Vous êtes sur la page 1sur 70

MUZEUL MILITAR NATIONAL

:"

'1.1,4:52111!"
A-%474.0

le
4ri

UNIFO MELE
MATE! OMANE
1830--1930
LES UNIFO 5'
DE L'ARMÉE RO A

BUCURE11
1930

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
MUZEUL MILITAR NATIONAL

r__
hpUlir al
Bit'104C1 t entr

UNIFORMELE
ARMATEI ROMANE
1830--1930
LES UNIFORMES
DE L'ARMÉE ROUMAINE

BUCURESTI
1930
www.dacoromanica.ro
Consiliul de conducere al Muzeului Militar National
Pre§edinte : General R. Rosetti.

Membrii : I. Andriesescu,
director al Muzeului de Anti chitati, General L.
Birzotescu, din Mamie Stat Major, General Gr. Constandache, seful Serviciului
Istoric, V. Dräghiceanu, secretar-director al Comisiunii Monumentelor Istorice, C.
Moisil, director general al Arhivelor Statului, l'Irintele N. Popescu, membru al

Academiei Române, General G. Sion din Ministerul Armatei.

www.dacoromanica.ro
OW/ANT INA1NTE AVANT=PROPOS
Imprejurarile politice si economice din veacurile Les circonstances politiques et économiques dans
precedente au facut ca Principatele Romanesti sa nu lesquelles se sont trouvées les principautés roumaines
aiba, la inceputul secolului XIX, o putere militara dans le passé avaient eu comme conséquence la dis-
organizata. In acelasi timp, Rusia care, in inaintai ea parition graduelle de toute organisation militaire.
sa spre Constantinopol, ocupase Principatele si se Au commencement du XIX-e siècle, la Russie qui
gandea la absorbtiunea lor, a fost silitä, in urma ras- avançait vers Constantinople occupait ces principau-
boiului din 1828-1829, sa se multumeasca cu un tés avec l'intention de les absorber ultérieurement.
condominium ruso-turcesc asupra lor, Moldova si A la suite de la guerre de 1828-1829 elle fat obli,
Muntenia fiind socotite sub suzeranitatea turceasca gee de se contenter d'un condominium russo-turc
protectoratul rusesc. dont la formule Kit que la Moldavie et la Valachie
Prin nouile constitutii (denumite regulamente or- étaient sous la suzeraineté turque et la protection
ganice) , impuse Principatelor Romanesti, Rusii creara' russe.
din nou ostirea moldoveneasca si cea munteneasca, Les Russes imposèrent aux principautés de nou-
dar le alcatuira dupa chipul i asemanarea trupelor velles constitutions, nommées Réglements Organi-
lor si le dadura numai menirea de politie. ques. Ces réglements crarent des milices, d'une or-
Se implinesc in curand o suta de ani dela aceastà ganisation semblable aux troupes russes, et leur attri-
reinviere, sub scut strain, a ostirilor pamantene. buèrent un rôle de police.
In acest veac ostirea a muncit cu vrednicie ; s'a Il y aura bientot un siècle depuis la renaissance,
desvoltat mereu ; i, eliberandu-se de catihetia straina, sous l'égide l'étrangère, des armées roumaines. Pen-
a luat o parte onorabila si la evenimentele din 1848 dant ce siècle, l'armée a eu une activité utile. Elle a
si la miscarea pentru Unire. continuellement développé son organisation. Elle s'est
Numai multumita sacrificiilor ei sangeroase pe affrancie de ses instructeu. rs étrangers et a pris une
campiile de lupta din Bulgaria, in 1877-1878, a part honorable tant aux événements de 1848 qu'au
actiunii sale pe aceleasi meleaguri in 1913, precum mouvement pour l'Union. Grace à ses sanglants sa-
a stradaniilor, suferintelor i sangelui varsat din bel- crifices sur les champs de bataille bulgares en 1877
sug sub steagul ei in ultimul rasboiu, pe tot intinsul 1878, a son action, dans les mémes parages, en 1913 et
sesurilor si plaiurilor dintre Dunare, Nistru, Marea ses souffrances et au sang généreusement répandu
Neagra, Budapesta i Colomea, a fost cu putinta sa sur toute la surface comprise entre le Danube, le
se capete intaiu neatarnarea pentru o parte din neam, Dniestre, la Mer Noire, Budapesth et Koloméa, il a
apoi sa ajungem la intregirea lui. été possible de réaliser d'abord l'indépendance d'une
Centenarul acesta nu trebuie lasat uitärii si de partie du peuple roumain et ensuite la réunion de
aceia infatisam, in foile cari urmeaza, o lature a isto- celui-ci en un seul tout.
riei armatei noastre in cursul acestei sute de ani Nous pensons que ce centenaire ne doit pas passer
a nume aceea a infatisarii exterioare a ostasilor sai. inaperçu et c'est pourquoi nous présentons, dans les
Daca aceasta infatisare exterioara s'a schimbat de pages qui suivent, un aspect de l'histoire de notre
mai multe ori, dupa influentele rusesti, franceze, ger- armée pendant le cours des derniers cent ans, celui
mane si iar franceza, sub cari s'a desvoltat armata de l'aspect extérieur de ses soldats.
potrivit nevoilor vremilor mai noi, inima care a batut Si cet aspect extérieur a changé plusieures fins se-
sub toate soiurile de mundiruri, tunici i bluze nu s'a Ion les influences, russe, française allemande et de
schimbat caci a fost mereu romaneasca. nouveau française, sous lesquelles s'est développée
Pentru alcatuirea albumului prin care se infatiseaza l'armée d'après les besoins des temps nouveaux, le
evolutia imbracamintei militare a mai multor gene- coeur qui a battu sous les différents uniformes, n'a
ratii de ostasi, Muzeul Militar National a avut con- pas changé, car il a été roumain.
cursul asistentului sau tcchnic, d-1 A. Potocki, care L'apparition de cet album, qui montre l'évolution
nu numai cà cunoaste, ca putini altii, uniformele dela de l'habillement de plusieurs générations de soldats.
1830 incoace, in cele mai mici amanunte, dar este si a été facilitée par le concours de l'attaché technique
un desenator indemanatec. A. Potocki qui non seulement a une connaissance
unique des uniformes roumains depuis 1830 mais qui
est aussi un dessinateur habile.

www.dacoromanica.ro
BIBLIOGRAFIE= BIBLIOGRAPH1E
Inaltele Poronci de zi prin toatä Domneasca militie Toate brosurile intocmite de Comisia de Unifor-
Principatului Moldovei. mitate sub presedintia Adjutantului M. S. Dr. Da-
1834-1840, 1842-1850 §i 1854. vila si tipärite in Bucuresti de Imprimeriea Adolf
(Manuscripte aflate la Academia Romänä si la Ulrich, strada Bossel No. 10, la 1859 si 1860.
Muzeul Militar National din Bucuresti). Monitorul Oastei dela 1860-1916.
Regulament Militar pentru Slujba frontului de in- Albumul Armatei Romane 1873. Stab. Lith. M.
fanterie. Sectia I-a. Din titlu II, capului al VII, a re- B. Baer, Bucuresci.
gulament organic. Scoala recrutilor. Intärit din po- Albumul Armatelor Europene. 120 Aquarele
ronca Luminärii Sale Printului Dimitrie M. Sturza. 52 gravuri negre reproducand tote armele ale Conti-
General Inspector oastei Principatului Moldovei nentului. Cu un text esplicativ prelucrat dupä mai
Cavaler. Tradus din dialectul Rosian intocmai de pe multi de S. I. Grossmann. Bucuresci, Ig. Haimann,
Regulamentul indeplinit cu cele mai nouä metode Librar-editor, 1891.
tipärit in S. Peterburg la anul 1845 de maiorul P. Descrierea Uniformelor Armatei. Editie oficialä.
Skelitti. Iasii la Institutul Albinei 1847. Bucuresti, Imprimeria Statului. 1895.
Partea II a Ostasascului Regulament. Scoala re- Armata Romani. Originalele lucrate de picto-
crutilor. Pentru Militia Printipatului Tarii Roma- rul T. Ajdukiewicz. Reproducerile executate in ate-
neqci. Originalul intärit : Plenipotentul Prezident al lierele I. V. Socecii, Bucuresti. Proprietatea Socecii
Divanurilor General Adjutant Kiselev. Intocmai dupä E? Comp., Bucuresti. 1903.
original talmacit, Marele Adjutant Capitan Voi- Regulament asupra Descrierei Uniformelor i ti-
nescu I. nutelor armatei. Bucuresti. Tip. si Stab. de Arte Gra-
Regulament ostäsesc pentru invatatura de Roata. fice George Ionescu. 30 Strada Academiei. 1912.
Originalul intä.rit, de Domnul plenipotentul Prezi- Monitorul Oficial dela 1921-1924 si 1926-1928.
dent al Divanurilor General Adjutant Kiselev. 0 au Instructiuni rezumative asupra formei i portului
tälmacit in limba nationalä marele Adjutant Cäpitan uniformei ofiterilor din toate arrnele i serviciile ar-
Voinescu. inatei. Bucuresti. Serviciul Geografic al Armatei.
Regulainent Ostasesc. Partea Doa. Despärtire a 1921.
cincea. Slujba de Garnizon. 1832. Die rumanische Armee in ihrer gegenwärtigen
Asazämant Ostasesc. Partea a III. Despartirea a III. Uniformierung. Bearbeitet von Alex. I. V. Socecu,
Regulament ostäsesc pentru Militia pamante- Rittmeister in Königl. Rumänischen 1. Roten Husa-
neasca a Principatului Valahii. Comitetul ostäsesc ren Regiment. Leipzig, Verlag von Moritz Ruhl.
sub prezidenta Domnului General Starov. Bucuresti Die Armeen Rumäniens und Bulgariens. Ihre Or-
Martie 5, 1831. ganisation, Bewaffnung, Ausröstung und Uniformie-
Còpii fotografice de pe schitele pictorului francez rung. Von Anton Sussmann, k. u. k. Hauptmann.
Raffet din anul 1837, a cäror originale stint la Biblio- Mit 6 Tafeln Abbildungen in lithographischem Far-
teca Nationalä din Paris. bendruck. Verlag von Moritz Ruhl in Leipzig.
Planurile i figurile *coali Recrutilor. Traduse de Organisarea Arrnatei Romane. Lucrare intocmitä
Colonelul A. Banov. Bucuresti, 1847. dupä legiuirile in vigoare de Maiorul I. Popovici, sef
Albutnul ostirei. Lith. lui Bilz i Danielis in Bucu- de Stat-Major al Diviziei a VII-a Infanterie. Fost
resti, 1852. profesor al Cursului de Organisare i Mobilisare la
Brosurile cu descrierea uniformei : a) Generalilor, Scoala Superioati de Resboiu. Roman. Tipografía
b) Corpului Adjutantilor Domnesci, c) Corpului Leon Friedmann, str. Stefan-cel-Mare No. 64-65.
Special de Stat Major, ce s'a numit p5.nä acum de 1900, 2 volume.
genio, d) Personalului Ministerului Ostäsesc, e) Un- Steagul, Sterna Romanä, Insemnele Domnesci,
cierilor, f) Veterinarilor, g) Corpului de Artilerie, Trofee. Cercetare criticä pe terenul istorii (cu nu-
h) Scoalelor militare, a scoalei de medicinä si a Com- meroase figuri in color° de Colonel P. V. Nisturel
panici de infirmieri din Principatele Unite, i) Cor- brevetat de stat-major, profesor de artilerie la scoala
pului Ofiterilor sanitari ai armatei Principatelor Unite de poduri i osele, comandantul artileriei corpului
ale Romaniei, j) Descrierea harnasamentului pentru 1 de Armatä. Bucuresci. Universala" stabiliment de
Stat-Majoruri. arte grafice. Strada Covaci, 14. 1903.

www.dacoromanica.ro
TABLA DE MATERII TABLE DES MATIÈRES
MOLDO VA. MOLDAVIE.
Graficul desvoltarei puterei armate din Moldova 1830-1859, (Graphique montrant le développement de l'armée moldave) 1830-1859.
Infanterie si cavalerie (Infanterie et cavalerie) 1830. Broderiile uniformei ofiterilor (Broderies des uniformes u'officiers) 1830.
Broderiile mundirului de parada a comandantului de polc (Broderies Adjutant Domnesc i Stat-major (Aide de camp princier et Etat-
dela tunique de parade du commandant de regiment) 1830. major) 1834.
Cifra Domnitorului. (Chiffres princiers) 1834. Broderiile uniformei Capel-Maistrului (Broderies de l'uniforme des
chefs de musique) 1834.
Infanterie i cavalerie. (Infanterie et cavalerie) 1835. Ofiteri de infanterie, Stat-major cavalerie (Officiers d'infanterie,
d'état-major et de cavalerie 1835.
Tinuta de bal. (Tenue de bal) 1840. Slujitori (Gendarmerie) 1845.
Escadronul de cavalerie. (L'escadron de cavalerie) 1843. Znacuri ofiteresti (Hatzssecols) 1845.
Invatätorul de echitatie i voltija. (Instructeur d'équitation) 1845. In fanteria (Infanterie) 1845.
Distinctiile gradelor ofiteresti (Insignes des grades pour officiers) 1834. Semnele distinctive ale gradelor in ferioare (Insignes des hommes de
troupe) 1846.
Corpul sanitar (Service de santé) 1846. In fanteria (Infanterie) 1847.
Infanterie, Stat-major si Pompieri (Infanterie, Etat-major et Escadronul de cavalerie (L'escadron de cavalerie) 1847.
Pompiers) 1847.
Artilerie si Infanterie. (Artillerie et Infanterie) 1848. Stat-major si Infanterie (Etat-major et Infanterie) 1849.
Infanteria (Infanterie) 1854. Stat-major, Infanteria si Artileria (Etat-major, lnfanterie et Artillerie) 1854.
Broderiile adjutantilor domnesti (Broderies des aides de camp Broderiile ofiterilor ce alcatuesc *tabu] D. Hatmanului (Broderies de
princiers) 1854. de l'état-major du C-t en chef) 1854.
MUNTENIA. VALACTIIE.
Graficul desvoltarei puterei armate din Muntenia 1830 1859. (Graphique montrant le développement de l'armée valaque) 1830-1859.
Regimentul 2 Infanterie ((2-e Regiment d'infanterie) Escadroanele din Reg. 2 Infanterie (Escadrons du 2-e Reg. d'infanterie).
Infanteria (Infanterie) 1837. Regimentul 1 Infanterie (1-r. Regiment d'infanterie) 1847.
Stat-major (Etat-major) 1852. Muzica *tabului (Musique de l'état-major) 1852.
Regimentul 3 Infanterie (3-e Regiment d'infanterie) 1852. Cavaleria (Cavalerie) 1852.
Baterie de Artilerie (Batterie d'Artillerie) 1852, Flotila (Flottille) 1852.
Scoala militara (Ecole militaire) 1852. Companie de graniceri de munte (Comp. de gardes-frontière) 1852.
Dorobantii de judete (Gendarmerie) 1852. Dorobantii de politic (Police de la capitale) 1852.
PRINCIPATELE UNITE. PRINCIPAUTÉS UNIES.
23. Stat-major (Etat-major) Broderiile si detaliile uniformelor Generalilor i Stat-majorului General (Généraux et état-major general. Broderies et
details) 1860.
24. Detaliile uniformei adjutantilor domnesti. (Aides de camp princiers. Artileria (Artillerie) 1860.
Broderies de details) 1860.
25. Detalii ale uniformei de Artilerie (Details de l'uniforme d'Artillerie) 1860. Detalii ale uniformei de Lancieri (Details de l'uniforme des Lanciers) 1860.
26. Regimentul 1 Lancieri (1-r Regiment de Lanciers) 1860. Regimentul 2 Lancieri (2-e Regiment de Lanciers) 1860.
27. Corpul ofiterilor sanitari (Officiers du corps de santé) 1859. Broderiile uniformei Inspectorului General Sanitar (Broderies de l'uni-
forme du Médecin lnspecteur G-l) 1859.
28. Corpul sanitar (Corps de santé) 1860. Broderiile i detaliile uniformei de veterinari (Broderies et details de
uniforme des vétérinaires) 1860.
29. Capel de cazarm- (Bonnets de police) 1860. Uniforma pompierilor (Uniforme des pompiers) 1860.
30. Semnul de serviciu (Haussecols) 1861. Epoletii generalilor (Epaulettes, officiers généraux) 1861.
31. Generali si Stat-major (Généraux et état-major) 1861 Intendenta si Ministerul de Razboiu (Intendance et Ministère de la
guerre) 1861.
32. Batalionul de vanätori (Bataillon de chasseurs 5 pied) 1861. Batalionul de geniu (Bataillon de genie) 1861,
33. Regimentul 2 Lancieri (2-e Regiment de Lanciers) 1861. Regimentul 2 Läncieri (2-e Regiment de Lanciers) 1861,
34. Infanterie de Linie (Infanterie de Ligne) 1861. Llniformele vivandierelor (Uniformes des vivandières) 1865.
35. Sapeur din Infanteria de Linie (Sapetzr d'Infanterie de Ligne) 1864. Detaliile uniformei de Tambur-major (Details de l'uniforme du Tam-
bour-major) 1863.
DOMNITORUL CAROL I. PRINCE CHARLES I.
36. Generali si stat-major (Généraux et Etat-major) 1868. Infanteria i vantatorii (Infanterie et Chasseurs 5 pied) 1868.
37. Cavaleria si Artileria (Cavalerie et Artillerie) 1868. Tren, graniceri, intendenta ad-tia (Train des equipages, gardes fron-
tière, intendance, administration) 1868,
38. Geniu, Scoala militara si pompieri (Genie, école militaire et pompiers) 1868. Serviciul sanitar (Service sanitaire) 1868.
39. Dorobanti si jandarmi (Cavalerie territoriale et gendarmerie) 1868. Cavaleria (Cavalerie) 1868.
40. Inaltimea Sa Domnitorul Carol I (S. A. R. Le Prince Charles I) 1873. Stat-majorul Domnesc (Etat-major du Prince) 1873,
41. Stat-majorul general (Etat-major general) 1873. Stat-majorul general (Etat-major general) 1873.
Intendenta si Administratia (Intendance et Administration) 1873. Trenul-echipajelor (Train des equipages) 1873.
Infanteria (Infanterie) 1873. In fanteria (Infanterie) 1873.
Vanatori (Chasseurs .4 pied) 1873. Geniu (Genie) 1873.
Cavaleria (Cavalerie) 1873. Cavaleria (Cavalerie) 1873
Artileria (Artillerie) 1873. Artileria (Artillerie) 1873.
47.. Artileria (Artillerie) 1873. Artileria (Artillerie) 1873,
Jandarmi calari (Gendarmes à cheval) 1873. Jandarmi pedestri (Gendarmes à pied) 1873.
Flotila (Flottille) 1873. Scoala militara (Ecole militaire) 1873.
Serviciul sanitar (Service sanitaire) 1873. Sanitari (Companie sanitaire) 1873.
Calarasi (Cavalerie territoriale) 1873. Dorobanti (Infanterie territoriale) 1873.
Militiile (Milices) 1873. Calarasi si Guarda oraseneasca (Calarasi et garde civile) 1873.
Coiful si seambraca jandarmilor calari (Casque et chabraque des Schimbarile Dorobantilor (Changements des uniformes. Infanterie
Gendarmes 5 cheval) 1875. Territ.) 1877-78
REGELE CAROL T. LE ROI CHARLES I.
Infanteria (Infanterie) 1891. Reg. 3, 4, 5 si 6 Rosiori (3-e, 4-e, 5-e, et 6-e Reg. de Rosiori) 1895.
Batalioane de militii (Bataillons de milice) 1896. Generali de cavalerie (Généraux de cavalerie) 1893-906.
Reg. 7, 8, 9 si 10 Rosiori (7-e, 8-e, 9-e et 10-e Reg. de Rosiori) 1908. Graniceri si C. V. A. (Gardes-frontière et Corps d'automobilistes vo-
lontaires) 1912.
LIniformele de campanie (Uniformes de campagne) 1912. Detaliile uniformei de campanie (Details de l'uniforme de campagne) 1912.
REGELE FERDINAND I. LE ROI FERDINAND I.
Tinuta de ceremonie (Tenue de cérémonie) 1916. Detaliile uniformei (Details de l'uniforme) 1916.
Uniformele ofiteresti (Uniformes d'officiers) 1916-23. Uniformele trupei. (Uniformes de la troupe) 1916-23.
Generali (Généraux) 1923-30. Stat-major (Etat-major) 1923-1930.
Vanatori si Infanteria (Chasseurs 5 pied et Infanterie) 1923-30. Graniceri si jandarmi (Gardes-frontière et gendarmerie) 1923-1930.
Artilera si Geniu (Artillerie et Genie) 1923-30. Cavaleria si Tren (Cavalerie et train des equipages) 1924-1930.
Aviatia si Aeronautica (Aviation et Aéronautique) 1926-30, Marina (Marine) 1921-1930.
64, Veterinari. Medici si Farmacisti (Vétérinaires, Médecins et Phar-
maciens) 1923-30. Intendenta si Administratia (Intendance et Administration) 1927-30.
65. Scoalele militare (Ecoles militaires) 1923-30. Cifrele pe epoleti (Chiffres d'épaulettes) 1914-30.
www.dacoromanica.ro
MUZEUL MILITAR NATIONAL

GFRAFICUL
DEZVOLTAREi PUTEREi A R MA TE DIN MOLDOVA IN P ERIO ADA 4830-1859.
IN TOCMiT DE ANDREI POTOCKI.
_t o -g-4 0.2 CC) .1-4 L.r) c_47) N-- op (3) 0 -
C()t,e) cc) co tO /"4
---.4 0.2 tC)
/' 14 44
--- 4 Lc-) LSD.-4-1N op CT) C:, -r"
....44 44 LC-) i.()
C27,2 t-c) 1-C-) ÇN- 00 c5"-
LI) LC)
ra re)
cc,
tr) CC) CC) CC)
00 t-1
-.1-1 .-. 4 ,..:4-4
00
a--) a--) tx-) Lc-) ir--)
,, 6
L.c.-)
i, oC)

NilHA '`."'
IV 7, 1/4- -mr--4

FR -7 L.) FR = ,dn. GRIGORE AL. GHICNCAIMACAM4LIA


I'
v t,

LI
cc
id
ST411-
4
MAJOR
BAT. DE INFANTERIE Z.
.Ar
4/ BAT iiiiiiainirAr
'HAT. INFANTERIE.. Ar z,
Afff'
Ariliffellu 2111111111aWar
111 BAT. 4/MilaNrkiniMabi -MAW,
0E
Z

l' //
H
LI
L_
I BAT it BAT.
E
V4riXTOR I i BAT

ec E5CAD19ON 1' A DIVIZIOri LANCIEßl . (2 Escaciroane.)


..
__I
Zir E CAD R ON DE
a..
CORPUL SLUJITORILOR A CORPUL DE JAMDARMI OM
DWI_14_ COMP.

5 TUMURI DEr EATERIA INHAMATAt DivIziom(4.T)


I. TUN DAT DE RUSIA NALTA PORTA OE ecrun.512. (SE SoArq ///' 419. ,,,T

i1-; icciciE Divizion(4")


-0 eat
6_1
_J
BATERIA RESTif k
-.T.
TuiTA DE RUOil
H IDEPOZiT DE ARME
cc
CE -±.
Ea:
74-
=====2:=7 GRADAT PArii4
In.Poronca de zi N°2 din i3.14%55
in 1849
LA 1/41 2 compArili 5.0.0 For_ c.,t
i DE PRAF DE LA COPOU

compcialit si in
o SE ORGAMZARA miLITARESTE
IN ORASELE CELE MAi PRItiCiPALE 'Roman, riatra,Neamtul, Hiii si DoRchoi.
v
= BATALION OE GErliu
,.
- _, 1,14, 1

% GALATI
cocilci p.preot.CADETIL0R.
LL6id

IZI
_..1 UN VAS PLU T I TOR» si BRAN DVAHTA
-1 AMOLDOVA» cu 3 sau 5 tunuri
i---
CO La 4847 vasui.. a fost vThclut si s'a «NATALIA» . 1 tun o BRANDVAHTA.
if Cu 3 salupe canoniere u ANNA,»
j= to cC, er) Cc) inlocuit 1 »

isc-).11
0 -N---4 (3,z 1.r-, cc> [.- 00 GM CD, .---4 oz C) ,-.1" LC) Lo N... 00 C) C) .t--, Q. cc-) .,1.4 Lx--) Lc, N-- CO C.:3
cc) Cc) CC) <") cC) Ce) ...1.4 .... 4 ...1-4 ...1-1 ..q. ..q-, ...,14 ..,i4
...1-1 ..z.l. Lc') LC) LC) L.r) LC-) LI-) LC-) LC) Ln LC-)
= CO co
.1 -4 co co
-,--
cr -,-, -,---,

GRAPHIQUE MONTRANT LE DEVI- OPPEMENT DE L'ARMEE MOLDAVE 1830-1859.

ATELIERELE MARVAN - BUCI1RE5TI

www.dacoromanica.ro
M.LIZECIL MILITAR NATIONAL 2

MOLDOVA. MOLDAVIE

,.

L. -C

INFANTERIE INFANTERIE CAVALERIE CAVALERIE


Soldat Sub.Ofiter Sub.Locotenent Cipitan Colonel Maior Locotenent Soldat
Soldat Sous.Officier Sous.Lieutenant Capitaine Ct. de Reg. Commandant Lieutenant Soldat
Colonel
Ct. de Pat.

(»Organizarea Armatei Románe" de Maiorul I. Popovici. Roman 1900. pag. 47)

BEZEL" 11111011 8851-11TERILM7 MEE WPM ELOOVEI din1530

Gulerúl.

Alanseta.
Broderiile uniformei Ober=Ofiterilor Mili4iei Principatului Moldovei din 1830
Broderies des uniformes d'officiers superieures 1830
(pupa un tablou contemporan)

ATE,LIERELE MARVAN - BUCURE51I


www.dacoromanica.ro
MUZEUL MILITAR NATIONAL 3

MOLDOVA. MOLDAVIE..

2
ao

o
-o

BRODERIILE MUNDIRULLII DE PARADA A COMANDIRULUI DE POLC Adjutant Domnesc Seful dejurstvei Licin5i Adjutant D.lui Hatman
BRODERIES DE LA TUNIQUE DE PARADE DU COMMANDANT DE REGIMENT Aide de camp princier Chef de la chancellerie Aide de camp du commandant en chef
de l'armée
Gulerul. Maneta stânga
Col. Manchette gauche (Inaltele Poronci de zi No. 8 din 24. VII si No 20 din 5. IX. 1834)
(Desfiintate prin malta Poronc5 de zi No. 12 § III din 13 Octomvrie 1836) ATEL1ERELE MARVAN - BUCURE5T1
www.dacoromanica.ro
MUZEUL MILITAR NATIONAL MOLDOVA. MOLDAVIE
4

r.

CIFRA DOMNITORULUI
pentru valtrapurile cavaleriei i a D. D. tab i ober ofiteri cari au drept a aveà cal
Pentru D. cl. Ofiteri. Pentru trupà
CHIFFRES PRINCIERS
pour les chabraques des officiers montés et des hommes de troupe de cavalerie.
Officiers. r 0 11 p e

(malta Poronca de zi No. 20. § 4 din 5 Septemvrie 1834 (Moldova)

BRODER1ILE UNIFORMEI CAPEL=MAISTRULUI. BRODERIES DE L'UNIFORME DES CHEFS DE MUSIQUE.

Guierui uniformei. Col.

(malta Poroncà de zi prin Militia a Principatului Moldovei No. 31 din 16 Noemvrie 1834)

www.dacoromanica.ro ATELIERELE MARVAN - BUCLIRE5TI


5
MUZEUL MILITAR NATIONAL

MOLDOVA MOLDAVIE

INFANTERIE. INFANTERIE CAVALERIE. CAVALERIE


Soldati Ofiter inferior Ofiter superior Colonel Soldat
Tinuta de iarna. Tinuta de vara Tinuta de vara Tinuta de iarna Tinuta de parada Tinuta de parada
Soldats (Wider inférieur Officier supérieur Colonel Soldat
Tenue d'hiver. Tenue d'été Tenue d'été Tenue d'hiver Tenue de cérémonie Tenue de cérémcnie

(Inalta Poronca de zi No. 18 din 7 Octornbrie 1835).

-g
o

INFANTERIE INFANTERIE STAT=MAJOR. ÉTAT.MAJOR CAVALERIL. CA VALERIE,

Ofiter inferior Ofiter superior Adjutant al dejurstvei Adjutant domnesc Adjutant al dejurstvei Maior Ofiter inferior
din cavalerie din infanterie
()Eider inférieur Officier supérieur Aide de camp Aide du camp du Prince Aide de camp Commandant Officier inférieur
Cavalerie Infanterie

(malta Poronca de zi No. 20 din 22 Septemvrie 1835)


www.dacoromanica.ro ATELIERELE MARVAN BUCURESTI
6

MUZELIL MILITAR NATIONAL


MOLDOVA MOLDAVIE

'CAN

TIN

't-

II

-
.ZN

SLUJITORI. GENDARMERIE OFITERI DE CAVALERIE SI DE INFANTERIE


Locofenent Soldat Soldat Tinuta de bai
Tinuta de parad ä Tinuta de parad ä Manta OFFICIERS DE CAVALERIE ET D'INFANTERIE
Lieutenant Soldat Soldat Tenue de bal
Grande tenue Grande tenue Avec capote
1845
malta poronc5 de zi No. 7 § II din 30 Aprilie 1840
ATELIERELE MARVAN - BUCURE5T1
(Maiorul I. Popovici Organizarea Armatei Roman 1900. pag. 116)
www.dacoromanica.ro
MUZEUL MILITAR NATIONAL 7

MOLDOVA. MOLDAVIE

i
e. N.
/')\
i,:,. I ,
,

,o\1 ,.., ,.

--1 4
,
...*. ''''.'
..,;,. .

..- ,, i isi.N
,.. 44., ' id !
'17 C--- - ?....1---qt._..,1 19 ,,6 A

tt.,. ,Ne '' tcr,,,t1

n t

Nftfi, I, l ..,*

,¡ -lit
/ a IA
"d
ri' , 4i

ESCADRONUL DE CAVALERIE
L'ESCADRON DE CAVALERIE

(Inalta Poronca' de zi No. 3 din 7 fanuarie 1843)

ZNACURI OFITERESTI. HAUSSECOLS

4,4r7 De Polcovnic (Colonel) si Maior (Commandant)


mirime naturalà
...-.

., . ., ,,47/ 7
/ .4
ri,.. ." ..

'
i

1
:`,-,----..___ - _

/
.,.Y.Ird174;

De Leitenant (Locotenent, Lieutenant)


e ,
De PraporKic(Sublocotenent, Souslieutenant)

De C5pitan (Capitaine)
Scara-0,5

(malta Poronci de zi No. 17 din 29 Septemvrie 1845)

ATELIERELE MARVAN BUCURE5TI

www.dacoromanica.ro
MUZEUL MILITAR NATIONAL 8

MOLDOVA. MOLDAVIE

(4; eik

eirglarg,
411 -
-

!KM
N. ,
t. 4

INFANTERIE. INFANTERIE
Uniforma invàtätorului de echitatie si voltiji la escadron
Instructeur d'équitation
Ofiter inferior Sub.ofiter Soldaf
Officier inférieur port.drapel Solda
(Ina1E5 Poronc5 de zi No. 21 § II din 28 Noemvrie 1845) Souseofficier
porte-drapeau

ATELIERELE MARVAN - BUCURE-51-1 (Tnalta Poronci de zi No. 4 din 27. I. 1845)


www.dacoromanica.ro
MLIZELIL MILITAR NATIONAL 9

MOLDOVA. MOLDAVIE

Cadet Feldfebel Caporal=Sub=of. reangajat Polcovnic Maior


Cadet Adjutant Caporal reengage. (Colonel) (Commandant)

o
Cäpitan Porucic Praporcic
(Capitaine) (Locotenent) (Sub=Locotenent)
Caporal=Sub=of. Sub=ofiter Caporal-Efreitor (Lieutenant) (Sous.Lieutenant )
Caporal Sous.otficier Soldat de 1.6re classe

SEMNELE DISTINCTIVE ALE GRADELOR INFERIOARE. DISTINCTIILE GRADELOR OFITERESTI.


INSIGNES DES HOMMES DE TROUPE INSIGNES DES GRADES POUR OFFICIERS
Pentru cavalerie galoanele, de 15nA sau de fir albe
Pour la cavalerie les galons sont blancs
(Inalei Poronc5 de zi No. 12 din 13. X. 1846) ATELIERELE MARVAN - BUCUREST1
www.dacoromanica.ro
MUZEUL MILITAR NATIONAL 10

MOLDOVA MOLDAVIE

9-.

CINURILE MEDICINALE AL MILITIEI CORPUL SANITAR SERVICE DE SANTÉ


Conoval Veterinar Intaiul Doctor Doctorul al 2.1ea Hirurg de Batalion Feldcer
(Feldcer=veterinar)
(Ofiter inferior) (Inspector General) (Ofiter superior) (Ofiter inferior) (Sub.ofiter)
Sous-vétérinaire Vétérinaire Médecin Inspecteur Médecin Officier Chirurgien de Bataillon
(Officier inférieur) Sous-officier
general supérieur (Officier inférieur) sanitaire.
(malta Poronca de zi No. 13 din 30 Octomvrie 1846)

fir 7. (Pir. 5. 4. fir. 5. 2,.

arr./ 12/i-DAK zmit/rzt,edo-r& aG1/,ITzt,-0 zetvehicter;witM___2


mi./ter yinw:// if M'efleaza:i1;
16 2flti JO/
(5 )9, ,azizeitev, I, 446,
1,5"
f 441.
INFANTERIA INFANTERIE
Ilustratiuni din Reglement Militar pentru Slujba frontului de Infanterie" Iai, 1847.
Illustrations du Réglement Militaire pour l'Infanterie Iassy, 1847

www.dacoromanica.ro ATELIERELE MARVAN - BUCURE5T1


MUZEUL MILITAR NATIONAL 11

MOLDOVA MOLDAVIE

-o
o

7.4.

INFANTERIE. INFANTERIE STATUL=MAJOR. ÉTAT.MAJOR POMPlERI. POMPIERS

Soldati Ofiter inferior Ofiter .superior General Inspector A djutanti ai Dejurst-vei (Miter inferior
Tinuta de iarna. Tin uta de vara' Tinuta de vara Surtuc Tinuta de parada Tinuta de parada. Surtuc Tinuta de parada
Soldats Officier inférieur Officier supérieur Général Inspecteur Aides de camp Officier inférieur
Tenue d'hiver. Tenue d'été Tenue d'été Capote Grande tenue Grande tenue. Capote Grande tenue
(malta Poronca de zi No. 9 din 15 Noemvrie 1847)

ESCADRONUL DE CAVALERIE. ESCADRON DE CAVALERIE


Soldati Ofiteri Sub.ofiter. cu stindard Trambita*
Soldats Officiers Sous-officier porteétendard Trompette
(malta Poronca de zi No. 2 din 8 Martie 1847)

www.dacoromanica.ro ATELIERELE MARVAN BUCURESTI


MUZEUL MILITAR NATIONAL 12

MOLDOVA MOLDAVIE

ARTILERIE. ARTILLERIE. INFANTERIE. INFANTERIE


Solda Ofiteri inferiori Ofiter inferior Soldat
Tinuta de paradà Surtuc. Tinuta de paradà Tinuta de parad 5 Tinuta de serviciu
Soldat Officiers inférieures Officier inférieur Soidat
Grande tenue Capote. Grande tenue Grande tenue Tenue de service

(Inalta Poronca de zi No. 21 din 30. XI. 1848)

6.4
if
41 A 7
_

-111)W
tt4l.
p r
r4 a,
II .
711 ni;

7
y.

STAT=MAJOR. ÉTAT=MAJOR. iNEANTERIE. INFANTERIE


A djutanti a Dejurstvei Adjutant Domnesc General Inspector Colonel Com.' de Reg. Major Com. de Bat. Adjutant
din cavalerie. din infanterie Aide
Aidede camp du
de camp du Prince Général Inspecteur Colonel Cnt de
Colonel C=nt de régim.
régim. Commandant de Regiment
Aides de camp de l'état major C.nt de bataillon Acijutant.,major.
de cavalerie. d'infanterie
(malta Poronci de zi No. 10 din 20. VIII 1849)
www.dacoromanica.ro ATELIERELE M ARV A N BUCURE511
MLIZEUL MILITAR NATIONAL 13

MOLDOVA MOLDAV1E

INFANTERIA. INFANTER1E

(InaIta Poronc5 de zi No. 11 din 13 Decemvrie 1854)

t`

STATUL=MAJOR. ÉTAT=MAJOR. INFANTERIE. INFANTERIE. ARTILERIE. ARTILLERIE


Ofiter superior Ofiter inferior Soldati (Niter inferic; (Niter inferior Tunar
al Dejurstvei Adjutant Domnesc Tinuta de iarn5. Tinuta de varä Mare tinut5 Tinuta de serviciu Manta
Officier stipérieur Officier inférieur Soldats Officier inférieur Off icier inférieur Cannonier
état.maj or Aide de camp du Prince Tenue &Inver. Tenue d'été Grande tenue Tenue de service Capote
(malta Poronciwww.dacoromanica.ro
de zi No. 11 din 13. XII. 1854) ATELIERELE. MARVAN - BUCURE-5T1
MCIZELIL MILITAR NATIONAL 14

MOLDOVA. MOLDAViE

.7.Vo
2':4 21 !Z
-; -.0144....4p
fr P.
ET.

Nrld'1144...c
rtVIrg,ItlaMN igowlmrTiltTi 4,0111',
0,.=;;;;,,,,./ ,14,1,...4.. 4,..A.:;40;04.; 4q;---164.

Q 4v s

Gulerul. Gulerul
rl

,
e .

_.
5=J--r1
. - ,
..., ..,-....,-4
I
,..i ei,i _. -,..---j ,
_- __:::.. '-....-....--=-4:-...dis
ill ,..

Maneta shingw. Mantseta stânga

BRODERIILE STAB $I OBER OFITERILOR CE ALCATUESC STABUL D. HATMANULUI. BRODERIILE ADJUTANTILOR DOMNESTI.
BRODERIES DE L'F.TAT MAJOR DU COMMANDANT EN CHEF BRODERIES DES AIDES DE CAMP PRINCIERS.
(Inaltà Porona de zi No. 11 din 13 Decembrie 1854.)
(Inal5 Poroncä de zi No. 11 din 13 Decembrie 1854.)
ATELIERELE MARI/AN - filICURESTI

www.dacoromanica.ro
MUZEUL MILITAR NATIONAL 15

GRÌEIFICUL.
dezvoltarei puterei armat-e din MUNTENIA in perioado, 1. 8 3 0 -1. El 5 9.
INTOCMÍT DE ANDREi PoTOckí.
j= C5
co
00
TI 0\1 ce) .1-1 in c.9 LN-
ND to ND CO N")
co c5) CD -,---.
to [so co co .i-4 1-4
GNz to ._/' in Lo N- 00 G") 0 --4 GZ (\e") ,._ti Lc) Lo N., co c->
.1. NI, NI. NI, i-. tn in t.n Lc) Lr--) in in in Ln in
co 00
co
i 5 _.v
iv 7, 44 ;I 5

L -- ALEXKINDRU GHiCA IGIHEORGHE BIEESCU .5TiREEI.


E cc .
/ 7A, EiPRE3U CAIMAcAMiE141".1"ml
CZA .

--
cF3 ,-9
...._
1 '--T-ABUL.. DOMPIESC .-
= ____ - - -
DO
CI ABUL 0, TiREi. I DEPARTAME
OSTASESC . El ---
(/-)'--- , \ Muzica *-TaesuLui.
-

Bat. REG I de INF41NTERIE -"W


LI

CC
.

1- 3
121_4
'
1 2' ,,
If
,9
.E=

,-
,,,
*-
.X.
,5 rI -
_Ill ',
99
-

-
1E1
,. ,9
116141
_

LI 5'11 ,, CC
ci.
F-1
H * 6`21 9, cz " 99

E -E: I BAT.
q 1.L1 II ', DE DUNäRE.
U._
F3AZA GRANiTEi FACUTA DE C4TRE .0 111
E 51TENii SATELOR vEciriE FE W ,,
INNI
cc ---- DE MUNTE.
(5 " 14
ki :___14,_scivir
REG. I de INFPNTERIE.11Divaion I EscAD5. °I' lEsc. REG. DE
II ,IV)
_2
u-1. VI
rigaTÓK
E :Evi: :: -
,, 9 >, !Zion 2 1..41ricIERi
LLJ fwg:.!-°---
,, ili ,,
/
if. V/
7
>
9,
DOROBANT1 DE JUDETI
CI / far& or anizatia fixa/ cu organizatia militari\
DOROBAMTi DE JUDET3
(...)
.., V AiN)g
J
LA-1
. 4 TONURI el4. uATERÍA
a r A-
n ..,Ivizion DE ART CALAREASCA
tToVIE8eL BATERÍA DE ART. PEDEA5TRA II-3-i
ZE oriPAN; ot o Am - I. CON - DA OE - OMPIERI.
$(011LA
mu,' Pi: 9 '-- COALO, N.1 i Li TaR a

POUT!' IÓOROBNTI DE PoLITic


ö_J .--i
u
___¡
D
cr...,
R
0 -,-. ot tx") .14 Lo
CO CO co CO CO CC) CC) Lr) CO Co
co
Ti Co00
cD N- co o--) o .4 C\2 CO 1' in ç N- co 0-) CD <-' 3,2 tO
t"-W---CArloniER4

.1' \I' Nt N/'' /' N.1'../' . 4 -1' Ln Ln in u

GRAPHIQUE MONTRANT LE DEVELOPPEMENT DE LARME VALAQUE 1830-1859.


1-4--L-7-1D

-,--1
-Ell
in D N- CO CY/
Ln In t() Ln L-c)
oo
-,--.

ATELIERELE MARVAN - BUCCIRE5TI

www.dacoromanica.ro
MUZEUL MILITAR NATIONAL 16

MUNTENIA VALACH1E

REGIMENTUL 2 INFANTERIE. 2-e REGIMENT D'INFANTERIE

(In primul an al aplicirii Regulamentului Organic)

))

t ;,-
.4;.P
-
. -`ti,
144t
'
1.1
view. \4.4.
\ et, -
`-:4C-"e..../

--
V
/1
or
ti
4,1
'I+

; )
'.t4 I,: t4, o ter,
3,0
A 1, t
A
I
_71

ESCADROANELE DE CAVALERIE DIN REG. 2 INFANTERIE


ESCADRONS DE CAVALERIE DU 2-e REG. D'INFANTERIE

(In primul an al aplieárii Regulamentului organic)

www.dacoromanica.ro ATELIERELE MARVAN - BUCURE.511


MUZEUL MILITAR NATIONAL 17

MUNTENIA VALACHIE

INFANTERIA INFANTERIE
Sub=ofiter Solda Tobo,$ar Tambur=major Tobosar (Niter Ofiter
(Reg. 2 Inf.) (Reg. 3 Inf.) Tambour Tambour.major Tambour Tinuta de parad5 Tinuta zilei
Sous.officier Soldat ()Meier Officier
(2.e Re. d'Inf.) (3.E. Rat. dint ) renue de cérémonie Tenue de jour

(Du0 schitele lui Raffet din 1837)

: (

REGIMENTUL 1-iul INEANTEREE 1.er REGIMENT D'INFANTERIE


(Dupä »Scoala Recrutilor" 1847)

ATELIERELE MARVAN - BUCURESTI

www.dacoromanica.ro
MUZEUL MILITAR NATIONAL 18

MUNTENIA VALACHIE

2
;

."-/'
-
,
4 P gt
"Z.

:KA
y,

A.'
N
Ltt -
C

r-w
t.. 1 '4

t
. -MI
F V-
'

p'

STABUL OSTIREI SEFUL OSTIREI 5TABLIL DOMNESC


ÉTAT=MAJOR DE L'ARMEE COMMANDANT EN CHEF ÈTAT-MAJOR DU PRINCE

(Dupä Albomul 0*tirei 1852)

., 9
=L I
- '7.

at. 41 .1 ,

" rie0-6t-
Ai7t

111. 'L.f;
,

t
fr

7 /
a
3
z

MUZICA 5TABLILUI MUSIQUE DE L'ETAT-MAJOR

(Dupä Albomul (Ntirei 1852)


ATELIERELE MARVAN - BUCURESTI
www.dacoromanica.ro
MUZEUL MILITAR NATIONAL
21

MUNTENIA VALACHIE

COALA MILITARA. ECOLE MILITAIRE


(Da Albomul Ojrej 1852)

t-

COMPANIE DE GRANICERI DE MUNTE. COMP. DE GARDES.FRONTIÈRE (REGION MONTAGNEUSE)

(Dupa Albomul 0.$tirei 1852)


ATELIERELE MARVAN - RUCURESTI

www.dacoromanica.ro
MUZEUL MILITAR NATIONAL 22

MUNTENIA VALACH1E

, Ow-

DOROBANTII DE JUDETE
GENDARMERIE

(Dupg Albomul 0Wrei 1852)

:.
,..4.
.

7.'
.
.

--
' e z.-.

3F
..,

di C. 014.4L '
,
,

. .,..- ,..7p.
.,

*..

I. '''04:' --... t. --.

I. .....U. ..,,, .,..


.....:.,--1,........1
P,..,
.h
'
r'i g:
-
lit.
,

-_i," ,4 4.
1. 1' is:

,rit,,.
,Y.; '
t ./..Nir..

g
'-

-
4ftt kf
.- ' l

I
...A.

,.I j. '
:.,92.4:4:::' 21-17
-'-.Pil---..
t.
'N.:,

-Z

,01::;:....n..Iii:miNAP
r.......: 3;.
...

1410.4...

44
'd: 7.
...!..";:-_,....,0

.....
:

^....
;1
.'
1
,.4,-

fr., ',.'
.

-...1113'
'
- .-

:
I/ 51
...,...v ........L. .4°,0, ,...,_.....= 4k,
INH

'
7
.

4'.' '
3

i
P., \I
....m.

'..:- -i--
-
.
1*. -
ig '
, .
7-

,4.1,

i
ak
1.

DOROBANTII DE POLITIE
POLICE DE LA CAPITALE

(Dupà. Albomul 0*tirei 1852)


ATELIERELE MARVAN - BUCURE_511

www.dacoromanica.ro
MUZEUL MILITAR NATIONAL 23

iz

STATUL MAJOR GENERA LI AD J UTANTI DOMNE$T1


ÉTAT MAJOR GEN ERAUX AIDES DE CAMP DU PRINCE
Locotenent Major Generali de Brig. General de Div. Colonel Capitan Colonel Capitan din Min. Sublocotenent
Ulanca Mare tinuta Capotà (llanca Mare tinuta Mare tinuta Capota Ulan ca de Rasboiu Adjutant personal
Lieutenant Commandant Généraux de Brig. Général de Div. Colonel Capitaine Colonel Lapitaine du Min. SousLieutenant
Dolman Grande tenue Redingote Dolman Grande tenue Grande tenue Redingote Dolman de la guerre Aide de camp personnel
(Descr. unif. corp. (In. ord. de zi No. 56-18. IV. 1860) (Descr. unif. Adjut. (Descr. unif. Personal.
special de Stat-Maj or 1860) Domne*tiBucure§ti 1860) Minister. osta*esc 1860)

grodePile sidetakk willorniekr OffillllillOil si STifT-ME011110 GEIVENZ. - gig.


,,
,S t$l
. hr '-b. . 0-
er ' ----?:--- .--4178.4100° .
,
. - I
sh
J
,,./(1' .I4
,,

-\4
'Ne.
..110...V.-ir
'"',4"/.7,,r/P.1,70,04,74.4.1 ....
,e''''----

......,
' ",,,,"1'"0,4/
- - - "' :-:, ° . WiariitiVi';'Wii-k' Ai ...4'......
v*,4
iit
..... 0 .."--,11». 411.4.4... ,444:774,-
,

cL ,
e6 -VE1 Z-
---d:,, h p. --)
.:

f4 :
;0°' h. 1 i - btifk
4

7,03- o - p 4

.:0 7-ers-ft
..ir; ,t,164,0(4 g;\,. Sri 11--.(-)
'Or
'' Na Iltztet2ID -77,4
- 439 :-.7--- Ervl gwv- :
111' (

. °,t1 (.1 _ 3 ;

a
's;

, co,

,
aukrul tunicei de mare timid al Oeneralilor roolui la General. ,

NON: Placa CO° IP de Meduza. j,2,0V,N.V


Pentru ofiterii de Stat-Major: 6u/eru/ mangtele

(:.11
I
sunt de catifea neagrá.paspoalate cu postal, re,s. ?it
Broa'eride de pe ace/a,s o'esernn:
Un rind de sus Ca 6agheti 22% .4 toile:fa ar-tolf"4111.1Verer Orly,*
,oentru ofiterii inferior/.
.Bagheta, rind de sus si de /a milloc 34 Z .
-) 17,

'veer, otiteni supenon. Magi* tanicei de mare tinuta.

49

-
'

Petlifa buzunandui din spate.

GENERAUX ET ETAT MAJOR GENERAL


BRODERIES ET DETAILS

(InaIt Ordin de zi No. 56 din 18 Aprilie 1860)

www.dacoromanica.ro ATELIERELE MARVAN BUCURESTI


MUZEUL MILITAR NATIONAL 24

Broderide Si detable uniform/ fil2/1/7ff,77Z01? 170MiV4577-1860


Mir:.
ts
.44
N a!,
o
0
,LN
JO'
Cifra Prinrului Renfro
- Damne,sti.

6u/eru/ tunicei de mare finuta


-14

nTh,
rL
iiirads.-.1--,:'
,.., i,...,:tf
/Yasturi mic
de uailormi. 07/A t 0,4
A
1::47.4 4,441

BlffP Man rimurrea


.

A1311-32L1:__'5;
w -

aderu/ sertucului sau capote/ 6a/o,, de sambracd

Cui de eghilet
Afan,seta lunicei de mare fruta

AIDES DE CAMP PRINCIERS


BRODERIES ET DETAILS

(Descrierea Uniforrnei Adjufantilor Dornneti Bucure*ti 1860)

ci4
.
id .

14

i it
1 'ia,,
IF, ..t; 7 iti
'). L ..! ' ' tI
'''
-. W ,kii % .e , ,.
'
k,., it . -

,
-.
d
44i Th. -.-.... ,/).:" " '', y L
4
I. --

,......E._ é. arl, :,
.
, ..1..,
1 gr-71-
,-i
i r . o
-t ' WI41
ft
-,' :4.. z , .....
, q41,
,t-..A .7.¡Fie...3""
ff..4-4'`.,.:1.1,e
---lari.- ,Is_...1..........5:-...,'"""`

......-....---,
_
L
ti
....._

o
o

ARTILERIA ARTILLER1E
Mare tinut5
Grande tenue
(Inalt Ordin de zi No. 37 din 24 Fevruarie 1860)

www.dacoromanica.ro ATELIF-RELE MARVAN BUCURESTI


MUZEUL MILITAR NATIONAL
25

Ceacout de o frier Ju/390or Cedroa de ofiler inferior li,acout de ..roldat,

Chepiul de locotenent Chepiu/ de solciat


Ceacoul de trompet.
AsistT.
BrOCiefia guieridui Glilend. &mice,
4,.5a/dca de so/dat Sapca de ofiter. ofifer su,oerior. cz'e trom,oet de ..so/dod.
Res,. /1/9 1. !leg /Y/"..e.
Ledunea de
al/ter

/i/
fundul Sapcii pentru Ohterli
h'eg /V92. Cartusiera soldat.
hfilM
Epolet de JoIdat. Epa/e/ de soldol
Reg. N?J. Reg. A/f, .

liasturi uniforma'
Cingcl tOa Pea de SO/da more

Ce/7 uron. de sola'a t


Plata de /a C'enturon. e
/ Ofiterii Tumcd Sub Locotenent Tunica soldatului din spate.
Nasturi de uniforma
.A. 44.3~
e ter
, t...iitiNellillik-
41,
Wei
Ora!'
' e. =s i
o

1,11
flit:
Centuron f z

' ' a'e ofiter . 1


Reg. NY/ ReiNfV.
Reg. /3117.

Reg. Nf2.
a
-o

Drag° nu/. HOIna,soment de


Japer/ 7,/aohter:i ihferlee,
ra o ,a79urd icenda-
1 Turned de lama. /a'e °filer superior
la ofifera inferior/ fdrd go/on pe inanieta _
harnasamen/
.11

de ../dot-
treambracci/

Detalii ale uniformei de L5ncieri Detalii ale uniformei de artilerie.


Details de l'uniforme des Lanciers.
Details de l'uniforme d'artillerie.

(Ordin pe toata oaste No. 79 din 2 Maiu 1860) (Inalt. Ordin de zi No. 37 din 24 Fevruarie 1860)

ATELIERELE MARVAN BLICURE5T1


www.dacoromanica.ro
MUZEUL MILITAR NATIONAL 26

-S

REGIMENTUL 1 LÄNCIERI
1=r REGIMENT DE LANCIERS

(InaIt Ordin de zi No. 197 din 26 Noemvrie 1860).

REGIMENTUL 2 LANClERI
2-e REGIMENT DE LANCIERS

(lnalt ordin de zi No. 162 din 5 Octomvrie 1860. InaIt Ordin de zi No. 197 din 26 Noemvrie 1860).

www.dacoromanica.ro
ATELIERELE MARVAN 1LICURE5T1
MUZEUL MILITAR NATIONAL

CORPUL OFITERILOR SANITARI. OFFICIERS DU CORP DE SANTÉ ET PHARMACIENS


Medici de Reg. Medic de Medic de Brig. Inspector general Medic de Medici de Batalion Farmacist
Cl. II Cl. I Brigadä Atasat la Domnitor Atasat la Tinuta Divizie Cl. I, Cl. II, Cl. III, capotä Pharmacien
Médecins de Reg. Médecin de Médecin de Brig. Domnitor ordinarä Médecin de Médecins de Bataillon
II-e Cl. Ie Cl. Brigade Attaché auprès de la Division he Cl., II-e Cl.. III-e Cl., redingote
Inspecteur general
personne du Prince Attaché auprès Tenue
Regnant du Prince ordinaire
(Descrierea Uniformei Corpului Ofiterilor sanitari ostäeti ai armatei Principatelor=Unite ale Romaniei Bucuresti 1859)
Broderille uniformei INSPECTORULUI GENERAL Sanitar-1859

otelleig lirr.
c0000OC000CeoecoOf.s00000ec000eoeC000000e00eeOe.

-.
NaSturi.

Gulerul Maneta.
oeeowimearpoec000.O-000Ooo,B000$00F50.
' »111W Vilfir'11.1..13"1113a
It. 0
:e

Ornamentui
Trusel de parada
'KW Contra-Epoleta.
Truso de parada.

Petlita buzunarului din spate.

BRODERIES DE L'UNIFORME DU MÉDECIN INSPECTEUR GÉNÉRAL

(Descrierea Uniformei Corpului Ofiterilor sanitari ostäsesti armatei Principatelor=Unite ale Romaniei Bucuresti 1859).

www.dacoromanica.ro ATELIERELE MARVAN BUCURESTI


MLIZEUL MILITAR NATIONAL 28

5coala de Medicinä Subt=liirurg Asistent Veterinar Veterinar COMPANIA DE INFIRMIERI


Elev Sous=officier Farmatier Cl. I Cl. II COMPAGNIE DINFIRMIERS
Ecole de médécine Sanitaire Sous. Vétérinaire Vétérinaire
Elève pharmacien he Cl. 11=e Cl.
.
Locotent Cäpitan Soldat
Lieutenant Capitaine Soldat

(1) Descrierea uniformei Scoalei de MedicinäBucure,ti 1860, 2) Ordin pe toatä Oaste No. 79 din 2 Mai 1860,
3) Wescrierea uniformei Companii de infirmieri 1860").

:_....._.......____1.0.9._ ....__F _ 7:--_,.._.-_-....-.-1_.. _._ .#


:et
412' ooo

-.0.- ,,i,, -
ic ,...,,,
.
,..,..... -.4,tycie..1,:cir.pc.t.s.....%,c,..,,,
..e,,,,-7:
a
rol0 -`0,tqKS, -a ..,..s. str0.0000.00.7q.

...:0
w.

a
.L...i .
-'
....
wor; ..-1n
.... .
-e
..:4,

_
10 eo
l?

:
d)ii
0,
1,
0.

"ike.,-.4 - 0r
0o
e.
.1/4:CAION ' ',

_, '''
»
.0.o v,, 00,I
do
iii f" 40
49, : 1,
t
,

r.,

. r".. '0I
e o . k- vi-t-,-/ o ,

L iir o'f:
1

.
0
0
1.
\
o

, rd 3;
d0 A' -

n
0 ir,257.
I.
ni
0. o 'if g
, I: ,,,,
,
- .'
n / ...,
to
fi sri,
9'...
f
.0 P,
P

BRODERIILE 51 DETALIILE UNIFORMEI VETERINÀRILOR


UNIFORME DES VETÉRINAIRES (BRODERIES ET DETAILS)
Gulerul tunicei Gulerul de Patronas Ornament la Gulerul de Epolet de Nasturi
de Veterinar Veterinar pentru capel pentru Veterinar Veterinar de
Cl. I Cl. II Veterinari Veterinari Cl. III Cl. I. unif ormä
(Ordin pe toati Oaste No. 79 din 2 Maiu 1860).
www.dacoromanica.ro ATELIERELE MARVAN IILICURE5T1
MUZEUL MILITAR NATIONAL 9

de Ofiteri--Superiori. de General. de Ofiteri-Inferiori. de Sub-Ofiteri.

la Adjutant-ii Domnesti. la Marina. la Sanitari.

la Pompieri. la Artilerie.

la Infanterie
(No. Regim.)

CAPEL ZIS ,,DE CAZARME' dupa Inalt Ordin de zi No. 43 din 28. 111. 1860
BONNETS DE POLICE ET SIGNES DISTINCTIFS

(Ordin de zi catre toata Oastea Romana No. (0 din 29 Martie 1860)

a
din fatä. din spate.

Coif
pentru toate g,radele.
Capel de soldat. Chepiu de ofiter.

Tunica si pantalon de Fun ica si pantalon tie


orclonantà. toate zilele.

Centuron de ofiter.
Nasturi de uniformä. Epolet de soldat.

UNIFORMA POMPIERILOR dupa Inaltul Ordin de zi No. 116 din 18 VII 1860
UNIFORME DES POMPIERS

(Brosura oficial : Descrierea uniformei pompierilor 1860)

www.dacoromanica.ro ATELIERELE MARVAN BUCURE`.5TI


NILIZEIIL MILITAR NATIONAL 30

SEMNLIL DE SERVICIU
De Ofiter Superior
märime naturalä

De Locotenent De Cäpitan
De Sublocotenent
Scara 0.5
HAU SSECOLS
(Inaltul ordin de zi No. 34 din 9 Februarie 1861)

..... .

"bk2P;',7v,
11'4;
- ...

4.1 - ntle,11
15.1-
-
,
iAire4L.1.
4

Ca.
-ago t3LO
X

EPOLETELE GENERALILOR
De General Primar
De General de Divizie De General de Brigadà
märime naturalä
EPAULETTES (OFFICIERS GÉNERAUX)
(Inalt Ordin www.dacoromanica.ro
de zi No. 15 din 23 Ianuarie 1861)
ATELIERELE MARVAN BUCURE.5T1
MUZEUL MILITAR NATIONAL 31

-
LN' r-,
V
04 tW
4.;., 7

--, r-t
gl.i 0
'k.
::, ''' It. ilP
...
RI
,,,..41 ---4,, .,
,.,_.
C 'N, :
, .
d

e, -
r

1
k, t

- zeY.

CORPUL de STAT MAJOR °FIER' I GENEI2ALI ADJUTANT! DOMNESTI


CORPS D'ETAT MAJOR GENERAUX AIDES CAMP DU PRINCE
CApitan Maiori General de Brigadä G.I de Brigadä General Mare Tiznza
eti
Mare tinutä TinuEa de serviciu Ulanca din Statul Major de D ivizie in Ulanca
Capitain Commandant: G-I de Brigade G-I de Division &I de Brigade tinut5Grande Petite tenue
Grande tenue Tenue de service (Etat Major) Petite tenue tenue
et petite tenue
(Modificärile introduse prin lnaltele Ordine de zi cu No. 117-18. VII. 1860, No. 155-30. VIII. 1860.
No. 162-21. IX. 1860, No. 163-5/X. 1860, si No. 199-26. XI. 1860 cu termenul de executare p'in5 la 1 Ianuarie 1861)

Aci
-, k
,,
.---1,- ,....,

«i.
...r

:tk .

f*a. '): .1

r,

ITY// t

I\

° fnlY>
J

64;;?
INTENDENTA MILITARA. - INTENDANCE MINISTERUL DE RAZBOI. MINISTERE DE LA GUERRE
Locotenent Cäpitan Sub=Locotenent Intendentul &I-al Locotenènt Cäpitan Locotenent
Capotä Mare tinutä Ulanca Mare tinutà Capotii Ulanca Mare tinutä
Lieutenant Capitaine Sous-Lieutenant Intendant Gral Lieutenant Capitaine Lieutenant
Capote Grande tenue Dolman Grande tenue Capote Dolman Grande tenue

(Cu modificärile introduse prin Inaltele Ordine de zi cu No. 155.-30. VIII. 1860, No. 156.-30. VIII. 1860,
No. 162.-21. TX. 1860, No. 163.-5. X. 1860, No. 199.-26. XI, 1860, *i No. 259.-12. XII, 1860 cu termenul de
www.dacoromanica.ro
executare pânä la 1 Ianuarie 1861)
ATELIERELE MARVAN RUCURE5T1
MUZÈ,UL MILITAR NATIONAL 32

-I- ihnn.

b. , , ,,-.) - .1
..."Itrk, 4.14* '2..-..t 1 - -:' ' r I .4 ,.' A t I p 1 .11 `;.."

:,. 4.. ..;?" Ilt '-' .z,T. ' - "I' ,

. 'sn.A.' L'' k ' 1


',
'1..; -
le ''''.. -. ------'1. n 104 - - 7, t
4 0,°
'l:.
.3,7 :- yit -7-.'`..,:j. t-,:r ..,

r-
) o
. 4.'
.4 s ,,
l, 1 .1. , . 6., ..; ' 't ,,,.i.
" 1 '-t, t 1 :
.' t,
! .
'' 6 .-9, t ."'''', .r, f rt\ 1 , ,...
1 -.e 1 I 1-1-1 ;., '. - Ik 1,` ft 1;
..
44§. 4.
.\
la
.
N .
, ,c,, N trgiL:,4_,...., .
4r.
4i.' : ) fl4='-, ..,."
44.7

*".**. l '
's - .' . -------.7,- rm..-

BATALIONUL DE VANATORI. BATAILLON DE CHASSELIRS A PIED

(Inalt Orclin de zi No. 64 din 5 ranuarie, No. 77 din Martie i No. 91 din 15 Aprilie 1861)

r.' r
'. ,
r.

,....1,,
---- ,

-,
1

, ... i
,
1

6,
:-.0_

t
it
1,-,
'-',,
li

1
i f
:1r %,r '
if,
ii
r'r
t;
r;

,
1 W
ri
I _

,-' -
r ,' f

4. It
u,, ,
If! L .' , )''. 1,ii ,,

Mr , II( A' ;, -L.p;,, ,,,:i!,-.,-.-1"Y


' vitto ..,, ,. , 1 ...b,
t 4, v,v," r ,* %
.%.
, '''' ,,
44'
I, 6.
.
..t s) I
'
V,I VI
a
'iri f"" if *.
4
.rininSn,lon.. ' 77,- r -If
..!.: IN 1

'' rN._

Ti i
f
li
\ .;,''' I
::
0 i,

, -.
i, , ,
1, 1 1 Y
1

\
0
1
v .,

--,4 14-\ i. ,
10111; t .t.:

BATALIONUL DE GENIU. BATAILLON DE GÉNIE

(Inalt Ordin de zi No. 19 din 17 Ianuarie 1861)

www.dacoromanica.ro ATELIERELE MARVAN - BUCURE.,TI


MUZEUL MILITAR NATIONAL 33

,... ..
41 -
,, erv d.-5
,.,

:1! ,
-*-
,-, , ..,-,
Ar
4 p , I, r ''. l 4,67 . i'z " .
,. O
,
...: . i I - .0 ,,,,,
,q , ,
, % 1k 1 "/Ii'' '

f'''
1%, ,,-i t.4,, ilri'
N 11 t ,
,

//IC',
ir -
: .- ,I.
- P \.
.;1. ' ,,,
' ' V

.
t w

REGIMENTUL 2 LANCIEIRI
2.e REGIMENT DE LANCIERS

(Inalt Ordin de zi No. 3, din 10 lanuarie 1861).

REGIMENTUL 2 LANClERI
2.e REGIMENT DE LANCIERS

(Rezolutia pe Raportul la Domn de la 21 Octomvrie 1861).

ATELIERELE MARVAN BUCURE5T1


www.dacoromanica.ro
MUZEUL MILITAR NATIONAL 34

I.. , 4s
,.

1./;
-6 - f .1
or'
.r rl
1r
of -4 l'o-,.
.
14- -.2 a
-1t1.1( 6
t..¡:..
, -6

(1--#.
ej,,,w :
: 1 4 -- g
1,
. ett,, 6 .
i
, :....
.1.

P
: ; , r i !
'IT: 1).:. * '

i'... rN
. . ? ri i , oi a ' fur i . j
,1 P
1
Tir v..'
11 Ir.
v
11 ' Al ' i191-;
'Izt
,°.
a

rt
r ,
( A VI
t
Vf

r i i , I 4 .11 '01;,,-
.,

i i
ti 1 4., ,
f
5
,
...,_ 'PI _Ilki.,41_,14:;... ......
e r )'
r
;ti ;10141,. ,` '
7 iIJA.t!j
1k
,,,,iii 4 ,,-L.iiissommer..
"

INFANTERIE DE LINIE INFANTER1E DE L1GNE


(Inaltele Ordine de zi No. 65 din 1. III. i No. 276 din 10. X. 1861)

UNIFORMELE VIVANDIERELOR. UNIFORMES DES VIVANDIERES


Pompieri Inf. de linie Vân5tori Reg. 1 Láncieri Reg. 2 Läncieri Artilerie Geniu
Pompiers Inf. de ligne Chasseurs A pied 1=e 124. de Lanciers 2.e 126R. de Landers Artillerie Génie
(Inalt Ordin de zi No. 242 din 9. II. 1865)
ATELIERELE MA RVAN - BUCURE511

www.dacoromanica.ro
MLIZECIL MILITAR NATIONAL 35

Dota//de umforno de 77/q/l8N WIN


inaltu/ Ordm de
N-°f,27d,n R.I. /863.

!.11
w I 1.

niZ1111FM."*"'firq'
,

Caciula de urs cii fundul


de lac i cu Rana tricolora
Ca a maiorikr./d/il fati/

'16

Placa de pe capul buzdu-


ganului de mare pnuti

Centuron de mare
,oaraa'a

4,00,1
tA
trait
pt.
Epo/et
de
T. mar Mili.
i

!.;

-a
o
4
Buzdugan de mare Palo,siu/ de mare aramburdor major/ Buzdugan de mica
tinuti de mica (muta.
Jabde finuta

DETAILS DE L'UNIFORME DU TAMBOUP-MAJOR.


SAPEUR DIN INFANTERIA DE LENIE. (INFANTEPIE DE LIGNE)
SAPEUR DINFANTERIE DE LIGNE
(InalEul Ordin de zi No. 127 din 31. I. 1863).
Mare tinutä
Grande tenue
www.dacoromanica.ro ATELIERELE MARVAN BUCURESTI
MUZEUL MILITAR NATIONAL 36

tr

T 410 it.

1C-
,

el

ADMINISTRATIA CENTRALA GENERALI STATUL MAJOR GENERAL


ADMISTRATION CENTRALE GÉNÉRAUX ETAT MAJOR GENERAL
Maior Locotenent Gen. de Brigadà Gen. de Div. Gen. de Brig. Gen. de Brig. Lt. Colonel C5pitan
Mare tinut5 Tinuta de serviciu Mare tinut5 Mare tinut5 Cu manta Ulanca Mare tinut5 Tinut5 de campanie
Commandant Lieutenant Gén. de Brigade Gen. de Div. Gen. de Brig. Gén. de Brig. Lt. Colonel Capitaine
Grande tenue Tenue de service Grande tenue Grande tenue avec capote Dolman Grande tenue Tenue de campagne

(InaIt Decret No. 1188 din 22 lulie 1868)

[T)

INFANTERIA. INFANTERIE VANATORI. CHASSEURS A PEED


Soldat Solda Locotenent Lt. Colonel Sublocotenent C5pitan Sublocotenent Soldat
Cu manta Mare tinut5 Tinutà de campanie Ct. de Regiment Bluzä Mare tinuf.5 Cu manta Mare tinut.i
Soldat Soldat Lieutenant Lt. Colonel SousLieutenant
aVeC capote Capitaine SousLieutenant Soldat
Grande tenue Tenue de carnpagne Ct. de Regiment Blouse Grande tenue avec capote Grande tenue

(Inalt Decret No. 1188 din 22 Iulie 1868)


www.dacoromanica.ro ATELIERELE MARVAN BUCURESTI
MUZEUL MILITAR NATIONAL
37

r=1

CAVALERIAREG. DE VANÄTORI CALARE A PTILERIA A1 .1. I LLERI I


CAVALERIECHASSEURS À CHEVAL
Soldati Maior Capitan Locotenent Soldat Major Locotenent Tram bilas
R. I. V. C. R. 2. V. C. R. I. V. C.
R. I. V. C. R. 2. V. C. Mare tinuta Mare tinuta lanca Mare tinutii
Manta Mare tinuta Mare tinuta Tinuta zilei Ulanca Soldat Commandant Lieutenant Trompette
Sol dats Commandant Capitaine Lieutenant Grande tenue Grande tenue Dolman Grande tenue
1-r Réo. 2=e Rég. 1=r Reg. 1, Reg. 2-e Rég.
Capote Grande tenue Grande tenue Tenue de jour Dolman

(Inalt Decret No. 1188 din 22. VII. 1868)

TREN GRANICERI INTENDENTA ADMINISTRATIA


TRAIN DES EQUIPAGES GARDES= FRONTIÈRE IN TEN DA NCE ADMINISTRATION
Soldat Ofiter inferior Div. I Ter. II Ter. Div. III Ter. Div. IV Ter. Intendent general Cäpitan Locotenent Elev de
Mare tinuta Mare tinuta Capitan Locotenent Major Soldat Mare tinutii Mare tinuti Mare tinuta Administratie
Mare tinuta Tínuta de serviciu Tinuta zilei IV-e Div. Ter. Intendant général Capitaine Lieutenant Mare tinuti
Soldat Officier Grande tenue
Grande tenue Grande tenue III-e Div. Ter Soldat Grande tenue Grande tenue Sous-off icier
I=ère Div. Ter. II-e Div. Ter. Grande tenue
Capitaine Lieutenant Commandant
kTELIERELE MARVAN - BUCURESTI Grande tenue Tenue de service Tenue de jour
www.dacoromanica.ro
(Inalt Decret No. 1188 din 22. VII. 1868)
M.UZEUL MILITAR NATIONAL
38

MUNTENIA VALACH1E

-o
o

GENIU GENIE Capitan de- SCOALA MILITARA ÉCOLEMILITAIRE POMPIERI POMPIERS


Stat=Major
Soldat Capitan Elev C'ápitan Elev Sub=Locotenent Soldati
Capitaine (manta)
Soldat Capitaine d'E,tat=major Cap itaine Elève SoustLieutenant Sol dats
Éléve
(capote)

(Inalt Decret No. 1188 din 22. VII 1868)

SERVICIUL=SANITAR SERVICE SAN LIAM.;


Soldat din Medic de la Medic din Inspect. General Medic Sef de Soldat din Compania
Compania sanitarä Corp. de trupa Administr. centralà al Serv. Sanitar Veterinar muzica de lucratori
Soldat sanitaire Médecin des Métlecin de Inspecteur G.1 du Vétérinai re Chef de Soldat (comp.
corps de troupe l'Adm in istration centrale Service Sanitaire musique d'ouvriers mditaires)

(Inalt Decret No. 1188 din 22. VII 1868)


ATELIERtLE MARVAN RUCCIRESTI
www.dacoromanica.ro
MUZEIII, MILITAR NATIONAL 39

DOROBANTI JANDARMI CALARI JANDARMI PEDETRI JANDARMI DE BASA RABIA


CAVALERIE TERRITORIALE GENDARMES Â CHEVAL GENDARMES A PIED GENDARMES DE BESSARABIE

Locotenent Major Càpitan Soldat Locotenent Càpitan Solda Locotenent Solda


Mare tinuea Mare tinuf5. Ulanca Mare tinuE5. Mare tinuta Mare tinutà
Commandant Capitaine Soldat Lieutenant Capitaine Soldat Lieutenant Soldat
Lieutenant Tenue de cérémonie Tenue de cérémonie
Tenue de cérémonie Tenue de cérémonie Dolman Tenue de cérémonie
(InaIt Decret No. 1188 din 22 Iulie 1868)

REG. DE'CALARASI REG. DE VANATORI CÄLARI REG. DE POSIORI


REG. DE CALARASI REG. DE CHASSEURS À CHEVAL REG. DE ROSIORI

(InaIt Decret No. 840 din 3 Maiu 1869)

ATELIEPELE MARVAN BUCURETI


www.dacoromanica.ro
MUZEUL MILITAR NATIONAL 40

.3, I '1'
'etirfek ak.'
.

VII: O.'

,
4111
I -

'
-

E
K.:

. .;

E,74,.
,

trr,r.4.
- :
,.,7441/44tZ
. ..
f -
slet.,
Z4.)
,
I r
. 4r A1,3'
..-ar.S.,M"'45 ' " - 'r?
0% nt,

LNALTIMEA SA DOMNITORUL CAROL I


5eful suprem al armatei
S. A. R. LE PRINCE CHARLES I
Chef supréme de rarrnée

*7; 4;r'''.4
, `7-1
1,
-"
i -
11

fri
X ' I
" y .e1 e
1,4) I.

o
,

L
1 " L'r
es'

- ,
r.
7'47.74.1!
.4414.

, s
, r ,
..
'
t'Y .
.440,
i

1
. '
;
7747'ri.
.

t,
4-Ver41,:.

41;4.76.`

,
-

.4
-
1* . 7 'Pr
-g . , 1; - .
JO'`.1*--v.1-...,-
^
-
. ,
, '
-
- ."1...-ep
`i_j
- u a'F.:" »It -

- d,
. - .

STAT.MAJORUL DOMNESC. ÉTAT.MAJOR DU PRINCE.

Major Locotenent=Colonel Maior


Mare tinutà Tinutä de serviciu Tinutä ordinarä
ATELlERELE MARVAN
Reproduse duo .Albumul Armatei Romfine" 1873 Commandant LieutenantColonel Commandant BUCURE5TI. 19.29
Stab. lith. M. B. Baer. Bucuresti Grande tenue Tenue de service Tenue de jour

www.dacoromanica.ro
MUZEUL MILITAR NATIONAL 41

t
N

;:efe

_R

-
A." . f,
- .

. A
' ---..
''0,;
...-',?.3.t.p--,--
'

0 )3
,,r,
- ...f., ":,-,
::.`,,..
A.-....- ,,,,,-
A .5,,
-....., ,..4 - '- .. -,,-514".---
r tr. *.-1 _..... . - '
-.
;-'-ii. '
--'','- Mr.,--0. -'---
,.... 1( i
..'.....07,',,, ...,
,..., 1
l'' -i .,-."4.-.:';
., - .' . ,....'
. irt
VC2V4,...-s . ..- ' irse\-.) ' ..._ '
6' ,. ,
_ , '',), - ,...... .7,',.
'

:... Ir,
.
- n.'aì
r_../
.. .... V

(4: 4,44.0-
-
*A,

" *
- - . d Yk"
. .
_

STAT=MAJORUL GENERAL. ETAT-MAJOR GÉNÉRAL.


General Ion Em. Florescu Capitan de ro*iori Colonel
Ministru de resbel Adjutantul ministrului Din Corpul de Stat=Major general
Mare tinutà de ceremonie Mare tinut5 de ceremonie Mare tinutä de ceremonie
Général Jean Em. Floresco Capitaine de rosiori Colonel
Ministre de la guerre Aide de camp du ministre du Corps d'État.major général
Grande tenue de cérémonie Grande tenue de cérémonie Grande tenue de cérémonie

:,.
Lr ,01 rro

4,1%

rr
I

4-4,
'1'4
-
.r ,
TL r-Z`or 7
STAT=MAJORUL GENERAL. ÉTAT-MAJOR GENERAL.
Generalul Alexandru. Solomon Locotenent=Colonel
Comandantele Divizii Teritoriali din Corpul de stat.major general
Mare tinutA de ceremonie Mare tinutA de ceremonie
Général Alexandre Solomon Lieuten,antColonel ATELIERELE MAPVAN
Reproduse dupa ..Albumul Armatei Roman& 1873 Commandant la II-e Division territoriale du Corps d'Etatmajor général BUCURE5TI. 192.
Stab. lith. M. B. Baer. Bucuresb Grande tenue de cé.émonie
www.dacoromanica.ro Grande tenue de cérémonie
MUZEUL MILITAR NATIONAL 42

INTENDENTA i CORPUL OFITERILOR DE ADMINISTRATIE. INTENDANCE MILITAIRE ET ADMINISTRATION


Elev de administratie Administrator Cl. I Administrator principal Intendant Adjunct Cl.
Mare tinut5 Mica tinuti Mare tinut5 Mare tinutä Mic5 tinu5
Sous=officier &administration Administrateur de bere Cl. Administrateur principal Intendant Adjoint de 11.e Classe
Grande tenue Petite tenue Grande tenue Grande tenue Petite tenue

-o

TRENUL ECHIPAJELOR TRAIN DES EQUIPAGES


Soldati conductori C'ápitan sub.Locotenent
Mare tinut.5 Tinut5 de ceremonie Tinut5 ordiriar5
Soldats Capitaine Sous.Lieutenant
Grande tenue Tenue de cérémonie Tenue du jour
Reproduse dupà Albumul Armatei Románe" 1873
Stab. lith. M. B. Baer. Bucurest; ATELlERELE MARVAN
www.dacoromanica.ro
BUCURESTI. 1929
MUZEUL MILITAR NATIONAL 44

,
t- - .,.,
:
.10-,-,::.,'
., -
....,, . ,
4
. -- V :4
4-,
..
. . --
_ .-4' ,...1.:::.4, .%, ..., r

',-
..
w
.' .-Xi'
.
L ...s,
° .-
_ 1-,

4, "

4 E

0 1

`11:4'i fOf';
' fr,
ire L

I
r
I.
'
:
' -
"

- F

1/ r) N 5

,
is
, rri
'
'610.117-1.1 ) .7i'-
,

VANATORI CHASSEUPS A PIED


Sergent.Major Trompee Major Soldat Locotenent
Mare tinutA Mare tinut5 Mare tinutä Mare tinuta Tinuta ordinal-5
Sergent.Major Clairon Commandant Soldat. Lieutenant
Grande tenue Grande tenue Grande tenue Grande tenue Tenue du jour

7,10,44kv.

41or
; ,,,
I.
,

, +.
4
-,
' . '- ti ; ,
1

',-,1,
r¡,,,
, "1 .1,
.....
6:,- A ' /
_ *Ii.
',. ,,, .° .
Ot.r
-r -
'' '.
-.,...'

' 8-''.
.I <
'.-g, ' 1
r, 'a....,:,.,
.

-4-...
-
,
..

.d. ...'
.

rp
° -1.; '
i
o 2 -.,,, ,. i . ,
. .:
6,6. I: ' 1 a,;,.., -.Z '' '-' I, '
' ' .
- `
.1,f,
- '! . '. ,t ' +Av.
..;
:. -
"''' '
' '..

i
r
.-*
.
r.r7yr., '
il
r
<F'
.... ..,_ . A ,

'g' - - 4C... . .. " 1''


,.
-.:.>-'. : ,,
9
. " -,
. AA
a

,...1. . -.7..,-......--.,.....
..... ,,,------, - ,... ,.....VA

.........-- - ........
,-
..
-.,._...,..
,,,_ .,..
. ,4,,,---_,,t..;....
:,....,-----,...'
, .--- ..... - j;....k.Zi;-
.....
,.0 ,.. .:'..:rs
V
A/

,
rJ
1 j
'
-
. . ...4. . ,,:, . 0.....: -el i ' . .4....

/
--,..,. - -motr,-.45:,'21"7:-
., .-2FI''-'''"---;:;_,:,,,A144 , r,,,..:.
,.
442
. L.
-iv
e
'
,"-... ia' .
V
-7"."--.
',.,.....7.5,..r 17:-.7.,,E,4.' rft.,
..-i% t 4 - '. _.,,:':";+.4,. .'e,--",1 ::.; r,
...._,
... , . . u, . - . -. . . v ____..,,,,,.._," 4--;":7 _,J 1 ."4 /. '-. ' ' -
-4
..
o

- ' " 't."7---,". ...:. --) '' '..- -014 .e


.._
' r.r. - , ...... ......--A1 .., ,I , -Ir ..., ...-.5,
Al
..... , L.>
_ --, .
,
..,.
6. s.

GENIU GENIE
Trompet Maior Soldat Cápitan
Mare tinuta Mare tinuta de ceremonie Mare tinua Mic5 tinut5
Clairon Commandant Soldat Capitaine
Grande tenue Grande tenue de cérémonie Grande tenue Petite tenue
Reproduse dupà Albumul Armatei Romfine" 1873
Stab. lith. M. B. Baer. Bucuresli ATELIEWELE MARVA N
www.dacoromanica.ro BUCURE.5TI. 1929
MUZELIL MILITAR NATIONAL 45

If'iltelP),
111.%
41(1
A7 'N
j4f
)e'* t --
t ..s.!
iqt ' I
..,....) '
, 1
....V,

1r
vy
,
-
' i -Apj ' .1-
It&
-A - -,3 k '1KP Iv'
'
- 'o. v%1F- ..f - 1

..,,,,,
"ts
,t

,4
11

.- "Y'r^.:?,1;:, .r ii,,,,,i,...7-
I.
..!
U. ," o. A:9. -

)4 , ,
Tki . '.. -t1.1: .j: , ' ' -
,2
-

.* . 1, r -
o

...
,e,
. 5
I
' 0 :,-... , 11

liii-x.
ti ". ....... ....,
4.4-4041,u; ,:
.

,
- ,

'
-

"j.
. ..:"N
44,
- u.
,
.i,,..
l ..,. - ;

..1::::"' '.'
i ......
2, ''S=
o
' - ir
2
isi, ..skL.,
.

,
...- ...?4..
t
.,,,tli, E3, ,'
4t>4 ' "
N,:-,,...,0

.'
.,

tt! '41k,
I
, f

';.-
,, - . "tt , .
t 1: .'''' '. L * ,..w.,,,,, t.. ,...,.. ,
.., ..- 61;
a ."','IV
,'
r

-.. 4

o 1(01,. ' :41,, 0,, LI


,..:XVM ., ,. .
i; '
°e 3
.11
-.."----, fS,. .... - -
,--......,.... ' wii-,
.x-7,''''''''-',...11CIK-'- . t ,-..417.L. -
"---p-o...--....------- -.- --* ' - .7,.- '4- ' '
7 ./.1`-'
ik",y- -- ,
o
, -,,,--,---_,I. .... --,..,--,4.----..,-.---- -40.....k,/..,' ._.., -- ..i rie , kr . iii ..
---,..., ' -.; we ,.....,i,a, ¡------......,r, - ......v*.:- ' -

-- - -- .-- 7......"rN.I.::»411JAPA .44--- .

. 4_4,3,
...................... --. +.tlm ....."....... . 4. ,,,- ...zilve!tN,i-S. __.

CAVALERIA CAVALERIE
Trompet Sub-Locotenent Colonel
din 'Reg. 1 de Rosiori din Reg. 1 de Rosiori din Reg. II de Rosiori
Mare tinutä de ceremonie Mare tinut5 de ceremonie Mare tinut5 de ceremonie
Trompette Sous=Lieutenant Colonel
(1.er Reg. de Rosiori) (1=er Reg. de Rosiori) (II-e Reg. de Rosiori)
Grande tenue de cérémonie Grande tenue de cérémonie Grande tenue de cérémonie

ty.t

s.

77, `.! -.
\1 . t
.7
.-
l'i
,,,,,. ._, - Eki,-.7 *VI t
1 tv,...,0 A
. -.0 .
t-
-r- _,..
-%.*.---."-Arlik-..,--
,_ - -.,
.....- --,. ---1471T"-- ' A P -- .,-e .. .. _
....7

ra
.'
11.0. ,:t...
' r,i..*-..., .. E,I.
.
5 ''

z.1. ----..
I. .
4.- -1,,..,..

al . ...
- ..74
...
....r
. , Mr..'
.,,z.... ....,-
-
,- _.,..
.... x J.,
'
-J41-'5'
41.......-......, 2-._. g..7-17.3. ti- ...,:it,:,..1...... e..
iii,,..,.........pz,.-,....._,,,...._... 4 :__..:3,'
.7....;,....::_.1,.....,wv.,ste.:,=,..-
-

7
. .;

, -...._, ,_ ..-,,

... -- ... .
- -..."--. ...... --,-
__,., ,,

t ,.e- --,- ....- -. --.- . ;


1... . .11,-
..
. _
...,...--___.,..,..
'
... --
- - ".4. . -6- WI n . V.,,...

i .. , r - - --..,= -7..,s - --,--4-,7,1 '


....- -.--. -7i-3 ,._..
_ 4 ------- OV11040...:S:
...-: ' -4 ' ' .i.lt :
...,,;.-'"
=3 ,-- 4.°
, ,........, y a -,'
8
1:3
e..___=..-
...:,..64,,megi.=%____ ___.: 1- - ..,.. -,

., -:.
...
-
,.-s 0,4N-"' '...0e.r .,
2
a
' ,----75draja-- - :Li,.
.4irw.......-..r... r.... ...... ,..,, 4-,----.
......-_-----'` , ...-,, .....--........4,....r-7.. -: -
...
A.'
4-sices..i.f. ...--..=. -+ _ l'Aktit ,Ir ..- ---..* -.."-.... --- '''"-;'"-----7-1-t41104111P-. .. "' - Miry " . _...' = 7,11:1 ' 4A'

CAVALERIA CAVALERIE
Maior Brigadier
din Scoala de Cavalerie Colonel Sergent din Reg. 1 de Rosiori
Mica tinutà din Reg. 1 de Ro*iori din Reg. 1 de Rosiori Mic5 4inut5 de serviciu
Mica tinutä Mare 1inut5 de serviciu Brigadier
Commandant
(École de cavalerie) Colonel Sergent (1.er Reg. de Rosiori)
Petite tenue (1-er Reg. de Rosiori) (1-er Reg. de Rosiori) Petite tenue de service
Petite tenue Grande tenue de service
Reproduse dupA ,Alburoul Armatei Rom'ane" 1873
Stab. lith. M. B. Baer, Bucuresti www.dacoromanica.ro ATELIERELE MARVA N
BUCURESTI. 1929
MLIZEL1L MILITAR NATIONAL
46

,
. ; v t.
,,.

-
,-,,,,',. .i-i_
, --,,,, ..:A

r
'SI /
:1
\It, :jt--
--,.
;:' 4.7.1.-,
' ' I ..":,.. -
,,, . ,
. ,: _., 4,.r4 ,
II .
II
-V.,
f4 I I
.,..,,,,- ..4,p,.. ,
.4.,1, ._;...., ....!,t,, . . ...,
. -.., .......,, .

_ .r ,..,
.....,,l, C, .L , t
t,,
VAT1A
. . V

e
. ,
°

' -4-
, , 414;01,
,
,
'I ,
41. 0,54.= 4.- v.,. -
trf
' ;- ie."7 FOlt_ 'tn.,/ ' tow:, . .

ART1LERIA A RTILLERIE
Locotenent=Colonel Major Canaan
Tinutä de ceremonie Tinuta de ceremonie Tinutà de ceremonie
Lieutenant=Colonel Commandant Ca p ita in e
Tenue de cérémonie Tenue de cérémonie Tenue de céremonie

s'r

4 7,1r:
to*
C:11,

/, ;4,7: - -

...P....7.... I

11,

,--r.-4
. '''''''"'"
E2 ;2,71 (
_
tr.
-f.
. _

'

,
,
_
le
-. , .7. ' ''''
,,-,2 r," 74.' ...... It
1., ..4.- - ape. ------
7 ,

... '
',..., - . " 61.
c.
1
r.,
- rg
L
, , -... ,
- 7, _ fr

r
_
47.
je.
Sr. ,.. 'Cry
,0,... - '-

ARTILERIA ARTILLERIE
Locotenent Sergent Cheson Tunar Soldat
Tinuta ordinari Tinutä de campanie Mare 4inut5 Tinuta ordinar5
Lieutenant Sereent Caisson Cannonier Soldat
Tenue du jour Tenue de campagne Grande tenue Tenue du jour
ReProduse dims ,Albumul Armatei Romine" 1873 ATELIERELE MARVAN
Stab. lith. M. B. Baer. Bucuresti BUCURLYTI. 1929
www.dacoromanica.ro
MUZEUL MILITAR NATIONAL 47

1.
.4,
, ,-r 5 i, v
*\
. r. AA,. .T.,-,
":
,
M, 1 01
L..............A.i +11 . 110.-
7 if.$ i t
- r2
r
_ -
A 110r.,I1 ff 4 i N: ;A. -.

t
,': i '
. L :.ir
'
.,46).,
V.''' ' ' L'
t
s.
066
,......,
l,t,,
'
_.
11.. .
.7.-t ' 1.'-iit,..--.4 It.`,7
.

..r.r.;
.41 r,

r1
7 ;,_ t---, t.° ,q714' ;-a i
'--= f.z.11
,....- ,,-. .0-
......,'6,441.041.' . , .
., A
..., .,..t
..7
......L.--.".14-Ar; -.'-----:6`.- '"
. ,. -- 7-

./.... ,
I
f .. . -....- -I.
, 4_, 6 _ ..-.7, , r11. 1.. ...; .
. ,
, - ' - ''',:°1-..s. .Millsanall ' i'e .4 SI.
,

_.
.:
.49
1.-.7' -
- ,
7,
,k. - - - 2,,01-': -.. ..,.,-
,.......,:r.....,.:
I.

, -
-
-
..
-7 .,,....
-,3'
,,,,,..
-:.,-.4:
.,..- ,, . , I
21,1

-.
. AT.
4Za.";""'' ' -.....- :.-- LA
'
,
.4,4, . 4., 1-'1:ét
..-,4:-.., .
'4','''' :: .: ;
..4,.; .. C . .
' ' , .. , /.; ) i
....)...,.... , T ': 7
.
._. .
..7.k..,: t
A,.
&a 4
_.,r1,.._........
.:.,,._..___,.
_
.t.i._
,,,
_ V ,.,- r , ...
.
,

,..,,,,,__
_,
,._..,....,,..
_
fr. .,, 7.- =
_
-4-ip ":;7744 , - , c.i
, -,.
'YIP- ,P."' ' 4-fit...),r.j-- ..., - -,;.-
`-
, , f. .-.
,
-
, , . .
le ,..
:'''
--,0,'...1,,, _.,.7.,i; ..:- ,...,.; 46, !tie
;:s .- E.,.
.....,,,EL":1",.&,,,,. - ''-' ' ' '
6. Rai4).4 r },

ARTILERIA. ARTILLERIE
Atelaj Atelage

-07.0.'4 ,,------" -,
,O,
_.....eir.
-, ..,
,,,..... k." 4,
f ei,, -."------' -
I AF - '
-.6 , ..- in
..
.,

cZZli
re
r
I VA
e ..
--:. A ' r

v
.

ffr":1 Li

'
-
.1(
-

-
_

-.r. VI
C3/1.1.
-
-
<104."-- ;-F -rqn.r.cr
-
1"10., "'I .1,1,,
- :

a
f ?:"-
- I A
it$Afir- .^

ARTILERIA. ARTILLERIE
Atelaj Atelage

Reprociuse dura Albumul Armat.ei Romfine" 1873 ATELIERELE MAR VAN


Stab. lith. M. B. Baer, Bucuresti
www.dacoromanica.ro BUCURE5TI. 192.
MLIZEUL MILITAR NATIONAL 48

-,

JANDARMI CALAPI. GENDARMES A CHEVAL.


Solda Brigadier Locotenent Capitan Trompet
Mica tinuta Mare Omuta. Mica tinuta Mare tinuta Mare tinuta
Soldat Brigadier Lieutenant Capitaine Trompette
Petite tenue Grande tenue Petite tenue Grande tenue Grande tenue

-, 4.-. .

JANDARMI PEDE5TRI GENDARMES A PIED.


Soldat Sergent Sub.Locotenent Cap itan
Mare tinuta Mica tinuta Mica tirrut5 Mare tintitä
Soldat Sergent SousLieutenant Capitaine
Grande tenue Petite tenue Petite tenue Grande tenue
Reproduse dupà Albumul Armatei Romane"
Stab. lith. M. B. Baer, Bucuresti
1873
www.dacoromanica.ro ATELIERELE MARVAN
BUCURE5TI. 1929
MUZEUL MILITAR NATIONAL 49

/
Rzts,

,
,TelT
--1wP
y_
-

-T
' . .
( r!.1

..,101
,r

;fir
*40-'

FLOTILA. FLOTTILLE.
Soldat Soldat Cipitan Sub-Locotenent Soldat
Mare tinutA Tinutà de varà Tinuta de ceremonie Tinuta ordinari Tinuta ordinar5
Soldat Soldat Capitaine SousLieutenant Soldat
Grande tenue Tenue d'été Tenue de cérémonie Tenue du jour Tenue du jour

; .

rr.

re;;:»6

M
gi11711
E.
' k/ . ;:.

1 ttif
:-..ri.':,,,,?.. _ -,p,:,. . - ..,-, \ ,-.
-'
t:,36-0'
- . .... :Vt.:, '
7:,, .....,.'. - ,
,..,.
_ '...--
_ -._ .74
..
-.4
: , 4ii, ... -,/' vg...-4

,,,vT4ro - ;tr.,. ,, .. , Lt ,
...a.:
7i.;-':4 '''' " F ' ,.:..,
...........,........
:. .....e., :. 7_4"
, -
..,..
4111,0 ..---4......... - ..
c"....- _

/--a.-=-1
-.; ....,
_ ..,
__:.._,..,..6. ..._ .-- '6...._, ' c'

5COALA MILITARA. ECOLE MILITAIRE.


Elev sergent TinutiEldeev Elev brigadier Cipitan
Tinuta ordinarà coali TinutA de ceremonie Instructor
Elève sergent
Tenue du jour tiève tieve brigadier Capitaine
Tenue d'Acole Tenue de cérémonie instructeur
Reproduse dupà Albumul Armatei Rornfine- 1873 ATELIERELE MARVAN
Stab. lith. M. B. Baer. Bucuresti BLICURESTI. 1929
www.dacoromanica.ro
MUZEUL MILITAR NATIONAL 50

F-^

44' ,

-4' WI- `"? - :


..$11ff?,*74114,'
.
,
Al? "'"
. _ .,

7, ', t;;-1144:ziiz40......-..;_ :,..,.....--: -


r.tiar'
,,,,,,,,-0. - .. ,.
:,_... ....
'.*.* .
.

'.. -
441SlirV-
-
.
, .p.'''
- .

' ..:-.Akat....:106,EM , ' ' .Wt*t..


..,......*k- ' 74:1H .15;'. ' 4,trt

SERVICIUL SANITAR. SERVICE SANITAIRE.


Veterinar de divizion Sub=veterinar Medic principal Inspector:General Sub=h irurg
Clasa II Tinutä ordinarä Clasa II Mare tinutä Tinutä ordinarä
Mare tinutä Mare tinutä
Vétérinaire Sous=vétérinaire Médecinchef InspecteurGénéral Sous-officier sanitaire
(de The classe) Tenue du jour (de The classe) Grande tenue Tenue du jour
Grande tenue Grande tenue

VZ:

',F.!'
,.

Pin

-.;` r7

t.
-
'
?71.0 V-'
,
.

.404.:At

. I. 4 ". '
,'Nor
,

SANITARI. COMPAGNIE SANITAIRE.


Soldat Cäpitan Soldat Locotenent
Tinutà de iarni Tinuta de ceremonie Mare tinutä Tinutâ de iarnä
Soldat Capitaine Soldat Lieutenant
Tenue d'hiver Tenue de cérémonie Grande tenue Tenue d'hiver
Reproduse dupl -Albumul Armatei Romane" 1873 ATELIERELE MARVAN
Stab. lith. M. 13. Baer. Bucuresti www.dacoromanica.ro BUCURESTI. 1929
MUZEUL MILITAR NATIONAL 51

._ ......,.._ ...

--,-- ...-,- . --.. le., Y - : ,,,,,,- - "' _, C .....r, 4.-.. ..: ..


...; .. ,....- _`,...., , ....... .' -. -( .
.i,'i'i"k.;
..I.Ir
r.,-.6......,
-I
.--?...

....sr.. ,-,-i-,": '


..,..-..- -, - '"
iicle.:.0.
-
,.ii-;' -,
,...------jt....
- -

-4 017: ...;

CALARAI. CAVALERIE TERRITORIA LE.


Soldat Sergent Cipitan Sub.Locotenent
Tinutä de vara Mare tinua Mare tinutä Tinutä de campanie
Soldat Sergent Capitaine Sous-Lieutenant
Tenue d'été Grande tenue Grande tenue Tenue de campagne

---_
--:-.'''''''5.7Ar
-
--.6.,,,..:
h
'., ..-7.-1,-",e-^,..u,_
' . . .
,,, -,Z.,A -,,, ...s, -... _,
*4.4,-.'1",,,..........,, .,.-..;.,
-7'',---
,

....;
b_.. ..,s: -
-,. '
. 4

)". at.
j EN1'."7r- -' / ,P.;"'
,,.
1

1
1
4

., S

_
° 4,, =.-""

, . ..P..
3
z
-
....
....4. ti 3
, 7.-
,,.
-.
t
...
..1.e.i... -.1f- -.)nie- 4:.
, V

./.4 . . IV, '


iff.r.-67.
D
' -
.
7

..., --.7, - . . .
'
.,..r - -7......-...-_ , ,-... 4.1--- --..- - 4L.,fLo..- -1 2, r...s.. n,..64......%.4..- .._ ''... .,--

DOROBANTI. INFANTERIE TERRITORIALE.


Soldat Soldat Locotenent Colonel
Tinuta de iarna Tinuti de vari Mare Tinuti de serviciu Mare tinut5 de ceremonie
Soldat Soldat Lieutenant Colonel
Tenue d'hiver Tenue d' été Grande tenue de service Grande tenue de cérémonie
ATELIERELE MAR VAN
Reproduse dupl lbumul Armatei Roman& 1873
www.dacoromanica.ro
BUCURE.511, 1929
Stab. lith. M, B. Baer. Bucuresti
MUZEUL MILITAR NATIONAL 52

pk,.,--4 ..,-,Ifi.,fie -.4i.


_ .
. _,ft4 - _-,0,,,,,--- -.',.....-'1, ,. .
5,*.±.. K;
.
-. .,..,,,,,,--, -,:,-...,
t,
-

0¡e ..4 , t4:4; v),,, , -- - -


I

':.
..,,..' ' 4'
Ili
' ',..41i14*.tA
..--
4. ' . ' e -
. ..14 i iet.
4.4
ll ;

IL..14,j, , .;,ki -,,,r


i :.'`) ,,,' -.7'1'7 .1
1/41,
j- ; -4. ` 4 ; 0,,,,-,
4, 1.i.V.P.i, .1)
- - Pq , .1,
i,' . ' ' :
...,
.,

t
,
:vp Y, ;

4137Ir
t . .
"''i ,!._ - ,t, tx- '.'
L4a.-A

,
.,,, .,-...,, .. ,,,,

ii ' -.... -,....,


e
.4'1..i..;,...."....,...3
' "I..
, ._.4.,
*J. '
.

1... ".
.

' A.
..46", 4.
, - ..- .II:. i.4 ..,,
':-.17::::;,-0.
'4
,
, ';
-

-047427.72...bi.-t . ..
c -,-,... , 4.4: t
,
-

., '''.... 'C't''
- -'' ':k. ' ° '
' l'-.-...... '' -.'' .....'V...----ors.:-..,' - -

MILITIILE MILICES,

C'ápitan Locotenent Sergent Soldat


Tinutà de ceremonie Tinutg ordinari Din comunele urbane Din comunele rurale
Capitaine Lieutenant Sergent Soldat
Tenue de cérémonie Tenue du jour Cornunnes urbaines Comunnes rurales

vor
e, A.e.

-
- -

4 't
14.:.t*
, "?, !!")

,C 4.1

I
P t
t.

I 9

. -
6
. d.

+30.44 1114.
4.

.
.,';'....
,
-
, ....
.
*

"o .
..,c
1

t ,i. --
_
:e
_,..c.a,......,
....
,..,

.. ff. _,
--* -. 1.,--,-
*
'

..''). .1 , '-
,,,, +a.
4., . ''''. '
__J,. ,ff .... vv. . ..' -, -. --
X
4/ 2? Yjitgit le.,,, ,

-).:' A.i....,¡:,,,.L..,,,,,,,,..:. -----f , - 4.4 ` ,-L

CALARASI 5I GUARDA ORASENEASCA. CALARASI ET GARDE CIVILE.

Solda Locotenent C*ipitan Sergent


Din guarda orieneasci Din calara*i Din guarda ori*eneascil Din calara*i
Soldat Lieutenant Capitaine Sergent
De calarasi Garde civile De calarasi
Garde civile ATELIER ELE MARVAN
Reproduse duo Albumul Armatei Románe- 1873
www.dacoromanica.ro
BUCURE5T1. 1929
Stab. lab. M. B. Baer, Bucuresti
MUZELIL MILITAR NATIONAL 53

Scara

CO1FUL DE JANDARM1 CALARI


Pentru ofiteri i rup5. Pentru trompeti
Officiers et troupe (InaIt Decret No. 1954 din 20 Noembrie 1874) trompettes
EAMBRACA ESCADROANELOR DE JANDARM1
Pentru ofiteri officiers Pentru trupi troupe
CASQUE ET CHABRACQUE DES ESCADRONS DE GENDARMES A CHEVAL
(lnalt Decret No. 1597 din 24 Septembrie 1875)

CHANGEMENTS DES UNIFORMES IYINFANTERIE TERRITORIALE


SCHIMBÄRILE UNIFORME DOROBANTILOR.
Dorobantí din Dobrogea
musuImani
J. D. No. 1317 J, D, No. 4349 J. D. No. 1605 J. D. No. 1259 J. D. No. 305
J. D. No. 232
J. D. No. 2461
26. V. 1878 2. VI. 1879 19. VII. 1879 14. V. 1881 11. II. 1882
12. II. 1877
18. IX. 1884

ATELIERELE MARVAN BUCURE5TI


www.dacoromanica.ro
MUZEUL MILITAR NATIONAL 54

INFANTERIA. INFANTERIE
Tobo*ar Sef de muzicä Sublocotenent Lt. Colonel Maior Soldat Soldat
Mare tinutà Mare tinutä Mare tinutä Comandant de Regiment iinuta zilei Mare tinutä Cu manta
Tambour Chef de musique Sous.Lientenant Lt. Colonel Commandant Soldat Soldat
Grande tenue Grande tenue Grande tenue Commandant de régiment Tenue du jour Grande tenue avec capote
(Inalte Decrete No. 2376 din 15 tube i No. 2753 din 24 Octomvrie 1891)

z
o

-g
o
`6.
o

CAVALER1A. CAVALERIE
Soldat Soldat Locotenent Colonel Comandant Mai or Soldat Trompet
Reg. 3 r/o*iori Reg. 4 Roiori Reg. 4 Ro*iori al Peg. 5 I4o*iori Reg. 6 Ro*iori Reg. 6 Ro*iori Peg. 5 Ro*iori
Soldat Soldat Lieutenant Colonel Commandant le Commandant Soldat Trompette
3=e Rég. de Rosiori 4-e 124. de Rosiori 4.e Rég. de Rosiori 5-e Rég. de Rosiori 6-e Rég. de Rosiori 6-c Pew. de Rosiori 5, 124. de Rosiori

(Inalte Decrete No. 2558 din 1 Noemvrie 1884, No. 1859 din 8 Maiu 1893, No. 1524 din 28 Martie 1895)
www.dacoromanica.ro ATELIERELE MARVAN BUCURESTI
MUZEUL MILITAR NATIONAL 55

.3

-___....,sagai......_...agmimarima.____....mmissimiiimilkikaisageambi
GENERAL' DE CAVALERIE GENERAUX DE CAVALERIE BATAILLONS DE MILICE.
General de Brigada General de Divizie BATAL1OANE DE MILITII
General de Brigada
Tinuta de serviciu Tinuta de ceremonie Dolman Soldat Soldat
Général de Brigade Général de Division Général de Brigade Solclat Soldaf
Tenue de service Tenue de cérémonie Dolman
(InaIt Decret No. (Inalt Decret No. (Inait Decret No. (Inaltele Decrete No. 3690 din 1. XI. 1893 si No. 2280 din 3. V. 1896).
1860-8. V. 1893) 3062-30. XI. 1902) 4450 - 31. XII. 1906) \ I L.LIt.Wt..Lt MARV AN BUCLII2t.
www.dacoromanica.ro
I I
MLIZEUL MILITAR NATIONAL
56

CAVALERIA . CAVALERIE
Soldat Soldat Solda Trompet
Regimentul 7 Rosiori Regimentul 8 Rosiori Regimentul 9 Rosiori Regimentul 10 Rosiori
Solda Soldat Soldat "Frompette
7=e Régiment de Rosiori 8=e Regiment de Rosiori 9-e Regiment de Rosiori 10-e Regiment de Rosiori
(Inalte Decrete No. 985 din 31 Martie 1908 si No. 1502 din 1 Maiu 1908).

GRANICE GA RUES FRONTIÈRE CORPUL VOLUNTAR


Caporal Soldat Maior Sub locotenent Maior C5pitan DE AUTOMOBILIST'.
Tinuta zilei Tinuta de Tinuta zilei Tinuta de Tinuta de gai5 Tinuta de CORPS DES AUTOMOBILISTES
serviciu ceremonie campanie VOLONTAIRES
Caporal SoMat Commandant Sous lieutenant Commandant Capitaine
Tenue du jour Tenue de service Tenue de jour Tenue de Tenue de gala Tenue de campagne
Locotenent Voluntar
cérémonie Lieutenant Volontaire
(Inalt Decret No. 3510 din 19 lulie 1912). (In. Decr. No. 3678 4. VIII. 1912).
www.dacoromanica.ro ATELIERELE MARVAN BUCURE*TI
MLIZEUL MILITAR NATIONAL 57

UNIFORMELE DE CAMPANIL. UN [FORMES DE CAMPAGNE


Soldat Soldat Locotenent General Maior Soldat Soldat
(infanterie) (cavalerie) (vanaitori) de Brigad5 (Reg. 3 Roiori) (infanterie) (vânàtori)
Soldat Soldat Lieutenant Général Commandant Soldat
(infanterie) (cavalerie) (chasseurs a pied) Soldat
de Brigade (3=e 12ég.de Rosiori) (infanterie) (chasseurs a pied)
(mnalt Decret No. 500 din 4 Fevruarie 1912).

Culorile petlitelor de la gulerul bluzei i mantalei pentru a se deoseb rmele intre ele
semnele distinctive pentru grade la Tinuta de campanie. Z InaltDecret r12 500din 4 Febr. 1912./

5 tatrnajor Generali i Và' Gràfliceri. Jandarmi Reg .1. Rosiori Reg. 2. RoSiori. Reg. 3. ROori.
regal. I nFa nterie pedest ri

=111
Reg.4. Rosiori. Reg. 5. Rosiori. Pleg.6.Plosiori Reg. 7. fi4ori. Reg. 8. fioiori. ¡g.10. foiori.
Reg. 9. Rosion. Calarasi.

Regim. escorta rtileria de 6mp, Prìier, poritonieri, I nteridenta si Medici. Veteri n ri. Fa rmacisti. Tr u pa.
cetate i pompien. cãi fer4 specialit. administratie.

-4,

Genera Colonel, t.t,Colonel. Major. C4itan. Locotenent. Sub. Plutoniet Plutonier. Sergent. Caporal. Frunta. Soldat.
de Corp de de Infanterie. firtileria. Cavalerie. Vnãtori. ldmint,tratie. locotenent. -major. Administratie. Ca larai Artileria. Va.nUtori. Infanterie.
Cal a ra si. Cavalerie.
de Armata. Divizie, Brigada. Scara : IP.

DETALII. DÉTAILS (Cols et pattes d'é paules)

(Inalt Decret No. 500 din 4 Fevruarie 1912).

ATELIERELE MARVAN - BUCURE$T1

www.dacoromanica.ro
MUZEUL MILITAR NATIONAL
58

TINUTA DE CEREMONIE. TENUE DE CEREMONIE


Sub locotenent Lt..Colonel Maior Major Sub locotenent
Artilerie C. III. A. Infanterie C. II. A. R. 8 Roiori General de Divizie Adjutant Regal Reg. de Escort5
Rega1.5
SousLieutenant Lt.Colonel Commandant Général de Commandant Sous-Lieutenant
Artillerie du III-e Corps Infanterie du II.e Corps 8-e Rég de Rosiori Division Aide-de.camp royal Réw. Escorte royale
(InaIt Decret No. 1873 din 5 Maiu 1916).

Sernnele distinctive dintre a.rme si ale gradelor.


Inalt Decret 119 1873 din 5 Maiu 1916]
Lt:Colonel. Maior. C 'apitan. Locotenent. Sublocotenent.
General General General Colonel.
bide Corp de
I rl rmatn
cie
Divizie.' Brigade.
de Chipiu.
1011 1.1L7_" )

Guler.

Contra -epolete. Escorta Regal 6


741 Corpul I de Armata.

)1r
II
Li
n

now '0==
111

Ofiterii Generali proveniti I

din Artilerie au gulerul


de catifea neagrà. CLW Stat-Major
El pe e,

Infanterie. fIrtilerie. Real. Berk. Vs'anatori.

INSIGNES DISTINCTIFS DES ARMES ET DES GRADES.


(Inalt Decret No. 1873 din 5 Maiu 1916).

ATELIERELE MARVAN - BUCURE5TI

www.dacoromanica.ro
MUZEUL MILITAR NATIONAL 59

UNIFORME OFITERETI. UNIFORM ES D'OFFICIERS.


Locotenent C5pitan General de General de Major Administrator Haina imblanita
Artilerie Infanterie Brigada Divizie Rosiori Locotenent pentru toate armele
Lieutenant Capitaine General de General de Commandant Lieutenant Manteau fourré
Artillerie Infanterie Brigade Division Rosiori &administration
(Uniformele din timpul Marelui Rabo 1916-1919)
(Guerre de 1916-1919)

UNIFORMELE TRUPEI. UNIFORMES DE LA TROUPE

Regimentele de infanterie Batalioanele vânätori Reg. 1 Rosiori Reg. 9 Rosiori


Regiments d'infanterie Bataillons de chasseurs à pied 1-r Reg. de Rosiori 9-e Pee. de Rosiori
(Uniformele din timpul Marelui Rasboi 1916-1919)
(Guerre de 1916-1919) ATELIERELE MARVAN BUCURE.51.1
www.dacoromanica.ro
MUZEUL MILITAR NATIONAL 60

GENERAL' GÉNERAux
Infanterie Viinatori ArEilerie General Cavalerie Aviatie Geniu
Infanterie Chasseurs:a pied Arkillerie Adjutant Cavalerie Aviation Génie
Général
Aide de camp
(InaIt Decret No. 2. 802 din 5 lunie 1923. No. 1885 din 11 lunie 1924. Decizia Ministerialä
No. 1133 din Decenwrie 1927)

'

Adjutant Comenduirei Adjutant personal STAT.MAJOR REGAL STAT MAJOR GENERAL


de piat5 Mare tinutä ÉTAT MAJOR ROYAL
Mare tinutä ETAT-MAJOR GENERAL
Officier d'ordonance
Adjoint au Tenue de cérémonie Bluza Mare tinuti Mare tinut5 Mare tinutA Bluza
Commandant de la place Blouse Tenue de cérérnonie Tenue de cérémonie Tenue de cérémonie Blouse
(InaIt Decret No. 1944 din 14 Iunie 1927, Decizia Ministerial5 No. 755 din 3 Septemvrie 1926)

www.dacoromanica.ro ATELIERELE MARVAN 1111CURESTI


MUZEUL MILITAR NATIONAL
61

VANATORL CHASSEURS A PIED INFANTERIA. INFANTERIE


Soldat Soldat Locotenent Cäpitan Cäpitan Sub locotenent Soldat Soldat
Tinuta de Tinuta de Tinuta zilei Tinuta de Tinuta de Tinuta zilei Tinuta de Tinuta de
campanie ceremonie ceremonie ceremonie campanie ora*
Soldat SoMat Lieutenant Capitaine Capitaine Sous lieutenant
Tenue de Tenue de Soldat Soldat
Tenue du jour Tenue de Tenue de Tenue du jour Tenue de Tenue de
campagne cérémonie eérémonie cérémonie campagne vine
(Inalte Decrete No. 2802 din 5 Iunie 1923, No. 5690 din 29 Noemvrie 1923 *i No. 379 din 7 Fevruarie 1921).

GRANICERE GRADES ERONTIERE JANDARMI GENDARMERIE.


Soldat Plut.=major Sub locotenent Maior Lt.=Colonel Cäpitan Plut.=major Soldat
Tinuta de Tinuta zilei Tinuta de Bluza Tinuta de Tinuta de Tinuta zilei Tinuta de
ceremonie ceremonie ceremonie ceremonie ceremonie
Soldat Adjutant Sous-lieutenant Commandant Lt. Colonel Capita ine Adjutant Soldat
Tenue de Tenue du jour Tenue de Vareuse Tenue de Tenue de Tenue du jour Tenue de
cérémonie cérémonie cérémonie arémonie cérémonie
(InaIt Decret No. 2802 din 5 Iunie 1923).
www.dacoromanica.ro ATELIERELE N1ARVAN BUCURE-5T1
MUZEUL MILITAR NATIONAL
62

ART1LERIA. ARTILLERIE GEN1U. GENIE

Soldat Plutonier=Major Locotenent Colonel Lt. Colonel Sublocotenent Plutonier=Major Soldat


l 'inutä. de ceremonie Tinutä de ora Bluzä Tinut5 de ceremonie Bluzä Manta
Soldat Adjutant Lieutenant Colonel Lt. Colonel Sous-tieutenant Adjutant Soldat
Tenue de cérémonie 'Fenue de ville Vareuse Tenue de eérémonie Vareuse avec ca pote

(Emit Decret No. 2802 din Iunie 1923).

-o

CAVALERIA. CAVALERIE TREN. TRAIN DES EQUIPAGES


Soldat C5pitan Soldat Maior Lt.=Colonel Soldat Locotenent Soldat
Reg. 4 Roiori Reg. 5 Ro*iori Reg. Escortä Regalä Reg. de Calira*i Lieutenant Soldat
Soldat Capitaine Soldat Commandant Lt. Colonel Soldat
4-e Wiz. de Rosiori 5, Reg. de Ro*iori Reg. d'Escorte Royale Regiments de Calarasi

(Inalte Decrete No. 2802 din 5 Iunie 1923 *i No. 1885 din 11 Iunie 1924)
ATELIERELE MARVAN BUCCIRE.5T1
www.dacoromanica.ro
MUZEUL MILITAR NATIONAL 63

AVIATIA Si AERONAUTICA. AVIATION ET AÉRONALITIQUE


Locotenent Capitan Capitan Maior Maior Capitan Locotenent Soldat
de Aerostatie 5coala Bluza Aviatie Aparare Comandamentele Mecanic Aparare
aeronauticei antiaeriana mixte antiaeriana
Lieutenant Capitaine Capitaine Commandant Commandant Capitaine Lieutenant Soldat
Aerostat-ion Ecole aéronautique Vareuse Aviation Defense Comandements Mécanicien Defense
antiaérienne rnixtes antiaérienne
(Inalte Decrete No. 327 din 28 Ianuarie 1925 si No. 2235 din 12 Maiu 1926).

t
r

,-

MAR I N A. MAR INL


Solda Locotenent Medic Capitan Vice am iral Comandor Maestru militar Elev scolii
Tinuta de iarna Tinuta zilei Tinuta zilei Tinuta de Tinuta zilei, de marina pregatitoare
de vara Cu redingota ceremonie de iarna de marina
Matelot Lieutenant Medecin=Capitaine V ice .a mrral Capitaine de vaisseau Élève de l'ecole
Tenue d'hiver Tenue du jour (été) Tenue du jour Tenue de Tenue du jour (d'hiver) Maitre marinier na vale
(redingote) cérémonie
(Inalt Decret No. 2008 din 12 Maiu 1921).
www.dacoromanica.ro ATELIERELE MARVAN BUCURE.511
MUZEUL MILITAR NATIONAL 64

VETERINA RI VÉTÉRINAIRES MEDICI MÉDECINS FARMACISTI PHARMACIENS


V.=C5pitan V.=Maior M.=Lt =Colonel M.=General M.=C5pitan F.=Maior F.=C5pitan
Cu manta Tinuta de ceremonie Tin-uta de ceremonie Bluza Tinuta de ceremonie Tinuta de ceremonle Bluza
Capitaine Commandant Lt. Colonel Général Capitaine Commandant Capitame
avec capote Tenue de cérémonie Tenue de cérémonie Vareuse Tenue de cérémonie Tenue de cérémonie Vareuse
(Inalte Decrete No. 2449 din 8 Iulie 1921, No. 2554 din 28 Iunie 1921 *i No. 2802 din 5 Iunie 1923)

INTENDENTA SI ADMINISTRATIE INTENDANCE ET ADMINISTRATION


Eiev de Ad-tie Elev de Ad=tie Int.=Colonel Int.=General Int.=Maior Ad=tor Sublocot. Ad=tor Ciipitan
Cu Manta Tinuta de ceremonie Tinuta de ceremonie Tinuta de ceremonie Bluza Tinuta de cerem. Cu Manta
Sous=officier d'Adm. Sous=officier d'Adm. Colonel Intendant-Général Commandant SOUS. Lieutenant Capitaine
avec capote Tenue de cérémonie Tenue de cérémonie Tenue de cérémonie Vareuse Tenue de cérémonie avec capote
(Inalt Decret No. 1944 din 14 Iunie 1927)
ATELIERELE MARVAN - BUCURETI
www.dacoromanica.ro
MLIZELIL MILITAR NATIONAL 65

COALELE MILITARE. ECOLES MILITAIRES


Ofiter de rezerv5 De Infanterie De Artilerie De Geniu De Cavalerie De Aeronautia Institut Liceile
de infanterie Medico=Militar Militare
D'officiers de reserve D'infanterie D'artillerie Du génie De cavalerie D'aéronautique lnstitut Lycées
d'infanterie MédicoMilitaire militaires
(lnaltele Decrete No. 2802 din 5 Iunie 1923 si No. 327 din 28 lanuarie 1925).

Reg.5176pOri Irnva-rdiulfieg.2.Uandtori °Regina fltsaheta." Reg .1.&t. Reyele Caro/ t oiti/n(iï Regal/.
Nico/ae il Ruslei In. Decr 1Y-93222.-26 ON. . lt7..Decr /Y1'31281.-15. 7. /N. in Peer hif /208 -29 /7./9/3:
In..Dec1/r2673- 5v_17

CO.

/kg./ 1/d-Ráfori
/7e9.4 #osiori&gina Mari'." lley.91./d'yder/e $.9p/p AT,/,(komi /Yeg. g ignifori.ilefek Rerandra I A,a. zilan1/1 //egab
1.7 Doer /MO 217.191f Jege/e Ferdinand kftg»dlie fix/ a/ jär6/./or if/arm/or ,7/. Croo Or."
- In Zrv /Yu7,8.-/os. x9i1
,/kge/e &hand Pecr /Y -9 1443 bis! 1922

CIFRELE PE EPOLETI. CHIFFRES (EPAULETTES)


1914 1930

ATEL1ERELE MARVAN BUCUREST1

www.dacoromanica.ro
. .

DE ;MT( nODFI,:f

,E MARVAN
kilf(URV,I1 '

13-/JUL-PRINCIPELE E1111CP-A; 10

www.dacoromanica.ro (Le/ -ibo3