Vous êtes sur la page 1sur 3

oâi phuùt giaây tuyeät vôøi

Huy Hoaøng - Hoøa aâm: Tieán Linh

3 «« . Jœ»» «« « «
∑ ∑ ∑ ˆ« ««j
««j
Khoan thai
4
=========================
l& l l l ˆ« » j ˆ« «j ˆ« l «˙« ˆ« l
l l l l OÂi phuùt giaây tuyeät lvôøi, traùi tim l
l l l l OÂi phuùt giaây tuyeät lvôøi, Chuùa nhaânl
¬l 3 ««ˆ« . ««j «« «« l « « l « l « «« l« « « l
«
ˆ « «
«œ»Jœ̂» œœ»» «œ̂» l «ˆ«œ. «j « « « «
«œ»œ̂» «« l «˙« ««œ» l ˙«˙« ˆ«œ « «
ˆ«˙ ˆ« ˆ«œ «
Organ
l“=========================
& 4 œ
»
œ
» .
. » » » »
» œ
» ˆ
«
»
œ »
œ » »
˙
» »
»
l »
˙
» »
œ
»
l
l“ » » » » œ
» œ
»
»» » » » l _œ»»» _œ»» _œ»» » _œ̂»»» l_œ»» _œ»» »»» l »» œ̂ » l »» »» l
» »
“ll 43 ˙» »
œ
l ˙»
œ»»» »» l »» œ »
» #œ
»
»
l ˙»
» «
l «
« «
«ˆ«

« «
«
l
? »»
L“========================= » » l» «ˆ« l ˙« l ˙« ˆ« l

«« «« «« ««j «« œ»»»
« «
l & «ˆ« . _«j «
=========================
« «
« l ˙
« . l ˆ
« . ˆ
j
« ˆ
« «
« l «
« «
« «
« «
« l ˙
« »
œ
»
» l
ˆ« _j ˆ« j ˆ« ˆ« ˆ« . _j
j ˆ« _j ˆ« _ˆj
«
l con ñöôïc gaàn beân l Chuùa. lNhö nai khaùt tìm l ñöôïc, tìm ñöôïc nguoàn l suoái maùt l
l hieàn, töø trôøi ngöï l ñeán. l Ñeå ôû vôùi loøai l ngöôøi, Ngaøi laäp nhieäm l tích thaùnh l
¬l ««ˆ« ««ˆ ««
ˆ«œ»

«
l «
«
˙«˙» ... l ˙«˙»»
««ˆ«
œ
l «« «
ˆ«œ» «ˆ«œ «
«
ˆ
«
l « «« l
«˙«˙» ˆ«œ»
˙
»
& »˙»» «
l“=========================
»œ»» l ˙»»» ˙»» »
»
œ
»» l »
»œ»» »œ» œ
»
» l ˙ » » l
l » »» _»œ»» l » » »
œ
»»
“ll » » l
l« « l «
l »
l l
l
l
“l «« «
«ˆ« «
l ˙« ˆ« l «˙« « «
«ˆ« l «˙« « « «
l «˙« #ˆ«« l «
L“=========================
? ˙« _««ˆ

««˙« . ««ˆ« . «« ««j œ


J
» œ»»» . œ»»» œ»»» Jœ»»» Jœ»» œ
» . «« Jœ»
ˆ
j œ
J ««˙« .
=========================
l& l ˆ«
j ˆ
« »
» l » l »
» « »
» »
»
» l l
l trong.. l Nhö ruoäng ñoàng khoâ lchaùy, khaùt mong bao l ngaøy, ñöïoc côn möa l trôøi. l
l thieâng. l Con thôø laïy yeâu l meán, kính daâ«ng leân l Ngaø « caû traùi tim l naøy. l
««ˆ l _««ˆ _««ˆ« « l ««˙« .
i

¬l ««˙«˙ .. l « l « «« _ _ ««ˆ l
l & »˙»» . «
l ˙«˙»»˙ ... «
l ˆ«œ»œ» œ»»œ»ˆ
« œ»» œ
» ˙
»
l »»»˙ œ
»
»œ» l »»˙» .˙
» . l
“=========================
» » » » » » »
“l l » l »» l l l
“l «« «« l ««˙« «« l
« «
l
« «
l
˙
» œ
»
l
l ? ˙« ˆ« l
L“========================= ˆ« l «˙« #ˆ«« l «˙« «ˆ« l »» »» l

58
OÂi phuùt giaây tuyeät vôøi (2)

«« . Jœ»» «« « « ««j « « «« « « «
l & ˆ« » j ˆ« «j
========================= ˆ« l «˙« ˆ« «j ˆ« l ««ˆ« . «j
ˆ« ˆ« «ˆ« _«j «ˆ l _««˙ . ll
l Con öôùc mong ñeâm lngaøy, soáng beân l Ngaøi, yeâu thöông traøn l ñaày. ll
l Xin giuùp con vöõng l beàn, giöõa luïy l phieàn, tin yeâu veïn tuyeà l n. ll
¬l ˙»»˙»˙ œ»»œ» l l « ««« l « « « «« «« ««« l l
l“========================= l ˙
»
»
˙ œ
»
»
œ l «
«˙«˙˙« ˆˆ«« l «ˆ« «« «« « «œ̂»» œ̂»» l l
& » » »
œ
»»» »
˙
»»» »
œ
»»» ˆ« œ»»œ» ˆ« œ̂»» œ̂»»» » »
“ll l l l » » ll
“l ««˙« ««ˆ« l « «« l l « ll
l ˙« « ˆ« l «˙« « «
«ˆ« l ˙« . « ll
L“=========================
?

««« . ««« ««« «« « « « «« « ««


l & «ˆˆ« .
========================= «ˆ« j
ĵ «ˆˆ« ĵ «ˆ« l «˙« œ»» _»œ _ĵ «
«««ˆ _«j «
ˆ«ˆ l _«ˆ.««ˆ .
« «
« «ˆ« «ĵ
ĵ «ˆ« l ««˙˙« .. l
» » _ ˆ
j
«
l l » l l l
l Con tin yeâu toân thôø,
l Chuùa uy quyeàn,
l _ œ
»
aån daáu nôi ñaây.
_
œ
» l l
l œ»»» .. œ»»» œ»»» œ»»» l ˙»»˙» œ»»» œ»»J»œ l œ»»» . » » ˙
»
œ»J»œ» J»œ» Jœ»» l ˙.»»» . l
œ
»
=========================
? »» œ
J
» œ
J
»
»» »» »» l » J
œ
» » œ
J
» »
»» » l »»» »
œ . » » »
l l l
l ««« «« «« « « « l «« «« «««ˆ ««« «« ««ˆ« l _««ˆ« ««ˆ« «« ««« «« «« l « « l
¬l « «
œ̂»»» ˆ« œ̂« «ˆ« «« «ˆ« l «ˆ ˆ« ˆ« «œ̂»
»
l œ» «œ̂» œ̂» «ˆ «œ̂» l ««» «« «« «« «ˆ« ««œ̂ l
»» »» œ»» »» »»œ̂ «œ̂»«» #œ̂«» œ̂«»» œ»» »»»
»»»
“=========================
l& œ̂»»» l ˙»»» » l »» » l » »» » » l
“l l l l l
“l « « l «˙«« «
««ˆ« «ˆ« l «« . «« l «« . l
l ? «˙«
L“========================= «ˆ« l l ˆ« «_«j «ˆ ˆ
« l ˙
« l
««« ««« «« «« ««« ««j ««j «« . «« «« ˆ««« «« «
ˆ.«ˆ« . ˆˆ« ĵ
j
« «ˆ« j
ˆ
«
ˆ« l ˙«˙
« ˆ
«
« ˆ
«
ˆ« ˆ« l ˆ«œ»» . j
«Ĵœ» «Ĵœ» j
ˆ«Jœ» l «˙« ..
l&
========================= » » »» _»˙»» l
l l l » » » l l
l __»»œ .
OÂi
__»œ» _»œ» _»œ» l _»˙
Gieâ - su tình yeâu,
_
œ
»
suoát cuoäc ñôøi,
l con muoán yeâu Ngaøi.
l _»˙ . l
»
l »»œ.» » » »
»»J»œ Jœ»» Jœ»» l »»˙»» œ
» »
Jœ»»» Jœ»»» l »» œ
»
œ.
» . œ
»
» œ
»
» œ
»
»
»»» »»» »»» l »»»˙. » l
l » »
=========================
? »
» » » l » l œ
J
» œ
J
»
»» »» »» l »» œ
J
» » l
l « « « «
l «« « _«ˆ« «« ««« _«ˆ« l «« «« « « l l
« « « « « « «
ˆ «
ˆ « «
¬l ««œ̂» ««« ˆ«« «« «« ˆ« l _«œ»ˆ ˆ« _œ» _ _ˆ«œ»»» _ l _»»œ _ˆ«œ» «œ̂ «ˆ« «ˆ«œ» ««œ̂» l ««ˆ« «ˆ« ««ˆ ««« ««ˆ« ««« l« « « «
»
l & »»»» œ̂»»» œ»»» œ̂»»» œ̂»»»
“========================= l »» »» l » »» »» »» »» l œ»» .
»
Jœ̂»«» #œ»» œ̂»»» l
» »
“l l l l l
“l «˙« « œ»»» l ˙»» œ»»» l ˙»»» «« l ««˙« . l
L“=========================
l? l » l ˆ« l l

59
OÂi phuùt giaây tuyeät vôøi (3)

«« «« «« « « «
« « « « « « «« .
l & ˆ.«ˆ« . ĵ
«ˆ« _«ĵ
========================= «««ˆ l _«˙««˙
«_««ˆ __«ĵ «««ˆ _«ĵ
_ĵ ««ˆ l __«ˆ«»œ .. «_j
_ _«
ˆ
j «j
ˆ
«_
œ
J l _ ˙« l
» «
œ

»
» _«
œ
J
»
» »
»
» »˙»» .
l l l » » » l l
l Daãu ñaát trôøi ñoåi thay,
l traùi tim naøy
l troïn veïn daâng Chuùa.
l l
œ
»
l »»»œ . . œ
» œ
»
»Jœ»» »» »» l »˙»œ
» ˙
» œ
»
œ»» »Jœ» l œ»»œ . . œ»» œ»» œ»» l ˙»» . l
» »
=========================
? œ
J
»
» œ
J
»
» »
» »Jœ»» »» »» œ
»
J
» »
J
œ
» bœ
J
» ˙
» .
l » » l » l » » »» l »» l
l « « « «« « « l « « l « l l
« « « « « « « « «
¬l ˆ««« «« «œ̂» _ˆ« ˆœ»« «ˆ« l «ˆ«œ» «ˆ« ««« «ˆ« «ˆ«œ» ˆ« l «« «« «ˆ« ««ˆ« «« ««« l «« «« «« « «« «« l
» »» «ˆ ˆ« ˆ« «Ĵœ»« #œˆ«» «œ̂»
l & œ»»» œ̂»»» »
“========================= l »» œ̂»»» »» l œ̂»»» œ̂»»» œ»»» «œ»ˆ
»» œ̂»»» œ»»» . »» »» »» l
l
“l l l l l
“l ˙»» «« «
l «˙« «
«« «ˆ« l ˙» «« «« l « l
L“=========================
l? » ˆ
« l ˆ« l » » «ˆ bˆ« l «˙« . l
«« «« «« «««ˆ « « «« ««j «« «« £
ˆ« .. ˆ«Jœ «Jœ̂ «j
j « «
ˆ
« . ˆ
j
« « ˆ
j
« « . « « «
=========================
l & »»œ »»» »»» Ĵœ»»» l œ»»» Jœ»»» Jœ»»» Ĵœ»»» Jœ»» l ˆ«ˆ« . _ «ˆ« _ˆ««ˆ« _ˆˆ««« _ˆˆ«««« l __««˙«« .
«ĵ « « ”
l » l » l l ˙
« . ”
l Daãu
_
œ
»
nuùi coù hao moøn,
_
œ
» l _»œ . _œ
» _
œ
»
soâng coù vôi caïn,
l œ. tình con luoân veïn troøn.
l ”
l œ»»»œ.» . » »
»»Jœ»œ »Jœ» »Jœ» l »œ» . » » œ
» » »
Jœ»»» Jœ»»» #œJ»»» l œ.»»» œJ»»» œ»»» œ»»» œ»» l ˙» . ”
»
=========================
? »
» »
» » »
œ »
œ
»» »» »» l » »
»
œ ˙.
»
»
l » » » l l ”
l « l «« « « « « « l £ l ”
« « « «
« «
« _«
«
ˆ _ «
ˆ « « « « « « « « «
¬l «« «« ˆ«« ˆ« ˆ«œ»» œ» l ˙» ˆ« ˆ« ˆ« «œ»ˆ «ˆ« l ««»ˆ «« ««« «« «ˆ« l «˙« . ”
œ
» » »
» l » » » œ
» »
œ̂ »
œ̂
l & œ̂»»» œ̂»»» »»
“========================= » l » »» »» œ̂»»» œ»»» l ˙»»» . ”
“l «« l ˙» l l ”
“l «˙« « «
«ˆ« ˆ« l »» ˙
»
œ»»» #œ»»» l »» ««ˆ« l «˙« . « ”
L“=========================
l? l l l ”

60