Vous êtes sur la page 1sur 3

gieâsu, vua tình yeâu

Huy Hoaøng - Hoøa aâm: Tieán Linh

2 Ó Ó Ó
Soli Soprano & Tenore
«« « « «« ˆ««« œ» Jœ»» Jœ»»
4
=========================
l& l l l ˆ
j
« «
ˆ« j
j «
ˆ« «
ˆ l »
» » » l
l l l lNhö ruoäng ñoàng khoâ l chaùy, khaùt mong l
l l l l OÂi maàu nhieäm tình l Chuùa, quaù yeâu l
l l l l Khi
_
œ
J
» l
trôøi chieàu buoâng xuoáng, caùnh chim
__»œJ»» l
l 24 Ó l Ó l Ó l »» œ
J
»
»» J
» œ
»» #œJ»»» l »» œ
» ‰ » l
=========================
l? l l l l l
l Organ l «« l ˆ««« ««« ««« «« l « l « l
¬l 2 « «« «« «« l ««ˆ« . ˆ«Jœ» l ˆ« « ˆ«« l ««ˆ.
j «
«j « «
«
4 #ˆ«« ««»«»œ̂ «œ̂» ««ˆˆ œ»œ»» ..
“=========================
& » #œ
»
» œ
»
» «
ˆ
« . #ˆ«ˆ«ˆ« l «ˆ«ˆ«ˆ« #ˆ««ˆ« l
l _
œ»» » » » l »» » l » œ̂
»
»» l «_
ˆ . l ˆ
« l
“l l l l l l
“l 2 ««ˆ« ««ˆ« «««ˆ« ««« l œ»»» œ»»» œ»» l ˙»» «
ll «˙« ll «ˆ« « «« ll
l? 4
L“=========================ˆ« l œ»» »»» »» »»» l » _ ˆ
» » «

œJ»» œ
J
» «« « «« «« «
« « « œ
J
» œ
J
» Jœ»»» œ»»» œ»»» œ»»» ˙»»»
l& » »
» ˆ
«
=========================
l ˆ
j
« ˆ
j
« «
ˆ ˆ
« «
«j «
ˆ« l ˆ« » » »
» l l l
l côn möa trôøi. lCon soáng giöõa doøng l ñôøi, khaùt mong Chuù l a, Chuùa ôi. l l
l thöông con ngöôøi. l Duø con vöôùng toäi l ñôøi, Chuùa haèng l yeâu maõi thoâi. l l
l __»œJ» _J»œ _»œ l _J»œ _œJ» _œJ»
mong bay veà,
l _»œ __»œJ»» l __»œ» .
veà yeân nôi toå eâm, traùnh maøn ñeâm gioù söông.
_ »
œ _
œ
» l l
l »» » »
» »» l »» »» » »» l »» œ
J
» » l »» »
» »» l »» ˙
» l

=========================
l ? l l l l l
l l l l « «« l «« «ˆ« «« «« l
¬l «« l «˙« « « «
l «ˆ« «ˆ« l «ˆ« . j
«ˆ«ˆ l #˙ˆ«» ˆ« ˆ« l
& «˙««
“========================= œ
» ˙
» ˙
» ˙
»
l _«˙ l _»œ»» œ»»» l _»˙»» l »» l »» l
“l l « l « l l l
“l « « « « « « « œ
»
l ? «˙« ll ˆ«
L“========================= «ˆ« ll ˆ« «ˆ« ll #ˆ«« . «ˆ ll _«««ˆ »» œ»»» ll
«j

38
Gieâsu, Vua tình yeâu (2)

««j «
« «« œ» œ
J
» ««ˆ« «« «« Jœ»» Jœ»» œ
J
» œ»»» œ»»»
ˆ
« «
«j
ˆ« «j « «
ˆ ˆ« » œ
J
»
» » «
ˆ ˆ
j
« œ
»
» » »
=========================
l& ˆ« l » » » l » l » » l
l Con tìm veà beân l Chuùa, trong Bí lTích Tình Yeâu. l OÂi huyeàn nhieäm cao l
l Con thôø laïy Thieân l Chuùa, trong Bí lTích huyeàn sieâu. l Xin Ngaøi daïy con l
l Giöõ_J»œ»»
a traàn ñôøi baõo
l toá,
_
œ
»
J
_
» l _
_
con yeáu ñuoái moûng manh, mong tìm
œ
»
J
» _œ
J
» _ œ
»
» l veà vôùi
l
l œ
J
»
»» »» J
œ
» #œJ
»
»» l »» œ
» ‰ »
» l »
» »
» » #œJ
»
l »» »» œ
J
» œ
J
»
»» œ
J
»
»» l
=========================
l ? l l l l
¬l «« «« l ««ˆ «
« l ««ˆ« l «
« ««ˆ« l
ˆ
« . ĵ
«
#ˆ« l ˙»» «
ˆ
« ˆ
«
ˆ
« ˆ
« œ
»
œ
»
»œ» l #ˆ«˙»»
ˆ
«
« ˆ
«
“=========================
l & ˙»»» l œ»»» » l
“l » »
l l l l
“l «
«ˆ« . «
« l «« « l «« œ
» l «
« «« ll
L“=========================
l? ˆ
j
« l ˆ
« #ˆ« « l ˆ
« »
» l ˆ
« ˆ«
Tutti # «« «« «« « « «« ««j ««j
œ»» Jœ»»» Jœ»» œ
J
» «
« «
« , # # ˆ
j
« j
« j
« «
« «
ˆ
« ˆ
« «
l& »
========================= » l »» œ
J
»»» ˆ« l ˙« ll Jœ»» Ĵœ»» Ĵœ»» Ĵœ»» l »»» œ »»» «Ĵœ»» l
œ

» » » » »
l sieâu, Chuùa yeâu lthöông nhaân loïai. l l l Gieâ - su vua tình lyeâu, chuùng con l
l Chuù
yeâu, daãu ñau l thöông traêm chieàu. l ll l l
l __»œJ»» l __»œ»» . __»œK»» _œK»» #l _˙» l l _œ» _»œ _»œ __»œ» l __»œ» __»œ» __»œ» l
a, Ñaáng cho con an laønh

œ
» ,
l »» ‰ » l » » » l »» l l ### Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» l œ»»»» J»»»œ J»œ»» l
»
=========================
l? l l ll l l
l l l ll # « «
l ««« ««« _«ˆ« _««ˆœ» __ˆ« _ˆ«« l « « «
¬l «««ˆ ««ˆ « « # « « «
« « «
« « «
« «
«««ˆ «« ««ˆ l ˆ«»œ œ̂»» œ»»» »» œ» l
ˆ«» . #ˆ« Jœ ˙«œ» . « l « l
œ»»» œ»» «œ̇»» œ» #_œ» _« l l # « «
« « «
« «
ˆ« ««ˆ «»œ̂ »»œ̂ »»»œ̂ »»»œ̂ »» »» » »
“=========================
&
l » œ » »
» _ »
œ
» . » » »
œ _ »
œ »
» »
“l » l »» l » » »» »» l l »» » » l l
l œ» . l « « « « l l# # « œ»»» l œ» œ»»» œ»»» l
“l ˙»»» l » » œ »
» »
œ «

» »» l ˆ« ˆ« #ˆ«« l l« « «
« « # «
ˆ« l »
» l
L“=========================
?
### ««« «««ˆ ««« ˆ««« «« , «« « « « « ««
œ

» œ

» ˆ
œ
«
» j
« «
« «
«
ˆ
j
«
«
«« ˆ«« «« «
« ««ˆ «j «
ˆ
« «
«
j
« «Ĵœ»« ˆ«« ˆ«œ»
«
»» »» »»
=========================
l& l Ĵœ»»» j
«Ĵœ»» Jœ»»» Ĵœ»»» l _ˆ«»œ Ĵœ»»» Jœ»»» l Ĵœ»»» »» »» l
l l Trong hình » »»
baùnh beù l nhoû chöùa troïn l tình trôøi cao. l
l __»œ»» _»œ» _»œ , l _»œ»» l l _»œ» _»œ» œ» l
xin kính thôø. ,

# » » œ
» œ
» œ
» œ
» œ
» œ
» » » »
l ? ## J»œ»»» œJ»»» œ»»»
========================= l »Jœ»» »Jœ»» »Jœ»» #œ»J»» l œ»»
» » » »
»»» »»J»œ l »Jœ» J»œ» œ»»
J»œ» »» »» » » l
»
l ««« ««« ««« ˆ««« _ˆ««« l _««« ««« «« «« «« l «« «« «« _ˆ»««« ««« ««« l «« « «« «« «« «« l
¬l ### _»»œ̂ »»œ _»œ̂ _«ˆ __»»»»œ _ l _œ̂»»» _«œ̂»» nœ̂««» «« _ˆ« l ≈˙» ««ˆ _ˆ« _ˆ« _ _ˆ« _«ˆ l ≈ ««ˆ »««œ̂ _»»«ˆœ _«œ̂»» _ˆ«œ»» ««œ̂» l
l& »» » »» » l »» »» œ̂»»» œ»»» l »» l œ»»» »» » » » »» l
“=========================
“l l l l l
“l ### œ»» œ»»» l œ» . #œ J
» l œ»» « «« l »œ œ»» œ» l
L“=========================
l? » l » » »
» l » «
ˆ« «
ˆ l » » » »
» l
39
Gieâsu, Vua tình yeâu (3)

### ««˙« ««j


ˆ«Jœ ««j
ˆ«Jœ ««j«Ĵœ «««Jœ̂ ˆ««« ««ˆ«œ» ««j
«Ĵœ» «« «« «« «« ˆ««« «
j
«Ĵœ»» «Jœ̂» ˆ« «Jœ̂» «œ»ˆ«»
˙»»»
=========================
l& l »»» »»» »»» »»» l »» »» » » » l » » » l
l l Gieâ - su vua tình lyeâu, chuùng con l yeâu meán Ngaøi. l
l ˙
» l _»œJœ» _œ»œJ» _œ»œJ» __œ»œ»J» l __»œ»» __»œ»» __»œ»J»œ l __»œ»» _»œ» _ œ
»
» l
#
l ? ## »»»˙» l »» »» »» » l »» » œ
» œ
J
» » » » œ»»»
=========================
»» » l Jœ»»» œJ»»» l
l l l « « « «« « l « « « «« «« l
« « « « « « « « «
¬l ### ≈ ««««ˆ ««« ««ˆ« «««ˆ «« «« l ≈ « «« ««« «««ˆ «««« «««« ««ˆ« l ˆ«««» œ̂««»» _ˆœ««»»» _ˆ«œ»»» __ˆ« _»ˆœ«« l _«œ̂»» œ» _«ˆ _««ˆ _«ˆ_»»»œ __«ˆ l
»»œ »» l
l& Jœ̂»»» œ»» œ̂»»» œ̂»»» l ««ˆ« «œ̂»» œ̂»» »»»œ ˆ œ̂»»» l »»œ »» » »
“========================= »» l »» »»
l“ ‰ » l ‰ » » l l l
“l ### ˙»»» l «« œ»»» l œ»»» œ»»» œ»»» l œ» œ»»» l
L“=========================
l? l ˆ
« l l »
» l

### «« «« « «
«
«« «
«
«« ««ˆ« « «
« « ««˙«
j
«
Ĵœ»» ˆ
j
«
Jœ»»
========================= «
j
«Ĵœ»» j
« «
Ĵœ»» l _«ˆ«œ j
« j
« « j
« ˆ
«
l& » » » »»» Ĵœ»»» Ĵœ»»» l _Ĵ»œ
» Ĵœ»»» _»œ» l _»˙» ”
l » » » »
trong l ñôøi, xin veïn l nghóa cuøng Ngaøi. l ”
l _»œ»» _»œ»» l l l ”
Bao laâu coøn

# # œ
»
» œ
»
» œ
» œ
» œ
» œ
»
l ? # Jœ»»» Jœ»»»
========================= Jœ»»» #œJ»»» l »œ»» Jœ»»» J»»»œ l œ»»
J»œ»» »»Jœ» œ»»»œ l ˙»»˙» ”
l » » l l »
» » » l » » ”
««« «« «« « « œ »
_ « «
¬l ### _œ̂»»» _ˆœ«»»» nœ̂««»» ««»œ̂ « _
_ˆ« l ‰ œœ»» œ»œ» »»œœ _»»»œœ _»»»œœ l _»œœ»»»
œ _ _ œ
» _
_œœ»»» _»œ»»œ l _»˙»˙» ˙
» ”
l& » » »» œ»»» l »» »» »» »» »» l »» »» »» l »» ”
“=========================
“l l l l ”
“l ### œ»» . #œ J
»
»
l œ»» œ
»
» l «« «
« l «« ”
l?
L“=========================
» » l » » l ˆ« ˆ« l ˙« ”

40

Vous aimerez peut-être aussi