Vous êtes sur la page 1sur 9

<5 A¨æÐræ à ÓÜÆ ÖÜÆáÉ ®ÝÆWæ¿á®Üá° PÜbc¨ÃÜ ã Ü AÊæÃv

Ü ã
Ü JqrWæ CÃÜáñܤÊæ ÊÜáñÜᤠ±ÜÅñæÂàPÜÊÝXÃÜÇÝÃÜÊâÜ .
ÓÜí±Üâo: 4 ÓÜíbPæ: 169 ±ÜâoWÜÙÜá: 12 ÊÜÞw¨Ü ñܱ³Ü ®áÜ ° ÊÜá¯°Ô A¥ÜÊÝ ÊÜáÃæñáÜ JpÝrX ¸ÝÙÜáÊÜâ¨æí¨ÜÃæ C¨Üá. ¿ÞÃæãà ®ÜÊáÜ ¾®áÜ ° JÊæá¾
22.06.2019 ÍܯÊÝÃÜ ®æãàÀást ÊÜÞñÜÅPæR AÊÜÄí¨Ü ¨ÜãÃÜÊÝWܸàæ QÆÉ.
¸æíWÜÙÜãÃÜá > ÖÜ៺ÚÛ > ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá
¨ÝÊÜ|WæÃæ > PÜÆŸáÃÜX > ¸æÙÜWÝË
@vishwavaninews
vishwavanitimely
epaper.vishwavani.news
vishwavani.news
±ÜŠ«Ý®Ü ÓÜí±Ý¨ÜPÜ: ËÍæÌàÍÜÌÃÜ »Üp…

CÓæ›àÇ…®ÜÈÉ gã®… 24Äí¨Ü ®ÝÆáR ©®ÜWÜÙÜÊÜÃæWæ ®Üvæ¿ááÊÜ


hÝWÜ£PÜ PÜêÑ ÓÜÊÜÞÊæàÍÜ¨Ü ±Ü›ñÜÂPÜÒ ÊÜÃÜ© ËÍæÌàÍÜÌÃÜ »Üp… AÊÜÄí¨Ü ¯ÄàQÒÔ..

ÊÜÞ«ÜÂÊÜá
ÓÜÖÜÁãàWÜ

ÓÜí.±Üâo 6 ÃÝgQà¿á BÓÜ®Ü »ÜíXWÜÙÜá 20 PÝÊÜáWÝÄWÜÚWæ ÍÜíPÜáÓݧ±Ü®æ ®æÃÜÊæàÄst ÔGí


PÜáwÊÜ ¯àÃÜá ±ÜäÃæçPæWæ
EñܤÃÜ PܮܰvÜ ŸÆ »Ü¨ÝÅÓÜ®Ü B±ÜÃæàÐÜ®… PÜÊÜáÇÝÓÜ®Ü
iÇæÉWæ BÓܳñæÅ
ŸÃÜáÊÜâ¨Üá Gí¨Üá?
ËàPæív… Ë¥…
ÊæãàÖÜ®…
ÊæãàÖÜ®… PÜáÊÜÞÃ… ¹.G®…
Jí¨Üá ÓÝËÃÜ Pæãàq
±± ËÍÜÌÊÝ~ ÓÜᩪÊÜá®æ ¿Þ¨ÜXÄ

gÆ«ÝÃæ Áãàg®æ¿áÈÉ ®Ü©¿á ÊÜáãƨÜ


»ÝÃÜñÜPæR B¶Ü^®… ¯àÃÜ®áÜ ° ¿Þ¨ÜXÄ iÇæÉ¿á ®ÝÆãR Ë«Ý®Ü-
ÓÜ»Ý PæÒàñÜÅWÜÙÜ ±ÜÅ£ ÖÜÚÛWÚÜ Wæ Jí¨Üá ÊÜÐì
Ü ¨
- ãæ -

ÓÜÊÝÆá Cí¨Üá
Ó襅ÖÝÂÊÜár®…: BwÃÜáÊÜ ®ÝÆáR ÓÜÖÜÊÝÓÜ ÓÝPÝÓÜ®Ü Ô¨Üª ÓÜãñÝÅÓÜ®Ü
ÙÜWæ ÍÜá¨Üœ PÜáwÊÜ ¯àÃÜá ±ÜäÃæçÓÜÆá 1 ÓÝËÃÜ
Pæãàq ÃÜá. ¯àvÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá Gí¨Üá ÊÜááSÂ-
ÊÜáí£Å Ga….w.PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá »ÜÃÊ Ü ÓÜ æ
±Üí¨ÜÂWÜÙÜÈÉ ÊÜáãÃÜÃÜÈÉ WæÆáÊÜâ ÓݘÔ&- ¯àw¨ÜÃáÜ .
ÃÜáÊÜ »ÝÃÜñÜ ñÜívÜ ÊÜáñæã¤í¨Üá ±Üí¨Ü¨ÜÈÉ WÜáÃÜáËáoRÇ… ñÝÆãQ®ÜÜ aÜívÜÃÜQ¿áÈÉ
WÜÊÜá®ÝÖÜì ±ÜŨÜÍÜì®Ü ñæãàÃÜáÊÜ ñÜáwñÜ- ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ H±ÜìwԨܪ ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWÜÙÜ
¨ÜÈɨæ. ÖÝWÝX, g®ÜñÝ ¨ÜÍÜì®Ü ÖÝWÜã WÝÅÊÜá ÊÝÓܤÊÜÂ
IÔÔ ËÍÜÌPܱ… PÝ¿áì-PÜÅÊÜá E¨Ý^qÔ, 3,197 ÆPÜÒ ÃÜá.
oã¯ì¿á 28®æà ÊæaÜc¨ÜÈÉ PæçWæãÙÜÛÇÝWÜᣤÃÜáÊÜ ÓÜáÊÜÞÃÜá 20
±Üí¨Ü¨ÜÈÉ C®Üã° PÝÊÜáWÝÄ-WÜÚWæ ÍÜíPÜáÓݧ±Ü®æ ®æÃÜÊæàÄÔ
WæÆáÊÜâ PÝ|¨Ü ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃÜá.
¯ÃÝÓæ ¿ áÈÉÃÜ á ÊÜ D ×í¨æ 2006ÃÜÈÉ WÝÅÊÜáÊÝÓܤÊÜÂ
A¶Ý^¯-Óݤ®Ü ñÜívÜ¨Ü ÊÜÞw¨Ü᪠¶ÜƱÜŨÜÊÝX¨æ. D ¸ÝÄ ±ÜÅ£ aÜívÜÃÜQ¿áÈÉ ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ H±ÜìwԨܪ g®ÜñÝ ¨ÜÍÜì®Ü¨ÜÈÉ g®ÜÄí¨Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å
ËÃÜá¨Üœ CÈÉ®Ü © ÃæãàÓ… ¸èÇ… £íWÜÙÜá Jí¨Üá WÝÅÊÜá¨Ü ÓÜÃÜPÝÄ ×Ä¿á PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá AÊÜÃÜá AÖÜÊÝÆá ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃÜá.
AíWÜÙܨÜÈÉ Cí¨Üá ÊÜá«ÝÂÖÜ° 3 WÜípæWæ ±ÝÅ¥Ü-ËáPÜ ÍÝÇæ¿áÈÉ WÝÅÊÜá ÊÝÓܤÊÜ ÔGí Ga….w.PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá D ×í¨æ PæãàÄPæ¿áíñæ ÍÜÖݱÜâÃÜ ±Üor|PæR JÙÜaÜÃÜíw
Óæ|ÓÜȨæ. ÊÜÞvÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. aÜívÜÃÜQ WÝÅÊÜá©í¨Ü D 2006ÃÜÈÉ ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWÜÙÝX¨Üª ÊæàÙæ ÊÜÂÊÜÓæ§ ÓÜí±Üä|ì A®ÜáÐÝu®ÜWæãÚÓÜÆá

£›ÊÜÚ ñÜÇÝP… Ë«æà¿áPÜ ÊÜáívÜ®æ


PÝ¿áìPÜÅÊÜá BÃÜí»ÜÊÝX¨æ. WÝÅÊÜáÓܧÃÜ WÝÅÊÜá ÊÝÓܤÊÜ ®ÜvæÔ ÖÜÆÊÜâ WÝÅÊÜáWÜÙÜ ÓÜíŸí--˜-st CÇÝTæWæ ÓÜãbÓÜÇÝX¨æ. ÍÜÖÝ-
±ÜÅÊÜááS ÓÜᩪ ¸æàwPæ¿áíñæ WÝÅÊÜá¨ÜÈÉ ±ÜÍÜá bQñÝÕÆ¿á
ÊÜáígãÃÜá ÊÜÞvÜÇÝX¨æ. ±ÜÍÜá Êæç¨Ý˜PÝÄ-
A¼ÊÜê©œWæ ÊÜáá®Üá°w ŸÃ橨ܪÃÜá. DWÜ ±ÜâÃÜPæR ÍÝÍÜÌñÜ PÜáw¿ááÊÜ ¯àÄ®Ü ±ÜäÃæçPæ
Áãàg®æWÜã PÜÅÊÜá ÊÜ×ÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá
ÓÜËá¾ÍÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü AÊܘ¿áÈÉ ÃÝg¨Ü
WÜÙÜ®Üã° ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞvÜÇÝX¨æ. EñܤÊÜá Gí¨ÜÃÜá.
AÊæáÄPÜ¨Ü væãÅà®… ¨æÖÜÈ: G®…wG ÓÜÃÜPÝÃÜ £ÅÊÜÚ ñÜÇÝT… ¯Ðæà˜ÓÜáÊÜ AñÜÂWÜñÜ Gí¨Üá Ë«æà¿áPÜ ÊÜáíw-st PÝ®Üã®Üá BÃæãàWÜ ÊÜÂÊÜÓæ§ PÜȳÓÜÆá iÇæÉ¿áÈÉ 300
WÝÅËáà| g®ÜÃÜ PÜÐÜrWÜÙÜ®Üá° ®æàÃÜÊÝX
AÄ¿áÆá WÝÅÊÜá ÊÝÓܤÊÜ WÜ~, »ÜãËhÝn®Ü ÖÝWÜã ¿Þ¨ÜXÄ iÇÝÉ
Ë«æà¿áPÜ-ÊÜ®Üá° ÖæãÓܨÝX ÓÜíÓÜ£¤®ÜÈÉ ÊÜáíw-Ô¨Üáª, ÓÜbÊÜ ÃÜËÍÜíPÜÃ… ±ÜÅÓݨ… ÖæàÚ¨ÜÃÜá. C¨Üá «ÜÊÜáì¨Ü ÖÝÔWæWÜÙÜ ÖæaÜácÊÜÄ iÇÝÉ BÓܳñæÅ ÊÜáígãÄWæ EÓÜ á¤ÊÝÄ ÓÜbÊÜ ÃÝgÍæàSÃÜ ¹.±ÝqàÆ
EÃÜáÚst CÃÝ®… ±ÜÅ£±ÜûÜWÜÙÜá "C¨Üá ÓÜíË«Ý®Ü¨Ü ±ÜÅÍæ°¿áÆÉ. ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ ÖÜQR®Ü ±ÜÅÍæ° Gí¨Üá ËÊÜÄst B¨æàÍÜ ÊÜÞvÜÇÝX¨æ. iÇÝÉ BÓܳñæÅ¿áÈÉ
PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° aÜívÜÅQ WÝÅÊÜá©í¨Ü
BÃÜí¼ÓÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá ÖæÊæ᾿á ËÐÜ¿á. ÊÜÞ ñÜ ®Ýw, Öæç¨ÜÃݸݨ… PÜ®ÝìoPÜ ±ÜŨæàÍÜ
pæÖÜÃÝ®…: CÃÝ®… ÊÝ¿áá±ÜŨæàÍÜ EÆÉíZ®æ' G®Üá°ñܤ £àÊÜÅ ±ÜÅÓݨ…, ¨æàÍܨÜÈÉ £ÅÊÜÚ ñÜÇÝPÜ®Üá° 543 PæàÓÜáWÜÙÜá ÓÜáÓÜijñÜ £àÊÜÅ ¯WÝ ZoPÜ¨Ü WÜá|ÊÜáor A¼ÊÜ ê©œ ÊÜáívÜÚÀáí¨Ü 2018&19®æà
& ÃÝgÍæàSÃÜ ¹.±ÝqàÆ
EÆÉí™Ô¨Ü AÊæáÄPÜ¨Ü ¸æàÖÜáWÝÃÜ- WܨܪÆÊ湺ԨÜÊÜâ. DWÝWÜÇæà ÊÜÃÜ©¿ÞXÊæ. ÓÜá«Ý-ÃÜOæ, BÓܳñæÅ ñÜÆá±ÜÆá AWÜñÜÂËÃÜáÊÜ ÓÝ騆 B¦ìPÜ ÊÜÐì Ü ¨ÜÈÉ iÇæÉWæ A®ÜáÊæãà-
WÜ~ »ÜãËhÝn®Ü ÖÝWÜã ¿Þ¨ÜXÄ
(Óæ³ç)væãÅà®… A®Üá° Öæãvæ¨ÜáÃÜáÚ- ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© AÊÜÃÜ GÃÜvÜ®æà £ÅÊÜÚ ñÜÇÝPÜ®Üá° ÓÜá²Åàí Pæãàp…ì ¯Ðæà˜Ô¨Ü ÓÜí±ÜPÜì ÃÜÓæ¤ ¯ËáìÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá Gí¨Üá ©ñÜ 178.52 Pæãàq ÃÜá. A®Üá¨Ý®Ü¨È Ü É
ÔÃÜá-ÊÜâ¨ÝX CÃÝ®…®Ü ÃæÊÜÆãÂ- iÇÝÉ EÓÜá¤ÊÝÄ ÓÜbÊÜ
AÊܘ¿á ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü Êæã¨ÜÆ ŸÚPÜÊÜä 200ÃÜÐÜár PæàÓÜáWÜÙÜá ¨ÝSÇÝXÊæ ÖæàÚ¨ÜÃÜá. 153.77 Pæãàq ÃÜá. ÊæacÜ ÊÜÞvÜÇÝX¨æ.
ÐÜ®ÜÄ WÝv…ì WÜáÃÜáÊÝÃÜ £ÚÔ¨æ. Ë«æà¿áPÜÊæà ÊÜááÔÉí ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜá. Ë«æà¿áPÜ ÊÜáíwÓÜáÊÜíñæ Ô³àPÜÃ… WÝÅÊÜá ÊÝÓܤÊÜ嬆 PÝ¿áìPÜÅÊÜá ÊÜáãÆPÜ ±ÜÄÖÝÃÜ J¨ÜXÓÜÆá ÓÝ«ÜÂËÃÜáÊÜ PÝ¿áì- ÊÜáígãÃÝ¨Ü Joár 810 PÝÊÜáWÝÄWÜÙÈ Ü É 462
AÊæáÄPÜ ¯ËáìñÜ WæãÉàŸÇ… ÖÝP… (ËÊÝÖÜ ÖÜPÜáRWÜÙÜ ÃÜûÜOæ) Ë«æà¿áPÜ 2019. ÈíWÜ Kí ¹ÇÝì ÖæàÚ¨Ü ñÜûÜ| ±ÜÅ£±ÜûܨÜÊÜÃÜá WÜ¨ÜªÆ ÓÝÊÜìg¯PÜÃÜ GÆÉ AiìWÜÙÜ®Üá° ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü- WÜÚWæ CÈÉÁáà B¨æàÍÜ ¯àvÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. PÝÊÜáWÝÄWÜÙáÜ ±Üä|ìWæãíw¨Üáª, EÚ¨Ü
PÜOÝYÊÜÆá væãÅà®… A®Üá° ÓÜÊÜÞ®Üñæ ÖÝWÜ㠮ݿá¨Ü ¨ÜêÑrÀáí¨Ü D ÍÝÓÜ®ÜÊÜâ BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. 8 PÜÃÜ-ÊÝX ±ÜÄÎàÈÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. ÓܧÙܨÜÈÉÁáà ÍÝÓÜPÜ ÍÜÃÜ|ŸÓܱܳ ¨ÜÍÜì®Ý±ÜâÃÜ AÊÜÃÜ PÝÊÜáWÝÄWÜÙáÜ ±ÜÅWÜ£¿áÈÉÊ.æ 4
Öæãvæ¨ÜáÃÜáÚÓÜÇÝX¨æ Gí¨Üá
£ÚÔ¨æ.
ÃÝg¨ÜÈÉ ÊÜá«ÜÂíñÜÃÜ aÜá®ÝÊÜOæ ®Üvæ¿ááÊÜâ¨Üá SbñÜ ±Ü›«Ý¯ Êæãà©
DWÜ ËÍÜÌ ®Ý¿áPÜ
b®Ü°¨Ü ¨ÜÃܨÜÈÉ
»ÝÄ ÖæaÜcÙÜ Êæá磛 C®æ°ÐÜár ©®ÜÊæäà Wæ㣤ÆÉ ÆívÜ®…: ËÍÜÌ¨Ü ÖÜÆÊÜ⠮ݿáPÜ
ÃÜ®Üá° ×í©QRÃÜáÊÜ ±Üūݯ ®ÜÃæàí¨ÜÅ
¨æÖÜÈ: hÝWÜ£PÜ ÊÜÞÃÜáPÜpær¿áÈÉ ±± ËÍÜÌÊÝ~ ÓÜᩪÊÜá®æ ¸æíWÜÙÜãÃÜá £¤¨æªà®æ. ®Ý®æà®Ý¨ÜÃÜã ÊÜÞñÝw¨Ý°?. ÖÝÈ ÓÜíÓÜ- Êæãà© gWÜ£¤®Ü AñÜÂíñÜ ±ÜÅ»ÝË
b®Ü°¨Ü ¨ÜÃÜ HÄPæ PÜívÜ ×®æ°Çæ, ¨Ü-ÄÃÜáÊÜ ûæàñÜÅ ®ÜÊÜáWæ ¸æàvÜ Gí©¨ªæ. AÆɨæ ÊÜÂQ¤¿ÞX ÖæãÃÜÖæãËá ¾¨ÝªÃæ.
¨æàÎà ÊÜÞÃÜáPÜpær¿áÆãÉ b®Ü°¨Ü ÃÝg ÃÝgPÝÃÜ|¨ÜÈÉ ©®ÜPæãRí¨Üá PÜáñÜãÖÜÆ-PÝÄ ñÜáÊÜá-PÜãÃÜá ûæàñÜÅÊÜ®Üá° ®ÝÊÜâ PæàÙÜÇæà CÆÉ. CíWæÉív… ÊÜáãÆ¨Ü ±ÜÅ£ÑuñÜ
¨ÜÃÜ »ÝÄ HÄPæ¿ÞX¨æ. BÃÜá ¸æÙÜÊÜ~WæWÜÙÜá ®Üvæ¿áᣤÃÜáÊÜ Óܯ°ÊæàÍܨÜÈÉ PÝíWæÅÓ… Óæãà£ÃÜáÊÜ ûæàñÜÅÊÜ®æ°à Pæãw Gí©¨æª. ¹ÅqÐ… ÊÜÞÂWÜià®… 2019ÃÜÈÉ
ÊÜÐÜì-WÜÚí¨Ü b®Ü°¨Ü ¸æÇæ ¯ÃÜíñÜÃÜ- "Êæáç£Å ÓÜÃÜPÝÃÜ EÚ¿áÆÉ' Gí¨Üá ÊÜÞi ±Üūݯ B¨ÜÃæ, ÊæáçÓÜãÄWæãàÓÜRÃÜ ñÜáÊÜáPÜãÃÜá ûæàñÜÅ ®ÜvæԨܪ K¨ÜáWÜÃÜ ÓÜËáàûæ¿áÈÉ D
ÊÝX WÜWÜ®ÜPæRàÃÜᣤ¨Üáª, B»ÜÃÜ| Ga….w. ¨æàÊæàWèvÜ ÖæãÓÜ PæãorÃÜá Gí¨Üá ¨æàÊæàWèvÜÃÜá AÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ¶ÜÈñÝíÍÜ ÖæãÃܹ©ª¨æ.
²Å¿áÄWæ ¸æàÓÜÃÜ ñÜí©¨æ. ¸Ýí¸… ÔwԨݪÃæ. ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¨ªÝÃæ. ¹ÅqÐ… ÖæÃÝÇ…x BÁãàiԨܪ
ÊÜááíŸÃÜáÊÜ ©®ÜWÜÙÜÈÉ ÊÜáñܤÐÜár Êæáç£Å ÓÜÃÜPÝÃÜ GÐÜár ©®Ü ÇæãàPÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ ÓæãàÈWæ ®ÝÊÜâ PÝÃÜ| D ÓÜËáàûæ ÊÜááPݤ¿áPÜíw¨Üáª,
ÖæaÝcWÜáÊÜ ÓÝ«ÜÂñæ C¨æ Gí¨Üá CÃÜáñæã¤à Wæ㣤ÆÉ. Gí¨Ý¨ÜÃæ, ÖÝWæà®Ý¨ÜÃÜã C¨ÜªÃæ Ÿ×ÃÜíWÜÊÝWæà gWÜ£¤®Ü ÖÜÆÊÜ⠮ݿáPÜÃÜ®Üá°
£Ú¨Üá Ÿí©¨æ. ÃÝg¨ÜÈÉ ÊÜá«ÜÂíñÜÃÜ ÖæàÙÜŸÖÜá¨Üá. SWæìWæ ÔGí ÊÜÞw Gí©¨ªæ. CÈÉ ×í©QR Êæãà© ËÍÜ̮ݿáPÜ Gí¨Üá
aÜá®ÝÊÜOæ ®Üvæ¿áȨæ. D GÆɨÜPÜãR BûÜ®… BÂív… Ä¿ÞûÜ®… ®æÓæÓÜÄ CÆÉ NãàÑÔ¨æ. ËÍÜÌ¨Ü ±ÜÅ»ÝË
ŸWæY ÓÜíÍÜ¿áÊæà CÆÉ. ¹.GÓ…. ¿áw¿áãÃܱܳ Gí©¨ÝªÃæ. ®Ý¿áPÜÃÜ D ÓÜËáàûæ¿áÈÉ ±Üūݯ
ÊÜPÜ›ñÜáívæãàQ¤ AÊÜÃÜá ÊÜááSÂÊÜáí£Å BWܸÝÃܨæí¨Üá PÝíWæÅÓ… ÃÝg ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü A¯ÎcñÜñæ PÜáÄñÜá ÊÜáñÜᤠ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© Íæà.30.9ÃÜÐÜár
®ÜÊÜÃÜá Kw Ÿí¨ÜÃÜá. ¿ÞÊÜâ¨æà aÜaæì ÊÜÞvܨæà PÝíWæÅÓ…®Ü AÓÜÖÜPÝÃÜ PÜáÄñÜá WÜí¼àÃÜ BÃæãà±Ü ÊÜáñÜ ±Üv橨ܪÃæ, ÃÜÐÝ嬆 ÊÝÉw
AÊÜÓÃÜ ¨Ü È
Ü É JÊæá¾ QÅPæp… ÓÜÃÜPÝÃÜ ÃÜaÜ®æWæ ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá. ŸÚPÜ PÜáÊÜÞÃÜ- ÊÜÞwÃÜáÊÜ ¨æàÊæàWèvÜÃÜá, ÃÝgPÝÃÜ|¨ÜÈÉ A®æàPÜ ËáÃ… ±Üâq®… Íæà.29.9ÃÜÐÜár, AÊæá
ÓæãRàÃ… ®æãàvæãà| AíñÜ qË ÓÝÌËá AÊÜÃÜ®Üá° ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX NãàÐÜOæ HÙÜá ¹àÙÜá CÃÜáñܤ¨æ. ®Ü®Ü° gñæ¿áÇÉæà C¨Üáª, ÄPÜ¨Ü A«ÜÂûÜ oÅí±… Íæà.21.9ÃÜÐÜár
B®… ÊÜÞw¨ÝWÜ ¿ÞÊÜñã Ü ¤ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ DWÜ 1/3 ¯¿áÊÜáÊÜä CÆÉ. ¸æÙæ¨ÜÊÜÃÜá ®Ü®Ü°®Üá° ¹oár Öæãà¨ÜÃÜá. ®Ý®Üá ÖÝWÜã bà®Ý¨Ü QÕ iíW… ²íW…
hÝ×àÃÝñÜáWÜÙáÜ ¹ñܤÃÊÜ ÝWÜᣤÃáÜ ñܤÊ.æ ®ÜÊÜá¾ Jí¨Üá ÊÜáí£Å Óݧ®ÜÊÜ®Üã° PÝíWæÅÓ…Wæ ¹oár- «Üê£Wævܨæ ÊÜááí¨æ Ÿí©¨æªà®æ. Êæáç£Å ÓÜÃÜPÝÃÜ Íæà.18.01ÃÜÐÜár ÊÜáñÜ ±Üvæ©ÃÜá
Pæãqr¨æªàÊæ. GÆÉÊÜ®Üá° ÓÜ×ÔPæãívÜá ÖæãàWÜá- ÊÜÞvÜÇæà ¸æàPÜá AíñÜ ®ÜíWæà®Üá CÃÜÈÆÉ. 4 ÊÜâ¨ÝX ÊÜÃÜ© ËÊÜÄÔ¨æ.

ÖÜí² ËË¿á ÓÜíÍæãà«Ü®Ý ˨ݦìWÜÚWÜã A®Ý¿á > PÝÂÍ… C¨ÜªÃæ Ôàoá µP…Õ G®Üá°£¤Êæ ËË ÊÜáãÆWÜÙÜá
ÊÜÞÃÝoQRÊæ ²Ga….w ÔàoáWÜÙÜá! ±ÜÅÊÜááS ±ÝñÜÅ ¯ÊÜì×ÓÜáÊÜ A«Ü¿á-
±± ÃÜíiñ… Ga… AÍÜÌñܧ ¸æíWÜÙÜãÃÜá
ÖÜí² ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨ÜÈÉ CÐÜár ©®Ü PæàÊÜÆ
ÖÜí² ËË ÃÜí±Ü ÓÜíÍæãà«Ü®æ¿á ®ÝíWÜ¨Ü ¯¨æàìÍÜPÜ Öæ¸ÝºÇæ ®ÝWæàÍÜ AÊÜÃÜá
ÊÜáãÆñÜ@ hÝ®Ü±Ü¨Ü Ë»ÝWÜ¨Ü ±ÝūݱÜPÜÃÜá.
APÜÅÊÜá ®æàÊÜáPÜ, ÊÜWÝìÊÜOæ, ²àsæãà±ÜPÜÃÜ| »ÝWÜ & 8 ÊÜáÖÜñÜÌÊæà ®ÝÍÜ AÊÜÃæà D GÆÉ ËÊݨÜPæR PÝÃÜ|. ®ÝWæàÍ…,
ÓæàĨÜíñæ ÖÜñÜᤠÖÜÆÊÜâ »ÜÅÐÝraÝÃÜWÜÙÜá C®Üá° D Ä࣠¨ÜáwxWæ ²Ga….w PÜáƱܣ ÃÜÊæáàÍ… ÖÝWÜã ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨Ü
®Üvæ©Êæ G®Üá°ÊÜ ÔàoáWÜÙÜ®Üá° ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨Ü ±ÝūݱÜPÜÃÜá ÓæàÄ, A˜PÝÃÜ ¨ÜáÃÜá±ÜÁãàWÜ
BÃæãà±Ü ÊÜÞñÜÅ PæàÚ- ±ÜÅÊÜááSÃæà ¹PÜÄ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü, ÊÜÞwPæãívÜá ñÜÊÜáWæ ¸æàPÝ¨Ü Ë¨Ý¦ì-
Ÿí©-¨ÜªÊÜâ. B¨ÜÄàWÜ D "PæãàpÝ'¨ÜÈÉ BÁáR¿ÞWÜáÊÜ WÜÙÜ®Üá° E£à|ì-WæãÚԨݪÃæ G®Üá°ÊÜ
PܮܰvÜ ËÍÜÌ˨ÝÂ- ˨ݦìWÜÙÜá ¿ÞÊÜ Äࣿá WÜí¼àÃÜ BÃæãà±Ü PæàÚŸí©¨æ.
Æ¿á¨ÜÈÉ ²Ga….w ÓÜíÍæãà«Ü®æ ¯ÄàPæÒ ÊÜÞvÜÆá ÓÝ«ÜÂ? ¸æàPݨÜÊÜÃÜ®Üá° E£à|ìWæãÚst ËË:
ÔàoáWÜÙÜã ÊÜÞÃÝo- ÇÝ-WÜᣤ¨æ G®Üá°ÊÜ ÊÜÞñÜ®Üá° ËÍÜÌ- PܮܰvÜ¨Ü A¼ÊÜê©œWæ AWÜñÜÂËÃÜáÊÜ ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨Ü PÜáƱܣ, ÄiÓÝrÃ… ÖÝWÜã
QRÊæ G®Üá°ÊÜ WÜí¼àÃÜ Ë¨ÝÂÆ-¿á¨ÜÈÉÃÜáÊÜ ÔŸºí©WÜÙæà ÓÜíÍæãà«Ü®æ Ÿ¨ÜÈWæ, ÖæÓÜÄWæ Jí¨Üá B¿áPÜqr®Ü ÓܧÙܨÜÈÉÃÜáÊÜ "B±Ü¤ÄWæ' ÖÝWÜã
BÃæãà±Ü PæàÚŸí©¨æ. J²³Pæãíw¨ÝªÃæ. ²Ga….w ±Üvæ¿áÆá ¸æàQÃÜáÊÜ "¸æàPݨÜÊÜÄWæ' ÊÜÞñÜÅ ²Ga….w ±ÜÅÊæàÍÜ
PܮܰvÜ ÖÝWÜã PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ËÐÜ¿á¨Ü ®ÜãñÜ®Ü PÜáƱܣWÜÙÝX A˜PÝÃÜ ÓÜíÍæãà«Ü®æ ÊÜáíwÔ vÝPÜrÃæàp… ±ÜÄàPæÒ¿áÈÉ EñܤÊÜá AíPÜWÜÙÜ®Üá° ¯àw¨ÝªÃæ.
ÊæáàÇæ ±ÜÅ£ÊÜÐÜì ²Ga…w ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ÔÌàPÜÄÔ-ÃÜáÊÜ ÃÜÊæáàÍ… ÖÝWÜã ËÍæàÐÜ ±Üvæ¿ááñݤÃæ Gí¨Üá PæÆÊÜÃÜá Jí¨Üá ÊæàÙæ ÈUñÜ ±ÜÄàPæÒ¿áÈÉ AÖÜì AíPÜ
ÓÜÖÜg. B¨ÜÃæ D ¸ÝÄ ÊÜÞñÜÅ ²Ga….w CñÜÃÜÃÜá ÓæàÄ "Öæãí¨Ý-~Pæ' ÊÜÞw- ÊÜÃÜ© ¸æàÓÜÃÜ ÊÜÂPܤ±ÜwԨݪÃæ. ±Üvæ¿á¨Ü ˨ݦìWÜÚWæ, ÊÜåèUPÜ ±ÜÄàPæÒ-
±ÜÅÊæàÍÜ ±ÜÄàPæÒ ŸÃæ¿ááÊÜ A¥ÜÊÝ ÓÜí¨ÜÍÜì- Pæãíw-ÃÜáÊÜ Ë¨Ý¦ìWÜÚWæ Ôàoá ¿áÈÉ "AWÜñÜÂ'ËÃÜáÊÜÐÜár AíPÜWÜÙÜ®Üá° ¯àw
®ÜPæR Êæã¨ÜÇæà, PæÆÊÜÄWæ ÔàoáWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜÆá ¯«ÜìÄÔ¨Üáª, DWÝWÜÇæà ¯ÍÜc¿áWæãíw¨æ GíŸ ÊÜÞñÜá ËÍÜÌ˨ÝÂÆ ²Ga…w ÓÜíÍæãà«Ü®æWæ ÓæàÄÔPæãÙÜÛÇÝWÜᣤ¨æ
ÊÜÞÃÝo ÊÜÞvÜÇÝX¨Üáª, ÖæÓÜÄWæ ÊÜÞñÜÅ 14 ÓÜíÍÜ«æãà®Ý Ë»ÝWÜ¨Ü PæÆ ÔàoáWÜÙÜá ¿á¨ÜÈÉ PæàÚŸí©¨æ. ±ÜÅÊÜááSÊÝX ²Ga….w G®Üá°ÊÜ WÜí¼àÃÜ BÃæãà±ÜÊÜ®Üá° ÓÜÌñÜ PæÆ Wæçv…
Aiì BÖÝ̯Ô, ±ÜÅÊæàÍÜ ±ÜÄàPæÒWÜÙÜ®Üá° ®ÜvæÓÜ- ¿ÞÃÜ ÖæÓÜÃÜÈÉ CÃܸæàPÜá G®Üá°ÊÜâ¨Üá ÓæàĨÜíñæ ÓÜíÍæãà«Ü®æWæ ÓÜíŸí˜Ô¨Üíñæ WÜÙæà ÊÜÞw¨ÝªÃæ. 4
22.06.2019 ÍܯÊÝÃÜ
ÊÝñÝÊÜÃ|
Ü ÃÝg¨ÜÈÉ ÓÝ«ÝÃÜ| ÊÜáÙæ
PܯÐÜu 21, WÜÄÐÜu 31 wXÅ
¸æíWÜÙÜãÃÜá: ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ ¸æÙÜWæY 8.30PæR Pæã®æWæãívÜíñæ PÜÙæ¨Ü 24 WÜípæWÜÙÜÈÉ ÃÝg嬆 PÜÃÝÊÜÚ¿áÈÉ ÓÝ«ÝÃÜ| ÊÜáÙæ¿ÞX¨æ. hæãÀávÝ, ¿á¨ÝÌv… 6
EÐÝ¡íÍÜ˨Üáª, ÊæãàvÜ PÜ謆 Óæí.Ëáà, ±Ü|íŸãÃÜá, ÓÜáŸÅÊÜá| 5 Óæí.Ëáà, ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá, PæãÆãÉÃÜá, Óè¨Ü£¤ 3 Óæí.Ëáà, ÊÜáãÈR, PÝPÜìÙÜ, PÝÃÜÊÝÃÜ, »ÜoRÙÜ, PÜáÊÜápÝ, PܨÝÅ,
ÊÝñÝ-ÊÜ-ÃÜ| PÜívÜá-Ÿ-ÃÜ-È-¨æ. gWÜÇ…±æàpæ, ÖÜ¿ÞÂÙÜ, ÇæãàívÝ 2Óæí.Ëáà, ÊÜáãvÜṨÜÃæ, EvÜá², Pæãào, PÜáí¨Ý±ÜâÃÜ, EvÜá², ÎÃÝÚ, Öæã®Ý°ÊÜÃÜ, WæàÃÜáÓæã±Ü³, ÊÜáãÈR,
AíPæãàÇÝ, ÊÜáÖÜÈíWܱÜâÃÜ, Ëg¿á±ÜâÃÜ, »ÝWÜÊÜáívÜÆ, ÊÜáãwWæÃæ¿áÈÉ 1 Óæí.Ëáà ÊÜáÙæ¿ÞX¨æ.

PÝÊÜáWÝÄ BÃÜí»ÜÊÝX Jí¨ÜãÊÜÃæ ÊÜÐÜìÊݨÜÃÜã PæÆÓÜQRÆÉ ÊæàWÜ > ŸÈWæ ¸ÝÁá¤Ãæ¨Ü aÜÃÜíwWÜÙÜá > GÇæÉÆãÉ ŸÄà «ÜãÙæãà «ÜãÙÜá

ÊÜáí¨ÜW£Ü ¿áÈÉ ÖÜáÚÊÜÞÊÜâ Êæápæãà‹ PÝÊÜáWÝÄ: g®ÜÄWæ ¯ñÜ QÄQÄ


±± ÎÅàÃÜPÝÒÃÝÊ… ±Üâ®ÜÃÜãÃÜá ¸æíWÜÙÜãÃÜá
ÖæãWæ, «ÜãÚ¯í¨Ü ¸æàÓÜñܤ g®Üñæ ÓÜÄ¿Þ¨Ü ±Ý¨ÜaÝÄ ÊÜÞWÜìËÆÉ
ÊæàWÜÊÝX ÖæãàWÜᣤÃÜáÊÜ ÊÝÖÜ®ÜWÜÙÜ ÊÜá«æ ÔÆáQ
iàÊÜÊÜ®Üá° Pæç¿áÈÉ ×w¨ÜáPæãívÜá ÃÜÓæ¤ ¨ÝoÆá ±Ý¨ÜaÝÄ ÃÜÓ¤æWÙÜ È
Ü ÉÁáà ÊæápæãÅà ¯ÊÜÞì| ÓÝÊÜáXÅWÜÙ®Ü áÜ ° WæãqrWÃæ ,æ PÝÙæà®Ü AWÜÅÖÝÃÜ, ®æãà¸æã ®ÜWÃÜ ,Ü Ëáà®ÝQÒ ¨æàÊÜÓݧ®¨Ü Ü
±ÜÃܨÝvÜáÊÜ ±Ý¨ÜaÝÄWÜÙÜá, ŸÈWæ ¸ÝÀá ÖÝPÜÇÝX¨æ. AÆɨ,æ ÊæápæãÅà µÆÉÃ…WÜÚWÝX WÜáíwWÜÙ®Ü áÜ ° ÊÜÞWÜìÊÝX ŸÃÜáÊÜ ÊÝÖÜ®WÜ ÙÜ áÜ ÊÜáãÃÜá ÊÜÞWÜìÊÝX Ÿí¨Üá,
ñæÃæ¨ÜáPæãíwÃÜáÊÜ aÜÃÜíwWÜÙÜá, PÝÊÜáWÝÄÀáí¨Ü AWæ¿áÇÝX¨æ. ÊÝÖÜ®WÜ ÙÜ Ü ÖæãWæ, ÃÜÓ¤æWÙÜ Ü «ÜãÙÜá, ñæèæ Ü aÜÃíÜ w¿á ÖÜáÚÊÜÞÊÜâ ŸÚ Jí¨æà ÊÜÞWÜìÊÜ®áÜ ° ŸÙÜÓáÜ ñܤÊ.æ C¨ÜÄí¨Ü ÊÜÞWÜì
ÊæáàÇæàÙÜᣤÃÜáÊÜ ¨ÜorÊÝ¨Ü «ÜãÙÜá, CËÐÜár ÊÝÓÜ®æ CÊæÆɨÄÜ í¨Ü g®ÜÃáÜ ÊÜáãXWæ PÜÃÊ Ü ÓÜ ŒÜ ×w¨Üá ®Üv¿ æ ááÊÜíñÜÖÜ ÊÜáãÃÜá, ñÜíWÜá¨Ý| Jí¨Üá GíŸíñÝX¨æ. D »ÝWÜ¨È Ü É ÓÜíaÝÃÜ ¨ÜorOæ
ÖÜáÚÊÜÞÊÜâ ÊæápæãÅà PÝÊÜáWÝÄÀáí¨Ü D ±ÜÄÔ§£ ¯ÊÜÞì|ÊÝWÜᣤ¨.æ A˜PÜÊÝX¨Üáª, ±Ý¨ÜaÝÄWÜÚWæ ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÊÜÞWÜìËÆÉ¨æ ŸÖÜÙÐ Ü áÜ r
»ÝWܨÜÈÉ EípÝXÃÜáÊÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜá... QÄQÄ A®Üá»ÜËÓÜáÊÜíñÝX¨æ.
ÓÜ¨Ý XiWÜávÜáÊÜ g®ÜÃÜ®Üá° ÖÝWÜã ÊÝÖÜ®Ü
¨ÜorOæ¿á®Üá° ÖÜáÚÊÜÞ訆 ±ÜÅÊÜááS ÃÜÓæ¤ C¨Ü᪠CÆɨÜíñÝ¨Ü ŸÓ… ñÜíWÜá¨Ý|
Öæãí©¨æ. GÃÜvÜ®æà ÖÜíñÜ¨Ü ÊæápæãÅà PÝÊÜáWÝÄ
¿áã ®Üvæ¿áᣤ¨æ. WæãqrWæÃæ ÊÜáñÜᤠ®ÝWÜÊÝÃÜ¨Ü D ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉÃáÜ ÊÜ Jí¨æà Jí¨Üá ñÜíWÜá¨Ý|ÊÜ®áÜ ° ÊæápæãÅà PÝÊÜáWÝÄ
ÊæápæãÅà A˜PÝÄWÜÙÜ ¯ÆìPÜÒé
ÊÜá«æ Joár 21.25 Q.Ëáà E¨Üª¨Ü ÊÜÞWÜì¨Ü BÖÜᣠñæW¨ æ áÜ Pæãíw¨æ. ñÜíWÜá¨Ý| C¨ÜªÃã Ü CÆɨíÜ ñÝX¨æ. ÊæápæãÅà
ÖÜáÚÊÜÞÊÜâ ±ÜŨæàÍÜÊâÜ ÖæãÃÜÊÆ Ü ¿áÊæíŸ PÝÃÜ|PæR E¨ÝÔà®Ü ñæãàĨÜáª,
PÝÊÜáWÝÄ ®Üvæ¿áᣤ¨æ. AÆɨæ 7.5 QËáà hÝWÜ PÝÊÜáWÝÄ ÊÜááX¿ááÊÜÊÃÜ Wæ æ ñÝñÝRÈPÜ ñÜíWÜá¨Ý| PÜȳÓáÜ ÊÜ AÊÜÍÂÜ PÜñæ C¨æ.
GÇæPÝó¯P… Ôq »ÝWÜ¨È Ü É PÝÊÜáWÝÄ¿á ÊæàWÜ ÖæbcÓÇ Ü ÝX¨æ. B¨ÜÃ,æ
ÊÜ®Üá° GñܤÄÓÜÇÝX¨Üáª, ÓÝÌWÜñ… PÝÅÓ… ÃÜÓ椯í¨Ü ÊÜáí¨ÜWÜ£¿áÈÉ ÓÝWÜᣤ¨æ Gí¨Üá ÓܧÚà¿áÃÜá ©ª¨ÜªÃÜã ÊÝÖÜ®Ü ÓÜíaÝÃÜ C®Üã° ±ÝÅÃÜí¼ÔÆÉ. D ÊÜáÙæWÝÆ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝWÜáÊÜ Êæã¨ÜÆá ñÜíWÜá¨Ý| ¯ËáìÓܸàæ PæíŸá¨Üá
AívÜÃ…±ÝÓ… ÊÜÞWÜì¨Ü PÝÊÜáWÝÄ ®Üvæ¿á BPæãÅàÍÜ ÊÜÂPܤ±ÜwԨݪÃæ. IIGí, A±æäàÇæã »ÝWܨÜÈÉ TÝÓÜX BÓܳñæÅWÜÚÃÜáÊÜ PÝÃÜ| Êæã¨ÜÈ ÖÜáÚÊÜÞÊÜâ ±ÜŨæàÍÜ¨È Ü É¿áã ÊæápæãÅà PÝÊÜáWÝÄ¿á®Üá° ¸æàWÜ ¸æàWÜ
ÓܧÚà¿áÃÜ BWÜÅÖÜÊÝX¨æ. C¨æà Óܧ٨ Ü È
Ü É A®æàPÜ A±Ü[ÝñÜWÙÜ ÝXÊæ. gã®…®ÜÈÉ
¸æàQ¨æ. B¨ÜÃæ, Êæçp…µàÇ…x, PæíWæàÄ ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ ¶æäàqìÓ… BÓܳñæÅ ÊÜááí»ÝWܨÜÈÉ GÈÊæàpæv… ¯í¨ÜÆã ÊÝÖÜ®Ü ¨ÜorOæ A˜PÜ. B¨ÜÃæ, ÊæápæãÅà ÊÜááXÓܸàæ PÜá. ÊæápæãÅà ÊÜÞWÜì ¯ÊÜÞì|ÊÝWÜᣤÃáÜ ÊÜ ¸æàÃæ PÜvWæ ÙÜ È Ü É
ÊæápæãÅà PÝÊÜáWÝÄ ÊæàÙæ PæÅà®… ÊÜáñÜᤠ¸æçP… ®ÜváÜ Êæ A±Ü[ÝñÜ ÓÜí»ÜËÔ ¸æçP…
®Üvæ¿áᣤÃÜáÊÜ ÊæápæãÅà PÝÊÜáWÝÄWæ ÖæãàÈ ÊÜÞWÜì¨Ü µÆÉÃ… ¯ËáìÓÜÇÝX¨æ. PæÆÊÜâ PÜvæWÜÙÜÈÉ PÝÊÜáWÝÄ ËÙÜíŸÊÝXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü D ÓÜÊÜáÓæ ¯àwÃÜáÊÜ ±ÝÅÍÜÓöÜ ÊÜ®áÜ ° D PÜvWæ ãÜ ¯àvܸàæ PæíŸá¨Üá ÓܧÚà¿áÃÜ BWÜÅÖÜÊÝX¨æ.
ÓÜÊÝÃÜ ÊÜáêñܱqÜ rÃáÜ ÊÜ Zo®æ ®Üv©æ ñÜá¤. A¨Üá ±ÜÅ£»Üo®æWãÜ PÝÃÜ|ÊÝXñÜá¤.
Ô¨ÜÃæ, ÖÜáÚÊÜÞÊÜâ, Ÿ®æ°àÃÜZor ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ PæÆÓÜ GÈÊæàpæv… ÃÜÓ椿á ÊæáàÇݽWÜ¨Ü PÝÊÜáWÝÄ ÊÜááX C®Üã° Öæbc¨æ GíŸá¨Üá ÊÝÖÜ®Ü ÓÜÊÝÃÜÃÜá AÙÜÆá.
ÖÜáÚÊÜÞÊÜâ ÖÜáÚÊÜÞÊÜâ »ÝWܨÜÈÉ D »ÝWܨÜÈÉ ÊæápæãÅà
»ÝWܨÜÈÉ ÊæápæãÅà ÊæápæãÅà ÊæápæãÅà PÝÊÜáWÝÄ
PÝÊÜáWÝÄ ±Üä|ìWæãÙÜÛÆá PÝÊÜáWÝÄWÝX ÃÜÓæ¤ ËÓܤÃÜOæ ¯ÊÜÞì| PÝÊÜáWÝÄ Àáí¨Ü D »ÝWܨÜÈÉ
I¨Üá ÊÜÐÜì ¸æàPÝWÜáñܤ¨æ. ÊÜÞvÜÇÝX¨æ. CÈÉ ÊÜáñæ¤ ÊÜáí¨ÜWÜ£¿áÈÉ «ÜãÙÜá A˜PÜÊÝX¨æ.
PÝÊÜáWÝÄ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝX ŸÓ… ñÜíWÜá¨Ý| Óݧ²Ô¨ÜÃÜã ÓÝWÜᣨÜáª, ÊæápæãÅà ÊÝÖÜ®ÜWÜÙÜá
Jí¨ÜãÊÜÃæ ÊÜÐÜì ÃÜÓæ¤ ËÓܤÃÜOæ ÊæàÙæ ÓÝÊÜáXÅWÜÙÜ®Üá° ÃÜÓæ¤ HPÜPÝƨÜÈÉ
PÜÙ橨Üáª, C®Üá° ÊÜáãÃÜáÊÜÃæ ñæÃÜÊÜâWæãÚÓܸæàPÝWÜáñܤ¨æ. ÊÜá«Ü¨ÜÈÉ ÖÝQ¨ÝªÃæ. ŸÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü
ÊÜÐÜìWÜÙÜÐÜár ÊæápæãÅà ÖÝWÝX ÊæápæãÅà PÝÊÜáWÝÄ ×àWÝX ÃÜÓæ¤WÜÙÜá ±Ý¨ÜaÝÄWÜÚWæ
PÝÊÜáWÝÄ ®Üvæ¿áȨæ. ÊÜááX¨Ü ®ÜíñÜÃÜ QĨÝX¨æ. C¨ÜÄí¨ÝX ®Üvæ¿áÆá,
C¨ÜPæR ÓÝÊÜìg¯PÜÃÜ ñÜíWÜá¨Ý|ÊÜ®Üá° ÊÜáÃÜá ÊÝÖÜ®Ü ÓÜÊÝÃÜÄWæ QÄQÄ ÃÜÓ椨ÝoÆá
ÓÜÖÜPÝÃÜ AWÜñÜÂ. Óݧ²ÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ. EípÝWÜᣤ¨æ. A®Ý®ÜáPÜãÆÊÝX¨æ.
& ®ÜÊÜá¾ ÊæápæãÅà &ÈíWÜ¿áÂ, ¹¹Gí² & ÊÜáígá®Ý¥… &®Ü¿á®Ý
×Ä¿á A˜PÝÄ pÝŵP… ÓæÇ… Gíi¯¿áÃ… ÓܧÚà¿áÃÜá ÓܧÚà¿áÃÜá

AÊÜÞ¿áPÜ®Ü IGíG ÊÜíaÜ®æ ±ÜÅPÜÃÜ| ²ÅàñæÕ ,²ÅàñæÕ Gí¨Üá


QÃÜáPÜáÙÜ PæãvÜᣤ¨ÜªÊÜÃÜ Ÿí«Ü®Ü
ÊæáàÇæ ÖÜÇÉæ ÊÜáñæ¤ IÊÜÃÜá ¯¨æàìÍÜPÜÃÜ Ÿí«Ü®Ü
¸æíWÜÙã Ü ÃÜá: WÝíhÝ ÊÜÂÓÜ®ÃÜ ÝX¨Üª ¸æíWÜÙÜãÃÜá: ÊÜá×ÙæÁ㟺ÃÜ ×í¨æ ¹©ª¨Üª PÝÃÜ|PæR ¸æç¨Üá Ÿá©œ
¿ááÊÜPÃÜ Ü WÜáí±æäí¨Üá AÊÜÞ¿áPÜ ±± ËÍÜÌÊÝ~ ÓÜᩪÊÜá®æ ¸æíWÜÙÜãÃÜá ÊÜáÓÜãÕÃ… TÝ®… ÓÜíŸí˜, ®èPÜÃÜÃÜ ÊÜÞñÜá ÖæàڨܪPæR ÊÜá®æ ÊÜááí¨æ C¨Üª ¸æçP…WÜÚWæ ¸æíQ ÖÜbc
¿ááÊÜP®Ü Ü ÊæáàÇæ ÊÜÞÃÜPÝÓÜŒWÚÜ í¨Ü ÊÜá®æ ÊæáàÇæ ¨ÝÚ: GÓ…Iq A˜PÝÄWÜÙÜá ±ÜâívÝqPæ ÊæáÃ橨ܪ ±ÜâívÜÃÜ®Üá° w.hæ. ÖÜÚÛ ±æäÈàÓÜÃÜá
ÊÜÞÃÜOÝí£PÜ ÖÜÇÉæ ®ÜvÔæ BñÜ®Ü IGíG PÜí±Ü¯¿á ŸÖÜáPæãàq ÊÜíaÜPÜ ÊÜáÓÜãÕÃ… TÝ®… AÊÜÃÜ Ÿí˜Ô¨ªÝÃæ. PÜÈàí ±ÝÐÜ, ÊÜááhÝÀᨅ, ñèÔ¶…, ñÜŸÃæàh…
Ö柺ÃÙÜ ®Ü áÜ ° PÜñ¤ÜÄÔÃÜáÊÜ Zo®æ w. ÊÜíaÜ®æ ±ÜÅPÜÃÜ| ÓÜíŸí«Ü ÖÜ£¤ÃÜ¨Ü ÓÜíŸí˜ ÖÝWÜã ÊÜáñÜᤠÍÝר… Ÿí˜ñÜ BÃæãà²WÜÙÜá. Ÿí˜ñÜÃÜá ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ
hæ.ÖÜÚÛ ±æäÈàÓ… sÝOÝ Êݲ¤¿áÈÉ ñܯTæ aÜáÃÜáPÜáWæã-ÚÔÃÜáÊÜ IGíG ®èPÜÃÜÃÜ ÊÜá®æ ÊæáàÇæ Gí.GÓ….ÃÝÊÜá¿á AµàÓÜÃ…Õ IGGÓ… APÝvæËá IGGÓ… ñÜø Ü àæ £ ñÜÃWÜ £Ü ¿á®Üá° PÜ®ÝìoPÜ ÃÝg ¸æÙÜX®Ü hÝÊÜ ÊÜáãÃÜá ¸æçP…WÜÚWæ ¸æíQ ÖÜbc ±ÜÃÝÄ¿ÞX¨ÜªÃÜá.
®Üv© æ ¨æ. ±ÜÅ©à±… ÊÜá®æãàh… ÖÝWÜã GÓ…Iq ñÜívÜ ÊÜáñæ¤ IÊÜÃÜá ¨ÝÚ ®ÜvæÔ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ÓÜÃPÜ ÝÃÜ¨Ü ¯ÊÜêñܤ ÊÜááSÂPÝ¿áì¨ÜÎì GÓ….Ë. ÃÜíWܮݥ…, ¹.BÃ….±ÜÅ»ÝPÜÃÜ E¨Ý^qÔ¨ÜÃáÜ . WæãàPÜáÆ ×àWÝX ±æäÈàÓÜÃÜá ñܯTæ PæçWæãívÜá BÃæãà²WÜÙÜ®Üá°
±ÜÅ©à±… ÖÜÇÉæ ÊÜÞwÃÜáÊÜ BÃæãಠ¯¨æàì-ÍÜPÜÃÜ®Üá° Ÿí˜Ô¨æ. ¨ÝSÇæWÜÙÜ®Üá° ÊÜÍܱÜwÔ- ÎPÜÒ| ±ÜÅ£ÐÝu®¨ Ü Ü A«ÜÂPÜÒ vÝ. Gí.BÃ….g¿áÃÝí, ¯ÊÜêñܤ IGGÓ… A˜PÝÄWÜÙÝ¨Ü Gí.BÃ…. Ÿí˜Ô¨ªÝÃæ. ¿ááÊÜPÜÃÜ WÜáí±æäí¨Üá ÊÜá×ÙæÁ㟺ÃÜ ×í¨æ
WÜÙáÜ . TÝÓÜX ¸ÝÂíP… E¨æãÂàX Íݨܸ… AÖÜÊÜᾨ…, Pæãíw¨ÝªÃæ. ÎÅà¯ÊÝÓÜÊáÜ ã£ì, ÃÝÊÜá±ÜÅÓݨ…, ÎÅàÊÜÃ,Ü GÓ….i.ÖæWxæ , CÓæÅàÇ… hæ¸ÝÔíW…, ÃÜíWÜÃÝg®… C¨ÜªÃáÜ . ¹¨Ü᪠²ÅàñæÕ, ²ÅàñæÕ Gí¨Üá QÃÜáPÜáÙÜ PæãvÜᣤ¨ÜªÃÜá. ŸÚPÜ BPæWæ
Çæãà×ñ… PÜáÊÜÞÃ… (34) ÖÜÇÉWæ ã æ ÙÜ CÓÝÅÃ… AÖÜÊÜᾨ…, ±ÜâÓæçÇ… ®ÜWÜÃÜ¨Ü PæãàÇ…Õ±ÝP…ì ŸÚ ¨æç×PÜ ÓÜí±ÜPÜì ¸æÙÜÓÜáÊÜíñæ JñݤÀáÓÜᣤ¨ÜªÃÜá.
WÝ¨Ü ¿ááÊÜP.Ü Çæãà×ñ… TÝÓÜX AÖÜÊÜᾨ…, ÊÜáÖÜ-ÊÜᾨ… C©ÅàÓ… CÃÜáÊÜ ÊÜáÓÜãÕÃ… TÝ®… BpæãàÊæäí¨ÜÃÜÈÉ PÜáÚñÜá WÜÇÝpæ ÊÜÞvÜáñܤ, ÃÜÓ椿áÈÉ
BÓܳñÅæ ¿áÈÉ bQñæÕ ±Üv¿
w.hæ.ÖÜÚÛ ±æäÈàÓ… sÝOÝ Êݲ¤¿á
æ áᣤ¨ÝªÃ.æ ÊÜáñÜᤠEÓݾ®… AŸÃæàh… Ÿí˜ñÜÃÜá. D
±ÜÅPÜÃÜ|¨ÜÈÉ C¨ÜáÊÜÃæWÜã Joár 13
ÓÜíŸí˜PÜÃÜ ÊÜá®æ ÊÜáñÜᤠ®ÜWÜÃܨÜÈÉÃÜáÊÜ
IGíG ®èPÜÃÜÃÜ ÊÜá®æ ÊæáàÇæ ¨ÝÚ ®ÜvæÔ »Üã PÜŸÚPæ BÃæãà±Ü : ÎÊÜÈíWæàWèvÜ KvÝvÜáÊÜ ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ®Üá° aÜávÝÀáÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. A¨æà Äà£
WÜáÃÜáÊÝÃÜ ÓÜíhæ ÊÜá×Ùæ¿á®Üá° aÜávÝÀáԨܪÃÜá. D ÊæàÙæ

Sá¨Ü᪠ÖÝgÄWæ Pæãàp…ì B¨æàÍÜ


GÇ….BÃ…. Ÿívæ¿áÈÉ BÃæãà²WÜÙáÜ BÃæãà²WÜÙÜ®Üá° GÓ…Iq Ÿí˜-Ô¨æ. ¨ÝSÇæWÜÙÜ®Üá° ÊÜÍÜPæR ±Üvæ¨Üá ñܯTæ ÊÜá×Ùæ ¿ááÊÜPÜÄWæ ¸æç¨Üá Ÿá©œÊÝ¨Ü ÖæàڨܪÃÜá. gñæWæ ÓܧÚà¿á
Çæãà×ñ… PÜáÊÜÞÃ… ÊæáàÇæ vÝÅéWÜÃ… Ÿí˜ñÜÃÜ ±æçQ ÊÜáãÊÜÃÜá IGíG ÊÜááí¨ÜáÊÜÄԨݪÃæ. ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá ±æäÈàÓÜÄWæ ¨ÜãÃÜá ¨ÝSÈÓÜáñæ¤àÊæ Gí¨Üá
¯í¨Ü ÖÜÇÉæ ÊÜÞw¨ÝªÃ.æ ÖÜÇÉæ Àáí¨ÝX ±ÜÅÊæãàoÓ…ìWÜÙÝX¨Üáª, C¯°ŸºÃÜá Pæãà ÊÜáñæã¤í¨ævæ ÎÊÝi®ÜWÜÃÜ¨Ü IGíG GaÜcÄԨܪÃÜá. AÐÜrPæRà Pæãà±ÜWæãívÜ ¿ááÊÜPÜÃÜ WÝÂíW… ®ÜÓÜáQ®Ü
¿ááÊÜP®Ü Ü Ö渺æ ÃÙÜ áÜ PÜñ¤ÜÄÔ¨Üáª, ¸æ¯°Wæ B±ÜÃæàqÊ… ¸ÝÂíP…®Ü ¯¨æàìÍÜPÜÃÝ- gáÂÊæÆÉÃ…Õ®Ü ¨ÝÚ¿á ÊæàÙæ ÓÜáÊÜÞÃÜá ¸æíWÜÙÜãÃÜá: »Üã PÜŸÚPæ BÃæãà±Ü ±ÜÅPÜÃÜ|¨Ü ÖÝgÃÝWÜá ñݤÃæ. AÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ÓܨÜ ¿ÞÊÜâ¨æà hÝÊÜ ÓÜáÊÜÞÃÜá 3:30ÃÜ ÊæàÙæ¿áÈÉ ÊÜá×Ùæ¿á ÊÜá®æ ÊÜááí¨æ
ÊÜÞÃÜOÝí£PÜ WÝ¿áÊÝX¨æ. D X¨ªÝÃæ G®Ü°ÇÝX¨æ. CÊÜÃÜá PÜí±Ü¯Wæ ÖÜ| 8.5 Pæãàq ÊÜåèÆ嬆 30 Pæ.i ñÜãPÜ¨Ü ËaÝÃÜOæWæ ¯ÃÜíñÜÃÜÊÝX WæçÃÜá PÜÅÊÜá PæçWæãÙÜÛ¸ÝÃܨÜá Gí¨Üá PæãàĨÜÃÜá. ¯ÈÉԨܪ ÊÜáãÃÜá ¸æçP…WÜÚWæ ¸æíQ ÖÜbc ±ÜÃÝÄ¿ÞX¨ÜªÃÜá. D
ÓÜíŸí«Ü ±ÜÅPÜÃ| Ü ¨ÝSÇÝX¨æ. ÖÜãwPæ ÊÜÞvÜáÊÜíñæ g®ÜÃÜ ÊÜá®ÜÊæäÈ- b®Ý°»ÜÃÜ|, ÓÜáÊÜÞÃÜá 9.5 Pæãàq ÖÝg-ÃÝWÜᣤÃÜáÊÜ ÖÝÓÜ®Ü iÇÉæ¿á ÊÜQàÆÃÜ PæãàÄPæWæ ÓÜÊÜá¾£ ÓÜãbst PÜáÄñÜá w.hæ. ÖÜÚÛ ±æäÈàÓ… sÝOæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜÃÜ| ¨ÝSÇÝXñÜá¤.
ÓÜáÊÜ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá G®Ü°ÇÝWÜᣤ¨æ. ÊÜåèÆ嬆 2627 PÝÂÃæp… væçÊæáív…, AÃÜÔàPæÃæ Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý ûæàñÜÅ¨Ü ®Ý¿ÞÆ¿á ËaÝÃÜOæ¿á®Üá° g.27PæR ±æäÈàÓÜÃÜá ñܯTæ PæçWæãívÜá Ÿí˜Ô¨ªÝÃæ.
CÊÜÃÜ ŸÚ C¨Üª IGíG gáÂÊæÆÉÄWæ ÓÜáÊÜÞÃÜá 2 Pæãàq ÊÜåèÆ嬆 450 Pæ.i hæwGÓ… ÍÝÓÜPÜ ÎÊÜÈíWæàWèvÜ ÊÜááí¨ÜãwñÜá.
ÓÜíŸí˜Ô¨Ü PæÆÊÜâ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ¨ÝSÇæ- ¸æÚÛ¿á ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ®Üá° g²¤ ÊÜÞvÜÇÝX¨æ ËÃÜá¨Üœ £àÊÜÅ AÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ÊÜÂPܤ±Üw- ±ÜÅPÜÃÜ|¨Ü ×®æ°Ç:æ ÍÝÓÜPÜ ÎÊÜÈíWæàWèvÜ ËÃÜá¨Üœ
WÜÙÜ®Üá° ÊÜÍÜPæR ±Üv橨ªÝÃæ. Gí¨Üá GÓ…Iq A˜PÜêñÜ ÊÜÞ×£ ¯àw¨æ. ÔÃÜáÊÜ »Üã PÜŸÚPæ ñÜvæ ËÍæàÐÜ ®Ý¿ÞÆ¿á, AÃÜÔàPæÃæ ±Üor|¨Ü ÓÜÊæàì ®ÜíŸÃ… 290/2ÃÜÈÉ®Ü
gá.27-ÃÜí¨Üá ñܱܳ¨æà ÖÝgÃÝWÜáÊÜíñæ ÓÝÊÜìg¯PÜ ÓÜÃÜPÝÄ E¨Ý娆 hÝWܨÜÈÉ ÓÜÌíñÜ
B¨æàÎÔ¨æ. ÊÜá®æ ¯ÊÜÞì| ÊÜÞwPæãíwÃÜáÊÜ BÃæãà±Ü˨æ.
ÊÜáñæ¤ I¨Üá ©®ÜWÜÙÜ PÝÆ BÃæãà²WÜÙÜá GÓ…Iq ÊÜÍÜPæR ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ ¨ÜãÃÜá¨ÝÃÜÃÜ ±ÜÃÜ ÊÝ©Ô¨Ü ×Ä¿á D ÓÜíŸí«Ü ÓܧÚà¿á ¯ÊÝÔ Ga…. ËàÃܻܨÜűܳ
IGíG PÜí±Ü¯¿á ÊÜíaÜ®æ ±ÜÅPÜÃÜ|¨ÜÈÉ Ÿí˜ñÜÃÝXÃÜáÊÜ 7 ¯¨æàìÍÜPÜÃÜ®Üá° GÓ… ÊÜQàÆ ¨æàÊÜÃÝgWèvÜ, ÎÊÜÈíWæàWèvÜ JŸº GíŸáÊÜÃÜá 2017ÃÜÈÉ »Üã PÜŸÚPæ ñÜvæ ËÍæàÐÜ
gÊÝ-¸ÝªÄ¿ááñÜ g®Ü±ÜÅ£¯˜¿ÞX¨Ü᪠®Ý¿Þ- ®Ý¿ÞÆ¿á¨ÜÈÉ ±ÜÅPÜÃÜ| ¨ÝSÈÔ¨ªÝÃæ. D
Iq A˜PÝÄWÜÙÜá 4®æà GÔGíGí ®Ý¿ÞÆ¿áPæR ÖÝgÃÜá±ÜwÔ¨ÜÃÜá. Æ-¿á¨Ü ±ÜÅQÅÁáWÜÚWæ WèÃÜÊÜ ÓÜÈÉÔÆÉ. ËaÝ- ÓÜíŸí«Ü ÓÜÊÜáWÜÅ ñܯTæ ®ÜvæÔ ÊÜÃÜ© ¯àvÜáÊÜíñæ
BÃæãà²WÜÙÜ®Üá° Öæbc®Ü ËaÝÃÜOæ ®ÜvæÓÜÆá GÓ…Iq A˜PÝÄWÜÙÜá ÊÜáñæ¤ I¨Üá ©®Ü ÃÜOæWæ ±Ü¨æà ±Ü¨æ WæçÃÜá ÖÝgÃÝWÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ Pæãàp…ì ÖÝÓÜ®Ü iÇÉݘPÝÄWÜÚWæ ÓÜãbÔñÜá¤.
PÝÇÝÊÜPÝÍÜ PæàÚ¨ÜÃÜá. GÓ…Iq ÊÜá®ÜË¿á®Üá° ±ÜâÓÜRÄst ®Ý¿ÞÆ¿á 5 ©®ÜWÜÙÜ ®Ý¿ÞÆ¿áPæR A±ÜÊÜÞ®Ü GÓÜX¨ªÝÃæ. AÊÜÃÜá ÖÝÓÜ®Ü iÇÉݘPÝÄ ñܯTæ ®ÜvæÔ JñÜá¤ÊÜÄ
PÝÆ GÓ…Iq ÊÜÍÜPæR ¯àw B¨æàÎÔ¨æ. ¯¨æàìÍÜPÜÃÝ¨Ü ¯hÝÊÜáᩪஅ, ®ÝÔàÃ…, ËaÝÃÜOæWæ ŸÃÜáÊÜíñæ¿áã PÝ|ᣤÆÉ. ×àWÝX ÓݹàñÝWÜáÊÜíñÜÖÜ AíÍÜWÜÙÜ®Üá° ®Ý¿ÞÆ¿á¨Ü
ÖÜáÓæà®…, ®ÜËਅ AÖÜÊÜᨅ, BÐÜ쨅 TÝ®…, ÊÝÔàí, ¨Ý¨ÝµàÃ… ÖÝWÜã AÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ hÝËáà®Üá ÃÜ×ñÜ ÊÝÃæíp… hÝÄ WÜÊÜá®ÜPæR ñÜí©¨ÜªÃÜá. C¨æà ÊæàÙæ ÍÝÓÜPÜ
A®ÜÌÃ… ±ÝÐÜ GíŸ BÃæãà²WÜÙÜ®Üá° PÜÙæ¨Ü ÊÝÃÜ GÓ…Iq ñÜívÜ Ÿí˜ÔñÜá¤. D ÊÜÞvÜ-¸æàPæí¨Üá ®Ý¿ÞÆ¿áPæR ÊÜá®ÜË ÎÊÜÈíWæàWèvÜ AÊÜÃÜá ±ÜÅPÜÃÜ| ÓÜíŸí«Ü
BÃæãà²WÜÚWæ IGíG gáÂÊæÆÉÄ ÖÜãwPæ¿á ÓÜí±Üä|ì ÊÜÞ×£ £Ú©¨Üáª, Öæbc®Ü ÊÜÞw¨ÜÃÜá. D ÊæàÙæ ÍÝÓÜPÜ ÎÊÜÈíWæàWèvÜ ±ÜÃÜ ®Ý¿ÞÆ¿á©í¨Ü hÝËáà®Üá PÜãvÜ ±Üvæ©
ËaÝÃÜOæ ®ÜvæÓÜÇÝWÜᣤ¨æ. ÊÜQàÆÃÜá ²àsÜPæR ÊÜá®ÜË ÊÜÞw, ÊÜááí©®Ü ËaÝ ¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ ±ÜÅPÜÃÜ|¨Ü ËaÝÃÜOæWæ ÖÝgÃÝWܨÜ
ÃÜOæWæ ÍÝÓÜPÜÃÜá ñܱܳ¨æ Pæãàp…ìWæ ×®æ°Çæ¿áÈÉ Pæãàp…ì AÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¨æ. Ÿí˜ñÜ BÃæãà²WÜÙÜá.

ÊÜÞ®ÜËà¿áñæ ±èÃÜPÝËáìPÜÃÜ A®ÜáPÜãÆPæR ŸÁãàÊæáqÅP… AÙÜÊÜwPæ


ÊæáÃæ¨Ü ±æà¨æWÙÜ áÜ ¸æíWÜÙÜãÃÜá: ŸÁãàÊæáqÅP… ±Ü¨Üœ£¿áÈÉ ÖÜÆÊÜâ Çæãà±ÜWÜÚ¨Üáª,
A¨Ü®Üá° ÃܨÜ᪠ÊÜÞvܸæàPÜá Gí¨Üá ±èÃÜPÝËáìPÜ ÓÜíZo®æ-WÜÙÜá
BWÜÅ×ԨܪÊÜâ. B¨ÜÃæ, ¹¹Gí² Z®ÜñÝÂg ˻ÝWÜÊÜâ ÊæçhÝn¯PÜÊÝX
D ÓÜíŸí«Ü Jí¨Üá ÊÝv…ì®ÜÈÉ GÃÜvÜá A¥ÜÊÝ ÊÜáãÃÜá
ŸÁãàÊæáqÅP… ¿áíñÜÅWÜÙÜá ÊÜÞñÜÅ CÊæ. D ±æçQ PæÆ ±èÃÜPÝËáìPÜÄWæ
ÊÜáÓÜrÄíW… ÓæíoÃ…WÜÙÜá £àÃÝ ¨ÜãÃÜ˨Üáª, ÖÝgÃÜá ÓÜÊÜáÓæ¿ÞWÜᣤ¨æ
BÇæãàbÔ D ±Ü¨Üœ£¿á®Üá° hÝÄWæãÚÓÜÇÝX¨æ. ¸æàPݨÜÈÉ GíŸ ¨ÜãÃÜáWÜÙÜá ŸÃÜᣤÊæ. D ×®æ°Çæ¿áÈÉ ¸æàwPæWæ A®ÜáWÜá|ÊÝX
A¨ÜÃÜÈÉÃÜáÊÜ ®Üã®ÜñæWÜÙÜ®Üá° ÓÜıÜwÓÜáÊÜâ¨ÝX ÓܳÐÜr±ÜwÔ¨æ. ŸÁãàÊæáqÅP… ¿áíñÜÅWÜÙÜ®Üá° ÖæbcÓÜÇÝWÜᣤ¨æ. DWÝWÜÇæà
¹¹Gí² Êݲ¤¿áÈÉ 17,500 ±èÃÜPÝËáìPÜĨÜáª, AÊÜÃÜ ÖÝgÄ ¸æÙÜÛí¨ÜãÄ®ÜÈÉ ÖæaÜácÊÜÄ¿ÞX GÃÜvÜá ŸÁãàÊæáqÅP… ¿áíñÜÅWÜÙÜ®Üá°
±Üvæ¿áÆá 530PÜãR ÖæaÜác ÊÜáÓÜrÄíW… ÓæíoÃ…WÜÙÜ®Üá° AÙÜÊÜwÓÜÇÝX¨æ. AÙÜÊÜwÓÜÇÝX¨æ Gí¨Üá Z®ÜñÝÂg ˻ÝWÜ¨Ü ÃÜí©à±… £ÚԨݪÃæ.

±ÜâÓܤPÜ ±ÜÅPÜoOæ E¨ÜÂÊÜáÊÜÆÉ, EñܤÊÜá ÓÜíÓÜ¢£


±± ËÍÜÌÊÝ~ ÓÜᩪÊÜá®æ ¸æíWÜÙÜãÃÜá

¸æíWÜÙÜãÃÜá: £®Ü°Æá BÖÝÃÜ, ±ÜâÓܤPÜ ±ÜÅPÜoOæ PæàÊÜÆ E¨ÜÂÊÜáÊÜÆÉ,


ÖÝQPæãÙÜÛÆá Ÿpær CÆÉ¨æ ¸æñܤÇÝX¨Üª A¨æãí¨Üá EñܤÊÜá ÓÜíÓÜ¢£. D PæÆÓÜÊÜ®Üá°
A±ÜÄbñÜ ÊÜÂQ¤Á㟺¯Wæ ÓÜíaÝÄ PܮܰvÜ ±ÜâÓܤPÜ ±ÝŘPÝÃÜ AaÜácPÜpÝrX ÊÜÞvÜá-
±æäÈàÓ… ±æà¨æWÜÙÜá Fo ÊÜÞwÔ, Ÿpær £¤¨æ Gí¨Üá ×Ä¿á ÓÝ×£ vÝ. Ga….GÓ….
ñæãwÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÊÜÞ®ÜËà¿áñæ ÊæíPÜpæàÍÜÊÜáã£ì Ÿ~¡Ô¨ÜÃÜá.
ÊæáÃ橨ݪÃæ. ¸Ý|ÓÜÊÝw ÖæãÃÜÊÜÞÊÜâ ¸æÚÛÖÜŸº¨Ü ±ÜÅ¿ááPܤ PܮܰvÜ ±ÜâÓܤPÜ
gíûÜ®… PæÙÜ ÓæàñÜáÊæ ŸÚ ÊÜáãÃÜá ±ÝŘPÝÃÜÊÜâ PܮܰvÜ »ÜÊܮܨÜÈÉ BÁãàiԨܪ ¸æÚÛ ÖÜŸº¨Ü ±ÜÅ¿ááPܤ PÜ®°Ü vÜ ±ÜâÓܤPÜ ±ÝŘPÝÃÜÊâÜ PÜ®°Ü vÜ »ÜÊ®
Ü ¨
Ü È
Ü É BÁãàiԨܪ PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ
©®ÜWÜÚí¨Ü ÊÜÂQ¤Á㟺 BÖÝÃÜËÆɨæ, 20 PÜê£WÜÙÜ ÇæãàPݱÜìOÝ PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ 20 PÜê£WÜÙ® Ü áÜ ° ×Ä¿á ÓÝ×£ vÝ. Ga….GÓ….ÊæíPÜpàæ ÍÜÊáÜ ã£ì ÇæãàPݱÜìOæWã æ ÚÔ¨ÜÃáÜ .
ÊæáçÊæáàÇæ Ÿpær¿áã CÆÉ¨æ ®ÜWÜ°ÊÝX ÊÜÞñÜ®Ýw, ÓÝ×ñÜ E¨æªàÍÜÊæà ¨ÜãÃܨÜÊÜ- PÜ®°Ü vÜ ÓÜíÓÜ¢£ CÇÝTæ ¯¨æàìÍÜQ Pæ.Gí.hÝ®ÜQ, PÜ®°Ü vÜ ±ÜâÓܤPÜ ±ÝŘPÝÃÜ¨Ü A«ÜÂPæÒ ÊÜÓáÜ í«ÜÃÝ
Jí¨æà ÓܧÙܨÜÈÉ ¹©ª¨Üª. C¨Ü®Üá° ÃÜ®Üá° Jí¨Üá PÜvæ PÜoárÊÜâ¨Üá. PܮܰvÜ ±ÜâÓܤPÜ »Üã±Ü£ CñÜÃÃÜ áÜ C¨ÜªÃáÜ .
WÜÊÜá¯Ô¨Ü ÓÜíaÝÄ ±æà¨æWÜÙÝ¨Ü AÖܾ¨… ±ÝŘPÝÃÜ ñÜáí¸Ý A¼ÃÜáb¿á®Üá° Coár-
PÜË, ÓÝ×£ ŸWæY £Ú¿áÆá AÊÜÃÜ®Üá°
ÖÝWÜ㠮ܿÞh… ¸ÝÐÝ, B ÊÜÂQ¤Wæ PæãívÜá, PܮܰvÜ¨Ü ÖæÓÜÃÝíñÜ ÇæàSPÜÃÜ®Üá° ÊÜáÖÜñÜÌ Áãàg®æWÜÙÜ®Üá° Öæãí©¨æ. ±ÜÅPÝÍÜ-
ÓÜí±Üä|ìÊÝX A«Ü¿á®Ü ÊÜÞvܸæàPæà
Fo ÊÜÞwÔ, ñÝÊæà SᨪÝX Ÿpær ±ÜÄaÜ-ÀáÓÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜíñæãàÐÜ¨Ü ÓÜíWÜ£. PÜÃÜá, ÇæàSPÜÃÜá, K¨ÜáWÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ ÓæàñÜáÊæ-
ÖæãÃÜñÜá, Jí¨Üá ±Ü¨ÜÂ, ®ÝÆáR PÜê£ K© AÊÜÃÜ®Üá°
ñæãwÔ¨ªÝÃæ. B ÊÜÂQ¤Wæ ²Å࣠ÊÝñÜÕÆ C®Üã° CíñÜÖÜ ÖÜÆÊÜâ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ¿áíñæ PÝ¿áì ¯ÊÜì×ÓÜᣤ¨æ Gí¨ÜÃÜá.
qàQÓÜáÊÜâ¨ÜÆÉ.
ñæãàÄ¨Ü ±æà¨æWÜÙÜ PÝ¿áìPæR ÓܧÚà¿áÃÜá BÁãàiÓÜÈ Gí¨Üá ÍÝəԨÜÃÜá. PܮܰvÜ ÓÜíÓÜ¢£ CÇÝTæ ¯¨æàìÍÜQ Pæ.Gí.
&vÝ. Ga….GÓ….ÊæíPÜpæàÍÜÊÜáã£ì,
±ÜÅÍÜíÓæ ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¨ªÝÃæ. gñæWæ D PܮܰvÜ ±ÜâÓܤPÜ ±ÝŘPÝÃÜ¨Ü A«ÜÂPæÒ vÝ. hÝ®ÜQ ÊÜÞñÜ®Ýw, PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜÂ
×Ä¿á ÓÝ×£
ËwÁãà ÓÝPÜÐÜár ÊæçÃÜÇ… BX¨æ. ÊÜÓÜáí«ÜÃÝ »Üã±Ü£ ÊÜÞñÜ®Ýw, ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ ±ÜÅ£¯˜ÓÜáÊÜ ÓÜÊÜáWÜÅ PÜê£WÜÙÜ®Üá° ÓÝ×ñÜÂ
A±ÜÄbñÜ ÊÜÂQ¤ ÊÜÞ®ÜÔPÜ AÓÜÌÓܧ®Üíñæ ±ÜÅPÜoOæWæ ÊÜÞñÜÅ PܮܰvÜ ±ÜâÓܤPÜ ±ÝŘPÝÃÜ ÇæãàPÜPæR ¹vÜáWÜvæWæãÚÔÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜíñÜÓܨÜ
PÝ|ᣤ¨Üáª, ±æäÈàÓÜÃÜá BñÜ®Ü ×®æ°Çæ ÔàËáñÜÊÝWܨæà, ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ EbñÜ ËñÜÃÜOæ, ÓÜíWÜ£. PܮܰvÜ ±ÜâÓܤPÜ ±ÝŘPÝÃÜÊÜâ ñæÃæÊÜáÃæ¿á ±æäÅàñÝÕ×ÓÜáÊÜ PÝ¿áì ÊÜÞvÜÈ Gí¨Üá
PÜÇæÖÝPÜᣤ¨ªÝÃæ. ÓÜWÜoá SÄà© Áãàg®æ ÓæàĨÜíñæ ÖÜÆÊÜâ ±ÜÅ£»ÝÊÜíñÜ PÜË, ÓÝ×£WÜÙÜ®Üá° WÜáÃÜá£Ô BÎÔ¨ÜÃÜá.
ÇæãàPÜÇ… ®ÜWÃÜ Ü
¸æíWÜÙÜãÃÜá
vishwavani.news
22.06.2019 ÍܯÊÝÃÜ
3

ÓÜÊÞ
Ü aÝÃÜ ÓÜ|¡¨Æ
Ü É

ñÜÊáÜ pæ aÜÙÊÜ ÚÜ
¸æíWÜÙã Ü ÃÜá: ®Ý¿ÞÆ¿á¨Ü ñÜv¿ æ Þþæ
C¨ÜªÃã Ü ÊÜá®æWÙÜ Ü ¯ÊÜÞì|PæR ²wJ ÓæàÄ
C®Üã° PæÆÊÜÃáÜ PÜáÊÜá¾PáÜ R ¯àvÜᣤÃáÜ ÊÜâ¨Ü®áÜ °
ËÃæãà-˜Ô 24ÃÜí¨Üá ¿áÆÖÜíPÜ¨Ü Pæãà-
XÆá ÊÜêñܤ©í¨Ü Ëᯠ˫ݮÜÓè«ÜPRæ
ŸêÖÜñ… ñÜÊáÜ pæ aÜÙÊ Ü ÚÜ ÖÜËá¾Pã æ ÙÜÛÇÝX¨æ
Gí¨Üá hæç¼àÊÜå… AUÆ »ÝÃÜñÜ ¨ÜÈñÜ
QÅ¿Þ ÓÜËᣠÃÝhÝ«ÜÂûÜ ¹.BÃ….
ÊÜáá¯ÃÝh… ÖæàÚ¨ÜÃáÜ . ÓÜᩪWã æ àÑu¿áÈÉ

ÔÈPÝ®… Ôq ÁãàWÜÊÜá¿á
ÊÜÞñÜ®Ýw, ¿áÆÖÜíPÜ ñÝÆãPÜá ¸ÝÆ ¸æíWÜÙÜãÃÜá ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨ÜÈÉ BaÜÄst ÁãàWÜ ©®ÝaÜÃÜOæ¿áÈÉ ÃÝg±ÝÆ Ë.BÃ….ÊÝÇÝ ¹¹Gí² WÝi®ÜÊÜá®æ¿áÈÉ ®Üvæ¨Ü ÁãàWÜ ÊÜÞ~P… ÐÝ ±ÜÃæàv… Êæáç¨Ý®Ü¨ÜÈÉ ÁãàWÝÓÜ®Ü ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ g®ÜÃÜá ñæãvÜXÃÜáÊÜâ¨Üá.
ÖæãàŸÚ¿á ¸æàWÜãÃÜá WÝÅÊÜá¨Ü ÓÜÊàæ ì »ÝWÜÊÜ×ԨܪÃÜá. ±ÜŨÜÍÜì®Ü¨ÜÈÉ Êæáà¿áÃ… WÜíWݹP… .
®Üí. 21/1 ÊÜáñÜᤠ21/2ÃÜÈÉ®Ü 3 GPÜÃæ 31
WÜáípæ gËáà¯Wæ ÓÜíŸí˜Ô¨Üíñæ AÈÉ
¿ÞÊÜâ¨æà Äࣿá ÊÜá®æWÙÜ Ü ¯ÊÜÞì|PæR
®Ý¿ÞÆ¿á ñÜv¿ æ Þþæ ¯àw¨æ. B¨ÜÃ,æ
¨æãvÜxhÝÆ ²wJ WÜíWÝÃÝÊÜå…, ñæÄWæ
ÊÜÓã Ü È- WÝÃÜ ÎÅà¯ÊÝÓ…, ¿áÆÖÜíPÜ
ñÝÆãPÜá PÜaàæ Ä¿á ÃæPÝv…ì ÃÜãí ÊæáàÈÌ-
aÝÃÜPÜ ÊÜáígá®Ý¥…, WÜᣤWæ ®èPÜÃÜ
PÜáÓÜáÊÜá ÊÜá®æWÙÜ Ü ¯ÊÜÞì|PæR PÜáÊÜá¾PáÜ R ±± ËÍÜÌÊÝ~ ÓÜᩪÊÜá®æ ¸æíWÜÙÜãÃÜá
¯àvÜᣤ¨
EÆÉíZ
- ª- ÝÃæ. ®Ý¿ÞÆ¿á¨Ü B¨æàÍÜ
- ®æ ÊÜÞvÜᣤÃáÜ ÊÜ CÊÜÃ®Ü áÜ ° ÓæàÊæ-
Àáí¨Ü AÊÜÞ®ÜñáÜ WæãÚÓÜáÊÜíñæ BWÜÅ×Ô
AíñÝÃÝÑóà¿á ÁãàWÜ ©®ÝaÜÃÜOæ
AíWÜÊÝX ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ ®ÜWÜÃܨÜÈÉ ®Ý®Ý
ÁãàWÜ ÊݱÝÄàPÜÃ| Ü PæR
24ÃÜí¨Üá ñÜÊáÜ pæ aÜÙÊ Ü ÚÜ ÊÜáãÆPÜ Ëá¯
Ë«Ý-®ÓÜ è«ÜPRæ ñæÃÚÜ ±ÜÅ£»Üo®æ ÊÜÞw
ÓÜíZ, ÓÜíÓæ§WÜÚí¨Ü ÓÝÊÜáã×PÜ ÁãàWÝ-
ÓÜ®Ü, hÝ¥Ý, E±Ü®ÝÂÓÜ ÊÜᣤñÜÃÜ PÝ¿áì-
ÓÜÌ¿áí ±æÅàÃÜOÀ
æ áí¨Ü ñÜvÁæ ãwx
ÊÜá®- ËÜ ÓÜÈÉÓÇ Ü ÝWÜáÊÜâ¨Üá Gí¨ÜÃáÜ . PÜÅÊÜá ®ÜvæÀáñÜá. ÁãàWÜÊÜâ ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍÜ¨Ü PæãvÜáWæ¿ÞX¨æ. B¨ÜÃæ, PæÆÊÜâ ÓÜíZ ÓÜíÓæ§WÜÙÜá
AíñÝÃÝÑóà¿á ÁãàWÜ ©®ÝaÜÃÜOæ ÁãàWÜÊÜ®Üá° ÊݱÝÄPÜÃÜ|WæãÚÓÜᣤ¨Üáª, A¨ÜPæR ÓÜÌ¿áí ±æÅàÃÜOæÀáí¨Ü
±ÜÅ¿ááPܤ ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ ÊÜááíhÝ®æ 6 WÜípæWæ ñÜvæÁãvÜx¸æàPÝ¨Ü AÊÜÍÜÂPÜñæ C¨æ. ÁãàWÜ Cí¨Üá ËÍÜÌ¨Ü BÃæãàWÜ ÓÝ«Ü®ÜÊÝX¨Üáª,
ÓÜíaÝÃÜ ¨ÜorOæ PæÆ Êæáç¨Ý®ÜWÜÙÜÈÉ ÊÜáñÜᤠÍÝÇÝ PÝÇæàgá-
WÜÙÜ BÊÜÃÜ|¨ÜÈÉ ÓÝÊÜáã×PÜ ÁãàWÝ-
A¨Ü®Üá° gWÜ£¤Wæ ±ÜÄaÜÀáÔPæãor GíŸ ÖæÊæá¾ »ÝÃÜ£à¿áÄX¨æ. gWÜ£¤®ÜÈÉÁáà
±ÜÅ¥ÜÊÜá ÁãàWÜ ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü GÓ….ÊÝÂÓÜ ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿áÊÝX¨æ.
¯¿áí£Åst ÓÜ®Ü, ±ÝÅOÝ¿ÞÊÜá ±ÜŨÜÍÜì®Ü¨ÜÈÉ
ÓÝËÃÜ ÓÜíTæ¿áÈÉ ÁãàWܱÜoáWÜÙÜá
ÁãàWÜPæR B¿ááÐ… CÇÝTæ¿áá ÓÝPÜÐÜár PæãvÜáWæ C¨Üáª, ÃÝg¨ÜÈÉ ÊÜáãÃÜá PÜvæ
ÓÜÃÜPÝÄ ±ÜÅPÜê£ ÁãàWÜ bQñÝÕ BÃÜí¼ÓÜÇÝX¨æ Gí¨Üá BÃæãàWÜ ÓÜbÊÜ ÎÊÝ®Üí¨Ü

®Ü¸æíÆWÜÙãÜ ±Ýv… ±ÝÇæãYí-vÜá ÁãàWÜ¨Ü ÊÜáÖÜñÜÌ ÓÝĨÜÃÜá.


ÓÜãÁãàì¨Ü¿á, C®æã°í¨ævæ hÝ£,
±ÝqàÇ… £ÚԨݪÃæ.

ÃÜá: E¨ÜÂËá ±ÜâñÜŠ˨ÜÌñ… ÊæáàÇæ


ÖÜÇÉæ ®ÜvÔæ PÜáTÝ£ ±Üv© æ ¨Üª ÍÝÓÜPÜ
ÖÝÂÄÓ… ±ÜâñÜÅ ÊæãÖÜÊáÜ ¾¨… ®ÜƱÝv…,
«ÜÊÜáì, ÊÜ¿áÔÕ®Ü »æà¨ÜËÆɨæ ÓÜã¿á-ì-
¯Wæ ®ÜÊÜáÓÜRÄÔ¨ÜÃÜá.
B¿ááÐ… CÇÝTæ¿áá ÃÝgÂ
10 ÓÝËÃÜPãÜ R A˜PÜ Ë¨Ý¦ìWÜÙáÜ »ÝX
C©àWÜ ÓÜíaÝÃÜ ¨ÜorOæ JÈí²P… AÓæãàÔÁáàÐÜ®… ÓÜÖÜÁãà- ÃÜPÜÒOÝ CÇÝTæÀáí¨Ü ®ÜWÜÃÜ¨Ü ÊÜÞ~P… ÐÝ ±ÜÃæàv… Êæáç¨Ý®Ü¨ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü ÁãàWÜ
¯¿áí-ñÅÜ | ÊÜÞvÜá£- ¤- WܨÜÈÉ ®ÜWÜÃÜ¨Ü PÜítàÃÜÊÜÃÜ QÅàvÝíWÜ-|- ©®ÝaÜÃÜOæ¿áÈÉ 16 G®…ÔÔ ZoPÜWÜÙÜ 10 ÓÝËÃÜPÜãR ÖæaÜác ˨ݦìWÜÙÜá
ÃÜáÊÜ ËwÁãÊæäí¨Üá ¨ÜÈÉ ÓÝÊÜáã×PÜ ÁãàWÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá »ÝWÜÊÜ×Ô ÁãàWÜ ±ÜŨÜÍÜì®Ü ¯àw¨ÜÃÜá. ÊÜááS A£¦WÜÙÝX HÃ… PÜÊÜÞívÜÃ…
ÓÝÊÜÞi - PÜ hÝÆñÝ-|- BÁãàiÔñÜá¤. ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ËË«Ü GÇ….Pæ. hæç®… ÓæàĨÜíñæ 30PÜãR ÖæaÜác G®…ÔÔ A˜PÝÄWÜÙÜá E±ÜÔ§ñÜĨܪÃÜá.
¨ÜÈÉ ÊæçÃÜÇ… BX¨æ. ÁãàWÜ ÓÜíÓæ§WÜÙÜ 10 ÓÝËÃÜPÜãR A˜PÜ
WÜÃáÜ vÝ ÊÜÞÇ… ŸÚ pÝŵP… hÝÊÜå…
EípÝ-XñÜá¤. D ÊæàÙæ A¨æà ¨ÝÄ¿áÈÉ
ŸÃÜᣤ¨ªÜ ®ÜƱÝv…, Sá¨Ü᪠ÃÜÓ¤æXÚ¨Üá
ÊÜáí© ±ÝÇæãYívÜá ŸêÖÜñ…ÊÜáor¨ÜÈÉ
ÁãàWÝ»ÝÂÓÜ ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá. ¸æÙÜWæY 5.50PæR
QÅàvÝíWÜ|¨ÜÈÉ ±ÜñÜígÈ ÁãàWÜ oÅÓ…r ,
ÁãàWÜ ®ÜvæÀáñÜá. 6.30PæR ±ÜÅPÝÍ… WÜá-
ÃÜã-i¿áÊÜÄí¨Ü ÐÜp…PÜÊÜáì ˘, 6.45PæR
ÍÝÌÓÜ ÓÜíÓ槿á ÓÝÌËá ÊÜaܮݮÜí-¨ÜÃÜá ÍÝÇÝ, PÝÇæàgáWÜÙÈÜ É BaÜÃO
Ü æ ¹hæ²Àáí¨Ü ÁãàWÜ ©®Ü BaÜÃO
Ü æ
5®æà AíñÝÃÝÑóà¿á ÁãàWÜ ©®ÝaÜÃÜOæ¿á®Üá° ¹hæ² PÜaæàÄ¿áÈÉ
ÓÜíaÝÄ ±æäÈàÓÜÃÜ gñæ ÓæàÄ pÝŵP… ±ÜñÜígÈ ÁãàWÜ ÎPÜÒ| ÓÜíÓæ§, ÃÜPÝÒ ÇݵíW… ÁãàWÜ ®ÜvæÔPæãorÃÜá. ŸÚPÜ AíñÝÃÝÑóà¿á ÁãàWÜ ©®Ü¨Ü ±ÜÅ¿ááPܤ ÃÝg«Ý¯ ¸æíWÜÙÜãÃÜá ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ APÜÒÃÜÍÜ@ BaÜÄÓÜÇÝÀáñÜá. ÊÜáÇÉæàÍÜÌÃܨÜÈÉÃÜáÊÜ ÃÝg ¹hæ² PÜaæàÄ ÊÜááí»ÝWܨÜÈÉ ®Üvæ¨Ü
¯¿áí£Å-Ô¨ªÝÃæ. ®ÜƱÝv…®Ü D ËwÁã ÁãàWÜ oÅÓ…r, ÁãàWÜ WÜíWæãà£Å oÅÓ…r, 7Äí¨Ü 7.36 ÃÜÊÜÃæWæ ÓÜPÝìÃÜ¨Ü Áãà-WÜ ÁãàWÜÊÜá¿áÊÝXñÜá¤. ŸÖÜáñæàPÜ ÍÝÇÝ&PÝÇæàgáWÜÙÜá, ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿áWÜÙÜá, Bo¨Ü ÓÝÊÜáã×PÜ ÁãàWÝÓÜ®Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ ¹hæ² ÃÝhÝ«ÜÂûÜ ¹.GÓ….¿áw¿áãÃܱܳ
ÓÝÊÜÞi - PÜ hÝÆñÝ|¨ÜÈÉ ÊæçÃÜÇ… BX¨Üáª, WÜíWÝ ÁãàWÝ oÅÓ…r, PÜáÊæí±Üâ ÁãàWÜ, ÎÐÝraÝÃܨÜíñæ ÁãàWÝ»ÝÂÓÜ ®Üvæ¨ÜÊÜâ. Êæáç¨Ý®ÜWÜÙÜá, ±ÝP…ìWÜÙÜá, PÜaæàÄWÜÙÜá ×àWæ GÇæÉvæ ¸æÙÜÛí ¸æÙÜWæY ÁãàWÜ©í¨Ü »ÝX¿ÞX¨ÜªÃÜá. ÊÜá~±ÝÇ… BÓܳñæÅ¿á Êæç¨Ü vÝ. B®Üí¨… ¨æãà£ÖÝÙ… AÊÜÃÜ
Ëw-ÁãWæ ÓÝÊÜìg¯PÜÃáÜ ÊæáaÜácWæ ÊÜÂPܤ± - -Ü ÍÝÌÓÜ ÓÜíÓæ§ ÓæàĨÜíñæ ËË«Ü ÁãàWÜ ÓÜíÓæ§- D ÊæàÙæ ñÝvÝÓÜ®Ü, ÊÜêPÝÒÓÜ®Ü, A«Üì- PÜíWæãÚÓÜᣤ¨ÜªÊÜâ. ÊÜáPÜRÚí¨Ü, ÊÜê¨ÜœÃÝ©¿ÞX ®Ý®Ý ÁãàWÜ¨Ü »ÜíXWÜÙÜ®Üá° ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ ¹hæ² Êæç¨ÜÂ-Qà¿á ±ÜÅPæãàÐÜu©í¨Ü ÁãàWÝÓÜ®Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜá
wÔ-¨ªÝÃæ. ÍÝÓÜPÃÜ Ü ±ÜâñÜÅ PæàÊÜÆ A˜-PÝÃÜ WÜÙÜ ÓܨÜÓÜÂÃÜáWÜÙÜá BWÜËáԨܪÃÜá. ¸æ.6.- aÜPÝÅÓÜ®Ü, £ÅPæãà®ÝÓÜ®Ü, ÊÜhÝÅÓÜ®Ü, ±ÜŨÜÎìÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ AíñÝÃÝÑóà¿á ÁãàWÜ ©®ÜÊÜ®Üá° ÓÝ¥ÜìPÜWæãÚÔ¨ÜÃÜá. BÁãàiÓÜÇÝXñÜá¤. Ë«Ý®Ü ±ÜÄÐÜñ… ÓܨÜÓÜ ÃÜËPÜáÊÜÞÃ…, ¹hæ² ÊÜá×ÙÝ ÊæãaÝì
¨Ü±ì Ü ©í¨Ü CÃÜáÊÜâ¨Üá AÐærà AÆÉ, 05PæR ÁãàWÜ aÜoáÊÜqPæWÜÙÜá BÃÜí-»ÜÊÝ- ÓÜáTÝ-ÓÜ®Ü, ÊÜáPÜÃÝÓÜ®Ü, »ÜágíWÝÓÜ®Ü,
A«ÜÂûæ »ÝÃÜ£ Íæqr, ÊÜPݤÃæ ÊÜÞÙÜËPÝ AË®ÝÍ…, ÇæÖÜÃ… ÔíW… ÓæàĨÜíñæ ±ÜûܨÜ
ÓÜÊÞ Ü g ÓæàÊæ¿á®Üá° ÊÜÞvÜáñݤÃ.æ ÊÜááí¨æ ¨ÜÊÜâ. 6.10 ÁãàWÜ WÜíWæãà£Å oÅÓ…r ±ÜÊÜ®Ü ÊÜááPݤÓÜ®Ü, PܱÝƸݣ, ®Ýw- ÊÜÞvÜ-ÇÝÀáñÜá. ¸æÙÜWæY 7.40PæR ÎÅà ÊÜáñÜᤠÓÜíPÜƳ ÖÝWÜã 7.50PæR ÎÅà ÁãàWÜ
ÖÜÆÊÜ⠮ݿáPÜÃÜá »ÝWÜÊÜ×ԨܪÃÜá.
®ÜÊáÜ ¾ ÃÝgQà¿á ®Ý¿áPÜÃáÜ C¨æà Ä࣠ÊÜ£-Àáí¨Ü ÁãàWÜ WÜáaÜf ÊÜáñÜᤠ±æàÃ… Íæãà«Ü ÓæàÄ ÁãàWÜ¨Ü Ë¼®Ü° QÅÁá-WÜÙÜ®Üá° ±ÜÅPÝÍ… WÜáÃÜãi-Àáí¨Ü ÍÝí£-ÊáÜ íñÜÅ AÊÜÄí¨Ü ±ÜÅhÝn ÁãàWÜ ®æÃÜÊæàÄñÜá.
CÃܸàæ PÜá Gí¨Üá ÓÜÆÖæ ¯àw¨ªÝÃæ.

qP…pÝP…
ÁãàWÜ©í¨Ü ÃæãàWÜËÆÉ ÁãàWÜ©í¨Ü ÓÜáÁãàWÜ ÁãàWÜ©í¨Ü ÊÜÞ®ÜÔPÜ,
Bí¨æãàÆ®Ü
¸æíWÜÙÜãÃÜá: ÓÝÊÜÞiPÜ ÊÜÞ«ÜÂÊÜá¨Ü
¸æíWÜÙÜãÃÜá: ÁãàWÜ ±ÜÅ£¯ñܨÜ
A»ÝÂÓÜ-ÊÝWܸæàPÜá. ÁãàWÜ©í¨Ü
A®æàPÜ ÃæãàWÜWÜÚWæ ÊÜááQ¤ PÝ~ÓÜ-
ŸÖÜá¨ÝX¨æ Gí¨Üá BÃ…G®…GÓ…
ÎPÜÒ|Êæà ÁãàWÜ. ÁãàWÜ©í¨Ü
A®æàPÜ ÃæãàWÜ-WÜÚWæ ÊÜá¨Ü᪠C¨æ
Gí¨Üá £ÚÔ¨ÜÃÜá.
PÝÇæài®Ü BvÜÚñݘPÝÄ vÝ. Pæ
PæÆÊÜâ BÓÜ®WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÁãàWÜ ÊÜÞw¨ÜíñÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. ÁãàWܨÜ
±ÜÅÊÜááS »ÝWÜW- ÙÜ Ý¨Ü ÓÜñÂÜ , A×íÓæ, AÓæ¤à¿á, A±ÜÄWÜÅÖÜ ÖÝWÜã ŸÅÖܾa¿
±ÝÈ-Ó- áÜ- Ê
- âÜ ¨ÜÄí¨Ü ÁãàWÜ樆 áÜ ° ±ÜıÜä|ìÊÝX ÊÜÞw¨ÜíñÝWÜáñܤ¨.æ ÁãàWÜ©í¨Ü
ÓÜáÁãàWÜ ŸÃÜáñܤ¨æ Gí¨Üá ÃÝg±ÝÆ Ë.BÃ….ÊÝÇÝ £ÚÔ¨ÜÃáÜ . ¸æíWÜÙã
Ü áìWÜÙ®Ü áÜ °

Ü ÃÜá
¸è©œPÜ ¸æÙÜÊÜ~Wæ ÓܨÜêyÜ
ËÍÜÌ˨ - ÝÂ-Æ¿á©í¨Ü BÁãàiԨܪ 5®æà AíñÜÃÃÜ ÝÑóà¿á ÁãàWÜ ©®ÝaÜÃO Ü æ
²Åà¿áÃÜá ñÜÊÜá¾ ®æbc®Ü ±ÜÅ¿Þ|¨Ü PÜÒ|- ±Ü¨ÜË PÝÇæài®Ü E±Ü®ÝÂÓÜPÜÃÝ¨Ü GÇ… ÓÜá©àÃ… ±æç ÊÜÞñÜ®Ýw,
PÝ¿áì-P- ÅÜ ÊÜá¨ÜÈÉ ÊÜÞñÜ®Ýw, ÁãàWÜ©í¨Ü ÍÝÌÓPÜ ã æ àÍܨÈ
Ü ÉÃáÜ ÊÜ BÊÜáÉg®ÜPÜ ÖÜê¨Ü-
WÜÙÜ®Üá° ÓæÃæ×w¿áÆá, 100 ¨æàÍÜ¨Ü ±ÜŨæà- ÃæãàÓ…ÄàpÝ ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ÁãàWÜ ®ÜÊÜá¾ ©®Ü¯ñܨÜ
¿áPæR ñÜÆá², BÊÜáÉg®ÜP¿ Ü ááPܤ ÃÜP¤Ü ®ÜÊáÜ ¾ ¨æàÖܨÈ
Ü É ÖÜĨÜá GÇÝÉ ÓÜÊáÜ ÓæÂWÜÙ®Ü áÜ °
ÍÜWÜÙÜ®Üá° ËàQÒÓÜÆá ÁáÊæáÃÜ Cíw¿Þ AíñÝÃÝÑóà¿á ÁãàWÜ ©®Ü¨Ü »ÝWÜÊÝWܸæàPÜá. BWÜ ÊÜÞñÜÅ ®ÝÊÜâ
¨ÜãÃÜ ÊÜÞvÜáñܤ¨æ Gí¨Üá ËÊÜÄÔ¨ÜÃáÜ . ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨Ü ÁãàWÜÎPÜÒ| Ë»ÝWÜ©í¨Ü
ËÍæàÐÜ A¼¿Þ®Ü BÃÜí¼Ô¨æ. ±ÜÅ¿Þ- AíWÜÊÝX BÃ…G®…GÓ… ±Ü¨ÜË BÃæãàWÜÂPÜÃÜ iàÊÜ®Ü ®Üvæ-ÓÜÆá ÓÝ«ÜÂ.
ÁãàWÜ ±ÜŨÜÍìÜ ®Ü ®ÜvÔæ PæãvÜÇÝÀáñÜá. ÓÜáÊÜÞÃÜá GÃÜváÜ ÓÝËÃÜ g®Ü ±ÝÇæãYívÜá
|¨Ü ûÜ|WÜÙÜ®Üá° ±ÜŨÜÎìÓÜÆá qP…pÝP… ±ÜäÊÜì PÝÇæài®Ü QÅàvÝíWÜ|¨ÜÈÉ ÁãàWÜ, «Ý娆 A»ÝÂÓÜ-©í¨Ü ÊÜá®ÜÓÜáÕ
ÁãàWÝÓÜ®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ PÝ¿áì-PÅÜ ÊÜáÊÜ®áÜ ° ¿áÍÜÔÌWã æ ÚÔ¨ÜÃáÜ . ¸æíWÜÙãÜ ÃÜá
ÖæaÜác g®Ü²Å¿áÊÝX¨æ. pÝÅÊæÇ… ÖÝÂÍ… ®Üvæ¨Ü PÝ¿áì-PÜÅÊÜá¨ÜÈÉ ÊÜÞñÜ®Ýw, AÃÜÙÜáñܤ¨æ, ÖæãÓÜ aæçñܮܠÊÜáãvÜáñܤ¨æ
ËË PÜáƱܣ ±æäÅ. Êæà|á-Wã æ à±ÝÇ… Pæ.BÃ…, PÜáÆÓÜbÊÜ ±æäÅ. ¹.Pæ.ÃÜË, PÜáÆ-
pÝÂW…-®ÜÈÉ 400,000PÜãR ÖæaÜác ËwÁã- A«ÝÂ-£¾PÜ, ÊÜÞ®ÜÔPÜ ÊÜáñÜᤠ¨æç×PÜ Gí¨ÜÃÜá. PÝ¿áì-PÜÅÊÜá¨ÜÈÉ 1500
ÓÜbÊÜ (ÊÜåèÆÂÊÜޱܮ)Ü Ô.ÎÊÜÃÝgá, ¸æãà«ÜP,Ü ¸æãà«ÜPàæ ñÜÃÜ ÔŸºí©, ˨ݦì-
WÜÙÜá ÊÜáñÜᤠJoár 1.7 ¹È¿á®… ËàûÜOæ- ÓÜí¿á-ÊÜáWÜ-ÙÜ®Üá° PÝ¿ááªPæãÙÜÛÆá ˨ݦìWÜÙæãí©Wæ ÁãàWÜ
WÜÙáÜ , ÓÝÊÜìg¯PÜÃáÜ »ÝWÜÊ× Ü Ô¨ÜªÃáÜ .
WÜÙÜ®Üá° Öæãí©¨æ Gí¨Üá ±ÜÅPÜoOæ £ÚÔ¨æ. ÓݘÓÜ-ÇÝWÜáÊÜ E®Ü°ñÜ iàÊÜ®Ü ©®ÝaÜÃÜOæ BaÜÄÓÜÇÝÀáñÜá.
±ÜñÜígÈ ÁãàWÜ ÓÜËá£, ÃÝÑóà¿á ÓÜÌ¿áíÓæàÊÜPÜ ÃÜíWÜ ÊÜáñÜᤠBp…ì B¶… ÈËíW… ÊÜ£Àáí¨Ü
B®Üí¨…ÔíW… ±æäàÑñÜ WÜ~WÝÄPæ¿á®Üá° ±Üvæ©ÃÜáÊÜ ií¨ÝÇ… aÝÆPÜÃÜ PæÒàÊÜáPÝRX AíñÝÃÝÑóà¿á ÁãàWÜ ©®Ü BaÜÄÓÜÇÝÀáñÜá.

ií¨ÝÇ… ËÃÜá¨Üœ B®Üí¨…WæàPæ i¨Üáª?


¸æíWÜÙÜãÃÜá: ÁãàWÜÊÜâ ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜÈÉ ÊÜÞ®ÜÔPÜ ÊÜ£Àáí¨Ü ÓÜÖÜPÝÃÜ ®ÜWÜÃÜ¨Ü Ÿ¿áÆá

"ÓÝ£ì BÃÝÊÜå… Pæàí¨ÜÅ' ÊÜáñÜᤠ¸è©œPÜ ¸æÙÜÊÜ~Wæ ÓܨÜêyÜWæãÚÔ


BÃæãàWÜ嬆 AÄÊÜâ ÊÜáãwÓÜáñܤ¨æ Gí¨Üá ¿ááÊÜ
»ÝÃÜñ… ±ÜÅ»ÝÄ ¸æíWÜÙÜãÃÜá EñܤÃÜ ±ÜñÜígÈ
ÃÜíWÜÊÜáí©ÃÜ Bo¨Ü Êæáç¨Ý®Ü¨ÜÈÉ AíñÝ-
ÃÝÑóà¿á ÁãàWÜ ©®ÝaÜÃÜOæ¿áÈÉ ÊÜÞñÜ®Ýw,
ÁãàWÜ Aí¨ÜÃæ PæàÊÜÆ ÊÝ¿ÞÊÜá AÆÉ.
ÁãàWÜ ÓÜË᣿á ÁãàWÜ»ÜãÐÜO… GÓ… ®ÜËà®Üñæ, PÜáÍÜÆñæ. JñܤvÜ©í¨Ü ÖæãÃÜ-ŸÃÜÆá
±± ËÍæàÐÜ ÊÜÃÜ© ¸æíWÜÙÜãÃÜá ±ÜÃÜÊÝ®ÜX¿á®Üá° ÃܨÜáªWæãÚÔñÜá¤. B¨ÜÃæ .©®æàÍ… PÜáÊÜÞÃ… ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ÁãàWÜ ÓÜÖÜPÝÄ. ÁãàWÜÊÜ®Üá° ¿ááÊÜ-
PæÆ ÊÜÐÜìWÜÙÜ ŸÚPÜ ií¨ÝÇ… D ±ÜñÜígÈ ÁãàWÜ ÓÜËá£, ÃÝÑóà¿á ²àÚWæ¿áá AíWÜÊܮݰX ÔÌàPÜÄÔ BÃæãàWÜÂ
ií¨ÝÇ…Wæ ÓÜÃÜPÝÄ »ÜãËá ¯àvÜÆá ¹hæ² WÜ~WÝÄPÝ ±ÜŨæàÍÜÊÜ®Üá° ÖÜhÝÄ®Ü ÊÜáãÆPÜ ÓÜÌ¿áíÓæàÊÜPÜ ÃÜíWÜ ÊÜáñÜᤠBp…ì B¶… ÈËíW… PݱÝwPæãÙÜÛ¸æàPÜá Gí¨Üá ÓÜÆÖæ ¯àw¨ÜÃÜá.
®Ý¿áPÜÃÜá »ÝÄ ËÃæãà«Ü ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¨Ü᪠±Üvæ¨Üá, C©àWÜ ±Üâ®Ü@ WÜ~WÝÄPæ

23Äí¨Ü ÖÜ|PÝÓÜá BÁãàWÜ¨Ü ÃÝg ±ÜÅÊÝÓÜ


ÃÝgQà¿á ±æÅàÄñÜ G®Üá°ÊÜ ÊÜÞñÜáWÜڨܪÃæ, BÃÜí¼Ô¨æ.
A®æàPÜÃÜÈÉ B®Üí¨… ÔíW… ËÃæãà˜Ô- WÜ~ WÜᣤWæ ÖæãàX¨ÜªPæR PæívÝÊÜáívÜÆ:
ÃÜáÊÜâ¨Üá HPæ G®Üá°ÊÜ A®ÜáÊÜÞ®ÜWÜÚWæ ñÜÊÜá¾ ±ÜPÜÒ¨Ü ÓÜbÊÜÃÜá ií¨ÝÇ…Wæ D ¸æíWÜÙÜãÃÜá: aÝÆPÜ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü ÓÜá«ÝÃÜOæ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ
EñܤÃÜ CÈɨæ. ×í©®Ü J±Ü³í¨Ü¨Üíñæ »ÜãËá ¯àvÜÆá PæÒàÊÜÞ¼-ÊÜê©œ-WÝX pÝpÝ ÊæãàoÓ…ì, Cíw-¿á®… BÀáÇ… ¸æíWÜÙÜãÃÜá: G®….Pæ.ÔíW… ®æàñÜêñÜÌ¨Ü 15®æà A¥ÜìÍÝÓÜŒýÃÜ gñæ ÓÜíÊÝ¨Ü ®ÜvæÓÜȨæ.
Öè¨Üá, hæwGÓ…&PÝíWæÅÓ… ÓÜÃÜPÝÃÜ ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜã, A¨ÜPæR ÓÜáñÝÃÝí J±Ü³¨æà, PݱæäìÃæàÍÜ®… ÈËápæv…®Ü ÓÜÖÜÁãàWܨæãí©Wæ "ÓÝ£ì ÖÜ|PÝÓÜá BÁãàWÜ gã.23Äí¨Ü 26ÃÜÊÜÃæWæ E¨ÜÂËá ®Üí¨Ü®… ¯àÇæàPÜ~ ÓæàÄ ÊÜÞ×£
3,667 GPÜÃæ »ÜãËáWæ J²³Wæ ¯àw¨Üª®Üá° ∙ JñܤvÜ ií¨ÝÇ…Wæ »ÜãËá ¯àvܸÝÃܨÜá Gí¨Üá BÃÝÊÜå… Pæàí¨ÜÅ' GíŸ aÝÆPÜ ûæàÊÜÞ¼ÊÜê©œ Áãàg®æ ÃÝg ±ÜÅÊÝÓÜ PæçWæãÙÜÛȨæ. ®ÝÆáR ©®ÜWÜÙÜ ñÜíñÜÅhÝn®Ü ñÜýÃÜ gñæWÜã ±ÜÅñæÂàPÜ ÓÜíÊݨÜ
HPÝHQ PÝíWæÅÓ… ÍÝÓÜPÜ B®Üí¨… ÔíW… ÖÝQ¨ÜÃÜã, BWÜÅ×ÓÜÆá ñÜÊÜá¾ WÜ~ WÜᣤWæ¿á®Üá° BÃÜí¼Ô¨æ. ±ÜÅÊÝÓܨÜÈÉ ÖÜÆÊÜâ ÓÜíÊÝ¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜÈÉ PÝ¿áìPÜÅÊÜá ®ÜvæÓÜȨæ. w¹q, ²G¶…GíGÓ…
ËÃæãà˜Ô¨ÜªÃÜá. C¨ÜPæR PÝÃÜ|WÜ-ÙÜ®Üá° ií¨ÝÇ… PÜÙæ¨ÜáPæãíw¨æªà PÝÃÜ| G®Üá°ÊÜ aÝÆPÜÃÜ ûæàÊÜÞ¼ÊÜê©œ ÖÝWÜã ÓÜáÃÜPæÒñæWÝX ËÍÝÅí£ BÁãàWÜ »ÝWÜÊÜ×ÓÜȨæ. ÊÜáñÜᤠwioÇ… B¦ìPÜñæ ±æäÅàñÝÕ×ÓÜÆá D
ÖÜávÜáQ¨ÜÃæ, D ×í¨æ B®Üí¨… ÔíW… PæçÓæàÄ¨Ü ÃÝÊÜå… ÊÜÞñÜáWÜÙÜá ŸÙÝÛÄ¿áÈÉ PæàÚŸÃÜᣤ¨æ. WÜêÖÜWÜÙÜá, ÃæÓæãràÃæíp…, ÔÔ PÝÂÊæáÃÝ CÃÜáÊÜ ÓÜáÃÜüñÜ ÖÜ|PÝÓÜá BÁãàWÜ¨Ü ÓܨÜÓÜÂÃÜá gã.23- ÓÜíÊÝ¨Ü BÁãàiÓÜÇÝX¨æ. BÁãàWÜÊÜâ PÜ®Ýì-
ÖÝWÜã B¯Ç… ÇÝv… JvæñܮܨÜÈɨܪ ÃÝÊ… ±æäàÇ… B®Üí¨… ÔíW… ±æäàÑñÜ ÃÝÊÜå… ÃÝÊ… ±ÝQìíW…, ÓÜÌ¿áí±ÝPÜ, ûèÄPÜÃÜ AíWÜw, ÍÜá¨Üœ PÜáw¿ááÊÜ ÃÜí¨Üá ÊÜááSÂÊÜáí£Å Ga….w. PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá, oPÜ ÃÝg PæçWÝÄPæãà¨ÜÂÊÜá¨Ü ±ÜÅ£¯˜WÜÙÜ
GÃÜvÜá WÜ~ ±ÜŨæàÍÜÊÜ®Üá° ií¨ÝÇ… ÓÜíÓæ§ WÜ~WÝÄPÝ ÓÜíÓæ§ ±æäàÇ…®Ü 32.56 ÖæPÜrÃ… ÖÝWÜã A¯Ç… ¯àÃÜá, qË ÖÝWÜã Êæç&¶æç ÊÜÂÊÜÓæ§ JÙÜ-Wæãí-wÃÜáÊÜ ÓÝ£ì GÆÉ ÓÜbÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠÃÝg ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ×Ä¿á gñæWÜã ÓÜ»æ ®ÜvæÓÜȨæ. BÁãàWÜÊÜâ PÜ®ÝìoPÜ
±Üvæ-©ÃÜáÊÜâ¨æà PÝÃÜ| G®Üá°ÊÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜá ÇÝv… PÜáoáíŸPæR ÓæàÄ¨Ü Ë.GÓ… ÇÝv…®Ü BÃÝÊÜå… Pæàí¨ÜÅWÜÙÜ Êæã¨ÜÆ Pæàí¨ÜÅÊÜ®Üá° G®…Ga… 8ÃÜ ŸÊÜÇ… A˜PÝÄWÜÙÜ gñæ ÓÜíÊÝ¨Ü ®ÜvæÓÜȨݪÃæ. B ÃÝg ®æçÓÜXìPÜ Ë±ÜñÜᤠ¯WÝ Pæàí¨ÜÅ (PæGÓ…G®…
ÓܳÐÜrÊÝWÜáñܤ¨æ. ÊÜáñæã¤Êæá¾ ÖÜÃÝgá PÜãWÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ, ñܮܰ 105.06 ÖæPÜrÃ… »ÜãËáWæ ¯àw¨Üª ®ÜÈÉ E¨Ý^qÓÜÇÝÀáñÜá. pÝpÝ ÊæãàoÓ…ì®ÜÈÉ aÝÆPÜÄWæ ®ÜíñÜÃÜ BÁãàWÜÊÜâ ÃÝg嬆 ÃÝgQà¿á ±ÜûÜWÜÙÜ wGíÔ)PæR, ÓÜí-aÝÃÜ ¯ÊÜìÖÜOæ ÓÜÊÜáÓæ¿á®Üá°
D ×í¨æ ŸÙÝÛÄ iÇæÉ¿á-ÈÉÃÜáÊÜ A¯Ç… ÓÜá±Ü©ìWæ ±Üvæ¨ÜáPæãíw¨æ. ií¨ÝÇ… WÜ~WÝÄPæ¿á®Üá° ÃܨÜáªWæãÚÔ, ií¨ÝÇ…Wæ ÃÜÓæ¤ ÓÜáÃÜûæ ÊÜáñÜᤠBÃÝÊÜáÊÜ®Üá° TÝñÜÄ-±ÜwÓÜáÊÜâ¨Üá B¨ÜÂñæ¿á ±ÜÅ£¯˜WÜÙÜ gñæ ÓÜ»æ, WÝÅËáà| ÓܧÚà¿ÞvÜÚñÜ AÄñÜá-PæãÙÜÛÆá ÊÜáñÜᤠA¨ÜPæR ±ÜÄÖÝÃÜ
ÇÝv… JvæñÜ®Ü Ë.GÓ… ÇÝv… WÜ~ ÓÜíÓæ§ ÊæáàÇæ B®Üí¨… ÔíW… PæívÝ- ÖÜÃÝi®Ü ÊÜáãÆPÜ ¯àwÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ËÐÜ¿á-ÊÝX¨æ. "ÓÝ£ì BÃÝÊÜå…' aÝÆPÜÃÜá ÊÜáãÆ ÓÜíÓæ§WÜÙÜá ÊÜáñÜᤠ®ÜWÜÃÜ ÓܧÚà¿á BvÜÚñÜ ÓÜíÓæ§WÜÙÜ PÜívÜáPæãÙÜÛÆá ¸æíWÜÙÜãÃÜá ®ÜWÜÃÜ ÓÝÄWæ
ÖÝWÜã B®Üí¨… ÔíW… AÊÜÃÜ "±æäàÑñÜ' ÊÜáívÜÆÃÝWÜÆá C¨æà PÝÃÜ| G®Üá°ÊÜ B®Üí¨… ÔíW…Wæ "»ÝÄ ®ÜÐÜr' EípÝX¨æ. ÓèPÜ¿áì, AWÜñÜÂWÜÚWæ ±ÜÅÊæàÍÝÊÜPÝÍÜ ±Üvæ¨Üá-PæãÙÜáÛÊÜíñÜÖÜ ±ÜÅ£¯˜WÜÙÜ gñæ ±ÜÅñæÂàPÜ ÓÜ»æ, ×Ä¿á ¯ÊÜìÖÜOÝ Pæàí¨ÜÅPæR »æàq ¯àvÜȨæ.
ÃÝÊÜå… ÃÝÊ… WÜ~ ÓÜíÓ槿á Êݲ¤-¿áÈɨܪ ÊÜÞñÜáWÜÙÜá PæàÚŸí©Êæ. B¨ÜªÄí¨Ü ±ÜPÜÒ ÊÜáor¨ÜÈÉ D ±ÜÄÓÜÃÜÊÜ®Üá° D Pæàí¨ÜÅWÜÙÜá J¨ÜXÓÜᣤÊæ. pÝpÝ ÊæãàoÓ…ì

ÓÜíaÝÄ ²àsÜ Óݧ±®Ü Wæ æ BWÜÅÖÜ


»ÜãËá¿á®Üá°, ÓÜá²Åàí Pæãàp…ì "Ô' D ×í¨æ ŸÙÝÛÄ WÜ~ ÖÜWÜÃÜ|¨Ü ÊæàÙæ, £àÊÜÞì®ÜÊÜ®Üá° J²³PæãÙÜÛÇæà ¸æàPݨÜÃÜã, ÖÝWÜã IJÔGÇ…, ÊÝÖÜ®Ü ¨ÜorOæ CÃÜáÊÜ ÃÝÑóà¿á
PÝÂoWÜÄ Gí¨Üá WÜáÃÜá£Ô, ÓÜá²Åàí Pæãàp…ì ®Ý¿ÞÆ¿á ñܯTæ ÓܧÚà¿á ÖÝWÜã Êæç¿áQ¤PÜÊÝX B®Üí¨Ü Öæ¨ÝªÄWÜÙÜÆãÉ ÖÜÆÊÝÃÜá ÓèƻܠPæàí¨ÜÅWÜÙÜ®Üá° Óݧ²ÓÜáÊÜ
WÜ~WÝÄPæ¿á®Üá° ÓܧXñÜWæãÚÔñÜá¤. B¨ÜÄàWÜ ®ÜvæÔ WÜ~WÝÄPæWæ ÁãàWÜÂ-ÊÜÆÉ¨Ü ÖÝWÜã ÔíW…Wæ ÓÜÊÜáÓæ¿ÞWÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü C¨ÜPæR Áãàg®æ Öæãí¨ÜÇÝX¨æ Gí¨Üá pÝpÝ ÊæãàoÓ…ì ÈËápæv…
D GÃÜvÜã »ÜãËá¿á®Üá° ií¨ÝÇ… ÓÜíÓæ§ APÜÅÊÜá WÜ~WÝÄPæ¿áÈÉ ñæãvÜ-X¨Üª ÓÜíÓæ§WÜÙÜ ËÃæãà˜ÓÜᣤ¨ÝªÃæ. ®Ü Ô˹¿áá Ë»ÝWÜ¨Ü A«ÜÂPÜÒ XÄàÍ… ÊÝ[… £ÚԨݪÃæ.
±± ËÍÜÌÊÝ~ ÓÜᩪÊÜá®æ ¸æíWÜÙÜãÃÜá JWÜYqr¯í¨Ü ÖÜÆÊÜâ ŸWæ¿á ÖæãàÃÝoWÜÙÜ®Üá°
®ÜvæÓÜᣤ¨ªÝÃæ. C¨æà ËaÝÃܨÜÈÉ ÖÜÆÊÝÃÜá
GÃÜváÜ WÜ~WÜÙÈÜ É PÝ¿ÞìÃÜí»Ü H¯¨Üá G,¹,Ô PÝÂoWÜÄ? ËáàÓÜÆá ËÓܤÃO
Ü Wæ æ Jñݤ¿á ÖæçPæãàp…ì ®Ý¿ÞÆ¿á¨Ü ÓÜíaÝÄ ²àsÜÊÜ®Üá°
¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ Óݧ²ÓÜáÊÜíñæ BWÜÅ×Ô Cí¨Üá
ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü ÃÝg¨ÜÆãÉ PÜãWÜá PæàÚŸí©¨æ.
B¨ÜÃÜã Pæàí¨ÜÅ¨Ü ÊæáàÇæ £àÊÜÅ JñܤvÜ ÖÝPÜáÊÜ
A¯Ç… ÇÝv… Jvæñ®Ü ¨ Ü Ü Ë.GÓ… ÇÝv… WÜ~¿á®Üá° PÝ®Üã®Üá ŸÙÝÛÄ¿áÈÉ ®Üv橨ܪ APÜÅÊÜá WÜ~WÝÄPæWæ ÓÜíŸí˜Ô¨Üíñæ ¸æíWÜÙÜãÃÜá: Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜ GÔrWæ Íæà. 7.5ÃÜÐÜár ËáàÓÜÆá ¸æÙÜWæY 10.30PæR B®Üí¨ÜÃÝÊ… ÊÜêñܤ¨Ü WÝí˜ ±ÜÅ¿áñÜ° ®Üvæ©ÃÜÈÆÉ. D ¸ÝÄ PÜ®ÝìoPÜ©í¨Ü
Ÿ¨ÜœÊÝX ií¨ÝÇ… ÓÜíÓæ§ ±Üv¿ æ ááÊÜâ¨ÜPRæ ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜá²Åàí Pæãàp…ì ®Ý¿ÞíWÜ ñܯTæ ®ÜvæÔ, G,¹ ÖÝWÜã Ô ¯àw¨ÜªÃÜã, ÃÝg ÓÜÃÜPÝÃÜ A¨Ü®Üá° ËÓܤÄÓܨæà Íæà. 3ÃÜÐÜár ±ÜÅ£Êæá ŸÚ ÖÜPæãRñݤ¿á PÝ¿áìPÜÅÊÜá BvÜÚñÜ ±ÜûÜPæR ÓæàÄ¨Ü A£ ÖæaÜác ÓÜíÓܨÜÃÜá BÁáR-
ÓÜÊáÜ Óæ¿ÞXÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ B®Üí¨… ÔíW… AÊÜÃÜ ¸æíŸÆ©í¨Ü PÝÂoWÜÄ WÜ~WÝÄPæ Gí¨Üá ËíWÜwÔñÜá¤. G,¹,Ô¿áÈÉ ËáàÓÜÆá ¯àvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ËÃæãà˜Ô 25ÃÜí¨Üá ®ÜWÜÃÜ¨Ü ÖÜËá¾PæãÙÜÛÇÝX¨æ. ¿ÞX¨ªÝÃæ. ÖÝWÝX ÓÜíÓܨÜÃÜá ®ÜÊÜá¾ D ¸æàwPæ
®Üv¿ æ áᣤ¨ªÜ ÃÝÊÜå… ÃÝÊ… ±æäàÇ… WÜ~¿áÈÉ PÝ¿ÞìÃÜí»Ü ±ÜÅÊÜááSÊÝX WÜ~WÝÄPÝ WÜá|ÊÜáor ÖÝWÜã ¿ÞÊÜ µÅàvÜí ±ÝP…ì®ÜÈÉ ÊÝȾàQ ÓÜÊÜÞgÊÜâ ŸêÖÜñ… ±ÜÅ£»Üo®æ ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ÖæçPæãàp…ì ÓÜíaÝÄ ²àsÜ ŸWæY ÓÜPÝÃÝñܾPÜÊÝX Óܳí©ÓÜáÊÜ BÍÝ»Ý-ÊÜ®æ-
ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPRæ ÊÜÞi ÓÜbÊÜ B®Üí¨… ÔíW… PæãíaÜ ñÜvÁ æ ãwx, ±Üâ®Ü@ »ÜãËá¿áÈÉ GÐÜár ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ WÜ~ ÔWÜáñܤ¨æ G®Üá°ÊÜâ¨Üá. ®ÜvæÓÜȨæ. GÔr ÓÜÊÜáá¨Ý¿áÊÜâ g®ÜÓÜíTæÂWæ A®ÜáWÜá|ÊÝX Óݧ²ÓÜá-ÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ¨Üü|¨Ü ÃÝgÂWÜÙÝ¨Ü Áãí©Wæ D PÝ¿áìPÜÅÊÜá ÖÜËá¾PæãÙÜÛÇÝX¨æ.
±Üv¿ æ áÆá ±ÜſᣰԨÜÃáÜ . C¨æà ËaÝÃÜPÝRX ÖÜÆÊÜâ Ä࣠C¨ÜÃæãí©Wæ G ÊÜWÜì¨Ü WÜ~WÝÄPæ¿áÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æà ËáàÓÜÆá ÔWܨæ ÊÜíbñÜÃÝX¨æ. Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜ 2005ÃÜÈÉ PÜ®ÝìoPÜ, ñÜËáÙÜá®ÝvÜá, PæàÃÜÙÜ, Bí«ÜűÜŨæàÍÜ, GÆÉ ÊÜ꣤±ÜÃÜÃÜá, ÓÝÊÜìg¯PÜÃÜá, WÜ|ÂÃÜá,
iÇÝɘPÝÄWÜÙÜ ÊæáàÇæ JñܤvÜ ÖæàÄ, ®ÝÆáR £íWÜÙáÜ Çæãà±Ü¨æãàÐÜWÜÙÜá ®Üvæ©ÆÉ, ¹ PÝÂoWÜÄ¿áÈÉ AƳ B¨æàÎÔ¨Üíñæ ±Ü.±ÜíWÜvÜPæR Íæà. 7.5ÃÜÐÜár ËáàÓÜÆá ÃÝgQà¿á ñæÆí-WÝ|, Pæàí¨ÝÅvÜÚñÜ ±ÜŨæàÍÜWÜÙÝ¨Ü «ÝËáìPÜ ÊÜááSívÜÃÜá, PܮܰvܱÜÃÜ ÓÜíZo-
ñÜv× æ vÜ¿áÇÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ PÝ®Üã®Üá ±ÜÅPÝÃÜ, ÃÝÊÜå… ÃÝÊ… ±æäàÇ… ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ ¯¿áÊÜá EÆÉíZ®æ ÖÝWÜã Ô PÝÂoWÜÄ ÊÝX ÊÜÞñÜÅ ±Üvæ¿áᣤ¨æªàÊæ. B¨ÜÃæ ÍæçûÜ~PÜ ÖÝWÜã L¨æãÂàXPÜ AívÜÊÜÞ®…&¯Pæãà¸ÝÃ… ÊÜáñÜᤠÆûÜ©Ìà±Ü¨Ü ®æWÜÙÜá, ÓÝÊÜÞiPÜ PÜÙÜPÜÚ¿á ÓÜíZ&ÓÜíÓæ§WÜÙÜá
WÜ~¿á®Üá° ií¨ÝÇ…Wæ ¯àvܸàæ PÝX Ÿí©¨ÜªÄí¨Ü C©àWÜ Gí¨ÜÃæ ÓÜí±Üä|ì EÆÉíZ®æ¿ÞX¨æ G®Üá°ÊÜâ¨Üá. Ô ûæàñÜŨÜÈÉ B ±ÜÅÊÜÞ|¨Ü ËáàÓÜÆá ÔWÜᣤÆÉ. 1956ÃÜÈÉ ±ÜÄÎÐÜr ŸvÜ PÜü¨ÝÃÜÄWæ A®ÜáPÜãÆÊÝWÜȨæ. ®ÜÊÜá¾ D ±ÜÅ¿áñÜ°PæR PæçhæãàwÓܸæàPÜá. ±ÜÅ£»Üo®æ
A¯ÊÝ¿áìÊÝX ¯àvÜÇÝX¨æ G®Ü°ÇÝX¨Üáª, PæÆ ©®ÜWÚÜ í¨Ü GÃÜváÜ PÝÂoWÜÄ¿áÈÉ 51 WÜᣤWæWÜÙÜá EÆÉí™Ô¨ÝªÃæ Gí¨Üá ±ÜíWÜvÜPæR Íæà.3ÃÜÐÜár ËáàÓÜÆá PÜÈ³Ô¨Ü ŸÚPÜ C¨ÜáÊÜÃæWÜã DWÝWÜÇæà ñÜËáÙÜá®ÝvÜá, PæàÃÜÙÜ ÃÝgÂWÜÙÜÈÉ ®ÜvæÔ B®Üí¨ÜÃÝÊ… ÊÜêñܤ¨Ü ŸÚ¿á WÝí˜
WÜ~¿áÈÉ Pܹº|¨Ü A©ÃÜ®áÜ ° ñÜW¿æ áᣤ¨ÝªÃæ Gí¨Üá £Ú¨ÜáŸí©¨æ. ÊÜÃÜ©¿ÞX¨æ. ±Ü.±ÜíWÜvÜ¨Ü ±ÜqrWæ ÖÜÆÊÝÃÜá hÝ£, g®ÝíWÜWÜÙÜ®Üá° ÓæàÄÓÜáñݤ ÓÜá²ÅàíPæãàp…ì ÓÜíaÝÄ ²àsÜPæR BWÜÅ×Ô ±ÜÅ£ÊæáÀáí¨Ü ÃÝg»ÜÊÜ®ÜPæR PÝÆ°wWæ ÊÜáãÆPÜ
ŸÃÜÇÝX¨æ. B¨ÜÃæ ËáàÓÜÆá ±ÜÅÊÜÞ| ÊÜÞñÜÅ ÖæaÝcXÆÉ. AÈÉ®Ü ÓÜíZo®æWÜÙÜá, ÓÝÊÜìg¯PÜÃÜá ñæÃÜÚ ÃÝg±ÝÆÄWæ ÊÜá®ÜË ÓÜÈÉÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá.
®ÝvÜá PÜÃáÜ ®ÝvÜá
¸æíWÜÙÜãÃÜá
4 vishwavani.news
22.06.2019 ÍܯÊÝÃÜ

Ë«Ý®Ü Ó è«Ü ÊÜ á ᣤWæ ¯«ÝìÃÜ


Joár 14 PÜvæ ¨ÝÚ, ±ÜÄÎàÆ®æ¿áÈÉ B¨Ý¿áPÜãR ËáàÄ APÜÅÊÜá BÔ¤&±ÝÔ¤ ±Üñæ¤

GÔ¹ ŸÇæWæ ®ÝÆÌÃáÜ »ÜЋ rÜ A˜PÝÄWÜÙáÜ ±± ËÍÜÌÊÝ~ ÓÜᩪÊÜá®æ ¸æíWÜÙÜãÃÜá

±± ËÍÜÌÊÝ~ ÓÜᩪÊÜá®æ ¸æíWÜÙÜãÃÜá APÜÅÊÜá WÜ~WÝÄPæ¿áÈÉ »ÝX¿ÞX-ÃÜáÊÜ


ií¨ÝÇ… PÜí±Ü¯Wæ ÃÝg ÓÜÃÜPÝÃÜ ¿ÞÊÜâ¨æà
»ÜÅÐÜrÃÜ ËÃÜá¨Üœ ¨ÝÚ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÔÃÜáÊÜ
GÔ¹ ŸÇæWæ ¹¨ÜªÊÃÜ áÜ PÝÃÜ|PÜãR »ÜãËá ÊÜÞÃÝo ÊÜÞvܸÝÃܨÜá Gí¨Üá
GÔ¹ ÊÝ~g ñæÄWæ CÇÝTæ¿á gíq ∙ ®ÝÃÝ¿á|ÓÝÌËá, gíq B¿ááPܤ, Gí¨Üá g¿áPÜ®ÝìoPÜ ÓÜíZo®æ BWÜÅ×Ô¨æ.
B¿ááPܤ ®ÝÃÝ¿á|ÓÝÌËá ÓæàÄ ®ÝÆÌÃÜá ÊÝ~g ñæÄWæ CÇÝTæ ÓÜᩪWæãàÑu¿áÈÉ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü g¿á
»ÜÅÐÜr A˜PÝÄWÜÙÜ PÜaæàÄ, ÊÜá®æWÜÙÜá ÓæàÄ ¸æíWÜÙÜãÃÜá. PÜ®ÝìoPÜ ÓÜíZo®æ¿á ÊÜááSívÜ BÃ….aÜí¨Üűܳ ,
Joár 14 PÜvæWÜÙÜÈÉ ¨ÝÚ ®ÜvæÔ ∙ aæ®æ°àWèvÜ ÓÜÖÝ¿áPÜ Cíi¯¿áÃ… D ×í¨æ ¹hæ² ÓÜÃÜPÝÃÜ A˜PÝÃܨÜÈɨªÝWÜ
PæãàoÂíñÜÃÜ ÊÜåèÆ嬆 APÜÅÊÜá ÇæãàPæãà±ÜÁãàX CÇÝTæ ií¨ÝÇ… PÜí±Ü¯Wæ PæÆÊÜâ ÊÜÐÜìWÜÙÜ AÊܘWæ
BÔ¤&±ÝÔ¤¿á®Üá° ±Üñæ¤ ÖÜbc¨ÝªÃæ. ÖÝÓÜ®Ü. »ÜãËá¿á®Üá° PæãvÜÇÝXñÜá¤. BWÜÆã
ÊÝ~g ñæÄWæ CÇÝTæ¿á Ë»ÝXà¿á
ÓÜÃÜPÜá ÊÜáñÜᤠÓæàÊÝ PÜaæàÄ¿á ÊÜá®ÜËWÜÙÜ ∙ ÖÜÐÜ쨅 ±ÝÐÜ, ÓÜÖÝ¿áPÜ
¿áw¿áãÃܱܳ AÊÜÃÜá QP…¸ÝÂP… ±Üvæ¨Üá
ií¨ÝÇ…Wæ »ÜãËá ¯àw¨ªÝÃæ GíŸ BÃæãà±Ü ÓÜÃÜPÝÃÜ ÐÜÃÜñÜá¤WÜÙÜ®Üᰠ˘ÓܸæàPÜá
Ë»ÝWÜ¨Ü gíq B¿ááPܤ Cíi¯¿áÃ…, ±ÜíaÝ¿áñ… ÃÝh… PæàÚŸí©ñÜá¤. B®ÜíñÜÃÜ APÜÅÊÜá WÜ~WÝÄPæ ŸWæY
CÇÝTæ, ²Ä¿Þ±Üor|. »ÜãËá ±Üû Ü ÝÃæ ËaÝÃÜ¨È Ü É Ga….Pæ.±ÝqàÇ… ÊÜÞñÜÅ ±ÝÅÊÜÞ~PÜÊÝX
®ÝÃÝ¿á|ÓÝÌËá, ÖÝÓÜ®Ü¨Ü ñܯTæ ®ÜvæÔ ÇæãàPÝ¿ááPܤÃÝX¨Üª ÓÜíñæãàÐ… ÖæWæx ®Üv¨æ áÜ PæãívÜá ií¨ÝÇ…Wæ »ÜãËá ÖÜÓݤíñÜÃPÜ Ræ ËÃæãà«Ü ÊÜÞw¨ªÝÃæ.
ÇæãàPæãà±ÜÁãàX CÇÝTæ¿á ËÍæàÐÜ ∙ vÝ. ÎÊÜÍÜíPÜÃ…, E±Ü ÊÜÂÊÜÓݧ±ÜPÜ AÊÜÃÜá ÊÜÃÜ© ¯àw¨ÜªÃÜá. C¨ÜÃÜ ±ÜÄ-OÝÊÜá ÊÜÞi
ÊÝ~g ñæÄWæ CÇÝTæ¿á gíq B¿ááPܤ ®ÝÃÝ¿á|ÓÝÌËá AÊÜÃÜ PæãàÇÝÃÜ ÊÜáñÜᤠC®Üá° PæçWÝÄPÝ ÓÜbÊÜÃáÜ ÊÜåè®ÜÊÝXÃÜáÊÜâ¨Üá HPæ Gí¨Üá ±ÜÅÍæ°
Ë»ÝWÜ¨Ü ÓÜÖÝ¿áPÜ Cíi¯¿áÃ… ŸÊÜáãÇ…, ÃÝÊÜá®ÜWÜÃÜ ÊÜááSÂÊÜáí£Å Ԩܪ-ÃÝÊÜá¿á Aí¨Üá ±ÜÅ£±ÜûÜ
aæ®æ°àWèvÜ, ²Ä¿Þ±Üor|¨Ü bíñÝÊÜá~¿á ÊÜá®æ. ®Ý¿áPÜÃÝX ¸æíWÜÙÜãįí¨Ü ŸÙÝÛÄÊÜÃæWæ ÊÜÞw¨ÜÃáÜ . ií¨ÝÇ… PÜí±Ü¯Wæ »ÜãËá ¯àvÜÇàæ ¸æàPÝ¨Ü A¯ÊÝ¿áìñæ
±ÜíaÝ¿áñ… ÃÝh… CÇÝTæ¿á ÊÜá®æ, ÓÜíŸí˜PÜÄWæ ÓæàÄ¨Ü Ë®Ý¿áPÜ ²Ä¿Þ±Üor|¨Ü PÜaæàÄ, ÊæáçÓÜãÄ®Ü B¨Ý¿áPÜãR ËáàÄ ®ÜãÃÝÃÜá ±Üoár ±Ý¨Ü¿ÞñæÅ ®ÜvæÔ APÜÅÊÜá WÜ~WÝÄPæ ËÃÜá¨Üœ G¨ÜáÃݨÜÃæ g¿á PÜ®ÝìoPÜ ÓÜíZo®æ¿áá PæÆÊæäí¨Üá ÐÜÃñÜ áÜ ¤WÙÜ ®Ü áÜ °
Cíi¯¿áÄíW… Ë»ÝWÜ¨Ü ÓÜÖÝ¿áPÜ ®ÜWÜÃÜ ÊæáàvÜÖÜÚÛ¿á ÊÜá®æ, PæãàÇÝÃܨÜÈÉ E¨Ü¿áXÄ¿áÈÉ®Ü ÊÜá®æ ÊÜáñÜᤠvÝ. APÜÅÊÜá BÔ¤&±ÝÔ¤ WÜÚÔÃÜáÊÜâ¨Üá ÖæãàÃÝo ®ÜvæԨܪÃÜá B¨ÜÃÜã »ÜãËá ÊÜÞÃÝo ÃÜã²Ô¨æ. ®Ýw®Ü g®ÜÃÜ ×ñܨêÜ ÑrÀáí¨Ü ÓÜÃPÜ ÝÃÜ ÐÜÃñÜ áÜ ¤WÙÜ ®Ü áÜ °
Cíi¯¿áÃ… ÖÜÐÜ쨅 ±ÝÐÜ ÖÝWÜã GÃÜvÜá ÊÜá®æWÜÙÜá, bíñÝÊÜá~¿á ÊÜá®æ ÎÊÜÍÜíPÜÃ… AÊÜÃÜ ÃÝÊÜá®ÜWÜÃÜ¨Ü PÜaæàÄ, ±ÜÄÎàÆ®æ¿áÈÉ PÜívÜáŸí©¨æ Gí¨Üá ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá ÖÜÆÊÜâ A®ÜáÊÜÞ®ÜWÜÚWæ ˘Óܸàæ PÜá. Êæã¨ÜÆá E¨æãÂàWÜ ÓÜêÑr¿ÞWܸàæ PÜá. »ÜãËá
ÃÝÊÜá®ÜWÜÃÜ¨Ü ¸æíWÜÙÜãÃÜá ËáÇ…R ÓæàĨÜíñæ, I¨ÜPÜãR ÖæaÜác PÜvæWÜÙÜÈÉ ¨ÝÚ ÃÝÊÜá®ÜWÜÃÜ¨Ü APÝìÊÜ£ ŸvÝÊÜOæ¿á GÔ¹¿á ±æäÈàÓ… ÊÜáÖݯÄàPÜÒPÜ PÝÃÜ|ÊÝXÊæ. ±Üû Ü ÝÃæ¿á®Üá° PÜÅ¿áPæR Pæãvܨæ PæàÊÜÆ ÈàÓ…Wæ ÊÜÞñÜÅ Pæãvܸàæ PÜá.
¿á㯿ᮅ (ŸÊÜáãÇ…)®Ü E±Ü ®ÜvæÓÜÇÝX¨æ. ÊÜá®æ, ¨æãvÜxŸÙÝÛ±ÜâÃܨÜÈÉ®Ü ÓÜíŸí˜PÜÃÜ aÜí¨ÜÅÍæàSÃ… £ÚԨݪÃæ. ií¨ÝÇ… PÜí±Ü¯Wæ 3667 GPÜÃæ »ÜãËá¿á®Üá° ÈàÓæWæ PæãvÜáÊÝWÜ ÃæçñÜÃ®Ü áÜ ° ±ÝÆá¨ÝÃÜÃ®Ü Ý°XÓܸàæ PÜá CÊÜâWÜÙ®Ü áÜ °
ÊÜÂÊÜÓݧ±ÜPÜ vÝ. ÎÊÜÍÜíPÜÃ… AÊÜÃÜ PÜaæàÄ, ÓÜÖÝ¿áPÜ Cíi¯¿áÃ… aæ®æ°àWèvÜ ÊÜá®æ ÊæáàÇæ GÔ¹ iÇÝÉ GÓ…²WÜÙÜ D ®ÝÆÌÃÜá A˜PÝÄWÜÙÜá WÜÚÔÃÜáÊÜ AñÜÂíñÜ PÜwÊæá ¸æÇæWæ ¯àvÜÆá ÊÜááí¨ÝXÃÜáÊÜâ¨Üá J²³¨ÃÜ æ ií¨ÝÇ… PÜí±Ü¯Wæ »ÜãËá ÖÜÓݤíñÜÃÜ ñÜÃÆ Ü á ®ÜÊáÜ ¾ ÓÜíZo®æ
ÊÜá®æWÜÙÜ ÊæáàÇæ HPÜPÝÆPæR A˜PÝÄWÜÙÜá AÊÜÃÜ ÖÝÓÜ®Ü¨Ü PÜaæàÄ, ÖÝÓÜ®Ü¨Ü ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ ¨ÝÚ ®ÜvæÔ, PæãàoÂíñÜÃÜ APÜÅÊÜá BÔ¤&±ÝÔ¤ »ÜÅÐÝraÝÃÜ¨Ü ŸWæY ÓÝPÜÐÜár A®ÜáÊÜÞ®ÜPæR PÝÃÜ|ÊÝX¨æ. ií¨ÝÇ… PÜÙÜÛ ÓÜÖÊ Ü áÜ ñÜ ÓÜãbÓÜáñܤ¨.æ D ¯qr®È Ü É ÓÜÃPÜ ÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ JñܤvÜ ñÜÃÆ Ü á
¨ÝÚ ®ÜvæԨݪÃæ. ÖæàÊÜÞÊÜ£ ®ÜWÜÃܨÜÈÉ®Ü ÊÜá®æ, ÓÜíŸí˜PÜÃÜ ÊÜåèÆ嬆 APÜÅÊÜá BÔ¤&±ÝÔ¤WÜÙÜ®Üá° ÓÝPÜÐÜár ¨ÜãÃÜáWÜÙÜá Ÿí©¨Üáª, AÊÜâWÜÙÜ®Üá° PÜí±Ü¯ Gí¨Üá Wæ㣤¨ÜªÃÜã »ÜãËá ±ÜÃÜ»ÝÃæWæ 24ÃÜí¨Üá ¸æÙWÜ Yæ 11 WÜípæWæ g¿á PÜ®ÝìoPÜ ÓÜíZo®æ¿áá Ë«Ý®ÜÓè«Ü
®ÝÃÝ¿á|ÓÝÌËá AÊÜÃÜ ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ÊÜá®æ ÓæàĨÜíñæ, ÊÜáãÃÜá PÜvæWÜÙÜÈÉ ¨ÝÚ ±Üñæ¤ÖÜbc¨ÝªÃæ. ±ÜÄÎàÈÔ ÊÜÞ×£ ÓÜíWÜÅ×Ô ¨ÝÚ ÓÜËá¾ÍÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜä QP…¸ÝÂP… ±Üvæ©ÃÜáÊÜ ŸWæY ÊÜáᣤWæ PÝ¿áìPÜÅÊÜá ÖÜËá¾Pã æ íw¨æ Gí¨Üá £ÚÔ¨ÜÃáÜ .
ÍÝí£®ÜWÜÃÜ¨Ü PÜaæàÄ, g¿á®ÜWÜÃܨÜÈÉ®Ü ®ÜvæÓÜÇÝX¨æ. ÖÜÐÜ쨅 ±ÝÐÜ AÊÜÃÜ ¨ÝÚ ®ÜvæÔÃÜáÊÜ A˜PÝÄWÜÙÜá ®ÜvæÓÜÇÝX¨æ Gí¨Üá £ÚԨݪÃæ. ®ÜÊÜáWæ A®ÜáÊÜÞ®Ü˨æ Gí¨ÜÃÜá.

áÈÉ BÁãàiÓÇ Ü ÝX¨ªÜ ÃÝÑóà¿á


ÝÃ Ü
£ ¿ AÊÃÜ áÜ ÝqàÇ…, ÁãàWÜ WÜ
áÃáÜ ¨Ü
È É 5®àæ AíñÝ
áÜ íBÃ…, ÔCJ ¸íæ WÙÜ ãÜ Ä® Ü hÝn ® Ü »
Ü á»ÝÀá ÊÝÇÝ ÓÜbÊÜ ÎÊÝ®íÜ ¨Ü ± i ÓæàĨíÜ ñæ CñÜÃÃÜ áÜ ¸íæ WÜÙã Ü Ä®Ü áÃXÜ ¿á Ü Ü QÅàvÝíW Ü
|
í |
WÜ ¡ Ã
PÜ Ü
w , iÇÝɘPÝÄ ÓÜá¯àÇ…P Å ÊÜ
á ¨ Ü
È É Ã Ýg ±ÝÆ Êg Ü ÓÝÌËáà gÆÁãàWÜ PÜÆŸ àæ Ä GíŸáÊÄÜ Wæ ¸íæ WÙÜ ã
Ê
Ü Ä®Ü PíÜ tàà áÜ ° BaÄÜ ÓÇÜ ÝÀáñáÜ .
Pæã±³Ü Ù¨ Ü É ÓÜíÓÜ¨Ü ÓÜ
Ü È Ü Ô¨ªÜ ÃáÜ .
Ü × PÝ¿áì PÜ
®Ü Ü ÊÞÜ w¨ÃÜ áÜ . ÊaÜ ®Ü Ý®íÜ ¨ Ü w¨ÃÜ áÜ .
É ÁãàWÝÓ®Ü Ü ÊÞ Ü ®Ü PÜ áÜ ÊÞÜ ÃÜ JÙÜP a Ü
à Ü
O æ
¿ á®
Ü ©®ÝaÃÜ OÜ ¿æ áÈÉ »ÝWÊ æ YíváÜ ÁãàWÝÓ Ü Óæ rà w¿ áí®Ü
È ±Ê
Ü áÜ r ÓÜÈàÓáÜ . Áã àW Ü ©®Ý
±¨æ Ü
ª ±Ü
³ ¿ á Á ã àW ±ÝÇã PÜítàà Ü
Ê ¯ àà Ü
á PÜ áw ¨Ð

ÓÜÊÞ
Ü aÝÃÜ ÓÜ|¡¨Æ
Ü É
Ÿíwà±ÜâÃÜ AÃÜ|¨ÜÈÉ ÓÜÊìÜ «ÜÊáÜ ì¨Ü ÓÝÌËáài ÊÜááíWÝÃÜá ¨ÜáŸìÆ?
¸æçP…Wæ ŸÓ… wQR
˨ÝÂ¦ì¯ ÓÝÊÜâ PݨÝw ÓÜñܤ ÖÜáÈ? WÜ|ÂÄí¨Ü ÁãàWÜ ±Ü¨‹ ÍÜ ìÜ ®Ü
aÝÊÜáÃÝg®ÜWÜÃÜ: Ÿíwà±ÜâÃÜ ±± ËÍÜÌÊÝ~ ÓÜᩪÊÜá®æ ÊæáçÓÜãÃÜá Êæáç¨Ý®ÜPæR ÖÜĨÜáŸí¨Ü ÁãàWܱÜoáWÜÙÜá
¸æíWÜÙã Ü ÃÜá: ÃÝg¨ÜÈÉ ÊÜááíWÝÃÜá ñÜvÊ

ÓÝ«ÜÂñæ C¨æ Gí¨Üá ÖÜÊÝÊÜÞ®Ü CÇÝTæ ÓÜãaÜ®æ ¯àw¨æ.


Ü ÝX Ÿí©¨ÜªÃãÜ ÖÜÆÊævæ
EñܤÊáÜ ÊÜáÙæ¿ÞX¨æ. B¨ÜÃæ I¨Üá ©®ÜWÙÜ Ü ®ÜíñÜÃÜ ÊÜááíWÝÃÜá QÒà~ÓÜáÊÜ

ÃÝg PÜÃÝÊÜÚ ±ÜŨæàÍÜ, ¨Üü| JÙÜ®ÝvÜá, ÊÜáÇæ®ÝvÜá ÖÝWÜã ¸æíWÜ-


bñÜŨÜáWÜì: ¸æçP…Wæ ŸÓ… wQR Öæãvæ¨Ü ÃÝÑóà¿á E¨ÝÂ®Ü¨Ü Êݲ¤¿áÈÉ ¯WÜ©ñÜ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ÁãàWÜ ±ÜŨÜÎìÔ¨ÜÃÜá. ÙÜãÃÜá ®ÜWÃÜ WÜ ÙÜ È
Ü É PÜãvÜ »ÝÄ ÖÝWÜã »ÝWÜÍ@Ü I¨Üá ©®Ü »ÝÄà ÊÜáÙæ
±ÜÄOÝÊÜá ÍÝÇæWæ ñæÃÜÙÜᣤ¨Üª ¸ÝÇæ ÊÜáÓÜ| ÊæáàÈí¨Ü ÊæáàÇæ ÖÜáÈWÜÙÜá ÓÝÊܮܰ±Üâ³- ÁãàWÜ¨Ü ñÜÊÜÃÜãÃÜá, AÃÜÊÜá®æ ®ÜWÜÄ BÃæãàWÜÂPÝRX ÁãàWÜ¨Ü «æÂà¿áÊÝPܨÜÈÉ ¯ÄàPæÒ PÜwÊæá. ÃÝg¨ÜÈÉ Êæáà AíñÜ A¥ÜÊÝ gã®… Êæã¨ÜÆ ÊÝÃÜ©í¨Ü
ÓæàÄ¨Ü ¨ÝÃÜá| Zo®æ bñÜŨÜáWÜì £¤ÃÜáÊÜ ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜá ¸æÙÜQWæ ŸÃÜᣤÃÜá- ÊæáçÓÜãÄ®ÜÈÉ AíñÝÃÝÑóà¿á ÁãàWÜ ®Üvæ¨ÜÃÜã ÊæáçÓÜãÄ®ÜÈÉ ÓÜÊÜì«ÜÊÜáì¨Ü ÊÜááíWÝÃÜá ÊÜáÙæ ÓÜáÄ¿áÆá BÃÜí»ÜÊÝWܸàæ QñÜá¤. ŸíWÝÙÜPã æ ÈÉ¿áÈÉ
®ÜWÜÃÜ¨Ü ÃÝÑóà¿á Ö横ÝÄ 4ÃÜ hæGíIq ÊÜâ¨Üá BñÜíPÜPÝÄ¿ÞX¨æ. Êæáà £íWÜÙÜ ©®ÝaÜÃÜOæ ¯Ëáñܤ ®Üvæ¨Ü ¨ÝSÇæÃÜ×ñÜ ÁãàWÜ ÊÜáãÆPÜ ÁãàWÜ ±ÜŨÜÍÜì®Ü ®ÜvæÔ Cwà ¨æàÍÜ¨Ü ÊÜááí©®Ü Jí¨æÃv æ áÜ ©®ÜWÙÜ È
Ü É ÊÝ¿áá»ÝÃÜ PÜáÔñÜ PÝ~ÔPæãÙÜáÛÊÜ
ÊÜêñܤ¨ÜÈÉ ®Üv橨æ. AÊÜáêñÜ (12) ÊÜáêñÜ Pæã®æ ÊÝÃܨÜÈÉ Ÿíwà±ÜâÃÜ Êݲ¤¿áÈÉ ±ÜŨÜÍÜì®Ü¨ÜÈÉ ÓÜÊÜì«ÜÊÜáì¨Ü gWܨÜáYÃÜáWÜÙÜá WÜÊÜá®ÜÓæÙæÀáñÜá. ÓÝ«ÜÂñæ C¨æ. C¨ÜÄí¨Ü EñܤÃݼÊÜááSÊÝX ÊÜááíWÝÃÜá ÊÜÞÃÜáñÜ
˨ݦì¯. BPæ ñÜí¨æ¿á gñæ ¸æçP… ÖÜáÈ, bÃÜñæWÜÙÜá ÓÝÊܮܰ²³¨ÜªÊÜâ. C©àWÜ ÓæàÄ ÓÜÖÜÓÝÅÃÜá ÊÜáí© ÁãàWÜ ±ÜŨÜÎìÔ¨ÜÃÜá. 6.30ÃÜ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ iÇÝÉ EÓÜá¤ÊÝÄ aÜÈÓÜŸÖÜá¨Üá. C¨ÜÃÜ ÓÜãaÜ®æ GíŸíñæ PÜÃÝÊÜÚ »ÝWÜPRæ ÊÜÐì Ü «ÝÃæ-
ÊæáàÇæ ÍÝÇæWæ ñæÃÜÙÜᣤ¨ªÝWÜ ×í©¯í¨Ü ÊÜáãÇæÖæãÙæ AÃÜ| ÊÜÆ¿á iÇÝÉvÜÚñÜ©í¨Ü A˜PÜêñÜÊÝX ÓÜbÊÜ i.q.¨æàÊæàWèvÜ, ÓÝ.ÃÝ.ÊÜáÖæàÍ… ÓæàÄ ¿ÞWÜȨæ. gã®… 1Äí¨Ü CÈÉÊÃÜ Wæ æ ÊÝwPæ¿áíñæ 184 Ëá.-Ë - áà®ÜÐáÜ r
ŸÓ… wQR Öæãvæ¨Ü ±ÜÄOÝÊÜá D A±Ü[ÝñÜ Êݲ¤¿áÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá HÙÜá ÊÜÐÜì ËÍŲ̈ÝSÇæWÝX ±ÜÅÓݤ±Ü ÓÜÈÉÓܨæ C¨ÜªÃÜã Êæã¨ÜÇÝ¨Ü WÜ|ÂÃÜá vÜÅÊÜå… ¸ÝÄÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÊÜáÙæ ÓÜáÄ¿á¸æàQñÜá¤. B¨ÜÃæ D ¸ÝÄ 112Ëá.Ëáà ÊÜÞñÜÅ ÊÜáÙ-¿ æ- ÞX¨æ.
ÓÜí»ÜËÔ¨Üáª, ÔÔqË ¨ÜêÍܨÜÈÉ ±ÝÅ¿á¨Ü WÜívÜá ÖÜáÈ¿á ÊÜáêñܨæàÖÜ Cwà ¨æàÍÜ¨Ü WÜÊÜá®Ü ÓæÙæ¿ááÊÜ PÝÃÜ|PÝRX ÁãàWÜ ±ÜŨÜÍÜì®ÜPæR aÝÆ®æ ¯àw¨ÜÃÜá. PÜÃÝÊÜÚ »ÝWÜ¨È Ü É 431 Ëá.Ëáà Ÿ¨ÜÈWæ 225 Ëá.Ëáà ÊÜáÙæ¿ - Þ-X- ¨æ.
ÓæÃæ¿ÞX¨æ. ÊÜáêñÜ Ë¨ÝÂ¦ì¯ ñÜí¨æWæ PæãÙæñÜ Ô§£¿áÈÉ ±Üñ椿ÞX¨Üáª, D ÊÜÆ¿á Êݲ¤¿á bPÜR®ÜÖÜÙÜÛ ÓÜáñÜã¤ÃÜá ÎÅà, B©aÜáíaÜ®ÜXÄ ÎÅà, ŸÚPÜ, ÁãàWÜWÜáÃÜáWÜÙÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü¨ÜÈÉ ¨æàÍݨÜÂíñÜ ÊÜááíWÝÃÜá ¯«Ý®ÜW£Ü ¿áÈÉ BÊÜÄÔPæãÙÜáÛ£¤¨.æ
WÜí¼àÃÜ WÝ¿áWÜÙÝX¨Üáª, bñÜŨÜáWÜì ÖÜáÈ PݨÝo¨ÜÈÉ ÓÝÊܮܰ²³ÃÜŸ- ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ ÖÜáÈ¿á ÊÜáêñܨæàÖÜ PÜívÜá WÜ|±Ü£ÓÜbc¨Ý®Ü ÎÅà , CÓÝÉí«ÜÊÜáìWÜáÃÜá, Cwà Êæáç¨Ý®Ü¨ÜÈÉ ®æÃ橨ܪ AÓÜíTÝÂñÜ g®ÜÃÜá ˨ÜáÂñ… ÊÜÂñÜ¿á: ÃÝg¨ÜÈÉ 10 ÓÝËÃÜ ÊæáWÝÊÝÂp…Wæ CÚPæ¿ÞX¨æ.
iÇÉÝÓܳñæÅWæ ¨ÝSÇÝX¨æ. ÓܧÙÜPæR ÓÜíaÝÄ ÖÜá¨æí¨Üá ÍÜíQÓÜÇÝX¨æ. ²Ä¿Þ±-Üor- Ÿí©¨Üáª, C¨Ü®Üá° WÜÔ¤®ÜÈɨܪ AÃÜ| PæÅçÓܤ«ÜÊÜáìWÜáÃÜá ÓæàÄ ÓܧÚà¿á aÜá®ÝÀáñÜ HPÜPÝƨÜÈÉ «Ý®Ü,±ÝÅOÝ¿ÞÊÜá¨Ü ¸æàÔWæ¿áÈÉ A¨Üá 11,500 ÊæáWÝÊÝÂp…®ÜÑr¨.æ ÓܨÂÜ ÓèÃÜ Ë¨ÜáÂñ…,
±æäÈàÓÜÃÜá »æàq ¯àw ±ÜÄÎàÆ®æ |--¨ÜÈÉ A®ÜáÊÜÞ®ÝÓܳ¨ÜÊÝX ÖÜáÈ CÇÝTæ ÔŸºí© ®æãàw PÜãvÜÇæà g®Ü±ÜÅ£¯˜WÜÙÜá ÁãàWÜ ±ÜŨÜÎìÔ¨ÜÃÜá. ÁãàWÜ¨Ü »ÜíXWÜÙÜ®Üá° ±ÜŨÜÎìÔ ±ÜÊ®Ü Ü Ë¨ÜáÂñ…, ÔàËáñÜ ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ gÆ˨ÜáÂñ… ÖÝWÜã EÐÜ¡
®ÜvæÔ¨ªÝÃæ. ÓÝÊÜâ Ÿíwà±ÜâÃÜ ÊÜáãÇæÖæãÙæ AÃÜ| ÊæáàÇݘPÝÄWÜÚWæ ÊÜÞ×£ ¯àw¨ªÝÃæ. ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ ÊÜááíhÝ®æ I¨Üá WÜípæÀáí¨Ü WÜÊÜá®ÜÓæÙæ¨ÜÃÜá. ˨ÜáÂñ… ÓݧÊÃÜ WÜ ÚÜ í¨Ü ¸æàwPæ ñÜPRÜÐáÜ r ˨ÜáÂñ… Eñݳ¨®Ü ¿
æ ÞWÜáñܤ¨.æ

ÃæçñÜ ®æà~Wæ ÍÜÃ|


Ü á
ÊÜáívÜÂ: iÇæÉ¿á QQRàÄ ÖæãàŸÚ¿á
¨æãvÜxñÜÃÜÖÜÚÛ WÝÅÊÜá¨Ü ÃæçñÜ®æ㟺
ÓÝƸݫæWæ Öæ¨ÜÄ ®æà~Wæ ÍÜÃÜOÝX¨Ýª®æ.
ÊÜÞÃÝoQRÊæ ²Ga….w ÔàoáWÜÙÜá!
ÖÜí²
ÊÜæã¨ÜƱÜâo©í¨Ü
ËË¿á ²Ga….w GÃÜvÜá Ë»ÝWܨÜÈÉ
Êæá磛 C®æ°ÐÜár ©®ÜÊæäà Wæ㣤ÆÉ
ÊÜæã¨ÜƱÜâo©í¨Ü
ÊÜáígÍæqr(35) ÊÜáêñÜ ÃæçñÜ. ÊÜáígÍæqr
¸æàÓÝ¿áPÝRX BQÕÓ… ¸ÝÂíP…, «ÜÊÜáìÓܧÙÜ
ÖÜWÜÃÜ|¨ÜÇÝÉWÜá-£¤ÃÜáÊÜ AÊÜÂÊÜÖÝÃÜ,
APÜÅÊÜá¨Ü ŸWæY "ËÍÜÌ-ÊÝ~'Wæ ÊÜÞ×£ »ÝÄ ËÊÝ¨Ü B¨ÜÃæ ¨æÖÜÈ ®Ý¿áPÜÃÜá Ÿí¨Üá
¿áão®…ì Öæãvæ¨Ü ¨æãvÜxWèvÜÃÜá
WÝÅÊÜÞ¼ÊÜê©œ ÓÜíÓæ§, TÝÓÜX ¯àwÃÜáÊÜ Wæçv… JŸºÃÜá, ¯ÊÜá¾ ÊÜáWܮܮܰ ÊÜááSÂÊÜáí£Å Êæáç£Å ÓÜÃPÜ ÝÃÜ¨Ü EÚÊÜâ ÊÜáñÜᤠÊÜá«ÜÂíñÜÃÜ aÜá®ÝÊÜOæ ŸWæY ¸æÙWÜ Yæ ÖæàÚPæ ¯àw¨Üª ¨æàÊæàWèvÜ AÊÜÃáÜ ÊÜá«ÝÂÖÜ°¨Ü ÊæàÙæ
PܮܰvÜ ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨ÜÈÉ Joár 14 A«Ü¿á®Ü "ñÝÊÜâ ÓܧÚà¿á ÓÜíÓæ§ ÊÜá«ÜÂíñÜÃÜ aÜá®ÝÊÜO'æ ŸWæY ÖæàÚPæ ¯àw¨ªÝX ÓܳÐrÜ ±w Ü Ô¨ÝªÃ.æ ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWÜÙÝX ԨܪÃÝ-
ÇæàÊݨæà˨ÝÃÜÄí¨Ü ÓÜáÊÜÞÃÜá 2 ÆPÜÒ AÖÜìÃÜÆÉ©¨ÜªÃÜã, ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨Ü Ë»ÝWÜWÜÚ¨Üáª, CÊÜâWÜÙÜÈÉ hÝ®Ü±Ü¨Ü ÖÝWÜã ±ÜâÃÝñÜñÜÌ ÊÜÞvܸæàPÜá Gí©¨ÜªÃÜá. ÓÝÊÜì£ÅPÜ
ÃÜá. ÓÝÆ ±Üv橨ܪ®Üá. ¸æàÓÝ¿á D ¸ÝÄ ¨æãvÜx PÜáÙÜWÜÙÜá Ôàoá PæãwÓÜáñݤÃæ. aÜá®ÝÊÜOæ ®ÜíñÜÃÜ ÖæçPÜÊÜÞív… ÓÜÌƳ ÊÜá¿á AÊÜÃáÜ EñܤÊáÜ PæÆÓÜ ÊÜÞw¨ªÝÃæ. PÝíWæÅÓ… ÓÜÃPÜ ÝÃÜ¨Ü Áãàg®æWÙÜ ®Ü áÜ ° Êæáç£Å ÓÜÃPÜ ÝÃÜ¨Æ Ü ãÉ ÊÜááí¨Üá-
A«Ü¿á®Ü Ë»ÝWܨÜÈÉÁáà A£ ÖæaÜác ÔàoáWÜÙÜá ÊÜÄÓÜÇÝX¨æ. Êæáç£Å ÓÜÃPÜ ÝÃÜ EÚ¿ááÊÜâ¨Üá ¹vÜáÊÜâ¨Üá PÝíWæÅÓ… ÖæçPÜÊÞ Ü ív…Wæ ¹or¨áÜ ª. ÓܨÂÜ ±Üû¨ Ü Ü ÓÜíZo®æ¿áÈÉ
ÊÜÞvÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWܨæ, ÓÝÆ £àÄÓÜÆã Jí¨Üá ÊæàÙæ C¨ÜPæR ®ÝÊÜâ ËÃæãà˜Ô¨ÜÃæ, ÊÜÞÃÝoÊÝX¨æ. C¨ÜÃÜÈÉ PܯÐÜu ÊÜáãÃÜá ÔàoáWÜÙÜá ÍÜQ¤ PÜÙæ¨ÜáPæãíw¨æ. ÓÜÃÜPÝÃÜ GÐÜár
BWܨæ ËaÜÈñÜ®ÝX¨Üª®Üá. ÓÝÆWÝÃÜÃÜ A®ÜÊÜÍÜÂPÜ QÃÜáPÜáÙÜ ¯àvÜáñݤÃæ. B¨ÜªÄí¨Ü ©®Ü CÃÜáñæã¤à Wæ㣤ÆÉ. PÝíWæÅÓ… ñÝÊÜâ ñæãvÜX¨æªàÊæ. ®ÜWÃÜ Ü ÓܧÚà¿á ÓÜíÓæ§ aÜá®ÝÊÜO¿ æ áÈÉ PæÆ Óݧ®WÜ ÚÜ Wæ ÊÜá«ÜÂíñÜÃÜ aÜá®ÝÊÜOWæ ÙÜ áÜ ÊÜááí©®Ü AÊܘ-
B¨ÜÃÜã A®ÜÖÜì ˨ݦìWÜÙÜ ±ÝÇÝX¨æ G®Üá°ÊÜ ¿áÈÉ ŸÃÜᣤ¨áÜ ª, D aÜá®ÝÊÜO¿ æ áÈÉ ®ÝÊÜâ PÜÙ¨æ áÜ PæãívÜ Óݧ®WÜ ÙÜ Ü ŸWæY ÊÜÞñÜ®Ýw¨æªà®æ. ÊÜáñæ¤ g®ÜÃÜ ËÍÝÌÓÜ WÜÚÔ ñÜÙÜ
JñܤvÜ ÖæaÝcX ÊÜÞ®ÜÔPÜÊÝX U®Ü°ñæWæ AÊÜÃÜá ¯àvÜáÊÜ ÓÜíÍæãà«Ü®Ý WÜí¼àÃÜ BÃæãà±ÜÊÜ®Üá° ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨Ü A˜PÝÄWÜÙÜá ÊÜááSívÜÃÜ Pæç¿áÈÉ ÓÜÃÜPÝÃÜ C¨æ.
JÙÜWÝX ñܮܰ gËáà¯Wæ ñæÃÜÚ ®æà|á ˨ݦìWÜÚWæ Wæçv… BWÜáñæ¤àÊæ ×àWÝX ®ÜÊÜá¾ ÊÜáí£Å Óݧ®ÜÊÜ®Üã° ÊÜáor©í¨Ü ±Üû¨ Ü Ü ÓÜíZo®æ¿áÈÉ ñæãvÜX¨æªà®æ. ÃÝg¨ÜÈÉ ñÜÊáÜ Wæ ¯àw¨Üª ÓÜbÊÜ Óݧ®WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° PÜãvÜ ±Üûàæ ñÜÃÄÜ Wæ ¹oár
ÊÜÞw¨ÝªÃæ. Pæãqr¨ªæ àÊæ. ÓÜÃPÜ ÝÃÜ EÚ¿ááÊÜâ¨Üá ¹vÜáÊÜâ¨Üá PÝíWæÅÓ… ®Ý¿áPÜÄWæ ¹qr¨ªæ à®æ Gí¨Üá AÊÜÃáÜ £ÚԨݪÃ.æ
¹X¨ÜáPæãívÜá ÊÜáêñܱÜqr¨Ýª®æ. Gí©¨ÝªÃæ. ñæWæ¨ÜáPæãíw¨ªÝÃæ Gí¨Üá £ÚÔ¨ÜÃÜá.

Cí©WÜ㠮ܮܰ ÃÝià®ÝÊæá


±ÜñÜÅ Ga…ww ÊÜááí©¨æ PÜáwÊÜ ¯àÃÜá ±ÜäÃæçPæWæ <1 ÓÝËÃÜ Pæãàq ÃÝg ÓÜËá¾Í›Ü ÓÜÃPÜ ÝÃÜ
¨æÖÈ Ü : BÃæãàWÜ ÓÜÊáÜ ÓæÂÀáí¨Ü ÓÜíÓÜñ… A˜ÊæàÍÜ®PÜ Ræ WæçÃÝX¨Üª
ÊÜæã¨ÜƱÜâo©í¨Ü
2019&20®æà ÓÝÈ®ÜÈÉ iÇæÉWæ 151.67 ÍÝÇÝ ¸ÝÂW…WÜÙÜ ÎàZÅ ÍÜÊÝWÝÃÜPRæ
ÖÝÓÜ®Ü ÓÜíÓÜ¨Ü ±ÜÅgÌÇ… ÃæàÊÜ|¡ ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ ÓÜíÓÜñ… ÓܨÓÜ ÂÜ ÃÝX Pæãàq ÃÜá. A®Üá¨Ý®Ü ÊÜáígãÃÜá bPÜRŸÙÝÛ±âÜ ÃÜ: PæãàÊÜÞ Ô§£¿áÈÉÃáÜ ÊÜ ÃÝg ÓÜËá¾ÍÅÜ ÓÜÃ-Ü
±ÜÅÊÜÞ| ÊÜa®Ü Ü ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃáÜ . ÊÜÞvÜÇÝX¨æ. ¿Þ¨ÜXÄ iÇæÉ¿Þ¨ÜÂíñÜ D ËñÜÃÜOæ PÝÃÜ ¿ÞÊÝWÜ ÍÜÊÝWÝÃÜPRæ ÓܧÙÝíñÜÃWÜ ã æ ÙÜáÛñ¤Ü¨ã
æ à Wæ㣤ÆÉ.
ŸÚPÜ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙã æ í©Wæ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü AÊÜÃáÜ , Êæç¨ÜÂÃÜá ¸ÝÄ BÊÜÄԨܪ ¼àPÜÃÜ ŸÃÜWÝÆÊÜ®áÜ ° ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWÜÙÜ WÝÅÊÜá DWÝWÜÇàæ ÓÜÃPÜ ÝÃÜ¨Ü ÍÜÊÜ ÖæãÃÜÆá ®Ý¿áPÜÃáÜ Ô¨ÜœÊÝX
ËÍÝÅí£ ±Üv¿ æ áÆá ÓÜÆÖæ ¯àw¨ÜªÄí¨Ü A˜ÊæàÍÜ®PÜ Ræ ÖÝg- ÓÜÊáÜ ¥ÜìÊÝX G¨ÜáÄÔ, g®Ü&hÝ®ÜáÊÝÃÜáWÜÚWæ ÊÝÓܤÊÜ©í¨Ü ÖÜÐÜìWæãíwÃÜáÊÜ ¯í£¨ªÝÃæ Gí¨Üá Ë«Ý®Ü ±ÜÄÐÜñ… ÓܨÓÜ ÂÜ
ÃÝX¨Ü᪠ñÜvÊ Ü ÝÀáñÜá. CÊÜñáÜ ¤ ±ÜÅÊÜÞ|- PÜáw¿ááÊÜ ¯àÃÜá J¨ÜXÓÜÇÝX¨æ. AÊÜÃÜ A¼ÊÜÞ¯WÜÙÜá ±ÜpÝQ ÔwÔ Êæç.G.®ÝÃÝ¿á|ÓÝÌËá A¼±ÝÅ¿á-± - oÜ r-
ÊÜa®Ü Ü ÔÌàPÜÄÔ¨æªà®æ. ÖÝÓÜ®Ü ÇæãàPÜÓ» Ü Ý C¨æà Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄWæ D ÊÜÐì Ü ¨Ü ÖÜ| ÊÜ¿á ÊÜÞvÜáÊÜ Ÿ¨ÜÆá, B ÃÜá. ÓÜᩪWÝÃÜÃã æ í©Wæ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü AÊÜ-
ûæàñÜŨ
- ÈÜ É ®Ü®WÜ æ ±æç±æäàq CÃÜÈÆÉ. ûæàñÜÅ- ¸æàÔWæ¿áÈÉ PÜáw¿ááÊÜ ¯àÄ®Ü ÓÜÊáÜ Óæ ÖÜ|¨ÜÈÉ aÜívÜÃÜQ WÝÅÊÜá¨Ü Ã- áÜ , PÝíWæÅÓ… ÃÝg EÓÜá¤ÊÝÄ
¨ÜÈÉ ŸÖÜÙÜ A¼ÊÜê©œ PæÆÓÜ ÊÜÞw¨ÜªÄí¨Ü ¯ÊÝÄÓÜÆá ®ÝÃÝ¿á|±ÜâÃÜ gÇÝÍÜ¿á©í¨Ü ˨ݦìWÜÚWæ ÍÝÇÝ ¸ÝÂWÜáWÜÙÜ®Üá° Pæ.Ô.-Ê- àæ |á-W- ã
æ à±ÝÇ… AÊÜÃáÜ ÖÜÆWæ
®Ü®WÜ æ C¨Üá ÓÝ«ÜÂÊÝÀáñÜá Gí¨ÜÃáÜ . 0.5 qGíÔ ¯àÃÜ®áÜ ° PÝÆáÊæ ÊÜááTÝíñÜÃÜ ËñÜÄÓÜÆá ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá. ÓÜÌñÜ@ ¸ÝÄ-Ó- Æ Ü á, ԨܪÃÝÊÜá¿á FÃÜáW- ã æ àÆá
ÃÝg¨ÜÈÉ ¯àÃÝÊÜÄ ÓÜÊáÜ Óæ Öæbc¨.æ WÜáÃÜÓáÜ |X ¼àÊÜÞ ®Ü© ¸ÝÂÃæàh…Wæ ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWÜÙÜ ÊÜááTÝíñÜÃÜ ×w¿áÆá ÊÜáñÜᤠPÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá, ÃæàÊÜ|¡, ±ÜÃÊ -Ü áæ àÍÜÌÃ,Ü
¨æàÊæàWèvÜÃáÜ ®Ýw®Ü ËaÝÃÜÊÝX ÓÜíÓÜñ…®ÜÈÉ «Ü̯¿ÞWÜáÊÜ ÖÜÄÓÜÇÝX¨æ. C¨ÜÄí¨Ü ¿Þ¨ÜXÄ ÓÝíPæà£PÜÊÝX PæÆÊÜâ ˨ݦìWÜÚWæ w.Pæ.ÎÊÜPáÜ ÊÜÞÃ… AÊÜÃáÜ ÓÜÃPÜ ÝÃÜ¨Ü Öæ| ÖæãÃÜÆá
®Ý¿áPÜÃÝX¨ÜªÃáÜ . ®Ý®Üá ±Üû¨ Ü Ü ¯ÐÝuÊíÜ ñÜ PÝ¿áìPÜñì Ü ®ÝX¨Üáª, ®ÜWÃÜ ,Ü WÜáÃÜáËáoRÇ… ±Üor| ÖÝWÜã 32 ¸ÝÂWÜáWÜÙÜ®Üá° ËñÜÄÔ¨Ü᪠ËÍæàÐÜ Ô¨ÜœÊÝX¨ªÝÃæ Gí¨Üá ÊÝWÝªÚ ®ÜvÔæ ¨ÜÃáÜ .
aÜívÜÃÜQ¿áÈÉ ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ H±ÜìwԨܪ ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWÜÙÜ g®ÜñÝ ¨ÜÍÜì®Ü ÖÝWÜã ÖÝWÜã ÊÜÞ¨ÜÄÁá¯ÔñÜá.
AÊÜÃáÜ ÓÜíÓÜñ…®ÜÈÉ CÃܸàæ PæíŸ BÓæ ®Ü®°Ü ¨áÜ . B¨ÜªÄí¨ÜÇàæ ®Ý®Üá WÝÅÊÜáWÜÙÜ g®ÜÄWæ ±ÜÅÁãàg®ÜÊÝX¨æ Gí¨Üá ÃÝg¨ÜÈÉ CÊÜñáÜ ¤ ÓÜÃPÜ ÝÃÜ Ÿ¨ÜáQÆÉ, ÓÜ£¤¨.æ BvÜÚñÜ
WÝÅÊÜá ÊÝÓܤÊÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ÔGí Ga….w.PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá E¨Ý^qÔ¨ÜÃÜá.
AÊÜÄWæ ÊÜá®ÜË ÊÜÞw¨ª.æ B ÊæàÙæÁáà ®Ü®°Ü ÃÝià®ÝÊæá¿á®Ü° £ÚÔ¨ÜÃáÜ . ¿áíñÜÅ ÓÜí±Üä|ì ®æÆ PÜbc¨.æ Qñݤo¨ÜÈÉ, ÍÝÓÜPÃÜ ®Ü áÜ °
AÊÜÃÜ ÊÜááí©qr¨ª.æ AÊÜÃáÜ ¿ÞÊÝWÜ ¸æàPݨÜÃã Ü D ŸWæY SáÑ ±ÜwÓÜáÊÜâ¨ÜÃÈ Ü É g®ÜÃ®Ü áÜ ° PÜvWæ ~
Ü Ô¨ªÝÃæ. CŸºÃáÜ
¯«ÝìÃÜ PæçWæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. AÊÜÃÜ ûæàñÜŨÜÈÉ ®Ý®Üá Wæ¨áÜ ª
Ÿí©ÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü AÊÜÄWæ ®Ý®Üá D Óݧ®Ü ¹oár PæãvÜᣤ¨ªæ à®æ Áãàg®Ý ÊÜÞ×£Wæ ±ÜŨÜÍÜì®Ü ÊÜáÚWæ Óݧ±Ü®æ ±Üûàæ ñÜÃÜ ÍÝÓÜPÃÜ ®Ü áÜ ° ÓÜbÊÜÃ®Ü Ý°X ÊÜÞw¨ÜÃã
AÊÜÄWæ ¿ÞÊÜâ¨æà TÝñæ PæãqrÆÉ. AÊÜÃáÜ TÝñæ CÆɨÜ
Ü DÊÜÃWæ æ

GíŸ ±ÜÅÍæ° ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ Gí¨Üá £ÚÔ¨ÜÃáÜ . DWÜÆ㠮ܮ°Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å Ga….w.PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá AÊÜÃÜ PÜÇÝñܾPÜÊÝX A®ÝÊÜÃÜ|WæãÚÔÃÜáÊÜ ÊÝñÝì ÊÜáñÜᤠA¼ÊÜê©œWæ ÖÜËá¾PæãíwÃÜáÊÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá, ÓÜbÊÜÃàæ A¥ÜÊÝ ¿ÞÊÜ TÝñæ Pæãvܸàæ PÜá Gí¨Üá ÇÝ»Ü ®ÜÐrÜ
¯«ÝìÃÜ©í¨Ü ×í¨æ ÓÜÄ¿ááÊÜâ©ÆÉ. AÊÜÃáÜ D Óݧ®¨ Ü ÈÜ É g®ÜñݨÜÍÜì®Ü ÖÝWÜã WÝÅÊÜá ÊÝÓܤÊÜÂ¨Ü ×®æ°Çæ¿áÈÉ ÓÝÊÜìg¯PÜ ÓÜí±ÜPÜì CÇÝTæ¿á ±ÜŨÜÍÜì®Ü ÊÜáÚWæ WÝÅËáàOݼÊÜê©œ ÊÜáñÜᤠ±ÜíaÝ¿áñ…ÃÝh… CÇÝTæ, ÇæPÝRaÝÃÜ ÖÝPÜᣤ¨ªÝÃÝ? ®Ü®WÜ æ A¥ÜìÊÝWÜᣤÆÉ Gí¨ÜÃáÜ .
CÃܸàæ PÜá GíŸáÊÜâ¨Üá ÃÝg g®ÜÃÜ BÍÜ¿á. Cí¨Üá ®Ý®Üá ÓÜÃÜPÝÄ ±ÝÅ¥ÜËáPÜ ÍÝÇæ BÊÜÃÜ|¨ÜÈÉ ËË«Ü CÇÝTæWÜÙÜ BPÜÐÜìPÜ Pæàí¨ÜÅÊÝXñÜá¤. ÓÜ|¡ ¯àÃÝÊÜÄ CÇÝTæ ÊÜáãÆPÜ PæçWæãíwÃÜáÊÜ ÓÜËá¾ÍÅÜ ÓÜÃPÜ ÝÃÜ¨È Ü ÉÃáÜ ÊÜ ®Ý¿áPÜÄWæ ÃÝg¨Ü
±ÜÅÊÜÞ| ÔÌàPÝÃÜ ÊÜÞw¨Üáª, AÊÜÃÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÍì Ü ®Ü¨È Ü É Áãàg®æ¿á®Üá° ¹í¹ÓÜáÊÜ ÊÜáÚWæWÜÙÜ®Üá° Óݧ²ÓÜÇÝXñÜá¤. ÊÝñÝì CÇÝTæ¿á ±ÜŨÜÍÜì®Ü ÊÜáÚWæ¿á®Üá° Ga….w. aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ®Üá° ÓÜbñÜÅÊÝX ¯SÃÜ ÊÜÞ×£Áãí©Wæ ×ñÝÓÜQ¤XíñÜ ÓÜÃPÜ ÝÃÜ EÚÔPæãÙÜáÛÊâÜ ¨æà ÊÜááSÂ-ÊÝX¨æ.
®Üv¿ æ ááñæ¤à®æ. Jí¨Üá ±ÜûÊ Ü ®Ü áÜ ° PÜqr ¸æÙÔæ , væÈÉ ÊÜáor¨ÈÜ É ÃÝg嬆 ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü PÜÙæ¨Ü Jí¨Üá ÊÜÐÜì¨Ü ÊÜÞ×£¿á®Üá° ¯SÃÜ PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá E¨Ý^qÔ, ÃæçñÜÃÜ ÓÝÆÊÜá®Ý°, ŸvÜÊÜÃÜ AÙÜÊÜwÔ g®ÜÄWæ ±ÜÄaÜÀáÓÜᣤÃÜáÊÜ PÝ¿áìPæR ÊæáaÜácWæ g®Ü H®Ý¨ÜÃã Ü BWÜÈ CÃÜáÊÜÐáÜ r ©®Ü ÃÝgÂÊÜ®áÜ ° Æãq
ÓÜÊáÜ ÓæÂWÜÙ®Ü áÜ ° aÜaìæ ÊÜÞvÜáÊÜ ÍÜQ¤ AÊÜÄWæ C¨æ. D ×®æ°Ç¿ æ áÈÉ AíQ&AíÍÜWÜÙæãí©Wæ BPÜÐÜìPÜ ¶ÜÆPÜWÜÙÜ®Üá° ¯ËáìÔ Ÿí«Üá, PÝ¿áPÜ, GÆÉÄWÜã ÎPÜÒ|, ñÜÙÜÓÜÊÜáá¨Ý¿áWÜÙÜ ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¨ÜÃÜá. ÊÜÞvܸàæ PÜá G®Üá°ÊÜ ÊÜáorPRæ Ÿí©¨ªÝÃæ. C¨Üá »ÜÅÐÜr ,g®ÜÄWæ
®Ü®°Ü ÊÜÞ£Wæ, ±Üû¨ Ü Ü £àÊÜÞì®ÜPRæ Ÿ¨Üœ®ÝXÃÜáñæ¤à®æ Gí¨ÜÃáÜ . ÊæãàÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜÃPÜ ÝÃÜ Gí¨Üá BÃæãà±Ü ÊÜÞw¨ÜÃáÜ .
®ÝvÜá PÜÃáÜ ®ÝvÜá
¸æíWÜÙÜãÃÜá
vishwavani.news
22.06.2019 ÍܯÊÝÃÜ
5

qÌàoá
TÝÃÜ  PÜ®ÝìoPÜ PÝíWæÅÓ…
@INCKarnataka
 A®Üíñ…PÜáÊÜÞÃ… ÖÜW
@AnantkumarH
æ v
Ü Üæ  Pæ.GÓ….DÍÜÌñ
@ikseshwarappa
Ü ³Ü  Gí.¹.±ÝqàÆ
@MBPatil
ËgÁáàí¨ÜÅ ¿áw¿áãÃܱ³Ü
@BYVijayendra
®ÜÃàæ í¨ÜÅ Êæãà© AÊÜÃáÜ ÁãàWÜ ©®ÝaÜÃO Ü Wæ æ ÁãàWÜÊâÜ ÁáàÓÜá ¸æãà˜Ô¨Ü ˨æÂ, ±ÝÍÝcñÂÜ ®ÜÊáÜ ¾kar(®ÝoPÜ)¨Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å 5 ÓÝrÃ… Êæã¨ÜÆ ±ÜÅ¿áñÜ°¨Ç Ü Éàæ ²GÓ…I ÖÜᨪWæ àæ Ä¨Ü PܱâÜ ³±
- q
-Ü rWæ ÓæàÄ hæçÆá ±ÝÇݨÜÊÃÜ Ü PæçWæ ÓÜãÃÜá
ÊÜÞw¨Ü ¨Üáí¨Üá ÊæacÜ PRæ PÜwÊÝ| ÖÝQ, ˨æÂÁáí¨Üá ±ÜÅaÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ÖÜá®Ý°ÃÜ ¨æãvÜx PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá AÊÜÄWæ ¸æíWÜÙã Ü Ä®ÜÈÉ ÓÜÖãæ à-¨ÄÜ ¿áÄWæ ®Ü®°Ü A¼®Üí¨Ü®Wæ ÙÜ áÜ . ÓÝÊÜޮܠPÜêÑ ¯Ëáì-ÓÆ Ü á WÜᣤWæ Pæãoár "±ÜÓìÜ ípæàh… ÃæçÓ…'
¹ÖÝÃÜ¨È Ü É ÓÝ¿áᣤÃáÜ ÊÜ ÊÜáPÜRÙÜ bQñæÕWæ ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ GÇÉv æ æ ®Üv¿
æ áᣤ¨.æ B¨ÜÃæ ÁãàWÜÊâÜ CÃÜÆá ÖæçpæP… 5 ÓÝrÃ… ÖæãàpæÇ… ¸æàPÜá, PÜáoáíŸ¨Ü Öæ|á¡ÊáÜ PÜRÙÜ ÓÝ«Ü®æ ÖÜÆÊÝÃÜá ÊÜÞwPæãÙÜÛÆá WÜᣤWæ Êæãñܤ ÖæbcÔ ÓÜãÄÆÉ¨Ê Ü ÃÜ Ü
PæãwÓÜŸÖÜá©ñܤÆÉÊàæ ? ¨æàÍÜ¨Ü ÓÜí±ÜñáÜ ¤ ÊÜáPÜRÙÜá, »ÝÃÜñ¨ Ü Ü ÖÜÆÊÜâ ÍÜñÊÜ Þ
Ü ®ÜWÙÜ Ü PÝÆ¨Ü ±ÝÃÜí±ÜÄPÜ WÝÅÊÜáÊÝÓܤÊÂÜ PÜãR GÆÉ ÊÜÂÊÜÓ§æ ÖæçpæP… WÝÅËáà|±ÜÅ£»æWÚÜ Wæ ±æÅàÃÜO.æ D ÖÜᨪ¿ æ áÈÉ ÊÜáñܤÐáÜ r EÔÃÜáWÜqrÓÆ Ü á ÖæãÃÜqÃÜáÊÜ Êæáç£Å ÓÜÃPÜ ÝÃÜ樆 áÜ ° PܱâÜ ³
AÊÜÃÜ iàÊÜPRæ ¸æÇÀæ áÆÉÊàæ ? ±Ü¨œÜ £Ááí¨Üá Êæãà© ±ÜÅ£±Ý©Ô¨Ü ¨ªÝÃæ. BXÃܸàæ PÜá. ¿áÍÜÓáÜ Õ AÊÜè
Ü ªÝWÜÈ Gí¨Üá ÖÝÃæçÓÜáÊæ. ±ÜqrWæ ÓæàÄÓÜáÊÜ ÖæãàÃÝo ®ÜvÓæ áÜ ÊÜâ¨Üá A¯ÊÝ¿áì.

ÓÜÊÞ
Ü aÝÃÜ ÓÜ|¡¨Æ
Ü É ®Ü®Ü° iàÊܮܨÜá¨ÜªPÜãR ÃÝg嬆 A¼ÊÜê©œWÝX ÖæãàÃÝo > ÃÝgÂQR¨æ ±ÝŨæàÎPÜ ±ÜûÜ¨Ü AWÜñÜÂ
hæwGÓ… ®ÜvÊÜ ÚÜ Pæ
£©ªPãæ ívÜÃæ
EÚWÝÆ
ÊæãÊÜá¾PRÜÙáÜ aÜá®ÝÊÜOWæ æ ¯í£¨Ü᪠ñܱݳ: Ga…ww
±± ËÍÜÌÊÝ~ ÓÜᩪÊÜá®æ ¸æíWÜÙÜãÃÜá
ÊÜáívÜÂ: hæwGÓ… ®Ý¿áPÜÃáÜ ñÜÊáÜ ¾ ÊÜÞñÜá-
PÜñæ ÖÝWÜã ®ÜvÊ Ü ÚÜ Pæ¿á®Üá° £©ªP- ã æ í-v - ÃÜ æ ñÜËáÙÜá®Ýw®Ü PÜÃÜáOݯ˜ PÜáoáíŸ¨Ü HÙÜá g®Ü ®Ý®Üã ÓæãàñÜ A»Ü¦ì, ®Ü®WÜ æ PÝ¿áìPÜñìÜ Ãæà ÓÜã#£ì ¹hæ² ±Ü¨Ý˜PÝÄWÜÙÜá
Êæáç£Å ÓÜÃPÜ ÝÃÜ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ- ÓÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ-
˨æ. Êæáç£Å ÓÜÃPÜ ÝÃÜ©í¨Ü PÝíWæÅÓ…XíñÜ hæw-
Wæ¨Ü᪠Ÿí©¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ, ®Ü®Ü° CŸºÃÜá ÊæãÊÜá¾PÜRÙÜá
aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ¯í£¨Ü᪠ñܱݳ Gí¨Üá ÊÜÞi
PÜêÐÜ¡, PÝÊæàÄWÝX ÖæãàÃÝo ÊÜÞw¨ÜªÆɨæ ÃÝià®ÝÊæá ¯àw ÖæãÃÜ Ÿí©¨æªà®æ. ±ÝŨæàÎPÜ ±Üû¨
gÊÝ¸ÝªÄ GÆÉÃÜ ÊæáàÆã CÃÜáñܤ¨.æ D ×í¨æ ±Üû© Ü í¨Ü Wæ¨ªÜ ÊÄÜ Wæ PÜè
æ áÜ Óܮݾ®Ü ÊÜÞw¨æª. B¨ÜÃæ DWÜ
Ü Ü hæwGÓ…Wæ ŸÃÜȨݪÃæ
GÓ…Wæ »ÜgìÄ ÇÝ»Ü BX¨æ. g®ÜÃÜ ÓÜÊáÜ Ó- Âæ Wæ ±Üūݯ Ga….w.¨æàÊæàWèvÜ ±ÜÅΰԨÜÃÜá. ÓæãàñÜÊÃÜ ®Ü °Ü PÜÿ
æ á¸æàPÜá Gí¨Üá GÆÉÃ®Ü áÜ ° PÜé
æ ¨æªà®æ. ®Ý®Üá ÓæãàñÜ A»Ü¦ì. ®Ü®WÜ æ PÝ¿áìPÜñì Ü Ãæà ¨æàÊæàWèvÜÃÜ PÝÂÃÜí¸æãàv…ì Bo
Óܳí©Ô¨ÜÃæ ÓÜÃP-Ü Ý- Ã- Ü AÃÜÊÜá®æ Êæáç¨Ý®Ü¨ÜÈÉ ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ ®Üvæ¨Ü ÓÜã#£ì¿ÞX¨Üáª, B¨ÜÃæ ±ÜûÜ GÈÉ ¸æÙ¿ æ ááñæ¤ Gí¨Üá PæÆÊÜÄWæ A¯°ÓáÜ ñܤ¨.æ B¨ÜÃæ ±ÜûÜ PÜqr ¸æÙÔæ ¨Ü ±ÜÅ£±ÜûܨÜÊÜÄWæ Wæãñæ¤à BWÜ¨Ü Ä࣠CÃÜáñܤ¨æ.
EÚ¿á-áñ- ¤Ü¨,æ CÆÉ- hæwGÓ… ±ÜÃÝiñÜ A»Ü¦ìWÜÙÜ ÓÜÊÜÞÊæàÍܨÜÈÉ ¨æàÊæàWèvÜ ÓÜáÊÜá¾®æ PÜãÃÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. GÃÜváÜ ÃÝÑóà¿á ±ÜûWÜ ÙÜ Ü ÊÜá«Ü WæÆáÊÜâ ÓÜáÆ»Ü AÆÉ. B¨ÜÃã Ü AÊÜÃÜá ¿ÞÊÜñÜ㤠ÓæãàñÜá ÊÜá®æ¿áÈÉ
©¨ÜªÈÉ ÓÜÃP-Ü ÝÃÜ ®ÜvÓæ áÜ - ÊÜÞñÜ®Ýw, ®Ü®Ü° iàÊܮܨÜá¨ÜªPÜãR ÃÝg嬆 ÓܧÚà¿á ÓÜíÓ槿áÈÉ ÓÝPÜÐáÜ r g®Ü W橪¨ªÝÃæ Gí¨Üá ¨æàÊæàWèvÜ AÊÜÃáÜ PÝ¿áìPÜñì Ü ÄWæ ÓÜã#£ì ñÜáí¹¨ÜÃáÜ . PÜáÚñÜáPæãíwÆÉ. ±ÜûÜ ÓæãàñÜÃÜã
Ê
- âÜ ¨Üá PÜÐrÜÓ- Ý«Ü A¼ÊÜê©œWæ ÖæãàÃÝo ÊÜÞw¨æªà®æ. ÃÝgÂPæR PÝ¿áìPÜñÜìÃÜ®Üá° gñæWæ PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá
Gí¨Üá ÊÜÞi ÓÜbÊÜ ±ÝŨæàÎPÜ ±ÜûÜ¨Ü AWÜñÜÂ˨æ. Bí«ÜűÜŨæàÍÜ, ÓÜÃÜPÝÃÜ ®ÝÆáR ÊÜÐÜì B®Üí¨ÜÊÝX ®Üvæ¿áÈ. ÖæãàWÜáñݤÃæ. hæwGÓ… ÊÜááX¨æà ÖæãàÀáñÜá
aÜÆáÊÜ-ÃÝ-¿áÓÝÌËá
£ÚÔ¨ªÝÃæ. ÓÜᩪW- Ý-Ã- Ã-Ü ã æ í-©Wæ ÊÜÞñÜ®Ýw,
ñæÆíWÝ| ÖÝWÜã ñÜËáÙÜá®Ýw®ÜÈÉ ±ÝŨæàÎPÜ ±ÜûÜ
ŸÈÐÜuÊÝX¨Üáª. ÃÝg¨ÜÆãÉ ±ÜûÜ ÓÜíZo®æWæ ®Ü®Ü°
C®Üá° ®ÝÆáR ÊÜÐÜì ®Ý®Üá PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáñæ¤à®æ.
Óæãàñæ Gí¨Üá ÊÜá®æ¿áÈÉ PÜáÚñÜáPæãÙÜÛ¨æ ±ÜûÜ
WèvÜÄWæ ÃÝg嬆 g®Ü G®Üá°ÊÜ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÆãÉ CŸºÃÜá ÍÝÓÜPÜÃÜ®Üá°
CoárPæãívÜá ±ÜûÜ PÜqr¨ÜÃÜá. GÈÉ
ñÜû|
Ü PæR ¿ÞÄWÜã aÜá®Ý-ÊO Ü æ AÊÜÍÂÜ PÜñæ CÆÉ. ÖæãàÃÝo ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿ááñܤ¨æ Gí¨Üá AÃÜÊÜá®æ Êæáç¨Ý®Ü¨ÜÈÉ ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ ®Üvæ¨Ü hæwGÓ…
±ÜÃÝiñÜ A»Ü¦ìWÜÙÜ ÓÜÊÜÞÊæàÍܨÜÈÉ ÊÜÞi
PÜoárñæ¤à®æ. D ÓæãàÆá ÊÜááí©®Ü WæÆáËWæ ÊÜáãÃÜá ®ÝÊÜá PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛñæ¤àÊæäà AÈÉÁáà ±Üvæ¿á¸æàPÜá
G®Üá°ÊÜâ¨Üá ¨æàÊæàWèvÜÃÜ ÖÜsÜ. ¯ÊÜá¾ ±ÜûÜPæR
B¨ÜÃã Ü ÊÜÞi ±Üūݯ Ga….w.-- ¨æàÊ - àæ - ÖæàÚ¨ÜÃÜá. Óæãà±Ý®Ü BWÜáñæ¤ Gí¨Üá ÊÜÞ×£ ¯àw¨ÜÃÜá.
±Üūݯ Ga….w.¨æàÊæàWèvÜ, hæwGÓ… ±ÜÅaÝÃÜ ÊÜÞi ±Üūݯ Ga….w.¨æàÊæàWèvÜ AÊÜÃÜ ±ÜûPÜ Ræ ÓæàÃÜáñæ¤àÊæ Gí¨Üá ¹h沿á A®æàPÜ
WèvÜÃáÜ ÖæàÚ¨-ªÝÃ- íæ ¨ÜÃàæ ÓÜñÂÜ C¨æ A¯°- PÝíWæÅÓ…&hæwGÓ… Óæãà¨ÜÃÜ ÓÜÊÜޮܨÜÈÉ hæwGÓ… ±ÜÅaÝÃÜ ÓÜËᣠA«ÜÂPÜÒ ÊæçGÓ…Ë ¨Üñݤ
ÓÜËᣠA«ÜÂPÜÒ ÊæçGÓ…Ë ¨Üñݤ C¨ÜªÃÜá. g®ÜÃáÜ ÊÜáãÃÜá ®ÝÊÜá ÖÜbc¨ÃÜ áÜ Gí¨Üá ÊæçGÓ…Ë ±Ü¨Ý˜PÝÄWÜÙÜá ¯ñÜÂÊÜä PÜÃæ ÊÜÞvÜᣤ¨ªÝÃæ.
ÓÜáñܤ¨.æ aÜá®ÝÊÜOWæ æ ÖæãàWÜáÊÜ ÊÝñÝ-ÊÃÜ | Ü ®Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá AÊÜÄWæ ¹qr¨Üáª. ÊÜááí¨æ ÊÜÞñÜ®Ýw, ÊÜáãÃÜá ñÜíñÜŨÜÈÉ ±ÜûÜ ÓÜíZo®æ
¨Üñݤ, ÇæãàPÜÓ» Ü Ý ¶ÜÈñÝíÍÜ ®æ®¨ æ áÜ QwPÝÄ- ±ÝŨæàÎPÜ ±ÜûÜ ±ÜÅŸÆÊÝX ¸æÙæ¿á¸æàPÜá.
®ÜÊáÜ Wæ PÜívÜá ŸÃÜᣤÆÉ, B¨ÜÃã Ü Ga…ww ÓܧÚà¿á ÓÜíÓæ§ aÜá®ÝÊÜOæWÜÙÜá ŸÃÜȨÜáª, CÆÉ. ÊÜááí©®Ü aÜá®ÝÊÜOæ ®ÝÆáR ÊÜÐÜìPæR ÊÜÞvܸæàPÜá. AÊÜâWÜÙÜÈÉ Êæã¨ÜÆ®æà¿á ñÜíñÜÅ
¨ªÝÃæ. ÓÜËá¾ÍÅÜ ÓÜÃPÜ ÝÃÜ˨ܪÃã
Ü ÔGí g®ÜÃÜ ÓæàÊæ ®Ýw®Ü ËaÝÃÜ¨Ü ŸWæY
ÖæàÚPæ¿ - á®Üá° WÜí¼àÃÜÊÝX ±ÜÄWÜ~Ó- ¸ Ü àæ PÜá. PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá Öæbc®Ü BÓÜQ¤ ÊÜ×ÓܸæàPÜá. Ÿí¨ÝWÜ AÈÉÊÜÃæWÜã g®ÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ ÖæãàWܸæàPÜá »ÝÊÜ ÓܳÎì.
ÊÜÞvÜᣤ¨ªÝÃæ. AÊÜÃáÜ ÓæãàÆáñݤ WæÆáÉÊÜ ñÜíñÜÅ ÖæãàÃÝo ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPæR ±ÝŨæàÎPÜ ±ÜûÜ©í¨Ü
GÆÉ ±ÜûWÜ ÙÜ áÜ DWÜ A¼ÊÜê©œ ¹oár Êæáç£Å¿áÈÉ ÊÜÂñÝÂÓÜWÜÚÃÜŸÖÜá¨Üá, B¨ÜÃæ ¿ÞÃÜá Gí¨ÜÃÜá. ÓÝÊÜÞiPÜ hÝÆñÝ|ÊÜ®Üá° ÊÜáñܤÐÜár ŸÆ ±ÜwÔ
A®ÜáÓÜÄÓÜᣤ¨ªÝÃæ. D ÊÜáãÆPÜ ÃæçñÜÃÜ ÓÝÆÊÜá®Ý° ÊÜÞñÜÅ ÓÝ«Ü G®Üá°ÊÜâ¨Üá AÊÜÃÜ ËaÝÃÜÊÝX¨æ
ÃÝgQà¿á ËaÝÃ-¨ -Ü ÈÜ É ñæãvÜXP- ã æ íwÊæ. ±ÜûÜ ¹qrÆÉ. Jí¨Üá ÊÜÐÜì¨Ü ÓÝ«Ü®æ PæàÊÜÆ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX GÆÉÃÜ®Üã° ÊæábcÔ PæÆÓÜ ±ÜûÜ ÓÜíZo®æ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá. ñÜÆÓܳÎì ñÜíñÜÅ: ±ÜûܨÜ
ÓæàĨÜíñæ A®æàPÜ Áãàg®æWÙÜ ®Ü áÜ ° A®ÜáÐÝu®PÜ Ræ Gí¨Üá ¨Üñݤ AÊÜÃÜá ÖæãÓÜ
Wæãí¨ÜÆ¨Ü ±ÜÄÔ§£¿ - á®Üá° ®æãàw¨Ü PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá ÊÜÞñÜÅ ÊÜÞw¨ªÝÃæ Gí¨Üá ®Ý®Üá ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá PÜÐÜr. 20&20 ÓÜÃÜPÝÃܨÜÈÉ aÜÄñæÅ, ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü C£ÖÝÓÜ, ÓÝ«Ü®æ ŸWæY g®ÜÄWæ
ñÜÃÆ
Ü á Êæáç£Å ±Üû¨ Ü Ü ®Ý¿áPÜÃÜ ËÍÝÌÓÜ ¸Ýí¸… ÔwԨݪÃæ.
ÊÜáñܨÝÃÜÃáÜ Jí¨Üá ±ÜûPÜ Ræ ŸÖÜáÊÜáñÜ ¯àvÜÆá ÖæàÙÜÆÉ. D ÓÝ«Ü®æ GÃÜvÜá ±ÜûܨÜÊÜÃÜá ÓæàÄ PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËáWæ Jí¨Üá WÜáí±Üâ ÓÜÖÜPÝÃÜ ñÜÆá²ÓÜáËPæ. ŸÖÜá ÓܳÎì ñÜíñÜÅ: ±ÜûÜ ÓÜíZo®æWæ
±Üv¿ æ áᣤ¨ªÝÃæ Gí¨Üá ÖæàڨݪÃ.æ  
£àÊÜÞì¯Ô¨ªÝÃæ Gí¨ÜÃáÜ . ÊÜÞw¨ªÝÃæ. ÓܨÜ hæwGÓ…®ÜÈÉ H®Üá Wæãí¨ÜÆ PæãvÜÈÆÉ. C¨Üá GÆÉÄWÜã Wæ㣤Ãæãà ËaÝÃÜ. D ±Ý¨Ü¿ÞñæÅ Gí¨Üá £ÚÔ¨ÜÃÜá.

æ áÈ JÙÜWæãÙÜWæà ÓÜÃÜPÝÃÜ PævÜÊÜÆá ¹hæ² ¿áñÜ°


¨æàÊæàWèvÜÃÜ BÎàÊÝì¨Ü©í¨Ü Ga…ww ¸æíŸÆ ÊݱÜÓ… ±Üv¿
ÓÜÃÜPÝÃÜ C®Üã° 4 ÊÜÐÜì CÃÜáñæ¤ ±± ËÍÜÌÊÝ~ ÓÜᩪÊÜá®æ ¸æÙÜWÝË

ÃÝg¨ÜÈÉ ÊÜá«ÜÂíñÜÃÜ aÜá®ÝÊÜOæ


ÃÜaÜ®æ ÊÜÞvÜᣤÆÉÊæàPæ Gí¨Üá g®ÜÃÜá
®ÜÊÜá¾®Üã° Öæãvæ¿ááñݤÃæ Gí¨ÜÃÜá.
ÊÜá«ÜÂíñÜÃÜ aÜá®ÝÊÜOæ Ÿí¨ÜÃæ ŸÃÜÈ,
±± ËÍÜÌÊÝ~ ÓÜᩪÊÜá®æ ¨ÝÊÜ|WæÃæ

PÝíWæÅÓ…&hæwGÓ… ÓÜËá¾ÍÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜ


CíñÜÖÜ ÊÜÞñÜáWÜÙܮݰvÜᣤ¨ÝªÃÜÐærà.
¹hæ² ®Ý¿áPÜÃÜ ÊÜÞñÜá PæàÚPæãívÜá
®ÝÊæà®Üã ÓÜáÊÜá¾®æ¿áã PÜáÚ£ÆÉ Gí¨Ü
ԨܪÃÝÊÜá¿áÂ, PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá, vÝ.
i.±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÃÜ ×àWæ GÆÉ ®Ý¿áPÜÃÜ
ÓÜÖÜÊÜáñܨÜÇæÉà ÓÜÃÜPÝÃÜ EñܤÊÜá BvÜÚñÜ
ŸÙÝÛÄ: hæwGÓ… ÊÜÄÐÜuÃÝ¨Ü Ga….-w - .-¨àæ ÊæàWèvÜÃÜ BÎàÊÝì©í¨Ü ÓÜËá¾ÍÅÜ ®Üvæ¿ááÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ÓÜíÍÜ¿áËÆÉ Gí¨Üá ÓÜÃÜPÝÃÜ AñÜíñÜÅÊÝWÜáÊÜÊÜÃæWæ ®ÝÊÜä PݨÜá PævÜÊÜÆá ¹hæ² B±ÜÃæàÐÜ®… PÜÊÜáÆÊæäà AÊÜÃÜá, ÓÜËá¾ÍÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜ ÖæàWݨÜÃÜã ¯àvÜᣤ¨æ Gí¨Üá £ÚÔ¨ÜÃÜá.
ÓÜÃPÜ ÝÃÜ CÃÜáñܤ¨.æ ¨æàÊæàWè-v- ÃÜ áÜ ±ÜÅ£Áãí¨Üá ËÐÜ¿áÊÜ®áÜ ° A¥ÜìWܼìñÜÊÝX, ÖæàÚPæ ¯àwÃÜáÊÜ ®æãàvÜáñæ¤àÊæ. ÓÜÃÜPÝÃÜ ÃÜbÓÜÇÝWÜ©¨ÜªÃæ ÊÜáñæã¤í¨Ü®æã°à ÊÜÞvÜÆá JÙÜWæãÙÜWæ ÊÜÞw PævÜÊܸæàPÜá, ÃÝg¨ÜÈÉ Ë«Ý®Ü- ÓÜÃÜPÝÃÜ EÚÓÜáÊÜâ¨ÜÐærà AÆÉ, g®Ü±ÜÃÜ
ñÜÙÊ
Ü áÜ or¨È Ü ÉÀ
- áí-¨
- Æ
Ü ã ÊÜÞ×£ ±Üv¨ æ áÜ , ±ÜÅ£-Áãí¨-®Ü- áÜ ° PÜãÆíPÜÐÊ Ü ÝX ±ÜÄÎà-- hæwGÓ… ÊÜÄÐÜu Ga…. aÜá®ÝÊÜOæWæ ÖæãàWÜáÊÜâ¨ÜPÜãR Ԩܜ˨æªàÊæ. C¯°ÆÉ¨Ü ±ÜÅ¿áñÜ° ÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ ñÜÃܸæàPæíŸ E¨æªà-ÍÜ- PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPÜãR JñÜᤠ¯àw¨æªàÊæ.
ÈÔ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñݤÃ.æ ÊÜá«ÜÂíñÜÃÜ aÜá®Ý-Ê - O
Ü Wæ æ ԨܜÃÝX w.¨æ à Êæ à WèvÜ Ã Ü á , D Êæáç£Å ÓÜÃÜPÝÃܨÜÊÜÃÜá g®ÜÄWæ Êæãàw ®ÜvæÔPæãívæà ©í¨Ü ÊÝÊÜáÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ¹h沿á--ÊÜÃÜá D ŸWæY ®ÝÊÜâ WÜÊÜá®Ü Pæàí©ÅàPÜÄÔ¨æªàÊæ.
Gí¨Üá ÖæàÙÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ Gí¨Üá ÓÜbÊÜ ÓÜ£à-Í- … hÝÃÜQÖæãÚ ÓÜËá¾ÍÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜPæR ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ñÜvæ¿á¸æàPÝX¨æ Ÿí©¨ÝªÃæ Gí¨Üá ±ÜÅ-¿áñÜ° ®ÜvæÓÜáñܤÇæà C¨ÝªÃæ. CÈÉ-ÊÜÃæ- C¨æà PÝÃÜ|PæR ¨ÝÊÜ|WæÃæ iÇæÉWæ »æàq
ËÍÝÌÓÜ ÊÜÂPܤ±wÜ Ô¨ÜÃáÜ . PæãqrÃÜáÊÜ ¸æíŸÆ Gí¨Üá ±ÜÅ£QÅÀáÔ¨ÜÃÜá. WÝÅËáàOݼÊÜê©œ WÜã ®ÝÊÜâ ÓÜÃÜPÝÃÜ EÚÔ¨æªàÊæ Gí¨ÜÃÜá. ¯àw, ûæàñÜÅ ËàPÜÒOæ ÊÜÞvÜᣤ¨æªàÊæ.
PÜÊáÜ ÇݱÜâÃÜ¨È Ü É ÖÜáÈ ÊÜáñÜᤠÔíÖÜWÙÜ Ü ÓܶÝÄ ÊݱÜÓ… ±Üvæ¿á¸æàPÜá PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá AÊÜÄWæ BÃæãàWÜ ÓÜÄ ÊÜáñÜᤠ±ÜíaÝ- GÆÉ ÓÜÊÝÆá G¨ÜáÄÓÜáñܤÇæà, g®Ü±ÜÃÜ PæàÊÜÆ ÊÜÃÜ© B«ÜÄÔ PæÆÓÜ
ÇæãàPݱÜìOæWã æ ÚÔ ÊÜÞñÜ®Ýw, EñܤÃÜ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü Gí¨Üá ÍÝÓÜPÜ EÊæáàÍ… PÜ£¤ JñݤÀáÔ¨ÜÃÜá. CÆÉ. ñÜí¨æ ¨æàÊæàWèvÜÃÜ PÜê±æÀáí¨Ü ¿áñ… ÃÝh… ÓÜbÊÜ PæÆÓÜ¨Ü ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞvÜᣤ¨æªàÊæ. g®ÜÃÜá ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ.
ŸÖÜá©®ÜWÙÜ Ü ¸æàwPæ ®æÃÊ æ àæ Ĩæ. ÓܨÂÜ PæR ®ÝÆáR ÖÜáÈ ÊÜáñÜᤠ±ÜñÜÅPÜñÜìÃæãí©Wæ ÊÜÞñÜ-®Ýw¨Ü AÊÜÃÜá, ÊÜááSÂÊÜáí£Å BX¨ªÝÃæ. ®ÝoPÜ PÜí±Ü¯- PÜêÐÜ¡ ¸æçÃæàWèvÜ BÃæãà²Ô¨ÜÃÜá. ®ÜÊæã¾í©Wæ ¯íñÜÃæ GÆÉ ÓÜÊÝÆá ÊÝÓܤÊÝíÍÜÊÜ®Üã° ®æãàvܸæà-
ÔíÖÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ñÜí¨Üá ÓܶÝÄ¿áÈÉ ¹vÜÇÝX¨æ. ±ÜÅ£ iÇÉ¿ æ áÈÉ¿áã iÁãà-ÇÝ- ÃÝg¨ÜÈÉ iàÊÜ CÆÉ©ÃÜáÊÜ ÓÜÃÜPÝÃÜ Áãí©Wæ WÝÅÊÜáÊÝÓܤÊÜ ÊÜÞvÜᣤ¨ªÝÃæ. ÓÜᩪWÝÃÜÃæãí©Wæ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü G¨ÜáÄÔ, ÃÝgÂPæR, ÃÝg嬆 g®ÜñæWæ PÝWÜáñܤ¨æ. D PÝÃÜ|PÝRXÁáà ÔGí
iPÜÇ… ±ÝP…ì ¯ÊÜÞì| ÊÜÞvÜÆá bí£ÓÜÇÝX¨æ. D Áãàg®æWæ ¸æÙWÜ ÝË¿áÈÉ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ©¨æ. EñܤÊÜá BvÜÚñÜ ¯àvÜÆá C¨ÜÄí¨Ü g®ÜÄWæ A®ÜáPÜãÆ BWÜáÊÜâ©ÆÉ. AÊÜÃÜá, PÜÙæ¨æãí¨Üá ÊÜÐÜì©í¨ÜÆã JÙæÛ¿á PæÆÓÜ SíwñÝ ÊÜÞvÜáñæ¤àÊæ. PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá WÝÅÊÜá ÊÝÓܤÊÜÂ
aÝÆ®æ ¯àvÜÆá E¨æªàÎÓÜÇÝX¨æ. ÎàZŨÜÈ - ÉÁáà ŸÙÝÛÄ¿á QÃÜá ÊÜáêWÝÆ-- ÓÝ«ÜÂÊÝWÜ©¨ÜªÃæ ÃÝià®ÝÊæá Pæãoár ÖæãÃÜ Jí¨Üá ÊÜÐÜì©í¨Ü ÃæçñÜÃÜ ÓÝÆÊÜá®Ý° ŸWæY ÓÜËá¾ÍÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜ PævÜÊÜÆá Ÿ×ÃÜíWÜ PÝíWæÅÓ…&hæwGÓ… GÃÜvÜã ±ÜPÜÒWÜÙÜá ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªÃæ. C¨ÜÄí¨Ü ñÜÙÜÊÜáor¨Ü
¿áÊÜ®áÜ ° PÜÊáÜ ÇݱÜâÃÜPRæ ζr… ÊÜÞvÜÇÝ- W- áÜ ñܤ¨æ Gí¨Üá £ÚÔ¨ÜÃáÜ . A¯Ç… ÇÝv… ŸÃܸæàPÜá. CÆÉÊݨÜÈÉ g®ÜÃÜá PÝíWæÅÓ…, ÖæàÙÜáñܤÇæà C¨ªÝÃæ. ¯gÊÝX¿áã ±ÜÅ¿áñÜ° ®ÜvæԨܪ ¹hæ² ®Ý¿áPÜÃÜá DWÜ JWÜYqr¯í¨ÜÇæà C¨Üáª, ÓÜËá¾ÍÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜ g®ÜÄWæ ÓèƻܠñÜÆá±Ü¸æàPÜá GíŸ
ÊÜáñÜᤠB®Üí¨… ÔíW…ÃÜ ií¨ÝÇ… PÜáÄñÜ ÖæàÚPæWÙÜ áÜ AÊÜÃÜ Êæç¿áQ¤PÜ Gí¨ÜÃáÜ . hæwGÓ… ®Ý¿áPÜÃÜ®Üá° Öæãvæ¿ááñݤÃæ. ÓÝÆÊÜá®Ý° ÊÜÞvÜÇÝX¨æÁáà Gí¨Üá ÓÜÃÜPÝÃÜ PævÜÊæäÆÉÊæíŸ ÖæàÚPæ EÚ¿á¸æàPÜá. g®Ü±ÜÃÜ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ÓܨÜá¨æªàÍÜ PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá¿áÊÜÃܨݪX¨æ
CÐæãrí¨Üá ÍÝÓÜPÜÃÜ ŸÆ˨ܪÃÜã ÓÜÃÜPÝÃÜ ±ÜÅΰԨÜÃÜá. ¯àvÜáñܤÇæà, g®ÜÃÜ®Üá° ¨ÝÄ ñܲ³ÓÜÆá ÓÜÆáÊÝX ¨æàÊæàWèvÜÃÜá, Gí¨ÜÃÜá.

ÔGí WÝ›ÊáÜ ÊÝÓܤÊÂÜ PÜáÄñÜá


¹h沿á ÓÜqìµPæàp… ¸æàQÆÉ
Êæá磛 ÓÜÃÜPÝÃÜ ÓÜá»Ü¨Ü‹ ¿ÞÃÜã ñÜÇæ
ÊæáçÓÜãÃÜá: ÊÜááSÂÊÜáí£Å Ga….w.
PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá AÊÜÃÜ WÝÅÊÜá ÊÝÓܤÊܨÜ
ŸWæY ¹h沿áÊÜÃÜ ÓÜqìµPæàp… ¸æàQÆÉ
PæÆÓÜÊÜ®Üá° ¹h沿áÊÜÃÜá ±ÜÅÍÜíÓæ
ÊÜÞvܸæàPÜá Gí¨Üá PæàÚPæãÙÜáÛñæ¤à®æ.
ÃÝg¨ÜÈÉ ¿ÞÊÜ A¼ÊÜê©œ PæÆÓÜWÜÙÜá
PæwÔPæãÙÜÛ¸æàw:w.Pæ.ÎÊÜPÜáÊÜÞÃ…
ÖÜ៺ÚÛ: Êæáç£Å ÓÜÃPÜ ÝÃÜ ÓÜá»Ü¨ÅÜ ÊÝX¨æ.
Gí¨Üá WÝÅÊÜá ÊÝÓܤÊÜ嬆 ¹hæ² qàPæWæ
±ÜÅÊÝÓæãà¨ÜÂÊÜá ÓÜb-
BWܸæàPÜá GíŸ ŸWæY H®Ü®Üá°
ÖæàÙÜáÊÜâ©ÆÉ. Ÿ¨ÜÇÝX
¿ÞÃÜã ñÜÇæ PæwÔPæãÙÜÛ¸àæ w. PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá
AÊÜÃ®Ü áÜ ° I¨Üá ÊÜÐì Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿á®Ý°X
hæwGÓ…Wæ Pæãor ÊÜÞñÜá ñܱÜâ³ÊÜâ©ÆÉ
ÊÜ ÓÝ.ÃÝ.ÊÜáÖæàÍ… ÊÝÊÜáÊÜÞWÜì©í¨Ü ÃÝg¨ÜÈÉ ÊÜÞvÜÆá ±Üû¨ Ü Ü ÖæçPÜÊÞ Ü ív… £àÊÜÞì¯Ô hæwGÓ…Wæ Pæãor ÊÜÞñÜ®áÜ ° ËáàÄ ®Ý®ÝWÜÈà GIÔÔ A«ÜÂûÜ ÃÝÖÜáÇ… WÝí˜ AÊÜÃÝWÜÈà
TÝÃÜÊÝX £ÃÜáWæàoá A˜PÝÃÜÊÜ®Üá° ÖæàWæ ×w¿á¸æàPÜá Êæáç£Å ÊÜÞwPæãíw¨æ ñܲ³ ®Üv¿ æ ááÊÜâ©ÆÉ. Ga….w.PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá ®æàñÜêñÜÌ¨Ü Êæáç£Å ÓÜÃPÜ ÝÃÜ ÓÜá»Ü¨ÅÜ ÊÝX¨Üáª,
¯àw¨ÜÃÜá. GíŸá¨ÜÃÜ PÜáÄñÜá ¹hæ² ®Ý¿áPÜÃÜá gÆ ÓÜí±Ü®ã Ü ¾Æ ÓÜbÊÜ ¨æàÊæàW- èvÜÃáÜ ñÜÇPæ w
æ ÔPæãÙÜáÛÊÜ AÊÜÍÂÜ PÜñæ CÆÉ Gí¨Üá gÆÓÜí±Ü®ã Ü ¾Æ, PÜ®°Ü vÜ ÊÜáñÜᤠÓÜíÓÜ¢£
ÓÜᩪWÝÃÜÃæãí©Wæ ±ÜÅ£©®ÜÊÜâ ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªÃæ. w.Pæ . ÎÊÜ P Ü á ÊÜ Þ Ã… ÓÜbÊÜ w.Pæ.ÎÊÜPáÜ ÊÜÞÃ… ÖæàÚ¨ÜÃáÜ . ÊÜá«ÜÂíñÜÃÜ aÜá®ÝÊÜOæ ¯ÎcñÜ GíŸ ¨æàÊæàWèvÜÃÜ
ÊÜÞñÝ®Ýw, ¹hæ²- WÝÅÊÜá ÊÝÓܤÊÜ©í¨Ü H®Üá PæÆÓÜ £ÚÔ¨ªÝÃæ. ÖæàÚPæWæ ÓÜᩪWÝÃÜÄWæ ±ÜÅ£QÅÀást AÊÜÃáÜ , ¨æàÊæàWèvÜÃáÜ HPæ CíñÜÖÜ ÖæàÚPæ¿á®Üá° ¿ÞÊÜ
¿á «æãàÃÜOæ¿á®Üá° SíwÔ¨ÜÆɨæ, BWÜáñܤ¨æ Gí¨Üá g®ÜÃÜá ¯«ÝìÃÜ ÓÜᩪWÝÃÜÃæãí©Wæ A¥Üì¨ - ÈÜ É ¯àw¨ªÝÃæ GíŸá¨Üá ñÜÊáÜ Wæ Wæ㣤ÆÉ. Êæáç£Å ÓÜÃPÜ ÝÃÜ ÓÜá»Ü¨ÅÜ ÊÝXÃÜȨæ GíŸ ®Üí-
¹h沿áÊÜÄí¨Ü g®ÜÃÜ ÓÜÊÜáÓæ ÊÜÞvÜáñݤÃæ. ÊÜÞñÜ®- Ý- w, ¹h沿 - á-- ¹Pæ ®Ü®XÜ ¨æ. ¨æàÊæàWèvÜÃáÜ D ŸWæY bí£ÓÜáÊÜ AWÜñÂÜ ËÆÉ Gí¨ÜÃáÜ . PÝíWæÅÓ… PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá
BÈÓÜáÊÜ, ±ÜÄÖÜÄÓÜáÊÜ PÜáÄñÜá ±ÝsÜ PæãvÜX®ÜÈÉ WÝÅÊÜáÊÝÓܤÊÜ ÊÜÃ- áÜ ®ÜÊáÜ ¾ ÓÜÃPÜ Ý-ÃÊÜ ®-Ü áÜ ° EÃÜáÚÓÜÆá ŸÖÜÙÜ AÊÜÃ®Ü áÜ ° I¨Üá ÊÜÐìÜ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿á®Ý°X ÊÜÞvÜÆá £àÊÜÞì¯Ô, J±Ü³í¨Ü¨Ü ÊæáàÇæ Êæáç£Å
ÖæàÚÔPæãÙÜÛ¸æàQÆÉ. g®ÜÃÜ ŸÚWæ ®ÜÊÜá¾ ÊÜÞvܸæàPæíŸá¨Üá ®ÜÊÜá¾ ±ÜÅ¿áñÜ° ±ÜváÜ £¤¨ªÝÃæ. CÐÜár ©®Ü ÊÜÞwPæãíw¨æ. A¨ÜÃíÜ ñæ ®ÝÊÜâ hæwGÓ…Wæ Ÿ¨ÜœÊÝXÃÜáñæ¤àÊæ Gí¨ÜÃáÜ .
ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãívÜá ÊÜá®ÜË¿ÞX¨æ. EñܤÃÜ PÜ®ÝìoPÜ ÓÜÃPÜ ÝÃÜ樆 áÜ ° PæÙXÜ ÚÓÜáñæ¤àÊæ Gí¨Üá ÖæàÙÜᣤ¨ªÜ
ÖæãàWܸæàPÜá. AÊÜÃÜ PæÆÓÜÊÜ®Üá° AÇæÉà WÝÅÊÜáÊÝÓܤÊÜ ÊÜááX¨Ü ®ÜíñÜÃÜ D PÜvæ ¹hæ² ÃÝhÝ«ÜÂûÜ ¹.GÓ….-¿áw¿áãÃܱ³Ü , G®Üá°£¤¨ªÝÃæ Gí¨Üá ÇæàÊÜw ÊÜÞw¨ÜÃáÜ . ÊÜÞñÜ®ÝvܸÝÃܨáÜ Gí¨Üá ñÜÊáÜ Wæ
ÊÜÞvܸæàPÜá GíŸá¨Üá ÔGí ŸÃÜáÊÜ bíñÜ®æ C¨æ. D »ÝWܨÜÆãÉ DWÜ ®ÝÊÜâ ÓÜÃPÜ ÝÃÜ ¹àÚÓÜÆá ¿ÞÊÜâ¨æà ±Üû¨Ü Ü ËaÝÃÜÊÝX ©®æàÍ… WÜáívÜãÃ- ÝÊ… ÖæçPÜÊÞ Ü ív… B¨æàÍÜ ¯àw¨æ. B¨ÜªÄí¨Ü ñÝÊÜâ
BÓæ¿ÞX¨Üáª, A¨ÜPÝRX WÝÅÊÜá ÊÝÓܤÊÜ WÝÅÊÜáÊÝÓܤÊÜ ÊÜÞw¨ÜÃæ ÓÝPÜÐÜár ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ Gí¨Üá ÖæàÚ¨ªÝÃæ, ÖÝWÜã ±Üû¨ Ü Ü ÊÜÄÐÜuÃáÜ ÊÜÞñÜ®Ý-v
- áÜ ñݤÃ.æ D D ËaÝÃÜWÙÜ Ü ŸWæY ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜâ©ÆÉ Gí¨Üá
ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªÃæ. CíñÜÖÜ JÙæÛ¿á A®ÜáPÜãÆÊÝWÜȨæ Gí¨ÜÃÜá. DWÜ ÓÜÃPÜ ÝÃÜ ±Üñ®Ü PÜ Ræ ¿á£°ÓáÜ ÊÜâ©ÆÉ ËaÝÃÜWÙÜ Ü PÜáÄñÝX ¿ÞÃÜá H®Ü®ã Ü ° ÓܳÐrÜ ±w
Ü Ô¨ÜÃáÜ .

Êæá磛 PÜw¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜñܤ PÝíWæ‹Ó… ®Ý¿áPÜÃÜá: ÍæorÃ…


±± ËÍÜÌÊÝ~ ÓÜᩪÊÜá®æ ÖÜ៺ÚÛ ÓÜËá¾ÍÜÅ
hæwGÓ… ÓÜÖÜÊÝÓÜ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÔ¨ÜÃæ
PÝíWæÅÓ…Wæ ׮ܰvæ¿ÞWÜȨæ Gí¨Üá ÊÜÞi
Ga…ww GÇæPÜÒ®…
PÜËáÐÜ®ÜÃÝ?
ÓÜÃÜPÝÃÜPæR
¯àw¨Ü ¸æíŸÆÊÜ®Üá°
PÝíWæÅÓ… ÊݱÜÓ…
ÓÜÃPÜ ÝÃÜ ®ÜvÓæ ÆÜ á BWÜ©¨ÜªÃæ ÖæãàX
ÊÜááSÂÊÜáí£Å ԨܪÃÝÊÜá¿á GIÔÔ Ü ÃÜá: hæwGÓ… ÊÜÄÐÜu Ga….w.
¸æíWÜÙã ÊÜá«ÜÂíñÜÃÜ aÜá®ÝÊÜOæ ŸWæY
¨æàÊæàWèvÜÃæà®Üá GÇæûÜ®… PÜËáÐÜ®ÜÃÝ? ±Üvæ¿á¸æàPÜá. g®ÜÃæà
A«ÜÂPÜÒ ÃÝÖÜáÇ… WÝí˜Wæ ¨ÜãÃÜá ¨æàÊæàWèvÜ ÊÜá«ÜÂíñÜÃÜ aÜá®- Ý-ÊO Ü æ ®Üv-æ ¨æàÊæàWèvÜÃÜ®æ°à PæàÙܸæàPÜá. D
ÇæãàPÜÓÜ»Ý aÜá®ÝÊÜOæ Óæãà騆 PÝíWæÅÓ… ÊÜáñÜá¤
¯àw¨ªÝÃæ. ×àWÝX Êæáç£Å PÜw¨ÜáPæãÙÜáÛ- ¿áá-Ê - Ü ŸWæY ¯àw-Ã- áÜ ÊÜ ÖæàÚPæWæ ¹hæ² ŸWæY AÊÜÃæà ÓܳÐÜr®æ ¯àvܸæà
ÖÜñÝÍæÀáí¨Ü ¨æàÊæàWèvÜÃÜá H®æà®æãà hæwGÓ… ®Ý¿áPÜÃÜ®Üá° PÜÈɯí¨Ü
ÊÜñܤ PÝíWæÅÓ… ®Ý¿áPÜÃÜá ÊÜááí¨ÝX¨ªÝÃæ ÃÝhÝ-« - ÂÜ PÜÒ ¹.-G - Ó…. ¿áw-¿ - áã-Ã- ±
Ü ³Ü A-- PÜáÇæãàPÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ
ÊÜÞñÝ®ÝvÜᣤ¨ªÝÃæ. ÊÜá«ÜÂíñÜÃÜ Öæãvæ¿ááñݤÃæ. ¹h沿áÊÜÄWÜã g®Ü
Gí¨Üá ÊÜÞi ÊÜááSÂÊÜáí£Å gWÜ©àÍ… ÊÜÃáÜ QwPÝÄ-¨ªÝÃæ. ñÜáÊÜáPÜãÃÜá ûæàñÜÅÊÜ®Üá° ¨æàÊæàWèvÜ
aÜá®ÝÊÜOæ ®Üvæ¨ÜÃæ ¹hæ² 150PÜãR Öæãvæ¿ááñݤÃæ. HPæí¨ÜÃæ 106 ÍÝÓÜPÜÃÜ ŸÆ
ÍæorÃ… £ÚÔ¨ªÝÃæ. AÆɨàæ ÓÜÃPÜ ÝÃÜ ®Üv-æ ÄWæ Jñݤ¿á±ÜäÊÜìPÜÊÝX PæãqrÆÉ.
A˜PÜ Óݧ®Ü WæÆáÉñæ¤. A¨æÆÉ Wæ㣤¨ÜªÃÜã C¨ÜªÃÜã ÓÜÃÜPÝÃÜ ÊÜÞvÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝXÆÉ.
ÓÜᩪWÝÃÜÃæãí©Wæ ÊÜÞñÜ®Ýw, ÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝ-W- © Ü - ÊæáçÓÜãÃÜá PÝíWæÅÓ…Wæ ¹oárPæãw
ÇæãàPÜÓÜ»Ý aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ÊÜáívܨÜÈÉ ÓÜáÊÜá¾®æ WæãvÜáx ¸æ¨ÜÄPæ ÖÝPÜᣤ¨ªÝÃæ. & EÊæáàÍ… PÜ£¤ ¨ÜªÃæ ¹oár ÖæãàWÜÈ,
ÊÜÞi ±ÜūݯWÜÙÜ ÊÜÞ£®ÜÈÉ ÊÜÞi ÓÜbÊÜ Gí¨Üá PæàÚ¨ªæÊÜÐær. ¿ÞÃÜã
ÊÜááSÂÊÜáí£Å ÊÜáWÜ, ñÜáÊÜáPÜãÃÜÈÉ ÊÜÞi ®ÝÊÜâ ÓÜÃPÜ ÝÃÜ ¿ÞÃÜ®Üá° ŸÆÊÜíñÜ ÊÜÞwÆÉ.
±Üūݯ ¨æàÊæàWèvÜÃÜá ÓæãࣨªÝÃæ. ×àWÝ- WÝí¼à¿áìñæ, ñÜãPÜ CÃܸæàPÜá Gí¨Üá ÃÜbÓÜÆá ԨܜĨæªàÊæ
-X ԨܪÃÝÊÜá¿á ËÃÜá¨Üœ ÍÝÓÜPÜ Ga…. ÍÝÓÜPÜ Pæ.hæ.¸æãà±Ü¿á ÊÝWÝªÚ Wæ ¸æ¨ÜÄPæ ÖÝQ ÔàoÈÉ WÜqr¿ÞX A˜PÝÃÜ Gí¨Üá £ÚԨݪÃ.æ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙã æ í©Wæ & ԨܪÃÝÊÜá¿áÂ
ËÍÜÌ®Ý¥Ü ±ÜÅ£ ¯ñÜ ÊÝWÝªÚ ®ÜvæÓÜᣤ¨ªÝÃæ. ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá.   ®ÜvæÓÜáÊÜ Áãàg®æ. ¨æàÊæàWèvÜÄWæ GÆÉ ÊÜÞñÜ®- Ýw, ®ÝÊÜâ ÓÜÃPÜ ÝÃÜ ÃÜbÓÜÆá PÝíWæÅÓ… ÍÝÓÜPÝíWÜ ®Ý¿áPÜ
Êæáç£Å PÜw¨ÜáPæãÙÜÛÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWܨæ ñÜÃÜÖÜ¨Ü ÇæPÜRaÝÃÜ Wæ㣤¨æ. ñÜíñÜÅWÝÄPæ ԨܜÃÝ-X- ¨æªàÊæ. g®ÜÃáÜ ¯àwÃÜáÊÜ g®Ý-- A¼ÊÜê©œ PÝ¿áìWÜÙÈ Ü É ×®Ü°v¿ æ Þ-
A˜PÝÃÜ-¨ÜÈÉ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿áÆã ÊÜáí£Å ±Ü¨æ-à-±Ü¨æ ÊÜáãSì--ÃܮݰXÓÜÆá ÖÝWÜã A®Üá»ÜÊܨÜÈÉ ¸æ¨ÜÄPæ ÊÜÞw ¨æàÍÜPRæ ËÃæãà«ÜÊÝX ®Üv¿ æ ááÊÜâ¨Üá X¨Üáª, AÊÜÃÜ SáÑWæ ÊÜáñæã¤í¨Üá
BWÜ¨Ü CPÜRqrWæ ÔÆáQ¨ªÝÃæ Gí¨Üá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. WÝÅÊÜá ÊÝÓܤÊÜ©í¨Ü PÝíWæÅÓ…Wæ Öæ¨ÜÄÓÜᣤ¨ªÝÃæ. ÓÜãPܤÊÆ Ü É. ®ÝÊÜâ 105 ÍÝÓÜPÃÜ ®Ü áÜ ° aÜá®ÝÊÜOæ ¸æàPæà Gí¨Üá ±ÜÅΰԨÜÃáÜ .
ÇæàÊ--Üw ÊÜÞw¨ÜÃÜá. PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá ®æàÃÜ ÊÜá®æWæ ԨܪÃÝÊÜá¿áÂWÜã ¸æàPÝWÜáÊÜ PæÆÓÜÊÜ®Üã° Öæãí©-¨ - áÜ ª, ÓÜÃPÜ ÝÃÜ ÃÜa®Ü æ ÊÜÞvÜáñæ¤àÊæ. ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWÜÙáÜ WÝÅÊÜá
ÊÜááSÂÊÜáí£Å Ga….w.- ÖæãàWÜáñݤÃæ. WÝÅÊÜá ÊÝÓܤÊÜ©í¨Ü ¨æàÊæàWèvÜÃÜá ÊÜÞvÜáñݤÃæ. ÊÜá«ÜÂíñÜÃÜ ¿ÞÊÜ⨠- àæ PÝÃÜ|PÜãR ÊÜá«ÜÂíñÜÃÜ aÜá®Ý-- ÊÝÓܤÊÂÜ Gí¨Üá ñæÃÚÜ ¨ÜªÃ,æ B¨ÜÃæ Cñܤ
PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá ÖæãÓÜ ®ÝoPÜ g®ÜÃÜ PÜÐÜrWÜÚWæ Óܳí˜ÓÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ aÜá®ÝÊÜOæWæ Öæãà¨ÜÃæ ÓÜÃÜPÝÃÜPæR ¨æãvÜx ÊÜOWæ æ ¹hæ² Ô¨ÜœÊÝXÆÉ Gí¨ÜÃáÜ . AÊÜÃÜ ñÜí¨æ ÊÜá«ÜÂíñÜÃÜ aÜá®ÝÊÜOæ ŸWæY
ÍÜáÃÜá ÊÜÞw-¨ªÝÃæ. Gí¨ÜÃÜá. ÖæãÃæ¿ÞWÜȨæ, CÊÜÄWæ ÓÜÃÜPÝÃÜ 37 ÍÝÓÜPÃÜ ®Ü áÜ ° CoárPã æ ívÜá ÓÜÃPÜ ÝÃÜ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñݤÃ.æ B¨ÜÃæ D ÊÜÞ£Wæ
ÓÜÃÜPÝ--ÃÜPæR AíñÜÂPÝÆ C¨Üá ¨æàÊæàWèvÜÃÜ ®ÜvæÓÜáÊÜâ¨ÜPæR ÓÝ«ÜÂÊÝWÜ©¨ÜªÃæ ÃÝià®ÝÊæá ÃÜa®Ü æ ÊÜÞw DWÜ aÜá®ÝÊÜOWæ æ PÝíWæÅÓ…, ԨܪÃÝÊÜá¿á AÊÜÃÜ J²³Wæ
Ÿí©-¨æ. ÃÝg嬆 ÊÜá«ÜÂíñÜÃÜ aÜá®ÝÊÜOÝ PæãvÜÈ. ¹hæ² ÓÜÃÜPÝÃÜ ®ÜvæÓÜȨæ Gí¨Üá ÖæãàWæãà| G®Üá°ñݤÃ.æ 11 £íWÜÚ¯í¨Ü AWÜñÂÜ Ë¨æ Gí¨ÜÃáÜ .
g®ÜÃÜ®Üá° ÊÜááSÂ-- ¸æ¨ÜÄPæ ñÜíñÜÅ. PÝíWæÅÓ… ÍÝÓÜPÜ A±Ü³aÜác ÃÜíg®… ÖæàÚ¨ÜÃÜá.
8 ¨æàÍÜ ÖæãÃܨàæ ÍÜ ¸æíWÜÙÜãÃÜá
vishwavani.news
22.06.2019 ÍܯÊÝÃÜ

±ÜÅ£ ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ
¨ÝÚ: oÅí±… B¨æàÍÜ Êæã¸æçÇ… B±…WÜÙÜíñæ ÊÜá®ÜÓÜáÕ A±æxàp… BWÜÆá ÁãàWÜ AWÜñÜÂ:Êæãà©
±ÜŠ£ ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ
hÝÔ¤ ÊÜÞÓ… hÝÔ¤ PÝÉÓ…

ÍܯÊÝÃÜ
©{àÃ… ÃܨÜáª
ÊÝÑíWÜr®…: AÊæáÄPÜ¨Ü væãÅà®…
Jí¨Ü®Üá° Öæãvæ¨ÜáÃÜáÚst CÃÝ®…
ÊæáàÇæ Óæà®Ý ¨ÝÚ ®ÜvæÓÜÆá
AÊæáÄPÜ A«ÜÂûÜ væã®ÝÆx… oÅí±…
¨æàÍܨæÜÇæÉvæ ÁãàWÝ ÁãàWÜ
ÃÝíb: ¨æàÍÜ¨Ü A¼ÊÜê©œ, ¨æàÖÜ ÊÜáñÜá¤
¯àw¨Üª B¨æàÍÜ WÜáÃÜáÊÝÃÜ ñÜvÜÃÝ£Å
©{àÃÜ®æ ×í±Üvæ¨ÜÃÜá. WÜáÃÜáÊÝÃÜ
ÊÜá®ÜÔÕ®Ü BÃæãàWÜÂPæR ÁãàWÜ AñÜÂWÜñÜÂ. ±ÜÅ£©®Ü
Êæã¸æçÇ… B±…WÜÙÜ®Üá° A±æxàp… BWÜáÊÜíñæ
qàQÔ pæãÅàÇ… B¨Ü ÃÝÖÜáÇ…
¨æÖÜÈ: »ÝÃÜ£à¿á Óæà®æ¿á ÍÝ̮ܨÜÙÜ¨Ü ¶æäàpæã qÌàqÔ
ÓÜíhæ 7WÜípæWæ ÍæÌàñÜ »ÜÊܮܨÜÈÉ ®ÝÊÜâ ÁãàWÜ¨Ü ÊÜáãÆPÜ ¨æàÖÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜá "®ÜÊÜ »ÝÃÜñÜ' GíŸ ÎàÑìPæ ¯àw ÇæàÊÜw ÊÜÞw¨Ü
AÊæáÄPÜ Óæà®æ¿á ÖÝWÜã ÃÝgñÝí- A±æxàp… ÊÜÞvܸæàPÜá Gí¨Üá ±Üūݯ ®ÜÃæàí¨ÜÅ ÃÝÖÜáÇ… WÝ혿á®Üá° ®æqrWÜÃÜá pæãÅàÇ… ÊÜÞw¨ªÝÃæ.
£ÅPÜ A˜PÝÄWÜÙÜá ¨ÝÚ ®ÜvæÓÜáÊÜ Êæãà© ÖæàÚ¨ªÝÃæ Óæà®æ¿á ÍÝ̮ܱÜvæ ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜ ñÜÃܸæàñÜá¨ÝÃÜÃÜá
ŸWæY ¨æàÍÜ¨Ü ÃÝÑóà¿á »Ü¨ÜÅñÝ ËÍÜÌ ÁãàWÜ ©®Ü¨Ü ±ÜÅ¿ááPܤ hÝSìív… ÁãàWÜ»ÜíX¿áÈÉÃÜáÊÜ ¶æäàpæãÊÜ®Üá° ÃÝÖÜáÇ… qÌàp…
A˜PÝÄWÜÙÜá, ×Ä¿á A˜PÝÄWÜÙÜ ÃÝg«Ý¯ ÃÝíb¿áÈÉ ®Üvæ¨Ü ËÍæàÐÜ PÝ¿áì- ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. D qÌàp… ŸWæY ±ÜÅ£QÅÀást ¹hæ²,
gñæ aÜaæì ®ÜvæԨܪÃÜá! CÃÝ®… PÜÅÊÜáÊÜ®Üá° E¨Ý^qÔ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü AÊÜÃÜá ÃÝÖÜáÇ… WÝ혿á AÊÜÃÜ ÓÝPÜá ®ÝÀá¿á¨æªà ¶æäàpæã ±æäàÓ…r ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü AÊÜÃÜ
WÜáÄ¿ÞXÄÔPæãívÜá ÃÝvÝÃ… ÁãàWÜÊÜâ g®ÜÃÜÈÉ JWÜYoár ¸æÙæÓÜáñܤ¨æ. ËÍÜÌ¨Ü iàÊÜ®ÜÊæà hæãàP… BX ¹qr¨æ. ±Üūݯ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ ÖæãÓÜ »ÝÃÜñÜ
ÖÝWÜã ËáÓæçÇ… ¨ÝÚ ®ÜvæÓÜáÊÜíñæ ÊÜááí©ÃÜáÊÜ ÖÜÆÊÜâ ÓÜÊÝÆáWÜÚWæ ÁãàWܨÜÈÉ E¨Ü¿áÊÝWÜᣤÃÜáÊÝWÜ ÃÝÖÜáÇ… WÝí˜ ®æàñÜêñÜÌ¨Ü PÝíWæÅÓ… ÖæàX¨æ GíŸá¨Ü®Üá° D qÌàp…
A«ÜÂûÜ oÅí±… ±ÝÅ¥ÜËáPÜ J²³Wæ ±ÜÄÖÝÃÜ˨æ. ÍÝí£, ÓܨݽÊÜ®æ ÊÜáñÜᤠñæãàÄÓÜáñܤ¨æ Gí©¨æ.
¯àw¨ÜªÃÜá Gí¨Üá ÍæÌàñÜ»ÜÊÜ®Ü¨Ü ÓÜÊÜáê©œWÝX ÁãàWÜÊÜ®Üá° ±ÜÓÜÄÓæãà| Gí¨Üá
A˜PÝÄWÜÙÜá £ÚÔ¨ªÝÃæ. PÜÃæ ¯àw¨ÜÃÜá. EñܤÊÜá ¨æàÖÜ, ÓÜÌÓܧ ÊÜá®ÜÓÜáÕ
CÃÜ©¨ÜªÃæ ¿ÞÊÜâ¨æà PÜ®ÜÓÜá ®Ü®ÜÓÝWÜÆá
ÓÝ«ÜÂËÆÉ. BÃæãàWÜ PݱÝwPæãÙÜÛÆá ÁãàWÜ PÝÃÜá wQR: 14 ÊÜáPÜRÚWæ WÜí¼àÃÜ WÝ¿á
AñÜáÂñܤÊÜá ÊÜÞWÜì ÁãàWÜ G®Üá°ÊÜâ¨Üá GÆÉ Pæãbc: AíñÝÃÝÑóà¿á ÁãàWÜ ©®Ü¨Ü ±ÜÅ¿ááPܤ ÁãàWÜ ÃÝÂÈ¿áÈÉ »ÝWÜÊÜ×Ԩܪ ÊÜáPÜRÚWæ
hÝ£, ÊÜáñÜ, «ÜÊÜáì, ÓÜí±ÜŨݿáWÜÙÜ®Üá° PÝÃæãí¨Üá WÜᩪ¨Üáª, ÓÜáÊÜÞÃÜá 14 ÊÜáPÜRÙÜá WÜí¼àÃÜÊÝX WÝ¿áWæãíw¨ªÝÃæ.
ËáàĨÜáª. PæàÊÜÆ PæÆÊæà ¯ËáÐÜWÜÙÜÈÉ ÊÜááX- D Zo®æ PæàÃÜÙÜ¨Ü Pæãbc¿áÈÉÃÜáÊÜ ËÊæàPÝ®Üí¨Ü ˨ÝÂÆ¿á¨ÜÈÉ D Zo®æ ®Üv橨æ. ÍÝÇæ¿á
ÓÜáÊÜ PÜÓÜÃÜñÜᤠÁãàWÜÊÜÆÉ. A¨Üá iàÊÜ®ÜËwà Êæáç¨Ý®Ü¨ÜÈÉ Ë¨Ý¦ìWÜÙÜá ÁãàWÝÓÜ®Ü ÊÜÞvÜáÊÜÈÉ ¯ÃÜñÜÃÝX¨ÜªÃÜá. ÎûÜPÜÃæ㟺ÃÜá ÁãàWÜ
A®ÜáÓÜÄÓܸæàPÝX¨æ Gí¨Üá ±Üūݯ Êæãà© ÖæàÚPæãvÜᣤ¨ÜªÃÜá. D ÊæàÙæ HPÝHQ ÍÝÇæ¿á Êæáç¨Ý®Ü¨æãÙÜWæ ®ÜáXY¨Ü PÝÃæãí¨Üá ÁãàWÜ
ÁãàWÜ¨Ü ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üá° ËÊÜÄÔ¨ÜÃÜá. ÊÜÞvÜᣤ¨Üª ÊÜáPÜRÚWæ WÜᩪ¨æ. D Zo®æ¿áÈÉ JŸº ÎûÜPÜ ÓæàĨÜíñæ, ÓÜáÊÜÞÃÜá 14 ÊÜáPÜRÙÜá
WÝ¿áWæãíw¨ªÝÃæ. ÊÜáPÜRÚWæ WÜᩪÃÜáÊÜ PÝÃÜá ÍÝÇÝ BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ¿á¨æªà Gí¨Üá £Ú¨Üá Ÿí©¨æ.
ËÍÜÌ ¨ÝSÇæ Zo®æ¿áÈÉWÝ¿áWæãívÜ GÇÉÝ ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° ÓÜËáà±Ü¨Ü BÓܳñæÅWæ ÓæàÄÓÜÇÝX¨Üáª, bQñæÕ ±Üvæ¿áᣤ¨ªÝÃæ
ÃÜkááíÃÜkáá®Üá(ÃÝgÓݧ®Ü): ¨æàÍÜ¨Ü Gí¨Üá £Ú¨Üá Ÿí©¨æ.
ÖÜÆÊÝÃÜá »ÝWܨÜÈÉ ÁãàWÜ ©®ÝaÜÃÜOæ¿á®Üá°
ËÎÐÜr-ÊÝX BaÜÄÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ËÍŲ̈ÝSÇæ¿á
±ÜÅ¿á-ñÜ°WÜÙÜá ®Üvæ©Êæ. ¯ÊÜêñܤ ÓÜá¸æà¨ÝÃ… PæãÃæÊÜ aÜÚ¿áÆãÉ... AŸá «Ý¹¿áÈÉ
ÊæáàgÃ… Agì®… ÔíW… ÍæàTÝÊÜñ… ±ÝÅOÝ-
¿ÞÊÜá ÊÜÞvÜáñݤ, ñÜÇæ¿áÈÉ ¶ÜâpݺDž ∙ PÝξàÃÜ¨Ü ÆvÝT…®ÜÈÉ Iq¹² ÁãàWÜ ©®ÝaÜÃO
Ü æ
Jí¨Ü®Üá° ¸ÝÂÇæ®…Õ ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÖæãÓÜ ÔŸºí©WÜÙÜá Êæáç PæãÃæ¿ááÊÜ aÜÚ¿á®Üã° AŸá«Ý¹: CÈÉ®Ü EÊÜå…¾ AÇ… GÊÜáÃÜñ…
¨ÝSÇæ ÊÜÞw¨ªÝÃæ. ¸æÙÜWæY 5 WÜípæÀáí¨Ü 9ÃÜ ÇæQRÓܨæà ÁãàWÜ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ±ÝP…ì-®- È
Ü É WÜáÃÜáÊÝÃÜ ÓÜíhæ 5®æ¿á AíñÝ-
ÊÜÃæWæ ¶ÜâpݺDžA®Üá° ñÜÇæ¿áÈÉ ¸ÝÂÇæ®…Õ ∙ ÔQRí®Ü 19 ÓÝËÃÜ Aw GñܤÃÜ¨Ü J² ÃÝÑóà¿á ÁãàWÜ ©®Ü BaÜÄÓÜÇÝÀáñÜá.
ÊÜÞw¨ªÝÃæ. D ×í¨æ ñÜÇæ¿á ÊæáàÇæ ÈÊÜÞR væãàiìÇݨÜÈÉ Óæç¯PÜÃÜá Êæáç®ÜÓ… 15 ÓÝËÃÝÃÜá »ÝÃÜ£- àÃÜá »ÝWÜÊ× Ü Ô¨ÜªÃáÜ . ÓÜíhæ
¸ÝoÈ CoárPæãívÜá, 103 Q.Ëáà ÓæçPÜÇ… wXÅ aÜÚ¿áÈÉ ÊÜáíi®Ü ®ÜvÜáÊæ ®Üv¨æ Ü PÝÃÜÂPÜÅÊÜáÊÜ®áÜ ° ¿ááGC¿á ÊÜáí£Å
ñÜáÚ¨Üá ÈÊÜÞR ŸáP…, HÐÝ ŸáP… ÖÝWÜã ÁãàWÝ»ÝÂÓÜ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ÍæàP… ®ÜÖÝ®… ¹®… ÊÜáá¸Ý-ÃPÜ … AÇ… ®ÜÖÝ®…
Cíw¿Þ ŸáP… B¶… ÃæPÝv…ì®ÜÈÉ ñÜÊÜá¾ E¨Ý^qÔ¨ÜÃáÜ . ÓÜáÊÜÞÃÜá 4,000 ¸æàÃæ ¸æàÃæ
ÖæÓÜÃÜá ÓæàÄÓÜáÊÜÈÉ ¿áÍÜÔÌ¿ÞX¨ÜªÃÜá. ñÜÇæ¿á ¹GÓ…G¶… Áãà«ÜÃÜá AÍÜÌWÜÙÜ ÊæáàÇæ ¯íñÜá ¨æàÍÜ¨Ü ÁãàWÜ ±ÜoáWÜÙáÜ ±ÝÇæãYíw - ¨ÜªÃáÜ . 10
ÊæáàÇæ ¶ÜâpݺDž CoárPæãívÜá 100Q.Ëáà ÁãàWÜ ±ÜŨÜÍÜì®Ü ¯àw¨Ü᪠ËÍæàÐÜÊÝXñÜá¤. ÁãàWÜ ÍÝÇæWÙÜ áÜ ËË«Ü ÁãàWÜ ±ÜŨÜÍìÜ ®Ü樆 áÜ °
KvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜÊÜä ¨ÝSÇæ ¯ËáìԨܪÃÜá. WÜáÃÜáWÝÅ-ÊÜá¨ÜÈÉÃÜáÊÜ ¹GÓ…G¶… PÝÂí±… ÊÜÞw¨ÜÃáÜ . Êæãà© AÊÜÃÜ ËwÁãà
q¸æq¿á®… ¸ÝvÜìÃ… ®ÜÈÉ®Ü ®ÜáÄñÜ AÍÜÌWÜÙÜ ÊæáàÇæ Óæç¯PÜÃÜá ÁãàWÜ ÓÜí¨æàÍÜ樆 áÜ ° ±ÜÅÓÝÃÜ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá.
±ÜŨÜÍÜì®Ü ¯àw--¨ÜÃÜá.
¨æÖÜÈ: ËÍÜÌ ÁãàWÜ©®Ü¨Ü ±ÜÅ¿ááPܤ ¨æÖÜÈ¿á ¯£àÍ… PÜáÊÜÞÃ… WæçÃÜá bà®Ý¨ÜÆãÉ ÁãàWÜ
Pæí±ÜâPæãàpæ¿áÈÉ BÁãàiÓÜÇÝX¨Üª ÁãàWÜ
©®ÝaÜÃÜOæ¿áÈÉ E±ÜÃÝÐÜó±Ü£ ÊæíPÜ¿á ±ÝpÝ°: ÊÜááSÂÊÜáí£Å ÊÜáñÜᤠhæw¿áá A«ÜÂûÜ ¹àiíW…: ÓÜÖÜÓÜÅ ÓÜíTæ¿áÈÉ
®Ý¿ááj AÊÜÃÜá ±ÝÇæãYívÜá ÁãàWÝ»ÝÂÓÜ ¯£àÍ… PÜáÊÜÞÃ… AíñÝÃÝÑóà¿á ÁãàWÜ ÁãàWÝ»ÝÂÓÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvܸæàPæíŸ
ÊÜÞw-¨ÜÃÜá. ©®ÝaÜÃOÜ ¿
æ áÈÉ ±ÝÇæãYÙÛÜÈÆÉ. ÁãàWÜ ©®Ü EñÝÕÖܨÜÈÉ ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ bà®ÝÊÜâ
AíñæÁáà Añܤ ×ÊÜÞaÜÆ ±ÜŨæà-ÍÜ¨Ü WÜw PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ ÃÝg嬆 ÃÝg±ÝÆ ÇÝÈj »ÝX¿ÞÀáñÜá. ÁãàWÜÊÜâ bà®Ý¨ÜÈÉ PÜÙæ¨Ü
±ÜŨæàÍܨÜÈÉ »ÝÃÜ£à¿á Óæà®æ¿á Cívæãà oívÜ®…, E±ÜÊáÜ áSÂÊÜáí£Å ÓÜáÎàÇ… PÜáÊÜÞÃ… Jí¨Üá ¨ÜÍÜPÜ©í¨Ü g®Ü²Å¿áñæ¿á®Üá°
q¸æq¿á®… ¸ÝvÜìÃ… ±æäÈàÓÜÃÜá 14 ÓÝËÃÜ Êæãà©, ¹hæ² ÍÝÓÜPÃÜ áÜ ÊÜáñÜᤠGíGÇ… ÔWÜÙáÜ ±Üvæ¨ÜáPæãíw¨æ.
Aw GñܤÃÜ¨Ü ÃæãàÖÜríW… ±ÝÓ…®ÜÈÉ Êæáç®ÜÓ… 10 »ÝWÜÊ×
Ü Ô¨ÜªÃáÜ . »ÝÃÜñÜ¨Ü ÃÝ¿á»ÝÄ PÜaæàÄ BÁãàg®æ
wXÅ aÜÚ¿áÈÉ ÁãàWÜ ÊÜÞw ÓÝÊÜá¥ÜÂì »æãà±ÝÆ…: ÊÜá«Ü±ÜŨæàÍÜ ÔGí PÜÊÜáÇ… ÊÜÞw¨Üª PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ ËPÜÅÊÜå… ËáÔÅ
±ÜŨÜÍÜì®Ü ÊÜÞw¨ÜÃÜá. C®Üá° ÖÜ¿Þì|¨ÜÈÉ ®Ý¥… ÊÜÞñÜÅ PÝ¿áìPÜÅÊÜáPæR WæçÃÝX¨ÜªÃÜá. ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ÎÅàÊÜᣠËáÔÅ »ÝWÜÊÜ×ԨܪÃÜá.

ÖÜáñÝñܾ Áãà«ÜÄWæ £›ÊÜÚ ñÜÇÝP… Ë«æà¿áPÜ ÊÜáívÜ®æ


ÃÝg®Ý¥… WèÃÜÊÜ ÊÜæã¨ÜƱÜâo©í¨Ü
A®ÜÌ¿áÊÝWܸæàPÜá Gí¨Üá BWÜÅ×Ô¨ÜÃÜá.
KÊæçÔ qàPæ : ¹hæ²Wæ ÊÜááÔÉÊÜå… ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ
ÓܨæÖÊÜÈ:áÜ ±ÜGG®…&32
ìOæ ËÊÜÞ®Ü £ÅÊÜÚ ñÜÇÝPÜ®Üá° ÓÜá²Åàí Pæãàp…ì ¯Ðæà˜Ô¨Ü
ŸÚPÜÊÜä 200ÃÜÐÜár PæàÓÜáWÜÙÜá ¨ÝSÇÝXÊæ Gí¨Üá
ÖæàÚ¨ÜÃÜá.
ÊæáàÇæ GÐÜár ²Åà£Àá¨æ Gí¨Üá ÊÜÂíWÜÂÊÝw¨Ü
GIGíIGí ÓÜíÓÜ¨Ü AÓݨÜᩪஅ KÊæçÔ, B¨ÜÃæ
PæàÃÜÙÜ¨Ü ÍÜŸÄÊÜáÇæ ±ÜÅÊæàÎÓÜáÊÜ ×í¨Üã
¨ÜáÃÜíñܨÜÈÉ ÖÜáñÝñܾÃÝ¨Ü 13 Ë«æà¿áPÜ ÊÜáíwÓÜáÊÜíñæ Ô³àPÜÃ… Kí ¹ÇÝì ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ ÖÜPÜR®Üá° ËÃæãà˜ÔñÜá Gí¨Üá
ÊÝ¿áá±Üvæ Áãà«ÜÄWæ ÃÜûÜOÝ ÓÜbÊÜ ÖæàÚ¨Ü ñÜûÜ| ±ÜÅ£±ÜûܨÜÊÜÃÜá WÜ¨ÜªÆ qàQÔ¨ÜÃÜá.
ÃÝg®Ý¥… ÔíW… ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ WèÃÜÊÜ BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. ü±ÜÅÊÝX Ëaæfà¨Ü®Ü ¯àvÜáÊÜ ñܲ³ñÜÓܧ ÊÜááÔÉí ±ÜâÃÜáÐÜÄWæ 3 ÊÜÐÜì hæçÆá Îûæ
ÓÜÊÜá²ìÔ¨ÜÃÜá. £ÅÊÜÚ ñÜÇÝP… Ë«æà¿áPÜÊÜ®Üá° ñÝ®Üá D Ë«æà¿áPܨÜÈɨæ. B¨ÜÃæ ÊÜááÓÜÇݾ®æàñÜÃÜÃÜá
CÈÉ®Ü ±ÝÆí ñÝí£ÅPÜ ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ ËÃæãà˜ÓÜáñæ¤à®æ Gí¨Ü PÝíWæÅÓ… ÊÜááSívÜ C¨æà ñܱÜâ³ ÊÜÞw¨ÜÃæ PæàÊÜÆ Jí¨Üá ÊÜÐÜì hæçÆá
Áãà«ÜÃÜ PÜáoáퟨÜÊÜ®Üá° »æàq ÍÜÎñÜÃÜãÃ…, C¨Üá ÊÜááÔÉÊÜáÄWæ ÊÜÞñÜÅÊæà AÆÉ, Îûæ. C¨Üá ÓÝí˫ݯPÜ ÖÜPÜáRWÜÙÜ
ÊÜÞw ÓÝíñÜÌ®Ü ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ±Ü£°¿áÃÜ®Üá° ñæãÃæ¿ááÊÜ GÆÉ ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÚWÜã EÆÉíZ®æ¿ÞX¨æ Gí¨Üá KÊæçÔ ÖæàÚ¨ÜÃÜá.
GG®…21 ËÊÜÞ®Ü ¨ÜáÃÜíñܨÜÈÉ
ÖÜáñÝñܾÃÝ¨Ü Áãà«ÜÄWæ WèÃÜÊÜ
ÓÜÈÉÔ¨æ. Áãà«ÜÃÜ®Üá° PÜÙæ¨ÜáPæãí- ÃÝgÂÓÜ»¿
æ áÈÉ ¹ÖÝÃÜ¨Ü ÊÜáPÜRÙÜ ÓÝ訆 ±ÜÅ£«Ü̯
w¨Üáª, ¨æàÍÜPæR »ÜÄÓÜÇÝWÜ¨Ü ®ÜÐÜrÊÝX¨æ. ¨æÖÜÈ: ¹ÖÝÃÜ¨Ü ÊÜáág¶ÜÃ…±ÜâÃ…¨ÜÈÉ ÍÜíQñÜ Gí¨Üá BWÜÅ×Ô¨ÜÃáÜ . A®ÜíñÜÃÜ GÆÉÃáÜ G¨Ü᪠¯íñÜá
AÊÜÃÜ PÜáoáퟨÜÊÜÃÜ ®æãàË®ÜÈÉ j- Ëá¨ÜáÚ®Ü £àÊÜÅ EÄ¿áãñÜ PÝÀáÇæ(GCGÓÜ…)Wæ ÊÜåè®ÜÊÝX ÊÜáêñÜ ÊÜáPÜRÚWæ ÓÜíñÝ±Ü ÓÜãbÓÜáÊÜíñæ
ñæ¿ÞX¨æªà®æ Gí¨Üá qÌàp… ÊÜÞw- 130 ÊÜáPÜRÙáÜ ŸÈ¿ÞXÃÜáÊÜ ËÐÜ¿á ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ ÓܻݫÜÂûÜÃáÜ ÓÜãbÔ¨ÜÃáÜ . ÍÜã®ÜÂÊæàÙæ¿áÈÉ D
¨ªÝÃæ. C¨æà gã®… 3ÃÜí¨Üá AÃÜáOÝ- ÃÝgÂÓÜ»¿ æ áÈÉ ±ÜÅ£«Ü̯ÔñÜá. ËÐÜ¿áÊÜ®áÜ ° ±ÜÅÓݤ²Ô¨Ü ÓܨÓÜ ÂÜ ¹®æãà¿å… ËÍÜÌí
aÜÆ ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ »ÝÃÜ£à¿á Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃPÜ ÝÃÜÊâÜ PÜãvÜÇàæ ÊÜá«Ü±ÜÅÊæàÎÔ (Ô²I), D PÜáÄñÜá aÜaìæ Wæ AÊÜPÝÍÜ ¯àvܸàæ Pæí¨Üá
ÊÝ¿áá--±Üvæ¿á ËÊÜÞ®Ü PÝOæ¿Þ- ÊÜáPÜRÙ®Ü áÜ ° PÜÙ¨æ áÜ PæãíwÃÜáÊÜ PÜáoáíŸWÜÚWæ ±ÜÄÖÝÃÜ PæãàĨܪÃáÜ . B¨ÜÃæ Óܻݱܣ C¨ÜPRæ AÊÜPÝÍÜ
XñÜá¤. 11ÃÜí¨Üá ¨ÜáÃÜíñÜ ÓܧÙÜÊÜ®Üá° ±Üñæ¤ ¯àvܸàæ PÜá Gí¨Üá ËÃæãà«Ü ±ÜûWÜ ÙÜ áÜ BWÜÅ×Ô¨ÜÊâÜ . ¯àvÜÈÆÉ. ÊÜáPÜRÙÜ ÓÝÊÜâ BPÜÔ¾PÜ Gí¨Üá ÓÜÃPÜ ÝÃÜ
ÊÜÞvÜÇÝXñÜá¤. ±ÜÅ£PÜãÆ ÖÜÊÝÊÜÞ- ÃÝgÂÓÜ»¿ æ áÈÉ A«ÜÂûÜ Gí.ÊæíPܿᠮݿááx ÖæàÙÜᣤ¨.æ B¨ÜÃæ C¨Ü®áÜ ° PæãÇæ G®Ü°¸àæ PÜá Gí¨Üá
®Ü¨Ü PÝÃÜ| ÊÜáêñÜÃÜ ÍÜÊÜWÜÙÜ®Üá° ÓÝX- AÊÜÃáÜ ®ÜãÂiÇæív… ÊÜáñÜᤠÎÅàÆíPݨÜÈÉ ¹®æãà¿å… ÖæàÚ¨ªÝÃæ. 130 ÊÜáPÜRÙáÜ ÓÝÊÜ®°Ü ²³¨ªÝÃæ
ÓÜÆá ñæãí¨ÜÃæ¿ÞXñÜá¤. WÜáÃÜáÊÝÃÜ »ÜÁãàñݳ¨PÜ ÃÜ Ü ¨ÝÚWæ ÊÜáêñܱo Ü rÊÄÜ Wæ ÍÜŨݜígÈ Gí¨Üá A˜PÜêñÜÊÝX ÖæàÙÜÇÝWÜᣤ¨.æ B¨ÜÃæ 180PÜãR
AÓÝÕí®Ü hæãÖÝÅñ… ÊÝ¿áá±Üvæ ÓÜÈÉÓáÜ ÊÜ ÊæàÙæ ËÃæãà«Ü ±Üû¨ Ü Ü ÓܨÓÜ ÂÜ ÃÜá ¹ÖÝÃÜ¨È Ü É ÖæaáÜ c ÊÜáPÜRÙáÜ D ÃæãàWÜPRæ ŸÈ¿ÞX¨ªÝÃæ Gí¨Üã
¯Çݪ|¨Ü ÊÜáãÆPÜ ¨æÖÜÈ ñÜÃÜÇÝXñÜá¤. ÊÜáêñܱq Ü rÃáÜ ÊÜ ÊÜáPÜRÚWÜã ÍÜŨݜígÈ ÓÜÈÉÓ¸ Ü àæ PÜá AÊÜÃáÜ ÓÜ»¿ æ áÈÉ £ÚÔ¨ÜÃáÜ .

±ÜűÝñÜPRæ ŸÓ…: ÓÜñ¤ÜÊÃÜ Ü


ÓÜíTæ 42PæR HÄPæ
ÎÊÜÞÉ: ÓÜáÊÜÞÃÜá 500 Aw
BÙÜPRæ EÃÜáÚ¨Ü ±ÜÄOÝÊÜá 42
ÊÜáí© Óܧ٨ Ü Ç
Ü Éæ ÊÜáêñܱq Ü rÃ- áÜ ÊÜ
Zo®æ ×ÊÜÞaÜÆ ±ÜŨæàÍ- ¨ Ü Ü
PÜáÆáÉ iÇÉ¿ æ áÈÉ WÜáÃÜáÊÝÃÜ
ÓÜíhæ ®Üv© æ ¨æ. ÊÜáêñÜÃÈ Ü É Öæbc-
®ÜÊÃÜ áÜ Ë¨ÝÂ-¦ì-WÙÜ áÜ .
GÆÉÃã Ü PÝÇæài - ®Ü ±ÜÅÊæàÍÜ
±ÜÅQÅÁá ÊÜááXÔ ×í©ÃÜá-
WÜᣤ¨- ªÜ ÃáÜ G®Ü°Ç - Ý-X¨æ. 18
ÊÜá×-Ù¿ -æ áÃÜá, 7 ÊÜáPÜRÙáÜ
ÊÜáñÜᤠ10 ±ÜâÃÜáÐ - ÃÜ ®Ü áÜ ° ±æäÈà-
ÓÜÃáÜ ÓܧÚà-¿áÃÜ ®æÃË Ü ®æãí©Wæ
ÃÜüÔ-¨ªÝÃæ. CÊÜÄWæ ÓÜ|¡±âÜ or
WÝ¿áWÜÙ- ݨÜáª, ÓÜËáà±Ü¨Ü
BÓܳñÅæ ¿ - áÈÉ bQñæÕWæ ¨ÝSÈ-Ó-Ü
ÇÝX¨æ. ®Üñ¨ Ü êÜ ÐÜr ŸÓ…
ŸíhÝ-Ã…-¯í¨Ü 8.5 Q.Ëáà
¨ÜãÃÜ¨Ü WܨWÜ áÜ Íݯ GíŸ-ÈÉWæ
ñæÃÙÜ áÜ £¤ñáÜ ¤. ŸÓ… ÊæáàÇæ¿áã
A®æàPÜ ±ÜÅ¿Þ-~PÜÃáÜ PÜáÚ£¨Üª
PÝÃÜ|, ÊÝÖÜ®Ü ÓÜÊáÜ ñæãàÆ®Ü
PÜÙ¨
æ áÜ P- ã æ ívÜá ±ÜűÝñÜPRæ
EÃÜáÚ¨æ Gí¨Üá ±ÝÅ¥ÜËáPÜ
ñܯTæ¿áÈÉ £Ú¨ÜáŸí©¨æ.

AaÜácPÜoár ±ÜŨæàÍÜ
®ÜÊáÜ ¾ BÊÜ꣤WÙÜ áÜ :
VISHVAVANI, Printed & Published by: VISHWESHWAR BHAT, On behalf of Vishwakshara Media Private Ltd., No.1687, Nisarga Serenity, Complex Editor-in Chief : Vishweshwar Bhat. ±Ü«› Ý®Ü ÓÜí±Ý¨ÜP:Ü ËÍæÌàÍÜÌÃÜ »Üp… ¸æíWÜÙã Ü ÃÜá, ÖÜ៺ÚÛ
Road, Near Raghavendra Swamy Temple, BEML Layout, 5th Stage, Rajarajeshwarinagar, Bangalore.560098. PH: 6362393959/6362393942 CopyRight: Vishwakshara Media Private Ltd. All rights reserved. Reproduction in any manner ÊÜáíWÜÙã Ü ÃÜá, ¸æÙW Ü ÝË
PÜÆŸáÃÜX, ¨ÝÊÜ|WæÃæ
RNI : KARKAN/2016/67914 Printed MNS Printers TVT.Ltd,345/4,Bhatrahalli,Near KR Puram RTO, Old Madras Road,Bengalore 560049 electronic or otherwise, in whole or in part, without prior written permission is prohibited. Vol:4, Issue:169
vishwavani.news
22.06.2019 Íܯ-ÊÝ-ÃÜ
Ë»ÝWÜ ÊÜáívÜÆ 9

¸ÝÂíP… ®èPÜÃÜÃæí¨Üá ±ÜÄWÜ~ÓÜáÊÜíñæ Pæãàp…ì B¨æàÍÜ > ±ÜÄWÜ~Ô¨ÜÃæ ¯àvܸæàPÜá PܯÐÜu ÊæàñÜ®Ü, ÓèÆ»ÜÂ

AñÜíñÜÅ Ô§£¿áÈÉ ²X¾ ÓÜíWÜÅÖÜPÝÃÜÃÜ Ÿ¨ÜáPÜá


±± µÃæãàg ÊæãàËá®… WÜhæàí¨ÜÅWÜvÜ

¸ÝÂíP…WÜÙÜ HÙæYWæ ¸æ®æ°Æá¸ÝX¨Üª sæàÊÜ~


±ÜÅ£QÅÁá ¯àvÜ¨Ü ¸ÝÂíP…WÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ A˜PÝÄWÜÚWæ
sæàÊÜ~ ÓÜíWÜÅÖÜPÝÃÜÃÜ PÜÐÜr

¸ÝÂíP…
Wæ㣤¨ÜªÃÜã ÓÜÖÜ ÖæçPæãàp…ì B¨æàÍÜPæR
ÓÜíWÜÅÖÜPÝÃÜÃÜ (²X¾ PÜÇæPÜrÃ…) Ÿ¨ÜáPÜá PÜÅÊÜá PæçWæãíwÆÉ. ¸ÝÂíP…WÜÙÜ HÙæYWæ
AñÜíñÜÅ Ô§£¿áÈɨæ. ²X¾ ÓÜíWÜÅÖÜPÝÃÜÃÜá PÝÃÜ~àPÜñÜìÃÝXÃÜáÊÜ ²X¾
®èPÜÃÜÃÜá Gí¨Üá ±ÜÄWÜ~ÓÜáÊÜíñæ ¸ÝÂíP… ²X¾ ÓÜíWÜÅÖÜPÝÃÜÃÜ®Üá° B¨Ý¿á ñæÄWæ
ÓÜíWÜÅÖÜPÝÃÜÄWæ ÓÜÄ¿Þ¨Ü ¨æÖÜÈ¿áÈÉ WÜáÃÜáÊÝÃÜ ±Üūݯ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© AÊÜÃÜá H±ÜìwԨܪ »æãàg®Ü
WÜÚWæ Pæãàp…ì ¯àw¨Ü B¨æàÍÜPæR ¸æÇæÁáà PÝÁ᪠1961ÃÜ ¯¿áÊÜá 162ÃÜ Aw
ÓÜÊÜÆñÜá¤WÜÙÜ®Üá° ¯àvܨæà ÊÜíbÓÜÆá PÜão¨ÜÈÉ ±ÝÇæãYíw¨Üª ÊÜáívÜ ÓÜíÓܨæ ÓÜáÊÜáÆñÝ AíŸÄàÍ… aÜá®ÝÊÜOæ
CÆɨÜíñÝX¨æ. Pæãàp…ì £à±Üâì ¯àw¨ÝWÜ ±ÜÅ£ÑuñÜ
¿á£°ÓÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá ®æãà訆 ÓÜíWÜ£. ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ñÜÊÜá¾®Üá° ¹hæ² ¸æíŸÈԨܪPæR ±Üūݯ¿áÊÜÄWæ «Ü®ÜÂÊÝ¨Ü ÓÜÈÉÔ¨ÜÃÜá.
®Ý¿ÞÆ¿á¨Ü B¨æàÍܨÜíñæ ¸ÝÂíP… ¸ÝÂíP…WÜÙÜ PæÆÊÜâ ²X¾ ®èPÜÃÜÃÜá ñÜÊÜá¾
ÓÝí¨Ü¼ìPÜ bñÜÅ ÓÝí¨Ü¼ìPÜ bñÜÅ ¸ÝÂíP…WÜÚWæ ñÜËá¾í¨Ü ¯¿áÊÜá 162ÃÜ &ÃÜË PÜáÆPÜ~ì, ²X¾ ÓÜíWÜÅÖÜPÝÃÜ ±Üūݯ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© AÊÜÃÜ®Üá° »æàq ÊÜÞw¨Ü᪠®Ü®Ü° Óè»ÝWÜ Gí¨Üá ÖæàڨݪÃæ.
WÜÙÜÈÉ®Ü ²X¾ ÓÜíWÜÅÖÜPÝÃÜÃÜ®Üá° B¿Þ
¸ÝÂíP…WÜÙÜá ®èPÜÃÜÃæí¨Üá ±ÜÄWÜ~ÔÇÝÉ. ¸ÝÂíP…WÜÙÜ ®ÜPÜÃÝñܾPÜ ±ÜÅ£QÅÁá: ²X¾ ñÜÊÜáWæ ŸÃÜáÊÜ PÜËáÐÜ®…®ÜÈÉ Íæà.10ÃÜÐÜár Aw¿áÈÉ ñæÄWæ ÓÜíWÜÅ×ÓܸæàPÜá Gí¨Üá
¸ÝÂíP…WÜÚí¨Ü ÓÜPÜÃÝñܾPÜ ±ÜÅ£QÅÁá
¨æãÃæ¿á¨Ü PÝÃÜ| AÊÜÃÜ »ÜËÐÜÂPæR DWÜ
ÓÜíWÜÅÖÜPÝÃÜÃÜ®Üá° ®èPÜÃÜÃæí¨Üá ±ÜÄWÜ~Ô
¨ÜÃæ AÊÜÄWæ PܯÐÜu ÊæàñÜ®Ü ¯WÜ©±Üw
ñæÄWæ ±ÝÊÜ£ÓÜᣤ¨ÝªÃæ. £íWÜÚWæ 5 ÓÝËÃÜ
ÃÜá. PÜËáÐÜ®… Ÿí¨ÜÃæ, A¨ÜÃÜÈÉ 500 ñæÄWæ
PæãàÄPæ ÓÜÈÉԨܪÃÜá. B¨ÜÃæ C¨ÜáÊÜÃæWÜã
¸ÝÂíP…¯í¨Ü ±ÜäÃÜPÜ ±ÜÅ£QÅÁá Ÿí©ÆÉ. ÔWÜ¨Ü ®èPÜÄ »ÝWÜÂ
»Ü¨ÜÅñæ CÆɨÜíñÝX¨æ. ÓܸæàPÝWÜáñܤ¨æ. gñæWæ ÓÜíWÜÅÖܨÜÆãÉ AÊÜ Gí¨Üá PæçhÝÃÜᣤñÜá¤. B¨ÜÃæ C©àWÜ ÓÜÌƳ ËaÝÄÔ¨ÝWÜ ÓܨÜÄ ±ÜÅÓݤÊÜ®æ¿á®Üá°
²X¾ ÓÜíWÜÅÖÜPÝÃÜÃ®Ü áÜ ° ¸ÝÂíP… ®èPÜÃÃÜ áÜ
2006ÃÜ Êæáà®ÜÈÉ ²X¾ ÓÜíWÜÅÖÜPÝÃÜ ÄWæ 1 ÆPÜÒ ÃÜá. ÊÜÃæWæ ˮݿᣠÔWÜáñܤ¨æ. Ë®ÝÀᣠÔQR¨ÜíñÝWÜáñܤ¨æ. D GÆÉ AUÆ »ÝÃÜñÜ ¸ÝÂíP…WÜÙÜ ÓÜíZPæR
Gí¨Üá ±ÜÄWÜ~Óܸàæ Pæí¨Üá ²X¾ ÓÜíWÜÅÖÜPÝ
±ÜÅÊæãà¨Ü GíŸáÊÜÃÜá ÓܳÐÜr®æ PæàÚ ŸÃæ¨Ü EÚñÝ¿á ÊÜᣤñÜÃÜ ÊÜáãÆWÜÚí¨Ü ÊÜáñæ¤ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÚWæ ®Ý¿ÞÆ¿áÊæà®æã AÊÜÃÜ PÜÙÜá×Ô PæãvÜÇÝX¨æ. AÈÉí¨Ü ËÊÜÃÜOæ
ÃÜÃáÜ 80ÃÜ ¨ÜÍPÜ ©
Ü í¨Ü ®Ý¿ÞÆ¿á¨ÜÈÉ
±ÜñÜÅPæR Pæãàp…ì 2007ÃÜ gáÇæç AíñܨÜÈÉ Ë®Ý¿á£ ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. ®Üá° ®èPÜÃÜÃæí¨Üá ±ÜÄWÜ~ÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ Ÿí¨Ü ®ÜíñÜÃÜ Aiì¿á PÜáÄñÜá ¯«ÝìÃÜ
®ÜvÔæ ¨Ü ÖæãàÃÝo¨Ü ±ÜÅ£¶ÜÆÊÝX
EñܤÃÜ ¯àw ²X¾ ÓÜíWÜÅÖÜPÝÃÜÃÜá B¨Ý¿á C¨ÜáÊÜÃæWæ ÓÜíWÜÅÖÜPÝÃÜÃÜá ŸÃÜáÊÜ AƳ ±ÜÄÖÝÃÜ J¨ÜXÔ Pæãqr¨æ. B¨ÜÃæ C¨ÜPæR ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÝX ÖÝÄPæ EñܤÃÜ
®Ý¿ÞÆ¿á 2015ÃÜ APæãràŸÃ… 5ÃÜí¨Üá
ñæÄWæ PÝÁ᪠1961 PÜÆí 192PæR JÙܱ B¨Ý¿á¨ÜÈÉ Íæà.10 »ÝWÜÊÜ®Üá° B¨Ý¿á ¸ÝÂíP…WÜÙÜ ±ÜÅ£QÅÁá ®ÜPÝÃÝñܾPÜÊÝX¨æ. ¯àvÜᣤ¨ÝªÃæ.
²X¾ ÓÜíWÜÅÖÜPÝ ÃÜÃ®Ü áÜ ° ¸ÝÂíP… ®èPÜÃÃÜ íæ ¨Üá Jí¨æà ¨æàÍÜ&Jí¨æà ÎPÜÒ| A¼¿Þ®ÜPæR gá.21Äí¨Ü ŸípÝÌÙÜ ñÝÆãQ®Ü
ÜvÜáñݤÃæ Gí¨Üá ÖæàÚñÜá¤. DWÜ AÊÜÃÜ®Üá° ñæÄWæ Gí¨Üá ±ÝÊÜ£ÓܸæàQñÜá¤. ²X¾ ÓÜÃÜPÝÃÜ DWÜÇݨÜÃÜã GaæcñÜá¤PæãívÜá ±ÜÄWÜ~Ô ÊÜÃÊ Ü Þ
Ü ®Ü ñæÄWæ PÝÁ᪠1961ÃÜ
C¨æà ¯¿áÊÜá¨Üw ®èPÜÃÜÃÜá Gí¨Üá HhæíoÄí¨Ü B¨Ý¿á ñæÄWæ PÝÁ᪠PÜÆí ®Ý¿ÞÆ¿á ¯àw¨Ü £à±Üâì®Üá° hÝÄWæ ®ÜvæÓܸæàPÜá. C¨ÜÄí¨Ü ¨Ü¿á¯à¿á ±æäÙÜÈ ûæàñÜŨÜÈÉ aÝÆ®æ ¯àvÜÆá AOÝ¡ ÖÜhÝÃæ¿áÊÜÃÜ®Üá° A¼¿Þ®Ü¨Ü
¯¿áÊÜá 192ÃÜ AwWæãÙܱw Ü Óܸàæ PÜá ±ÜÅÊÜááSÃÝ¨Ü ÃÝiàÊ… PæàÃÝ, ÃÝhæàÍ… ¸æíWÜÙÜãÃÜá, ÍÜÅÊÜO… aÝÊÝÉ AÊÜÃÜá
±ÜÄWÜ~ÓÜÆá A®Ü®ÜáPÜãÆWÜÙæà®Üá? GíŸ 192ÃÜ Ÿ¨ÜÇÝX 194&Ga… ±ÜÅPÝÃÜ ñæÄWæ ñÜÃÜÆá ¸ÝÂíP…WÜÚWæ PÜoár ¯qr®Ü B¨æàÍÜ ±ÜÄÔ§£¿áÈÉ Ÿ¨ÜáPÜá ÓÝXÓÜᣤÃÜáÊÜ ²X¾ Gí¨Üá £à±Üâì ¯àwñÜá¤.
±ÜÅÍæ° ²X¾ ÓÜíWÜÅÖÜPÝÃÜÃÜ®Üá° PÝvÜá £¤¨æ. ÓÜíWÜÅ×ÓÜÇÝWÜᣤ¨æ. ×àWÝX AÊÜÃÜá ÖæãÃÜwÔ, ±ÝÅÊÜÞ~PÜ ±ÜÅ¿áñÜ° HhæíoÃÜ ŸÊÜOæ ñܲ³Ô¨ÜíñÝWÜáñܤ¨æ. ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ ±ÜâOæ¿á ÃÝÇæàWÝÊ… Ô©œ¿áÈÉ »æàoá ÊÜÞw BÖÝ̯ԨÜÃÜá.

PÜáí¨ÜWæãàÙܨÜÈÉ
10 ÓÝËÃÜ ÊÜá®æ ÊÜhÝWæãívÜ pæãàÇ… PÝËáìPÜÄí¨Ü ¯ÃÜÍÜ®Ü ÃÝgQà¿á ¹oár ¯àÃÜá ÖÜÄÔ ÓÜÊÞ
Ü aÝÃÜ ÓÜ|¡¨Æ
Ü É

¯ÊÜÞì|: wPæÎ ±± ËÍÜÌÊÝ~ ÓÜᩪÊÜá®æ PÜáÐÜrX ÊÜáívÜÂ: ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWÜÙÜá A¼ÊÜê©œ


PÝ¿áìWÜÙÜ®Üá° ÊÜáÃæñÜá ÃÝgQà ¿á¨Ü
ÊÜá«ÜÂíñÜÃÜ aÜá®ÝÊÜOæ ¸æàPÜá Gí¨Üá
¹h沿áÊÜÃÝWÜÈ, ®ÜÊÜá¾
ÖÜê¨Ü¿Þ[ÝñÜ©í¨Ü
PÜáí¨ÜWã æ àÙÜ: PÜáí¨ÜWãæ àÙÜ ÓæàÄ
¨Üíñæ ñÝÆãQ®Ü ±ÜÅ£ WÝÅÊÜá¨ÜÈÉ
ÃÝÑóà¿á Ö横ÝÄ pæãàÇ…Wæàp…
PæÆÓÜ©í¨Ü ÊÜhÝWæãívÜ Pæã±Ü³ÙÜ iÇÉæ¿á
ÇæÉà ñÜÈÉà ®ÜÃÝX
¨ÝªÃæ. iÇæÉ¿á
±ÜPÜÒ¨ÜÊÜÃÝWÜÈ ¿ÞÃÜã Ÿ¿áÓÜᣤÆÉ.
¨æàÊæàWèvÜÃÜá ×Ä¿áÃÜá. AÊÜÃÜá ¿ÞÊÜ
ÍÝÇæ¿áÇæÉà ÎPÜÒPÜ ÓÝÊÜâ
¯ÃÝÎÅñÜÄ PÝËáìPÜÃÜá ±Üâ®Ü@ ñÜÊÜá¾®Üá° PæÆÓÜPæR ÃæçñÜÃÜá ¸æÙæ¨Ü A¥Üì¨ÜÈÉ ÖæàڨݪÃæãà Wæ㣤ÆÉ. PÜá~WÜÇ…: ˨ݦìWÜÚWæ ®ÜÈ&PÜÈ ±ÝsÜ
WÝX ÊÜ ®æàËáÔPæãÙÜÛÆá ËÙÜíŸ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ ¸æÙæWÜÚWæ ¯àÄÆÉ DWÜÆã AÊÜPÝÍÜ˨æ. Öæãí¨Ý~Pæ ÊÜÞvÜáÊÝWÜ ÎPÜÒPÜ ÖÜê¨Ü¿Þ[ÝñÜ©í¨Ü
Áãàg®æ iGíBÃ… ÊÜáñÜᤠJGÓ…C PÜí±Ü¯WÜÙÜ ¨æà ÓÜíPÜÐÜrPæR Àáí¨Ü PæÆÓÜ ÊÜÞwPæãívÜá ÖæãàWÜŸ PÜáÔ¨Üá ¹¨Üáª
¿áw 10 ¯à£¿á®Üá° SíwÔ ±Üor|¨ÜÈÉ ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ ÔÆáQ¨ÝªÃæ. PÜãvÜ ÖÜá¨Üá. ÊÜááí¨æ H®ÝWÜáñܤ¨æãà PݨÜá ÊÜáêñܱÜor Zo®æ
ÓÝËÃÜ ÊÜá®æ A¯˜ìÐÝrÊܘ E±ÜÊÝÓÜ ÓÜñÝÂWÜÅÖÜ Çæà ®ÝÇæW ÜÚWæ ¯àÃÜá ÖÜÄÔ ¸æÙæWÜÙÜ®Üá° ®æãàvܸæàPÜá. PÜá~WÜÇ… ñÝÆã
¯ËáìÓÜ Æ á BÃÜí¼Ô¨ªÝÃæ. EÚÔ PæÃæ&PÜpærWÜÙÜ®Üá° ñÜáí¹ÓÜÆá ÊÜáá &G®….aÜÆáÊÜÃÝ¿á ÓÝÌËá, Q®Ü ÖÜáÈPÜpær
±ÜÅ£ WÝÅÊÜáWÜÙ®Ü áÜ ° ±ÜÄÎàÈÔ, Pæã±Ü³ÙÜ iÇÉæ¿á Êݲ¤¿áÈÉ ŸÃÜáÊÜ í¨Ý WܸæàPÜá Gí¨Üá ÊÜÞi ÍÝÓÜPÜ G®…. ÊÜÞi ÍÝÓÜPÜ ±ÝÅ¥ÜËáPÜ ÍÝÇæ
¶ÜÇÝ®Üá»ÜËWÜÙ®Ü áÜ ° BÁáR ÊÜÞw aÜñÜáÐܳ¥Ü ÃÝÑóà¿á Ö横ÝÄ¿á ÊÜáãÃÜá aÜÆáÊÜÃÝ¿áÓÝÌËá JñݤÀáÔ¨ÜÃÜá. ¿áÈÉ ®Üv橨æ.
ÊÜÞ×£ ¯àvܸàæ PÜá Gí¨Üá ÓÜbÊÜ pæãàÇ…Wæàp…WÜÙÜ®Üá° iGíBÃ… ÊÜáñÜᤠÊÜhÝWæãívÜ pæãàÇ…Wæàp… PÝËáìPÜÃÜá A¯˜ìÐÜr E±ÜÊÝÓÜ ÓÜñÝÂWÜÅÖÜ ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá. ÓÜᩪ WÝÃÜÃæãí©Wæ ÊÜÞñÜ®Ýw, PÝÆáÊæWÜÚWæ ¯àÃÜá ÖÜÄÓÜÆá ÓÝ«Ü ÖÜáÈ¿áãÃÜá¨ÜáWÜì ÖæãàŸ Ú¿á ÖÜáÈ
w.Pæ.ÎÊÜPáÜ ÊÜÞÃÜ ñÜÖÔÜ àÇݪÅ JGÓ…C PÜí±Ü¯WÜÙÜá ¯ÊÜì×ÓÜᣤÊæ. PÜÙæ¨Ü ×í¨ÜáÚ¨Ü D iÇÉæ¿áÈÉ ±Ü¿Þì¿á ÊÜá«Ü ±ÜÅÊæàÎÔ PÝËáìPÜÄWæ ®Ý¿á ÃÝgQà¿á ÊÜÞvÜáÊÝWÜ ÃÝgQà¿á ËÆÉ. Jí¨Üá ÊÝÃܨÜÈÉ ÊÜáÙæ Ÿí¨ÜÃæ PÜpær WÝÅÊÜá¨Ü ±ÝÅ¥ÜËáPÜ ±ÝsÜ ÍÝÇæ¿áÈÉ
AÊÜÄWæ ÓÜãbÔ¨ÜÃáÜ . ±Üor|¨ÜÈÉ HÙÜá ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü PæÆÓÜ ¯ÊÜì×ÓÜᣤ¨Üª E¨æãÂàWÜWÜÙÜá CÆÉ¨Ü PÝÃÜ| pæãàÇ… ¨æãÃÜQÔPæãvܸæàPÜá ¸æàwPæ DvæàÃÜáÊÜ ÊÜÞvܸæàPÜá. PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÝWÜ PæÆÓÜ AÊÜÃæà ¯àÃÜá ¹vÜáñݤÃæ. CÆÉ ©¨ÜªÃæ ÎPÜÒPÜ®ÝX PÜñÜìÊÜ ¯ÊÜì×ÓÜᣤ¨Üª ÇæãàPæà
®Üv¨ æ Ü ñÝÆãPÜá ±ÜÅWÜ£±ÜÄÎà iÇÉæ¿á ÓÜáÊÜÞÃÜá 400 PÝËáìPÜÃÜ®Üá° Wæàp… PæÆÓÜÊÜ®æ°à ®Üí¹ Ÿ¨ÜáPÜá ÊÜÃæWÜã E±ÜÊÝÓÜ, «ÜÃÜ~ ÓÜñÝÂWÜÅÖÜ ÊÜÞvܸæàPÜá. iÇæÉ¿á ÃæçñÜÃÜá ¸æÙæ¨Ü ±ÜÄÔ§£ H®Üá? ±ÝŘPÝÃÜ ñÜËáÙÜá®Ý Í… (54) ÊÜáêñÜÃÜá. ÊÜáêñÜÃÜá ±Ü£° ÃÜáQ¾~
Æ®Ý ÓÜ»¿ æ áÈÉ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü ÓÜãPܤ PÝÃÜ| CÆɨæ ÊÜáñÜᤠ®æãàqÓ… ÓÝXÓÜᣤ¨Üª PÝËáìPÜÃÜ PÜáoáíŸWÜÙÜá ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæÓÜáñæ¤àÊæ Gí¨Üá A˜PÝÄWÜÚWæ ¸æÙæWÜÙÜá J|WÜáÊÜ ±ÜÄÔ§£ wWæ ¯àÄ®Ü ÊÜáor ®æãàw AÊÜÃÜ »ÝWÜ¨Ü ÊÜáWÜÙÜá ÊÜÞ®ÜÓÜ, ÊÜáWÜ ÊÜá«Üá AWÜȨݪÃæ.
AÊÜÃáÜ , ¶ÜÇÝ®Üá»ÜËWÜÙáÜ 10 PÜãvÜ ¯àvܨæ A˜PÝÄWÜÙÜá PæÆÓÜ©í¨Ü ÓܨÜ PæÆÓÜËÆɨæà ±ÜÃܨÝvÜáÊÜíñÝX¨æ. ¯àwÃÜáÊÜ ÊÜá®ÜË¿áÈÉ PÝËáìPÜ ¯ÊÜÞì|ÊÝXÃÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ¯àÃÜá Pæãw Gí¨Üá B¨æàÍÜ ÊÜÞw¨æ. gã.22ÃÜí¨Üá ñÜáÃÜáÊæàPæÃæ ñÝÆãQ®Ü
ÓÝËÃÜPã Ü R ÖæaÝc¨È Ü É ®Ü®°Ü ûæàñÜÅPæR ÊÜhÝWæãÚÔ¨ªÝÃæ. D ×®æ°Çæ¿áÈÉ PÝËáìPÜÃÜ ÓÜÊÜáÓæ¿á®Üá° AÄñÜá ÊÜááSívÜÃÜá £ÚÔ¨ªÝÃæ. ÃÝgQà¿á ÊÜÞwPæãí vÜá PÜãÃÜáÊÜâ¨Üá ¯àÃÜá Ÿí¨ÝWÜ ¿ÞÊÝWÜÆá ¹vÜáÊÜâ PÜÃÜwWæÃæ WÝÅÊÜá¨ÜÈÉ ÍÜÊÜÓÜíÓÝRÃÜ
ÓÜíŸí˜Ô¨Ü ÊÜá®æWÙÜ ®Ü ã Ü ° PÜáí¨Ü ÃÝÑóà¿á Ö横ÝÄ ±ÜPÜR¨ÜÈÉ ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ iÇÉݘPÝÄ ÊÜáÃÜÚ PæÆÓÜPæR ñæWæ¨Üá PæãÙÜáÛ ñÜÖÜÔàÇݪÅ »æàq: ñÜÖÜÔàÇݪÅ ÓÜÄ¿áÆÉ. PÜãvÜÇæà Pæàí¨ÜÅ PæR ±ÜñÜÅ ©ÆÉ Gí¨Üá ÖæàÚÆÉ. vÝÂí®ÜÈÉ 60&70 ®Üvæ¿áȨæ.

12 ÆPÜÒPÜãR ÖæaÜác
WæãàÙÜ ñÝÆãQWæ ¯àvÜÆá A®æàPÜ PÝËáìPÜÃÜá «ÜÃÜ~ PæçWæãíw¨Üáª, ÊÜíñæ ¯àw¨Üª ÓÜãaÜ®æ¿á®Üá° PÜí±Ü¯WÜÙÜ Pæ.Gí.WÜáÃÜáŸÓÜÊÜÃÝg «ÜÃÜ~ ÓܧÙÜPæR »æàq ŸÃæ¨Üá ®ÝÇæWæ ¯àÃÜá ¹vÜÆá Aw ¯àĨܪÃÜã ®ÝÇæWÜÚWæ ¯àÃÜá
ÊÜááí¨ÝWÜáñæ¤à®æ. Jqr®È Ü É ñÝÆã AÊÜÃÜÈÉ 13 g®ÜÃÜá E±ÜÊÝÓÜ ÓÜñÝÂWÜÅ A˜PÝÄWÜÙÜá ˜PÜRÄÔ¨ªÝÃæ. A¨æàÄ࣠¯àw «ÜÃÜ~¯ÃÜñÜ PÝËáìPÜÃÜ®Üá° ÊÜá®ÜË ÊÜááí¨ÝWܸæàPÜá Gí¨Üá BWÜÅ×Ô¨ÜÃÜá. ¹vÜŸÖÜá¨Üá. C¨Ü®Üá° ±ÝŘPÝÃÜPæR
PÜ®áÜ ° BÍÜÅ¿á ÊÜááPܤ WÝÅÊÜáÊܮݰX ÖܨÜÈÉ ±ÝÇæãYíw¨ªÝÃæ Gí¨Üá «ÜÃÜ~ ÓÜíÓܨÜÃÜá, ÍÝÓÜPÜÃÜ ÓÜÆÖæ¿á®Üã° ÔÌàPÜÄÔ, D ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° iÇÉݘPÝÄ ±ÜÅÓÜá¤ñÜ PæBÃ…GÓ…®ÜÈÉ 79Aw ÊÜá®ÜÊÜÄPæ ÊÜÞw ¯àÃÜá ¹wÓܸæàPÜá
ÊÜÞvܸàæ PÜá Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃáÜ . ¯ÃÜñÜ PÝËáìPÜ ±ÜÅÊÜááSÃÜá £ÚÔ¨ªÝÃæ. ¯ÆìüÔ¨ªÝÃæ. ÃÝg ÓÜÃÜPÝÃÜ PÜãvÜÇæà WÜÊÜá®ÜPæR ñÜÃÜáÊÜâ¨ÝX ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ¯àĨæ. vÝÂí®ÜÈÉ ¯àÃÜá CÑrÃÜáÊÝWÜ Gí¨ÜÃÜá.
ÖÜ|-¨æãí©Wæ ±ÜÃÝ-Ä
ËáàÓÜÆá ËÓܤÃÜOæWæ Jñݤ¿á
ÖÝÓÜ®Ü: ±ÜÅWÜ£±ÜÃÜ ÓæàÊÝ oÅÓ…r ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ
Ÿ£¤¨Ü PÜêÐÝ¡ ®Ü©, PæãÙÜÊæ ¸ÝËWÜÙÜá > ±ÜäÊÜì ÊÜááíWÝÃÜá CÆÉ > BñÜíPܨÜÈÉ Ãæçñݲ ÊÜWÜì ŸvÜ ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ®Üá° ÊÜíbÔ ÓÜáÊÜÞÃÜá

ÓÜPÝÆPæR ¸ÝÃÜ¨Ü ÊÜáÙæ, WÜWÜ®ÜPæRàÄ¨Ü ñÜÃÜPÝÄ ¸æÇæ


12 ÆPÜÒPÜãR ÖæaÜác ÖÜ| ¨æãàbPæãívÜá
±ÜÃÝÄ¿ÞXÃÜáÊÜ Zo®æ DWÜ ¸æÙÜQWæ
Ÿí©¨æ. ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ¨æãvÜxWÜṺ
ÊÜáãÆ¨Ü ®ÝWÜÊÜá¾ GíŸÊÜÃÜá PÜÙæ¨Ü 2016
ÃÜÈÉ hÝÊÜWÜÇ… ÓÜËáà±Ü¨Ü EíwWÜ®ÝÙÜá
±± q.aÜí¨ÜÅÍæàSÃÜ ÃÜŸPÜË&Ÿ®ÜÖÜqr ÓÜíñæ BÃÜí»ÜÊÝWÜáÊÜ ÊÜáá®Ü°Êæà
WÝÅÊÜá¨Ü PæãàÊÜáÇÝ GíŸÊÜÃÜ®Üá° ±ÜÄaÜ
±Üor|¨Ü g®Ü ÃæçñÜÄWÝX
¿á ÊÜÞwPæãívÜÃÜá. ®ÜWÜÃÜ¨Ü AWÜÅÖÝÃÜ
ÖÜÆÊÜâ ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü PÜêÐÝ¡ ®Ü©¿á®æ°à PÝ¿áᣤÃÜáñݤÃæ. ÃæçñÜÃÜá ñÜÃÜPÝÄ
ŸvÝÊÜOæ¿áÈÉ®Ü ±ÜÅWÜ£±ÜÃÜ ÓæàÊÝ oÅÓ…r
AÊÜÆí¹ÔÃÜáÊÜ ÃÜŸPÜË&Ÿ®ÜÖÜqr Ÿáqr¿á®Üá° ñÜí¨Üá ¹aÜácÊÜ ÊÜááíaæÁáà
Wæ ñÝ®Üá Gíw BX¨Ü᪠16 Äí¨Ü 20
ñÝÆãQ®Ü A®æàPÜ ÖÜÚÛWÜÙÜ Ãæçñݲ g®Ü GÆÉ ÊݱÝÄWÜÙÜá CÃÜáÊæ¿áíñæ WÜáí±Üâ
g®ÜÃÜ®æã°ÙÜ-WæãívÜ ÓÜíZ ÊÜÞwPæãíw¨æªà-
ÖÜ|á¡, ñÜÃÜPÝÄ ¸æÙæ¨æà iàÊÜ®Ü ÓÝXÓÜá ÓæàÄ 10 ¯ËáÐܨÜÈÉ AÊÜÃÜá ñÜí¨Ü
Êæ. ñÜÇÝ 500 ÃÜá.®Üíñæ PÜoárñݤ Ÿí¨ÜÃæ
£¤¨ÝªÃæ. PÜÙæ¨Ü ÊÜáãÃÜá £íWÜÚí¨Ü ®Ü© PÝÀá±ÜÇæÉWæ ÖæàÚ¨Ü ¨ÜÃÜ ¯àw SÄà©Ô
ÓÝÆ, ÓèƻܠJ¨ÜXÔPæãvÜáÊÜâ¨ÝX
WÜhæàí¨ÜÅWÜvÜÈÉ ËáàÓÜÈWæ JñݤÀáÔ ÊÜáÖÜÑì ÊÝȾàQ ®Ý¿áPÜ ÓÜÊÜÞg JvÜÆá ŸÄ¨ÝX¨Üáª, AƳÓÜÌƳ ¯àÄWÝX ®Üí¹Ô¨ÜÃÜá. ®ÝWÜÊÜá¾ÙÜ ÊÜÞñÜá ®Üí¹¨Ü
ÊÜááSívÜÃÜá ±ÜÅ£»Üo®æ ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá. TÝÈ ÊÜÞvÜáñݤÃæ.
®Üí¹¨Üª PæãÙÜÊæ¸ÝËWÜÙÜá Ÿ£¤Êæ. C¨ÜÃÜ & ÓÜíg¿á ñæàÈ, ÊݱÝÄ PæãàÊÜáÇÝ AÊÜÃÜá ÇæãàÇÝPÜÒÊÜá¾, ÇæãàPæà
WÜhæàí¨ÜÅWÜvÜ: ±ÜÄÎÐÜr ±ÜíWÜvÜPæR ±ÜÄÎÐÜr ±ÜíWÜvÜPæR Íæà. 7.5ÃÜÐÜár ±ÜÄOÝÊÜá ñÜÃÜPÝÄ ¸æÇæ WÜWÜ®ÜPæRàÃÜáÊÜíñæ ÍÜ, ±ÜÃÜÊæáàÍÜ, gWܮݰ¥Ü, Qà£ì ÃÝgá
Pæàí¨ÜŨÜÈÉ ¯àvÜÇÝWÜᣤÃÜáÊÜ ÓÜíË ËáàÓÜÆ®Üá° DWÝWÜÇæà Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜ ÊÜÞw¨æ. GíŸáÊÜÊÜÃÜ ®æÃÜ˯í¨Ü ÓܨÜÓÜ Äí¨Ü
«Ý ®ÝñܾPÜ ËáàÓÜÆ®Üá° ÃÝg¨ÜÈÉ ¯àw¨æ. B¨ÜÃæ ÃÝg ÓÜÃÜPÝÃÜ Jí¨ævæ ±ÜäÊÜì ÊÜááíWÝÃÜá PæçPæãqr¨æ, ÃÜŸPÜË Ÿ®ÜÖÜqr¿á ñÜÃÜPÝÄ ÊÜÞÃÜáPÜpær¿áÈÉ ÖÝWÜÆPÝÀá ÊÜáñÜᤠ®Ü©¿áÈÉ ¯àÄÆÉ, PæãÙÜÊæ ñÜÇÝ 500 ÃÜá. ®Üíñæ ®ÝWÜÊÜá¾ÙÜ TÝñæWæ
¿áã ËÓÜ¤Ä Óܨæà ÃÝg ÓÜÃÜPÝÃÜ DÊÜÃæWÜã hÝÄWæãÚÓܨæà ×í¨ÜáÚ¨Ü ÊÜááíWÝÃÜá BWÜÊÜá®ÜÊÜä ñÜvÜÊÝX¨æ. Ÿ¨Ü®æPÝÀá¿á®Üá° ÃæçñÜÃÜá ÖÜÃÝiWæ CqrÃÜáÊÜâ¨Üá. ¸ÝËWÜÙÜá ÓÜí±Üä|ì Ÿ£¤ Joár 12.31 ÆPÜÒ ÃÜá. ÖÜ|ÊÜ®Üá° gÊÜÞ
¯ÆìPÜÒ Â«æãàÃÜOæ A®ÜáÓÜÄÓÜᣤÃÜáÊÜâ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü »ÝÊÜ®æWÜÙæãí©Wæ ŸÃܨÜÈÉà ¯àÄÆÉ¨Ü PÝÃÜ| ÊÜÞÃÜáPÜpær ñÜÃÜPÝÄ¿á®Üá° ÊÜÞÃÜáPÜpærWæ ñÜÃÜáÊÜ ÃæçñÜÃÜá ¨Üá¸ÝÄ¿Þ¨ÜÃÜã SÄà©Óæãà| ÖæãàXÊæ. PæÆÊÜâ ÓÜÆ pÝÂíPÜÃ…WÜÚí¨Ü ÊÜÞw¨ÝªÃæ. ÖÜ| PÜqr GÐÜár ©®ÜWÜÙݨÜÃÜã
¨Ü®Üá° SíwÔ ÊÝȾàQ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á aæÇÝÉoÊÝvÜᣤ¨æ. 1978 Äí¨Ü DÊÜ ¿áÈÉ PÝÀá±ÜÇæÉ ¨ÜÃÜ ÖæaÝcX¨æ. ¨Üá¸ÝÄ ¸æÇæ ÖæàÙÜáñݤÃæ G®Üá°ñݤÃæ Gí¨ÜÃæ Öæbc®Ü ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ ÊÜÞÃÜáPÜpærWæ ñÜí¨Üá ¯àÃÜá~Ô ñÜÃÜPÝÄ ¿ÞÊÜâ¨æà ÓèÆ»ÜÂWÜÙÝ WÜÈ, ÓÝÆÊÝWÜÈ
ÊÜááSívÜÃÜá ±Üor|¨Ü PÝÆPÝÇæàÍÜÌÃÜ ÃæWÜã ËáàÓÜÇÝ£ PÜáÄñÜá ÖæãàÃÝo ®Ü©¿áÈÉ ¯àĨݪWÜ GÆÉ ÃæçñÜÃÜá ÖæaÝcX ÊݱÝÄWÜÙÜá. ÊÜÞÃÜáPÜpær¿áÈÉ ±ÜÅ£ Pæi ñÜÃÜPÝÄ ÓÜÃÜŸÃÝhÝWÜᣤÆÉ G®Üá°ñݤÃæ ¸æÙæ¿áᣤ¨æªàÊæ. ÊÜÂÊÜÓÝ¿á¨Ü SaÜáì ÔWÜ©¨ÝªWÜ A®ÜáÊÜÞ®Ü WæãívÜá
ÊÜêñܤ¨ÜÈÉ ÊÜááSÂÊÜáí£Å Ga….w. WÜÙÜá ®Üvæ¿áᣤ¨æ. ÃÝg ÓÜÃÜPÝÃÜ PÝÀá±ÜÇæÉ ¸æÙæ¿ááÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÓÜÖÜgÊÝX Ÿ¨Ü®æ PÝÀá, ¸æívæ, Óèñæ, DÃæàPÝÀá ÊݱÝÄ ÓÜíg¿á ñæàÈ. ÓÜíñæ ñÜáí¸Ý ÖæaÝcWÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ¨ÜÃÜ ®ÝWÜÊÜá¾ÙÜ®Üá° ËaÝÄÔ¨ÝWÜ PÜí±Ü¯ ÊÜáábc
PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá ÖÝWÜã ÓÜÊÜÞg PÜÇÝ ±ÜÄÎÐÜr ±ÜíWÜvÜ g®ÝíWÜ¨Ü A¼ÊÜê©œWæ ¨ÜÃܨÜÈÉ CÚPæ CÃÜᣤñÜá¤. gã®… 60 ÃÜá.Wæ ¨æãÃæñÜÃæ, ÖÝWÜÆPÝÀá 70, BÃÜí»ÜÊÝ¨Ü Jí¨Üá WÜípæÁãÙÜWæ GÆÉ HÄÓÜáÊÜâ¨Üá A¯ÊÝ¿áì. ÊÜáÙæ Ÿí¨ÜÃæ ÖæãàX¨æ, ®Ý®æà®Üá ÊÜÞvÜÈ Gí¨Üá ÖæàÚ
| ÓÜbÊÜ ²Å¿ÞíP… SWæì ±ÜÅ£PÜê£ ñæãvÜPÜ®Üá°íoá ÊÜÞvÜᣤ¨æ. ËáàÓÜ PÜÙæ¿ááñܤ Ÿí¨ÜÃÜã ÊÜáÙæ¿ÞWÜ¨Ü PÝÃÜ| aÜÊÜÙæPÝÀá 80 ÃÜá.Wæ ÊÜÞÃÝoÊÝWÜᣤ¨æ. PÝÀá±ÜÇæÉ TÝÈ¿ÞWÜáñܤ¨æ. ×àWæà ÊÜÞñÜÅ ¨ÜÃÜ PÜwÊæá¿ÞWÜáñܤ¨æ. ÊÜíbԨݪÃæ G®Ü°ÇÝX¨æ.
«Ü×Ô ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ ±ÜÅ£»Üo®æ Æ®Üá° ÃÝg ÓÜÃÜPÝÃÜ PÜȳÓÜᣤÆÉ ñÜÃÜPÝÄ ¸æÙæ¿ááÊÜÊÜÃÜ ÓÜíTæ PæãñܤíŸÄ Óæã±Üâ³ ÓÜ|¡ PÜíñæWæ 10 ÃÜá., ÊÜááí¨ÜáÊÜĨÜÃæ ÊݱÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æà &ÊÜáÆɱܳ ÖÜãWÝÃÜ, ÃæçñÜÃÜá, ¿áÃÜWÜqr
®ÜvæÔ¨ÜÃÜá. Gí¨Üá BPæãÅàÍÜ ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¨ÜÃÜá. PÜwÊæá¿ÞX¨æ. AƳ ¯àÃÜÈÉ ¸æÙæ¿ááÊÜ Êæáíñæ 25 ÃÜá.Wæ ñÜÆᲨæ. PÜÐÜr Gí¨Üá AÓÜÖÝ¿áPÜñæ ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¨ÜÃÜá.

AWÜ鬆 iàÊÜ
ÁãàWÜ ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍÜ¨Ü ¨æãvÜx PæãvÜáWæ: ±æàhÝÊÜÃÜ ÎÅà A¼ÊÜáñÜ ŸÅÖܾ±ÝÇ… hæç®…
ÖÝÓÜ®Ü: iÇæÉ¿á ×Ä¿á ±ÜñÜÅPÜñÜìÃÜÈÉ
±± ËÍÜÌÊÝ~ ÓÜᩪÊÜá®æ ¨ÝÊÜ|WæÃæ

¨æàÖÜ, ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÊÜáñÜᤠBñܾÊÜ®Üá° IPÜÂWæãÚÓÜáÊÜ ËÎÐÜr ÍÜQ¤ ¨æàÖÜ, ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÓÜËá¾Æ®ÜÊæà ÁãàWÜ JŸºÃÝX¨Üª ŸÅÖܾ
±ÝÇ… hæç®…(72)
ÁãàWÜQR¨Üáª, CíñÜÖÜ ÁãàWÜÍÝÓÜŒÊÜâ ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍÜ¨Ü ¨æãvÜx ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ ¸æÙÜWæY
PæãvÜáWæ¿ÞX¨æ. C¨Ü®Üá° GÆÉÃÜã ñÜÊÜá¾ iàÊܮܨÜÈÉ ¸æÙܤíWÜw: ÁãàWÜ GíŸá¨Üá gWÜ£¤®Ü ®ÜÊÜá¾ ¯ñÜÂPÜÊÜáìWÜÙÜÈÉ Jí¨ÝWܸæàPÜá. ÊÜ á êñÜ ± Ü q r¨ÝªÃæ .
AÙÜÊÜwÔPæãívÜÈÉ ®æÊÜᾩ&ÓÜíñÜÓÜ ÓÝ«Ü Gí¨Üá EvÜᲿá ÓÜí±ÜñÜá¤. C¨Üá ¨æàÖÜ ÊÜáñÜᤠÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÁãàWÜÊÜâ BÃæãàWÜÂÊÜ®Üá° ÊÜê©œÓÜá ©àZì PÝƨÜ
±æàhÝÊÜÃÜ ÊÜásÜ¨Ü ËÍæÌàÍÜ £à¥ÜìÃÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ÓÜËá¾Æ®Ü Gí¨Üá EiÃæ¿á ñܤ¨æ. ÖÝWÝX B«Üá¯PÜ gWÜ£¤®ÜÈÉ PÝÀá ÇæÀáí¨Ü
®ÜWÜ-ÃÜ¨Ü Êæã࣠ËàÃܱܳ ±Ü¨ÜË ±ÜäÊÜì PÝÇæàgá BÊÜÃÜ|¨ÜÈÉ «ÜÊÜáìÓܧÙÜ ÊÜáígá®Ý¥Ü PÝÇæài®Ü ÁãàWÜ¨Ü ±ÝñÜÅ ÊÜááS Gí¨Üá ŸÙÜÆá £¤¨Üª ŸÅÖܾ±ÝÇ…, iÇÝÉÓܳñæÅ¿áÈÉ
H±ÜìwÓÜÇÝX¨Üª ÁãàWÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá E¨Ý^qÔ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü ±ÝÅaÝ¿áì ÓÜ£àÍÜaÜí¨ÜÅ ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ÖæàÚ¨ÜÃÜá. PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ 200PÜãR bQñæÕ ±Üvæ¿áᣤ¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ bQñæÕWæ
AÊÜÃÜá, ÁãàWÜ GíŸá¨Üá BÓÜ®Ü, ±ÝÅOÝ¿ÞÊÜá, ¨æç×PÜ ÊÜáñÜᤠGÓ…wGí PÝÇæài®Ü Cí¨ÜűÜÅÓܧ A˜PÜ Ë¨Ý¦ìWÜÙÜá »ÝWÜÊÜ×ԨܪÃÜá. Óܳí©Óܨæ Pæã®æ¿ááÔÃæÙ橨ݪÃæ.

ÎÊܱ³Ü ŸÓܱ³Ü
ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ ËáàĨݪX¨æ. ÁãàWÜ¨Ü Êݲ¤ ÊÜáñÜᤠÓÜÌÃÜã±Ü JÙÝíWÜ| QÅàvÝíWÜ|¨ÜÈÉ G®…ÔÔ D ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÓÜíÓÜ¢ñÜ Ë»ÝWܨÜ
ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá PÜÐÜr. ÁãàWÜ©í¨Ü A«Ý£¾PÜ ÓÝ«Ü®æ ÓݶÜÆÂÊÝWÜáñܤ¨æ. ¨ÝÊÜ|WæÃæ¿áÈÉ H±ÜìwԨܪ ÁãàWÜ ©®ÝaÜÃÜOæ PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° EvÜá²¿á ±æàhÝÊÜÃÜ ÊÜásÜ¨Ü ÊÜ£Àáí¨Ü BÁãàiÓÜÇÝX¨Üª ËÍÜÌ ÊÜááSÂÓܧ ÎÅà«ÜÃÜ »Üp…, BíWÜÉ
ÓÜÊÜÞ®Üñæ ÓÝÃÜáÊÜ ÁãàWÜÊÜâ ¿ÞÊÜâ¨æà «ÜÊÜáì, hÝ£Wæ ËÍæÌàÍÜ £à¥Üì ÎÅàWÜÙÜá E¨Ý^qÔ¨ÜÃÜá. ÁãàWÜ ©®ÝaÜÃÜOæ PÝ¿áìPÜÅÊÜá Ë»ÝWÜ¨Ü A«Ý±ÜPÜ i.BÃ….»Üp…,
ÔàËáñÜÊݨÜá¨ÜÆÉ Gí¨ÜÃÜá. E¨Ý^qÔ ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃÜá. ÁãàWÜ ÊÝ~g ˻ÝWÜ¨Ü A«Ý±ÜPÜ ÊÜÞȯ CÙÜPÜÇ…: ®ÜWÜÃÜ¨Ü ÈíWÝ¿áñÜ ÓÜÊÜÞg¨Ü
¨æàÖÜ ÊÜáñÜᤠÊÜá®ÜÔÕ®Ü ±ÜÄÍÜá¨ÜœñæWæ ÖÝWÜã Bñܾ¨Ü A®ÜáÓÜí«Ý®ÜPæR Jí¨Üá ©®ÜPæR ÔàËáñÜÊÝWܸÝÃܨÜá. AíaÜ®… E±ÜÔ§ñÜĨܪÃÜá. ÎÊܱܳ ŸÓܱܳ ÖæàÊÜá
ÁãàWÜ AñÜÂÊÜÍÜÂ. Êæà¨ÜWÜÙÜ PÝÆ©í¨ÜÆã ÁãàWÜÊÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ÊÝvÜX (53) ¯«Ü®Ü
PÝ|ŸÖÜá¨ÝX¨æ. ÖÜÄ&ÖÜÃÜÃÜã ÁãàWÝ»ÝÂÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÃݨÜÃÜá. ÊÜáêñÜÃÜá
ÁãàWÜ©í¨Ü ÊÜá®ÜÔÕ®Ü HPÝWÜÅñæ, ÓÜÊÜábñܤñæ ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáñܤ¨æ ÖÝWÜã CŸºÃÜá ±Üâ£Å¿áÃÜá æ
ÓÝÊÜáÃÜÓÜÂÊÜä ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáÊÜâ¨Üá. D ¯qr®ÜÈÉ ËÍÝ̨ÜÂíñÜ ÁãàWÜ Ÿí«Üá ŸÙÜWÜÊÜ®Üá°
©®ÝaÜÃÜOæ BaÜÄÓÜƳvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜíñæãàÐÜ¨Ü ËaÝÃÜÊÝX¨Üáª, AWÜȨݪÃæ.
GÆÉÃÜã ÁãàWÜÊÜ®Üá° ÊæáçWÜãwÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá Gí¨Üá PÜÃæ ¯àw¨ÜÃÜá.
i±Üí A«ÜÂûæ ÍæçÆhÝ ŸÓÜÊÜÃÝh…, ÍÝÓÜPÜ GÓ….G.ÃÜËàí¨ÜŮݥ…,
iÇÝɘPÝÄ i.G®….ÎÊÜÊÜáã£ì, iÇÝÉ B¿ááÐ… A˜PÝÄ vÝ.
¸ÝÙܱ³Ü ®ÝË
Ô¨æªàÎ, i±Üí ÓܨÜÓÜÂÃÝ¨Ü ÊÜáígáÙÝ q.Ë ÃÝgá, XàñÝ WæãàPÝPÜ: ñÝÆãQ®Ü
WÜíWݮݿáR, i±Üí ÔCJ Ga….ŸÓÜÊÜÃÝhæàí¨ÜÅ, E±Ü ¸æoWæàÄ WÝÅÊÜá¨Ü
PÝ¿áì¨ÜÎì ¼àÊÜޮݿáR, ww²I Ô.BÃ….±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÃܱܳ, GÓ… ¸ÝÙܱܳ ŸÓܱܳ ®ÝË
¹àa…®ÜÈ ÁãàWÜ... É ¹I wiGí Cí«ÜÅPÜáÊÜÞÃ… »Ýíg, B©aÜáíaÜ®ÜXÄ ÊÜásÜ¨Ü (68) ¯«Ü®ÜÃݨÜÃÜá.
®ÝˮܠÊÜáñÜᤠÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÎPÜÒ| ¯àvÜáñܤ Ÿí©ÃÜáÊÜ Öæã®Ý°ÊÜÃÜ ÓܧÚà¿á ®Üã CíXÉÐ… ÓÜãRÇ…®Ü BvÜÚñݘPÝÄ ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ WèvÜ, ÁãàWÜ JPÜãRo¨Ü iÇÝÉ«ÜÂPÜÒ ÊÜáêñÜÃÜá ±Ü£°, KÊÜì
˨ݦìWÜÙÜá ËÍÜÌÁãàWÜ ©®ÝaÜÃÜOæ AíWÜÊÝX ÓÜËáà±Ü¨Ü ±ÜÅPÜê£ ÃÜÊÜá~à¿á ÓܧÙÜÊÝ¨Ü A±ÜÕÃÜPæãívÜ ¹.Ô.EÊÜޱܣ ÓæàĨÜíñæ ËË«Ü ÁãàWÜ ÓÜíÓæ§WÜÙÜ ±Ü¨Ý˜PÝÄWÜÙÜá ±ÜâñÜÅ, KÊÜì ±Üâ£Å,
¹àa…®ÜÈÉ ÁãàWÜ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. Êæà©Pæ ÊæáàÇæ ÖÝgĨÜ᪠ÁãàWÜ ±ÜŨÜÎìÔ¨ÜÃÜá. EiÃæ¿á GÓ…wGí PÝÇæài®ÜÈÉ ÁãàWÜ ©®ÝaÜÃÜOæ BÁãàiÓÜÇÝXñÜá¤. ÊæãÊÜá¾PÜRÙÜ®Üá° AWÜȨݪÃæ.
¯ÊÜá¾ ÓÜÖÜ ±Ü›¿Þ~PÜ ®Ü ÊÜá¾ pæÅPÜRÓ…ì WÜáí²®Ü ×ÊÜÞÆ¿á®…
pæÅQRíW… ÊÜÞvܸæàPæíŸ PÜ®Ü暴 PÜãÓÜá g®Ü-
ÊÜÄ¿áÈÉ ŸáQRíW… TݣſÞX g®Ü¾ ñÜÙæ-
©¨Üáª, Êæáà £íWÜÙÜ Pæã®æ¿áÈÉ væÖÝÅvÜã®…Wæ ÖÝÄ,
AÈÉí¨Ü 8&10 WÜípæ TÝÓÜX ÊÝÖܮܨÜÈÉ ±ÜÅ¿Þ~Ô
How
to
Go
ÃÜá²à®… ±ÝÓ… ¸æàÓ… PÝÂí±…Wæ ÓÜËáà±Ü¨Ü ËÊÜÞ®Ü
¯Çݪ|Êæí¨ÜÃæ EñܤÃÜTÝívÜ¨Ü væÖÜÅvÜã®…®ÜÈÉÃÜáÊÜ
hæãàÈ WÝÅíp… HÃ…±æäàp…ì. ÃæçÆá ¯Çݪ|ÊÜä
væÖÝÅvÜã®…®ÜÈɨæ. AÈÉí¨Ü pÝÂQÕ ÊÜáãÆPÜ ÃÜá²à®…
±ÝÓ… ñÜÆá±ÜŸÖÜá¨Üá.
Êæã¨ÜÆ PÝÂí±… «èÇÝ ñÜÆᲨÝWÜ.
Cíw¿Þ ÖæçPÜ ÓÜíÓæ§ H±Üìwst ÃÜá²®… ±ÝÓ…
pæÅQRíW…®Ü ®ÜÊÜá¾ ÊÜáãÃÜ®æà ñÜívÜÊÜ®Üá° pæÅP… ÈàvÜÃ… B¨Ü PæãívÜá 5 WÜípæWæÆÉ ®ÜÊÜá¾ ñÜívÜ ÖæãÃÜqñÜá. ÖÜÆÊÝÃÜá
¿ááÊÜ£ÁãàÊÜìÙÜá «èÇݨÜÈÉ PܮܰvܨÜÈÉ ÓÝÌWÜ£Ô PÜvæ ×ÊÜáŸívæWÜÙÜá ¹¨Ü᪠¨ÝÄWÜvÜxÊÝX¨Ü᪠ÊÜÞWÜì-
ŸÃÜÊÜÞwPæãívÝWÜ BÍÜc¿áì! ÊÜáñæ¤ £ÚÀáñÜá, DPæ Pܮܰ- ¨ÜÍÜìPÜÃÜá A¨Ü®Üá° PÜáw¨Üá ¨ÝÄ ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá.
vÜ¨Ü PæãvÜÊÜ£ ÊæáàZ®Ý. ÊÜááí¨æ Gíoá ©®ÜWÜÙÜ PÝÆ ÓÜáÊÜÞÃÜá 70&75 wXÅWÜÙÜÐÜár HÃÜáWÜ£. ®æàÃÜÊÝX
®ÜÊÜá¾®Üá° ÖÜáĨÜáí¹Ô, ®ÜÊÜá¾ pæÅQRíW… ÓܶÜÆÊÝX-ÓÜá- HÃÜÆá AÓÝ«ÜÂ. 2&3 WÜípæWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ ×í£ÃÜáX

App
ÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ AÊÜÃÜ ±ÝñÜÅ ±ÜÅÊÜááS. ®æãàw¨ÜÃæ ®ÜÊÜá¾ Ÿ|¡ Ÿ|¡¨Ü pæíp… WÜÚ®Üã° PÝ~-
pæíp… ÊÝÓܤÊÜ嬆 «èÇÝ PÝÂí±… pÝ®…Õ ®Ü©à£àÃÜ- ÓÜᣤñÜá¤. CÐærà ¨ÜãÃÜ Ÿí©¨ªÝ AíñÜ ²aæc¯Ô¨ÜÃæ,

SWAP
¨ÜÈÉ, ±æ®…, ¨æàÊܨÝÃÜá ÊÜáÃÜ¨Ü PÝvÜáWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ C®æã°í¨Üá ÊÜá®Ü ¿ÞÊÜâ¨æà ñæãí¨ÜÃæÀáÆɨæ
PæãíaÜ HÄÚÊÜ ÊÜá«æ ®ÜÊÜá¾ aÝÃÜ| ®Ü©¿á ±ÜPÜR¨ÜÈÉ CÈÉÊÜÃæWæ Ÿí¨æÊÜÆÉ Gí¨Üá ÓÜíñæçÔñÜá.
ÓÝWÜáñܤ¨æ. ÊÜááí©®Ü "ÓæàÊÝ' PÝÂí±… ñÜÆᲨÝWÜ
×ÊÜáaÝf©ñÜ ÎSÃÜWÙÜ Ü Óèí¨Ü¿áìÃÝÎ
BwÁãàPÜí±ÝÓ… ÓÜíhæ ÖÜ£¤ÃÜÊÝWÜᣤñÜá¤. ®ÜÊÜá¾ aÝÃÜ| E¨ÜªPÜãR D
±ÜŨæàÍܨÜÈÉ ¸æÚWæY 5PæRÇÉÝ ÓÜãÁãàì¨Ü¿á, ÓÜíhæ

£àÊÜÅ ¹Ô騆 ÓÜÊÜá¿áPæR ÊÜááíaæÁáà "±ÝÓ…'
»ÝÃÜ£à¿á ±ÜÅÊÝÓæãà¨ÜÂÊÜá ÓÜbÊÝÆ¿á¨Ü ÓÜÖÜÁãàWÜ- HÙݨÜÃÜã ¸æÙÜQÃÜᣤñÜá¤. ÓæàÊÝ ÖÝWÜã ÊÜááí©®Ü A®Üá° ¨Ýo¸æàQñÜá¤. B ÃÜá²®… ±ÝÓ… GÃÜvÜá
¨ÜÈÉ ñÜ¿ÞÄÓÜÇÝ¨Ü ñÜíñÝÅí- iÓÜãR®… PÝÂí±… WÜÙÜá Jí¨Üá Äࣿá IÐÝÃÝÊÜáË- bÊÜá~WÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ ÖæãàWÜáÊÜ ÓÜ|¡ WÜÈÉ¿áí£ñÜá¤.
ÍÜÊæà BwÁãàPÜí±ÝÓ…. ÆÉ¨Ü Öæãàí Óærà ÊÜÞ¨ÜÄ ÊÝÓܤÊÜÂ. aÜÚÀá®Üã° ÓÜÖܯà- A£¤ñܤ PÝÆá hÝĨÜÃæ ±ÜűÝñÜ. G¨ÜáÃÜá ¯íñÜá ®æãàw
C¨ÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ ±ÜÅÊÝÓÜ ¿á-ÊÝXñÜá¤. iÓÜãR®… WÝÅÊÜá GÇÝÉ ®ÝWÜÄàPÜñæ¿á B®Üí©ÓÜÆá Öæ¨ÜÄPæ. ŸívæWÜÙÜ ÊæáàÇæ ÖÜÄ¿ááÊÜ ¯àÃÜá

ÃæãàÊÜÞíaÜ®ÜPÝÄ A®Üá»ÜÊÜWÜÙÜ ÖÜãÃÜ|


ÖæãàWÜáÊÜ ±ÜŨæàÍÜ¨Ü ÖÜÆÊÜâ ÆûÜ|WÜÙÜ®Üá° Öæãí©¨æ. ®ÜÊÜá¾ aÝÃÜ| DWÜ ÃÜá²®…
ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° BwÁãà- ®Ü©¿á ±ÜPÜR ÓÝXñÜá¤. EñܤÃÝSív…¯í¨Ü ±ÝÅÃÜí¼Ô-

ÃÜá²à®… ±ÝÓ… aÝÃÜ|


¨ÜÈÉ PæàÙÜŸÖÜá¨Üá. AÆÉ¨æ ¨ÜÃÜã GÃÜvÜá ©®ÜWÜÙÜÈÉ ×ÊÜÞaÜÆ ±ÜŨæàÍÜ ±ÜÅÊæàÎÔ¿Þ-
¨æàÍÜ¨Ü ®ÜãÃÝÃÜá ±ÜÅԨܜ XñÜá¤. ÊÜá«æ ÊÜá«æ »Üã PÜáÔñÜ¨Ü AÊÜÍæàÐÜWÜÙÜá PÝ|á-
±ÜÅÊÝÔ ñÝ|WÜÙÜ ÊÜÞ×£ £¤ñÜá¤. ÊÜáãÃÜá WÜípæ PÝÆ°wWæ ®ÜíñÜÃÜ £àÊÜÅ HÃÜáWÜ£.
C¨ÜÃÜÈɨæ. ÓÝËÃÜPã Ü R A˜PÜ ÊÜááí¨æ hÝPÝ GíŸ ÓÜ|¡ WÝÅÊÜá. ÖÝÂíXíW… ËÇæàh…
BÓÜQ¤¨ - Ý¿áPÜ AíÍÜWÙÜ áÜ C¨Ü- AíñÜ PÜÃæ¿ááñݤÃæ. GñܤÃÜ¨Ü WÜávÜx¨ÜÈÉ PÜqrÃÜáÊÜ
ÃÜÈÉ PÝ|ÔWÜáñܤ¨.æ CíoÃ… ÊÜá®æWÜÙæÇÉÝ ÖæãÃÜ aÝbÃÜáÊÜíñæ PÝ|ᣤñÜá¤.
®æp… CÆɨ¿ æ áã ŸÙÜÓŸ Ü -
ÖÜá¨Üá, ÓܧÚà¿á Wæçv…WÜÙÜ ñæãí¨ÜÃæ ñܲ³Ô ±ÜÅÊÝÓÜ¨Ü ¸æÓ…r AÇÉæà WÜqr ×ÊÜáÊÝX aÜã±Ý¨Ü ÎÇæ¿áíñÝXñÜá¤. AíñÜã
GP…Õ²àÄ¿á®…Õ A®Üá»ÜËÓÜÆá AWÜñÂÜ ËÃÜáÊÜ GÆÉÊäÜ CÈɨ.æ  PÜÆÓæàÍÜÌÃÜ .G ÃæãàíqWÝy… PÝÂí±… ÖæãÃÜoá ®ÝÆãRÊÜÃæ WÜípæ ®ÜíñÜÃÜ ®ÜÊÜá¾ WÜÊÜá Óݧ®Ü
ÖÜÆÊÜâ »ÝÐæWÙÜ È
Ü É ÊÜÞ×£ ±Üv¿ æ áŸÖÜá¨ÝX¨æ. Aí¨ÜÃæ 15380 AwWÜÙÜ GñܤÃÜ¨Ü ÃÜá²®… ±ÝÓ… ÊæáàȨªæÊÜâ.
C®Üá° ÊÜááí©®Ü ¨ÝÄ PæàÊÜÆ CÚ¿ááñݤ ÓÝWÜáÊÜâ¨Üá.
¨ÜãÃÜ¨Ü FÃÜáWÜÚWæ Öæãà¨ÝWÜ G¨ÜáÃÝWÜáÊÜ »ÝÐæ¿á Jí¨Üá PÜvæ aÜÚ, C®æã°í¨Üá PÜvæ ÍÜá»ÝÅPÝÍÜ˨Ü᪨ÜÄí¨Ü
ñæãí¨ÜÃ,æ Wæçv…WÜÙÜ PÝo, A®ÜWñÜ ÂÜ ÊæacÜ ñÜXYÓÆÜ á A®Üá  EvÜPÜ®ÝÇ… PÝÂí±… ÖÜÆÊÝÃÜá PÜvWæ ÙÜ È Ü É ¯«Ý®ÜÊÝX CÚ¿ááÊÜâ¨ÜQRíñÜ
¹Ô騆 ÃÜkáÙÜ, CÐÜãr ÓÝƨæíŸíñæ ¹ÔÆá ×ÊÜá¨Ü ÃÝÎ
hÝÃÜáÊÜâ¨æà ÊæáàÇæí¨Üá ûÜ|WÜÙÈ Ü É PæÙXÜ ÃÜᣤ¨ªÊæ âÜ . ×ÊÜá¨ÜÈÉ
PÜãÆÊÝWÜáÊÜíñæ D ñÜíñÝÅíÍÜ樆 áÜ ° A¼ÊÜê©œ±wÜ ÓÜÇÝX¨æ. hÝPÝ©í¨Ü ÊÜááí¨æ ÓÝWÜᣤ¨Üªíñæ ¯«Ý®ÜÊÝX ÊÜáÙæ. ®Üv¨ æ áÜ ®Üv¨
æ áÜ ÓÝPÝX Pæã®æWã æ Êæá¾ ÃæãàíqWÝy… PÝÂí±… ÊæáàÇæ ¹¨Ü᪠A¨ÜÃÜ ±ÜÅ£¶ÜÆ®Ü PÜ|á¡ PæãàÃæçÓÜᣤñÜá¤. JÊæá¾
ÔPÜR Jí¨Üá Pæã®æ¿á aÝ AíWÜw¿áÈÉ PÜáÚñÜá ±ÝÂP… ñÜÆᲨÝWÜ ¿á¥Ý±ÜÅPÝÃÜ ÓÜíhæ. Aí¨Üá PÝÂí±… iàÊÜ®¨ Ü Ü ÃÜá²®…®Ü ñÜá©¿áÈÉ ¯íñÝWÜ GÇÉÝ B¿ÞÓÜ ÊÜáÃæñÜá

temple
Æía… ÊÜááXÔ ÖæãÃÜpÝWÜ ÊÜáÙæ, WÝÚ, aÜÚ PæãÃæñÜ¨Ü Pæã®æ¿á ©®Ü ÊÜáñÜᤠ¹àÙæãRváÜ Wæ. aÝÃÜ|WÜÃÆ æ É A«Üì WÜípæ PÝÆ GÆÉÃÜã B®Üí©ÓÜáñݤ ¶æäàpæãà
±ÝÅÃÜí»Ü. CÈÉí¨Ü ÊÜááí¨æ ®ÝWÜÄàPÜñæ¿á GÇÉÝ ÓÜí±ÜPÜì ñÜÊáÜ Wܯ°Ô¨Üª®áÜ ° ÖæàÚ¨ÜÃáÜ . PæÆÊÜÃáÜ Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄ ñæWæ¿ááÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ÊÜáWÜ°ÃÜá. G¨ÜáÄ®ÜÈÉ Q®è°Ã… ±ÜÊÜìñÜ

ROUND
PÜÙæ¨ÜáPæãívÜá ®ÜÊÜá¾ Êæã¸æçÇ… PæàÊÜÆ ¶æäàpæãà ñæWæ- ×ÊÜÞÆ¿á®… pæÅQRíW… Ÿí¨ÜÊÃÜ ã Ü C¨ÜªÃáÜ . GÆÉQRíñÜ ÍæÅà~¿á ×ÊÜÞaÝf©ñÜ ÎSÃÜWÜÙÜá, AWÝ«Ü ×ÊÜáÃÝÎ
¿áÆá ÔàËáñÜÊÝÀáñÜá. ÓÜáñܤÆã ®æãàw¨ÜÇÉæÆÉ ×ÊÜÞ- ÊÜááSÂÊÝX CíñÜÖÜ Ë±ÜÄàñÜ ±ÜÄÔ§£¿áÆãÉ ®ÜÊã æ ¾í©Wæ GÆÉÃÜ®Üã° ÊÜáãPÜÃܮݰXÔñÜá. ×ÊÜÞÆ¿á GíŸá¨æà
ÊÜêñÜ XÄÎSÃÜWÜÙÜá. Jí¨æÃÜvÜá PÜvæ ®Ü© ±ÜPÜR ÓÜÊÜáñÜpÝr¨Ü Jí¨Üá BPÜÐÜìOæ. ±Ü¨æà ±Ü¨æà ¯ÊÜá¾®Üá° PÜÃæ¿ááñܤÇæà
£ÃÜáPÜáÃÜáíWÜáw ¨æàÊÜÓݧ®Ü hÝWܨÜÈÉ ÖÝQ¨Ü PÝÂí±…WÜÙÜá. ÃæãàvæãvæívÝÅ®…
Öæhjæ ÖÝPÜáñݤ ŸÃÜáÊÜ Cíw¿Þ ÖæçPÕ… ÓÜíÓ槿á
ÊÜÞWÜì¨ÜÍìÜ PÜÃáÜ , ÓÜÖÝ¿áPÜÃáÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ñÜívÜ¨Ü ÓæàÊæ CÃÜáñܤ¨æ. ÊÜááSÂÊÝX ±ÜÅPÜê£ ¨æàÊÜñæ ®ÜÊæá¾ÆÉÃÜ PÜÃæ
ÖÜã訆 ÊÜáÃÜWÜÙÜá, ®ÜvÜá®ÜvÜáÊæ WæÉàÔ¿áÃ… ÊæáàÇæ ®ÜÊÜá¾ ¯gPÜãR ÍÝÉZ¯à¿á. ±ÜÅ£¯ñÜ ÃݣŠPÝÂí±…®ÜÈÉ ¿á®Üá° ÊÜᯰÔ, D aÝÃÜ| ÓÜáÃÜüñÜÊÝX ÓÜíñæãàÐÜ©í¨Ü
®ÜwWæ BÃÜí»Ü. AíñÜã Pæã®æWæ EvÜPÜ®ÝÇ… GíŸ PÝÂí±… H®Ý¨ÜÃã æ í¨Üá ¹Ô¿Þ¨Ü Ô× TݨÜ E|ŸwÓÜᣤ¨ªÜ ÃáÜ . ±ÜäÃæçÓÜÆá ÓÜÖÜPÜÄԨܪPæR A®ÜíñÜ ÊÜí¨Ü®æWÜÙÜá.
ÓæàÃÜáÊÝWÜ ÓÜ|¡Wæ ÊÜáÙæ. ÊæáàÇݽWܨÜÈÉ ×ÊÜáÊÜÐÜì- ÊÜáÃÜá©®Ü aÝÃÜ| ÊÜááPݤ¿á. ÃæãàíqWÝy…¯í¨Ü
ÊÝWÜᣤñæ¤à®æã? ÊæãàvÜ ÓÜÄ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ WæãñݤWÜᣤñÜá¤. ÓÝíWÝÉ Wæ ÊÜáñæ¤ PÝÆ°wWæ. A«Üì ¨ÝÄ ŸÃÜᣤ¨Üªíñæ GÆÉÃÜ
¸æÙÜWÝWÜáÊÜ Öæ㣤Wæ ÊÝñÝÊÜÃÜ| ÓÜÄ¿ÞX ÊÜááí¨æ PÝÈWæ ×ÊÜá©í¨Ü ÃÜûÜOæ CÃÜÇæí¨Üá WæçoÓ…ì Pæãqr¨ÜªÃÜá. EvÜPÜ®ÝÇ…¯í¨Ü Çæãà¿áÃ… ÊÝoÃ… ¶ÝÆÕ… PÝÂí±… Êæã¸æçÇ… aÝÆ®æ BÃÜí»Ü. ÊÜá«ÝÂÖÜ° Fo¨Ü ÊæàÙæWæ
aÝÃÜ~ÓÜŸÖÜá¨æà®æãà GíŸ BÓæ. ®ÜÊÜá¾ ÈàvÜÃ… ÖÝWÜã ®æãàw¨ÜÐÜãr ¨ÜãÃÜ ×ÊÜá¨Ü ÃÝÎ. ®ÜÊÜá¾ ÊÝÓܤÊÜ嬆 pæíp… ñÜÆᲨªÝ¿áá¤. ÊÜááí¨æ ÖæàWæãà H®æãà G®Üá°ÊÜ A¯ÎcñÜ ÓÝíWÝÉ ñÜÆá² AÈÉí¨Ü ÊÜááí¨æ ¸æàÃæ ¸æàÃæ PÜvæ ÖæãàWÜá-
ÓÜÖÝ-¿áPÜÃÜ ŸÚÀá¨Üª Jí¨æà ÊÝQpÝQÀáí¨Ü ÖÜÊÝÊÜÞ- PÜãvÜ ×ÊÜá¨Ü ÊæáàÇæÁáà. pæíq®Ü ÖæãÃÜXor vÜÅí®ÜÈÉor »ÝÊÜ®æ. ¸æÙÜWÝWÜáÊÜÊÜÃæWÜã ÊÜááí¨æ ÖæãàWܸæàPæà, ÊÜÊÜÃÜ ¯WÜìÊÜá®Ü. ÖÜÆÊÝÃÜá ©®ÜWÜÙÜá ÊæáÆáPÜá ÖÝPÜá-
®Ü¨Ü ŸWæY ËaÝÄÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÖÜÊÝÊÜÞ®Ü¨Ü ±ÜÅ£PÜãÆ¨Ü Ô§£- ¯àÃÜá ¸æÙÜWÝWÜáÊÜ Öæ㣤Wæ WÜqr¿ÞXÃÜᣤñÜá¤. ÊݱÜÓ… £ÃÜáWܸæàPæà GíŸ ŸWæY ¿ÞÄWÜã SbñÜ ÊÜÞ×£ ÊÜÐÜár B®Üí¨Ü¨Ü A®Üá»ÜÊÜWÜÙÜ®Üá° ñÜáí¹PæãívÜá ®ÜÊÜá¾
Àáí¨ÝX C®Üã° Jí¨Üá ©®Ü EvÜPÜ®ÝÇ… PÝÂí±… CÆÉ. CíñÜÖÜ væãàÇÝ¿áÊÜÞ®Ü Ô§£¿áÈÉ PÜáíoáñݤ WÜáí±Üâ ÃݣŠAÇÉæà EÚ¨Üá, ¸æÚWæY ÖæãÃÜoá ¨ÝÄ¿áá-
®ÜÈÉÁáà EÚ¿á¸æàPÝÀáñÜá. "ÃÜá²®… ±ÝÓ…' XíñÜ  ÊÝoÃ… ¶ÝÇ…Õ PÝÂí±… ÓÝWÜáñݤ ÊÜááí©®Ü A±Ü³Ã… ÊÝoÃ… ¶ÝÆÕ… PÝÂí±… ¨ÜªPÜãR aæÄÅ ÖÝWÜá Óæà¹®Ü ñæãàoWÜÙÜ Aí¨ÜÊÜ®Üá°
ÊÜááíaæ ±ÜÊÜìñÜ¨Ü ÊæáàÇݽWܨÜÈÉ Çæãà¿áÃ… ÊÜáñÜᤠÃÜá²®… ±ÝÓ… aÝÃÜ|¨Ü D ÔàÓÜ®…®ÜÈÉ Êæã¨ÜÇæÃÜvÜá ÊÜááqr¨æÊÜâ. B aÜÚ¿áÈÉ ÊÜááS ñæãÙæ¿ááÊÜâ©ÃÜÈ ®æãàvÜáñݤ ÓÜíhæ ÎÊÜÞÉ ñÜÆá², ÃݣŠ¨æÖÜÈWæ
A±Ü³Ã… ÊÝoÃ… ¶ÝÆÕ… C¨æ. AÇæÉà ®ÜÊÜá¾ PÝÂí±…. ¨ÜãÃÜ ñÜívÜWÜÙÜá ÊÜááí¨æ ÖæãàX¨ÜªÃÜá. ®ÜÊÜᾨÜá ÊÜáãÃÜ®æà ŸÅÐ… ÊÜÞvÜ©¨ÜªÃÜã B¿áᤠG®Üá°ÊÜ ±ÜÄÔ§£. CÐÜãr ±ÜÅ¿Þ~Ô, ÊÜá«ÝÂÖÜ° ¸æíWÜÙÜãÄWæ ÖÝÄŸí¨Üá
Öæaæcà®Üã CÆÉÊݨÜÃÜã ×ÊÜá¨Ü ÊæáàÇæÁáà PÝÆ°wWæ. ñÜívÜ. Êæã¨ÜÈ®æÃÜvÜá ñÜívÜWÜÙÜ A®Üá»ÜÊÜ AÐærà®Üã ÓÝƨæíŸíñæ "ÃÜá²®… ±ÝÓ…' ¨ÝoáÊÜ ©®Ü ¸æÚWæY 3 ÊÜá®æ¿áÈÉ PÜáÚñÜá Ãæ±æ³ ÊÜáábc¨ÜÃæ PÜO桨ÜáÄWæ ×ÊÜá¨Ü
®ÜwWæWæ ×wñÜËÃÜÇæí¨Üá ÍÜãWÜÚWæ ÊæáçPæãÅà Ó泄Ӆ ÊÜáñÜᤠ×ñÜPÜÃÜÊÝXÃÜÈÆÉ GíŸ WÝÚÓÜᩪ ¸æàÃæ. AíñÜã CíñÜã WÜípæWæà G¨Ü᪠aÝ £íw ±ÜäÃæçÔ ±ÝÂP… Æía… PÜqr- ÃÝÎÁáà PÝ|ᣤñÜá¤. *

· »ÜÊÜ©
foreign
¨æàÊÝÆ¿áWÜÙÜ ®ÜWÜÃÜ Gí¨æà ÖæÓÜÃÝXÃÜáÊÜ ñÜËáÙÜá®Ýw-
®ÜÈÉ¨æ £ÃÜáPÜáÃÜáíWÜáw ¨æàÊÜÓݧ®Ü. ñÜËáÙÜá®Ýw®Ü
ÊÜáÖæàí¨ÜÅXÄ¿á ¸æor¨Ü ±Ý¨Ü¨ÜÈÉÃÜáÊÜ ®Üí¹ ®Ü©¿á
±ÜŠ ÊÝÔ ²Å¿áÃÜ ®æbc®Ü ñÝ| ®æç¯ñÝÇ…,
B®æàPÜ ±æÅàPÜÒ~à¿á ñÝ|WÜÙÜ ñÜÊÜÃÜãÃÜá
Öè¨Üá. ¸æor WÜávÜx, PÜ~Êæ, ÓÜÃæãàÊÜÃÜ-
WÜÙÜá ®æç¯ñÝÇ…®Ü Óèí¨Ü¿áìPæR ÊÜááPÜáoËorí£Êæ.
®æç¯ñÝÇ… iÇæÉ¿áÈÉÃÜáÊÜÜ ÓÜñݤDž ÓÜÃæãàÊÜÃÜ, HÙÜá
TRAVEL QUIZ
¨ÜvܨÜÈÉ C¨Üá ®æÇæWæãíw¨æ. ®Üí¹ ÃÝ¿áÃ… ¨æàÊÝÆ¿á ÔׯàÄ®Ü ÓÜÃæãàÊÜÃÜWÜÙÜ ÓÜÊÜáãÖÜ. ÓÜáÊÜÞÃÜá 1,370
A¥ÜÊÝ £ÃÜáPÜáÃÜáíWÜáw Gí¨Üá PÜÃæ¿áƳvÜáÊÜ D ËáàoÃ… GñܤÃܨÜÈÉÃÜáÊÜ C¨Üá ®æç¯ñÝÇ… ÓÜáñܤÊÜáá-
¨æàÊÜÓݧ®Ü 1300 ÊÜÐÜì ÖÜÙæ¿á¨Üá. C¨Ü®Üá° ÊÝÊÜá®Ü ûæàñÜÅ ñÜ¤È®Ü AñÜÂíñÜ ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝ¨Ü ÓܧÙÜWÜÙÜÈÉ Jí¨ÝX¨æ.
Gí¨Üá PÜÃæ¿ááñݤÃæ. ËÐÜá¡Ë®Ü 108 ©ÊÜ ¨æàÍÜWÜÙÜÈÉ KP… ÊÜáñÜᤠ±æç®… ÊÜáÃÜWÜÙÜ ¨Üor PÝvÜáWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ
C¨Üã Jí¨ÝX¨æ. Gíoá GPÜÃæ ±ÜŨæàÍÜÊÜ®Üá° Öæãí©ÃÜáÊÜ ÓÜÃæãàÊÜÃÜWÜÙÜ WÜáí±Ü®Üá° PÝ|ŸÖÜá¨Üá. »ÝÃÜñÜ¨Ü ±ÜÄ-
D ¨æàÊÝÆ¿áÊÜâ I¨Üá ±ÜÅPÝÃÝÊÜáWÜÙÜ®Üá° Öæãí©¨æ.
Jí¨Üá ¨æãvÜx WæãàvæÀáí¨Ü BÊÜêñÜÊÝX¨æ, I¨Üá ÍæÅà~à-
PÜêñÜ Wæãà±ÜâÃÜÊÜ®Üá° Öæãí©¨æ. Ëg¿á®ÜWÜÃÜ BvÜÚñÜWÝ- ÓÝÖÜÓÜÊÜá¿á aÜoáÊÜqPæWÜÙÜá
ÃÜÃÜá ÊÜáñÜᤠÊÜá«ÜáÃæç®Ü ®Ý¿áPÜÃÜáWÜÙÜá D ¨æàÊÜÓݧ®ÜPæR
1 ˨æàÍÜ¨Ü ¿ÞÊÜ ÃÝÐÜó AívÜÊÜÞ®… ©Ìà±ÜWÜÚWæ
CÈÉWæ »æàq ¯àvÜáÊÜ ±ÜÅÊÝÔWÜÃÜá ¸æãàqíW…, ÖÜ£¤ÃÜÊÝX¨æ ?
A®æàPÜ «ÝËáìPÜ ËWÜÅÖÜWÜÙÜ®Üá° ¯àw¨ªÝÃæ. C¨Üá ÖÜÆÊÜâ PÜ¿ÞQíW…, ±Üü ËàûÜOæ ÊÜáñÜᤠµÍÜÄíW…®ÜíñÜÖÜ
ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝ¨Ü ÎƳPÜÇæWÜÙÜ®Üá° Öæãí©¨æ. D ¨æàÊÝÆ¿á- aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ®Üá° B®Üí©ÓÜŸÖÜá¨Üá. aÝÃÜ|, 2 QÅ.ÍÜ. 1420 ÃÜÈÉ GÃÜvÜ®æà ¨æàÊÜÃÝ¿á®Ü BÚÌPæ¿á
¨ÜÈÉ ŸÅÖæã¾àñÜÕÊÜí ÊÜÞa…ì&G²ÅÇ… £íWÜÙÜÈÉ, ÊÜÓÜí- ÃݲÉíW…, ÊÜåèípæà®… ¸æçQíW… ÊÜáñÜᤠÃÝP… PæÉ„í¹íW… PÝƨÜÈÉ Ëg¿á®ÜWÜÃÜPæR »æàq ¯àw¨Üª ¨Üü|
ñæãàñÜÕÊÜí H²ÅÆ…&Êæáà £íWÜÙÜÈÉ ®Üvæ¿ááñܤ¨æ. ÊæçPÝÔ , WÜÚWæ ÓÜñܤDž®Ü ÓÜáñܤÊÜááñÜ¤È®Ü ¸æorWÜÙÜá ÓÜãPܤÊÝXÊæ. ¿áãÃæãà²®Ü ±ÜÅÊÝÔ ¿ÞÃÜá?
±ÜËñæãÅàñÜÕÊÜí CÈÉ ®Üvæ¿ááÊÜ ±ÜÅÊÜááS EñÜÕÊÜWÜÙÝXÊæ.

Óܱܤ ÓÜÃæãàÊÜÃÜWÜÙÜ ÓÜÊÜáãÖÜ 3 ±ÜűÜíaÜ¨Ü HÙÜá SívÜWÜÙÜÈÉ®Ü HÙÜá A£ GñܤÃܨÜ


±ÜÊÜìñÜWÜÙÜ®Üá° ¿áÍÜÔÌ¿ÞX HÄ¨Ü ÓÜËáà®Ý ¸æàW…

ÓÜñݤDž ÇæàP…
OUR BATTERED SUIT- ¿ÞÊÜ ¨æàÍܨÜÊÜÃÜá ?
CASE WERE PILED ON 4 ¹hݱÜâÃÜ¨Ü WæãàÆWÜáÊÜá¾o ±ÜűÜíaܨÜÈÉ GÐÜr®æà¿á
THE SIDEWALK AGAIN; ¨æãvÜx WÜáÊÜá¾oÊÝX¨æ?
WE HAD LONGER WAYS 5 ¨Üü| AÊæáàÄPݨÜÈÉ PÜívÜáŸÃÜáÊÜ A£¨æãvÜx ®Ü©
TO GO. BUT NO MAT- ¿ÞÊÜâ¨Üá?
TER THE ROAD IS LIFE. ±ÜíñÜ°WÜÃÜ ËÊÜÞ®Ü ¯Çݪ|ÊÜâ ÓÜñܤDžWæ
ÓÜËáà±Ü¨ÜÈɨæ. CÈÉí¨Ü pÝÂQÕ
QàoWÜÙÜá ®æÇæÔÊæ. Pæí±Üâ&¹Æx… ¯àÈ ÊÜÞÂX³, QíW…
µÍÜÃ…WÜÙÜá, ¯àÈ WÜíoÆá ÊÜáñÜᤠPÜí¨Üá&ñÜÇæ¿á 6 ÓÝËÃÜ ÓÜÃæãàÊÜÃÜWÜÙÜ ®ÝvÜá Gí¨Üá ¿ÞÊÜâ¨Ü®Üá°
- JACK KEROUAC How ÊÜáãÆPÜ ÓÜñܤDž ñÜÆá±ÜŸÖÜá¨Üá. ¸Ý¸æìp…WÜÙÜíñÜÖÜ ±ÜüWÜÙÜ®Üá° PÜ|á¤í¹PæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. PÜÃæ¿ááñݤÃæ?
to ÓÜËáà±Ü¨Ü ÃæçÆá ¯Çݪ| PÜsæãYvÜí®Ü aÜÚWÝƨÜÈÉ, D ±ÜüWÜÙÜá ×ÊÜÞÆ¿á¨Ü PæÙÜX®Ü
Go Èɨæ. ŸÓ…®ÜÈÉ ±ÜÅ¿á~ÓÜáÊÜ⩨ܪÃæ ±ÜŨæàÍÜWÜÚWæ ÊÜÆÓæ ÖæãàWÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ PÜt| 7 ÖæaÜác BPÝÍÜÊÝ~ ¯Æ¿áWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠ¨ÜãÃÜÊÝ~
ÓÜÃÜ¨Ü ®ÝÍÜ¨Ü ®ÜvÜáÊæ¿áã, ñܮܰ ÓÜÌaÜfñæ, Óèí¨Ü¿áì- aÜÚÀáí¨Ü ñܲ³ÔPæãÙÜáÛñܤÊæ. ¯Æ¿áWÜÙÜá CÃÜáÊÜ ÃÝÐÜó ¿ÞÊÜâ¨Üá?
®æç¯ñÝÇ…ÊÜÃæWæ ŸÓ… ÓèÆ»ÜÂ˨Üáª,
¯Ëá¾í¨Ü, ¯ÊÜáWÝX, ÊÜ®Üá° PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜÛ¨Ü PæÆÊæà PæÆÊÜâ ÍÜá¨Üœ gÆÊÜáãÆ- AÈÉí¨Ü pÝÂQÕ¿áÇæÉà ÖæãàWܸæàPÜá.
ŸoÃ…¶æç ÊÜÓÜá¤ÓÜíWÜÅÖÝÆ¿á
¯ÊÜáWæãàÓÜRÃÜÊæà D ¿ÞñÝ› WÜÙÜÈÉ ÓÜñݤDž PÜãvÜ Jí¨Üá. C¨Ü®Üá° CíWæÉív…®Ü  8 Êæã¨ÜÆ WÜÄฅ ÃÜ¥Ü ÃæçÆá BÃÜí»ÜÊÝ¨Ü ÊÜÞWÜì
ÊæÓÝr$¾ÇÝÂìív…Wæ ÖæãàÈÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ. ÓÜñ¤ÜÇ… ÊÜááS ÓÜÃã
æ àÊÜÃÊ
Ü ®Ü áÜ ° ÃÜã²ÔÊæ. D ±Üor|¨Ü ÊÜáñæã¤í¨Üá BPÜÐÜìOæÁáí¨ÜÃæ ¿ÞÊÜâ¨Üá?
±ÜäOÝì ÓÜÃã æ àÊÜÃ,Ü ÃÝÊÜá ÓÜÃã æ àÊÜÃ,Ü ÔàñÝ ŸoÃ…¶æç ÊÜÓÜá¤ÓÜíWÜÅÖÝÆ¿á, C¨Ü®Üá° bpærWÜÙÜ ŸWæY
¯ÊÜá¾ ®æbc®Ü "¿ÞñÝÅ' WÝw¿á®Üá°
ÓÜÃã
æ àÊÜÃ,Ü ÆPÜÒ$¾O… ÓÜÃã æ àÊÜÃ,Ü ®ÜÙÜ ¨ÜÊáÜ ¿áí£  ÊÜÆÓæ ÖÜQRWÜÙÜ ÓÜÌWÜì hÝWÜê£ ÊÜáãwÓÜÆá Óݧ²ÓÜÇÝÀáñÜá. ÓÜá»ÝÐ…
9 gWÜ£¤®Ü GÆÉ ¨æàÍÜWÜÚXíñÜ D ¨æàÍܨÜÈÉ ÓÝPÜÒÃÜÃæãí¨æà
¨ÜãÃÜ©í¨ÜÇæà ®æãàw SáÑ ±ÜorÃæ AÆÉ, ŸÃÜÖÜWÝÃÜÃÜã C¨ÝªÃæ. CÐæãrí¨Üá ŸÃÜÖÜWÝÃÜÃÜá
ÓÝPæà? D WÝw¿á®Üá° ÖÜñÜá¤ÊÜ ÓÜÃã
æ àÊÜÃ,Ü ÓÜáS ÓÜÃã æ àÊÜÃ,Ü ÊÜáñÜᤠWÜÃáÜ vÜ ÓÜÃã æ àÊÜÃWÜ ÙÜ Ü D ÓÜÃæãàÊÜÃÜWÜÙÜ ŸÚ 500 hÝ£¿á ¯ÊÝÔ ÊÜáñÜᤠ«ÝÃÝ GíŸá¨Üá ÓÜñݤDž®Ü ¨Üor PÝw¯í¨Ü ŸÃÜáÊÜ ¸æàÃæ ¿ÞÊÜ ¨æàÍܨÜÆãÉ CÆÉ. B ¨æàÍÜ ¿ÞÊÜâ¨Üá?
±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞvܸÝÃܨæàPæ? ÓÜñݤDž®Ü HÙÜá ÓÜÃã æ àÊÜÃWÜ ÙÜ áÜ . WÜÃáÜ vÜ ÓÜÃãæ àÊÜÃÜ Jíq- ÊÜÆÓæ ÖÜQRWÜÙÜá, 20 hÝ£¿á ÓÜÓܤ¯WÜÙÜá, 525 PÜãR ÔׯàÄ®Ü ŸáWæY¿ÞX¨æ. C¨Üá ®æçÓÜXìPÜ ŸáWæY¿Þ
¿ÞX¨Üáª, D ÓÜÃã æ àÊÜÃWÜ ÙÜ Ü gñæWæ ÓÜí±ÜPì Ü Öæãí©ÆÉ. ÖæaÜác hÝ£¿á bpærWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠ11,000 PÜãR ÖæaÜác X¨Üáª, ±ÜÅÊÝÔWÜÃÜ®Üá° A¨ÜÃÜ ÓÜ#qPÜ ÓܳÐÜr ¯àįí¨Ü 10 ¿áá®æçpæv… ®æàÍܮՅ G¯ÌÃÝ®æ¾íp… ±æäà›WÝÅÊÜå…
ÃÝÊÜá, ÔàñÝ ÊÜáñÜᤠÆûܾ| ÓÜÃã æ àÊÜÃÜ GÆÉÃã Ü JpÝrX hÝ£¿á ±ÜñÜíWÜWÜÙÜá, iàÃÜáívæWÜÙÜá, ÊÜáñÜᤠCñÜÃÜ BPÜÑìÓÜáñܤ¨æ. * (UNEP)ËÍÜÌ¨Ü Êæã¨ÜÆ ÓÜí±Üä|ì ÓèÃÜ ÍÜQ¤ aÝÈñÜ
· ¯àÊÜâ P
Üív ËÊÜÞ®Ü ¯Çݪ|Êæí¨Üá ¿ÞÊÜ »ÝÃÜ£à¿á ËÊÜÞ®Ü
ñÝ|WÜÙÜ Ü ÓÜáí¨ÜÃÜ Ë¼®Ü°, Ë ¯Çݪ|ÊÜ®Üá° WÜáÃÜá£Ô¨æ?
±
K¨ÜáWÜÄW ÜÄaÜ¿áÊÜ®Üá° ËÍÜÌÊ ÍæàÐÜ
æ
CÈÉ ÓÜh £ÚÓÜáÊÜâ¨ÜPæãRí¨ Ý~ QÃÜáñæÿ æ áÈÉ ÖÜÆÊÜâ «ÝÃÝÊÝ×WÜÙÈ Ü É ®ÜqÔ, ÊÜá®æÊÞÜ ñÝX ¸æÚÛñÃæ ¿ æ áÆãÉ ËáíaÜᣤÃáÜ ÊÜ
· ±ÜÅÊÝÔ ÝjX¨æ. Üá Êæà©Pæ ®Üq Íæãà¼ñÝ Cí©®Ü ÓÝrÃ… pÝÅÊæÆÕ…®æãí©Wæ ÊÜÞñÜ®Ýw¨ªÝÃæ.
ñÝ|WÜÙÜÈ PÜáoáퟨæãí©Wæ »æàq ¯àw, AÈÉ
Ë®ÜãñÜ® É ¯ÊÜáWÝ  ¯ÊÜáWæ CÐÜrÊÝ¨Ü ±Ü¤ÊÝÔ ñÝ|?
ÜA ¨
ËÊÜÃܨæã ®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá°, ÓÜ§Ù Ü ®Ü®ÜWæ PÜÃÝÊÜÚ £àÃܨÜÈÉÃÜáÊÜ Óèí¨Ü¿áìÊÜ®Üá° ÓÜË¿áÆá
í©Wæ ®ÜÊ Ü¨
ÖÜíbPæã
Ù æã¾í©Wæ Ü WæãàPÜ|ì ®æbc®Ü ±ÜÅÊÝÔ ñÝ|. CbfÓÜáñæ¤à®æ.
· ¿Þñ Ü Û Ÿ Ö Ü á¨Üá.  AÈÉ ÔWÜáÊÜ ¿ÞÊÜ BÖÝÃÜ ¯ÊÜáWæ
ÝÅ ± AÈÉ®Ü ÓÜÊÜáá¨ÜÅ¨Ü »æãàWÜìÃæñÜ
Gí¥Ý Ê ÜâÃÜÊÜ~¿áÈÉ ¯ÊÜá AÇæWÜÙÜ AŸºÃÜ ÊÜá®ÜÔÕWæ ÊÜáá¨Ü AaÜácÊæáaÜác ?
ÜÞ W
ÓܧÙÜWÜÙÜ Ë ×£ ¸æàPÜá, ¿ÞÊ æ ¯àvÜáñܤ¨æ. ¿ÞÊÜâ¨æà JñܤvÜ ®Ý®Üá ®Ý®… Êæh… ²ÅÁá. AÈÉ
ÊÜÃÜÊÜ®Üá° ÝÂÊÜ ÔWÜ áÊÜ µÍ… ±æù BÖÝ.. ¸ÝÀá 10)Pæãb®… AíñÜÃÝÑóà¿á ËÊÜÞ®Ü ¯Çݪ| ÈËápæv…
pÝÅÊæÇ… ¯
ŸWæY C®æ°à ÄàQÒÓÜᣤ©ªàÄ, C¨ÜªÃÜã A¨Ü®Üá° ÊÜáÃæÓÜáñܤ¨æ.
aÜ ± ܳÄÔPæãívÜá ÓÜË¿ááñæ¤à®æ. 9)IÓ… ÇÝÂív…
¸æàPÜá, J ®æÇÝÉ q± AÈÉ®Ü ÓÜíhæ¿á ÓÜã¿ÞìÓܤ
p
ÖæàX¨æ? ÝrÃæ ¯ÊÜá¾ "¿Þñ …Õ ®æãàvæãà¨æà ×ñÜ. B ÊæàÙæ¿áÈÉ gñæ W æ AÈÉ ÔWÜáÊÜ bPÜ®… ®Ü®ÜXÐÜr. 8) AÊÜáêñÜÓÜÃÜ& ÓÜÖÜÓÜÃ…
Ö ÝÅ'
®ÜÊæã¾í© æàXÃܸæàPÜá GíŸá ÊÜáãvÜáÊÜ ÖæãíŸ|¡ ÊÝÊØ… ..  AÈÉWæ »æàq PæãvÜÆá ¿ÞÊÜ 7)AÊæáàÄPÝ
Wæ ÖÜíbP ¨
æãÙÜÛŸÖÜá Ü®Üã° ÊÜ~ìÓÜÆá AÓÝ«ÜÂ. ÓÜÊÜá¿á EñܤÊÜá? 6) µ®æÉív…
¨Üá.
 B ñÝ|¨ÜÈÉ ¿ÞÃæãí©Wæ PÝÆ PÜÙæ¿áÆá APæãràŸÃ… ®ÜÊæíŸÃ… £íWÜÙÜá WæãàPÜ|ìPæR 5) AÊæáàhÝ®…

star
Ÿ¿áÓÜᣤàÃÜ ? »æàq ¯àvÜÆá ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÓÜÊÜá¿á. 4)GÃÜvÜ®æà¿á
WæãàPÜ|ì¨ÜÈÉ PÜáoáퟨæãí©Wæ ÓÜÊÜáá¨ÜŨÜÈÉ CÚ¨Üá BoÊÝvÜÆá A¨ÜáÊæà 3) ±ÝQÓݤ®Ü

TRAVEL
PÜÙæ¿áÆá CÐÜr±ÜvÜᣤà¯. ±ÜÅ£ÊÜÐÜì AÈÉWæ ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÓÜÊÜá¿á. 2) AŸáªÇ… ÃÜhÝP…
1)ÊÜá¿á®Ý¾Ã…
¸æíWÜÙÜãÃÜá
ÍܯÊÝÃÜ
22 > 06 > 2019

¯ÊÜá¾ ÓÜÖÜ ±Ü›¿Þ~PÜ

world
TOUR "±Ý› ÖÝ..!' CÈÉ Ÿí¨ÜÊÜÃÜá "BÖÝ'
G®Ü°©ÃÜÆá ÓÝ«ÜÂÊæà CÆÉ. AÐÜár
aÜí¨Ü¨Ü ®ÜWÜÃÜ D ±ÝÅW…. hæP… ±ÝŠbà®Ü&AÊÝìbà®ÜWÜÙÜ ÓÜíWÜÊÜá
±ÝÅW…®Ü ±ÝÅ|±Ü¨ÜPܨÜí£ÃÜáÊÜ aÝÇ…Õì¹Åv…j, ²ÓæP…
Wæàp…, Pæí±Ý IÇÝÂív…, Çæ®Ü°®… ÖÝÇ… ÖÝWÜã CÈÉ¿á
ÓÜá±ÜÅԨܜ ÇæàSPÜ "¶ÝÅíh… PݶÝR'®Ü PÜíb®Ü ±ÜÅ£Êæá,

±ÝWŠ …..!
»ÝÐæ¿áÈÉ '±ÝÅÖÝ' Gí¨Üá, CíXÉàÐ…®ÜÈÉ '±ÝÅW…' AÊÜ®Ü ÊÜáãÂÔ¿áíWÜÚÊæ. D "PݶÝR'®Ü PÜê£WÜÙÜá A®æàPÜ
oá¯àÔ¿Þ Gí¨Üá PÜÃæÔPæãívÜá TÝ£¿ÞXÃÜáÊÜ D Ôq ÊÜá«ÜÂ-
¿áãÃæãà²®Ü ÃÝÐÜó P…ıܹÉP…®Ü ÃÝg«Ý¯.
»ÝÐæWæ ñÜgáìÊæáWæãíwÊæ. AÊÜ®Ü "ÊæáoÊÜÞ¶ÜìÔÓ…'
G®Üá°ÊÜ AñÜÂíñÜ ±ÜÅԨܜ PÜê£ ®ÜÊÜá¾ PܮܰvÜ»ÝÐæ¿áÈÉ
ÊæãÃæàË¿Þ, ¸æã×Ëá¿Þ ÊÜáñÜᤠÔÈàÔ¿ÞWÜÙÜ "ÃÜã±ÝíñÜÃÜ' G®Üá°ÊÜ ñÜgáìÊæá¿ÞX DWÜ
±ÜŨæàÍÜ-ÊÜ®Üá° JWÜãYwÔPæãívÜá AÔ§ñÜÌPæR Ÿí¨Ü "hæP… ®ÜÆÊÜñÜᤠÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æÁáà ±ÜÅPÜoWæãí-
ıܹÉP…' Cí¨Üá ËÍÜÌ¨Ü PÜOæã¡ào¨ÜÈÉ ŸÖÜÙÜ ÍÝí£¿ááñÜ, How to Go w¨Üáª, K©¨Ü ®æ®Ü±Ü⠮ܮÜX®Üã° ÖÜÔÃÝX¨æ.
¯gÊÝ¨Ü ±ÜÅhݱÝÅ£¯˜PÜ ÊÜáñÜᤠBÃæãàWÜÂPÜÃÜÊÝ¨Ü ÔíWܱä Ü Ã…, WÜÇ…# ¨æàÍÜWÙÜ Ü ÊÜáñæ¤, "®Üã pè®…'®ÜÈÉ ¸æàÃæv¿ æ áíñæ
ÃÝÐÜóÊæíŸ ÖæWÜYÚPæ¿á®Üá° ÖæãñÜá¤Pæãíw¨æ. ÊÜááTÝíñÜÃÜ ËÊÜÞ®Ü¨È Ü É ±ÝÅW… AñÝ«Üá¯PÜ ¯ÊÜÞì|WÜÙáÜ , aÝÇ…Õì-
ÔqWæ ÖæãàWÜŸÖÜá¨Üá A¥ÜÊÝ ÓæR$ÌàÃ… GíŸ A£ÓÜáí¨ÜÃÜ ËÍÝÆaèPÜ,
¿áãÃæãà²®Ü ¿ÞÊÜâ¨æà ±ÜÅÊÜááS ¦ÁáàoÃ…WÜÙáÜ , ÊÜáãÂÔ-¿áíWÜÙáÜ ,
 GÓ….².Ëg¿áÆü¾ ®ÜWÃÜ ©
Ü í¨Ü ŸÓÜáÕ A¥ÜÊÝ WÝÂÆÄWÜÙáÜ C¨Ü᪠ÊÜÐì Ü Ëwà ˼®Ü°
ÃæçÈ®ÜÆãÉ ÊÜáãÂÔP…¶æÓ…r, vÝÅÊÜÞ ¶æÓ…r, hÝh…
±Ü¿á~ÓÜŸÖÜá¨Üá. ¶æÓ…r, BÃ…r ¶æÓ…r ×àWæ ÓÝPÜÐáÜ r ÓÝíÓÜ¢£PÜ
ÃÝg«Ý¯ : oá¯àÓ… D ±ÝÅW…®ÜWÜÃÜ ¸æorWÜÚí¨ÝÊÜêñÜÊÝX¨Ü᪠PÜ~Êæ- PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ ÓÜáXYÁáà CÃÜáÊÜâ¨Üá.
ËÔ¤à|ì : 63,170 aÜ.Q.Ëáà Áãà±Ý-©¿áÈɨæ. D ®ÜWÜÃÜ¨Ü iàÊÝÙÜ "ËñÝÊÝ' ®Ü© CÈÉ¿á Jí¨æãí¨Üá PÜorvÜWÜÙÜá, WÜñÜÊæç»ÜÊܨÜ
PÜïæ Õ : oá¯àÔ¿á®… ©®ÝÃ… ÖÝWÜã C¨ÜPæR ¯ËáìÔÃÜáÊÜ "aÝÇ…Õì¹Åv…j'. D A¥ÜÊÝ PÜãÅÃÜ-ñæ¿á PÜ¥æ ÖæàÙÜáñܤ ®ÜÊÜá¾®Üá° B PÝÆPæRà
¨ÜãÃÜÊÝ~ Pæãàv… : +216 ÓæàñÜáÊæ¿á APÜR±ÜPÜR¨ÜÈÉ ÊÜáñæ¤ ÖÜÆÊÜâ ÓæàñÜáÊæWÜÙÜá Pæãívæã-¿ááÂÊÝWÜ ®Üvæ¨Ü ÍÜÅÊÜá WæãñݤWÜá-ÊÜâ¨æà CÆÉ. D
g®ÜÓíÜ Tæ : 11,778,798 PÜívÜáŸÃÜáÊÜâ¨æà D ±ÝÅW…Ôq¿á ¨æãÂàñÜPÜ. ¯g, ñÝ|¨ÜÈÉ ×oÉÃÜ®Ü BÍÜ-¿á¨Ü PÜorvÜWÜÙÜã ¯ÊÜÞì|ÊݨÜ
»ÝÐæ : oá¯àÔ¿á®… AÃæà¹P…, ¸æŸìÃ…, ¶æÅía… ±ÜâÃÝñÜ®Ü ±ÝÅWæà£ÖÝÓÜ ¹bcPæãÙÜáÛÊÜâ¨æà D ®Ü©¿á®Üá° PÝÃÜ| CÈÉ ¸Ýí¹íW… ÊÜÞvܸÝÃÜ-¨æí¨Üá AÊÜ®Ü
®æãàvܸàæ PÝ¨Ü ñÝ|WÜÙáÜ : GÇ… whæÊåÜ … Bí²¦ÁáàoÃ…, BÊÜÄÔPæãívÜá C¨ÜÃÜ ÓÜáñܤÊÜááñܤ.. Bþæ¿ÞXñܤíñæ. gñæWæ D ¨æàÍÜ ÓÜÌƳ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÇæÉà, ×oÉÃÜ-
hæ¸Ýì, PÝñæàìh…, © ®ÝÂÐÜ®Ç Ü … Ÿvæãàì ÊÜáãÂÔ¿áí, ®Ü®Üá° G¨ÜáÃÜá ÖÝQPæãÙÜÛ¨æ ÍÜÃÜOÝWÜ£-¿Þ-¨Üª-Äí¨Ü ±ÝÅW…Wæ
Ôw Ÿã Óæv…, WÝÅív… Biì JÄÁáíoÇ…, ŸáÇÝÉ ¿áãÃæãà²®Ü ¸æàÃæ ®ÜWÜÃÜ-WÜÚWݨÜÐÜár ±ÜÅÊÜÞ|¨Ü
Ãæi¿Þ, PæçÃÜãÊÜ®…, ÓÜãÓ… ÊÜá©à®Ý, aÝp… GÇ… hæÄv…, Öݯ¿ÞWÜ-ÈÆÉ. ÖÝWÝX, CÈÉ ¸Ýí¸… «ÝÚ ®Üvæ¿á¨æ,
ÖæÊÞÜ ¾Êáæ p…, Êæã®ÝԤÅ ĸæàp… CñÝ© 500&600 ÊÜÐÜì¨Ü PÜorvÜWÜÙÜã »ÜÊÜÂ-ÊÝX Cí¨Üã
Ÿí¨ÜÊÜÄWæ ñÜÊÜá¾ PÜ¥æ ÖæàÙÜáñܤÇæà ¯í£Êæ.
 ÊÜááX¿á¨ÜÐÜár ÓæãWÜÔ¨æ..
CÊæÇÝÉ Jí¨Üá ÃÜkáÆP… AÐær. ÊÝÃÜ˨ܪÃæ "ÊæáwÊÜÇ…
ÃæãàÊÜá®… ÊÜÓÝÖÜñáÜ ®æÇPæ íÜ vÜ, Wæãà¦P… ÊÜáñÜᤠĮæçÓÝ®… ²àÄ¿áv…'®Ü »Ü¿Þ®ÜPÜ, iWÜá±æÕ ÖÜáqrÓÜáÊÜ "pÝaÜìÃ…
PÝÆÊÜÞ®Ü¨Ü Êæç»ÜÊÜ PÜívÜáívÜ D Ôq "ÖæãàÈ ÃæãàÊÜá®… ÊÜáãÂÔ¿áí'WÜÙÜ®Üá° ®æãàvÜŸÖÜá¨Üá. ¯gPÜãR CÊÜâ G¨æ
ÓÝÊÜÞÅg¨Ü' ÃÝg«Ý¯¿ÞXñÜᤠ. "Öݱ…ÕŸW…ì' ¨æãÃæW- ÙÜ Ü ®ÜvÜáPÜ ÖÜáqrÓÜáñæ¤. C®Üá°, ÓÜáÊÜÂÊÜÔ§ñÜÊݨÜ, ÊÜá®ÜÓæÙæÊÜ
ÊÜáñÜᤠ"BÓæãóà ÖÜíWæàÄ¿á®…' ÓÝÊÜÞÅ-g嬆 ±ÜÅÊÜááSÔq IÃæãà±Ü®ÜêñÜÂ, ®ÝoPÜ, ÓÜíXàñÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÚWæ »æàq
¿áã BX¨Üª ±ÝÅW… ®ÜWÃÜ ¨ Ü Ü ±ÝÅbà®Üñæ 12®æà ÍÜñÊ Ü Þ
Ü ®Ü ¯àvÜŸÖÜá¨Üá. PÝÂÓÜÇ…oãÃ…, ÊÜáãÂÔ¿áíoãÃ…, ÊÜÇ…x

blog ¹.Ô.¿áÐÜár G®Üá°ÊÜ C£ÖÝÓÜPÝÃÜÃáÜ 2®æà ÍÜ.¹.Ô. ¿áÈÉ


CÈÉ ÊÜÂÊÜÔ§ñÜ ÃæãàÊÜá®… Óæp…ÉÊ - áæ íp… C¨Ü᪠D »ÝWÜPRæ
ìÊÝÃ…oãÃ…, PÝÉP… oãÃ… ×àWæ ®ÜãÃæíoá ñæÃÜ®Ü
®ÜWÜÃܨæãÙÜX®Ü oãÃ…WÜÚÊæ. Jí¨Üá ©®Ü¨Ü Óæçp…ÔàÀáíW…
BAG ¸æã×Ëá¿Þ G®Üá°ÊÜ ÖæÓÄÜ ñÜᤠG®Üá°Ê - âÜ ¨ÜPRæ ÓÝPÜÐáÜ r
±ÜâÃÝÊæWÙÜ ®Ü áÜ ° ¯àvÜáñݤÃ.æ CÈÉ vÜãÂPÜÃÜ ÖÝWÜã ÃæãàÊÜá®…
ÓÝ«ÜÂËÃÜáÊÜ ÖÜñݤÃÜá A¨Üá½ñÜ FÃÜáWÜÙÜá APÜR±ÜPÜR¨ÜÈÉÊæ.
CÊÜâWÜÙÜ®Üá° ®æãàvÜŸÖÜá¨Üá. ¿áãÃæãà±… A£¨Üá¸ÝÄ.
±Ü|ìÎÅ ¨æàË aÜPÅÜ ÊÜ£ìWÜÙÜ PÝƨÜÈÉ Ba…ì¹Ðܱ³Ü ÃÜ BvÜÚñÜËñÜá¤.
 ±ÝÅbà®Ü ±ÝÅW…Wæ ®ÝËà®ÜÂñæ¿á ÓܳÍÜì
ñæ¿á ÓܳÍÜì Ÿí©¨Ü᪠CÊÜ®Ü PÝƨÜÈÉÁáà. CÈÉ¿á «ÝÚ¿áã BÀáñÜá. ÓÜÌƳÊÜáqr®Ü Öݯ¿ÞÀáñÜá. 1993
B¨ÜÃæ, ±ÝÅW… ±ÜÅÊÝÓÜPæR Öæãà¨ÜÊÜÃÜá ÓÜÌƳÊÜáqrWæ Ÿhæp…
PÜwñÜWæãÚÔPæãÙÜÛ¸æàPæí¨ÜÃæ ÊÜÞWÜìWÜÚÊæ. CÈÉ A±Ýp…ì-
ËTÝÂñÜ "aÝÇ…Õì¹Åv…j'Wæ Ÿá®Ý© ÖÝQ¨ÜÊÜ®Üá CÊÜ®æà.. ÃÜÈÉ D GÆÉ ±ÝÅbà®ÜñæWÜÙÜ Pæãíw¿ÞX EÚ¨ÜÃÜã Êæáíp…WÜÙÜá ¸ÝwWæWæ ¨æãÃæ¿ááñܤÊæ. ÓÜáÓÜijñÜÊÝXÃÜáÊÜ
¿áãÃæãà±… PÜívÜ GÆÉ ÃÝgQà¿á, I£ÖÝÔPÜ, Êæã¨ÜÆ ÊÜáÖÝ¿áá¨Üœ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ "hæPæãà-ÓæãÉàÊÝ- "hæPæãàÓæãÉàÊæàQ¿Þ' ¨æàÍÜ C¸Ý½WÜÊÝX "ÓæãÉÊæàQ¿Þ' CÊÜâWÜÙÜá ÖæãàpæÇ…WÜÚXíñÜ ŸÖÜÙÜ bà±…. CÈÉ ¯àÊÜâ
B¦ìPÜ, ÓÝÊÜÞiPÜ HÙÜá¹àÙÜáWÜÙÜ®Üã° D ±ÝÅW… PÜíw¨æ. Q¿Þ'¨Ü ÃÝg«Ý¯¿Þ¿áᤠ±ÝÅW…. 2®æà ÊÜáÖÝ-¿áá-¨Üœ- ÊÜáñÜᤠ"hæP… ıܹÉP…'®Ü E¨Ü¿áÊÝÀáñÜá. BWÜ hæP…®Ü AvÜáWæ ÊÜÞwPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá, Ÿpær JWæ¨ÜáPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá.
1689ÃÜÈÉ A£¨æãvÜx AX°¨ÜáÃÜíñÜPæR DvÝÀáñÜá. ¨ÜÈÉ ×oÉÃ… ñܮܰ gÊÜáì®… BËáìÁãí©Wæ D ®ÜWÜÃÜPæR PݲoÇ… Ôq¿ÞX ±ÝÅW… Cí¨Üá ËÍÜÌ¨Ü 6®æà ±ÜÅÊÜááS Ôq-ŸÓÜáÕ, ÊæápæãÅàWÜÙÜ qPæp… SÄà©Ô ®ÜWÜÃÜ ÓÜáñܤŸ-
1713ÃÜÈÉ ±æÉàW…ÊÜÞÄ ²ÍÝaÜ ®ÜñÜì®Ü ®ÜvæÔñÜá. BWÜ ®ÜWÜÃÜ- ÊÜáᣤWæ ÖÝQ¨Ü. C¨ÜáÊÜÃæWÜã gÊÜáì®…, hæP… ÊÜáñÜᤠÔq G®Üá°ÊÜ ÖæWÜYÚPæ ±Üv橨æ. "WæãÉàŸÇæçhæàÐÜ®…'®Ü GÆÉ ÖÜá¨Üá. PÜwÊæá ¸æÇæ¿á "±ÝÅW… PÝv…ì' SÄà©Ô ®ÜWÜÃܨÜ-
PÝR¨Ü Öݯ ˱ÜÄàñÜ. hæãñæWæ, ÊÜáÖÝ¿áá¨ÜœWÜÙÜ Öݯ, gãÂÀáÐ…WÜÙÜ ÓÜÊÜÞ®Ü g®ÜÓÜíTæ¿á®Üá° Öæãí©, Äࣿá oãÄÓ…r BPÜÐÜìOæWÜÙÜ®Üã° AÙÜÊÜwÔPæãívÜá
×oÉÃÜ®Ü «ÝÚ GÆÉPÜãR ñÜÇæÁãwx¨æ. B¨ÜÃÜã, ±Üâ®Ü ŸÖÜá±ÝÃÜí±ÜÄPÜ Êæç»ÜÊÜ PÜívÜáívÜ D ®ÜWÜÃܨÜÈÉ ×oÉÃ… ±ÜÅÊÝÔWÜÃÜ Êæábc®Ü ±ÜÅÊÝÔà Pæàí¨ÜÅÊÝX¨æ.
¯ìÊÜÞì-|¨Ü ÖÝ©¿áÈÉ ÓæãàÆÈÆÉ. 14®æà ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü ñܮܰ PÜãÅÃÜñæWæ ÓÝü¿ÞX ŸÖÜáÊÜáí© gãÂÀáÐ…WÜÙÜ®Üá°
 ÊÝQíW… oãÃ…..
±ÝÅW… ÓÜÊÜáê¨Üœ I£ÖÝÔPÜ ®ÜWÜÄ. ÖÝWÝX CÈÉ Êæã¨Ü-
ËñÝÊÝ ®Ü©¿á ÊæáàÇæ ¯ÊÜÞì|ÊÝXÃÜáÊÜ D ÓæàñÜáÊæ ±ÝÅW…®Ü iàÊÝÙÜ ÖÝWÜã D Ôq¿á Óèí¨Ü¿áì¨Ü ÈWæ aÜÄñæÅ¿á oãÃ… AÊÜÍÜÂPÜ. ®ÝËÈÉ Jí¨Üá ©®Ü¨Ü
±ÜÅ£àPÜÊæà ÓÜÄ. D ÓæàñÜáÊæ 14®æà ÍÜñÜÊÜޮܨݪ¨ÜÃÜã, CÈÉ¿á Ba…ì 18®æà ÍÜñÜÊÜޮܨÜáª. CÈÉ g®Ü ÊÝQíW…oãÃ…Wæ Öæãà¨æÊÜâ. ±ÝÅW…®ÜÈÉ C£ÖÝÓÜ
ñܮܰ ±ÜÅ¿Þ|¨Ü A®Üá»ÜÊÜWÜÙÜ®Üá° PæãÅà{àPÜÄÔ "Êæáç ÓÝWÜÃæãà±Ý©¿áÈɨÜ᪠ŸÖÜá±ÝÆá ±ÜÅÊÝÔWÜÃæà. D ¹Åv…j PæÙÜWæ PÜãÅÓ… ËÖÝÃÜ˨Ü᪠C¨Üá ÓÜSñ… ÊÜáhÝ ÊÜááX¹©ªÃÜáÊÜâ¨Üá ®Ü©¨ÜvܨÜÈÉ ÖÝWÜã C¨ÜÃÜ
aÝÇ…Õì¹Åv…j

pÝÅÊæÇ… væçÄ' ¸ÝÉW…®Üá° ±æäà~ÔÃÜáÊÜ ±Ü|ìÎÅ ¨æàË PæãvÜáÊÜâ¨Üá. CPæRÆWÜÙÜÈÉ ŸÖÜá ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝ¨Ü PÜorvÜWÜÚ¨Üáª, Jí¨Üá »ÝWܨÜÈÉ ÊÜá®ÜáÐÜ ¯ËáìñÜ Pæ®ÝÇ… C¨Ü᪠D ÓÜáñܤÊÜááñܤ. ÖÝWÝX ŸÔÕ®ÜÈÉ PÜãñÜá FÃÜá ÓÜᣤ
ÊÜáãÆñÜ@ AÓÝÕí®ÜÊÜÃÜá. DWÜ væÈÉ¿áÈÉ ®æÇæÔÃÜáÊÜ DPæ »ÝWÜPæR "ÓݾDž Êæ¯Ó… B¶… ±ÝÅW…' G®Üá°ñݤÃæ. CÈÉ g®Ü ¹í¨ÝÓ…. ¿ááÊÜg®Üñæ¿áíñÜã Jí¥ÜÃÝ "PæàÃ…µÅà'. ®æãàvÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. CÈÉ¿á ±ÜÅ£Áãí¨Üá PÜorvÜPÜãR
gWÜ£¤®ÜÈÉ®Ü ¿ÞÄWÜã ÊÜÞ×£ CÆÉ©ÃÜáÊÜ ÓܧÙÜWÜÚWæ »æàq Jqr®ÜÈÉ D ÓæàñÜáÊæ CÃÜáÊÜ ñÝ| ±ÝÅW…Ôq¿á ÖÜê¨Ü¿á »ÝWÜÊæà ÓÜÄ. C¨ÜÃÜ BÓÜá±ÝÔ®ÜÇæãÉí¨Üá WæãàvæÀá¨æ. Jí¨æãí¨Üá C£ÖÝÓÜ˨æ. C¨Üá ÖÜÙæ¿á ±ÝÅW…®Ü
¯àw, A¨Ü®Üá° ¸ÝÉW…®ÜÈÉ ÖÜíbPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜáãÆPÜ ±ÜÅÊÝÔ C¨Üá "µÅàvÜÊÜå… ÊÝÇ…'. CÈÉ ¿ÞÃÜá ¸æàPݨÜÃÜã, ¿ÞÊÜâ¨ÜÃÜ PÜáÄñݨÜÃÜã, H®Ü®Ý°¨ÜÃÜã ŸÃæ¿áŸÖÜá¨Üá. HÄÚñܨÜ, PÜÈÉ®Ü pæçÇ…ÕWÜÙÜ®Üá° Öæãí©Ô ¯ËáìÔÃÜáÊÜ CPÜR-
²Å¿áÄWæ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜìPÜÃÜã BX¨ÝªÃæ. ÓܧÚà¿á g®ÜÃÜ®Üá° Aí¨ÜÃæ, A¼ÊÜÂQ¤ ÓÝÌñÜíñÜÅÂPæR CÈÉ ŸÖÜÙÜ ¸æÇæ¿áíñæ. ÍݲíW….. A¸Ýº, ±ÝÅW…®Ü ±ÝÅbà®Ü ÓæãŸX®Ü pÝr¨Ü ÖÝ©¹à©WÜÙÜá. A®æàPÜÊÜâ pÝŵP…µÅà C¨Üáª
»æàq¿ÞX AÊÜÃÜ iàÊÜ®ÜÍæçÈ, BÖÝÃÜ&ËÖÝÃÜWÜÙÜ ŸWæY AíWÜw¹à©WÜÙÜÈÉ ®Üvæ¿ááÊÜ WÜÊÜá¾ñÜᤠA®Üá»ÜÊÜPæRà ŸÃܸæàPÜá. ÖæíWÜÙæ¿áÃÜ®Üá° WÜívÜÓÜÃÜá AÊÜÓÜÄÓÜáÊÜíñæÁáà PæàÊÜÆ PÝÆ°wWæ¿áÈÉ FÄ®Ü Óèí¨Ü¿áì, C£ÖÝÓ-Ü-
A«Ü¿á®Ü ®ÜvæÓÜáñݤÃæ. ñܮܰ ¸ÝÉW…®Ü ÊÜáãÆPÜ ŸÖÜÙÜÐÜár CÆÉ. D ¨æàÍÜ WÝ®æìp… ÖÜÃÜÚWæ, ¸æã×Ëá¿á®…WÝÉÓ…Wæ, ÃÜÑ¿á®… ¸æãí¸æWÜÚWæ, ®ÜãÃÝÃÜá ñæÃÜ®Ü ÓÜÊæ¯àÃ… ÊÜ®Üá° GíhÝ¿å… ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. ®ÝÊÜâ "Êæ®æÕÓÝÉÓ…
g®ÜÄWæ, ñÜÊÜá¾ PÜí¶Üp…ì Ãækãà®…®Üá° ÖæãÃÜñÜá±Üwst WÜÚWæ ÓÜá±ÜÅԨܜ. 12&14 PÝÂÃæp… b®Ü°¨ÜÈÉ Pæãà¨Ü WÝ®æìp…ÖÜÃÜÚ®Ü B»ÜÃÜ|WÜÙÜ Ë®ÝÂÓÜ, ÖæãÙܱÜâ, ®ÝËà®ÜÂñæWæ ÓæRàÃ…'Wæ Öæãà¨ÝWÜ ®ÜvÜáXÓÜáÊÜ dÜÚÀá¨ÜªÃÜã, ÖæãÙæ-
±ÜÅÊÝÔ ñÝ|WÜÙÜ ŸWæY AÄÊÜâ&ÊÜÞ×£ J¨ÜXÔ¨æªà®æ ÊÜÞÃÜáÖæãàWܨÜÊÜÄÆÉ. B¨ÜÃæ, ŸÆá ¨Üá¸ÝÄ¿ÞXÃÜáÊÜ CÊÜâWÜÙÜá ±ÜÅÊÝÔWÜÄWæ ÖÜáÚ¨ÝÅüÁáà ÓÜÄ, ¿ááÊÜ ÓÜã¿áì®Üã C¨Ü᪠B GñܤÃÜ¨Ü ñÝ|©í¨Ü ±ÝÅW…
G®Üá°ÊÜ ÓÜíñÜ겤 ±Ü|ìÎÅ AÊÜÄX¨æ. ËívæãàÍݲíW…®ÜÇæÉà PÜívÜá ñÜ겤±ÜvÜáÊÜ A¯ÊÝ¿áìñæ. ®Ü ÓÜáñÜ¤Æ ®æãào BÖÝ, ŸÆá ÊæãàÖÜPÜÊÝXñÜá¤. CÈÉ hæP…
±ÝÈìÊæáíp…®Ü »ÜÊÜ PÜorvÜ˨Ü᪠B ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ

honeymoon
"dæàíh… B¶… WÝv…ì'®Ü ÎÔ¤®Ü PÜÊÝÀáñÜá ÍÜáÃÜáÊÝ-
XñÜá¤. C¨Ü®Üá° ËàüÔ, ®ÜÊÜá¾ Wæçv… Ÿí¨ÝWÜ ÖæãÃÜo D ÈÉ-ÃÜáÊÜ ±ÜÅÊÝÔà ñÝ|WÜÙÜ®æ°ÇÝÉ ¯ÃÝÙÜÊÝX ®æãàvÜŸ-

SPOT
ÊÝQíW… oãÃ… ÓÜáÊÜÞÃÜá GíoáWÜípæWÜÙܨݪXñÜá¤. ÖÜá¨Üá. ÓæRàp…¸æãàv…ì ÊÜáñÜᤠÓÜãRoÃ…®Üí£ÃÜáÊÜ
D ±ÝÅW…®Ü ±æÅàPÜÒ~à¿á ñÝ|WÜÙÜ®Üá° ÊÜáãÃÜá »ÝWÜ- ÊÝÖÜ®Ü-WÜÙÜ®Üá° ¸ÝwWæWæ ±Üvæ¨Üá J¸æ㺟ºÃæà Ôq¿á®Üá°
¨ÜÈÉ ÖæÓÜÄÓÜáñݤÃæ. "ÇæÓÜÕÃ… pè®…', "KÇ…x pè®…' ÊÜáñÜᤠhÝÇÝ-vÜŸÖÜá¨Üá. CÈÉ¿á ŸÓ…, ÊæápæãÅà, C¯°ñÜÃÜ ÓÝÊÜì-
¯ÓÜWìÜ ¯ËáìñÜ ÓÜÌWìÜ "QÍݤ$ÌÃ…' "®Üã pè®…' Gí¨Üá. "KÇ…x pè¯'®ÜÈÉ D ±ÝÈìÊæáíp…,
Óݳ¯Í…, gãÂÀáÍ… ÊÜᣤñÜÃÜ "Ô®æWæãàW…'WÜÙÜá Aí¨ÜÃæ B
g¯PÜ ÓÜí±ÜPÜì ÊÜÂÊÜÓæ§ A¨Üá½ñÜÊÝX¨æ. ®ÝÊÜíñÜã BÃÜá-©®Ü
×àWæ ¯ÃÝñÜíPÜÊÝX KvÝw ±ÝÅW… Óèí¨Ü¿áì-ÊÜ®Üá° ÓÜË
PÜÊÜáã¯q¿á ±ÝÅ¥Üì®Ý A¥ÜÊÝ ÓÜÊÜÞÊæàÍÜ PÜorvÜ, ¨Ü¨Ü᪠ÊÜáÃæ¿áÇÝWÜ¨Ü A®Üá»ÜÊÜ. ÓÜÌƳ ÊÜÞ×£ ¨æãÃÜQ-Ô
I£ÖÝÔPÜ ±ÝÅÊÜááSÂñæ¿á ±èvÜÃ… oÊÜÃ…, 1410ÃÜÈÉ PæãívÜÃæ ÖÝí, SíwñÜPÜãR D ±ÜÅÊÝÓÜ ŸÖÜÙÜ aæàñæãàÖÝÄ.
Óݧ²Ô Cí¨Üã ÓÜáÔ§£¿áÈÉÃÜáÊÜ BÓÝó®ÝËáPÜÇ… WÜw- JpÝrÃæ, ¿áãÃæãà²®Ü q²PÜÇ… ¨ÜorPÝvÜá, ÖÜÔÃÜá-
¿ÞÃÜ, ÔqÖÝÇ…, ÊÜáãÂÔ¿áíWÜÚÊæ. CÊÜâ Jí¨æãí¨Üã Pݱæìp…, ¸æorWÜávÜxWÜÙÜ®Üá° JÙÜWÜã ÖæãÃÜWÜã ÖæãñÜá¤
˼®Ü°ñæ¿á »ÜÊÜ®ÜWÜÙÝX¨Ü᪠Wæãà¦P…, ÃæãàÊÜá¯P…, ñæã®æ-¿ááÊÜ ±ÝÅW… GÈÉí¨æÈÉ Öæãà¨ÜÃÜã PÜ|¾®Ü ñÜ~ÓÜá-
ÃæãàÊÜá®… aÜPÜÅÊÜ£ì 4®æà aÝÇ…Õì BvÜÚñܨÜÈÉ C¨Üá ¯¨Ýìü|ÂÊÝX ñÜĨÜá ¹or ÖÝWÜã ŸÖÜÙÜ ÊÜáí©¿á®Üá° Ä®æçÓÝÕ®…Õ ÍæçÈ¿áÈÉ ®ÜÊÜá¾®Üá° ¨ÜíWÜáŸwÓÜáñܤÊæ. C®Üá° ñܤÇæà ÖæãàWÜáÊÜ, ¹oár ÖæãÃÜpÝWÜ ÖÜê¨Ü¿á »ÝÃÜÊÝXÔ-
ÓÜÌ|ì-¿ááWÜÊÜ®Üá° PÜíw¨æ. ±ÝÅbà®Ü ±ÝÅW…Wæ ®ÝËà®ÜÂ- CÈÉí¨Ü ÖæãÃÜWÜqr¹or. ¿áá¨ÝœíñܨÜÈÉ ¸Ýí¸… "ÇæÓÜÕÃ… pè®…'®ÜÈÉ ±ÜÅTÝÂñÜÊÝ¨Ü ËàpÝÓ… Pæ¥ævÜÅÇ…, ¹-vÜáÊÜ ÊæçÎÐÜr$¨ÜÈÉ gWÜñܤ®Üá° ÓæÙæ¿áᣤ¨æ. *

Ô
®ÜÊÜ hæãàwWÜÙÜá ñÜÊÜá¾ ÊÜá«ÜáaÜí¨ÜÅ¨Ü ÓÜË¿á®Üá° BÓÝÌ©-
ÓÜÆá ÓÜáí¨ÜÃÜ ñÝ|ÊÜ®Üá° ÖÜávÜáPÜᣤ¨ÜªÃæ Aí¥ÜÊÜÄWæ ¿ÞpæÇ…®Ü Ôq ÓæíoÃ…®ÜÈÉ ÓÜáñݤvÜᣤ-
gÊÜáá¾ PÝξàÃܨÜÈÉÃÜáÊÜ QÍݤ$ÌÃ… AñÜÂíñÜ ÓÜãPܤ. BÙÜÊÝ¨Ü ¨ÝªWÜ A®Ü£ ¨ÜãÃܨÜÈÉ ±ÜWæãàvܨÜ
PÜ~ÊæWÜÙÜá, GñܤÃÜ¨Ü ±ÜÊÜìñÜWÜÙÜ ÊÜá«Ü¨ÜÈÉÃÜáÊÜ QÍݤ$ÌÃ… Wæãà±ÜâÃÜ PÝ~ÔñÜá. A¨Üá H®æí¨Üá £Ú-
®æçÓÜXìPÜ Óèí¨Ü¿áìPæR ÖæÓÜÃÜáÊÝÔ¿ÞX¨æ. ÖÜÆÊÝÃÜá ¿ááÊÜ PÜáñÜãÖÜÆ ÊÜáãwñÜá. E¨ÝÂ®Ü¨Ü ®ÜvÜáË®ÜÈɨܪ
ÍÜñÜÊÜÞ®ÜWÜÙÜÐÜár ÖÜÙæ¿á¨Ý¨Ü D I£ÖÝÔPÜ ±Üor|, A¨ÜÃÜñܤ Öæhæj ÖÝQ¨æÊÜâ. B¿áñÝPÝÃÜ¨Ü gWÜÈ¿á
¸æàÔWæ¿áÆãÉ ®ÜÙÜ®ÜÚÓÜáñݤ ±ÜÅÊÝÔWÜÃÜ®Üá° BPÜÑìÓÜáñܤ¨æ. ÊæáàÇæ ¯ËáìÓÜÇÝX¨Üª g±Ý®… ÓÝí±ÜŨÝÀáPÜ ÍæçÈ¿á
ÍÜá»ÜÅ ¯àįí¨Ü ÖæãÙæÊÜ ®Ü©WÜÙÜá, ÊæçË«ÜÂÊÜá¿á ÖÜã訆 ÃÜaÜ®æ A¨ÝXñÜá¤. PæãÙÜÊæ¿ÞPÝÃÜ¨Ü ÊÜáÃÜ¨Ü PÜíŸWÜÙÜ
ÖÜáÆáÉWÝÊÜÆáWÜÙÜá, ÖÜaÜc ÖÜÔÄ®Ü ¸æorWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠ×ÊÜá- ÊæáàÇæ ñæãÇæWÜÙÜ®Üá° ÓÜá»Ü¨ÜÅÊÝX hæãàwÓÜÇÝXñÜá¤.
©í¨Ü BÊÜêñÜÊÝ¨Ü ±ÜÊÜìñÜWÜÙÜá, ÓÜÌWÜìÇæãàPܨÜíñæ »ÝÓÜÊÝ- A¨ÜÃÜ ÊæáàÇæ ÊÜáÃÜ¨Ü dÝÊÜ~¿á®Üá° PÜãwÓÜÇÝXñÜá¤.
WÜáñܤÊæ. aæ®Ý¸… ®Ü©, QÍݤÌÃ… ÃÝÑóà¿á E¨ÝÂ- ÊæáàÇݽWܨÜÈÉ bPÜR ÎSÃÜÊÜä CñÜá¤. ÖÜ©®æç¨Üá Aw
®ÜÊÜ®ÜWÜÚWæ »æàq ¯àvÜŸÖÜá¨Üá. ±ÜÊÜìñÝÃæãàÖÜ|¨Ü GñܤÃÜ¨Ü D ±ÜWæãàvܨæãÙÜWæ ŸêÖÜñ… Zípæ¿á®Üá°
A®Üá-»Ü-ÊÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¿áŸÖÜá¨Üá. QÍݤÌÃ…Wæ ¯àÊÜâ ÊÜÐÜì-
±Üä£ì »æàq ¯àvÜŸÖÜá¨Üá. ÓÜãPܤ ÓÜÊÜá¿áÊæí¨ÜÃæ Êæáà
¯í¨Ü APæãràŸÃ…. B ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÖÜÊÝÊÜÞ®ÜÊÜâ  ÊÜáígá®Ý¥… w.GÓ…
BÖÝɨÜPÜÃÜÊÝXÃÜáñܤ¨æ.
C¨ÜPæR ±ÜÅ£¿ÞX Ô¿ÞpæÇ…Wæ EvÜáWæãÃæ¿ÞX Ÿí¨Ü
FOR THE BORN TRAV- ñÜãWÜáÖÝPÜÇÝXñÜá¤. ¨æàWÜáÆ¨Ü D Ë«ÜáÂPܤ ZípæÁáà D Óæ°àÖÜ¨Ü Zípæ¿áá ËÍÜÌ ÊæáàÙܨÜÈÉ Pæãà¸æ ©®ÜÊÝ-
ELLER, TRAVELLING IS A
Ô¿ÞpæÇ…®Ü Óæ°àÖÜ¨Ü Zípæ
Pæãà¸æ ¸æÇ…. C¨ÜPæR Óæ°àÖÜ¨Ü Zípæ GíŸ ÖæÓÜÃÜã C¨æ. X¨Üª 1962ÃÜ Êæáà ÖÜ©®ÝÃÜÃÜí¨Üá ÇæãàPݱÜìOæWæãí-
JÙÜ»ÝWܨÜÈÉ ŸwWæ CÆÉ©ÃÜáÊÜâ¨Üá 600 ±èív… wñÜá. AÊæáÄPÜ ÓÜí¿ááPܤ ÓÜíÓݧ®ÜWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠg±Ý®…
BESETTING VICE. LIKE ñÜãPÜ¨Ü D PÜíb®Ü Zípæ¿á ËÍæàÐÜñæ. Zípæ¿á ¨æàÍÜ¨Ü ®ÜvÜá訆 Óæ°àÖÜ ÖÝWÜá ÓܨݽÊÜ®æWÜÙÜ PÜáÃÜáÖÝX
OTHER VICES, IT IS
Pæãà¸æ ¸æÇ…
ÖæãÃÜÊæáç¿á®Üá° ÊÜáÃÜ¨Ü PæãÃÜw¯í¨Ü Ÿw¨Üá ¯®Ý¨Ü D Zípæ ¯ÃÜíñÜÃÜ ÃÜÊÜWæç¿áÂÈ GퟥÜì ŸÃÜáÊÜ
IMPERIOUS, DEMAND-
ÊÜáãwÓܸæàPÜá. PÜÇÝñܾPÜ Zípæ¿á PæÙÜ»ÝWܨÜÈÉ ®ÜWÜÃÜ¨Ü ÊÜáÖݱèÃÜÃÜá ÓÜËá£Áãí¨Ü®Üá° ÃÜbÔ¨ÜÃÜá. CíXÉÐ… »ÝÐæ¿á EÇæÉàS CÈɨæ.
vÝÅ$ÂWÜ-®…WÜÙÜ EŸáº ÎƳWÜÚÊæ. ®ÜvÜá»ÝWܨÜÈÉ ŸÃÜÖÜ- D ÓÜË᣿áá g±Ý¯®Ü Pæãà¸æ¿á®Üá° Ô¿ÞpæÇ…®Ü 1995ÃÜ g®ÜÊÜÄ 17ÃÜ ¸æÙÜWæY g±Ý¯®ÜÈÉ ÓÜí»ÜËÔ¨Ü
ING ITS VICTIM'S TIME, WÜÙÜá ÊÜáñÜᤠËË«Ü ÓÜíXàñÜ ÊݨÜÂWÜÙÜ®Üá° ®ÜáwÓÜᣤÃÜáÊÜ Óæãà¨ÜÄ ®ÜWÜÃÜÊܮݰX BÁáR ÊÜÞwñÜá. 1957ÃÜ »ÜãPÜí±Ü 6434 ÊÜáí©¿á®Üá° BÖÜᣠ±Üvæ©ñÜá¤.
MONEY, ENERGY AND g±Ý¯à¿áÃÜ ¨æàÊÜñæWÜÙÜ bñÜÅWÜÚÊæ. C¨ÜÃÜ ÊæáàÇݽWÜ- X¨Üª PÝÆ. AÊæáÄPÜ ÊÜáñÜᤠg±Ý®… ®ÜvÜá訆 ÓÜíŸí«Ü- APæãràŸÃ… HÙÜÃÜí¨Üá GÃÜvÜã ÃÝÐÜóWÜÙÜá D C¨ÜÃÜÈÉ 4600 ÊÜáí© Pæãà¸æ ®ÜWÜÃܨÜÊÜÃÝX¨ÜªÃÜá. D
THE SACRIFICE OF ¨ÜÈÉ Pæãàq®Ü WÜáíwWÜÙÜ®Üá° ÖæãàÆáÊÜ BPÜê£WÜÙÜ ÓÜËá¾-
£à¿á Ë®ÝÂÓÜWÜÚÊæ.
¨ÜÈÉ®Ü PÜ×®æ®Ü±ÜâWÜÙÜ®Üá° AÚÓÜÆá AÊæáÄPÜ ÊÜááí¨Ý-
XñÜá¤. ¨æàÍÜWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ ®ÜWÜÃÜ ÊÜáor¨ÜÈÉ Êæáç£Å
±ÜÅÓݤÊÜ®æ¿á®Üá° A˜PÜêñÜÊÝX AíXàPÜÄÔ¨ÜÊÜâ.
1961ÃÜÈÉ, AÊæáÄPÜ®… Cíw¿á®… PÜÇÝ謆 hæãà
±ÝÅPÜê£PÜ ËPæãà±Ü¨Ü C±Ü³ñܤ®æ¿á ÊÜÐÜì¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ
Ô¿ÞpæÇ…®Ü Óæ°àÖÜ¨Ü Zípæ¿áá ¯®Ý¨Ü ÊæãÙÜXÔñÜá.
COMFORT. D Pæãà¸æ ¸æÇ… ×í¨æ Jí¨Üá I£ÖÜÂ˨æ. 1950ÃÜ ¸æÓæ¿áÆá BX®Ü AÊæáÄPÜ¨Ü A«ÜÂPÜÒÃÝX¨Üª væÌçp… w. ×ÇæÄ ñÜ¿ÞÄst 25 Aw¿á pæãàpæÊÜå… PÜíŸÊÜ®Üá° ®ÜíñÜÃÜ ÊÜåè®ÝaÜÃÜOæ¿á ÊÜáãÆPÜ D ¨ÜáÃÜíñܨÜÈÉ
-ALDOUS HUXLEY ¨ÜÍÜPÜ GÃÜvÜ®æ ËÍÜÌ ÓÜÊÜáÃÜ¨Ü ®æ®Ü±ÜâWÜÙÜá C®Üã° ÖÜÔÃÝ- IÓæ®æãàÊÜÃ… PÜÃæ ¯àw¨ÜªÃÜá. 1956ÃÜÈÉ Ô¿ÞpæÇ… Pæãà¸æ Ôq ÖÝÇ…®Ü ÊÜááí»ÝWܨÜÈÉ Óݧ²ÓÜÇÝÀáñÜá. ÊÜáw¨ÜÊÜÄWæ WèÃÜÊÜ ÓÜÈÉÓÜÇÝÀáñÜá. *