Vous êtes sur la page 1sur 2

Procissão da chuva

Cacilda Borges Barbosa

q»∞º
#
Soprano & # 44 Ó j
œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Nos - so Si - nhô, Si - nhô das a - gua, Si-nhô das chu - va, Si-nhô dos

#
Alto & # 44 Ó j
œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Nos - so Si - nhô, Si - nhô das a - gua, Si-nhô das chu - va, Si-nhô dos

## 4 Ó jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ténor V 4 œ
œ #œ œ . œ
Nos - so Si - nhô Si - nhô das a - gua, Si-nhô das chu - va, Si-nhô dos

? # # 44 Ó œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Basse œ œ J œ
Nos - so Si - nhô Si - nhô das a - gua, Si-nho das chu - va, Si-nhô dos

## j
œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
5

S & œ œ œ œ œ ˙
ven - to, Si- nhô dos a. Nos - so Si - nhô, Si - nhô dos ver - di, Si- nhô das

## jœ
A & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ #œ œ nœ œ
ven - to, Si- nhô dos a. Nos - so Si - nhô, Si - nhô dos ver - di, Si- nhô das

## œ œ œ œ œ
T V œ ˙ œ œ œ œ. œ œ œ
J œ œ œ œ
ven - to, Si- nhô dos a. Nos - so Si - nhô, Si - nhô dos ver - di, Si- nhô das

? ## œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
B
J œ œ
ven - to, Si- nhô dos a. Nos - so Si - nhô, Si nhô dos ver - di, Si- nhô das
2 Procissão da chuva
## œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ
1

˙.
9

S & œ œ
pran- ta, Si-nhô das gen - te, Chu - va nos da. Cho - ve chu - va. Cho - ve Chu - va!

## 1

A & #œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ nœ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙. œ
pran - ta, Si-nhô das gen - te, Chu - va nos da. Cho - ve chu - va. Cho - ve Chu - va!

## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙.
1
œ
T V
pran - ta, Si-nhô das gen - te, Chu - va nos da. Cho - ve chu - va. Cho - ve Chu - va!

? ## œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ
1

B œ œ œ œ œ ˙. œ
pran - ta, Si-nhô das gen - te, Chu - va nos da. Cho - ve chu - va. Cho - ve Chu - va!

## ˙ Ó >
42 .. 44 ˙ . œ ˙ œ œ œ œJ œ . ˙
14 2

∑ ∑
3

S &
chu - va! Chu-va chu - ve eu!

## >
42 .. 44 j
2

& Ó ∑ ∑ Ó Œ. œ ˙
A
˙ ˙. œ ˙
chu - va! Chu- veu!

## ˙ Ó .. 44 ˙ . œ >
42 ˙Ó Œ. œ ˙
2

V ∑ ∑
T
J
chu - va! Chu- veu!
>U
? # # ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 œ 42 œJ œ . .. 44 ˙ . œ >
Œ . œœ ˙˙
2

˙Ó
3

J
B
3
No-so Si - nhô - manda achuva chu - vê! chu - va! Chu- veu!