
? Œ nœ
sord. 3
j
3 3

œ œ œ bœ œ nœ œ œ #œ . œ œ œ nœ œ . j
œ #œ #œ œ ˙ œ
p
dolce
a tempo
Œ nœ U
rit.

? bw b˙
3
J & bœ nœ bœ œ n b œœ b œ n ˙ nœ
b œ b œ‰ n œ
œ #œ
J .
œ
Œ. nœ œ ‰
p œœ ‰ Œ nœ
J
3
dolce
u J (do) 3

p
3 3 ‰ nœ nœ
nœ œ bœ œ nœ œ œ #œ œ
& œ œ bœ bœ bœ nœ œ Ó. B
3

‰ bœ nœ
bœ nœ b˙ nœ w

U
bœ . b b
3

bœ nœ #œ n˙
œ œ œ
B #œ œ . œ œ
œ œ œ nœ . bœ œ nœ ^
œ b œ b œ nœ nœ n œ œ
b n œœ
3 3

p
3
3
dolce ?
nu
œ
rit.
S
nœ œ œ n˙ . nœ #œ œ #œ œ œ b˙ œ n œ n œ œ # œJ n œ . U
Bœ Œ œ œ nœ œ œ n˙ ?
3
dolce
molto espress.
poco più mosso
senza sord. arco
3
arco
? U bœ
Œ nœ bœ œ nœ œ
# .
j 3 3 3
œ nœ #œ . nœ nœ œ nœ œ bœ nœ #œ nœ nœ bœ
‰ # œJ n œ
œ œ œ œ
‰ œ
pizz.
pizz.
10
Document sotmès a les limitacions del copyright i d'ús exclusiu de: Joan Renter Ranz joan.renter@gmail.com. Adquirit el: 2019-03-26 11:33:51.
Suite núm. 1 - Josep Soler

Tempo I
bœ bœ U
#œ œ œ b˙ œ nœ nœ œ #œ œ .
? b˙ Œ & nw ? Œ œ J
S S p dolce
— pizz.
— arco
? Œ Œ œ ggg n œ ∑ ggg n w
ggg n œ ggg # ww
Sg gu
arpegg.
S
œ nœ œ œ n˙ œœ œ œ œ œ . œ # œ b œœ œ œ # œ ˙
? #œ J ‰ œ œ nœ
œ J ‰ Œ Œ ‰ n Jœ # œ
œ

p
? œJ ‰ œ œ œ œ b ˙ œ n œ œ œ # œJ œ . œ œ œ œ Œ˙ n œ œ # œœ œ n œ ˙ b œ œ œ
œ
J ‰ ‰ J

rit.
j
#œ œ nœ œ b˙ nœ œ œ œ œ nœ # ‰ Œ dolce
U
? œ nœ nœ œ #œ #
œ
n œ Nœ
Œ œ œ

n b œœ œ # œ œ n ˙
&
poco Œ
j
j j œœ ‰ ‰ ‰ Ó
& œ #œ #œ b # # œ #œ #œ œ #œ œ #˙
? # œ œ # n œœ n ˙
n œœ ..
œ œ œ
n œ.
œ œ œ
˙ Œ #œ
p
[41 + 81 3
4] nœ nœ
+
accel.
b œ n œ
? œ bœ œbœ J #œ nœ nœ .
œ œ nœ œ œ #œ #œ ‰ ‰ ‰ œœ ‰
œ œ œ
œœ J
œ
J J
nœ œ œ œ
#œ œ
œ J
S f S S
Lento, molto tranquillo
#œ #œ . œ œ bœ nœ œ
?Œ œ œ œ œ œ. J œœ g N œœ œ œ. œ œ #œ . œ œ œ #œ œ œ
g
g
Œ gg N œ ggg œ
p dolce g g
π pizz.
3

Tempo I
?œ j j bœ
nœ œ œ b˙ œ nœ œ œ # œ œ. œ œ œ œ œ. nœ
œ nœ Nœ

11
Document sotmès a les limitacions del copyright i d'ús exclusiu de: Joan Renter Ranz joan.renter@gmail.com. Adquirit el: 2019-03-26 11:33:51.
Suite núm. 1 - Josep Soler

? b œœ œ # œ # œ ˙ œ bœ bœ bœ œ . #œ œ œ œ b˙ œ nœ œ œ #œ .
ggg œ J œ œ
J
gg œ
pizz.

n˙ rubato
? œ nœ œ œ nœ bœ bœ bœ œ œ bœ œ bœ œ nœ nœ
3
œ bœ bœ œ b˙
3
& œ #œ
œ œ 3

rubato accel. Lento3
b
œ b ˙˙ b
œ œ

3 œœ 3 3

bœ bœ . bœ nœ bœ
œ
? ‰ œ bœ nœ œ #œ
3 3 œ
& ˙ œ nœ œ œ œ &
œ œ 3 # ˙˙
f
˙
S 3
3 ˙
?

rit. rit. rit. sempre rit.
b œ .. bœ bœ œ nœ œ bœ œ bœ #œ œ œ
& n œœœ .. J ? nœ
n˙ nœ œ
œ œ b ˙˙
F
3 3

? * U
bœ . j
œœ b n œœ ggg n # œœ #w
w nœ #œ nœ n ˙ ~~g~li~ss~.~~ n w
24 juliol 2013

V
Lento, ma non troppo
b
sord. nœ œ #œ œ œ #œ œ n˙ nœ œ #œ nœ œ #œ #˙
? #œ œ J #w
3
œ œ
#œ œ 3
n ˙ # œœ
p dolce 3 3

bœ 3
? n˙ . b n #œ œ œ & bœ nœ bœ
b˙ œ bœbœ bœ œ œ œ œ œ
3

bœ bœ nœ nœ
œ œ œ
# ˙.
3
F
^
œ n b œœ œ œ #œ œ œ nœ #œ
3 3
& n # œœ #œ #œ aœ #œ œ nœ #œ #œ œ ˙ ˙
?
* Bajar la clavija, gliss. hasta el si n b ˙˙
12
Document sotmès a les limitacions del copyright i d'ús exclusiu de: Joan Renter Ranz joan.renter@gmail.com. Adquirit el: 2019-03-26 11:33:51.
Suite núm. 1 - Josep Soler

rit. a tempo
^ ^ ^ 3

b˙ bœ œ bœ U U B
&œ œ bœ nœ œ ?
n ˙˙ ∑ Ó
nœ bœ n˙ œ œ nœ nœ
[b w ]
3

f
Molto lento

b ^œ
sul tasto
^
B
œ. #œ œ nœ
J
˙ #œ . j j ^œ # œ œ #œ #œ #œ #œ
nœ œ . #œ
∏ intenso, molto espress.

^
n˙ œ #œ nœ #œ ˙ #˙ #w j bœ nœ œ
B ˙ b œœ . # œ # n ˙˙ nœ
3

no presto
^
rit.
œ bœ œ U bœ œ U œ
bœ bœ bœ bœ nœ b bœ
B bœ bœ J
œ # ˙˙ œ œ œ œ œ bœ
& nœ
dolciss. dolce p
U U
b ˙ n b ww " sempre sul tasto
œ. œ #˙ #˙ b b wT U
& bœ nœ œ n˙
˙
J n wT b wT
n wT
3
sempre dim. π

U U
bw bw nw w
& #w nw
˙ n˙ N˙ #w
w w w
nw

— U U —b w — U U
ggg b b ww w bw bw ggg nw bw ggg # ww "
ggg b b ww ?
w w
& gg b w b ww gg b ww
ggg g
lento g nw molto lento
lento

sempre rit.
?
loco
#˙ œ #œ #œ nœ #œ U
bœ nœ b n n www b n www n ww b
b ww ww
u
œ
p 26 juliol 2013

13
Document sotmès a les limitacions del copyright i d'ús exclusiu de: Joan Renter Ranz joan.renter@gmail.com. Adquirit el: 2019-03-26 11:33:51.
SUITE NÚM. 2
Per a Violoncel

Josep Soler

I
Molto tranquillo
sempre molto rubato
n

Afinar corda Do en Si
nœ œ bœ bœ . #œ œ nœ œ
Violoncel
? #œ œ #œ œ bœ œ
J
3
p dolce 3

?œ bœ œ nœ j
3
œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ nœ œ
3 3

? b˙ œ œ œ. œ
J œ œ bœ œ #˙ # œœ œ bœ œ œ œ œ bœ œ #œ #œ œ
œ
3
poco S

p dolce
j
n˙ bœ ‰ # œ nœ #œ œ œ bœ . œ nœ œ nœ
œ bœ œ nœ B #œ œ œ #œ œ œ
? ? b˙
3 3
˙
3
poco S

nœ bœ bœ nœ bœ nœ nœ nœ
— Œw bœ #œ œ #œ œ ?
œ œ œ
? B ‰ J œ
gg w
pizz. ggg w
3
π
3
arpegg. π

14 © Copyright 2015 by Josep Soler i Sardà - Barcelona. Tots els drets reservats a CLIVIS Publicacions - Barcelona (U. E.)

Document sotmès a les limitacions del copyright i d'ús exclusiu de: Joan Renter Ranz joan.renter@gmail.com. Adquirit el: 2019-03-26 11:33:51.
Suite núm. 2 - Josep Soler

bœ œ œ nœ bœ œ nœ nœ œ œ nœ œ bœ œ
? bœ œ nœ œ Nœ nœ . J
#˙ nœ 3
3 3
3

rit.
? N˙ #œ #œ nœ œ #œ . nœ nœ #œ œ nœ œ œ Œ
sord.

J b˙ œ œ œ bœ
π
3 3 3

? bœ nœ œ #œ œ nœ œ . œ bœ
œ nœ nœ œ #˙ #œ œ n˙

U
? œ œ n œ œ n œJ # œœ nœ œ nœ bœ œ . bœ œ nœ œ "
bœ bœ œ bœ n N #œ
œ n˙ œ œ œ œ &
poco S
3

rit.
#˙ œ #œ #œ #œ œ n˙
œ œ œ b œ œ œ b œj # ˙
3
œ œ bœ œ b˙ nœ nw Œ ?
3 3

&
∏ 3

#œ œ rit.
U
? œ œ œ
#œ œ #œ nœ . j senza sord.
bœ œ bœ œ #œ #œ nœ nw
3
3
˙

15
Document sotmès a les limitacions del copyright i d'ús exclusiu de: Joan Renter Ranz joan.renter@gmail.com. Adquirit el: 2019-03-26 11:33:51.
Suite núm. 2 - Josep Soler

II
Mosso rit. rit.
U
Afinació usual arco
arco
?‰ œ œœ # œ
3

#œ œ n˙ n œ œ œ b œ œ #œœ nœ # n œœ n ˙˙
œ œ nS
œ
nœ œ #œ œ
œ
ƒ S
S S 3
3 col legno
col legno geschlag.
Lento geschlag.

Œ pœ
sempre molto rubato
Œ nœ . j Œ #œ œ #œ bœ
? bw bœ n˙ bw J
w w
nœ ˙˙
nœ bœ
w w œ œ œ œ
π p dolce
3
π π

nœ .
,
? n œJ & œ œ nœ œ bœ œ bœ bœ œ œ . j
œ œ œ bœ bœ bœ nœ nœ ?
˙
p 3

rit.
Tempo I ƒ
nS
rit.
Œ ƒ bœ nœ œ nœ nœ j
3

Œ bœ bœ nœ .
˙
? b ˙ n˙ œ bœ œ nœ bœ œn˙
b ˙n ˙
3
˙ arco
˙
ƒ ?‰ 3 S
bœ œ œ
œœœ
Ï
col legno
geschlag.

rit.
? œ bœ œ #œ #œ nœ . nœ #˙ œ #œ #œ nœ nœ 3

J #œ œ œ bœ nœ œ œ ˙

sempre rit. sempre rit.


? nœ 3 3 3
U
œ œ œ nœ œ œ #œ œ bœ œ bœ œ nœ œ bœ bœ b ww
nœ œ bœ œ n œ
poco π 26 novembre 2013

16
Document sotmès a les limitacions del copyright i d'ús exclusiu de: Joan Renter Ranz joan.renter@gmail.com. Adquirit el: 2019-03-26 11:33:51.
Suite núm. 2 - Josep Soler

III
Mosso
œ œ œ bœ œ bœ bœ œ nœ
3 ˙ œœœœ
& j œ #œ œ œ
œ œ #œ œ œ
ƒ S

3

˙
# œœ S
S
3

& œ #œ œ œ nœ œ #˙
3
?
3
œ nœ #œ œ œ #œ œ œ #œ œ b˙ œ œ œ bœ bœ œ œ
3 3 ƒ
? ˙˙

S
accel.
? bœ ^ n˙ " gliss.
œ œ œ #œ œ œ bœ œ nœ
~
3
j ~ bœ
œ œ œ œ œ œ & œ œ #œ œ ~
3
œ œ nœ .
S
3
S ƒ
3

rit. sempre rubato


œ œ #œ œ œ #œ œ œ nœ #œ b˙ œ^ œ^ .
accel.

& bœ bœ bœ ˙ ? œ
J
3

#œ œ bœ
&
~
~~~

3 3
3 S
rit. rit.
œ b œ œ œ œ œ œ œ # œ # œ a œ # œ~ ~
gliss.
œ #œ œ #œ bœ
& œ bœ œ bœ œ #œ B n˙ ? œ
3
5 3

rit. accel.
~~nœ #œ nœ #œ #œ œ nœ
b ~
3
? œ bœ œ #œ
3

œ nœ b˙ œ nœ bœ œ œ bœ œ
œ œ
S
5
3

#œ Nœ nœ .
rit.
bœ nœ bœ nœ œ
nœ œ nœ #œ
sul G rit.
? œ n œ œ ~~~
J Œ~~~ b ˙ œ bœ œ #œ
f 3 S
accel. rit.
3
b b œ œ œ n œ # œ œ ~~~~
? # œ n œ b œœ n œ # #
& n œJ
3 œ
3 œ œ œ œ œ œ
#œ œ œ # œ œ œ 3

S
3
cresc. cresc.
27 novembre 2013

17
Document sotmès a les limitacions del copyright i d'ús exclusiu de: Joan Renter Ranz joan.renter@gmail.com. Adquirit el: 2019-03-26 11:33:51.
Suite núm. 2 - Josep Soler

IV
Molto lento e tranquillo, sempre molto rubato
bœ œ bœ œ œ œ œ œbœ œ œ bœ œ nœ bœ ˙ œ nœ
? ‰ J ‰ Œ ‰ œœœ
p p p 3 f p

nœ œ œ œ œ bœ bœ nœ
? œ. œ #œ œ œ œ Œ B nœ œ bœ nœ ˙
œ
‰ œ #œ œ
J #˙
p
3 3
F
3

B œ bœ œ nœ bœ bœ #œ œ œ nœ œ nœ bœ
nœ œ œ œ bœ bœ bœ J nœ nœ œ nœ #œ #˙
œ ?
3
3
3 3 3


3
j ‰
3 3
#˙ œ #œ œ œ
œ #œ ˙ œ bœ . œ #œ
œœ
œœ œ œ œ œ bœ œ
p

? bœ nœ #œ œ ˙
3
# œ b ww bœ bœ bœ bœ
‰ J
3
œ bœ œ #œ œ œ œ #œ œ
3 3

?œ j
3
nœ œ œ bœ .
b œœ œ n œ # œœ n ˙ nœ
3
œ #œ
nœ œ n œ
œ œœœœ
#œ œ

bœ œ œ œ œ œ nœ #œ .
molto intenso

? œj ‰ J Nœ œ œ nœ œ #œ œ œ bœ œ #œ œ nœ bœ
J œ
œ
F p
3
3 3

rit. sempre rit.


? œj ‰ œ n œ œ œ # œ
senza sord.
j
œ œ. nœ #œ œ b˙ ˙ nœ nœ nw
π 3 27 novembre 2013

18
Document sotmès a les limitacions del copyright i d'ús exclusiu de: Joan Renter Ranz joan.renter@gmail.com. Adquirit el: 2019-03-26 11:33:51.
Suite núm. 2 - Josep Soler

V
sempre rubato
œ œ #œ œ
? b˙ œ n˙ " n˙ œ nœ œ
3
?
nœ #˙
3
3 & b˙ œ #œ nœ œ œ #œ #œ
p dolce 3

#˙ #œ #œ n˙ œ #œ #œ
? n˙ bœ bœ nœ œ nœ #œ . œ œ nœ œ #œ œ
J

nœ œ #œ #œ bœ U
n˙ œ œ œ œ œ œ poco bœ bœ
?
œ
n n ˙˙ ..
Bœ œ n˙ ?
3 3 3
3

? Œ # œ œ . b œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ #˙
sord. sempre molto espress.
3 3

b˙ œ œ nœ nœ œ nœ œ
p dolciss. 3 3 3

n˙ œ #œ nœ #œ nœ bœ
? bœ n˙
œ œ œ 3
bœ . J
œ œœ # œ œ n ˙
3 b œœ #˙ œœ œ
3 3

sempre molto lento e rubato


œ œ nœ œ nœ œ œ #œ nœ
? œ œ ˙

œ œ œ œ œ œ œ #œ œ
3
3 3

molto rubato
bœ œ œ bœ
? œ œ œ b˙ œ œ nœ 3
nœ œ #œ œ bœ
3
poco S π p #˙ œ #œ nœ 3

poco

rit. sempre rit.


? n˙ œ œ œ #œ nœ n˙ œ Nœ N˙
28 novembre 2013

19
Document sotmès a les limitacions del copyright i d'ús exclusiu de: Joan Renter Ranz joan.renter@gmail.com. Adquirit el: 2019-03-26 11:33:51.
Suite núm. 2 - Josep Soler

VI
Mosso, molto agitato
j S
œ n# ˙˙ n˙
senza sord.
œ œ œ œ œ n œ œœ . n˙
& b˙ #˙ n˙ b˙
ƒ n˙
S S S
5


3
? œ#œ œ bœ nœ
˙œ # œ # œ œ # œ n œ œ
ossia ˙
œ #œ
molto S
ossia
rit. a tempo
j bS˙ S
rit.
rit. accel. S S
j b n
& bœ . œ # œ œ œ œ œ œ n œœ ..
œ n œœ # ˙˙ ˙

œ
S 3
ossia
œ. n ˙˙ bœ œ nœœ œ
? bœ . #œnœ #œ œ nœbœ
#œ ˙ n œ b œn œ b ˙
ossia
S SÏ

n œ n b œœ
rit. Lento
nœ b˙
5

& # ˙˙ ?
n˙ #œ œœ
Ó
sord. œ œ œ œ œ nœ
. # œ b œœ # œ œ n œ œ
œ J
S S S S p dolce 5

?
3

œ bœ œ

j
? bœ . ‰ 5
bœ œ nœ nœ bœ œ n œ œ œ b œ b œœ œ nœ œ
œ. œ #œ œ #œ œ #œ œ œ œ
J 5 5

bœ œ œ œ bœ œ nœ œ œ bœ œ #œ œ #œ œ nœ #œ œ
? #œ
5
œ œ bœ nœ œ œ
œ #œ œ
F 5 5 5 5

U rit. rit.
bb U U
5
? bœ
nœ œ b œ œ # œ œ n n œœ b œœ .. n œ b b ww w
œœ b œ. #w b ww
u n˙ . œ #w
dolciss. 5
2 desembre 2013

20
Document sotmès a les limitacions del copyright i d'ús exclusiu de: Joan Renter Ranz joan.renter@gmail.com. Adquirit el: 2019-03-26 11:33:51.
Suite núm. 2 - Josep Soler

Agitato ma tranquillo
VII
œ nœ œ . bœ bœ bœ bœ œ
? # œ œ œ œ œ œœ . #œ #œ œ œ bœ nœ œ œ #œ œ bœ œ
senza sord.
J
J J J
#
œ
molto espress.
œ F

bœ nœ bœ , œ #œ œ bœ
? J bœ Jn œ nœ œ bœ œ œ œ œ #œ œ #œ nœ nœ bœ
œ. j
3
J #œ
3 3 3

,
? bœ j nœ . œ œ #œ œ nœ #œ nœ œ œ #œ œ #œ œ bœ
œ œ J œ n˙
5

U "# œ œ œ œ # œ
rit. rit. a tempo
j œ bœ
3
? bœ . nœ nœ œ œ œ J #œ
b œ #œ œ œ bœ nœ
bœ œ
œ
œ bœ
œ
3 3
3


ossia 3
?bœ
b n œœ œ

poco più mosso


? nœ œ œ bœ œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ #˙ œœ n œ n œ b œ n œ n œa œ œ
3 3
n˙ #œ œ
3 3
poco

œ œ bœ œ œ œ bœ œ bœ œ #˙
rit. tempo molto rubato

?bœ œ ˙ n˙ œ b˙ œ b˙ œ nœ œ
˙˙ 3 3

S p ?˙
˙
F
21
Document sotmès a les limitacions del copyright i d'ús exclusiu de: Joan Renter Ranz joan.renter@gmail.com. Adquirit el: 2019-03-26 11:33:51.
Suite núm. 2 - Josep Soler

rit. a tempo
bœ . nœ œ #œ b˙ n˙ .
? # œ # œ œJ œ œ # œ œ # œ œ ˙ J
œ 3

Œ ˙ #œ #˙ nœ ˙
b˙ &
p
3
6
poco F π3

rit. a tempo
bœ nœ nœ nœ œ bœ œ œ
#œ œ bœ bœ œ œ n nœ "
& œ nœ #œ œ ? bœ #œ œ œ B
œ
3
bœ œ p

rit.

B bœ . bœ œ nœ nœ œ b˙ œ nw œ # œ b œ˙
sord. œ œ nœ œ ˙ #œ
J Œ ˙
Œ
3
3 dolciss.
30 novembre 2013

a tempo rit. a tempo


œ nœ œ œ " bœ
B #œ bœ œ nœ œ bœ nœ ? œ œ œ œ #œ œ #œ œ nœ
p p

sempre rit. U U "


? œ bœ nœ œœ n˙
#œ œ #œ œ œ bœ nœ œ
œ œ bw

Grave sempre rubato sempre rit.


U
# œ b œ b œ b œ b bn www
sord. de estudio a piombi
?U j jnœ .
bœ . #œ œ nœ n˙ bœ bœ
˙ nœ #œ œ nw
dolciss. poco

b˙ nU
?b ˙ U w
& nw bw nw bw
dim. dim. dolciss.
1 desembre 2013

22
Document sotmès a les limitacions del copyright i d'ús exclusiu de: Joan Renter Ranz joan.renter@gmail.com. Adquirit el: 2019-03-26 11:33:51.
SUITE NÚM. 3
Per a Violoncel
Josep Soler
a tempo
—# œ .
Mosso, agitato
Ï rit.
j
? g
g # . . — n b . n # œ nœ
.
œ œ
ggg œœ . J J
œ œ œ œ ‰ gg # œ œ œ œ
ggg n œ . ggg œœœ
Violoncel

S Ï
Ï
S
S
3

nœ œ œ #œ œ œ #œ œ nœ
3 3
4
? #˙ b œœ n˙ bœ œ nœ bœ œ #œ œ nœ
nœ œ # œ a œ œ
S œ S
Ï Ï
S
rit.

‰ b œj œ j # n œœ bœ œ nœ œ b˙
6 œ œ
?˙ Œ b
œ # œ œj n œ nœ J
œœ œJ
œ ‰ nœ
S ƒ Ï J S
3

S
a tempo
j meno mosso
? œ œ œ œ bœ nœ #œ . œ œ ‰ #œ . œ #œ nœ œ bœ œ œ #œ .
# nœ œ œ œ œ œ œ #œ
9 œ
‰ bœ nœ œ J
3 J œ F
J
3 5

S
Ï n œj n œ
a tempo
rit.
? œ ‰ œ bœ bœ nœ .
12
œœ ..
nœ œ bœ . œ ‰œœ
J œ œ œ
#œ œ #œ #w bœ
S 3
nw 3

Ï
rit. sub.
œ b œ œ n œ œ b œJ ‰
rit.
? nœ bœ nœ bœ . œ bœ bœ œ #œ œ nœ œ œ.
16

J J #œ œ #œ nœ
œ œ
3
ƒ
3
p

accel. Lento ma non troppo


? # bœœœ.. n œ œœ œœ b b œœ
19
bœ œ #œ œ #œ
3

j nœ œ bœ bœ nœ . J J œœ œ # œ œ # œ b œœ J
œ. nœ #œ
ƒS S S S p dolce
ƒ
© Copyright 2015 by Josep Soler i Sardà - Barcelona. Tots els drets reservats a CLIVIS Publicacions - Barcelona (U. E.) 23
Document sotmès a les limitacions del copyright i d'ús exclusiu de: Joan Renter Ranz joan.renter@gmail.com. Adquirit el: 2019-03-26 11:33:51.
Suite núm. 3 - Josep Soler

? n n œœ . œj n œ œ bœ bœ œ bœ œ nœ œ œ bœ nœ œ #œ #œ bœ œbœ
22
j ‰ J
3

#œ #œ #œ #œ œ bœ œ #œ œ J œ œ J
p
3 3
3

j
œ #œ . nœ œ œ
? N œJ N n œœ œ ‰ #œ œ n œ œ n œj b œ . œ œ nœ œ #œ œ b˙
J #œ œ
3

j bœ nœ bœ œ œ
3

? b b ˙˙ b œ œ bœ œ œ #œ bœ œ #œ œœ ≈ œ # œ œ # œ # œ n œ n b œ œ b
nœœ

œ œ

œ œ
˙ J J
p
3

sul G
rit. mosso

? bœ #œ
bœ œ .
# œ œA œ œ # œ œ . nœ nœ
nœ œ œ bœ n œ œ œ b œ. n œ b œ œ œ
J J b œj œ . j bœ
œ
3 3
S œ
S
accel. tempo mosso
U ƒn œ ..
J #œ œ #œ #œ œ nœ
œ œ
? j b # œœ b œ œ œ n œ œ n œ œ nœ nœ#œ . j
œ b œ œ n n œœ b œ .
œ
œ 3

S S S S
poco rit. tempo, mosso, agitato

?
œ. œ nœ bœ œ bœ bœ bœ . œ œ nœ 5 3
^
J nœ . œ œ
b œœ # œ œ œ b œ œœ & bœ œ œ #œ
J nœ œ
S Ï

3
^ nœ nœ
& bœ Œ nœ œ ‰ #œ nœ bœ
œœœ œ œœœ
œ œ #œ
œ J œ
S S
œ
S S
3 3

œ œ #œ nœ
&
bœ œ œ nœ œ œ nœ œ œ #œ #œ
œ ? b n œœ œ œ #œ #œ nœ #œ œ
n œœ
3
S 3
3
S 3 S 3 3

S
24
Document sotmès a les limitacions del copyright i d'ús exclusiu de: Joan Renter Ranz joan.renter@gmail.com. Adquirit el: 2019-03-26 11:33:51.
Suite núm. 3 - Josep Soler

rit. accel. molto


# œœœ
ossia pizz. b œœ n # œœ
? ‰ n œ œ n œ b œ œ ‰ # œœ
3

‰ bœ œ Œ ‰ œ
n œ b œœ n œ œ
œ
bœ #œ nœ #œ œ
S J Ï Ï Ï Ï

Lento, molto tranquilloarco
j ‰3 j bœ
œ. œ œ œ bœ œ .
œ œ
J œ œ bœ nœ bœ bœ œ œ œ J œ œ nœ
3 3

?œ bœ œ nœ œ œ. œ œ bœ œ œ bœ œ j
3

J œ #œ œ œ bœ œ œ nœ œ œ #œ
3
œ

F 3
3

œ #œ œ bœ œ œ nœ
3
? œ œ. œ bœ œ #œ œ œ. œ bœ nœ . nœ ‰
œ œ œ J n # œœ b œ œ œ n œ n œ
3
J

rit. a tempo
? Ó nœ œ . j œ 3 œ #œ . œ bœ nœ bœ b˙
œ ˙ bw œ œ J
p dolce
˙ 3

#œ nœ bœ nœ . ^ œ #œ . accel.
? bœ ^
J # œ b œ œ œ# œ J & œj
œ œ #˙ œNœ #œ . J œ
#œ œ
poco
3

molto rit. 5
œ #œ Nœ #˙ #œ #œ #œ nœ bœ
bœ œ bœ bœ
3

& b œ n Jœ #œ #œ #œ œ bœ bœ j ?
3 nœ œ ‰ n Jœ # œ ∑
π
3

accel. rit.
F
œ œ œ œ œ bœ bœ 3 ^
3

nœ nœ . n j
? bœ n œ #œ nœ nœ #œ
3
œ œ #œ #œ
#œ œ # œœ œ b œœ n œ nœ nœ
S
3
3
œ
poco
S
25
Document sotmès a les limitacions del copyright i d'ús exclusiu de: Joan Renter Ranz joan.renter@gmail.com. Adquirit el: 2019-03-26 11:33:51.
Suite núm. 3 - Josep Soler

molto rit. sempre rit.

? œ œ b œ b œ œj œ b œ b œ œ n œ œ . n œ œ . n œ n œ œ b œ . A œ A œ œ N ˙
3 3 3

# œ n œJ nœ œ nœ œ œ 3 J
poco

agitato ^ rit.
j 3
nœ #œ
##œ œ œ # œ œ œ n œœ œ # œ Œ œ œ b œœ N œ b œ b œœ b œ n œ œœ n œ # œ
3

? œ
œ bœ ‰
œœ ‰ œ œ J
ƒ
S
3

b œ œ œ n œ œ^ nœ b˙ mosso mà non troppo


? n N œœ #œ n bn ˙˙˙
3

bœ &bœ
nœ œ b˙
œœœ œ
Ï
3
S
rit.
j nœ œ bœ bœ j j bœ
?bœ . J
& œ #œ œ œ . œ #˙ œ. œ nœ œ œ nœ . œ N b œœ œ œ &
Ï S S cresc.
3 3
3
poco a poco

U j
bœ œ j j œ œ œ bœ nœ œ bœ œ #œ n˙ œ nœ nœ
? n œ b œœ œ bœ bœ
& b œ b œ n ˙ n œj n œ bœ
œ
Œ
S Ï nœ S 3
œ
S 3

accel. molto
j bœ nœ nœ
3
#œ œ œ bœ molto rit.
U
?n œ œ bœ J œ #œ œ œ
œ bœ œ bœ
œ œ n˙
&
3 œ œ œ œ
S
sord. de estudio rit.

b˙ U̇ n˙ U
sord. usual
bœ œ œ #œ œ œ nœ
& ˙ n˙
˙ #w Ó
œœ

∏ dolciss. π
3

œ # œœ œ œ œ b˙ œ nœ œ œ #œ . œ n˙ n œ œ b œ b N œœ n œ # œ œ
& J #œ œ #œ #œ œ
3

26
Document sotmès a les limitacions del copyright i d'ús exclusiu de: Joan Renter Ranz joan.renter@gmail.com. Adquirit el: 2019-03-26 11:33:51.
Suite núm. 3 - Josep Soler

molto rubato rit.


molto espress. 3 3

‰ ? ‰ nœ œ bœ œ #œ œ œ nœ œ œ bœ œ bœ œ nœ
3

œ b œ œ b œ œ # œ ..
3
& œ. #œ nœ #œ œ œ #œ
3 3
dolciss.

poco più mosso rit.


b œœ œ œ œ b œ n œ b œ œ b
? j J bœ nœ œ œ . #œ nœ nœ bœ œ bœ nœ nœ œ
œ 3
3
œ
n˙ œ 3 nœ #œ œ
3

? nœ j nœ œ œ
bœ œ . & bœ œ #œ .
œ œ œ bœ
3

nœ nœ bœ . 3
œ #œ œ nœ . J œ œ

nœ U U
& ? #œ nœ bœ nœ œ nœ nœ #œ œ &
?
bw n˙ œ. œ nw
3

rit.
Allegro molto
nœ bœ œ œ nœ #œ . œ œ #œ œ #œ . no es 3

? #œ œ J nœ
3

œ #œ J nœ œ b œœ
nœ œ nœ . 3
J
S S S S
ƒ 3

a tempo
nœ #œ nœ bœ bœ nœ #œ œ
rit.
bœ bœ . œ #œ œ nœ œ bœ j
? j ‰ & nœ . J J nœ . bœ

S ƒ Sdim. dim. no es 5 p dolce

rit. rit.
? nœ bœ œ #œ
no es 5
& œ #œ #œ nœ nœ œ bœ bœ . j
œ bœ bœ nœ nœ bœ œ nœ œ nœ #œ 3

Lento
? j
b œ b œ b n œœ b œ n œ œ œ b œ n b œœ .. nœ œ bœ bœ b ww b œœ
nœ nœ # œœ # ˙˙
3

27
Document sotmès a les limitacions del copyright i d'ús exclusiu de: Joan Renter Ranz joan.renter@gmail.com. Adquirit el: 2019-03-26 11:33:51.
Suite núm. 3 - Josep Soler

sempre rit. Allegro molto rit.

? U bœ œ œ œ bœ œ bœ bœ nœ
n œ œ b œ n œœ
œ nw n œ J œ # œœ œ bœ
#œ #œ ˙ nœ #
ƒ 3
3 S
œ

nœ œ #œ accel.
?œ œ œ #œ nœ œ nœ bœ œ nœ nœ bœ œ bœ 3
j j j
3 3
nœ nœ œ nœ nœ œ œ
S
3
12
ad lib.
Largo
U U b œsord. œ # œ # œ œ œ n œ # œ œ # œ bœ œ #œ
3

? Nœ œ œj œ nœ n nœ œ
œ #œ œ œ
Ï sempre π

nœ œ #œ œ nœ œ
bœ nœ
3
? bœ . œ #œ œ nœ œ nœ bœ œ #œ . œ #œ œ #œ
3
dolciss.

rit.

? bœ bœ nœ œœ œ U œ bœ œ #œ œ nœ œ
3

#œ #œ bœ #œ
œ & œ nœ bœ bœ œ œœœ
p poco

bœ œ bœ œ œ
& nœ #œ œ œ nœ œ #œ #œ #œ œ œ #œ nœ j
3

bœ bœ nœ bœ
œ
bœ .
p F

^ œ #œ œ j
b œ bœ
& n˙ œ nœ œ bœ nœ nœ J bœ b nœ bœ
œ œ œ œ œ œ
5

—n˙
n ggg ˙
3

& bœ n œ œ #œ nœ œ #œ nœ nœ œ bœ bœ b n #
3
n b
3 œ
œ œ œ
œn œ n œ
œ œ œ œ œ J gg # ˙˙
3
œ
3
gg

dolce poco dolciss.

28
Document sotmès a les limitacions del copyright i d'ús exclusiu de: Joan Renter Ranz joan.renter@gmail.com. Adquirit el: 2019-03-26 11:33:51.
Suite núm. 3 - Josep Soler

U ? b ˙^ n˙ œ ‰ bœ
b œ b œj n w
œ bœ nœ 3

& Ó Œ nœ ∑ J

π p poco

? œ. œ bœ #˙ bœ nœ bœ œ Nœ . #œ œ nœ œ
J
œ ˙ Ó Œ bœ œ œ J 3
p p

3
b
3
n œ bœ nœ .
? #œ . œœ œ œ b œœ œ n œ œ œ œ
J
œ œ œ bœ J & #œ œ #œ n # œœ ..
œ œ
J

bœ œ bœ œ nœ
# # n
œ œ nœ bœ œ nœ #œ
œ bœ nœ
œ)
.
œ œ œ œ (
& n # #œ
nœ œ bœ œ œ œ œ
p 6

bœ œ œ
5
3
^ ^
& bœ œ nœ bœ œ œ b #œ œ #œ #œ #œ œ
?
nœ b n œœ n œœ
œ
nœ #œ œ œ œœ
?

?œ nœ bœ ^ j
œ œ nœ #œ j
œ nœ nœ bœ . œ #œ œ #œ

sempre rit.
^ ,
? bœ
#
nœ œ # # œœ . nœ #œ nœ œ œ œ #œ #œ #œ n˙ #˙ .
œ œ œ œ J nw
14 febrer 2015

29
Document sotmès a les limitacions del copyright i d'ús exclusiu de: Joan Renter Ranz joan.renter@gmail.com. Adquirit el: 2019-03-26 11:33:51.