Vous êtes sur la page 1sur 56

Likchachiy

Score en Do Premio Nacional de Música en Composición


para Jóvenes Compositores 2011 Sergio Augusto Cote Barco
I
. >œ ,
œ œ œ j #˙. œ. œ œ. b œ œ œ œœœ.
Adagio q = 60 rubato e molto espressivo r
˙ ˙ , j œ bœ œ
4 ∑ Ó Œ

&4
œ
Flauta
∏ p ∏ P
, >œ
. . œ́ œ́ œ́ œ́ œ́ # œ
Clarinete en B b & 44 ∑ Ó ˙ œ œ̄ . b œ
J bœ œ œ b˙ Ó n˙
bœ nœ bœ œ œ b œ œ. œ. œ
j

∏ p ∏ P ∏ p P
b˙.
3

b ˙. b œ œ œ œ œ. ˙
. . . . ww
?4 ∑ ∑ ∑ Œ
Cello 4
π P 3
π
j
b b œœœ œœœ œœ œœ n œ b œ œ œ . b œ b œœœ œœ œj b œ b œœœ œœœj
& 44 b ww
œ
œ b œ n œœ # b œœ b œœ n œœ œ œ . b œœ b œ œœ b n œœœ œœœ œ n # œœœœ
œ b˙ .
b œœœ b ˙˙˙ ...
œ ˙. b œœ b œ b œnœœœœ œœœ œ n # œœœœ
?
œœ
b œœœ b ˙˙ .. ww
bœ j j
#œ nœ bœ œ. œb b œœœ œ b b œœœ
œœ œœœœ
œœ bœ

π 3 3

œœ ˙ ..
Piano

n b œœœœ bb œœœœ b œ œ œœ b œœ b œœœ œœœ ... b b œœ b œœ n n œœ œœœj b œ b œœ


j
? 44
œ
# œ ˙˙ bw b œ œ njœ
# œœ
b œ œ n œ œ b b œœœb œœœ n œœœ # n œœœ œ ˙ ..
j nœ
b œœ b ˙˙ ... b ww b b œœ b œœnœœœnœœœ b b œœœ œ œœj # n œœœ
b œœ b œœ n œ b œ
œ
b œ bœ b˙ b œ b b œœœ b n œœ n œ
3 3

& 44 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Marimba
?4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
4

4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Vibráfono &4

Timbales
? 44 ∑ ∑ ∑ Œ bœ œ œ œ œ œ bw ∑
π 3
4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Percusión ã 4
A

˙. ˙
a tempo
b œ œ b œ œ œ. bœ œ bœ œ
molto accel.
œ œ œ œ #œ œ b œ œ. œ bœ œ
7
œ ˙ œ bœ
5 Π7 5
Fl. & 4 4 4
p π P p
w 5 ˙ œ b œ œ b œ œ b œ. 7 >œ .
& 4 Œ ˙ œ œ œ #œ 4 œ. œ. œ. b œ œ Œ œ. 5
4 œ b œ œ̄
j
œ œ œ. ˙
œ #˙
Cl. B b. j .
π P <
> p >œ œ́ œ́ œ́ F
. . . . œ́ œ́ # œ œ
? 5 Œ
˙ ˙. ˙ œ œ̄ . b œ
J b œ œ œ b œ 74 œ bœ nœ bœ n˙ œ œ bœ œ bœ 5 j
∑ 4 Ó Ó
œ
Vc. 4
œ ∏ P p F 3

j j gg # œœœœœ
œ
œœœœ
~~~~~~

? # b www 5 Ó Ó œ œœœ 7 ggg œœœ 45 œœ ‰ ‰ ≈ gg


# œœœ Ó J ‰ Œ Œ
?
˙˙˙˙ ... œ. œ. œ. œ. œ. œ .
3

ww & 4
˙˙˙ ..
&
œ œ 4 gg œ œœ g R
bœ œœ œ
~~~~~~

F p
p p f
Glis

˙
b ˙˙˙ œ̆
~sa~n~d~~~

b œ œ œ n œ. # œ. œ. œ. b œ
Pno. L.V.

œ ˙ >˙ >>
L.V.

? 5 Œ œ œ œ 74 5 œj œ
>j
Ó Ó
o

4

4 J
b b ww #œ œ J
~~~~~~

˙˙˙˙ .. p
w œ ˙˙˙ ..
3

.
3
~~

∑ 5 ∑ ∑ ∑ 7 ∑ 5 ∑
& 4 4 4
Mrb.
? ∑ 5 ∑ ∑ ∑ 7 ∑ 5 ∑
4 4 4

Vib. & ∑ 45 ∑ ∑ ∑ 74 ∑ 45 ∑

? 45 # wæ ∑ 74 Œ œœœœ Œ bœ œ œ œ Œ
3

45 ∑
# wæ œæ wæ œæ
3
Timb.

∏ P ∏ P Trgl.

∑ 5 ∑ ∑ Ó Œ 74 ∑ 5 ∑
Perc. ã 4 4
F
Likchachiy - 2 -
13 w œ
w œ œ œ œ bœ j ˙ œ. #œ
Fl. & Œ Ó Œ œ Œ Ó Œ
∏ p p
œ. œ. œ. œ. œ. # ˙ œ. œ. œ.
& w ˙ œ #˙ Œ bœ bœ œ œ #œ #œ # œ # œ
Cl. B b.
œ
j
œ œ
p π F p F
3

œ #œ ˙.
? ˙. ˙ œ
œ
j #˙ œ. œ. œ. # œ. œ. n œ Œ ‰ œJ œ œ œ bœ œ
∑
Vc.
∏ p 3
F p
>œ œ
œ
œ # œ œ .. œ œ . # œœœ œœœ ggg # # œœœœœ œ
œœœœ
& œ œ # œ Œ œ .. Ó b ˙˙ .. Œ ‰ gg J Œ Œ ∑
R gg # œœ R
gg # œœ
p π f
5
Pno.
˙˙ .. œœ œœ
subito

? r œ œ . # >œ >œ œ #œ œ œ œ j # œ œ # œ œ œ œ œ
œ # œ œ .. œ œ . Ó œ œ œ #œ œ
5

# œ œ #˙ #œ œ w œ
œ œ > > 3

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Mrb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

bœ œœ b b œœ
Vib. & ∑ bœ œœ œ
œ

bœ œœ œœ b b œœ b œœ œ
œ

bœ ˙˙ #œ w œ
p °

Timb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑


Perc. ã Ó Œ ∑ ∑ ∑ ∑

Likchachiy - 3 -
œ bœ bœ œ œ
j
œ # œ¯ ˙ .
B
œ
. œ.
j
œ b œ
& Œ œ. œ œ œ #œ œ œ #œ œ 3
4 #œ œ #œ #œ œ œ
#œ œ
.
Fl.
p ∏
>œ œ́ œ́ œ́
œ # œ¯ . n œ # œ n œ , . .
3

& œ #œ #œ
œ. # œ œ.
J œ #œ
3
œ Ó
4
œ #œ œ #˙ œ # œ n œ œ. b œ. # œj
Cl. B b.
œ # œ œ œ
P ∏ P p
>
#œ.
3

.
œ. œ œ. œ œ œ œ œ̄
j
? #œ #œ œ œ œ #œ œ œ #œ #œ # œ œ œ # œ n œ 3 œj # ˙¯ . Œ # .
œ
4
p
Vc.

Œ œj œœ b œj b œœ . gg # ˙˙˙ ...
œœ 3 # œ œ œ >œ ˙. . .. .. .
bœ nœ œ #œ œ bœ
5:2

& #œ œ œ 4 gg # ˙ . œ
3

œ . œ# œœ # œœ. œ
j
Œ ÿÿÿ

w œ g Ó
p > P F p3
œ œ bœ
œ œ ggg ˙˙˙˙
3
j
œ . .
Pno.

? œ œ bœ œ. œ œœ n œœj # œ Œ ∑ 43 œ œ #œ #œ Œ Ó b œ. n œ. œ. # œ. œ b œ
œ œ œ. # œ > g
* J œœ. # œ 5:2 3 3

∑ ∑ ∑ 3 ∑ ∑ ∑
& 4
Mrb.
? ∑ ∑ ∑ 3 ∑ ∑ ∑
4

∑ 3 ∑ ∑ ∑
Vib. & #œ #œ œ œ œ #œ œ œ #œ #œ 4
*

Timb.
? ∑ ∑ ∑ 43 ∑ ∑ Ó œ
p

Perc. ã ∑ ∑ ∑ 43 ∑ ∑ ∑

Likchachiy - 4 -
24 # œ¯ œ̄ œ œ œ . œ œ # œ. œ. œ œ œ. œ
#œ œ œ. #œ œ œ. ˙
& œ œ œ. œ̄ Œ Œ
F
Fl.

P
œ. œ. b ˙¨ œ
œ #œ œ œ. œ œ œ. #œ œ œ.
& #œ œ
Cl. B b.
# œ œ œ # œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ. .
F p #œ . œ œ #œ . œ œ œ . œ œ #œ . œ œ œ .
> ˙¯ .
# œ œ œ. œ œ. # œ œ œ. œ œ œ . # >œ œ >œ .
? œ #œ œ œœ œœ œ #œ #œ œ œ œ œ.
&
œ œ œ. œ #œ œ œ. œ œ . #œ œ œœ
Vc.

p F <

˙˙ ˙˙ b œœœœ ..
œ
& # # œœ ˙
œ
# # œœ ˙
∑ Œ œ œ
. œ .. b b œœœ ...
# œ œ œ œ. .
˙ b ˙˙ œ
Pno.

? œœ # # ˙˙ bœ
bœ ˙ œ #œ œ #œ
˙. ˙. #˙.
ß

∑ ∑ ∑ ∑ b œœœœœ .. b b œœœ ...


& ..

?
Mrb.

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Vib. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? œ ˙ ˙ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ.
Timb.
bœ œ œ
F
Perc. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Likchachiy - 5 -
C
29 œ ˙ œ́ œ́ # ˙ #˙ œ
rit.

# œ. œ. œ. # œ n œ
Poco piu mosso
. . . #œ nœ. j
œ # œ n œ œ.
2 œ. b œ œ b œ

Fl. & 4 Œ
f p 3

œ bœ œ. œ bœ œ. œ. œ œ œ. œ 2 # œ œ. œ œ. # œ œ j
b œ¯ œ
& œ œ œ. # œ œ # œ #œ œ
œ
Cl. B b.
œ # œ. œ . œ œ œ . 4 #œ œ œ. œ œ # œ œ œ œ. # œ
f p
.
& #œ
œœœ œ œ œ œ. 2 B
˙ ˙ œ ? œ. œ. œ. œ. œ.
œ # œ œ b œ œ. . n œ œ œ. . # œ œ< œ< 4 >˙
#œ œ fl
Vc.
π
f
3

b œ>œœ œœœœ œœœœ b œœœ ˙ œ


b œœ . b œ . b œ œ . b œ . 2 # œ œ œ œ # œœ # ˙˙ # œ # # œœ n n œœ œ œœ œ # # œœ œ
œ
& œœœ ... b œœ .. œœœ ... b œœ .. ˙ œ
?
4 # œ
f p
œ œ ¯ œ ˙
Pno. subito

? œ #œ #œ 2 œ̄ # œ # ˙˙ œ #œ # œœ # œ # œœ # œ
œ 4 # œ n # œœ œ
˙. ˙.
3
#˙ # # œœ œ œ

& ∑ ∑ 42 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Mrb.
? ∑ ∑ 42 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Ÿ̇È ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
∑ ∑ 2 ∑ ∑ ˙ ˙
Vib. & 4
π*
? 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Timb. ˙æ. ˙æ. 4
π ƒ

42
Csh.

Perc. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ƒ
Likchachiy - 6 -
36
œ ˙ ,
#˙ œ #˙ œ. œ. œ. œ. œ. b˙ 3
Fl. & 4
3

œ. œ. œ. œ. œ. #˙ œ œ 3
Cl. B b. & #˙ 4
˙ #˙
3
π F
? ˙ j 3
Vc.
#˙ #œ. œ ˙ b˙ ˙ 4

Œ ‰ j
? œœ œ œœ & # # # œœœœ Œ œœ
œœ #œ nœ œœ #œ nœ #œ # # œœ n # œœ œœ œœ œ #œ #œ 3
# œœ # œ n œ J J J J 4
ä œ
Pno.
Œ ‰ j # # œœ n n œœ # œœ # œ œ # œ n œœ # œœ # n œœ #œ œ # œœ # n œœ n # œœ n œ

? # # œœ œ #œ 3
œœ # œœ # œœ 4

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 43
Mrb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 43
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
˙ Œ

j
œ bœ œ #œ œ Œ 3
Vib. & #œ œ. œ ˙ œ 4
f
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 3
Timb. 4

Perc. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 43

Likchachiy - 7 -
42
. >œ , ˙
# œ. œ # œ. n œ œ œ #œ œ œ.
r
3 œ Œ Œ #œ Œ #œ œ œ œ
Fl. &4 #œ
j

p
,
#œ b >œ b œ. >œ œ.
j
3 œ œ. œ . œ œ œ # œ œ
j
bœ nœ bœ

&4 j #˙ œ bœ bœ nœ bœ
Cl. B b.
œ. œ #œ
œ # œ. # œ

p 3 3

œ bœ bœ œ œ
>j
?3 bœ œ œ œ #œ œ œ
4 #˙. bœ b œ. œ b œ. œ #œ œ.
. œ # œ. œ œ # âœ
Vc.

äj p F äj
Ó ‰ # œœ
# # œœ j Ó ‰ # # # œœœœ
3 # œ œœ œœ œœ œ œ
&4 œ
# œ #œ œ œ œ
#œ #œ œ
Œ œœ # # œœ # # œœ J œ b b œœ œœ
# œœ n b œœ œœ # œ œœ œœ œœ œœ
œ
ä
# œœ œ. ä Ó ‰ # œj
Pno.

?3 #œ. # # œœ # œœ b n œœ
œ. j # œœ # œœ œœ # œ # n œœ # œ j # œ
4 J #œ œ œ bœ ˙ j œœ # n œœ
# œœ # œ œœ
#œ œ

& 43 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Mrb.
? 43 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Vib. &4

?3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Timb. 4

ã 43
œ
Trgl.
œ
Perc. ∑ Œ Œ Œ Œ ∑ ∑

Likchachiy - 8 -
bœ œ. b>œj b œ
D
œ b œ œ
>j
accel.

Œ Œ ∑
bœ œ bœ b œ n œ¯ . œ. œ.
Fl. & bœ
3

œ bœ œ bœ
>
bœ œ. b œj b œ
3

Œ Œ
> >
& j
œ bœ b œ œ œ
j
œ bœ b œ
Cl. B b. bœ
bœ nœ. bœ
bœ < >j . . bœ
bœ œ. b>œj b œ œ # œ¯ # œ¯
œ bœ bœ œ b œ n œ¯ . .œ œ. œ
>j
? bœ
Vc. bœ #˙.
3

˙˙˙ ... gg b b ˙˙˙˙ ....


œ̇œ . b b œœ œœ gg œ
# # œœ œœ
# œœ # # œœ œœ œœ œ
n b œœ œ bœ œ œ
3

& œœ # # œœ ‰ œJ b b œœ
3


3

n œœ # œ bœ œ œ nœ œ
œ
Pno. F
#œ #œ ˙ œ
? œ bœ œ #œ b œœ
# œœ n œ
œ b œœ # œœ n œ # œœœ # œœ œœ œ
œœ # n œœ # n œœœ # œœ
œ #œ #œ #œ œ â
œ

& ∑ ∑ ∑ ∑
Mrb.
? ∑ ∑ ∑ ∑

Vib. & ∑ ∑ ∑ ∑

?
˙. ˙. ˙. œ œ œ
Timb.

F
Perc. ã ∑ ∑ ∑ ∑

Likchachiy - 9 -
ŸI
a tempo
rit. E
# œ¯ # œ¯ # œ¯ # œ¯ # œ¯ # œ¯ # >˙ . ˙a . > . w
# >œ # œ. œ # œ n œ 4
51 >œj >œj >œj
œ œ œ 7
& 4 4

~G~~
.
P a n œ ˙<

~s.~~lis
Fl.
f f
¯ ŸI # ˙ .~ . . > .
5

bw
#œ nœ. œ 7 ~~G~l~is~san # >œ œ œ # œ n œ 4
>
œ. b œj b œ #œ nœ œ́ œ́ œ́ ˙ .
#
3

Cl. B b. & bœ nœ. œ. œ. J œ #œ 4 ~~d~o 4


< P ~~
f nœ ˙ f
<
5

bœ œ
j
œ bœ œ
3

? œ bœ œ œ . œ b œ b œ œj œ #œ # ˙ .. 7 4
Vc.
œ œ
j bœ # ˙˙ . 4 ∑ 4 ∑
f 3
ß
√# ˙ .
œ œ œ bœ nœ œ j 7 ∑ 4
& bœ œ nœ #œ nœ. œ # œ n œ
œ́ œ́ œ́ 4 #˙ 4 ∑
< œ #œ # # ˙˙˙ ....
ƒ
3
3 3 3
Pno.

? b œj œ œ œ bœ bœ œ
#˙.
74 ∑ # ## ˙˙˙ ... 44 ∑
3 3 3 3

œ œ . œ b œ b œ œj œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # ˙˙ ..
F √
f ß
∑ ∑ ∑ ∑ 7 ∑ 4 ∑
& 4 4
Mrb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ 7 ∑ 4 ∑
4 4

∑ ∑ ∑ ∑ 7 ∑ 4 ∑
Vib. & 4 4

? 7 ∑ 4 #œ
Timb.
˙æ. ˙æ. ˙æ. ˙æ.
4
˙.
4 œ œ œ
Ï
Perc. ã ∑ ∑ ∑ ∑ 74 ∑ 44 ∑

Likchachiy - 10 -
57 w ˙ >
œ̄ bœ bœ œ b˙. bU
j
bœ w w
Fl. & Ó. œ
∏ π p
w ˙ > U
& œ bœ
j
< œ bœ œ ˙ w w w
Cl. B b. bœ
∏ π >j p
œ œ̄ b œ b œ œ b w U
w
? ∑ ∑ ∑ B Ó œ ? w
Vc.
bw
π p

b w U
&
j
b œœœ œœœb œœœn œœ œ œ b œ œ . ?
# wwww ∑ ∑ wwwwww
3
b b œœœ
œ b œ b œœ œ œ. bœ j
bœ b œ œ b b œœœ
n b œœœ b b œœ n œœœ
j
n œœœ w
p œ bœ

# œœœ b n n œœœ œ b œ œ b œ
Pno. j
b b œœœ
œ œ. œœ b b œœ n b œœ œœœ b b n œœœ b œœœ œœj n n b œœœ U
j
? œœ ∑ ∑
œ wwww
* b b ww www
√
3
w
°
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Mrb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Vib. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Timb.
? # wæ wæ #˙ œ œ œ #œ ˙ #œ ˙ œ ∑
∏ p ∏ F
U
Gng.

ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ w
p
Perc.

Likchachiy - 11 -
II
Allegro {q. = c 120}
. . œ. # œ. n œ. œ. œ œ. œ œ. œ œ.
5 #œ #œ Œ Œ bœ bœ œ œ. œ bœ œ œ œ.
Fl. &8 J
F ∏ p
5 . # œ. œ. # œ. n œ. œ. œ œ. œ œ. œ œ. ˘
b œ œ. œ. œ̆ œ. b ˘œ .œ œ. œ̆ œ. b ˘œ œ. œ. œ̆ œ.
Cl. B b. & 8 #œ Œ
F ∏ π
b œ. œ. b œ. œ. œ. b ˘œ œ. œ. œ̆ œ. b ˘œ œ. œ. œ̆ œ. b ˘œ œ. œ. œ̆ œ. b ˘œ œ. œ. œ̆ œ. b ˘œ œ. œ. œ̆ œ. b ˘œ œ. œ. œ̆ œ. b ˘œ œ. œ. œ̆ œ.
B5
8
π
Vc.
F

5 ∑ b ˘œ œ. œ. œ̆ œ. b ˘œ œ. œ. œ̆ œ. b ˘œ .œ œ. œ̆ œ. b ˘œ œ. œ. œ̆ œ. gg b b œœœœ ... œœœœ ∑ Œ. œœœœ


&8 g .
π
gg b b œœœœ .... œœœœ gg b b œœœœ .... œœœœ œœœœ
Pno.

?5 gg g
8 ∑ g ∑ ∑ ∑ ∑ Œ.

5 ∑
&8 bœ œ. œ. flœ œ. bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ
fl . . fl . fl . . fl . fl . . fl .
bœ œ œ œ œ
fl . . fl .
bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ
fl . . fl . fl . . fl .
Mrb. πfl
?5 ∑ bœ œ. œ. œ̆ œ. b œ œ œ œ̆ œ. b œ œ œ œ̆ œ. b œ œ œ œ̆ œ. b œ œ œ œ̆ œ. b œ œ œ œ̆ œ. b œ œ œ œ̆ œ.
8 . . . . . . . . . . . .
fl fl fl fl fl fl fl
5 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Vib. &8

Timb.
? 85 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

5 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Perc. ã 8

Likchachiy - 12 -
9 , œ. œ. œ. b œj œ œ. œ. œ. b œj
bœ bœ œ œ. œ b œ œ -̇
œ̄ b œ . œ. œ
,
bœ b œ. b œ. œ. œ œ. œ
,
œ. œ œ. bœ bœ
Fl. & œ J J
p
b ˘œ œ. œ. œ̆ œ. b ˘œ .œ œ. œ̆ œ. b ˘œ œ. œ. œ̆ œ. b ˘œ œ. œ. œ̆ œ. b ˘œ .œ œ. œ̆ œ. b ˘œ œ. œ. œ̆ œ. b ˘œ .œ œ. œ̆ œ. b ˘œ .œ œ. œ̆ œ. Œ j
Cl. B b. & bœ bœ œ œ. œ bœ œ œ œ.
P
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ œ̆ œ. b ˘œ œ. œ. œ̆ œ. b ˘œ œ. œ. œ̆ œ. b ˘œ œ. œ. b œ. œ̆ œ. œ. œ. b ˘œ œ.
Vc.
B b œ œ. œ. œ̆ œ. b œ œ. œ. œ̆ œ. b œ œ. œ. œ̆ œ. b œ œ. œ. œ̆ œ. b œ œ. œ. œ̆ œ. b œ œ. œ. œ̆ œ. b œ œ. œ.
P
œ # œœ ..
j j
Œ. œœ b ˘œ œ. œ. œ̆ œ. b ˘œ œ. œ. b œ. œ̆ œ. œ. œ. b ˘œ œ.
& b b œœœ ˙˙˙ ∑ Œ b œœ œœ
œ œ œœ .. œœ ∑ #œ. Œ ∑
œ. œ
Pno. P
? œ ˙ ∑ Œ œJ œ œ. œ ∑ Œ. œ œ. Œ ∑ Œ . b b œœœœ œœœœ ‰ Œ ∑
J

& bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ
fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. œ. fl œ. œ. œ. fl œ.
P
˘
Mrb.

? b œ œ œ œ̆ œ. b œ œ œ œ̆ œ. b œ œ œ œ̆ œ. b œ œ œ œ̆ œ. b œ œ œ œ̆ œ. b œ œ œ œ̆ œ. b œ œ œ œ̆ œ. b œ œ œ œ̆ œ. b œ œ œ œ̆ œ. b œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl

Vib. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Timb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Perc. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Likchachiy - 13 -
20
bœ œ bœ œ bœ œ. bœ
j# ˙ bœ bœ œ ‰Œ Œ bœ bœ œ Œ. bœ bœ œ œ nœ bœ bœ œ bœ bœ Œ b œ. b œ. œ ∑
Fl. & œ J J œ .
p
, j ,
j œ. œ œ j œ Œ
Cl. B b. & bœ bœ œ œ. œ bœ œ
-̇ œ bœ.
. . bœ œ. œ
œ. œ œ j
. . bœ bœ b œ. b œ œ. œ œ . œ œ . œ. œ. b œ.
œ
œ < . ∏ p
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
Vc.
B b œ œ. œ. œ̆ œ. œ. b œ œ. œ̆ œ. œ. œ. b œ œ. œ. œ. b œ œ. b œ. œ̆ œ. b œ œ. œ. œ œ. b œ œ. œ. œ̆ œ. œ. b œ œ. œ̆ œ. œ. œ. b œ œ b œ œ. œ. œ œ. œ̆ # œ. œ. œ̆ œ. œ̆ # œ. œ. œ̆ œ.
π P π F π

b ˘œ œ. œ. œ̆ œ. œ. b ˘œ œ. œ̆ œ. œ. œ. b ˘œ œ. œ. œ. b ˘œ œ. b œ. œ̆ œ. b ˘œ œ. œ. œ ˘ ˘
œ. b œ œ. œ. œ̆ œ. œ. b œ
˘ ˘ œ
œ. œ̆ œ. œ. œ. b œ œ b œ œ. œ. œ œ. œ̆ # œ. œ. œ̆ œ. ggg b b œœœ .... œœœœ
&
π P π F π
gg b b œœœœ .... œœœœ
Pno.

? b œœ b œœ . b œœœ .. g
∑ ∑ Œ. œ œ .. Œ ∑ œ. b œœ Œ ∑ ∑ ∑
b b œœ .. œœ œ ..

& bœ œ
fl œ. œ. fl œ. œ. b flœ œ. flœ œ. œ. œ. b flœ œ. œ. œ. b flœ œ. b œ. flœ œ. b flœ œ. œ. œ œ. b flœ œ. œ. flœ œ. œ. b flœ œ. flœ œ. œ. œ. b flœ œ b flœ œ. œ. œ œ. œ œ
fl # œ. œ. fl œ.
œ œ
fl # œ. œ. fl œ.
π P π F π
˘
Mrb.

? b œ œ œ œ̆ œ. œ. b œ œ. œ̆ œ. œ. œ. b œ œ. œ. œ. b œ œ. b œ. œ̆ œ. b œ œ. œ. œ œ. b œ œ. œ. œ̆ œ. œ. b œ œ. œ̆ œ. œ. œ. b œ œ b œ œ. œ. œ œ. œ # œ œ œ̆ œ. œ # œ œ œ̆ œ.
. . . . . .
fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl

Vib. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Timb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Perc. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Likchachiy - 14 -

œ œ œ̆ # œ. œ. b œ. b œ. . b ˙ œ. nœ œ̆ b œ. b œ. œ. b œ. œ.
31

∑ b ˘œ b œ. œ. œ. ‰Œ œ̆ œ. œ. # œ. œ. b œ. ˙ œ
Fl. & b œ. b œ. œ. J J J

bœ œ ‰ Œ jb ˙ œ. œ œ œ̆ b œ.
Cl. B b. & ∑ œ ∑
œ œ bœ b œ œ. b œ œ j˙ œ b œ. b œ œ
. . b œ œ b œ. œ.
œ. œ. b œ. fl . . œ. fl . . œ. œ. fl . .
B œ̆ # œ. œ. œ̆ œ. œ̆ # œ. œ. œ̆ œ. œ̆ # œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. b ˘œ b œ. œ. œ̆ œ. b ˘œ b œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ.
Vc.

œ̆ . . œ̆ . œ̆ . . œ̆ . g b b œœœ .. œœœœ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ́ ´ b œ´ œ́ œ́ ´ N œ´
& # œ œ œ # œ œ œ ggg œ .. œ́ b œ b œ œ b œ œ #œ œ bœ bœ œ œ b œ
ÿ ÿ ÿ œÿ œÿ œ b œ œ . œ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ œ bœ œ ÿ
p ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ
g œ .. œœœœ
gg b b œœœ ..
Pno.
œœ .. # œ b œœ ..
? ∑ ∑ ∑ ∑ œ ∑ ∑ b œœ œœ .. œœ œœ .. œœ

˘
& œ œ œ œœ œ. flœ œ. flœ œ. œ. flœ œ. flœ œ. œ. flœ œ. b flœ b œ. œ. flœ œ. b flœ b œ. œ. flœ œ. flœ œ. œ. flœ œ. flœ œ. œ. flœ œ. flœ œ. œ. flœ œ.
fl # œ. œ. fl œ. # œ. œ. flœ œ. œ œ
fl # œ. œ. fl œ. fl .
Mrb. ˘ ˘ ˘
? œ # œ œ œ̆ œ. œ # œ
. . . œ. œ̆ œ. œ # œ œ œ̆ œ. œ̆ œ.
. . œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. b œ b œ. œ. œ̆ œ. b œ b œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ.
fl fl

Vib. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Timb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Perc. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Likchachiy - 15 -
42 œ bœ ˙ bœ. œ œ bœ. œ œ bœ œ. œœ
œ̆ b œ. b œ. œ. b œ. œ. œ̆ b œ. b œ. œ̆ b œ. œ. œ̆ b œ. œ. œ̆ J œ̆ b œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ b œ. œ. œ̆ œ.
Fl. & J J œ. œ.
F
. . . . . . . . . .
œ. œ. #œ œ. œ œ̆ b œ b œ. œ̆ b œ. œ. œ̆ b œ b œ. œ̆ b œ. œ. œ̆ b œ b œ œ̆ b œ. œ. œ̆ b œ b œ œ̆ b œ. œ. œ̆ b œ b œ œ̆ b œ. œ. œ̆ b œ b œ œ̆ b œ.
Cl. B b. & bœ œ œ b œ. b œ. œ. b œ œ
. . fl . . F
b ˘œ . ˘
œ. œ̆ œ. b œ œ. œ. œ̆ œ. b œ œ. œ. œ̆ œ. b œ œ. œ. œ̆ œ. b ˘œ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ # œ. œ. œ̆ œ. œ̆ # œ. œ. œ̆ œ. œ̆ # œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ.
˘ ˘ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ.
Vc.
B œ
F
b ˘œ œ. œ. œ̆ œ. b ˘œ œ. œ. œ̆ œ. b ˘œ œ. œ. œ̆ œ. b ˘œ œ. œ. œ̆ œ. b ˘œ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ # œ. œ. œ̆ œ. œ̆ # œ. œ. œ̆ œ. œ̆ # œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ.
&
Pno. F
? œ́ b œ´ b œ´ œ œ œ œ œ œ œ
œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ
ÿ ÿ fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. fl # œ. œ. fl œ. fl # œ. œ. fl œ. fl # œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ.

& b œ œ. œ. œ œ. b œ œ. œ. œ œ. b œ œ. œ. œ œ. b œ œ. œ. œ œ. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
fl fl fl fl fl fl fl fl
∏
˘ ˘ ˘ ˘
? b œ œ. œ. œ̆ œ. b œ œ. œ. œ̆ œ. b œ œ. œ. œ̆ œ. b œ œ. œ. œ̆ œ.
Mrb.

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Vib. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ
Timb.
œ. œ. œ.
p
Perc. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Likchachiy - 16 -
53 bœ. œ œ̆
œ̆ b œ. œ. œ̆ œ. . œ̆ b œ. œ. . .
œ̆ œ. œ. œ̆ b œ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ b œ œ. œ̆ œ œ œ̆ b œ. œ. . .
œ. œ̆ œ. b œ. œ̆ b œ œ. œ. œ œ b œ. œ̆ b œ œ. œ.
& œ. œ . . J .
fl
Fl.

f
b >œ . œ. œ œ. œ̆ ˘
.œ œ̆. b œ. b œ. œ̆ b œ. œ. bœ bœ œ bœ œ̆ b œ. b œ. œ. b ˘œ . . œ̆ b œ. b œ. .œ b ˘œ . . œ̆ b œ. b œ. œ. b ˘œ . . b œ œ
& œ œ œ œ œ œ œ
Cl. B b.
J
f
œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. b ˘œ b œ. œ. œ̆ œ. œ̆ b œ. b œ. œ̆ œ. œ̆ œ. b œ. b ˘œ œ.
B œ̆ œ. œ. b œ b œ œ œ œ œ bœ bœ œ
& . œ. b œ. œ. œ. b œ. b œ œ. b œ. . . . œ. b œ. œ. œ. b œ.
fl fl fl fl fl fl
Vc.
f
œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ.
&
Pno. f
? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ.

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

?
Mrb.

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Vib. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? j
Timb. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ
f
Perc. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Likchachiy - 17 -
63 b >œ œ. œ̆
œ̆ b œ. œ. œ. œ̆ œ̆ b œ. œ. œ. œ̆ œ̆ b œ. œ. œ. œ̆ œ b œ . œ̆ b œ. œ. œ. œ œ. b œ. b œ. Œ. œ̆ b œ. œ. œ. œ̆ .
& œ œ. b œ. œ. b œ. œ. b œ. b œ
. . . bœ J œ b œ. b œ
.
fl fl
Fl.

ƒ
œ. œ œ. œ̆ b >œ œ œ. œ̆
œ̆ b œ. b œ. œ. b ˘œ . . . œ̆ b œ. b œ. œ. b ˘œ œ. . . œ̆ b œ. œ. œ. . .
b ˘œ œ. œ. œ. œ̆ b œ œ œ. b ˘œ œ. œ. œ.
œ œ œ œ œ
Cl. B b. &
ƒ
œ̆ . œ œ. # ˘œ
.
& b œ œ. b œ œ̆ œ œ. b œ. b œ œ. b œ Œ. b œj œ œ œ œ bœ
. . . b œ œ. b œ œ œ œ. œ. b œ. b œ œ œ œ œ bœ bœ
. . . œ. b œ. œ
Vc.
fl . fl . fl . b œ
. œ
. fl fl . . fl fl . b œ
. œ
. fl fl .
ƒ
œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ.
&
Pno. ƒ
? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ.

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Mrb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Vib. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? œj œ œ j j j j j j
Timb.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œœ œ œœ œ œœ œ œ
ƒ
Perc. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Likchachiy - 18 -
73
œ œ
A
œ̆ b œ. œ̆ œ. œ̆ b œ. œ̆ œ. œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ b œ¨ œ̈ œ̈ œ̈ b œ¨ œ̈ œ̈ 2 #˙ ˙ ˙ Œ
Fl. & 4
Ï p F
œ̆ œ. œ̆ b œ. œ̆ œ. n œ¨ b œ¨ œ̈ œ̈ œ̈ b œ¨ œ̈ œ̈ œ̈ b œ¨ œ̈ œ̈ 2 ˙ ˙ ˙
Cl. B b. & Œ. J 4 ∑
Ï p
>œ . œ œ. # œ¨ ¨ ¨ ¨
Œ œ̈ œ̈ œ̈ bœ œ̈ œ̈ n œ b œ 2 ∑ ?
Vc. & J 4 ˙ ˙ ˙
Ï p
œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ. œ. œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ 2 ∑ ∑ ∑
& 4 # ˙˙˙
p
˙
Pno.

? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 2 # ˙˙
œ œ œ œ̈ œ̈ œ œ œ̈ œ œ̈ œ̈ 4 ∑ ∑ ∑
fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. œ œ œ œ

& ∑ ∑ ∑ ∑ 42 ∑ ∑ ∑ ∑
Mrb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ 42 ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ 2 ∑ ∑ ∑ ∑
Vib. & 4

? 2 ∑
Timb.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 ˙æ ˙æ ˙æ
Ï π
Perc. ã ∑ ∑ ∑ ∑ 42 ∑ ∑ ∑ ∑

Likchachiy - 19 -
#œ. . . #œ , . .
#œ œ œ #œ œ- # œ # œ œJ. œj œ # œ # œ œ. .
81
#œ œ. #œ œ œ #œ #œ. , œ- œ . .
œ œ œ #œ œ #œ. œ œ # œ œ. # œJ # œ œ
j
œ J J
œ
Fl. & J J J J J

& œ œ. # œ. œ œ. # œ. œ œ. # œ. œ œ. œ. œ œ #œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ. # œ. œ œ. # œ. œ œ. œ. œ œ #œ œ
fl . . fl . . fl . . fl . . fl . . fl . . fl . . fl . . fl . . fl fl . . fl
Cl. B b.
fl fl fl fl fl fl
. . .
? œ̆ œ # œ. œ̆ œ. # œ. œ̆ œ. # œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. # œ. œ̆ œ. # œ. œ̆ œ. œ. œ œ #œ œ. #œ œ œ #œ #œ. œ ,œ #œ. #œ œ œ #œ œ- # œ # œ
J‰ J œ œ #œ J
Vc.
J
F

˙˙ b ˙˙ # ˙˙ b ˙˙˙ # ˙˙ ˙˙ b ˙˙ ˙˙ # ˙˙˙
b ˙˙˙ # ˙˙
& ˙˙˙ # # ˙˙˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
Pno.

? ˙ ˙ b˙ ˙ b˙ ˙ ˙
˙ b˙ ˙ b˙ #˙ ˙

∑ œ œ œ
& #˙ œ #œ œ #œ #˙ #˙ œ œ œ œ #˙ œ #œ œ œ œ
p bœ œ œ
˙ bœ œ œ ˙ ˙ œ bœ œ œ ˙ œ bœ œ
Mrb.
? ∑ œ œ œ

Vib. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Timb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Perc. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Likchachiy - 20 -
# œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. # œ. œ̆ œ. # œ. œ̆ œ. # œ. œ̆ œ. œ.
94
œ Œ ∑ ∑ # œ. # œ. œ. # œ œ Œ # œ. # œ. œ. # œ œ Œ
Fl. &
π p
& œ. # œ. œ œ. # œ. œ œ. œ. œ œ. # œ. œ œ. # œ. œ œ. # œ. œ œ. œ. ∑ ∑ # œ. # œ œ # œ œ Œ # œ. # œ œ # œ œ Œ
Cl. B b.
fl fl fl fl fl fl . . . .
p
. # œ , . .
? œJ œj œ œ- œ . #œ. œ œ #œ #œ œ. j .
œ œ # œ. œ. # œ # œ œ œ Œ
Vc. J J J J J ∑ ∑ ∑ ∑

˙ b ˙˙ ˙˙ # ˙˙˙ #œ œ #˙ #˙ #œ œ
& ˙˙ ˙ ˙ ∑ ∑ ∑
P
# # # ˙˙˙ # # # œœœ
Pno.

˙˙ #˙
?
b˙ ˙ b˙ ∑ ∑ ∑ ˙ # ˙˙ Œ

n #œ # # ˙˙
& œ œ œ œ #˙ œ #œ œ œ # œ ~~~ ∑ ∑ ∑ ∑
# # ˙˙
? œ œ #œ #œ #˙ #œ œ #œ #˙
Mrb.
#œ ∑ ∑ ∑ ∑

Vib. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Timb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Perc. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Likchachiy - 21 -
105 B
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
& ∑ ∑ # œ # œ. # œ. œ̆ # œ # œ # œ œ. # œ. # œ # œ. œ. # œ # œ. # œ. œ̆ # œ. # œ. # œ œ. # œ. # œ # œ. œ. # œ # œ. # œ. œ̆ # œ. # œ. # œ œ.
Fl. . .

& ∑ ∑ #œ #œ #œ œ #œ #œ #œ œ # œ. # œ # œ. œ. #œ #œ #œ œ # œ. # œ. # œ œ. # œ. # œ # œ. œ. # œ # œ. # œ. œ # œ. # œ. # œ œ.
fl . . fl . . fl . fl . . fl
Cl. B b.
fl fl fl fl fl fl
#œ ˙ ˙ ˙
Vc.
? # œ. # œ. œ. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p ∏
œ #œ
#œ #œ œ #œ #˙ #˙ # œ # # œœ #˙ #˙ ˙ #œ # œ œ # œ # # ˙˙
& #œ #œ œ œ #œ # ˙ # ˙ ˙ #œ #œ œ œ #œ

# # # ˙˙˙ ˙˙ ˙˙ # # # ˙˙˙
Pno.

? ∑ ˙˙ ˙ ˙ ∑ ∑ ∑ ˙˙
˙ ˙ &

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Mrb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Vib. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Timb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ Œ
Csh.

Perc. ã

Likchachiy - 22 -
#œ #œ #œ #œ #œ #œ
115
˘ #˙ #˙ #˙ #˙ #˙ #˙ ˙
Fl. & # œ. # œ # œ. œ. # œ. # œ. œ. œ.
F
Cl. B b. & # œ. # œ # œ. œ. # œ. # œ œ œ.
.. # œ. # œ. # œ. œ. # œ. # œ. # œ. œ. # œ. # œ. # œ. œ. # œ. # œ. # œ. œ. # œ. # œ. # œ. œ. # œ. # œ. œ. œ. # œ. # œ. # œ. œ. # œ. # œ. # œ. œ. # œ. # œ. # œ. œ. # œ. # œ. # œ. œ.
fl
? #œ #œ #˙ #œ #œ #˙ #œ #œ #˙
Vc. ∑ ∑ B #˙ #˙ #˙ ˙
F
#œ #œ #œ #˙ #œ #œ #˙ #œ #œ #˙
& #œ #œ œ œ #œ
#œ œ # # ˙˙ #œ #œ #˙
#˙ #œ #œ #˙
#˙ #œ #œ #˙
#˙ ˙
#˙ #˙ #˙ ˙
F
# # # ˙˙˙ # # # ˙˙˙ ˙˙ # # # ˙˙˙ ˙˙ # # # ˙˙˙ ˙˙
Pno.

#œ ? ˙ ˙ ˙
& #œ #œ œ œ #œ #œ œ ∑ ∑ ∑ ∑

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Mrb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Vib. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? ∑ Œ ∑ Œ Œ
Timb. #œ #œ œ #˙ œ #œ #œ œ #˙ œ #œ #œ œ #œ #œ œ #˙ œ
f
Perc. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Likchachiy - 23 -
127
#˙ # œ. # œ. œ. # œ. # œ. # œ. œ. # œ. # œ. # œ. œ. # œ. # œ. # œ. œ. # œ. # œ. # œ. œ. # œ. # œ. # œ. œ. # œ. # œ. œ. œ. # œ. # œ. # œ. œ.
Fl. & œ. # œ. # œ. # œ. œ.
p
#œ œ #œ #˙ #˙ #˙ #˙ ˙ #˙ ˙
Cl. B b. & # œ. # œ. # œ. œ. # œ # œ œ œ # œ ˙
F
B #˙ œ #œ #˙ #˙ #˙ ˙ #˙ ˙
#œ #˙
Vc.
#œ #œ œ œ #œ ˙


#˙ #œ œ #œ #˙ #˙ #˙ ˙ #˙ ˙
& #˙ #œ #œ œ œ #œ #˙ ˙
#˙ #˙ #˙ ˙ #˙ ˙
˙
#œ #œ œ #œ #œ #œ #œ œ #œ #œ #œ #œ œ #œ #œ #œ #œ œ #œ
Pno.

? ∑ ∑ #œ œ #œ œ ∑ #œ #œ #œ #œ #œ
˙
3 3 3 3 3 3 3 3

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Mrb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Vib. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? ∑ j ∑ ∑
Timb.
#˙ #œ #œ. # ˙æ # ˙æ # ˙æ # ˙æ # ˙æ
p Ï p Ï

Perc. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ƒ
Likchachiy - 24 -
137
#˙ ˙ #˙ ˙ #˙ ˙ #˙
Fl. & # œ. # œ. # œ. œ. # œ. # œ. # œ. œ.
F p
#˙ ˙
Cl. B b. & # œ. # œ. # œ. œ. # œ. # œ. # œ. œ. # œ. # œ. # œ. œ. # œ. # œ. œ. œ. # œ. # œ. # œ. œ. # œ. # œ. # œ. œ. # œ. # œ. # œ. œ.
p f
B #˙ ˙ #˙ ˙ #˙ ˙
Vc. #˙ ˙ #˙
F
#˙ ˙ #˙ ˙ #˙ ˙
#˙ ˙ #˙ #˙ ˙
& #˙ ˙ #˙ ˙ #˙ ˙ #˙

#œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ #œ #œ œ #œ #œ #œ œ #œ #œ #œ œ #œ #œ #œ œ #œ #œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ #œ #œ œ #œ
Pno.

? #œ #œ œ #œ #œ #œ #œ #œ #œ #œ #œ #œ #œ #œ œ #œ #œ #œ
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Mrb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Vib. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Timb.
# ˙æ ˙æ
p Ï
>˙ >˙
Perc. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ï
Likchachiy - 25 -
146
#˙ ˙ U̇
. . . # ˙^ ˙^ # ˙^
Fl. & # œ # œ œ. œ # œ. # œ. # œ. œ. # œ. # œ. # œ. œ. 5
8
f ƒ
#˙ ˙ #˙ U
# œ. # œ # œ œ. # œ # œ # œ. œ 5
Cl. B b. & . . . . . # œ. # œ. # œ. œ. # œ. # œ œ œ.
. . # œ. # œ. # œ. œ. #˙ 8
p ƒ
#˙ ˙ U̇
B #˙ ˙ #˙ # ˙^ ˙^ ^
#˙ ? 5
Vc. 8
f ƒ
#˙ ˙ U
˙
#˙ ˙ #˙ #˙ ˙ #˙
#˙ ˙ ˙ 5
& #˙ ˙ #˙ #˙ ˙ #˙ 8
f ß ß ß ƒ
œ #œ œ #œ #œ œ #œ #œ #œ œ #œ œ #œ œ # œ # œ # œ # œ œ # œ #U˙˙
Pno.
# œ œ #œ #œ #œ # œ œ #œ #œ #œ # œ œ #œ #œ #œ # œ
? #œ œ #œ #œ #œ #œ #œ #œ œ #œ #œ #œ # ˙˙ 5
8
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 5
& 8
Mrb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 85

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 5
Vib. & 8

^
? 5
j˙ j˙ j˙ ˙ 8
Timb.
#œ #œ #œ # ˙æ ˙æ ˙æ ˙æ ˙æ
∏ Ï
˙^
Perc. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 85

Likchachiy - 26 -
C
5 œ œ œ bœ œ. #œ œ #œ #œ #œ. œ. œ œ. œ bœ œ bœ œ œ. œ bœ œ œ œ.
&8 J J œ. œ œ. œ œ. œ
p
Fl.

5 bœ œ œ bœ bœ. œ bœ œ bœ œ. œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ
Cl. B b. &8 ∑ ∑ J
p
?5 œ œ bœ œ œ. œ œ œ œ #œ. œ. œ œ. œ
Vc. 8 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ J
p

gg b b œœœœ ... œ gg b œœ .. œœœ gg b b œœœœ .... œœœ


5 g b b œœœ .. œœœœ œœœ gg b œœ .. œ gg œ b b œœœœ .... œœœœ
& 8 gg œ .. ∑ gg . ∑ ∑ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ
œ bœ œ œ
Pno. p
?5 bœ œ œ œ œ œ. Œ œ bœ œ œ œ œ. Œ œ bœ œ œ œ œ. Œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ
8 bœ. œ

& 85 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Mrb.
? 85 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

5 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Vib. &8

?5 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Timb. 8

œ. œ œ. œ œ. œ. œ. œ
ã 85
Trgl.
œ œ
Perc. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
Likchachiy - 27 -
. . b œ. √
. ˘ . . ˘ . œ̆ œ. b œ . ˘ . œ̆ œ. b œ œ̆ ,
œ̆ b œ. b œ n œ # œ œ̆ b œ. b œ n œ # œ œ̆ b œ. b œ n œ # œ bœ. œ bœ. œ
166
3 5
Fl. & œ. Œ ∑ ∑ 8 ∑ 8
F ƒ π
,
˘ œ. ˘ œ. 3 b ˘œ b œ. n œ. 5 ˘ œ. bœ bœ nœ #œ œ
˘ . . œ. œ œ. œ
Cl. B b. & œ. Œ # œ œ. . œ œ b ∑ ∑ # œ œ. . œ
œ b 8 ∑ 8 # œ œ. . œ
œ b
fl fl fl ƒ π
F ˘ .
. . œ. œ. œ
˘ . ˘ . # œ. œ̆ œ. 3 b ˘œ œ. b œ .
5 b ˘œ n œ. # œ. œ̆ œ b ˘œ œ. b œ b œ n œ œ
Vc.
? œ. Œ b œ n œ. # œ. œ̆ œ ∑ ∑ bœ nœ 8 ∑ 8
F ƒ π

œœœ .. 3 b œœ ... 5 bœ. b b œœ b n œœœ ....


& œ .. Œ œ.
b b œœ ..
œœ
œ
∑ ∑ œ.
b b œœ ..
œœ
œ 8 œ ∑ 8 b œœœ b œœ .. œ bœ œ
b b œœ ... œœ
œ œœœ ... Œ
F ƒ ∏
b œœœ .. œœœ b œœœ .. œœœ b œ. b œœœ ... b œœœ b œœœ .. œœ
Pno.

? œ. Œ . ∑ ∑ . 38 œœ .. ∑ 85
. b œœœ .. œœœ œœœ .. Œ
. .

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 3 ∑ ∑ 5 ∑ ∑ ∑ ∑
& 8 8
Mrb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 3 ∑ ∑ 5 ∑ ∑ ∑ ∑
8 8

œ. œ bœ
Vib. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 3
8 ∑ ∑ 5
8 ∑ ∑ Œ b œJ b œ œ
P
? j j 38 j
Timb. ∑ ∑ œ #˙ œ #˙ ∑ ∑ œ #œ 85 ∑ ∑ ∑ ∑
F
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 3 ∑ ∑ 5 ∑ ∑ ∑ ∑
Perc. ã 8 8

Likchachiy - 28 -
177
(√), , , , , , ,
œ. bœ œ. œ bœ. œ œ. œ bœ. œ bœ. œ bœ. œ œ. œ bœ. œ bœ. œ
Fl. & ∑
, P, , , , , O

œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ
Cl. B b. & ∑
P
œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ
O

Vc.
? ∑
P O

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ b œœœ .. œœœœ b œœœ .. œœœœ


& œ .. œ ..
∏
b œœœ ... œœœ b œœœ ... œœœ
Pno.

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Mrb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

, œ. œ. œ. œ. b œj œ , œ. œ. œ. j
œ b œ œ -̇ b œ. b œ. œ. œ
Vib.
œ
& œ œ. œ b œJ b œ œ J œ̄ b œ . œ. œ bœ bœ œ. œ œ. œ

Timb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Perc. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Likchachiy - 29 -
œ. œ.
188
œ œ D

& ∑ ∑ œ. œ. œ. œ. œ. # œ.
œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ œ. œ œ. œ. # œ. œ œ. œ. œ. œ. # œ. œ.
Fl.
. . .
∏ π
œ. œ œ. œ # œ. œ. œ. . # œ. . # œ. . .
# œ. œ œ. œ. œ. # œ. # œ. œ œ. œ. . œ. .
Cl. B b. & ∑ ∑ œ. # œ. œ. œ œ œ. # œ # œ. œ
∏ π
œ. œ œ. œ
Vc.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
∏
b œ. œ. œ. b œ . œ
∑ ∑ b œœœ .. œœœœ œ. œœœ œ. œœœ ∑ ∑ Œ J
& œ .. b œœœ ... œ b œœœ ... œ
p
b œœœ ... œœœ b # b œœœœ ... œœœœ b # b œœœœ ... œœœœ
Pno.

? ∑ ∑ . . ∑ ∑ ∑ ∑

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Mrb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Vib. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ j jŒ œ ∑
Timb.
#œ œ œ #œ œ

Perc. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Likchachiy - 30 -
197 Molto ritenuto e perdendosi
. œ. œ. # œ. œ œ. . 6 œ .
Fl. & œ. œ. œ. œ. # œ #œ
œ. œ. œ. œ. œ. . œ. œ. œ. œ. œ. .

œ. œ. œ. . œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ 8 œ. . œ. œ œ. # œ
p ∏
# . œ. # œ. œ. œ.
œ .
œ. # œ. œ. # œ œ.
œ . # œ. . # œ. # œ. œ.
.
œ œ
.
œ. œ. œ. # œ # œ.
œ. . œ.
œ
.
œ. # œ # œ.
.
œ . # œ.
œ
.
œ. # œ œ.
œ. 6 œ. # œ. œ. # œ. œ. œ
Cl. B b. & 8
p π
? b œ. œ. œ. b œ œ œ 6
Vc. ∑ Œ J . œ. œ. Œ ∑ ∑ 8 ∑
∏
œ. œ œ. œ œ.
Œ ∑ ∑ ∑ ∑ 6 ∑
& 8

b œ. œ. œ.
Pno.

? 6
∑ Œ b œ œ œ b œ .. œ œ œ. œ. Œ ∑ ∑ 8 ∑
J bœ œ œ œ. œ.
∏

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 68 ∑
Mrb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 68 ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 6 ∑
Vib. & 8

? j j j
Timb. ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 68 œ . œ ‰
π
Perc. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 68 ∑

Likchachiy - 31 -
III
Andante q=70
5 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Fl. &4

5 ,
&4 ∑ bœ w œ œ Ó Œ œ. nœ b˙.
3
Cl. B b.
œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ w
∏ ÿ ÿ ÿ
?5 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Vc. 4

œ √œ œ œ œ œ œ
5 ∑ ∑ ∑ œ ˙˙˙ ... œœ gg b b www
&4 # œœœ # œœ gg Œ Œ # œœœ
j j
œ
∏ œ
3

œœœ œœœ ˙. œœœ


Pno.

?5 ∑ ∑ ∑ # ˙˙ .. n œœ ggg b ww Œ Ó Ó
4 œ
j
œ
j

& 45 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Mrb.
? 45 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

5 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Vib. &4

?5 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Timb. 4

5 œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ w œ œ w w ˙.
Trgl.

Perc. ã 4 Œ Ó
p

Likchachiy - 32 -
7 , ,
∑ ∑ ∑ ˙ œ # œ œ, n œ 4 œ ˙ ,. 5 œ bœ ˙ œœœ
#œ œ œ œ œ œ #˙ n˙
3

& bœ 4 œ 4
ÿÿÿ
Fl.
∏
œ œ 4 5
& Ó. œ bœ ˙ ˙. œ 4 ∑ 4 ∑ ∑
œ bœ ˙
Cl. B b. #œ œ œ œ j
bœ w
? œ. œ. œ. 44 œ̄ œ̄ ˙ œ 5 w œ ˙.
∑ ∑ ∑ ∑ 4
˙
Vc.

∏3 ∏ P
˙ gg b b ww œ ˙. ˙
˙ ˙. ˙˙˙ ... ˙˙ œœ 4 Ó 5 œ ww ˙˙ .. ˙˙
& # ˙˙ ˙˙ .. gg w
b b ˙˙˙
Ó Œ 4 # # ˙˙˙ 4 # œœ w #œ
j
>
Pno.
˙˙ ˙ . ˙˙ .. # ˙˙˙ # # œœœ # www # ˙˙ .. ˙˙
? ˙ # ˙˙ .. ˙. n ˙˙ gg b ww œœ
Ó Œ 4 Ó 5
b ˙˙ 4 4 #œ
j
>

& ∑ ∑ ∑ ∑ 44 ∑ 45 ∑ ∑
Mrb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ 44 ∑ 45 ∑ ∑

bœ œ œ bœ œ w 4 #w 5 #w
Vib. & ∑ ∑ ∑ 4 4 Œ ∑
F
3

? ∑ ∑ ∑ ∑ 4 ∑ 5 ∑ ∑
Timb. 4 4

Perc. ã ∑
œœœœ œ œ
Ó ∑ ∑ 44 ∑ 45 ∑ ∑
3

Likchachiy - 33 -
A
. . . . . . . . . . . . U Poco piu mosso q=80
14
, œœ , ,œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ n ˙ . ˙
˙ œ œ #˙. ˙. œ œ œ œ
#˙ œ Ó Œ ∑
Fl. &
p F ∏
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. bU˙ .
3

, ˙
œ́ œ́ œ́ œ́ œ́ bœ.
œ œœ
nœ ˙. #œ
œ
œœ œ œ
& Ó Œ Ó Œ ∑
œ
Cl. B b.
J
p 3
F 3
∏
? b œ´ œ́ œ́ œ́ œ́ œ œ
Œ Œ Ó Œ ∑ ∑ ∑
˙ #˙. œ
Vc.
3

˙ œ
˙˙ w> œ. bœ ˙. U œ ˙. œœ
& bœ b˙ ˙. ∑ # œœœ # œœ ˙˙ ..
3

œ bœ ˙ b œ. œ. œ.
> j
p œ
∏
˙ b œ œ œ œ œ U̇. œœœ œœœ ˙˙ ..
Pno.

? ˙ Ó Œ b b œœœ b œœœ ˙˙ .. b b œœœ n wwww ∑ #˙. n œœ


j b˙. œ
j
bœ 3
°

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Mrb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ bw
∑ ∑ ∑ ∑ œ œ ˙.
& œœ œœ ˙
j

b œœ b ww

˙ ..
Vib.

p F
? ∑ Ó Œ Ó Œ ∑ ∑
Timb.
bœ ˙ bœ ˙ œ œ œ
F p
U̇.
Perc. ã ∑ ∑ ∑ Ó ∑ ∑
F
Likchachiy - 34 -
˙ ,
˙. #w œ
˙¯ œ
20

Fl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ
j

p ∏
˙ #œ , ˙. ,
œ œ ˙ ˙. œ œ œ #œ w œ
Cl. B b. & ∑ ∑ ∑ #œj œ ˙<
œ
∏
p , ˙. œ #˙. ,
˙ bw œ œ
Vc.
? ∑ ∑ B
j #˙ ˙¯ œ ˙. j #˙ ˙¯ œ ˙
p p
œ
∏
œ
∏
√
g ww œœœ w œ
˙˙˙ #n œœ w œ ˙ ggg # www œ #˙ œœ œœ
& ggg b ww gg # www œœœ b ˙˙˙ w œ # œœœ n b œœœ n œœ b ˙˙ g œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ
g j bœ
j
F p ∏ p œ
F
3
3

œ w œ ww œœ
œœ ww œœ œœ œœ œœ ˙
Pno.

? ggg b b www œœœ b b www œœœ ggg w


w œœ ˙˙ ˙ bœ
j ˙
˙˙
œœ œœ
œœ œœ œœ œœ
j
œ
3

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Mrb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ bw
œ œ ˙. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& b œœ œœ b ˙ .
j
b œœ b b ww
œ
˙.
Vib.

∏
Timb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

w œ œ œ w œ œ œ œ œ œ œ œ w
Perc. ã ∑ ∑ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
p
Likchachiy - 35 -
, œ b˙ œ b˙
œ
28 B
œ ˙.
accel.
j #œ œ #œ 3 j #œ œ #œ 2 j #œ œ̄ 3
Fl. & œ
4 œ
4 œ
4
f p f p f p
œ œ 3 ˙,. œ b˙ 2 3 œ b˙
Cl. B b. & #œ œ #œ 4 #œ œ #œ 4 #œ œ 4
œ
j
œ
j
f p
œ
j
< f p
f p
B
#œ œ #œ œ œ ? 3
4 œ- b œ œ b œ œ œ- bœ œ 2 3 œ b˙
j
#œ œ #œ œ bœ 4 #œ œ 4
<
Vc.
œ j j
f F œ
p f F
œ
p f p
ggg œœ gg œœ
b œœ ˙˙ b ˙˙
˙ 3g œ
œ
gg œœ b œœ œœ b ˙˙˙ ggg œœ gg œœ 2 b œœ œœ b œœœ 3 gœ gg œ gg b b œœ
& œ ˙œ
j
4 gggg œ gg œ gg b b œœ œ
j
œ œ gg œ gg œ gg b b œœ
gg b œ 4 œ
j
œ œ 4g g gg b œ
g
g gg b œ g g
p F g
b œ ˙ œ b b œœ œœœ b ˙˙ gg œœ g b œœ b b œœ œœœ b œœ
b ˙˙
Pno.

? b œ ˙˙ 3 gggg œ gg b œœ gg œœ gg g g œœ 2 3 œ
4 gggg œ
?
4 4 & gg b œœ gg œœ

∑ 3 ∑ ∑ ∑ 2 ∑ 3 ∑
& 4 4 4
Mrb.
? ∑ 43 ∑ ∑ ∑ 42 ∑ 43 ∑

Vib. & ∑ 43 ∑ ∑ ∑ 42 ∑ 43 ∑

? 3 ∑ ∑ 2 3 ∑
bœ #œ 4 4 4
œ bœ nœ œ bœ nœ œ bœ
Timb.
j j j
œ œ œ
f
˙. ˙. ˙.
∑ 43 ∑ 42 ∑ 43
Csh.

Perc. ã
f
Likchachiy - 36 -
34 œ b˙ œ bœ œ bœ œ bœ œ b ˙¯ bœ œ ˙. U
œ
œ œ
2 3 4 5
Fl. & 4 4 4 4
f p π f ƒ ∏
œ b ˙¯ U
œ bœ nœ 2 bœ nœ bœ nœ bœ œ 3 4 ˙. œ bœ œ 5
Cl. B b. & 4 4 4 œ œ 4
f π f ƒ ∏
? œ b˙ 2 œ œ bœ nœ bœ nœ 3 bœ b ˙¯ 4 bœ œ ˙. U
œ 5
Vc. 4 4 4 œ œ 4
f p π f ∏
œ œœ bœ
gg œœ ggg œœ 2 œœ bœ
bœ œ œ bœ 3 b˙ 4 bœ bœ ggg www 5
& ggg œ gg œ gg b b œœ ?
4 bœ & œ
œ

bœ bœ 4 b œœœ ˙ 4 bœ œ
œ œœ b œœ gg w 4
gg b œ bœ
g
p ƒ
œ ˙˙ bœ œœ
? gggg œ œœœ nœ gg www
Pno. L.V.

gg b œœ gg œœ 2 b œœ œœ 3 4 b œœ bœ 5
4 b b œœ ˙ gg w
?
4 b œœ œœ & b œœ œœ 4 gg 4

∑ 2 ∑ ∑ ∑ 3 ∑ 4 ∑ ∑ 5
& 4 4 4 4
Mrb.
? ∑ 42 ∑ ∑ ∑ 43 ∑ 44 ∑ ∑ 45

Vib. & ∑ 42 ∑ ∑ ∑ 43 ∑ 44 ∑ ∑ 45

? ∑ 42 æ 43 44 ∑ 45
˙ ˙æ ˙æ œ ˙ ˙æ. œæ
Timb.

p f p f U
˙. 2 ∑ ∑ ∑ 3 ∑ 4 ∑ Ó.
Gng.
5
Perc. ã 4 4 4 œ 4
f
Likchachiy - 37 -
C
Tempo primo q=70
´
5 ∑ 4 ∑ 5 b œ œ́ œ́ œ́ œ́ œ ˙ œ Œ Ó Œ ∑
Fl. &4 4 4
∏ 3
5 w œ 4 bw 5
Cl. B b. &4 4 4 w œ ˙ b˙. ∑

?5 4 5 ,
4 ∑ 4 ∑ 4 bœ w œ w œ
3

&
œ œ ˙ œ œ œ
Vc.

∏ ÿ ÿ ÿ

5 ∑ 4 ∑ 5 ∑ ∑
&4 4 4 b œ. œ. œ. œ. œ. b œ ˙
3

∏
Pno.

?5 ∑ 4 ∑ 5 ∑ ∑ ∑
4 4 4

& 45 ∑ 44 ∑ 45 ∑ ∑ ∑
Mrb.
? 45 ∑ 44 ∑ 45 ∑ ∑ ∑

5 ∑ 4 ∑ 5 ∑ ∑ ∑
Vib. &4 4 4

?5 ∑ 4 ∑ 5 ∑ Œ
4 4 4
3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Timb.

π
5 œ œ œ œ œ ˙. 44 Œ œ œ œ œ 54 ˙
Trgl.

Perc. ã 4 Ó Œ ∑ ∑
p3
Likchachiy - 38 -
IV
œ b œ¯
Scherzando q.=150
œ bœ œ #œ œ œ œ œ
6 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ J J
Fl. &8
p
6 j œ bœ œ bœ bœ nœ œ bœ œ
& 8 œ b œ œ # œ œ œ œ œ b œ< œ b˙. bœ œ #œ œ bœ œ bœ œ bœ ∑ ∑
Cl. B b.
J
p
?6 j œ. j
œ. œ.
pizz.

8 œ. œ œ ˙. œ. œ. œ. œ. œ œ ˙.
œ. œ.
Vc.
p F

6 j
&8 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ. œ b œ œ .
‰ œ œ bœ ‰ ‰̇ œ œ b œ œ œ
Pno. p
?6 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ bœ bœ
8 œ ˙.

j œ bœ œ #œ œ œ œ œ bœ œ
& 68 œ b œ œ # œ œ œ œ œ b œ œ b˙.
J
œ bœ œ bœ bœ nœ œ bœ œ bœ
œ #œ œ bœ œ bœ œ bœ J J
F
œ œ ˙. œ. œ. œ. œ
? 68 œ . œ. œ. œ ˙.
Mrb.

J œ. œ. œ. œ. J

6 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Vib. &8

?6 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Timb. 8

Perc. ã 68 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Likchachiy - 39 -
9
b˙. œ bœ œ bœ bœ nœ œ bœ œ bœ œ #œ œ bœ œ bœ œ #œ #˙. ˙.
œ bœ ‰ œ #œ œ #œ #œ œ œ œ
E

Fl. & ∑
F p
Cl. B b. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙.
F
¯
? œ. œ bœ œ #œ œ œ œ œJ b œ J b ˙ .
œ
arco

œ. œ. œ. ∑
Vc.
œ. œ. œ. œ. p F
> #œ #œ >j œ #œ
> > >
œ. œ œ. œ œ. bœ œ. j #œ #œ #œ #œ œ œ œ #œ œ œ
J
œ œ
œ œ
& ‰ #œ ‰ #œ ‰ œ ‰ bœ bœ
œ.
œ b œœ b œ œ‰ ‰̇ . œ b œ œ ‰ œ . b œœ b œ œ
‰ œ œ ‰ ‰̇
.b œ b œ
œœœ J
‰ œ œ œ
‰ ‰ ‰ ‰ # >œ # >œ
Pno.

? œ . œ b œ b œ .n œ # œ œ .b œ œ œ .b œ b œ b œ bœ œ ‰ œ œ œ œ œ bœ œ œ
œ bœ bœ
œ Œ
˙. œ ˙. &

b˙. œ bœ œ bœ bœ nœ œ bœ œ bœ œ #œ œ bœ œ
bœ œ bœ ∑ ∑ ∑ ∑
&
Mrb.
œ. œ. œ. œ. œ.
? œ. œ. œ. ∑ ∑ ∑ ∑

Vib. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ j Œ j Œ j
bœ œ. bœ œ. bœ œ.
Timb.
> > >> > >
f
Perc. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Likchachiy - 40 -
17 ˙. # ˙¯ . ˙. ˙¯ .
Fl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
F p F p
#œ nœ œ œ œ #œ
Cl. B b. & # ˙< . ˙. # ˙< . œ bœ bœ œ œ œ œ # œJ n œ¯ # œJ ˙ . #œ nœ #œ bœ œ #œ œ bœ œ
œ #œ nœ
p F p F p P p P p P
œ bœ œ bœ bœ nœ œ bœ œ bœ œ#œ œ bœ œ ¯ œ bœ œ bœ bœ nœ
Vc.
? bœ œ bœ œ bœ œ #œ œ œ œ œJ b œ œJ b ˙ . œ bœ œ bœ œ #œ œ bœ œ
bœ œ bœ
p P p P p P p F p P p P p P
>j œœ # œ œ
œ œ j j ? œœ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ j j œ œ œ œ
J
& œJ œ œ œ œ œ œ . & œ . b œœ b œ œ œ œ œ œ ?œ œ.
œ œ œ œ .b œ œ œ œ œ œ œ œ.
‰̇ b œ œ œ œ J J œ &
œ œ œ J J ‰ œ œ ‰ œ œ œ J J
>œ > > # >œ # >œ >œ # >œ >
Pno.
> #œ #œ bœ bœ >
& œ #œ #œ Œ œ #œ #œ
? ?
œ œ ˙. œ #˙
> # >˙
&
> > > # >œ > >

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Mrb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Vib. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? Œ. Œ j Œ j
bœ. œ œ œ bœ. œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ. bœ œ. bœ œ. bœ. œ œ œ bœ. œ œ œ bœ œ œ œ œ œ
Timb.
>> >>
∑ ∑ ∑ ˙.
Csh.
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Perc. ã
f
Likchachiy - 41 -
¯ œ #˙. #œ nœ #œ #œ œ #œ œ #œ #œ œ œ #œ nœ
#œ #œ nœ
26 # œ n œ
œ œ œœ #œ #œ œ #œ nœ #œ nœ #œ œ #œ nœ #œ nœ #œ œ #œ nœ
J J
Fl. &
F p P p P p P p
#œ nœ œ œ œ #œ #œ nœ #œ
Cl. B b. & œ bœ bœ œ œ œ œ # œJ n œ¯ #œ ˙.
J bœ œ #œ œ bœ œ œ #œ nœ œ bœ œ œ #œ nœ œ bœ œ œ #œ nœ
p F p P p P p P p
œ b œ¯ œ b˙. œ bœ œ bœ bœ nœ œ bœ œ bœ
Vc.
? œ bœ œ #œ œ œ œ J J œ #œ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ
p F p P p P p P p
œ #œ œ œ #œ
>j œ œ œ œ œ # œœ œ œ œ œ œ œ
œ ˙. J œ œ J œ œ œ œ œ j J œ œ œ
œ
œ œ
œ œ œ j j œ œ
& œ‰ . œ b œœ b œ ‰ œ œ œ œ ?œ œ
œ ‰ bœ bœ œ œœ J J J œ œ J J œ œ œ œ J
F f
# >œ # >œ # >œ œ> # œ> >
Pno.

? bœ bœ œ Œ # >œ Œ # >œ >


œ #œ Œ # >œ >
œ #œ ? #œ
˙. &
> # >œ > #œ
>

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Mrb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Vib. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? Œ. Œ j Œ j Œ j
bœ. bœ œ. bœ œ. bœ œ. bœ. œ œ œ bœ. œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ
Timb.
> > >> > > ƒ
˙. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Perc. ã

Likchachiy - 42 -
34 # œ n œ
#œ œ #œ nœ
F
3 ∑ 6 ∑ 7 ∑ 6 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 3
Fl. & 4 8 8 8 8
f
3 6 œ œ œ. 7 #œ œ œ œ 6 œ œ #œ. œ #œ œ #œ. #œ œ œ bœ œ œ #œ œ œ 3
Cl. B b. & œ bœ œ œ #œ nœ 4 ∑ 8 œ 8 œ œ 8 œ J J bœ #œ. bœ. 8
f p
? œ bœ œ bœ œ bœ 3 ∑ 6 ∑ 7 ∑ 6 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 3
Vc. 4 8 8 8 8
f

? œœ œ œ. 3 6 ∑ 7 ∑ 6 ˙ .. ∑ ˙˙ .. ∑ ∑ 3
J œ œ. & 4 œ œ œ #œ #˙ 8 8 8 ˙ 8
Ï p
˙. ˙˙ ..
Pno.

? 3 #œ #˙ 6 7 6 ˙. 3
œ #˙ 4 œ œœ 8 ∑ 8 ∑ 8 ∑ ∑ ∑ 8
> >

& ∑ 43 ∑ 68 œœ œ œœ # œœ œœ œœ
œ
78 œœ œ œœ # œœ œœ œœ œœ 68 # œœ œœ œ œœ œœ œ œœ œ œœ # œœ œœ œœ œœ œ œœ # œœ œœ œœ œœ œ œœ # œœ œœ œœ œœ œ œœ # œœ œœ œœ 38
œ œ œ œ œ œ œ
p
œ œ œœœ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œœœ
68 œ œœ œ # œ œ œ 78 œ œœ œ # œ œ œ œ 68 # œ œ n œœ # œ œ n œœ œ œœ œ # œ œ œ œ œœ œ # œ œ œ œ œœ œ # œ œ œ œ œœ œ # œ œ œ 38
Mrb.
? ∑ 43 ∑

∑ 3 ∑ 6 ∑ 7 ∑ 6 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 3
Vib. & 4 8 8 8 8

? 3 ∑ 6 ∑ 7 ∑ 6 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 3
Timb.
bœ œ œ œ œ œ 4 8 8 8 8

Perc. ã ∑ 43 ∑ 68 ∑ 78 ∑ 68 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 38

Likchachiy - 43 -
#œ #œ #œ œ
43
.
3 ∑ 2 ∑ 3∑ 68 # œ # œ œ # œ
. 7 œ bœ œ #œ œ œ 6 #œ #œ œ #œ #œ #œ œ œ. œ
J
Fl. &8 4 8 8 8
p
3 ∑ 2 3 œ 6 7 ˙ 6 . ˙.
Cl. B b. &8 4 ∑ 8 œ œ 8 ˙ . 8 œ. 8 b˙ b˙.
π
pizz. œ
?3 ∑ 2 3 ∑ 6 7 6
Vc. 8 4 œ
~~~ 8 8 ∑ 8 ∑ 8 ∑ ∑ ∑
p

3 2 3 6 #˙. 7 6 œ
& 8 ≈ œ œ œ # œ # œ 4 # ˙ 8 ∑ 8 # ˙. 8 ∑ 8 ∑ ∑ Œ. ≈ œ œ # œ # œ
>
#˙.
? 3 ≈ œ œ œ # œ # œ 2 # >˙
Pno.
œ
8 4
3
8 ∑ 6 # ˙.
8
7
8 ∑ 6
8 ∑ ∑ Œ. ≈ # œ # œ œ œ

& 38 ∑ 42 ∑ 38 ∑ 68 # œœ œœ œ œœ œœ œ 78 œœ œ œœ # œœ œœ œœ œœ 68 # œœ œœ œ œœ œœ œ
œ œ œ œ œ
# œœ # œœ œœ œ œœ œœ
œ œœ œœ # œœ # œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ # # œœ # œœ n œœ n œœ # œœ # œœ œœ œœ # # œœ # œœ n œœ n œœ
68 # œ œ n œœ # œ œ n œœ 78 œ œœ œ # œ œ œ œ 68 # œ œ n œœ # œ œ n œœ
Mrb.
? 38 ∑ 42 ∑ 38 ∑

3 ∑ 2 ∑ 3 ∑ 6 ∑ 7 ∑ 6 ∑ ∑ ∑
Vib. &8 4 8 8 8 8

?3 ∑ 2 ∑ 3 ∑ 6 ∑ 7 ∑ 6 ∑ ∑ ∑
Timb. 8 4 8 8 8 8

Perc. ã 38 ∑ 42 ∑ 38 ∑ 68 ∑ 78 ∑ 68 ∑ ∑ ∑

Likchachiy - 44 -
51 œ. #œ œ œ œ œ œ #œ. œ #œ œ #œ.
œ œ #œ #œ. bœ œ œ œ œ
7 œ œ #œ œ 6 œ #œ #œ 7 6
Fl. & 8 8 8 8
F f
œ
& #˙.
7 Œ
8 œœ # œ # œ œ 68 ˙ . 7 ˙ œ #œ 6 ˙ œ ˙.
#œ #œ œ œ 8 J 8
Cl. B b.

p F
? 7 6 7 #œ œ œ 6 #œ. œ #œ œ #œ.
∑ ∑ 8 œ œ œ œ.
arco

Vc. 8 8 œ œ œ 8 œ œ œ
f

˙. 7 Œ #œ #œ œ œ 6 >˙ . 7 6
& ˙. 8
#œ #œ œœœœ 8 8 ∑ 8 ∑ ∑
p # >˙ .
˙. œœ
œ œ#œ #œ
Pno.

? ˙. 78 Œ #œ #œ œ œ 68 78 ∑ 68 ∑ ∑

#œ œ 7 #œ œ 6 # œœ œ œ # œœ œœ œ œ œ œ
& œ # œœ œœ œœ œ œœ 8 œœ œœ œ # œœ œœ œœ œ 8 œ œ œœ 78 œœ # œ # œœ œœ œœ œœ œ 68 # œœ # œœ œœ œœ œ œœ # œœ œœ œœ œ # œœ œœ
p F b œœ # # œœ œ n œ n œœ
# œœ # œœ n œœ n œœ # œœ # œœ
# œ # # œœ # œœ n œœ n œœ # œœ œ œ # # œœ œ n œœ # # œœ # œœ n œœ n œœ n b œœ # # œœ # œœ œœ n œœ b œœ # # œœ # œœ
7 œ œœ 6 # œ œ n œœ # œ œ # œ n œ
Mrb.

? 7 œ œ œ 6
8 8 8 8

Vib. & ∑ 78 ∑ 68 ∑ 78 ∑ 68 ∑ ∑

Timb.
? ∑ 78 ∑ 68 ∑ 78 ∑ 68 ∑ ∑

Perc. ã ∑ 78 ∑ 68 ∑ 78 ∑ 68 ∑ ∑

Likchachiy - 45 -
57 # œ œ œ b œ œ œ bœ #œ. #œ œ œ G
J J bœ.
Fl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Cl. B b. & #˙. #˙. #˙. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑


π p π
? #œ œ œ bœ œ œ bœ #œ. #œ œ œ ∑ œœœ . ∑ ∑
Vc.
J J bœ. >>> œ ˙. œ.
∏
j > > > >
œ .
œ œ #œ #œ
#˙ œ . b
œ
œœ b œ ˙ . b œ # œ œ .# œ œ
œ œ. œ bœ œ. bœ

∑ ∑ ∑ ∑ œ œœ œœ
& ‰œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰
f
‰ œ bœ ‰ nœ ‰ bœ ‰ bœ
Pno.

? ∑ ∑ ∑ œ œ #œ #œ ∑ bœ bœ
œ ˙.
œ. bœ. #œ œ. œ œ. bœ

n do ~~~
an ~~
& # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∑ œœ œœ œœ œ œœ œ œœ œœ œœ œ œœ œ œœ œœ œœ œ œœ œ œœ œœ œœ œ œœ œ ˙ . ~~~~G~li~s~s ~~
# œ œ # œ œ # œ œ # œ œ

œ œ œ œ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ # œœ œœ n œœ # œœ œœ n œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ n
? # œ œ n œœ # œ œ n œœ ando ~~~
Mrb.

∑ ˙ . ~~~G~~li~ss~~~~

Vib. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Timb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Perc. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Likchachiy - 46 -
66
¯ œ bœ œ bœ bœ nœ
∑
œ bœ œ #œ œ œ œ œJ b œ œJ b ˙ . œ bœ œ bœ œ #œ œ bœ œ bœ
œ bœ œ̄ . Œ # œ. ˙¯ .
Fl. & J
p F p P p P p P p
∑ Œ œ. œ. . œ. . œ. . ¯ bœ
Cl. B b. & œ< .
J
˙< . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. .
œ bœ bœ œ œ œ œ œJ b œ J
p
Vc.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

j j >
.
œ b œœ b œ œ œ . œ
œ bœ# œ ˙. œ
œ .
>
.
> > j >œ . > > > j
œ œ œ œ œ. œ #œ. bœ œ. bœ
& ‰œœ ‰ ‰
œ
‰ ‰
œ œ #œ #œ #œ œ #œ. œ bœ œ. œ bœ œ.
‰ ‰ ‰ ‰
œ #œ
œ œ bœ ‰ ‰ #œ

‰ #œ ‰ œ ‰ œ
œ . œœ b œ# œ
œ ‰
‰ œ ‰œ
p
‰œ .# œ b œ ‰ n œ # œ ‰ b œ œ ‰ b œ ‰œ .# œ b œ ‰ nœ #œ ‰ bœ œ ‰ bœ bœ
Pno.

? bœ bœ œ bœ œ œ œ . œ . œ œ bœ œ
œ œ. œ. œ. œ œ œ
˙. .

˙.
# œœ .. œœ .. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& b ˙˙ ..
~~~

? ˙.
Mrb.
œ #œ #œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
˙.
~~~

Vib. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Timb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Perc. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Likchachiy - 47 -
75 (q =Œ.) H
¯ ¯
(q.=q)
œ. . œ. . # œ. . œ. . 2 6 ∑
¯
œ # œJ n œ
œ b˙.
J ∑ # œ œJ # œ . # œ œJ # œ .
Fl. & 4 œ. œ. 8
f p
¯
œ bœ b œ ˙.
>œ b œ œ > œ ¯ ¯
Cl. B b. & ˙. œ b œ n œ 42 b œ œ œ b œ œ œ n œ b œ 68 J J ∑ ∑ œ # œJ n œ . œ # œJ n œ .
F > f p
? 2 6 œ œ b œ¯ b œJ ˙.
∑ ∑ 4 ∑ 8 ∑ ∑ ∑ J ∑
p
Vc.

> > f
> > > >
> > > > # œ . # œ œ . # œ # œ . œ # >œ . # œ . # œ œ . # œ # œ . œ # >œ . œ #œ
œ œ œ œ œ # œœ
œ
œ œ
#œ #œ œ œ bœ #œ #œ œ œ bœ
œ .# œ # œ œ . œ # œ . b œ œ . b œ 2 œ œ œ J œ œ
& #œ œ œ 4 b œ b œ œ b œ œ 68 J
J J
‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰
F ƒ
# >œ # >œ # >œ
3

‰#œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰œ .# œ b œ ‰ n œ # œ ‰ b œ œ ‰ b œ ‰#œ bœ ‰ nœ #œ ‰ bœ œ ‰ bœ
Pno. 3

? œ . b œ œ .n œ # œ œ .b œ œ œ .b œ œ 42 œ b œ b œ œ œ œ 68 œ. œ œ. # >œ
3

œ. œ. œ. œ &
3

œ. œ. Œ Œ

∑ ∑ 2 ∑ 6 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& 4 8
Mrb.
? ∑ ∑ 42 ∑ 68 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Vib. & ∑ ∑ 42 ∑ 68 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Timb.
? ∑ ∑ 42 ∑ 68 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Perc. ã ∑ ∑ 42 ∑ 68 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Likchachiy - 48 -
(q.=q)
84
œ # œ¯ . œ # œ¯ . œ # œ¯ . œ # œ¯ œ œ̄ œ # œ¯ œ œ̄ œ # œ¯ œ b˙ œ bœ œ œ bœ bœ nœ nœ
#œ J #œ J #œ J J J J J #œ J J 2
Fl. & 4
F ƒ
œ 2 b˙ bœ œ bœ œ bœ œ œ nœ
# œ n œ¯ . ¯
œ # œJ n œ . # œ n œ¯ . # œ n œ¯ # œ n œ¯ # œ n œ¯ # œ n œ¯ # œ n œ¯
Cl. B b. & œ J œ J J J J J œ J J 4
F ƒ
œ bœ œ œ bœ bœ nœ nœ
? j
œ bœ.
j
œ bœ.
j
œ bœ.
j j
œ bœ nœ bœ
j j
œ bœ nœ bœ
j
œ bœ b œ 42 # # ˙˙˙
Vc.
œ < œ < œ < < < < < œ < J
p F ƒ
œ #œ œ #œ
œ œ œ œ œ# œ œ
J #œ œ œ #œ
œ œ œ œj J # œ œœ œ #œ
œ# œ œ j j œ œ #œ œ. 2 b˙
& J J #œ œ œ #œ ?œ œ# œ œ. 4 b ˙˙˙ ∑
J J #œ œ œ œ# œ œ J J &

# >œ >œ >œ
N >œ
Pno.
> # œ> ? >œ
& Œ #œ #œ Œ œ> œ
>
#œ ˙ 2 b˙
4 b b ˙˙˙ ∑
> N >œ > #œ
> œ
> >

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 42 ∑ ∑
Mrb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 42 ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 2 ∑ ∑
Vib. & 4

? ∑ ∑ Œ j j j j j j 2 ∑
j
bœ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 b ˙æ
> > > >
Timb.

p > > f
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 42 ∑
˙
Perc. ã
f
Likchachiy - 49 -
92 q.=150
bœ œ bœ œ #œ nœ œ bœ
I
œ bœ œ œ bœ nœ bœ œ œ œ bœ œ œ bœ œ bœ ∑ ∑ #œ œ
œ 43 # œ # œ n ˙ ∑ 6 ∑ ∑
Fl. & 8
p p p
bœ œ œ bœ nœ bœ œ
& œ bœ œ bœ œ nœ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ ∑ ∑ œ œ 3
œ 4 œ œ ˙ ∑ 6
8 ∑ ∑
Cl. B b.
œ
p p p
? b œ œ bœ œ #œ nœ œ bœ œ bœ œ œ bœ nœ bœ 3 6 œ. œ œ
œ œ œ bœ œ œ bœ œ bœ ∑ ∑ ∑ 4 Œ œ œ ∑
pizz.

œ #˙ 8 J
#œ œ
Vc.

p p p P
œ #œ
3 œ 6 œ œ #œ œ.
& ∑ ∑ ∑ #œ #œ œ œ ∑ ∑ 4 ∑ Œ 8 ∑
œ
p p
#œ #œ #œ
Pno.

? ∑ ∑ ∑ #œ #œ ∑ ∑ 3 ∑ Œ # œ œ œ 68 # œ # œ n œ œ . ∑
4

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 3 ∑ ∑ 6 ∑ ∑
& 4 8
Mrb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 3 ∑ ∑ 6 ∑ ∑
4 8

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 3 ∑ ∑ 6 ∑ ∑
Vib. & 4 8

Timb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 43 ∑ ∑ 68 ∑ ∑

œ œ 3 œ ˙ 6 œ. œ. ˙.
Trgl.

Perc. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4 ∑ 8
p
Likchachiy - 50 -
. .̇ œ. b œ. œ. œ. b œ. n œ. # œ. n œ. œ. . . . . . . .
œ. # œ. # œ. n œ. # œ. œ. N œ. œJ. b œ. b œJ .
102
b œ œ # œ œ b œ œ œ œ. b œ.
Fl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ j œ. œ.
∑ ∑
#œ.
Cl. B b.
œ. œ. # œ. ˙ . < < < œ. œ. œ. #œ.
p < < < < < œ.
œ. bœ. <
? ˙. œ. œ. œ. bœ. j œ. œ.
œ. œ. œ. œ #œ ˙. ∑ ∑ #œ. œ. œ.
Vc.
œ. #œ. œ.

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Pno.

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Mrb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Vib. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Timb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ. œ. ˙. ˙. œ. œ. ˙. œ. œ. œ.
Perc. ã ∑ ∑ Œ. ∑ ∑ ∑ ∑

Likchachiy - 51 -
œ # œ¯ œ #˙.
J
115 #œ nœ œ #œ œ œ #œ
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ J J
Fl. &
p F
¯ œ ˙.
Cl. B b. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ #œ nœ #œ nœ #œ œ œ # œJ n œ J
parco F
? #œ. œ #œ #˙. ∑ ∑ ∑ ∑ ¯ œ ˙.
Vc.
J #œ nœ #œ nœ #œ œ œ # œJ n œ J
p F
. . œ. .̇ . . . . .
# œ n œ # œ œ. œ. # œ. œ œ. # œ. . . . . . . . >j œ #œ
# œ. n œ. # œ. n œ. # œ. œ. œ. # œ n œ œ œ œ # œ n œ œ œ # œ. n œ. œ œ œ œ
J J ˙. œ œ
& œ. œœ b œ œ J
‰ œ œ b ‰ ‰ bœ bœ œ œ œ J
p F p F
#œ. œ. # œ. # ˙. . # >œ
Pno.

? J # œ. . # œ. . # œ. . # œ. . bœ bœ Œ # >œ
# œ. . œ. . # œ. . # œ. . œ ˙. &

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Mrb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Vib. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? ∑ ∑ Œ. ∑ Œ j Œ j
bœ. bœ. œ. bœ. œ. bœ. œ œ œ bœ œ. bœ œ.
Timb.

p f > > > >


˙. ˙.
Perc. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f
Likchachiy - 52 -
œ œ #œ #œ nœ
124
#œ œ #œ nœ œ œ œ œ #œ #œ nœ œ œ #œ #œ nœ œ œ #œ #œ nœ œ œ #œ #œ nœ œ œ #œ #œ nœ œ œ #œ #œ nœ
#œ œ œ œ œ œ œ
Fl. &
p P p P p P p ƒ
#œ nœ #œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ #œ nœ œ œ #œ nœ #œ nœ œ œ #œ nœ #œ nœ œ œ #œ nœ #œ nœ œ œ #œ nœ #œ nœ œ œ #œ nœ #œ nœ œ œ #œ nœ
Cl. B b. & œ
p P p P p P p ƒ
? #œ nœ #œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ #œ nœ œ œ #œ nœ #œ nœ œ œ #œ nœ #œ nœ œ œ #œ nœ #œ nœ œ œ #œ nœ #œ nœ œ œ #œ nœ #œ nœ œ œ #œ nœ
Vc. œ
p P p P p P p ƒ
œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J œ œ œ œ œ j J œ œ œœ J œ œ œœ J œ œ œœ œ œ
œ œ œ j j œ œ œ
& J J œ œ œ J J J J œ œ œ œ ? œ œ œ œœ œœ .. &
œ œ œ œ J J
ƒ
# >œ > > # >œ # >œ >œ # >œ >
Pno.

# >œ > # œ # >œ # œ # >œ >


& Œ œ #œ Œ Œ Œ œ #œ #œ
?
œ
> # >œ > #œ
> > # >˙

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Mrb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Vib. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? Πj Πj
bœ œ. bœ œ. bœ. œ. bœ. œ. ˙æ. ˙æ. ˙æ. ˙æ.
Timb.
> > >> p f
Perc. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Likchachiy - 53 -
œ. œ œ #œ. œ. œ œ #œ.
K
œ. #œ. œ. ˙. œ œ. ˙. ˙. œ. œ #œ
J 4 6 J J
Fl. & 8 8

j 4 6 œ. j j
& œ. œ œ #œ. œ. #œ. œ. ˙. 8 œ 8 œ œ #œ. œ. ˙. ˙. œ
œ.
Cl. B b.
œ
? œ. œ œ #œ. œ. #œ. œ. ˙. 4 œ 6 œ. œ œ #œ. œ. ˙. ˙. œ. œ # œJ
Vc. J 8 8 J

˘œ . . œ. # >œ
œ œ #œ œ œ œ # œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # >œ œ. œ. >œ œ. >œ œ. œ. # >œ œ œ œ # œ œ œ
œ œ #œ œ œ œ # œœ
œ 4 6 œ #œ œ œ #œ œ œ J œ œ #œ œ
& œ #œ 8 8 œ #œ
f Ï f Ï > f
# ˙˙˙ ... # >œ œ. œ. >œ œ. >œ .œ œ. # >œ œ # ˙˙˙ ... # ˘œ œ. œ. œ. # œ
Pno.

? 4 6 J
˙. ˙. 8 8 ˙. ˙. ˙.
˙. ˙. ˙. ˙. ˙.

& ∑ ∑ ∑ ∑ 48 ∑ 68 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Mrb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ 48 ∑ 68 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ 4 ∑ 6 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Vib. & 8 8

? ∑ 4 6 Œ. ∑
˙. œ. 8 8 ˙.
œ. ˙. ˙ œ. ˙æ. ˙æ.
Timb.

p f
˙. ∑ ∑ ∑ 48 ∑ 68 ˙ . ∑ ∑ ∑ ˙.
Perc. ã
f
Likchachiy - 54 -
142
œ. œ. #œ. œ. ˙. #œ. œ œ œ. œ. #œ. œ œ œ. œ. ˙. ˙.
˙. ˙.
J J
&
p
Fl.
subito ƒ subito p
j j
& œ. œ. #œ. œ. œ œ #œ. œ. œ. œ œ #œ. œ.
Cl. B b.
œ. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.
p ƒ p
? œ. #œ. #œ. œ œ ˙˙ .. ˙˙ .. #œ. œ œ ˙˙ .. ˙˙ ..
subito subito

œ. œ. ˙. œ. œ. œ. œ.
Vc.
J J
p ƒ p
> ˘œ . . œ. # >œ
subito subito

˘œ . . œ. # œ
œ œ # œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ̆ # œ. œ. œ. >œ œ œ œ #œ œ #
œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ J
œ
#œ œ œ œ œ
# œœ œ œ #œ œ œ œ . . >œ
œ̆ # œ. œ œJ
œ J œ J
&
Ï f Ï > f Ï >
# ˙˙ .. . . >œ # ˘œ œ. œ. œ. # œ # ˘œ œ. œ. œ. # œ # ˙˙˙ ... . . >œ
Pno.

? ˙. œ̆ # œ. œ œJ J J œ̆ # œ. œ œJ
˙. ˙. ˙. ˙. ˙.
˙. ˙. ˙. ˙. ˙.

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Mrb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Vib. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? ∑ ∑
Timb.
˙. œ. œ. ˙æ. ˙æ. ˙æ. ˙æ. ˙æ. ˙æ. œ. œ.
p f p Ï
Perc. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Likchachiy - 55 -
√
molto rit.
153
#œ. œ œ œ. #œ. œ œ œ. #œ. œ œ œ. ˙. ˙. œ. U̇
œ. œ. œ.
J J J ∑ ∑ 3 6 Œ
Fl. & 8 8
f Ï
j j j ∑ ∑ 3 6 U Œ
Cl. B b. & œ. œ œ #œ. œ. œ. œ œ #œ. œ. œ. œ œ #œ. œ. ˙. ˙. 8 œ. 8 ˙
f Ï U
? #œ. œ œ œ. œ. #œ. œ œ œ. œ. #œ. œ œ œ. œ. ∑ ∑ ˙. ˙. 3 œ. 6 ˙ Œ
J J J 8 8
˙. ˙. œ. ˙
Vc.

f Ï
œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ
œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ
œ œ 3 6
& œ #œ œ # œ ∑ ∑ ∑ ∑ 8 ∑ 8 ∑
p f
# ˙˙˙ ... # ˙˙˙ ...
Pno. subito

? ∑ ∑ ∑ ∑ 3 ∑ 6 ∑
˙. ˙. ˙. ˙. 8 8
˙. ˙. ˙. ˙.

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 38 ∑ 68 ∑
Mrb.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 38 ∑ 68 ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 3 ∑ 6 ∑
Vib. & 8 8

? æ ∑ ∑ 3 6 U ‰‰
Timb. ˙. ˙æ. ˙æ. ˙æ. ˙æ. ˙æ. œœœœœœ œœœœœœ 8 8
œœœ ˙
p Ï Ï
Perc. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 38 ∑ 68 U̇ ‰ ‰
Ï
Likchachiy - 56 -