Vous êtes sur la page 1sur 42

q = 67,000031

Alto Saxophone & ∑ ∑ ∑

°
Horn in F & ∑ ∑ ∑

?
¢
Trombone ∑ ∑ ∑

Percussion / ∑ ∑ ∑

°

D
A
Jazz Guitar G
D
A
D

œ œ™ œ œ™ œœ œœ ™™™
bbœœ œœ ™™ œœ œœ ™™ œœ ™™™ œœ ™™™ œœ ™™™
LIVELIKE (c) 1996 MIDI SONGS
∑ œœ
Electric Guitar & œœ œ ###œœœ œ
œœ
œ œ
œœ
œ œ
œœ
œ

?
¢
5-string Fretless ∑ ∑ ∑
Electric Bass

Alto & ∑ ∑ ∑

Electric Piano
{& ∑ ∑ ∑

Rock Organ
{& ∑ ∑ ∑

Synth Drums
{& ∑ Œ ‰ ≈ r≈ ≈
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
q = 67,000031 œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
& ∑ ∑ ∑

Synth Strings

bb œœœ ™™
& ∑ Œ bbœœœ J ≈Œ Œ ###œœœ
j
œ ‰ Œ
## œœ
Solo

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


° nœ œ ™
2

¢& bb œœ œœ ™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœ ™™ œœ ™™ œœ ™™


4

œœœ ###œœœ œ™ œ™ œ™
œœ œœ œœ
œ œ œ
E. Gtr.

Syn. Drums
{& ≈ ≈
œ. œ. œ. œ. œ.b œj œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ.
bœ ‰ Œ j
& ŒŒ œ. bbœ. œœ œ. nœ™J œ≈. Œ œ. Œ œ # #œœ œ #œœœ
.
‰ #œ Œ œ
nœ # œ. . . .
Solo

Ϫ
6

& ‰ œ œ #œ œ ≈ bœ #œ Ó
bœ œ R
°
#œ œ
Alto Sax.


6 6
6 6
6 6
J. Gtr. 6 8

nœ œœ ™™™ œœ œœ ™™™ œœ œœ ™™™


9

¢& bb œw œœ œœœ ™™™ œœ œœ ™™™ œœ œœ ™™™


œœ
E. Gtr.
œ œ œ œ œ œ œ ##b#œw œ œ œ œ
œœ
œ
Organ
{&

Syn. Drums
{& ≈ ≈
n œ. œ. œ. œ. nœ. b œœ ™™ œ. œ. œ. œ. œ.
b Ϫ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
n bœœœ J
Solo Œ
& n œ. b . œ.
≈œ Œ œ
. .
Œ œ # #œœ œ œ
. # œ. . ## œœ œ. œ œ #œœœ. œ
œ
#œ œ
=

œ œ™ œ™
# œ #œ #œ œ œ nœ ™
8

≈ bœr nœ bœ #œ œ œ™ j
& ‰
3
œ. bœ œ
°
Alto Sax.


6 6
6 6
6 6
J. Gtr. 6 8

nœ œœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™


9

œ™ œœ ™™™ œœ œœ ™™™
¢& bb œw œ œœ ™™
œœœ
Ed. Milano Publishing
E. Gtr.
œœ ##b#œœw œœ
œ œ œ œ
œœ
œ
Organ
{&

Syn. Drums
{& ≈ ≈
œ. œ. œ. œ. œ.b œj œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ.
bœ ‰ Œ j
& ŒŒ œ. bbœ. œœ œ. nœ™J œ≈. Œ œ. Œ œ # #œœ œ #œœœ ‰ # œ Œ œ
.
nœ # œ. . . .
Solo

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


3

& œ bœ ™ ≈ bœ œ œ #˙ ™
10

œ œ ≈ ‰ bœ #œ
R
°
Alto Sax.

¢⁄ b w1
1
4 1
J. Gtr. 3
1
4
1
4
1 w1 1
1
4 1
1
1
1

Organ
{&

Syn. Drums
{& ≈ ≈
n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
& Œ n œ. b œœ. œ. # œ
j ‰ œ Œ œ
. .
Œ œ
. b œœ. œ. #œœj ™™ œ≈. Œ œ.
b œ
Solo
nœ #œ

& <#>œ œ™
12

Œ Ó ‰ œ œ #œ œ ≈
bœ œ R
°
Alto Sax.


6
4 6 3
6 6
6
J. Gtr. 6

œ œ™ œœ œœ ™™™ œœ œœ ™™™
6

bbœœ œœ ™™
6 6 6 6

& ∑ œœ
E. Gtr.
œ œ œ œ œ
?
¢

#w
E. Bass

A. & ∑ Ó ‰ #œ ™
#˙ n˙ w

Organ
{&

Syn. Drums
{& ≈ ≈
œn. b œœ ™™ œ. œ. œ. œ. œ.
b Ϫ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ œ nbbœœœ œ J
## œœ. œ œ. n œœ ™™
Solo & Œ œ. j ≈œ Œ œ
. . . . .
≈œ Œ œ
. .

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


4

œ œ™
14

& bœ #œ Ó ‰ ≈ bœr nœ bœ #œ œ œ™
°
#œ œ
Alto Sax.


6 6
6 6
6 6
J. Gtr. 8 6

bbnœœœ œœœ ™™™ œœ œœ ™™™ œœ œœ ™™™


9

& ###œœœ œœœ ™™™ œœ œœ ™™™ œœ œœ ™™™ œœ œœ œœ


œœ
œ
œœ œœ œ
E. Gtr.

?
¢ #w
#w
E. Bass

A. & <#>w ∑
bw w

Organ
{&

Syn. Drums
{& ≈ ≈
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.b œj œ. œ. œ. œ. œ.
bœ ‰ Œ
& Œ œ # #œœ œ œ
. œ. œ œ #œœœ. œ Œ œ
Œ . bbœ. œœ œ. nœ™J œ≈. Œ œ.
# œ. . ## œœ œ nœ
Solo

#œ œ
=

& <b>œ ™ œ bœ ™
# œ #œ #œ œ œ nœ ™
16
j 3
œ œ≈‰ ≈ bœ œ œ
œ. bœ œ R
°
Alto Sax.


6 1
6 4
6
J. Gtr. 8 3 4 4
9 1 1 1 1

E. Gtr. & ###œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ ∑

?
¢ #w bw

{
E. Bass
bw
bbb w
w
w
& w
?
Organ

Syn. Drums
{& ≈ ≈
œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
j
& Œ œ # #œœ œ #œœœ ‰ # œ Œ œ Œ nœ j ‰ œŒ œ
Solo
. # œ. . . . . b œœ. œ. # œ . .
nœ #œ

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


5

#˙ ™
18

Alto Sax. & bœ #œ œ b Œœ # œ n œ Óœ b œ°?

J
Tbn.
¢ ∑ Œ

°

1 4 6 3
6
J. Gtr. 4 1 1
1 6
1 1 1 1 6 6 6 6

#œ ™
?
¢
bw
E. Bass
œœ ˙

& ‰ #œ ™ ˙ ∑
<b><b>

{
A.
w #˙ n˙
<b> w
w
& #w
?
Organ

Syn. Drums
{& ≈ ≈
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ œ œœ. œ. #œœj ™™ ≈œ. Œ œ. Œ œ œœ. œ œ. n œœj ™ ≈œ Œ œ

& . b . # . .
bœ #
Solo

°
20

∑ Ó Œ
˙™
& bœ
nœ bœ œ bœ #œ #œ œ nœ ™
Hn.
bœ #œ œ
?
Tbn.
¢
°

8 3 10 11 11
1 4 1 4
J. Gtr. 3

?
E. Bass
¢ bw #w

Syn. Drums
{& ≈ ≈
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

™ œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
& bb˙w
w # #w
w
#w
Syn. Str.

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


°
6
22

& bœ #œ ˙ œ Œœ b œ ˙
<b> w
# œb ˙ n œ b œ # œ
Hn.
œ
? R ≈ ‰ J J
Tbn.
¢
°
3


4 4 4 4 4 3 4 3
1 1
J. Gtr. 1 1
6
6 6

?
E. Bass
¢ #w #w

Syn. Drums
{& ≈ ≈
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ.

& #<#>w
œ. œ. œ. œ. œ. w œ.
nbw œ. œ. # œ. œ.
#w #œ nœ #œ nœ
Syn. Str.
w œ

°
24

<b> œœ™ b œ bœœ bœœœ ##˙œ˙ ™ œ œ # ˙œ˙ ™


& œ
œ #b#˙˙œ œ œ™
Hn.

? J
Tbn.
¢
°

1 1 4 4
3 3
J. Gtr. 3 4 4

?
E. Bass
¢ bw #w

Syn. Drums
{& ≈ ≈
n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
n™ œ. œ. œ. œ. nœ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
& bb˙w
w # #w
w
#w
Syn. Str.

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


°
7

& <#>b ˙w
j
26

Hn.
<#> ˙
œ

œ ‰ Óœ œ b ˙œ˙ ™ #œ
? R ≈ ‰ J
Tbn.
¢
°

1
4 4 4 4
1 1
J. Gtr. 1 1
6
6 6

?
E. Bass
¢ #w #w

Syn. Drums
{& ≈ ≈
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

& #<#>w
œ. œ. œ. œ. œ. w œ.
nbw œ. œ. œ. œ.
#w
Syn. Str.
w w

°
28

& <b># ˙˙ ™
b ˙˙
Hn.
b˙˙ œ™ œœ b ˙˙œ œ #œ œ

?
Tbn.
¢
¿¿ ¿ ¿ O ¿ ¿ ¿ ¿ O ¿
/ 1œ 1 1œ 1 1 œ 1 1 œ œ 1œ 1 1 œ 1 1 œ œ1 œ 1 1œ 1 1œ 1 1 œ 1 1 œ 1œ 1 1 1 œ œ1 œœ 1
¿ ¿ O ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ O ¿

°
Perc.


3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J. Gtr.

? j
E. Bass
¢ #˙ ˙ n˙ œ™ œ

#œœœ # œœ bw
œœ
Syn. Str. & #Œœ œ nw

Solo & j
#˙ ˙ n˙ œ™ œ

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


°
8
30

<#>
<b> œ˙ ™
& ˙
# ˙œ ™
b˙ ˙ œ ##˙œ
œ œ # ˙œ b œ n œ œ #˙ œ œœ nœbœ
Hn.

? J
Tbn.
¢

/ 1œ 1 1œ 1 1 œ 1 1 œ œ 1œ 1 1 1 œ œ1 œ 1 1œ 1 1œ 1 1 œ 1 1 œ 1 1œ œ 1œœ 1 1œœ œœ1 œœœ 1


¿ ¿ O ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ O ¿ ¿ ¿ O ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

°
Perc.


3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1
4
1 4 4 4 4
1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 1 1 1 1 1 1
J. Gtr.

? j
E. Bass
¢ b˙ ˙ ˙ œ™ œ

#œœœ ## œœœ n œœ
n#˙™
œœ œ
Syn. Str. & #Œœ w

Solo & j
b˙ ˙ ˙ œ™ œ

°
& <#>Ó̇˙ ™ ™
32

<#><b> œ b œ œ ###œ̇œ b œ # œnœ n œ œ


˙ #œ˙
# Ó̇ bœ #œ
Hn.
˙
? J J
Tbn.
¢ 3 3

¿ ¿ O ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ O ¿
1œ 1 1 œœ 1 1 œ 1 1 œ œ 1œ 1 1 œ 1 1 œ œ 1 œ 1 1œ 1 1 œœ 1 1 œ 1 1 œ 1 1œ 1 1 œ 1 1 œ œ1 œ 1
¿ ¿ O ¿ ¿ ¿ O ¿ ¿
/
°
Perc.


4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 1 1 6 6 1 1
J. Gtr. 4 4 4 4 4 4 6
3 6 3 3 6
3 6 3 3

?
E. Bass
¢ #˙ ˙ #˙ ˙

# #w #œœ # œœ
w nœœœ œ
Syn. Str. & #w ˙

Solo &
#˙ ˙ #˙ ˙
Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher
°
9

& <#>˙ œ™
34

Hn.
<#> b ˙ b˙˙ n œ # œ # œ˙˙ n œ n˙ b ˙œ ™ # œ ˙™ Ó
?
Tbn.
¢ Œ ‰ ∑

¿ ¿ O ¿ Y
3

Y
1œ 1 1œ 1 1 œ 1 1 œ 1 1œ 1 1 œ 1 1 œ œ1 œ 1 1œ 1 1 œ 1 1 œ 1 1 œ 1 1œ 1 ™ 1
¿ ¿ O ¿ ¿¿ ¿¿ O ¿
/ w
°
Perc.


4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 6
J. Gtr. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6
3

?
E. Bass
¢ b˙ ˙ ˙ ˙ #w

bb ˙˙ œœ n# ˙˙
#œœœ bw #˙ w
Syn. Str. & #˙ œ

Solo &
b˙ ˙ ˙ ˙ #w

° .
37


3 4 1
4 4 3 1 4 4 3 1 6 3
1 1 5 1 3 1
J. Gtr. 1 1 3 3
4 3 1

E. Bass
?
¢ #w nw b˙ ™ œ œ #˙ #˙

bw
w bw
{
Organ & w b#ww ##˙˙ bn˙˙

#w ˙ ˙ #w
#˙ b˙
Syn. Str. &
œ œ™ œ
bbœœ œœ ™™ œœ
œ œ
bœœ
œœ œœ #œ œ
& ##œœ œœ ™ œœ #œœ œ™

œœ œœ # œ œ nbœœ œœ
™ nœ œ ™ œ
œœ œœ œ
œ œ b œ œ™ œ œ #œ
Solo
#œ œ #œ œ

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


10

œ œ œ. #œ ™ bœ #œ ™
41

& Œ ‰ œ œ r
Alto Sax. œ. J œ ≈ ‰ Œ

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœ œ™ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœ œ™ ¿
Perc. / ˙ œ ˙ œ

°

6 6
6 6
6 6
J. Gtr. 6 8
9

& bbœœœ œœœ ™™™ œœ œœ ™™™


œ œ
œœ œœ ™™™
œ œ
œœ
œ ###œœœ œœœ ™™™ œœ œœ ™™™ œœ œœ ™™™ œœ
œ œ œ œ œ
E. Gtr.

?
¢
#w #w
E. Bass

j j
& Œ bœœ ‰ Œ œœ ‰ Œ ##œœ ‰ Œ œœ ‰
J J
A.

w bw
Organ
{&

Syn. Drums
{& ≈ ≈
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

bb œœœ ™™
& Œ bbœœœ J ≈ Œ Œ ###œœœ œ
#œ œ
œ œ œ œ
## œœ
Solo

#œ œ

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


11

œ œ™ œ™ #œ œ œ nœ ™
43

& ‰ ≈ bœr œ bœ #œ œ œ™ j 3

# œ #œ œ. bœ œ
Alto Sax.

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœ œ™ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœ œ™ ¿
Perc. / ˙ œ ˙ œ

°

6 6
6 6
6 6
J. Gtr. 6 8
9

& bbnœœœ œœœ ™™™ œœ œœ ™™™


œœ
œœ œœ ™™™
œœ
œœ
œ ###œœœ œœœ ™™™ œœ œœ ™™™ œœ œœ ™™™ œœ
œœ œ œ œ
E. Gtr.

?
¢
#w #w
E. Bass

j j
& Œ bœœ ‰ Œ œœ ‰ Œ ##œœ ‰ Œ œœ ‰
J J
A.

w bw
Organ
{&

Syn. Drums
{& ≈ ≈
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ.
bb œœj
j
& ŒŒ bb œœ nœ™ ‰ Œ
J ≈Œ Œ ###œœœ
#œœœ ‰ Œ

Solo

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


12

≈ bœ œ œ #˙ ™
45
r
Alto Sax. & œ™ œ ≈ Œ #œ œ

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœ œ™ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœ œ™ ¿
Perc. / ˙ œ ˙ œ

°

1
4 1
J. Gtr. 3 4 4 4 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1

? bw
¢
E. Bass
bw

A. & n˙ #˙ bw

{
bbb w
w
w
w w
w
& w #w
?
Organ

Syn. Drums
{& ≈ ≈
n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

#œœ ™™
j
& Œ j ‰ Œ Œ ≈ Œ
bœ #œ bbœœ
Solo
nœ #œ

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


13

& <#>œ œ™
47

Œ Ó ‰ œ œ #œ œ ≈
Alto Sax.
bœ œ R

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœ œ™ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœ œ™ ¿
Perc. / ˙ œ ˙ œ

°

6
4 6 3
6 6
6
J. Gtr. 6
6
6 6 6 6

œ œ™ œœ œœ ™™™ œœ œœ ™™™
bbœœ œœ ™™
& ∑ œœ
E. Gtr.
œ œ œ œ œ

#œ ™
?
¢ œ œ ˙
#w
E. Bass

& ∑ Œ bœœ ‰ Œ œœ ‰
J J
A.

#˙ n˙ w

Organ
{&

Syn. Drums
{& ≈ ≈
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
nbb œœœ ™™™
nbbœœœ J
n œœ ™™
& Œ j ≈ Œ Œ ≈ Œ
## œœ
Solo

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


14

œ œ™
49

& bœ #œ Ó ‰ ≈ bœr nœ bœ #œ œ œ™
#œ œ
Alto Sax.

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœ œ™ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœ œ™ ¿
Perc. / ˙ œ ˙ œ

°

6 6
6 6
6 6
J. Gtr. 8 6
9

& ###œœœ œœœ ™™™ œœ œœ ™™™ œœ œœ ™™™ œœ bbnœœœ œœœ ™™™ œœ œœ ™™™
œœ
œœ œœ ™™™
œœ
œœ
œ
œœ œœ œ
E. Gtr.

?
¢
#w #w
E. Bass

j j
& Œ ##œœ ‰ Œ œœ ‰ Œ bœœ ‰ Œ œœ ‰
J J
A.

bw w

Organ
{&

Syn. Drums
{& ≈ ≈
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
bb œœj
& Œ ###œœœ œ
#œ œ Œ
Œ bb œœ nœ™ ‰ Œ
J ≈Œ
œœœ œ nœ
## œœ
Solo

#œ œ

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


15

& <b>œ ™ #œ œ œ nœ ™ œ bœ ™
51
j 3
œ œ≈‰ ≈ bœ œ œ
# œ #œ œ. bœ œ R
Alto Sax.

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœ œ™ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœ œ™ ¿
Perc. / ˙ œ ˙ œ

°

6 1
6 4
6
J. Gtr. 8 3 4 4
9 1 1 1 1

E. Gtr. & ###œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ ∑

?
¢ bw
#w
E. Bass

j j Œ b˙ #œ
A. & Œ ##œœ ‰ Œ œœ ‰ n˙ #˙

{
bw
bbb w
w
w
& w
?
Organ

Syn. Drums
{& ≈ ≈
œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. # œ. œ. n œ. œ. œ. œ. œ.
j
Œ #œœœ ‰ Œ Œ j ‰ Œ
Solo & ###œœœ bœ #œ
nœ #œ

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


16

#˙ ™
53

Alto Sax. & bœ #œ œ Œ Ó

bœ #œ nœ œ bœ

°?

J
¢
Tbn. ∑ Œ

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœ œ™ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœ œ™ ¿
Perc. / ˙ œ ˙ œ

°

1 4 6 3
6
J. Gtr. 4 1 1
1 6
1 1 1 1 6 6 6 6

#œ ™
?
¢
bw
E. Bass
œœ ˙

A. & bb˙w™ #œ œœ w

<b><b>

{
w #˙ n˙
<b> w
w
& #w
?
Organ

Syn. Drums
{& ≈ ≈
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

#œœ ™™
j
n œœ ™™
& Œ ≈ Œ Œ j ≈ Œ
bbœœ ## œœ
Solo

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


°
17
55

∑ Ó Œ
˙™
& bœ
nœ bœ œ bœ #œ #œ œ nœ ™
Hn.
bœ #œ œ
?
Tbn.
¢

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœ œ™ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœ œ™ ¿
/ ˙ œ ˙ œ
°
Perc.


8 3 10 11 11
1 4 1 4
J. Gtr. 3

?
E. Bass
¢ bw #w

Syn. Drums
{& ≈ ≈
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

& bb˙w™ œ. œ. œ. œ. œ œ. #
#ww œ. œ. œ. œ. œ.
Syn. Str.
w #w

°
57

& bœ #œ ˙ œ Œœ b œ ˙
<b> w
# œb ˙ n œ b œ # œ
Hn.
œ
? R ≈ ‰ J J
Tbn.
¢ 3

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœ œ™ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ O ¿
/ œœœ œ œ œœ œ œ
˙ œ ˙
°
Perc.


4 4 4 4 4 3 4 3
1 1
J. Gtr. 1 1
6
6 6

?
E. Bass
¢ #w #w

Syn. Drums
{& ≈ ≈
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ.

& #<#>w
œ. œ. œ. œ. œ. w œ.
nbw œ. œ. # œ. œ.
#w #œ nœ #œ nœ
Syn. Str.
w œ

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


°
18

j
59


<b> œœ™ b œ bœœ bœœ # œ˙ ™ œ œ # œ˙ ™
& œ œ #˙ ˙ #˙ b ˙w œ œ
œ#b œ˙ œ œ™ ˙ nœ
Hn.

? J
Tbn.
¢

¿¿ ¿ ¿ ¿œ™ ¿ ¿ ¿ Oœ ¿œ ¿ ¿ ¿œ ¿ ¿ ¿ Oœ ¿œ ¿ ¿ ¿œ ¿ ¿ ¿ Oœ ¿œ
/ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
°
Perc.


1 1 4 4 4 4 4 4
3 3 1 1
J. Gtr. 3 4 4 1 1
6
6 6

?
E. Bass
¢ bw #w #w

b# œœ nb œœ# #w
˙ œ œ œ œ
b ˙˙ ™™
& bb˙w
w w b œœ œœ
#w
Syn. Str.

œ bœ ™ #œ #˙ ™
œ #œ ™ j œ œ #œ
62

Alto Sax. & Œ J œ bœ J œ.


°
& <b> Óœ b˙˙ ˙˙ b˙˙ ˙˙ b ˙˙
Hn.

? R ≈‰ Œ Ó
¢
Tbn. ∑ ∑

~ ¿¿ ¿ ¿ O ¿ ¿ ¿ ¿ O ¿ ¿ ¿ O ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ O ¿
/ 1œ 1 1œ 1 1 œ 1 1 œ œ1œ 1 1 œ 1 1 œ œ1 œ 1 1œ 1 1œ 1 1 œ 1 1 œ1œ 1 1 1 œ œ1 œœ 1
w
°
Perc.


1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J. Gtr.

? j
E. Bass
¢ #w #˙ ˙ n˙ œ™ œ

r r r r r r
& ∑ ‰ bœœ ≈ œœ ≈ œœ ≈ œœ œ #œ ≈ ‰ bbœœ ≈ œœ ≈ œœ ≈ œœ œ œ bœ ≈

A.

j
bb œœ
bw #œœœ ## œœœ œœ bw
&nw ‰ Œ Ó #Œœ nw
<b> w
Syn. Str.

Solo & ∑ j
#˙ ˙ n˙ œ™ œ

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


19

& <#>˙
nœ œ bœ œ #œ œ nœ œ
65

Alto Sax. œ #œ nœ #œ bœ œ #œ
J œ. bœ
°
¢& <b> ˙˙ b˙˙ ˙˙ #˙

Hn.

/ 1œ 1 1œ 1 1 œ 1 1 œ œ 1œ 1 1 1 œ œ1 œ 1 1œ 1 1œ 1 1 œ 1 1 œ 1 1œ œ 1œœ 1 1œœ œœ1 œœœ 1


¿ ¿ O ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ O ¿ ¿ ¿ O ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

°
Perc.


3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1
4
1 4 4 4 4
1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 1 1 1 1 1 1
J. Gtr.

? j
E. Bass
¢ b˙ ˙ ˙ œ™ œ

r r r
& ‰ bœœ ≈ œœ ≈ œœ ≈ œœ œ ≈ ‰ bbœœr ≈ œœr ≈ œœr ≈ œœ œœ œœ
#œ œ
A.

#œœœ ## œœœ n œœ
n#˙™
œœ œ
Syn. Str. & #Œœ w

Solo & j
b˙ ˙ ˙ œ™ œ
=

Ϫ
œ œ #œ œ bœ #œ
œ nœ bœ #œ œ œ œ bœ
67

& b˙ ‰
Alto Sax.
J
°
Hn.
¢& <#><#>Ó̇˙ #œ̇ nœ ˙ #˙
# Ó̇
# ˙
¿ ¿ O ¿
1
œ 1 1œ 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
œ 1 1 œ 1 1 1 1 1 1œ 1 1 1 1 1 1
¿ ¿ ¿ ¿œ Oœ œ ¿œ ¿ ¿œ Oœ ¿œ ¿ ¿œ Oœ œ ¿œ ¿
/ œ œ œ
œ œ
°
Perc.


4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 1 1 6 6 1 1
J. Gtr. 4 4 4 4 4 4 6
3 6 3 3 6
3 6 3 3

?
E. Bass
¢ #˙ ˙ #˙ ˙

A. & #œ #˙ bœ #˙ Ó

# #w #œœ # œœ
w nœœœ œ
Syn. Str. & #w ˙

Solo &
#˙ ˙ #˙ ˙
Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher
Ϫ Ϫ
20

& <b>œ
#œ nœ
≈ bœR
69

Alto Sax. Œ Œ ≈ #œ œ J
°
¢& <#>˙
<#> ˙ bn˙˙
Hn.
b˙˙ ˙˙
/ 1œ 1 1œ 1 1 œ 1 1 œ 1 1œ 1 1 œ 1 1 œ œ1 œ 1 1œ 1 1œ 1 1 œ 1 1 œ 1 1œ 1 1 œ 1 1 œœ œœ1œœ œœ
¿ ¿ O ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ O ¿ ¿ ¿ O ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ O ¿

°
Perc.


4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1
J. Gtr. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

?
E. Bass
¢ b˙ ˙ ˙ ˙

& ‰ #œj œ nœ œ bœ Ó
A.
œ #œ b˙

bb ˙˙
#œœœ
œœ n# ˙˙ #˙
bw
Syn. Str. & #˙ œ

Solo &
b˙ ˙ ˙ ˙
=

<b>œ ™
≈ œJ
œ bœ œ œ œ
71

Alto Sax. & J #œ Œ Œ Ó


°
3

& <b>˙˙
b ˙˙
Hn.
b˙˙ ˙˙ œ #œ œ
?
¢
Tbn. ∑ Ó Œ

¿¿ ¿ ¿ O ¿ ¿ ¿ ¿ O ¿
/ 1œ 1 1œ 1 1 œ 1 1 œ œ 1œ 1 1 œ 1 1 œ œ1 œ 1 1œ 1 1œ 1 1 œ 1 1 œ 1œ 1 1 1 œ œ1 œœ 1
¿ ¿ O ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ O ¿

°
Perc.


3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J. Gtr.

? j
E. Bass
¢ #˙ ˙ n˙ œ™ œ

n#œœœ ## œœœ œœ bw
Syn. Str. & #Œœ nw

Solo & j
#˙ ˙ n˙ œ™ œ

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


°
21
73

<#>
<b> œ˙ ™
& ˙
# ˙œ ™
b˙ ˙ œ ##˙œ
œ œ # ˙œ b œ n œ œ #˙ œ œœ nœbœ
Hn.

? J
Tbn.
¢

/ 1œ 1 1œ 1 1 œ 1 1 œ œ 1œ 1 1 1 œ œ1 œ 1 1œ 1 1œ 1 1 œ 1 1 œ 1 1œ œ 1œœ 1 1œœ œœ1 œœœ 1


¿ ¿ O ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ O ¿ ¿ ¿ O ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

°
Perc.


3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1
4
1 4 4 4 4
1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 1 1 1 1 1 1
J. Gtr.

? j
E. Bass
¢ b˙ ˙ ˙ œ™ œ

#œœœ ## œœœ n œœ
n#˙™
œœ œ
Syn. Str. & #Œœ w

Solo & j
b˙ ˙ ˙ œ™ œ

°
& <#>Ó̇˙ ™ ™
75

<#><b> œ b œ œ ###œ̇œ b œ # œnœ n œ œ


˙ #œ˙
# Ó̇ bœ #œ
Hn.
˙
? J J
Tbn.
¢ 3 3

¿ ¿ O ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ O ¿
1œ 1 1 œœ 1 1 œ 1 1 œ œ 1œ 1 1 œ 1 1 œ œ 1 œ 1 1œ 1 1 œœ 1 1 œ 1 1 œ 1 1œ 1 1 œ 1 1 œ œ1 œ 1
¿ ¿ O ¿ ¿ ¿ O ¿ ¿
/
°
Perc.


4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 1 1 6 6 1 1
J. Gtr. 4 4 4 4 4 4 6
3 6 3 3 6
3 6 3 3

?
E. Bass
¢ #˙ ˙ #˙ ˙

# #w #œœ # œœ
w nœœœ œ
Syn. Str. & #w ˙

Solo &
#˙ ˙ #˙ ˙
Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher
°
22

& <#>˙
77

<#> ˙
Hn.
b˙˙ ˙˙ n˙

nœ #œ #œ œ™ nœ ˙

? ∑
¢
Tbn. Œ ‰
3

¿ ¿œ Oœ ¿œ Y
1œ 1 1œ 1 1 œ 1 1 œ 1 1œ 1 1 œ 1 1 œ œ 1 œ 1 1œ 1 1 1 1 1 1 1 1œ 1 ™ 1
¿ ¿ O ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ O ¿
Perc. /

°

4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1
J. Gtr. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

?
E. Bass
¢ b˙ ˙ ˙ ˙

bb ˙˙
#œœœ
œœ n# ˙˙ #˙
bw
Syn. Str. & #˙ œ

Solo &
b˙ ˙ ˙ ˙

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


23
79

Alto Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑

° Œ ∑
& ˙™ w œ Œ Ó
#œ ™
Hn.
œœ˙ w
?
¢
Tbn. ∑ ∑

¿ ¿ O ¿ ¿ ¿ Y
Π¿ ¿ ¿
Perc. / ∑ ∑

°

3 4 6 11 11 11
4 4
6 1 1 6
J. Gtr. 6
3 3 3 6

. .
4 4 4 4
3 3 3 3

E. Gtr. & ∑ ∑ ∑ ∑

? #w
¢
E. Bass ˙™ #œ w ˙™ Œ

A. & ∑ ∑ ∑ ∑

{&
∑ Œ bœ #œ œ #œ #œ œ Ó
# œ #œ œ bœ ˙ ˙
E. Piano

œ #œ #œ # œ ˙
b˙ w

Organ
{& ∑ Œ

Syn. Drums
{& ∑ ∑ ∑ ∑

<#>w
Syn. Str. & ∑ ∑ ∑

Solo & ∑ ∑ ∑
#w

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


Alto Saxophone

5 œœ œ nœ n œ nœ#œ œ œ ™ œ œ™
q = 67,000031
###
& ‰ nœ #œ œ œ™ R ≈ #œ#œ œ Ó ‰ ≈nœR

###<n>œ ™ #œ#œ œ œnœ ™ œ. nœ œnœ ™ œ œR ≈ ‰ ≈nœ œ œ #˙ ™ nœ#œ œ


9

& #œ J œ Œ Ó
3

13
### ‰ nœ œ œ #œ œ œ™ œ nœ #œ n œ nœ#œ œ œ ™ œ œ™
& R≈ #œ œ Ó n
‰ ≈Rœ

###<n>œ ™ #œ#œ œ œnœ ™ œ. nœ œnœ ™ œ œR ≈ ‰ ≈nœ œ œ #˙ ™ nœ#œ œ


16

& #œ J œ Œ Ó
3

20
### 21 œ œ œ. #œ ™ œ. œ œ nœ #œ ™
Œ ‰ J œ≈‰ Œ
& R

### ‰ ≈nœ œ nœ#œ œ œ ™ œ œ™ œ™ #œ#œ œ œnœ ™ œ. nœ œ ™ œ ≈Œ ≈nœ œ œ #˙ ™ #œ œ


43

& R #œ J œ R
3

47
###<#>œ Œ Ó œ œ #œ œ nœ n œ nœ#œ œ œ ™ œ œ™
& ‰ nœ œ œ™ R ≈ #œ#œ œ Ó ‰ ≈nœ
R

###<n>œ ™ #œ #œ œ œ nœ ™ œ. nœ nœ ™ œ œ
51

& #œ œ œ R ≈ ‰ ≈ nœ œ œ
J
3

### #˙ ™ nœ #œ œ
7
53

& Œ Ó

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


œ nœ ™ #œ #˙ ™
2 Alto Saxophone
œ œ#œ ˙
### Œ œ nœ œJ #œ ™ œ. œ#œnœ #œ nœ
62

& J J

###<n>œJ #œ œ.
n œ œ n œ œ # œ œ n œ œ nœ n˙
œ œ # œ œ n œ # œ œ n œ n œ # œJ œ™ œ œ œ nœ
66

& ‰

###<n>œ Œ # œ œ # œ œ™ n œJ œ™
69 nœ œ#œ œ™ œ n œ œ œ
& Œ ≈ ≈R J Œ ≈J
3

<n> œ 9
###
72

& Œ Ó ∑

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


Horn in F

q = 67,000031
# 20
& Ó Œ bœ bœ #œ ˙ œ Œ ˙
n˙ œœ bœœbœœ #˙

& <#><#>˙˙ ##˙˙


#
25
˙˙ nœœ œ ‰ Ó b˙˙ ˙˙ b˙˙ ˙˙ n˙˙ ˙˙ b˙˙
J

& <b>˙˙ ##˙˙


#
31
˙ #œ̇ nœ ˙ #˙ ˙ b˙˙ ˙˙ n˙ ˙ Ó
Ó̇ # ˙ # Ó̇ ˙

37
# 19
& Ó Œ bœ bœ #œ ˙ œ Œ ˙

œœ bœœbœœ #˙

& <#><#>˙˙ ##˙˙


#
60
˙˙ nœœ œ ‰ Ó b˙˙ ˙˙ b˙˙ ˙˙ n˙˙ ˙˙ b˙˙
J

& <b>˙˙ ##˙˙


#
66
˙ #œ̇ nœ ˙ #˙ ˙ b˙˙ ˙˙ bn˙˙ ˙˙ b˙˙ ˙˙ n˙˙
Ó̇ # ˙ # Ó̇ ˙

# ˙
& <n>˙
73

b˙˙ ˙˙ #˙ ˙ #œ̇ nœ ˙ #˙ ˙ b˙˙


#˙ Ó̇ # ˙ # Ó̇ ˙

& <b>˙˙
#
78
n˙ ˙™ Œ ∑ w œ Œ Ó

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


Trombone

#œ #œ nœ bœ ˙ ™
bœ #œnœ œbœ
q = 67,000031
18
? ΠJ

<b> œ b œ # œ # œ œ n œ ™b œ œ w # œ œ™b œ œ œ œ ™ œ œ
œbœ#œnœbœ
21
#œ œ
? R ≈‰ J J

# œ ™ œ b œ œ œ™ b w œ œ bœ ™ #œ #˙ ™ œ#œ œ
3

25
œ™ œœ b œ # ˙
? J R ≈‰ J

<#> œ ™ œ # œ œ œ œ n œ b œ œ ™ b œ œ # œ b œ # œ ™n œ œ
30 œ œ#œ bœnœ œ #œ ™
? J J J
˙ œbœ#œ b˙ n œ # œ # œ œ ™n œ ˙ b œ ™# œ ˙™
3

33 17
? Œ ‰

#œ #œ nœ bœ ˙ ™
bœ #œnœ œbœ
3 3

œ bœ #œ #œ œ nœ ™bœ œ w
54

? ΠJ

# œ œ™b œ œ œ œ ™ œ œ # œ ™ œ b œ œ œ™
œ bœ#œ nœ bœ bw
58<b> œ
? R ≈‰ J J J
<b> œ œ # œ œ œ™
3

62 9 œ œ#œbœnœ œ
? R ≈‰ Œ Ó Ó Œ
œ #œ œ œ œ nœbœ œ ™ bœ œ#œ bœ#œ ™ nœ œ
#œ ™
˙ œ bœ #œ
74
? J J J
#œ ™ œ œ ˙
n œ # œ # œ œ ™n œ ˙
3
w 3

77

? Œ ‰ ∑ ∑ ∑
3

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


Percussion

27 ¿¿ ¿ ¿ O ¿ ¿ ¿ ¿ O ¿
1œ 1 1œ 1 1 œ 1 1 œ œ 1œ 1 1 œ 1 1 œ œ1 œ 1
q = 67,000031

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
œ 1 1œ 1 1 1 1 œ 1œ 1 1 1 1 1
¿ ¿ Oœ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœ œ ¿œ ¿ ¿ Oœ ¿œ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœ œ ¿œ
29

/ œ œ œœ œ

¿ ¿ Oœ ¿œ ¿ ¿ ¿ œœ œœœœ ¿œ ¿ ¿œ Oœ ¿œ ¿ ¿ ¿ ¿œ Oœ œ ¿œ
/ 1œ 1 1œ 1 1 1 1 1 1œ œ 1 1 1 1 œœ 1 1œ 1 1 œ 1 1 1 1 œ 1œ 1 1 1 1 1 1
31

/ œ 1 1 œ 1 1 1 1 1 1œ 1 1 1 1 1 1 1œ 1 1œ 1 1 1 1 1 1œ 1 1 1 1 1 1
1
¿ ¿œ Oœ ¿œ ¿ ¿œ Oœ œ ¿œ ¿ ¿ ¿ Oœ ¿œ ¿ ¿ ¿ ¿œ Oœ œ ¿œ
33

¿ ¿œ Oœ ¿œ Y Y 4
/ 1œ 1 1 1 1 1 1 1 1œ 1 ™ 1
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœ œ™¿
35

w ˙ œ

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœœ™¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœœ™¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœœ™¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœœ™¿


42

/ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœœ™¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœœ™¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœœ™¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœœ™¿


46

/ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœœ™¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœœ™¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœœ™¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœœ™¿


50

/ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ

¿¿¿¿¿¿O ¿ ¿¿¿¿¿¿O ¿ ¿¿¿¿¿¿O ¿ ¿¿¿¿¿¿O ¿


54

/ ˙ œœ™ œœ™ œœ™ œœ™


œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ

¿ ¿ ¿ ¿ ¿œ ¿ Oœ œ ¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿œ™ ¿ ¿ ¿ Oœ ¿œ ¿ ¿ ¿œ ¿ ¿ ¿ Oœ ¿œ
58

/ ˙ œœ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
V.S.

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


¿ ¿ ¿œ ¿ ¿ ¿ Oœ ¿œ ~
2 Percussion

¿¿ ¿ ¿ O ¿ ¿ ¿ ¿ O ¿
1œ 1 1œ 1 1 œ 1 1 œ œ 1œ 1 1 œ 1 1 œ œ1 œ 1
61

/ œ œ w

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
œ 1 1œ 1 1 1 1 œ 1œ 1 1 1 1 1
¿ ¿ Oœ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœ œ ¿œ ¿ ¿ Oœ ¿œ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœ œ ¿œ
64

/ œ œ œœ œ

¿ ¿ Oœ ¿œ ¿ ¿ ¿ œœ œœœœ ¿œ ¿ ¿œ Oœ ¿œ ¿ ¿ ¿ ¿œ Oœ œ ¿œ
/ 1œ 1 1œ 1 1 1 1 1 1œ œ 1 1 1 1 œœ 1 1œ 1 1 œ 1 1 1 1 œ 1œ 1 1 1 1 1 1
66

/ œ 1 1 œ 1 1 1 1 1 1œ 1 1 1 1 1 1 1œ 1 1œ 1 1 1 1 1 1œ 1 1 1 1 1 1
1
¿ ¿œ Oœ ¿œ ¿ ¿œ Oœ œ ¿œ ¿ ¿ ¿ Oœ ¿œ ¿ ¿ ¿ ¿œ Oœ œ ¿œ
68

¿¿ ¿ ¿ Oœ ¿œ ¿ ¿ ¿œ Oœ œ ¿œ
/ œ 1 1œ 1 1 1 1 1 1œ 1 1 1 1
1 1 œ 1œ 1 1œ 1 1 1 1 œ 1œ 1 1 1 1 1 1
¿ ¿ Oœ ¿œ ¿ ¿ ¿ ¿œ œœO œœ œ¿œ œ
70

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
œ 1 1œ 1 1 1 1 œ 1œ 1 1 1 1 1
¿ ¿ Oœ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœ œ ¿œ ¿ ¿ Oœ ¿œ ¿ ¿ ¿ ¿ Oœ œ ¿œ
72

/ œ œ œœ œ

¿ ¿ Oœ ¿œ ¿ ¿ ¿ œœ œœœœ ¿œ ¿ ¿œ Oœ ¿œ ¿ ¿ ¿ ¿œ Oœ œ ¿œ
/ œ 1 1œ 1 1 1 1 1 1œ œ 1 1 1 1 œœ 1 1œ 1 1 œ 1 1 1 1 œ 1œ 1 1 1 1 1 1
1
74

/ œ 1 1 œ 1 1 1 1 1 1œ 1 1 1 1 1 1 1œ 1 1œ 1 1 1 1 1 1œ 1 1 1 1 1 1
1
¿ ¿œ Oœ ¿œ ¿ ¿œ Oœ œ ¿œ ¿ ¿ ¿ Oœ ¿œ ¿ ¿ ¿ ¿œ Oœ œ ¿œ
76

¿ ¿œ Oœ ¿œ Y
¿ ¿ ¿ ¿ ¿Y
/ 1œ 1 1 1 1 1 1 1 1œ 1 ™ 1
¿ ¿ O ¿ ¿
78

∑ Œ ∑

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


Jazz Guitar

q = 67,000031
5

D 6 6 6 6 1
A 6 6 6 6 4 1
G 6 6 6 6
D 6 8 6 8 3 4 4 4 1 1
A 9 9 1 1 1 1 1
D 1 1 1 1

12


6 6 6 6 1
4 6 3
6 6 6 6 6 4 1
6 6 6 6
6 8 6 8 3 4 4 4 1 1
6 9 9 1 1 1 1 1
6 6 6 6 1 1 1 1

19


8 3 10 11 11
4 6 3
6 1 4 1 4 4 4 4 4
1 1
3 1 1
6 6
6 6 6 6 6 6

23


1
4 3 4 3 1 1 4 4 4 4 4 4
3 3 1 1
3 4 4 1 1
6
6 6

28


3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4
1 4 4 4 4
1 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3

31


1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 1 1 6 6 1 1
4 4 4 4 4 4 6
3 6 3 3 6
3 6 3 3

34


3
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 6 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6
3
4

38 .


4 1 6 6 6 6
3 1 4 4 3 1 6 3 6 6 6 6
1 5 1 3 1 6 6 6 6
1 1 3 3 6 8 6 8
3 1 9 9

45


1 6 6 6 6
4 1 4 6 3
6 6 6 6 6
6 6 6 6
3 4 4 4 1 1 6 8 6 8
1 1 1 1 1 6 9 9
1 1 1 1 6 6 6 6

52


1 8 3 10 11 11
4 1 4 6 3
6 1 4 1 4
3 4 4 4 1 1 3
1 1 1 1 1 6
1 1 1 1 6 6 6 6 V.S.

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


2 Jazz Guitar
57


4 4 4 4 4 3 4 3 1 1 4 4
1 1 3 3
1 1 3 4 4
6
6 6

61


1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
6
6 6

65


3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1
4
1 4 4 4 4
1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4

68


3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
6 6 1 1 6 6 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6
3 6 3 3 6
3 6 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

72


1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 4
1 4 4 4 4
1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1

75


4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 1 1 6 6 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 6
3 6 3 3 6
3 6 3 3 4 4 4 4 4 4

78


3 4 6 11 11 11
3 3 3 3 3 4 4
1 1 1 1 1 6 1 1 6
4 4 4 4 6 3
3 3 6

. .
4 4 4 4
3 3 3 3

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


Electric Guitar

q = 67,000031

œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ œœ ™™™ œœ bbnœœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ
bbœœ œœ ™™ œœ œœ ™™ œœ œœ ™™ œœ ###œœœ œœ ™™™ œœ œœ ™™™ œœ
LIVELIKE (c) 1996 MIDI SONGS

& ∑
œ œœ œ œ œ

& ###œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ bbnœœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ ###œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ
5

3
& bbnœœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ ###œœœ œœ ™™™ œœ œœ ™™™ œœ œœ ™™™ œœ œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ
bbœœ œœ ™™ œœ œœ ™™ œœ œœ ™™ œœ
8 Ed. Milano Publishing

œ œ œ œ œ œ

œœ ™™™ œœ œœ ™™™ œœ œœ ™™™ œœ œœ ™™™ œœ œœ ™™™ œœ œœ ™™™ œœ œœ ™™™ œœ œœ ™™™ œœ œœ ™™™ œœ


14

& ###œœœ bbnœœœ œ œœ œ œ œ ###œœœ


œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ

24
œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ
bbœœ œœ ™™ œœ œœ ™™ œœ œœ ™™ œœ ###œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ
17

&

3
& bbnœœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ # #œœ œœ ™™™ œœ œœ ™™™ œœ œœ ™™™ œœ œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ
bbœœ œœ ™™ œœ œœ ™™ œœ œœ ™™ œœ
43

#œ œ œ œ œ œ œ

& ###œœœ œœœ ™™™ œœ œœ ™™™ œœ œœ ™™™ bbnœœœ œœœ ™™™ œœ œœ ™™™ œœ œœ ™™™
49

œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

30
& ###œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ
51

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


5-string Fretless Electric Bass

q = 67,000031
12
? bw
bw
#w #w #w #w

#œ ™ œœ˙
19
? bw bw
#w #w #w #w #w #w

j j
28
? #˙ ˙ n˙ œ™ œ b˙ ˙ ˙ œ™ œ #˙
˙ #˙ ˙

b˙ ™
34
? b˙ ˙ ˙ ˙ #w #w nw œ œ #˙ #˙
#w

#œ ™ œœ˙
42
? bw
bw
#w #w #w #w #w #w

#œ ™ œœ˙
51
? bw
bw bw #w #w #w bw
#w

j j
60
? #˙ ˙ n˙ œ™ œ b˙ ˙ ˙ œ™ œ
#w #w #w

j
67
? ˙ ˙ #˙ ˙ n˙ œ™ œ b˙
#˙ ˙ #˙ ˙ b˙ ˙ ˙

j
74
? ˙ œ™ œ b˙ ˙
#˙ ˙ #˙ ˙
78
? ˙ ˙ #w ˙™ #œ w ˙™ Œ

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


Alto

q = 67,000031
12 3
& Ó ‰ #œ ™ w ‰ #œ ™ ˙

22
Œ bœœ ‰ Œ œœ ‰ Œ ##œœj ‰ Œ œœj ‰ Œ bœœ ‰ Œ œœ ‰
19

& J J J J

j j
Œ bœœ ‰ Œ œœ ‰ Œ ##œœj ‰ Œ œœj ‰
44

& Œ ##œœ ‰ Œ œœ ‰ n˙ #˙ bw

J J

& Œ bœœJ ‰ Œ œœJ ‰ Œ ##œœ ‰ Œ œœ ‰ nŒ˙ #˙ #œ bb˙w™


j j b˙
50

#œ œ œ w

55 8 r r r r r r
& ‰ bœœ ≈ œœ ≈ œœ ≈ œœ œ #œ ≈ ‰bb œ
œ ≈ œœ ≈ œœ ≈ œœ œ œ bœ ≈

r r r r r r
65

& ‰ bœœ ≈ œœ ≈ œœ ≈ œœ # œ œ œ ≈ ‰ bbœœ ≈ œœ ≈ œœ ≈ œœ œœ œœ # œ #˙ bœ

68 11
& #˙ Ó ‰ #œj œ nœ œ bœ œ b˙ Ó ∑

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


Electric Piano

q = 67,000031
79
& Œ bœ#œ œ#œ#œ œ Ó
# œ #œ œ bœ ˙ ˙

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


Rock Organ

w bw w bw bw w #˙ n˙
q = 67,000031
5
&

{
w bw w bw #˙ n˙
13 bbb w
w
w
w
w
w
& w #w
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

w bw
17
bw bw
20
w w b#ww
& ##˙˙ bn˙˙

{
w bw #˙ n˙ w w
bbb w
w bw bw
43 w
w w
w
& w #w
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

{
bw w #˙ n˙
52bb w
w w
w 25
& w #w
25
? ∑

b˙ #œ ˙ w
#œ œ #œ #œ
80

& Œ

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


Synth Drums

q = 67,000031

& ∑
Œ ‰ ≈ r≈ ≈
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
4

& ≈ œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ.
6

& œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. ≈ # œ. œ.
n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
8

& n œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ.
10

& œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. ≈ # œ. œ.
n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
12

& n œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
14

& œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
16

& œ.œ. ≈ œ.
œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ.
œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
18

& œ. œ. œ. ≈ # œ. œ. n œ. œ. œ. ≈ œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
20

& œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. V.S.

œ. œ. œ.
Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
2 Synth Drums
22

& ≈ ≈
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ # œ. œ.
24

& ≈
n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
n œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
26

& ≈
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. 13
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ.
28

&
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ.
42

& ≈ ≈
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
44

& ≈ ≈
œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. ≈ # œ. œ. n œ. œ. œ. ≈ œ. œ.
46

&
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
48

& ≈ ≈
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ.
50

&
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ # œ. œ.
52

& ≈
n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
n œ. œ. œ.
Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Synth Drums 3
54

& ≈ ≈
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

56

& ≈ ≈
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

58 23
& ≈ ∑
œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. Perfectœ. notesœand
Downloaded from MusicNotesLib.com # œ.
. guitar tabs searcher œ.
Synth Strings

19
b˙ ™ b˙w™ nœ
q = 67,000031

& œ # #w w nbw
w
bw
w w
#w
#
œ #œ nœ #œnœ w
#w b
w

#œœ # œœ œ b w #œœ ## œœ œ #˙™ œn œœ


nbw
25

& # #w
w w w #Œœ œ œ œ nw #Œœ œ œ œ n w
#w ## w
w w


# #w
w #œœ nœœœ # œœ˙ œ bb#˙˙˙ #œœœ œœœ n b˙w #˙ w #w ˙ ˙
32

& #w

#w 14
b˙ ™
#˙ b˙
39

& œ # #w w
bw
w #w
w
#w
# w
b œj
b# œœ nb œœ


bw #œ
nbw
58

& n w # œ n œ # œ n œ bb˙w nœ # #w ˙ œ œ œ œ w‰ Œ Ó
b ˙˙ ™™
w
<#> œ
w b œœ œœ
#w w

#œœ ## œœ œ b w #œœ ## œœ œ #˙™ œn œœ # #w #œ nœœ # œœ œ


#w
63
Œ
& #œ œ œ œ nw Œ
#œ œ œ œ n w w œ œ ˙

bb ˙˙ œ œœ n# ˙˙ # œœ œ b w # œœ œ #˙™
#œœ œ bw #˙ n#œœ # #œœ # œn œœ
69
# ˙ Œ
#œ œ œ œ nw Œ
#œ œ œ œ n w
&

# #w # œ bb ˙˙ œ œœ n# ˙˙ 2
w #œœ nœœœ œ˙ œ #˙ #œœ œ bw #˙ w
75

& #w ∑

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


Solo

b œœ ™™™ b œj
b œ bœ ‰ Œ j
q = 67,000031

& ∑ Œ bbœœœ J ≈ Œ Œ# #œœ œj ‰ Œ ŒŒ bb œœ nœ™ J ≈ Œ Œ# # œ


#œœ œœ ‰ Œ
# œ ## œœ nœ #œ
nbb œœœ ™™™ bb œœj
j
Œ nbbœœœ J ≈ Œ Œ# #œœ œ #œ œ Œ bb œœ nœ™ ‰ Œ Œ# #œœ #œœœ ‰ Œ
6

&
# œ ## œœ œ œ œ œ Œ n œ J ≈ Œ #œ
nbb œœœ ™™™
#œ œ
j ‰ Œ Œ bœ #œœj ™ ≈ Œ Œ j ≈ Œ Œ nbbœœœ J ≈ Œ
10

™ ## œœ n œœ ™™
& Œ
bœ #œ bœ
nœ # œ
bb œœj
j
#œ œ Œ bb œœ nœ™ ‰ Œ Œ# #œœ #œœœ ‰ Œ Œ
14

& Œ# #œœ œ j‰ Œ
# œ ## œœ œ œ œ œ n œ Œ J ≈ Œ #œ b œ # œ
#œ œ nœ # œ
8
& Œ bœ #œœj ™™≈ Œ
18

## œœn œœ ™™
Œ j ≈Œ j

#˙ ˙ n˙ œ™ œ
30

& j

œœœ ™™™
b˙ ˙ ˙ œ™ œ # ˙
˙ #˙ ˙ b˙ ˙ ˙ ˙ #w
œ™ œ œ œ
b
bœ œ ™ œ œ b
b œ œ™ œ œ
œ œ #œ œ™ œ œœ bœœ ##œœ œ nbœœ œœ Œ bœœ J ≈Œ
œ™ œ œ œ œ œ œ™ œ
37

œ bœ
œ™ œ œ œ nœ œ ™ œ œ
& #œ
#œ œ b œ œ™ œ œ #œ #œ œ #œ œ
bb œœj
42
Œ b œ ‰ Œ j
& Œ###œœœ œ œ œ #œœ œœ Œ bn œœ nœ™J ≈Œ #œ

Œ# #œœ œœ ‰ Œ Œ
bœ #œ
j‰ Œ
# œ
# œ #œ œ nœ # œ
nbb œœœ ™™™
& Œ bœ #œœj ™™ ≈ Œ Œ # œ œj ™ ≈ Œ Œ nbbœœœ J ≈ Œ Œ # #œœ œ
46
#œ œ
bœ # œ nœ ™ # œ ## œœ œ œ œ œ
#œ œ
b œj
Œ bb œœ bnœœ™ ‰ Œ Œ #œ #œœj ‰ Œ Œ Œ bœ #œœj ™≈Œ
50

bœ ™ ## œœn œœ ™™
& Œ n œ J ≈Œ ## œœ œ j‰ Œ Œ j ≈Œ
bœ #œ
nœ# œ V.S.

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


2 Solo
55 8
& j j
#˙ ˙ n˙ œ™ œ b ˙ ˙ ˙ œ™ œ # ˙ ˙

68

& j
#˙ ˙ b˙ ˙ ˙ ˙ #˙ ˙ n˙ œ™ œ b ˙ ˙

74

& j
˙ œ™ œ #˙ ˙ #˙ ˙ b˙ ˙

78 2
& ∑
˙ ˙ #w
Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher